Poddziałanie pytania i odpowiedzi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi:"

Transkrypt

1 Poddziałanie pytania i odpowiedzi: 1. Czy wkład własny (1,5%) musi być pieniężny? Nie. W dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków z dnia 20 lutego 2008r., w rozdziale 4.8; Podrozdział 8 wkład niepieniężny, zapisano, że wkład własny może być wniesiony w formie niepieniężnej. W ramach Poddziałania wkład własny może być również wniesiony w postaci wynagrodzenia osób angażowanych do projektu (np. nauczycieli uczestniczących we wsparciu). 2. Czy w ramach Poddziałania można doposażyć przedszkole? Czy można zorganizować plac zabaw dla przedszkolaków, oprócz oczywiście wydłużenia godzin pracy przedszkola itd.? Tak, w ramach cross-financingu można (o ile wynika to z potrzeby realizacji projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań) doposażyć placówkę przedszkolną i zorganizować plac zabaw. Wartość wydatków planowanych we wniosku w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. Szczegółowe zasady i wyjaśnienia dotyczące korzystania z formy cross-financingu, zawarte są w dokumencie Zasady finansowania PO KL z dn. 25 lutego 2008 r, w podrozdziale Czy szkoła podstawowa może być Wnioskodawcą? Czy jeden Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków (np. Gmina)? Szkoły są jednostkami podległymi organom prowadzącym, bez samodzielności finansowej. W związku z tym wnioski w takim przypadku powinny składać organy prowadzące szkół. W przypadku szkół niepublicznych możliwość samodzielnego składania wniosków uzależniona jest od uprawnień dyrektora wskazanych w statucie lub innych dokumentach (jest to rozstrzygane indywidualnie). Projektodawca może złożyć dowolną ilość wniosków o dofinansowanie. 4. Czy Rada Gminy powinna podjąć uchwałę w sprawie określenia siedziby przedszkoli? Przedszkole powinno być tworzone z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych, wynikających z przepisów samorządowych i oświatowych za co odpowiada beneficjent. IP nadzoruje realizację projektu wyłącznie pod względem zgodności z zasadami PO KL. IP nie wymaga dostarczania uchwały w sprawie określenia siedziby przedszkola. 5. Jak spełnić kryterium strategiczne (pkt 4.5) dokumentacji konkursowej w projekcie promocyjnym? Czy spełniając kryterium strategiczne można otrzymać powyżej 100 pkt? Punkt 4.5 dokumentacji konkursowej Poddziałania dotyczy oceny wniosków pod względem spełnienia przez nie szczegółowych kryteriów strategicznych. W procedurze konkursowej w ramach Poddziałania stosowane będzie jedno kryterium strategiczne: - premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do dzieci: z terenów wiejskich, pochodzenia romskiego, dzieci niepełnosprawnych lub z rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego premia dodatkowe 20 punktów.

2 Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Wnioski, które spełnią kryterium strategiczne, otrzymają premię punktową. Projekty, które nie spełnią kryterium strategicznego nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie 0-1, tzn. spełnia - nie spełnia. Projekt, który otrzymał w trakcie oceny merytorycznej maksymalną ilość punktów i spełnił kryterium strategiczne może otrzymać 120 punktów. W przypadku projektów promocyjnych nie jest określana grupa docelowa, w związku z czym kryterium grupy docelowej nie ma tutaj zastosowania i nie jest możliwe uzyskanie premii punktowej. Projekt może więc otrzymać punkty jedynie za spełnianie kryteriów ogólnych. 6. Czy zakup zabawek ma być sfinansowany w ramach cross-financingu, czy w ramach kosztów bezpośrednich? Cross-financing to zasada, zgodnie z którą możliwe jest kwalifikowanie kosztów na zakup sprzętu i wyposażenia oraz dostosowania pomieszczeń do potrzeb realizacji projektu. Koszty cross-financingu zawsze zawierają się w kosztach bezpośrednich (nie ma możliwości finansowania zakupu sprzętu w ramach puli środków na koszty pośrednie). Dany zakup kwalifikowany jest jako zakup sprzętu (a więc musi zostać oznaczony jako cross-financing), jeżeli ze względu na wartość jednostkową zostaje wpisany na ewidencję wartościową lub wartościowo-ilościową w danej instytucji. 7. Czy można wynająć oddzielnie biuro na okres realizacji projektu? Tak. Na okres realizacji projektu można wynająć biuro w ramach kosztów pośrednich, o których mowa w rozdz Zasad finansowania PO KL z dn. 25 lutego 2008 r. 8. Jaki procent kwoty uzyskanej z projektu można przeznaczyć na modernizację obiektu przedszkolnego? W ramach wsparcia objętego cross-financingiem możliwe jest dostosowanie budynków, pomieszczeń, miejsc pracy do potrzeb realizacji projektu. Wartość wydatków w ramach crossfinancingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. 9. Czy w ramach projektu można wybudować plac zabaw i zatrudnić instruktora na tym obiekcie? Tak. W ramach cross-financingu (do 10 % wartości projektu), możliwe jest stworzenie placu zabaw dla przedszkolaków (o ile wynika to z potrzeby realizacji projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań). Zasady finansowania w ramach cross-financingu zawarte są w dokumencie Zasady finansowania PO KL z dn. 25 lutego 2008 r. rozdz Na placu zabaw może zostać w ramach projektu zatrudniona odpowiednia osoba odpowiedzialna za wychowanków. 10. Czy Parafia rzymsko-katolicka może ubiegać się o dofinansowanie w celu utworzenia przedszkola?

3 W ramach Poddziałania Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Parafia rzymsko-katolicka może więc również być Wnioskodawcą. W takim przypadku przedszkole niepubliczne musi zostać stworzone w sposób zgodny z przepisami krajowymi m.in. przepisami oświatowymi, co zagwarantować powinien Wnioskodawca. 11. Jakie kwalifikacje powinien mieć zatrudniony w ramach projektu personel? Zatrudniony personel pedagogiczny powinien mieć kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogami przepisów oświatowych. Jeżeli chodzi o personel zarządzający projektu, to IP nie stawia tutaj żadnych warunków. Każdorazowo zaplecze kadrowe Wnioskodawcy jest opisywane w punkcie 3.5 wniosku i stanowi element jego oceny dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów. 12. Kto składa wniosek: przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę, czy Gmina? Kto podpisuje wniosek w przypadku przedszkola? Możliwość składania wniosków zależy od samodzielności prawnej i finansowej danego podmiotu. W przypadku publicznych placówek oświatowych Wnioskodawcą zawsze jest ich organ prowadzący. W pozycji wnioskodawca (punkty wniosku) winno się wpisać w tym przypadku nazwę gminy oraz ewentualnie nazwę przedszkola publicznego. Oczywiście wójt lub burmistrz może upoważnić np. dyrektora przedszkola do złożenia wniosku, podpisania umowy, realizacji projektu oraz jego rozliczenia lub też do zrealizowania części tych czynności (jednak wykonuje on te czynności w imieniu organu prowadzącego). 13. Czy Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek obejmujący kilka przedszkoli, czy może złożyć oddzielne projekty na każde przedszkole? Treść wniosku i jego zakres merytoryczny zależy od Wnioskodawcy może być to projekt przygotowany dla jednego przedszkola lub dla kilku. Należy przy tym pamiętać o kwocie dofinansowania dostępnej dla jednego projektu o obecnie trwającym konkursie 100 tysięcy PLN. Jeden podmiot może złożyć dowolną ilość wniosków o dofinansowanie. 14. Czy w ramach Poddziałania 9.1.1, można realizować projekty, mające na celu tworzenie punktów przedszkolnych i zespołów przedszkolnych? Czy można składać wnioski mające na celu rozszerzenie, np. podniesienie stopnia organizacyjnego działalności istniejącego przedszkola? Tak, można ubiegać się o dofinansowanie, składając projekty, mające na celu tworzenie zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych. Można składać projekty, które mają na celu wsparcie istniejących przedszkoli, zgodnie z celami zawartymi w dokumentacji konkursowej. Formy wsparcia możliwe do realizacji określa Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. 15. Czy w ramach projektu można zorganizować dożywianie dla dzieci? Tak.

4 16. Czy poprzez spełnienie kryteriów strategicznych rozumieć należy spełnienie wszystkich warunków (dzieci niepełnosprawne, dzieci korzystające z pomocy społecznej, dzieci romskie), czy tylko wybranego? Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Projektodawca, którego wniosek obejmował będzie wsparciem którąkolwiek grupę dzieci, przewidzianą w kryterium strategicznym, otrzymuje premię 20 punktów (z zastrzeżeniem, że wszystkie dzieci otrzymujące wsparcie będą należały do którejś z wymienionych grup). Jeśli Wnioskodawca nie spełni kryterium strategicznego, jego projekt nie traci punktów otrzymanych na etapie oceny merytorycznej. 17. Czy możliwe jest pobieranie opłat od uczestników projektu, np. odpłatność za wyżywienie w przedszkolu? Pobieranie opłat za wyżywienie w przedszkolu zależy od Wnioskodawcy. Podczas oceny merytorycznej projektu oraz jego ralizacji będzie to traktowane jako przychód projektu, a więc będzie pomniejszać kwotę dofinansowania (w budżecie projektu należy ująć koszty wyżywienia, a następnie wskazać jako kwotę wnioskowaną koszty całości projektu wraz z wyżywieniem pomniejszone o ową kwotę). Wyżywienia przedszkolaków można również wcale nie ujmować w zapisach wniosku, ani w budżecie projektu. Koszty wyżywienia są rozliczane w takim przypadku w ramach bieżącej działalności instytucji. 18. Czy Wnioskodawcą może być osoba fizyczna planująca założenie prywatnego przedszkola? Osoba ta ma doświadczenie w zarządzaniu oświatą oraz w realizacji i rozliczaniu małych grantów? Czy warunkiem niezbędnym jest prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie? Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL z dn. 13 marca 2008 r. (wchodzący w życie w województwie podkarpackim w dn. 31 marca 2008 r.), Wnioskodawcą w Poddziałaniu mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w związku z czym niezbędne jest prowadzenie działalności w tym zakresie już w momencie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 19. Czy w czasie składania wniosku wymagane jest w 100% przystosowanie lokalu do prowadzenia przedszkola? Każdy wniosek stanowi odrębną całość wynikającą z konkretnej sytuacji Wnioskodawcy. Może się zdarzyć, że w momencie składania wniosku nie jest jeszcze przygotowany lokal, w którym zorganizowane będzie przedszkole. Całość działań podejmowanych w projekcie powinna być opisana we wniosku i powinna gwarantować możliwość przeprowadzenia projektu zgodnie z zapisami wniosku. 20. Co to jest wartość dodana projektu? W projekcie może być zawarta tzw. wartość dodana. Wnioskodawca może zaproponować takie przedsięwzięcia, które będą uzupełnieniem dotychczas prowadzonej praktyki o nowe, innowacyjne elementy, bardziej efektywne, niemożliwe do zrealizowania bez wsparcia z EFS.

5 Wartością dodaną jest to, co jest możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji projektu i należy wykazać ją już na etapie przygotowania projektu. Przez wartość dodaną projektu, realizowanego przy wsparciu EFS można rozumieć np.: - osiągnięcie dodatkowych rezultatów, takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem, - osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne oraz wykazanie, czy istnieje związek między tymi rezultatami, a dodatkowym wsparciem z EFS, - dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS, - wsparcie dotychczasowej działalności Beneficjenta odzwierciedlającej cele programów operacyjnych, która bez wsparcia z EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie, - inwestycje w całkowicie nowe oraz innowacyjne działania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych Beneficjenta. 21. Czy rozliczenie projektu w ramach Poddziałania można zaplanować do realizacji w terminie (okresie) realizacji projektu? Harmonogram realizacji projektu może obejmować sekwencję działań podejmowanych przed bezpośrednim wdrożeniem formy wsparcia lub po zakończeniu jej realizacji (np. przed: przygotowanie materiałów, promocja, rekrutacja; po: przeprowadzenie kampanii informacyjnej, zakończenie finansowe projektu). Wszystkie tego typu założenia projektu stanowią element oceniany przez Komisję Oceny Projektów i mogą być przez nią kwestionowane w ramach negocjacji. Koszty kwalifikowalne są jedynie w okresie realizacji projektu (wskazanym w punkcie 1.8 wniosku), natomiast na złożenie końcowego wniosku o płatność Beneficjent ma dodatkowo 30 dni kalendarzowych od zakończenia tego terminu. Wynika to z konieczności uwzględnienia zobowiązań finansowych opłacanych w kolejnym miesiącu np. odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od personelu projektu itp. 22. Zamierzamy przy realizacji projektu, wejść we współpracę z Fundacją. Czy na etapie składania wniosku trzeba to udokumentować? Tak na etapie składania wniosku należy opisać partnerstwo: wskazać partnerów (punkt 2.8 wniosku) oraz opisać rolę parterów w punkcie 3.5 wniosku. Zgodnie z dokumentacją konkursową w momencie składania wniosku lidera powinno wiązać z partnerem porozumienie (np. w postaci podpisanego listu intencyjnego). Porozumienie to (list intencyjny) nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie, powinien znajdować się jednak w dokumentacji Wnioskodawcy. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie umowy partnerskiej (jej kopia stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie realizacji projektu). Wymagania odnośnie treści porozumienia i umowy zostały opisane w dokumentacji konkursowej. 23. Czy data 31grudnia 2009 r. oznacza rzeczowe, czy finansowe zakończenie realizacji projektu? Data ta sugeruje zakończenie realizacji działań podejmowanych w ramach projektu (w ramach systemu wdrażania PO KL nie funkcjonują pojęcia rzeczowego i finansowego zakończenia projektu, a jedynie termin realizacji wskazany w punkcie 1.8 wniosku, w którym zamykać się mają wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie realizacji

6 projektu). Data wskazana w punkcie dokumentacji konkursowej nie jest datą wiążącą (nie została wskazana jako kryterium dostępu). 24. Jak zatrudnić obsługę księgową (umowa zlecenie, nagroda lub premia zadaniowa)? Obsługa księgowa projektu powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Możliwe jest również zlecenie obsługi księgowej na zewnątrz instytucji (np. do biura rachunkowego). 25. Czy środki z Programu Integracji Społecznej mogą stanowić wkład własny? Nie. Wkład własny powinien pochodzić ze środków JST. 26. Czy przy rozliczaniu projektu dopuszczalne są przesunięcia między pozycjami budżetu? W ramach budżetu projektu wiążące są kwoty przeznaczone na realizację danego zadania (ujęte w budżecie projektu część IV wniosku). Koszty jednostkowe, ujęte w budżecie szczegółowym (załącznik do wniosku) nie są wiążące służą ocenie projektu (wskazują sposób oszacowania wartości poszczególnych zadań w projekcie). Możliwa jest więc zmiana poszczególnych kosztów jednostkowych, z zastrzeżeniem zachowania ogólnych zasad budżetu wskazanych we wniosku (kwoty przeznaczone na wynagrodzenie personelu, poziom cross-financingu itp.). Jeżeli chodzi o przesunięcia pomiędzy środkami przeznaczonymi na poszczególne zadania, to w podrozdziale Wprowadzenie zmian do projektu w Zasadach finansowania PO KL z dn. 25 lutego 2008 r., zapisane jest, że dopuszczalne jest dokonywanie przez beneficjentów przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie/zadania, na które przesuwane są środki. Dokonywanie takich przesunięć nie wymaga informowania Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem, że: - przesunięcia nie zwiększają wysokości środków na wynagrodzenie personelu w ramach danego zadania; - przesunięcia nie wpływają na wysokość i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej w ramach projektu. Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody podmiotu, będącego stroną umowy w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia zmiany. Dokonywanie przez beneficjenta przesunięć wydatków pomiędzy latami realizacji projektu (poprzez zmianę w składanym wniosku harmonogramu płatności załączonego do umowy), jest możliwe za zgodą instytucji będącej stroną umowy, bowiem instytucja ta może nie mieć zabezpieczonych środków na realizację projektów w ramach Działania/Priorytetu. W przypadku wprowadzania zmian do projektu, wydatki wynikające z tych zmian mogą zostać uznane za kwalifikowane pod warunkiem zatwierdzenia zmian w projekcie przez podmiot będący stroną umowy. W związku z powyższym, w takiej sytuacji beneficjent do czasu zatwierdzenia zmian przez podmiot będący stroną umowy ponosi wydatki na własne ryzyko. 27. Jeśli ośrodek był prowadzony z projektu, np. Fundacja Elementarz, czy po skończeniu projektu szkoła, na terenie której był ten ośrodek może ubiegać się o środki na nowy ośrodek?

7 Tak, nie ma zastrzeżeń formalnych co do Wnioskodawcy (dotyczących sposobu powstania danego ośrodka, jego statusu prawnego, czasu funkcjonowania itp.). 28. Czy z jednego projektu należy ubiegać się o finanse dla jednego ośrodka, czy też więcej, czy są dodatkowe punkty za współpracę? Kryterium partnerstwa nie zostało wskazane jako strategiczne, w związku z czym za jego spełnianie nie można otrzymać dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej, jednak realizacja zasady partnerstwa wpływa na jakość projektu (może być uznana za jego wartość dodaną) i przez to wpływa na ocenę merytoryczną (ilość przyznanych punktów). 29. Jeśli wniosek z danej gminy dotyczy istniejących przedszkoli, czy to będzie jeden wspólny projekt, czy też można złożyć kilka osobnych wniosków? Czy sugerowana kwota od do , będzie dotyczyła całości, czy też pojedynczego przedszkola? Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków. Treść wniosku i jego zakres merytoryczny zależy od Wnioskodawcy może być to projekt przygotowany dla jednego przedszkola lub dla kilku. Maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości zł., może otrzymać każdy projekt, który otrzyma stosowną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej zł. to maksymalna wartość dofinansowania, czy w tej sumie należy ująć 1,5% wkładu własnego? W ramach Poddziałania maksymalna kwota dofinansowania wynosi , i w tej kwocie winien mieścić się wkład własny. W procedurze konkursowej wymagane jest wniesienie od JST wkładu własnego w wysokości 1,5% wartości projektu. 31. Czy okres realizacji projektu obejmował będzie tylko czas działalności placówki przedszkolnej, czy należy dodać kilka miesięcy na rozliczenie? Wnioskodawca powinien indywidualnie zaplanować czas na rozliczenie projektu. Projektodawca w harmonogramie działań, w rozliczeniu budżetu ustala okres rozliczenia wniosku. Beneficjent składa również sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. 32. Za który rok Gmina ma załączyć do wniosku bilans, czy za 2007, czy za 2008 rok? Projektodawca powinien złożyć dokumenty finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy, czyli Czy żywienie dzieci w przedszkolu będzie kosztem pośrednim, czy bezpośrednim. Posiłki dla wychowanków będą przygotowywane w stołówce szkolnej. Jak to należy udokumentować?

8 Wyżywienie dla dzieci w wieku przedszkolnym jest kosztem bezpośrednim. We wniosku należy opisać je jako przewidziane do realizacji zadanie i umieścić koszty wyżywienia dla dzieci w budżecie projektu. Rozliczenie tego typu wydatków jest analogiczne do wszystkich innych kosztów bezpośrednich i odbywa się na podstawie dokumentów finansowych (szczegóły określają Zasady finansowania PO KL z dn. 25 lutego 2008 r., rozdział 3 Rozliczanie wydatków, podrozdział Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków). 34. Czy wkład własny dotyczy również stowarzyszeń? Tak, w każdym projekcie obligatoryjnie wnoszony jest wkład własny Jednostki Samorządu Terytorialnego, niezależnie od formy prawnej Wnioskodawcy. Jeśli Stowarzyszenie jest Projektodawcą, powinno zawrzeć umowę partnerską z JST. 35. Czy dzierżawa (najem) budynków na przedszkole może być sfinansowane ze środków EFS? Tak. Opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz obejmują koszty pośrednie. Koszty pośrednie wyjaśnione są i opisane w dokumencie Zasady finansowania PO KL z dn. 25 lutego 2008 r., rozdz Koszty pośrednie. 36. Czy Beneficjent musi mieć biuro w województwie podkarpackim już na etapie składnia wniosku, czy może wynająć biuro na okres realizacji projektu, a potem przechowywać dokumenty w województwie podkarpackim? Wnioskodawca musi posiadać (lub wynajmować) biuro na terenie województwa podkarpackiego w okresie realizacji projektu (wskazanej w punkcie 1.8 wniosku) i powinien udostępniać pełną dokumentację organowi kontrolującemu w terminie obowiązkowego przechowywania dokumentacji. 37. Czy JST licząca powyżej 25 tys. mieszkańców, może złożyć projekt realizowany w miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców? Tak. Ważny jest nie status Wnioskodawcy, ale fakt kierowania wsparcia w ramach projektu do grup odbiorców zamieszkujących tereny gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa podkarpackiego.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci objętych wsparciem w ramach projektu? Czy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.1.1 PO KL Pytanie nr 1: Czy projekt nie przekraczający

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.1.1 PO KL Pytanie nr 1: Czy jest możliwe pobieranie opłat od rodziców zarówno

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r.

Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r. Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r. 1. W jaki sposób zaplanować w budżecie środki na zastępstwo za nauczyciela, który się rozchorował (wpis we

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

W trakcie realizacji projektu opłaty od rodziców mogą być traktowane jako przychód projektu lub jako wkład własny.

W trakcie realizacji projektu opłaty od rodziców mogą być traktowane jako przychód projektu lub jako wkład własny. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkań informacyjnych dot. konkursów nr: 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. i 35/POKL/9.1.1/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA w sprawie: szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 3 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 18 grudnia 2015 r. W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 10/V. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2015 r.

DRUK NR 10/V. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE DRUK NR 10/V w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA. z dnia 18 września 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA. z dnia 18 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA z dnia 18 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Pytania od Ośrodków:

Pytania od Ośrodków: Pytania od Ośrodków: 1. Czy w projekcie systemowym przewidzianym na lata 2014/2015 mogą uczestniczyć te same osoby, co w latach poprzednich, z którymi już były zawarte kontrakty socjalne w ramach projektu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.

Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1. Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 RPOWP PYTANIE 1 W Regulaminie konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r. Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020 Warszawa, 29 lipca 2014 r. Założenia ogólne Podkreślenie znaczenia weryfikacji potencjału

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 7892 UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 11 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 października 2014 r. Poz. 2772 UCHWAŁA NR XLIII/264/2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 11 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.2016 z dnia stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr.2016 z dnia stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr.2016 Projekt w sprawie reasumpcji uchwały Nr XIX.183.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2015. z dnia.2015 r

UCHWAŁA NR./2015. z dnia.2015 r UCHWAŁA NR./2015 RADY z dnia.2015 r w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/86/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/86/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XI/86/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo