Pierwsze Spotkanie Rady Partnerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze Spotkanie Rady Partnerów"

Transkrypt

1 Pierwsze Spotkanie Rady Partnerów Rzeszów, 8 styczeń /40 Stanisław Wasilewski

2 PODKARPACKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI URZĄD MIASTA RZESZOWA Nowi partnerzy Akademii AGENCJA RESTUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA MIELECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNERZY ORGANIZATORZY: URZĄD MIASTA SANOKA, STAROSTWO POWIATOWE W PRZEWORSKU, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOBRZEGU KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

3 HARMONOGRAM PIERWSZEGO SPOTKANIA RADY PARTNERÓW: 1. Uzgodnienie programu i zasad działania Akademii A. Misja, podstawowe kierunki i wartości B. Partnerzy Akademii opis ról i zadań C. Katalog Usług zasady konstrukcji, wstępne propozycje D. Podsumowanie, dyskusja 2. Aktualizacja zdefiniowanych Grup Docelowych Klientów powołanie Zespołów Partnerów Kluczowych i ich liderów 3. Uzgodnienie harmonogramu dalszych prac (spotkania ZPK) 4. Komunikacja A. Współpraca partnerów kluczowych B. Współpraca z partnerami organizatorami C. Współpraca z mediami (partnerzy medialni) D. Portal internetowy SPANP 5. Przygotowanie wewnętrzne partnera - prezentacja organizacji współpracy ze SPANP w ZUS 3/40

4 A. MISJA, PODSTAWOWE KIERUNKI I WARTOŚCI MISJA: Pozytywny wpływ na rozwój i jakość życia na Podkarpaciu dzięki : 1. wsparciu poszczególnych grup mieszkańców Podkarpacia poprzez dostarczenie im bezpośrednio, zintegrowanej, dopasowanej do ich potrzeb informacji w postaci szkoleń, warsztatów, wykładów, ćwiczeń, itp. przy wykorzystaniu synergii wynikającej ze współpracy urzędów i instytucji publicznych, samorządów, uczelni i szkół, stowarzyszeń i fundacji społecznych. 2. podnoszeniu jakości obsługi i wsparcia klientów we wszystkich zaangażowanych instytucjach poprzez wymianę doświadczeń z wdrażania najlepszych praktyk zarządzania i organizacji pracy 4/40

5 A. MISJA, PODSTAWOWE KIERUNKI I WARTOŚCI SYNERGIA DZIAŁAŃ PARTNERÓW WARTOŚĆ AKADEMII Zintegrowane (informacje od różnych podmiotów spięte w jeden pakiet) Dedykowane (informacje dopasowane do danej grupy klientów/mieszkańców) Dostarczane do lokalnych społeczności (bez konieczności składania wielu wizyt w różnych urzędach) Na poziomie ekspertów praktyków (najwyższe kompetencje wsparte praktyką) 5/40

6 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZADAŃ RADA PARTNERÓW KLUCZOWYCH (5.2) Ocena działalności oraz definiowanie głównych kierunków i metod działania Sygnatariusze porozumienia Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk, którzy są Partnerami Kluczowymi na cyklicznych spotkaniach - razem jako Rada Partnerów SPANP, dokonują oceny działalności Akademii w kontekście realizacji zamierzonych celów, wskazują kierunki rozwoju, uzgadniają ewentualne zmiany w formule lub zakresie jej działania. (5.4) Koordynacja działań Akademii. Rada Partnerów na pierwszym spotkaniu uzgadnia przydział Partnerów Kluczowych do Zespołów opracowujących Katalog Usług dedykowany odpowiednim Grupom Docelowym Klientów. Poza tym Rada dokonuje wyboru jednego z Partnerów, spośród gotowych do podjęcia się odpowiedzialności za okresowe finansowanie i zarządzanie (we współpracy z Partnerem Wiodącym) stroną internetową Akademii. Kolejnym zadaniem ZPK jest wybór wzoru badań ankietowych zmierzających do identyfikacji nowych potrzeb klientów i poprawy oferowanych usług. (5.8) Przyznawanie nagród i wyróżnień Rada Partnerów pełni rolę Kapituły nagród i wyróżnień przyznawanych przez SPANP, (np. Nagrody w konkursach z patronatem Akademii, wyróżnienie dla samorządu, instytucji, stowarzyszenia za aktywność i wartość dostarczoną danej Grupie Docelowej Klientów). 6/40

7 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ PARTNER WIODĄCY (10) Partner Wiodący: Partner przyjmujący na siebie obowiązek inicjacji, koordynacji i prowadzenia spotkań Rady Partnerów Kluczowych (3) Forma organizacyjno - prawna Partner Wiodący podpisuje z uczestnikami projektu - partnerami gotowymi do uczestniczenia w inicjatywie. (5.4) Koordynacja działań Akademii Partner Wiodący jako przewodniczący Rady Partnerów, organizuje spotkania tego gremium (nie rzadziej niż raz na rok). Inicjuje również pierwsze spotkania Zespołów Partnerów Kluczowych w celu rozpoczęcia prac nad opracowaniem pełnego Katalogu Usług Akademii. Kolejne spotkania tych zespołów odbywają się przy każdorazowej aktualizacji Katalogu Usług na wniosek jednego z Partnerów. Poza tym: koordynacja prac nad opracowaniem dokumentów programowych, zasad działania Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk 7/40

8 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ PARTNER KLUCZOWY (10) Partner kluczowy - Partner oferujący istotny wkład w działania Akademii, sygnatariusz powołania SPANP, członek Rady Partnerów Partner Kluczowy jako członek Rady Partnerów: uczestniczy w opracowaniu programu i głównych kierunków i metod działania Akademii. dokonuje oceny działalności Akademii w kontekście realizacji zamierzonych celów, uzgadnia ewentualne zmiany w formule lub zakresie jej działania deklaruje chęć promowania i wspierania działalności SPANP jest członkiem KAPITUŁY nagród i konkursów SPANP W ramach pracy w poszczególnych Zespołach Partnerów Kluczowych: uczestniczy w opracowaniu Katalogu Usług Akademii Wspiera własnymi zasobami dostarczanie zintegrowanych usług Akademii Może pełnić rolę Właściciela Usługi SPANP odpowiadającym za jej udostępnianie zainteresowanym Partnerom-Organizatorom. 8/40

9 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ PARTNER KLUCZOWY (6) Organizacja poszczególnych wydarzeń. W pierwszym okresie głównymi inicjatorami poszczególnych przedsięwzięć będą poszczególni Partnerzy Kluczowi, włączając do zaplanowanych przez siebie działań pozostałych uczestników porozumienia. Zakładamy, że po szerszym rozpropagowaniu naszego przedsięwzięcia kluczową rolę organizatorów inicjujących wykorzystanie usług Akademii przejmą przede wszystkim Partnerzy-Organizatorzy: urzędy, jednostki samorządowe, stowarzyszenia oraz uczelnie. (7) Harmonogram działań SPANP. Harmonogram działań inicjowanych przez Partnerów Kluczowych opracowywany będzie cyklicznie (kwartalnie) przy udziale Partnerów lub ich przedstawicieli i może ulegać modyfikacjom w zależności od oczekiwań i propozycji zarówno uczestników porozumienia jak i grup docelowych. Poza tym harmonogram będzie aktualizowany informacjami o wszystkich planowanych działaniach pozostałych Partnerów-Organizatorów realizowanych we współpracy z Akademią. Harmonogram działań Akademii będzie zamieszczany na portalu 9/40

10 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ ZESPÓŁ PARTNERÓW KLUCZOWYCH (10) Zespół Partnerów Kluczowych (dla danej Grupy Docelowej Klientów) Z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk najważniejsza struktura organizacyjna odpowiedzialna za zdefiniowanie, zaplanowanie i realizację działań Akademii. Przedstawiciele Partnerów Kluczowych (mogą być nimi wyznaczeni koordynatorzy) w danym ZPK odpowiadają za koordynację wewnętrznych działań Partnera w kontekście planowania i organizacji usług SPANP, jak również działań i uzgodnień zewnętrznych z pozostałymi partnerami. Jeśli partnerzy nie postanowią inaczej koordynatorzy odpowiadają również za sprawną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną związaną z działalnością Akademii. W szczególności zespoły definiują Katalog Usług Akademii udostępniany na zewnątrz wszystkim potencjalnym Partnerom Organizatorom. Członkowie zespołu jako Współwłaściciele Usług odpowiadają za skoordynowanie udziału Partnerów Kluczowych w realizacji uzgodnionych usług na terenie Podkarpacia. Do każdej z usług przypisany jest jeden z Partnerów Kluczowych jako Główny Właściciel Usługi, odpowiedzialny za skoordynowanie jej udostępniania. 10/40

11 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ PARTNER ORGANIZATOR (10) Partner Organizator: Partner odpowiedzialny za organizację konkretnego wspólnego przedsięwzięcia w następujących etapach: Identyfikacja potrzeb Uzgodnienie z akademią terminów szkoleń, warsztatów Zapewnienie zasobów lokalowych, itp Wsparcie organizacyjne przeprowadzenie zapisów uczestników (5.6) Organizacja poszczególnych wydarzeń Partner-Organizator współpracuje z jednym z partnerów kluczowych, który dla zamówionego szkolenia pełni rolę Głównego Właściciela Usługi. Ten zaś uzgadnia wszystkie szczegóły ze Współwłaścicielami i z Partnerem-Organizatorem uwzględniając między innymi możliwości kadrowe i techniczne Partnerów tworzących daną usługę. (5.7) Harmonogram działań SPANP Wszystkie planowane z Partnerami-Organizatorami działania są zamieszczane w harmonogramie SPANP publikowanym na portalu (7) Finansowanie wydarzeń w ramach SPANP Sposób finansowania projektu/wydarzenia lub partycypowania w kosztach może być konsultowany przez Partnera-Organizatora i ustalany z pozostałymi uczestnikami Porozumienia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 11/40 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ KOORDYNATOR SPANP (1) Reprezentacja partnerów. Partnerzy mogą wyznaczać reprezentantów będących osobami upoważnionymi do kontaktu i koordynacji działań podczas bieżącej współpracy z uczestnikami porozumienia w zakresie poszczególnych działań. Koordynatorzy ci, powinni mieć umocowanie do dokonywania opisanych niżej uzgodnień w imieniu Partnera. Wszelkie spotkania i kontakty Partnerów w kontekście SPANP odbywają się w gronie głównych zarządzających lub wyznaczonych koordynatorów z wyjątkiem działań opisanych w pkt V.2 i V.4, które ze względu na ich szczególny charakter (planowanie strategiczne) oraz wyjątkowość (planowane są jako spotkania doroczne) w miarę możliwości odbywają się w składzie głównych zarządzających. Realnie to właśnie od kompetencji, zaangażowania i umocowania koordynatorów zależeć będą efekty działań Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk. Wszystkie zapisy w programie działania dotyczące Partnerów, Zespołów Partnerów, Właścicieli i Współwłaścicieli Usług, Rady Partnerów odnoszą się do koordynatorów zgodnie z ich umocowaniami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 12/40 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ WŁAŚCICIEL I WSPÓŁWŁAŚCICIELE USŁUGI SPANP (10) Główny Właściciel Usługi: Partner Kluczowy odpowiedzialny za daną usługę SPANP Współwłaściciel Usługi: Partnerzy niezbędni do świadczenia konkretnej usługi SPANP (5.3) Definiowanie Katalogu Usług dla Docelowych Grup Klientów Do każdej z usług przypisany jest jeden z Partnerów Kluczowych jako Główny Właściciel Usługi, odpowiedzialny za skoordynowanie jej udostępniania. Pozostali Partnerzy niezbędni do świadczenia tak zdefiniowanej konkretnej usługi określani są jako Współwłaściciele Usługi. (5.6) Organizacja poszczególnych wydarzeń Podmiot podejmujący się zorganizowania określonego wydarzenia (Partner - Organizator) współpracuje z Głównym Właścicielem Usługi, który uzgadnia wszystkie szczegóły ze Współwłaścicielami uwzględniając między innymi możliwości kadrowe i techniczne Partnerów tworzących daną usługę. Główny Właściciel Usługi odpowiada za koordynację realizacji usługi wewnątrz SPANP. 13/40

14 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE Konstrukcja Katalogu Usług oraz ról partnerów oparta jest na brytyjskiej metodyce zarządzania usługami (ITIL). Przyjęcie za podstawę opracowania jak najlepsze Podstawowa zasada: realizujemy potrzeby klienta a nie zadania instytucji (spojrzenie z punktu widzenia obywatela) Etapy konstruowania katalogu usług: A. Grupy Docelowe Klientów, Zespoły Kluczowe Partnerów, wybrane zakresy działań 1. Wstępne zdefiniowanie Grup Docelowych Klientów (GDK) W cyklu 3-4: (dla wszystkich partnerów) 3. Analiza obszarów działalności danego partnera 4. Naniesienie na mapę już zdefiniowanych GDK lub stworzenie nowej grupy (w zależności od adresowania danej działalności 5. Zdefiniowanie ostateczne Grup Docelowych Klientów, dotyczących ich zakresów działań i wynikające z tego określenie Zespołów Partnerów Kluczowych B. Usługi (zintegrowane, dedykowane) Jak wyżej z założeniem ograniczenia czasowego pojedynczej usługi 14/40

15 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: (z punktu widzenia ZUS) Świadczeniobiorcy Nauczyciele Niepełnosprawni (rehabilitacja) Emeryci Renciści Pobierający świadczenie chorobowe z tytułu macierzyństwa Pobierający świadczenie z tytułu choroby lub opieki nad dziećmi chorymi.. Ubezpieczeni Zatrudnieni w Polsce na umowę o pracę Bezrobotni Zatrudnieni za granicą Zbiegi tytułów ubezpieczenia (rolnicy) Studenci i uczniowie wchodzący na rynek pracy Niepełnosprawni 15/40

16 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: (z punktu widzenia ZUS) Przedsiębiorcy Rozpoczynający i prowadzący działalności gospodarcze Bezrobotni jako rozpoczynający działalność (np. spółdzielnie) Studenci i uczniowie jako rozpoczynający działalność Płatnicy strategiczni Niepełnosprawni lub zatrudniający niepełnosprawnych Z problemami Partnerzy wymiana doświadczeń: Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego Praca nad kulturą organizacyjną Zarządzanie projektami Organizacja usług Orientacja procesowa definiowanie procesów biznesowych Monitorowanie organizacji profesjonalne zarządzanie Skuteczna motywacja narzędzia i problemy Optymalizacja pracy proces ciągłego doskonalenia 16/40

17 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Niepełnosprawni Usługa A: Forma: kampania informacyjna, wykład i warsztat Temat: Wypadek przy pracy jako jedna z przyczyn powstania niepełnosprawności uprawnienia poszkodowanego Zakres merytoryczny: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta - szczegółowe informacje na temat przysługujących rodzajów świadczeń, wymaganych dokumentów (ZUS, KRUS). wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (PUW) zasady korzystania z rehabilitacji leczniczej (ZUS, KRUS) i leczenia uzdrowiskowego (NFZ) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (PFRON, PCPR) refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów badań i wyrobów medycznych (ZUS) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PFRON, PCPR). 17/40

18 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Świadczeniobiorcy Usługa B: Forma: konferencja, szkolenie, panel ekspertów, konsultacje Temat: Prawa i świadczenia przysługujące rodzicom w związku z urodzeniem lub przyjęciem dziecka/dzieci na wychowanie Zakres merytoryczny: zasiłki macierzyńskie: osoby uprawnione, okresy i wysokości przysługujących zasiłków, możliwość dzielenia się okresami urlopów i zasiłków macierzyńskich pomiędzy rodzicami (ZUS, KRUS) rodzaje umów chroniących kobiety będące w ciąży przed zwolnieniem z pracy, warunki nabywania przez rodziców prawa do urlopów macierzyńskich/urlopów odpowiadających okresom urlopów macierzyńskich oraz rezygnacji z tychże urlopów (PIP) katalog świadczeń rodzinnych oraz warunków nabywania uprawnień do świadczeń rodzinnych; zasady i wymogi związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych pomiędzy rodziną zastępczą a starostą w sprawie przysposobienia dziecka/dzieci w ramach rodziny zastępczej. (Konwent Powiatów, UMRz, MOPS, GOPS) 18/40

19 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Ubezpieczeni Usługa C: Forma: kampania informacyjna, wykład i warsztat Temat: Aktywność zawodowa na terenie Unii Europejskiej Zakres merytoryczny: ustalenie właściwego ustawodawstwa, świadczenia krótkoterminowe, świadczenia długoterminowe (ZUS) ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych którzy okres ubezpieczenia nabyli z tytułu aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej (PUP) oferty pracy za granicą (WUP) karty ekuz, rozliczenie kosztów korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej (NFZ) ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dla rodzin pracowników delegowanych i pracujących za granicą (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - PUM) świadczenia pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS) 19/40

20 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Przedsiębiorcy Usługa D: Forma: szkolenie, warsztaty, konsultacje Temat: Zatrudnienie pierwszego pracownika w firmie. Zakres merytoryczny: Formy refundacji kosztów dla pracodawców (WUP) Prawo pracy i BHP, dostosowanie firmy do wymagań okr. przepisami (PIP) Zarządzanie zasobami ludzkimi (IPH) Dokumenty ubezpieczeniowe (ZUS) Obowiązki pracodawcy wynikające z prawa podatkowego (US) Usługa E: Forma: cykl szkoleń, warsztatów, konsultacji Temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej i sposoby jej finansowania. Zakres merytoryczny: Rejestracja działalności gospodarczej (UMRz) Obowiązki względem ZUS dla rozpoczynających działalność, PPłatnik (ZUS) Prawo pracy dla pracodawców (PIP) Dofinansowanie ze środków unijnych (RARR, MARR, WUP, PUM) Budowa pozycji konkurencyjnej firmy (IPH) 20/40

21 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Studenci i młodzież Usługa F: Forma: konsultacje w biurze karier, targi pracy, szkolenia Temat: Podejmowanie działalności gospodarczej przez studenta (w tym niepełnosprawnego) Zakres merytoryczny: warunki prowadzenia działalności gospodarczej badania rynku (PKB, RARR, MARR) pozyskanie dotacji/środków na rozpoczęcie działalności (WUP, PUP, RARR, MARR, PFRON, PUM, ARIMR) zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej (ZUS, US, UMRz zobowiązania i uprawnienia z tytułu zatrudnienia pracownika (ZUS, WUP, PUP, PIP, US) 21/40

22 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Rolnicy Usługa G: Forma: kampania informacyjna, szkolenia, konsultacje Temat: Emerytury dla osób urodzonych po dniu r. posiadających okresy ubezpieczenia w KRUS i w ZUS Zakres merytoryczny: zasady przyznawania emerytur dla osób posiadających okresy ubezpieczenia w ZUS i KRUS (ZUS, KRUS) zasady przyznawania rent strukturalnych (ARIMR) Usługa A: Forma: kampania informacyjna, szkolenia, konsultacje Temat: Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osoby ubezpieczone lub pobierające świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i jednocześnie prowadzące gospodarstwo rolne. Zakres merytoryczny: Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia. (NFZ) Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez ubezpieczonych będących jednocześnie rolnikami. (ZUS, KRUS) 23/40

23 D. PODSUMOWANIE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SPANP HARMONOGRAM WYDARZEŃ (SZKOLENIA, KONFERENCJE, ) RADA PARTNERÓW PARTNER ORGANIZATOR KATALOG USŁUG POSZERZONA WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ PARTNERZY KLUCZOWI ZESPÓŁ X PARTNERÓW KLUCZOWYCH ZESPÓŁ Y PARTNERÓW KLUCZOWYCH ZESPÓŁ Z PARTNERÓW KLUCZOWYCH DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW X DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW Y DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW Z PARTNER ORGANIZATOR PARTNER ORGANIZATOR 24/40

24 Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk D. PODSUMOWANIE ZESPÓŁ P.K. KOORDYNATOR, WŁAŚCICIEL USŁUGI Organizacja Partnera Kluczowego B Organizacja Partnera Kluczowego A Organizacja Partnera Kluczowego C Organizacja Partnera Kluczowego D Komórka 1 Koordynator Partnera Kluczowego C Komórka 2 Koordynator Partnera Kluczowego B Komórka 3 Komórka 4 ZPK X Koordynator Partnera Kluczowego D Grupa Docelowa Klientów X Koordynator Partnera Kluczowego A KATALOG USŁUG KOORDYNATORZY WEW. PARTNERA A BAZA EKSPERTÓW PARTNERA A Partnerzy Organizatorzy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 25/40 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

26 BEFORE COFFEE AFTER COFFEE

27 Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW Grupy Docelowe Klientów Zespoły Partnerów Kluczowych ŚWIADCZENIOBIORCY PRZEDSIĘBIORCY UBEZPIECZENI BEZROBOTNI STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI ROLNICY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 28/40 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Niepełnosprawni Osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne Cele/zadania: Wyrównywanie szans na rynku pracy Aktywizacja zawodowa Popularyzacja wiedzy o przysługujących prawach i świadczeniach Zespół Partnerów Kluczowych PFRON ZUS KRUS NFZ PIP PUW PUM UMRz WUP Lider Zespołu PFRON Pierwsze spotkanie zespołu: 29/40

29 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Świadczeniobiorcy emeryci i renciści, osoby czynne zawodowo, osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Cele/zadania: Ochrona i promocja zdrowia Prewencja i rehabilitacja w ubezpieczeniu wypadkowym i rentowym Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna w trudnych sytuacjach życiowych Popularyzowanie wiedzy dotyczącej warunków nabywania prawa do świadczeń krótkoterminowych i długoterminowych z ubezpieczeń społecznych Zespół Partnerów Kluczowych ZUS KRUS PIP NFZ PFRON - PUM - Konwent Powiatów UMRz - WUP Lider Zespołu ZUS Pierwsze spotkanie zespołu: 15.01, ZUS, Piłsudskiego 15, pok. 2b 30/40

30 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Ubezpieczeni Osoby pozostające w zatrudnieniu Duchowni Osoby wchodzące na rynek pracy Osoby delegowane do pracy za granicę Nianie Cele/zadania: Zbiegi do ubezpieczeń OFE Zaewidencjonowane składki Prawa i obowiązki ubezpieczonych Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem Duchowni Unia Europejska 30-to krotność PUE Nianie Zespół Partnerów Kluczowych ZUS NFZ PIP KRUS PUM PFRON - UMRz Konwent Powiatów- WUP Lider Zespołu ZUS Pierwsze spotkanie zespołu: 16.01, ZUS, Piłsudskiego 15, pok. 2b 31/40

31 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Przedsiębiorcy Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą Podmioty zatrudniające pracowników (w różnych formach) Płatnicy do ZUS,US z problemami Biura rachunkowe Przedsiębiorcy zatrudniający ososby niepełnosprawne Cele/zadania: Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, podatkowe Pozyskiwanie funduszy Warunki udzielania ulg i umorzeń Wspieranie małych i średnich przesiębiorstw Zespół Partnerów Kluczowych IPH - PUM UMRz PIP WUP RARR MARR PKB ZUS Konwent Powiatów - PFRON Lider Zespołu IPH Pierwsze spotkanie zespołu: 32/40

32 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Studenci i młodzież Młodzież ucząca się Pierwsza praca Rozpoczynający własną działalność Pracujący za granicą Cele/zadania: Prawa i obowiązki ubezpieczonego i prowadzącego działalność Pozyskiwanie funduszy Zakładanie działalności gospodarczej Popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, gospodarki, ubezpieczeń, prawa pracy Zespół Partnerów Kluczowych PRz UR WSIiZ WSPiA PIP WUP PUM PKB RARR MARR ARIMR PUW PFRON Konwent Powiatów PIH PIR UMRz - NFZ Lider Zespołu PRz Pierwsze spotkanie zespołu: 33/40

33 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Bezrobotni Bezrobotni zarejestrowani i niezarejestrowani Cele/zadania: aktywizacja zawodowa bezrobotnych Zakładanie działalności gospodarczych, spółdzielni Przekwalifikowania zawodowe Pozyskiwanie funduszy Podnoszenie świadomości prawnej Zespół Partnerów Kluczowych WUP RARR - MARR - PUM ZUS Konwent Powiatów UMRz ARIMR PFRON NFZ PIP Lider Zespołu WUP Pierwsze spotkanie zespołu: 34/40

34 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Rolnicy Rolnicy Dwuzawodowcy tj. osoby obecnie lub w przeszłości ubezpieczone w ZUS i prowadzące równocześnie gospodarstwa rolne. Cele/zadania: Popularyzacja wiedzy dotycząca przysługujących świadczeń Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego Pozyskiwanie funduszy Prowadzenie działalności gospodarczej i podleganie ubezpieczeniu rolniczemu Bezpieczeństwo pracy Zespół Partnerów Kluczowych KRUS NFZ ARiMR PIR ZUS PFRON PUM PIP Lider Zespołu KRUS Pierwsze spotkanie zespołu: 35/40

35 4. KOMUNIKACJA A. WSPÓŁPRACA PARTNERÓW KLUCZOWYCH 1. Zespoły Partnerów Kluczowych A. Katalog usług 2. Wymiana informacji i planów pomiędzy partnerami w ramach bieżącej działalności (poszerzenie swojej oferty poprzez wykorzystanie SPANP) A. ZPK B. Rzecznik prasowy (lista) C. Komórka ds. organizacyjnych D. Portal SPANP 3. Zakres A. W przypadku imprez (szkolenia, konferencje, itp.) 1. Udział merytoryczny 2. Stanowiska z info lub e-info (np. PUE, ZIP, ) B. W przypadku publikacji (ulotki, gazetki) 1. Wkład merytoryczny i informacyjny 36/40

36 4. KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ORGANIZATORAMI, MEDIAMI; PORTAL SPANP 1. Komunikacja 1. Współpraca z partnerami organizatorami 1. Zachęta 2. Zwiększenie dostępności ofert wszystkich partnerów 2. Współpraca z mediami (partnerzy medialni) 1. Zachęta, promocja i informacja wszyscy partnerzy 2. Kierunek partnerzy organizatorzy, mieszkańcy Podkarpacia 3. Portal internetowy SPANP 1. Komunikacja wewnętrzna SPANP pomiędzy partnerami kluczowymi 2. Komunikacja zewnętrzna partnerzy organizatorzy, mieszkańcy Podkarpacia, media 37/40

37 ORGANIZACJA ZESPOŁU SPANP W ZUS W Oddziale ZUS w Rzeszowie funkcjonuje kilka specyficznych grup są to zespoły pracujące nad różnymi sferami działalności firmy na zewnątrz i wewnątrz stosując najnowszą amerykańską metodykę tzw zwinnego zarządzania projektami AGILE. Członkami tych zespołów są kierownicy i pracownicy różnych szczebli i różnych działów. Zakresy ich działań to np. wewnętrzna kultura organizacyjna, optymalizacja procesów biznesowych, czy komunikacja zewnętrzna przygotowująca zręby działania SPANP. Podległość: Dyrektor Zespół SPANP - Kierownik SPANP Koordynatorzy dedykowani do ZPK-DGK Eksperci dziedzinowi ze wszystkich jednostek Współpraca: Naczelnik WOiA Dyrekcja Kierownicy komórek organizacyjnych Kierownicy Terenowych Jednostek ZUS 38/40

38 ORGANIZACJA ZESPOŁU SPANP W ZUS Terminy spotkań: Scrum of scrums 1h raz na tydzień = dyrektor + scrum masters Sprint 1h co dwa tygodnie = dyrektor + zespół Komitet 4h raz na miesiąc = dyrekcja + kadra kierownicza (wiele tematów) Przepływ dokumentacji dotyczącej SPANP: Zalecenie kojarzenia materiałów ze SPANP mimo innego pierwotnego dekretowania Obieg: Kancelaria <-> Dyrekcja, Komórki Dyrekcja <-> Komórki Media <->Rzecznik<->Dyrekcja, Komórki + Dyrekcja, Rzecznik, Komórki -> Kierownik SPANP, Koordynatorzy SPANP Archiwizacja: Pełna dokumentacja u kierownika SPANP Forma prawna zaangażowania pracowników zmiany w zakresie czynności lub dodatki specjalne, poza tym nagrody za osiągnięcia 39/40

39 Dziękuję za uwagę Stanisław Wasilewski Dyrektor ZUS w Rzeszowie 40/40

40 Lista obecności z tytułami, firmami logami każdy dostaje wydukowane wcześniej kartkę-wizytówkę na stół z wydrukowaną nazwą i logo firmy a sam dopisuje swoje imię i nazwisko Ciastka, kawa, herbata, soki Prezentacja wydrukowana + notatnik + długopis? + teczka? Nagłośnienie Wywietrzenie wcześniejsze pełne (żeby działać bez klimy) Przygotować listy każdego zespołu kluczowego zebrać dane kontaktowe (z em) koordynatorów z każdej firmy, zaktualizować pod koniec spotkania, wydrukować i wręczyć przed końcem i wysłać do koordynatorów i szefów po południu (całość materiałów) Ktoś do protokołowania przedstawić go, a także kierownika zespołu SPANP w ZUS i koordynatorów(ich może na końcu) Płytka z nadrukiem z materiałami SPANP

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r.

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-18(5)/11 Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo