Regulamin. przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita UŜyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają: 1) stypendium stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita 2) stypendysta osoba, której przyznano stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita 3) kandydat osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium 4) student osoba, która podjęła studia poza granicami Polski. I. Forma pomocy 1 1. Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita skierowane są do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny i podejmują studia zagranicą na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. 2. Stypendium przyznawane jest kandydatom rozpoczynającym pierwszy rok studiów wymienionych w 3 ust. 1 poza granicami Polski. 3. Stypendium przyznawane jest na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów za granicą, w szczególności: czesnego, opłat za akademik lub mieszkanie, wyŝywienia. 4. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego z moŝliwością przedłuŝenia na dalsze lata nauki. 5. Stypendia mają charakter stypendiów pienięŝnych. 6. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku o stypendium naukowe, zwanego dalej wnioskiem, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu oraz umowy o przyznanie stypendium, zwanej dalej umową stypendialną, za wyjątkiem kandydatów, o których mowa w ust Kandydaci ubiegający się o stypendium po raz kolejny, składają wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. II. Źródła finansowania Stypendium przyznawane jest ze środków pochodzących z budŝetu Miasta Gdańska. 2 III. Kryteria przyznawania stypendiów i warunki formalne 3 1. Stypendium naukowe im. G. D. Fahrenheita przeznaczone jest dla studentów rozpoczynających: 1) jednolite studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra, 2) studia magistersko inŝynierskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra inŝyniera, 3) studia I stopnia licencjackie lub inŝynierskie kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inŝyniera. 2. O stypendium nie moŝe się ubiegać osoba rozpoczynająca studia doktoranckie. 3. O stypendium nie moŝe się ubiegać osoba, która w roku poprzedzającym rok złoŝenia wniosku o stypendium lub w latach poprzednich podjęła jakiekolwiek studia w kraju lub zagranicą i uzyskała status studenta.

2 4. O stypendium nie moŝe się ubiegać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyŝszych i posiada tytuł licencjata, magistra lub inŝyniera z zastrzeŝeniem 3 ust Kandydat ubiegający się o stypendium po raz pierwszy winien spełniać łącznie następujące warunki: 1) być, co najmniej od trzech lat zameldowanym na pobyt stały w Gdańsku, 2) być przyjęty na wyŝszą uczelnię poza granicami Polski na pierwszy rok studiów, 3) złoŝyć w terminie wskazanym w 4 ust. 1 poprawnie wypełniony wniosek, o którym mowa w 1 ust. 6, 4) załączyć wszystkie wymienione we wniosku dokumenty stanowiące załączniki, w tym: a) list motywacyjny z uwzględnieniem dalszej drogi kształcenia i rozwoju w przypadku nie przyznania stypendium, b) kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu matury międzynarodowej potwierdzoną notarialnie lub przez pracownika Wydziału Edukacji i przetłumaczoną na język polski przez tłumacza przysięgłego, jeśli jest w języku obcym, c) dokument potwierdzający przyjęcie na wyŝszą uczelnię poza granicami Polski przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego, d) dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania), e) charakterystykę wybranej uczelni z podaniem miejsca w rankingach uczelni, f) program studiów, g) informację o czasie trwania roku akademickiego, jeśli obejmuje więcej niŝ 9 miesięcy nauki (data rozpoczęcia I semestru i zakończenia II semestru) potwierdzoną przez władze szkoły i przetłumaczoną na język polski, h) kosztorys z wyszczególnieniem kwot, które będą pokryte przez stypendium, i) zaświadczenia (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające szczególne osiągnięcia naukowe, aktywność społeczną, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, osiągnięcia artystyczne i sportowe itp. j) rekomendacje (przetłumaczone na język polski, jeśli są w języku obcym), k) CV, 5) wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, 6) dokumenty składane w kopiach winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem u pracownika Wydziału Edukacji przyjmującego wniosek. 6. Kandydat ubiegający się o stypendium w drugim i kolejnym roku studiów winien spełniać następujące warunki: 1) być nieprzerwanie zameldowany w Gdańsku na pobyt stały z uwzględnieniem okresu wskazanego w 3 ust. 5 pkt 1, 2) złoŝyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w 4 ust. 1 poprawnie wypełniony wniosek, o którym mowa w 1 ust. 7, 3) załączyć wszystkie wymienione we wniosku załączniki, w tym: a) list motywacyjny z uwzględnieniem dalszej drogi kształcenia i rozwoju w przypadku nie przyznania stypendium, b) sprawozdanie z realizacji umowy stypendialnej oraz realizacji obowiązków zawartych w 6, c) zaświadczenie wydane przez władze szkoły potwierdzające zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów objętych programem studiów wraz z uzyskanymi ocenami przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, d) kosztorys z wyszczególnieniem kwot, które będą pokryte przez stypendium, e) informację o czasie trwania roku akademickiego, jeśli obejmuje więcej niŝ 9 miesięcy nauki (data rozpoczęcia i zakończenia kolejnego roku akademickiego) potwierdzoną przez władze szkoły i przetłumaczoną na język polski, f) dokument potwierdzający przyjęcie na studia II stopnia poza granicami Polski przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy osób wymienionych w 3 ust. 8). 7. Student nie moŝe ubiegać się o kontynuację stypendium w kolejnych latach, jeŝeli nastąpiła przerwa w otrzymywaniu stypendium.

3 8. O stypendium moŝe się ubiegać student, który ukończył studia I stopnia i uzyskał tytuł licencjata lub inŝyniera, rozpoczynający studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na tym samym kierunku studiów, z wyłączeniem studiów doktoranckich, który nieprzerwanie otrzymywał stypendium w poprzednich latach. W takim przypadku do wniosku o stypendium naleŝy załączyć dodatkowo: 1) dokument potwierdzający przyjęcie na studia II stopnia poza granicami Polski przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego, 2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia potwierdzoną notarialnie lub przez pracownika Wydziału Edukacji i przetłumaczoną na j. polski przez tłumacza przysięgłego. IV. Tryb przyznawania stypendiów 4 1. Kandydat powinien przedłoŝyć wniosek stanowiący załącznik Nr 1 lub załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu Kapitule Stypendialnej w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca danego roku wraz z załącznikami, za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja Wnioski analizowane są pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Edukacji przed przedstawieniem ich Kapitule Stypendialnej. 3. Wnioski, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w niniejszym Regulaminie odsyłane są Kandydatowi bez rozpatrzenia. 4. Wnioski, które spełniają wymagania formalne rozpatruje Kapituła Stypendialna powołana Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Gdańska. 5. Pracami Kapituły Stypendialnej kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu. 6. W swojej decyzji o przyznaniu stypendium naukowego Kapituła określa ilość przyznawanych stypendiów na dany rok akademicki oraz ich wysokość, kierując się wysokością środków przyznanych na powyŝszy cel w budŝecie Miasta Gdańska. 7. Kapituła przyznając stypendia kieruje się: 1) dotychczasowymi udokumentowanymi osiągnięciami kandydata, 2) wyborem uczelni, 3) zgodnością kierunku studiów z dotychczasowym dorobkiem i osiągnięciami oraz zainteresowaniami kandydata, 4) specyfiką wybranego kierunku studiów, 5) wynikami matury, 6) moŝliwością wykorzystania przez stypendystę przyznanej kwoty zgodnie z przeznaczeniem, 7) własną motywacją kandydata zawartą w liście motywacyjnym załączonym do wniosku. 8. Minimalna i maksymalna kwota stypendium ustalana jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w zaleŝności od przeznaczonych środków w budŝecie Miasta Gdańska na ten cel. 9. Decyzja Kapituły o przyznaniu stypendium jest ostateczna. 10. Obsługa organizacyjna stypendium prowadzona jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. V. Tryb realizacji stypendiów 5 1. Wypłata stypendium musi zostać poprzedzona podpisaniem umowy stypendialnej w terminie do 20 września danego roku, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. 2. JeŜeli umowa nie zostanie podpisana w terminie wskazanym w ust. 1, stypendysta traci prawo do wypłaty stypendium za dany miesiąc. 3. Umowa moŝe zostać podpisana przez pełnomocnika stypendysty po okazaniu notarialnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa z notarialnym uwierzytelnieniem podpisu. 4. Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto stypendysty wskazane w umowie, o której mowa w ust. 1 w terminie do 15 dnia kaŝdego miesiąca za dany miesiąc przez okres kolejnych

4 dziewięciu lub dziesięciu miesięcy nauki w roku akademickim (w zaleŝności od czasu nauki wynikającego z programu studiów i specyfiki uczelni). 5. JeŜeli stypendium przyznano na 10 miesięcy nauki, wypłata pierwszej raty stypendium następuje w październiku danego roku z wyrównaniem za wrzesień. 1. Stypendysta zobowiązany jest do: VI. Obowiązki stypendysty 1) zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy, a takŝe nabywania nowych umiejętności, 6 2) realizowania w terminie programu studiów, w sposób godny reprezentowania Miasta Gdańska oraz podejmowania pracy wolontariackiej, w tym spotkań z młodzieŝą gdańską, 3) prowadzenia prelekcji, w czasie których będzie się dzielił swoją wiedzą i zdobytym w trakcie studiów doświadczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez Miasto Gdańsk. 2. Stypendysta zobowiązany jest do przedłoŝenia Kapitule Stypendialnej w terminie do 31 lipca danego roku pisemnego sprawozdania zawierającego opis przebiegu studiów oraz wykorzystania przyznanego stypendium z wyszczególnieniem celu, na jaki stypendium zostało przeznaczone, a takŝe z realizacji obowiązków nałoŝonych na niego w ust Stypendysta zobowiązany jest do przedłoŝenia Kapitule Stypendialnej zaświadczenia wydanego przez władze szkoły potwierdzającego zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów objętych programem studiów wraz z uzyskanymi ocenami danego roku studiów, na który wypłacane było stypendium w terminie do 31 lipca kaŝdego roku. 4. W przypadku, jeśli stypendysta z uwagi na harmonogram studiowania nie moŝe złoŝyć zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 w terminie wskazanym w ust. 3, winien złoŝyć odpowiednie oświadczenie, w którym wskaŝe termin dostarczenia zaświadczenia. 5. Przypadek, o którym mowa w ust 4 nie moŝe być traktowany jako spełnienie warunku określonego w 2 ust. 6 pkt 3 lit. c. VII. Utrata prawa do stypendium 7 1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w następujących przypadkach: 1) dane wskazane we wniosku o przyznanie stypendium są niezgodne z prawdą lub 2) przestał spełniać którekolwiek z kryteriów wymaganych do otrzymywania stypendium, o których mowa w 3 ust. 5 i 6 lub 3) nie przeznaczył stypendium na cel wskazany w niniejszym regulaminie i w zawartej umowie stypendialnej lub 4) nie przedłoŝył sprawozdania, o którym mowa w 6 ust. 2 niniejszego regulaminu lub 5) nie przedłoŝył zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów objętych programem studiów wraz z uzyskanymi ocenami, o którym mowa w 6 ust. 3, z zastrzeŝeniem 6 ust. 4 lub 6) utracił status studenta na wskazanej we wniosku i w umowie uczelni lub 7) naruszył dobre imię Miasta Gdańska. 2. Utrata prawa do stypendium jest podstawą do rozwiązania umowy stypendialnej przez Miasto Gdańsk. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 następuje wypowiedzenie umowy przez Miasto Gdańsk za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 4. Stypendysta winien zwrócić pobrane stypendium za okres, w którym utracił prawo do jego otrzymywania zgodnie z ust W okresie wypowiedzenia umowy stypendialnej Miasto Gdańsk wstrzymuje wypłatę stypendium.

5 Wypełnia przyjmujący wniosek: Załącznik Nr 1 Do Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita data wpływu i podpis przyjmującego Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita dla kandydatów ubiegających się o stypendium po raz pierwszy 1. DANE OSOBOWE: nazwisko: data urodzenia: imię: miejsce urodzenia: imię i nazwisko rodzica/opiekuna 1 : PESEL: NIP: adres zameldowania na pobyt stały: miejscowość: ulica: kod pocztowy: dokument potwierdzający toŝsamość: nazwa: seria i numer: telefon (w polskiej sieci): e mail: 2. DANE DOTYCZĄCE UKOŃCZONEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ: nazwa szkoły: adres: rok zdania egzaminu maturalnego: 3. DANE DOTYCZĄCE ROZPOCZYNANYCH STUDIÓW: nazwa uczelni: adres uczelni: kierunek studiów w tłumaczeniu polskim: System studiów 2 : studia licencjackie I stopnia jednolite studia magisterskie studia inŝynierskie I stopnia studia magistersko inŝynierskie czas trwania studiów (w latach): data rozpoczęcia I semestru: data zakończenia II semestru: 1 Dotyczy osób niepełnoletnich. 2 Zaznaczyć właściwy kwadrat.

6 4. INNE STYPENDIA I FUNDUSZE, O KTÓRE KANDYDAT SIĘ UBIEGA LUB OTRZYMUJE: nazwa: kwota: Oświadczenie kandydata: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w celach związanych z przyznaniem stypendium, w tym równieŝ na umieszczenie ich na stronie internetowej. Oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne czytelny podpis kandydata (rodzica/opiekuna 3 ) Załączniki: 1. List motywacyjny z uwzględnieniem koncepcji drogi kształcenia i rozwoju w przypadku nie przyznania stypendium im. G. D. Fahrenheita. 2. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania). 3. Kserokopia dowodu osobistego. 4. Kserokopia Świadectwa Dojrzałości lub Dyplomu Matury Międzynarodowej potwierdzona notarialnie lub przez pracownika Wydziału Edukacji i przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego, jeśli jest w języku obcym. 5. Dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną wyŝszą uczelnię (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego). 6. Charakterystyka wybranej uczelni z podaniem miejsca w rankingach uczelni. 7. Program studiów. 8. Informacja o czasie trwania roku akademickiego, jeśli obejmuje więcej niŝ 9 miesięcy nauki (data rozpoczęcia I semestru i zakończenia II semestru) potwierdzona przez władze szkoły i przetłumaczona na język polski. 9. Kosztorys z wyszczególnieniem kwot, które będą pokryte przez stypendium (załącznik do wniosku). 10. Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia naukowe, aktywność społeczną, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, osiągnięcia artystyczne i sportowe itp. 11. Rekomendacje (przetłumaczone na język polski, jeśli są w języku obcym). 12. CV. Uwaga: Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez pracownika Wydziału Edukacji przyjmującego wniosek. 3 Dotyczy osób niepełnoletnich.

7 Załącznik do Wniosku o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita Kosztorys l.p. Wyszczególnienie pozycji kosztorysu Przewidywany koszt Kwota wydatkowana ze stypendium Kwota wydatkowana z innych środków za rok akademicki w PLN 1 1. Czesne za studia 2. Opłata za akademik / mieszkanie 3. WyŜywienie 4. Podręczniki i inne pomoce naukowe 5. Pozostałe, wymienić jakie? Razem punkty 1-4: Razem: Dodatkowe informacje: Środki uzyskane z Innych stypendiów i dotacji:... data i podpis kandydata 1 Kwoty naleŝy podać w przeliczeniu na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego.

8 Wypełnia przyjmujący wniosek: Załącznik Nr 2 Do Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita data wpływu i podpis przyjmującego Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita dla kandydatów ubiegających się o kontynuację stypendium 1. DANE OSOBOWE: nazwisko: data urodzenia: PESEL: NIP: adres zameldowania na pobyt stały: miejscowość: ulica: kod pocztowy: imię: miejsce urodzenia: dokument potwierdzający toŝsamość: nazwa: seria i numer: telefon (w polskiej sieci): e mail: 2. DANE DOTYCZĄCE UKOŃCZONEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ: nazwa szkoły: adres: rok zdania egzaminu maturalnego: 3. DANE DOTYCZĄCE KONTYNUOWANYCH STUDIÓW: nazwa uczelni: adres uczelni: kierunek studiów w tłumaczeniu polskim: System studiów 1 : studia licencjackie I stopnia jednolite studia magisterskie studia inŝynierskie I stopnia studia magistersko inŝynierskie studia II stopnia czas trwania studiów (w latach): data rozpoczęcia I semestru: ukończony rok studiów: data zakończenia II semestru: 1 Zaznaczyć właściwy kwadrat.

9 Posiadany dyplom ukończenia studiów I stopnia: licencjat inŝynier 4. INNE STYPENDIA I FUNDUSZE, O KTÓRE KANDYDAT SIĘ UBIEGA LUB OTRZYMUJE: nazwa: kwota: Oświadczenie kandydata: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w celach związanych z przyznaniem stypendium, w tym równieŝ na umieszczenie ich na stronie internetowej. Oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne czytelny podpis kandydata Załączniki: 13. List motywacyjny z uwzględnieniem koncepcji drogi kształcenia i rozwoju w przypadku nie przyznania stypendium im. G. D. Fahrenheita. 14. Sprawozdanie z realizacji umowy stypendialnej oraz realizacji obowiązków, o których mowa w 6 Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita. 15. Zaświadczenie wydane przez władze szkoły potwierdzające zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów objętych programem studiów wraz z uzyskanymi ocenami (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego). 16. Aktualny dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania). 17. Kserokopia dowodu osobistego. 18. Dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną wyŝszą uczelnię przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego (dotyczy osób, o których mowa w 3 ust. 8 regulaminu). 19. Charakterystyka wybranej uczelni z podaniem miejsca w rankingach uczelni. 20. Program studiów. 21. informacja o czasie trwania roku akademickiego, jeśli obejmuje więcej niŝ 9 miesięcy nauki (data rozpoczęcia i zakończenia kolejnego roku akademickiego) potwierdzona przez władze szkoły i przetłumaczona na język polski. 22. Kosztorys z wyszczególnieniem kwot, które będą pokryte przez stypendium (załącznik do wniosku). 23. Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia uzyskane w ostatnim roku akademickim. 24. Rekomendacje (przetłumaczone na język polski, jeśli są w języku obcym). 25. CV. Uwaga: Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez pracownika Wydziału Edukacji przyjmującego wniosek.

10 Umowa Nr Załącznik Nr 3 Do Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita W dniu , pomiędzy Miastem Gdańsk z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk, reprezentowanym przez: oraz , zamieszkałą/ym w Gdańsku przy ul legitymującą/ym się dowodem osobistym numer wydanym przez zwaną/ym dalej Stypendystą, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Realizując program stypendialny na rok akademicki Miasto Gdańsk zobowiązuje się do przekazania Stypendyście kwoty PLN (słownie: ) z tytułu stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita w związku z podjęciem/kontynuacją przez stypendystę studiów na kierunek Wypłata stypendium zostanie dokonana w ratach po PLN miesięcznie począwszy od roku do roku, przelewem na konto bankowe Stypendysty numer: w banku: Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto stypendysty wskazane w ust. 2 do 15 dnia kaŝdego miesiąca za dany miesiąc z zastrzeŝeniem ust. 4 przez okres nauki w roku akademickim wskazany w ust JeŜeli stypendium przyznano na 10 miesięcy nauki, wypłata pierwszej raty stypendium następuje w październiku danego roku z wyrównaniem za wrzesień. 2 Stypendysta oświadcza, Ŝe dane podane we wniosku o stypendium i stanowiące podstawę przyznania stypendium są zgodne z prawdą Stypendysta zobowiązuje się wykorzystać stypendium do częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów studiów za granicą przedstawionych we wniosku o przyznanie stypendium, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 2. Stypendysta zobowiązuje się umieścić informację o tym, iŝ otrzymuje stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita w swoich publikacjach (naukowych i innych), przygotowywanych i publikowanych w trakcie trwania studiów. 3. Stypendysta zobowiązuje się przedłoŝyć zaświadczenie potwierdzające zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów objętych programem studiów wraz z uzyskanymi ocenami danego roku studiów, na który wypłacane było stypendium w terminie do 31 lipca r. 4. Stypendysta zobowiązuje się w terminie do dnia 31 lipca r. do przygotowania pisemnego sprawozdania z przebiegu studiów oraz wykorzystania przyznanego stypendium z wyszczególnieniem celu, na jaki stypendium zostało przeznaczone, a takŝe z realizacji obowiązków nałoŝonych na niego w 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita, który stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Gdańska z dnia roku, zwanego dalej Regulaminem stanowiącego integralną część niniejszej umowy, którego treść jest znana stypendyście. niepotrzebne skreślić

11 5. Stypendysta zobowiązuje się do współpracy z Miastem Gdańsk w zakresie ewentualnych ocen programu stypendialnego, w tym do dostarczenia wypełnionych ankiet oceny. 6. Stypendysta zobowiązuje się w terminie do 31 października roku do podania adresu, pod którym będzie zamieszkiwał podczas studiów za granicą, a takŝe do podania numeru telefonu kontaktowego w polskiej sieci telefonicznej i aktualnego adresu e mail oraz do informowania Miasta Gdańska o ich zmianie następującej w trakcie studiów Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku wystąpienia jednej z poniŝszych przyczyn: 1) dane wskazane we wniosku o przyznanie stypendium będą niezgodne z prawdą, 2) Stypendysta przestał spełniać którekolwiek z kryteriów wymaganych do otrzymania stypendium, o których mowa w 3 ust. 5 i 6 Regulaminu, 3) Stypendysta nie przeznaczy stypendium na cel wskazany w niniejszej umowie i Regulaminie, 4) Stypendysta nie przedłoŝy sprawozdania, o którym mowa w 6 ust. 2 Regulaminu oraz zaświadczenia, o których mowa w 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, 5) Stypendysta utraci status studenta na wskazanej we wniosku i umowie uczelni, 6) Stypendysta naruszy dobre imię Miasta Gdańska. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 następuje wypowiedzenie umowy przez Miasto Gdańsk za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Stypendysta winien zwrócić Miastu Gdańsk pobrane stypendium za okres, w którym utracił prawo do jego otrzymywania zgodnie z ust. 1 w terminie do końca okresu wypowiedzenia. 4. W okresie wypowiedzenia Miasto Gdańsk wstrzymuje wypłatę stypendium. 5 Stypendysta oświadcza, Ŝe godzi się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z programem stypendialnym oraz w celach promocyjnych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska (np. informacje o przebiegu studiów, wydanych publikacjach, wygłoszonych prelekcjach, koncertach, wystawach itp.). Integralną część niniejszej umowy stanowi wniosek o przyznanie stypendium oraz Regulamin. 6 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŝności W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy finanse publiczne oraz postanowienia Regulaminu. 2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Miasta Gdańska. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzech Gdańska i jednym dla Stypendysty. 9 dla Miasta Miasto Gdańsk Stypendysta (pieczęcie i podpisy) (podpis)

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 5 października 2015 r.

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 5 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SOCJALNYCH DLA STUDENTÓW PRZEZ FUNDACJĘ SAMOTNA MAMA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SOCJALNYCH DLA STUDENTÓW PRZEZ FUNDACJĘ SAMOTNA MAMA REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SOCJALNYCH DLA STUDENTÓW PRZEZ FUNDACJĘ SAMOTNA MAMA Program stypendiów socjalnych ma na celu wyrównywanie szans studentów pochodzących z rodzin niepełnych i wielodzietnych,

Bardziej szczegółowo

(-) Radosław Witkowski

(-) Radosław Witkowski Zarządzenie Nr 1639/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy stypendialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla z dnia 20 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/256/08 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

UCHWAŁA NR XXV/256/08 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU UCHWAŁA NR XXV/256/08 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR LVII/999/2014 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 lutego 2014 r.

Kielce, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR LVII/999/2014 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR LVII/999/2014 RADY MIASTA KIELCE z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM (zakres minimalny) Telefon kontaktowy, e-mail...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM (zakres minimalny) Telefon kontaktowy, e-mail... Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach projektu systemowego Eurostypendium drogą do dyplomu w ramach Działania 2.2. ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Bardziej szczegółowo

Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie

Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY KROKOWA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY KROKOWA Załącznik do Uchwały Nr LI/549/2014 z dnia 30 października 2014 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY KROKOWA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stypendium naukowe może być przyznawane szczególnie

Bardziej szczegółowo

19. Wnioski stypendialne (wraz z dokumentacją) powinny być nadsyłane pocztą lub dostarczane osobiście przez wnioskodawcę. 20.

19. Wnioski stypendialne (wraz z dokumentacją) powinny być nadsyłane pocztą lub dostarczane osobiście przez wnioskodawcę. 20. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia.. Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiów. 1.

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr 901/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZ FUNDACJĘ SAMOTNA MAMA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZ FUNDACJĘ SAMOTNA MAMA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZ FUNDACJĘ SAMOTNA MAMA Program socjalny ma na celu wyrównywanie szans rodzin niepełnych wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR VI/126/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 marca 2015 r.

Kielce, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR VI/126/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR VI/126/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI PRIORYTETOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM MIASTA ŁODZI. 7. elektronika i telekomunikacja 23. mechanika i budowa maszyn

KIERUNKI PRIORYTETOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM MIASTA ŁODZI. 7. elektronika i telekomunikacja 23. mechanika i budowa maszyn Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi KIERUNKI PRIORYTETOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 23 października 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 23 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia: Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 7 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 7 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 709 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 26 w r z e ś n i a 2006 roku

U C H W A Ł A Nr 709 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 26 w r z e ś n i a 2006 roku U C H W A Ł A Nr 709 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 26 w r z e ś n i a 2006 roku w sprawie regulaminu udzielania stypendiów w ramach realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŝy poprzez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1726 UCHWAŁA NR XXVIII/321/17 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/202/12 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/202/12 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/202/12 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 2512 UCHWAŁA NR XXXVII/395/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 maja 2013 r.

Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 2512 UCHWAŁA NR XXXVII/395/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 2512 UCHWAŁA NR XXXVII/395/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie realizacji Programu wspierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./../2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r.

UCHWAŁA NR./../2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r. UCHWAŁA NR./../2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r. PROJEKT w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Podkowy Leśnej za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 3010 UCHWAŁA NR XLIII/391/14 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 września 2015 r. Poz. 2799 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Białystok, dnia 4 września 2015 r. Poz. 2799 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 września 2015 r. Poz. 2799 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 31 marca 2011 r.

Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 31 marca 2011 r. Tekst ujednolicony uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379) zawierający zmiany wprowadzone uchwałą nr 512/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5205 UCHWAŁA NR XII/185/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 27 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5205 UCHWAŁA NR XII/185/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5205 UCHWAŁA NR XII/185/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży na rok szkolny/akademicki 2014/2015 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2014 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 16 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2014 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 16 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/253/2014 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 16 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM GMINY MOKRSKO DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM GMINY MOKRSKO DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW . Data wpływu ( pieczątka UG) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM GMINY MOKRSKO DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW CZĘŚĆ A ( wypełnia pracownik Urzędu Gminy w Mokrsku): Data wpływu:... Numer wniosku. Stwierdzenie kompletności

Bardziej szczegółowo

Komisja oceniająca 2. Cele programu stypendialnego 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów

Komisja oceniająca 2. Cele programu stypendialnego 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. Stypendia Prezydenta Miasta Opola przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Komisja oceniająca 2. Cele programu stypendialnego 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów

Komisja oceniająca 2. Cele programu stypendialnego 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. Stypendia Prezydenta Miasta Opola przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXX/295 /08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 4 grudnia 2008 roku

Uchwała nr XXX/295 /08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 4 grudnia 2008 roku Uchwała nr XXX/295 /08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie: Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania i cofania stypendiów, przyznawania nagród i wyróŝnień,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012

Zarządzenie Nr 23/2012 Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIÓW FUNDOWANYCH

REGULAMIN STYPENDIÓW FUNDOWANYCH REGULAMIN STYPENDIÓW FUNDOWANYCH ZPAS GROUP 1 Regulamin określa zasady i tryb przyznawania przez ZPAS GROUP stypendiów fundowanych dla studentów uczelni technicznych oraz warunki otrzymywania stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek Edycja pierwsza, rok akademicki 2008/2009

Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek Edycja pierwsza, rok akademicki 2008/2009 Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek Edycja pierwsza, rok akademicki 2008/2009 Postanowienia ogólne 1. Fundacja im. Anny Pasek, zwana dalej Fundacją, przyznaje w drodze konkursu Stypendium Naukowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/256/14 RADY GMINY KWIDZYN. z dnia 25 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/256/14 RADY GMINY KWIDZYN. z dnia 25 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/256/14 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla studentów, zamieszkujących na terenie Gminy Kwidzyn Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1006(54)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1006(54)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 1006(54)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego

Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr 903/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/250/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 sierpnia 2012 r. ustanowienia Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy Sybilla Naukowa.

UCHWAŁA NR XXIV/250/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 sierpnia 2012 r. ustanowienia Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy Sybilla Naukowa. UCHWAŁA NR XXIV/250/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Puławy Sybilla Naukowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WSP MHB z dnia 18 lipca 2017 r.

Załącznik 1 do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WSP MHB z dnia 18 lipca 2017 r. Załącznik 1 do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WSP.6101.1.2017.3 MHB z dnia 18 lipca 2017 r. Załącznik do zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz. 2906 UCHWAŁA NR XXXI/345/17 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich gimnazjów Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania stypendium im. Braci J. i St. Potoczków

Regulamin udzielania stypendium im. Braci J. i St. Potoczków Regulamin udzielania stypendium im. Braci J. i St. Potoczków (obowiązujący na rok szkolny/akademicki 2016/2017) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady udzielania pomocy stypendialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/296/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/296/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/296/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego CHEMO-KOP Rozwój nowoczesnych studiów CHEMicznych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2012 r. Poz. 2878 UCHWAŁA NR XVI/224/2012 RADY POWIATU W OLSZTYNIE. z dnia 28 września 2012 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2012 r. Poz. 2878 UCHWAŁA NR XVI/224/2012 RADY POWIATU W OLSZTYNIE. z dnia 28 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2012 r. Poz. 2878 UCHWAŁA NR XVI/224/2012 RADY POWIATU W OLSZTYNIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 sierpnia 2014 r. Poz. 4307 UCHWAŁA NR 440/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/244/2014 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/244/2014 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/244/2014 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Rząśnia dla uczniów i studentów za wyniki w nauce Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WPŁYNĘŁO Dnia Nr rejestru 2017/2018/ Podpis /SR Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol Wydziału:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 170f ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 2250 UCHWAŁA NR XXIV/207/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 15 października 2012 r.

Rzeszów, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 2250 UCHWAŁA NR XXIV/207/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 15 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 2250 UCHWAŁA NR XXIV/207/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 15 października 2012 r. w sprawie Programu wspierania edukacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1372 UCHWAŁA NR IV.14.2017 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz. 3244 UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium artystycznego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Talenty

Regulamin przyznawania stypendium artystycznego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Talenty Załącznik do Uchwały Nr 11/17 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z dnia 19.06.2017r. Regulamin przyznawania stypendium artystycznego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Talenty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego Solidarni Fundacji Świętego Mikołaja, rok szkolny 2010/2011

WNIOSEK. o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego Solidarni Fundacji Świętego Mikołaja, rok szkolny 2010/2011 Nr wniosku WNIOSEK o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego Solidarni Fundacji Świętego Mikołaja, rok szkolny 2010/2011 (wypełnia szkoła) Wnioskuję po raz pierwszy Kontynuacja Prosimy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub mającej utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów z Gminy Miasta Elbląg Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMOśLIWIAJĄCEJ UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX / 219 / 2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXXIX / 219 / 2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku Uchwała Nr XXXIX / 219 / 2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów absolwentom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT załącznik do pkt.10. Uchwała Nr.. Rady Gminy Sierakowice z dnia..

PROJEKT załącznik do pkt.10. Uchwała Nr.. Rady Gminy Sierakowice z dnia.. PROJEKT załącznik do pkt.10 Uchwała Nr.. Rady Gminy Sierakowice z dnia.. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenie Nr 21/2011 Zarządzenie Nr 21/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Jawora

Wniosek o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Jawora Załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendium Artystycznego Miasta Jawora... dane wnioskodawcy..., dn.... miejscowość data Burmistrz Miasta Jawora Urząd Miejski w Jaworze Rynek 1 59-400 Jawor Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 ĘŁ Dnia W P Ł Y N Ę Ł O Nr rejestru 2015/2016/ /SSdON Podpis Załącznik nr 5 do Regulaminu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol Wydziału

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/02/2016 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku.

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. w sprawie: utworzenia Uczelnianego Funduszu Stypendialnego, ze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 34 z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski. I. Postanowienia ogólne

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski. I. Postanowienia ogólne Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski Załącznik do uchwały Nr XXII/183/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2008r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania

Regulamin przyznawania Regulamin przyznawania Stypendiów dla profesorów wizytujących na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu PROGRES - Program rozwoju: Gospodarka - Edukacja Sukces. Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 236/XXXI/05 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 września 2005 r. REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów studentom w ramach realizacji projektu Pomoc stypendialna studentom

Bardziej szczegółowo