ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska"

Transkrypt

1 ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY Dorota Bagińska

2 Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Podstawa Prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr256 poz.2572, z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr83, poz.562). 3. Statut Szkoły 4. Zasady Oceniania w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. I. Cele oceniania osiągnięć uczniów 1. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce. 2. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego zdolności i zainteresowań. 3. Uświadomienie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie. 4. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy samokontroli i samooceny. 5. Ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia. 6. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 7. Korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. 8. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości: a. znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych; b. opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych; c. rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych i praktycznych) z wykorzystaniem znanych praw i zasad: - tworzenie planu rozwiązywania zadania; - znajomość wzorów; - znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek; - przekształcanie wzorów; - wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach; - analizę otrzymanego wyniku; - sformułowanie odpowiedzi; d. dokonanie analizy zadania; e. posługiwanie się językiem przedmiotu;

3 f. odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu g. planowanie i przeprowadzanie doświadczenia. Analizowanie wyników, przedstawianie wyników w tabelce lub na wykresie, wyciąganie wniosków, wskazywanie źródeł błędów; h. wykorzystywanie wiadomości i umiejętności "fizycznych" w praktyce; i. systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. II. Postanowienia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielom rzetelnej informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia. 2. Ocenianie pracy uczniów odbywa się na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych oraz aktywności uczniów na lekcji. 3. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 4. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 5. Wyniki sprawdzianu są ogłaszane do 2 tygodni po napisaniu sprawdzianu, 6. Poprawa pracy klasowej jest w formie pisemnej i odbywa się po lekcjach nauczyciela i ucznia. 7. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną i uczeń traci prawo do jej poprawy. 8. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej z przyczyn losowych powinien go zaliczyć w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 9. Za prace na lekcji przyznawane są plusy i minusy notowane w oddzielnym notatniku nauczyciela. W klasach z jedną godziną lekcji w tygodniu trzy plusy to ocena bardzo dobra i trzy minusy to ocena niedostateczna. 10. Plusy i minusy można otrzymać za prace domowe, rozwiązywanie zadań przy tablicy, twórczy wkład lekcji. 11. Ocena za plusy i minusy wpisywana jest za aktywność. Szczegóły dotyczące zaliczenia i poprawy prac pisemnych znajdują się w Zasadach Oceniania w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży. III. Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu: 1. Sprawdziany pisemne obejmujące dział lub część działu (czas trwania 45 minut); 2. Kartkówki obejmujące maksymalnie trzy ostatnie lekcje ( czas trwania minut); 3. Krótkie odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, ewentualnie zagadnienia z nim związane; 4. Prace domowe: - krótkoterminowe, zadawane z lekcji na lekcję; - długoterminowe - wykonanie serii zadań, referatu, projektu, pomocy dydaktycznej; 5. Aktywności na lekcjach; 6. Praca w grupie;

4 7. Aktywność poza lekcjami np. praca autorska, udział w olimpiadach, konkursach. 1. Odpowiedź ustna. Podczas odpowiedzi ustnej ocenianie są: - zawartość rzeczowa; - uzasadnienie, argumentowanie; - stosowanie poprawnego języka fizycznego; - sposób prezentacji; - umiejętność formułowania myśli; - zgodność z tematem. Ocena niedostateczna: Odpowiedź nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych. Ocena dopuszczająca: IV. Kryteria ocen uczeń wykazuje znajomość podstawowych wzorów i praw fizycznych; uczeń sam lub z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystać prawa i wzory do rozwiązywania prostych problemów fizycznych; uczeń wykazuje znajomość podstawowych teorii i modeli fizycznych przy jednoczesnym braku umiejętności matematycznego uzasadnienia; uczeń sam lub z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu i wyjaśnień prostych zjawisk fizycznych i procesów fizycznych; uczeń ma problemy z właściwym stosowaniem podstawowej terminologii fizycznej. Ocena dostateczna: uczeń wykazuje pełną znajomość praw fizycznych i wzorów; uczeń sam lub z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystywać prawa i wzory do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i zadań; uczeń wykazuje znajomość podstawowych teorii i modeli fizycznych i posiada umiejętność matematycznego uzasadnienia mniej skomplikowanych z nich; uczeń potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu prostych zjawisk i procesów fizycznych; uczeń nie ma problemów z właściwym stosowaniem podstawowej terminologii fizycznej; Ocena dobra: uczeń wykazuje znajomość wzorów i praw fizycznych; uczeń sam potrafi wykorzystywać prawa i wzory do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i zadań a z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy nietypowe;

5 uczeń wykazuje znajomość teorii i modeli fizycznych i posiada umiejętność ich matematycznego uzasadnienia; uczeń potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu i wyjaśnienia zjawisk i procesów fizycznych wykazując się umiejętnością kojarzenia faktów i wnioskowania logicznego; uczeń nie ma problemów z właściwym stosowaniem terminologii fizycznej. Ocena bardzo dobra: uczeń wykazuje znajomość wzorów i praw fizycznych; uczeń sam potrafi wykorzystać prawa i wzory do rozwiązywania problemów fizycznych i zadań, także nietypowych; uczeń wykazuje znajomość teorii i modeli fizycznych i posiada umiejętność ich matematycznego uzasadnienia; uczeń potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu wyjaśnień zjawisk i procesów fizycznych wykazując się umiejętnością kojarzenia faktów i wnioskowania logicznego myślenia także wtedy gdy wymaga to wykorzystania wiedzy z różnych działów fizyki i innych nauk; uczeń nie ma problemów z właściwym stosowaniem terminologii fizycznej. Ocena celująca: Uczeń wykazuje znajomość materiału wykraczającego poza program nauczania i umiejętność rozwiązywania problemów o wysokiej skali trudności lub odnosi sukcesy w konkursach i Olimpiadzie Fizycznej (po spełnieniu warunków na ocenę bardzo dobrą) 2. Pisemne prace kontrolne. 2.1 Zadania otwarte: a. analiza treści zadania (zapis danych, unifikacja jednostek, podanie niezbędnych założeń, rysunek, jednoznaczne określenie i oznaczenie używanych wielkości fizycznych) 0%-20% punktów za zadanie; b. sformułowanie problemu (identyfikacja zjawisk fizycznych zawartych w problemie, podanie odpowiednich praw fizycznych) 0%-20% punktów za zadanie; c. rozwiązywanie problemu (przekształcanie wzorów, działania na wielkościach wektorowych, wykorzystanie twierdzeń matematycznych i zależności geometrycznych, uzyskanie wyrażenia końcowego zawierającego znane wielkości fizyczne) do 50% punktów za zadanie; d. wynik (przeprowadzenie rachunków jednostek, podanie odpowiedzi, ewentualnie wniosków wynikających z odpowiedzi) do 10% punktów za zadanie. 2.2 Zadania zamknięte: a. podanie poprawnej odpowiedzi - 1 pkt; b. brak odpowiedzi lub podanie błędnej odpowiedzi - 0 pkt Kryteria ocen prac pisemnych: 100% - 99% celujący 98% - 95% bardzo dobry

6 94% - 75% dobry 74% - 51% dostateczny 50% -30% dopuszczający 29% -0% niedostateczny Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych. Ocena dopuszczającą: uczeń rozróżnia i wymienia podstawowe pojęcia fizyczne i astronomiczne; uczeń rozróżnia i podaje własnymi słowami treść podstawowych praw i zależności fizycznych; uczeń podaje poznane przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych w życiu codziennym; uczeń oblicza, korzystając z definicji, podstawowe wielkości fizyczne; uczeń planuje i wykonuje najprostsze doświadczenia samodzielnie lub trudniejsze w grupach; uczeń opisuje doświadczenia i obserwacje przeprowadzane na lekcji i w domu; uczeń wymienia zasady bhp obowiązujące w pracowni fizycznej oraz w trakcie obserwacji pozaszkolnych. Ocena dostateczna: uczeń rozróżnia i wymienia pojęcia fizyczne i astronomiczne; uczeń rozróżnia i podaje treść (własnymi słowami) praw i zależności fizycznych; uczeń podaje przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych; uczeń podaje przykłady wpływu praw i zjawisk fizycznych i astronomicznych na nasze codzienne życie; uczeń rozwiązuje proste zadania, wykonując obliczenia dowolnym poprawnym sposobem; uczeń planuje i wykonuje proste doświadczenia i obserwacje; uczeń analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń oraz formułuje wnioski z nich wynikające, a następnie je prezentuje; uczeń samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach informacji (np. książkach, czasopismach, Internecie), a następnie prezentuje wyniki swoich poszukiwań; Ocena dobra: uczeń wyjaśnia zjawiska fizyczne za pomocą praw przyrody; uczeń rozwiązuje zadania i problemy teoretyczne, stosując obliczenia; uczeń planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki oraz formułuje wnioski uczeń wynikające z doświadczeń, a następnie prezentuje swoją pracę na forum klasy;

7 uczeń samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach (np. książkach, czasopismach i Internecie) oraz ocenia krytycznie znalezione informacje. Ocena bardzo dobra: uczeń rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe, np. przewiduje rozwiązanie na podstawie analizy podobnego problemu bądź udowadnia postawioną tezę poprzez projektowanie serii doświadczeń; uczeń rozwiązuje trudniejsze zadania rachunkowe, stosując niezbędny aparat matematyczny, posługując się zapisem symbolicznym; uczeń racjonalnie wyraża opinie i uczestniczy w dyskusji na tematy związane z osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. Ocena celującą: uczeń rozwiązuje trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne o stopniu trudności odpowiadającym konkursom przedmiotowym. 3. Ocena prac domowych. a. ilościowa - nauczyciel sprawdza czy uczniowie wykonali prace; b. jakościowa - uczeń udziela odpowiedzi referując pracę domową. Stosowane są kryteria ocen odpowiedzi ustnych. Dodatkowym kryterium oceny jest przejrzystość i zwięzłość prezentacji, rzeczowość, samodzielność i estetyka pracy. a. długoterminowa - nauczyciel sprawdza czy uczniowie wykonali prace. Stosowane są kryteria ocen prac pisemnych. Wystawianie ocen śródrocznych i rocznych odbywa się za pomocą średniej ważonej i według Zasad Oceniania w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży.

8 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DO KLASY PIERWSZEJ Ocena dopuszczający Ocena dostateczny Ocena dobry Ocena bardzo dobry ASTRONOMIA I GRAWITACJA - wymienić jednostki odległości używane w astronomii, -podać przybliżoną odległość Księżyca od Ziemi (przynajmniej rząd wielkości), - opisać budowę naszej Galaktyki. - na przykładzie modelu balonika wytłumaczyć obserwowany fakt rozszerzania się Wszechświata, - podać wiek Wszechświata. - odpowiedzieć o odkryciach Kopernika, Keplera i Newtona, - opisać ruchy planet, - podać treść prawa powszechnej grawitacji, - narysować siły oddziaływania grawitacyjnego dwóch kul jednorodnych, - objaśnić wielkości występujące we wzorze F = G. - wskazać siłę grawitacji jako przyczynę swobodnego spadania ciał na powierzchnię Ziemi, - posługiwać się terminem "spadanie swobodne", - obliczyć przybliżoną wartość siły grawitacji działającej na ciało w pobliżu Ziemi, - opisać zasadę pomiaru odległości do Księżyca, planet i najbliższej gwiazdy, -wyjaśnić na czym polega zjawisko paralaksy, -posługiwać się pojęciem kąta paralaksy geocentrycznej i heliocentrycznej, -zdefiniować rok świetlny i jednostkę astronomiczną, - opisać położenie Układu Słonecznego w Galaktyce, - podać wiek Układu Słonecznego. - podać treść prawa Hubble'a, zapisać je wzorem v r = H r i objaśnić wielkości występujące w tym wzorze, - wyjaśnić termin "ucieczka galaktyk". - opisać Wielki Wybuch. - przedstawić główne założenia teorii heliocentrycznej Kopernika, - zapisać i zinterpretować wzór przedstawiając wartość siły grawitacji, - obliczyć wartość siły grawitacyjnego przyciągania dwóch jednorodnych kul, - wyjaśnij, dlaczego dostrzegamy skutki przyciągania przez Ziemię otaczających nas przedmiotów, a nie obserwujemy skutków ich wzajemnego oddziaływania -obliczyć odległość do Księżyca (lub najbliższych planet), znając kąt paralaksy geocentrycznej, -obliczyć odległość do najbliższej gwiazdy znając kąt paralaksy heliocentrycznej, -dokonywać zmiany jednostek odległości stosowanych w astronomii, - wyjaśnić, jak powstały Słońce i planety, - opisać sposób wyznaczenia wieku próbek księżycowych i meteorytów. - obliczyć wiek Wszechświata, - objaśnić, jak na podstawie prawa Hubble'a wnioskujemy, że galaktyki oddalają się od siebie. - wyjaśnić, co to jest promieniowanie reliktowe. - podać treść I i II prawa Keplera, - uzasadnić, dlaczego hipoteza Newtona o jedności Wszechświata umożliwia wyjaśnienie przyczyn ruchu planet, - rozwiązywać zadania obliczeniowe, stosując prawo grawitacji. - przedstawić poglądy Arystotelesa na ruch i spadanie ciał, -wyrażać kąty w minutach i sekundach łuku, - podać przybliżoną liczbę galaktyk dostępnych naszym obserwacjom, - podać przybliżoną liczbę gwiazd w galaktyce. - rozwiązywać zadania obliczeniowe, stosując prawo Hubble'a. - podać argumenty przemawiające za skutecznością teorii Wielkiego Wybuchu. - na podstawie samodzielnie zgromadzonych materiałów przygotować prezentację: Newton na tle epoki, - wykazać, że Kopernika można uważać za człowieka renesansu. - zaplanować i wykonać doświadczenie (np. ze śrubami przyczepionymi do nici) wykazujące, że spadanie swobodne odbywa się ze stałym przyśpieszeniem. - stosować III prawo Keplera do opisu ruchu układu satelitów krążących wokół tego samego ciała, - wyprowadzić III prawo Keplera, - obliczyć szybkość satelity na orbicie o zadanym promieniu,

9 - wymienić wielkości, od których zależy przyśpieszenie grawitacyjne w pobliżu planety lub jej księżyca. - opisać ruch jednostajny po okręgu, - posługiwać się pojęciem okresu i pojęciem częstotliwości, - wskazać siłę dośrodkową jako przyczynę ruchu po okręgu. - wskazać siłę grawitacji, którą oddziałują Słońce i planety oraz planety i ich księżyce jako siłę dośrodkową, - posługiwać się pojęciem satelity geostacjonarnego. - podać przykłady ciał znajdujących się w stanie nieważkości. - opisać warunki, jakie panują na powierzchni Księżyca. - wyjaśnić, skąd pochodzi nazwa "planeta", - wymienić planety Układu Słonecznego. grawitacyjnego. - przedstawić wynikający z eksperymentów Galileusza wniosek dotyczący spadania ciał, - wykazać, że spadanie swobodne z niewielkiej wysokości to ruch jednostajnie przyśpieszony z przyśpieszeniem grawitacyjnym, - wykazać, że wartość przyśpieszenia spadającego swobodnie ciała nie zależy od jego masy, - obliczyć wartość przyśpieszenia grawitacyjnego w pobliżu Ziemi. - opisać zależność wartości siły dośrodkowej od masy i szybkości ciała poruszającego się po okręgu oraz od promienia okręgu, - podać przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej. - podać treść III prawa Keplera, - opisywać ruch sztucznych satelitów, - posługiwać się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej, - uzasadnić użyteczność satelitów geostacjonarnych. - podać przykłady doświadczeń, w których można obserwować ciało w stanie nieważkości. - wyjaśnić powstawanie faz Księżyca, - podać przyczyny, dla których obserwujemy tylko jedną stronę Księżyca. - opisać ruch planet widzianych z - wyjaśnić, dlaczego czasy spadania swobodnego (z takiej samej wysokości) ciał o różnych masach są jednakowe, - obliczyć wartość przyśpieszenia grawitacyjnego w pobliżu dowolnej planety lub jej księżyca. - obliczać wartość siły dośrodkowej, - obliczać wartość przyśpieszenia dośrodkowego, - rozwiązywać zadania obliczeniowe, w których rolę siły dośrodkowej odgrywają siły o różnej naturze. -stosować III prawo Keplera do opisu ruchu planet Układu Słonecznego, - wyprowadzić wzór na wartość pierwszej prędkości kosmicznej i objaśnić jej sens fizyczny, - obliczyć wartość pierwszej prędkości kosmicznej. - wyjaśnić, na czym polega stan nieważkości, - wykazać, przeprowadzając odpowiednie rozumowanie, że przedmiot leżący na podłodze windy spadającej swobodnie jest w stanie nieważkości. - podać warunki, jakie muszą być spełnione, by doszło do całkowitego zaćmienia Słońca, - podać warunki, jakie muszą być spełnione, by doszło do całkowitego zaćmienia Księżyca. - obliczyć promień orbity satelity geostacjonarnego. - zaplanować, wykonać i wyjaśnić doświadczenie pokazujące, że w stanie nieważkości nie można zmierzyć wartości ciężaru ciała. - wyjaśnić, dlaczego zaćmienia Słońca i Księżyca nie występują często, - objaśnić zasadę, którą przyjęto przy obliczaniu daty Wielkanocy. - wyszukać informacje na temat rzymskich bogów, których imionami nazwano planety.

10 Ziemi, - wymienić obiekty wchodzące w skład Układu Słonecznego. - wyjaśnić, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd, - opisać planety Układu Słonecznego. FIZYKA ATOMOWA - wyjaśnić pojęcie fotonu, - zapisać wzór na energię fotonu, - podać przykłady praktycznego wykorzystywania zjawiska fotoelektrycznego. - rozróżnić widmo ciągłe i widmo liniowe, - rozróżnić widmo emisyjne i absorpcyjne. - przedstawić model Bohra budowy atomu i podstawowe założenia tego modelu. - opisać i objaśnić zjawisko fotoelektryczne, - opisać światło jako wiązkę fotonów, - wyjaśnić, od czego zależy maksymalna energia kinetyczna fotoelektronów. - opisać widmo promieniowania ciał stałych i cieczy, - opisać widma gazów jednoatomowych i par pierwiastków, - wyjaśnić różnice między widmem emisyjnym i absorpcyjnym. - wyjaśnić, co to znaczy, że promienie orbit w atomie wodoru są skwantowane, - wyjaśnić, co to znaczy, że energia elektronu w atomie wodoru jest skwantowana, - wyjaśnić, co to znaczy, że atom wodoru jest w stanie podstawowym lub wzbudzonym. - objaśnić wzór Einsteina opisujący zjawisko fotoelektryczne, - obliczyć minimalną częstotliwość i maksymalną długość fali promieniowania wywołującego efekt fotoelektryczny dla metalu o danej pracy wyjścia, - opisać budowę, zasadę działania i zastosowania fotokomórki, - rozwiązywać zadania obliczeniowe, stosując wzór Einsteina, - odczytywać informacje z wykresu zależności E k (v). - opisać szczegółowo widmo atomu wodoru, - objaśnić wzór Balmera, - opisać metodę analizy widmowej, - podać przykłady zastosowania analizy widmowej. - obliczyc promieniowanie kolejnych orbit w atomie wodoru, - obliczyć energię elektronu na dowolnej orbicie atomu wodoru, - obliczyć różnice energii pomiędzy poziomami energetycznymi atomu wodoru, - wyjaśnić powstawanie liniowego widma emisyjnego i widma - przedstawić wyniki doświadczeń świadczących o kwantowym charakterze oddziaływania światła z materią, - sporządzić i objaśnić wykres zależności maksymalnej energii kinetycznej fotoelektronów od częstotliwości promieniowania wywołującego efekt fotoelektryczny dla fotokatod wykonanych z różnych metali, - wyjaśnić, co to znaczy, że światło ma naturę dualną. - obliczyć długości fal odpowiadających liniom widzialnej części widma atomu wodoru, - objaśnić uogólniony wzór Balmera. - obliczyć częstotliwość i długość fali promieniowania pochłanianego lub emitowanego przez atom, - wyjaśnić powstanie serii widmowych atomu i wodoru, - wykazać, że uogólniony wzór Balmera jest zgodny ze wzorem wynikającym z modelu Bohra, - wyjaśnić powstawanie linii Fraunhofera.

11 absorpcyjnego atomu wodoru. FIZYKA JĄDROWA -wymienić rodzaje promieniowania jądrowego występującego w przyrodzie. -wymienić podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym, - ocenić szkodliwość promieniowania jonizującego pochłanianego przez ciało człowieka w różnych sytuacjach. - opisać budowę jądra atomowego, - posługiwać się pojęciami: jądro atomowe, proton, neutron, nukleon, pierwiastek, izotop. - opisać rozpady alfa i beta, - wyjaśnić pojęcie czasu połowicznego rozpadu. - opisać reakcję rozczepienia uranu - podać przykłady wykorzystania energii jądrowej. - nazwać reakcje zachodzące w Słońcu i w innych gwiazdach, - odpowiedzieć na pytanie: jakie reakcje są źródłem energii Słońca. - przedstawić podstawowe fakty dotyczące odkrycia promieniowania jądrowego, - opisać wkład Marii Skłodowskiej- Curie w badania nad promieniotwórczością, - omówić właściwości promieniowania α, β i γ. - wyjaśnić pojęcie dawki pochłoniętej i podać jej jednostkę, - opisać w wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego. - opisać doświadczenie Rutherforda i omówić jego znaczenie, - podać skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej. - zapisać schematy rozpadów alfa i beta, - opisać sposób powstawania promieniowania gamma, - posługiwać się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego, - posługiwać się pojęciem czasu połowicznego rozpadu, - narysować wykres zależności od czasu liczby jader, które uległy rozpadowi, - objaśnić prawo rozpadu promieniotwórczego. - wyjaśnić do czego służy licznik G-M, - przedstawić wnioski wynikające z doświadczenia Wykrywanie promieniowania jonizującego za pomocą licznika G-M. - obliczyć dawkę pochłoniętą, - wyjaśnić pojecie mocy dawki, - wyjaśnić do czego służą dozymetry. - przeprowadzić rozumowanie, które pokaże, że wytłumaczenie wyniku doświadczenia Rutherforda jest możliwe tylko przy założeniu, że prawie cała masa atomu jest skupiona w jądrze o średnicy mniejszej ok razy od średnicy atomu. - wyjaśnić zasadę datowania substancji na podstawie jej składu izotopowego i stosować te zasadę w zadaniach, - wykonywać doświadczenie symulujące rozpad promieniotwórczy. - obliczyć energię spoczynkową, deficyt masy, energię wiązania dla różnych pierwiastków, - przeanalizować wykresy zależności energii wiązania przypadającej na jeden nukleon od liczby - odszukać informacje o promieniowaniu X, - wskazać istotną różnicę między promieniowaniem X a promieniowaniem jądrowym, - przygotować prezentację na temat: Historia odkrycia i badania promieniowania jądrowego. - podejmować świadome działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego przed nadmiernym promieniowaniem jonizującym (α, β, γ, X) - odszukać i przedstawić informacje na temat możliwości zbadania stężenia radonu w swoim otoczeniu. - wykonać i omówić symulację doświadczenia Rutherforda, - odszukać informacje na temat modeli budowy jądra atomowego i omówić jeden z nich. - zapisać prawo rozpadu promieniotwórczego w postaci N = N 0 (1/2) t/t, - podać sens fizyczny i jednostkę aktywności promieniotwórczej, - rozwiązać zadania obliczeniowe, stosując wzory: N = N 0 (1/2) t/t oraz A = A (1/2) t/t, - wyjaśnić, co to znaczy, że rozpad

12 - wyjaśnić na czym polega reakcja łańcuchowa, - podać warunki zajścia reakcji łańcuchowej, - posługiwać się pojęciami: energia spoczynkowa, deficyt masy, energia wiązana. - opisać budowę i zasadę działania reaktora jądrowego, - opisać działanie elektrowni jądrowej, - wymienić korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem energii jądrowej, - opisać zasadę działania bomby atomowej. - wymienić i objaśnić różne rodzaje reakcji jądrowych, - zastosować zasady zachowania liczby nukleonów, ładunku elektrycznego oraz energii w reakcjach jądrowych, - podać warunki niezbędne do zajścia reakcji termojądrowej. nukleonów wchodzących w skład jadra atomu. - opisać budowę bomby atomowej, - przygotować wypowiedź na temat: Czy elektrownie jądrowe są niebezpieczne? - opisać proces fuzji lekkich jąder na przykładzie cyklu pp, Opisać reakcje zachodzące w bombie wodorowej. promieniotwórczy ma charakter statystyczny. - znając masy protonu, neutronu, elektronu i atomu o liczbie masowej A, obliczyć energię wiązania tego atomu, - na podstawie wykresu zależności (A) wyjaśnić otrzymywanie wielkich energii w reakcjach rozszczepiania ciężkich jąder. - odszukać informacje i przygotować prezentację na temat składowania odpadów radioaktywnych i związanych z tym zagrożeń. - porównać energie uwalniane w reakcjach syntezy i reakcjach rozczepienia. Ocena celująca: Uczeń wykazuje znajomość materiału wykraczającego poza program nauczania i umiejętność rozwiązywania problemów o wysokiej skali trudności lub odnosi sukcesy w konkursach i Olimpiadzie Fizycznej (po spełnieniu warunków na ocenę bardzo dobrą)

13 TRANSPORT ENERGII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ - POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCY -zna klasyfikację fal i potrafi je rozróżniać w podanych przykładach; -zna i rozumie opisujące ruch falowy pojęcia oraz wielkości fizyczne (amplituda, długość, okres, częstotliwość, prędkość) wraz z ich jednostkami; -zna i rozumie równanie jednowymiarowej fali harmonicznej; -zna i rozumie zasady superpozycji fal; -zna i rozumie pojęcie interferencji oraz treść zasady Huygensa; -potrafi przedstawić przykłady pozytywnych i negatywnych zjawisk związanych z występowaniem fal stojących i drgań własnych w rożnych układach mechanicznych; -zna i rozumie mechanizm występowania fal akustycznych w różnych ośrodkach; -umie przedstawić działanie narządów słuchu u ludzi i własności tego zmysłu; -potrafi opisać hałas i jego źródła jako zagrożenie dla środowiska naturalnego; -zna zjawisko Dopplera, źródła jego pojawiania się oraz potrafi podać przykłady występowania tego zjawiska w życiu codziennym. DOSTATECZNY -umie zastosować równanie jednowymiarowej fali harmonicznej do rozwiązywania prostych problemów; -zna i rozumie pojęcie natężenia fali; -potrafi zastosować w prostych przypadkach zasadę superpozycji fal; -umie wytłumaczyć pojęcie profilu fali; -potrafi jakościowo wyjaśnić na czym polega analiza fourierowska fali; -potrafi jakościowo wyjaśniać w oparciu o zasadę Huygensa efekty związane z interferencja i dyfrakcja fal; -potrafi wyjaśnić jakościowo przyczyny powstawania fal stojących; -potrafi jakościowo wyjaśnić zjawisko dudnień oraz podać jego przykłady z życia codziennego; -rozumie na czym polega modulacja amplitudy fali oraz potrafi przedstawić jej zastosowania; -zna podział widma fal akustycznych oraz umie podać przykłady zastosowań fal z poszczególnych części tego widma; -zna i rozumie wzory opisujące zjawisko Dopplera oraz potrafi je wykorzystać do rozwiązywania prostych zadań.

14 DOBRY -umie uzasadnić równanie jednowymiarowej fali harmonicznej i zastosować je do rozwiązywania zadań; -potrafi podać przykłady zastosowania analizy fourierowskiej fal; -umie uzasadnić przy pomocy zasady Huygensa prawa odbicia i załamania fal oraz umie wykorzystać te prawa do rozwiązywania prostych zadań; -potrafi przedstawić zjawiska towarzyszące odbiciu i załamaniu fali na granicy dwóch ośrodków w zależności od ich gęstości względnej; -zna związek częstotliwości dudnień z częstotliwościami nakładających się fal; -potrafi wyprowadzić równanie opisujące zjawisko Dopplera w prostych przypadkach oraz umie zastosować ogólny wzór do rozwiązywania problemów. BARDZO DOBRY -potrafi wykorzystać pojęcie natężenia fali do rozwiązywania problemów; -umie rozwiązywać problemy z zastosowaniem praw odbicia i załamania fali; -umie przeprowadzić matematyczną analizę powstawania fal stojących w jednym wymiarze; -potrafi ilościowo otrzymać warunki występowania dudnień; -umie przedstawić zastosowanie analizy fourierowskiej do rozumienia terminologii muzycznej; -potrafi wyprowadzić wzór opisujący zjawisko Dopplera w najbardziej ogólnym przypadku. Celujący -wykazuje znajomość materiału wykraczającego poza program nauczania i umiejętność rozwiązywania problemów o wysokiej skali trudności lub odnosi sukcesy w konkursach i Olimpiadzie Fizycznej (po spełnieniu warunków na ocenę bardzo dobrą). ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE DOPUSZCZAJĄCY -zna pojęcia: źródło światła, światło widzialne, ultrafiolet i podczerwień, promień świetlny, cień, półcień, laser, rozpraszanie światła, odbicie, załamanie, kąty padania, odbicia, załamania, współczynnik załamania ośrodka, skupianie, soczewka skupiająca, rozpraszająca, ognisko i ogniskowa soczewki, obraz rzeczywisty, krótkowzroczność, dalekowzroczność, rozszczepienie światła, dyfrakcja i interferencja światła; -zna symbole i jednostki poznanych wielkości fizycznych; -zna prawa odbicia i załamania światła;

15 -wie, że w ośrodkach jednorodnych światło rozchodzi się po liniach prostych; -wie gdzie się skupia wiązka promieni równoległych do osi soczewki skupiającej po przejściu przez nią; -wie co to znaczy, że soczewka jest skupiająca lub rozpraszająca; -wie jakich okularów powinien używać krótkowidz a jakich dalekowidz; -wie, że światło białe jest mieszaniną wielu składowych o różnych barwach; -wie, że światło jest falą elektromagnetyczną; -potrafi wymienić rodzaje źródeł światła; -potrafi przeprowadzić obserwacje: prostoliniowego przebiegu światła lasera, odbicia i załamania światła, otrzymywania obrazów przy użyciu soczewek skupiających, rozpraszających interferencji i dyfrakcji światła; -potrafi narysować konstrukcję powstawania obrazu rzeczywistego w soczewce skupiającej przy użyciu trzech promieni; -potrafi wskazać jaką zależność matematyczną należy wykorzystać w określonym zadaniu rachunkowym lub problemie z optyki. DOSTATECZNY -zna pojęcia: fala elektromagnetyczna, promieniowanie elektromagnetyczne, źródła punktowe i rozciągłe, promień świetlny, zdolność skupiająca, obraz pozorny, akomodacja oka, natężenie światła, pryzmat, widmo światła białego, podczerwień, ultrafiolet; -zna definicje poznanych pojęć, wielkości fizycznych i jednostek tych wielkości; -zna przybliżoną wartość prędkości światła; -wie na czym polega krótkowzroczność i dalekowzroczność; -potrafi zapisać, w postaci wyrażenia matematycznego, prawa odbicia i załamania światła i zilustrować te prawa; -potrafi wyjaśnić powstawanie obrazu w zwierciadle płaskim przedstawiając na rysunku bieg promieni; -potrafi narysować konstrukcje powstawania obrazów w soczewkach skupiających i określić, jakie powstają obrazy; -potrafi zastosować odpowiednią zależność matematyczną i właściwe rozumowanie do rozwiązania prostego zadania rachunkowego z optyki, wykonać działania na mianach i danych liczbowych; -potrafi w wyjaśnieniach i omówieniach używać poprawnej terminologii fizycznej. DOBRY -zna pojęcia: widmo fal elekromagnetycznych, całkowite wewnętrzne odbicie światła i kąt graniczny, światłowód, ognisko pozorne, siatkówka, bezwładność oka, absorpcja, siatka dyfrakcyjna, światło spolaryzowane, polaryzator; -wie, że atmosfera ziemska przepuszcza światło widzialne, natomiast pochłania ultrafiolet i podczerwień;

16 -wie, że całkowite wewnętrzne odbicie zachodzi gdy światło pada od strony o większym współczynniku załamania; -wie, że ogniskowa soczewki rozpraszającej jest ujemna; -wie, że barwa światła jest związana z długością fali; -wie na czym polega polaryzacja światła; -potrafi narysować konstrukcje powstawania obrazów w soczewkach rozpraszających i określić, jakie powstają obrazy; -potrafi rozwiązać typowe zadania rachunkowe i problemy z optyki; -potrafi ukazać związek optyki z medycyną, biologią i innymi naukami przyrodniczymi oraz techniką; -potrafi w wyjaśnieniach i omówieniach używać fachowego i rozbudowanego słownictwa. BARDZO DOBRY -zna pojęcia: izobary, prawdopodobieństwo zajścia przemiany, plazma, promieniowanie jonizujące, tło promieniowania, promieniowanie kosmiczne, wolny rodnik, oddziaływania elementarne; -wie jakie są zasady pracy z substancjami radioaktywnymi; -wie z jakich kwarków składają się protony i neutrony; -wie gdzie są największe ośrodki badań cząstek elementarnych; -potrafi przeprowadzić analizę bilansu energetycznego przemian beta; -potrafi zastosować metodę datowania węglem do konkretnego przykładu; -potrafi wyznaczyć energię wydzielania; -potrafi omówić źródła promieniowania jonizującego i wpływ tego promieniowania na organizm; -potrafi samodzielnie wyszukać zjawiska fizyczne w których ujawniają sie prawa dotyczące fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, przeprowadzić obserwacje lub pomiary i zaprezentować je; -potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe i problemy z tego działu o podwyższonym stopniu trudności; -potrafi zapisać, w postaci wyrażenia matematycznego, prawa odbicia i załamania światła i zilustrować te prawa; -potrafi wyjaśnić powstawanie obrazu w zwierciadle płaskim przedstawiając na rysunku bieg promieni; -potrafi narysować konstrukcje powstawania obrazów w soczewkach skupiających i określić, jakie powstają obrazy; -potrafi zastosować odpowiednią zależność matematyczną i właściwe rozumowanie do rozwiązania prostego zadania rachunkowego z optyki, wykonać działania na mianach i danych liczbowych; -potrafi w wyjaśnieniach i omówieniach używać poprawnej terminologii fizycznej. Celujący

17 -wykazuje znajomość materiału wykraczającego poza program nauczania i umiejętność rozwiązywania problemów o wysokiej skali trudności lub odnosi sukcesy w konkursach i Olimpiadzie Fizycznej (po spełnieniu warunków na ocenę bardzo dobrą). FIZYKA JĄDROWA I JEJ ZASTOSOWANIE DOPUSZCZAJĄCY -zna pojęcia: jądro atomowe, zjawisko promieniotwórczości, proton, neutron, liczba porządkowa, masowa; -zna symbole i jednostki poznanych wielkości fizycznych; -wie, że masa jądra jest mniejsza niż suma mas protonów i neutronów i dlatego składniki jądra są związane; -wie, że nie możemy określić, kiedy dane pojedyncze jądro ulegnie przemianie; -potrafi odczytać ze skróconego zapisu dla danego jądra liczba A i Z; -potrafi wskazać jaką zależność matematyczną należy wykorzystać w określonym zadaniu rachunkowym lub problemie dotyczącym fizyki jądrowej. DOSTATECZNY -zna pojęcia: nukleon, nuklid, izotopy, samorzutne przemiany jądrowe, promieniowanie α,β,γ, pozyton, czas połowicznego zaniku, oddziaływania jądrowe i słabe, defekt masy, energia wiązania, jednostka masy atomowej, reakcja jądrowa, reakcja łańcuchowa, deuter, kwak, lepton, antymateria; -zna definicje poznawanych pojęć, wielkości fizycznych i jednostek tych wielkości; -zna cechy oddziaływania jądrowego i słabego; -zna różnicę między samorzutną przemianą a reakcją jądrową; -zna kształt krzywej zaniku promieniotwórczego; -wie na czym polegają przemiany: α,β,γ; -wie gdzie występują reakcje rozszczepienia i syntezy i które z nich jesteśmy w stanie wykorzystać w praktyce; -wie że materia składa sie z kwarków i leptonów; -potrafi zapisać symbol danego nuklidu z liczbami A i Z; -potrafi uzupełnić zapisy samorzutnych przemian i reakcji jądrowych; -potrafi zastosować odpowiednia zależność matematyczną i właściwe rozumowanie do rozwiązywania prostego zadania rachunkowego dotyczącego fizyki jądrowej, wykonać działania na mianach i danych liczbowych; -potrafi w wyjaśnieniach i omówieniach używać poprawnej terminologii fizycznej.

18 DOBRY -zna pojęcia: neutrino, antyneutrino, reakcja termojądrowa, cykl węglowo-azotowy, przemiana egzo- i endoenergetyczna, oddziaływanie grawitacyjne, elektro słabe, silne, anihilacja; -zna nazwy kwarków i leptonów; -wie jaka przemiana nukleonów zachodzi przy przemianie beta; -wie, że każda z cząstek elementarnych ma swoja antycząstkę; -wie, jakie są rodzaje oddziaływań w przyrodzie; -potrafi zapisywać równania samorzutnych przemian i reakcji jądrowych, procesów anihilacji; -potrafi wyjaśnić, na czym polega metoda datowania węglem; -potrafi wyznaczyć energię wiązania przypadającą na jeden nukleon dla danego nuklidu; -potrafi sporządzić bilans energetyczny przemiany α; -potrafi omówić, na jakiej zasadzie powstają pierwiastki w gwiazdach; -potrafi rozwiązywać typowe zadania rachunkowe i problemy z fizyki jądrowej i cząstek elementarnych; -potrafi ukazać związek tego działu z medycyną, radiologią i innymi naukami przyrodniczymi oraz techniką; -potrafi w wyjaśnieniach i omówieniach używać fachowego i rozbudowanego słownictwa. BARDZO DOBRY -zna pojęcia: izobary, prawdopodobieństwo zajścia przemiany, plazma, promieniowanie jonizujące, tło promieniowania, promieniowanie kosmiczne, wolny rodnik, oddziaływania elementarne; -wie jakie są zasady pracy z substancjami radioaktywnymi; -wie z jakich kwarków składają się protony i neutrony; -wie gdzie są największe ośrodki badań cząstek elementarnych; -potrafi przeprowadzić analizę bilansu energetycznego przemian beta; -potrafi zastosować metodę datowania węglem do konkretnego przykładu; - wyznaczyć energię wydzielania; -potrafi omówić źródła promieniowania jonizującego i wpływ tego promieniowania na organizm; -potrafi samodzielnie wyszukać zjawiska fizyczne w których ujawniają sie prawa dotyczące fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, przeprowadzić obserwacje lub pomiary i zaprezentować je;

19 -potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe i problemy z tego działu o podwyższonym stopniu trudności. Celujący -wykazuje znajomość materiału wykraczającego poza program nauczania i umiejętność rozwiązywania problemów o wysokiej skali trudności lub odnosi sukcesy w konkursach i Olimpiadzie Fizycznej (po spełnieniu warunków na ocenę bardzo dobrą). BUDOWA I EWOLUCJAWSZECHŚWIATA DOPUSZCZAJĄCY -zna pojęcia: ciała niebieskie, sfera niebieska, doba słoneczna, punkty wschodu i zachodu Słońca, zaćmienie Słońca i Księżyca, gwiazda, planeta, księżyc; -zna symbole i jednostki poznanych wielkości fizycznych; -zna nazwy i kolejność planet Układu Słonecznego; -wie, że prawie cała masa Układu Słonecznego skupiona jest w Słońcu; -wie, że punkty wschodu i zachodu Słońca, maksymalnej wysokości i zachodu zależą od pór roku; -wie, że gwiazdy poruszają się po okręgach wokół prostej, na której leży oś Ziemi; -wie, że z Ziemi jest widoczna zawsze jedna strona Księżyca; -potrafi przeprowadzić obserwację nocnego nieba i znaleźć Gwiazdę Polarną; -potrafi wskazać, jaką zależność matematyczną należy wykorzystać w określonym zadaniu rachunkowym lub problemie dotyczącym budowy Układu Słonecznego, ruchów i sił w tym układzie; -potrafi wyszukać w podręczniku i popularnonaukowych źródłach potrzebne wiadomości z tego działu i uporządkować je. DOSTATECZNY -zna pojęcia: górowanie Słońca, gwiazdozbiór, Droga Mleczna, północny i południowy biegun sfery niebieskiej, fazy Księżyca, elipsa, kometa pierścienie planet; -zna definicje poznanych pojęć, wielkości fizycznych i jednostek tych wielkości; -zna nazwy kilku gwiazdozbiorów i kilku gwiazd w tym Gwiazdy Polarnej; -zna podstawową różnicę między geocentryczną koncepcję budowy świata Ptolemeusza, a heliocentryczną Kopernika; -zna prawo powszechnego ciążenia; -wie, że północny biegun nieba znajduje się blisko Gwiazdy Polarnej;

20 -wie, że w Polsce można zaobserwować gwiazdy okołobiegunowe będące cały czas nad horyzontem oraz takie, które wschodzą i zachodzą; -wie że planety obserwowane z Ziemi poruszają się po torach o skomplikowanych kształtach a względem Słońca po elipsach ze zmiennymi prędkościami; -wie że planety i księżyce świecą światłem odbitym; -wie, że okres obrotu Księżyca jest równy okresowi obiegu wokół Ziemi; -wie, które planety są typu ziemskiego, a które należą do planet olbrzymów, które moją księżyce, pierścienie; -potrafi przeprowadzić obserwacje: wykorzystując mapę nieba, znaleźć na nocnym niebie parę głównych gwiazdozbiorów nieba północnego i kilka gwiazd; -potrafi wyjaśnić: dlaczego z Ziemi jest widoczna zawsze jedna strona Księżyca, dlaczego system heliocentryczny jest wygodniejszy do opisu Układu Słonecznego; -potrafi zastosować odpowiednie wyrażenia matematyczne i właściwe rozumowanie do rozwiązania prostego zadania rachunkowego dotyczącego zjawisk w Układzie Słonecznym, wykonać działania na mianach i danych liczbowych; -potrafi w wyjaśnieniach i omówieniach używać poprawnej terminologii. DOBRY -zna pojęcia: ekliptyka, konstelacja, jasność, gwiazdy, równik niebieski, teleskop, radioteleskop, planetoida, pływy (przypływy i odpływy); -zna geocentryczną koncentrację budowy świata Ptolemeusza i heliocentryczną Kopernika; -zna nazwy największych księżyców i przynależność do określonej planety; -zna prawa Keplera; -wie jaki jest pozorny ruch dzienny Słońca względem widnokręgu; -wie jakie obserwacje potwierdzają ruchy Ziemi; -wie jakimi metodami wyznaczamy odległości do Księżyca czy bliskich planet; -potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje wykorzystując mapę nieba i ew. lornetki kilku gwiazd i gwiazdozbiorów nieba północnego oraz Drogę Mleczną, określić kolory gwiazd, ruch Księżyca na tle gwiazd; -potrafi zbudować model układu Słońce-Księżyc; -potrafi wyjaśnić zjawiska zaćmień Słońca i Księżyca oraz powstawania faz Księżyca, dlaczego Słońce i planety obserwowane z Ziemi przemieszczają się na tle gwiazd; -potrafi uzasadnić związek pływów z ruchem Księżyca wokół Ziemi; -potrafi wyprowadzić III prawo Keplera z prawa powszechnego ciążenia; -potrafi uzasadnić związek II prawa Keplera z zasadą zachowania energii; -potrafi rozwiązywać typowe zadania rachunkowe i problemy z tego działu;

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom Sylabus modułu: Fizyka (1OS_04) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa Talik rok

Bardziej szczegółowo

(Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną

(Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną (Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną Fizyka z elementami medycyny dla kandydatów na uczelnie medyczne, fizykę medyczną i biofizykę Program nauczania opracowanie Patryk Wolny Spis treści I. Ogólne

Bardziej szczegółowo