SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WINDYKACJA POLSKA SP. Z O.O. ZA ROK OBROTOWY r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WINDYKACJA POLSKA SP. Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2014 r. 31.12.2014 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WINDYKACJA POLSKA SP. Z O.O. ZA ROK OBROTOWY r r. Dane Spółki: Windykacja Polska sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 10, Gliwice KRS: NIP: REGON: kapitał zakładowy: 5.000,00 zł X Wydział Gospodarczy KRS telefon: Zarząd: Kamil Henne - prezes zarządu I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie z działalności zarządu sporządzone zostało na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ma na celu przedstawienie istotnych informacji o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla Spółki. Spółka Windykacja Polska sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w lutym 2013 r. Działalność w okresie sprawozdawczym początkowo prowadzona była we Wrocławiu, przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, a na koniec okresu sprawozdawczego siedzibą Spółki zostały Gliwice, gdzie spółka przeniosła również swoją działalność. Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wskutek zmiany siedziby Spółki, zmianie uległ również sąd rejestrowy przechowujący dokumentację Spółki. Obecnie jest nim Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS. Aktualną strukturę udziałową Spółki odzwierciedla odpis z KRS Spółki ze strony urzędowej ministra sprawiedliwości, dostępny pod adresem Wiodącym przedmiotem działalności Spółki jest działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Z wg PKD 2007). Spółka działa na rynku usług windykacyjnych, w tym w zakresie obrotu wierzytelnościami, nabywaniem wierzytelności w celu samodzielnej windykacji oraz windykacją na zlecenie, jak również działalnością w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej. Działalność prowadzona przez spółkę nie wymaga licencji, zezwolenia ani koncesji. Członkami zarządu w okresie sprawozdawczym byli Marcin Kokoszka jako prezes zarządu oraz Mariusz Stężały jako członek zarządu, a od marca 2014 r. - wskutek odwołania ww. ze składu zarządu, członkiem zarządu był Kamil Henne. 1

2 Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rok obrotowy objęty niniejszym sprawozdaniem obejmuje okres r. II. Sytuacja majątkowo - ekonomiczna jednostki Spółka powstała w roku 2013 r. w celu prowadzenia działalności windykacyjnej w odniesieniu do wierzytelności nabywanych w imieniu własnym oraz windykacji w ramach tzw. inkasa. W roku sprawozdawczym spółka kontynuowała windykację nabytego w 2013 r. portfela wierzytelności o wartości nominalnej ,4 zł. Windykacja wierzytelności zgromadzonych w zakupionym portfelu wierzytelności była podstawą działalności spółki w 2014 roku. Mimo stosunkowo niskiej jakości przedmiotowego portfela, działalność spółki w zakresie windykacji należności pozwoliła wygenerować przychód w kwocie ,18 zł. Doświadczenia pozyskane w toku windykacji zakupionych wierzytelności stały się podstawą do wdrożenia nowych technik windykacji, m.in. stosowania wizyt terenowych wobec dłużników spółki oraz podejmowania czynności mających na celu zapobiegnięciu przedawnieniu możliwie jak największej liczbie posiadanych wierzytelności poprzez zastosowanie uproszczonej metody uznawania długu za pomocą oświadczenia w przedmiocie uznania długu w trybie art pkt 2 k.c. Jednocześnie zarząd spółki ciągle pogłębia swoje kompetencje w zakresie metod zarządzania wierzytelnościami, ustawicznie ulepszając stosowany model windykacji. W celu utrzymania wysokiego poziomu rentowności, spółka utrzymuje możliwie niskie koszty działalności, posiłkując się w tym zakresie przede wszystkim nieodpłatną pracą zarządu. Obecna siatka agentów terenowych Spółki pozwala jej na prowadzenie działalności w zakresie windykacji terenowej na obszarze całego kraju. W roku sprawozdawczym, spółka pod wodzą nowego zarządu poczyniła znaczące starania w celu zachowania i zabezpieczenia źródeł przychodu, dywersyfikacji działalności, pozyskania nowych odbiorców swoich usług oraz identyfikację marki, w tym poprzez: a) stworzenie strony WWW spółki, dostępną pod adresem b) testowanie i wdrożenie nowych metod pozyskiwania klientów, w tym poprzez kampanie Google AdWords, tworzenie dedykowanych landing page'y, kampanie telemarketingowe oraz marketingowe, korzystanie z przedstawicieli handlowych, c) pozyskanie 40 aktywnych agentów terenowych, z perspektywą pozyskania kolejnych 80 agentów, d) opracowanie i wdrożenie projektu identyfikacji wizualnej, e) nawiązanie współpracy z kancelarią prawną w celu windykacji posiadanych portfeli wierzytelności na drodze postępowania sądowego na korzystnych warunkach, f) zmianę składu zarządu (zarząd powierzono osobie o wykształceniu prawniczym i z doświadczeniem w zakresie windykacji, co Spółka uznaje niezbędne z uwagi na przedmiot swojej działalności), g) wdrożenie nowych technik windykacyjnych, w szczególności poprzez szybsze rozpoczęcie procedury windykacji w odniesieniu do każdej z pozyskanych wierzytelności, h) utrzymywanie bardzo niskich stałych kosztów prowadzenia działalności, co możliwe było do osiągnięcie przede wszystkim przez osobistą, nieodpłatną pracę członków zarządu przez większą część roku, i) pozyskanie pierwszych stałych odbiorców instytucjonalnych na usługi w zakresie windykacji należności, j) pozyskanie pierwszych stałych dostawców portfeli wierzytelności, k) wdrożenie jednolitych metod prowadzenia działalności windykacyjnej przez Spółkę, l) rozszerzenie i uelastycznienie zakresu działalności Spółki m.in. o: I. usługi monitoringu płatności, II. III. IV. windykację międzynarodową, windykację bezprowizyjną (40 EUR na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), usługi prawne 2

3 W okresie sprawozdawczym: a) Nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. b) Spółka nie poczyniła również żadnych istotnych inwestycji. c) Spółka na bieżąco rozliczała podatki, w tym podatek od towarów i usług. d) Spółka zmieniła siedzibę z Wrocławia na Gliwice, e) Spółka opracowała i wdrożyła dokumentację przetwarzania danych osobowych f) Spółka rozpoczęła działania mające na celu uzyskanie dofinansowania na rozwój działalności ze środków unijnych Dodatkowo Spółka prowadzi i rozszerza działalność w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej poprzez współpracę z wieloma domami mediowymi oraz reklamodawcami. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym osiągnęła przychód w kwocie ,49 zł. Zatrudnienie na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 3 osoby. Na strukturę organizacyjną Spółki składa się zarząd oraz dział windykacji. Spółka poszukuje nowych źródeł wierzytelności mogących stać się przedmiotem prowadzenia działań windykacyjnych, niemniej postępująca konkurencja na rynku usług windykacyjnych skutecznie utrudnia nabycie prospektywnych portfeli wierzytelności w satysfakcjonującej cenie, co stanowi największe zagrożenie dla działalności Spółki. Wśród głównych konkurentów spółki wymienić można potentatów rynku zarządzania wierzytelnościami takich jak KRUK S.A., Kredyt Inkaso S.A., Kaczmarski Inkaso S.A. itp. oraz coraz liczniejsze fundusze sekurytyzacyjne. Pozycja spółki Windykacja Polska sp. z o.o. nie umożliwia bezpośredniego konkurowania o nabywanie najliczniejszych rodzajowo i najbardziej atrakcyjnych pod kątem możliwości efektywnej windykacji portfeli wierzytelności bankowych. Pewne zagrożenia występują też z uwagi na możliwość konkurencji na rynku lokalnym, gdzie działalnością windykacyjną zajmuje się kilku przedsiębiorców windykacyjnych oraz kancelarii prawnych, co utrudnia pozyskiwanie stałych zleceń windykacyjnych na zasadzie outsourcingu (inkasa). Szczegółową sytuację ekonomiczno - majątkową jednostki obrazuje sprawozdanie finansowe. III. Ryzyka W związku z prowadzeniem działalności przez Spółkę, wystąpić mogą różne ryzyka wpływające na działalność spółki. Głównym z nich jest ryzyko nieściągalności należności od dłużników spółki. Spółka stara się temu przeciwdziałać poprzez możliwie jak najczęstsze doprowadzanie do korzystnych ugód z dłużnikami, w tym poprzez ustalanie bardzo długich okresów spłaty w celu zabezpieczenia się na wypadek przedawnienia roszczenia. Nie zmienia to jednak faktu, iż pewną część windykowanych wierzytelności należy kwalifikować jako wierzytelności nieściągalne. Drugim istotnym ryzykiem jest ryzyko dalszego spadku stóp procentowych, które ogranicza potencjalne zyski związane z procesem sekurytyzacji wierzytelności przysługujących spółce. Trzecim istotnym ryzykiem jest zmiana przepisów postępowania cywilnego ograniczających możliwość dochodzenia roszczeń przez tzw. e-sądem w Lublinie. Spółka nie widzi zagrożenia w postaci uzależnienia od jednego dostawcy lub jednego odbiorcy. Do najbardziej istotnych pobocznych ryzyk należą ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą (pogorszenie się koniunktury gospodarczej i zmniejszenie liczby wierzytelności dostępnych w obrocie może spowodować trudności z zaopatrzeniem w wierzytelności), zmiany przepisów prawnych (częsta ich zmiana oraz niska jakość legislacji, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, handlowego oraz bankowego, nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej), ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych (ryzyko zwiększenia obciążeń podatkowych lub zmian interpretacji przepisów prawa), ryzyko konkurencji (spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku, toteż narażona jest na skutki oferowania lepszych warunków handlowych przez konkurentów z branży). IV. Przewidywany rozwój Spółki Obecny stan Spółki sprawia, iż Spółka ma przed sobą duże szanse rozwoju. Wdrażane są coraz bardziej skuteczne metody windykacji, co powoduje, iż przychód z roboczogodziny w stosunku do początków prowadzenia działalności przez spółkę uległ radykalnemu zwiększeniu, co niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na zyski Spółki. Zakupiony portfel wierzytelności z uwagi na osiągnięcie dojrzałości ma ogromny potencjał, który zarząd ma zamiar wykorzystać i pozyskać z tego źródła przychody w przyszłych okresach 3

4 działalności. Zdaniem zarządu, wdrożenie kolejnego etapu windykacji w stosunku do posiadanego portfela pozwoli na zwiększenie miesięcznego przychodu z tytułu windykacji tego portfela do ok ,00 zł. Niemniej za konieczne dla rozwoju Spółki zarząd uważa pozyskanie nowych, młodszych portfeli wierzytelności. Wobec powyższego zarząd skupia się na działaniach mających na celu nabycie wierzytelności od podmiotów spoza sektora bankowego: przedsiębiorców udzielających pożyczek, firm oddłużeniowych, pośredników finansowych oraz innych podmiotów, których ubocznym skutkiem działalności jest generowanie licznych portfeli wierzytelności jednego rodzaju. Z uwagi na konieczność pozyskania środków w celu intensyfikacji zakupu wierzytelności, Spółka zamierza wyemitować obligacje korporacyjne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na obsługę spraw procedowanych przez spółkę na etapie sądowym oraz zakup nowych portfeli wierzytelności. Spółka rozpoczęła również proces mający na celu zwiększenie rozpoznawalności swojej marki oraz pozyskanie zleceń zewnętrznych. Spółka zleciła w tym celu opracowanie strategii marketingowej oraz prowadzenie działań marketingowych i świadczenie usług reklamowych w środkach masowego przekazu. Otrzymana koncepcja rozwoju jest sukcesywnie wdrażana, co w opinii zarządu przełoży się zwiększenie rozpoznawalności marki Spółki i zwiększenie kręgu osób zainteresowanych jej usługami. Zarząd przewiduje, iż spółka będzie dalej dynamicznie się rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Wobec tego Zarząd zdeterminowany jest kontynuować działalność Spółki. V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Spółka nie odnotowała ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju VI. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem finansowym obejmują przede wszystkim rozpoczęcie masowej procedury windykacji portfela zabezpieczonego wekslami własnymi on blanco w stosunku do ok. 400 wierzytelności oraz zatrudnienie kolejnych pracowników, w tym poprzez pozyskanie specjalisty ds. skiptracingu. Zdarzenia te nie wpłyną negatywnie na działalność spółki. Spółka rozpoczęła również działania mające na celu uzyskanie dofinansowania na rozwój działalności ze środków unijnych z nadchodzącej perspektywy budżetowej na lata VII. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Przedmiotem działań windykacyjnych w roku objętym sprawozdawczością było ponad 2 tysiące pojedynczych wierzytelności, o wartości nominalnej opisanej powyżej. W roku obrotowym 2014 udało się wypracować przychód w łącznej kwocie: ,67 zł Działania zarządu doprowadziły do tego, iż rok obrotowy Spółka zakończyła zyskiem netto na poziomie ,09 zł, co jest wartością satysfakcjonującą z uwagi na krótki okres prowadzenia działalności przez nowy zarząd, a przy tym wyższą od oczekiwań, które zarząd posiadał w stosunku do posiadanego portfela. Skuteczne metody windykacji przyczyniły się do zbudowania spośród zakupionych wierzytelności pewnej grupy wierzytelności systematycznie spłacanych przez dłużników spółki. Pozwoliło to na budowę przychodu pasywnego w wysokości ok ,00 zł ,00 zł miesięcznie, co jest podstawą bieżącej działalności spółki, a zarazem umożliwia planowanie jej dalszego rozwoju. Zdaniem zarządu, wdrożenie kolejnego etapu windykacji w stosunku do posiadanego portfela pozwoli na zwiększenie miesięcznego przychodu z tytułu windykacji do ok ,00 zł. VIII. Nabycie udziałów własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia. W omawianym roku obrotowym, spółka nie nabyła udziałów własnych. IX. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakładach) Spółka nie posiada oddziałów, zakładów ani żadnych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. 4

5 X. Posiadane kredyty W roku obrotowym spółka nie wyemitowała obligacji, jak również nie nabyła żadnych praw udziałowych w innych spółkach. Spółka nie zaciągnęła i nie posiada żadnego zobowiązania kredytowego, w tym kredytu w rachunku obrotowym. XI. Informacja o instrumentach finansowych Z uwagi na fakt, iż Spółka nie dysponuje żadnymi instrumentami finansowymi Spółka nie jest narażona na ryzyka zmiany cen, ryzyka kredytowe, zakłócenia przepływu środków pieniężnych ani utratę płynności finansowej. XII. Informacja o postępowaniach sądowych Zgodnie z najlepszym stanem wiedzy zarządu, przeciwko Spółce nie toczą się żadne postępowania sądowe ani egzekucyjne. XIII. Inne informacje Z uwagi na sposób i skalę działalności Spółki, zarząd nie uznaje za potrzebne omawiania wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne oraz zatrudnienie ani innych informacji. Prezes zarządu Kamil Henne 5

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCA JEST FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. ZA ROK 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo