1 CREDIRECT. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności VPP CD-14-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 CREDIRECT. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności VPP CD-14-1"

Transkrypt

1 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/ Praga 4, Republika Czeska wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez 1 CREDIRECT Ogólne Warunki OWU CD-14-1 Sąd Miejski w Pradze, wydział B, poz. Ubezpieczenia 9958 CZ REGON: VAT: CZ VPP CD-14-1

2 SPIS TREŚCI ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 ARTYKUŁ 2 INTERES UBEZPIECZENIOWY, UBEZPIECZONE NALEŻNOŚCI 3 Artykuł 3 POCZĄTEK UBEZPIECZENIA, TRWANIE I WYGAŚNIĘCIE UBEZPIECZENIA, TRWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 4 ARTYKUŁ 4 LIMIT KREDYTOWY 5 ARTYKUŁ 5 ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE 6 ARTYKUŁ 6 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 8 ARTYKUŁ 7 ODSZKODOWANIE 11 ARTYKUŁ 8 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA 11 ARTYKUŁ 9 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 12 ARTYKUŁ 10 DEFINICJE POJĘĆ 14 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązują od roku. Pojęcia pisane z wielkiej litery zostały zdefiniowane w artykule 10 Warunków Ubezpieczenia, a ich znaczenie jest wiążące dla interpretacji Umowy Ubezpieczenia. CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

3 ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Ubezpieczenie w myśl niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej Warunki Ubezpieczenia ) oznacza ubezpieczenie ryzyka niezapłacenia przez Odbiorcę Ubezpieczonych Należności, wynikających z dostaw towaru lub świadczenia usług na mocy Umowy zawartej przez Ubezpieczonego i Odbiorcę. 1.2 Ryzyko ubezpieczeniowe oznacza ryzyko niezapłacenia Ubezpieczonej Należności z powodu Niewypłacalności Odbiorcy lub z powodu Niewywiązywania się Odbiorcy ze zobowiązań płatniczych. 1.3 Jeżeli osoba Ubezpieczonego nie jest tożsama z osobą Ubezpieczającego, Ubezpieczający odpowiada za wypełnienie przez Ubezpieczonego obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego przez umowę ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia. ARTYKUŁ 2 INTERES UBEZPIECZENIOWY, UBEZPIECZONE NALEŻNOŚCI 2.1 Ubezpieczone należności oznaczają Należności spełniające jednocześnie wszystkie poniższe warunki: a) powstały w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, a jednocześnie również w okresie obowiązywania odnośnego Limitu Kredytowego dla Odbiorcy, jeżeli zostały spełnione warunki Limitu Kredytowego; b) w momencie ich powstania termin zapłaty przypada nie wcześniej niż następnego dnia po Dostawie, przy czym termin zapłaty nie przekracza najdłuższego Warunku Płatności wymienionego w umowie ubezpieczenia lub Limicie Kredytowym, jeżeli limit zawiera taki warunek. c) wystawiono na nie faktury nie później niż 1 miesiąc po dniu Dostawy. 2.2 Ubezpieczenie nie obejmuje należności: a) z tytułu odsetek za zwłokę, kar umownych, ewentualnie innych wierzytelności sankcyjnych; b) z tytułu rekompensaty szkody i bezpodstawnego wzbogacenia; c) z tytułu transakcji finansowych (udzielenie pożyczki, kredytu, rękojmi, gwarancji finansowej, itp.), najmu, podnajmu, zakwaterowania, dzierżawy; d) powstałych w okresie zawieszenia ubezpieczenia; e) powstałych przed wejściem w życie lub po wejściu w życie odnośnego Limitu Kredytowego, chyba że z Ubezpieczycielem uzgodniono inaczej; f) które Ubezpieczony nabył w drodze cesji, wkładu na poczet kapitału zakładowego Ubezpieczonego lub które przeszły na Ubezpieczonego w związku z przekształceniem lub w innym podobnym trybie; g) od Odbiorcy, który znajduje się z Ubezpieczonym, Ubezpieczającym lub Osobą Uprawnioną w jednym ze stosunków wskazanych w postanowieniach 78 ust. 2 czeskiej ustawy nr 90/2012 Dz.U., o korporacjach handlowych, w obowiązującym 3 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

4 ARTYKUŁ 3 brzmieniu, albo co najmniej z jednym z nich tworzy koncern lub wspólnie z co najmniej jednym z nich znajduje się pod wpływem tego samego podmiotu lub jest kontrolowany przez ten sam podmiot kontrolujący; h) powstałe po przesłaniu lub po tym, kiedy należało przesłać Ubezpieczycielowi Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego; i) wskazanych jako takie w umowie ubezpieczenia lub w innym porozumieniu. POCZĄTEK UBEZPIECZENIA, TRWANIE I WYGAŚNIĘCIE UBEZPIECZENIA, TRWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 3.1 POCZĄTEK UBEZPIECZENIA Poszczególne Należności zostają objęte ubezpieczeniem z dniem Dostawy towarów lub usług Odbiorcy na uzgodnionych warunkach dostawy. 3.2 WYGAŚNIĘCIE UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Ubezpieczonych Należności wygasa: a) z dniem zapłacenia Ubezpieczonej Należności, jeżeli Ubezpieczona Należność została spłacona częściowo, jej niezapłacona część jest nadal objęta ubezpieczeniem, za zapłacenie uważa się również wzajemne zaliczenie wierzytelności lub inną podobną instytucję prawną, z którą wiąże się wygaśnięcie Należności; b) następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, jeżeli Zgłoszenie takie przesłano, ale nie zawierało ono wszystkich Ubezpieczonych Należności, wygasa ubezpieczenie tych Ubezpieczonych Należności, które nie zostały w nim wymienione; c) z dniem cesji Ubezpieczonej Należności na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela na piśmie; d) jeżeli nie przesłano w ustalonym terminie oświadczenia o obrotach lub było ono niepełne, ubezpieczenie wygasa dla niezgłoszonych Ubezpieczonych Należności wraz z bezskutecznym upływem terminu złożenia oświadczenia o obrotach, lub e) przez przedłużenie terminu ich wymagalności bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela na piśmie, jeżeli owa przedłużona wymagalność będzie dłuższa niż najdłuższy Warunek Płatności, wskazany w umowie ubezpieczenia lub Limicie Kredytowym. 3.3 ZAWIESZENIE UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie zostanie zawieszone, jeżeli nie została opłacona składka (w tym ewentualna dopłata do minimalnej składki ubezpieczenia i malus) Okres zawieszenia zaczyna upływać wraz z upływem dwóch miesięcy od daty wymagalności najstarszej niezapłaconej należności z tytułu składki ubezpieczeniowej W okresie zawieszenia: a) nie dochodzi do objęcia ubezpieczeniem Należności powstałych w okresie zawieszenia ubezpieczenia, a jednocześnie CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

5 b) zdarzenia wywołujące szkodę, zaistniałe w okresie zawieszenia ubezpieczenia, nie stanowią zdarzeń ubezpieczeniowych, nawet jeśli zwykle spełniają definicję zdarzenia ubezpieczeniowego Zawieszenie ubezpieczenia wygasa z dniem zapłacenia wszystkich wymagalnych wierzytelności Ubezpieczyciela wynikających z umowy ubezpieczenia lub z nią związanych. 3.4 TRWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA ARTYKUŁ Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres ubezpieczenia wskazany w umowie ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia wygasa: a) z upływem okresu ubezpieczenia, jeżeli nie został on przedłużony; b) na skutek niezapłacenia składki ubezpieczeniowej, z dniem następującym po bezskutecznym upływie terminu określonego przez Ubezpieczyciela w wezwaniu do zapłaty; c) na mocy porozumienia stron; d) przez wydanie decyzji stwierdzającej upadłość Ubezpieczającego Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia pozostaje bez wpływu na trwanie ubezpieczenia poszczególnych Ubezpieczonych Należności objętych ubezpieczeniem w okresie trwania umowy ubezpieczenia Strony Umowy uzgodniły, że postanowienia 2805 i 2808 czeskiego Kodeksu cywilnego dotyczące wygaśnięcia ubezpieczenia, nie będą miały zastosowania. LIMIT KREDYTOWY 4.1 LIMIT KREDYTOWY Limit Kredytowy oznacza maksymalne saldo Ubezpieczonych Należności, za które w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego może zostać wypłacone odszkodowanie Ubezpieczyciel określa Limit Kredytowy na wniosek Ubezpieczającego zawsze dla konkretnego Odbiorcy na mocy decyzji Ubezpieczyciela o Limicie Kredytowym (dalej Decyzja ). Decyzja oznacza również dowolną decyzję Ubezpieczyciela w sprawie zmiany lub uchylenia Limitu Kredytowego Ubezpieczyciel może w dowolnym momencie podnieść, obniżyć lub uchylić Limit Kredytowy. W ramach wydanej Decyzji Ubezpieczyciel może określić lub zmienić warunek konieczny do powstania ubezpieczenia. Warunki Limitu Kredytowego mają pierwszeństwo przed postanowieniami umowy ubezpieczenia lub Warunkami Ubezpieczenia i przed aneksami do umowy ubezpieczenia lub innymi porozumieniami zawartymi przed określeniem klauzuli Limitu Kredytowego, jeżeli późniejszy aneks do umowy ubezpieczenia nie przewiduje inaczej. 4.2 OKRES WAŻNOŚCI LIMITU KREDYTOWEGO Okres ważności Limitu Kredytowego oznacza okres, w trakcie którego mogą powstać Ubezpieczone Należności od danego Odbiorcy. 5 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

6 4.2.2 Limit Kredytowy obowiązuje na czas nieokreślony począwszy od dnia jego wejścia w życie, chyba że Decyzja przewiduje inaczej Wraz z każdym wnioskiem o nowy Limit Kredytowy lub o zmianę już obowiązującego Limitu Kredytowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o wszystkich przypadkach Należności niezapłaconych przez Odbiorcę i wszystkich okolicznościach, które mogły doprowadzić do Niewypłacalności lub niekorzystnej sytuacji finansowej Odbiorcy, a które są znane Ubezpieczającemu w momencie składania wniosku Decyzje są ściśle tajne. Ubezpieczający i Ubezpieczany mają obowiązek zachowywania poufności w zakresie ich treści i nie ujawniania ich osobom trzecim bez zgody Ubezpieczyciela. 4.3 ZMIANY LIMITU KREDYTOWEGO ARTYKUŁ Decyzja, na mocy której zostaje podwyższony Limit Kredytowy oznacza, że od dnia wejścia w życie podwyższonego Limitu Kredytowego dochodzi do zmiany poprzedniej Decyzji przez podwyższenie ogólnej kwoty limitu, przy czym nowa wysokość Limitu Kredytowego wskazana w Decyzji, zawiera w sobie zarówno podwyżkę limitu, jak i jego pierwotną wysokość. Podwyżka Limitu Kredytowego wchodzi w życie z dniem wskazanym w Decyzji i ma zastosowanie do Ubezpieczonych Należności powstałych najwcześniej po tej dacie W razie obniżenia Limitu Kredytowego nowa wysokość Limitu Kredytowego odnosi się do Ubezpieczonych Należności powstałych począwszy od następnego dnia po dacie wejścia w życie Decyzji, przy czym Ubezpieczone Należności powstałe do czasu tej zmiany są nadal ubezpieczone do poprzedniej wysokości Limitu Kredytowego. Nowe Ubezpieczone Należności, które powstały od następnego dnia po dacie wejścia w życie nowej kwoty Limitu Kredytowego, podlegają odszkodowaniu jedynie wówczas, kiedy Ubezpieczone Należności powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniej wysokości Limitu zostały zapłacone lub Limit Kredytowy na dzień Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczonego został wykorzystany w takim zakresie, że mogą być do niego zaliczone nowe Ubezpieczone Należności W razie wygaśnięcia ważności Limitu Kredytowego, wygasa on z dniem wskazanym w decyzji w sprawie jego cofnięcia. Wówczas Limit Kredytowy odnosi się do wszystkich Ubezpieczonych Należności powstałych nie później niż w dniu wygaśnięcia ważności Limitu Kredytowego Jeżeli ustalono nową lub zmieniono starą klauzulę Limitu Kredytowego, to odnosi się ona do wszystkich Ubezpieczonych Należności powstałych od następnego dnia po dniu wejścia w życie tak ustalonej lub zmienionej klauzuli. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE 5.1 ZGŁOSZENIE RYZYKA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Jeżeli Odbiorca nie zapłacił w terminie jakiejkolwiek Należności Ubezpieczonego, to Ubezpieczony jest zobowiązany przesłać Ubezpieczycielowi Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do Odbiorcy, najpóźniej ostatniego dnia terminu składania CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

7 Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, określonego w umowie ubezpieczenia Termin ten zaczyna upływać od następnego dnia po terminie płatności wskazanym na fakturze najwcześniej wymagalnej niezapłaconej Należności, a wygasa wraz z jego bezskutecznym upłynięciem lub doręczeniem Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczycielowi. Przedłużenie terminu płatności nie wpływa na początek biegu terminu W razie niewypłacalności Ubezpieczony doręczy Ubezpieczycielowi Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego w ciągu 1 miesiąca od następnego dnia po dniu, kiedy dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o Niewypłacalności Odbiorcy, jeżeli wcześniej nie upłynie termin na Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego w myśl ust i niniejszego artykułu W Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony wskaże wszystkie Należności od Odbiorcy, którego dotyczy Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, i wszystkie pozostałe należności nie będące Należnościami w rozumieniu definicji zawartej w artykule ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE Zdarzenie ubezpieczeniowe to zdarzenie wywołujące szkodę, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przez umowę ubezpieczenia, Warunki Ubezpieczenia, Limit Kredytowy i odnośne przepisy prawa Zdarzenie wywołujące szkodę oznacza niezapłacenie Należności w terminie wymagalności zapłaty, ani a) w trakcie okresu karencji, który biegnie od następnego dnia po doręczeniu Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczycielowi w przypadku Niewywiązywania się ze zobowiązań płatniczych, ani b) na dzień przekazania Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego z tytułu Niewypłacalności Odbiorcy Zdarzenie wywołujące szkodę powstaje: a) w przypadku Niewypłacalności z dniem Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, b) w przypadku Niewywiązywania się ze zobowiązań płatniczych wraz z upływem okresu karencji, który biegnie od następnego dnia po dniu, w którym Ubezpieczyciel otrzyma Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego lub pierwszego dnia po upływie terminie zapłaty najwcześniej wymagalnej Ubezpieczonej Należności będącej przedmiotem Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, jeżeli termin ten przypadnie dopiero po upływie okresu karencji. Jeżeli do Niewypłacalności dojdzie w trakcie okresu karencji, zdarzenie wywołujące szkodę powstaje z dniem, kiedy Ubezpieczyciel dowiedział się o Niewypłacalności, jeżeli przypada on wcześniej niż data upływu okresu karencji Jeśli część lub wszystkie Należności zostały uznane za Należności Sporne, zdarzenie wywołujące szkodę, dotyczące owych Należności Spornych powstaje: a) z dniem uprawomocnienia się decyzji odnośnego organu (sądu lub trybunału arbitrażowego), lub 7 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

8 b) z dniem zawarcia porozumienia układowego lub innego podobnego porozumienia przez Ubezpieczonego i Odbiorcę, na podstawie którego Odbiorca uznaje Ubezpieczone Należności, w odniesieniu do owych Należności Spornych, które zostały uznane Ubezpieczony zawiadomi Ubezpieczonego o wynikach sporu w ciągu 1 miesiąca od uprawomocnienia się takiej decyzji lub od dnia zawarcia porozumienia układowego lub innego podobnego porozumienia Ubezpieczony doręczy Ubezpieczycielowi wszystkie dokumenty niezbędne do zbadania zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie do jednego miesiąca od wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę. 5.3 DECYZJA W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ARTYKUŁ Ubezpieczyciel na podstawie wyników badania zdarzenia ubezpieczeniowego wyda decyzję w sprawie odszkodowania, w której zadecyduje o wysokości przysługującego odszkodowania Decyzję w sprawie odszkodowania Ubezpieczyciel wyda w przeciągu jednego miesiąca od powstania zdarzenia wywołującego szkodę lub od doręczenia wszystkich dokumentów koniecznych do zakończenia badania zdarzenia ubezpieczeniowego, jeżeli doręczono je po wystąpieniu zdarzenia wywołującego szkodę. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 6.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ubezpieczony jest zobowiązany do należytego zajmowania się Należnościami, przede wszystkim zabiegać o ich ściągalność oraz prawną egzekwowalność, brać udział w postępowaniach sądowych oraz innych postępowaniach, które zostały lub zostaną wszczęte w celu windykacji Należności, jak również do podejmowania wszelkich czynności, do których ma prawo będąc wierzycielem Ubezpieczony jest zobowiązany do uczestnictwa w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych dotyczących Odbiorcy, w sposób należyty i terminowy zgłaszać do takich postępowań swoje Należności w celu zachowania ich egzekwowalności oraz ściągalności Ubezpieczony bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany do informowania Ubezpieczyciela o wszelkich okolicznościach dotyczących postępowań sądowych i innych, o aktualnym stanie Należności, o osobie Odbiorcy i osobach poręczających Należności Ubezpieczony będzie z należytą starannością zajmować się wszystkimi Należnościami (ubezpieczonymi i nieubezpieczonymi) od danego Odbiorcy. 6.2 WINDYKACJA Ubezpieczony po przesłaniu Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego i w dowolnym momencie w trakcie karencji może wystąpić do Ubezpieczyciela o przejęcie windykacji Należności. Jeżeli Ubezpieczyciel tego zażąda, Ubezpieczony przekaże mu wymagane Należności Jeżeli postanowiono tak w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczony zapłaci Ubezpieczycielowi za windykację Należności wynagrodzenie w wysokości i na warunkach uzgodnionych w przedmiotowej umowie ubezpieczenia Jeżeli należności będzie dochodzić Ubezpieczyciel, Ubezpieczony umożliwi CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

9 Ubezpieczycielowi windykację tychże Należności i będzie z nim w tym zakresie współpracować Przez współpracę ze strony Ubezpieczonego rozumie się zwłaszcza: a) podejmowanie wszelkich koniecznych kroków zgodnie z poleceniami Ubezpieczyciela, których Ubezpieczyciel nie może wykonać sam (wnoszenie pozwów, wniosków o ogłoszenie niewypłacalności, zgłoszeń do postępowania o niewypłacalność, podpisywanie kalendarzy spłat, itp.), oraz b) udzielanie Ubezpieczycielowi pełnomocnictwa w zakresie konkretnych czynności prawnych lub celem udowodnienia uprawnień Ubezpieczyciela w zakresie windykacji Należności, jeżeli Ubezpieczyciel został o to poproszony Tryb windykacji Należności, zwłaszcza zaś podpisywanie harmonogramów spłat, wnoszenie pozwów lub wniosków o egzekucję, przelew Należności na osobę trzecią za opłatą, wszczęcie postępowania upadłościowego lub przekazanie windykacji osobie trzeciej, ewentualnie odstąpienie od niektórych czynności, windykacji lub zakończenie windykacji Należności, stanowi przedmiot porozumienia między Ubezpieczycielem a Ubezpieczonym. Jeżeli powyższe porozumienie nie jest możliwe, o trybie windykacji decyduje Ubezpieczyciel Ubezpieczony jest zobowiązany: 6.3 KOSZTY a) postępować zgodnie z ustalonym trybem windykacji, ewentualnie zgodnie z instrukcjami Ubezpieczyciela, jeżeli nie doszło do porozumienia; b) bez zgody Ubezpieczyciela nie podejmie żadnych czynności, które mogłyby uniemożliwić lub ograniczyć windykację Należności, jeżeli została ograniczona lub obniżona ich prawna egzekwowalność i ściągalność lub w inny sposób ograniczono prawa Ubezpieczonego względem Odbiorcy; c) informować Ubezpieczyciela w trakcie windykacji Należności o wszystkich okolicznościach, o których się dowie, a które mogą wpłynąć na powstanie lub zakres zdarzenia wywołującego szkodę lub na sposób windykacji Należności Ubezpieczyciel partycypuje w uprzednio zatwierdzonych i realnie poniesionych kosztach na konkretny cel związany z windykacją Należności, w kwocie odpowiadającej udziałowi Pokrywanej Szkody w Należnościach wskazanych w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego. Określone w ten sposób koszty Ubezpieczyciel zapłaci w kwocie obniżonej o Udział Własny Ubezpieczyciel nie partycypuje w kosztach, które zostały poniesione bez jego zgody. Ubezpieczyciel nie partycypuje w kosztach: a) zgłoszenia Należności do podstępowania upadłościowego (lub analogicznego postępowania za granicą); b) poniesionych na zaspokojenie obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia i warunkach ubezpieczenia lub na zaspokojenie klauzuli Limitu Kredytowego; 9 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

10 c) w kosztach własnych Ubezpieczonego; koszty własne to koszty czynności podjętych przez samego Ubezpieczonego, bez udziału osób trzecich Jeżeli koszty pokrywa na bieżąco sam Ubezpieczony, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu koszty w myśl ust po przedłożeniu przez Ubezpieczonego dokumentów potwierdzających ich wysokość Jeżeli koszty pokrywa na bieżąco Ubezpieczyciel, Ubezpieczony zwróci Ubezpieczycielowi tę część kosztów, w której Ubezpieczyciel nie partycypuje W przypadku Należności Spornych Ubezpieczyciel partycypuje w kosztach windykacji wyłącznie tych Należności Spornych, u których powstało zdarzenie wywołujące szkodę w myśl artykułu Ubezpieczyciel pokrywa swój udział w tych kosztach dopiero po powstaniu zdarzenia wywołującego szkodę. Powyższe nie narusza obowiązku Ubezpieczonego do wystąpienia do Ubezpieczyciela o zgodę na pokrycie tychże kosztów przed ich poniesieniem Jeżeli Należności Ubezpieczonego w ramach postępowania sądowego lub innego zostaną w całości lub części prawomocnie zakwestionowane lub prawo Ubezpieczonego do roszczenia Należności zostanie w całości lub części odrzucone, Ubezpieczony w terminie 10 dni od wezwania przez Ubezpieczyciela, zwróci Ubezpieczycielowi poniesione przez niego koszty lub ich część, odpowiadającą kwocie zakwestionowanych Należności lub kwocie odrzuconego prawa roszczenia Należności. 6.4 PRZYCHODY Przychody dzieli między siebie Ubezpieczyciel i Ubezpieczony. Udział Ubezpieczyciela w Przychodach jest określony w tej samej wysokości, co udział Pokrywanej Szkody w Należnościach, wskazanych w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego. a) W przypadku Przychodów uzyskanych przed wypłatą odszkodowania Pokrywana Szkoda zostaje obniżona o wyżej wymieniony udział. Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o Przychodach w terminie nieprzekraczającym 10 dni od ich uzyskania. b) W przypadku Przychodów uzyskanych po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony prześle Ubezpieczycielowi wyżej wspomniany udział w Przychodach, pomniejszony o procentową wysokość udziału własnego, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od ich uzyskania Ubezpieczycielowi należy się adekwatna wysokość Przychodów do wysokości wypłaconego odszkodowania i kosztów dochodzenia Należności, wraz z dalszymi kosztami w uzasadniony sposób poniesionymi przez Ubezpieczyciela w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym i wypłatą odszkodowania Ubezpieczyciel ma prawo domagać się cesji Należności w kwocie odpowiadającej odszkodowaniu, a Ubezpieczony ma obowiązek przelać na Ubezpieczyciela przedmiotowe Należności. Wraz z przelewem przedmiotowych Należności wygasają prawa i obowiązki Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego dotyczące windykacji Należności, kosztów i podziału Przychodów. CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

11 ARTYKUŁ 7 ODSZKODOWANIE 7.1 ODSZKODOWANIE Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie Ubezpieczonemu w ciągu 15 dni od wydania decyzji w sprawie odszkodowania Wraz z wypłatą odszkodowania Osobie Uprawnionej nie następuje spłata Należności ani ich pomniejszenie czy wygaśnięcie. Po wypłaceniu odszkodowania Należności nie przechodzą na Ubezpieczyciela. Wierzycielem Należności pozostaje Ubezpieczony Należności, których dotyczyło zdarzenie ubezpieczeniowe lub wypłacone odszkodowanie mogę przejść na Ubezpieczyciela wyłącznie na podstawie umowy cesji. Jeżeli przepisy prawne regulują lub będą regulować możliwość przeniesienia należności wskutek wypłaty odszkodowania z mocy prawa, przedmiotowe postanowienia nie będą miały zastosowania Wierzytelność z tytułu odszkodowania można przelać wyłącznie za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela wyrażoną na piśmie Jeżeli Należności wskazane w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego są w momencie powstania zdarzenia ubezpieczeniowego obciążone prawem zastawu, ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania, dopóki zastawnik nie zrzeknie się prawa zastawu do przedmiotowych Należności. 7.2 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA Odszkodowanie wypłaca się w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego w wysokości Pokrywanej Szkody wraz z powstaniem zdarzenia wywołującego szkodę, po odliczeniu Udziału Własnego i ewentualnie innych uzgodnionych odliczanych elementów. 7.3 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ARTYKUŁ Maksymalna wysokość odszkodowania w okresie ubezpieczenia oznacza maksymalną wysokość wszystkich ubezpieczeniowych odszkodowań odnoszących się do danego okresu ubezpieczenia, które mogą zostać wypłacone Odszkodowanie odnosi się do tego okresu ubezpieczenia, w którym powstała najstarsza Ubezpieczona Należność będąca przedmiotem Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego. WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA, OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA 8.1 WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA Zdarzeniem ubezpieczeniowym nie są zdarzenia wywołujące szkodę: a) jeżeli zdarzenie wywołujące szkodę zostało zawinione w całości lub części przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Osobę Uprawnioną lub osobę występującą w ich imieniu; b) jeżeli Należności wynikają z Umowy, która jest w całości lub części nieważna, 11 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

12 a jej nieważność wpływa na powstanie zdarzenia wywołującego szkodę lub jego zakres; c) wynikające z Dostawy towaru lub wyświadczenia usługi bez wymaganych niezbędnych uprawnień lub na skutek naruszenia odnośnych przepisów prawa lub wskutek naruszenia warunków Umowy przez Ubezpieczonego; d) dotyczące Należności określonych w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, do których nie przedstawiono wszystkich koniecznych dokumentów potwierdzających ich istnienie, powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego i jego zakres, również w dodatkowym terminie określonym w wystosowanym przez Ubezpieczyciela na piśmie wezwaniu do przedstawienia dokumentów, przy czym termin ten wynosi co najmniej jeden miesiąc; e) które były bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub powstały w związku z jądrowym, toksycznym lub innym skażeniem, zanieczyszczeniem lub wybuchem, lub wojną wypowiedzianą lub niewypowiedzianą, co najmniej między dwoma z wymienionych państw: Francja, Chiny, Rosja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, USA. 8.2 OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA ARTYKUŁ 9 Ubezpieczyciel ma prawo do obniżenia odszkodowania: a) do 100%, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony udzielił Ubezpieczycielowi nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, zwłaszcza podczas zawierania i zmian umowy ubezpieczenia; b) do 100%, jeżeli Ubezpieczający nie spełni jakiegokolwiek swojego obowiązku z tytułu umowy ubezpieczenia lub Warunków Ubezpieczenia, lub świadomie poda nieprawdziwe lub niekompletne dane dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego, jego zakresu lub przyczyn jego powstania; powyższe nie ma wpływu na innych skutki naruszenia zobowiązań Ubezpieczającego; c) w takim samym zakresie procentowym, w jakim doszło do skrócenia ubezpieczenia Należności za okres, w którym wnoszone jest roszczenie z tytułu Pokrywanej Szkody, jeżeli Ubezpieczony nie zgłosił należycie w ramach oświadczenia o obrotach wszystkich Ubezpieczonych Należności. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 9.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ubezpieczony prowadząc działalność handlową ze swymi Odbiorcami będzie postępować z należytą starannością W tym celu Ubezpieczony w szczególności jest zobowiązany: a) realizować wszystkie swoje transakcje, z których dla Ubezpieczonego powstają Ubezpieczone Należności, z taką samą starannością i uwagą, jaką poświęca realizowaniu nieubezpieczonych transakcji; b) zabezpieczyć swoje prawa względem Odbiorcy lub osoby trzeciej; CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

13 c) ponosić ryzyka w wysokości Udziału własnego, za który nie przysługuje mu odszkodowanie, jeżeli Ubezpieczyciel nie udzieli mu zgody na piśmie na inne ubezpieczenie ryzyka; d) zgłosić w ramach oświadczenia o obrotach zestawienie wszystkich Ubezpieczonych Należności, objętych ubezpieczeniem w myśl ust. 2.1 niniejszych warunków ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia; e) współpracować z Ubezpieczycielem w zakresie koniecznym do zbadania zdarzenia ubezpieczeniowego; f) zgodnie z instrukcją Ubezpieczyciela skorzystać ze wszystkich instrumentów zabezpieczających, zwłaszcza zaś z gwarancji, rękojmi, weksla, itp.; g) uczynić każdorazowo wszelkie kroki i wszystkie uzasadnione środki naprawcze, które mogą zapobiec powstaniu szkody lub ograniczyć jej grożącą wysokość Ubezpieczony przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia niezwłocznie poinformuje Ubezpieczyciela o wszystkich istotnych zmianach danych, które wskazał we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, zwłaszcza zmianach w przedmiocie działalności gospodarczej i formy prawnej, fuzji itp. oraz rachunku bankowego, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty danej zmiany. 9.2 UDOWODNIENIE WIERZYTELNOŚCI Ubezpieczony i Ubezpieczający, ewentualnie Osoba Uprawiona, udowodnią istnienie Należności wskazanych w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, w tym istnienie dostawy towaru lub wyświadczenia usług oraz cały przebieg transakcji, w wyniku której powstały Należności Ubezpieczony na wniosek Ubezpieczyciela przedstawi Ubezpieczycielowi wszelkie dokumenty, niezbędne do udowodnienia spełnienia warunków ubezpieczenia, istnienia Należności, w tym istnienie rzeczywistej Dostawy towaru lub wyświadczenia usług, powstania zdarzenia ubezpieczeniowego i prawa do odszkodowania Ubezpieczający oraz Ubezpieczony umożliwią Ubezpieczycielowi wykonywanie prawa do kontroli, przede wszystkim udostępnią mu wszelkie dokumenty lub uwierzytelnione kopie Umów wraz z ich zmianami i aneksami oraz inne powiązane dokumenty. Ubezpieczyciel może zweryfikować, czy udzielone informacje i przekazane dokumenty są kompletne, dokładne i prawdziwe. 9.3 CESJA UBEZPIECZONEJ NALEŻNOŚCI Ubezpieczone Należności i Należności wymienione w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego można scedować wyłącznie za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela wyrażoną na piśmie. Ubezpieczyciel może w pisemnej zgodzie na cesję określić warunki, na których ubezpieczenie cedowanych Ubezpieczonych Należności zostanie utrzymane. 9.4 ZWROT ODSZKODOWANIA Jeżeli po wypłacie odszkodowania zostanie stwierdzone, że przed wypłatą odszkodowania istniały lub po wypłacie odszkodowania zaistniały okoliczności, które normalnie uchylałyby obowiązek Ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania, Ubezpieczony zwróci Ubezpieczycielowi wypłacone odszkodowanie. 13 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

14 ARTYKUŁ Ubezpieczony zwróci odszkodowanie w przeciągu 10 dni od doręczenia wezwania Ubezpieczyciela, jeżeli Ubezpieczyciel nie określił w przedmiotowym wezwaniu dłuższego terminu. DEFINICJE POJĘĆ Dostawa - moment, w którym zgodnie z Umową umożliwiono Dostawcy lub upoważnionej przez niego osobie korzystanie z towaru lub wyświadczono na jego rzecz usługi, w miejscu oraz na warunkach określonych w Umowie. W przypadku inkasa dokumentowego to moment, kiedy towar oraz dokument potwierdzający własność towaru dostarczono na miejsce przeznaczenia. Pokrywana Szkoda - całkowita suma niezapłaconych Ubezpieczonych Należności (po lub przed terminem płatności), w odniesieniu do których ubezpieczenie obowiązywało w momencie Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, maksymalnie do wysokości Limitu Kredytowego. Kodeks cywilny - czeska ustawa nr 89/2012, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami. Odbiorca - osoba prawna lub osoba fizyczna - przedsiębiorca, która z Ubezpieczonym w ramach swojej działalności gospodarczej zawarła Umowę oraz która ma wobec Ubezpieczonego Należności objęte ważnym Limitem Kredytowym. Osoba Uprawniona - osoba, która na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego uzyskała prawo do wypłaty odszkodowania. Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego - pisemne zawiadomienie złożone przez Ubezpieczonego lub Osobę Uprawnioną lub Ubezpieczającego o niezapłaceniu Należności lub o Niewypłacalności lub zawierające informacje o niekorzystnej sytuacji finansowej Odbiorcy, doręczone Ubezpieczycielowi najpóźniej w terminie przewidzianym do przekazywania Zgłoszeń ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego. Dniem Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego jest dzień doręczenia go Ubezpieczycielowi. Niewypłacalność - stwierdzenie upadłości Odbiorcy przez odnośny organ w myśl przepisów prawa regulujących postępowanie upadłościowe lub analogiczny instrument w prawie innego kraju, któremu odnośny porządek prawny przyznaje te same lub podobne skutki, jak stwierdzenie upadłości w prawie czeskim. Pojęcie Niewypłacalny stosuje się analogicznie. Niewywiązywanie się ze zobowiązań płatniczych - niezapłacenie Należności w terminie zapłaty z powodów innych niż Niewypłacalność. Warunek Płatności - maksymalny termin, w którym ma zostać zapłacona Należność, licząc od dnia dostarczenia towaru lub wyświadczenia usługi. Należność - każde roszczenie pieniężne Ubezpieczonego względem Odbiorcy, wynikające z Umowy, z wyjątkiem należności wskazanych w ust. 2.2 lit. a), b), c), f), g) i h) niniejszych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczyciel - KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., numer identyfikacyjny spółki (IČ/ CZ REGON): , z siedzibą Praha 4, Na Pankráci 1683/127, kod pocztowy Ubezpieczający - osoba, która z Ubezpieczycielem zawarła umowę ubezpieczenia. CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

15 Ubezpieczona Należność - Należność objęta ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia. Ubezpieczony - osoba, do majątku której odnosi się ubezpieczenie. Umowa każda prawnie zobowiązująca umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczonym i jego Odbiorcą, której przedmiotem jest zakup towaru lub odpłatne wyświadczenie usługi, za wyjątkiem zakupu na próbę lub zobowiązań na podstawie umów komisyjnych. Należność Sporna - Ubezpieczona Należność niezapłacona na skutek zakwestionowania jej wysokości lub zasadności, lub ze względu na brak zgody na wyrównanie długów Ubezpieczonego wobec Odbiorcy lub brak zgody na określone prawa Ubezpieczonego. Za Należność Sporną nie uważa się natomiast Ubezpieczonej Należności, której wysokość i zasadność, lub też powód powstania, zostały uznane na podstawie jednej z poniższych okoliczności: a) pisemne oświadczenie Odbiorcy, jeżeli Odbiorca nie skorzysta z roszczenia wzajemnego względem Ubezpieczonego; b) prawomocna decyzja sądu lub innego organu posiadającego właściwość do rozstrzygania w danej sprawie, jeżeli nie została uchylona; c) stwierdzenie Należności przez syndyka masy upadłościowej lub sąd w przypadku postępowania upadłościowego. Udział Własny - udział kwotowy lub procentowy Ubezpieczonego w Pokrywanej Szkodzie lub w kosztach związanych z windykacją Należności nieprzekraczających Pokrywanej Szkody w Przychodach. Limit Kredytowy - maksymalne saldo Należności, za które w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego może zostać wypłacone odszkodowanie. Przychody - wszelkie świadczenia/płatności uzyskane przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela po dacie Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, w tym kompensacje, od Odbiorcy lub od osoby trzeciej. Przychody oznaczają również zapłatę (cenę) za Cesję należności na rzecz osoby trzeciej, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na taką cesję; w przypadku cesji Należności bez zgody Ubezpieczyciela przychody oznaczają wartość nominalną scedowanych Należności. Za przychody uważa się również zwrot lub też możliwość korekty VAT z tytułu upadłości w myśl odnośnych przepisów prawa. 15 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

CREDIRECT POLSKA SPIS TREŚCI. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności CRPL OWU 14-2

CREDIRECT POLSKA SPIS TREŚCI. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności CRPL OWU 14-2 CREDIRECT POLSKA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Siedziba: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych U S T AWA Projekt z dnia 1), 2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr...

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr... UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY nr... Umowa została zawarta w dniu... pomiędzy:...... z siedzibą...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR W Z Ó R U M O W Y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego]

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] Załącznik nr 7 do SIWZ [wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] UMOWA na zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Zawarta

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z 2015 r. poz. 1830. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... ..., dn.... miejscowość data UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... Zawarta pomiędzy Agencją Handlowo Usługową Tracker z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czorsztyńskiej 3A, NIP: 728-002-00-06,

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1104. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Postanowienia ogólne

Art. 2. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WAVIN POLSKA S.A. (DAWNIEJ: WAVIN METALPLAST BUK SP. Z O.O.) Z SIEDZIBĄ W BUKU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.11.2014 ROKU Art. 1. Słowniczek Następujące zwroty i

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 684 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", a łącznie stronami.

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, a łącznie stronami. Załącznik Nr 4 WZÓR U M O W Y NR.... zawarta w Bydgoszczy w dniu.. 2016 r. pomiędzy Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniem Oświatowo - Technicznym, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo