SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Nr sprawy: SRK/CZOK/36/2010

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego : Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego : ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego : z którym Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złoŝeniem oferty. 2. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Miejscem przeznaczenia dostawy jest Ruch I rejon Saturn Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź,, ul. Kościuszki 9 Wymagany asortyment dostawy części zamiennych do lamp osobistych oraz ich ilości określono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr Uwarunkowania techniczno organizacyjne Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i wolny od wad Przedmiot zamówienia naleŝy dostarczyć wraz z odpowiednimi dopuszczeniami, gwarancjami i certyfikatami W razie wystąpienia wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie max do 5 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt, własnym transportem do miejsca przeznaczenia określonego w pkt Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentów dostawy Wz, Dostawa materiałów powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 6 00 do

3 4. Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy 5. Opis warunków udziału Wykonawców w postępowaniu: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem, złoŝonością i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum Część I: 6 000,00 zł brutto, Część II: 2 400,00 zł brutto Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia objętej gwarancją producenta, licząc od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, jednak nie krótszy niŝ gwarancja producenta. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie naleŝy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony druk,,formularz Oferty ściśle według załączonego wzoru - załącznik Nr Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową, ogólne warunki umowy zawiera projekt umowy załącznik nr 2 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku udziału podwykonawcy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy - załącznik Nr 3 5. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 6. Wykaz waŝniejszych dostaw wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie zgodnie z opisem pkt SWO załącznik Nr 4. Dokumenty potwierdzające naleŝyte ich wykonanie naleŝy dołączyć do załącznika Nr Wypełniony formularz cenowy zawierający cenę za wykonanie zamówienia załącznik Nr Warunki gwarancji - załącznik nr 6 7. Kryterium wyboru oferty: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium - cena oferty - znaczenie 100 % Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę. 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną dla całego zadania objętego zamówieniem. 2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym równieŝ wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania. 3. Cena winna być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 4. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać korektom w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 5. JeŜeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 3

4 9. Sposób przygotowania oferty: 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodna ze wszystkimi postanowieniami Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych. 5. Formularz Oferty winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Dokumenty składające się na ofertę winny być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane. 9. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie będą uwzględniane. 12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron oferty). 13. Ofertę wraz z załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat II piętro... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) O F E R T A N A: Dostawę części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN 10M GLON3S i/lub Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Nr sprawy: SRK/CZOK/36/2010 4

5 5

6 Załącznik nr 1do SWO. (miejscowość, data)... (Wykonawca ) Znak sprawy... FORMULARZ OFERTY na wykonanie Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nehełmnej LN-10M GLON3S i/lub Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA. o wartości szacunkowej powyŝej kwoty euro netto do kwoty euro netto l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO II. Opis przedmiotu zamówienia III. Nazwa i adres WYKONAWCY NAZWA:... z siedzibą w : miejscowość.. kod adres: ul.... NIP... NR RACHUNKU BANKOWEGO:... Telefon... tel/fax... Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS*, do ewidencji działalności gospodarczej* Sąd/Organ rejestrowy* - nr wpisu Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: Część I: cenę netto:...zł słownie netto:... zł podatek VAT:...zł słownie VAT:... zł cenę brutto:...zł słownie brutto:... zł Część II: cenę netto:...zł słownie netto:... zł podatek VAT:...zł słownie VAT:... zł cenę brutto:...zł słownie brutto:... zł 2. Zamówienie wykonamy w terminie:.. 6

7 3. Akceptujemy warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze. Jako datę zapłaty ustala się dzień złoŝenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 4. Oświadczamy, Ŝe: a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŝeń, b) wzór umowy akceptujemy bez zastrzeŝeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, c) uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. d) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, e) na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres. f) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, g) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, h) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro znajdującym się na stronie Zamawiającego i przyjmujemy jego warunki bez zastrzeŝeń, i) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, Ŝe wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie podwykonawców, jak za własne bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej dostawy/usługi/roboty, ich terminowości, BHP, a takŝe rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace. 5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1. Projekt umowy - załącznik nr 2 2. Zobowiązanie do współpracy - załącznik nr 3 3. Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4 4. Formularz cenowy - załącznik nr 5 5. Warunki gwarancji - załącznik nr 6... dnia podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć) (pieczęć wykonawcy) 7

8 Załącznik nr 2 - PROJEKT- UMOWA NA DOSTAWĘ zawarta w dniu roku w Bytomiu pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą Czeladź, ul. Kościuszki 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy: ,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP , Regon reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS...,NIP, REGON, kapitał zakładowy..., reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) dalej Wykonawcą 1. Przedmiot umowy 1. W oparciu o Uchwałę nr... z dnia r. Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz zgodnie z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA wg asortymentu określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Miejscem przeznaczenia dostawy części zamiennych do lamp osobistych dla Części I i II jest Ruch I rejon Saturn Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź,, ul. Kościuszki Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niŝsza od jakości wykonania zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed złoŝeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w pkt. 2 Szczegółowych Wymagań Ofertowych i stwierdza, Ŝe nie zachodzą Ŝadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zaoferowane produkty są fabrycznie nowe. 8

9 5. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złoŝoną ofertą oraz warunkami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych. 2. Termin realizacji umowy Termin wykonania umowy: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 3. Obowiązki stron 3.1. Strony zobowiązują się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji, uzgadniania danych koniecznych do naleŝytego wykonania umowy. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: 1) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 2) Uzgodnienie z odpowiednimi słuŝbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji przedmiotu umowy. 3) Przedmiot umowy powinien być wolny od wad. W razie wystąpienia wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie max do 5 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt, własnym transportem do miejsc przeznaczenia dostawy - rejonów Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, zgodnie z lokalizacją podaną w 1 ust. 2 umowy oraz do złoŝenia dostawy w miejscu wskazanym przez koordynatora umowy ze strony Zamawiającego. 5) Dostawa przedmiotu umowy powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 6 00 do ) Dostarczenie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy we wskazane miejsce przez Zamawiającego oraz wypełnienie druku WZ. 7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą pełnej dokumentacji, tj.: gwarancji, deklaracji zgodności, instrukcji uŝytkowania oraz kart katalogowych producenta, potwierdzających parametry oferowanych produktów. W/w dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1) Dokonanie odbioru dostaw w ustalonym terminie przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego. 2) Dokonanie zapłaty za dostarczenie przedmiotu umowy w ustalonym trybie i terminie. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Części I przedmiotu umowy wynosi: Wynagrodzenie netto... zł (słownie:...) Podatek od towarów i usług... zł (słownie:...) Wynagrodzenie brutto... zł (słownie:...) 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Części II przedmiotu umowy wynosi: Wynagrodzenie netto... zł (słownie:...) Podatek od towarów i usług... zł (słownie:...) 9

10 Wynagrodzenie brutto... zł (słownie:...) 3. Wartość świadczonej dostawy jest skalkulowana na podstawie formularza cenowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Rozliczenia finansowe 1. Podstawą do rozliczenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę dla kaŝdej części odrębnie. Wystawienie faktur nastąpi nie później niŝ 7 -go dnia od daty zrealizowania całości dostawy dla danej części.. Po wykonaniu całości dostaw dla danej części w zakresie rzeczowym określonym w formularzu cenowym, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego w oparciu o dowody dostawy WZ dla danej części. Protokół odbioru końcowego dla danej części stanowi podstawę do wystawienia faktury. 2. KaŜda zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyraŝoną pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. PowyŜsze dotyczy zarówno naleŝności głównej jak i odsetek. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich fakturach i innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych w 5 ust. 3 niniejszej umowy. 5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Odbiór przedmiotu umowy 1. Po zrealizowaniu całości dostawy dla danej części sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, na podstawie dokumentu WZ, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, potwierdzony przez upowaŝnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Obowiązek przygotowania protokołu końcowego spoczywa na Wykonawcy. 2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niŝ po upływie 7 dni od dnia zrealizowania całości dostaw dla danej części opisanych w 1 umowy, przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru końcowego spoczywa na Wykonawcy. 3. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni. 4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w 6 ust. 3 umowy, Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną zgodnie z 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy. 5. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lib końcowego związanych z usunięciem wad lub usterek zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, b) jeŝeli wady lub usterki uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 7. Warunki gwarancji 10

11 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Okres gwarancji wynosi.. miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego dla danej części, o którym mowa w W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usunięcia w terminie. dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Zakres i termin zakończenia usuwania wad lub usterek Strony ustalają protokolarnie. 3. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuŝszym niŝ. dni wszystkie wady lub usterki odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy. 4. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie roszczenia do Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciąŝenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad lub usterek, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w 7 ust.3 Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną zgodnie z 8. ust.1 lit. c niniejszej umowy. 7. Jeśli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, b) jeŝeli wady lub usterki uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 8. Kary umowne i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 i/lub ust. 2 niniejszej umowy, b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto naleŝnego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie danej części nie dostarczone w terminie, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 i/lub ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. 2. JeŜeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym. 9. Klauzula siły wyŝszej Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezaleŝnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy naleŝytej staranności (siła wyŝsza) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemoŝliwiających jej wykonanie w całości lub jej części, takich jak nieprzewidziane zmiany warunków np. poŝar, trzęsienia ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, zamachy terrorystyczne, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŝszą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 10. Reprezentanci stron 1. Koordynatorami w zakresie realizacji całości przedmiotu umowy są: - ze strony Wykonawcy:... - ze strony Zamawiającego: w zakresie rzeczowym:... 11

12 w zakresie finansowym: Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 11. Postanowienia końcowe 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej umowy. 3. Zamawiający zastrzega moŝliwość odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 12

13 Załącznik nr 3 Pieczęć Wykonawcy ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY Oświadczamy, Ŝe powyŝsze zadanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy w zakresie: dnia podpis upowaŝnionego przedstawiciela 13

14 Załącznik nr 4 Pieczęć Wykonawcy DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej HLN-2LA. oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie, wartości i charakterze: Nazwa i adres Zamawiającego Opis zamówienia, zakres Wartość brutto w zł Data realizacji od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok Na potwierdzenie powyŝszego załączamy... referencji od poprzednich Zamawiających...., dn (podpis upowaŝnionego przedstawiciela) 14

15 Załącznik Nr 5 Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej HLN-2LA. Część I : Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Lp Nazwa Ilość (szt) Cena jedn. (netto) Wartość (netto) Podatek VAT Wartość (brutto) 1. Przewód kompletny 897B7K Wieszak B-10F-32/ Moduł LD-N1/ Korpus głowicy 499F13k/ Szybka 499B35/ Ładowarka KLD-01- FA Głowica lampy z przewodem 897C/1LD1 Akumulator kompletny 897A/ Elektrolit do lamp RC Wkładka bezpiecznikowa WBO-1,6A 50 Razem:..., dn (podpis upowaŝnionego przedstawiciela) 15

16 Część II : Części zamienne do lampy nahełmnej GLN-2LA Lp Nazwa Ilość (szt) Cena jedn. (netto) Wartość (netto) Podatek VAT Wartość (brutto) 1. Nakrętka głowicy Dioda 3W Szkło ochronne śr. 53x5 mm Uszczelka C Korpus główki Styk ładowania Bezpiecznik WBO 2A Soczewka skupiająca Przewód CYTY 2Ax1mm Uszczelka obudowy akumulatora Pokrywa obudowy akumulatora Obudowa akumulatora Odgiętka gumowa Pokrętło przełącznika Razem:..., dn (podpis upowaŝnionego przedstawiciela) 16

17 Załącznik nr 6 Pieczęć Wykonawcy WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa części zamiennych do lamp osobistych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Część I: Części zamienne do lampy nahełmnej LN-10M GLON3S Część II: Części zamienne do lampy nahełmnej HLN-2LA. oświadczamy, Ŝe oferujemy poniŝsze warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: Wymagania zamawiającego w zakresie warunków gwarancyjnych Minimalny okres gwarancji -12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Przystąpienie do usuwania wad, usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego Usunięcie wad w uzgodnionym terminie, nie dłuŝszym niŝ 14 dni Oferowane warunki..., dn (podpis upowaŝnionego przedstawiciela) 17

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach

TR/288/ 494 /2011. Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach TR/288/ 494 /2011 Dot.: postępowania w trybie zapytania o cenę na Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Mysłowicach Kod CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew ZAPROSZENIE Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dostawa kotew wklejanych strunowych do kotwienia górotworu

Dostawa kotew wklejanych strunowych do kotwienia górotworu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Dostawa segmentu górniczego typu CHG-BPW 2500x480x40 OC

Dostawa segmentu górniczego typu CHG-BPW 2500x480x40 OC Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miernik rezystancji izolacji typ MIC 2500 (wyposaŝenie standardowe) szt 20 ZAPO/AZ/ 68 /12/2011 Katowice 2011-12-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; następujący:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 10.09.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa i montaż systemu alarmowego w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa i montaż systemu alarmowego w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku ZG.271.21.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Z a m a w i a j ą c y : Gmina Zakrzówek 23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24 NIP: 715-17-71-561 tel./fax (0-81) 821-50-02 Wójt Gminy Zakrzówek zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do zaproszenia do składania ofert. 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Załącznik nr 1 Do zaproszenia do składania ofert. 1. Opis sposobu przygotowania oferty. Załącznik nr 1 Do zaproszenia do składania ofert 1. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferty mogą złoŝyć zaproszeni do składania ofert jak i inne zagraniczne i krajowe osoby fizyczne lub prawne, prowadzące

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy UMOWA /projekt/ Załącznik nr.2 zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków 5.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. MłodzieŜowa 6, 24-320 Poniatowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres wykonawcy... NIP... REGON.. Nr konta bankowego... Tel... Fax... e-mail... Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. M.Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury.

ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE. Warunki gwarancji- gwarancja min. 24 m-ce od daty otrzymania faktury. ZAPO/AZ/13/04/2011 Katowice 2011-04-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Dostawę w 2011 roku fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):... 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do Specyfikacji zamówienia na: Dostawę artykułów biurowych WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2014 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Płock dnia 20.05.2014r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl

ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE. tel.: 032-222-34-34 zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl ZAPO/AZ/60/10/2011 Katowice 2011-10-18 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

10. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

10. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Kalisz, dnia 02.09.2010r. ZDM.- 58 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro Płock dnia 12.09.2011r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 05.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A Załącznik nr 1... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:......... O F E R T A W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : PRZYJMOWANIE DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GM. NADARZYN 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres prac: Podstawa prawna:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres prac: Podstawa prawna: PT-211/361/2011 Katowice,2011-03-28 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie opracowania: Podział

Bardziej szczegółowo