Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata (PROJEKT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata (PROJEKT)

2 Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata jest efektem prac zespołu powołanego przez Burmistrza Strzelec Opolskich Zarządzeniem Nr 19/2013 z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata

3 Spis treści: Wstęp... 4 Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju sportu w gminie Strzelce Opolskie Warunki przestrzenne Warunki demograficzne Sport jako zjawisko społeczne Rozdział II. Charakterystyka gminy Strzelce Opolskie w dziedzinie sportu i rekreacji Struktura sportu w gminie Strzelce Opolskie Obiekty sportowe Organizacje sportowe Finansowanie sportu Rozdział III. Cele rozwoju sportu w gminie Strzelce Opolskie Misja gminy w zakresie sportu i rekreacji Priorytety i zakres rozwoju oraz cele szczegółowe Rozdział IV. Analiza stanu wyjściowego oraz założonych celów Analiza SWOT sportu i rekreacji w gminie Strzelce Opolskie Rozdział V. Podsumowanie i plan ewaluacji Załącznik nr 1. Słownik ustaw i pojęć używanych lub posiadających odniesienie w Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata Załącznik nr 2. Baza sportowo rekreacyjna Gminy Strzelce Opolskie. 3

4 Wstęp Sport i kultura fizyczna są bardzo ważnym elementem działania samorządu na rzecz rozwoju gminy, gdyż wpływają, na jakość życia mieszkańców i przyczyniają się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych problemów, a przede wszystkim społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. Aktywne ruchowo i zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek gminy. Aktywność ruchowa stanowi źródło ogromnej satysfakcji i służy wszechstronnemu rozwojowi organizmu, dlatego uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach sportowych, w pierwszej kolejności ogólnorozwojowych, następnie nakierowanych na doskonalenie umiejętności i osiągnięcie sukcesu w wybranych dyscyplinach sportu tworzy podstawy nowoczesnego społeczeństwa. Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne są zobowiązane do popierania rozwoju kultury fizycznej, na którą składają się sport wraz z wychowaniem fizycznym oraz rehabilitacją ruchową zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ustawa o sporcie określa, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Rada Miejska może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. W Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 zawarto tezę, że Państwo jest żywotnie zainteresowane rozwojem i upowszechnianiem sportu. W dokumencie tym podkreśla się, że sport, kultura fizyczna i rekreacja służyć mają rozwojowi społeczeństwa, zachowaniu przez obywateli sprawności fizycznej i zdrowia, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Funkcjonujący od wielu lat model finansowania sportu zakłada, że podstawowym źródłem nakładów finansowych na sport jest sektor publiczny. Struktura wydatków publicznych wskazuje na znaczny udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu sportu. Ponadto zakładane w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 osiągnięcie europejskich standardów powszechności i dostępności sportu oraz utrzymanie wysokiej pozycji Polski we współzawodnictwie sportowym, wymaga odpowiedniego wzrostu wydatków na sport. Jednakże w obszarze wydatków publicznych w sytuacji planowania umiarkowanego 4

5 w najbliższych latach wzrostu nakładów z budżetu państwa na sport, istotne będzie dążenie do zwiększenia udziału wydatków na ten cel w budżecie gminnym. W 2012 roku udział wydatków w dziale kultura fizyczna, sport i rekreacja wynosił 3,4% 1. Stworzenie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata jest odpowiedzią samorządu gminy Strzelce Opolskie na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą w regionie. Jest jednocześnie sygnałem, że rozwój kultury fizycznej rozumianej, jako wychowanie fizyczne, sport, a także rekreacja ruchowa, stanowi istotny element polityki zrównoważonego rozwoju gminy Strzelce Opolskie. W tym zakresie nie może również zabraknąć odniesienia do turystyki, bezpośrednio powiązanej z rekreacją ruchową. Wszystkie wymienione powyższej argumenty są ściśle powiązane z trendami rozwojowymi w sporcie oraz z promowaniem przez media (przy pełnym poparciu specjalistów - lekarzy, dietetyków, psychologów, czy trenerów) zdrowego stylu życia i koniecznością aktywności fizycznej. Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata ma na celu sformułowanie wyraźnej misji gminy w zakresie sportu i rekreacji, a także zdefiniowanie nowych potrzeb związanych z rozwojem kultury fizycznej na terenie gminy. Ramy dokumentu opierają się na szczególnym dążeniu samorządu do tworzenia warunków dla podniesienia standardu i jakości życia mieszkańców. Wypracowana strategia jest strategią kierunkową, z której powinny wynikać kolejne, coroczne działania (programy, projekty, zadania) do podjęcia w najbliższych latach. Strategia znajduje odniesienie do przywołanej już Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, jak również do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Dokument został stworzony w oparciu o zapisy ustaw i innych dokumentów, które zostały zestawione w załączniku nr 1. Załącznik ten zawiera również słownik podstawowych pojęć używanych w opracowaniu, w celu niepowielania dodatkowych treści oraz utrzymania dokumentu w syntetycznej formie. Proces realizacji projektu Strategii, a także sam dokument podzielono na 2 zasadnicze części: Diagnozę związaną z analizą stanu wyjściowego, sytuacji gospodarczej i społecznej gminy, a także potencjału w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej, 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za rok

6 Strategię dotyczącą określenia celów i zadań do realizacji, ustalenia priorytetowych kierunków rozwoju, a także zasad wdrażania oraz ewaluacji Strategii. Pierwsza część opracowania obejmuje omówienie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz ocenę stanu infrastruktury sportowej, jak również zestawienie organizacji sportowych działających na terenie gminy Strzelce Opolskie. W drugiej części dokumentu sformułowano misję gminy w zakresie sportu, a w ślad za nią określono cele strategiczne i zadania proponowane do realizacji w okresie do 2017 roku. 6

7 Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju sportu w gminie Strzelce Opolskie 1. Warunki przestrzenne Gmina Strzelce Opolskie położona jest w środkowowschodniej części województwa opolskiego, zajmuje powierzchnię ok. 200 km² i składa się z 27 sołectw, w tym 5 położonych w granicach administracyjnych miasta. W przeszłości teren gminy Strzelce Opolskie był podzielony na 2 odrębne części: wiejską, określaną, jako typowo rolniczą, a także miejską, utożsamianą z pracą w zakładach przemysłowych. Obecnie, biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych poza tym sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć ludności. Zarówno w mieście, jaki i na terenach wiejskich równolegle rozwija się od kilkunastu lat rzemiosło i sfera usług, przy jednoczesnym odpływie mieszkańców o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy podejmują zatrudnienie w dużych ośrodkach aglomeracyjnych, a także emigracji zarobkowej mieszkańców (głównie młodych ludzi) poza granice kraju. Ryc. 1. Miasto Strzelce Opolskie z lotu ptaka. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 7

8 Położenie gminy w strefie przejściowej pomiędzy wzgórzem Chełmu na Wyżynie Śląskiej, a doliną Małej Panwi na Równinie Opolskiej, powoduje zróżnicowanie obszaru i pozwala wyodrębnić specyficzne walory środowiska przyrodniczego. Zarówno lesiste tereny północnej części gminy, jak i nieco urozmaicona rzeźba terenu południowej części, stanowią obszary atrakcyjne dla mieszkańców i umożliwiają rozwój turystyki. Możliwy jest rozwój turystyki rowerowej, konnej i pieszej, a także agroturystyki, jednakże dotychczas zainteresowanie rolników przekwalifikowaniem gospodarstw na agroturystyczne jest znikome. Atrakcyjność turystyczną gminy może zwiększyć też planowana rozbudowa ścieżek rowerowych. Uwarunkowania przestrzenne nie sugerują bezpośrednio uprawianych w regionie dyscyplin sportowych, jak ma to miejsce w okolicach zbiorników wodnych czy w górach. Jednakże nieduża odległość do doliny Małej Panwi, umożliwia uprawianie kajakarstwa. Dobre położenie komunikacyjne sprawia, że mieszkańcy gminy coraz chętniej zimą wyjeżdżają w góry na narty, a ponadto coraz lepsze warunki drogowe nie stanowią bariery w uprawianiu jakiegokolwiek sportu. 2. Warunki demograficzne Według stanu na koniec 2012 roku gminę Strzelce Opolskie zamieszkiwało 31,5 tys. mieszkańców, z czego blisko 60% w mieście Strzelce Opolskie. Uwarunkowania demograficzne wykazują tu dużą stabilność, a liczba ludności nie ulega radykalnym zmianom 2. Cechą charakterystyczną struktury ludności wiejskiej gminy Strzelce Opolskie jest bardzo wysoki udział ludności autochtonicznej śląskiej. Jest to wynik procesów historycznych i przemian polityczno gospodarczych kraju. Istotnym problemem demograficznym jest niski przyrost naturalny spowodowany widocznym od połowy lat 90-tych spadkiem liczby urodzeń, co jest zjawiskiem niekorzystnym, powodującym starzenie się społeczeństwa. Jednakże od krytycznego roku 2004, kiedy to liczba urodzeń w gminie oscylowała na poziomie 250, w ostatnich latach nieco się ustabilizowała na poziomie ok. 290 urodzeń. Ponadto obszar gminy, pomimo znacznej odległości od granicy polsko niemieckiej wykazuje typowe cechy terenów przygranicznych, gdzie znaczna część mieszkańców wyjeżdża okresowo w celach zarobkowych poza granice kraju. 2 Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 r. GUS

9 Niezwykle istotne w tworzeniu dokumentów strategicznych o charakterze długoterminowym jest dokonanie analizy sytuacji demograficznej w zakresie liczby uczniów w szkołach. Łącznie do wszystkich placówek oświatowych zarządzanych przez gminę Strzelce Opolskie w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 3374 dzieci. Do szkół podstawowych chodziło 1596 uczniów, gimnazjów 750, a do przedszkoli i żłobka (oddział dla dzieci do lat 3) 1028 dzieci. 3 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w terenie gminy Strzelce Opolskie w 2011 roku funkcjonowało 15 klubów realizujących programy sportowe. Członkami tych zrzeszeń było 916 osób, z czego aż 780 osób regularnie brało udział w zajęciach i treningach. W tej grupie znalazło się aż 530 osób w wieku poniżej 18 roku życia. Pieczę nad osobami biorącymi udział w zorganizowanych zajęciach sprawowało 45 trenerów, instruktorów i innych osób posiadających stosowne uprawnienia Sport jako zjawisko społeczne. Przemiany gospodarcze naszego kraju, zmiany cywilizacyjne mające wpływ na świadomość i możliwości rozwoju społeczeństwa sprawiły, że również sport we współczesnym świecie jest ważnym czynnikiem społecznym, chociaż mimo ogromnego postępu w dziedzinie jego promocji wciąż nie jest dobrem powszechnym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców niezależnie od statusu materialnego, miejsca zamieszkania, czy chociażby preferencji samych zainteresowanych jego uprawianiem. Wydaje się, że sport wciąż nie jest doceniany zarówno, jako ważny element gospodarki, ale również, jako czynnik zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym XXI wieku, profilaktyki zdrowotnej, budowania pozytywnych wzorców zachowania, czy wreszcie formą spędzania wolnego czasu. Według Światowej Organizacji Zdrowia w społeczności dorosłych nadal przeważa styl życia, w którym nie ma miejsca na sport, co odzwierciedla poniższy wykres. 3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. GZOiW Strzelce Opolskie 4 Metadane GUS Kultura fizyczna, sport i rekreacja, 9

10 Ryc. 2. Styl życia dorosłych według badań WHO. 7% 48% 33% 12% deklaruje systematyczną aktywność fizyczną co najmniej raz w tygodniu uprawia sport przynajmniej raz w miesiącu uprawia sport sporadycznie bierze udział w jakichkolwiek zajęciach służących podniesieniu sprawności fizycznej Źródło: Wykres na podstawie danych ujętych w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 Przedstawiciele środowiska medycznego, jak również środowiska oświatowego mają pełną świadomość, że sportu w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych jest wciąż mało. Sprawność fizyczna społeczeństwa, pomimo promocji sportu i zdrowego stylu życia w mediach wciąż spada. Znajduje to odzwierciedlenie w chorobach cywilizacyjnych, w tym przede wszystkim wciąż rosnącej, najszybciej w Europie otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej 5. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z uprawiania sportu oraz zwiększanie dostępności dla mieszkańców różnorodnych form aktywności fizycznej to priorytetowe zadania zarówno dla władzy na szczeblu centralnym, jak i dla samorządu lokalnego. Pomimo zatrważających raportów i analiz dotyczących złego stanu kondycji fizycznej Polaków, nie sposób nie zauważyć, że sport i aktywność fizyczna stają się modne 6. Ludzie obok uprawiania sportu z pobudek czysto hobbistycznych, uprawiają go z pełną świadomością, że jest to rodzaj profilaktyki zdrowotnej, antidotum na codzienne stresy oraz forma rozwoju fizycznego i psychicznego. 5 Polska w Europie Przyszłość demograficzna. Red. Strzelecki Z., Potrykowska A., II Kongres Demograficzny Warszawa Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa. Red. Szymborski J.,II Kongres Demograficzny Warszawa

11 Rozdział II. Charakterystyka gminy Strzelce Opolskie w dziedzinie sportu i rekreacji 1. Struktura sportu w gminie Strzelce Opolskie Organizacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Strzelce Opolskie znajduje swoje podstawy w uwarunkowaniach prawnych, historycznych i organizacyjnych, a przede wszystkim w oczekiwaniach mieszkańców pod względem możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu. Poniższy schemat przedstawia system powiązań między najważniejszymi sektorami, w ramach, których realizowane są zadania w zakresie organizowania mieszkańcom gminy dostępu do sportu i rekreacji. Ryc. 3. Schemat powiązań między sportem szkolnym, gminnym i klubami. (Strzelecki model zarządzania sportem). Gminny sport oparty jest na 3 głównych sektorach, miedzy którymi stworzone są stałe relacje i sieć powiązań. Sport szkolny opierający się na prawie oświatowym dotyczy zapewniania dzieciom i młodzieży dostępu do sportu i rekreacji w ramach zajęć szkolnych przewidzianych w planie lekcji. Zaliczają się tu także zajęcia prowadzone na obiektach szkolnych, przez wykwalifikowanych nauczycieli, dla dzieci z wadami postawy (zajęcia korekcyjne), a także zajęcia dla uzdolnionej sportowo młodzieży i dzieci (Szkolny Klub Sportowy). 11

12 Sport w ramach klubów, stowarzyszeń i innych pozarządowych organizacji zajmujących się krzewieniem idei sportowego i zdrowego trybu życia, jest najistotniejszym sektorem strzeleckiego sportu. Kluby sportowe i stowarzyszenia prowadzą w różnych dyscyplinach sportowych zorganizowane zajęcia dla mieszkańców gminy w każdym wieku. Najpopularniejsze są zajęcia piłki nożnej, prowadzone w kilkunastu klubach, dla dzieci od wieku przedszkolnego, aż po grupy dorosłych. Ponadto dzieci i młodzież mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportów walki: teakwondo, aikido, judo, sumo, karate, a także innych dyscyplin: np. Nordic Walking, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, skat, koszykówka, siatkówka. Powiązaniem sportu szkolnego i sportu organizowanego przez kluby, jest korzystanie ze wspólnej bazy sportowej. W szkolnych salach sportowych odbywają się zajęcia sekcji i klubów w godzinach popołudniowych. Specyficznym rodzajem organizacji sportowej jest Uczniowski Klub Sportowy. Na terenie gminy w większości jednostek oświatowych odbywają się zajęcia SKS, ponadto 3 uczniowskie kluby: Kusy, Siódemka i UKS Strzelce Opolskie, oprócz organizowania zajęć dla uczniów prowadzą drużyny w wybranych dyscyplinach sportowych z powodzeniem startując w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich, a także biorąc udział w międzynarodowych turniejach. Od 1994 roku w Strzelcach Opolskich działa Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy zrzeszający uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i sympatyków z terenu Gminy Strzelce Opolskie. Od ponad 10 lat w Strzelcach Opolskich funkcjonuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, prowadząc ponad 20 sekcji sportowych. Zarówno MKS jak i MOS skupiają uzdolnionych sportowo mieszkańców gminy i umożliwią im treningi oraz rywalizację wykraczającą poziomem ramy rywalizacji wewnątrzszkolnej. W ramach sportu organizowanego przez Referat Sportu i Rekreacji, wspieranego również przez inne komórki Urzędu Miejskiego, a także innych jednostek gminnych w całości opiera się na realizacji zadań ujętych w corocznym budżecie uchwalanym przez Radę Miejską. W ramach tego sektora działają następujące sekcje: biegowo-narciarska, tenisa stołowego, skata, szachowa, Nordic Walking. Referat Sportu i Rekreacji administruje także salą gimnastyczną, terenem przy akwenie Rybaczówka, odkrytą pływalnią oraz kortem tenisowym. 12

13 Ryc. 4. Odkryta pływalnia w Strzelcach Opolskich w porze wakacji. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Działalność klubów i stowarzyszeń oparta jest na dotacjach uzyskiwanych przede wszystkim w ramach otwartych konkursów ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Honorowych Patronatów Burmistrza, jak również ze środków na promocję gminy i środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Natomiast w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, gmina Strzelce Opolskie aktywnie aplikuje o środki na modernizację lub budowę nowych obiektów infrastruktury sportowej. Organem doradczym i opiniotwórczym w zakresie współpracy pomiędzy sektorami, ale także służącym fachowymi poradami, jest powołana w 2010 roku w gminie Strzelce Opolskie Rada Sportu, w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska sportowego, w tym: trenerzy, działacze sportowi i nauczyciele wychowania fizycznego. Od grudnia 2011 roku, jako zakład budżetowy, funkcjonuje Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu Strzelec, w skład którego wchodzą 2 baseny (sportowy oraz rekreacyjny wraz z atrakcjami wodnymi), sauna oraz nowoczesna infrastruktura dodatkowa. Odbywają się tam zajęcia nauki pływania indywidualne i grupowe, jest możliwość wynajmu poszczególnych części infrastruktury hali basenowej. Prowadzone są zajęcia ruchowe aquafitness również dla seniorów, zajęcia rekreacyjnie 13

14 z animatorem. W CRWiS organizowane są zawody sportowe, imprezy okolicznościowe i rekreacyjnie tj. dzień dziecka, festyny wodne itp.; obiekt jest dostosowany do potrzeb i wymogów osób niepełnosprawnych. 2. Obiekty sportowe Baza sportowo rekreacyjna na terenie gminy Strzelce Opolskie w ostatnich latach systematycznie jest powiększana. Szczególny nacisk kładzie się na budowę infrastruktury sportowej, zwłaszcza na terenach wiejskich, co ma na celu stworzenie dobrych warunków do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, ale również umożliwia ich wykorzystywanie w godzinach pozalekcyjnych przez miejscową społeczność. Ponadto niezwykle ważne z punktu widzenia poszerzania oferty sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców gminy stało się budowanie nowych obiektów rekreacyjnych. Do katalogu gminnych obiektów sportowych dołączyły w ostatnich latach: sale sportowe przy PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich i Błotnicy Strzeleckiej, Zielony Orlik oraz lodowisko sezonowe przy PSP nr 7 w Strzelcach Opolskich, oraz Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu Strzelec oddane do użytku z końcem Katalog wszystkich obiektów sportowo rekreacyjnych gminy Strzelce Opolskie stanowi załącznik nr 2 do Strategii. Ryc. 5. Orlik przy PSP nr 7 podczas zawodów sportowych Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Gmina Strzelce Opolskie posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, spośród której przeważają boiska do piłki nożnej oraz przyszkolne sale gimnastyczne (11 obiektów, w tym 14

15 sala przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grodzisku). Do dyspozycji szkół jest 15 boisk do koszykówki, 8 do piłki ręcznej i 10 boisk do siatkówki (w tym plażowej). Prowadzone są na nich zajęcia wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych wykorzystywane są przez kluby sportowe, stowarzyszenia i sekcje. Na terenie gminy funkcjonuje 17 placów zabaw, z czego większość administrowana jest przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego. Stan techniczny infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy jest zróżnicowany, w zależności od czasu powstania budynków i obiektów. W dużej mierze stan, szczególnie wiejskich obiektów sportowych zależy od samych mieszkańców, którzy często w ramach czynu społecznego, a także dzięki funduszom sołeckim starają się utrzymywać swoje obiekty w należytym stanie. 3. Organizacje sportowe W gminie Strzelce Opolskie systematycznie i zgodnie z zainteresowaniem mieszkańców rozwija się i popularyzuje nowe dyscypliny sportowe, jednak wciąż najpopularniejsza pozostaje piłka nożna. Na terenie gminy Strzelce Opolskie funkcjonują jednostki publiczne i stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej, a wśród nich: - Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe, - Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego, - Uczniowskie Kluby Sportowe ( UKS Strzelce Opolskie, Siódemka, Kusy ), - Międzyszkolny Klub Sportowy, - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, - Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast, - Ludowy Klub Sportowy Tęcza Szymiszów, - Ludowy Klub Sportowy Jedność Rozmierka, - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Sportowo, - Stowarzyszenie Strzeleckie Rowery, - Klub Karate NIDAN, - Klub Miejski HUZAR, - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido AIKIKAI POLSKA, 15

16 - Opolski Klub Teakwondo, - Opolski Klub Sportowy Team Jonak, - Stowarzyszenie Motocyklowe Panda Racing, - Stowarzyszenie Eternal Riders, - Strzelecki Klub Karate Kyokushin, - Strzeleckie Towarzystwo Sportowe Winner. Ryc. 6. Bieg Uliczny im. E. Ferta w 2010 roku Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Większość klubów prowadzi działalność w jednej tylko dyscyplinie sportu. Najszerszą ofertą sportową dysponuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, w ramach, którego funkcjonuje 21 sekcji. W ramach Referatu Sportu i Rekreacji działa 5 sekcji, z czego najnowszą propozycją dla mieszkańców stała się sekcja Nordic Walking, która powstała w celu spełnienia oczekiwań mieszkańców, co do możliwości uczestniczenia w zajęciach z wykwalifikowanym instruktorem. Możliwość udziału w regularnych treningach i rozgrywkach ligowych w piłce nożnej zapewnia obecnie 11 klubów z terenu gminy Strzelce Opolskie. Wykaz klubów z podziałem na grupy 16

17 wiekowe i klasy rozgrywkowe w sezonie 2012/2013 przedstawiono w Tabeli 1. Najszerszą ofertą dysponuje SKS Piast Strzelce Opolskie prowadzący 2 drużyny seniorskie oraz 6 grup dla juniorów i dzieci. W kategorii żaków nie są prowadzone regularne rozgrywki, lecz oprócz treningów najmłodsi adepci piłkarscy, mają możliwość uczestniczenia w turniejach. Tabela 1. Wykaz zespołów piłkarskich działających na terenie gminy Strzelce Opolskie w sezonie 2012/2013. Liga Klasy rozgrywek dorosłych Klasy rozgrywek młodzieży i dzieci Lp. Nazwa klubu Ilość zespołów IV liga kl. A kl. B Woj. Liga Juniorów Juniorzy Młodsi II Liga Juniorów A Juniorów Woj. Liga Trampkarzy Trampkarze 11-os Trampkarze 7-os Młodzicy Orlicy Żacy SKS Piast Strzelce Opolskie LKS Adamietz Kadłub LKS Jedność Rozmierka LKS Orzeł Mokre Łany LKS Plon Błotnica Strz. LKS Rzemiosło Dziewkowice LKS Tęcza Szymiszów LKS Tempo Grodzisko LKS Błękitni Rozmierz LKS Czarni Kalinów- Kalinowice 8 x x x x x x x x 3 x x x 3 x x x 3 x x x 3 x x x 2 x x 2 x x 2 x x 2 x x 1 x 11. LKS Rożniątów 1 x Mimo, że na terenie gminy Strzelce Opolskie, podobnie jak w całym kraju najpopularniejsza pozostaje piłka nożna, to inne dyscypliny także maja znaczenie. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oferuje zorganizowane zajęcia dla uzdolnionych uczniów w ramach sekcji: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, badmintona, sumo i judo. W ramach Międzyszkolnego Klubu Sportowego działa drużyna koszykówki mężczyzn, występującą w III lidze, a także 17

18 sekcje juniorów, kadetów, kadetek, młodzików młodszych i sekcje w mini koszykówce chłopców. W badmintonie MKS posiada sekcje dzieci, żaków, młodzików i juniorów młodszych. Aktualnie działa również drużyna brydża sportowego. Drużyna seniorów UKS Strzelce Opolskie występuje w II lidze siatkówki mężczyzn, a poza tym UKS prowadzi sekcje: mini piłki siatkowej dziewcząt, mini piłki siatkowej chłopców (klasa V, VI), mini piłki siatkowej chłopców (klasa II, III, IV), piłki siatkowej młodziczek i kadetek, młodzików i kadetów, oraz sekcję piłki plażowej w okresie letnim. Coraz popularniejsze wśród dzieci i młodzieży staje się uczestnictwo w treningach sportów walki. Na terenie gminy dzieci i młodzież mają możliwość udziału m. in.: w treningach sumo i judo prowadzonych w ramach UKS Siódemka, teakwondo prowadzonych przez trenerów z Opolskiego Klubu Teakwondo, Karate prowadzonych przez trenerów z Klubu Karate Nidan Zawadzkie i Aikido z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikikai Polska. Ryc. 7. Otwarte Mistrzostwa Strzelec Opolskich w Sumo w 2009 roku Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Oprócz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu finansowanych głównie z budżetu gminy Strzelce Opolskie, mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z obiektów i zasobów sportów rekreacyjnych oferowanych przez prywatnych właścicieli. Rośnie oferta szkół jeździectwa i możliwość nauki jazdy konnej, działa kilka prywatnych kortów tenisowych, coraz popularniejsze stają się organizowane rowerowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Nie brakuje również sympatyków sportów motorowych, boksu i rowerzystów zrzeszonych 18

19 w małych organizacjach m.in.: Eternal Riders, Panda Racing, Team Jonak, czy Strzeleckie Rowery. Wśród mieszkańców popularne są wspólne wyjazdy na stoki narciarskie lub spotkania na boiskach piłkarskich. Sympatycy sportowego trybu życia mają możliwość korzystania z prywatnej siłowni, a także w zajęciach fitness, zumby i innych. 4. Finansowanie sportu Samorząd gminy Strzelce Opolskie działając zgodnie z literą prawa, realizując zapisy ustaw zobowiązany jest do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Podstawowym aktem normatywnym ustalającym zasady wydatkowania środków publicznych, również na ten cel, jest ustawa o finansach publicznych, której przepisy stosuje się zarówno do jednostek sektora finansów publicznych, jak i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami. Zakreślony stan prawny umożliwia w odniesieniu do zasad planowania i wykonywania uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego identyfikację powołanych wydatków w zakresie kultury fizycznej z dyspozycją przywołanej ustawy stanowiącą, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jest zadaniem pożytku publicznego określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego, dlatego też realizacja tego zadania może być dotowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z jednoczesnym powierzeniem tego zadania organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań np. w zakresie sportu, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Zatem zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, finansowanie sportu w gminie Strzelce Opolskie oparte jest na środkach wydatkowanych w ramach rocznego budżetu gminy, przede wszystkim pozostających w dyspozycji Referatu Sportu i Rekreacji. Ponadto organizacje pozarządowe, w tym Ludowe Kluby Sportowe i inne Stowarzyszenia, starają się o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert. Ogół środków przeznaczanych na zadania gminy Strzelce Opolskie z zakresu sportu i rekreacji, w oparciu o Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2012 roku oraz plan wydatków 19

20 budżetowych gminy Strzelce Opolskie w 2013 roku, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, wynosi ok zł. Nie uwzględnia się tu zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, gdyż warunkowane są one w dużej mierze możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych. Udział poszczególnych środków finansowych na zadania z zakresu sportu i rekreacji przedstawia rycina 8. Referat Sportu i Rekreacji dysponuje pulą ok. 860 tys. zł na zadania związane z prowadzeniem 5 sekcji sportowych, organizacją zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, jak również bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw. Roczna kwota dotacji ustalana uchwałą Rady Miejskiej na funkcjonowanie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu Strzelec wynosi 800 tys. zł. Ponadto w budżecie gminy Strzelce Opolskie zabezpieczone są środki na utrzymanie ścieżek rowerowych oraz materiały promocyjne, w dyspozycji Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji w kwocie ok. 30 tys. zł. Natomiast w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie wydatkowana jest kwota ok. 35 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażania obiektów sportowych. Ryc. 8. Podział środków budżetowych przeznaczanych na sport i rekreację. 1,0% 20% 29,8% 27,7% 19,8% 19,8% 1,2% Budżet Ref. Sportu i Rekreacji Budżet MOS Gminny Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi Otwarte Konkursy Ofert Dotacja CRWiS "Strzelec" Budżet Ref. Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Zajęcia pozalekcyjne oraz dodatkowe uczniów Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie w 2012 roku oraz Budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2013 rok. Pula blisko 570 tys. zł przeznaczana jest na organizację otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Strzelce Opolskie. Kwota przeznaczona na ten cel corocznie wzrasta, co przedstawia poniższa rycina, a w 2013 roku wynosiła zł. 20

21 Ryc. 9. Środki finansowe przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert w latach dla organizacji związanych z kulturą fizyczną zł zł zł zł zł zł 0 zł Źródło: Opracowanie na podstawie corocznych sprawozdań z realizacji Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi. W ramach zabezpieczonej w budżecie puli organizacje działające na terenie Gminy Strzelce Opolskie mogą starać się o dodatkowe środki finansowe w ramach Honorowego Patronatu Burmistrza Strzelec Opolskich. Za wysokie wyniki sportowe można ubiegać się o stypendia sportowe, natomiast za bardzo duże osiągnięcia przyznawane są nagrody pieniężne i rzeczowe. Oprócz omówionych wyżej środków finansowych na realizację zadań związanych ze sportem i rekreacją w budżecie gminy zabezpieczono również fundusze na zadania nadzorowane przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania. Działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, w ramach którego funkcjonują sekcje koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, badmintona, sumo i judo opiera się na budżecie w wysokości ok. 570 tys. zł. Na zajęcia organizowane w szkołach, w tym SKS, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a także funkcjonowanie klas sportowych zabezpiecza się kwotę ok. 230 tys. zł. Natomiast na zajęcia wychowania fizycznego realizowane w CRWiS Strzelec przeznacza się kwotę 350 tys. zł. 21

SPRAWOZDANIE. Planowana realizacja zadań miała na celu:

SPRAWOZDANIE. Planowana realizacja zadań miała na celu: Załącznik do Uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30.04.2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie za rok 2014 Opracowanie: Maria Joanna Siudem Zatwierdził:. Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII/347/2010 w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto Grudziądz Na podstawie art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE oraz SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Projekt Animator

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.

S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 9 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 9 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programów Animator kultury dzieci i młodzieży w Gminie Swarzędz i Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie

Bardziej szczegółowo

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek.

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek. WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY w okresie wrzesień - grudzień 2014 r. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Kraków, 15-16.06.2016 Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Wydział Sportu Zarząd Infrastruktury Sportowej Krakowski Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 2432 UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowych

Organizacja imprez sportowych Organizacja imprez sportowych Szkolenie dla branży sportowej Zdobądź prestiżowy dyplom potwierdzony przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. strona 1/14

WPROWADZENIE. strona 1/14 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy WPROWADZENIE Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY 30.12.2014 Stowarzyszenie Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka ul. Rynek 3/6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny e-mail: luxtorpeda.czerwionka@gmail.com

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 Tomaszów Mazowiecki 16 czerwca 2014 r WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o sporcie. Artur Gluziński

Ustawa o sporcie. Artur Gluziński Ustawa o sporcie Artur Gluziński Podstawy prawne Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

- PROJEKT. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: - PROJEKT Roczny programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Rozdział I WSTĘP DO ZAŁOŻEŃ RAMOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Program wspierania seniorów w gminie Niemodlin Niemodlin, 2013 rok

Program wspierania seniorów w gminie Niemodlin Niemodlin, 2013 rok Załącznik do uchwały nr XLVI/282/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 r. Program wspierania seniorów w gminie Niemodlin Niemodlin, 2013 rok CZĘŚĆ OGÓLNA Starzenie się jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie Gmina Miejska Ostróda Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Ostróda, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir ROK SZKOŁY W RUCHU Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI w UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO PRZYRODNICZYM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI w UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO PRZYRODNICZYM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 37 /2010 z dnia 27 maja 2010 r. PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI w UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO PRZYRODNICZYM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA Gmina Godów 1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang ul. Wyzwolenia 12 44-348 Skrzyszów tel. 32 472 64 17, strona internetowa: http://shimk-mustang.blog.pl/

Bardziej szczegółowo

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są:

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2009/10,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Współpraca z organizacjami Współpraca finansowa

Wprowadzenie Współpraca z organizacjami Współpraca finansowa Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mirsk 2015 rok Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012. Kontynuacja projektu w 2014 roku

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012. Kontynuacja projektu w 2014 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012 realizowanego w ramach zadania Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich, podzadania Wspieranie działań promujących sport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Maciej Kowalczuk Gdańsk, 17.04.2014 r. Multi Sport PROGRAMY KRAJOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Umiem pływać Nasz

Bardziej szczegółowo

Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-236

Dział 926 - Kultura Fizyczna - rozdział 92605-236 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa go nr 192/2011 z dnia 20.01.2011r. Wykaz zadań publicznych Województwa go na rok 2011 w dziedzinie kultury fizycznej rozpatrzonych w wyniku otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/90/11 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 26 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/90/11 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 26 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/90/11 w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009. Lyski, 1 marca 2010 r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 MONITOROWANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia.października 2014 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI DO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2005 roku. Na

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY POZNAŃ. Nad Bogdanką 6a/16 60-862 Poznań tel.: 0 509 416 895 OFERTA MARKETINGOWA

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY POZNAŃ. Nad Bogdanką 6a/16 60-862 Poznań tel.: 0 509 416 895 OFERTA MARKETINGOWA OFERTA MARKETINGOWA STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ Spis treści: Słowo wstępu str. 3 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Poznań str. 4 Cele i założenia str. 5 Hala str. 6 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała nr /2012. Rady Gminy Urzędów. z dnia. 2012 roku

Projekt. Uchwała nr /2012. Rady Gminy Urzędów. z dnia. 2012 roku Projekt Uchwała nr /2012 Rady Gminy Urzędów z dnia. 2012 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Obrazów z dnia listopada 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 13/11 Burmistrza Gminy z dnia 28.01.2011r. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej na realizację zadań publicznych Wspieranie i upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2010 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 10 luty 2010 roku

Uchwała Nr 16/2010 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 10 luty 2010 roku Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów(...) na realizację zadań publicznych Powiatu Trzebnickiego w 2010 r. Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki.

struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Piłka siatkowa w badaniach statystycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za rok 2013

SPRAWOZDANIE za rok 2013 SPRAWOZDANIE za rok 2013 z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo