Since July 2013: running workshops for IDG Computerworld. Od lipca 2013: prowadzenie warsztatów dla IDG Computerworld

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Since July 2013: running workshops for IDG Computerworld. Od lipca 2013: prowadzenie warsztatów dla IDG Computerworld"

Transkrypt

1 CV Bogdana Berezy Bogdan Bereza: projekty Od lipca 2013: prowadzenie warsztatów dla IDG Computerworld Wrzesień luty 2014: trener w szkole w Szwecji kształcącej specjalistów testowania oraz inżynierii wymagań (dwa dni w tygodniu), w ramach metodyki agile 2013: Automatix, wdrożenie MBT (model-based testing) 2013: BMM, udoskonalanie procesu pozyskiwania, modelowania i zarządzania wymaganiami 2013: Altkom Akademia: współpraca w zakresie planowania, przygotowywania i realizacji szkoleń inżynierii wymagań, zarządzania projektami oraz testowania 2013: ROCKITWORKS: projektowanie, wdrożenie metod oraz zarządzanie projektem testowania systemów telekomunikacyjnych 2012: Certible: współpraca w zakresie planowania, przygotowywania i realizacji szkole 2012: db Prüftechnik Technology: planowanie oraz wdrożenie nowych technik projektowania testów; zarządzanie testowaniem : Fun&Mobile: wdrożenie metodyk testowania (w tym: testów eksploracyjnych), wdrożenie automatyzacji testów urządzeń mobilnych 2011: Cube: zarządzanie testowaniem w projekcie metod walidacji transakcji kartami płatniczymi 2011: Irish Life: planowanie, projektowanie i realizacja wirtualizacji środowisk testowych (agile scrum) : Symbio, współpraca przy realizacji zlecenia metodycznego - inżynieria wymagań i testowanie - w firmie Scania (Szwecja) Bogdan Bereza s CV Bogdan Bereza: project participation Since July 2013: running workshops for IDG Computerworld September February 2014: instructor at a Swedish school teaching test analysts and requirements engineers (two days a week), within agile framwork 2013: Automatix, introducing MBT (model-based testing) 2013: BMM, improving requirements process (elicitation, modelling, and management) 2013: Altkom Akademia: co-operation in planning, preparation and teaching requirements engineering, project management and testing training courses 2013: ROCKITWORKS: design and deployment of methods as well as managing a testing projects for telecomm systems for a large telecomm operator 2012: Certible: co-operation in planning, preparation and giving training courses 2012: db Prüftechnik Technology: design and introduction of new test design techniques; test managemnet : Fun&Mobile: introducing test methods (including exploratory testing), introducing test automation for testing application on mobile devices 2011: Cube: test management in credit card payment transaction validation project 2011: Irish Life: planning, design and implementation of virtual test environments (agile scrum) : Symbio, co-operation in test and requirements management process improvement project for Scania (in Sweden)

2 2010: CKZETO S.A.: zarządzanie analizą biznesową oraz testowaniem w dużym projekcie informatycznym 2010: Gorilla Logic: współpraca przy wdrożeniu narzędzi (testy automatyczne urządzeń mobilnych) dla polskiego klienta 2009: LionBridge: udoskonalenie procesów, zarządzanie oraz automatyzacja testów internacjonalizacji i tłumaczeń oprogramowania : PTK Centertel (obecnie: Orange Polska), wdrożenie nowej metody analizy wymagań i testów szybkiej ścieżki dla oprogramowania usług telekomunikacyjnych 2008: Infeurope (Hiszpania, Luksemburg): cykle szkoleń oraz udoskonalania procesów (inżynieria wymagań, testowanie) Siemens, szkolenia oraz doradztwo z zakresie testowania różnego rodzaju oprogramowania telekomunikacyjnego Tieto (wcześniej: Tieto-Enator; Polska, Czechy), szkolenia i doradztwo w projektach testowych (telekomunikacja, Agile Scrum) : Parasoft, współpraca w projektach wdrażania narzędzi do testowania oprogramowania systemów wbudowanych 2007: Motorola, (Kraków), zarządzanie projektem wg metodyki MBT : TPSA, wdrożenie metodyki analizy wymagań i testowania dla nowo powstałego działu testowego 2006: Teleca Polska, doradztwo i szkolenia 2005: Skandia Polska, zarządzanie projektem testowym, wdrożenie metod projektowania przypadków testowych 2004: Prokom (obecnie: Asseco Prokom), szkolenia z inżynierii wymagań i testowania oprogramowania 2010: CKZETO S.A.: business analysis and test management in a large software project : Gorilla Logic: co-operation for the introduction of tools (automated testing of mobile devices) for a Polish customer 2009: LionBridge: process improvement, test management and test automation methods for software internalization project : PTK Centertel (now: Orange Polska), introducing new fast (agile) methods for requirements analysis and testing of telecomm services software 2008: Infeurope (Spain, Luxemburg): a sequence of training courses and process improvement consultancy (requirements engineering, testing) Siemens, training and consultancy for testing of various types of telecommunications software Tieto (before: Tieto-Enator; Poland, Czech Rep.), training and consulting in test projects (telecomm, Agile Scrum) : Parasoft, co-operation in customer projects introducing test tools for testing embedded software 2007: Motorola, (Cracow), managing test projects using MBT : TPSA, introducing requirements and test methods for newly established test department 2006: Teleca Polska, consulting and training 2005: Skandia Polska, test management, introduction of test design techniques : Prokom (now: Asseco Prokom), requirements engineering and software testing training

3 (od 2004 roku jako: Victo) : Adtranz, kierownik zespołu wymagań oraz testów systemowych prototypu europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej 2001: Ericsson analiza zgodności procedur projektu wojskowego z normą DO-178B (wymagania, projektowanie, zarządzanie zmianami, testowanie) : Rikspolisstyrelsen (komenda główna policji szwedzkiej), kierownik testów akceptacyjnych : wspólny projekt Enea Realtime i Ericsson Radio Systems, kierownik analizy wymagań oraz testów akceptacyjnych platformy JVM na OSE : Ericsson Radio Systems, koordynator testów dla VoIP : Ericsson Mobile Systems, testy systemowe telefonu komórkowego typu smart phone automatyzacja, środowisko testowe, metody pozyskiwania i specyfikacji wymagań 1996 Ericsson Eurolab Deutschland, testy protokołów HR i FR karty kodującej bazy radiowej telefonii GSM Ericsson Radio Systems, testy protokołów HR i FR karty kodującej bazy radiowej telefonii GSM Ericsson Access, odpowiedzialny za środowisko testowe do testów baz radiowych analogowej telefonii komórkowej (od 1994 roku jako pracownik Enea Realtime) : Ellemtel (Sztokholm), programista, tester, kierownik testów, projektant, administrator systemu (projekt telekomunikacyjny AXE, protokół ATM) : Essnet, programista, administrator oraz tester (systemy do loterii, terminale do (from 2004 as: Victo) : Adtranz, manager for test and requirements team and for system test team for European railway signalling system prototype 2001: Ericsson process conformance analysis for a military airplane project with DO-178B (requirements, design, change management, testing) : Rikspolisstyrelsen (Swedish police headquarters), acceptance test manager : in joined Enea Realtime and Ericsson Radio Systems project, requirements analysis and acceptance test manager for JVM on OSE (Enea real-time OS) platform : Ericsson Radio Systems, test coordinator for VoIP integration testing : Ericsson Mobile Systems, system testing of an early smartphone prototype automation, test environment, requirements elicitation and specification 1996 Ericsson Eurolab Deutschland, testing HR and FR protocols of signalling board of GSM radio base station Ericsson Radio Systems, testing HR and FR protocols of signalling board of GSM radio base station Ericsson Access, responsible for test environment for radio base station testing for analogue mobile telephony (from 1994 as Enea Realtime employee) : Ellemtel (Stockholm), programmer, tester, test manager, designer, system administrator (telecommunications AXE project, using ATM protocall) : Essnet, programmer, system administrator and tester (lottery systems, lottery

4 loterii) : Philips Financial Business Systems, programista oraz tester (systemy bankowe, Sztokholm) : Uniwersytet w Lund, nauczyciel programowania : Datafilm, Lund, Szwecja, operator sterowanej komputerowo drukarki laserowej Bogdan Bereza: inne przedsięwzięcia Od 1994: działalność szkoleniowa Kraje: Polska, Szwecja, Czechy, Luksemburg, Niemcy i inne kraje. Zadania: prowadzenie szkoleń, tworzenie autorskich materiałów szkoleniowych (po polsku, po szwedzku i po angielsku). Rodzaje szkoleń: komercyjne, na wyższych uczelniach, w ramach studiów podyplomowych. Zakres: wyszkolenie ponad 1000 osób w ramach certyfikatu podstawowego ISTQB, ponadto kilkuset łącznie na certyfikaty zaawansowane ISEB, ISTQB, IREB CPRE, IEEE CSDP i inne. 2014: książka Zwinny przewodnik po agile (wydanie wrzesień 2014) 2014: współzałożyciel i wice-prezes Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań 2013: rozpoczęcie pisania podręcznika metod analizy i projektowania testów (po angielsku) 2012: pierwsza w Polsce zarejestrowana firma szkoleniowa, dostawca kursu IREB CPRE Pozyskiwanie i Konsolidacja Wymagań 2011: założyciel Polskiej Rady IREB 2010: w Radzie IREB 2010: tłumaczenie książki Adama Kolawy "Skokowy wzrost wydajności" terminals) : Philips Financial Business Systems, programmer and tester (financial systems, Stockholm) : University in Lund, programming teacher : Datafilm, Lund, Sweden, laser printer operator Bogdan Bereza: other undertakings Od 1994: training and teaching Countries: Poland, Sweden, Czech Republic, Luxembourg, Germany and other countries. Activities: running courses, creating own training material (in Polish, Swedish and in English) Training types: commercial, at universities, postgraduate student training. Scope: more than 1000 people for ISTQB testing foundation certificate, a few hundred for advanced level ISEB, ISTQB, IREB CPRE, IEEE CSDP and other. 2014: a book in Polish Agile Guide to Agile Methods (will be published in September 2014) 2014: co-founder and vice president of the Polish Association for Requirements Engineering 2013: starting writing a book on test design techniques 2012: registered training provider for IREB CPRE Requirements Elicitation and Consolidation (first in Poland) 2011: creating Polish IREB board 2010: IREB supporter 2010: translating from English to Polish Adam Kolawa s book "The Next Leap in Productivity"

5 2009: współorganizacja oraz udział w XI KKIO 2009: publikacja książki "Inżynieria oprogramowania - jak zapewnić jakość aplikacjom?" 2008: pierwsze w Polsce szkolenia ISTQB Advanced 2008: referat na World Congress for SW Quality, USA, wrzesień : pierwszy w Polsce kurs ISEB Practitioner 2006: założyciel polskiej sieci SPIN 2006: współautor pierwszej polskiej książki z testowania oprogramowania "Teoria i praktyka testowania programów" 2005: tłumaczenie książki Rona Pattona "Testowanie oprogramowania" na język polski 2004: w radzie programowej 1 Krajowej Konferencji Jakości Oprogramowania 2003: współzałożyciel SJSI 2002: inicjator konferencji IIR Test och Verifiering av Inbyggda Realtidssystem 2002: tutorial na konferencji EuroSTAR Exploring Risks - the Psychology of Test Management 2002: pierwsze szkolenia ISEB Certified Tester w Polsce 2002: współzałożyciel SSTB 2001: tutorial na konferencji EuroSTAR Tools and Automation on a Shoestring 2000: publikacja Automatic Testing in Daily Build (svenska verkstadsindustrier) 1999: prowadzenie pierwszego szkolenia ISEB Certified Tester w Szwecji 1995: współzałożyciel, w zarządzie SAST Bogdan Bereza: wiedza i wykształcenie 2009: in XI KKIO organizational committee 2009: publishing a book (in Polish) "Software Engineering" 2008: running the first ISTQB Advanced in Poland 2008: presentation at World Congress for SW Quality, USA, September : giving the first ISEB Practitioner in Poland 2006: starting Polish SPIN network 2006: co-author of the first Polish book on software testing "Teoria i praktyka testowania programów" 2005: translating Ron Patton s book "Software Testing" to Polish 2004: in Programme Committee of the 1st Polish Software Quality Conference 2003: co-founder of SJSI 2002: organizer of the conference IIR Test och Verifiering av Inbyggda Realtidssystem 2002: tutorial at EuroSTAR Exploring Risks - the Psychology of Test Management 2002: the first ISEB Certified Tester training course in Poland 2002: co-founder of SSTB 2001: tutorial at EuroSTAR Tools and Automation on a Shoestring 2000: publishing Automatic Testing in Daily Build (svenska verkstadsindustrier) 1999: running the first training ISEB Certified Tester in Sweden 1995: co-founder of SAST Bogdan Bereza: knowledge and education

6 Psychologia organizacji, Uniwersytet Londyński Informatyka, Uniwersytet w Lund Psychologia, Uniwersytet Warszawski Wybrane certyfikacje i akredytacje zawodowe: IREB CPRE Advanced, IREB CPRE Foundation, TickIT, ISEB Certified Tester Professional, ISTQB Certified Tester Advanced Level (całość), IEEE CSDP, Thomas International, DO-178Be Języki Polski: płynnie Szwedzki: płynnie Angielski: płynnie Niemiecki: możliwość podstawowej komunikacji Rosyjski: możliwość podstawowej komunikacji Francuski: początkujący Certyfikaty, ukończone kursy Organizational Psychology, London University Computer Science, Lund University Psychology, Warsaw University Selected certifications and accreditations: IREB CPRE Advanced, IREB CPRE Foundation, TickIT, ISEB Certified Tester Professional, ISTQB Certified Tester Advanced Level (full), IEEE CSDP, Thomas International, DO-178Be Languages Polish: native Swedish: fluent English: fluent German: basic communication skills Russian: basic communication skills French: rudimentary Certificates, courses completed

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ XII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

XLV Liceum Ogólnokształcące imienia Romualda Traugutta

XLV Liceum Ogólnokształcące imienia Romualda Traugutta Curriculum Vitae Gwidon Skonieczny Języki: angielski(zaawansowany/certyfikat LCCI CAE), polski, niemiecki(podst.) Wykształcenie Master of Business Administration Akademia Leona Koźmińskiego Styczeń 1999

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum KONFERENCJA IT Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum PARTNERZY PARTNERZY MERYTORYCZNI PARTNERZY PARTNERZY NASI PRELEGENCI MACIEJ KUREK Specjalista ds. PR marki 2BE.PL, Grupa Adweb. Absolwent

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo

Michał Bojko +48 798 740 788

Michał Bojko +48 798 740 788 Michał Bojko +48 798 740 788 ul. Konstantego Bergiela 3/22 80-180 Gdańsk, Polska michal.bojko.gdansk@gmail.com www.timeforsharepoint.pl http://pl.linkedin.com/in/mbojkogdansk http://www.goldenline.pl/michal-bojko

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny?

Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny? Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny? 14:45 15:15 Bogdan Bereza @ victo.eu @ I Konferencja SASO - Inżynieria Jakości Oprogramowania Poznań, 25 września 2014 1(20) Automated

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org.

TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org. Serdecznie witam Drogich Czytelników po wakacyjnej przerwie. Dla SJSI nie był to jednak martwy okres. W ciągu trzech miesięcy od ukazania się ostatniego numeru Testera, mieliśmy kilka znaczących wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA IT. Wrocław, 26 października 2013 r. hotel Radisson Blu

KONFERENCJA IT. Wrocław, 26 października 2013 r. hotel Radisson Blu KONFERENCJA IT Wrocław, 26 października 2013 r. hotel Radisson Blu PARTNERZY 2 PARTNERZY MEDIALNI 3 NASI PRELEGENCI BARTŁOMIEJ JUSZCZYK Dyrektor zarządzający Grupy Adweb. W sektorze nowych mediów działa

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 2015 KATALOG WYSTAWCÓW SPONSOR GŁÓWNY SPONSORZY BRANŻOWI PARTNER STRATEGICZNY WYSTAWCY WSTĘP TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 2015 WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy na XVIII edycji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo