Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła"

Transkrypt

1 Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza ADRES INWESTYCJI: Rzeszów, ul. Bernardyńska 4, dz. nr 802/3, obr. 207 PROJEKTANT: mgr inż. arch. Bartłomiej Tomkowicz nr upr. Rz/A-07/09 WSPÓŁPRACA: dr inż. Janusz Pełczyński OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Kamil Kosiorowski Rzeszów,

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Oświadczenie projektantów 4. Uprawnienia projektantów wraz z przynależnością do stosownej izby 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej Rzeszów. Zgoda na lokalizację projektowanego placu zabaw na istniejącej sieci ciepłowniczej. Znak MPEC/DR/520/139/1165/14 6. Załącznik do pisma znak: MPEC/DR/520/139/1165/14 rys. nr K1 7. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw rys. nr Z-1 2. Schemat nawierzchni placu zabaw rys. nr Z-2 3. Lokalizacja urządzeń placu zabaw rys. nr Z-3 4. Schemat wykonania podbudowy oraz obrzeży nawierzchni amortyzującej rys. nr Z-4 5. Schemat wykonania obrzeży istniejącej nawierzchni asfaltowej rys. nr Z-5 6. Schemat grafiki tablicy, wraz z przykładowym regulaminem rys. nr Z-6 7. Schemat konstrukcji podestu dwupoziomowego rzuty, przekrój A-A - rys. nr Z-7 8. Schemat konstrukcji podestu trzypoziomowego rzuty - rys. nr Z-8 9. Schemat konstrukcji podestu trzypoziomowego przekrój A-A - rys. nr Z-9 Rzeszów,

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTAÓW Oświadczamy, że projekt budowlany obiektu: OBIEKT: Plac zabaw ADRES OBIEKTU: Rzeszów, ul. Bernardyńska 4, Rzeszów, dz. nr 802/3 obr. 207 opracowany dla inwestora: INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa Nr 1 w okresie: DATA OPRACOWANIA: maj 2014 r. jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej: ARCHITEKTURA PROJEKTANT, NR UPRAWNIEŃ mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ TOMKOWICZ Rz/A-07/09 PODPIS Rzeszów,

4 OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie, w ramach programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej. 1. Podstawa formalno - prawna 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Wytyczne inwestora 1.3. Wizja lokalna 1.4. Inwentaryzacja własna 1.5. Dokumentacja fotograficzna własna 1.6. Mapa sytuacyjna terenu objętego opracowaniem (skala 1:500), 1.7. Uzgodnienia z dyrekcją szkoły 1.8. Obowiązujące Uchwały Rady Ministrów NR 112 z dnia 7 lipca 2009 z późn. zmianami, Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. z 2009 roku nr 110, poz. 915 z późn. zmianami, dotyczące Rządowego programu Radosna Szkoła Wskazania projektowe placów zabaw Instytutu Badań Technicznych, i Instytutu Nadzoru Technicznego Normy odnoszące się do placów zabaw PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN1176-4:2009, PN-EN , PN-EN-6:2009, PN-EN :2009, PN-EN -10:2009, PN-EN :2009, PN-EN 1176: Przedmiot, zakres, zawartość opracowania 2.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie, w ramach programu Radosna Szkoła Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie placu zabaw wg zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz spełnienie celów programu Zakres opracowania obejmuje: 1. Przedstawienie programu placu zabaw. 2. Lokalizację przestrzenną elementów zabawowych. 3. Lokalizację i projekt nawierzchni amortyzującej oraz chodnika betonowego. 4. Zaplanowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw). 5. Określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych. Dokumentacja projektu zawiera: Część rysunkowa: 1. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw rys. nr Z-1 2. Schemat nawierzchni placu zabaw rys. nr Z-2 3. Lokalizacja urządzeń placu zabaw rys. nr Z-3 4. Schemat wykonania podbudowy oraz obrzeży nawierzchni amortyzującej rys. nr Z-4 5. Schemat wykonania obrzeży istniejącej nawierzchni asfaltowej rys. nr Z-5

5 6. Schemat grafiki tablicy, wraz z przykładowym regulaminem rys. nr Z-6 7. Schemat konstrukcji podestu dwupoziomowego rzuty, przekrój A-A - rys. nr Z-7 8. Schemat konstrukcji podestu trzypoziomowego rzuty - rys. nr Z-8 9. Schemat konstrukcji podestu trzypoziomowego przekrój A-A - rys. nr Z-9 Część opisowa: 1. Część opisową dotyczącą realizacji projektu 2. Specyfikacja nawierzchni amortyzujących 3. Specyfikację urządzeń zabawowych 4. Specyfikację proponowanych elementów małej architektury 5. Zasady bezpieczeństwa na placach zabaw 3. Powierzchnia opracowania Powierzchnia opracowania wynosi 520 m² 4. Lokalizacja Projektowany plac zabaw znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie. Wykonywany jest na podstawie programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obszar opracowania obejmuje działkę nr ew. 802/3, obr Na działce nr ew. 802/4 znajduje się budynek szkolny, w którym uczą się dzieci. Obszar opracowania znajduje się na terenie utwardzonym - wyasfaltowanym placu (o pow m 2 ), na północ od obiektu szkoły. Plac zabaw znajduje się na dziedzińcu szkoły. Wokół niego znajduje się teren rekreacyjny. Nie przewiduje się ogrodzenia placu zabaw, ponieważ teren szkoły jest ogrodzony, wokół placu zabaw nie przewiduje się ruchu kołowego. Na terenie obszaru opracowania przebiega sieć ciepłownicza oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Dojście do placu zabaw istniejącym utwardzeniem asfaltowym. Strefa wejściowa na plac zlokalizowana jest od strony południowej (na wprost głównego wejścia do budynku szkoły). Po stronie południowej umieszczono tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. 5. Założenia projektowe 1. Stworzenie ładnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. 2. Podzielenie placu na strefy bezpieczeństwa z nawierzchnią układaną, przepuszczalną dla wody, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,9 m, na podbudowie z kruszyw mineralnych. Zgodnie z wytycznymi MEN zalecana kolorystyka nawierzchni bezpiecznej kolor pomarańczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 Deep orange. 3. Strefa niebieska nawierzchnia j.w. lecz; zalecany kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C, RAL 5003 Sapphire blue, zgodnie z wytycznymi MEN. 4. Zapewnienie komunikacji z placem zabaw istniejącym utwardzeniem asfaltowym. 5. Wybranie i usytuowanie w terenie elementów zabawowych. 6. Usytuowanie elementów małej architektury. 6. Program placu zabaw Program placu zabaw dla dzieci w wieku od 4 12 lat. Teren przeznaczony jest do zabaw tematycznych i sprawnościowych. Znajdują się tu wspólne duże elementy zabawowe, na których równocześnie może przebywać kilkanaścioro dzieci.

6 Na obszarze placu zabaw, na terenie zielonym, przewidziano pojedynczą ławkę oraz kosz na śmieci. Dodatkowo, na istniejącym utwardzeniu (na komorach ciepłowniczych) usytuowano dwa podesty drewniane z oparciem spełniające funkcję ławek. Lokalizacja elementów wyposażenia placu zabaw zgodnie z rys. Z Rozbiórki. Na obszarze projektowanego placu zabaw przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej, na terenie przeznaczonym pod nawierzchnię bezpieczną oraz zieleń. Istniejącą nawierzchnię asfaltową pozostawić w miejscu projektowanego dojścia do placu zabaw. Przewiduje się przełożenie istniejącego krawężnika o długości l=2 m zgodnie z rys. Z-1. Pozostałą po przełożeniu część trawnika o powierzchni 1,5 m 2 utwardzić kostką brukową. 8. Roboty ziemne Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić roboty związane z niwelacją terenu, roboty pomiarowe powierzchniowych robót ziemnych oraz korytowania pod planowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych. Wykopy pod fundamenty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 8. Fundamenty Rozmieszczenie fundamentów wg dokumentacji producenta z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Fundamenty wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia). Cokoły, podstawy fundamentowe, elementy mocujące urządzenia oraz wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub (chyba, że zostały odpowiednio zabezpieczone), należy umieszczać co najmniej 400 mm poniżej powierzchni zabawy. Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją producenta. Elementy betonowe w gruncie zalać betonem B 20. Urządzenia mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości. 9. Obrzeża betonowe Obrzeża przewidziano wzdłuż projektowanego utwardzeniu. terenu zielonego, przy istniejącym Elementy składowe: Obrzeża betonowe L=98 m

7 Do wykończenia istniejącego utwardzenia - asfaltu należy użyć elementy wykończeniowe obrzeża betonowe 1000 x 200 x 60 mm ułożone na ławie z betonu B15 i podsypce z piasku zagęszczonego gr. 8cm. 10. Strefa zieleni Trawa z rolki P=139,41 m² Strefa zieleni obejmuje trawnik z rolki, ułożony na ziemi do trawy. 11. Nawierzchnie amortyzujące Rodzaje nawierzchni bezpiecznych (elastycznych), wykorzystanych w projekcie: a) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x40, w kolorze pomarańczowym RAL: 2011, PANTONE: 152 C, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,5m powierzchnia 156,25 m 2 b) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x60, w kolorze pomarańczowym RAL: 2011, PANTONE: 152 C, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,9m powierzchnia 126,25 m 2 c) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x40, w kolorze niebieskim RAL: 5003, PANTONE: 540 C, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,5m powierzchnia 54,50 m 2 d) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x60, w kolorze niebieskim RAL: 5003, PANTONE: 540 C, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,9m powierzchnia 5,00 m 2 e) Nawierzchnia bezpieczna w płytkach 500x500x40, o wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,5m, z indywidualnym motywem do gry w klasy powierzchnia 2,50 m 2 Nawierzchnie w płytkach elastycznych z tworzyw sztucznych, złożonych z płytek o wymiarach 500 x 500 x 40 mm dla wysokości swobodnego upadku [HIC] = 1,5m oraz płytek o wymiarach 500 x 500 x 60 mm dla wysokości swobodnego upadku [HIC]=1,9m. Do wykończenia nawierzchni bezpiecznej użyć elementy wykończeniowe krawężniki elastyczne o wymiarach 750 x 250 x 50 mm w kolorze czarnym, ułożone na ławie z betonu B15 i podsypce z piasku zagęszczonego gr. 8cm. Łączna długość krawężników elastycznych L=80 m Uwaga: Podane powierzchnie nawierzchni bezpiecznej (elastycznej) uwzględniają wykorzystanie do jej montażu elementów pozostałych po docinaniu płytek na jej krawędziach (odpady po docięciu).

8 Szczegółowy opis elastycznej nawierzchni [HIC]=150 - PŁYTKA KAUCZUKOWA Z NAKŁADKĄ EPDM 4 cm Skład: Płytka dwuwarstwowa, składa się z: 1- warstwy bazowej SBR - granulatu gumowego z recyclingu zmieszanego z polimerami poliuretanowymi oraz 2- warstwy wierzchniej EPDM virgin - granulatu gumowego o wysokiej odporności na promienie UV, zmieszanego z polimerami poliuretanowymi, barwionego na różne kolory. Charakterystyka: 1- Płytki idealnie nadają się na place zabaw dla dzieci, do przedszkoli, ze względu na zdolność absorbcji uderzeń, właściwości antypoślizgowe, izolacyjność elektryczną oraz antytoksyczność. 2- Wymiary: 500x500x40mm (dopuszczalne formy odchyleń +/- 1,5%) 3- Twardość: IRHD. 4- Gęstość: 1,01 1,07 gr/cm Odporność na ścieranie: 290 mm³ +/- 10% (bez starzenia) 247 mm³ +/- 10% (ze starzeniem: 7 dni przy 70ºC i 100% wilgotności względnej). 6- Certificat EN Wysoka odporność na uderzenia. 8- Wysoka odporność na wilgoć, dobra przepuszczalność wody. 9- Duży wskaźnik elastyczności. 10- Inne zastosowania: hale sportowe, sale gimnastyczne, siłownie itp. Proces produkcji: Siatkowanie w formach w wysokich temperaturach Kolor: Pomarańczowy, Niebieski Montaż: Instalacja na powierzchniach różnej wielkości, na podbudowie betonowej lub z kruszywa. Płytki łączone są za pomocą plastikowych kołków. Standardowo 16 sztuk/1 m 2. Opcjonalnie klej Enepol-652 nakłada się na bokach płytek i punktowo od spodu. Szczegółowy opis elastycznej nawierzchni [HIC]=190 - PŁYTKA KAUCZUKOWA Z NAKŁADKĄ EPDM 6 cm Skład: Płytka dwuwarstwowa, składa się z: 1- warstwy bazowej SBR - granulatu gumowego z recyclingu zmieszanego z polimerami poliuretanowymi oraz 2- warstwy wierzchniej EPDM virgin granulatu gumowego zmieszanego z polimerami poliuretanowymi, barwionego na różne kolory. Charakterystyka: 1- Płytki idealnie nadają się na place zabaw dla dzieci, do przedszkoli, ze względu na zdolność absorbcji uderzeń, właściwości antypoślizgowe, izolacyjność elektryczną oraz antytoksyczność. 2- Wymiary: 500x500x60mm (dopuszczalne formy odchyleń +/- 1,5%) 3- Twardość: IRHD. 4- Gęstość: 1,01 1,07 gr/cm Odporność na ścieranie: 290 mm³ +/- 10% (bez starzenia) 247 mm³ +/- 10% (ze starzeniem: 7 dni przy 70ºC i 100% wilgotności względnej).

9 6- Certificat EN Wysoka odporność na uderzenia. 8- Wysoka odporność na wilgoć, dobra przepuszczalność wody. 9- Duży wskaźnik elastyczności. 10- Inne zastosowania: hale sportowe, sale gimnastyczne, siłownie itp. Proces produkcji: Siatkowanie w formach w wysokich temperaturach Kolory: Pomarańczowy, Niebieski Montaż: Instalacja na powierzchniach różnej wielkości, na podbudowie betonowej lub z kruszywa. Płytki łączone są za pomocą plastikowych kołków. Standardowo 16 sztuk/1m 2. Opcjonalnie klej Enepol-652 nakłada się na bokach płytek i punktowo od spodu. Wymagane dokumenty 1. Atest Higieniczny PZH 2. Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 1,5m oraz 1,9m odpowiednio uzyskany zgodnie z PN - EN Karta techniczna produktu 4. Gwarancja na 36 miesiące potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela Uwaga Nawierzchnia amortyzująca i komunikacyjna musi spełniać wymogi programu Radosna Szkoła i posiadać odpowiednie certyfikaty. Elementy nawierzchni mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach; podbudowa z kruszyw mineralnych. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Charakterystyka podbudowy: Konstrukcja nawierzchni pomarańczowej i niebieskiej: 1. Nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadek lub komunikacyjna w płytkach 2. Kruszywo łamane (frakcja 0-4 mm) grubość warstwy 3-5 cm 3. Kruszywo łamane ( frakcja 4-31,5 mm) stabilizować mechanicznie I f =1,03 grubość 15 cm 4. Podsypka piaskowa - gr. 10 cm 5. Grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) Charakterystyka nawierzchni amortyzującej Informacje ogólne: 1. Powierzchnie, na których będą instalowane produkty z gumy powinny być suche i czyste, pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń. 2. Produkty z granulatu gumowego reagują na zmiany temperatury i dlatego trzeba brać pod uwagę temperaturę, w której ten produkt będzie układany. Chodzi tu o naturalną właściwość gumy. Powierzchnie do układania powinny być ograniczone krawężnikiem lub innym elementem oddzielającym. 3. Płytki powinny być przechowywane w suchym i czystym pomieszczeniu, najlepiej na paletach producenta, które są przeznaczone dla danego rodzaju wyrobu. Palet z wyrobami nie wolno ustawić na sobie, a same palety podczas transportu i składowania powinny być zapakowane. 4. Produkty z gumy nie powinny być używane w połączeniu z materiałami

10 ropopochodnymi. To dotyczy również elementów łączących, takich jak uszczelnienia, kołki i inne. Podstawowe informacje na temat instalacji płytek i ich łączenia: 1. Podłoże pod względem konstrukcyjnym i budowlanym musi być przygotowane tak, żeby wytrzymać spodziewane obciążenie powierzchniowe. Produkt dopasowuje się do kształtu podłoża i przypadkowe nierówności mogą uszkodzić ciągłość materiału. Przed układaniem gumowych płyt trzeba przygotować podłoże, które umożliwi odprowadzanie wody deszczowej. Dla powierzchni, które nie przepuszczają wody powinno sie wykonać przed położeniem płyt gumowych drenaż powierzchni (w przypadku zalewania lub dłuższego zalegania wody w dolnej części płyty i jednocześnie nagrzewania przez słońce górnej części gumowej płyty może dojść do niepożądanego pofałdowania płyt). 2. Przy układaniu płyt na powierzchni nie przepuszczającej wody /beton, asfalt i kostka brukowa/ należy zapewnić odpowiedni spadek podłoża. Zalecany spadek podłoża wynosi 1%. Można również układać gumowe płyty na utwardzone i ubite podłoża, takie jak żwir i piasek, ale należy przy tym dokładnie przestrzegać zaleceń producenta w zakresie przygotowania podłoża. Dla lepszego połączenia i uzyskania ciągłej powierzchni płyty łączone na kołki układa się z przewiązaniem, podobnie jak na przykład cegły - zalecany sposób układania. 3. Przy układaniu płyt gumowych powinno sie uważać, aby jak najdokładniej układać płyty na przygotowanej powierzchni, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika. Niedopuszczalne są różnice wysokości w poziomie układania gumowych płyt znajdujących sie obok siebie. Po skończeniu układania płyt zalecamy, aby cała powierzchnia była zawibrowana i ubita, co dodatkowo wzmocni i wyrówna cały teren. 4. Gumowe płyty powinno układać się na suchym podłożu przy temperaturze od + 5 st. C do + 25 st. C ze względu na rozszerzalność cieplną materiału stosowanego do wykonania płyt. Następnie zaleca sie zabezpieczyć płyty po bokach krawężnikami lub innymi elementami zatwierdzonymi przez dostawcę gumowych płyt. Jednocześnie przy układaniu płyt łączonych na klej należy zapewnić stała temperaturę +- 5 st. C tak, aby uniknąć wpływu rozszerzalności cieplnej i możliwości przesuwania sie płyt jeszcze przed utwardzaniem sie kleju. UWAGA: W przypadku układania gumowych płyt w wyższej temperaturze niż dopuszczalna, może przy późniejszym ochłodzeniu dojść do powstania szpar miedzy płytami i konieczności naprawienia juz ułożonej powierzchni. Płyty podlegają nieznacznemu rozszerzaniu pod wpływem ciepła i kurczeniu sie pod wpływem zimna, co może prowadzić do powstania szpar miedzy poszczególnymi połączeniami dopuszczalne są różnice nie przekraczające 5 mm. UWAGA: Biorąc pod uwagę charakter płyt gumowych wykonanych z materiałów elastycznych - gumy i poliuretanu-płyty te podlegają rozszerzaniu pod wpływem ciepła i kurczeniu pod wpływem zimna. W przypadku płyt nie układanych na podłożu wymiar płyt może sie zmieniać przy zmianach temperatury. Tolerancja wymiarów na wszystkie produkty może wynosić nawet 1,5%. UWAGA: W przypadku układania gumowych płyt na podłożu z ograniczeniami po bokach - materiał będzie się rozszerzać przy temperaturze od +30 do +50 st. C. Przy połączeniu kołkami należy wziąć pod uwagę właściwości płytek z gumy oraz rozszerzalność cieplą kostki brukowej i rozwiązać ten problem przez odpowiednie rozmieszczenie dylatacji. Ich rozstaw i ilość zawsze zależy od konkretnego rozmiaru

11 przygotowanego podłoża. Ogólnie uważa sie, ze na 12 m przygotowanej powierzchni powinno być przewidziane 6 cm dylatacji tak, żeby materiał nie zareagował na zmiany warunków klimatycznych. 5. Przy połączeniu gumowych płyt bez użycia kołków (tylko klejenie) polecamy połączyć płyty dokładnie klejąc je z boków, a w przypadku układania na utwardzonym podłożu płyty przyklejamy również do niego na całej powierzchni. 6. Przy połączeniu gumowych płyt na klej, konieczne jest stosowanie kleju na bazie poliuretanu, który jest odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne. Podczas klejenia wykorzystuje sie reakcje kleju z wilgocią z powietrza, ewentualnie można skorzystać z wody, która działa, jak katalizator. Podczas klejenia zawsze zalecamy kierować się instrukcjami producenta. 7. Przy łączeniu gumowych płyt kołkami, zalecamy płyty układać pasami i każdy drugi szereg przesuwać o połowę szerokości płyty tak. 8. Gumowych płyt nie powinno się układać na deszczu, w wilgoci, a na 24 godz. przed układaniem płyty należy porozkładać na podłożu lub obok tak, żeby płyty przystosowały sie do danej temperatury. 9. Krojenie, wycinanie, skracanie lub inne dopasowywanie płyt gumowych zalecamy wykonywać tylko nożem, specjalnym wycinakiem albo zwykłą piłką do cięcia. 10. Czyszczenie bezpiecznych powierzchni i ich konserwacja odbywa sie za pomocą silnego strumienia wody bez użycia środków chemicznych. Ważne jest zabezpieczenie płyt przed kontaktem z jakimkolwiek tłuszczem. Do czyszczenia nie należy używać ostrych przedmiotów, żeby zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu płyt. 11. Składowanie gumowych płyt odbywa sie tylko na paletach zalecanych przez producenta do max. wysokości 1,5 m. UWAGA: Przy magazynowaniu gumowych płyt na paletach, zalecamy ich zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, światłem i ewentualnie chronienie ich powierzchni za pomocą folii ochronnej. Instrukcje dotyczące konserwacji i kontroli W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, konieczne jest zapewnienie przestrzegania procedur określonych przez producenta, które są wymienione w tej instrukcji. Ułożone powierzchnie powinny mieć ciągłą warstwę, bez występów, krawędzi i innych wystających elementów. W przypadku dotrzymania wszystkich wymagań związanych z instalacją, gumowe nawierzchnie nie są trudne do konserwowania. Bardzo ważne jest stałe usuwanie z powierzchni różnych elementów takich jak: kamienie, śnieg, liście i gałęzie. Główny nacisk należy położyć na usuwanie z powierzchni przedmiotów z ostrymi krawędziami, takich jak: szkło, igły i inne ostre przedmioty. To jest niezbędne w celu ochrony powierzchni i zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wszelkie gumowe powierzchnie są przepuszczalne i łatwo odprowadzają wodę. Dlatego też stosuje się je przy każdej pogodzie. Chociaż produkty z gumy mają długą żywotność, to jednak mogą zdarzyć sie sytuacje, gdy niektóre części mogą zostać uszkodzone. Ze względu na to, że powierzchnia składa się z części wymiennych, to sama zamiana elementów jest łatwa i oszczędza czas, a całą prace można wykonać bez zamknięcia całej powierzchni. Ważne jest, aby uniknąć kontaktu powierzchni płytek z substancjami chemicznymi i ropopochodnymi lub innymi związkami organicznymi. Właściciel terenu powinien opracować plan działania, który określa, w jaki sposób będzie on przeprowadzać kontrole i konserwacje. Producent zaleca przeprowadzanie rutynowych kontroli co najmniej jeden raz w tygodniu (z ukierunkowaniem na czystość,

12 ciągłość powierzchni, oraz mechaniczne uszkodzenia), dodatkowo wykonuje się inspekcje trzy razy w roku (ukierunkowane na potencjalne zużycie powierzchni, stan techniczny i stabilność powierzchni) i regularne, coroczne kontrole ogólnego poziomu bezpieczeństwa na całej powierzchni. 1. ELEMENTY PLACU ZABAW Informacje podstawowe 1. Elementy zabawowe katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać okres gwarancyjny o długości co najmniej trzydziestu sześciu miesięcy, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 3. Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 4. Montaż elementów powinien być zgodny dokumentacją dostarczoną przez producenta urządzenia. Uwaga 1. Wszystkie urządzenia placu zabaw należy zaopatrzyć w tabliczki informacyjne wskazujące sposób jego wykorzystania, zgodnie z wytycznymi programu MEN Radosna Szkoła. 2. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania programu Radosna Szkoła, polskiego prawa budowlanego, PN-EN 1176 oraz posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B wydany przez właściwy instytut lub urząd. 3. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o innej (większej) wysokości upadku niż przyjęta w projekcie. Należy wówczas w strefie bezpieczeństwa tych urządzeń zwiększyć odpowiednio grubość nawierzchni bezpiecznej, a zmiany uzgodnić z projektantem. 4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać okres gwarancyjny o długości co najmniej trzydziestu sześciu miesięcy.

13 CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA URZĄDZEŃ 1/. Zestaw zabawowy (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: długość 10,07 m, szerokość 9,17m, maksymalna wysokość: 3,5m, wysokość swobodnego upadku: 1,80 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 116,10 m 2, minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa (dł. x szer.) 13,57 m x 12,37 m, przdział wiekowy: 3-14 lat, produkt zgodny z normą PN-EN : 2009

14 ELEMENTY ZESTAWU: W skład zestawu wchodzą następujące elementy: - zjeżdżalnia - 1szt., - zjeżdżalnia średnia - 1szt., - zjeżdżalnia wysoka - 1 szt., - wieża z dachem dwuspadowym - 5 szt., - wieża bez dachu - 4 szt., - platforma kwadratowa wys. 1,5m/1,2m/0,9m, - 9 szt., - ścianka wspinaczkowa z liną - 1 szt., - ścianka wspinaczkowa pionowa - 1 szt., - zjazd strażacki - 1 szt., - most linowy skośny - 1 szt., - most tubowy - 1 szt., - most skośny równoważnia - 1 szt., - most równoważnia - 1 szt., - most linowy równoważnia - 1 szt., - przeplotnia linowa skośna - 1 szt., - sklepik - 1 szt., - drążki gimnastyczne podwójne - 1 szt., - przeplotnia łukowa pionowa - 1 szt., - drabinka łukowa - 1 szt., - slalom kpl - 1 szt., - gra kółko krzyżyk - 1 szt. DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE: Seria steel - wielofunkcyjne urządzenia zabawowe, o nowoczesnej stylistyce. Trwałe, wandaloodporne, bezpieczne. Złożone z różnorodnych elementów zabawowych, których zadaniem, poza stworzeniem nieograniczonych możliwości zabawy jest stymulowanie jak największej partii grup mięśniowych. konstrukcja o profilu 80 x 80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; daszki, osłonki, sklepik z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych; platformy kwadratowe oraz ścianki wspinaczkowe z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi, kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwiać zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego; zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE; inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo; kolorowe, trwałe kamienie wspinaczkowe; tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP. DODATKOWE UWAGI: urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną; kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm; urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

15 zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym. Montaż: Montaż na placu zabaw powinien być wykonany przez producenta lub uprawnioną ekipę zgodnie z odrębną Instrukcją montażu. Zaleca się zabezpieczenie urządzenia przed użytkowaniem do momentu całkowitego zakończenia montażu. Kontrola i konserwacja wg PN-EN : 2009 (Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji) Zaleca się sprawdzanie urządzenia i jego elementów poprzez: a) oględziny codzienne: - umożliwiają stwierdzenie zagrożeń które mogą być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych, b) kontrola obsługi: - zaleca się wykonywanie kontroli z częstotliwością od 1 do 3 miesięcy, polegająca na sprawdzeniu sprawności i stateczności urządzenia, c) coroczna kontrola główna: - wykonywana jest w celu ustalenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa, stanu fundamentów i nawierzchni(np. ujawnienie butwienia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa wynikających z dokonywanych napraw, oraz dodanych lub wymienionych części). Zaleca się aby właściciel/operator odpowiedzialny za konserwację i kontrolę urządzenia prowadził książkę kontroli, karty kontroli i serwisowania w ramach nadzorowania bezpieczeństwa nad placem zabaw. Zaleca się umieścić w widocznym i dostępnym miejscu informacje (nazwa, adres, nr telefonu) o instytucji odpowiadającej za konserwację i kontrolę nad terenem placu zabaw. Na terenie placu zabaw nie mogą znajdować się urządzenia nie związane z gruntem (kubły, ławki, itp.), które mogłyby zostać przemieszczone w obszar przestrzeni minimalnej urządzenia. OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. UWAGA: Przy każdym urządzeniu powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

16 2/. Kraina wspinaczki (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: Wymiary: 424 x 392 cm Strefa bezpieczeństwa: 724 x 692 cm Wysokość całkowita: 179 cm Wysokość swobodnego upadku: 147 cm Dostępność części zapasowych: TAK Produkt zgodny z PN-EN :2009: TAK Przedział wiekowy: 3-12 lat SPECYFIKA MATERIAŁOWA: Konstrukcja: Stal Elementy malowane: Cynkowanie: proszkowe Malowanie: proszkowe Liny: stylonowe z rdzeniem metalowym. Podest: Antypoślizgowa, wodoodporna płyta HDPE. Zaślepki rur: Guma amortyzująca. Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: Zabetonowane 70 cm w gruncie. UWAGI: - Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw. - Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.

17 OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. UWAGA: Przy każdym urządzeniu powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. 3/. Huśtawka wieloosobowa (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: długość 1,95 m, szerokość 5,60m, wysokość całkowita: 2,40m, wysokość swobodnego upadku: 1,30 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 42,00 m 2, minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa (dł. x szer.) 7,50 m x 5,80 m, przedział wiekowy: 3-12 lat, produkt zgodny z normą PN-EN : 2009

18 DODATKOWE UWAGI: urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną; kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm; urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA: Seria swing - bogata oferta huśtawek cieszących się największą popularnością wśród dzieci na placach zabaw. Wygodne, bezpieczne siedziska zarówno dla maluchów od 1 roku życia jak i starszych dzieci osadzone na trwałej konstrukcji służyć im będzie przez długie lata. Huśtawki swing uczą maluchy utrzymania równowagi, uspokajają, a co najważniejsze, sprawiają im dużą radość. konstrukcja o profilu 80 x 80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi, kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwiać zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała; bezpieczne zaślepki z trwałego materiału na górze konstrukcji; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego; zawiesia ze stali nierdzewnej; łańcuch kalibrowany, uniemożliwiający zakleszczenie palców; wytrzymałe atestowane siedziska. OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. UWAGA: Przy każdym urządzeniu powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

19 4/. Karuzela (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: średnica 1,50 m, wysokość całkowita: 0,70m, wysokość swobodnego upadku: < 0,60 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 23,70 m 2, minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa (średnica) 5,50 m, przedział wiekowy: 3-12 lat, produkt zgodny z normą PN-EN : 2009 SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA: Seria hoop - kręciołki i karuzele dla dzieci cechujące się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi przejawiającymi się w nowoczesnej stylistyce i największym wyborze wzorów niedostępnych u innych producentów. Urządzenia z tej serii cieszą się niesłabnącą popularnością wśród dzieci, które uwielbiają gdy świat wokół wokół nich wiruje. Produkty z serii hoop dają im tę radość z zabawy, stymulują rozwój, pobudzają kreatywność, rozwijają wyobraźnię. konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo; siedziska oraz pozostałe elementy polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych; podest z aluminiowej ryflowanej blachy; wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi, kolorowymi kapslami; brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwiać zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała;

20 OZNAKOWANIE: tabliczka znamionowa zawierająca informacje: - model urządzenia, - rok produkcji, - norma, zgodnie z którą urządzenie zabawowe zostało wyprodukowane, - nazwa i adres producenta, - ostrzeżenie o nieużywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia. UWAGA: Przy każdym urządzeniu powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. 5/. Kiwak na przegubach (wg wzoru lub równoważne) DANE TECHNICZNE: DANE TECHNICZNE Szerokość: 0,76 m Długość: 1,00 m Wysokość: ~1,05 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 13,11 m2 Maksymalna wysokość upadkowa: >0,60 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,76 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m Głębokość fundamentowania: -0,60 m Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Warszawa 2008 Pomysł: David Yearley Królewskie Towarzystwo Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo