ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE"

Transkrypt

1 JAROSŁAW ZAJ C Uniwersytet Łódzki ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE Streszczenie Celem artykułu jest przybli enie znaczenia zastosowania systemów informatycznych, w tym w szczególno ci narz dzi klasy EDI, do wspomagania działalno ci banków zwi zanej z obsług transakcji handlowych mi dzy kooperantami znajduj cymi si z ró nych krajach. Artukuł opisuje podstawowe zasady trade finance oraz rol systemów informatycznych w realizacji czynno ci zwi zanych z finansowaniem handlu. W opisie funkcjonowania systemów, szczególn rol przypisano elektronicznej wymianie danych, jako podstawowemu medium wymiany informacji mi dzy bankami stron przedsi wzi cia oraz mi dzy bankami i ich klientami. Słowa kluczowe: Trade finance, EDI, akredytywy, inkasa, gwarancje, Swift 1. Wprowadzenie Trade Finance finansowanie handlu, jest instrumentem finansowym oferowanym przez banki, podmiotom instytucjonalnym, b d cym ich klientami. Rola trade finance polega na wspomaganiu przez banki realizacji transakcji handlowych lub usługowych poprzez obsług procesów zwi zanych z przekazywaniem dokumentów handlowych i/lub finansowaniem przedsi wzi mi dzy podmiotami gospodarczymi. Na trade finance składaj si dwie grupy instrumentów: operacje dokumentowe oraz gwarancje bankowe. 1. Operacje dokumentowe to akredytywy i inkasa dokumentowe. Zadaniem banków jest zorganizowanie przesyłu i kontroli dokumentów handlowych mi dzy stronami a tak e dokonanie rozliczenia transakcji handlowej/usługowej, na podstawie przedstawionych dokumentów. 2. Gwarancja bankowa jest form zabezpieczenia transakcji handlowej/usługowej przez bank na rzecz jednej ze stron transakcji. Akredytywa dokumentowa oraz gwarancja stanowi zobowi zanie banku. Inkaso dokumentowe takim zobowi zaniem nie jest. W dalszej cz ci opracowania opisano przebieg podstawowych procesów trade finance oraz rol systemów informatycznych w ich automatyzacji a tak e zastosowanie EDI w tych procesach.

2 Jarosław Zaj c Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance Procesy w Trade Finance Operacje dokumentowe Operacje dokumentowe składaj si z podobnych procesów, st d zaklasyfikowane zostały do jednej grupy instrumentów finansowych. Jak wspomniano wcze niej, na instrumenty te składaj si inkasa dokumentowe i akredytywy dokumentowe. Schemat akredytywy/inkasa ródło: Opracowanie własne. Rys. 1. Schemat działania akredytywy dokumentowe Akredytywa dokumentowa ma na celu wspomo enie przez banki importera i eksportera operacji zwi zanych z przekazaniem towaru oraz zapłat za towar. Usługa ta pozwala stronom kontraktu na przeprowadzenie procesu handlowego zgodnie z wymogami handlu mi dzynarodowego oraz stanowi zabezpieczenie, dla obu stron, prawidłowego wykonania transakcji i jej rozliczenia. Jak wida na powy szym rysunku, w realizacji akredytywy dokumentowej, udział bior cztery strony: Zleceniodawca akredytywy importer (kupuj cy) Beneficjent akredytywy eksporter (sprzedaj cy) Bank importera bank, obsługuj cy akredytyw od strony importera Bank eksportera (bank po rednicz cy) bank obsługuj cy akredytyw od strony eksportera. Najogólniej ujmuj c proces akredytywy dokumentowej przebiega w sposób nast puj cy: Na bazie kontraktu (1.), zawartego mi dzy kupuj cym a sprzedaj cym, kupuj cy (importer) zwraca si do swojego banku (banku importera) z wnioskiem o otwarcie akredytywy dokumentowej (3.). Na podstawie wniosku, po przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji, bank importera otwiera akredytyw dokumentow, rejestruj c odpowiednie limity. Informacja o otwartej akredy-

3 160 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 tywie przesyłana jest do banku eksportera (3.). Na podstawie informacji o otwarciu akredytywy, bank eksportera dokonuje zarejestrowania akredytywy i jej awizacji (przedstawienia) eksporterowi (4.). Zarejestrowana akredytywa jest podstaw do wysłania przez eksportera towarów, b d cych przedmiotem transakcji handlowej (5.). Towar z reguły nie trafia bezpo rednio do importera, gdy, aby go odebra, importer musi by w posiadaniu dokumentów przewozowo-spedycyjnych. Dokumenty te przekazane zostaje przez eksportera do swojego banku (6.), za nast pnie przez bank eksportera, wraz z tzw. listem przewodnim (wykazem dokumentów) do banku importera (7.). W banku importera dokumenty podlegaj kontroli pod wzgl dem zgodno ci z warunkami akredytywy. W sytuacji, gdy dokumenty s niezgodne bank prezentuje je importerowi, który mo e zgodzi si na realizacj akredytywy (dokonanie zapłaty za towar), na podstawie dokumentów niezgodnych. Je eli dokumenty s zgodne lub importer wyraził zgod na realizacj akredytywy, dokonywana jest płatno za transakcj. Płatno dokonuje najpierw importer na rzecz banku importera (8a.) za nast pnie bank importera do banku eksportera na rzecz eksportera (8.). Bank eksportera po otrzymaniu zapłaty, przekazuj j eksporterowi (8b.). Po dokonaniu płatno ci, bank importera przesyła importerowi oryginały dokumentów (9.), które s podstaw do odbioru towaru przez importera. Procesy zwi zane z obsługa inkas dokumentowych Poni szy rysunek prezentuje schemat działania inkasa. Inkaso jest generalnie instrumentem podobnym do akredytywy. Główne ró nice polegaj na tym, i w inkasie stron inicjuj c proces jest eksporter oraz to, e aden z banków (importera i eksportera) nie musi traktowa inkasa jako zobowi zania. Fakt ten wpływa na brak funkcji gwarancyjnych tego instrumentu. Schemat działania inkasa ródło: Opracowanie własne. Rys. 2. Schemat działania inkasa

4 Jarosław Zaj c Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance 161 Gwarancje Gwarancje s instrumentem finansowym, mog cym stanowi zabezpieczenie pod zakup towarów, wykonanie towaru lub usługi, spłaty zadłu enia i innych czynno ci. Gwarancja bankowa stanowi zobowi zanie banku do wykonania wiadczenia zapłaty na rzecz beneficjenta gwarancji, gdy spełnione zostan wszystkie warunki gwarancji. W konsekwencji oznacza to, e bank dokona realizacji gwarancji (wypłaty rodków z tytułu gwarancji), w sytuacji, gdy beneficjent gwarancji zgłosi si do banku z wnioskiem o jej realizacj, pod warunkiem oczywi cie, e b d spełnione inne warunki realizacji gwarancji. Przykładowo gwarancja mo e dotyczy zapłaty za zakup towarów. Beneficjentem gwarancji b dzie sprzedaj cy towar, za sama gwarancja b dzie zabezpieczeniem zapłaty za towar. W sytuacji, gdy kupuj cy dokona zapłaty za towar własnymi rodkami, gwarancja automatycznie zostanie zamkni ta. Je eli jednak kupuj cy nie dokona zapłaty za towar, sprzedaj cy mo e za da od banku realizacji gwarancji i w efekcie wypłaty rodków z gwarancji na rzecz sprzedaj cego. Gwarancja zrealizowana staje si automatycznie wymagaln nale no ci banku od kupuj cego. Przebieg gwarancji jest nast puj cy: wnioskodawca zwraca si do banku o otwarcie gwarancji (cz sto najpierw otwierana jest linia gwarancyjna, w ramach której bank udziela kolejnych gwarancji, do wysoko ci okre lonego limitu. Limit z reguły jest odnawialny, co oznacza, e zako czenie jednej z gwarancji, zawartych w ramach linii, zwi ksza dost pny limit o wielko gwarancji zako czonej). Bank rozpatruje wniosek i po przyj ciu odpowiednich zabezpiecze, dokonuje rejestracji gwarancji. Informacja o otwartej gwarancji wysyłana jest do beneficjenta gwarancji. Je eli beneficjent gwarancji nie zwróci si do banku z wnioskiem o realizacj gwarancji, wyga nie ona po terminie wa no ci. Zgłoszenie przez beneficjenta wniosku o realizacj gwarancji powoduje wypłat rodków z tytułu gwarancji i realizacj zabezpiecze. Gwarancja zrealizowana staje si wymagaln nale no ci banku, w stosunku do wnioskodawcy. Dalsze czynno ci podejmowane przez bank zwi zane s z procesami windykacyjnymi. Maj cymi na celu odzyskanie nale no ci. 3. Zastosowanie systemów informatycznych w procesach trade finance Zastosowanie systemów informatycznych w realizacji procesów zwi zanych z trade finance ma ogromne znaczenie. W tym punkcie opracowania wskazano najwa niejsze aspekty informatyzacji operacji finansowania handlu. Podział systemów informatycznych trade finance Mo na dokona podziału systemów informatycznych trade finance, co najmniej pod wzgl dem dwóch kryteriów: U ytkowników systemu, do których jest dedykowany Rodzaju produktu oraz roli klienta w procesie Zgodnie z pierwszym kryterium, systemy te mo na podzieli na front end oraz back office. Systemy front end, s to aplikacje przeznaczone dla klientów banków, bior cych udział w procesach trade finance. Głównym zadaniem tych systemów jest umo liwienie klientom dost pu do zawartych przez nich transakcji oraz, w miar mo liwo ci, składanie ró nego rodzaju wniosków. Specyfika tego zagadnienia sprawia, i systemy front end nie mog stanowi jedynie platformy informacyjnej, pozwalaj cej na proste składanie zlece. Operacje trade finance s zagadnieniami trudnymi, wymagaj cymi cz sto du ego do wiadczenia w handlu mi dzynarodowym i znajomo ci przepisów mi dzynarodowego reguluj cych ten handel. Fakt ten wymusza na

5 162 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 wytwórcach oprogramowania wspomagaj cego trade finance, zaimplementowania narz dzi, pozwalaj cych pracownikom banku na współtworzenie lub przynajmniej aktywne pomaganie w budowaniu wniosków TF. Systemy te powinny by zaopatrzone w mechanizmy pozwalaj ce na wprowadzanie wniosków przez klientów i nast pnie ich udost pnianie pracownikom banku w celu dokonania oceny ich poprawno ci merytorycznej. Wa nym aspektem jest to, aby wnioski na tym etapie obsługi nie były traktowane jako zlecenie klienta o zawarcie umowy a jedynie stanowiły form projektu wniosku. Systemy front end mog wspomaga dodatkowo komunikacj mi dzy klientem a pracownikiem banku, poprzez zastosowanie ró nego rodzaju komunikatorów, pozwalaj cych na przesyłanie zapyta ze strony klienta czy uwag ze strony pracownika banku. Inna wa n cech systemów front end jest mo liwo wykorzystania wcze niej wykonanej pracy do budowy nowych wniosków. W tym celu stosuje dwie proste techniki: Mo liwo wykorzystania istniej cych wniosków lub umów. Na ich podstawie tworzony jest nowy wniosek z warunkami wniosku lub umowy ju istniej cej w systemie. Mo liwo budowania i wykorzystania szablonów wniosków. Szablony tworzone s z reguły przez u ytkownika, na podstawie zebranych do wiadcze lub na podstawie istniej cych, dobrze sprawdzonych wniosków lub umów. Inn rol warstwy klienckiej tych rozwi za jest umo liwienie klientom dost pu do przekrojowych danych dotycz cych ich kontraktów w postaci ró nego rodzaju raportów. Systemy back office przeznaczone s dla pracowników banku, odpowiedzialnych za obsług transakcji TF. Zadaniem tych systemów jest obsługa procesów zwi zanych z operacjami trade finance oraz dokonywanie wylicze niezb dnych wielko ci i ich rejestracja, zarówno w bazie danych transakcyjnych jak i w narz dziach ksi gowych. Rola tych systemów sprowadza si do rejestrowania i procesowania wniosków i spraw zwi zanych z umowami. Systemy te cz sto oparte s o rozwi zania work flow, pozwalaj ce na proste budowanie przepływów wniosków i umów mi dzy odpowiednimi komórkami w banku oraz mi dzy innymi systemami. Bardzo wa nym aspektem funkcjonalno ci systemów back office jest komunikacja z innymi rozwi zaniami, bior cymi udział w procesach TF. Dotyczy to głównie dwóch obszarów wymiany danych: wymiana komunikatów z innymi bankami oraz przesyłanie danych i odbieranie do/z innych systemów banku, najcz ciej systemu ksi gowego (korowego). Drugie kryterium pozwala na podział tych systemów na trzy grupy, w ramach ka dej z nich na podgrupy: Systemy do obsługi akredytyw: o Systemy do obsługi akredytyw importowych o Systemy do obsługi akredytyw eksportowych Systemy do obsługi inkas: o Systemy do obsługi inkas importowych o Systemy do obsługi inkas eksportowych Systemy do obsługi gwarancji: o Systemy do obsługi gwarancji udzielonych o Systemy do obsługi gwarancji otrzymanych

6 Jarosław Zaj c Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance 163 Automatyzacja procesów zwi zanych z operacjami dokumentowymi. Zarówno akredytywa dokumentowa jak i inkaso dokumentowe realizowane s w sposób odmienny dla importerów i dla eksporterów. St d inkasa i akredytywy dzieli si importowe i eksportowe. Systemy informatyczne musz posiada odmienne funkcjonalno ci, pozwalaj ca na obsług inkas i akredytyw na rzecz importera i eksportera. Akredytywa importowa System informatyczny powinien wspomaga obsług akredytyw importowych w zakresie poni szych operacji: Obsługa wniosków o akredytyw importow, w tym obsługa draftów wniosków Rejestracja umowy (sprawy) akredytyw importowej Uzgadnianie/odrzucenie dokumentów otrzymanych z banku eksportera Realizacja akredytywy wypłata rodków z tytułu akredytywy Akredytywa eksportowa Obsługa akredytyw od strony eksportera jest troch bardziej skomplikowana ni od strony importera. Eksporter ma mo liwo składania dodatkowych wniosków dotycz cych akredytywy: Wniosek o przeniesienie akredytywy Wniosek o cesj Wniosek o przeniesienie wpływów Wniosek o dyskonto akredytywy Wniosek o potwierdzenie akredytywy Do zło enia ka dego z wniosków, systemy informatyczne powinny by zaopatrzone w obsług odpowiednich formularzy w portalu klienta oraz ich procesowanie w cz ci back office systemu. Niektóre z wniosków, jak: wniosek o dyskonto akredytywy czy wniosek o jej potwierdzenie, wymagaj zgody departamentu kredytowego. System back office powinien by zaopatrzony o rozwi zanie work flow, pozwalaj ce na modelowanie procesu. Typowe czynno ci zwi zane z zarejestrowaniem i obsług akredytywy eksportowej polegaj na mo liwo ci odbierania komunikatów Swift o otwarciu akredytywy importowej w banku importera i/lub komunikatów Swift o zmianie warunków akredytywy. System informatyczny w banku eksportera powinien pozwala na odebranie odpowiednich komunikatów oraz wykonanie automatycznie czynno ci zwi zanych z ich dalsz obsług : zało enie akredytywy eksportowej i powiadomienie o tym fakcie klienta czy te automatyczne dokonanie zmiany jej parametrów. Koncepcja automatycznego reagowania na nadchodz ce komunikaty oraz automatycznego ich wysyłania na podstawie czynno ci wykonywanych w systemie nazywa si Straight Through Processing (STP) i jest jednym z podstawowych zało e systemu Swift. Inkasa dokumentowe Obsługa inkas dokumentowych jest generalnie znacznie prostsza ni obsługa akredytyw. W zale no ci od strony transakcji, systemy informatyczne musz zapewni automatyzacj co najmniej czynno ci: Inkaso eksportowe: o Obsługa wniosku o inkaso dokumentowe o Prezentowanie i negocjowanie dokumentów handlowych o Obsługa płatno ci zwi zanych z inkasem

7 164 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Inkaso importowe: o Rejestracja inkasa na podstawie otrzymanego wniosku o Prezentacja dokumentów o Obsługa płatno ci z tytułu inkasa. W wi kszo ci czynno ci te obsługiwane s w sposób analogiczny do akredytyw, z t podstawow ró nic, e inkasa nie wymagaj dokonywania ksi gowa pozabilansowych. Gwarancje bankowe Funkcjonalno systemów informatycznych, zwi zana z obsług gwarancji bankowych uzale niona jest, tak jak w przypadku operacji dokumentowych, od strony transakcji handlowej czy usługowej. Wnioskodawc gwarancji jest strona zamawiaj ca towar lub usług, za jej beneficjentem dostawca. St d te gwarancja od strony wnioskodawcy nazywa si gwarancj wystawion, za od strony beneficjenta gwarancj otrzyman. Gwarancje wystawione Podstawow obsług oferowan przez systemy informatyczne jest mo liwo obsługi wniosków o wystawienie gwarancji oraz realizacja gwarancji. Informacja o wystawieniu gwarancji wysyłana jest do banku beneficjenta za pomoc komunikatu Swift MT760, z tego te powodu formularz wniosku powinien posiada szereg walidacji, pozwalaj cych na takie przygotowanie wniosku przez klienta, aby spełniał on podstawowe wymogi techniczne systemu do obsługi komunikatów Swift. Podobnie jak w przypadku akredytyw importowych, obsługa wniosków o gwarancje bankowe mo e zosta podzielona na obsług draftów wniosków oraz na obsług wła ciwych wniosków. Otwarcie gwarancji bankowe wi e si z konieczno ci zarejestrowania szeregu zabezpiecze tej gwarancji, przeprowadzeniem procesu weryfikacyjnego, w tym weryfikacji kredytowej oraz dokonaniem zapisów ksi gowych. Realizacja gwarancji jest czynno ci polegaj c na dokonaniu płatno ci z tytułu gwarancji. Gwarancja zrealizowana mo e zosta na wyra ne danie beneficjenta gwarancji. Zrealizowanie gwarancji wi e si z postawieniem gwarancji w stan natychmiastowej wymagalno ci. St d systemu informatyczne powinny by zaopatrzone w narz dzia pozwalaj ce na naliczanie odsetek karnych oraz obsług windykacji zarówno mi kkiej jak i twardej. Gwarancja, do które nie wyst piono z daniem realizacji automatycznie wymaga. System informatyczny powinien pozwala na automatyczne zamykanie gwarancji w chwili gdy mija jej termin wa no ci. Zamkni cie gwarancji dokonywane jest w procesach ko cz cych dzie roboczy i wi e si z wyksi gowaniem zobowi zania gwarancyjnego, zwolnieniem zabezpiecze oraz zamkni ciem rachunku gwarancji. Gwarancja otrzymana Obsługa gwarancji otrzymanej jest znacznie prostsza od gwarancji udzielonej i ograniczana do jej zarejestrowania oraz zamkni cia albo na podstawie płatno ci wynikaj cej z realizacji gwarancji albo w wyniku mini cia terminu jej wa no ci.

8 Jarosław Zaj c Zastosowanie elektronicznej wymiany danych w procesach trade finance Komunikaty Swift w Trade Finance Jednym z podstawowych narz dzi informatycznych stosowanych w trade finance jest komunikacja za pomoc rozwi za Swift. Poni ej zamieszczona jest lista najcz ciej u ywanych komunikatów, odpowiedzialnych za przekazywanie ró nych zdarze wi zanych z obsług instrumentów trade finance: Akredytywy i gwarancje: MT700/MT701 otwarcie akredytywy MT705 awizo akredytywy MT707 wniosek o zmian warunków akredytywy MT710 awizo do banku po rednicz cego MT720 transfer akredytywy do innego banku MT730 potwierdzenie odbioru akredytywy MT732 awizacja potwierdzenia (akceptacji) dokumentów MT734 awizacja odrzucenia dokumentów MT740 autoryzacja rembursu (pokrycia) MT742 danie rembursu MT750 awizacja niezgodno ci MT752 autoryzacja płatno ci MT754 awizacja płatno ci MT760 awizacja gwarancji MT767 zmiana warunków gwarancji Inkasa dokumentowe MT400 awizacja płatno ci z tytułu inkasa MT405 inkaso bezdokumentowe MT416 awizacja braku płatno ci/akceptacji MT430 zmiana warunków inkasa 5. Podsumowanie Usługi z zakresu finansowania handlu jest jednymi z wielu oferowanych przez banki klientom instytucjonalnym. Specyfika tego produktu polega na pełnieniu przez banki roli doradcy z zawieraniu tych transakcji ze wzgl du na du y stopie skomplikowania operacji zwi zanych z handlem mi dzynarodowym. Realizacja tych usług bez zastosowania systemów informatycznych jest prawie niemo liwa a na pewno bardzo utrudniona. Wpływ na taki stan rzeczy ma kilka aspektów: Konieczno stosowania jednolitej komunikacji w wymianie informacji mi dzy bankami, uczestnikami transakcji trade finance najcz ciej stosowanym standardem wymiany danych s komunikaty Swift, co wymusza konieczno dostosowania si formatem danych oraz składni danych do standardu narzuconego przez t organizacj Powszechna dost pno Internetu w szczególno ci w kontaktach klientów z bankami a tak e skomplikowanie procedur handlu mi dzynarodowego, wymuszaj na bankach udost pnianie klientom portali internetowych, w których klienci nie tylko mog składa wnioski czy przegl da obsługiwane sprawy, ale tak e konsultowa z do wiadczonymi pracownikami banku form oraz posta składanych wniosków.

9 166 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Trade Finance jest jednym z produktów bankowych i czynno ci z tym zwi zane wymuszaj na bankach dokonywanie odpowiednich rejestracji ksi gowych. Przepisy ksi gowe narzucaj konieczno jednolitego ksi gowania w specjalnych rejestrach zwanych ksi gami głównymi banku, zgodnie z zasadami rachunkowo ci polskiej i mi dzynarodowej. Niewyobra alnym jest dokonywanie rejestracji zapisów ksi gowych bez udziału systemów informatycznych. Wymusza to zastosowanie Informatyki do realizacji czynno ci zaliczeniowych i ksi gowych do operacji Trade Finance. W kontek cie przytoczonych aspektów, szczegółowo opisanych we wcze niejszej cz ci artykułu, wydaje si zasadnym postawienie tezy, e oferowanie przez banki usług zwi zanych ze wspomaganiem handlu mi dzynarodowego nie mo e si obej bez stosowania narz dzi informatycznych. Za standardy, narzucane przez organizacj Swift, na pierwszy plan wysuwaj zastosowanie narz dzi elektronicznej wymiany danych. Bibliografia [1] A. Gospodarowicz (red.), Technologie informatyczne w bankowo ci, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, [2] A. Pawełczak, Informatyka bankowa, Wydawnictwo WSB, Pozna, [3] Z. Ryznar, Informatyka bankowa. Próba syntezy, Wydawnictwo WSB, Pozna, USING THE EDI IN TRADDE FINANCE PROCESSES Summary The aim of this article is showing of necessity of using IT solutions for requirement of bank activities in fields of trade finance operations. Author describes the main base of trade finance and the role of IT solution in realization of activities refer to trade finance. The article focuses on the role of EDI as a main solution in interchanging information between banks of importer and exporter and between banks and their clients. Keywords: Trade Finance, EDI, Letter of Credit, Guaranties, Documentary Collections, Swift Jarosław Zaj c Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65, Łód

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek o p atno zasady rozlicze Dzia anie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE

Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE 6.1. AUDYT I KONTROLE FINANSOWE Komisja w czasie realizacji projektu i do 5 lat po jego zakończeniu może zlecić przeprowadzenie audytu finansowego. Audyt może obejmować:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

E-faktura PKP Energetyka

E-faktura PKP Energetyka E-faktura PKP Energetyka Instrukcja rejestracji i odzyskania hasła Instrukcja rejestracji i odzyskania hasła... 1 1. Rejestracja na portalu:... 2 1.1. Wybór rodzaju faktur... 2 1.2. Rejestracja la klientów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zarejestruj się na platformie sygmadirect.pl, zbieraj punkty i płać kartą Sygma Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI

WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI WYKAZ ZMIAN W INSTRUKCJI UśYTKOWNIKA KSI 29 sierpnia 2012 r. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE blokada pola Status pole jest blokowane do edycji w chwili utworzenia Umowy/ decyzji o dofinansowaniu dla danego wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Korp/655/2011 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 6 grudnia 2011 I. Definicje REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH 1. Bank oznacza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla osób rozliczających umowy w sprawie nowego sposobu rozliczania umów w związku z likwidacją II fazy rozliczeń.

Komunikat dla osób rozliczających umowy w sprawie nowego sposobu rozliczania umów w związku z likwidacją II fazy rozliczeń. Cel wprowadzenia nowego modelu: Komunikat dla osób rozliczających umowy w sprawie nowego sposobu rozliczania umów w związku z likwidacją II fazy rozliczeń. 1. Unifikacja procesu rozliczeń w skali całego

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo