- znajomość procedur rozliczania oraz zarządzania projektów realizowanych w ramach PO IG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- znajomość procedur rozliczania oraz zarządzania projektów realizowanych w ramach PO IG"

Transkrypt

1 - - - KONKURS PROJECT MANAGER - KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU KIEROWNIK DS. FORMALNO - PRAWNYCH I FINANSOWYCH KOORDYNATOR PROJEKTU - DOKUMENTALISTA dotyczy: Umowa o dofinansowanie POIG /12 Nr zamówienia: NM TT/6/03/2013 Data zapytania: 14 marca 2013 r. Zamawiający: Net Messenger Telco Technologies Sp. z o.o. ul. Zabłocie Kraków 1. Opis przedmiotu konkursu W celu realizacji projektu pt: Przeprowadzenie badań przemysłowych nad nowatorską pla_ormą operatora telekomunikacyjnego w celu stworzenia powszechnego dostępu do usług dodanych, poszukujemy architektów systemów IT, inżynierów wsparcia technicznego, konsultantów systemowych - programistów. Wymagania: Project Manager: - umiejętność zastosowania w praktyce analizy merytorycznej relacji pomiędzy przyjętą dla projektu strategią technologiczną i aspektami ekonomicznymi projektu - umiejętność kontroli pracy zespołu informatycznego - umiejętność organizacji pracy zespołu informatycznego - znajomość technik planowania i organizacji projektów informatycznych (SCRUM AGILE) - umiejętność zarządzania zespołem promowania jasnego i spójnego środowiska IT - znajomość technik planu rozwoju technologii z uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań i trendów Koordynator projektu - dokumentalista: - doświadczenie w archiwizowaniu oraz utrzymaniu wersjonowanej dokumentacji technicznej - znajomość tworzenia dokumentacji badawczej i projektowej - znajomość standaryzacji dokumentów projektowych - umiejętność weryfikacji poprawności i logiki przepływów dotyczących procesów biznesowych Kierownik ds. formalno - Prawnych: - znajomość procedur rozliczania oraz zarządzania projektów realizowanych w ramach PO IG - znajomość dokumentacji z zakresu rozliczania kosztów projektów realizowanych w ramach PO IG - znajomość procedur kontaktów z instytucją finansującą i nadzorującą - znajomość podstaw rachunkowości oraz prawa podatkowego - znajomość procedur realizacji konkursów oraz wybory kontrahentów w ramach projektów PO IG

2 - umiejętność zarządzania zespołem - bardzo dobra organizacji pracy własnej i zespołu Wszyscy kandydaci powinni posiadać następujące cechy: umiejętność sprawnej organizacji i automatyzacji własnej pracy, samodzielności i odpowiedzialności, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację ws. technicznych (w mowie i piśmie), wysoka samodyscyplina i umiejętności szybkiego przyswajania nowej wiedzy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość. Osoby, które zakwalifikują się w ramach niniejszego konkursu będą odpowiedzialne za wykonywanie zadań projektowych w ramach posiadanych kompetencji oraz zdobytej nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Współpraca będzie realizowana w oparciu o umowę cywilno - prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Zamawiający dla realizacji zadań projektowych udostępni laboratorium badawcze oraz sprzęt i niezbędną infrastrukturę techniczną. Na potwierdzenie wymogów zawartych powyżej Kandydat załączy własnoręcznie podpisany życiorys (CV) zawierający wszystkie informacje niezbędne do oceny wskazanych w niniejszym dokumencie kryteriów oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o prawdziwości zawartych w życiorysie (CV) informacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Zakres czynności o odpowiedzialności w projekcie będzie obejmował odpowiednio: Project Manager kierownik projektu - bierze udział we wszystkich zadaniach - analiza relacji pomiędzy strategią technologiczną IT a biznesem - kontrola kryteriów rozwiązania - promowanie jasnego i spójnego środowiska technicznego IT - współtworzenie planu rozwoju technologii z uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań i trendów - osoba odpowiedzialna i nadzorująca wszystkie prace w projekcie związane ze sferą badawczą i merytoryczną. Koordynuje przebieg i jakość prac, odpowiada za terminowe i poprawne wykonanie poszczególnych podzadań - pełni rolę merytorycznego szefa projektu i odpowiada za efektywną pracę całego zespołu merytorycznego. Kierownik ds. formalno - prawnych i finansowych - - odpowiada za sprawozdawczość projektu - nadzoruje, weryfikuje i wprowadza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym - planuje, modyfikuje zakres zadań w zależności od wyników przeprowadzonych badań - odpowiada za procedury wyboru wykonawców i dostawców - rekrutuje zespół - odpowiada za prawidłową realizację projektu pod względem formalnym, prawnym i finansowym - nadzoruje i wykonuje zadania związane z prawidłowym rozliczeniem wydatków projektowych - dba o zgodność terminów i zakres wykonywanego w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu zawartego w umowie o dofinansowanie - odpowiada za stronę prawną projektu badawczego - prowadzi korespondencją z instytucją finansującą i rozliczającą. Koordynator projektu - dokumentalista - odpowiada za tworzenie, utrzymanie, wersjonowanie dokumentacji technicznej wytworzonej przez zespół zgodnej z określoną metodologią ściśle współpracując z zespołem badawczym jako jego merytoryczny członek - bierze czynny udział w opracowaniu wyników badań - standaryzuje dokumenty

3 - weryfikuje poprawność i logiki przepływów dotyczących procesów badawczych i biznesowych Na potwierdzenie wymogów zawartych powyżej Kandydat załączy własnoręcznie podpisany życiorys (CV) zawierający wszystkie informacje niezbędne do oceny wskazanych w niniejszym dokumencie kryteriów oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o prawdziwości zawartych w życiorysie (CV) informacji wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu. 2. Tryb postępowania Niniejsze zapytanie ofertowe ważne jest przez 10 dni od daty jego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2013 r. o godzinie Miejsce i sposób składania ofert: Oferty prosimy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w godzinach od 9 do w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku. O dacie złożenia oferty decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, z uwzględnieniem ostatniego dnia składania ofert tj. w poniedziałek 25 marca 2013 r. ofert można składać do godz Oferta powinna co najmniej: 1. Zostać przedstawiona na formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 2. Zostać podpisana przez kandydata osobiście 3. Wskazać okres ważności oferty co najmniej przez 30 dni od daty oferty 4. Zawierać wszystkie informacje jakie zawarte są na załączonym formularzu oferty, a w szczególności powinna zawierać: - datę oferty - datę ważności oferty - termin współpracy - inne warunki realizacji współpracy - dane kandydata - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania 5. W przypadku, gdy formularz oferty zawiera pola, które nie dotyczą Kandydata lub Kandydat nie może lub nie chce ich wypełnić prosimy o wpisanie Nie dotyczy i nie pozostawianie pustych - nie wypełnionych pól formularza. 6. Oferta powinna zawierać wskazaną przez kandydata wartość oczekiwanego wynagrodzenia brujo wraz ze wszystkimi pozapłacowymi kosztami pracy. Kryteria oceny kandydatów i złożonych przez nich ofert: Informujemy, że na ocenę oferty będą miały wpływ następujące czynniki wg kolejności: - oczekiwane wynagrodzenie brujo odnoszące się do całości oferty max ilość punktów - 10 Oferty wg wysokości oczekiwania wynagrodzenia otrzymają ilość punktów zgodnie z poniższymi wytycznymi: - najniższe oczekiwane wynagrodzenie 10 pkt - drugie w kolejności począwszy od najniższego - 5 pkt - trzecie w kolejności począwszy od najniższego - 2 pkt - każde kolejne począwszy od najniższego - 0 pkt. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu konkursu w siedzibie Zamawiającego w godz od 9 do 16.

4 Wszelkie dokumenty i informacje składane w niniejszym postępowaniu powinny być sporządzone w języku polskim (sporządzone w innym języku nie będą rozpoznawane). Oferty przygotowywane i składane są na koszt kandydatów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym konkursie, o czym zawiadomi kandydata. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach konkursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia konkursu. Załączniki do niniejszego zapytania: 1. Wzór oświadczenia składanego przez kandydata - załącznik nr 1 2. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 2 O wyborze najkorzystniejszej oferty kandydat może uzyskać informacje osobiście w siedzibie projektu ul. Zabłocie 23, Kraków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w następnym dniu roboczym po terminie składania dokumentów.

5 Nr konkursu: NM TT/6/03/2013 załącznik nr 1 do konkursu Oświadczenie o prawdziwości zawartych w życiorysie (CV) informacji - w sprawie spełnienia warunków udziału w konkursie nr NM TT/6/03/2013 z dnia 14 marca 2013 r. Przystępując do konkursu nr NM TT/6/03/2013 realizowanego w ramach projektu: Przeprowadzenie badań przemysłowych nad nowatorską pla_ormą operatora telekomunikacyjnego w celu stworzenia powszechnego dostępu do usług dodanych 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w konkursie tj.: - posiadam wykształcenie, wiedzę i doświadczenie opisane w warunkach konkursu nr NM TT/6/03/2013 niezbędne do wykonania zadań projektowych oraz znajduje się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie wskazanych zadań.przedkładając swój życiorys zawodowy oświadczam, ze wszystkie zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 2. Oświadczam, że podane oczekiwane wynagrodzenie brujo zawiera wszystkie pozapłacowe elementy wynagrodzenia. 3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w dokumentach dostarczonych w ramach niniejszego konkursu, w szczególności te wskazane z życiorysie (CV), są zgodne z prawdą. 4. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się warunkami konkursu oraz, że przyjmuję je bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 5. Oświadczam, że uważam się za związaną /związanym* niniejszą ofertą na czas 60 dni od złożenia oferty. 6. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej kandydatury, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce i data Podpisano ( Czytelny Podpis kandydata)

6 Załącznik numer 2 do konkursu Nr konkursu: NM TT/6/03/2013 (Miejscowość i data) Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata:... FORMULARZ OFERTOWY Net Messenger Telco Technologies Sp. z.o.o Kraków (30-701), ul. Zabłocie 23, NIP W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na stanowisko...,składam ofertę współpracy o następującej treści: Data sporządzenia oferty:... Data ważności oferty:... Okres współpracy:... Oczekiwane warunki wynagrodzenia brugo (wraz ze wszystkimi pozapłacowymi kosztami pracy): Zobowiązuję się do wykonania usługi zgodnie z zapytaniem ofertowym nr NM TT/6/03/2013 z dnia 14 marca 2013 r. 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami konkursu nr NM TT/6/03/2013 i przyjmuję warunki w nim zawarte nie wnosząc do niego zastrzeżeń. 3. W przypadku wygrania konkursu, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4. W załączeniu do niniejszej oferty przedstawiam: życiorys oraz oświadczenie o prawdziwości zawartych w życiorysie informacji.... czytelny podpis kandydata

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE. 19.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE. 19.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa, 20 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I. ZAMAWIAJĄCY Biogazownia Skarżyn

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo