Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO"

Transkrypt

1 Wydajnosc lasera

2 Innowacja i doswiadczenie Ekonomiczna i ekologiczna Wycinarka laserowa PLATINO Fiber 2D to idealne po czenie innowacji i do wiadczenia. Produkt ten czy najwy szy poziom post pu i ekologiczn technologi wiat owodow, ze sprawdzon niezawodno ci i elastyczno ci u ytkowania PLATINO Fiber 2D. PLATINO Fiber jest w a ciwym wyborem dla firm obrabiaj cych blachy i poszukuj cych maszyn: - wydajnych, gwarantuj cych oszcz dno ci w zu yciu energii oraz kosztach serwisowania - produktywnych, szczególnie w obróbce cienkich arkuszy blach - elastycznych, odpowiednich dla szerokiej gamy materia ów, tak e w przypadku wysoko refleksyjnych metali - sprawdzonych i przystosowanych do potrzeb ka dej produkcji, z du ym wyborem mo liwo ci automatyzacji - przyjaznych u ytkownikom, atwych do instalacji, u ytkowania i utrzymania Szeroki zakres materia ów PLATINO Fiber mo e by u ywana do ci cia szerokiej gamy materia ów. Lasery fiber s bardziej efektywne od innych w przypadku ci ciu materia ów o wysokiej refleksyjno ci (np. stopy aluminium, mied, mosi dz). PLATINO Fiber tnie materia y o ró nych grubo ciach, do 20 mm w stali zwyk ej, wydajnie, z zachowaniem wysokiej jako ci. Produktywno ro nie zw aszcza w przypadku cienkich arkuszy blach. Korzy ci Bardzo niskie zu ycie energii Brak gazów rezonatorowych Minimalne koszty konserwacji i zu ycia materia ów eksploatacyjnych Oszcz dno miejsca - kompaktowy, automatyczny system za adunku, roz adunku i przechowywania atwy i szybki w obs udze interfejs - szybkie ustawienia i mniej przestojów Ró norodno automatyzacji i funkcjonalno ci Zgodno z programami przygotowanymi dla innych wycinarek laserowych 2D Prima Power Cechy Mniejsze zu yci energii, mniej odpadów, brak gazów rezonatorowych - mniej CO 2 Wy sza wydajno elektryczna, zmniejszone zapotrzebowanie na ch odzenie, mniejsze wydzielanie ciep a - mniej CO 2 Rama z syntetycznego granitu - mniejsza emisja CO 2 w porównaniu z konwencjonalnymi ramami spawanymi Kompaktowa i zautomatyzowana - zajmuje mniej przestrzeni Wysoka wydajno - wi ksze mo liwo ci podczas pracy maszyny

3 Otwarta konstrukcja i atwy dost p Maszyna Kompaktowa konstrukcja Zmontowana, transportowana i instalowana w jednej cz ci Unikalna konstrukcja oparta na granitowej ramie, zapewnia doskona stabilno termiczn i t umienie wibracji Konstrukcja wspornikowa pozwala na maksymaln dost pno ci do maszyny Kabina z dachem, okna ze szk a ochronnego i ca kowicie otwierane przesuwane drzwi: ca kowite bezpiecze stwo, widoczno i dost p do pola pracy Sterowanie numeryczne P30L, najnowszej generacji CNC Prima Electro: Przyjazna u ytkownikowi konsola z 17, dotykowym ekranem LCD i trackball`em Interfejs u ytkownika HMI, oparty na systemie Windows Zaawansowane algorytmy do optymalizacji trajektorii ci cia TOB (Tables-On-Board) - gotowe do u ycia tabele technologiczne Zgodno ze wszystkimi poprzednimi wersjami maszyn Prima Power Elastyczno i wydajno G owica lasera G owica PLATINO Fiber wyposa ona jest w jedn soczewk skupiaj c dostosowan do potrzeb ka dej produkcji. U atwiona eksploatacja dzi ki szufladowemu systemowi zmiany soczewek. Funkcje g owicy PLATINO Fiber: SIPS (Safe Impact Protection System) system chroni cy g owic w przypadku kolizji z detalem lub uchwytami mocuj cymi Bezkontaktowa kontrola pozycji dyszy Optical Presision Control (OPC) szybkie, proste i bardzo dok adne ustawienie dyszy Dynamiczna zmiana ogniskowej w zakresie 35 mm Opcjonalnie 12-pozycyjny, automatyczny wymiennik dysz Zaawansowany system wspieraj cy proces przebijania Ci cie profili PLATINO Fiber mo e by wyposa ony w 4-szcz kow o obrotow. Bez konieczno ci przezbrajania maszyny mo na wybra tryb obróbki arkuszy blach lub obróbki kwadratowych profili albo rur.

4 Innowacyjna technologia Najbardziej zaawansowana technologicznie wycinarka laserowa PLATINO Fiber wyposa ona jest w wysokiej jako ci Laser wiat owodowy. Dost pne moce od 2 kw do 4 kw, w zale no ci od potrzeb klineta. G ówne funkcje: Najnowsza technologia wiat owodowa Maksymalna wydajno, solidno i niezawodno Ponad 30% sprawno Niskie koszty utrzymania D uga ywotno diod Brak luster oraz optyki Wysokiej jako ci wi zka laserowa Ma e wymiary zewn trzne Wszystko jedn soczewk PLATINO Fiber dysponuje nastawami optycznymi pozwalaj cymi na ci cie wszystkich materia ów i grubo ci przy pomocy jednej soczewki. Zmiany w produkcji odbywaj si bez przerw na zmian soczewki. Du a elastyczno maszyny jest zwi kszona przez brak konieczno ci zmiany ustawie. Prosta w u yciu i modu owa Programowanie Do programowania PLATINO Fiber w trybie offline, wykorzystywany jest przyjazny u ytkownikom i szybki system MAESTRO-Libellula. MAESTRO-Libellula posiada wszystkie niezb dne funkcje potrzebne do prawid owego programowania urz dze laserowych: CAD, CAM, postprocesory, katalog funkcji, raporty, zarz dzanie produkcj. G ówne funkcje MAESTRO-Libellula : wydajny i dok adny modu rozk adu (nesting) Tables-on-Board (TOB) Funkcja umo liwiaj ca kalkulacj kosztów i czasu produkcji ze szczegó owym raportem FBS (Fast Beam Switching) przyspiesza ci cie równoleg ych linii np. podczas wycinania siatek i kratek Pakiet oprogramowania jest zintegrowany z systemem sterowania P30L, co zapewnia ci g e i efektywne dzia anie maszyny. Automatyzacja Szeroki zakres rozwi za w zakresie automatyzacji podczas obróbki blach pozwala na ich stosowanie dla wszystkich rozmiarów i typów produkcji: Wymienny stó z automatycznie dostosowan szybko ci przesuwu dostosowan do wagi arkuszy i z szufladami do zbierania odpadów Robot do za adunku blach Compact Server: zajmuj cy niewielk powierzchni, automatyczny system za adunkowo-roz adunkowy Compact Tower: magazyn materia ów i gotowych produktów z automatycznym za adunkiem i roz adunkiem. Modu owy system z mo liwo ci rozbudowy o kolejne wie e Night Train FMS dla produkcji masowej i ci g ej

5 Ró norodne konfiguracje dostosowane do potrzeb ka dej produkcji Za adunek/roz adunek w czasie bezczynno ci Automatyczny wymiennik sto ów Zewn trzna stacja aduj co-roz adowuj ca z drug palet. R czne adowanie i roz adowywanie arkuszy w czasie bezczynno ci. Automatyczna wymiana arkuszy blach. Wymiennik sto ów z automatycznym za adunkiem Zewn trzna stacja aduj co-roz adowuj ca z drug palet. Automatyczny d wig aduj cy arkusze na zewn trzn palet, która mo e by ustawiona z ka dej strony wymiennika sto ów. Automatyczne adowanie arkuszy w czasie bezczynno ci. Automatyczna wymiana arkuszy. Bezobs ugowa produkcja Compact Server Urz dzenie aduj co- roz adowuj ce do przenoszenia materia u i obrobionych arkuszy. Dwupi trowe jednostki (jedna na materia, druga na obrobione arkusze). Rozdzielanie arkuszy blach, system kontroli i referencji arkuszy. Najmniejsze zapotrzebowanie na powierzchni. Compact Tower Urz dzenie aduj co-roz adowuj ce do materia u i obrobionych arkuszy. Wie a magazynowa z 3, 10 lub 15 paletami. Oddzielanie pojedynczych arkuszy, system kontroli i referencji arkuszy. Optymalna pojemno systemu do zajmowanego miejsca instalacji. Compact Tower Extended Urz dzenie aduj co-roz adowuj ce do materia u i obrobionych arkuszy. 2 wie e magazynowe z 26 lub 36 paletami. Oddzielanie pojedy czych arkuszy, system kontroli i referencji arkuszy. Idealna dla ci g ej i bezobs ugowej produkcji. Night Train FMS Urz dzenie aduj co-roz adowuj ce do materia u i obrobionych arkuszy. W pe ni automatyczny system z mo liwo ci pod czenia kilku maszyn. Elastyczny i modu owy uk ad. W asny, graficzny system kontroli i zarz dzania magazynem. Idealny dla w pe ni zautomatyzowanej i bezobs ugowej produkcji.

6 Rozwi zania dla bezobs ugowej produkcji Specyfikacja techniczna Urz dzenia Prima Power s niezawodne, u ywane na ca ym wiecie w najtrudniejszych warunkach oraz w najbardziej wymagaj cych procesach produkcyjnych. PLATINO Fiber szczególnie nadaje si do produkcji 24/7, cz sto w trybie bezobs ugowym. W pe ni samodzielna maszyna Potrzeba r cznych interwencji podczas pracy urz dzenia zosta a ca kowicie zredukowana. Po zaprogramowaniu produkcji, PLATINO Fiber sama wykonuje niezb dne ustawienia, automatycznie zmienia dysze, wymienia arkusze blachy, magazynuje gotowy produkt, itd. Bez wzgl du na zró nicowanie detali, ich ilo czy wymagania jako ciowe, PLATINO Fiber mo e pracowa w trybie 24/7, bez przerw, z doskona ym rezultatem nawet w trybie bezobs ugowym. Oprogramowanie i ró norodne opcje automatyzacji pozwalaj na efektywn i samodzieln prac urz dzenia. Automatyczna kontrola i opcje Szeroka gama funkcji wspomagaj cych system: Funkcja automatycznego restartu Automatyczny w cznik/wy cznik maszyny Raporty o b dach w trakcie produkcji wysy ane przez lub SMS Tele-serwis diagnostyczny i wspomagaj cy Obszar roboczy Max pr dko Dok adno (*) zgodnie ze standardem VDI/DGQ 3441 d ugo pomiaru: ca y przesuw X, Y, Z (*) dok adno zale y od rodzaju materia u, wielko ci, i warunków aplikacji. Ci cie rur (opcja) Maksymalne wymiary (Kabina ochronna I wymiennik palet wliczony, ch odnica, wyci g spalin I bariery wietlne nie wliczone) Waga (podstawowa maszyna) Standardowa moc lasera X Y Z mm mm mm X, Y: 100 m/min Max pr dko wypadkowa 140 m/min Dok adno pozycjonowania (Pa): Powtarzalno (Ps): 0,03 mm 0,03 mm O obrotowa CNC do ci cia rur i profili D ugo Szeroko Wysoko mm mm mm kg W W Kolory Element sta e: RAL RAL 9006 Elementy ruchome: RAL mm mm mm

7 primapower.com 104PL/Jan2014 Prima Industrie Group / Zastrzegamy prawo do zmian bez powiadomienia

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii

Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii RAPORT: Prototypowanie...Cięci Cięcie plazmą przewodnik po technologii Laser ubogich... OPRACOWANIE: Marek Staszyński Plazma zwana czwartym stanem materii od lat fascynuje fizyków swymi zdumiewającymi

Bardziej szczegółowo

Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo

Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo MPC2050/MPC2550 Niskie koszty produkcji profesjonalnych, kolorowych dokumentów Wymagania dzisiejszych biur s bardzo wysokie. U ycie koloru w dokumentach

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW mgr Jakub Sza atkiewicz Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW W artykule przeanalizowano mo liwo

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo