DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU"

Transkrypt

1 DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa ruchu, - kontroli działania mechanizmów, - zapewnieniu wygody jazdy. Prawidłowe działanie instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej ma szczególne znaczenie dla bezpieczestwa ruchu drogowego. Skuteczno działania urzdze owietleniowych zaley od ich prawidłowego zamontowania, właciwego uytkowania i obsługiwania. W procesie eksploatacji instalacji owietleniowej szczególne znaczenie przypada oprócz konserwacji doranym badaniom diagnostycznym. Wymagania norm pastwowych i branowych dotycz tylko nowych urzdze wietlnych. Przepisy okrelaj warunki techniczne dopuszczenia pojazdu do ruchu, w tym m.in.: rodzaj, ilo i rozmieszczenie wiateł, barw i widoczno wiateł oraz zasig owietlenia. Oceny własnoci wietlnych zawarte w normach, opieraj si na konkretnych wartociach wielkoci mierzalnych. Własnoci wietlne reflektorów i lamp pogarszaj si z wielu przyczyn. Badania wskazuj na znaczny spadek natenia wiecenia wiateł reflektorów w funkcji czasu eksploatacji. arówki w urzdzeniach wietlnych trac pierwotny strumie wietlny na skutek odparowania wolframu z arnika i osadzaniu si go na wewntrznej stronie baki szklanej. Baka zaciemnia si i zmniejsza sw przepuszczalno. Drugim wanym czynnikiem spadku skutecznoci wiateł jest zmniejszenie przepuszczalnoci wiatła przez klosze lamp oraz zmatowienie odbłynika, bdce efektem porysowania powierzchni zewntrznej, pokrycia kurzem i brudem oraz oddziaływania warunków atmosferycznych. Po okresie 5 lat eksploatacji spadek własnoci wietlnych moe - szacunkowo - osign 10 25%. Zanieczyszczenie kloszy brudem i błotem, zwłaszcza w czasie jazdy w deszczu, moe doprowadzi do utraty 60% własnoci wietlnych, szczególnie tylnych lamp. Zanieczyszczenie reflektorów powoduje zmniejszenie zasigu wiateł, zwikszenie efektu olnienia, a w czasie mgły rozproszenie wiatła, co pogarsza i utrudnia warunki ruchu. Z wielu innych czynników naley zwróci uwag na czste wystpowanie zbyt małego napicia zasilania. Spadek napicia z 13,5V do 11 V (arówka 21 W) powoduje zmniejszenie strumienia wietlnego prawie o 50%. Jedn z bezporednich przyczyn nieprawidłowego działania, zwłaszcza reflektorów, jest zmiana ich połoenia podczas jazdy wskutek drga i wstrzsów. Nieprawidłowe działanie wiateł zewntrznych wynika zarówno z niewłaciwego ustawienia reflektorów, jak i nieodpowiednich wartoci natenia wiecenia wiateł. Powodem znacznego spadku natenia wiecenia wiateł reflektorów jest szybkie zuywanie si lustra (odbłynika) reflektora w wyniku jego nieszczelnoci. Prowadzi to do zmatowienia oraz korozyjnego uszkodzenia lustra reflektora i spadku skutecznoci owietlenia. Wymienione czynniki dostatecznie uzasadniaj konieczno okresowej kontroli owietlenia zewntrznego i sygnalizacji pojazdu. 1

2 \ 2

3 1. RODZAJE WIATEŁ ZEWNTRZNYCH SAMOCHODU wiatła zewntrzne samochodu mona podzieli nastpujco: - owietleniowe, do których zaliczamy drogowe, mijania i kierunkowe; - sygnałowe - pozycyjne, postojowe, hamowania, obrysowe, oznaczajce kierunek jazdy, awaryjne, ostrzegawcze; - rozpoznawcze - tylnej tablicy rejestracyjnej, uprzywilejowania, trasy; - odblaskowe - tylne, przednie, boczne i przyczepy. "Prawo o ruchu drogowym" okrela, e pojazd powinien by wyposaony w nastpujce wiatła zewntrzne: - drogowe, - mijania, - kierunkowskazy, - hamowania "stop", - owietlajce tyln tablic rejestracyjn, - pozycyjne przednie i tylne, - odblaskowe, - awaryjne, - przeciwmgłowe tylne, - cofania, - obrysowe (gdy szeroko pojazdu przekracza 2,1 m). Dopuszcza si wyposaenie pojazdu w nieobowizkowe wiatła zewntrzne (np. przeciwmgłowe przednie). 3

4 2. WIATŁA DROGOWE l MIJANIA wiatła drogowe powinny dostatecznie owietla drog co najmniej na 100 m przed pojazdem w warunkach zapewniajcych przejrzysto powietrza. wiatła mijania powinny: - dostatecznie owietla drog na odległo co najmniej 40 m przed pojazdem w warunkach zapewniajcych przejrzysto powietrza i nie olepia uytkowników drogi, - powinny by asymetryczne, owietlajce drog po prawej stronie na wiksz odległo ni po lewej. Poza wyej przytoczonymi wymaganiami stawianymi wiatłom drogowym i mijania odpowiednie przepisy zawieraj wymagania dotyczce liczby i rozmieszczenia obu rodzajów wiateł na pojedzie oraz ich barwy, wiatłoci jednoczenie włczonych wiateł drogowych oraz zasad uywania obu rodzajów wiateł. Najistotniejsze jest wymaganie, by dwa wiatła tego samego rodzaju miały jednakow barw i powinna to by barwa biała (dopuszcza si barw ółt selektywn) oraz wymaganie, by wiatło jednoczenie włczonych wiateł drogowych była w granicach cd (kandeli), z tym e dla motocykli dolna granica wynosi cd. Na podstawie powyszych wymaga przyjmuje si nastpujce parametry (wskaniki) oceny stanu technicznego tych wiateł: - natenie wiecenia wiateł drogowych; Natenie wiecenia wiateł drogowych okrela si bezporednio poprzez pomiar wiatłoci (cd) albo porednio, przez pomiar owietlenia okrelonych punktów w załoonej odległoci od ródła wiatła (reflektora). Wielko natenia owietlenia okrela si w luksach (lx); - ustawienie kierunku strumienia wiatła drogowego (w płaszczynie pionowej i poziomej) co okrela si połoeniem rodka plamy wietlnej na ekranie; - ustawienie kierunku strumienia wiatła mijania (w płaszczynie pionowej i poziomej) co okrela si na ekranie odległoci granicy wiatła i cienia od osi optycznej reflektora. Kryteria oceny stanu technicznego wiateł drogowych i mijania przedstawiono w tabeli 1. Dopuszczalne odchylenia strumienia wiatła drogowego i mijania pokazano na rysunku WIATŁA SYGNAŁOWE I ROZPOZNAWCZE wiatła pozycyjne zarówno przednie białe, jak i tylne czerwone maj nie olniewa innych uytkowników dróg i by widoczne z odległoci conajmniej 300m, w warunkach zapewniajcych przejrzysto powietrza. wiatła hamowania "stop" powinny by widoczne z odległoci conajmniej 30m przy owietleniu słonecznym. Natenie wiatła powinno by wyranie wiksze od natenia tylnych wiateł pozycyjnych. Barwa czerwona. Kierunkowskazy powinny mie barw ółt samochodow. Powinny zapala si i gasn z równomiern czstotliwoci 90 ± 30 cykli na minut. Włczenie wiateł powinno nastpi z opónieniem nie wikszym ni 1s, a pierwsze wyłczenie z opónieniem nie wikszym ni 1,5s od uruchomienia przełcznika kierunkowskazów. wiatło kierunkowskazów powinno by widoczne co najmniej z odległoci 30 m przy owietleniu słonecznym. wiatło tylnej tablicy rejestracyjnej - barwa biała, widoczne z odległoci conajmniej 20m. Równie pozostałe wiatła zewntrzne i wiatła odblaskowe powinny odpowiada wymaganiom okrelonym w "Prawie o ruchu drogowym". 4

5 Tabela 1. 5

6 Rysunek 1. Tabela 2. 6

7 3. METODY DIAGNOZOWANIA INSTALACJI OWIETLENIOWEJ l SYGNALIZACYJNEJ Sprawnie działajce: instalacja owietleniowa i sygnalizacyjna s elementami warunkujcymi bezpieczestwo jazdy. Utrzymanie ich w naleytym stanie wymaga okresowej, systematycznej kontroli. Zakres bada obejmuje: - badania wstpne instalacji (kontrol działania), - kontrol ustawienia reflektorów i natenia wiecenia ich wiateł, - kontrol wiatłoci wiateł sygnalizacyjnych. 3.1 SPRAWDZENIA WSTPNE Badania wstpne obejmuj nastpujce czynnoci kontrolne: - stan arówek i reflektorów, - połczenie lamp z mas, - stan przewodów łczcych, - działanie wiateł hamowania, - działanie kierunkowskazów, - działanie wiateł pozycyjnych. KONTROLA STANU ARÓWEK l REFLEKTORÓW arówki sprawdzamy po ich wyjciu z reflektora. Stan techniczny arówek pogarsza si w miar ich zuycia, a typowymi objawami zuycia jest zmatowienie lub ciemnienie baki arówki. Po stwierdzeniu tych niedomaga arówk naley wymieni na now. Kontrola stanu arówek dotyczy wszelkich wiateł samochodu. Stan lustra reflektorów ma zasadniczy wpływ na jako wiatła. W przypadku stwierdzenia uszkodze, zmatowie lub rdzy, naley lustro wymieni lub podda regeneracji Naley ponadto skontrolowa zamocowanie reflektorów. Niedopuszczalne s najmniejsze poluzowania, poniewa powoduj one drgania wiateł mczce kierowc i olniewajce innych uytkowników drogi. SPRAWDZENIE POŁCZE INSTALACJI OWIETLENIOWEJ Drobne uszkodzenia w połczeniu na mas powoduj duy spadek napicia i zmniejszenie skutecznoci owietlenia. W celu dokonania kontroli prawidłowego połczenia reflektorów z mas zdejmujemy przedni opraw oraz szkło i po włczeniu wiateł drogowych, wykonujemy nastpujce próby: - włczamy woltomierz pomidzy reflektor a mas pojazdu, najmniejsze wychylenia wskazówki dowodz złego połczenia reflektora z mas; - sprawdzamy spadek napicia na przewodach doprowadzajcych; Wyjmujemy reflektor z obudowy, dodatkowym przewodem łczymy go z mas pojazdu i po włczeniu wiateł drogowych, sprawdzamy przy pomocy woltomierza napicie pomidzy kocówkami od akumulatora i pomidzy nieuziemion kocówk arówki oraz ram pojazdu. Rónica pomidzy tymi wskazaniami wiksza ni 0,5V wskazuje na spadek napicia w instalacji zasilajcej, który moe by spowodowany złym połczeniem w obwodzie lub te zastosowaniem arówek o wikszej mocy ni zalecane przez wytwórc. Naley skontrolowa równie, czy w poszczególnych obwodach zainstalowane s odpowiednie bezpieczniki. 7

8 SPRAWDZENIE WSTPNE INSTALACJI SYGNALIZACYJNEJ 1. Kontrola działania wiatła hamulcowego "stop": - włczy wiatła pozycyjne samochodu, - z pomoc drugiej osoby, naciskajcej na pedał hamulca ustali chwil włczenia si wiatła "stop" oraz intensywno jego wiecenia. 2. Kontrola działania kierunkowskazów: - ocena natenia wiatła (organoleptycznie), - pomiar czasu zadziałania i czasu do pierwszego wyłczenia, - pomiar czstotliwoci przerw wiatła. Pomiar czasu zadziałania kierunkowskazów przeprowadzamy przy pomocy sekundomierza o dokładnoci wskaza 0,2s. Pomiar czstotliwoci przerw wiatła wykonuje si przez pomiar czasu 10 kolejnych błysków. W tym celu włcza si sekundomierz w chwili błysku i wyłcza przy dziesitym błyniciu wiatła. Czas ten powinien zawiera si w granicach 5-10s. 3. Sprawdzenie działania wska ników kontrolnych i sygnalizacyjnych umieszczonych na tablicy wska ników w kabinie kierowcy. 4. Sprawdzenie działania sygnału d wikowego. Pojazd samochodowy powinien by wyposaony w sygnał dwikowy o cigłym, nieprzeraliwym tonie i odpowiednim poziomie dwiku. 3.2 BADANIA KONTROLNE REFLEKTORÓW Kontrola ta ma szczególne znaczenie w aspekcie bezpieczestwa jazdy. Z biegiem czasu - wskutek drga, wstrzsów i zmian charakterystyk zawieszenia - reflektory zmieniaj swoje połoenie. Dlatego te ich ustawienie powinno by okresowo kontrolowane, przynajmniej po przebiegu ty. km. Podczas sprawdzenia najbardziej istotne jest: - dokonanie korekcji ogniska reflektora, - kontrola ustawienia wiateł drogowych i mijania, - pomiar natenia wiecenia wiateł. KOREKCJA OGNISKA REFLEKTORA Korekcja ogniska reflektora polega na skontrolowaniu, czy włókno arówki znajduje si cile w ognisku reflektora. Jest to bowiem nieodzownym warunkiem uzyskania równoległej wizki promieni. Korekcj ogniska dokonuje si dla kadego reflektora oddzielnie. W tym celu naley samochód ustawi w odległoci 2-4m od ekranu kontrolnego, zdj szkło badanego reflektora i zasłaniajc drugi reflektor włczy wiatła drogowe. Jeeli włókno arówki nie znajduje si w ognisku paraboloidy, na rodku plamy jasnej pojawi si plama ciemna. Błd ten koryguje si przesuwajc arówk odpowiednio nieco do przodu lub do tyłu, a do uzyskania jednolitej jasnej plamy na ekranie. 8

9 KONTROLA USTAWIENIA WIATEŁ 1. Czynniki warunkujce dokładno pomiaru Zasadnicze czynniki wpływajce na dokładno pomiaru ustawienia wiateł mona podzieli na dwie grupy: - czynniki wpływajce na dokładno pomiaru w płaszczynie pionowej: o stan obcienia pojazdu, o cinienie powietrza w ogumieniu, o płaska i pozioma nawierzchnia stanowiska. - czynniki wpływajce na dokładno pomiaru w płaszczynie poziomej: o nieprostopadłe ustawienie pojazdu na stanowisku w stosunku do płaszczyzny ekranu kontrolnego. Stan obcienia pojazdu Naley bezwarunkowo przestrzega podawanych przez producenta warunków obcienia pojazdu przy kontroli wiateł. Cinienie powietrza w ogumieniu Zachowanie w czasie pomiaru prawidłowego cinienia ma dla dokładnoci wyniku ustawienia wiateł due znaczenie. Poziomo i stan nawierzchni stanowiska kontrolnego Obszar stanowiska kontrolnego do badania wiateł powinien stanowi trwał płaszczyzn płask, poziom i gładk. Uwzgldniajc realne moliwoci wykonawcze przyjmuje si, e dopuszczalna nierówno nawierzchni stanowiska do kontroli wiateł samochodów osobowych nie powinna przekracza ±1mm/1m, a dla samochodów ciarowych + 3mm/1 m. Granica ta zapewnia, e błd powstały przy pomiarze nawet małego samochodu nie przekroczy ±1cm/10m. Nieprostopadłe ustawienie osi pojazdu na stanowisku Naley bezwarunkowo dy do uzyskania prawidłowej pozycji samochodu podczas pomiaru, poniewa ju 30" odchyłki od prostopadłego ustawienia pojazdu wzgldem płaszczyzny ekranu powoduje błd 8,7cm/10m. W przypadku kontroli wiateł przyrzdami, prawidłowo ustawienia głowicy wzgldem osi podłunej otrzymuje si poprzez bazowanie mechaniczne (drki oporowe i ustawcze przyrzdu) lub optyczne (projektor wstgi wiatła). Przy bazowaniu mechanicznym koła przednie powinny by dokładnie ustawione do jazdy na wprost. 2. Zasady kontroli wiateł głównych Zasady kontroli dotycz podstawowych warunków i wymaga niezbdnych dla naleytego przeprowadzenia czynnoci kontrolnych wiateł drogowych i mijania pojazdów samochodowych: 9

10 - Stanowisko, na którym stawiany jest samochód podczas kontroli wiateł powinno mie nawierzchni tward, płask i poziom z dopuszczaln odchyłk od płaskoci wynoszc +1mm/1m dla samochodów osobowych i ±3mm/1m dla samochodów ciarowych i autobusów. - Poddawany kontroli samochód powinien mie wyregulowane cinienie powietrza w ogumieniu. - Poddawany kontroli samochód powinien by obciony zgodnie z wymaganiami producenta. W przypadku całkowitego braku danych o stanie obcienia pojazdu przy sprawdzaniu wiateł, pomiar naley przeprowadzi w takich warunkach, w jakich wiatła skierowane s najwyej. - Samochód powinien by ustawiony na stanowisku tak, aby jego o podłuna była równoległa do osi optycznej przyrzdu kontrolnego lub prostopadła do płaszczyzny ekranu (z dopuszczaln odchyłk nie przekraczajc ±15'). - Pomiar ustawienia wiatła drogowego w płaszczynie pionowej powinien by przeprowadzony z dokładnoci +2cm/10m, a w płaszczynie poziomej +8cm/10m. Ustawienie strumienia wiatła powinno odpowiada wymaganiom ustalonym przez producenta. - Pomiar ustawienia wiateł mijania w płaszczynie pionowej powinien by przeprowadzony z dokładnoci +2cm/10m, a w płaszczynie poziomej (wiatła asymetryczne) ±4cm/10m. - Pomiar wiatłoci wiateł drogowych powinien by wykonany z dokładnoci +2000cd. wiatło powinna odpowiada wymaganiom okrelonym w "Prawie o ruchu drogowym". - Pomiar natenia owietlenia na wiatłach mijania powinien by wykonany z dokładnoci ±0,1lx/25m. Kontrol ustawienia wiateł głównych pojazdu przeprowadza si przy uyciu ekranu kontrolnego lub specjalnych przyrzdów. POMIAR NATENIA WIECENIA WIATEŁ Pomiar wiatłoci wiateł drogowych wykonuje si przy pomocy przyrzdów diagnostycznych umoliwiajcych sprawdzenie parametrów fotometrycznych wiateł głównych. wiatło powinna odpowiada wymaganiom okrelonym w "Prawie o ruchu drogowym". Ta grupa przyrzdów diagnostycznych do kontroli wiateł głównych umoliwia równie sprawdzenie natenia owietlenia na wiatłach mijania (ocena olnienia kierowcy pojazdu nadjedajcego z przeciwka). 3.3 BADANIA INSTALACJI SYGNALIZACYJNEJ POJAZDU Diagnozowanie wiateł sygnałowych, rozpoznawczych i sygnału dwikowego wykonuje si metodami organoleptycznymi. W ostatnim okresie podejmowane s próby bada tych zespołów metodami przyrzdowymi. Pomiarów tymi przyrzdami dokonuje si przez przystawienie przyrzdu do sprawdzanej lampy w osi jej odniesienia. Wynik pomiaru wiatłoci odczytuje si bezporednio w kandelach i porównuje z wartociami wymaganymi. Poziom dwiku sygnału dwikowego mierzy si podczas postoju pojazdu z odległoci 3m. Poziom dwiku powinien by nie mniejszy ni 87 db (motocykle) i 96 db (pozostałe pojazdy). Metod pomiaru poziomu dwiku okrelaj odrbne przepisy. 10

11 4. URZDZENIA DO KONTROLI INSTALACJI OWIETLENIOWEJ I SYGNALIZACYJNEJ Istnieje wiele przyrzdów do kontroli ustawienia reflektorów i pomiaru parametrów fotometrycznych wiateł KLASYFIKACJA PRZYRZDÓW - W zalenoci od przeznaczenia: o do sprawdzania wiateł głównych (reflektorów), o do sprawdzania wiateł sygnałowych i rozpoznawczych. - W zalenoci od stopnia skomplikowania: o przyrzdy proste (ekrany kontrolne), o przyrzdy złoone (optyczne). - W zalenoci od rodzaju mierzonych parametrów: o do pomiaru parametrów geometrycznych (kontrola ustawienia wiateł), o do pomiaru parametrów geometrycznych i fotometrycznych wiateł. - W zalenoci od miejsca kontroli: o przenone (do bada w warunkach drogowych), o stanowiskowe (do bada na stacjach diagnostycznych). - W zalenoci od sposobu bazowania przyrzdu wzgldem pojazdu: o drkami ustawczymi wzgldem reflektorów, o prowadnic przenon wzgldem kół przednich, o torem stałym wzgldem kierunku jazdy, o projektorem wstgi wiatła wzgldem nadwozia EKRAN KONTROLNY Najprostszym przyrzdem do kontroli ustawienia wiateł głównych jest biały, czsto poliniowany, ekran kontrolny. Moe on by stały lub przesuwny. Zalet ekranów jest ich prostota, głównymi wadami: znaczne zapotrzebowanie miejsca, konieczno zaciemnienia stanowiska, mała dokładno pomiarów oraz ograniczony zakres (tylko ustawienie wiateł). Kontrol ustawienia reflektorów przy uyciu ekranu wykonuje si nastpujco: - Ustawi ekran w odległoci 10m (5m) od reflektorów, prostopadle do osi podłunej pojazdu i prostopadle do poziomu podłoa; - Na ekranie oznaczy dwa krzye (rysunek 2), symetrycznie do ladu podłunej osi pojazdu, w przepisowej odległoci A (rozstaw osi badanych reflektorów) i na wysokoci H (odległo osi reflektorów od nawierzchni); - Poniej, w odległoci a (okrelonej w instrukcji pojazdu), nanie lini poziom h h, równoległ do linii H H; - Z punktów o współrzdnych (A/2, a) wykreli proste pod ktem 15 w prawo w gór; - Włczy wiatła mijania i - oddzielnie dla kadego reflektora - sprawdzi, czy pozioma linia granicy wiatła i cienia znajduje si na wysokoci linii h h na ekranie i czy wierzchołek załamania granicy wiatła i cienia pokrywa si z wierzchołkiem kta 15 narysowanym na ekranie (dopuszczalne odchyłki - patrz rysunek 1); - W razie przekroczenia granic tolerancji naley: o poprzez pokrcenie wkrtem do regulacji ustawienia reflektora w pionie uzyska zgodno poziomej linii granicy wiatła i cienia z lini h- h na ekranie; 11

12 o wkrtem do regulacji reflektora w poziomie uzyska zgodno wierzchołka kta granicy wiatła i cienia z wierzchołkiem narysowanym na ekranie; - Włczy wiatło drogowe, zasłoni jeden z reflektorów i obserwowa połoenie plamy wietlnej drugiego reflektora na ekranie; plama wietlna o najwikszym nateniu owietlenia powinna pokrywa si swoim rodkiem ze rodkiem krzya na ekranie (dopuszczalne odchyłki w granicach tolerancji - patrz rysunek 1) - W przypadku przekroczenia granic tolerancji ustawienia wiatła drogowego, naley sprawdzi stan techniczny arówki i pewno jej osadzenia w oprawce a nastpnie, ponownie dokona oceny ustawienia wiatła drogowego; jeeli czynnoci te nie dały pozytywnego rezultatu, pokrcajc wkrtami regulacji reflektora w pionie i w poziomie sprowadzi rodek plamy wietlnej wiatła drogowego w granice dopuszczalnych odchyłek od krzya na ekranie; - Po ponownym włczeniu wiatła mijania i stwierdzeniu, e dokonane korekty spowodowały przekroczenie dopuszczalnych odchyłek, naley wymieni arówk. Rysunek 2. 12

13 4.3. FOTOELEKTRYCZNE URZDZENIA OPTYCZNE DO KONTROLI WIATEŁ Przyrzdy te słu do kontroli ustawienia reflektorów w płaszczynie pionowej i poziomej, wiatłoci wiateł drogowych, natenia owietlenia wiatłami mijania w strefie cienia (ocena olnienia wiatłami mijania kierowcy nadjedajcego z przeciwka). Przyrzdy te przystosowane s do kontroli reflektorów wyposaonych w arówki tradycyjne i halogenowe. Urzdzenia produkcji Przedsibiorstwa FUDIM-POLMO typu KS-20B, KST-20, KSP-20 stanowi jedn rodzin konstrukcyjn, rónic si sposobem bazowania wzgldem samochodu. 1. Przyrzd KS-20B Zasada działania Soczewka skupiajca umoliwia zmniejszenie odległoci pomidzy ekranem a badanym reflektorem do wartoci mniejszej od 1m. Pomiar wiatłoci wiateł i natenia owietlenia odbywa si przez pomiar opornoci fotorezystora umieszczonego na ekranie pomiarowym. Budowa Przyrzd KS-20B składa si z czterech podstawowych zespołów (rysunek 3): - ramy, - głowicy pomiarowej, - układu fotometrycznego, - wyposaenia umoliwiajcego ustawienie przyrzdu wzgldem pojazdu. Rama przyrzdu jest wykonana z rury stalowej i wyposaona w koła oraz rolki, słuce do przesuwania przyrzdu po prowadnicy. W przedniej czci głowicy (rysunek 4) znajduje si soczewka skupiajca, w ognisku której umieszczony jest ekran pokryty matowym lakierem. W rodkowej czci ekranu znajduje si podłuny otwór, wzdłu którego jest naniesiona podziałka z opisem cyfrowym. Za ekranem osadzony jest suwak, który moe wykonywa ruchy poziome wzdłu otworu. W suwaku znajduje si fotorezystor, na który pada wiatło przez otwór w ekranie i przesłon z kalibrowanym otworkiem. Na przesłonie jest naniesiona pionowa kreska, która umoliwia okrelenie połoenia fotorezystora w stosunku do oznaczonego rodka ekranu. Do przesuwania suwaka wraz z fotorezystorem słuy pokrtło. Ekran pomiarowy jest przymocowany do głowicy w czterech wyciciach prowadzcych, umoliwiajcych ruch pionowy. Do podnoszenia i opuszczania ekranu słuy bben z podziałka umoliwiajc okrelenie połoenia rodka ekranu w stosunku do osi optycznej badanego reflektora. W tylnej czci głowicy umieszczono układ fotometryczny, wykonany technologi obwodów drukowanych. Współpracuje on z wysokiej jakoci mikroamperomierzem. Do zmiany rodzajów pracy słuy przełcznik (rys. 5) o działaniu współzalenym, do cechowania - dwa potencjometry. Układ jest zasilany jednym ogniwem R-20. Wyposaenie przyrzdu, umoliwiajce ustawienie głowicy w osi reflektora i równolegle do podłunej osi pojazdu, składa si z prowadnicy i dwóch łczników teleskopowych. W czasie wykonywania pomiarów samochód i przyrzd powinny si znajdowa na jednym poziomie podłoa, w połoeniu jak na rysunku 6. 13

14 Rysunek 3. Rysunek 4. Posługiwanie si przyrzdem jest bardzo łatwe. Naley tylko pamita, e na małym ekranie głowicy obserwuje si w zmniejszeniu to samo, co na normalnym ekranie oddalonym o 10m, przy czym 1 działka elementarna (kreska) na ekranie lub bbnie odpowiada 1 cm na normalnym ekranie. Przesunicie pokrtłem fotorezystora o 1 działk od rodka odpowiada przesuniciu o 4cm na ekranie normalnym. 14

15 Po sprawdzeniu ustawienia wiateł (i ewentualnej regulacji) okrela si wiatło wiateł drogowych mierzon w osi reflektorów, oraz natenie wiatła mijania mierzone na wysokoci oczu kierowcy pojazdu nadjedajcego z przeciwka z odległoci 25m. Obraz na ekranie pomiarowym przyrzdu w przypadku dobrze ustawionego reflektora pokazano na rysunku 7 (wiatła drogowe) i rysunku 8 (asymetryczne wiatła mijania). Do regulacji ustawienia reflektorów słu specjalne mechanizmy, które umoliwiaj regulacj w granicach +4 w płaszczynie poziomej lub pionowej, liczc od osi optycznej reflektora. Diagnozowanie wiateł głównych - Czynnoci wstpne: o poziome i płaskie podłoe, o obcienie samochodu, o cinienie w ogumieniu, o ogldziny zewntrzne reflektorów. - Przygotowanie przyrzdu do pracy: o ustawienie przyrzdu wzgldem pojazdu; pomidzy szkłem reflektora a soczewk przyrzdu powinna by zachowana odległo około 30cm; rodek soczewki naley ustawi naprzeciwko rodka reflektora z dokładnoci 2cm; zwróci uwag na równoległo i jednakow długo łczników zderzaków; o sprawdzi i wyregulowa układ fotometryczny w zakresie wiateł drogowych i mijania; wcisn klawisz TEST i sprowadzi (jeli potrzeba) wskazówk miernika na znak przez obracanie wkrtakiem osi przynalenego potencjometru. - Sprawdzenie ustawienia wiateł mijania: o bben ustawi na dan warto h (np. 12 DÓŁ); o włczy wiatło mijania; o ustawi dokładnie reflektor w zakresie lewo-prawo i góra-dół tak, aby granica wiatła i cienia pokryta si z poziom i ukon lini na ekranie (patrz rysunek 8). - Sprawdzenie ustawienia wiateł drogowych: o bben ustawi na dan warto h (np. 0,5 DÓŁ itp.); o włczy wiatło drogowe; o sprawdzi, czy rodek plamy wietlnej znalazł si na przeciciu linii ekranu (dopuszcza si odchyłki w granicach tolerancji) - patrz rysunek 7; o jeeli granice tolerancji zostały przekroczone naley sprawdzi zamocowanie arówki, jej stan techniczny lub wymieni arówk; powtórzy procedur sprawdzenia ustawienia wiateł mijania i drogowych. - Pomiar wiatłoci wiateł drogowych: o włczy wiatła drogowe; o bbnem sprowadzi ekran w takie połoenie, aby linia pozioma przechodziła przez rodek plamy wietlnej; o sprawdzi, czy fotorezystory znajduj si w rodku ekranu; o wcisn klawisz POMIAR; w przypadku przekroczenia zakresu naley włczy drugi zakres miernika klawiszem POMIAR 2, wskazania naley wówczas mnoy przez dwa; o odczyta wskazan warto wiatłoci w cd; o wyłczy miernik. - Pomiar natenia owietlenia wiatłami mijania: o bben ustawi w połoenie 10 GÓRA; 15

16 o pokrtłem sprowadzi fotorezystor w skrajne lewe połoenie, przeciwne ukonej kresce (punkt odpowiadajcy połoeniu oczu kierowcy pojazdu nadjedajcego z przeciwka) o włczy wiatła mijania; o wcisn klawisz POMIAR; o odczyta wskazan warto natenia owietlenia w lx; o wyłczy miernik; o pokrtłem sprowadzi fotorezystor w połoenie rodkowe. UWAGA! wiatło i natenie owietlenia mierzy si po właciwym ustawieniu wiateł. Rysunek 5. Rysunek 6. 16

17 Rysunek 7. Rysunek 8. 17

18 2. Przyrzd KST-20 Wersja KST-20 (rysunek 9a) róni si od opisanego modelu KS-20B tym, e zastosowano mocowanie głowicy pomiarowej za porednictwem specjalnego suwaka na słupie ze stopów lekkich. System bazowania wzgldem samochodu oparty jest na - zamontowanym na stałe - torze jezdnym, po którym przetaczane jest urzdzenie. W przyrzd ten powinny by wyposaone stacje diagnostyczne i stacje obsługi o duej przepustowoci. 3. Przyrzd KSP-20 Inna odmiana konstrukcyjna urzdzenia do sprawdzania wiateł głównych samochodu KSP-20 (rysunek 10a) wyposaona jest w system bazowania wzgldem nadwozia za pomoc wstgi wiatła. Projektor optyczny wstgi wiatła zasilany jest przez własny transformator z sieci o napiciu 220 V. Elementy głowicy pomiarowej przyrzdu KSP-20 przedstawiono na rysunku 11. W celu dokładnego, równoległego ustawienia osi optycznej głowicy pomiarowej wzgldem płaszczyzny symetrii samochodu, naley postpi w nastpujcy sposób (rysunek 12): - chwytajc za słup przejecha przyrzdem tak, aby głowica pomiarowa znalazła si moliwie dokładnie w rodku midzy reflektorami; - włczy wiatło w projektorze i pochylajc projektor (o kt od poziomu) skierowa wstg wiatła na przód nadwozia; - obracajc przyrzdem o niewielki kt w prawo lub lewo, ustawi wstg wiatła na dwa symetrycznie rozmieszczone punkty nadwozia (np. naroniki maski, błotników, dysze spryskiwaczy szyby itp.); wstg wiatła przemieszcza si wzdłu nadwozia przez zmian pochylenia projektora; - przejecha kolejno przyrzdem do reflektorów w celu dokonania ich sprawdzenia (zwraca uwag aby nie obróci przyrzdu) EKRANOWE URZDZENIA OPTYCZNE DO KONTROLI WIATEŁ W ostatnim okresie opracowano i wykonano w Przedsibiorstwie FUDIM-POLMO nowe modele przyrzdów optycznych do sprawdzania ustawienia wiateł pojazdów. S to przyrzdy USP-20 i UST-20, typu ekranowego, stanowice jedn rodzin konstrukcyjn, rónic si sposobem bazowania wzgldem pojazdu. Przyrzdy te s przeznaczone do sprawdzania parametrów geometrycznych wiateł (ustawienie w płaszczynie pionowej i poziomej). 18

19 Rysunek 9. 19

20 Rysunek

21 Rysunek Przyrzd USP-20 Przyrzd USP-20 (rysunek 10b) składa si z: - głowicy pomiarowej wyposaonej w suwak, - wózka ze słupem i transformatorem, - projektora wstgi wiatła. Urzdzenie to ma głowic pomiarow (rysunek 13) inn ni w dotychczas produkowanych przyrzdach optycznych. Głowica ta jest nieco nisza, co wynika z zastosowania soczewki kołowej o citych dwóch bokach. W tylnej czci, wewntrz głowicy umieszczony jest ekran pomiarowy, widoczny przez szyb ze szkła organicznego, zabudowan na górnej powierzchni obudowy głowicy. W przedniej czci na obudowie głowicy jest zamontowane pokrtło słuce do przemieszczania ekranu za pomoc układu linek. Pokrtło to ma znacznik skierowany na skal ekranu, równie umieszczon na obudowie głowicy. Głowica pomiarowa jest wyposaona w suwak, pozwalajcy na przemieszczanie jej w kierunku pionowym po słupie o przekroju kwadratowym. Głowic przemieszcza si rcznie za pomoc uchwytu zamocowanego na suwaku. Suwak jest wyposaony w piercie zakleszczajcy si samoczynnie na słupie, co zapewnia ustalanie głowicy na danej wysokoci. Do odkleszczania piercienia słuy przycisk umieszczony w uchwycie. Słup, po którym jest przemieszczana głowica pomiarowa, zamocowano na wózku zaopatrzonym w trzy ogumione koła jezdne do przesuwania urzdzenia. Do ramy wózka przyspawano nakładk z blachy, słuc do przytrzymywania wózka stop podczas przemieszczania głowicy do góry. Równie na ramie zamocowano obudowany transformator 21

22 do zasilania projektora bazowania. Ponadto na wózku zabudowano nony korektor bazowania. W urzdzeniu zastosowano bazowanie za pomoc wstgi wiatła, wysyłanej z projektora zamocowanego obrotowo w górnej czci słupa. Projektor ten składa si z dwuczciowego kadłuba z umieszczon w nim specjaln wsk soczewk oraz halogenow arówk o mocy 150W. Projektor ma rkoje z umieszczonym w niej przyciskiem włczajcym wiatło emitowane tylko przy wcinitym przycisku, który wyłcza si samoczynnie w momencie ustania siły wciskajcej. Wstga wiatła jest prostopadła do osi optycznej głowicy pomiarowej. Dla ułatwienia precyzyjnego ustawiania wstgi wiatła na punkty nadwozia urzdzenie wyposaono w nony korektor bazowania. Obracanie wózkiem, w wyniku którego uzyskuje si korygowanie wizki wiatła nastpuje przez nacinicie i pokrcenie stop ogumionego kółka, zamocowanego w ramie wózka. Urzdzenie USP-20 wykazuje du przydatno do kontroli ustawienia i regulacji wiateł głównych samochodów. Bazowanie urzdzenia za pomoc wstgi wiatła jest łatwe, a zarazem dokładne (szczególnie przy samochodach osobowych). Bardzo przydatny jest przy tym nony korektor bazowania. Urzdzenie wykazuje powtarzalno wyników oraz ich porównywalno z innymi przyrzdami optycznymi. Zwraca uwag estetyczne wykonanie urzdzenia i dua jego ergonomiczno. 2. Przyrzd UST-20 Wersja UST-20 (rysunek 9b) róni si od poprzednio opisanego modelu USP-20 tym, e system bazowania wzgldem samochodu oparty jest na zamontowanym na stałe torze jezdnym, po którym przetaczane jest urzdzenie. Urzdzenie UST-20 nadaje si szczególnie do stacji diagnostycznych i obsługowych o duej przepustowoci PRZYRZDY PRZENONE DO SPRAWDZANIA WIATEŁ GŁÓWNYCH Przykładem przenonego przyrzdu do sprawdzania ustawienia wiateł w warunkach drogowych jest - wykonane w niewielkiej iloci - urzdzenie KS-30. Budowa przyrzdu Urzdzenie KS-30 (rysunek 14) składa si z trzech zasadniczych elementów: - głowicy pomiarowej, - wspornika głowicy pomiarowej, - projektora ze wspornikiem. Bazowanie przyrzdu wzgldem pojazdu - wybra tak powierzchni drogi, aby na długoci pojazdu nierówno powierzchni nie przekraczała 3 cm; - ustawi wspornik z głowic pomiarow na wysokoci przedniej osi pojazdu; - ustawi projektor ze wspornikiem na wprost głowicy w odległoci około 2,5 m, włczy zasilanie, skierowa wizk wiatła na ekran głowicy pomiarowej; - wyregulowa ostro uzyskanej na ekranie plamy wiatła i zgra diafragm z kresk na ekranie; - unieruchomi projektor na jego wsporniku i wkrci obiektyw do oporu; 22

PRZYRZĄDY DO POMIARU USTAWIENIA I ŚWIATŁOŚCI ŚWIATEŁPOJAZDU. Piotr Domański Piotr Papierz

PRZYRZĄDY DO POMIARU USTAWIENIA I ŚWIATŁOŚCI ŚWIATEŁPOJAZDU. Piotr Domański Piotr Papierz PRZYRZĄDY DO POMIARU USTAWIENIA I ŚWIATŁOŚCI ŚWIATEŁPOJAZDU Piotr Domański Piotr Papierz Przyrząd optyczny KS-20B Jest starą konstrukcją, wycofana ze sprzedaży. Służy do ustawienia wysokości strumienia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może:

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może: Parametry techniczne świateł cofania Światła cofania jedno lub dwa - są obowiązkowym elementem wyposażenia we wszystkich pojazdach osobowych, ciągnikach rolnych i pojazdach wolnobieżnych wyposażonych we

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie na SKP. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła

Sprawdzanie na SKP. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła Sprawdzanie na SKP Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła 1) drogowe - pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 1; 2) przeciwmgłowe przednie - pojazdu samochodowego; 3)

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2)

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) 1. Elektryczna regulacja lusterek Regulacja w lewo Regulacja lusterka lewego Regulacja

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

PPUH SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel./fax: (85) 742 36 62, 742 32 19

PPUH SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel./fax: (85) 742 36 62, 742 32 19 PPUH SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel./fax: (85) 742 36 62, 742 32 19 http://www.sonopan.com.pl e-mail: poczta@sonopan.com.pl SPIS TRECI: 1. CHARAKTERYSTYKA PRZYRZDU...2 1.1.

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ 60-965 Poznań Grupa: Elektrotechnika, sem 3., Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium wersja z dn. 03.11.2015 Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ Opracowanie wykonano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika w środkach transportu

Elektrotechnika w środkach transportu Elektrotechnika w środkach transportu Prowadzący zajęcia dr inż. Ryszard MAŃCZAK POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Zakład Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

RENAULT CLIO ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU

RENAULT CLIO ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU RENAULT CLIO ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU Światła przednie Światła tylne Włączone światła pozycyjne przednie Światła pozycyjne są to najmniejsze Ŝarówki barwy białej z przodu pojazdu i 2 szt. barwy czerwonej

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII TEST PRZED MATUR 007 MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ZAKRES ROZSZERZONY Numer zadania......3. Punktowane elementy rozwizania (odpowiedzi) za podanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia warsztatowe diagnostyki oświetlenia samochodowego. Przegląd

Urządzenia warsztatowe diagnostyki oświetlenia samochodowego. Przegląd Urządzenia warsztatowe diagnostyki oświetlenia samochodowego. Przegląd Prawidłowe ustawienie światełreflektorów samochodowych to element wpływający na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Normy dotyczące zarówno

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół

O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. opracował: dr inż Marek Jankowski 2007-01-18 O Sposobie Sprawdzania Urządzeń do Pomiaru Geometrii Kół Pomiar i regulacja kątów ustawienia kół jest jedną z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 34110000-1 samochody osobowe Przedmiot zamówienia: Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2011) na potrzeby Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy 1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym zada okrelonych w tabeli 2 poz. 1 i 2 jako obowizkowych oraz dwóch zada wybranych

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przyrząd do ustawiania świateł EFLE 50..52/60..62

Instrukcja Obsługi. Przyrząd do ustawiania świateł EFLE 50..52/60..62 Instrukcja Obsługi Przyrząd do ustawiania świateł EFLE 50..52/60..62 Spis treści Wskazówki dotyczące uruchomienia 1 1. Wstęp 1 1.1 Przyrządy do ustawienia świateł z kółkami jezdnymi EFLE 50.EFLE 51, EFLE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS

OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS hamowania Światło przeciwmgłowe tylne. (żeby je włączyć trzeba mieć włączone przynajmniej światła mijania) pozycyjne. Przy tych światłach świeci się oświetlenie tablicy

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Autor: Jerzy Sarbiewski TEST PRZED MATUR 2007 PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdajcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY INFORMACJE O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY podstawa prawna: rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA WPROWADZENIE Alan-48 EXCEL jest 40 kanałowym, przewonym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne zapewniajce wyjtkowy komfort uytkowania i wysok skuteczno łcznoci. Dziki

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i midzynarodowych Norma PN-77/M-78100 dzieli wózki na podnonikowe i unoszce. Nie jest tutaj cile okrelony parametr wysokoci podnoszenia, od którego

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B 50-507 WROCŁAW ul. Ziębicka 34-38 tel. 071 336 80 01 fax. 071 798 99 71 www.word.wroc.pl e-mail: sekretariat@word.wroc.pl NIP: 899-21-98-741 Regon: 931191367 INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WICZENIA

INSTRUKCJA DO WICZENIA POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych INSTRUKCJA DO WICZENIA Laboratorium: Temat: Elektryczne urzdzenia samochodu Badanie akumulatora ołowiowego Opracował: dr

Bardziej szczegółowo

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA (W SZCZEGÓLNOCI DO ZABEZPIECZE AGREGATÓW POMPOWYCH) PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5.

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5. Zestaw WSTP Zestaw LWS EB+ jest urzdzeniem pozwalajcym na przyłczenie kilku czujników zuycia okładzin do jednego wejcia analogowego AUX 4 w ECU EB+. Zestaw moe by zamontowany na wszystkich rodzajach naczep

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 10 770 mm Szerokość - 2 500 mm Rozstaw osi - 5 000 mm Ilość miejsc siedzących - 43 Wysokość - 3 080

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

FIAT PUNTO II Instalacja elektryczna (wersja robocza)

FIAT PUNTO II Instalacja elektryczna (wersja robocza) Zapraszamy na Forum Fiata Punto Spis treści: Wprowadzenie 1. Wiadomości wstępne 1.1. Rozmieszczenie bezpieczników 2. Oświetlenie i sygnalizacja 2.1. Wykaz żarówek Aktualizacja: 2012-09-04 Strona 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE NADWOZIA

DIAGNOZOWANIE NADWOZIA DIAGNOZOWANIE NADWOZIA 1. Zakres diagnozowania podwozi samochodowych Diagnozowanie stanu nadwozia samochodowego obejmuje przede wszystkim: - okrelenie stopnia zuycia nadwozia pod wzgldem werów korozyjnych,

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

1. Energia elektryczna zasady ogólne

1. Energia elektryczna zasady ogólne 1. Energia elektryczna zasady ogólne Oszczdzanie energii elektrycznej jest dzi niezbdne. Jak wynika z prognoz, w najbliszych latach mona si spodziewa znacznego wzrostu zapotrzebowania na energi elektryczn.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

(z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze

(z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze Metodyka referencyjna oraz czstotliwo prowadzenia okresowych pomiarów hałasu (z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze - załcznik nr 8 do rozporzdzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 AMME 2003 12th Badania technologii laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Katedra Spawalnictwa, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Moduł 2. Budowa, zasada działania i diagnozowanie oświetlenia

Moduł 2. Budowa, zasada działania i diagnozowanie oświetlenia Moduł 2 Budowa, zasada działania i diagnozowanie oświetlenia 1. Wstęp 2. Rodzaje świateł wewnętrznych i zewnętrznych 3. Układy optyczne reflektorów 4. Metody diagnozowania instalacji oświetleniowej 5.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Zasady konstruowania schodów - podstawowe wymiary Dobrze zaprojektowane i wykonane schody musz spełnia szereg warunków gwarantujcych bezpieczestwo

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne Zamawiającego) Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy L.P 1. Pojazd powinien spełniad wymagania

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania motoroweru

Budowa i zasada działania motoroweru Budowa i zasada działania motoroweru Motorower jednośladowy lub dwuśladowy pojazd, posiadający dwa, trzy lub cztery koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o pojemności do 50 cm³ lub silnik elektryczny

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Systemy komórkowe Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Rozwizanie klasyczne Rozwizanie klasyczne - nadajnik o duej mocy pokrywajcy swym zasigiem znaczny obszar Dua emitowana moc Due terminale kocowe Powane

Bardziej szczegółowo