Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła"

Transkrypt

1 Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza ADRES INWESTYCJI: Rzeszów, ul. Bernardyńska 4, dz. nr 802/3, obr. 207 PROJEKTANT: mgr inż. arch. Bartłomiej Tomkowicz nr upr. Rz/A-07/09 WSPÓŁPRACA: dr inż. Janusz Pełczyński OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Kamil Kosiorowski Rzeszów,

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Oświadczenie projektantów 4. Uprawnienia projektantów wraz z przynależnością do stosownej izby 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej Rzeszów. Zgoda na lokalizację projektowanego placu zabaw na istniejącej sieci ciepłowniczej. Znak MPEC/DR/520/139/1165/14 6. Załącznik do pisma znak: MPEC/DR/520/139/1165/14 rys. nr K1 7. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw rys. nr Z-1 2. Schemat nawierzchni placu zabaw rys. nr Z-2 3. Lokalizacja urządzeń placu zabaw rys. nr Z-3 4. Schemat wykonania podbudowy oraz obrzeży nawierzchni amortyzującej rys. nr Z-4 5. Schemat wykonania obrzeży istniejącej nawierzchni asfaltowej rys. nr Z-5 6. Schemat grafiki tablicy, wraz z przykładowym regulaminem rys. nr Z-6 7. Schemat konstrukcji podestu dwupoziomowego rzuty, przekrój A-A - rys. nr Z-7 8. Schemat konstrukcji podestu trzypoziomowego rzuty - rys. nr Z-8 9. Schemat konstrukcji podestu trzypoziomowego przekrój A-A - rys. nr Z-9 Rzeszów,

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTAÓW Oświadczamy, że projekt budowlany obiektu: OBIEKT: Plac zabaw ADRES OBIEKTU: Rzeszów, ul. Bernardyńska 4, Rzeszów, dz. nr 802/3 obr. 207 opracowany dla inwestora: INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa Nr 1 w okresie: DATA OPRACOWANIA: maj 2014 r. jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej: ARCHITEKTURA PROJEKTANT, NR UPRAWNIEŃ mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ TOMKOWICZ Rz/A-07/09 PODPIS Rzeszów,

4 OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie, w ramach programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej. 1. Podstawa formalno - prawna 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Wytyczne inwestora 1.3. Wizja lokalna 1.4. Inwentaryzacja własna 1.5. Dokumentacja fotograficzna własna 1.6. Mapa sytuacyjna terenu objętego opracowaniem (skala 1:500), 1.7. Uzgodnienia z dyrekcją szkoły 1.8. Obowiązujące Uchwały Rady Ministrów NR 112 z dnia 7 lipca 2009 z późn. zmianami, Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. z 2009 roku nr 110, poz. 915 z późn. zmianami, dotyczące Rządowego programu Radosna Szkoła Wskazania projektowe placów zabaw Instytutu Badań Technicznych, i Instytutu Nadzoru Technicznego Normy odnoszące się do placów zabaw PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN1176-4:2009, PN-EN , PN-EN-6:2009, PN-EN :2009, PN-EN -10:2009, PN-EN :2009, PN-EN 1176: Przedmiot, zakres, zawartość opracowania 2.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie, w ramach programu Radosna Szkoła Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie placu zabaw wg zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz spełnienie celów programu Zakres opracowania obejmuje: 1. Przedstawienie programu placu zabaw. 2. Lokalizację przestrzenną elementów zabawowych. 3. Lokalizację i projekt nawierzchni amortyzującej oraz chodnika betonowego. 4. Zaplanowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw). 5. Określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych. Dokumentacja projektu zawiera: Część rysunkowa: 1. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw rys. nr Z-1 2. Schemat nawierzchni placu zabaw rys. nr Z-2 3. Lokalizacja urządzeń placu zabaw rys. nr Z-3 4. Schemat wykonania podbudowy oraz obrzeży nawierzchni amortyzującej rys. nr Z-4 5. Schemat wykonania obrzeży istniejącej nawierzchni asfaltowej rys. nr Z-5

5 6. Schemat grafiki tablicy, wraz z przykładowym regulaminem rys. nr Z-6 7. Schemat konstrukcji podestu dwupoziomowego rzuty, przekrój A-A - rys. nr Z-7 8. Schemat konstrukcji podestu trzypoziomowego rzuty - rys. nr Z-8 9. Schemat konstrukcji podestu trzypoziomowego przekrój A-A - rys. nr Z-9 Część opisowa: 1. Część opisową dotyczącą realizacji projektu 2. Specyfikacja nawierzchni amortyzujących 3. Specyfikację urządzeń zabawowych 4. Specyfikację proponowanych elementów małej architektury 5. Zasady bezpieczeństwa na placach zabaw 3. Powierzchnia opracowania Powierzchnia opracowania wynosi 520 m² 4. Lokalizacja Projektowany plac zabaw znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie. Wykonywany jest na podstawie programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obszar opracowania obejmuje działkę nr ew. 802/3, obr Na działce nr ew. 802/4 znajduje się budynek szkolny, w którym uczą się dzieci. Obszar opracowania znajduje się na terenie utwardzonym - wyasfaltowanym placu (o pow m 2 ), na północ od obiektu szkoły. Plac zabaw znajduje się na dziedzińcu szkoły. Wokół niego znajduje się teren rekreacyjny. Nie przewiduje się ogrodzenia placu zabaw, ponieważ teren szkoły jest ogrodzony, wokół placu zabaw nie przewiduje się ruchu kołowego. Na terenie obszaru opracowania przebiega sieć ciepłownicza oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Dojście do placu zabaw istniejącym utwardzeniem asfaltowym. Strefa wejściowa na plac zlokalizowana jest od strony południowej (na wprost głównego wejścia do budynku szkoły). Po stronie południowej umieszczono tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. 5. Założenia projektowe 1. Stworzenie ładnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. 2. Podzielenie placu na strefy bezpieczeństwa z nawierzchnią układaną, przepuszczalną dla wody, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,9 m, na podbudowie z kruszyw mineralnych. Zgodnie z wytycznymi MEN zalecana kolorystyka nawierzchni bezpiecznej kolor pomarańczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 Deep orange. 3. Strefa niebieska nawierzchnia j.w. lecz; zalecany kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C, RAL 5003 Sapphire blue, zgodnie z wytycznymi MEN. 4. Zapewnienie komunikacji z placem zabaw istniejącym utwardzeniem asfaltowym. 5. Wybranie i usytuowanie w terenie elementów zabawowych. 6. Usytuowanie elementów małej architektury. 6. Program placu zabaw Program placu zabaw dla dzieci w wieku od 4 12 lat. Teren przeznaczony jest do zabaw tematycznych i sprawnościowych. Znajdują się tu wspólne duże elementy zabawowe, na których równocześnie może przebywać kilkanaścioro dzieci.

6 Na obszarze placu zabaw, na terenie zielonym, przewidziano pojedynczą ławkę oraz kosz na śmieci. Dodatkowo, na istniejącym utwardzeniu (na komorach ciepłowniczych) usytuowano dwa podesty drewniane z oparciem spełniające funkcję ławek. Lokalizacja elementów wyposażenia placu zabaw zgodnie z rys. Z Rozbiórki. Na obszarze projektowanego placu zabaw przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej, na terenie przeznaczonym pod nawierzchnię bezpieczną oraz zieleń. Istniejącą nawierzchnię asfaltową pozostawić w miejscu projektowanego dojścia do placu zabaw. Przewiduje się przełożenie istniejącego krawężnika o długości l=2 m zgodnie z rys. Z-1. Pozostałą po przełożeniu część trawnika o powierzchni 1,5 m 2 utwardzić kostką brukową. 8. Roboty ziemne Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić roboty związane z niwelacją terenu, roboty pomiarowe powierzchniowych robót ziemnych oraz korytowania pod planowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych. Wykopy pod fundamenty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 8. Fundamenty Rozmieszczenie fundamentów wg dokumentacji producenta z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Fundamenty wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia). Cokoły, podstawy fundamentowe, elementy mocujące urządzenia oraz wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub (chyba, że zostały odpowiednio zabezpieczone), należy umieszczać co najmniej 400 mm poniżej powierzchni zabawy. Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją producenta. Elementy betonowe w gruncie zalać betonem B 20. Urządzenia mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości. 9. Obrzeża betonowe Obrzeża przewidziano wzdłuż projektowanego utwardzeniu. terenu zielonego, przy istniejącym Elementy składowe: Obrzeża betonowe L=98 m

7 Do wykończenia istniejącego utwardzenia - asfaltu należy użyć elementy wykończeniowe obrzeża betonowe 1000 x 200 x 60 mm ułożone na ławie z betonu B15 i podsypce z piasku zagęszczonego gr. 8cm. 10. Strefa zieleni Trawa z rolki P=139,41 m² Strefa zieleni obejmuje trawnik z rolki, ułożony na ziemi do trawy. 11. Nawierzchnie amortyzujące Rodzaje nawierzchni bezpiecznych (elastycznych), wykorzystanych w projekcie: a) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x40, w kolorze pomarańczowym RAL: 2011, PANTONE: 152 C, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,5m powierzchnia 156,25 m 2 b) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x60, w kolorze pomarańczowym RAL: 2011, PANTONE: 152 C, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,9m powierzchnia 126,25 m 2 c) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x40, w kolorze niebieskim RAL: 5003, PANTONE: 540 C, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,5m powierzchnia 54,50 m 2 d) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x60, w kolorze niebieskim RAL: 5003, PANTONE: 540 C, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,9m powierzchnia 5,00 m 2 e) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x40, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,5m, z indywidualnym motywem do gry w klasy powierzchnia 2,50 m 2 Nawierzchnie w płytkach elastycznych z tworzyw sztucznych, złożonych z płytek o wymiarach 500 x 500 x 40 mm dla wysokości swobodnego upadku [HIC] = 1,5m oraz płytek o wymiarach 500 x 500 x 60 mm dla wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,9m. Do wykończenia nawierzchni bezpiecznej użyć elementy wykończeniowe krawężniki elastyczne o wymiarach 750 x 250 x 50 mm w kolorze czarnym, ułożone na ławie z betonu B15 i podsypce z piasku zagęszczonego gr. 8cm. Łączna długość krawężników elastycznych L=80 m Uwaga: Podane powierzchnie nawierzchni bezpiecznej (elastycznej) uwzględniają wykorzystanie do jej montażu elementów pozostałych po docinaniu płytek na jej krawędziach (odpady po docięciu).

8 Szczegółowy opis elastycznej nawierzchni [HIC]=150 - PŁYTKA KAUCZUKOWA Z NAKŁADKĄ EPDM 4 cm Skład: Płytka dwuwarstwowa, składa się z: 1- warstwy bazowej SBR - granulatu gumowego z recyclingu zmieszanego z polimerami poliuretanowymi oraz 2- warstwy wierzchniej EPDM virgin - granulatu gumowego o wysokiej odporności na promienie UV, zmieszanego z polimerami poliuretanowymi, barwionego na różne kolory. Charakterystyka: 1- Płytki idealnie nadają się na place zabaw dla dzieci, do przedszkoli, ze względu na zdolność absorbcji uderzeń, właściwości antypoślizgowe, izolacyjność elektryczną oraz antytoksyczność. 2- Wymiary: 500x500x40mm (dopuszczalne formy odchyleń +/- 1,5%) 3- Twardość: IRHD. 4- Gęstość: 1,01 1,07 gr/cm Odporność na ścieranie: 290 mm³ +/- 10% (bez starzenia) 247 mm³ +/- 10% (ze starzeniem: 7 dni przy 70ºC i 100% wilgotności względnej). 6- Certificat EN Wysoka odporność na uderzenia. 8- Wysoka odporność na wilgoć, dobra przepuszczalność wody. 9- Duży wskaźnik elastyczności. 10- Inne zastosowania: hale sportowe, sale gimnastyczne, siłownie itp. Proces produkcji: Siatkowanie w formach w wysokich temperaturach Kolor: Pomarańczowy, Niebieski Montaż: Instalacja na powierzchniach różnej wielkości, na podbudowie betonowej lub z kruszywa. Płytki łączone są za pomocą plastikowych kołków. Standardowo 16 sztuk/1 m 2. Opcjonalnie klej Enepol-652 nakłada się na bokach płytek i punktowo od spodu. Szczegółowy opis elastycznej nawierzchni [HIC]=190 - PŁYTKA KAUCZUKOWA Z NAKŁADKĄ EPDM 6 cm Skład: Płytka dwuwarstwowa, składa się z: 1- warstwy bazowej SBR - granulatu gumowego z recyclingu zmieszanego z polimerami poliuretanowymi oraz 2- warstwy wierzchniej EPDM virgin granulatu gumowego zmieszanego z polimerami poliuretanowymi, barwionego na różne kolory. Charakterystyka: 1- Płytki idealnie nadają się na place zabaw dla dzieci, do przedszkoli, ze względu na zdolność absorbcji uderzeń, właściwości antypoślizgowe, izolacyjność elektryczną oraz antytoksyczność. 2- Wymiary: 500x500x60mm (dopuszczalne formy odchyleń +/- 1,5%) 3- Twardość: IRHD. 4- Gęstość: 1,01 1,07 gr/cm Odporność na ścieranie: 290 mm³ +/- 10% (bez starzenia) 247 mm³ +/- 10% (ze starzeniem: 7 dni przy 70ºC i 100% wilgotności względnej).

9 6- Certificat EN Wysoka odporność na uderzenia. 8- Wysoka odporność na wilgoć, dobra przepuszczalność wody. 9- Duży wskaźnik elastyczności. 10- Inne zastosowania: hale sportowe, sale gimnastyczne, siłownie itp. Proces produkcji: Siatkowanie w formach w wysokich temperaturach Kolory: Pomarańczowy, Niebieski Montaż: Instalacja na powierzchniach różnej wielkości, na podbudowie betonowej lub z kruszywa. Płytki łączone są za pomocą plastikowych kołków. Standardowo 16 sztuk/1m 2. Opcjonalnie klej Enepol-652 nakłada się na bokach płytek i punktowo od spodu. Wymagane dokumenty 1. Atest Higieniczny PZH 2. Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 1,5m oraz 1,9m odpowiednio uzyskany zgodnie z PN - EN Karta techniczna produktu 4. Gwarancja na 36 miesiące potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela Uwaga Nawierzchnia amortyzująca i komunikacyjna musi spełniać wymogi programu Radosna Szkoła i posiadać odpowiednie certyfikaty. Elementy nawierzchni mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach; podbudowa z kruszyw mineralnych. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Charakterystyka podbudowy: Konstrukcja nawierzchni pomarańczowej i niebieskiej: 1. Nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadek lub komunikacyjna w płytkach 2. Kruszywo łamane (frakcja 0-4 mm) grubość warstwy 3-5 cm 3. Kruszywo łamane ( frakcja 4-31,5 mm) stabilizować mechanicznie I f =1,03 grubość 15 cm 4. Podsypka piaskowa - gr. 10 cm 5. Grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) Charakterystyka nawierzchni amortyzującej Informacje ogólne: 1. Powierzchnie, na których będą instalowane produkty z gumy powinny być suche i czyste, pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń. 2. Produkty z granulatu gumowego reagują na zmiany temperatury i dlatego trzeba brać pod uwagę temperaturę, w której ten produkt będzie układany. Chodzi tu o naturalną właściwość gumy. Powierzchnie do układania powinny być ograniczone krawężnikiem lub innym elementem oddzielającym. 3. Płytki powinny być przechowywane w suchym i czystym pomieszczeniu, najlepiej na paletach producenta, które są przeznaczone dla danego rodzaju wyrobu. Palet z wyrobami nie wolno ustawić na sobie, a same palety podczas transportu i składowania powinny być zapakowane. 4. Produkty z gumy nie powinny być używane w połączeniu z materiałami

10 ropopochodnymi. To dotyczy również elementów łączących, takich jak uszczelnienia, kołki i inne. Podstawowe informacje na temat instalacji płytek i ich łączenia: 1. Podłoże pod względem konstrukcyjnym i budowlanym musi być przygotowane tak, żeby wytrzymać spodziewane obciążenie powierzchniowe. Produkt dopasowuje się do kształtu podłoża i przypadkowe nierówności mogą uszkodzić ciągłość materiału. Przed układaniem gumowych płyt trzeba przygotować podłoże, które umożliwi odprowadzanie wody deszczowej. Dla powierzchni, które nie przepuszczają wody powinno sie wykonać przed położeniem płyt gumowych drenaż powierzchni (w przypadku zalewania lub dłuższego zalegania wody w dolnej części płyty i jednocześnie nagrzewania przez słońce górnej części gumowej płyty może dojść do niepożądanego pofałdowania płyt). 2. Przy układaniu płyt na powierzchni nie przepuszczającej wody /beton, asfalt i kostka brukowa/ należy zapewnić odpowiedni spadek podłoża. Zalecany spadek podłoża wynosi 1%. Można również układać gumowe płyty na utwardzone i ubite podłoża, takie jak żwir i piasek, ale należy przy tym dokładnie przestrzegać zaleceń producenta w zakresie przygotowania podłoża. Dla lepszego połączenia i uzyskania ciągłej powierzchni płyty łączone na kołki układa się z przewiązaniem, podobnie jak na przykład cegły - zalecany sposób układania. 3. Przy układaniu płyt gumowych powinno sie uważać, aby jak najdokładniej układać płyty na przygotowanej powierzchni, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika. Niedopuszczalne są różnice wysokości w poziomie układania gumowych płyt znajdujących sie obok siebie. Po skończeniu układania płyt zalecamy, aby cała powierzchnia była zawibrowana i ubita, co dodatkowo wzmocni i wyrówna cały teren. 4. Gumowe płyty powinno układać się na suchym podłożu przy temperaturze od + 5 st. C do + 25 st. C ze względu na rozszerzalność cieplną materiału stosowanego do wykonania płyt. Następnie zaleca sie zabezpieczyć płyty po bokach krawężnikami lub innymi elementami zatwierdzonymi przez dostawcę gumowych płyt. Jednocześnie przy układaniu płyt łączonych na klej należy zapewnić stała temperaturę +- 5 st. C tak, aby uniknąć wpływu rozszerzalności cieplnej i możliwości przesuwania sie płyt jeszcze przed utwardzaniem sie kleju. UWAGA: W przypadku układania gumowych płyt w wyższej temperaturze niż dopuszczalna, może przy późniejszym ochłodzeniu dojść do powstania szpar miedzy płytami i konieczności naprawienia juz ułożonej powierzchni. Płyty podlegają nieznacznemu rozszerzaniu pod wpływem ciepła i kurczeniu sie pod wpływem zimna, co może prowadzić do powstania szpar miedzy poszczególnymi połączeniami dopuszczalne są różnice nie przekraczające 5 mm. UWAGA: Biorąc pod uwagę charakter płyt gumowych wykonanych z materiałów elastycznych - gumy i poliuretanu-płyty te podlegają rozszerzaniu pod wpływem ciepła i kurczeniu pod wpływem zimna. W przypadku płyt nie układanych na podłożu wymiar płyt może sie zmieniać przy zmianach temperatury. Tolerancja wymiarów na wszystkie produkty może wynosić nawet 1,5%. UWAGA: W przypadku układania gumowych płyt na podłożu z ograniczeniami po bokach - materiał będzie się rozszerzać przy temperaturze od +30 do +50 st. C. Przy połączeniu kołkami należy wziąć pod uwagę właściwości płytek z gumy oraz rozszerzalność cieplą kostki brukowej i rozwiązać ten problem przez odpowiednie rozmieszczenie dylatacji. Ich rozstaw i ilość zawsze zależy od konkretnego rozmiaru

11 przygotowanego podłoża. Ogólnie uważa sie, ze na 12 m przygotowanej powierzchni powinno być przewidziane 6 cm dylatacji tak, żeby materiał nie zareagował na zmiany warunków klimatycznych. 5. Przy połączeniu gumowych płyt bez użycia kołków (tylko klejenie) polecamy połączyć płyty dokładnie klejąc je z boków, a w przypadku układania na utwardzonym podłożu płyty przyklejamy również do niego na całej powierzchni. 6. Przy połączeniu gumowych płyt na klej, konieczne jest stosowanie kleju na bazie poliuretanu, który jest odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne. Podczas klejenia wykorzystuje sie reakcje kleju z wilgocią z powietrza, ewentualnie można skorzystać z wody, która działa, jak katalizator. Podczas klejenia zawsze zalecamy kierować się instrukcjami producenta. 7. Przy łączeniu gumowych płyt kołkami, zalecamy płyty układać pasami i każdy drugi szereg przesuwać o połowę szerokości płyty tak. 8. Gumowych płyt nie powinno się układać na deszczu, w wilgoci, a na 24 godz. przed układaniem płyty należy porozkładać na podłożu lub obok tak, żeby płyty przystosowały sie do danej temperatury. 9. Krojenie, wycinanie, skracanie lub inne dopasowywanie płyt gumowych zalecamy wykonywać tylko nożem, specjalnym wycinakiem albo zwykłą piłką do cięcia. 10. Czyszczenie bezpiecznych powierzchni i ich konserwacja odbywa sie za pomocą silnego strumienia wody bez użycia środków chemicznych. Ważne jest zabezpieczenie płyt przed kontaktem z jakimkolwiek tłuszczem. Do czyszczenia nie należy używać ostrych przedmiotów, żeby zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu płyt. 11. Składowanie gumowych płyt odbywa sie tylko na paletach zalecanych przez producenta do max. wysokości 1,5 m. UWAGA: Przy magazynowaniu gumowych płyt na paletach, zalecamy ich zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, światłem i ewentualnie chronienie ich powierzchni za pomocą folii ochronnej. Instrukcje dotyczące konserwacji i kontroli W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, konieczne jest zapewnienie przestrzegania procedur określonych przez producenta, które są wymienione w tej instrukcji. Ułożone powierzchnie powinny mieć ciągłą warstwę, bez występów, krawędzi i innych wystających elementów. W przypadku dotrzymania wszystkich wymagań związanych z instalacją, gumowe nawierzchnie nie są trudne do konserwowania. Bardzo ważne jest stałe usuwanie z powierzchni różnych elementów takich jak: kamienie, śnieg, liście i gałęzie. Główny nacisk należy położyć na usuwanie z powierzchni przedmiotów z ostrymi krawędziami, takich jak: szkło, igły i inne ostre przedmioty. To jest niezbędne w celu ochrony powierzchni i zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wszelkie gumowe powierzchnie są przepuszczalne i łatwo odprowadzają wodę. Dlatego też stosuje się je przy każdej pogodzie. Chociaż produkty z gumy mają długą żywotność, to jednak mogą zdarzyć sie sytuacje, gdy niektóre części mogą zostać uszkodzone. Ze względu na to, że powierzchnia składa się z części wymiennych, to sama zamiana elementów jest łatwa i oszczędza czas, a całą prace można wykonać bez zamknięcia całej powierzchni. Ważne jest, aby uniknąć kontaktu powierzchni płytek z substancjami chemicznymi i ropopochodnymi lub innymi związkami organicznymi. Właściciel terenu powinien opracować plan działania, który określa, w jaki sposób będzie on przeprowadzać kontrole i konserwacje. Producent zaleca przeprowadzanie rutynowych kontroli co najmniej jeden raz w tygodniu (z ukierunkowaniem na czystość,

12 ciągłość powierzchni, oraz mechaniczne uszkodzenia), dodatkowo wykonuje się inspekcje trzy razy w roku (ukierunkowane na potencjalne zużycie powierzchni, stan techniczny i stabilność powierzchni) i regularne, coroczne kontrole ogólnego poziomu bezpieczeństwa na całej powierzchni. 1. ELEMENTY PLACU ZABAW Informacje podstawowe 1. Elementy zabawowe katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać okres gwarancyjny o długości co najmniej trzydziestu sześciu miesięcy, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 3. Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 4. Montaż elementów powinien być zgodny dokumentacją dostarczoną przez producenta urządzenia. Uwaga 1. Wszystkie urządzenia placu zabaw należy zaopatrzyć w tabliczki informacyjne wskazujące sposób jego wykorzystania, zgodnie z wytycznymi programu MEN Radosna Szkoła. 2. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania programu Radosna Szkoła, polskiego prawa budowlanego, PN-EN 1176 oraz posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B wydany przez właściwy instytut lub urząd. 3. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o innej (większej) wysokości upadku niż przyjęta w projekcie. Należy wówczas w strefie bezpieczeństwa tych urządzeń zwiększyć odpowiednio grubość nawierzchni bezpiecznej, a zmiany uzgodnić z projektantem. 4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać okres gwarancyjny o długości co najmniej trzydziestu sześciu miesięcy.

13 CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA URZĄDZEŃ 1/. Zestaw zabawowy (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: długość 10,07 m, szerokość 9,17m, maksymalna wysokość: 3,5m, wysokość swobodnego upadku: 1,80 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 116,10 m 2, minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa (dł. x szer.) 13,57 m x 12,37 m, przdział wiekowy: 3-14 lat, produkt zgodny z normą PN-EN : 2009

14 ELEMENTY ZESTAWU: W skład zestawu wchodzą następujące elementy: - zjeżdżalnia - 1szt., - zjeżdżalnia średnia - 1szt., - zjeżdżalnia wysoka - 1 szt., - wieża z dachem dwuspadowym - 5 szt., - wieża bez dachu - 4 szt., - platforma kwadratowa wys. 1,5m/1,2m/0,9m, - 9 szt., - ścianka wspinaczkowa z liną - 1 szt., - ścianka wspinaczkowa pionowa - 1 szt., - zjazd strażacki - 1 szt., - most linowy skośny - 1 szt., - most tubowy - 1 szt., - most skośny równoważnia - 1 szt., - most równoważnia - 1 szt., - most linowy równoważnia - 1 szt., - przeplotnia linowa skośna - 1 szt., - sklepik - 1 szt., - drążki gimnastyczne podwójne - 1 szt., - przeplotnia łukowa pionowa - 1 szt., - drabinka łukowa - 1 szt., - slalom kpl - 1 szt., - gra kółko krzyżyk - 1 szt. DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE: Seria steel - wielofunkcyjne urządzenia zabawowe, o nowoczesnej stylistyce. Trwałe, wandaloodporne, bezpieczne. Złożone z różnorodnych elementów zabawowych, których zadaniem, poza stworzeniem nieograniczonych możliwości zabawy jest stymulowanie jak największej partii grup mięśniowych. konstrukcja o profilu 80 x 80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; daszki, osłonki, sklepik z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych; platformy kwadratowe oraz ścianki wspinaczkowe z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi, kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwiać zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego; zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE; inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo; kolorowe, trwałe kamienie wspinaczkowe; tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP. DODATKOWE UWAGI: urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną; kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm; urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

15 zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym. Montaż: Montaż na placu zabaw powinien być wykonany przez producenta lub uprawnioną ekipę zgodnie z odrębną Instrukcją montażu. Zaleca się zabezpieczenie urządzenia przed użytkowaniem do momentu całkowitego zakończenia montażu. Kontrola i konserwacja wg PN-EN : 2009 (Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji) Zaleca się sprawdzanie urządzenia i jego elementów poprzez: a) oględziny codzienne: - umożliwiają stwierdzenie zagrożeń które mogą być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych, b) kontrola obsługi: - zaleca się wykonywanie kontroli z częstotliwością od 1 do 3 miesięcy, polegająca na sprawdzeniu sprawności i stateczności urządzenia, c) coroczna kontrola główna: - wykonywana jest w celu ustalenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa, stanu fundamentów i nawierzchni(np. ujawnienie butwienia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa wynikających z dokonywanych napraw, oraz dodanych lub wymienionych części). Zaleca się aby właściciel/operator odpowiedzialny za konserwację i kontrolę urządzenia prowadził książkę kontroli, karty kontroli i serwisowania w ramach nadzorowania bezpieczeństwa nad placem zabaw. Zaleca się umieścić w widocznym i dostępnym miejscu informacje (nazwa, adres, nr telefonu) o instytucji odpowiadającej za konserwację i kontrolę nad terenem placu zabaw. Na terenie placu zabaw nie mogą znajdować się urządzenia nie związane z gruntem (kubły, ławki, itp.), które mogłyby zostać przemieszczone w obszar przestrzeni minimalnej urządzenia. OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. UWAGA: Przy każdym urządzeniu powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

16 2/. Kraina wspinaczki (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: Wymiary: 424 x 392 cm Strefa bezpieczeństwa: 724 x 692 cm Wysokość całkowita: 179 cm Wysokość swobodnego upadku: 147 cm Dostępność części zapasowych: TAK Produkt zgodny z PN-EN :2009: TAK Przedział wiekowy: 3-12 lat SPECYFIKA MATERIAŁOWA: Konstrukcja: Stal Elementy malowane: Cynkowanie: proszkowe Malowanie: proszkowe Liny: stylonowe z rdzeniem metalowym. Podest: Antypoślizgowa, wodoodporna płyta HDPE. Zaślepki rur: Guma amortyzująca. Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: Zabetonowane 70 cm w gruncie. UWAGI: - Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw. - Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.

17 OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. UWAGA: Przy każdym urządzeniu powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. 3/. Huśtawka wieloosobowa (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: długość 1,95 m, szerokość 5,60m, wysokość całkowita: 2,40m, wysokość swobodnego upadku: 1,30 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 42,00 m 2, minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa (dł. x szer.) 7,50 m x 5,80 m, przedział wiekowy: 3-12 lat, produkt zgodny z normą PN-EN : 2009

18 DODATKOWE UWAGI: urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną; kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm; urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA: Seria swing - bogata oferta huśtawek cieszących się największą popularnością wśród dzieci na placach zabaw. Wygodne, bezpieczne siedziska zarówno dla maluchów od 1 roku życia jak i starszych dzieci osadzone na trwałej konstrukcji służyć im będzie przez długie lata. Huśtawki swing uczą maluchy utrzymania równowagi, uspokajają, a co najważniejsze, sprawiają im dużą radość. konstrukcja o profilu 80 x 80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi, kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwiać zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała; bezpieczne zaślepki z trwałego materiału na górze konstrukcji; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego; zawiesia ze stali nierdzewnej; łańcuch kalibrowany, uniemożliwiający zakleszczenie palców; wytrzymałe atestowane siedziska. OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. UWAGA: Przy każdym urządzeniu powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

19 4/. Karuzela (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: średnica 1,50 m, wysokość całkowita: 0,70m, wysokość swobodnego upadku: < 0,60 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 23,70 m 2, minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa (średnica) 5,50 m, przedział wiekowy: 3-12 lat, produkt zgodny z normą PN-EN : 2009 SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA: Seria hoop - kręciołki i karuzele dla dzieci cechujące się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi przejawiającymi się w nowoczesnej stylistyce i największym wyborze wzorów niedostępnych u innych producentów. Urządzenia z tej serii cieszą się niesłabnącą popularnością wśród dzieci, które uwielbiają gdy świat wokół wokół nich wiruje. Produkty z serii hoop dają im tę radość z zabawy, stymulują rozwój, pobudzają kreatywność, rozwijają wyobraźnię. konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo; siedziska oraz pozostałe elementy polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych; podest z aluminiowej ryflowanej blachy; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi, kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwiać zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała;

20 OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. UWAGA: Przy każdym urządzeniu powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. 5/. Kiwak na przegubach (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: DANE TECHNICZNE Szerokość: 0,76 m Długość: 1,00 m Wysokość: ~1,05 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 13,11 m2 Maksymalna wysokość upadkowa: >0,60 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,76 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m Głębokość fundamentowania: -0,60 m Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu obiektów małej architektury oraz utwardzeniu części działki celem utworzenia małego szkolnego placu

Bardziej szczegółowo

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 Zakup i montaż ławek 7 8 Opracowanie dokumentacji technicznej Zakup i montaż urządzeń - Tor przeszkód Zakup i montaż urządzeń- Most linowy Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły

PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły PROJEKT TECHNICZNY PLAC ZABAW INWESTOR: ADRES BUDOWY: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły dz. nr ewid. 4045/4, ul. Romana Maya, Szamotuły Opracował: mgr inż. Radosław Małyszko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO:

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: ul Garncarska 5, 70-377 Szczecin wwwarchicoeu Tel 91/880 38 93 Projekt placu zabaw Radosna Szkoła w Redle przy Zespole Szkół Publicznych im SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: 1 PODSTAWY FORMALNE2 11 Określenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: ZP.271.29.2016 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw poprzez wymianę wyposażenia placu zabaw, wymianę ogrodzenia oraz nawierzchni na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 35-069 Rzeszów

Przedmiar robót. 35-069 Rzeszów Przedmiar robót Przedmiot koorysu: Zagospodarowania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła. Lokalizacja: ul. Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 4,24m x 7,32m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 1,14m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19 w Tychach przy al. Niepodległości 154. Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów.

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Str. 1 Spis zawartości opracowania. Str. 7 Opis techniczny. Str. 8 Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu. Str. 9 Rys. nr Rozmieszczenie elementów. Str. 10 Rys. nr 3 Strefy bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym.

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Ścianka wspinaczkowa: Przykładowa wizualizacja: Sporządzenie projektu

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych Węgierska Górka 08.07.2013 r. Os.271.13.2013 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót. Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca

Bardziej szczegółowo

Wysokość 0,80 m Średnica 1,50 m Strefa bezpieczeństwa 5,50 m

Wysokość 0,80 m Średnica 1,50 m Strefa bezpieczeństwa 5,50 m PLACE ZABAW LP nazwa opis szt/kpl cena SP Część I: Plac zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotuni (oddział Kowalewo Opactwo). lokomotywa 2. karuzela 2 tarczowa z siedzeniem 3.

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 4,24m x 7,32m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 1,14m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH

TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH TECHNOLOGIA WYKONANIA URZĄDZEN ZABAWOWYCH Lp. Moduł Opis technologii 1. Wieża Słupy wieży wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego o przekroju Osłony boczne (barierki) wykonane z wodoodpornej sklejki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw. Opis usytuowania: Plac zabaw z urządzeniami fitness usytuowany zostanie na terenie przy Remizie OSP w Szastarce. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 6 ebe STUDIO PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwania zamawiającego. Elementy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 16 ADRES INWESTYCJI: 35-112

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, ul. Ignacego Krasickiego 10, Kędzierzyn Koźle. mgr inż. arch.

PROJEKT TECHNICZNY. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, ul. Ignacego Krasickiego 10, Kędzierzyn Koźle. mgr inż. arch. PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 47-206 Kędzierzyn Koźle ul. Krasickiego 10 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Mały plac zabaw

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 tel. 604 081 973 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW KRASNOWOLA. Zestaw zabawowy dla najmłodszych dzieci. Specyfikacja:

PLAC ZABAW KRASNOWOLA. Zestaw zabawowy dla najmłodszych dzieci. Specyfikacja: PLAC ZABAW KRASNOWOLA Zestaw zabawowy dla najmłodszych dzieci wieża z dachem dwuspadowym (podest h= 90 cm) wieża z dachem dwuspadowym (podest h = 60 cm) 2 x wieża h = 60 cm, zjeżdżalnia panel "AUTO" panel

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ Gmina Godziszów Godziszów Trzeci 121A 23-302 Godziszów Pismo: Rg.9.2014/3 Godziszów dnia: 2014-06-13 P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn ozn. sprawy: ZP/ZO.271.2.2011 Załącznik Nr 5 do WZO Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 09.01.00 ELEMENTY WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 09.01.00 ELEMENTY WYPOSAŻENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 09.01.00 ELEMENTY WYPOSAŻENIA KOD CPV 45223820-0 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 101 2. MATERIAŁY... 101 3. SPRZĘT... 114 4. TRANSPORT... 114 5. WYKONANIE ROBÓT... 114 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R O D U K T U

K A R T A P R O D U K T U 8030 Wymiary: A x B A=121,171,221,271,321,371 cm B=121,171,221,271,321,371 cm Strefa bezpieczeństwa: (A+) x (B+) cm Wysokość całkowita: 30 cm Wysokość swobodnego upadku: 30 cm Przedział wiekowy: 1-7 Skala

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Zestaw wieże. 1. Baszta 2x 2. Schody skośne 3. Pomost skośny 4. Slizg 2x 5. Kółko i krzyżyk 6. Liczydło 7. Podest 6x Widok (2) Zestaw wieże to nie lada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Materiały Wymagane Oferowane Nogi konstrukcyjne

Materiały Wymagane Oferowane Nogi konstrukcyjne Specyfikacja zaoferowanych urządzeń Załącznik nr 7 do SIWZ 1. HUŚTAWKA WAHADŁOWA BOCIANIE GNIAZDO Dane Techniczne Wymagane Oferowane Gabaryty urządzenia min. 1,92m x 3,25m Strefa użytkowania min. 7,40m

Bardziej szczegółowo

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW

SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW SP.3 - SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA PLACU ZABAW LP opis wersja liczba Cena netto 1 Auto z przyczepą S+ 1 2 Zestaw zabawowy Statek mini S+ 1 3 Zabawka na sprężynie Auto HDPE 1 4 Karuzela metalowa Trzmiel 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie

Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie Zał. nr 5 Opis wyposażenia placu zabaw w Kolnie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 ; 18-500 Kolno tel. /086/ 278 21 33, tel/fax /086/ 278 31 00 REGON 000523324

Bardziej szczegółowo

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus. 5453 Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku Łatwodostępne 13700 mm 10800 mm 5000 mm 2200 mm Uwagi ogólne do zestawu 1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU Sporządził: Kopczyński Jacek Nowe Miasteczko wrzesień 2014r. I. PLAC ZABAW Opis Ogólny Konstrukcje zestawów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE - PUZZLE. tel

NAWIERZCHNIE - PUZZLE.  tel NAWIERZCHNIE - PUZZLE www.placezabawtartak.eu tel. 666 850 952 Opis nawierzchni bezpiecznej na place zabaw - PUZZLE Na placu zabaw stosuje się elastyczną poliuretanowo-gumową nawierzchnię bezpieczną MFL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw ADRES INWESTYCJI : Tworzanice

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ Załącznik Nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W LIPNICY DOLNEJ 1. Zestaw 1 1 kpl. Zestaw 1 składający się z minimum: trzy wieże z daszkami dwuspadowymi, jedna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR GEOD. 182/2 W OBRĘBIE WSI KRĄŻKOWO

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR GEOD. 182/2 W OBRĘBIE WSI KRĄŻKOWO 1. WAHADŁO + PYLON + TWISTER (dwa różne urządzenia montowane na wspólnym pylonie) Wahadło Strefy bezpieczeństwa ORIENTACYJNE WYMIARY URZĄDZENIA: długość: 87 cm szerokość: 74 cm wysokość: 192 cm OPIS TECNICZNY

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM Huśtawka na sprężynie Altus 1 Zabawka na elastycznym przegubie z jednym siedziskiem w kształcie kwiatka Dane techniczne Średnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SUN+ Agnieszka Turowska

SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka Turowska SUN+ Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotowe parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż arch. Dominik Dudek DATA OPRACOWANIA : grudzień Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż arch. Dominik Dudek DATA OPRACOWANIA : grudzień Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw ADRES INWESTYCJI : Miedniewice, dz. nr 676/3 INWESTOR : Gmina Skierniewice ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy boiska

Projekt przebudowy boiska Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej Projekt przebudowy boiska INWESTOR: ul. Spółdzielcza 1 LOKALIZACJA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew Boisko piłkarskie z trawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2014-02-18 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 39784-2014 z dnia 2014-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamień Krajeński Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU ZGŁOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH MAŁA ARCHITEKTURA PLAC ZABAW PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU Adres: DZIAŁKA NR EWID. 1911/1 JAROSŁAW OBRĘB 5 JAROSŁAW, UL. ORKANA Inwestor: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA tel.: 507 749 035, e-mail: wkawula@op.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLAC ZABAW DLA DZIECI na części działki nr 882/2 ŁĘG TARNOWSKI GM. ŻABNO INWESTOR GMINA ŻABNO ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno AUTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F) A B C D E F G 1. opracowanie dokumentacji szt. 1 technicznej

brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F) A B C D E F G 1. opracowanie dokumentacji szt. 1 technicznej A;Zamówienie dla; ZS Chełmiec Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw 1. opracowanie dokumentacji technicznej 1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y Branża: budowlana Inwestor: Gmina Chojna ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna Obiekt: Chojna, obręb nr 8, dz. Nr 38/24, Gmina Chojna Temat opracowania: Szkolny plac zabaw w

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywców i instrukcja montażu

Informacje dla nabywców i instrukcja montażu Informacje dla nabywców i instrukcja montażu Nawierzchnie bezpieczne z płyt gumowych stosuje się najczęściej jako pokrycie podłoża placów zabaw i urządzeń do zabaw dla dzieci. Każdy plac zabaw w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSZYNIE gm. STARA BIAŁA ARD PROJEKT ARKADIUSZ DYLEWSKI PŁOCK, KALINOWA91/1

BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSZYNIE gm. STARA BIAŁA ARD PROJEKT ARKADIUSZ DYLEWSKI PŁOCK, KALINOWA91/1 BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSZYNIE gm. STARA BIAŁA INWESTOR: GMINA STARA BIAŁA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Arkadiusz Dylewski ARD PROJEKT ARKADIUSZ DYLEWSKI 09-402 PŁOCK, KALINOWA91/1 NIP 774-230-97-65,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Obiekt: Plac zabaw w miejscowości Mierzno, gmina Budziszewice, powiat tomaszowski, województwo łódzkie Zadanie: Szczegółowe specyfikacje techniczne [sst] wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH. 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia.

OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH. 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia. Załącznik 1 OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH 1. Zestaw zabawowy- zamek- 1 kpl. Wizualizacja przykładowego urządzenia Rzut z góry WYMIARY: szerokość: 6,00m -6,50m długość: 6,50m -7,00m

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo