Regulamin konkursu Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15/187/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. I. Cel konkursu Regulamin konkursu Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich 1. Konkurs pod nazwą Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich ma na celu wsparcie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wpływających na rozwój lokalny, charakteryzujących się wysokim zaangaŝowaniem społecznym i stanowiących odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie społeczności lokalnych, stwarzających właściwe warunki do wypoczynku i rekreacji dzieciom oraz dorosłym mieszkańcom gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 5 tysięcy mieszkańców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach konkursu przyczynią się do: 1) poprawy jakości Ŝycia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego (jst) objętych konkursem poprzez zapewnienie im właściwych warunków rekreacji na świeŝym powietrzu, w tym rekreacji ruchowej (sport i turystyka), edukacji, zabawy i wypoczynku, poprzez utworzenie trwałych miejsc rekreacji i wypoczynku, takich jak: ścieŝki edukacji ekologicznej, przyrodniczej, ścieŝki rowerowe, szlaki piesze, ścieŝki zdrowia, aleje spacerowe, place i tereny sportowe wraz z infrastrukturą tj. tablice z koszami, korty tenisowe, boiska do gry w kometkę, przystanie wodne pomosty, elementy nabrzeŝa do spływu kajakowego, skateparki, parki linowe, ściany do malowania graffiti; 2) oŝywienia i odbudowania więzi społecznych równieŝ z osobami niepełnosprawnymi poprzez stworzenie miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców wsi na świeŝym powietrzu, takich jak: skwery zielone, ławki, elementy trwałe, jak fontanny, szachownice kamienne lub drewniane, stoły do gry w ping-ponga; 3) wzrostu poziomu aktywności ruchowej oraz rozwoju socjo-emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszary jst objęte konkursem, poprzez stworzenie placów zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacji i wypoczynku; 4) uwzględnienia potrzeb równoprawnego korzystania z wypoczynku przez osoby niepełnosprawne, na przykład poprzez wykonanie podjazdów dla wózków, poręczy i in.; 5) uporządkowania i zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni środowisk jst objętych konkursem na potrzeby stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku. II. Warunki uczestnictwa w konkursie i procedura wyboru projektów 1. Dotacja celowa moŝe zostać udzielona na realizację zadania dla miejscowości do 5 tys. mieszkańców połoŝonych na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Zgłoszone w Konkursie projekty powinny być spójne z planem rozwoju miejscowości lub z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w tej sprawie. 3. Na realizację zadania Województwo przeznaczyło w 2010 roku kwotę ,- zł w tym na place zabaw dla dzieci ,- zł, a na miejsca rekreacji i wypoczynku ,- zł. 1

2 4. KaŜda jst moŝe uzyskać dotację na realizację maksymalnie jednego przedsięwzięcia: i na maksymalną kwotę do ,00 zł na utworzenie lub modernizacji placu zabaw dla dzieci i do ,33 zł na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. 5. Poziom dofinansowania projektu realizowanego przez jst nie moŝe być większy niŝ 75% jego wartości ogółem, a wkład własny jst powinien wynosić minimum 25% wartości ogółem projektu. 6. Jst, które otrzymały dotację celową na zadanie Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich w roku 2009 nie mogą ubiegać się o środki w roku O udzielenie dotacji celowej nie mogą ubiegać się jst, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dofinansowanie przyznane ze środków Województwa w ciągu ostatnich trzech lat. 8. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone. 9. Wnioski o udzielenie dotacji celowej wraz z pismem przewodnim jst mogą składać w terminie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 22 marca 2010 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kancelaria Ogólna pokój nr 112a, ul. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń lub data stempla pocztowego. 10. Zakres finansowania obejmuje: koszty przygotowania terenu, zakup niezbędnych urządzeń wraz z ich montaŝem oraz wymianę urządzeń ściśle związanych z placem zabaw lub miejscem rekreacji i wypoczynku. 11. Wskazane jest, by w zamówieniu określić zgodność sprzętu z normą PN-EN 1176, natomiast nawierzchni z normą PN-EN Całość winna być zgodna z zasadami określonymi w poradniku opublikowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów: 12. Utworzone miejsca muszą spełniać warunki bezpiecznego uŝytkowania oraz odznaczać się trwałością i estetyką wykonania. Jst realizująca zadanie winna wdroŝyć system zarządzania bezpieczeństwem placu zabaw/miejsca rekreacji. Głównymi elementami takiego systemu powinny być wewnętrzne zasady, takie jak czytelny i jasny Regulamin wykonany w sposób trwały i umieszczony na terenie placu zabaw/miejsca rekreacji, Plan Kontroli oraz Harmonogram Konserwacji i napraw. Wszystko co odnosi się do placu zabaw/miejsca rekreacji powinno być z kolei rejestrowane w KsiąŜce placu zabaw/miejsca rekreacji. 13. W przypadku większej liczby wniosków spełniających kryteria, Zarząd Województwa dokona wyboru jst, którym zostaną udzielone dotacje na podstawie wskaźnika G dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jst. 14. W ramach konkursu, do realizacji zostanie zakwalifikowanych 25 wniosków na utworzenie lub modernizację placów zabaw i 15 wniosków na stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, które będą spełniały zasady regulaminu konkursu. W przypadku gdy środki finansowe nie zostaną rozdysponowane w pełnej wysokości przewidzianej dla uprawnionych jst, Zarząd Województwa moŝe przyznać dotację na określone zadanie kolejnym gminom pod względem klasyfikacji wg wysokości wskaźnika G, które spełniły warunki naboru zawarte w regulaminie. Dodatkowym elementem wpływającym na zakwalifikowanie wniosku będzie uwzględnienie w projekcie dostosowania projektowanego miejsca do potrzeb i moŝliwości osób niepełnosprawnych; wskazanym jest równieŝ, aby wnioskodawca zapewnił, Ŝe dotowane miejsca i obiekty, ich elementy i infrastruktura będą ogólnodostępne. 2

3 15. Zarząd Województwa dokona wyboru wniosków w formie uchwały. 16. Dotacja celowa zostanie przekazana wybranym jst po podpisaniu umów oraz przedstawieniu dokumentacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych do pokrycia ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na konto bankowe jst wskazane we wniosku o udzielenie dotacji celowej. 17. Szczegółowe warunki przekazania dotacji, jej wykorzystania i rozliczenia zostaną określone w zawartej umowie. 18. Czas realizacji przedsięwzięcia, na które zostanie udzielona dotacja celowa obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 lipca 2010 roku. 19. Jst, która otrzyma dotację celową w ramach zadania Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich zobowiązuje się do przestrzegania zakazu demontaŝu oraz zbycia sprzętu przez okres 5 lat. 20. Zmiana lokalizacji powodująca demontaŝ zainstalowanego sprzętu moŝe nastąpić w uzgodnieniu z Dotującym, przy spełnianiu wszystkich wymogów jak dla przedsięwzięcia pierwotnie dotowanego. Wszystkie koszty związane ze zmianą lokalizacji ponosi jst. 21. Jst, która otrzyma dotację celową na realizację zadania Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich jest zobowiązana do dbałości o sprawność techniczną i bezpieczeństwo uŝytkowników placu zabaw oraz umieszczenie tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 22. Prawo interpretacji regulaminu naboru wniosków do udzielania dotacji celowych dla jst w ramach zadania Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w niniejszym regulaminie przysługuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 23. Lista zatwierdzonych jst, którym zostanie udzielona dotacja celowa zostanie opublikowana na stronie zakładka rolnictwo i obszary wiejskie. 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 15/187/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Numer wniosku Data wpłynięcia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek i pieczątka wpływu 1. Informacje ogólne o projekcie 1. Tytuł projektu (wskazujący na rodzaj projektu i miejscowość, w której będzie realizowany) 2. Numer działki ewidencyjnej (na której będzie realizowany projekt) 3. Wartość projektu (w zaokrągleniu do pełnych złotych) 4. Planowany termin realizacji zadania Od dnia Do dnia 2. Identyfikacja Wnioskodawcy (Gminy) 1. Nazwa Wnioskodawcy (gminy) 2. Adres Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy 3. Numer telefonu 4. Numer faksu 5. NIP

5 6. REGON 7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego 8. Dane osoby odpowiedzialnej za realizację oraz upowaŝnionej do kontaktów w sprawach projektu Imię i Nazwisko Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 3. Deklaracja Wnioskodawcy 1. Wnioskuję o udzielenie dotacji celowej w kwocie. PLN. 2. Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem na dzień r. 3. Zobowiązuję się do umoŝliwienia przeprowadzenia wizytacji terenowej w miejscu realizacji projektu, wglądu w dokumentację dotyczącą projektu oraz odnoszącą się do treści niniejszego wniosku słuŝbom samorządu województwa. 4. Oświadczam, Ŝe na niŝej wymieniony projekt nie uzyskałem i nie będę ubiegał się o udzielenie dotacji z innych źródeł, w tym równieŝ z innych programów współfinansowanych ze środków budŝetu województwa kujawsko-pomorskiego. 5. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami regulaminu udzielania dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich i w pełni je akceptuję. 6. Zobowiązuję się do dbałości o sprawność techniczną i bezpieczeństwo uŝytkowników placu zabaw/miejsca rekreacji i wypoczynku. Data: Data: Podpis i pieczęć Wójta/Burmistrza Podpis i pieczęć Skarbnika Wykaz załączników do wniosku: 1. Wykaz elementów placu zabaw/miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z cenami (wpisać ogólne nazwy urządzeń według rozpoznania rynkowego). 2. Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych. 3. Uzasadnienie konieczności realizacji projektu (max. 1 strona A4). 2

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r. Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa PROGRAM PRIORYTETOWY propagowanie działań podnoszących świadomość ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Narodowy Instytut Muzealnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PN-5/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

5. Finansowanie zadania:

5. Finansowanie zadania: R E G U L A M I N konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania "Pomoc humanitarna dla Darfuru ", zwany

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo