ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE"

Transkrypt

1 JAROSŁAW ZAJ C Uniwersytet Łódzki ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE Streszczenie Celem artykułu jest przybli enie znaczenia zastosowania systemów informatycznych, w tym w szczególno ci narz dzi klasy EDI, do wspomagania działalno ci banków zwi zanej z obsług transakcji handlowych mi dzy kooperantami znajduj cymi si z ró nych krajach. Artukuł opisuje podstawowe zasady trade finance oraz rol systemów informatycznych w realizacji czynno ci zwi zanych z finansowaniem handlu. W opisie funkcjonowania systemów, szczególn rol przypisano elektronicznej wymianie danych, jako podstawowemu medium wymiany informacji mi dzy bankami stron przedsi wzi cia oraz mi dzy bankami i ich klientami. Słowa kluczowe: Trade finance, EDI, akredytywy, inkasa, gwarancje, Swift 1. Wprowadzenie Trade Finance finansowanie handlu, jest instrumentem finansowym oferowanym przez banki, podmiotom instytucjonalnym, b d cym ich klientami. Rola trade finance polega na wspomaganiu przez banki realizacji transakcji handlowych lub usługowych poprzez obsług procesów zwi zanych z przekazywaniem dokumentów handlowych i/lub finansowaniem przedsi wzi mi dzy podmiotami gospodarczymi. Na trade finance składaj si dwie grupy instrumentów: operacje dokumentowe oraz gwarancje bankowe. 1. Operacje dokumentowe to akredytywy i inkasa dokumentowe. Zadaniem banków jest zorganizowanie przesyłu i kontroli dokumentów handlowych mi dzy stronami a tak e dokonanie rozliczenia transakcji handlowej/usługowej, na podstawie przedstawionych dokumentów. 2. Gwarancja bankowa jest form zabezpieczenia transakcji handlowej/usługowej przez bank na rzecz jednej ze stron transakcji. Akredytywa dokumentowa oraz gwarancja stanowi zobowi zanie banku. Inkaso dokumentowe takim zobowi zaniem nie jest. W dalszej cz ci opracowania opisano przebieg podstawowych procesów trade finance oraz rol systemów informatycznych w ich automatyzacji a tak e zastosowanie EDI w tych procesach.

2 Jarosław Zaj c Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance Procesy w Trade Finance Operacje dokumentowe Operacje dokumentowe składaj si z podobnych procesów, st d zaklasyfikowane zostały do jednej grupy instrumentów finansowych. Jak wspomniano wcze niej, na instrumenty te składaj si inkasa dokumentowe i akredytywy dokumentowe. Schemat akredytywy/inkasa ródło: Opracowanie własne. Rys. 1. Schemat działania akredytywy dokumentowe Akredytywa dokumentowa ma na celu wspomo enie przez banki importera i eksportera operacji zwi zanych z przekazaniem towaru oraz zapłat za towar. Usługa ta pozwala stronom kontraktu na przeprowadzenie procesu handlowego zgodnie z wymogami handlu mi dzynarodowego oraz stanowi zabezpieczenie, dla obu stron, prawidłowego wykonania transakcji i jej rozliczenia. Jak wida na powy szym rysunku, w realizacji akredytywy dokumentowej, udział bior cztery strony: Zleceniodawca akredytywy importer (kupuj cy) Beneficjent akredytywy eksporter (sprzedaj cy) Bank importera bank, obsługuj cy akredytyw od strony importera Bank eksportera (bank po rednicz cy) bank obsługuj cy akredytyw od strony eksportera. Najogólniej ujmuj c proces akredytywy dokumentowej przebiega w sposób nast puj cy: Na bazie kontraktu (1.), zawartego mi dzy kupuj cym a sprzedaj cym, kupuj cy (importer) zwraca si do swojego banku (banku importera) z wnioskiem o otwarcie akredytywy dokumentowej (3.). Na podstawie wniosku, po przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji, bank importera otwiera akredytyw dokumentow, rejestruj c odpowiednie limity. Informacja o otwartej akredy-

3 160 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 tywie przesyłana jest do banku eksportera (3.). Na podstawie informacji o otwarciu akredytywy, bank eksportera dokonuje zarejestrowania akredytywy i jej awizacji (przedstawienia) eksporterowi (4.). Zarejestrowana akredytywa jest podstaw do wysłania przez eksportera towarów, b d cych przedmiotem transakcji handlowej (5.). Towar z reguły nie trafia bezpo rednio do importera, gdy, aby go odebra, importer musi by w posiadaniu dokumentów przewozowo-spedycyjnych. Dokumenty te przekazane zostaje przez eksportera do swojego banku (6.), za nast pnie przez bank eksportera, wraz z tzw. listem przewodnim (wykazem dokumentów) do banku importera (7.). W banku importera dokumenty podlegaj kontroli pod wzgl dem zgodno ci z warunkami akredytywy. W sytuacji, gdy dokumenty s niezgodne bank prezentuje je importerowi, który mo e zgodzi si na realizacj akredytywy (dokonanie zapłaty za towar), na podstawie dokumentów niezgodnych. Je eli dokumenty s zgodne lub importer wyraził zgod na realizacj akredytywy, dokonywana jest płatno za transakcj. Płatno dokonuje najpierw importer na rzecz banku importera (8a.) za nast pnie bank importera do banku eksportera na rzecz eksportera (8.). Bank eksportera po otrzymaniu zapłaty, przekazuj j eksporterowi (8b.). Po dokonaniu płatno ci, bank importera przesyła importerowi oryginały dokumentów (9.), które s podstaw do odbioru towaru przez importera. Procesy zwi zane z obsługa inkas dokumentowych Poni szy rysunek prezentuje schemat działania inkasa. Inkaso jest generalnie instrumentem podobnym do akredytywy. Główne ró nice polegaj na tym, i w inkasie stron inicjuj c proces jest eksporter oraz to, e aden z banków (importera i eksportera) nie musi traktowa inkasa jako zobowi zania. Fakt ten wpływa na brak funkcji gwarancyjnych tego instrumentu. Schemat działania inkasa ródło: Opracowanie własne. Rys. 2. Schemat działania inkasa

4 Jarosław Zaj c Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance 161 Gwarancje Gwarancje s instrumentem finansowym, mog cym stanowi zabezpieczenie pod zakup towarów, wykonanie towaru lub usługi, spłaty zadłu enia i innych czynno ci. Gwarancja bankowa stanowi zobowi zanie banku do wykonania wiadczenia zapłaty na rzecz beneficjenta gwarancji, gdy spełnione zostan wszystkie warunki gwarancji. W konsekwencji oznacza to, e bank dokona realizacji gwarancji (wypłaty rodków z tytułu gwarancji), w sytuacji, gdy beneficjent gwarancji zgłosi si do banku z wnioskiem o jej realizacj, pod warunkiem oczywi cie, e b d spełnione inne warunki realizacji gwarancji. Przykładowo gwarancja mo e dotyczy zapłaty za zakup towarów. Beneficjentem gwarancji b dzie sprzedaj cy towar, za sama gwarancja b dzie zabezpieczeniem zapłaty za towar. W sytuacji, gdy kupuj cy dokona zapłaty za towar własnymi rodkami, gwarancja automatycznie zostanie zamkni ta. Je eli jednak kupuj cy nie dokona zapłaty za towar, sprzedaj cy mo e za da od banku realizacji gwarancji i w efekcie wypłaty rodków z gwarancji na rzecz sprzedaj cego. Gwarancja zrealizowana staje si automatycznie wymagaln nale no ci banku od kupuj cego. Przebieg gwarancji jest nast puj cy: wnioskodawca zwraca si do banku o otwarcie gwarancji (cz sto najpierw otwierana jest linia gwarancyjna, w ramach której bank udziela kolejnych gwarancji, do wysoko ci okre lonego limitu. Limit z reguły jest odnawialny, co oznacza, e zako czenie jednej z gwarancji, zawartych w ramach linii, zwi ksza dost pny limit o wielko gwarancji zako czonej). Bank rozpatruje wniosek i po przyj ciu odpowiednich zabezpiecze, dokonuje rejestracji gwarancji. Informacja o otwartej gwarancji wysyłana jest do beneficjenta gwarancji. Je eli beneficjent gwarancji nie zwróci si do banku z wnioskiem o realizacj gwarancji, wyga nie ona po terminie wa no ci. Zgłoszenie przez beneficjenta wniosku o realizacj gwarancji powoduje wypłat rodków z tytułu gwarancji i realizacj zabezpiecze. Gwarancja zrealizowana staje si wymagaln nale no ci banku, w stosunku do wnioskodawcy. Dalsze czynno ci podejmowane przez bank zwi zane s z procesami windykacyjnymi. Maj cymi na celu odzyskanie nale no ci. 3. Zastosowanie systemów informatycznych w procesach trade finance Zastosowanie systemów informatycznych w realizacji procesów zwi zanych z trade finance ma ogromne znaczenie. W tym punkcie opracowania wskazano najwa niejsze aspekty informatyzacji operacji finansowania handlu. Podział systemów informatycznych trade finance Mo na dokona podziału systemów informatycznych trade finance, co najmniej pod wzgl dem dwóch kryteriów: U ytkowników systemu, do których jest dedykowany Rodzaju produktu oraz roli klienta w procesie Zgodnie z pierwszym kryterium, systemy te mo na podzieli na front end oraz back office. Systemy front end, s to aplikacje przeznaczone dla klientów banków, bior cych udział w procesach trade finance. Głównym zadaniem tych systemów jest umo liwienie klientom dost pu do zawartych przez nich transakcji oraz, w miar mo liwo ci, składanie ró nego rodzaju wniosków. Specyfika tego zagadnienia sprawia, i systemy front end nie mog stanowi jedynie platformy informacyjnej, pozwalaj cej na proste składanie zlece. Operacje trade finance s zagadnieniami trudnymi, wymagaj cymi cz sto du ego do wiadczenia w handlu mi dzynarodowym i znajomo ci przepisów mi dzynarodowego reguluj cych ten handel. Fakt ten wymusza na

5 162 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 wytwórcach oprogramowania wspomagaj cego trade finance, zaimplementowania narz dzi, pozwalaj cych pracownikom banku na współtworzenie lub przynajmniej aktywne pomaganie w budowaniu wniosków TF. Systemy te powinny by zaopatrzone w mechanizmy pozwalaj ce na wprowadzanie wniosków przez klientów i nast pnie ich udost pnianie pracownikom banku w celu dokonania oceny ich poprawno ci merytorycznej. Wa nym aspektem jest to, aby wnioski na tym etapie obsługi nie były traktowane jako zlecenie klienta o zawarcie umowy a jedynie stanowiły form projektu wniosku. Systemy front end mog wspomaga dodatkowo komunikacj mi dzy klientem a pracownikiem banku, poprzez zastosowanie ró nego rodzaju komunikatorów, pozwalaj cych na przesyłanie zapyta ze strony klienta czy uwag ze strony pracownika banku. Inna wa n cech systemów front end jest mo liwo wykorzystania wcze niej wykonanej pracy do budowy nowych wniosków. W tym celu stosuje dwie proste techniki: Mo liwo wykorzystania istniej cych wniosków lub umów. Na ich podstawie tworzony jest nowy wniosek z warunkami wniosku lub umowy ju istniej cej w systemie. Mo liwo budowania i wykorzystania szablonów wniosków. Szablony tworzone s z reguły przez u ytkownika, na podstawie zebranych do wiadcze lub na podstawie istniej cych, dobrze sprawdzonych wniosków lub umów. Inn rol warstwy klienckiej tych rozwi za jest umo liwienie klientom dost pu do przekrojowych danych dotycz cych ich kontraktów w postaci ró nego rodzaju raportów. Systemy back office przeznaczone s dla pracowników banku, odpowiedzialnych za obsług transakcji TF. Zadaniem tych systemów jest obsługa procesów zwi zanych z operacjami trade finance oraz dokonywanie wylicze niezb dnych wielko ci i ich rejestracja, zarówno w bazie danych transakcyjnych jak i w narz dziach ksi gowych. Rola tych systemów sprowadza si do rejestrowania i procesowania wniosków i spraw zwi zanych z umowami. Systemy te cz sto oparte s o rozwi zania work flow, pozwalaj ce na proste budowanie przepływów wniosków i umów mi dzy odpowiednimi komórkami w banku oraz mi dzy innymi systemami. Bardzo wa nym aspektem funkcjonalno ci systemów back office jest komunikacja z innymi rozwi zaniami, bior cymi udział w procesach TF. Dotyczy to głównie dwóch obszarów wymiany danych: wymiana komunikatów z innymi bankami oraz przesyłanie danych i odbieranie do/z innych systemów banku, najcz ciej systemu ksi gowego (korowego). Drugie kryterium pozwala na podział tych systemów na trzy grupy, w ramach ka dej z nich na podgrupy: Systemy do obsługi akredytyw: o Systemy do obsługi akredytyw importowych o Systemy do obsługi akredytyw eksportowych Systemy do obsługi inkas: o Systemy do obsługi inkas importowych o Systemy do obsługi inkas eksportowych Systemy do obsługi gwarancji: o Systemy do obsługi gwarancji udzielonych o Systemy do obsługi gwarancji otrzymanych

6 Jarosław Zaj c Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance 163 Automatyzacja procesów zwi zanych z operacjami dokumentowymi. Zarówno akredytywa dokumentowa jak i inkaso dokumentowe realizowane s w sposób odmienny dla importerów i dla eksporterów. St d inkasa i akredytywy dzieli si importowe i eksportowe. Systemy informatyczne musz posiada odmienne funkcjonalno ci, pozwalaj ca na obsług inkas i akredytyw na rzecz importera i eksportera. Akredytywa importowa System informatyczny powinien wspomaga obsług akredytyw importowych w zakresie poni szych operacji: Obsługa wniosków o akredytyw importow, w tym obsługa draftów wniosków Rejestracja umowy (sprawy) akredytyw importowej Uzgadnianie/odrzucenie dokumentów otrzymanych z banku eksportera Realizacja akredytywy wypłata rodków z tytułu akredytywy Akredytywa eksportowa Obsługa akredytyw od strony eksportera jest troch bardziej skomplikowana ni od strony importera. Eksporter ma mo liwo składania dodatkowych wniosków dotycz cych akredytywy: Wniosek o przeniesienie akredytywy Wniosek o cesj Wniosek o przeniesienie wpływów Wniosek o dyskonto akredytywy Wniosek o potwierdzenie akredytywy Do zło enia ka dego z wniosków, systemy informatyczne powinny by zaopatrzone w obsług odpowiednich formularzy w portalu klienta oraz ich procesowanie w cz ci back office systemu. Niektóre z wniosków, jak: wniosek o dyskonto akredytywy czy wniosek o jej potwierdzenie, wymagaj zgody departamentu kredytowego. System back office powinien by zaopatrzony o rozwi zanie work flow, pozwalaj ce na modelowanie procesu. Typowe czynno ci zwi zane z zarejestrowaniem i obsług akredytywy eksportowej polegaj na mo liwo ci odbierania komunikatów Swift o otwarciu akredytywy importowej w banku importera i/lub komunikatów Swift o zmianie warunków akredytywy. System informatyczny w banku eksportera powinien pozwala na odebranie odpowiednich komunikatów oraz wykonanie automatycznie czynno ci zwi zanych z ich dalsz obsług : zało enie akredytywy eksportowej i powiadomienie o tym fakcie klienta czy te automatyczne dokonanie zmiany jej parametrów. Koncepcja automatycznego reagowania na nadchodz ce komunikaty oraz automatycznego ich wysyłania na podstawie czynno ci wykonywanych w systemie nazywa si Straight Through Processing (STP) i jest jednym z podstawowych zało e systemu Swift. Inkasa dokumentowe Obsługa inkas dokumentowych jest generalnie znacznie prostsza ni obsługa akredytyw. W zale no ci od strony transakcji, systemy informatyczne musz zapewni automatyzacj co najmniej czynno ci: Inkaso eksportowe: o Obsługa wniosku o inkaso dokumentowe o Prezentowanie i negocjowanie dokumentów handlowych o Obsługa płatno ci zwi zanych z inkasem

7 164 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Inkaso importowe: o Rejestracja inkasa na podstawie otrzymanego wniosku o Prezentacja dokumentów o Obsługa płatno ci z tytułu inkasa. W wi kszo ci czynno ci te obsługiwane s w sposób analogiczny do akredytyw, z t podstawow ró nic, e inkasa nie wymagaj dokonywania ksi gowa pozabilansowych. Gwarancje bankowe Funkcjonalno systemów informatycznych, zwi zana z obsług gwarancji bankowych uzale niona jest, tak jak w przypadku operacji dokumentowych, od strony transakcji handlowej czy usługowej. Wnioskodawc gwarancji jest strona zamawiaj ca towar lub usług, za jej beneficjentem dostawca. St d te gwarancja od strony wnioskodawcy nazywa si gwarancj wystawion, za od strony beneficjenta gwarancj otrzyman. Gwarancje wystawione Podstawow obsług oferowan przez systemy informatyczne jest mo liwo obsługi wniosków o wystawienie gwarancji oraz realizacja gwarancji. Informacja o wystawieniu gwarancji wysyłana jest do banku beneficjenta za pomoc komunikatu Swift MT760, z tego te powodu formularz wniosku powinien posiada szereg walidacji, pozwalaj cych na takie przygotowanie wniosku przez klienta, aby spełniał on podstawowe wymogi techniczne systemu do obsługi komunikatów Swift. Podobnie jak w przypadku akredytyw importowych, obsługa wniosków o gwarancje bankowe mo e zosta podzielona na obsług draftów wniosków oraz na obsług wła ciwych wniosków. Otwarcie gwarancji bankowe wi e si z konieczno ci zarejestrowania szeregu zabezpiecze tej gwarancji, przeprowadzeniem procesu weryfikacyjnego, w tym weryfikacji kredytowej oraz dokonaniem zapisów ksi gowych. Realizacja gwarancji jest czynno ci polegaj c na dokonaniu płatno ci z tytułu gwarancji. Gwarancja zrealizowana mo e zosta na wyra ne danie beneficjenta gwarancji. Zrealizowanie gwarancji wi e si z postawieniem gwarancji w stan natychmiastowej wymagalno ci. St d systemu informatyczne powinny by zaopatrzone w narz dzia pozwalaj ce na naliczanie odsetek karnych oraz obsług windykacji zarówno mi kkiej jak i twardej. Gwarancja, do które nie wyst piono z daniem realizacji automatycznie wymaga. System informatyczny powinien pozwala na automatyczne zamykanie gwarancji w chwili gdy mija jej termin wa no ci. Zamkni cie gwarancji dokonywane jest w procesach ko cz cych dzie roboczy i wi e si z wyksi gowaniem zobowi zania gwarancyjnego, zwolnieniem zabezpiecze oraz zamkni ciem rachunku gwarancji. Gwarancja otrzymana Obsługa gwarancji otrzymanej jest znacznie prostsza od gwarancji udzielonej i ograniczana do jej zarejestrowania oraz zamkni cia albo na podstawie płatno ci wynikaj cej z realizacji gwarancji albo w wyniku mini cia terminu jej wa no ci.

8 Jarosław Zaj c Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance Komunikaty Swift w Trade Finance Jednym z podstawowych narz dzi informatycznych stosowanych w trade finance jest komunikacja za pomoc rozwi za Swift. Poni ej zamieszczona jest lista najcz ciej u ywanych komunikatów, odpowiedzialnych za przekazywanie ró nych zdarze wi zanych z obsług instrumentów trade finance: Akredytywy i gwarancje: MT700/MT701 otwarcie akredytywy MT705 awizo akredytywy MT707 wniosek o zmian warunków akredytywy MT710 awizo do banku po rednicz cego MT720 transfer akredytywy do innego banku MT730 potwierdzenie odbioru akredytywy MT732 awizacja potwierdzenia (akceptacji) dokumentów MT734 awizacja odrzucenia dokumentów MT740 autoryzacja rembursu (pokrycia) MT742 danie rembursu MT750 awizacja niezgodno ci MT752 autoryzacja płatno ci MT754 awizacja płatno ci MT760 awizacja gwarancji MT767 zmiana warunków gwarancji Inkasa dokumentowe MT400 awizacja płatno ci z tytułu inkasa MT405 inkaso bezdokumentowe MT416 awizacja braku płatno ci/akceptacji MT430 zmiana warunków inkasa 5. Podsumowanie Usługi z zakresu finansowania handlu jest jednymi z wielu oferowanych przez banki klientom instytucjonalnym. Specyfika tego produktu polega na pełnieniu przez banki roli doradcy z zawieraniu tych transakcji ze wzgl du na du y stopie skomplikowania operacji zwi zanych z handlem mi dzynarodowym. Realizacja tych usług bez zastosowania systemów informatycznych jest prawie niemo liwa a na pewno bardzo utrudniona. Wpływ na taki stan rzeczy ma kilka aspektów: Konieczno stosowania jednolitej komunikacji w wymianie informacji mi dzy bankami, uczestnikami transakcji trade finance najcz ciej stosowanym standardem wymiany danych s komunikaty Swift, co wymusza konieczno dostosowania si formatem danych oraz składni danych do standardu narzuconego przez t organizacj Powszechna dost pno Internetu w szczególno ci w kontaktach klientów z bankami a tak e skomplikowanie procedur handlu mi dzynarodowego, wymuszaj na bankach udost pnianie klientom portali internetowych, w których klienci nie tylko mog składa wnioski czy przegl da obsługiwane sprawy, ale tak e konsultowa z do wiadczonymi pracownikami banku form oraz posta składanych wniosków.

9 166 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Trade Finance jest jednym z produktów bankowych i czynno ci z tym zwi zane wymuszaj na bankach dokonywanie odpowiednich rejestracji ksi gowych. Przepisy ksi gowe narzucaj konieczno jednolitego ksi gowania w specjalnych rejestrach zwanych ksi gami głównymi banku, zgodnie z zasadami rachunkowo ci polskiej i mi dzynarodowej. Niewyobra alnym jest dokonywanie rejestracji zapisów ksi gowych bez udziału systemów informatycznych. Wymusza to zastosowanie Informatyki do realizacji czynno ci zaliczeniowych i ksi gowych do operacji Trade Finance. W kontek cie przytoczonych aspektów, szczegółowo opisanych we wcze niejszej cz ci artykułu, wydaje si zasadnym postawienie tezy, e oferowanie przez banki usług zwi zanych ze wspomaganiem handlu mi dzynarodowego nie mo e si obej bez stosowania narz dzi informatycznych. Za standardy, narzucane przez organizacj Swift, na pierwszy plan wysuwaj zastosowanie narz dzi elektronicznej wymiany danych. Bibliografia [1] A. Gospodarowicz (red.), Technologie informatyczne w bankowo ci, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, [2] A. Pawełczak, Informatyka bankowa, Wydawnictwo WSB, Pozna, [3] Z. Ryznar, Informatyka bankowa. Próba syntezy, Wydawnictwo WSB, Pozna, USING THE EDI IN TRADDE FINANCE PROCESSES Summary The aim of this article is showing of necessity of using IT solutions for requirement of bank activities in fields of trade finance operations. Author describes the main base of trade finance and the role of IT solution in realization of activities refer to trade finance. The article focuses on the role of EDI as a main solution in interchanging information between banks of importer and exporter and between banks and their clients. Keywords: Trade Finance, EDI, Letter of Credit, Guaranties, Documentary Collections, Swift Jarosław Zaj c Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65, Łód

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo