1 CREDIRECT. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności VPP CD-14-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 CREDIRECT. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności VPP CD-14-1"

Transkrypt

1 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Niezapłacenia Należności KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/ Praga 4, Republika Czeska wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez 1 CREDIRECT Ogólne Warunki OWU CD-14-1 Sąd Miejski w Pradze, wydział B, poz. Ubezpieczenia 9958 CZ REGON: VAT: CZ VPP CD-14-1

2 SPIS TREŚCI ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 ARTYKUŁ 2 INTERES UBEZPIECZENIOWY, UBEZPIECZONE NALEŻNOŚCI 3 Artykuł 3 POCZĄTEK UBEZPIECZENIA, TRWANIE I WYGAŚNIĘCIE UBEZPIECZENIA, TRWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 4 ARTYKUŁ 4 LIMIT KREDYTOWY 5 ARTYKUŁ 5 ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE 6 ARTYKUŁ 6 WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 8 ARTYKUŁ 7 ODSZKODOWANIE 11 ARTYKUŁ 8 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA 11 ARTYKUŁ 9 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 12 ARTYKUŁ 10 DEFINICJE POJĘĆ 14 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązują od roku. Pojęcia pisane z wielkiej litery zostały zdefiniowane w artykule 10 Warunków Ubezpieczenia, a ich znaczenie jest wiążące dla interpretacji Umowy Ubezpieczenia. CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

3 ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Ubezpieczenie w myśl niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej Warunki Ubezpieczenia ) oznacza ubezpieczenie ryzyka niezapłacenia przez Odbiorcę Ubezpieczonych Należności, wynikających z dostaw towaru lub świadczenia usług na mocy Umowy zawartej przez Ubezpieczonego i Odbiorcę. 1.2 Ryzyko ubezpieczeniowe oznacza ryzyko niezapłacenia Ubezpieczonej Należności z powodu Niewypłacalności Odbiorcy lub z powodu Niewywiązywania się Odbiorcy ze zobowiązań płatniczych. 1.3 Jeżeli osoba Ubezpieczonego nie jest tożsama z osobą Ubezpieczającego, Ubezpieczający odpowiada za wypełnienie przez Ubezpieczonego obowiązków nałożonych na Ubezpieczonego przez umowę ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia. ARTYKUŁ 2 INTERES UBEZPIECZENIOWY, UBEZPIECZONE NALEŻNOŚCI 2.1 Ubezpieczone należności oznaczają Należności spełniające jednocześnie wszystkie poniższe warunki: a) powstały w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, a jednocześnie również w okresie obowiązywania odnośnego Limitu Kredytowego dla Odbiorcy, jeżeli zostały spełnione warunki Limitu Kredytowego; b) w momencie ich powstania termin zapłaty przypada nie wcześniej niż następnego dnia po Dostawie, przy czym termin zapłaty nie przekracza najdłuższego Warunku Płatności wymienionego w umowie ubezpieczenia lub Limicie Kredytowym, jeżeli limit zawiera taki warunek. c) wystawiono na nie faktury nie później niż 1 miesiąc po dniu Dostawy. 2.2 Ubezpieczenie nie obejmuje należności: a) z tytułu odsetek za zwłokę, kar umownych, ewentualnie innych wierzytelności sankcyjnych; b) z tytułu rekompensaty szkody i bezpodstawnego wzbogacenia; c) z tytułu transakcji finansowych (udzielenie pożyczki, kredytu, rękojmi, gwarancji finansowej, itp.), najmu, podnajmu, zakwaterowania, dzierżawy; d) powstałych w okresie zawieszenia ubezpieczenia; e) powstałych przed wejściem w życie lub po wejściu w życie odnośnego Limitu Kredytowego, chyba że z Ubezpieczycielem uzgodniono inaczej; f) które Ubezpieczony nabył w drodze cesji, wkładu na poczet kapitału zakładowego Ubezpieczonego lub które przeszły na Ubezpieczonego w związku z przekształceniem lub w innym podobnym trybie; g) od Odbiorcy, który znajduje się z Ubezpieczonym, Ubezpieczającym lub Osobą Uprawnioną w jednym ze stosunków wskazanych w postanowieniach 78 ust. 2 czeskiej ustawy nr 90/2012 Dz.U., o korporacjach handlowych, w obowiązującym 3 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

4 ARTYKUŁ 3 brzmieniu, albo co najmniej z jednym z nich tworzy koncern lub wspólnie z co najmniej jednym z nich znajduje się pod wpływem tego samego podmiotu lub jest kontrolowany przez ten sam podmiot kontrolujący; h) powstałe po przesłaniu lub po tym, kiedy należało przesłać Ubezpieczycielowi Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego; i) wskazanych jako takie w umowie ubezpieczenia lub w innym porozumieniu. POCZĄTEK UBEZPIECZENIA, TRWANIE I WYGAŚNIĘCIE UBEZPIECZENIA, TRWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 3.1 POCZĄTEK UBEZPIECZENIA Poszczególne Należności zostają objęte ubezpieczeniem z dniem Dostawy towarów lub usług Odbiorcy na uzgodnionych warunkach dostawy. 3.2 WYGAŚNIĘCIE UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Ubezpieczonych Należności wygasa: a) z dniem zapłacenia Ubezpieczonej Należności, jeżeli Ubezpieczona Należność została spłacona częściowo, jej niezapłacona część jest nadal objęta ubezpieczeniem, za zapłacenie uważa się również wzajemne zaliczenie wierzytelności lub inną podobną instytucję prawną, z którą wiąże się wygaśnięcie Należności; b) następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, jeżeli Zgłoszenie takie przesłano, ale nie zawierało ono wszystkich Ubezpieczonych Należności, wygasa ubezpieczenie tych Ubezpieczonych Należności, które nie zostały w nim wymienione; c) z dniem cesji Ubezpieczonej Należności na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela na piśmie; d) jeżeli nie przesłano w ustalonym terminie oświadczenia o obrotach lub było ono niepełne, ubezpieczenie wygasa dla niezgłoszonych Ubezpieczonych Należności wraz z bezskutecznym upływem terminu złożenia oświadczenia o obrotach, lub e) przez przedłużenie terminu ich wymagalności bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela na piśmie, jeżeli owa przedłużona wymagalność będzie dłuższa niż najdłuższy Warunek Płatności, wskazany w umowie ubezpieczenia lub Limicie Kredytowym. 3.3 ZAWIESZENIE UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie zostanie zawieszone, jeżeli nie została opłacona składka (w tym ewentualna dopłata do minimalnej składki ubezpieczenia i malus) Okres zawieszenia zaczyna upływać wraz z upływem dwóch miesięcy od daty wymagalności najstarszej niezapłaconej należności z tytułu składki ubezpieczeniowej W okresie zawieszenia: a) nie dochodzi do objęcia ubezpieczeniem Należności powstałych w okresie zawieszenia ubezpieczenia, a jednocześnie CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

5 b) zdarzenia wywołujące szkodę, zaistniałe w okresie zawieszenia ubezpieczenia, nie stanowią zdarzeń ubezpieczeniowych, nawet jeśli zwykle spełniają definicję zdarzenia ubezpieczeniowego Zawieszenie ubezpieczenia wygasa z dniem zapłacenia wszystkich wymagalnych wierzytelności Ubezpieczyciela wynikających z umowy ubezpieczenia lub z nią związanych. 3.4 TRWANIE UMOWY UBEZPIECZENIA ARTYKUŁ Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres ubezpieczenia wskazany w umowie ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia wygasa: a) z upływem okresu ubezpieczenia, jeżeli nie został on przedłużony; b) na skutek niezapłacenia składki ubezpieczeniowej, z dniem następującym po bezskutecznym upływie terminu określonego przez Ubezpieczyciela w wezwaniu do zapłaty; c) na mocy porozumienia stron; d) przez wydanie decyzji stwierdzającej upadłość Ubezpieczającego Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia pozostaje bez wpływu na trwanie ubezpieczenia poszczególnych Ubezpieczonych Należności objętych ubezpieczeniem w okresie trwania umowy ubezpieczenia Strony Umowy uzgodniły, że postanowienia 2805 i 2808 czeskiego Kodeksu cywilnego dotyczące wygaśnięcia ubezpieczenia, nie będą miały zastosowania. LIMIT KREDYTOWY 4.1 LIMIT KREDYTOWY Limit Kredytowy oznacza maksymalne saldo Ubezpieczonych Należności, za które w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego może zostać wypłacone odszkodowanie Ubezpieczyciel określa Limit Kredytowy na wniosek Ubezpieczającego zawsze dla konkretnego Odbiorcy na mocy decyzji Ubezpieczyciela o Limicie Kredytowym (dalej Decyzja ). Decyzja oznacza również dowolną decyzję Ubezpieczyciela w sprawie zmiany lub uchylenia Limitu Kredytowego Ubezpieczyciel może w dowolnym momencie podnieść, obniżyć lub uchylić Limit Kredytowy. W ramach wydanej Decyzji Ubezpieczyciel może określić lub zmienić warunek konieczny do powstania ubezpieczenia. Warunki Limitu Kredytowego mają pierwszeństwo przed postanowieniami umowy ubezpieczenia lub Warunkami Ubezpieczenia i przed aneksami do umowy ubezpieczenia lub innymi porozumieniami zawartymi przed określeniem klauzuli Limitu Kredytowego, jeżeli późniejszy aneks do umowy ubezpieczenia nie przewiduje inaczej. 4.2 OKRES WAŻNOŚCI LIMITU KREDYTOWEGO Okres ważności Limitu Kredytowego oznacza okres, w trakcie którego mogą powstać Ubezpieczone Należności od danego Odbiorcy. 5 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

6 4.2.2 Limit Kredytowy obowiązuje na czas nieokreślony począwszy od dnia jego wejścia w życie, chyba że Decyzja przewiduje inaczej Wraz z każdym wnioskiem o nowy Limit Kredytowy lub o zmianę już obowiązującego Limitu Kredytowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o wszystkich przypadkach Należności niezapłaconych przez Odbiorcę i wszystkich okolicznościach, które mogły doprowadzić do Niewypłacalności lub niekorzystnej sytuacji finansowej Odbiorcy, a które są znane Ubezpieczającemu w momencie składania wniosku Decyzje są ściśle tajne. Ubezpieczający i Ubezpieczany mają obowiązek zachowywania poufności w zakresie ich treści i nie ujawniania ich osobom trzecim bez zgody Ubezpieczyciela. 4.3 ZMIANY LIMITU KREDYTOWEGO ARTYKUŁ Decyzja, na mocy której zostaje podwyższony Limit Kredytowy oznacza, że od dnia wejścia w życie podwyższonego Limitu Kredytowego dochodzi do zmiany poprzedniej Decyzji przez podwyższenie ogólnej kwoty limitu, przy czym nowa wysokość Limitu Kredytowego wskazana w Decyzji, zawiera w sobie zarówno podwyżkę limitu, jak i jego pierwotną wysokość. Podwyżka Limitu Kredytowego wchodzi w życie z dniem wskazanym w Decyzji i ma zastosowanie do Ubezpieczonych Należności powstałych najwcześniej po tej dacie W razie obniżenia Limitu Kredytowego nowa wysokość Limitu Kredytowego odnosi się do Ubezpieczonych Należności powstałych począwszy od następnego dnia po dacie wejścia w życie Decyzji, przy czym Ubezpieczone Należności powstałe do czasu tej zmiany są nadal ubezpieczone do poprzedniej wysokości Limitu Kredytowego. Nowe Ubezpieczone Należności, które powstały od następnego dnia po dacie wejścia w życie nowej kwoty Limitu Kredytowego, podlegają odszkodowaniu jedynie wówczas, kiedy Ubezpieczone Należności powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniej wysokości Limitu zostały zapłacone lub Limit Kredytowy na dzień Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczonego został wykorzystany w takim zakresie, że mogą być do niego zaliczone nowe Ubezpieczone Należności W razie wygaśnięcia ważności Limitu Kredytowego, wygasa on z dniem wskazanym w decyzji w sprawie jego cofnięcia. Wówczas Limit Kredytowy odnosi się do wszystkich Ubezpieczonych Należności powstałych nie później niż w dniu wygaśnięcia ważności Limitu Kredytowego Jeżeli ustalono nową lub zmieniono starą klauzulę Limitu Kredytowego, to odnosi się ona do wszystkich Ubezpieczonych Należności powstałych od następnego dnia po dniu wejścia w życie tak ustalonej lub zmienionej klauzuli. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE 5.1 ZGŁOSZENIE RYZYKA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Jeżeli Odbiorca nie zapłacił w terminie jakiejkolwiek Należności Ubezpieczonego, to Ubezpieczony jest zobowiązany przesłać Ubezpieczycielowi Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do Odbiorcy, najpóźniej ostatniego dnia terminu składania CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

7 Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, określonego w umowie ubezpieczenia Termin ten zaczyna upływać od następnego dnia po terminie płatności wskazanym na fakturze najwcześniej wymagalnej niezapłaconej Należności, a wygasa wraz z jego bezskutecznym upłynięciem lub doręczeniem Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczycielowi. Przedłużenie terminu płatności nie wpływa na początek biegu terminu W razie niewypłacalności Ubezpieczony doręczy Ubezpieczycielowi Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego w ciągu 1 miesiąca od następnego dnia po dniu, kiedy dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o Niewypłacalności Odbiorcy, jeżeli wcześniej nie upłynie termin na Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego w myśl ust i niniejszego artykułu W Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony wskaże wszystkie Należności od Odbiorcy, którego dotyczy Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, i wszystkie pozostałe należności nie będące Należnościami w rozumieniu definicji zawartej w artykule ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE Zdarzenie ubezpieczeniowe to zdarzenie wywołujące szkodę, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przez umowę ubezpieczenia, Warunki Ubezpieczenia, Limit Kredytowy i odnośne przepisy prawa Zdarzenie wywołujące szkodę oznacza niezapłacenie Należności w terminie wymagalności zapłaty, ani a) w trakcie okresu karencji, który biegnie od następnego dnia po doręczeniu Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczycielowi w przypadku Niewywiązywania się ze zobowiązań płatniczych, ani b) na dzień przekazania Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego z tytułu Niewypłacalności Odbiorcy Zdarzenie wywołujące szkodę powstaje: a) w przypadku Niewypłacalności z dniem Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, b) w przypadku Niewywiązywania się ze zobowiązań płatniczych wraz z upływem okresu karencji, który biegnie od następnego dnia po dniu, w którym Ubezpieczyciel otrzyma Zgłoszenie ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego lub pierwszego dnia po upływie terminie zapłaty najwcześniej wymagalnej Ubezpieczonej Należności będącej przedmiotem Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, jeżeli termin ten przypadnie dopiero po upływie okresu karencji. Jeżeli do Niewypłacalności dojdzie w trakcie okresu karencji, zdarzenie wywołujące szkodę powstaje z dniem, kiedy Ubezpieczyciel dowiedział się o Niewypłacalności, jeżeli przypada on wcześniej niż data upływu okresu karencji Jeśli część lub wszystkie Należności zostały uznane za Należności Sporne, zdarzenie wywołujące szkodę, dotyczące owych Należności Spornych powstaje: a) z dniem uprawomocnienia się decyzji odnośnego organu (sądu lub trybunału arbitrażowego), lub 7 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

8 b) z dniem zawarcia porozumienia układowego lub innego podobnego porozumienia przez Ubezpieczonego i Odbiorcę, na podstawie którego Odbiorca uznaje Ubezpieczone Należności, w odniesieniu do owych Należności Spornych, które zostały uznane Ubezpieczony zawiadomi Ubezpieczonego o wynikach sporu w ciągu 1 miesiąca od uprawomocnienia się takiej decyzji lub od dnia zawarcia porozumienia układowego lub innego podobnego porozumienia Ubezpieczony doręczy Ubezpieczycielowi wszystkie dokumenty niezbędne do zbadania zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie do jednego miesiąca od wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę. 5.3 DECYZJA W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ARTYKUŁ Ubezpieczyciel na podstawie wyników badania zdarzenia ubezpieczeniowego wyda decyzję w sprawie odszkodowania, w której zadecyduje o wysokości przysługującego odszkodowania Decyzję w sprawie odszkodowania Ubezpieczyciel wyda w przeciągu jednego miesiąca od powstania zdarzenia wywołującego szkodę lub od doręczenia wszystkich dokumentów koniecznych do zakończenia badania zdarzenia ubezpieczeniowego, jeżeli doręczono je po wystąpieniu zdarzenia wywołującego szkodę. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 6.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ubezpieczony jest zobowiązany do należytego zajmowania się Należnościami, przede wszystkim zabiegać o ich ściągalność oraz prawną egzekwowalność, brać udział w postępowaniach sądowych oraz innych postępowaniach, które zostały lub zostaną wszczęte w celu windykacji Należności, jak również do podejmowania wszelkich czynności, do których ma prawo będąc wierzycielem Ubezpieczony jest zobowiązany do uczestnictwa w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych dotyczących Odbiorcy, w sposób należyty i terminowy zgłaszać do takich postępowań swoje Należności w celu zachowania ich egzekwowalności oraz ściągalności Ubezpieczony bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany do informowania Ubezpieczyciela o wszelkich okolicznościach dotyczących postępowań sądowych i innych, o aktualnym stanie Należności, o osobie Odbiorcy i osobach poręczających Należności Ubezpieczony będzie z należytą starannością zajmować się wszystkimi Należnościami (ubezpieczonymi i nieubezpieczonymi) od danego Odbiorcy. 6.2 WINDYKACJA Ubezpieczony po przesłaniu Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego i w dowolnym momencie w trakcie karencji może wystąpić do Ubezpieczyciela o przejęcie windykacji Należności. Jeżeli Ubezpieczyciel tego zażąda, Ubezpieczony przekaże mu wymagane Należności Jeżeli postanowiono tak w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczony zapłaci Ubezpieczycielowi za windykację Należności wynagrodzenie w wysokości i na warunkach uzgodnionych w przedmiotowej umowie ubezpieczenia Jeżeli należności będzie dochodzić Ubezpieczyciel, Ubezpieczony umożliwi CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

9 Ubezpieczycielowi windykację tychże Należności i będzie z nim w tym zakresie współpracować Przez współpracę ze strony Ubezpieczonego rozumie się zwłaszcza: a) podejmowanie wszelkich koniecznych kroków zgodnie z poleceniami Ubezpieczyciela, których Ubezpieczyciel nie może wykonać sam (wnoszenie pozwów, wniosków o ogłoszenie niewypłacalności, zgłoszeń do postępowania o niewypłacalność, podpisywanie kalendarzy spłat, itp.), oraz b) udzielanie Ubezpieczycielowi pełnomocnictwa w zakresie konkretnych czynności prawnych lub celem udowodnienia uprawnień Ubezpieczyciela w zakresie windykacji Należności, jeżeli Ubezpieczyciel został o to poproszony Tryb windykacji Należności, zwłaszcza zaś podpisywanie harmonogramów spłat, wnoszenie pozwów lub wniosków o egzekucję, przelew Należności na osobę trzecią za opłatą, wszczęcie postępowania upadłościowego lub przekazanie windykacji osobie trzeciej, ewentualnie odstąpienie od niektórych czynności, windykacji lub zakończenie windykacji Należności, stanowi przedmiot porozumienia między Ubezpieczycielem a Ubezpieczonym. Jeżeli powyższe porozumienie nie jest możliwe, o trybie windykacji decyduje Ubezpieczyciel Ubezpieczony jest zobowiązany: 6.3 KOSZTY a) postępować zgodnie z ustalonym trybem windykacji, ewentualnie zgodnie z instrukcjami Ubezpieczyciela, jeżeli nie doszło do porozumienia; b) bez zgody Ubezpieczyciela nie podejmie żadnych czynności, które mogłyby uniemożliwić lub ograniczyć windykację Należności, jeżeli została ograniczona lub obniżona ich prawna egzekwowalność i ściągalność lub w inny sposób ograniczono prawa Ubezpieczonego względem Odbiorcy; c) informować Ubezpieczyciela w trakcie windykacji Należności o wszystkich okolicznościach, o których się dowie, a które mogą wpłynąć na powstanie lub zakres zdarzenia wywołującego szkodę lub na sposób windykacji Należności Ubezpieczyciel partycypuje w uprzednio zatwierdzonych i realnie poniesionych kosztach na konkretny cel związany z windykacją Należności, w kwocie odpowiadającej udziałowi Pokrywanej Szkody w Należnościach wskazanych w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego. Określone w ten sposób koszty Ubezpieczyciel zapłaci w kwocie obniżonej o Udział Własny Ubezpieczyciel nie partycypuje w kosztach, które zostały poniesione bez jego zgody. Ubezpieczyciel nie partycypuje w kosztach: a) zgłoszenia Należności do podstępowania upadłościowego (lub analogicznego postępowania za granicą); b) poniesionych na zaspokojenie obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia i warunkach ubezpieczenia lub na zaspokojenie klauzuli Limitu Kredytowego; 9 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

10 c) w kosztach własnych Ubezpieczonego; koszty własne to koszty czynności podjętych przez samego Ubezpieczonego, bez udziału osób trzecich Jeżeli koszty pokrywa na bieżąco sam Ubezpieczony, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu koszty w myśl ust po przedłożeniu przez Ubezpieczonego dokumentów potwierdzających ich wysokość Jeżeli koszty pokrywa na bieżąco Ubezpieczyciel, Ubezpieczony zwróci Ubezpieczycielowi tę część kosztów, w której Ubezpieczyciel nie partycypuje W przypadku Należności Spornych Ubezpieczyciel partycypuje w kosztach windykacji wyłącznie tych Należności Spornych, u których powstało zdarzenie wywołujące szkodę w myśl artykułu Ubezpieczyciel pokrywa swój udział w tych kosztach dopiero po powstaniu zdarzenia wywołującego szkodę. Powyższe nie narusza obowiązku Ubezpieczonego do wystąpienia do Ubezpieczyciela o zgodę na pokrycie tychże kosztów przed ich poniesieniem Jeżeli Należności Ubezpieczonego w ramach postępowania sądowego lub innego zostaną w całości lub części prawomocnie zakwestionowane lub prawo Ubezpieczonego do roszczenia Należności zostanie w całości lub części odrzucone, Ubezpieczony w terminie 10 dni od wezwania przez Ubezpieczyciela, zwróci Ubezpieczycielowi poniesione przez niego koszty lub ich część, odpowiadającą kwocie zakwestionowanych Należności lub kwocie odrzuconego prawa roszczenia Należności. 6.4 PRZYCHODY Przychody dzieli między siebie Ubezpieczyciel i Ubezpieczony. Udział Ubezpieczyciela w Przychodach jest określony w tej samej wysokości, co udział Pokrywanej Szkody w Należnościach, wskazanych w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego. a) W przypadku Przychodów uzyskanych przed wypłatą odszkodowania Pokrywana Szkoda zostaje obniżona o wyżej wymieniony udział. Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o Przychodach w terminie nieprzekraczającym 10 dni od ich uzyskania. b) W przypadku Przychodów uzyskanych po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony prześle Ubezpieczycielowi wyżej wspomniany udział w Przychodach, pomniejszony o procentową wysokość udziału własnego, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od ich uzyskania Ubezpieczycielowi należy się adekwatna wysokość Przychodów do wysokości wypłaconego odszkodowania i kosztów dochodzenia Należności, wraz z dalszymi kosztami w uzasadniony sposób poniesionymi przez Ubezpieczyciela w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym i wypłatą odszkodowania Ubezpieczyciel ma prawo domagać się cesji Należności w kwocie odpowiadającej odszkodowaniu, a Ubezpieczony ma obowiązek przelać na Ubezpieczyciela przedmiotowe Należności. Wraz z przelewem przedmiotowych Należności wygasają prawa i obowiązki Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego dotyczące windykacji Należności, kosztów i podziału Przychodów. CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

11 ARTYKUŁ 7 ODSZKODOWANIE 7.1 ODSZKODOWANIE Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie Ubezpieczonemu w ciągu 15 dni od wydania decyzji w sprawie odszkodowania Wraz z wypłatą odszkodowania Osobie Uprawnionej nie następuje spłata Należności ani ich pomniejszenie czy wygaśnięcie. Po wypłaceniu odszkodowania Należności nie przechodzą na Ubezpieczyciela. Wierzycielem Należności pozostaje Ubezpieczony Należności, których dotyczyło zdarzenie ubezpieczeniowe lub wypłacone odszkodowanie mogę przejść na Ubezpieczyciela wyłącznie na podstawie umowy cesji. Jeżeli przepisy prawne regulują lub będą regulować możliwość przeniesienia należności wskutek wypłaty odszkodowania z mocy prawa, przedmiotowe postanowienia nie będą miały zastosowania Wierzytelność z tytułu odszkodowania można przelać wyłącznie za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela wyrażoną na piśmie Jeżeli Należności wskazane w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego są w momencie powstania zdarzenia ubezpieczeniowego obciążone prawem zastawu, ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania, dopóki zastawnik nie zrzeknie się prawa zastawu do przedmiotowych Należności. 7.2 WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA Odszkodowanie wypłaca się w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego w wysokości Pokrywanej Szkody wraz z powstaniem zdarzenia wywołującego szkodę, po odliczeniu Udziału Własnego i ewentualnie innych uzgodnionych odliczanych elementów. 7.3 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ARTYKUŁ Maksymalna wysokość odszkodowania w okresie ubezpieczenia oznacza maksymalną wysokość wszystkich ubezpieczeniowych odszkodowań odnoszących się do danego okresu ubezpieczenia, które mogą zostać wypłacone Odszkodowanie odnosi się do tego okresu ubezpieczenia, w którym powstała najstarsza Ubezpieczona Należność będąca przedmiotem Zgłoszenia ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego. WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA, OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA 8.1 WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA Zdarzeniem ubezpieczeniowym nie są zdarzenia wywołujące szkodę: a) jeżeli zdarzenie wywołujące szkodę zostało zawinione w całości lub części przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Osobę Uprawnioną lub osobę występującą w ich imieniu; b) jeżeli Należności wynikają z Umowy, która jest w całości lub części nieważna, 11 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

12 a jej nieważność wpływa na powstanie zdarzenia wywołującego szkodę lub jego zakres; c) wynikające z Dostawy towaru lub wyświadczenia usługi bez wymaganych niezbędnych uprawnień lub na skutek naruszenia odnośnych przepisów prawa lub wskutek naruszenia warunków Umowy przez Ubezpieczonego; d) dotyczące Należności określonych w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, do których nie przedstawiono wszystkich koniecznych dokumentów potwierdzających ich istnienie, powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego i jego zakres, również w dodatkowym terminie określonym w wystosowanym przez Ubezpieczyciela na piśmie wezwaniu do przedstawienia dokumentów, przy czym termin ten wynosi co najmniej jeden miesiąc; e) które były bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub powstały w związku z jądrowym, toksycznym lub innym skażeniem, zanieczyszczeniem lub wybuchem, lub wojną wypowiedzianą lub niewypowiedzianą, co najmniej między dwoma z wymienionych państw: Francja, Chiny, Rosja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, USA. 8.2 OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA ARTYKUŁ 9 Ubezpieczyciel ma prawo do obniżenia odszkodowania: a) do 100%, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony udzielił Ubezpieczycielowi nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, zwłaszcza podczas zawierania i zmian umowy ubezpieczenia; b) do 100%, jeżeli Ubezpieczający nie spełni jakiegokolwiek swojego obowiązku z tytułu umowy ubezpieczenia lub Warunków Ubezpieczenia, lub świadomie poda nieprawdziwe lub niekompletne dane dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego, jego zakresu lub przyczyn jego powstania; powyższe nie ma wpływu na innych skutki naruszenia zobowiązań Ubezpieczającego; c) w takim samym zakresie procentowym, w jakim doszło do skrócenia ubezpieczenia Należności za okres, w którym wnoszone jest roszczenie z tytułu Pokrywanej Szkody, jeżeli Ubezpieczony nie zgłosił należycie w ramach oświadczenia o obrotach wszystkich Ubezpieczonych Należności. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 9.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ubezpieczony prowadząc działalność handlową ze swymi Odbiorcami będzie postępować z należytą starannością W tym celu Ubezpieczony w szczególności jest zobowiązany: a) realizować wszystkie swoje transakcje, z których dla Ubezpieczonego powstają Ubezpieczone Należności, z taką samą starannością i uwagą, jaką poświęca realizowaniu nieubezpieczonych transakcji; b) zabezpieczyć swoje prawa względem Odbiorcy lub osoby trzeciej; CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD

13 c) ponosić ryzyka w wysokości Udziału własnego, za który nie przysługuje mu odszkodowanie, jeżeli Ubezpieczyciel nie udzieli mu zgody na piśmie na inne ubezpieczenie ryzyka; d) zgłosić w ramach oświadczenia o obrotach zestawienie wszystkich Ubezpieczonych Należności, objętych ubezpieczeniem w myśl ust. 2.1 niniejszych warunków ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia; e) współpracować z Ubezpieczycielem w zakresie koniecznym do zbadania zdarzenia ubezpieczeniowego; f) zgodnie z instrukcją Ubezpieczyciela skorzystać ze wszystkich instrumentów zabezpieczających, zwłaszcza zaś z gwarancji, rękojmi, weksla, itp.; g) uczynić każdorazowo wszelkie kroki i wszystkie uzasadnione środki naprawcze, które mogą zapobiec powstaniu szkody lub ograniczyć jej grożącą wysokość Ubezpieczony przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia niezwłocznie poinformuje Ubezpieczyciela o wszystkich istotnych zmianach danych, które wskazał we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, zwłaszcza zmianach w przedmiocie działalności gospodarczej i formy prawnej, fuzji itp. oraz rachunku bankowego, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty danej zmiany. 9.2 UDOWODNIENIE WIERZYTELNOŚCI Ubezpieczony i Ubezpieczający, ewentualnie Osoba Uprawiona, udowodnią istnienie Należności wskazanych w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego, w tym istnienie dostawy towaru lub wyświadczenia usług oraz cały przebieg transakcji, w wyniku której powstały Należności Ubezpieczony na wniosek Ubezpieczyciela przedstawi Ubezpieczycielowi wszelkie dokumenty, niezbędne do udowodnienia spełnienia warunków ubezpieczenia, istnienia Należności, w tym istnienie rzeczywistej Dostawy towaru lub wyświadczenia usług, powstania zdarzenia ubezpieczeniowego i prawa do odszkodowania Ubezpieczający oraz Ubezpieczony umożliwią Ubezpieczycielowi wykonywanie prawa do kontroli, przede wszystkim udostępnią mu wszelkie dokumenty lub uwierzytelnione kopie Umów wraz z ich zmianami i aneksami oraz inne powiązane dokumenty. Ubezpieczyciel może zweryfikować, czy udzielone informacje i przekazane dokumenty są kompletne, dokładne i prawdziwe. 9.3 CESJA UBEZPIECZONEJ NALEŻNOŚCI Ubezpieczone Należności i Należności wymienione w Zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego można scedować wyłącznie za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela wyrażoną na piśmie. Ubezpieczyciel może w pisemnej zgodzie na cesję określić warunki, na których ubezpieczenie cedowanych Ubezpieczonych Należności zostanie utrzymane. 9.4 ZWROT ODSZKODOWANIA Jeżeli po wypłacie odszkodowania zostanie stwierdzone, że przed wypłatą odszkodowania istniały lub po wypłacie odszkodowania zaistniały okoliczności, które normalnie uchylałyby obowiązek Ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania, Ubezpieczony zwróci Ubezpieczycielowi wypłacone odszkodowanie. 13 CREDIRECT Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU CD-14-1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł 2. Definicje 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo