Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Sprawozdanie za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Sprawozdanie za rok Wyszków, dnia r. I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180 poz z póź. zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. W Gminie Wyszków zadania te są wykonywane m.in. poprzez realizację zapisów Uchwały Nr XV/88/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata i Uchwały Nr XVIII/115/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. II. CELE PROGRAMU I ICH REALIZACJA W rozdziale 4 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata sprecyzowano cele i działania mające przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie na terenie gminy Wyszków poprzez stworzenie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia. Realizatorami programu są: 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie. 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie. 4. Sąd Rejonowy w Wyszkowie. 5. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. 6. Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie. 7. Świetlica Socjoterapeutyczna w Wyszkowie. 8. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 1

2 9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkowie. 10. Zakłady Opieki Zdrowotnej. 11. Organizacje pozarządowe z terenu gminy Wyszków działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. 12. Placówki oświatowe (przedszkola, szkoły) prowadzone przez Gminę Wyszków. 13. Poradnia Leczenia Uzależnień w Wyszkowie. Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest: 1) Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wyszków. 2) Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 3) Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 4) Podniesienie skuteczności działań służb pomagających ofiarom przemocy i pracujących ze sprawcami. 5) Rozwój procesu integrowania instytucji na rzecz wspierania osób doświadczających przemocy. 6) Rozwój środowiskowych form wsparcia. Cele ogólne były realizowane przez: 1.Budowę lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy Na terenie gminy Wyszków został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do głównych zadań Zespołu należy: Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku, Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 3) Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, 4) oświaty na szczeblu gminnym i powiatowym, 5) publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, 6) organizacji pozarządowej z terenu Gminy Wyszków działającej w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, 7) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. 2

3 Zespół Interdyscyplinarny liczy obecnie 12 osób. W dniu 12 grudnia 2011r. zostały podpisane porozumienia pomiędzy Burmistrzem Wyszkowa, a jednostkami delegującymi członków Zespołu (w skład Zespołu wchodziło 10 osób). W roku skład Zespołu został poszerzony o kolejne 2 osoby: od 2 stycznia o przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej, a od 3 czerwca o przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół został powołany na okres 5 lat. Działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, który zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną. W r. członkowie Zespołu spotkali się 4 razy. Na posiedzeniu Zespołu w dniu 5 listopada dokonano zmiany zastępcy przewodniczącego Zespołu, a także dokonano zmiany w składzie Podzespołu Opiniodawczego, który decyduje o powołaniu grup roboczych do pracy z konkretną rodziną (w skład Podzespołu wchodzą 4 osoby członkowie ZI). Podczas każdego spotkania członkowie Zespołu zapoznawali się ze stanem realizacji procedury Niebieskie Karty, w tym z indywidualnymi przypadkami. Wspólnie dyskutowano i wypracowywano najskuteczniejsze metody i schematy postępowania. Opracowano też harmonogram działań na rok 2014 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata , który przedłożono w dniu 30 października Burmistrzowi Wyszkowa. W r. do przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 99 Niebieskich Kart ( w 2012 roku -157) w tym : z Ośrodka Pomocy Społecznej 10 ( w 2012 r - 10) z GKRPA 5 ( w ) ze służby zdrowia 24 (w ) z oświaty 1 ( w ) z Policji 59 ( w ) W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzone były grupy robocze. Łącznie w r. powołano 99 grup roboczych. Odbyło się 192 spotkania grup roboczych. W skład grup roboczych do pracy z rodziną wchodzili przedstawiciele różnych instytucji w każdym przypadku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji, a także w zależności od potrzeb członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni lub wychowawcy. Na spotkania wzywano osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i zapraszano osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Zakończono procedurę NK w 118 przypadkach, w tym w 46 przypadkach procedura NK była rozpoczęta w roku. Powodem zakończenia procedury było ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy (105 przypadków) albo brak zasadności podejmowania dalszych działań (13 przypadków). 2. Diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Wyszków. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wyszków prowadzona jest na bieżąco. Ponadto Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Wyszków (uwzględniając w niej problem przemocy w rodzinie) przeprowadzono w 2012 roku koszt 4.000,00 zł (GKRPS). 3

4 3. Podnoszenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przed przemocą. Pracownicy wszystkich służb zaangażowanych w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochroną ofiar przed przemocą systematycznie uczestniczą w szkoleniach dotyczących w/w tematyki. Były to w większości szkolenia bezpłatne, których organizatorami było Stowarzyszenie Niebieska Linia i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Poniższa tabela przedstawia działania skierowane do osób zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochroną ofiar przed przemocą w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wyszków na rok. L.p. NAZWA SZKOLENIA ADRESACI CZAS REALIZACJI 1. Szkolenie z zakresu Członkowie Gminnego Zespołu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Interdyscyplinarnego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Niebieskie Karty 2. Jak pracować ze sprawcą przemocy domowej według modelu z Duluth Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych m.in. pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy, członkowie GKRPA, pedagodzy i psycholodzy szkół Pracownik socjalny OPS Członek GKRPA 3. Szkoła dla rodziców Warsztat dla profesjonalistów (pracownicy OPS, sądu, pedagodzy szkolni, pracownicy świetlic środowiskowych ) 4. Kurs metodą e- learningową Praktyczne aspekty funkcjonowania w Polsce systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szkolenie dla kadry pedagogicznej z zakresu 4 KOSZT w zł r 650,00 (wydatki w zakresie przeciwdział ania przemocy w rodzinie - I sesja II sesja Pracownik socjalny OPS Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkół, przedszkoli i 750,00 (wydatki w zakresie przeciwdział ania przemocy w rodzinie 750, ,00 270,00 (wydatki w zakresie przeciwdział ania przemocy w rodzinie ,00 (wydatki

5 pomocy uczniowi krzywdzonemu procedura Niebieskie Karty. 6. Profilaktyka uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym efektywne działania GKRPA oraz służb pomocowych 7. Grupy robocze w praktyce kontakt z osobą stosującą przemoc w ramach pracy grupy roboczej. 8. Praca z dzieckiem trudnym wychowawczo, agresywnym pochodzącym z rodziny alkoholowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w zakresie przeciwdział ania przemocy w rodzinie Członkowie GKRPA ,00 Członkowie grup roboczych m.in. pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy, członkowie GKRPA, pedagodzy i psycholodzy szkół, członkowie ZI Nauczyciele/wychowawcy świetlic ,00 (wydatki w zakresie przeciwdział ania przemocy w rodzinie ,00 4. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wyszków poprzez organizację wolnego czasu i edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania podejmowane w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w rodzinie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wyszków na rok. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY A) Obozy socjoterapeutyczne/wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie LP. NAZWA DZIAŁANIA ODBIORCY CZAS REALIZACJI 1. Wypoczynek letni dla dzieci z 20 dzieci programem socjoterapeutycznym 25 dzieci w Zakopanem (merytorycznie i organizacyjnie odpowiedzialny 2. Wakacyjne zajęcia opiekuńczoprofilaktyczne 20 dzieci w Lucynowie 3. Wakacyjne zajęcia opiekuńczoprofilaktyczne w Lucynowie 23 dzieci KOSZT w zł , ,00 ( 3.876, ,00 5

6 4. Spływ kajakowy szlakiem rzek Ełk i Biebrzy Obóz zimowy w Zakopanem (merytorycznie i organizacyjnie odpowiedzialna Parafia p.w. Świętej Rodziny w Wyszkowie) 5. Kolonie Letnie Pogodne Lato w Słupi (merytorycznie i organizacyjnie odpowiedzialny PCPR) 10 dzieci 5 dzieci dzieci ( bezfinans owo bezfinans owo B) Świetlica Socjoterapeutyczna/Środowiskowe świetlice opiekuńczo-wychowawcze L.P. NAZWA ŚWIETLICY ILOŚĆ KOSZT ODBIORCÓW 1 Świetlica Socjoterapeutyczna Słoneczna 54 dzieci z 35 rodzin ,09 2. Środowiskowa świetlica opiekuńczowychowawcza 30 dzieci oraz ,00 w Skuszewie (świetlica znajduje się w strukturach organizacyjnych osób dorosłych 8 044,00 ( Łącznie: ,00 3. Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 30 dzieci ,00 Ponadto, kontynuowano i uruchomiono nowe miejsca, w których prowadzone były systematycznie zajęcia profilaktyczno - opiekuńcze dla dzieci z terenów wiejskich Gminy Wyszków. L.P. NAZWA DZIAŁANIA ILOŚĆ ODBIORCÓW KOSZT 1. Zajęcia profilaktyczno - opiekuńcze w Gulczewie 18 dzieci 8.355,00 2 Zajęcia profilaktyczno - opiekuńcze w Lucynowie 24 dzieci 7.355,56 3 Zajęcia profilaktyczno - opiekuńcze w Łosinnie 18 dzieci 1.900,00 4 Zajęcia profilaktyczno - opiekuńcze w Kamieńczyku 8 dzieci 2.895,34 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW Lp NAZWA DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNEGO 1. Picie alkoholu i eksperymentowanie z innymi substancjami psychoaktywnymi przez dzieci i młodzieżreagowanie przez rodzica ADRESACI DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzice uczniów z: - ZS Rybno - Gimnazjum Nr2 - SP Lucynów - ZS Leszczydół Nowiny - SP nr 2 w Wyszkowie Łącznie 265 rodziców CZAS REALIZACJI KOSZT Łącznie: 6.150,00 6

7 2. Rodzicu, chroń swoje dziecko przed alkoholem- przyzwolenie rodziny na picie alkoholu przez dziecko. 3. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Rodzice uczniów z: - ZS Rybienko Leśne - Szkoła Filialna Skuszew - Przedszkole nr 9 - SP Łosinno Łącznie 90 rodziców Rodzice ,00 330,00 330,00 330,00 Łącznie 1.320, ,00 W ramach finansowania powyższych działań prowadzone były różnego rodzaju warsztaty/programy profilaktyczne/socjoterapeutyczne dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i wakacyjnych oraz zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców tych dzieci. Kwotą 1.512,00 zł. sfinansowano dla 60 dzieci ze świetlic udział w profilaktycznym spektaklu Zaczarowany świat bajek (17.10.). Dodatkowo kwotą 500,00 zł. doposażono Świetlicę Socjoterapeutyczną. Ponadto, w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego sfinansowano zadania: Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, w rodzinach których występują problemy alkoholowe, Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych i Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia. Przeprowadzono też szereg działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie w szkołach i przedszkolach programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia z uwzględnieniem pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych. Ponadto dofinansowano kwotą 7.999,35 zł XV Bezalkoholowy Bal Karnawałowy w Wyszkowie. Organizowane też były pikniki, festyny profilaktyczne, które były częścią działań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców oraz innych osób pracujących w obszarze profilaktyki w ramach odbywających się Wyszkowskich Dni Profilaktyki. Ponadto w roku ze środków GKRPA została wydana ulotka informacyjna dotycząca działalności Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki. Szczegółowe dane dotyczące w/w działań znajdują się w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wyszków w roku. 5. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie: a) Liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie korzystających z różnych form pomocy (materialnej, pracy socjalnej, poradnictwa ) - 90 b) Pomoc całodobowa umieszczenie w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie 1 rodzina (4 osoby) c) Podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę Niebieskie Karty - grupy robocze (rozmowy informacyjno wspierające z osobami doznającymi przemocy) zgłosiło się 77 osób. 7

8 Środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczone były w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej Rozdział: środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota ,00 zł. Działania podejmowane w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w rodzinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wyszków w roku. W ramach pracy Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki świadczona była pomoc indywidualna i grupowa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Praca prowadzona była poprzez wsparcie emocjonalne, edukację, poradnictwo, wspieranie zmian życiowych, prowadzenie działań zmierzających do zatrzymania przemocy. Udzielono 158 osobom doznającym przemocy w rodzinie porad indywidualnych w zakresie wieloproblemowym. Koszt ,00 zł. Udzielono 23 osobom /331 porad grupowych /47 grup/ średnio w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej uczestniczyło 7 osób. Koszt zajęć grupowych 4.700,00zł. Pracownik prowadzący pracę z osobami doznającymi przemocy w rodzinie współpracował z Sądem, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania podjęte przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie /dane dotyczą powiatu wyszkowskiego/. 1. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą ogółem 181, w tym w gminie Wyszków kobiety 147 (w gminie Wyszków 79) - mężczyźni 16 ( w gminie Wyszków - 9) - nieletni 18 ( w gminie Wyszków -2 ) 2. Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą : - umieszczenie w ośrodku wsparcia 1 osoba, - udzielenie pomocy medycznej 1 osoba, - inny rodzaj pomocy 26 osób 6. Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. Działania podjęte przez Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie /dane dotyczą powiatu wyszkowskiego/. a). Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie ogółem 164, w tym w gminie Wyszków kobiety 18 (w gminie Wyszków - 10) - mężczyźni 166 (w gminie Wyszków - 80) - nieletni - 0 b). Liczba osób zatrzymanych, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie (ogółem) 8 (w gminie Wyszków - 6) - kobiet 0 - mężczyzn 8 c). Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod 8

9 wpływem alkoholu (ogółem) 90 - kobiet mężczyzn 88 - nieletnich 0 d). Liczba osób doprowadzonych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia (ogółem) 62 - kobiet 1 - mężczyzn 61 - nieletni 0 e). W ramach procedury Niebieskie Karty zostało wszczętych 36 postępowań przygotowawczych z art. 207 k.k., z czego 16 zostało zakończonych sporządzeniem aktu oskarżenia. Ponadto przeprowadzono 8 postępowań w ramach czynności sprawdzających w kierunku art. 207 k.k., które zostały zakończone wydaniem postanowienia o odmowie wczęcia dochodzenia. f). Dzielnicowi z KPP przeprowadzają systematyczne wizyty (nie rzadziej niż raz w miesiącu) w miejscach zamieszkania rodzin, w których występują różne formy przemocy i prowadzą rozmowy zarówno z osobami dotkniętymi przemocą jak i stosującymi przemoc. Przedstawione zadania wykonywane są przez funkcjonariuszy policji w ramach ustawowych zadań dotyczących wymienionej problematyki i w tym zakresie nie jest prowadzona odrębna statystyka dotycząca ponoszonych kosztów. Działania podjęte przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie /dane dotyczą powiatu wyszkowskiego/: a) Liczba dozorów kuratorskich w związku z art. 207 kk 19 b) Nadzory w sprawach opiekuńczych (różne formy przemocy) c) Nadzory dotyczące osób uzależnionych od alkoholu Kuratorzy w w/w sprawach realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z orzeczeniem sądu. Środki na realizację w/w zadań pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości i wykonywane są przez kuratorów w ramach ustawowych zadań. Nie ma wydzielonych odrębnych środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Działania podejmowane w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w rodzinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wyszków na rok a) Grupa korekcyjno- edukacyjna dla sprawców przemocy w rodzinie została uruchomiona w miesiącu grudniu roku 7 osób /6 spotkań/ 32 konsultacje/ średnio w grupie uczestniczyło 5 osób - koszt zł. b) Wnioski złożone do GKRPA o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego 119 c) Wnioski skierowane do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego 97 Działania podjęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej: a) Podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę Niebieskie Karty - grupy robocze (rozmowy interwencyjne z osobami stosującymi przemoc) zgłosiło się 37 osób. 9

10 b) Od m-ca września r. w Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki prowadzone były indywidualne konsultacje kwalifikujące sprawców przemocy do programu korekcyjnoedukacyjnego skorzystało 10 osób, koszt 1914,72 zł. (środki na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie). c) Prowadzenie procedury Niebieskie Karty (obsługa organizacyjno techniczna grup roboczych) 192 spotkania. III. EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Podjęte w programie działania spowodowały osiągnięcie założonych celów: 1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wyszków poprzez: a) zintegrowany system pomocy, wsparcia i interwencji służb działających w tym obszarze, b) wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży promujących zachowania nieagresywne, c) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy. 2. Zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie u profesjonalistów zajmujących się tą problematyką. 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 4. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy. Niniejszy dokument został przygotowany przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie 10

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014 Wyszków, 9.03.2015r. I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Sprawozdanie za rok 2016 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2016 Wyszków, dnia 13.03.2017 r. I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa, 26 marzec 2013 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2012 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2013 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 0 do VI 0 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzepin

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

2013 ROK S P R A W O Z D A N I E SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA.

2013 ROK S P R A W O Z D A N I E SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA. VII. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI. S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W KOŚCIANIE ORAZ GRUP ROBOCZYCH ZA 0 ROK I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA..

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

Zespól Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny Zespól Interdyscyplinarny Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) jednym z zadań gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 ZA ROK 2012 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2016 ustanowiony został uchwałą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2015-2020 za rok 2016 I. WSTĘP. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.107.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Spis treści I. Wstęp II.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań Załącznik do Uchwały nr 2522/2017 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 15.02.u HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DLA DZIELNICY OCHOTA W 2017 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Wstęp I. Podstawa prawna II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju w dniach 2-3 grudnia 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju w dniach 2-3 grudnia 2014 r. S.2.431.1.38.2014.AJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku - Zdroju w dniach 2-3 grudnia 2014 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski ul. Rynek 15 74-510

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2015 2020 I. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków i zasad jego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr V/15/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 utego 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2014 1 I. Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Wstęp I. Podstawa prawna II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r. S-2. 431.1.20.2014.RB Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Lipianach ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE I GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK WPROWADZENIE Samorząd Gminy a ustawa o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE Załącznik do Uchwały Nr XII/150/11 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 3 lutego 2009 r. projekt ustawy został rozpatrzony przez Radę Ministrów, a następnie skierowany pod obrady Sejmu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych. dla Gminy Puchaczów. na rok 2016

Program Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych. dla Gminy Puchaczów. na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XIII /98/ 15 Rady Gminy Puchaczów z dnia 16.12.2015r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puchaczów na rok 2016 Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2018 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Kodrąb z dnia.. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata za 2016 rok

Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata za 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo