SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Nr sprawy: SRK/CZOK/36/2010

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego : Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego : ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego : z którym Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złoŝeniem oferty. 2. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Miejscem przeznaczenia dostawy jest Ruch I rejon Saturn Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź,, ul. Kościuszki 9 Wymagany asortyment dostawy części zamiennych do lamp osobistych oraz ich ilości określono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr Uwarunkowania techniczno organizacyjne Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i wolny od wad Przedmiot zamówienia naleŝy dostarczyć wraz z odpowiednimi dopuszczeniami, gwarancjami i certyfikatami W razie wystąpienia wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie max do 5 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt, własnym transportem do miejsca przeznaczenia określonego w pkt Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentów dostawy Wz, Dostawa materiałów powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 6 00 do

3 4. Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy 5. Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem, złoŝonością i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum Część I: 6 000,00 zł brutto, Część II: 2 400,00 zł brutto Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia objętej gwarancją producenta, licząc od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, jednak nie krótszy niŝ gwarancja producenta. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie naleŝy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony druk,,formularz Oferty ściśle według załączonego wzoru - załącznik Nr Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową, ogólne warunki umowy zawiera projekt umowy załącznik nr 2 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku udziału podwykonawcy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy - załącznik Nr 3 5. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 6. Wykaz waŝniejszych dostaw wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie zgodnie z opisem pkt SWO załącznik Nr 4. Dokumenty potwierdzające naleŝyte ich wykonanie naleŝy dołączyć do załącznika Nr Wypełniony formularz cenowy zawierający cenę za wykonanie zamówienia załącznik Nr Warunki gwarancji - załącznik nr 6 7. Kryterium wyboru oferty: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium - cena oferty - znaczenie 100 % Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę. 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną dla całego zadania objętego zamówieniem. 2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym równieŝ wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania. 3. Cena winna być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 4. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać korektom w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 5. JeŜeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 3

4 9. Sposób przygotowania oferty: 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodna ze wszystkimi postanowieniami Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych. 5. Formularz Oferty winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Dokumenty składające się na ofertę winny być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane. 9. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie będą uwzględniane. 12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron oferty). 13. Ofertę wraz z załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat II piętro... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) O F E R T A N A: Dostawę części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN 10M GLON3S i/lub Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Nr sprawy: SRK/CZOK/36/2010 4

5 5

6 Załącznik nr 1do SWO. (miejscowość, data)... (Wykonawca ) Znak sprawy... FORMULARZ OFERTY na wykonanie Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nehełmnej LN-10M GLON3S i/lub Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA. o wartości szacunkowej powyŝej kwoty euro netto do kwoty euro netto l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO II. Opis przedmiotu zamówienia III. Nazwa i adres WYKONAWCY NAZWA:... z siedzibą w : miejscowość.. kod adres: ul.... NIP... NR RACHUNKU BANKOWEGO:... Telefon... tel/fax... Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS*, do ewidencji działalności gospodarczej* Sąd/Organ rejestrowy* - nr wpisu Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: Część I: cenę netto:...zł słownie netto:... zł podatek VAT:...zł słownie VAT:... zł cenę brutto:...zł słownie brutto:... zł Część II: cenę netto:...zł słownie netto:... zł podatek VAT:...zł słownie VAT:... zł cenę brutto:...zł słownie brutto:... zł 2. Zamówienie wykonamy w terminie:.. 6

7 3. Akceptujemy warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze. Jako datę zapłaty ustala się dzień złoŝenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 4. Oświadczamy, Ŝe: a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŝeń, b) wzór umowy akceptujemy bez zastrzeŝeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, c) uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. d) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, e) na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres. f) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, g) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, h) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro znajdującym się na stronie Zamawiającego i przyjmujemy jego warunki bez zastrzeŝeń, i) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, Ŝe wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie podwykonawców, jak za własne bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej dostawy/usługi/roboty, ich terminowości, BHP, a takŝe rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace. 5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1. Projekt umowy - załącznik nr 2 2. Zobowiązanie do współpracy - załącznik nr 3 3. Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4 4. Formularz cenowy - załącznik nr 5 5. Warunki gwarancji - załącznik nr 6... dnia podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć) (pieczęć wykonawcy) 7

8 Załącznik nr 2 - PROJEKT- UMOWA NA DOSTAWĘ zawarta w dniu roku w Bytomiu pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą Czeladź, ul. Kościuszki 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy: ,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP , Regon reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS...,NIP, REGON, kapitał zakładowy..., reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) dalej Wykonawcą 1. Przedmiot umowy 1. W oparciu o Uchwałę nr... z dnia r. Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz zgodnie z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA wg asortymentu określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Miejscem przeznaczenia dostawy części zamiennych do lamp osobistych dla Części I i II jest Ruch I rejon Saturn Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź,, ul. Kościuszki Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niŝsza od jakości wykonania zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed złoŝeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w pkt. 2 Szczegółowych Wymagań Ofertowych i stwierdza, Ŝe nie zachodzą Ŝadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zaoferowane produkty są fabrycznie nowe. 8

9 5. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złoŝoną ofertą oraz warunkami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych. 2. Termin realizacji umowy Termin wykonania umowy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 3. Obowiązki stron 3.1. Strony zobowiązują się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji, uzgadniania danych koniecznych do naleŝytego wykonania umowy. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: 1) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 2) Uzgodnienie z odpowiednimi słuŝbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji przedmiotu umowy. 3) Przedmiot umowy powinien być wolny od wad. W razie wystąpienia wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie max do 5 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt, własnym transportem do miejsc przeznaczenia dostawy - rejonów Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, zgodnie z lokalizacją podaną w 1 ust. 2 umowy oraz do złoŝenia dostawy w miejscu wskazanym przez koordynatora umowy ze strony Zamawiającego. 5) Dostawa przedmiotu umowy powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 6 00 do ) Dostarczenie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy we wskazane miejsce przez Zamawiającego oraz wypełnienie druku WZ. 7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą pełnej dokumentacji, tj.: gwarancji, deklaracji zgodności, instrukcji uŝytkowania oraz kart katalogowych producenta, potwierdzających parametry oferowanych produktów. W/w dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1) Dokonanie odbioru dostaw w ustalonym terminie przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego. 2) Dokonanie zapłaty za dostarczenie przedmiotu umowy w ustalonym trybie i terminie. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Części I przedmiotu umowy wynosi: Wynagrodzenie netto... zł (słownie:...) Podatek od towarów i usług... zł (słownie:...) Wynagrodzenie brutto... zł (słownie:...) 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Części II przedmiotu umowy wynosi: Wynagrodzenie netto... zł (słownie:...) Podatek od towarów i usług... zł (słownie:...) 9

10 Wynagrodzenie brutto... zł (słownie:...) 3. Wartość świadczonej dostawy jest skalkulowana na podstawie formularza cenowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Rozliczenia finansowe 1. Podstawą do rozliczenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę dla kaŝdej części odrębnie. Wystawienie faktur nastąpi nie później niŝ 7 -go dnia od daty zrealizowania całości dostawy dla danej części.. Po wykonaniu całości dostaw dla danej części w zakresie rzeczowym określonym w formularzu cenowym, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego w oparciu o dowody dostawy WZ dla danej części. Protokół odbioru końcowego dla danej części stanowi podstawę do wystawienia faktury. 2. KaŜda zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyraŝoną pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. PowyŜsze dotyczy zarówno naleŝności głównej jak i odsetek. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich fakturach i innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych w 5 ust. 3 niniejszej umowy. 5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Odbiór przedmiotu umowy 1. Po zrealizowaniu całości dostawy dla danej części sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, na podstawie dokumentu WZ, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, potwierdzony przez upowaŝnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Obowiązek przygotowania protokołu końcowego spoczywa na Wykonawcy. 2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niŝ po upływie 7 dni od dnia zrealizowania całości dostaw dla danej części opisanych w 1 umowy, przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru końcowego spoczywa na Wykonawcy. 3. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni. 4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w 6 ust. 3 umowy, Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną zgodnie z 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy. 5. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lib końcowego związanych z usunięciem wad lub usterek zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, b) jeŝeli wady lub usterki uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 7. Warunki gwarancji 10

11 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Okres gwarancji wynosi.. miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego dla danej części, o którym mowa w W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usunięcia w terminie. dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Zakres i termin zakończenia usuwania wad lub usterek Strony ustalają protokolarnie. 3. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuŝszym niŝ. dni wszystkie wady lub usterki odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy. 4. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie roszczenia do Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciąŝenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad lub usterek, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w 7 ust.3 Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną zgodnie z 8. ust.1 lit. c niniejszej umowy. 7. Jeśli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, b) jeŝeli wady lub usterki uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 8. Kary umowne i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 i/lub ust. 2 niniejszej umowy, b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto naleŝnego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie danej części nie dostarczone w terminie, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 i/lub ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. 2. JeŜeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym. 9. Klauzula siły wyŝszej Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezaleŝnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy naleŝytej staranności (siła wyŝsza) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemoŝliwiających jej wykonanie w całości lub jej części, takich jak nieprzewidziane zmiany warunków np. poŝar, trzęsienia ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, zamachy terrorystyczne, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŝszą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 10. Reprezentanci stron 1. Koordynatorami w zakresie realizacji całości przedmiotu umowy są: - ze strony Wykonawcy:... - ze strony Zamawiającego: w zakresie rzeczowym:... 11

12 w zakresie finansowym: Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 11. Postanowienia końcowe 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej umowy. 3. Zamawiający zastrzega moŝliwość odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 12

13 Załącznik nr 3 Pieczęć Wykonawcy ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY Oświadczamy, Ŝe powyŝsze zadanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy w zakresie: dnia podpis upowaŝnionego przedstawiciela 13

14 Załącznik nr 4 Pieczęć Wykonawcy DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej HLN-2LA. oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie, wartości i charakterze: Nazwa i adres Zamawiającego Opis zamówienia, zakres Wartość brutto w zł Data realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok Na potwierdzenie powyŝszego załączamy... referencji od poprzednich Zamawiających...., dn (podpis upowaŝnionego przedstawiciela) 14

15 Załącznik Nr 5 Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej HLN-2LA. Część I : Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Lp Nazwa Ilość (szt) Cena jedn. (netto) Wartość (netto) Podatek VAT Wartość (brutto) 1. Przewód kompletny 897B7K Wieszak B-10F-32/ Moduł LD-N1/ Korpus głowicy 499F13k/ Szybka 499B35/ Ładowarka KLD-01- FA Głowica lampy z przewodem 897C/1LD1 Akumulator kompletny 897A/ Elektrolit do lamp RC Wkładka bezpiecznikowa WBO-1,6A 50 Razem:..., dn (podpis upowaŝnionego przedstawiciela) 15

16 Część II : Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Lp Nazwa Ilość (szt) Cena jedn. (netto) Wartość (netto) Podatek VAT Wartość (brutto) 1. Nakrętka głowicy Dioda 3W Szkło ochronne śr. 53x5 mm Uszczelka C Korpus główki Styk ładowania Bezpiecznik WBO 2A Soczewka skupiająca Przewód CYTY 2Ax1mm Uszczelka obudowy akumulatora Pokrywa obudowy akumulatora Obudowa akumulatora Odgiętka gumowa Pokrętło przełącznika Razem:..., dn (podpis upowaŝnionego przedstawiciela) 16

17 Załącznik nr 6 Pieczęć Wykonawcy WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej HLN-2LA. oświadczamy, Ŝe oferujemy poniŝsze warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: Wymagania zamawiającego w zakresie warunków gwarancyjnych Minimalny okres gwarancji -12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Przystąpienie do usuwania wad, usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego Usunięcie wad w uzgodnionym terminie, nie dłuŝszym niŝ 14 dni Oferowane warunki..., dn (podpis upowaŝnionego przedstawiciela) 17

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo