WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Gdańsk Listopad 2011 r.

2 Załącznik nr 12 Przewodnika Beneficjenta RPO WP jest rozszerzeniem rozdziału 12. Określa on szczegółowe zasady promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Podstawy prawne Zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych regulują przepisy wspólnotowe. W okresie programowania podstawowe zapisy dotyczące informacji i promocji są zawarte w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszy z tych aktów prawnych określa obowiązki Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO WP) w zakresie prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych. Z punktu widzenia beneficjenta waŝniejszy jest ten drugi, bowiem art. 8 i 9 tego rozporządzenia wskazują na podstawowe obowiązki wynikające z faktu współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności. To absolutne minimum działań informacyjno-promocyjnych, jakie musi zostać zaplanowane i zrealizowane w ramach projektu, aby spełnić wymogi Unii Europejskiej w tym zakresie. 2. Instrumenty informacji i promocji 2.1. W którym momencie naleŝy rozpocząć działania informacyjne i promocyjne? Beneficjent zobowiązuje się do promowania realizowanego projektu w chwili podpisania umowy o jego dofinansowanie. Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych opisane w niniejszych wytycznych Od czego zaleŝy wielkość tablic informacyjnych oraz pamiątkowych? Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tablicy zarówno informującej, jak i pamiątkowej na terenie realizowanego projektu w widocznym miejscu. Rozmiar tablic jest zróŝnicowany w zaleŝności od całkowitego wkładu publicznego do projektu Jak obliczyć całkowity wkład publiczny do projektu? Całkowity wkład publiczny to suma krajowych i wspólnotowych środków publicznych zaangaŝowanych w realizację projektu. Aby określić, czy wartość wkładu publicznego do projektu wynosi co najmniej ,00 EUR naleŝy przeliczyć tę wartość na walutę euro. Do tego celu naleŝy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Aktualne kursy wymiany EBC dostępne są pod adresem: 2

3 2.4. Tablice informacyjne Informują o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tablice informacyjne powinny zostać umieszczone w miejscu realizacji projektu w momencie rozpoczęcia realizacji projektu. Pod pojęciem rozpoczęcia realizacji projektu rozumie się podjęcie pierwszych prac budowlanych i/lub dostaw. W przypadku, gdy termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu jest wcześniejszy niŝ dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest do jej zamieszczenia niezwłocznie po podpisaniu umowy. UWAGA! Beneficjent umieszcza tablicę informacyjną tylko wtedy, kiedy realizuje projekt w ramach którego podejmowane będą prace roboty infrastrukturalne lub budowlane. W przypadku projektów polegających na zakupie oraz montaŝu/instalacji środków trwałych umieszczenie tablicy informacyjnej nie jest obowiązkowe. Liczba tablic informacyjnych, jakie beneficjent musi umieścić w miejscu realizacji projektu zaleŝy od ilości miejsc, w których prowadzone są roboty infrastrukturalne lub budowlane i wartości wkładu publicznego do tych robót. Tablice informacyjne powinny zostać umieszczone w kaŝdym miejscu realizacji projektu, gdzie prowadzone są indywidualne roboty infrastrukturalne lub budowlane i dodatkowo do których wartość wkładu publicznego wynosi co najmniej ,00 EUR. WaŜne, aby tablica informacyjna była umieszczona w widocznym miejscu Tablica informacyjna musi być umieszczona w miejscu realizacji projektu infrastrukturalnego lub budowlanego, którego całkowity wkład publiczny wynosi co najmniej ,00 EUR. Wielkość stosowanej tablicy powinna być dostosowana do skali przedsięwzięcia, jednak wymiary nie mogą być mniejsze niŝ 1,5 m x 2 m. Na tablicy informacyjnej naleŝy zamieścić: 1) u góry emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej oraz logo Pomorskie w Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spójności naleŝy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami, 3) u dołu tablicy tekst: Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , 4) tytuł projektu 1, 5) nazwę beneficjenta oraz ewentualnie partnerów projektu 2. W polu wyznaczonym jako miejsce na inne logotypy moŝna umieszczać logo beneficjenta lub partnerów projektu wymienionych w umowie o dofinansowanie, przy czym ich rozmiary nie mogą być większe niŝ logotypów zamieszczonych u góry tablicy. Zabronione jest 1 Tytuł projektu, umieszczony na tablicy informacyjnej i pamiątkowej, powinien stanowić literalne odzwierciedlenie nazwy projektu z umowy o dofinansowanie, nie moŝe on być modyfikowany, streszczany, skracany itp. 2 Nazwa beneficjenta oraz partnerów projektu powinny stanowić literalne odzwierciedlenie z zapisów umowy o dofinansowanie. 3

4 umieszczanie na tablicy informacyjnej logo wykonawców prywatnych, którzy wykonują działania w ramach projektu, ale nie są jego beneficjentami. JeŜeli beneficjent i partnerzy projektu nie planują umieścić własnego logo na tablicy, tekst znajdujący się u dołu powinien być wyśrodkowany i zająć całą wyznaczoną powierzchnię. Nie naleŝy stosować agresywnych kolorów tła do tablic (np. koloru czerwonego, zielonego, pomarańczowego), a rozmiar czcionki powinien pozwalać na bezproblemowe odczytanie zamieszczonych informacji. Wzór W przypadku duŝego projektu infrastrukturalnego lub budowlanego, którego całkowity wkład publiczny wynosi mniej niŝ ,00 EUR, tj. np. budowa/przebudowa drogi, budynku, sieci kanalizacji itp. układ tablicy powinien spełniać warunki opisane jak we wzorze powyŝej i zawierać wszystkie wymagane elementy. Wymiary tablicy powinny wynosić minimum 90 cm x 110 cm Tabliczka informacyjna stosuje się w przypadku małych inwestycji infrastrukturalnych lub budowlanych, tj. np. budowy placu zabaw czy remontów lub modernizacji małych obiektów. Układ tabliczki powinien spełniać warunki opisane dla tablicy informacyjnej i zawierać wszystkie wymagane elementy. Minimalne wymiary tabliczki powinny wynosić 35 cm x 45 cm. 4

5 2.5. Tablice i tabliczki pamiątkowe W przypadku projektów infrastrukturalnych lub budowlanych tablica i tabliczka informacyjna powinna zostać zastąpiona tablicą lub tabliczką pamiątkową w momencie rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji. W przypadku, gdy tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej moŝna pozostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową. Beneficjenci realizujący projekty polegające na zakupie oraz montaŝu/instalacji środków trwałych zobowiązani są umieścić tablicę lub tabliczkę pamiątkową najpóźniej w chwili rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji. Celem stałych tablic pamiątkowych jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych. Powinna pozostać widoczna przynajmniej tak długo, jak długo współfinansowany projekt słuŝy celom programu. Dlatego waŝne jest, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej do końca okresu trwałości projektu. Tablice pamiątkowe nie powinny być mniejsze niŝ 70 cm x 90 cm, a minimalne wymiary tabliczki powinny wynosić 35 cm x 45 cm. Podobnie jak w przypadku tablic informacyjnych, w tablicach i tabliczkach pamiątkowych nie naleŝy stosować agresywnych kolorów tła do tablic (np. koloru czerwonego, zielonego, pomarańczowego), a rozmiar czcionki powinien pozwalać na bezproblemowe odczytanie zamieszczonych informacji. W polu wyznaczonym jako miejsce na inne logotypy moŝna umieszczać logo beneficjenta i partnerów projektu wymienionych w umowie o dofinansowanie, przy czym ich rozmiary nie mogą być większe niŝ logotypów zamieszczonych u góry tablicy. Zabronione jest umieszczanie na tablicy informacyjnej logo wykonawców prywatnych, którzy wykonują działania w ramach projektu, ale nie są jego beneficjentami. Tablica i tabliczka pamiątkowa musi zawierać: 1) u góry emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej oraz logo Pomorskie w Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spójności naleŝy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami, 3) u dołu tablicy tekst: Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , 4) tytuł projektu, 5) nazwę beneficjenta oraz ewentualnie partnerów projektu 3, 6) całkowitą wartość projektu (opcjonalnie), 7) kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej (opcjonalnie), 8) kwotę dofinansowania ze środków własnych beneficjenta (opcjonalnie). 3 Nazwa beneficjenta oraz partnerów projektu powinny stanowić literalne odzwierciedlenie z zapisów umowy o dofinansowanie. 5

6 W przypadku projektów, gdzie ze względów technicznych, względów bezpieczeństwa lub względów estetycznych niemoŝliwe jest zastosowanie standardowych wymiarów dopuszcza się zmniejszenie rozmiaru tablicy lub tabliczki pamiątkowej - minimalny rozmiar to 30 cm x 40 cm Plakietka/naklejka informacyjna stosuje się dla oznakowania środków trwałych o niewielkich rozmiarach takich jak maszyny, urządzenia oraz sprzęt i wyposaŝenie zakupione dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach RPO WP. Minimalny rozmiar plakietki powinien mieć wymiary około 5 cm x 10 cm. JeŜeli niemoŝliwe lub niezasadne byłoby umieszczenie plakietki o takich rozmiarach dopuszcza się nieznaczne zmniejszenie jej rozmiaru, jednak zgodę w tej sprawie musi wcześniej wyrazić IZ RPO WP. Układ plakietki powinien zawierać: 1) emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej oraz logo Pomorskie w Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spójności naleŝy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionym znakami, 3) na środku tabliczki naleŝy umieścić tekst Projekt (ewentualnie zakup, sprzęt itp.) finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Wzór Stosowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych: w przypadku projektów polegających na budowie nowych odcinków dróg, rozbudowie lub modernizacji, wzmocnienia nawierzchni itp. istniejących juŝ ciągów drogowych, tablice powinny być zamontowane na początku i na końcu drogi, przy czym w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zamontowanie jednej tablicy dwustronnej, w przypadku projektów polegających na budowie, remoncie czy modernizacji całych budynków, tablice powinny być umieszczone na zewnątrz budynku zaleca się 6

7 zamieszczenie tablicy przy głównym wejściu do budynku, w przypadku projektów polegających na remoncie czy modernizacji niektórych pomieszczeń lub części obiektu, tablice powinny znaleźć się w części, której dotyczył projekt oraz opcjonalnie przy głównym wejściu do budynku, w przypadku projektów rozproszonych i realizowanych na terenie kilku gmin, tablice powinny znaleźć się w kaŝdej gminie realizującej projekt, w przypadku projektów polegających na zakupie taboru czy innego tego typu sprzętu ruchomego naleŝy zamieścić na nim wymagane elementy promocyjne w formie np. plakietki oraz opcjonalnie przed siedzibą beneficjenta, w przypadku, gdy miejsce realizacji projektu nie jest dostępne dla ogółu społeczeństwa i tablica informacyjna czy pamiątkowa nie będzie spełniać swojej roli dopuszcza się umieszczenie tablicy w siedzibie beneficjenta i/lub w miejscu, które umoŝliwi dostęp do jak największej liczby osób. Czego nie wolno robić? stosować innych kolorów i czcionek niŝ wskazane w niniejszych wytycznych, zniekształcać proporcji znaków poprzez ściąganie, rozciąganie i pochylanie, zmieniać kolejności logotypów, uŝywać skrótów UE, EFRR, RPO WP, gdyŝ nie są one powszechnie znane. O czym naleŝy pamiętać? zamieszczane na materiałach logotypy powinny mieć te same wersje kolorystyczne: kolorowe albo monochromatyczne, zaleca się sporządzanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z poszczególnych etapów realizacji projektu, prawidłowe wykonanie działań informacyjnych i promocyjnych będzie przedmiotem kontroli ze strony IZ RPO WP. 3. Narzędzia informacyjno-promocyjne przy szkoleniach specjalistycznych organizowanych jako składowa projektu Plakaty NaleŜy powiesić w pomieszczeniu, w którym odbywa się szkolenie. Na plakacie naleŝy umieścić: 1) u góry emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej oraz logo Pomorskie w Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spójności naleŝy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami, 3) tekst Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

8 Przykładowy wzór plakatu 3.2. Certyfikaty NaleŜy wręczyć uczestnikom po zakończeniu szkolenia. Na certyfikatach naleŝy zamieścić: 1) u góry emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej oraz logo Pomorskie w Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spójności naleŝy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami, 3) tekst Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

9 Przykładowy wzór certyfikatu 3.3. Publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej Wszystkie publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej powinny obowiązkowo zawierać na stronie tytułowej, wprowadzającej lub na końcu: 1) u góry emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej oraz logo Pomorskie w Unii, 9

10 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spójności naleŝy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami, 3) tekst Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata W przypadku realizacji działań informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem przekazu radiowego i wszędzie tam, gdzie niemoŝliwe jest umieszczenie emblematu Unii Europejskiej z dopiskiem "Unia Europejska" oraz "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", obligatoryjne pozostaje słowne poinformowanie, Ŝe "projekt/audycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata " Inne przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne Oznakowanie materiałów promocyjnych NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe drobne materiały promocyjne i informacyjne (tzw. gadŝety) powinny być ściśle związane z przedmiotem projektu oraz powinny przekazywać informacje na temat celów, jakie zostaną osiągnięte poprzez realizację tego projektu. Materiały informacyjne i promocyjne wykonane w ramach realizacji projektu powinny bowiem nieść za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną a nie upominkową. Dlatego teŝ szczegółowy katalog materiałów promocyjnych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu wymaga wcześniejszej akceptacji IZ RPO WP. Wszystkie materiały promocyjne powinny zawierać: 1) emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej oraz logo Pomorskie w Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spójności naleŝy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami, 3) tekst Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata W przypadku małych materiałów promocyjnych, powinny się na nich znaleźć co najmniej: 1) logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej, 2) logo Pomorskie w Unii, 3) emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania nie pozwalają na umieszczenie wszystkich elementów, słowne odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz logo Pomorskie w Unii nie jest obowiązkowe). 10

11 3.5. Dokumenty Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, ale takŝe dokumenty stosowane podczas realizacji projektu muszą zawierać minimum: 1) emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności w wersji podstawowej oraz logo Pomorskie w Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spójności naleŝy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami, 3) tekst Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata PowyŜsze wymagania powinny być stosowane w szczególności do: korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangaŝowanymi we wdraŝanie RPO WP; umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej; umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisów stanowisk takich pracowników; ogłoszeń o wyborze wykonawcy, naborze personelu, czy uczestników w ramach projektów szkoleniowych; materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, materiałów multimedialnych, broszur i ulotek; materiałów prasowych; stron internetowych zawierających informacje o projekcie realizowanym w ramach RPO WP; oznaczania róŝnego rodzaju urządzeń i sprzętów np. komputerowych zakupywanych w ramach projektu; wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań w poniŝszych wytycznych. NaleŜy pamiętać, aby zamieszczane na jednym dokumencie wymagane przez IZ RPO WP logotypy zawierały te same wersje kolorystyczne: kolorowe albo monochromatyczne. Warto równieŝ pamiętać, Ŝe dokument opatrzony kolorowymi logotypami w wydruku czarno-białym nie będzie odpowiadał wymogom promocji określonym w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006. Dotyczy to równieŝ sytuacji, w której dokumenty są powielane. W związku z powyŝszym zaleca się, aby np. w korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów czy z instytucjami zaangaŝowanymi we wdraŝanie RPO stosować logotypy w wersji monochromatycznej. Logotypy w obu wersjach oraz wzory listowników do pobrania dostępne są na stronie internetowej: w zakładce RPO WP / Promocja projektów Kontakt Poprawność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych moŝna skonsultować pod adresem: Referat Informacji i Pomocy Technicznej RPO WP Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku Maciej Grzywacz, tel , Małgorzata Mroczkowska, tel , 11

12 4. Wymagania odnośnie znaków graficznych 4.1. Emblemat Unii Europejskiej 4 Na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych naleŝy zamieścić emblemat Unii Europejskiej wraz z podpisem Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ 4 Źródło: Portal Unii Europejskiej 12

13 Opis geometryczny Emblemat jest w formie niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny okrąg, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. KaŜda z gwiazd posiada pięć ramion połoŝonych na obwodzie niewidzialnego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej co oznaczy, Ŝe jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leŝą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna. Przepisowe kolory: NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) jest kolorem powierzchni prostokąta PANTONE (PANTONE YELLOW) jest kolorem gwiazd. 13

14 Reprodukcja jednobarwna JeŜeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle. W sytuacji, gdy jedynym dostępnym kolorem jest niebieski (oczywiście musi to być odbity niebieski/reflex Blue), tło powinno być wydrukowane w maksymalnym nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tym tle białymi gwiazdami. Reprodukcja na kolorowym tle Reprodukcji emblematu najlepiej dokonywać na białym tle. NaleŜy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeŝeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim. Jeśli jest się zmuszonym do dokonania reprodukcji na kolorowym tle, naleŝy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta. 14

15 Przykłady błędnych reprodukcji Emblemat jest odwrócony do góry nogami. Gwiazdy nie są ustawione w pozycji pionowej. Gwiazdy są niewłaściwie rozmieszczone w okręgu: powinny być ustawione tak jak godziny na tarczy zegara. Podręcznik graficzny emblematu Unii Europejskiej dostępny jest na stronie internetowej: Logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny 5. Na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych naleŝy zamieścić logo Narodowej Strategii Spójności. Znak graficzny jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu. Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednej z gwiazd, jak równieŝ niebieski kolor tła. Nawiązuje równieŝ do symboliki flagi Polski kolory pozostałych dwóch gwiazd. 5 Źródło: Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata

16 Logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny Znak programu w wersji uzupełniającej Logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny Znak programu w wersji podstawowej Logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny Znak programu w wersji uzupełniającej (moŝna stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach) Logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny - Znak programu w wersji monochromatycznej (uzupełniającej)- negatyw Logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny - Znak programu w wersji monochromatycznej (uzupełniającej)- pozytyw Wymagania dotyczące powyŝszego znaku graficznego z logotypem do pobrania są szczegółowo opisane w Księdze Identyfikacji Wizualnej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 16

17 4.3.Logo Pomorskie w Unii. Na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych naleŝy zamieścić logo regionalne Pomorskie w Unii. Znak graficzny Pomorskie w Unii stworzony został jako wizualizacja regionalnego produktu europejskiego 6. Regionalny produkt europejski stworzony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Promuje on fundusze europejskie w regionie i ma wyróŝniać województwo pomorskie na tle innych regionów Polski. C:100, M:80, Y:0, K:0 C:0, M:0, Y:0, K:100 6 System działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie funduszy UE dla Województwa Pomorskiego na lata

18 C:0, M:20, Y:100, K:0 (KOLOR NAPISÓW) C:0, M:10, Y:79, K:0 (KOLOR TŁA TARCZY HERBOWEJ) C:0, M:100, Y:100, K:0 Logo Pomorskie w Unii monochrom negatyw Logo Pomorskie w Unii monochrom pozytyw C:0, M:0, Y:0, K:100 18

19 Logo Pomorskie w Unii oraz pozostałe znaki potrzebne do prawidłowej promocji projektów znajdują się na stronie internetowej Departamentu Programów Regionalnych, w zakładce RPO WP / Promocja projektów : 19

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI PROJEKTÓW UE DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 21 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia... Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2007 r.

Katowice, grudzień 2007 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI Katowice, grudzień 2007 r. Spis treści CEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1836/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 24 kwietnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR 1836/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 24 kwietnia 2013 roku. UCHWAŁA NR 1836/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 24 kwietnia 2013 roku. W SPRAWIE: Zmiany dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 956/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 lipca 2013 r. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 21 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA

PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA Promocja i informacja projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Szczecin, czerwiec 2013 r. 1 1. Podstawy Prawne... 3 2. Oznaczanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Program Ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi SOLID

Program Ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi SOLID Program Ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi SOLID Wytyczne dla partnerów projektów realizowanych w trybie bezkonkursowym według nowych zasad implementacyjnych w ramach Funduszu Granic

Bardziej szczegółowo

Standard kolorystyki materiałów informacyjno-promocyjnych

Standard kolorystyki materiałów informacyjno-promocyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zasady prowadzenia działań informacyjno promocyjnych dla Beneficjentów Końcowych Sektorowego Programu operacyjnego SPOT Standard kolorystyki materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja

Promocja i informacja Promocja i informacja Działania promocyjne i informacyjne to nieodłączny element procesu wdraŝania projektu, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. KaŜdy beneficjent ma obowiązek informowania

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności,

Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności, OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Informacje

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, październik

Bardziej szczegółowo

2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE Załącznik do Uchwały nr 2056/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2008 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3901/10 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2010 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI Poznań, 19.06.2008 r. Spis treści Rozdział 1 - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Szczecin, styczeń 2013 r. 1 1. Podstawy Prawne... 3 2. Oznaczanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR

Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR Marzec 2005 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne informacje...3 II. Działania informacyjne i reklamowe...3 III. Instrumenty informacji i promocji...4

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO SZCZEGÓŁOWY OPIS EMBLEMATU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ LITERNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Szczecin, sierpień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 155/2249/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2009 r.

Załącznik do Uchwały nr 155/2249/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2009 r. Załącznik do Uchwały nr 155/2249/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2009 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji Rzeszów, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I. Tablice informacyjne. 1. Tablice informacyjne są umieszczane przez beneficjenta,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Załącznik do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Toruń,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Zielona Góra, sierpień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Promocja w projektach

Promocja w projektach INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Promocja w projektach Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Interreg V-A RCz-PL 25 kwietnia 2017 r., Bielsko-Biała Promocja - dokumenty Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Załącznik nr 7 do SIWZ Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów Projekt pt. Regionalny System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały. Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia.. 2010 r.

Załącznik do Uchwały. Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia.. 2010 r. Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia.. 2010 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Marzec 2010 r. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 92/1077/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Lista zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Katowice, maj 2011 r.

Katowice, maj 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI Katowice, maj 2011 r. Spis treści 1. Cel promocji...3

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 303/6069/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 303/6069/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Z dnia 4 sierpnia 2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 303/6069/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Z dnia 4 sierpnia 2010 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów. Wersja 2.0 Zielona Góra, 8 czerwca 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne...

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 30/05/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja

Promocja i informacja Promocja i informacja 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. Katowice, 23 listopada 2017 r.

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. Katowice, 23 listopada 2017 r. Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER Katowice, 23 listopada 2017 r. Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wstępny projekt Departament Informacji i Promocji Warszawa, 12.12.2014 r. Księga

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 12/12/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 12/12/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 12/12/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów

Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Obowiązki informacyjno promocyjne beneficjentów Wydział Informacji i Promocji 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

w zakresie informacji i promocji

w zakresie informacji i promocji Twój pomysł, europejskie pieniądze Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Lublin, kwiecień 2010

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Wytyczne dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Wytyczne dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Szczecin, czerwiec 2013 r. owiedz się więcej SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny.

Wzór wizualizacji 1. Na informację o dofinansowaniu projektu składają się oznakowanie oraz komunikat słowny. Wzór wizualizacji 1 Załącznik nr 5 Zgodnie z 2 ust. 1 i 3 umowy każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ

Wytyczne. Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska

INTERREG V-A Republika Czeska Polska. Promocja projektu. Szkolenie z Kontrolerem. Program Interreg V A Republika Czeska Polska Promocja projektu Szkolenie z Kontrolerem Program Interreg V A Republika Czeska Polska Wałbrzych: 8 czerwca 2017 r. Ramy prawne: INTERREG V-A Republika Czeska Polska Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Publikacja Zasady wizualizacji Stowarzyszenia Solna Dolina zawiera reguły. stosowania znaku Lokalnej Grupy Działania Solna Dolina wraz z opisem

Publikacja Zasady wizualizacji Stowarzyszenia Solna Dolina zawiera reguły. stosowania znaku Lokalnej Grupy Działania Solna Dolina wraz z opisem Spis treści 1. WSTĘP 3 2. OMÓWIENIE ZNAKU LGD SOLNA DOLINA 4 2.1. Znak LGD Solna Dolina w pełnej wersji kolorystycznej... 4 2.2. Znak LGD Solna Dolina w wersji monochromatycznej... 4 3. INFORMACYJNE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r.

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego

Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego Załącznik nr 12 do Umowy Operacyjnej nr [*] Obowiązki informacyjno - promocyjne Pośrednika Finansowego 1. Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 6 do SIWZ Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Zatwierdziła: Data: Wykaz skrótów: PIFE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do Planu komunikacji PO KL Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu?

2. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach Projektu? Załącznik nr do Umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów 1. Jakie są obowiązki informacyjne beneficjenta? Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu)

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU

PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU PROMOCJA I INFORMACJA PROJEKTU Szczecin, 14 kwietnia 2008 Anna Błeszyńska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Podstawy prawne Narzędzia informacji i promocji

Bardziej szczegółowo

Katalog identyfikacji wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Katalog identyfikacji wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały nr 186 /2011 Zarządu PFRON z dnia 8 września 2011 r. Katalog identyfikacji wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wstęp Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe do IZ, IP i IW PO IG

Dane teleadresowe do IZ, IP i IW PO IG Dane teleadresowe do IZ, IP i IW PO IG Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa Więcej

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1191/12 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu z dnia 11.10.2012 r. Zasady oznakowania przedsięwzięd dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja II Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93 / 1658

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - rejestr wprowadzonych zmian Rozdział 1. Podstawy i zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Zasady promocji projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 1 Co to jest promocja projektu? to wszystkie skoordynowane działania komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Niezwłocznie po rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawowy dokument dotyczący

Bardziej szczegółowo