Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata (PROJEKT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata (PROJEKT)

2 Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata jest efektem prac zespołu powołanego przez Burmistrza Strzelec Opolskich Zarządzeniem Nr 19/2013 z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata

3 Spis treści: Wstęp... 4 Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju sportu w gminie Strzelce Opolskie Warunki przestrzenne Warunki demograficzne Sport jako zjawisko społeczne Rozdział II. Charakterystyka gminy Strzelce Opolskie w dziedzinie sportu i rekreacji Struktura sportu w gminie Strzelce Opolskie Obiekty sportowe Organizacje sportowe Finansowanie sportu Rozdział III. Cele rozwoju sportu w gminie Strzelce Opolskie Misja gminy w zakresie sportu i rekreacji Priorytety i zakres rozwoju oraz cele szczegółowe Rozdział IV. Analiza stanu wyjściowego oraz założonych celów Analiza SWOT sportu i rekreacji w gminie Strzelce Opolskie Rozdział V. Podsumowanie i plan ewaluacji Załącznik nr 1. Słownik ustaw i pojęć używanych lub posiadających odniesienie w Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata Załącznik nr 2. Baza sportowo rekreacyjna Gminy Strzelce Opolskie. 3

4 Wstęp Sport i kultura fizyczna są bardzo ważnym elementem działania samorządu na rzecz rozwoju gminy, gdyż wpływają, na jakość życia mieszkańców i przyczyniają się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych problemów, a przede wszystkim społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. Aktywne ruchowo i zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek gminy. Aktywność ruchowa stanowi źródło ogromnej satysfakcji i służy wszechstronnemu rozwojowi organizmu, dlatego uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach sportowych, w pierwszej kolejności ogólnorozwojowych, następnie nakierowanych na doskonalenie umiejętności i osiągnięcie sukcesu w wybranych dyscyplinach sportu tworzy podstawy nowoczesnego społeczeństwa. Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne są zobowiązane do popierania rozwoju kultury fizycznej, na którą składają się sport wraz z wychowaniem fizycznym oraz rehabilitacją ruchową zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ustawa o sporcie określa, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Rada Miejska może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. W Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 zawarto tezę, że Państwo jest żywotnie zainteresowane rozwojem i upowszechnianiem sportu. W dokumencie tym podkreśla się, że sport, kultura fizyczna i rekreacja służyć mają rozwojowi społeczeństwa, zachowaniu przez obywateli sprawności fizycznej i zdrowia, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Funkcjonujący od wielu lat model finansowania sportu zakłada, że podstawowym źródłem nakładów finansowych na sport jest sektor publiczny. Struktura wydatków publicznych wskazuje na znaczny udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu sportu. Ponadto zakładane w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 osiągnięcie europejskich standardów powszechności i dostępności sportu oraz utrzymanie wysokiej pozycji Polski we współzawodnictwie sportowym, wymaga odpowiedniego wzrostu wydatków na sport. Jednakże w obszarze wydatków publicznych w sytuacji planowania umiarkowanego 4

5 w najbliższych latach wzrostu nakładów z budżetu państwa na sport, istotne będzie dążenie do zwiększenia udziału wydatków na ten cel w budżecie gminnym. W 2012 roku udział wydatków w dziale kultura fizyczna, sport i rekreacja wynosił 3,4% 1. Stworzenie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata jest odpowiedzią samorządu gminy Strzelce Opolskie na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą w regionie. Jest jednocześnie sygnałem, że rozwój kultury fizycznej rozumianej, jako wychowanie fizyczne, sport, a także rekreacja ruchowa, stanowi istotny element polityki zrównoważonego rozwoju gminy Strzelce Opolskie. W tym zakresie nie może również zabraknąć odniesienia do turystyki, bezpośrednio powiązanej z rekreacją ruchową. Wszystkie wymienione powyższej argumenty są ściśle powiązane z trendami rozwojowymi w sporcie oraz z promowaniem przez media (przy pełnym poparciu specjalistów - lekarzy, dietetyków, psychologów, czy trenerów) zdrowego stylu życia i koniecznością aktywności fizycznej. Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata ma na celu sformułowanie wyraźnej misji gminy w zakresie sportu i rekreacji, a także zdefiniowanie nowych potrzeb związanych z rozwojem kultury fizycznej na terenie gminy. Ramy dokumentu opierają się na szczególnym dążeniu samorządu do tworzenia warunków dla podniesienia standardu i jakości życia mieszkańców. Wypracowana strategia jest strategią kierunkową, z której powinny wynikać kolejne, coroczne działania (programy, projekty, zadania) do podjęcia w najbliższych latach. Strategia znajduje odniesienie do przywołanej już Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, jak również do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Dokument został stworzony w oparciu o zapisy ustaw i innych dokumentów, które zostały zestawione w załączniku nr 1. Załącznik ten zawiera również słownik podstawowych pojęć używanych w opracowaniu, w celu niepowielania dodatkowych treści oraz utrzymania dokumentu w syntetycznej formie. Proces realizacji projektu Strategii, a także sam dokument podzielono na 2 zasadnicze części: Diagnozę związaną z analizą stanu wyjściowego, sytuacji gospodarczej i społecznej gminy, a także potencjału w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej, 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za rok

6 Strategię dotyczącą określenia celów i zadań do realizacji, ustalenia priorytetowych kierunków rozwoju, a także zasad wdrażania oraz ewaluacji Strategii. Pierwsza część opracowania obejmuje omówienie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz ocenę stanu infrastruktury sportowej, jak również zestawienie organizacji sportowych działających na terenie gminy Strzelce Opolskie. W drugiej części dokumentu sformułowano misję gminy w zakresie sportu, a w ślad za nią określono cele strategiczne i zadania proponowane do realizacji w okresie do 2017 roku. 6

7 Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju sportu w gminie Strzelce Opolskie 1. Warunki przestrzenne Gmina Strzelce Opolskie położona jest w środkowowschodniej części województwa opolskiego, zajmuje powierzchnię ok. 200 km² i składa się z 27 sołectw, w tym 5 położonych w granicach administracyjnych miasta. W przeszłości teren gminy Strzelce Opolskie był podzielony na 2 odrębne części: wiejską, określaną, jako typowo rolniczą, a także miejską, utożsamianą z pracą w zakładach przemysłowych. Obecnie, biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych poza tym sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć ludności. Zarówno w mieście, jaki i na terenach wiejskich równolegle rozwija się od kilkunastu lat rzemiosło i sfera usług, przy jednoczesnym odpływie mieszkańców o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy podejmują zatrudnienie w dużych ośrodkach aglomeracyjnych, a także emigracji zarobkowej mieszkańców (głównie młodych ludzi) poza granice kraju. Ryc. 1. Miasto Strzelce Opolskie z lotu ptaka. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 7

8 Położenie gminy w strefie przejściowej pomiędzy wzgórzem Chełmu na Wyżynie Śląskiej, a doliną Małej Panwi na Równinie Opolskiej, powoduje zróżnicowanie obszaru i pozwala wyodrębnić specyficzne walory środowiska przyrodniczego. Zarówno lesiste tereny północnej części gminy, jak i nieco urozmaicona rzeźba terenu południowej części, stanowią obszary atrakcyjne dla mieszkańców i umożliwiają rozwój turystyki. Możliwy jest rozwój turystyki rowerowej, konnej i pieszej, a także agroturystyki, jednakże dotychczas zainteresowanie rolników przekwalifikowaniem gospodarstw na agroturystyczne jest znikome. Atrakcyjność turystyczną gminy może zwiększyć też planowana rozbudowa ścieżek rowerowych. Uwarunkowania przestrzenne nie sugerują bezpośrednio uprawianych w regionie dyscyplin sportowych, jak ma to miejsce w okolicach zbiorników wodnych czy w górach. Jednakże nieduża odległość do doliny Małej Panwi, umożliwia uprawianie kajakarstwa. Dobre położenie komunikacyjne sprawia, że mieszkańcy gminy coraz chętniej zimą wyjeżdżają w góry na narty, a ponadto coraz lepsze warunki drogowe nie stanowią bariery w uprawianiu jakiegokolwiek sportu. 2. Warunki demograficzne Według stanu na koniec 2012 roku gminę Strzelce Opolskie zamieszkiwało 31,5 tys. mieszkańców, z czego blisko 60% w mieście Strzelce Opolskie. Uwarunkowania demograficzne wykazują tu dużą stabilność, a liczba ludności nie ulega radykalnym zmianom 2. Cechą charakterystyczną struktury ludności wiejskiej gminy Strzelce Opolskie jest bardzo wysoki udział ludności autochtonicznej śląskiej. Jest to wynik procesów historycznych i przemian polityczno gospodarczych kraju. Istotnym problemem demograficznym jest niski przyrost naturalny spowodowany widocznym od połowy lat 90-tych spadkiem liczby urodzeń, co jest zjawiskiem niekorzystnym, powodującym starzenie się społeczeństwa. Jednakże od krytycznego roku 2004, kiedy to liczba urodzeń w gminie oscylowała na poziomie 250, w ostatnich latach nieco się ustabilizowała na poziomie ok. 290 urodzeń. Ponadto obszar gminy, pomimo znacznej odległości od granicy polsko niemieckiej wykazuje typowe cechy terenów przygranicznych, gdzie znaczna część mieszkańców wyjeżdża okresowo w celach zarobkowych poza granice kraju. 2 Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 r. GUS

9 Niezwykle istotne w tworzeniu dokumentów strategicznych o charakterze długoterminowym jest dokonanie analizy sytuacji demograficznej w zakresie liczby uczniów w szkołach. Łącznie do wszystkich placówek oświatowych zarządzanych przez gminę Strzelce Opolskie w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 3374 dzieci. Do szkół podstawowych chodziło 1596 uczniów, gimnazjów 750, a do przedszkoli i żłobka (oddział dla dzieci do lat 3) 1028 dzieci. 3 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w terenie gminy Strzelce Opolskie w 2011 roku funkcjonowało 15 klubów realizujących programy sportowe. Członkami tych zrzeszeń było 916 osób, z czego aż 780 osób regularnie brało udział w zajęciach i treningach. W tej grupie znalazło się aż 530 osób w wieku poniżej 18 roku życia. Pieczę nad osobami biorącymi udział w zorganizowanych zajęciach sprawowało 45 trenerów, instruktorów i innych osób posiadających stosowne uprawnienia Sport jako zjawisko społeczne. Przemiany gospodarcze naszego kraju, zmiany cywilizacyjne mające wpływ na świadomość i możliwości rozwoju społeczeństwa sprawiły, że również sport we współczesnym świecie jest ważnym czynnikiem społecznym, chociaż mimo ogromnego postępu w dziedzinie jego promocji wciąż nie jest dobrem powszechnym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców niezależnie od statusu materialnego, miejsca zamieszkania, czy chociażby preferencji samych zainteresowanych jego uprawianiem. Wydaje się, że sport wciąż nie jest doceniany zarówno, jako ważny element gospodarki, ale również, jako czynnik zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym XXI wieku, profilaktyki zdrowotnej, budowania pozytywnych wzorców zachowania, czy wreszcie formą spędzania wolnego czasu. Według Światowej Organizacji Zdrowia w społeczności dorosłych nadal przeważa styl życia, w którym nie ma miejsca na sport, co odzwierciedla poniższy wykres. 3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. GZOiW Strzelce Opolskie 4 Metadane GUS Kultura fizyczna, sport i rekreacja, 9

10 Ryc. 2. Styl życia dorosłych według badań WHO. 7% 48% 33% 12% deklaruje systematyczną aktywność fizyczną co najmniej raz w tygodniu uprawia sport przynajmniej raz w miesiącu uprawia sport sporadycznie bierze udział w jakichkolwiek zajęciach służących podniesieniu sprawności fizycznej Źródło: Wykres na podstawie danych ujętych w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 Przedstawiciele środowiska medycznego, jak również środowiska oświatowego mają pełną świadomość, że sportu w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych jest wciąż mało. Sprawność fizyczna społeczeństwa, pomimo promocji sportu i zdrowego stylu życia w mediach wciąż spada. Znajduje to odzwierciedlenie w chorobach cywilizacyjnych, w tym przede wszystkim wciąż rosnącej, najszybciej w Europie otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej 5. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z uprawiania sportu oraz zwiększanie dostępności dla mieszkańców różnorodnych form aktywności fizycznej to priorytetowe zadania zarówno dla władzy na szczeblu centralnym, jak i dla samorządu lokalnego. Pomimo zatrważających raportów i analiz dotyczących złego stanu kondycji fizycznej Polaków, nie sposób nie zauważyć, że sport i aktywność fizyczna stają się modne 6. Ludzie obok uprawiania sportu z pobudek czysto hobbistycznych, uprawiają go z pełną świadomością, że jest to rodzaj profilaktyki zdrowotnej, antidotum na codzienne stresy oraz forma rozwoju fizycznego i psychicznego. 5 Polska w Europie Przyszłość demograficzna. Red. Strzelecki Z., Potrykowska A., II Kongres Demograficzny Warszawa Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa. Red. Szymborski J.,II Kongres Demograficzny Warszawa

11 Rozdział II. Charakterystyka gminy Strzelce Opolskie w dziedzinie sportu i rekreacji 1. Struktura sportu w gminie Strzelce Opolskie Organizacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Strzelce Opolskie znajduje swoje podstawy w uwarunkowaniach prawnych, historycznych i organizacyjnych, a przede wszystkim w oczekiwaniach mieszkańców pod względem możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu. Poniższy schemat przedstawia system powiązań między najważniejszymi sektorami, w ramach, których realizowane są zadania w zakresie organizowania mieszkańcom gminy dostępu do sportu i rekreacji. Ryc. 3. Schemat powiązań między sportem szkolnym, gminnym i klubami. (Strzelecki model zarządzania sportem). Gminny sport oparty jest na 3 głównych sektorach, miedzy którymi stworzone są stałe relacje i sieć powiązań. Sport szkolny opierający się na prawie oświatowym dotyczy zapewniania dzieciom i młodzieży dostępu do sportu i rekreacji w ramach zajęć szkolnych przewidzianych w planie lekcji. Zaliczają się tu także zajęcia prowadzone na obiektach szkolnych, przez wykwalifikowanych nauczycieli, dla dzieci z wadami postawy (zajęcia korekcyjne), a także zajęcia dla uzdolnionej sportowo młodzieży i dzieci (Szkolny Klub Sportowy). 11

12 Sport w ramach klubów, stowarzyszeń i innych pozarządowych organizacji zajmujących się krzewieniem idei sportowego i zdrowego trybu życia, jest najistotniejszym sektorem strzeleckiego sportu. Kluby sportowe i stowarzyszenia prowadzą w różnych dyscyplinach sportowych zorganizowane zajęcia dla mieszkańców gminy w każdym wieku. Najpopularniejsze są zajęcia piłki nożnej, prowadzone w kilkunastu klubach, dla dzieci od wieku przedszkolnego, aż po grupy dorosłych. Ponadto dzieci i młodzież mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportów walki: teakwondo, aikido, judo, sumo, karate, a także innych dyscyplin: np. Nordic Walking, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, skat, koszykówka, siatkówka. Powiązaniem sportu szkolnego i sportu organizowanego przez kluby, jest korzystanie ze wspólnej bazy sportowej. W szkolnych salach sportowych odbywają się zajęcia sekcji i klubów w godzinach popołudniowych. Specyficznym rodzajem organizacji sportowej jest Uczniowski Klub Sportowy. Na terenie gminy w większości jednostek oświatowych odbywają się zajęcia SKS, ponadto 3 uczniowskie kluby: Kusy, Siódemka i UKS Strzelce Opolskie, oprócz organizowania zajęć dla uczniów prowadzą drużyny w wybranych dyscyplinach sportowych z powodzeniem startując w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich, a także biorąc udział w międzynarodowych turniejach. Od 1994 roku w Strzelcach Opolskich działa Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy zrzeszający uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i sympatyków z terenu Gminy Strzelce Opolskie. Od ponad 10 lat w Strzelcach Opolskich funkcjonuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, prowadząc ponad 20 sekcji sportowych. Zarówno MKS jak i MOS skupiają uzdolnionych sportowo mieszkańców gminy i umożliwią im treningi oraz rywalizację wykraczającą poziomem ramy rywalizacji wewnątrzszkolnej. W ramach sportu organizowanego przez Referat Sportu i Rekreacji, wspieranego również przez inne komórki Urzędu Miejskiego, a także innych jednostek gminnych w całości opiera się na realizacji zadań ujętych w corocznym budżecie uchwalanym przez Radę Miejską. W ramach tego sektora działają następujące sekcje: biegowo-narciarska, tenisa stołowego, skata, szachowa, Nordic Walking. Referat Sportu i Rekreacji administruje także salą gimnastyczną, terenem przy akwenie Rybaczówka, odkrytą pływalnią oraz kortem tenisowym. 12

13 Ryc. 4. Odkryta pływalnia w Strzelcach Opolskich w porze wakacji. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Działalność klubów i stowarzyszeń oparta jest na dotacjach uzyskiwanych przede wszystkim w ramach otwartych konkursów ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Honorowych Patronatów Burmistrza, jak również ze środków na promocję gminy i środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Natomiast w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, gmina Strzelce Opolskie aktywnie aplikuje o środki na modernizację lub budowę nowych obiektów infrastruktury sportowej. Organem doradczym i opiniotwórczym w zakresie współpracy pomiędzy sektorami, ale także służącym fachowymi poradami, jest powołana w 2010 roku w gminie Strzelce Opolskie Rada Sportu, w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska sportowego, w tym: trenerzy, działacze sportowi i nauczyciele wychowania fizycznego. Od grudnia 2011 roku, jako zakład budżetowy, funkcjonuje Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu Strzelec, w skład którego wchodzą 2 baseny (sportowy oraz rekreacyjny wraz z atrakcjami wodnymi), sauna oraz nowoczesna infrastruktura dodatkowa. Odbywają się tam zajęcia nauki pływania indywidualne i grupowe, jest możliwość wynajmu poszczególnych części infrastruktury hali basenowej. Prowadzone są zajęcia ruchowe aquafitness również dla seniorów, zajęcia rekreacyjnie 13

14 z animatorem. W CRWiS organizowane są zawody sportowe, imprezy okolicznościowe i rekreacyjnie tj. dzień dziecka, festyny wodne itp.; obiekt jest dostosowany do potrzeb i wymogów osób niepełnosprawnych. 2. Obiekty sportowe Baza sportowo rekreacyjna na terenie gminy Strzelce Opolskie w ostatnich latach systematycznie jest powiększana. Szczególny nacisk kładzie się na budowę infrastruktury sportowej, zwłaszcza na terenach wiejskich, co ma na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, ale również umożliwia ich wykorzystywanie w godzinach pozalekcyjnych przez miejscową społeczność. Ponadto niezwykle ważne z punktu widzenia poszerzania oferty sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców gminy stało się budowanie nowych obiektów rekreacyjnych. Do katalogu gminnych obiektów sportowych dołączyły w ostatnich latach: sale sportowe przy PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich i Błotnicy Strzeleckiej, Zielony Orlik oraz lodowisko sezonowe przy PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich, oraz Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu Strzelec oddane do użytku z końcem Katalog wszystkich obiektów sportowo rekreacyjnych gminy Strzelce Opolskie stanowi załącznik nr 2 do Strategii. Ryc. 5. Orlik przy PSP nr 7 podczas zawodów sportowych Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Gmina Strzelce Opolskie posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, spośród której przeważają boiska do piłki nożnej oraz przyszkolne sale gimnastyczne (11 obiektów, w tym 14

15 sala przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku). Do dyspozycji szkół jest 15 boisk do koszykówki, 8 do piłki ręcznej i 10 boisk do siatkówki (w tym plażowej). Prowadzone są na nich zajęcia wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych wykorzystywane są przez kluby sportowe, stowarzyszenia i sekcje. Na terenie gminy funkcjonuje 17 placów zabaw, z czego większość administrowana jest przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego. Stan techniczny infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy jest zróżnicowany, w zależności od czasu powstania budynków i obiektów. W dużej mierze stan, szczególnie wiejskich obiektów sportowych zależy od samych mieszkańców, którzy często w ramach czynu społecznego, a także dzięki funduszom sołeckim starają się utrzymywać swoje obiekty w należytym stanie. 3. Organizacje sportowe W gminie Strzelce Opolskie systematycznie i zgodnie z zainteresowaniem mieszkańców rozwija się i popularyzuje nowe dyscypliny sportowe, jednak wciąż najpopularniejsza pozostaje piłka nożna. Na terenie gminy Strzelce Opolskie funkcjonują jednostki publiczne i stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej, a wśród nich: - Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe, - Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego, - Uczniowskie Kluby Sportowe ( UKS Strzelce Opolskie, Siódemka, Kusy ), - Międzyszkolny Klub Sportowy, - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, - Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast, - Ludowy Klub Sportowy Tęcza Szymiszów, - Ludowy Klub Sportowy Jedność Rozmierka, - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Sportowo, - Stowarzyszenie Strzeleckie Rowery, - Klub Karate NIDAN, - Klub Miejski HUZAR, - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido AIKIKAI POLSKA, 15

16 - Opolski Klub Teakwondo, - Opolski Klub Sportowy Team Jonak, - Stowarzyszenie Motocyklowe Panda Racing, - Stowarzyszenie Eternal Riders, - Strzelecki Klub Karate Kyokushin, - Strzeleckie Towarzystwo Sportowe Winner. Ryc. 6. Bieg Uliczny im. E. Ferta w 2010 roku Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Większość klubów prowadzi działalność w jednej tylko dyscyplinie sportu. Najszerszą ofertą sportową dysponuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, w ramach, którego funkcjonuje 21 sekcji. W ramach Referatu Sportu i Rekreacji działa 5 sekcji, z czego najnowszą propozycją dla mieszkańców stała się sekcja Nordic Walking, która powstała w celu spełnienia oczekiwań mieszkańców, co do możliwości uczestniczenia w zajęciach z wykwalifikowanym instruktorem. Możliwość udziału w regularnych treningach i rozgrywkach ligowych w piłce nożnej zapewnia obecnie 11 klubów z terenu gminy Strzelce Opolskie. Wykaz klubów z podziałem na grupy 16

17 wiekowe i klasy rozgrywkowe w sezonie 2012/2013 przedstawiono w Tabeli 1. Najszerszą ofertą dysponuje SKS Piast Strzelce Opolskie prowadzący 2 drużyny seniorskie oraz 6 grup dla juniorów i dzieci. W kategorii żaków nie są prowadzone regularne rozgrywki, lecz oprócz treningów najmłodsi adepci piłkarscy, mają możliwość uczestniczenia w turniejach. Tabela 1. Wykaz zespołów piłkarskich działających na terenie gminy Strzelce Opolskie w sezonie 2012/2013. Liga Klasy rozgrywek dorosłych Klasy rozgrywek młodzieży i dzieci Lp. Nazwa klubu Ilość zespołów IV liga kl. A kl. B Woj. Liga Juniorów Juniorzy Młodsi II Liga Juniorów A Juniorów Woj. Liga Trampkarzy Trampkarze 11-os Trampkarze 7-os Młodzicy Orlicy Żacy SKS Piast Strzelce Opolskie LKS Adamietz Kadłub LKS Jedność Rozmierka LKS Orzeł Mokre Łany LKS Plon Błotnica Strz. LKS Rzemiosło Dziewkowice LKS Tęcza Szymiszów LKS Tempo Grodzisko LKS Błękitni Rozmierz LKS Czarni Kalinów- Kalinowice 8 x x x x x x x x 3 x x x 3 x x x 3 x x x 3 x x x 2 x x 2 x x 2 x x 2 x x 1 x 11. LKS Rożniątów 1 x Mimo, że na terenie gminy Strzelce Opolskie, podobnie jak w całym kraju najpopularniejsza pozostaje piłka nożna, to inne dyscypliny także maja znaczenie. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oferuje zorganizowane zajęcia dla uzdolnionych uczniów w ramach sekcji: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, badmintona, sumo i judo. W ramach Międzyszkolnego Klubu Sportowego działa drużyna koszykówki mężczyzn, występującą w III lidze, a także 17

18 sekcje juniorów, kadetów, kadetek, młodzików młodszych i sekcje w mini koszykówce chłopców. W badmintonie MKS posiada sekcje dzieci, żaków, młodzików i juniorów młodszych. Aktualnie działa również drużyna brydża sportowego. Drużyna seniorów UKS Strzelce Opolskie występuje w II lidze siatkówki mężczyzn, a poza tym UKS prowadzi sekcje: mini piłki siatkowej dziewcząt, mini piłki siatkowej chłopców (klasa V, VI), mini piłki siatkowej chłopców (klasa II, III, IV), piłki siatkowej młodziczek i kadetek, młodzików i kadetów, oraz sekcję piłki plażowej w okresie letnim. Coraz popularniejsze wśród dzieci i młodzieży staje się uczestnictwo w treningach sportów walki. Na terenie gminy dzieci i młodzież mają możliwość udziału m. in.: w treningach sumo i judo prowadzonych w ramach UKS Siódemka, teakwondo prowadzonych przez trenerów z Opolskiego Klubu Teakwondo, Karate prowadzonych przez trenerów z Klubu Karate Nidan Zawadzkie i Aikido z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikikai Polska. Ryc. 7. Otwarte Mistrzostwa Strzelec Opolskich w Sumo w 2009 roku Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Oprócz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu finansowanych głównie z budżetu gminy Strzelce Opolskie, mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z obiektów i zasobów sportów rekreacyjnych oferowanych przez prywatnych właścicieli. Rośnie oferta szkół jeździectwa i możliwość nauki jazdy konnej, działa kilka prywatnych kortów tenisowych, coraz popularniejsze stają się organizowane rowerowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Nie brakuje również sympatyków sportów motorowych, boksu i rowerzystów zrzeszonych 18

19 w małych organizacjach m.in.: Eternal Riders, Panda Racing, Team Jonak, czy Strzeleckie Rowery. Wśród mieszkańców popularne są wspólne wyjazdy na stoki narciarskie lub spotkania na boiskach piłkarskich. Sympatycy sportowego trybu życia mają możliwość korzystania z prywatnej siłowni, a także w zajęciach fitness, zumby i innych. 4. Finansowanie sportu Samorząd gminy Strzelce Opolskie działając zgodnie z literą prawa, realizując zapisy ustaw zobowiązany jest do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Podstawowym aktem normatywnym ustalającym zasady wydatkowania środków publicznych, również na ten cel, jest ustawa o finansach publicznych, której przepisy stosuje się zarówno do jednostek sektora finansów publicznych, jak i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Zakreślony stan prawny umożliwia w odniesieniu do zasad planowania i wykonywania uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego identyfikację powołanych wydatków w zakresie kultury fizycznej z dyspozycją przywołanej ustawy stanowiącą, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jest zadaniem pożytku publicznego określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego, dlatego też realizacja tego zadania może być dotowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z jednoczesnym powierzeniem tego zadania organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań np. w zakresie sportu, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Zatem zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, finansowanie sportu w gminie Strzelce Opolskie oparte jest na środkach wydatkowanych w ramach rocznego budżetu gminy, przede wszystkim pozostających w dyspozycji Referatu Sportu i Rekreacji. Ponadto organizacje pozarządowe, w tym Ludowe Kluby Sportowe i inne Stowarzyszenia, starają się o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert. Ogół środków przeznaczanych na zadania gminy Strzelce Opolskie z zakresu sportu i rekreacji, w oparciu o Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2012 roku oraz plan wydatków 19

20 budżetowych gminy Strzelce Opolskie w 2013 roku, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, wynosi ok zł. Nie uwzględnia się tu zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, gdyż warunkowane są one w dużej mierze możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych. Udział poszczególnych środków finansowych na zadania z zakresu sportu i rekreacji przedstawia rycina 8. Referat Sportu i Rekreacji dysponuje pulą ok. 860 tys. zł na zadania związane z prowadzeniem 5 sekcji sportowych, organizacją zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, jak również bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw. Roczna kwota dotacji ustalana uchwałą Rady Miejskiej na funkcjonowanie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu Strzelec wynosi 800 tys. zł. Ponadto w budżecie gminy Strzelce Opolskie zabezpieczone są środki na utrzymanie ścieżek rowerowych oraz materiały promocyjne, w dyspozycji Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji w kwocie ok. 30 tys. zł. Natomiast w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie wydatkowana jest kwota ok. 35 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażania obiektów sportowych. Ryc. 8. Podział środków budżetowych przeznaczanych na sport i rekreację. 1,0% 20% 29,8% 27,7% 19,8% 19,8% 1,2% Budżet Ref. Sportu i Rekreacji Budżet MOS Gminny Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi Otwarte Konkursy Ofert Dotacja CRWiS "Strzelec" Budżet Ref. Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Zajęcia pozalekcyjne oraz dodatkowe uczniów Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie w 2012 roku oraz Budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2013 rok. Pula blisko 570 tys. zł przeznaczana jest na organizację otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Strzelce Opolskie. Kwota przeznaczona na ten cel corocznie wzrasta, co przedstawia poniższa rycina, a w 2013 roku wynosiła zł. 20

21 Ryc. 9. Środki finansowe przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert w latach dla organizacji związanych z kulturą fizyczną zł zł zł zł zł zł 0 zł Źródło: Opracowanie na podstawie corocznych sprawozdań z realizacji Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi. W ramach zabezpieczonej w budżecie puli organizacje działające na terenie Gminy Strzelce Opolskie mogą starać się o dodatkowe środki finansowe w ramach Honorowego Patronatu Burmistrza Strzelec Opolskich. Za wysokie wyniki sportowe można ubiegać się o stypendia sportowe, natomiast za bardzo duże osiągnięcia przyznawane są nagrody pieniężne i rzeczowe. Oprócz omówionych wyżej środków finansowych na realizację zadań związanych ze sportem i rekreacją w budżecie gminy zabezpieczono również fundusze na zadania nadzorowane przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania. Działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, w ramach którego funkcjonują sekcje koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, badmintona, sumo i judo opiera się na budżecie w wysokości ok. 570 tys. zł. Na zajęcia organizowane w szkołach, w tym SKS, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a także funkcjonowanie klas sportowych zabezpiecza się kwotę ok. 230 tys. zł. Natomiast na zajęcia wychowania fizycznego realizowane w CRWiS Strzelec przeznacza się kwotę 350 tys. zł. 21

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego i gmin powiatu sępoleńskiego Cele i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo