Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA Koszt poboru podatków i innych opłat Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją należną za czynność inkasa. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta ustaliła uchwałą z dnia r. inkasentów uprawnionych do poboru opłaty targowej na terenie Miasta Szczecin i wysokość prowizji w procentach od odprowadzanych wpływów. W oparciu o w/w uchwałę zostały zawarte z inkasentami umowy "inkasa-zlecenia" regulujące tryb dokonywania wpłat do kasy Urzędu Miasta i wypłacania prowizji. - rozdział: miesięcznie 1/12 planu rocznego - ustawa z dnia r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), - uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIV/858/05 z dnia r. w sprawie opłaty targowej - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia przez" Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami"w Szczecinie poboru podatku od posiadania psów zgodnie z zawartą umową inkasa. Opłaty sądowe za wnioski o wpis do hipoteki kierowne do Sądu Rejonowego - Wydział Ksiąg Wieczystych w celu zabezpieczenia należności podatkowych. - rozdział: realizacja nierytmiczna. - ustawa z dnia 26 lipca 1982 r. o księgach wieczystych (Dz. U. Nr18, poz.147 z póź. zm.), - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U.Nr 154, poz.753 z późn.zm.) - Wydział Obsługi Urzędu Koszt - wydruk poboru decyzji podatków i związany z systemem "Masowe płatności" kopertowanie - rozdział: realizacja miesięczna. - umowa Nr 1271 z UNIZETO z dnia r. w sprawie drukowania i kopertowania formularzy przelewów masowych płatności i innych dokumentów. Obsługa odsetkowa Obsługa kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji z lat 1997, 1998, oraz przewidywanych do zaciągnięcia w 2006 roku zobowiązań obejmująca należne odsetki bankowe

2 Przewidywany stan zobowiązań Miasta na dzień Odsetki r.: według instytucji finansujących i parametrów planowane do zapłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Bank PeKaO S.A średnia rentowność 52 - tygodniowych bonów średnia rentowność 52 - tygodniowych bonów skarbowych + 1, stawka WIBID 6 miesięczny - 0,05 p.p stopa redyskonta weksli * wsk. 0, stopa redyskonta weksli - 1,72 p.p stawka EURIBOR 1 miesięczny + 0,25 p.p równowartość w EURO stawka EURIBOR 1 miesięczny + 0,14 p.p równowartość w EURO PKO BP S.A stopa bazowa banku + 2,0 p.p Westdeutsche Landesbank Polska S.A stawka EURIBOR 3 miesięczny + 0,3 p.p równowartość w EURO stawka EURIBOR 1 miesięczny + 0,475 p.p równowartość w EURO Bank Śląski S.A średnia rentowność 52 - tygodniowych bonów skarbowych + 1, stawka WIBOR 6 miesięczny * wsk. 0, Bank Gospodarstwa Krajowego stopa redyskonta weksli * wsk. 0, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stopa redyskonta weksli * wsk. 0, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A stawka WIBOR 6 miesięczny - 0,2 p.p Europejski Bank Inwestycyjny zmienna stopa EBI dla EURO równowartość w EURO z tytułu emisji obligacji PKO BP S.A II emisja tygodniowe bony skarbowe + 0,4 p.p III emisja tygodniowe bony skarbowe + 0,45 p.p IV emisja - WIBOR 6 miesięczny + 0,25 p.p V emisja - WIBOR 6 miesięczny + 0,25 p.p Bankgesselschaft Berlin (Polska) S.A I emisja - 11,75% (oprocentowanie stałe) z tytułu zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego tygodniowe bony skarbowe * wsk 0, tygodniowe bony skarbowe * wsk 0, Planowane zadłużenie roku emisja obligacji pożyczki na prefinansowanie Prognozowany limit debetowy Roczna planowana spłata kredytów i pożyczek w 2005 r

3 Planowany stan długu Miasta na dzień r.: rozdział: miesięczna, kwartalna - zawarte umowy kredytowe - zawarte umowy pożyczek na prefinansowanie - zawarte umowy pożyczki z WFOŚiGW - zawarte umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin. Prowizje i koszty bankowe Prowizje i koszty bankowe związane z obsługą długu - prowizje od planowanych kredytów, emisji obligacji, limitu debetowego i weksli, ujemne różnice kursowe, prowizje bankowe za przelwy zagraniczne i system PROFFICE w jednostkach budżetowych premie za wykup opcji zabezpieczenia ryzyka kursowego walut na 2006 r rozdział: jednorazowo w chwili uruchomienia kredytu, pożyczki. - zawarte umowy. Rezerwa ogólna Rezerwa utworzona zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych - rozdział: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Wpłaty do budżetu państwa Kwota wpłaty określona przez Ministra Finansów (pismo znak: ST4-4820/690/2005 z dnia r.) Sposób ustalenia planowanej wpłaty: 12,75% * Pp + 98% * (P-E4)) * B1.6 gdzie: P - dochody podatkowe za 2004 r. w powiecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu Pp - dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2004 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju E4-125 % wskaźnika Pp B1.6 - liczba mieszkańców w powiecie w 2004 r.

4 Kalkulacja kwoty wpłaty: (1,1275 * 80,53 + 0,98 * (101,51-100,663)) * = rozdział: miesięcznie 1/12 planu rocznego. - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz 1966 ze zm.). Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wydatki związane z wypłacaniem żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenia rekompensujące wypłaca się żołnierzom za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenia pieniężne ustala i wypłaca prezydent miasta na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Prezydent miasta przesyła zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących w terminach miesięcznych do właściwego terytorialnie wojewódzkiego sztabu wojskowego refundacji jednostce samorządu terytorialnego poniesionych wydatków. - rozdział realizacja nierytmiczna, w zależności od zgłaszanych wniosków. - ustawa z dnia r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4 poz. 16 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U. Nr 13 poz. 155). Odszkodowania, renty i koszty procesowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej. - rozdział: miesięcznie 1/12 planu rocznego Renty wyrównawcze wypłacane, zgodnie z zawartymi umowami oraz wyrokami sądowymi, byłym pracownikom zlikwidowanych miejskich jednostek komunalnych. - rozdział: 75095

5 - miesięcznie 1/12 planu rocznego. - uchwała Nr 28/91 Zarządu Miasta z dnia r. w sprawie przekazania kont MPGM w likwidacji do dyspozycji ZM Szczecina innych jednostek komunalnych. - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Koszty postępowania sądowego odszkodowania z tytułu przegranych spraw dotyczących garaży, sprawy o zasiedzenie, rozgraniczenie, ustalenie opłat rocznych i inne, Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych rozdział: trudna do ustalenia Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań Wydział Gospodarki Nieruchomościami Odszkodowania z tytułu prowadzonych spraw sądowych: - Zachodniopomorska Spółdzielnia Niewidomych "Polsan" c/a Gmina Miasto Szczecin (wartość przedmiotu sporu około zł +koszty około zł +odsetki) - "Odra Osinów" sp.z o.o. c/a Gmina Miasto Szczecin (wartość przedmiotu sporu zł +koszty około zł +odsetki), - Zarząd Morskich Portów c/a Gmina Miasto Szczecin (wartość przedmiotu sporu zł + koszty odsetki). - rozdział: trudna do ustalenia Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych Wydział Obsługi Urzędu Opłaty za rozpoczynające się sprawy sądowe prowadzone przez merytorycznie wydziały oraz opłaty komornicze pobierane przez właściwe Urzędy Skarbowe za dokonane czynności komornicze, w wysokości 5% ściągniętej kwoty. - rozdział: wydatki nierytmiczne - ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 ze zm.), Kompleksowe ubezpieczenie miasta Środki przeznaczone zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Szczecin na Program kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin na lata

6 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Miasta. 2. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej placówek oświaty i wychowania. 3. Ubezpieczenia komunikacyjne samochodów Urzędu Miasta. - rozdział: kwartalnie 1/4 planu rocznego - Umowa z Konsorcjum PZU S.A. i TUiR WARTA S.A. Składki na Izby Rolnicze Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody izb pochodzą min. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. Prezydent przekazuje na wniosek zarządu izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Składki na Izby Rolnicze Klasyfikacja wydatków : - rozdział: kwartalna - ustawa z dnia r. o Izbach Rolniczych (Dz.U.z 2002r.Nr 101,poz.927 z późn.zm.) OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji do opracowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo