Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe"

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia r. 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana dalej Tabelą, określa wysokość opłat i prowizji wraz z zasadami ich naliczania oraz pobierania przez Alior Bank S.A. opłat i prowizji za czynności bankowe i inne czynności wykonywane na rzecz lub na zlecenie Klientów Biznesowych. 2. Przez użyte w Tabeli określenie Bank należy rozumieć Alior Bank S.A. 3. Wszystkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Klient, chyba, że strony transakcji umówiły się, że pokrywa je beneficjent i warunki te zostały zaaprobowane przez Bank. Opłaty i prowizje, które nie zostały uiszczone przez beneficjenta transakcji w ciągu trzech miesięcy od daty ich naliczenia obciążają Klienta. 4. Bank ustala opłaty i prowizje w złotych. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Opłaty i prowizje naliczane i pobierane są w dniu wykonania operacji lub w okresach miesięcznych, lub kwartalnych, lub rocznie, lub w innych ustalonych z Klientem terminach. 6. W celu ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w złotych od kwoty operacji wyrażonej w innej walucie dokonuje się przeliczenia z zastosowaniem kursu średniego NBP. W celu pobrania prowizji lub opłaty w złotych z rachunku w innej walucie, niezbędnych przeliczeń dokonuje się z zastosowaniem kursu kupna zgodnie z aktualną tabelą kursów Banku. 7. Poza prowizjami i opłatami wymienionymi w Tabeli Bank może pobierać: a. opłaty i prowizje za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, związane z wykonaniem zlecenia Klienta, b. opłaty i prowizje naliczone przez banki zagraniczne i krajowe, pośredniczące w wykonaniu zlecenia Klienta, c. opłaty związane z przekazaniem na zlecenie Klienta przesyłki kurierskiej, d. inne opłaty pobrane przez osoby i instytucje pośredniczące w wykonaniu operacji. 8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z Klientem, w tym za czynności nieujęte w Tabeli, mogą być pobierane opłaty i prowizje inne niż określone w Tabeli, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 9. Bank może pobrać w terminie późniejszym należne mu prowizje lub opłaty, których nie pobrał w trybie wynikającym z postanowień niniejszej Tabeli. 10. Prowizje i opłaty pobierane są z rachunku podstawowego Klienta. W przypadku braku środków na rachunku podstawowym Bank może pobrać prowizję/opłatę debetując rachunek Klienta. 11. Opłaty i prowizje dotyczą rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, chyba że określono inaczej. 12. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty (lub odwrotnie). 13. Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej PLN bądź jednostek waluty obcej wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki. 14. Przelewy w złotych na kwoty równe lub większe niż otych są realizowane przez system SORBNET, z wyłączeniem płatności do ZUS i organów podatkowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system ELIXIR. 15. Bank może odmówić przyjęcia do realizacji Polecenia Przelewu w systemie SORBNET poniżej kwoty 1 miliona zł, w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia obsługi zleceń w systemie SORBNET przez Narodowy Bank Polski. W przypadku braku możliwości zrealizowania Polecenia Przelewu poniżej kwoty 1 miliona zł w systemie SORBNET, Polecenie Przelewu będzie realizowane najbliższą sesją ELIXIR. str. 1/24

2 Obsługa rachunków Bankowych Rachunki, transakcje 1. a. Otwarcie rachunku podstawowego/pomocniczego 1. b. Otwarcie rachunku pomocniczego Rabat za Rachunek 2. a. Prowadzenie rachunku podstawowego Biznes Optymalny 2. b. Prowadzenie rachunku podstawowego Biznes Komfort w opcji 110 Komfort Optymalny Rachunek FX Premiera do negocjacji do negocjacji do negocjacji do negocjacji miesięcznie n/d 5 n/d n/d W opłacie zawarte prowadzenie rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych, wydanie 3 kart debetowych do wybranych rachunków, 100 krajowych przelewów internetowych z rachunku podstawowego, korzystanie z Kanałów Elektronicznych 2. c. Prowadzenie rachunku podstawowego Biznes Komfort w opcji 45 miesięcznie 11 n/d n/d n/d w opłacie zawarte prowadzenie rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych, wydanie 3 kart debetowych do wybranych rachunków, 40 krajowych przelewów internetowych z rachunku podstawowego, korzystanie z Kanałów Elektronicznych miesięcznie 45 zł n/d n/d n/d str. 2/24

3 Obsługa rachunków Bankowych 2. d. Prowadzenie rachunku podstawowego FX Komfort Optymalny Rachunek FX Premiera w opłacie zawarte prowadzenie rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych, wydanie 3 kart debetowych do wybranych rachunków, korzystanie z Kanałów Elektronicznych, korzystanie z Autodealingu miesięcznie n/d n/d 10 n/d 2.e. Prowadzenie rachunku podstawowego Biznes Premiera w opłacie zawarte prowadzenie rachunku podstawowego, 1 rachunku pomocniczego, wydanie 1 karty debetowej do wybranego rachunku, korzystanie z Kanałów Elektronicznych miesięcznie n/d n/d n/d 1 /15 zł 3. a. Prowadzenie rachunku pomocniczego (w tym walutowe) miesięcznie za każdy rachunek 3. b. Prowadzenie rachunku płacowego miesięcznie za każdy rachunek 2 rachunki 15 zł kolejne rachunki 2 2 rachunki 15 zł kolejne rachunki pierwszy rachunek 15 zł kolejne rachunki 1 15 zł c. Prowadzenie rachunku pomocniczego Rabat za Rachunek 2 4. Opłata za zmianę typu prowadzonego rachunku 5. Opłata za zablokowanie środków na rachunku na życzenie Klienta miesięcznie za każdy rachunek Opłata obowiązuje przez 12 miesięcy od otwarcia rachunku, dla Klientów Biznesowych, którzy otworzyli rachunek nie później niż w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności. 2 Rachunek Rabat za Rachunek prowadzony jest na zasadach określonych w Regulaminie Programu Rabat za Rachunek dla Klientów Biznesowych Alior Banku SA. str. 3/24

4 Obsługa rachunków Bankowych 6. Opłata za zablokowanie środków na rachunku Klienta na rzecz podmiotu trzeciego 7. Opłata za zamknięcie rachunku wcześniej niż 12 miesięcy od daty otwarcia 8. Uruchomienie dostępu do produktów i usług Banku za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych 9. Aktywowanie Kanałów Elektronicznych w jednostce Banku Komfort Optymalny 15 Rachunek FX jeżeli Klient nie korzysta z pakietu sprzętowego podpisu elektronicznego, 1 za każdy pakiet x liczba miesięcy brakujących do 12 do 5 użytkowników 1 od każdego użytkownika powyżej 5 użytkowników Premiera 5 1 / 10. Korzystanie z Kanałów Elektronicznych miesięcznie Opłata za użytkownika korzystającego z pakietu sprzętowego podpisu elektronicznego na dostarczonym przez Bank nośniku (np. pendrive) 11.1 Opłata za powiadomienia wysyłane w formie komunikatów SMS (nie dotyczy kodów autoryzacyjnych) miesięcznie od każdego wysłanego powiadomienia 11.2 Opłata za komunikaty autoryzacyjne SMS od każdego wysłanego SMS 12. Opłata za korzystanie z Autodealing miesięcznie Przelew pomiędzy rachunkami Klienta od każdego przelewu 14. Przelewy na inne rachunki w Banku, złożone: w Oddziale za pośrednictwem Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej od każdego przelewu 15. Przelewy na rachunki w innym banku (ELIXIR), złożone: w Oddziale od każdego 1 1 0,2 0,2 8 zł 5 zł str. 4/24

5 Obsługa rachunków Bankowych Komfort za pośrednictwem Bankowości przelewu pierwsze 100 Internetowej przelewy zwykłe (opcja 110) lub z rachunku podstawowego pierwsze 40 (opcja 45) przelewów z rachunku podstawowego w miesiącu; 2 zł kolejne; Optymalny Rachunek FX Premiera 2 zł 1 zł 1,3 /1 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej przelewy zwykłe z rachunku pomocniczego za pośrednictwem Bankowości Internetowej przelewy zwykłe z rachunku płacowego za pośrednictwem Bankowości Internetowej przelewy ZUS i na rachunki organów podatkowych za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 16. Przelewy SORBNET, złożone: w Oddziale przelewy na kwoty do 1 miliona zł w Oddziale przelewy na kwoty równe i powyżej 1 miliona zł a b. - za pośrednictwem Bankowości Internetowej -przelewy na kwoty do 1 miliona zł - za pośrednictwem Bankowości Internetowej -przelewy na kwoty do 1 miliona zł z rachunku płacowego od każdego przelewu 2 zł 2 zł 2 zł 1,3 /1 zł 1 zł 8 zł 3 15 zł 12 zł 1 3 Opłata dotyczy wyłącznie przelewów zlecanych przez Posiadacza rachunku związanych z rozliczeniami w ramach własnej działalności gospodarczej. W przypadku przelewów dokonywanych na zlecenie innych podmiotów lub osób Bank może zastosować opłatę 1 zł od każdego przelewu str. 5/24

6 Obsługa rachunków Bankowych za pośrednictwem Bankowości Internetowej -przelewy na kwoty powyżej 1 miliona zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej przelewy na kwoty do 1 miliona zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej - przelewy na kwoty powyżej 1 miliona zł 17. Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zlecenia stałego: w Oddziale za pośrednictwem Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej od każdej czynności 18. Realizacja zlecenia stałego od każdej realizacji 19. Rejestracja i cofnięcie Zgody na obciążanie rachunku 20. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 21. Odwołanie polecenia zapłaty od każdego odwołania 22. Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji 23. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym: w Oddziale za pośrednictwem Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej od każdego przelewu Komfort Optymalny 6zł zł 2 zł 1 zł do negocjacji Rachunek FX 0,30%, min. 3 max ,30%, min. 3 max ,30%, min. 3 max. 10 Premiera 0,30%, min. 3 max. 10 str. 6/24

7 Obsługa rachunków Bankowych 24. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie pilnym opłata dodatkowa od każdego przelewu Komfort Optymalny 2 Rachunek FX Premiera 25. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie ekspresowym opłata dodatkowa od każdego przelewu Przelew transgraniczny/sepa (złożony za pośrednictwem Bankowości Internetowej, realizowany w trybie zwykłym przy opcji kosztowej SHA) od każdego przelewu 5 zł 2 zł 1,3 /5 zł 27. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju opłata dodatkowa za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN lub brak kodu BIC banku beneficjenta w przypadku przelewu za granicę wysłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN oraz przelewu w walucie obcej do innego banku w kraju 28. Ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji podziału kosztów OUR opłata dodatkowa 29. Anulowanie / zwrot wykonanego przez Bank zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju 30. Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju przed jego realizacją 31. Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu transakcji przez Bank do 1 miesiąca wstecz od każdego przelewu od każdego przelewu od każdej czynności od każdej czynności od każdej czynności koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) str. 7/24

8 Obsługa rachunków Bankowych 32. Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu transakcji przez Bank od 1 do 3 miesięcy wstecz 33. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej (wpłaty własne) 33, a Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej (wpłaty obce) 34. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej 35. Wypłata kwoty wymagającej notyfikacji, bez notyfikacji (w ramach możliwości Oddziału) opłata dodatkowa od kwoty przewyższającej notyfikację od każdej czynności Komfort Optymalny Rachunek FX 10 + koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) Premiera od każdej wpłaty 0,40%, min. 6 zł 0,10%, min. 4 zł od każdej wpłaty od każdej wypłaty od każdej wypłaty 36. Nieodebranie notyfikowanej wypłaty od każdej nieodebranej i notyfikowanej wypłaty 36.a. Wpłata gotówki dokonywana z wykorzystaniem wpłatomatu Od każdej wpłaty 0,40%, min. 6 zł 0,40%, min. 6 zł 0,15%, min 1 0,70%, min 20 0,50 % min 6 zł 37. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: w Oddziale do wrzutni nocnej od każdej wpłaty 0,25%, min. 5 zł str. 8/24 0,30%, min. 5 zł w obsłudze bezpośredniej Klienta 0,25%, min. 5 zł Dodatkowa opłata za dokonanie wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej w Oddziale przy użyciu bezpiecznej koperty dostarczonej przez Bank. Opłata pobierana z góry od każdej wydanej klientowi koperty bezpiecznej. Od każdej koperty 38. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: 0,8 dla koperty typu B5 1,00zł dla koperty typu B4 1,5 dla koperty typu C3

9 Obsługa rachunków Bankowych Komfort Optymalny w Oddziale 0,30%, min. 7 zł od każdej wypłaty w obsłudze bezpośredniej Klienta 0,30%, min. 7 zł 39. Przeliczenie i zamiana banknotów/monet na banknoty/monety o innych nominałach 40. Wpłaty otwarte w złotych dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej 5% wartości wpłaty 41. Wpłaty zamknięte w złotych dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu opłata dodatkowa do prowizji od wpłaty gotówkowej zamkniętej. 42. Opłata za korzystanie z efx Trader od wartości od wartości Od wartości miesięcznie 2,00%, min 5 zł 2%, min. 1 Rachunek FX 0,70% od wartości bilonu we wpłacie Premiera Obsługa kart debetowych MasterCard Business / MasterCard Business Travel wydanych posiadaczom rachunków 1. Opłata za wydanie karty MasterCard Business 1.1. Opłata za wydanie karty MasterCard Business Travel 2. Opłata roczna (dotyczy wszystkich kart debetowych wydanych do rachunków) Komfort do 3 kart do wybranych rachunków; 2 kolejne karty Optymalny rocznie str. 9/24 Rachunek FX do 3 kart do wybranych rachunków (lub alternatywnie karty MasterCard Business Travel) 2 - kolejne karty do 3 kart do wybranych rachunków (lub alternatywnie karty MasterCard Business) 5 - kolejne karty Premiera 1 karta 2 kolejne karty 5

10 Obsługa kart debetowych MasterCard Business / MasterCard Business Travel wydanych posiadaczom rachunków 3. Opłata za wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta) 4. Opłata za wydanie karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży, zagubienia) 5. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku rezygnacji lub braku aktywacji karty w terminie 30 dni od dnia jej zamówienia 6. Opłata za korzystanie z karty Komfort Optymalny 15 zł 2 Rachunek FX Premiera miesięcznie 3 zł 1 / 3 zł 7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych od wartości transakcji 8. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet i cash4you 9. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach innych sieci krajowych oraz kasach banków krajowych 10. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków zagranicznych 11. Opłata za Pakiet Bezpieczeństwa od każdej transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji miesięcznie 0,00 % 1 zł 1 / 1 zł 3,00 % min 5 zł 1 / 3%, min 5 zł 3,00 % min 8 zł 1 / 3%, min 8 zł 2 zł 12. Opłata za przyjęcie wniosku o nowy PIN w Oddziale 13. Zastrzeżenie karty Opłata za zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania jej niezgodnie z umową i/lub regulaminem 15. Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty na wniosek 1 5 str. 10/24

11 Obsługa kart debetowych MasterCard Business / MasterCard Business Travel wydanych posiadaczom rachunków Klienta w Oddziale Komfort Optymalny Rachunek FX Premiera 16. Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty poprzez Kanały Elektroniczne 17. Opłata za przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji 18. Opłata za wydanie zaświadczenia / historii transakcji w Oddziale obejmujących szczegółowy wykaz transakcji dokonanych kartą w miesiącu 19. Opłata za sprawdzenie salda w bankomatach 20. Awaryjna wypłata gotówki (opłata MasterCard) 21. Awaryjne wydanie karty (opłata MasterCard) 22. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta zł 95 USD + koszty telekomunikacyjne 148 USD + koszty telekomunikacyjne 5 str. 11/24

12 Karty kredytowe MasterCard Business Silver MasterCard Business Gold 1. Opłata za wydanie karty 2. Opłata za wydanie drugiej/kolejnej karty 2 35 zł 3. Opłata roczna (pobierana od drugiego roku) Raz w roku jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji przekraczają 150, poniżej tej wartości 4 jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji przekraczają 150, poniżej tej wartości 7 4. Opłata za wydanie duplikatu 3 5. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku odstąpienia od umowy o kartę przez klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania karty 6. Opłata za korzystanie z karty miesięcznie 7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet i cash4you Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach innych sieci krajowych oraz kasach banków krajowych Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków zagranicznych 11. Opłata za przelew z rachunku karty 12. Opłata za przyjęcie wniosku o nowy PIN w Oddziale od wartości transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji 5 0 % 3 %, min 5 zł 4,5 %, min 5 zł 4,5 %, min 8 zł 3% od wartości przelewu 13. Zastrzeżenie karty Opłata za zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania jej niezgodnie z umową i/lub regulaminem Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty na wniosek Klienta w Oddziale Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty poprzez Kanały Elektroniczne Opłata za przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji Opłata za dostęp do rachunku karty przez Kanały Elektroniczne Opłata za wyciąg bieżący / historyczny drukowany / odbierany w Oddziale Opłata za wyciąg historyczny w Bankowości Internetowej Opłata za zaświadczenie o prawidłowym korzystaniu z karty Opłata za Pakiet Bezpieczeństwa (dobrowolne) Ubezpieczenie spłaty kredytu (pobierane od chwili udostępnienia usługi) Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia miesięcznie za każdy wyciąg Za każdy wyciąg miesięcznie miesięcznie od salda zadłużenia zł 0,25% 49 zł str. 12/24

13 Karty kredytowe 25. Opłata z tytułu przekroczenia limitu Awaryjna wypłata gotówki (opłata MasterCard) Awaryjne wydanie karty (opłata MasterCard) Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta od każdorazowego przekroczenia limitu MasterCard Business Silver 49 zł MasterCard Business Gold 95 USD + koszty telekomunikacyjne 148 USD + koszty telekomunikacyjne 5 Produkty kredytowe Lp. Tytuł Kredyt w rachunku bieżącym 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku Ustalana indywidualna 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu w przypadku spłaty zadłużenia w innym banku oraz konsolidacji zadłużenia w innym banku 2,00%, min 150 ustalana indywidualnie 3. Prowizja za zwiększenie kwoty Kredytu 1,00%, min Prowizja za odnowienie oraz administrowanie Kredytem 2,00%, min Prowizja od zaangażowania - od niewykorzystanej części Kredytu W przypadku spłaty zadłużenia w innym banku 1,50% p.a. ustalana indywidualnie Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym na finansowanie działalności bieżącej 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku 4 Ustalana indywidualna 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu W przypadku spłaty zadłużenia w innym banku 2,00%, min 100 ustalana indywidualnie 3. Prowizja za zwiększenie kwoty Kredytu 1,00%, min Prowizja za odnowienie/administrowanie Kredytem 2,00%, min Prowizja od zaangażowania od niewykorzystanej części Kredytu W przypadku spłaty zadłużenia w innym banku 1,50% p.a. ustalana indywidualnie Kredyt inwestycyjny 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku 2. Prowizja za wystawienie promesy kredytowej 3. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu 4. Prowizja za wcześniejszą spłatę (naliczana od spłacanej przed terminem części bądź całości zadłużenia) - w pierwszym roku kredytowania - przed upływem 3 roku kredytowania, - w kolejnych latach 5. Prowizja od przewalutowania Kredytu Ustalana indywidualnie 0,50%, min ,00%, min 250 3,00% 2,00% 0,00% 1,00% Kredyt na finansowanie faktur 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku Ustalana indywidualnie 4 W przypadku Limitu Wierzytelności pobierana jest jedna opłata za rozpatrzenie Wniosku o Limit Wierzytelności str. 13/24

14 2. 3. Prowizja przygotowawcza za przyznanie Kredytu Prowizja za podwyższenie kwoty Kredytu 2,00%, min 150 1,50%, min Prowizja za realizację wypłaty zaliczki (od każdej faktury jako % jej kwoty brutto) 5. Prowizja od zaangażowania od niewykorzystanej części Kredytu 6. Prowizja za odnowienie/administrowanie Kredytem 1,00%, min 20 2,00% p.a. 2,00%, min 150 Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu Ustalana indywidualnie 2,00%, min Prowizja za wcześniejszą spłatę: - w pierwszym roku kredytowania - w kolejnych latach kredytowania (naliczana od spłacanej przed terminem części bądź całości zadłużenia) 3,00% 1,00% Min Prowizja od przewalutowania Kredytu 5. Opłata za zawieszenie spłaty raty 1,00% 50 Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej zabezpieczony hipoteką na nieruchomości 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu Ustalana indywidualnie 2,50%, min. 200 W przypadku spłaty zadłużenia w innym banku oraz konsolidacji zadłużenia w innym banku 3. Prowizja za wcześniejszą spłatę: Ustalana indywidualnie - w pierwszym roku kredytowania - przed upływem 3 lat - przed upływem 5 lat - w kolejnych latach (naliczana od spłacanej przed terminem części bądź całości zadłużenia) 4. Prowizja od przewalutowania Kredytu 5. Opłata za zawieszenie spłaty raty 3,00% 2,00% 1,50% 0,00% Min 100 2,00% 50 Limit wierzytelności 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku Ustalana indywidualnie 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Limitu Wierzytelności 3. Prowizja od zaangażowania od niewykorzystanej części Limitu Wierzytelności 2,50%, min ,00% p.a. 4. Prowizja za zwiększenie kwoty Limitu Wierzytelności 2,00%, min Prowizja za odnowienie/administrowanie Limitem Wierzytelności 2,50%, min Pozostałe opłaty i prowizje Zależnie od udostępnionych w ramach Limitu Wierzytelności Produktów Kredyt strukturyzowany (TF) 1. Opłata za rozpatrzenie Wniosku w przypadku odmowy udzielenia finansowania przez Bank i/lub rezygnacji przez 2,00%, min 300 str. 14/24

15 Klienta z udzielonego finansowania Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu Prowizja za zwiększenie kwoty Kredytu Prowizja za administrowanie Kredytem Prowizja za weryfikację kontraktu, umów i przygotowanie struktury finansowania oraz pomoc w dostosowaniu dokumentacji transakcji do jej warunków. Prowizja za weryfikację dokumentów do wypłaty transzy (prowizja TF) 2,00%, min 300 1,00%, min 100 1,50%, min 100 0,2% od kwoty kontraktu/umowy, min ,25% od kwoty dokumentów, min. 100 PRODUKTY FINANSOWANIA HANDLU Lp. Tytuł Tryb naliczania Gwarancje i poręczenia własne Wysokość opłaty/prowizji 1. Opłata za rozpatrzenie Wniosku w przypadku odmowy udzielenia finansowania przez Bank i/lub rezygnacji przez Klienta z udzielonego finansowania 2. Prowizja przygotowawcza od wniosku od kwoty wnioskowanego limitu lub od kwoty gwarancji min. 100 max. 3,00%; min Prowizja za rezygnację z limitu od wniosku Prowizja administracyjna Prowizja za wystawienie gwarancji według standardowego wzoru Banku Prowizja za wystawienie gwarancji według wzoru przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego przez Bank od kwoty wnioskowanego limitu, pobierana po każdym roku funkcjonowania limitu Liczona od kwoty gwarancji, pobierana w okresach kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności gwarancji (liczony od dnia wystawienia do terminu ważności), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry za: każdy rozpoczęty kwartał lub pół roku lub za rzeczywistą liczbę dni ważności gwarancji i naliczana od aktualnej kwoty gwarancji. Liczona od kwoty gwarancji, pobierana w okresach kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności gwarancji (liczony od dnia wystawienia do terminu ważności), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry za: każdy rozpoczęty kwartał lub pół roku lub za rzeczywistą liczbę dni ważności gwarancji i naliczana od aktualnej kwoty gwarancji (uwzględniającej ewentualne zmiany). max. 1,00%, min ,00% p.a., min. 30 (minimum dotyczy 1 roku lub całego okresu ważności gwarancji, jeżeli jest on krótszy niż 1 rok) 3,00% p.a., min. 100 (minimum dotyczy 1 roku lub całego okresu ważności gwarancji, jeżeli jest on krótszy niż 1 rok) 7. Wypłata z gwarancji % od kwoty wypłaty z gwarancji 0,25%, min Prowizja za podwyższenie kwoty gwarancji 8. Prowizja za zmianę treści gwarancji polegającą na obniżeniu kwoty lub Liczona od kwoty podwyższenia, pobierana w okresach kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności gwarancji (liczony od dnia podwyższenia do końca okresu, za który została już pobrana prowizja od pierwotnego salda), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry za: każdy rozpoczęty kwartał lub pół roku lub za rzeczywistą liczbę dni ważności gwarancji i naliczana od aktualnej kwoty gwarancji. Prowizja pobierana w dniu wydania dokumentu zmiany. min. 20 za wydanie dokumentu zmiany, prowizja naliczana zgodnie z warunkami określonymi dla pozycji wystawienie gwarancji, liczona od kwoty podwyższenia do końca okresu ważności, za który została już pobrana prowizja od pierwotnej kwoty gwarancji min. 20 za wydanie dokumentu zmiany, str. 15/24

16 9. wydłużeniu okresu obowiązywania gwarancji Prowizja za inną zmianę o charakterze operacyjnym Zmiana inna niż podwyższenie kwoty (łącznie za wszystkie czynności operacyjne) min Redukcja gwarancji Za redukcję min Opłaty za obsługę cesji praw z gwarancji Za cesję min Wystawienie duplikatu gwarancji Za gwarancję Opłata za wyksięgowanie przed upływem terminu ważności Przygotowanie niestandardowego tekstu gwarancji Anulowanie zlecenia udzielenia gwarancji (przed jej udzieleniem) Gwarancje obce Za gwarancję Za gwarancję, opłata pobierana wyłącznie w przypadku gdy nie zostanie złożone zlecenie wystawienia gwarancji według przygotowanego wzoru. Pobierana wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła po wcześniejszym przygotowaniu przez Bank wzoru gwarancji Awizacja gwarancji Za gwarancję Awizacja zmiany gwarancji obcej Za zmianę 10 Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do 3. Za roszczenie 20 innych gwarantów 4. Potwierdzenie podpisów innego banku Za potwierdzenie 5 5. Potwierdzenie gwarancji obcej Od kwoty gwarancji 3,00%, min 50 Akredytywa importowa (własna) 1. Opłata za rozpatrzenie Wniosku w przypadku odmowy udzielenia finansowania przez Bank i/lub w przypadku rezygnacji przez Klienta z przyznanego finansowania 2. Prowizja przygotowawcza (dotyczy limitu) 3. Prowizja za rezygnację z limitu 4. Prowizja administracyjna (dotyczy limitu) 5. Wysłanie preawizu od wniosku z góry za cały okres ważności limitu, pobierana z rachunku bieżącego w dniu wprowadzania umowy do systemu W dniu, w którym Klient zdecydował o rezygnacji z limitu z rachunku bieżącego/ pomocniczego pierwsza pobierana jest po zakończeniu pierwszego roku obowiązywania limitu, każda kolejna w kolejne rocznice ważności limitu, do ostatniego dnia ważności limitu włącznie z rachunku. z góry w dniu wysłania pre-awizu z rachunku min. 100 min.1,00% p.a.; min.100 min. 100 max.1,00%; min Prowizja za otwarcie akredytywy pokrytej z góry/ zabezpieczonej kaucją pobierana w okresach miesięcznych lub kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności akredytywy (liczony od dnia otwarcia do terminu ważności); dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry w pierwszym dniu kolejnego miesiąca ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności w miesiącu, którego dotyczy), w pierwszym dniu kolejnego kwartału ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności w kwartale, którego dotyczy) lub w pierwszym dniu ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności akredytywy) z rachunku wysokość do negocjacji, min.10 kwartalnie str. 16/24

17 7. Prowizja za otwarcie akredytywy 8. Prowizja za badanie dokumentów i realizację płatności na rzecz Beneficjenta 9. Prezentacja dokumentów niezgodnych pobierana w okresach miesięcznych lub kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności akredytywy (liczony od dnia otwarcia do terminu ważności), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry w pierwszym dniu kolejnego miesiąca ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności w miesiącu, którego dotyczy), w pierwszym dniu kolejnego kwartału ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności w kwartale, którego dotyczy) lub w pierwszym dniu ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności akredytywy) z rachunku pobierana w dniu, w którym Bank dokona sprawdzenia dokumentów, pobierana z rachunku w Banku lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli w warunkach akredytywy koszty banku otwierającego pokrywa eksporter prowizja potrącana jest z kwoty należnej eksporterowi (beneficjent płatności dostaje kwotę pomniejszoną o kwotę należnej bankowi prowizji) max.0,50% kwartalnie, min. 10 kwartalnie 0,20% od kwoty dokumentów, min Prowizja za odroczoną płatność w ramach akredytywy pokrytej z góry pobierana z góry za cały okres odroczenia (licząc tylko ten czas, który wykracza poza okres ważności akredytywy), pobierana w dniu wydania dokumentów/ akceptacji traty w ramach akredytywy i potwierdzenia bankowi zagranicznemu terminu płatności z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta wysokość do negocjacji, min Prowizja za odroczoną płatność pobierana z góry za cały okres odroczenia (licząc tylko ten czas, który wykracza poza okres ważności akredytywy), pobierana w dniu wydania dokumentów/ akceptacji traty w ramach akredytywy i potwierdzenia bankowi zagranicznemu terminu płatności z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta max.0,20% miesięcznie, min. 300 zł 12. Zmiana warunków akredytywy pokrytej z góry/ zabezpieczonej kaucją obejmująca podwyższenie kwoty i wydłużenie okresu ważności akredytywy pobierana jak za otwarcie, z rachunku wysokość do negocjacji, min.10 kwartalnie 13. Zmiana warunków akredytywy obejmująca podwyższenie kwoty i wydłużenie okresu ważności akredytywy pobierana jak za otwarcie, z rachunku max.0,50% kwartalnie, min. 10 kwartalnie Zmiana inna niż określona powyżej (w tym zmiana terminu lub kwoty, jeżeli mieści się w terminie lub w kwocie, za które pobrano prowizję) Przygotowanie wzoru akredytywy (pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy po przygotowaniu wzoru akredytywy Klient nie zdecyduje się zlecić jej otwarcia w Banku). z góry w dniu dokonania zmiany z rachunku z rachunku bieżącego lub opłata przychodząca na rachunek typu WASH - kiedy Klient nie posiada rachunku bieżącego, pobierana w dniu wydania Klientowi przygotowanego wzoru Spisanie salda akredytywy (w całości lub w części) lub/i unieważnienie akredytywy pobierana w dniu dokonania spisania/ unieważnienia z rachunku Przeniesienie akredytywy na wtórnych beneficjentów w dniu dokonania przeniesienia z rachunku min. 0,25% od kwoty przeniesienia min Cesja dokumentów lub indosowanie dokumentów (poza akredytywą) z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta w dniu dokonania cesji 20 str. 17/24

18 19. Koszty SWIFT- u w przypadku otwarcia akredytywy z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta w dniu wysłania komunikatu SWIFT Pozostałe koszty SWIFT w przypadku obsługi akredytywy z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta w dniu wysłania komunikatu SWIFT 15 zł Akredytywa eksportowa (obca) 1. Awizacja preawizu (od innego banku) w dniu awizacji pre-awizu, prowizja pobierana z rachunku lub opłata przychodząca na rachunek typu WASH - kiedy Klient nie posiada rachunku bieżącego 5 2. Awizacja akredytywy (do innego banku) w dniu wysłania awizacji do innego banku, żądanie pokrycia kosztów przez Bank otwierający akredytywę lub bank obsługujący, do którego awizowaliśmy Awizacja akredytywy Klientowi Potwierdzenie akredytywy (w przypadku dodania potwierdzenia prowizja za awizo nie jest pobierana) dla firm nie będących Klientami Banku Potwierdzenie akredytywy (w przypadku dodania potwierdzenia prowizja za awizo nie jest pobierana) dla firm będących Klientami Banku Prowizja od odroczenia płatności za potwierdzoną akredytywę w dniu wysłania awizacji do Klienta, pobierana z rachunku lub opłata przychodząca na rachunek typu WASH - kiedy Klient nie posiada rachunku bieżącego pobierana z góry za cały okres potwierdzenia akredytywy (liczony od dnia dodania potwierdzenia do terminu ważności), należność Banku przychodząca na rachunek typu WASH. pobierana z dołu za cały okres potwierdzenia akredytywy (liczony od dnia dodania potwierdzenia do terminu ważności), pobierana z kwoty do wypłaty (pomniejsza kwote należną Klientowi z tytułu eksportu); w przypadku płatnosci częściowych pobierana proporcjonalnie do kwoty rozliczonej akredytywy z rachunku pobierana w dniu wypłaty w ramach akredytywy za cały okres odroczenia (kwota akredytywy pomniejszana o prowizję za odroczenie) 15 wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min.30 wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min.30 wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min Prowizja od odroczenia płatności za niepotwierdzoną akredytywę pobierana w dniu wypłaty w ramach akredytywy (kwota akredytywy pomniejszana o prowizję za odroczenie) Zmiana warunków akredytywy potwierdzonej obejmująca podwyższenie kwoty lub wydłużenie okresu ważności dla firm niebędących Klientami Banku jak za potwierdzenie wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min Zmiana warunków akredytywy potwierdzonej obejmująca podwyższenie kwoty lub wydłużenie okresu ważności dla firm będących Klientami Banku' jak za potwierdzenie wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min Zmiana inna niż określona powyżej (w tym zmiana terminu lub kwoty, jeżeli mieści się w terminie lub w kwocie, za które pobrano prowizję) z góry w dniu dokonania zmiany z rachunku Badanie dokumentów i wypłata pobierana w dniu dokonania wypłaty z kwoty należnej Klientowi od importera 0,15%, min Prowizja za przeniesienie akredytywy L/C pobierana w dniu przeniesienia z rachunku bieżącego Klienta/lub prowizja przychodząca na rachunek WASH, gdy Klient nie posiada rachunku w Banku 0,30%, min. 50 str. 18/24

19 13. Cesja wpływów z akredytywy pobierana w dniu dokonania cesji z rachunku bieżącego Klienta/lub prowizja przychodząca na rachunek WASH, gdy Klient nie posiada rachunku w Banku Wstępne sprawdzenie dokumentów (od każdego kompletu dokumentów prezentowanych w ramach L/C) pobierana w dniu dokonania sprawdzenia dokumentów, z rachunku bieżącego Klienta/lub kwota do wypłaty pomniejszana jest o prowizję z wstępne sprawdzenie Prezentacja dokumentów niezgodnych 16. Wysyłka dokumentów bez badania pobierana w dniu dokonania wypłaty z kwoty należnej Klientowi od importera pobierana w dniu dokonania wypłaty z kwoty należnej Klientowi od importera Spisanie salda akredytywy (w całości lub w części) lub/i unieważnienie akredytywy pobierana w dniu dokonania spisania/ unieważnienia z rachunku Przeniesienie akredytywy na wtórnych beneficjentów w dniu dokonania przeniesienia z rachunku min. 0,10% od kwoty przeniesienia min. 100 zł 19. Pozostałe koszty SWIFT w przypadku obsługi akredytywy z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta w dniu wysłania komunikatu SWIFT 15 zł Inkaso Exportowe 1. Opłata z tytułu realizacji zlecenia inkasowego jednorazowo w dniu wysłania dokumentów do inkasa z rachunku bieżącego eksportera 0,30%, min Opłata z tytułu realizacji zapłaty inkasa przez importera (całkowita lub częściowa płatność) jednorazowo w dniu realizacji wypłaty inkasa, zgodnie z tabelą lub ustalona z Klientem kwota, pobierana z rachunku bieżącego eksportera lub z kwoty otrzymanej od importera min Opłata za zmiany dyspozycji inkasa jednorazowo w dniu realizacji zmiany dyspozycji inkasowej, zgodnie z tabelą lub ustalona z Klientem kwota min Opłata za monitorowanie zapłaty w banku zagranicznym jednorazowo [od każdego monitu, przed wysłaniem monitu], zgodnie z tabelą lub ustalona z Klientem kwota min Opłata za zwrot dokumentów (nie zapłaconych) Opłata za realizację płatności do innego banku krajowego na wniosek podawcy (Eksportera) 7. Cesja wpływów jednorazowo, w dniu wydania [zwrotu] dokumentów jednorazowo, opłata ustalona z Klientem w ramach przedstawionej Klientowi oferty lub zgodnie z tabelą jednorazowo, opłata ustalona z Klientem w ramach przedstawionej Klientowi oferty lub zgodnie z tabelą min 10 min 10 min Opłata za inne czynności realizowane na zlecenie Klienta jednorazowo, opłata ustalona z Klientem w ramach przedstawionej Klientowi oferty lub zgodnie z tabelą Inkaso Importowe 1. Awizacja jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa min Zapłata za dokumenty/ akcept weksla trasowanego lub wystawienie weksla własnego jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa 0,20%, min 30 str. 19/24

20 3. Opłata z tytułu realizacji płatności częściowej jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa min Opłata z tytułu zwolnienia dokumentów bez zapłaty jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa min Opłata za zmianę warunków inkasa 6. Opłata za cesję dokumentów jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa min 10 min Protest weksla jednorazowo z rachunku bieżącego eksportera 35 plus taksa notarialna ESCROW (rachunek zastrzeżony) Opłata z tytułu przygotowania umowy ESCROW (rachunek zastrzeżony) Opłata z tytułu zawarcia umowy ESCROW (rachunek zastrzeżony) pobierana w sytuacji, gdy po przygotowaniu Umowy Klient rezygnuje z transakcji w Banku jednorazowo, w dniu podpisania umowy, kwota określona w Umowie z rachunku bieżącego Klienta 0,2% min ,2% min Opłata za prowadzenie rachunku ESCROW (pobierana miesięcznie) miesięcznie, zgodnie z warunkami umowy z rachunku bieżącego Klienta min. 100 Nieodwołalna Dyspozycja Blokady 1. Opłata z tytułu przygotowania Umowy Nieodwołalnej Dyspozycji Blokady pobierana w sytuacji, gdy po przygotowaniu Umowy Klient rezygnuje z obsługi transakcji w Banku 0,2% min Opłata z tytułu zawarcia Umowy Nieodwołalnej Dyspozycji Blokady jednorazowo, w dniu podpisania dyspozycji, kwota określona w dyspozycji z rachunku bieżącego Klienta 0,2% min Opłata za prowadzenie rachunku Nieodwołalnej Dyspozycji Blokady miesięcznie, zgodnie z treścią dyspozycji z rachunku bieżącego Klienta min 50 Rachunek Powierniczy Opłata z tytułu przygotowania Umowy Rachunku Powierniczego Opłata z tytułu zawarcia umowy rachunku powierniczego pobierana w sytuacji, gdy po przygotowaniu Umowy Klient rezygnuje z obsługi transakcji w Banku jednorazowo, w dniu podpisania umowy, kwota określona w Umowie z rachunku bieżącego Klienta 0,25% min ,25% min Opłata za prowadzenie rachunku powierniczego (pobierana miesięcznie) miesięcznie, zgodnie z warunkami umowy z rachunku bieżącego Klienta min. 150 Wstąpienie przez Bank w prawa Wierzycieli - Umowa Współpracy (odwrotny faktoring), wszystkie opłaty i prowizje powiększane są o VAT i pobierane w walucie umowy (w walucie w której określona jest kwota limitu); kwoty minimalne i maksymalne podane są w wartości netto. str. 20/24

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych z dnia

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych z dnia Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych z dnia 31.10.2008 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana dalej Tabelą, określa wysokość opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe obowiązuje od 15 września 2016r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku ikonto Biznes

Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku ikonto Biznes Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku ikonto Biznes obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Obsługa rachunków bankowych... 1 ROZDZIAŁ II Obsługa kart debetowych MasterCard...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych obowiązuje od 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Postanowienia ogólne 1) Tabela Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Przedsiębiorców, zwana dalej Tabelą Opłat i Prowizji ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych obowiązuje od 15 września 2016 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat & Prowizji dla banków będących Klientami ING Banku Śląskiego S.A oraz dla banków trzecich. ING Bank Śląski S.A.

Tabela Opłat & Prowizji dla banków będących Klientami ING Banku Śląskiego S.A oraz dla banków trzecich. ING Bank Śląski S.A. Tabela Opłat & Prowizji dla banków będących Klientami ING Banku Śląskiego S.A oraz dla banków trzecich ING Bank Śląski S.A. Lipiec 2016 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji dla Banków,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA OPŁAT i PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER DNB BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 1 1. Pakiet ProAktiv

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych W przypadku umów zawartych do 3 marca 203 od dnia czerwca 20 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo