PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ."

Transkrypt

1 OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA BOBOWA UL. RYNEK 21 DATA WYKONANIA LIPIEC 2014 R. Zespół projektowy Imię i Nazwisko Podpis Autor opracowania Współpraca mgr inż. arch. Dorota Krzyżanowska Nr uprawnień: BUA-NB 83/46/31/90 mgr inż. Anna Łysakowska UWAGA: PROJEKTANT ZASTRZEGA, ŻE WSZYSTKIE EWENTUALNE PODANE W PROJEKCIE OPISY NAZW WŁASNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW), WYPOSAŻENIA W SPRZĘT NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA ART. 29 UST.3 USTAWY Z DNIA R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, A MAJĄ JEDYNIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH. NALEŻY ROZUMIEĆ TO JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH, FUNKCJONALNYCH I TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW (WYROBÓW), WYPOSAŻENIA RÓWNOWAŻNEGO. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB), WYPOSAŻENIE JEST RÓWNOWAŻNE W STOSUNKU DO WYMOGU OKREŚLONEGO PRZEZ PROJEKTANTA SPOCZYWA NA WYKONAWCY. PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ: POWIELANY, UZUPEŁNIANY, PRZEKSZTAŁCANY, ODSTĄPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ

2 Tarnów, lipiec 2014 r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt budowlany placu zabaw w miejscowości Sędziszowa, gmina Bobowa na dz. nr 576/4 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej dla celu, któremu ma służyć Projektant mgr inż. arch. Dorota Krzyżanowska Nr uprawnień BUA-NB 83/46/31/90

3 Opracowanie zawiera: A. Część opisowa. 1. Opis techniczny. B. Część rysunkowa. 1. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1: PZT plansza uzupełniająca wymiarowa skala 1: PZT plansza uzupełniająca kolorystyka skala 1: Przekrój przez projektowaną nawierzchnię skala 1:20 5. Prospekty elementów małej architektury

4 1. Opis techniczny Podstawa opracowania. umowa z inwestorem wytyczne inwestora wizja w terenie mapa do celów projektowych w skali 1:500 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 1.2. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany placu zabaw w miejscowości Sędziszowa, gmina Bobowa na dz. nr 576/ Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje projekt budowlany placu zabaw dla dzieci w miejscu istniejących 2 garaży blaszaków w zakresie montażu następujących urządzeń zabawowych: 3 sprężynowców konika, motoru i koguta, zestawu zabawowego mostu z dwiema wieżami, oraz urządzeń nietrwale montowanych do podłoża (sezonowych): trampoliny z ochraniczem oraz stołu piknikowego z tworzywa sztucznego, a także montaż 3 ławek parkowych. Montaż urządzeń na nawierzchni trawiastej po uprzednim wyrównaniu i splantowaniu terenu oraz obsianiu trawą. Pod zestaw zabawowy most z dwiema wieżami planuje się nawierzchnię syntetyczną bezpieczną w obrzeżu gumowym. Lokalizacja. Projekt obejmuje działkę szkolną nr 576/4 położoną w miejscowości Sędziszowa, gmina Bobowa Opis stanu istniejącego. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się garaże blaszaki, które przewidziane są do likwidacji, w sąsiedztwie szkoły podstawowej, teren porośnięty trawą, częściowo utwardzony asfaltem, przewidziany do likwidacji nawierzchni utwardzonej i wyrównania. Dojazd do działki istniejący z drogi publicznej nr 594/1. Przez działkę przebiegają sieci energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna. Działka szkolna posiada ogrodzenie trwałe od wschodu i północy z siatki na słupkach metalowych, od południa i zachodu (od strony drogi publicznej) na murku betonowym ze

5 słupkami ceglanymi, przekryte daszkami z dachówki, z przęsłami metalowymi (rama z płaskownika, wypełnienie siatką) Opis projektowanego zagospodarowania. Planuje się plac zabaw dla dzieci w północno-wschodniej części działki szkolnej nr 576/4. Planuje się likwidację 2 istniejących garaży blaszaków o powierzchni 27,0m² oraz nawierzchnię utwardzoną asfaltową o powierzchni 65,0m². Teren pod projektowany plac zabaw należy wyrównać, splantować. Projektuje się plac zabaw dla dzieci z zastosowaniem następujących urządzeń zabawowych: urządzenia trwale montowane do podłoża: a - zestaw zabawowy most z dwiema wieżami b - sprężynowiec motor c - sprężynowiec konik d - sprężynowiec kogut urządzenia nietrwale montowane do podłoża sezonowe: e - trampolina z ochraniaczem f - stół piknikowy Ad.a: zestaw zabawowy most z dwiema wieżami konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedziska z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych, śruby i mocowania nierdzewne wyposażone w plastikowe zaślepki, kotwienie urządzenia 60cm w gruncie. Wysokość swobodnego upadku HIC 59cm. Ad. b,c,d -Sprężynowiec motor, konik, kogut - korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE, uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem, sprężyna stalowa malowana proszkowo, urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu. Planuje się także montaż 3 ławek parkowych bez oparcia (typ L-41 zgodnie z załączoną kartą katalogową). Konstrukcja: stelaż stalowy. Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo w kolorze czarnym. Drewno: Listwy świerkowe, malowane lakierobejcą. Długość ławki: 1,65m. Projektuje się nawierzchnię placu zabaw pod zestaw zabawowy most z dwiema wieżami przepuszczalnej dla wody: nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, na której zostanie zainstalowane urządzenie rekreacyjne, amortyzująca upadek dziecka z wysokości HIC 59cm (grubość nawierzchni bezpiecznej 40mm dla zakresu HIC do 1,6m lub zgodnie z wybranym producentem nawierzchni bezpiecznej), zgodna z Polskimi Normami - projektowana nawierzchnia syntetyczna bezpieczna składająca się z dwóch warstw: spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM.

6 Oba granulaty kładzione są na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, górna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszą granulację niż SBR i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury. Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej na projektowanym placu zabaw pow. 30,00m² -jako kolor podstawowy soczysta zieleń RAL ,50m² -jako kolory uzupełniające niebieski RAL 5015 czerwony RAL 3017 pomarańczowy RAL ,45m² 0,45m² 1,6m² Projektuje się podbudowę przepuszczalną pod nawierzchnie syntetyczne z kruszywa kamiennego składającą się z dwóch warstw: podsypki piaskowej gr. 10cm warstwy nośnej z kruszywa łamanego frakcja 4-31,5mm - grubość warstwy 20cm (stopień zagęszczenia 98%) warstwy wyrównawczej z łamanego kruszywa frakcji 0-7mm grubość warstwy 5cm (stopień zagęszczenia 98%), w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych lub mających wysoki poziom wód gruntowych niezbędne jest wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grub. 5-10cm i wbudowanie w nią drenów z odprowadzeniem do kanalizacji lub studni chłonnych. Podbudowę należy stabilizować mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni syntetycznej bezpiecznej, na której montowane będą urządzenia rekreacyjne spadek 1,0%. Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem gumowym osadzonym na betonie C12/15 w kolorze zielonym nawierzchni, bezpiecznej, pochłaniającej wstrząsy. Nawierzchnia musi spełniać Polskie Normy, a gwarancja na nawierzchnię musi wynosić co najmniej 36 miesięcy: - Rekomendacja Techniczna ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni - Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni - Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN Atest Higieniczny PZH - Karta techniczna produktu - Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tą nawierzchnię. Pod pozostałe urządzenia planuje się nawierzchnię trawiastą. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni

7 itp. Trawnik pielęgnować zgodnie z wytycznymi producenta. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej Typowanie robót budowlanych. likwidacja dwóch garaży blaszaków o powierzchni 27,0m² likwidacja nawierzchni asfaltowej o powierzchni 65,0m² oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń wyrównanie, splantowanie terenu pod projektowany plac zabaw w miejscu gdzie zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną ( powierzchnia 30m²) dodatkowo usunąć ok. 24cm gruntu rodzimego) dla uzyskania wykopu dla projektowanych warstw nawierzchni bezpiecznej wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej o łącznej powierzchni 30,0m² w obrzeżu gumowym w kolorze projektowanej nawierzchni dł. 22,0mb wykonanie trawnika na pozostałej części placu zabaw o pow. 145,0m² montowanie urządzeń zabawowych zgodnie z projektem montaż ławek 3szt Dane liczbowe do projektu zagospodarowania. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 175,00m² Powierzchnia biologicznie czynna/trawników 145,00m² Powierzchnia nawierzchni syntetycznej bezpiecznej 30,00m² Powierzchnia zabudowy garaży blaszaków do likwidacji 27,00m² Powierzchnia nawierzchni asfaltowej do likwidacji 65,00m² Długość obrzeża gumowego 22,0mb 1.8. Warunki geotechniczne. Nie dotyczy Inne dane o działce, oddziaływanie na środowisko. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie jest terenem górniczym. Lokalizacja omawianej inwestycji, poprzez zastosowaną technologię, rozwiązania techniczne i zabezpieczenia, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie wpływa ujemnie na walory przyrodnicze obszaru otaczającego budynek. Obiekt nie wyróżnia się architektonicznie od otoczenia, nawiązuje do lokalnej

8 tradycji budowlanej oraz kierunków zabudowy optymalnych dla zachowania i konstrukcji ładu przestrzennego oraz harmonii krajobrazu. Ze względu na swój rodzaj, wielkość i lokalizację nie wpływa na dobra kultury, klimat, świat roślinny i zwierzęcy. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów. Projektowana inwestycja: nie utrudnia dostępu do drogi publicznej właścicielom sąsiednich działek nie pozbawia ich możliwości korzystania z mediów nie powoduje uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibrację i zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby Uwagi końcowe. WSZYSTKIE URZĄDZENIA MONTOWANE NA PLACU ZABAW WINNY POSIADAĆ WŁAŚCIWE ATESTY I BYĆ MONTOWANE Z ZACHOWANIEM WYZNACZONYCH STREF BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z PROJEKTEM.

9 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Plac zabaw w miejscowości Sędziszowa, gmina Bobowa na dz. nr 576/4 Nazwa i adres inwestora: GMINA BOBOWA BOBOWA UL. RYNEK 21 Imię i nazwisko projektanta: arch. Dorota Krzyżanowska Tarnów ul. Do Prochowni 49/11

10 Opracowanie zawiera: 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 3. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

11 I. Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu z placem zabaw w miejscowości Sędziszowa, gmina Bobowa na dz. nr 576/4. II. III. IV. Na działce są następujące obiekty: budynek szkoły podstawowej, parking od strony zachodniej budynku szkolnego, w miejscu planowanej inwestycji dwa garaże blaszaki. Dojazd do działki istniejący z drogi publicznej nr 594/1. Działka posiada ogrodzenie. Przez działkę przebiegają sieci: energetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna. Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie przy realizacji inwestycji. Podczas realizacji projektowanego przedsięwzięcia wykonawca robót napotyka na następujące zagrożenia: nie występują szczególne zagrożenia V. Wszystkie roboty związane z budową będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. VI. W celu przeciwdziałania niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych należy: zabezpieczyć teren wokół prowadzonych prac montażowych Ponieważ inwestycja nie stwarza szczególnego zagrożenia oraz pracochłonność planowanych robót nie przekracza 500os/dni, nie jest wymagane sporządzenie planu BIOZ. Podczas realizacji projektowanej inwestycji należy w szczególności stosować się do wymagań określonych w n/w aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (dz. U. z 2000r. Nr 106, poz z późniejszymi zmianami). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 62, poz. 844). 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z Nr 62, poz. 285). 5. Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.(dz. U. z 2000r. Nr26, poz. 313). 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 288). 8. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(dz. U. z 2003r. Nr120, poz. 1126). 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo