Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe"

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia r. 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana dalej Tabelą, określa wysokość opłat i prowizji wraz z zasadami ich naliczania oraz pobierania przez Alior Bank S.A. opłat i prowizji za czynności bankowe i inne czynności wykonywane na rzecz lub na zlecenie Klientów Biznesowych. 2. Przez użyte w Tabeli określenie Bank należy rozumieć Alior Bank S.A. 3. Wszystkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Klient, chyba, że strony transakcji umówiły się, że pokrywa je beneficjent i warunki te zostały zaaprobowane przez Bank. Opłaty i prowizje, które nie zostały uiszczone przez beneficjenta transakcji w ciągu trzech miesięcy od daty ich naliczenia obciążają Klienta. 4. Bank ustala opłaty i prowizje w złotych. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Opłaty i prowizje naliczane i pobierane są w dniu wykonania operacji lub w okresach miesięcznych, lub kwartalnych, lub rocznie, lub w innych ustalonych z Klientem terminach. 6. W celu ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w złotych od kwoty operacji wyrażonej w innej walucie dokonuje się przeliczenia z zastosowaniem kursu średniego NBP. W celu pobrania prowizji lub opłaty w złotych z rachunku w innej walucie, niezbędnych przeliczeń dokonuje się z zastosowaniem kursu kupna zgodnie z aktualną tabelą kursów Banku. 7. Poza prowizjami i opłatami wymienionymi w Tabeli Bank może pobierać: a. opłaty i prowizje za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, związane z wykonaniem zlecenia Klienta, b. opłaty i prowizje naliczone przez banki zagraniczne i krajowe, pośredniczące w wykonaniu zlecenia Klienta, c. opłaty związane z przekazaniem na zlecenie Klienta przesyłki kurierskiej, d. inne opłaty pobrane przez osoby i instytucje pośredniczące w wykonaniu operacji. 8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z Klientem, w tym za czynności nieujęte w Tabeli, mogą być pobierane opłaty i prowizje inne niż określone w Tabeli, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 9. Bank może pobrać w terminie późniejszym należne mu prowizje lub opłaty, których nie pobrał w trybie wynikającym z postanowień niniejszej Tabeli. 10. Prowizje i opłaty pobierane są z rachunku podstawowego Klienta. W przypadku braku środków na rachunku podstawowym Bank może pobrać prowizję/opłatę debetując rachunek Klienta. 11. Opłaty i prowizje dotyczą rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, chyba że określono inaczej. 12. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty (lub odwrotnie). 13. Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej PLN bądź jednostek waluty obcej wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki. 14. Przelewy w złotych na kwoty równe lub większe niż otych są realizowane przez system SORBNET, z wyłączeniem płatności do ZUS i organów podatkowych, które niezależnie od kwoty są rozliczane poprzez system ELIXIR. 15. Bank może odmówić przyjęcia do realizacji Polecenia Przelewu w systemie SORBNET poniżej kwoty 1 miliona zł, w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia obsługi zleceń w systemie SORBNET przez Narodowy Bank Polski. W przypadku braku możliwości zrealizowania Polecenia Przelewu poniżej kwoty 1 miliona zł w systemie SORBNET, Polecenie Przelewu będzie realizowane najbliższą sesją ELIXIR. str. 1/24

2 Obsługa rachunków Bankowych Rachunki, transakcje 1. a. Otwarcie rachunku podstawowego/pomocniczego 1. b. Otwarcie rachunku pomocniczego Rabat za Rachunek 2. a. Prowadzenie rachunku podstawowego Biznes Optymalny 2. b. Prowadzenie rachunku podstawowego Biznes Komfort w opcji 110 Komfort Optymalny Rachunek FX Premiera do negocjacji do negocjacji do negocjacji do negocjacji miesięcznie n/d 5 n/d n/d W opłacie zawarte prowadzenie rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych, wydanie 3 kart debetowych do wybranych rachunków, 100 krajowych przelewów internetowych z rachunku podstawowego, korzystanie z Kanałów Elektronicznych 2. c. Prowadzenie rachunku podstawowego Biznes Komfort w opcji 45 miesięcznie 11 n/d n/d n/d w opłacie zawarte prowadzenie rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych, wydanie 3 kart debetowych do wybranych rachunków, 40 krajowych przelewów internetowych z rachunku podstawowego, korzystanie z Kanałów Elektronicznych miesięcznie 45 zł n/d n/d n/d str. 2/24

3 Obsługa rachunków Bankowych 2. d. Prowadzenie rachunku podstawowego FX Komfort Optymalny Rachunek FX Premiera w opłacie zawarte prowadzenie rachunku podstawowego i 2 rachunków pomocniczych, wydanie 3 kart debetowych do wybranych rachunków, korzystanie z Kanałów Elektronicznych, korzystanie z Autodealingu miesięcznie n/d n/d 10 n/d 2.e. Prowadzenie rachunku podstawowego Biznes Premiera w opłacie zawarte prowadzenie rachunku podstawowego, 1 rachunku pomocniczego, wydanie 1 karty debetowej do wybranego rachunku, korzystanie z Kanałów Elektronicznych miesięcznie n/d n/d n/d 1 /15 zł 3. a. Prowadzenie rachunku pomocniczego (w tym walutowe) miesięcznie za każdy rachunek 3. b. Prowadzenie rachunku płacowego miesięcznie za każdy rachunek 2 rachunki 15 zł kolejne rachunki 2 2 rachunki 15 zł kolejne rachunki pierwszy rachunek 15 zł kolejne rachunki 1 15 zł c. Prowadzenie rachunku pomocniczego Rabat za Rachunek 2 4. Opłata za zmianę typu prowadzonego rachunku 5. Opłata za zablokowanie środków na rachunku na życzenie Klienta miesięcznie za każdy rachunek Opłata obowiązuje przez 12 miesięcy od otwarcia rachunku, dla Klientów Biznesowych, którzy otworzyli rachunek nie później niż w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności. 2 Rachunek Rabat za Rachunek prowadzony jest na zasadach określonych w Regulaminie Programu Rabat za Rachunek dla Klientów Biznesowych Alior Banku SA. str. 3/24

4 Obsługa rachunków Bankowych 6. Opłata za zablokowanie środków na rachunku Klienta na rzecz podmiotu trzeciego 7. Opłata za zamknięcie rachunku wcześniej niż 12 miesięcy od daty otwarcia 8. Uruchomienie dostępu do produktów i usług Banku za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych 9. Aktywowanie Kanałów Elektronicznych w jednostce Banku Komfort Optymalny 15 Rachunek FX jeżeli Klient nie korzysta z pakietu sprzętowego podpisu elektronicznego, 1 za każdy pakiet x liczba miesięcy brakujących do 12 do 5 użytkowników 1 od każdego użytkownika powyżej 5 użytkowników Premiera 5 1 / 10. Korzystanie z Kanałów Elektronicznych miesięcznie Opłata za użytkownika korzystającego z pakietu sprzętowego podpisu elektronicznego na dostarczonym przez Bank nośniku (np. pendrive) 11.1 Opłata za powiadomienia wysyłane w formie komunikatów SMS (nie dotyczy kodów autoryzacyjnych) miesięcznie od każdego wysłanego powiadomienia 11.2 Opłata za komunikaty autoryzacyjne SMS od każdego wysłanego SMS 12. Opłata za korzystanie z Autodealing miesięcznie Przelew pomiędzy rachunkami Klienta od każdego przelewu 14. Przelewy na inne rachunki w Banku, złożone: w Oddziale za pośrednictwem Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej od każdego przelewu 15. Przelewy na rachunki w innym banku (ELIXIR), złożone: w Oddziale od każdego 1 1 0,2 0,2 8 zł 5 zł str. 4/24

5 Obsługa rachunków Bankowych Komfort za pośrednictwem Bankowości przelewu pierwsze 100 Internetowej przelewy zwykłe (opcja 110) lub z rachunku podstawowego pierwsze 40 (opcja 45) przelewów z rachunku podstawowego w miesiącu; 2 zł kolejne; Optymalny Rachunek FX Premiera 2 zł 1 zł 1,3 /1 zł za pośrednictwem Bankowości Internetowej przelewy zwykłe z rachunku pomocniczego za pośrednictwem Bankowości Internetowej przelewy zwykłe z rachunku płacowego za pośrednictwem Bankowości Internetowej przelewy ZUS i na rachunki organów podatkowych za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej 16. Przelewy SORBNET, złożone: w Oddziale przelewy na kwoty do 1 miliona zł w Oddziale przelewy na kwoty równe i powyżej 1 miliona zł a b. - za pośrednictwem Bankowości Internetowej -przelewy na kwoty do 1 miliona zł - za pośrednictwem Bankowości Internetowej -przelewy na kwoty do 1 miliona zł z rachunku płacowego od każdego przelewu 2 zł 2 zł 2 zł 1,3 /1 zł 1 zł 8 zł 3 15 zł 12 zł 1 3 Opłata dotyczy wyłącznie przelewów zlecanych przez Posiadacza rachunku związanych z rozliczeniami w ramach własnej działalności gospodarczej. W przypadku przelewów dokonywanych na zlecenie innych podmiotów lub osób Bank może zastosować opłatę 1 zł od każdego przelewu str. 5/24

6 Obsługa rachunków Bankowych za pośrednictwem Bankowości Internetowej -przelewy na kwoty powyżej 1 miliona zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej przelewy na kwoty do 1 miliona zł za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej - przelewy na kwoty powyżej 1 miliona zł 17. Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zlecenia stałego: w Oddziale za pośrednictwem Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej od każdej czynności 18. Realizacja zlecenia stałego od każdej realizacji 19. Rejestracja i cofnięcie Zgody na obciążanie rachunku 20. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 21. Odwołanie polecenia zapłaty od każdego odwołania 22. Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji 23. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym: w Oddziale za pośrednictwem Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej od każdego przelewu Komfort Optymalny 6zł zł 2 zł 1 zł do negocjacji Rachunek FX 0,30%, min. 3 max ,30%, min. 3 max ,30%, min. 3 max. 10 Premiera 0,30%, min. 3 max. 10 str. 6/24

7 Obsługa rachunków Bankowych 24. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie pilnym opłata dodatkowa od każdego przelewu Komfort Optymalny 2 Rachunek FX Premiera 25. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie ekspresowym opłata dodatkowa od każdego przelewu Przelew transgraniczny/sepa (złożony za pośrednictwem Bankowości Internetowej, realizowany w trybie zwykłym przy opcji kosztowej SHA) od każdego przelewu 5 zł 2 zł 1,3 /5 zł 27. Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju opłata dodatkowa za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN lub brak kodu BIC banku beneficjenta w przypadku przelewu za granicę wysłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN oraz przelewu w walucie obcej do innego banku w kraju 28. Ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji podziału kosztów OUR opłata dodatkowa 29. Anulowanie / zwrot wykonanego przez Bank zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju 30. Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju przed jego realizacją 31. Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu transakcji przez Bank do 1 miesiąca wstecz od każdego przelewu od każdego przelewu od każdej czynności od każdej czynności od każdej czynności koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) str. 7/24

8 Obsługa rachunków Bankowych 32. Zmiana warunków złożonego zlecenia przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie obcej w kraju po zrealizowaniu transakcji przez Bank od 1 do 3 miesięcy wstecz 33. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej (wpłaty własne) 33, a Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej (wpłaty obce) 34. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie otwartej 35. Wypłata kwoty wymagającej notyfikacji, bez notyfikacji (w ramach możliwości Oddziału) opłata dodatkowa od kwoty przewyższającej notyfikację od każdej czynności Komfort Optymalny Rachunek FX 10 + koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) Premiera od każdej wpłaty 0,40%, min. 6 zł 0,10%, min. 4 zł od każdej wpłaty od każdej wypłaty od każdej wypłaty 36. Nieodebranie notyfikowanej wypłaty od każdej nieodebranej i notyfikowanej wypłaty 36.a. Wpłata gotówki dokonywana z wykorzystaniem wpłatomatu Od każdej wpłaty 0,40%, min. 6 zł 0,40%, min. 6 zł 0,15%, min 1 0,70%, min 20 0,50 % min 6 zł 37. Wpłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: w Oddziale do wrzutni nocnej od każdej wpłaty 0,25%, min. 5 zł str. 8/24 0,30%, min. 5 zł w obsłudze bezpośredniej Klienta 0,25%, min. 5 zł Dodatkowa opłata za dokonanie wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej w Oddziale przy użyciu bezpiecznej koperty dostarczonej przez Bank. Opłata pobierana z góry od każdej wydanej klientowi koperty bezpiecznej. Od każdej koperty 38. Wypłaty gotówkowe dokonywane w formie zamkniętej: 0,8 dla koperty typu B5 1,00zł dla koperty typu B4 1,5 dla koperty typu C3

9 Obsługa rachunków Bankowych Komfort Optymalny w Oddziale 0,30%, min. 7 zł od każdej wypłaty w obsłudze bezpośredniej Klienta 0,30%, min. 7 zł 39. Przeliczenie i zamiana banknotów/monet na banknoty/monety o innych nominałach 40. Wpłaty otwarte w złotych dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu powyżej 5% wartości wpłaty 41. Wpłaty zamknięte w złotych dokonywane w bilonie lub z udziałem bilonu opłata dodatkowa do prowizji od wpłaty gotówkowej zamkniętej. 42. Opłata za korzystanie z efx Trader od wartości od wartości Od wartości miesięcznie 2,00%, min 5 zł 2%, min. 1 Rachunek FX 0,70% od wartości bilonu we wpłacie Premiera Obsługa kart debetowych MasterCard Business / MasterCard Business Travel wydanych posiadaczom rachunków 1. Opłata za wydanie karty MasterCard Business 1.1. Opłata za wydanie karty MasterCard Business Travel 2. Opłata roczna (dotyczy wszystkich kart debetowych wydanych do rachunków) Komfort do 3 kart do wybranych rachunków; 2 kolejne karty Optymalny rocznie str. 9/24 Rachunek FX do 3 kart do wybranych rachunków (lub alternatywnie karty MasterCard Business Travel) 2 - kolejne karty do 3 kart do wybranych rachunków (lub alternatywnie karty MasterCard Business) 5 - kolejne karty Premiera 1 karta 2 kolejne karty 5

10 Obsługa kart debetowych MasterCard Business / MasterCard Business Travel wydanych posiadaczom rachunków 3. Opłata za wydanie duplikatu karty (opłata nie pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta) 4. Opłata za wydanie karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży, zagubienia) 5. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku rezygnacji lub braku aktywacji karty w terminie 30 dni od dnia jej zamówienia 6. Opłata za korzystanie z karty Komfort Optymalny 15 zł 2 Rachunek FX Premiera miesięcznie 3 zł 1 / 3 zł 7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych od wartości transakcji 8. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet i cash4you 9. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach innych sieci krajowych oraz kasach banków krajowych 10. Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków zagranicznych 11. Opłata za Pakiet Bezpieczeństwa od każdej transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji miesięcznie 0,00 % 1 zł 1 / 1 zł 3,00 % min 5 zł 1 / 3%, min 5 zł 3,00 % min 8 zł 1 / 3%, min 8 zł 2 zł 12. Opłata za przyjęcie wniosku o nowy PIN w Oddziale 13. Zastrzeżenie karty Opłata za zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania jej niezgodnie z umową i/lub regulaminem 15. Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty na wniosek 1 5 str. 10/24

11 Obsługa kart debetowych MasterCard Business / MasterCard Business Travel wydanych posiadaczom rachunków Klienta w Oddziale Komfort Optymalny Rachunek FX Premiera 16. Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty poprzez Kanały Elektroniczne 17. Opłata za przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji 18. Opłata za wydanie zaświadczenia / historii transakcji w Oddziale obejmujących szczegółowy wykaz transakcji dokonanych kartą w miesiącu 19. Opłata za sprawdzenie salda w bankomatach 20. Awaryjna wypłata gotówki (opłata MasterCard) 21. Awaryjne wydanie karty (opłata MasterCard) 22. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta zł 95 USD + koszty telekomunikacyjne 148 USD + koszty telekomunikacyjne 5 str. 11/24

12 Karty kredytowe MasterCard Business Silver MasterCard Business Gold 1. Opłata za wydanie karty 2. Opłata za wydanie drugiej/kolejnej karty 2 35 zł 3. Opłata roczna (pobierana od drugiego roku) Raz w roku jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji przekraczają 150, poniżej tej wartości 4 jeżeli średniomiesięczne wartości transakcji przekraczają 150, poniżej tej wartości 7 4. Opłata za wydanie duplikatu 3 5. Opłata rekompensująca koszty wydania karty w przypadku odstąpienia od umowy o kartę przez klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania karty 6. Opłata za korzystanie z karty miesięcznie 7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet i cash4you Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach innych sieci krajowych oraz kasach banków krajowych Prowizja od każdorazowej wypłaty gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków zagranicznych 11. Opłata za przelew z rachunku karty 12. Opłata za przyjęcie wniosku o nowy PIN w Oddziale od wartości transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji od każdej transakcji 5 0 % 3 %, min 5 zł 4,5 %, min 5 zł 4,5 %, min 8 zł 3% od wartości przelewu 13. Zastrzeżenie karty Opłata za zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania jej niezgodnie z umową i/lub regulaminem Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty na wniosek Klienta w Oddziale Opłata za zmianę limitów transakcyjnych w trakcie ważności karty poprzez Kanały Elektroniczne Opłata za przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji Opłata za dostęp do rachunku karty przez Kanały Elektroniczne Opłata za wyciąg bieżący / historyczny drukowany / odbierany w Oddziale Opłata za wyciąg historyczny w Bankowości Internetowej Opłata za zaświadczenie o prawidłowym korzystaniu z karty Opłata za Pakiet Bezpieczeństwa (dobrowolne) Ubezpieczenie spłaty kredytu (pobierane od chwili udostępnienia usługi) Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia miesięcznie za każdy wyciąg Za każdy wyciąg miesięcznie miesięcznie od salda zadłużenia zł 0,25% 49 zł str. 12/24

13 Karty kredytowe 25. Opłata z tytułu przekroczenia limitu Awaryjna wypłata gotówki (opłata MasterCard) Awaryjne wydanie karty (opłata MasterCard) Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie Klienta od każdorazowego przekroczenia limitu MasterCard Business Silver 49 zł MasterCard Business Gold 95 USD + koszty telekomunikacyjne 148 USD + koszty telekomunikacyjne 5 Produkty kredytowe Lp. Tytuł Kredyt w rachunku bieżącym 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku Ustalana indywidualna 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu w przypadku spłaty zadłużenia w innym banku oraz konsolidacji zadłużenia w innym banku 2,00%, min 150 ustalana indywidualnie 3. Prowizja za zwiększenie kwoty Kredytu 1,00%, min Prowizja za odnowienie oraz administrowanie Kredytem 2,00%, min Prowizja od zaangażowania - od niewykorzystanej części Kredytu W przypadku spłaty zadłużenia w innym banku 1,50% p.a. ustalana indywidualnie Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym na finansowanie działalności bieżącej 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku 4 Ustalana indywidualna 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu W przypadku spłaty zadłużenia w innym banku 2,00%, min 100 ustalana indywidualnie 3. Prowizja za zwiększenie kwoty Kredytu 1,00%, min Prowizja za odnowienie/administrowanie Kredytem 2,00%, min Prowizja od zaangażowania od niewykorzystanej części Kredytu W przypadku spłaty zadłużenia w innym banku 1,50% p.a. ustalana indywidualnie Kredyt inwestycyjny 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku 2. Prowizja za wystawienie promesy kredytowej 3. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu 4. Prowizja za wcześniejszą spłatę (naliczana od spłacanej przed terminem części bądź całości zadłużenia) - w pierwszym roku kredytowania - przed upływem 3 roku kredytowania, - w kolejnych latach 5. Prowizja od przewalutowania Kredytu Ustalana indywidualnie 0,50%, min ,00%, min 250 3,00% 2,00% 0,00% 1,00% Kredyt na finansowanie faktur 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku Ustalana indywidualnie 4 W przypadku Limitu Wierzytelności pobierana jest jedna opłata za rozpatrzenie Wniosku o Limit Wierzytelności str. 13/24

14 2. 3. Prowizja przygotowawcza za przyznanie Kredytu Prowizja za podwyższenie kwoty Kredytu 2,00%, min 150 1,50%, min Prowizja za realizację wypłaty zaliczki (od każdej faktury jako % jej kwoty brutto) 5. Prowizja od zaangażowania od niewykorzystanej części Kredytu 6. Prowizja za odnowienie/administrowanie Kredytem 1,00%, min 20 2,00% p.a. 2,00%, min 150 Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu Ustalana indywidualnie 2,00%, min Prowizja za wcześniejszą spłatę: - w pierwszym roku kredytowania - w kolejnych latach kredytowania (naliczana od spłacanej przed terminem części bądź całości zadłużenia) 3,00% 1,00% Min Prowizja od przewalutowania Kredytu 5. Opłata za zawieszenie spłaty raty 1,00% 50 Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej zabezpieczony hipoteką na nieruchomości 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu Ustalana indywidualnie 2,50%, min. 200 W przypadku spłaty zadłużenia w innym banku oraz konsolidacji zadłużenia w innym banku 3. Prowizja za wcześniejszą spłatę: Ustalana indywidualnie - w pierwszym roku kredytowania - przed upływem 3 lat - przed upływem 5 lat - w kolejnych latach (naliczana od spłacanej przed terminem części bądź całości zadłużenia) 4. Prowizja od przewalutowania Kredytu 5. Opłata za zawieszenie spłaty raty 3,00% 2,00% 1,50% 0,00% Min 100 2,00% 50 Limit wierzytelności 1. Opłata za złożenie i rozpatrzenie Wniosku Ustalana indywidualnie 2. Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Limitu Wierzytelności 3. Prowizja od zaangażowania od niewykorzystanej części Limitu Wierzytelności 2,50%, min ,00% p.a. 4. Prowizja za zwiększenie kwoty Limitu Wierzytelności 2,00%, min Prowizja za odnowienie/administrowanie Limitem Wierzytelności 2,50%, min Pozostałe opłaty i prowizje Zależnie od udostępnionych w ramach Limitu Wierzytelności Produktów Kredyt strukturyzowany (TF) 1. Opłata za rozpatrzenie Wniosku w przypadku odmowy udzielenia finansowania przez Bank i/lub rezygnacji przez 2,00%, min 300 str. 14/24

15 Klienta z udzielonego finansowania Prowizja przygotowawcza - za przyznanie Kredytu Prowizja za zwiększenie kwoty Kredytu Prowizja za administrowanie Kredytem Prowizja za weryfikację kontraktu, umów i przygotowanie struktury finansowania oraz pomoc w dostosowaniu dokumentacji transakcji do jej warunków. Prowizja za weryfikację dokumentów do wypłaty transzy (prowizja TF) 2,00%, min 300 1,00%, min 100 1,50%, min 100 0,2% od kwoty kontraktu/umowy, min ,25% od kwoty dokumentów, min. 100 PRODUKTY FINANSOWANIA HANDLU Lp. Tytuł Tryb naliczania Gwarancje i poręczenia własne Wysokość opłaty/prowizji 1. Opłata za rozpatrzenie Wniosku w przypadku odmowy udzielenia finansowania przez Bank i/lub rezygnacji przez Klienta z udzielonego finansowania 2. Prowizja przygotowawcza od wniosku od kwoty wnioskowanego limitu lub od kwoty gwarancji min. 100 max. 3,00%; min Prowizja za rezygnację z limitu od wniosku Prowizja administracyjna Prowizja za wystawienie gwarancji według standardowego wzoru Banku Prowizja za wystawienie gwarancji według wzoru przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego przez Bank od kwoty wnioskowanego limitu, pobierana po każdym roku funkcjonowania limitu Liczona od kwoty gwarancji, pobierana w okresach kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności gwarancji (liczony od dnia wystawienia do terminu ważności), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry za: każdy rozpoczęty kwartał lub pół roku lub za rzeczywistą liczbę dni ważności gwarancji i naliczana od aktualnej kwoty gwarancji. Liczona od kwoty gwarancji, pobierana w okresach kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności gwarancji (liczony od dnia wystawienia do terminu ważności), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry za: każdy rozpoczęty kwartał lub pół roku lub za rzeczywistą liczbę dni ważności gwarancji i naliczana od aktualnej kwoty gwarancji (uwzględniającej ewentualne zmiany). max. 1,00%, min ,00% p.a., min. 30 (minimum dotyczy 1 roku lub całego okresu ważności gwarancji, jeżeli jest on krótszy niż 1 rok) 3,00% p.a., min. 100 (minimum dotyczy 1 roku lub całego okresu ważności gwarancji, jeżeli jest on krótszy niż 1 rok) 7. Wypłata z gwarancji % od kwoty wypłaty z gwarancji 0,25%, min Prowizja za podwyższenie kwoty gwarancji 8. Prowizja za zmianę treści gwarancji polegającą na obniżeniu kwoty lub Liczona od kwoty podwyższenia, pobierana w okresach kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności gwarancji (liczony od dnia podwyższenia do końca okresu, za który została już pobrana prowizja od pierwotnego salda), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry za: każdy rozpoczęty kwartał lub pół roku lub za rzeczywistą liczbę dni ważności gwarancji i naliczana od aktualnej kwoty gwarancji. Prowizja pobierana w dniu wydania dokumentu zmiany. min. 20 za wydanie dokumentu zmiany, prowizja naliczana zgodnie z warunkami określonymi dla pozycji wystawienie gwarancji, liczona od kwoty podwyższenia do końca okresu ważności, za który została już pobrana prowizja od pierwotnej kwoty gwarancji min. 20 za wydanie dokumentu zmiany, str. 15/24

16 9. wydłużeniu okresu obowiązywania gwarancji Prowizja za inną zmianę o charakterze operacyjnym Zmiana inna niż podwyższenie kwoty (łącznie za wszystkie czynności operacyjne) min Redukcja gwarancji Za redukcję min Opłaty za obsługę cesji praw z gwarancji Za cesję min Wystawienie duplikatu gwarancji Za gwarancję Opłata za wyksięgowanie przed upływem terminu ważności Przygotowanie niestandardowego tekstu gwarancji Anulowanie zlecenia udzielenia gwarancji (przed jej udzieleniem) Gwarancje obce Za gwarancję Za gwarancję, opłata pobierana wyłącznie w przypadku gdy nie zostanie złożone zlecenie wystawienia gwarancji według przygotowanego wzoru. Pobierana wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła po wcześniejszym przygotowaniu przez Bank wzoru gwarancji Awizacja gwarancji Za gwarancję Awizacja zmiany gwarancji obcej Za zmianę 10 Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do 3. Za roszczenie 20 innych gwarantów 4. Potwierdzenie podpisów innego banku Za potwierdzenie 5 5. Potwierdzenie gwarancji obcej Od kwoty gwarancji 3,00%, min 50 Akredytywa importowa (własna) 1. Opłata za rozpatrzenie Wniosku w przypadku odmowy udzielenia finansowania przez Bank i/lub w przypadku rezygnacji przez Klienta z przyznanego finansowania 2. Prowizja przygotowawcza (dotyczy limitu) 3. Prowizja za rezygnację z limitu 4. Prowizja administracyjna (dotyczy limitu) 5. Wysłanie preawizu od wniosku z góry za cały okres ważności limitu, pobierana z rachunku bieżącego w dniu wprowadzania umowy do systemu W dniu, w którym Klient zdecydował o rezygnacji z limitu z rachunku bieżącego/ pomocniczego pierwsza pobierana jest po zakończeniu pierwszego roku obowiązywania limitu, każda kolejna w kolejne rocznice ważności limitu, do ostatniego dnia ważności limitu włącznie z rachunku. z góry w dniu wysłania pre-awizu z rachunku min. 100 min.1,00% p.a.; min.100 min. 100 max.1,00%; min Prowizja za otwarcie akredytywy pokrytej z góry/ zabezpieczonej kaucją pobierana w okresach miesięcznych lub kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności akredytywy (liczony od dnia otwarcia do terminu ważności); dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry w pierwszym dniu kolejnego miesiąca ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności w miesiącu, którego dotyczy), w pierwszym dniu kolejnego kwartału ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności w kwartale, którego dotyczy) lub w pierwszym dniu ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności akredytywy) z rachunku wysokość do negocjacji, min.10 kwartalnie str. 16/24

17 7. Prowizja za otwarcie akredytywy 8. Prowizja za badanie dokumentów i realizację płatności na rzecz Beneficjenta 9. Prezentacja dokumentów niezgodnych pobierana w okresach miesięcznych lub kwartalnych, lub półrocznych, lub z góry za cały okres ważności akredytywy (liczony od dnia otwarcia do terminu ważności), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry w pierwszym dniu kolejnego miesiąca ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności w miesiącu, którego dotyczy), w pierwszym dniu kolejnego kwartału ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności w kwartale, którego dotyczy) lub w pierwszym dniu ważności akredytywy (za rzeczywistą ilość dni ważności akredytywy) z rachunku pobierana w dniu, w którym Bank dokona sprawdzenia dokumentów, pobierana z rachunku w Banku lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli w warunkach akredytywy koszty banku otwierającego pokrywa eksporter prowizja potrącana jest z kwoty należnej eksporterowi (beneficjent płatności dostaje kwotę pomniejszoną o kwotę należnej bankowi prowizji) max.0,50% kwartalnie, min. 10 kwartalnie 0,20% od kwoty dokumentów, min Prowizja za odroczoną płatność w ramach akredytywy pokrytej z góry pobierana z góry za cały okres odroczenia (licząc tylko ten czas, który wykracza poza okres ważności akredytywy), pobierana w dniu wydania dokumentów/ akceptacji traty w ramach akredytywy i potwierdzenia bankowi zagranicznemu terminu płatności z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta wysokość do negocjacji, min Prowizja za odroczoną płatność pobierana z góry za cały okres odroczenia (licząc tylko ten czas, który wykracza poza okres ważności akredytywy), pobierana w dniu wydania dokumentów/ akceptacji traty w ramach akredytywy i potwierdzenia bankowi zagranicznemu terminu płatności z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta max.0,20% miesięcznie, min. 300 zł 12. Zmiana warunków akredytywy pokrytej z góry/ zabezpieczonej kaucją obejmująca podwyższenie kwoty i wydłużenie okresu ważności akredytywy pobierana jak za otwarcie, z rachunku wysokość do negocjacji, min.10 kwartalnie 13. Zmiana warunków akredytywy obejmująca podwyższenie kwoty i wydłużenie okresu ważności akredytywy pobierana jak za otwarcie, z rachunku max.0,50% kwartalnie, min. 10 kwartalnie Zmiana inna niż określona powyżej (w tym zmiana terminu lub kwoty, jeżeli mieści się w terminie lub w kwocie, za które pobrano prowizję) Przygotowanie wzoru akredytywy (pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy po przygotowaniu wzoru akredytywy Klient nie zdecyduje się zlecić jej otwarcia w Banku). z góry w dniu dokonania zmiany z rachunku z rachunku bieżącego lub opłata przychodząca na rachunek typu WASH - kiedy Klient nie posiada rachunku bieżącego, pobierana w dniu wydania Klientowi przygotowanego wzoru Spisanie salda akredytywy (w całości lub w części) lub/i unieważnienie akredytywy pobierana w dniu dokonania spisania/ unieważnienia z rachunku Przeniesienie akredytywy na wtórnych beneficjentów w dniu dokonania przeniesienia z rachunku min. 0,25% od kwoty przeniesienia min Cesja dokumentów lub indosowanie dokumentów (poza akredytywą) z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta w dniu dokonania cesji 20 str. 17/24

18 19. Koszty SWIFT- u w przypadku otwarcia akredytywy z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta w dniu wysłania komunikatu SWIFT Pozostałe koszty SWIFT w przypadku obsługi akredytywy z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta w dniu wysłania komunikatu SWIFT 15 zł Akredytywa eksportowa (obca) 1. Awizacja preawizu (od innego banku) w dniu awizacji pre-awizu, prowizja pobierana z rachunku lub opłata przychodząca na rachunek typu WASH - kiedy Klient nie posiada rachunku bieżącego 5 2. Awizacja akredytywy (do innego banku) w dniu wysłania awizacji do innego banku, żądanie pokrycia kosztów przez Bank otwierający akredytywę lub bank obsługujący, do którego awizowaliśmy Awizacja akredytywy Klientowi Potwierdzenie akredytywy (w przypadku dodania potwierdzenia prowizja za awizo nie jest pobierana) dla firm nie będących Klientami Banku Potwierdzenie akredytywy (w przypadku dodania potwierdzenia prowizja za awizo nie jest pobierana) dla firm będących Klientami Banku Prowizja od odroczenia płatności za potwierdzoną akredytywę w dniu wysłania awizacji do Klienta, pobierana z rachunku lub opłata przychodząca na rachunek typu WASH - kiedy Klient nie posiada rachunku bieżącego pobierana z góry za cały okres potwierdzenia akredytywy (liczony od dnia dodania potwierdzenia do terminu ważności), należność Banku przychodząca na rachunek typu WASH. pobierana z dołu za cały okres potwierdzenia akredytywy (liczony od dnia dodania potwierdzenia do terminu ważności), pobierana z kwoty do wypłaty (pomniejsza kwote należną Klientowi z tytułu eksportu); w przypadku płatnosci częściowych pobierana proporcjonalnie do kwoty rozliczonej akredytywy z rachunku pobierana w dniu wypłaty w ramach akredytywy za cały okres odroczenia (kwota akredytywy pomniejszana o prowizję za odroczenie) 15 wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min.30 wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min.30 wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min Prowizja od odroczenia płatności za niepotwierdzoną akredytywę pobierana w dniu wypłaty w ramach akredytywy (kwota akredytywy pomniejszana o prowizję za odroczenie) Zmiana warunków akredytywy potwierdzonej obejmująca podwyższenie kwoty lub wydłużenie okresu ważności dla firm niebędących Klientami Banku jak za potwierdzenie wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min Zmiana warunków akredytywy potwierdzonej obejmująca podwyższenie kwoty lub wydłużenie okresu ważności dla firm będących Klientami Banku' jak za potwierdzenie wysokość uzależniona od ryzyka kraju, min Zmiana inna niż określona powyżej (w tym zmiana terminu lub kwoty, jeżeli mieści się w terminie lub w kwocie, za które pobrano prowizję) z góry w dniu dokonania zmiany z rachunku Badanie dokumentów i wypłata pobierana w dniu dokonania wypłaty z kwoty należnej Klientowi od importera 0,15%, min Prowizja za przeniesienie akredytywy L/C pobierana w dniu przeniesienia z rachunku bieżącego Klienta/lub prowizja przychodząca na rachunek WASH, gdy Klient nie posiada rachunku w Banku 0,30%, min. 50 str. 18/24

19 13. Cesja wpływów z akredytywy pobierana w dniu dokonania cesji z rachunku bieżącego Klienta/lub prowizja przychodząca na rachunek WASH, gdy Klient nie posiada rachunku w Banku Wstępne sprawdzenie dokumentów (od każdego kompletu dokumentów prezentowanych w ramach L/C) pobierana w dniu dokonania sprawdzenia dokumentów, z rachunku bieżącego Klienta/lub kwota do wypłaty pomniejszana jest o prowizję z wstępne sprawdzenie Prezentacja dokumentów niezgodnych 16. Wysyłka dokumentów bez badania pobierana w dniu dokonania wypłaty z kwoty należnej Klientowi od importera pobierana w dniu dokonania wypłaty z kwoty należnej Klientowi od importera Spisanie salda akredytywy (w całości lub w części) lub/i unieważnienie akredytywy pobierana w dniu dokonania spisania/ unieważnienia z rachunku Przeniesienie akredytywy na wtórnych beneficjentów w dniu dokonania przeniesienia z rachunku min. 0,10% od kwoty przeniesienia min. 100 zł 19. Pozostałe koszty SWIFT w przypadku obsługi akredytywy z rachunku bieżącego/pomocniczego Klienta w dniu wysłania komunikatu SWIFT 15 zł Inkaso Exportowe 1. Opłata z tytułu realizacji zlecenia inkasowego jednorazowo w dniu wysłania dokumentów do inkasa z rachunku bieżącego eksportera 0,30%, min Opłata z tytułu realizacji zapłaty inkasa przez importera (całkowita lub częściowa płatność) jednorazowo w dniu realizacji wypłaty inkasa, zgodnie z tabelą lub ustalona z Klientem kwota, pobierana z rachunku bieżącego eksportera lub z kwoty otrzymanej od importera min Opłata za zmiany dyspozycji inkasa jednorazowo w dniu realizacji zmiany dyspozycji inkasowej, zgodnie z tabelą lub ustalona z Klientem kwota min Opłata za monitorowanie zapłaty w banku zagranicznym jednorazowo [od każdego monitu, przed wysłaniem monitu], zgodnie z tabelą lub ustalona z Klientem kwota min Opłata za zwrot dokumentów (nie zapłaconych) Opłata za realizację płatności do innego banku krajowego na wniosek podawcy (Eksportera) 7. Cesja wpływów jednorazowo, w dniu wydania [zwrotu] dokumentów jednorazowo, opłata ustalona z Klientem w ramach przedstawionej Klientowi oferty lub zgodnie z tabelą jednorazowo, opłata ustalona z Klientem w ramach przedstawionej Klientowi oferty lub zgodnie z tabelą min 10 min 10 min Opłata za inne czynności realizowane na zlecenie Klienta jednorazowo, opłata ustalona z Klientem w ramach przedstawionej Klientowi oferty lub zgodnie z tabelą Inkaso Importowe 1. Awizacja jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa min Zapłata za dokumenty/ akcept weksla trasowanego lub wystawienie weksla własnego jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa 0,20%, min 30 str. 19/24

20 3. Opłata z tytułu realizacji płatności częściowej jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa min Opłata z tytułu zwolnienia dokumentów bez zapłaty jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa min Opłata za zmianę warunków inkasa 6. Opłata za cesję dokumentów jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa jednorazowo od kwoty dokumentów lub w przypadku porozumień obsługi - stała kwota; kwota ta może być potrącona z rachunku bieżącego importera lub z kwoty należnej eksporterowi, jeżeli tak wynika z instrukcji inkasa min 10 min Protest weksla jednorazowo z rachunku bieżącego eksportera 35 plus taksa notarialna ESCROW (rachunek zastrzeżony) Opłata z tytułu przygotowania umowy ESCROW (rachunek zastrzeżony) Opłata z tytułu zawarcia umowy ESCROW (rachunek zastrzeżony) pobierana w sytuacji, gdy po przygotowaniu Umowy Klient rezygnuje z transakcji w Banku jednorazowo, w dniu podpisania umowy, kwota określona w Umowie z rachunku bieżącego Klienta 0,2% min ,2% min Opłata za prowadzenie rachunku ESCROW (pobierana miesięcznie) miesięcznie, zgodnie z warunkami umowy z rachunku bieżącego Klienta min. 100 Nieodwołalna Dyspozycja Blokady 1. Opłata z tytułu przygotowania Umowy Nieodwołalnej Dyspozycji Blokady pobierana w sytuacji, gdy po przygotowaniu Umowy Klient rezygnuje z obsługi transakcji w Banku 0,2% min Opłata z tytułu zawarcia Umowy Nieodwołalnej Dyspozycji Blokady jednorazowo, w dniu podpisania dyspozycji, kwota określona w dyspozycji z rachunku bieżącego Klienta 0,2% min Opłata za prowadzenie rachunku Nieodwołalnej Dyspozycji Blokady miesięcznie, zgodnie z treścią dyspozycji z rachunku bieżącego Klienta min 50 Rachunek Powierniczy Opłata z tytułu przygotowania Umowy Rachunku Powierniczego Opłata z tytułu zawarcia umowy rachunku powierniczego pobierana w sytuacji, gdy po przygotowaniu Umowy Klient rezygnuje z obsługi transakcji w Banku jednorazowo, w dniu podpisania umowy, kwota określona w Umowie z rachunku bieżącego Klienta 0,25% min ,25% min Opłata za prowadzenie rachunku powierniczego (pobierana miesięcznie) miesięcznie, zgodnie z warunkami umowy z rachunku bieżącego Klienta min. 150 Wstąpienie przez Bank w prawa Wierzycieli - Umowa Współpracy (odwrotny faktoring), wszystkie opłaty i prowizje powiększane są o VAT i pobierane w walucie umowy (w walucie w której określona jest kwota limitu); kwoty minimalne i maksymalne podane są w wartości netto. str. 20/24

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na 02.03.2015 r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze Załącznik do Uchwały Nr../2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 18 lipca 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 224/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo