BENEFIT SYSTEMS PR KORPORACYJNY I RELACJE INWESTORSKIE CASE STUDY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BENEFIT SYSTEMS PR KORPORACYJNY I RELACJE INWESTORSKIE CASE STUDY"

Transkrypt

1 BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems S.A. notowana na parkiecie głównym GPW od. Spółka prowadzi działalność w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszaru sportu, rekreacji, kultury i rozrywki, jak również szytych na miarę programów kafeteryjnych. Główny produkt Spółki stanowi karta MultiSport Plus, będąca pierwszym na polskim rynku programem pozwalającym na szeroki oraz nieograniczony dostęp do klubów, jak również obiektów wielofunkcyjnych z obszaru sportu i rekreacji. AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC, UBOAT LINE SA. zewnętrznym. z zakresu PR korporacyjnego % Działalność Benefit Systems SA zakłada poszerzanie udziału w rynku świadczeń pozapłacowych w Polsce poprzez rozszerzanie oferty o nowe produkty oraz indywidualizację proponowanych programów pozapłacowych Realizowana strategia opierała się na transparentnej komunikacji z rynkiem kapitałowym oraz środowiskiem biznesowym w obszarach Public oraz Investor Relations. Przekaz informacji koncentrował się na rozwoju działalności podmiotu oraz utrzymaniu relacji nawiązanych podczas współpracy z podmiotami istotnymi dla Spółki (podmioty powiązane z rynkiem kapitałowym, media). Agencji zakładały dwutorowy kierunek komunikacyjny. Aktywności zostały skoncentrowane na wzmocnieniu wizerunku Spółki na rynku oraz utożsamieniu znaczenia świadczeń pozapłacowych w świadomości kadry zarządzającej. W drugim pionie skoncentrowaliśmy się na budowie Relacji Inwestorskich poprzez aktywną komunikację w obszarze przygotowywanych materiałów merytorycznych oraz kontaktów personalnych ze środowiskiem analitycznym. Podjęto Podjęte przez Agencję aktywności pozwoliły na wielopłaszczyznową oraz zbieżną prezentację Spółki, która wpłynęła na pozytywne rekomendacje podmiotów finansowych. Poszerzono zakres wiedzy społecznej w aspekcie istoty rynku świadczeń pozapłacowych oraz dostępnych benefitów. Przedstawiciele Spółki uplasowani zostali jako komentatorzy rynku, przedstawiający jego potencjał oraz zachodzące na jego polu zmiany. Zakres działalności podmiotu oraz oferowane produkty przedstawiono jako bezpośrednią odpowiedz na oczekiwania społeczne, jak i pionierski wymiar dostosowywania profilu biznesu do potrzeb rynku. aktywną komunikację, opierającą się na ekspozycji realizacji poszczególnych etapów przyjętej strategii rozwoju oraz poszerzania oferty Spółki dedykowanej działalności w obszarze świadczeń pozapłacowych. Przygotowano merytoryczny background spotkań analitycznych, wyselekcjonowano osoby zainteresowane oraz zaaranżowano serię meetingów w najbardziej optymalnej formie. Jednocześnie w nawiązaniu do zachowań rynku Agencja tworzyła reaktywne strategie działań pozwalające na progresywne kształtowanie wizerunku w oparciu o zachowania rynku, postrzeganie podmiotu przez partnerów oraz społecznościowy odbiór świadczonych usług. % komunikacyjne, realizowane

2 ELKOP PE Elkop SA zajmuje się wykonastwem usług elektromontażowych w szerokim zakresie - jest liderem branży na rynku śląskim. Po przeprowadzonym z sukcesem kilka lat temu procesie restrukturyzacji spółka dynamicznie rozwija swoją działalność w obszarach o dużym potencjale wzrostu nieruchomości oraz energii odnawialnej. PE Elkop SA jest w posiadaniu nieruchomości o łącznej wartości ponad mln złotych. BENEFIT SYSTEMS SA, EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA, INFOSYSTEMS SA, ELKOP SA, INWAZJA PC SA, MEW SA, AERFINANCE PLC, AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC, UBOAT LINE SA. zewnętrznym. z zakresu PR korporacyjnego 6 % Spółka PE Elkop SA istnieje na rynku od ponad lat. Zajmuje się wykonastwem usług elektromontażowych oraz realizacją projektów w obszarze branż: nieruchomości i energii odnawialnej. Kluczowym przyjęła formę trzyetapowej komunikacji z otoczeniem. Pierwszy etap skupiał się na informowaniu uczestników rynku kapitałowego o zmianie profilu działalności Elkop SA Następnie zweryfikowana została wartość podejmowanych działań z punktu widzenia przyjętych kryteriów. Trzecia faza, roll out, polegała na konsekwentnym budowaniu wiarygodności i pozycji spółki poprzez rzetelne informowanie grupy docelowej o podejmowanych działaniach. 6 Opracowana i zrealizowana przez Agencję strategia utrwaliła w świadomości grupy docelowej nowy, wszechstronny profil działalności spółki. Systematyczne i precyzyjne materiały prasowe wzmocniły wiarygodność Elkop SA, co w długiej perspektywie przekłada się na dalsze budo- wanie jej wartości. założeniem współpracy było przeprowadzenie kampanii informującej o dywersyfikacji działalności spółki i zmiany strategii jej rozwoju. Podjęta komunikacja miała za zadanie zbudować zupełnie nowy wizerunek spółki: wkraczającej z sukcesem w nowy segment rynku, nowocześnie zarządzanej oraz o wysokim potencjale wzrostu. Realizacja strategii została oparta na proaktywnej komunikacji z mediami branżowymi i inwestorami za pomocą wybranych narzędzi, precyzyjnie dobranych pod kątem poszczególnych faz realizacji kampanii. % komunikacyjne, realizowane

3 KREDYT INKASO Kredyt Inkaso SA prowadzi działalność w branży zarządzania wierzytelnościami w sektorze hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych. Specjalizuje się w zakupie dużych pakietów wierzytelności. Sprzedaż wierzytelności jest alternatywą dla zlecenia inkaso, zwłaszcza w przypadku, kiedy wierzytelności zostały zidentyfikowane jako trudne do odzyskania w sytuacji, kiedy podjęte czynności windykacyjne nie przyniosły oczekiwanego skutku, a zaległe płatności nie zostały przez dłużników uregulowane. Spółka jest liderem na rynku inwestycji w wierzytelności z sektora bankowego i telekomunikacyjnego i pierwszym podmiotem z branży, który zadebiutował na GPW. zewnętrznym. z zakresu PR korporacyjnego % Kredyt Inkaso S.A. działa na rynku od ponad lat w oparciu o model funduszu inwestycyjnego. Specjalizuje się w zakupie dużych portfeli wierzytelności z segmentu bankowego oraz telekomunikacyjnego. Startegia działań została oparta o paralelną komunikację z mediami i uczestnikami rynku kapitałowego, co pozwoliło na osiągnięcie efektu synergii i wpłynęło na efektywność realizowanych założeń komunikacyjnych. W perspektywie długofalowej ma to wpływ na budowanie wartości akcji spółki. komunikacyjne obejmują budowę silnej marki Kredyt Inkaso S.A. w środowisku zewnętrznym, umocnienie wiarygodności i zaufania do spółki wśród partnerów biznesowych, zwiększenie zainteresowania Kredyt Inkaso S.A. wśród inwestorów oraz dotarcie do potencjalnych nowych klientów spółki. Podejmowane działania mają ponadto na celu edukację otoczenia w zakresie wyjaśnienia profilu działalności spółki w odniesieniu do branży i tym samym prawidłowego plasowania pozycji Kredyt Inkaso S.A. na tle konkurencji. Podejmowane Systematycznie zwiększanie ilości materiałów prasowych i informacji dotyczących spółki w materiałach przekrojowych i problemowych. Wzrost spontanicznej znajomości marki Kredyt Inkaso S.A. i wiedzy otoczenia spółki nt. branży, co znalazło odzwierciedlenie w prawidłowym definiowaniu profilu działalności spółki i wzroście zainteresowania nią wśród przedstawicieli rynku kapitałowego. Wypozycjonowanie kluczowych osób w Spółce jako ekspertów posiadających głęboką wiedzę nt. rynku. działania obejmują konsekwentą realizację strategii poprzez bieżącą komunikację z mediami i partnerami biznesowymi przy użyciu narzędzi obejmujących m.in.: informacje prasowe, press packi, wywiady, spotkania z wybranymi dziennikarzami, pozycjonowanie ekspertów, konferencje prasowe oraz dodatkowe materiały wspierające komunikację, w tym m.in. prezentacje biznesowe, foldery promocyjne. % komunikacyjne, realizowane

4 DENT-A- MEDICAL Dent-a-Medical S.A. notowana na rynku NewConnect od 9 roku tworzy sieć specjalistycznych klinik stomatologicznych oferujących kompleksową opiekę dentystyczną. Spółka pracuje nad podwyższeniem standardów usług świadczonych na rynku stomatologicznym oraz wdrożeniem kompleksowych pakietów stomatologicznych do produktów oferowanych przez banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. We współpracy z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych - PZU Pomoc w kwietniu br. Dent-a-Medical wdrożyło pakiet usług dedykowanych zakładających możliwość korzystania z usług uprzywilejowanych oraz zniżek na wybrane zabiegi dentystyczne, projekt ten stanowił pierwsze rozwiązanie tego typu na polskim rynku stomatologicznym. Działalność Dent-a-Medical SA zakłada trójkanałową aktywność opierającą się na tworzeniu sieci klinik stomatologicznych, działających pod szyldem Dent-a-Medical SA Sztuka Tworzenia Uśmiechu. Przyjęta strategia biznesowa firmy zakładała konsolidację branży usług stomatologicznych, gdzie spółka dla podmiotów partnerskich pełnić będzie funkcję integratora oferującego kompleksowe usługi marektingowo-księgowo-prawne. Niezależnie spółka wprowadza również pakietowe usługi dedykowane instytucjom finansowych w postaci ubezpieczeń oraz polis dentystycznych. Główne działania agencji koncentrowały się na poprawie wizerunku spółki, która postrzegana była jako podmiot nie wywiązujący się z zakładanych celów i strategii biznesowych. Pracowano nad poprawą komunikacji spółki z rynkiem (media, inwestorzy). Podmiotowe działania agencji skoncentrowane zostały na określeniu działalności spółki jako aktywności opartej na przemyślanej strategii rozwoju stanowiącej odzwierciedlenie potrzeb rynku. Kreacja wizerunku spółki zakładała sprzężoną korelacje z rynkiem informacyjnym. działań opierała się na odbudowaniu zaufania mediów oraz inwestorów przy jednoczesnej promocji podejmowanych przez podmiot działań. Skoncentrowano Wzmocniono wizerunek spółki jako integratora rynku oraz dostawcę pionierskich rozwiązań ubezpieczeniowych obejmujących stomatologię. Zainteresowano rynek działalnością podmiotu, która przełożyła się na poprawę kanału komunikacyjnego spółki. W relacji podejmowanych działań promocyjnych nastapił 6-cio % wzrost wartości akcji spółki oraz wiarygodności podmiotu w oczach rynku. się na promocji działalności spółki ze szczególnym uwzględnieniem mediów biznesowych. Podjęto działania opierające się na pozycjonowaniu realizacji kolejnych etapów nowej, przyjętej przez spółkę strategii. Podmiot plasowany był jako pionier rynku, efektywnie realizujący działalność w ujęciu sektora stomatologicznego oraz MSP. 6 % zewnętrznym. z zakresu PR korporacyjnego 6 % komunikacyjne, realizowane

5 SAXO BANK Duński Saxo Bank jest globalnym bankiem inwestycyjnym oferującym zestaw narzędzi finansowych, technologii i usług do inwestowania na rynkach kapitałowych. Bank umożliwia prywatnym inwestorom i klientom instytucjonalnym wykonywanie transakcji walutowych i CFD, obrót akcjami, kontraktami futures i opcjami, a także innymi pochodnymi instrumentami finansowymi przy wykorzystaniu wielokrotnie nagradzanych internetowych platform transakcyjnych. Oferuje również profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym oraz aktywami. Utworzony w 99 roku Saxo Bank jest w pełni licencjonowanym i nadzorowanym europejskim bankiem inwestycyjnym. W Polsce Saxo Bank świadczy usługi klientom indywidualnym, korporacyjnym i instytucjonalnym za pośrednictwem biur w Kopenhadze i Pradze. W miała na celu pozycjonowanie analityków Banku jako ekspertów w zakresie zagadnień makroekonomicznych oraz finansowych, a także nawiązanie współpracy z mediami biznesowymi w zakresie publikowania komentarzy i analiz Banku. związku z brakiem siedziby Klienta w Polsce, początkowe działania miały na celu podniesienie świadomości istnienia Saxo Bank oraz wzmocnienie jego wizerunku. Przedstawienie Saxo Bank jako silnej i globalnie uznanej instytucji finansowej oraz zwiększenie liczby polskich klientów stało się priorytetem działań konsultantów Agencji. W Zwiększona liczba publikacji przyczyniła się do rozpoznawalności Saxo Bank na polskim rynku finansowym. Klient stał się uznanym oraz zaufanym komentatorem bieżącej sytuacji makroekonomicznej, a jego analitycy uznawani są za wysokiej klasy ekspertów udzielających opinii dla najważniejszych tytułów ekonomicznych polskiej prasy. związku z brakiem przedstawicielstwa Saxo Bank w Polsce Agencja pośredniczyła oraz koordynowała kontakty pomiędzy Klientem a polskimi mediami i biurami reklamy. Agencji objęły wszelkie kontakty z mediami na terenie Polski oraz szeroką dystrybucję treści dostarczanych przez Klienta, co wpłynęło na efektywne kreowanie wizerunku Saxo Bank w Polsce. 6 % zewnętrznym. z zakresu PR korporacyjnego 6 % komunikacyjne, realizowane

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, dn. 16 czerwca 2015 r. Spis treści Spis treści...2 1. Informacje ogólne...3 1.1. Dane Spółki...

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 WARSZAWA, 17 LUTY 2012 1. Spis treści 2. Informacje ogólne... 4 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 6 A. Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo