PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów"

Transkrypt

1 Specjalistyczne Biuro PROJEKTOWO ROJEKTOWO HANDLOWO ANDLOWO-USŁUGOWE inŝ. Andrzej Lipiec Skierniewice, ul. Mjr Sucharskiego 1 m 36 Pracownia: Skierniewice, ul. Trzcińska 21/23 pok. 102 tel./fax. (0-46) , kom PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów Obiekt: Plac zabaw z utwardzeniem terenu i ogrodzeniem Nr działki: 258 i 262 obręb 2 Zamawiający: Gmina Słupia Słupia SŁUPIA Asystent projektanta Imię i nazwisko Nr uprawnień Data inŝ. Andrzej Lipiec r. Podpis Projektant tech. Wojciech Jędryka 40/79, 43/91 Sk-ce r.

2 2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Inwestor: Gmina Słupia, Słupia 136, SŁUPIA. 2. Adres realizacji zamierzenia inwestycyjnego: Gzów 39a, SŁUPIA. 3. Przedmiot opracowania: Niniejszym opracowaniem objęty jest plac zabaw wraz z infrastrukturą na którą złoŝą się: utwardzenie terenu z kostki betonowej i tłucznia wraz z ogrodzeniem. 4. Stan zainwestowania terenu działki Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Gzów na działce nr ew Teren działki jest płaski. Działka ma układ ściętego trapezu. Działka nr ew. 262 jest zabudowana. Na działce zlokalizowane są następujące obiekty: budynek OSP w Gzowie, budynek gospodarczy, dwa bezodpływowe zbiorniki na nieczystości (szambo) z przyłączami kanalizacji sanitarnej od budynku OSP, przyłącze wody do budynku OSP, napowietrzna sieć telefoniczna, napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia, utwardzenie terenu w postaci chodników z płyt betonowych i betonu oraz szutrowa droga lokalna, nasadzenia w postaci drzew i krzewów, ogrodzenie. Na sąsiednich działkach planowanej inwestycji znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze oraz uprawy rolnicze. Od strony północnej działka graniczy z drogą asfaltową która, oznaczona jest jako działka nr ew. 975, a od strony zachodniej z drogą lokalną która, oznaczona jest jako działka nr ew Projektowane zagospodarowanie terenu. Projektuje się budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą w zakresie opisanym w pkt. 3 i oznaczonym na Planie sytuacyjno-wysokościowym (rys. 01). 6. Odprowadzenie wód deszczowych. Nie projektuje się zmiany w sposobie odprowadzania wód opadowych powierzchniowo na teren działki. 7. Inne dane. Według pozyskanych informacji teren działki, nie podlega ochronie konserwatorskiej. Oddziaływanie na środowisko nie występuje. Opracował:

3 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI WIEJSKIEJ POPRZEZ UTWORZENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GZÓW Część ogólna Temat i zakres opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw w miejscowości Gzów gm.słupi. Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac polegających na wykonaniu placu zabaw wraz z infrastrukturą na którą złoŝą się: utwardzenie terenu z kostki betonowej i tłucznia wraz z ogrodzeniem Podstawa opracowania. - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - aktualne normy i wytyczne producentów zastosowanych materiałów, - uzgodnienia z Inwestorem i UŜytkownikiem. Opis terenu Lokalizacja. Działka, na której usytuowany będzie plac zabaw, oznaczona jest nr ew. 262 i znajduje się w miejscowości Gzów gm. Słupia Zagospodarowanie przestrzenne. Działka nr ew. 262 jest zabudowana. Na działce zlokalizowane są następujące obiekty: budynek OSP w Gzowie, budynek gospodarczy, dwa bezodpływowe zbiorniki na nieczystości (szambo) z przyłączami kanalizacji sanitarnej od budynku OSP, przyłącze wody do budynku OSP, napowietrzna sieć telefoniczna, napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia, utwardzenie terenu w postaci chodników z płyt betonowych i betonu oraz szutrowa droga lokalna, nasadzenia w postaci drzew i krzewów, ogrodzenie. Na sąsiednich działkach planowanej inwestycji znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze oraz uprawy rolnicze. Od strony północnej działka graniczy z drogą asfaltową która, oznaczona jest jako działka nr ew. 975, a od strony zachodniej z drogą lokalną która, oznaczona jest jako działka nr ew Ukształtowanie terenu. Działka na której zlokalizowany jest obiekt będący przedmiotem opracowania stanowi teren płaski. Działka ma układ ściętego trapezu.

4 2.4. Uzasadnienie realizacji zadania inwestycyjnego. W związku z decyzją Gminy Słupia, o podjęciu działań mających na celu poprawę warunków do zabawy dla dzieci zamieszkujących w miejscowości Gzów i okolicach, zachodzi potrzeba realizacji zakresu robót będącego przedmiotem niniejszego opracowania. Wykonanie pełnego, projektowanego zakresu wpłynie na poprawę tych warunków i wpłynie pozytywnie na rozwój miejscowości Gzów i jej okolic. 3. Opis istniejącego stanu technicznego. Teren działki nr ew. 262 jest zabudowany, częściowo utwardzony i i częściowo ogrodzony. Stan techniczny ogrodzenia jest ogólnie dobry, jednak odcinkami wymaga remontu. Teren, na którym projektowany jest plac zabaw, jest porośnięty trawą oraz rosną drzewa i krzewy. Na terenie tym usytuowany był stary plac zabaw. 4. Określenie projektowanego zakresu robót. 4.1 Zdemontować elementy urządzeń starego placu zabaw, urządzenia te nie posiadają stosownych certyfikatów i związku z tym nie mogą być dłuŝej uŝytkowane. 4.2 Zdemontować istniejącą bramę i ogrodzenie od strony północnej na odcinku od budynku OSP do granicy z działką nr ew Teren na którym projektowany jest plac zabaw, naleŝy zniwelować do poziomu załoŝonego w niniejszej dokumentacji z uwzględnieniem wymogów technicznotechnologicznych dla wykonania projektowanych nawierzchni: naturalnej w strefach bezpieczeństwa. 4.4 Teren placu zabaw naleŝy wydzielić z działki nr ew. 262 poprzez wykonanie ogrodzenia z elementów drewnianych o wysokości przęseł 1 m. Stosownie do wskazań na załączonych rysunkach, w grodzeniu zabudować furtkę. 4.5 Ogrodzenie działki od strony zachodniej, na długości projektowanego placu zabaw, z uwagi na jego zły stan techniczny, naleŝy wyremontować, poprzez jego zdemontowanie i wykonaniu nowego z siatki stalowej na słupkach stalowych. 4.6 Wykonać utwardzenie terenu z kostki betonowej i tłucznia według niniejszego projektu oraz stosownie do wytycznych podanych w projekcie zagospodarowania terenu. 5. Dobór materiałów i rozwiązań systemowych. 4 I. PLAC ZABAW. Nawierzchnie placów zabaw w okolicach urządzeń zabawowych (w odległości ok. 1,5m od urządzenia, patrz projekt) naleŝy wykonać z bezpiecznych materiałów. Projektuje się na całym terenie posianie trawy, przy czym w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych naleŝy wysiać trawę stosowaną do nawierzchni sportowych. Projektuje się plac zabaw w miejscu gdzie usytuowany był stary plac. Projektuje się oddzielenie placu zabaw od budynku OSP oraz pozostałego terenu pasem zieleni w postaci drzew i krzewów, które naleŝy zasadzić po zakończeniu montaŝu urządzeń zabawowych. Urządzenia zabawowe, winny być wykonane zgodnie z wytycznymi zestawu norm z grupy PN-EN 1176:2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie i posiadać stosowne certyfikaty. NaleŜy je zainstalować zgodnie z normami i zaleceniami producenta wyrobu z jednoczesnym uwzględnieniem następujących zleceń:

5 II. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów 1. Główne zasady instalacji urządzeń placów zabaw: a) otwory: naleŝy bezwzględnie unikać stosowania otworów o średnicy pomiędzy 9 i 23 cm, poniewaŝ istnieje niebezpieczeństwo, iŝ dziecko moŝe próbować przecisnąć przez nie głowę, b) płyty boczne urządzeń: wysokość płyt bocznych powinna mieścić się w granicach cm mierząc od wysokości platformy. Płyty boczne naleŝy bezwzględnie zainstalować, kiedy wysokość podestu stopnia jest większa, niŝ 100 cm ponad poziom terenu. c) nawierzchnia placów: upadki z wysokich podestów są najczęstszą przyczyną obraŝeń dzieci bawiących się na placach zabaw. Jednak istnieją pewne rodzaje materiałów, których wykorzystanie jako podłoŝe placów zabaw w olbrzymim stopniu wpływa na zmniejszenie ryzyka kontuzji dziecka (piasek, Ŝwir, podłoŝe korkowe, guma). Zastosowanie ich wymaga jednak przestrzegania wskazanych grubości podłoŝa: minimum 30 cm + 20 cm, jeŝeli zastosowane są materiały sypkie. NaleŜy pamiętać, iŝ powierzchnie te zapewniają bezpieczeństwo dziecka bawiącego się na wysokości do 3 metrów wysokości. d) strefy bezpieczeństwa: wymagane strefy bezpieczeństwa powinny być zapewnione zarówno wokół jak i pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zabawowymi. Wielkość strefy bezpieczeństwa bezpośrednio wynika z wysokości, jaką posiada dane urządzenie na placu zabaw. Wysokość upadku jest liczona od wysokości najwyŝszego miejsca, w którym moŝe przebywać dziecko. Na przykład wysokość najwyŝszego stopnia schodów, lub wysokość podestu. 2. Proces instalacji. Urządzenia zabawowe montowane są na miejscu budowy przez producenta, zgodnie z normami i instrukcją montaŝu urządzeń zabawowych. Zaprojektowane urządzenia zabawowe mogą być dowolnego producenta pod warunkiem spełnienia wymogów j.w. oraz funkcji uŝytkowych takich jak przedstawione w niniejszym opracowaniu, natomiast załączone do dokumentacji karty katalogowe i rysunki mają za zadanie zobrazowanie tylko tych funkcji w zakresie pojedynczych urządzeń jak i zestawów. Wykorzystanie krajobrazu oraz zasadzenie atrakcyjnej roślinności sprawi, Ŝe zabawa stanie się jeszcze większą frajdą. Pamiętajmy przy tej okazji o zasadzeniu drzew, które zapewnią cień małym dzieciom. Drzewa nie tylko zaoferują cień, ale takŝe podniosą walory wizualne placu. Plac zabaw znajduje się na terenach pozamiejskich, sugeruje się, by porastała go trawa i polne kwiaty. MoŜna wytyczyć na nim ścieŝki, a kiedy zaczęłyby one zarastać, moŝliwe stałoby się wytyczenie ich gdzie indziej, w miejscach, które wydepczą dzieci. Zabawa z dzikimi kwiatami oswaja dzieci z naturą i daje im wiele radości. NaleŜy unikać roślin, które są trujące, mają ostre kolce lub liście, niejadalne, choć atrakcyjne dla dzieci owoce oraz takich, które naraŝają na reakcje alergiczne. Nawierzchnie stref bezpieczeństwa naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. Nawierzchnie sztuczne stref bezpieczeństwa wykonać w kolorach róŝnych dla poszczególnych urządzeń. Przed oddaniem placu zabaw do eksploatacji, naleŝy go wyposaŝyć w regulamin i instrukcję bezpieczeństwa. UTWARDZENIE TERENU. Projektowane utwardzenie terenu ma słuŝyć obsłudze komunikacyjnej placu zabaw oraz budynku OSP w Gzowie. 5

6 Wysokość posadowienia projektowanych nawierzchni utwardzenia została nawiązana do istniejących nawierzchni utwardzenia terenu i terenów zielonych z zachowaniem warunków dla uzyskania spadków poprzecznych i podłuŝnych niezbędnych przy powierzchniowym odprowadzeniu wód opadowych. Spadki podłuŝne wynikają z nachylenia istniejącego terenu, natomiast spadki poprzeczne projektuje się odpowiednio: jednostronne 1,5% oraz dwustronne 1,0%. Projektowane roboty wymagają wykonania robót ziemnych w zakresie koryt pod nawierzchnię utwardzoną. Zalegające grunty w obszarze robót naleŝą do III kategorii. Pozyskany odkład ziemi naleŝy wbudować za obrzeŝem betonowym realizowanego obiektu zagospodarowania terenu, a pozostałą część przemieścić i rozplantować na terenie działki przy porządkowaniu otoczenia i urządzaniu terenów zielonych. Średnia głębokość korytowania w zaleŝności od realizowanego obiektu zagospodarowania terenu wynosi: dla utwardzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm ok. 0,36 m, dla utwardzenia z kostki betonowej o gr. 4 cm ok. 0,09 m, dla utwardzenia z tłucznia ok. 0,27 m. Układ sytuacyjno-wysokościowy projektowanych nawierzchni utwardzonych zapewnia odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych, grawitacyjnie ze spadkiem w kierunku istniejącego utwardzenia i terenów zielonych. Projektuje się nawierzchnię: 6 utwardzenia z kostki betonowej o gr. 4 cm: kostka betonowa o gr. 4 cm ułoŝona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości warstwy 5 cm, utwardzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm; kostka betonowa gr. 8 cm zgodnie z normą BN-80/ ułoŝona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości warstwy 3 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego 0 32 mm o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu, wykonana zgodnie z normą PN-84/ , warstwa filtracyjna z piasku o współczynniku W p 35 o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu, wykonanej zgodnie z normą BN-87/ , III. utwardzenia z tłucznia; nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0 31,5 mm o grubości warstwy 7 cm po zagęszczeniu, wykonana zgodnie z normą PN-84/ , podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5 63 mm o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu, wykonana zgodnie z normą PN-84/ , warstwa filtracyjna z piasku o współczynniku W p 35 o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu, wykonanej zgodnie z normą BN-87/ , Warstwa filtracyjna pod wszystkie rodzaje nawierzchni winna być układana na wyprofilowanym, zagęszczonym i przygotowanym podłoŝu gruntu rodzimego zgodnie z normą BN-84/ OGRODZENIA. Ogrodzenie placu zabaw projektuje się z elementów drewnianych oraz w przypadku remontowanego ogrodzenia działki z siatki stalowej i furtkę z elementów stalowych. projektowane wysokości ogrodzenia placu zabaw - 1,05 m od poziomu terenu, działki 1,45 m od poziomu terenu.

7 rozstaw pomiędzy słupkami ogrodzenia placu zabaw 2,0 m, działki 2,4 m. słupki ogrodzenia; placu zabaw drewniane o średnicy 100 mm, działki z rur stalowych o średnicy 76,1 mm. otwory górne słupków stalowych zaślepić typowymi kształtkami. fundamenty pod słupki ogrodzenia - z betonu Ŝwirowego marki B-15 o wymiarach 30 30cm i na głębokość 100 cm, przęsła ogrodzenia wypełnienie placu zabaw listwy drewniane zakończone na okrągło, działki siatka pleciona, ślimakowa z drutu o śr. 2,8 mm, ocynkowana, oczko mm. Elementy ogrodzenia typowe lub wykonać na indywidualne zamówienie. Przed zamocowaniem wszystkie elementy stalowe naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie na warsztacie. Po zamocowaniu przęseł wszystkie elementy stalowe pomalować farbą nawierzchniową Uwagi końcowe. Wszystkie prace budowlane winny być prowadzone przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zachowaniem przepisów BHP, pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i autorów projektu. Obiekt naleŝy wyposaŝyć w niezbędny podręczny sprzęt p.poŝ. zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w tym zakresie. Niezbędnym wymogiem, w celu zachowania miejsca zabaw w ładzie i porządku, jest ustawienie koszy na śmieci. Kosze naleŝy umieścić w odległości większej od 3 metrów od ławek oraz wejścia, aby nie były one wykorzystywane do zabawy. Dodatkowo, śmietniki tuŝ przy ławkach lub wejściu, mogą dodatkowo naraŝać uŝytkowników placu na ataki owadów. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoŝa i wskazane jest, aby posiadały mechanizm umoŝliwiający ich opróŝnianie tylko przez osoby upowaŝnione przez administratora. Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposaŝenia wymagają akceptacji zleceniodawcy. Wszelkie zastrzeŝone nazwy i znaki towarowe naleŝą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. Obiekty zaprojektowane w niniejszej dokumentacji winny być wyznaczone na gruncie przed rozpoczęciem robót budowlanych i zinwentaryzowane powykonawczo po zakończeniu prac, przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie stosowane do realizacji robót materiały, winny posiadać wymagane Ustawą Prawo Budowlane aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. Poszczególne etapy prac naleŝy zakończyć odbiorem częściowym, a całość prac odbiorem końcowym. Prace budowlane z wiązane z zakresem projektu, naleŝy prowadzić zgodnie z instrukcją producentów zastosowanych rozwiązań systemowych. Sugerowane systemy moŝna zastąpić innymi, dopuszczonymi do stosowania na terenie kraju, o parametrach równorzędnych do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

8 Sugeruje się, aby w trakcie urządzania i później w trakcie uŝytkowania placu zabaw stosować się do zaleceń zawartych w publikacji pt. Bezpieczny plac zabaw. Poradnik dla administratorów i właścicieli wydanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2008 roku. 8 Opracował:

9 9 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe Projekt budowlany zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Gzów, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej posiada stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i słuŝy wyłącznie procedurze zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo