Pierwsze Spotkanie Rady Partnerów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze Spotkanie Rady Partnerów"

Transkrypt

1 Pierwsze Spotkanie Rady Partnerów Rzeszów, 8 styczeń /40 Stanisław Wasilewski

2 PODKARPACKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI URZĄD MIASTA RZESZOWA Nowi partnerzy Akademii AGENCJA RESTUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA MIELECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNERZY ORGANIZATORZY: URZĄD MIASTA SANOKA, STAROSTWO POWIATOWE W PRZEWORSKU, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOBRZEGU KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

3 HARMONOGRAM PIERWSZEGO SPOTKANIA RADY PARTNERÓW: 1. Uzgodnienie programu i zasad działania Akademii A. Misja, podstawowe kierunki i wartości B. Partnerzy Akademii opis ról i zadań C. Katalog Usług zasady konstrukcji, wstępne propozycje D. Podsumowanie, dyskusja 2. Aktualizacja zdefiniowanych Grup Docelowych Klientów powołanie Zespołów Partnerów Kluczowych i ich liderów 3. Uzgodnienie harmonogramu dalszych prac (spotkania ZPK) 4. Komunikacja A. Współpraca partnerów kluczowych B. Współpraca z partnerami organizatorami C. Współpraca z mediami (partnerzy medialni) D. Portal internetowy SPANP 5. Przygotowanie wewnętrzne partnera - prezentacja organizacji współpracy ze SPANP w ZUS 3/40

4 A. MISJA, PODSTAWOWE KIERUNKI I WARTOŚCI MISJA: Pozytywny wpływ na rozwój i jakość życia na Podkarpaciu dzięki : 1. wsparciu poszczególnych grup mieszkańców Podkarpacia poprzez dostarczenie im bezpośrednio, zintegrowanej, dopasowanej do ich potrzeb informacji w postaci szkoleń, warsztatów, wykładów, ćwiczeń, itp. przy wykorzystaniu synergii wynikającej ze współpracy urzędów i instytucji publicznych, samorządów, uczelni i szkół, stowarzyszeń i fundacji społecznych. 2. podnoszeniu jakości obsługi i wsparcia klientów we wszystkich zaangażowanych instytucjach poprzez wymianę doświadczeń z wdrażania najlepszych praktyk zarządzania i organizacji pracy 4/40

5 A. MISJA, PODSTAWOWE KIERUNKI I WARTOŚCI SYNERGIA DZIAŁAŃ PARTNERÓW WARTOŚĆ AKADEMII Zintegrowane (informacje od różnych podmiotów spięte w jeden pakiet) Dedykowane (informacje dopasowane do danej grupy klientów/mieszkańców) Dostarczane do lokalnych społeczności (bez konieczności składania wielu wizyt w różnych urzędach) Na poziomie ekspertów praktyków (najwyższe kompetencje wsparte praktyką) 5/40

6 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZADAŃ RADA PARTNERÓW KLUCZOWYCH (5.2) Ocena działalności oraz definiowanie głównych kierunków i metod działania Sygnatariusze porozumienia Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk, którzy są Partnerami Kluczowymi na cyklicznych spotkaniach - razem jako Rada Partnerów SPANP, dokonują oceny działalności Akademii w kontekście realizacji zamierzonych celów, wskazują kierunki rozwoju, uzgadniają ewentualne zmiany w formule lub zakresie jej działania. (5.4) Koordynacja działań Akademii. Rada Partnerów na pierwszym spotkaniu uzgadnia przydział Partnerów Kluczowych do Zespołów opracowujących Katalog Usług dedykowany odpowiednim Grupom Docelowym Klientów. Poza tym Rada dokonuje wyboru jednego z Partnerów, spośród gotowych do podjęcia się odpowiedzialności za okresowe finansowanie i zarządzanie (we współpracy z Partnerem Wiodącym) stroną internetową Akademii. Kolejnym zadaniem ZPK jest wybór wzoru badań ankietowych zmierzających do identyfikacji nowych potrzeb klientów i poprawy oferowanych usług. (5.8) Przyznawanie nagród i wyróżnień Rada Partnerów pełni rolę Kapituły nagród i wyróżnień przyznawanych przez SPANP, (np. Nagrody w konkursach z patronatem Akademii, wyróżnienie dla samorządu, instytucji, stowarzyszenia za aktywność i wartość dostarczoną danej Grupie Docelowej Klientów). 6/40

7 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ PARTNER WIODĄCY (10) Partner Wiodący: Partner przyjmujący na siebie obowiązek inicjacji, koordynacji i prowadzenia spotkań Rady Partnerów Kluczowych (3) Forma organizacyjno - prawna Partner Wiodący podpisuje z uczestnikami projektu - partnerami gotowymi do uczestniczenia w inicjatywie. (5.4) Koordynacja działań Akademii Partner Wiodący jako przewodniczący Rady Partnerów, organizuje spotkania tego gremium (nie rzadziej niż raz na rok). Inicjuje również pierwsze spotkania Zespołów Partnerów Kluczowych w celu rozpoczęcia prac nad opracowaniem pełnego Katalogu Usług Akademii. Kolejne spotkania tych zespołów odbywają się przy każdorazowej aktualizacji Katalogu Usług na wniosek jednego z Partnerów. Poza tym: koordynacja prac nad opracowaniem dokumentów programowych, zasad działania Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk 7/40

8 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ PARTNER KLUCZOWY (10) Partner kluczowy - Partner oferujący istotny wkład w działania Akademii, sygnatariusz powołania SPANP, członek Rady Partnerów Partner Kluczowy jako członek Rady Partnerów: uczestniczy w opracowaniu programu i głównych kierunków i metod działania Akademii. dokonuje oceny działalności Akademii w kontekście realizacji zamierzonych celów, uzgadnia ewentualne zmiany w formule lub zakresie jej działania deklaruje chęć promowania i wspierania działalności SPANP jest członkiem KAPITUŁY nagród i konkursów SPANP W ramach pracy w poszczególnych Zespołach Partnerów Kluczowych: uczestniczy w opracowaniu Katalogu Usług Akademii Wspiera własnymi zasobami dostarczanie zintegrowanych usług Akademii Może pełnić rolę Właściciela Usługi SPANP odpowiadającym za jej udostępnianie zainteresowanym Partnerom-Organizatorom. 8/40

9 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ PARTNER KLUCZOWY (6) Organizacja poszczególnych wydarzeń. W pierwszym okresie głównymi inicjatorami poszczególnych przedsięwzięć będą poszczególni Partnerzy Kluczowi, włączając do zaplanowanych przez siebie działań pozostałych uczestników porozumienia. Zakładamy, że po szerszym rozpropagowaniu naszego przedsięwzięcia kluczową rolę organizatorów inicjujących wykorzystanie usług Akademii przejmą przede wszystkim Partnerzy-Organizatorzy: urzędy, jednostki samorządowe, stowarzyszenia oraz uczelnie. (7) Harmonogram działań SPANP. Harmonogram działań inicjowanych przez Partnerów Kluczowych opracowywany będzie cyklicznie (kwartalnie) przy udziale Partnerów lub ich przedstawicieli i może ulegać modyfikacjom w zależności od oczekiwań i propozycji zarówno uczestników porozumienia jak i grup docelowych. Poza tym harmonogram będzie aktualizowany informacjami o wszystkich planowanych działaniach pozostałych Partnerów-Organizatorów realizowanych we współpracy z Akademią. Harmonogram działań Akademii będzie zamieszczany na portalu 9/40

10 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ ZESPÓŁ PARTNERÓW KLUCZOWYCH (10) Zespół Partnerów Kluczowych (dla danej Grupy Docelowej Klientów) Z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk najważniejsza struktura organizacyjna odpowiedzialna za zdefiniowanie, zaplanowanie i realizację działań Akademii. Przedstawiciele Partnerów Kluczowych (mogą być nimi wyznaczeni koordynatorzy) w danym ZPK odpowiadają za koordynację wewnętrznych działań Partnera w kontekście planowania i organizacji usług SPANP, jak również działań i uzgodnień zewnętrznych z pozostałymi partnerami. Jeśli partnerzy nie postanowią inaczej koordynatorzy odpowiadają również za sprawną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną związaną z działalnością Akademii. W szczególności zespoły definiują Katalog Usług Akademii udostępniany na zewnątrz wszystkim potencjalnym Partnerom Organizatorom. Członkowie zespołu jako Współwłaściciele Usług odpowiadają za skoordynowanie udziału Partnerów Kluczowych w realizacji uzgodnionych usług na terenie Podkarpacia. Do każdej z usług przypisany jest jeden z Partnerów Kluczowych jako Główny Właściciel Usługi, odpowiedzialny za skoordynowanie jej udostępniania. 10/40

11 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ PARTNER ORGANIZATOR (10) Partner Organizator: Partner odpowiedzialny za organizację konkretnego wspólnego przedsięwzięcia w następujących etapach: Identyfikacja potrzeb Uzgodnienie z akademią terminów szkoleń, warsztatów Zapewnienie zasobów lokalowych, itp Wsparcie organizacyjne przeprowadzenie zapisów uczestników (5.6) Organizacja poszczególnych wydarzeń Partner-Organizator współpracuje z jednym z partnerów kluczowych, który dla zamówionego szkolenia pełni rolę Głównego Właściciela Usługi. Ten zaś uzgadnia wszystkie szczegóły ze Współwłaścicielami i z Partnerem-Organizatorem uwzględniając między innymi możliwości kadrowe i techniczne Partnerów tworzących daną usługę. (5.7) Harmonogram działań SPANP Wszystkie planowane z Partnerami-Organizatorami działania są zamieszczane w harmonogramie SPANP publikowanym na portalu (7) Finansowanie wydarzeń w ramach SPANP Sposób finansowania projektu/wydarzenia lub partycypowania w kosztach może być konsultowany przez Partnera-Organizatora i ustalany z pozostałymi uczestnikami Porozumienia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 11/40 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ KOORDYNATOR SPANP (1) Reprezentacja partnerów. Partnerzy mogą wyznaczać reprezentantów będących osobami upoważnionymi do kontaktu i koordynacji działań podczas bieżącej współpracy z uczestnikami porozumienia w zakresie poszczególnych działań. Koordynatorzy ci, powinni mieć umocowanie do dokonywania opisanych niżej uzgodnień w imieniu Partnera. Wszelkie spotkania i kontakty Partnerów w kontekście SPANP odbywają się w gronie głównych zarządzających lub wyznaczonych koordynatorów z wyjątkiem działań opisanych w pkt V.2 i V.4, które ze względu na ich szczególny charakter (planowanie strategiczne) oraz wyjątkowość (planowane są jako spotkania doroczne) w miarę możliwości odbywają się w składzie głównych zarządzających. Realnie to właśnie od kompetencji, zaangażowania i umocowania koordynatorów zależeć będą efekty działań Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk. Wszystkie zapisy w programie działania dotyczące Partnerów, Zespołów Partnerów, Właścicieli i Współwłaścicieli Usług, Rady Partnerów odnoszą się do koordynatorów zgodnie z ich umocowaniami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 12/40 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 B. PARTNERZY AKADEMII OPIS RÓL I ZALADŃ WŁAŚCICIEL I WSPÓŁWŁAŚCICIELE USŁUGI SPANP (10) Główny Właściciel Usługi: Partner Kluczowy odpowiedzialny za daną usługę SPANP Współwłaściciel Usługi: Partnerzy niezbędni do świadczenia konkretnej usługi SPANP (5.3) Definiowanie Katalogu Usług dla Docelowych Grup Klientów Do każdej z usług przypisany jest jeden z Partnerów Kluczowych jako Główny Właściciel Usługi, odpowiedzialny za skoordynowanie jej udostępniania. Pozostali Partnerzy niezbędni do świadczenia tak zdefiniowanej konkretnej usługi określani są jako Współwłaściciele Usługi. (5.6) Organizacja poszczególnych wydarzeń Podmiot podejmujący się zorganizowania określonego wydarzenia (Partner - Organizator) współpracuje z Głównym Właścicielem Usługi, który uzgadnia wszystkie szczegóły ze Współwłaścicielami uwzględniając między innymi możliwości kadrowe i techniczne Partnerów tworzących daną usługę. Główny Właściciel Usługi odpowiada za koordynację realizacji usługi wewnątrz SPANP. 13/40

14 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE Konstrukcja Katalogu Usług oraz ról partnerów oparta jest na brytyjskiej metodyce zarządzania usługami (ITIL). Przyjęcie za podstawę opracowania jak najlepsze Podstawowa zasada: realizujemy potrzeby klienta a nie zadania instytucji (spojrzenie z punktu widzenia obywatela) Etapy konstruowania katalogu usług: A. Grupy Docelowe Klientów, Zespoły Kluczowe Partnerów, wybrane zakresy działań 1. Wstępne zdefiniowanie Grup Docelowych Klientów (GDK) W cyklu 3-4: (dla wszystkich partnerów) 3. Analiza obszarów działalności danego partnera 4. Naniesienie na mapę już zdefiniowanych GDK lub stworzenie nowej grupy (w zależności od adresowania danej działalności 5. Zdefiniowanie ostateczne Grup Docelowych Klientów, dotyczących ich zakresów działań i wynikające z tego określenie Zespołów Partnerów Kluczowych B. Usługi (zintegrowane, dedykowane) Jak wyżej z założeniem ograniczenia czasowego pojedynczej usługi 14/40

15 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: (z punktu widzenia ZUS) Świadczeniobiorcy Nauczyciele Niepełnosprawni (rehabilitacja) Emeryci Renciści Pobierający świadczenie chorobowe z tytułu macierzyństwa Pobierający świadczenie z tytułu choroby lub opieki nad dziećmi chorymi.. Ubezpieczeni Zatrudnieni w Polsce na umowę o pracę Bezrobotni Zatrudnieni za granicą Zbiegi tytułów ubezpieczenia (rolnicy) Studenci i uczniowie wchodzący na rynek pracy Niepełnosprawni 15/40

16 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: (z punktu widzenia ZUS) Przedsiębiorcy Rozpoczynający i prowadzący działalności gospodarcze Bezrobotni jako rozpoczynający działalność (np. spółdzielnie) Studenci i uczniowie jako rozpoczynający działalność Płatnicy strategiczni Niepełnosprawni lub zatrudniający niepełnosprawnych Z problemami Partnerzy wymiana doświadczeń: Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego Praca nad kulturą organizacyjną Zarządzanie projektami Organizacja usług Orientacja procesowa definiowanie procesów biznesowych Monitorowanie organizacji profesjonalne zarządzanie Skuteczna motywacja narzędzia i problemy Optymalizacja pracy proces ciągłego doskonalenia 16/40

17 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Niepełnosprawni Usługa A: Forma: kampania informacyjna, wykład i warsztat Temat: Wypadek przy pracy jako jedna z przyczyn powstania niepełnosprawności uprawnienia poszkodowanego Zakres merytoryczny: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta - szczegółowe informacje na temat przysługujących rodzajów świadczeń, wymaganych dokumentów (ZUS, KRUS). wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (PUW) zasady korzystania z rehabilitacji leczniczej (ZUS, KRUS) i leczenia uzdrowiskowego (NFZ) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (PFRON, PCPR) refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów badań i wyrobów medycznych (ZUS) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PFRON, PCPR). 17/40

18 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Świadczeniobiorcy Usługa B: Forma: konferencja, szkolenie, panel ekspertów, konsultacje Temat: Prawa i świadczenia przysługujące rodzicom w związku z urodzeniem lub przyjęciem dziecka/dzieci na wychowanie Zakres merytoryczny: zasiłki macierzyńskie: osoby uprawnione, okresy i wysokości przysługujących zasiłków, możliwość dzielenia się okresami urlopów i zasiłków macierzyńskich pomiędzy rodzicami (ZUS, KRUS) rodzaje umów chroniących kobiety będące w ciąży przed zwolnieniem z pracy, warunki nabywania przez rodziców prawa do urlopów macierzyńskich/urlopów odpowiadających okresom urlopów macierzyńskich oraz rezygnacji z tychże urlopów (PIP) katalog świadczeń rodzinnych oraz warunków nabywania uprawnień do świadczeń rodzinnych; zasady i wymogi związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych pomiędzy rodziną zastępczą a starostą w sprawie przysposobienia dziecka/dzieci w ramach rodziny zastępczej. (Konwent Powiatów, UMRz, MOPS, GOPS) 18/40

19 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Ubezpieczeni Usługa C: Forma: kampania informacyjna, wykład i warsztat Temat: Aktywność zawodowa na terenie Unii Europejskiej Zakres merytoryczny: ustalenie właściwego ustawodawstwa, świadczenia krótkoterminowe, świadczenia długoterminowe (ZUS) ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych którzy okres ubezpieczenia nabyli z tytułu aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej (PUP) oferty pracy za granicą (WUP) karty ekuz, rozliczenie kosztów korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej (NFZ) ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dla rodzin pracowników delegowanych i pracujących za granicą (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - PUM) świadczenia pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS) 19/40

20 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Przedsiębiorcy Usługa D: Forma: szkolenie, warsztaty, konsultacje Temat: Zatrudnienie pierwszego pracownika w firmie. Zakres merytoryczny: Formy refundacji kosztów dla pracodawców (WUP) Prawo pracy i BHP, dostosowanie firmy do wymagań okr. przepisami (PIP) Zarządzanie zasobami ludzkimi (IPH) Dokumenty ubezpieczeniowe (ZUS) Obowiązki pracodawcy wynikające z prawa podatkowego (US) Usługa E: Forma: cykl szkoleń, warsztatów, konsultacji Temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej i sposoby jej finansowania. Zakres merytoryczny: Rejestracja działalności gospodarczej (UMRz) Obowiązki względem ZUS dla rozpoczynających działalność, PPłatnik (ZUS) Prawo pracy dla pracodawców (PIP) Dofinansowanie ze środków unijnych (RARR, MARR, WUP, PUM) Budowa pozycji konkurencyjnej firmy (IPH) 20/40

21 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Studenci i młodzież Usługa F: Forma: konsultacje w biurze karier, targi pracy, szkolenia Temat: Podejmowanie działalności gospodarczej przez studenta (w tym niepełnosprawnego) Zakres merytoryczny: warunki prowadzenia działalności gospodarczej badania rynku (PKB, RARR, MARR) pozyskanie dotacji/środków na rozpoczęcie działalności (WUP, PUP, RARR, MARR, PFRON, PUM, ARIMR) zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej (ZUS, US, UMRz zobowiązania i uprawnienia z tytułu zatrudnienia pracownika (ZUS, WUP, PUP, PIP, US) 21/40

22 C. KATALOG USŁUG ZASADY KONSTRUKCJI, WSTĘPNE PROPOZYCJE GDK-ZPK: Rolnicy Usługa G: Forma: kampania informacyjna, szkolenia, konsultacje Temat: Emerytury dla osób urodzonych po dniu r. posiadających okresy ubezpieczenia w KRUS i w ZUS Zakres merytoryczny: zasady przyznawania emerytur dla osób posiadających okresy ubezpieczenia w ZUS i KRUS (ZUS, KRUS) zasady przyznawania rent strukturalnych (ARIMR) Usługa A: Forma: kampania informacyjna, szkolenia, konsultacje Temat: Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osoby ubezpieczone lub pobierające świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i jednocześnie prowadzące gospodarstwo rolne. Zakres merytoryczny: Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia. (NFZ) Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez ubezpieczonych będących jednocześnie rolnikami. (ZUS, KRUS) 23/40

23 D. PODSUMOWANIE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SPANP HARMONOGRAM WYDARZEŃ (SZKOLENIA, KONFERENCJE, ) RADA PARTNERÓW PARTNER ORGANIZATOR KATALOG USŁUG POSZERZONA WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ PARTNERZY KLUCZOWI ZESPÓŁ X PARTNERÓW KLUCZOWYCH ZESPÓŁ Y PARTNERÓW KLUCZOWYCH ZESPÓŁ Z PARTNERÓW KLUCZOWYCH DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW X DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW Y DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW Z PARTNER ORGANIZATOR PARTNER ORGANIZATOR 24/40

24 Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk D. PODSUMOWANIE ZESPÓŁ P.K. KOORDYNATOR, WŁAŚCICIEL USŁUGI Organizacja Partnera Kluczowego B Organizacja Partnera Kluczowego A Organizacja Partnera Kluczowego C Organizacja Partnera Kluczowego D Komórka 1 Koordynator Partnera Kluczowego C Komórka 2 Koordynator Partnera Kluczowego B Komórka 3 Komórka 4 ZPK X Koordynator Partnera Kluczowego D Grupa Docelowa Klientów X Koordynator Partnera Kluczowego A KATALOG USŁUG KOORDYNATORZY WEW. PARTNERA A BAZA EKSPERTÓW PARTNERA A Partnerzy Organizatorzy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 25/40 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

26 BEFORE COFFEE AFTER COFFEE

27 Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW Grupy Docelowe Klientów Zespoły Partnerów Kluczowych ŚWIADCZENIOBIORCY PRZEDSIĘBIORCY UBEZPIECZENI BEZROBOTNI STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI ROLNICY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 28/40 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Niepełnosprawni Osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne Cele/zadania: Wyrównywanie szans na rynku pracy Aktywizacja zawodowa Popularyzacja wiedzy o przysługujących prawach i świadczeniach Zespół Partnerów Kluczowych PFRON ZUS KRUS NFZ PIP PUW PUM UMRz WUP Lider Zespołu PFRON Pierwsze spotkanie zespołu: 29/40

29 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Świadczeniobiorcy emeryci i renciści, osoby czynne zawodowo, osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Cele/zadania: Ochrona i promocja zdrowia Prewencja i rehabilitacja w ubezpieczeniu wypadkowym i rentowym Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna w trudnych sytuacjach życiowych Popularyzowanie wiedzy dotyczącej warunków nabywania prawa do świadczeń krótkoterminowych i długoterminowych z ubezpieczeń społecznych Zespół Partnerów Kluczowych ZUS KRUS PIP NFZ PFRON - PUM - Konwent Powiatów UMRz - WUP Lider Zespołu ZUS Pierwsze spotkanie zespołu: 15.01, ZUS, Piłsudskiego 15, pok. 2b 30/40

30 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Ubezpieczeni Osoby pozostające w zatrudnieniu Duchowni Osoby wchodzące na rynek pracy Osoby delegowane do pracy za granicę Nianie Cele/zadania: Zbiegi do ubezpieczeń OFE Zaewidencjonowane składki Prawa i obowiązki ubezpieczonych Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem Duchowni Unia Europejska 30-to krotność PUE Nianie Zespół Partnerów Kluczowych ZUS NFZ PIP KRUS PUM PFRON - UMRz Konwent Powiatów- WUP Lider Zespołu ZUS Pierwsze spotkanie zespołu: 16.01, ZUS, Piłsudskiego 15, pok. 2b 31/40

31 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Przedsiębiorcy Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą Podmioty zatrudniające pracowników (w różnych formach) Płatnicy do ZUS,US z problemami Biura rachunkowe Przedsiębiorcy zatrudniający ososby niepełnosprawne Cele/zadania: Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, podatkowe Pozyskiwanie funduszy Warunki udzielania ulg i umorzeń Wspieranie małych i średnich przesiębiorstw Zespół Partnerów Kluczowych IPH - PUM UMRz PIP WUP RARR MARR PKB ZUS Konwent Powiatów - PFRON Lider Zespołu IPH Pierwsze spotkanie zespołu: 32/40

32 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Studenci i młodzież Młodzież ucząca się Pierwsza praca Rozpoczynający własną działalność Pracujący za granicą Cele/zadania: Prawa i obowiązki ubezpieczonego i prowadzącego działalność Pozyskiwanie funduszy Zakładanie działalności gospodarczej Popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, gospodarki, ubezpieczeń, prawa pracy Zespół Partnerów Kluczowych PRz UR WSIiZ WSPiA PIP WUP PUM PKB RARR MARR ARIMR PUW PFRON Konwent Powiatów PIH PIR UMRz - NFZ Lider Zespołu PRz Pierwsze spotkanie zespołu: 33/40

33 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Bezrobotni Bezrobotni zarejestrowani i niezarejestrowani Cele/zadania: aktywizacja zawodowa bezrobotnych Zakładanie działalności gospodarczych, spółdzielni Przekwalifikowania zawodowe Pozyskiwanie funduszy Podnoszenie świadomości prawnej Zespół Partnerów Kluczowych WUP RARR - MARR - PUM ZUS Konwent Powiatów UMRz ARIMR PFRON NFZ PIP Lider Zespołu WUP Pierwsze spotkanie zespołu: 34/40

34 2. AKTUALIZACJA DGK, POWOŁANIE ZPK I ICH LIDERÓW 3. UZGODNIENIE HARMONOGRAMU DALSZYCH PRAC Grupa Docelowa Klientów: Rolnicy Rolnicy Dwuzawodowcy tj. osoby obecnie lub w przeszłości ubezpieczone w ZUS i prowadzące równocześnie gospodarstwa rolne. Cele/zadania: Popularyzacja wiedzy dotycząca przysługujących świadczeń Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego Pozyskiwanie funduszy Prowadzenie działalności gospodarczej i podleganie ubezpieczeniu rolniczemu Bezpieczeństwo pracy Zespół Partnerów Kluczowych KRUS NFZ ARiMR PIR ZUS PFRON PUM PIP Lider Zespołu KRUS Pierwsze spotkanie zespołu: 35/40

35 4. KOMUNIKACJA A. WSPÓŁPRACA PARTNERÓW KLUCZOWYCH 1. Zespoły Partnerów Kluczowych A. Katalog usług 2. Wymiana informacji i planów pomiędzy partnerami w ramach bieżącej działalności (poszerzenie swojej oferty poprzez wykorzystanie SPANP) A. ZPK B. Rzecznik prasowy (lista) C. Komórka ds. organizacyjnych D. Portal SPANP 3. Zakres A. W przypadku imprez (szkolenia, konferencje, itp.) 1. Udział merytoryczny 2. Stanowiska z info lub e-info (np. PUE, ZIP, ) B. W przypadku publikacji (ulotki, gazetki) 1. Wkład merytoryczny i informacyjny 36/40

36 4. KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ORGANIZATORAMI, MEDIAMI; PORTAL SPANP 1. Komunikacja 1. Współpraca z partnerami organizatorami 1. Zachęta 2. Zwiększenie dostępności ofert wszystkich partnerów 2. Współpraca z mediami (partnerzy medialni) 1. Zachęta, promocja i informacja wszyscy partnerzy 2. Kierunek partnerzy organizatorzy, mieszkańcy Podkarpacia 3. Portal internetowy SPANP 1. Komunikacja wewnętrzna SPANP pomiędzy partnerami kluczowymi 2. Komunikacja zewnętrzna partnerzy organizatorzy, mieszkańcy Podkarpacia, media 37/40

37 ORGANIZACJA ZESPOŁU SPANP W ZUS W Oddziale ZUS w Rzeszowie funkcjonuje kilka specyficznych grup są to zespoły pracujące nad różnymi sferami działalności firmy na zewnątrz i wewnątrz stosując najnowszą amerykańską metodykę tzw zwinnego zarządzania projektami AGILE. Członkami tych zespołów są kierownicy i pracownicy różnych szczebli i różnych działów. Zakresy ich działań to np. wewnętrzna kultura organizacyjna, optymalizacja procesów biznesowych, czy komunikacja zewnętrzna przygotowująca zręby działania SPANP. Podległość: Dyrektor Zespół SPANP - Kierownik SPANP Koordynatorzy dedykowani do ZPK-DGK Eksperci dziedzinowi ze wszystkich jednostek Współpraca: Naczelnik WOiA Dyrekcja Kierownicy komórek organizacyjnych Kierownicy Terenowych Jednostek ZUS 38/40

38 ORGANIZACJA ZESPOŁU SPANP W ZUS Terminy spotkań: Scrum of scrums 1h raz na tydzień = dyrektor + scrum masters Sprint 1h co dwa tygodnie = dyrektor + zespół Komitet 4h raz na miesiąc = dyrekcja + kadra kierownicza (wiele tematów) Przepływ dokumentacji dotyczącej SPANP: Zalecenie kojarzenia materiałów ze SPANP mimo innego pierwotnego dekretowania Obieg: Kancelaria <-> Dyrekcja, Komórki Dyrekcja <-> Komórki Media <->Rzecznik<->Dyrekcja, Komórki + Dyrekcja, Rzecznik, Komórki -> Kierownik SPANP, Koordynatorzy SPANP Archiwizacja: Pełna dokumentacja u kierownika SPANP Forma prawna zaangażowania pracowników zmiany w zakresie czynności lub dodatki specjalne, poza tym nagrody za osiągnięcia 39/40

39 Dziękuję za uwagę Stanisław Wasilewski Dyrektor ZUS w Rzeszowie 40/40

40 Lista obecności z tytułami, firmami logami każdy dostaje wydukowane wcześniej kartkę-wizytówkę na stół z wydrukowaną nazwą i logo firmy a sam dopisuje swoje imię i nazwisko Ciastka, kawa, herbata, soki Prezentacja wydrukowana + notatnik + długopis? + teczka? Nagłośnienie Wywietrzenie wcześniejsze pełne (żeby działać bez klimy) Przygotować listy każdego zespołu kluczowego zebrać dane kontaktowe (z em) koordynatorów z każdej firmy, zaktualizować pod koniec spotkania, wydrukować i wręczyć przed końcem i wysłać do koordynatorów i szefów po południu (całość materiałów) Ktoś do protokołowania przedstawić go, a także kierownika zespołu SPANP w ZUS i koordynatorów(ich może na końcu) Płytka z nadrukiem z materiałami SPANP

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

.../... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie numer kolejny wniosku/rok złożenia

.../... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie numer kolejny wniosku/rok złożenia .../... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie numer kolejny wniosku/rok złożenia w Chrzanowie Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity z dnia 28 marca 2012r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity z dnia 28 marca 2012r. Załącznik nr 28 do Standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w PUP w Świdniku REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego.

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2953 UCHWAŁA NR V/9/4/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych Kto moŝe ubiegać się o pomoc Osoba niepełnosprawna moŝe, jak wszyscy inni, prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin WNIOSEK. o zorganizowanie stażu. 1) Nazwa lub imię i nazwisko:...

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin WNIOSEK. o zorganizowanie stażu. 1) Nazwa lub imię i nazwisko:... Projekt Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konin, dnia...... (pieczęć organizatora)

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki U Z A S A D N I E N I E Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki Autopoprawką wprowadza się do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

I. Rehabilitacja zawodowa zadania Powiatu finansowane ze środków PFRON:

I. Rehabilitacja zawodowa zadania Powiatu finansowane ze środków PFRON: 1 Powiat poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w formach rehabilitacji społecznej i zawodowej, wykonując zadania ustawowe określone w ustawie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania* ( pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*. Nr telefonu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. do deklaracji przystąpienia do porozumienia

Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. do deklaracji przystąpienia do porozumienia Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci TAKI MAŁY A V.I.P. - program działańzałącznik do deklaracji przystąpienia do porozumienia Misja: Ochrona praw małego dziecka do wychowywania we własnej

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE

ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej ( Dz. U. Z 2007 r. nr 65, poz. 437 z pózn. zm.) określa zadania i kompetencje właściwych ministrów, m.in.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo