PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy ul. Zbyszka Godlewskiego 1 w Elblągu w ramach programu Radosna Szkoła Kody CPV: roboty w zakresie kształtowania placów zabaw wyposażenie placów zabaw usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu ul. Zbyszka Godlewskiego 1 Sporządził: Małgorzata Kozłowska SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. CZĘŚĆ GRAFICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 do PFU - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ZAŁĄCZNIK NR 2 do PFU - Wypis z rejestru gruntów ZAŁĄCZNIK NR 3 do PFU - Kopia mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 ZAŁĄCZNIK NR 4 do PFU - Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów informacyjnych z zaznaczoną granicą inwestycji ZAŁĄCZNIK NR 5 do PFU - Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych 1

2 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1.Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr ewid. 252, obręb 15 przy ul. Zbyszka Godlewskiego 1 w Elblągu. Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako duży plac zabaw t.j. o powierzchni ok.500m 2, w ramach programu Radosna Szkoła, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. Teren przeznaczony pod lokalizację placu zabaw obecnie użytkowany jest jako część boiska szkolnego o nawierzchni z płyt chodnikowych Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok.500 m 2 w tym: a. nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny ok. 240 m 2, b. nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inna nawierzchnią syntetyczną - ok. 50 m 2 c. zieleń - ok. 210 m Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy Zestawienie działek geodezyjnych działka nr 252, obręb 15, Elbląg Obecne zagospodarowanie działki: Na terenie działki zlokalizowany jest budynek szkoły oraz ogrodzone boisko sportowe Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu szkolnego placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym: Ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); Uchwały Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła ; 2

3 Uchwały Nr 216/2010 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła ; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 ze zm.); Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69); W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: koncepcję programowo - przestrzenną - 2 egz. projekt budowlany, wykonawczy - 4 egz. przedmiar robót budowlanych - 2 egz. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz Inne uwarunkowania. Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych; Teren przewidziany do realizacji placu zabaw otoczony jest urządzeniami sportowymi - boisko sportowe. W projekcie szkolnego placu zabaw należy przewidzieć przejście na boisko oraz możliwość przejazdu na boisko pojazdu ratunkowego. Ewentualne uszkodzenia w/w urządzeń sportowych należy usunąć i urządzenia doprowadzić do stanu pierwotnego. W czasie trwania budowy sąsiadujące boisko nie będzie użytkowane. Powstałe w trakcie wykonywania robót: materiały drogowe pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca złoży na terenie przylegającym do placu zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegającym do placu zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów 3

4 i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wymienionymi w CZĘŚCI INFORMACYJNEJ pkt Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Informacje ogólne. W ramach przedmiotu zamówienia należy: wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robot, wykonać dostawę i montaż urządzeń, wykonać roboty budowlane, uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania, przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń Opis ogólny zadania inwestycyjnego Opis ogólny Plac zabaw powinien być wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy), następującego rodzaju: zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci, różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw: nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011-Tieforange, zgodnie z Polskimi Normami, nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnię syntetyczną, w kolorze niebieskim w odcieniu PANTEON: 540C, RAL: 5003 Saphirblau, zgodnie z Polskimi Normami, oraz zielenią (trawa i inne rośliny), przy czym: w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni ok.500 m 2 - nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 240 m 2, ok. 50 m 2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a ok. 210 m 2 powierzchni powinno być pokryte zielenią W ramach przedsięwzięcia budowlanego należy wykonać zgodnie z rządowym programem Radosna Szkoła : Plac zabaw obejmujący n/w, minimalny, przykładowy zakres urządzeń: zestaw zabawowy składający się z trzech wież kpl.1 4

5 huśtawka wagowa - 2 szt. huśtawka na sprężynie - 2 szt. huśtawka na sprężynie kwiatek - 2 szt. drabinka pozioma - 1 szt. równoważnia na sprężynach - 2 szt. drążki gimnastyczne - 1 szt. poręcze gimnastyczne - 1 szt. sieć z lin w kształcie stożka lub innym - 2 szt. potrójna ścianka wspinaczkowa - 1 szt. ławka z wieszakiem na tornistry i odzież - 2 szt. metalowy kosz na śmieci - 2 szt. ławka z oparciem 2 szt. tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1 szt. Zagospodarowanie terenu placu zabaw Wykonanie nawierzchni placu zabaw w postaci: nawierzchni bezpiecznej piankowej lub gumowej (amortyzującej upadek dziecka z wysokości) nawierzchni syntetycznej typu tartan na ciągach pieszych nawierzchni zielonych (trawników) Zakłada się wygrodzenie placu zabaw dla dzieci od pozostałej części terenu poprzez nasadzenie formowanego żywopłotu z uwzględnieniem dojścia oraz wjazdu pojazdów ratunkowych na boisko Opis urządzeń Znajduje się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przykładowych urządzeń zabawowych. 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych sprzętu rekreacyjnego: b) powinien posiadać 60 miesięczny okres gwarancji; c) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, d) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach e) powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia szkolnego placu zabaw, w tym w projekcie szkolnego placu zabaw. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placów zabaw na nawierzchniach bezpiecznych zaprojektować należy w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości min. 1,50 m. Zapewnić także należy przy lokalizacji huśtawek wahadłowych odległość min. 3,90 m w strefie nawierzchni bezpiecznej. f) wszystkie urządzenia powinny mieć certyfikaty bezpieczeństwa CE. 5

6 g) przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń (tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania). h) na szkolnym placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego Radosna Szkoła oraz regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych. Szczegółowe wymagania budowlano-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przykładowych urządzeń zabawowych. Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE: a) PN-EN :2009 b) PN-EN :2009 c) PN-EN :2009 d) PN-EN :2009 e) PN-EN :2009 f) PN-EN :2009 g) PN-EN :2009 h) PN-EN 1177: Wymagania dla nawierzchni szkolnego placu zabaw. Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników, w tym krawężników i obrzeży betonowych. Obrzeża betonowe dopuszcza się tylko jako element oddzielający teren zielony placu zabaw od pozostałego terenu działki. Obrzeża betonowe stosować jako zatopione zrównane z sąsiadującymi terenami zielonymi Nawierzchnie z tworzyw sztucznych a) Nawierzchnia bezpieczna Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (piankową, gumową) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą), do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn, o kolorystyce i funkcjach podanych w pkt Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %. 6

7 W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm: PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Grubość i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych urządzeń (maksymalna wysokość upadku; strefy bezpieczeństwa) Minimalna grubość nawierzchni musi amortyzować, zgodnie z w/w normami upadek dziecka z wysokości minimum 1,5m Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu b) Nawierzchnia komunikacji Projektuje się zastosowanie na chodniki piesze (ścieżki) nawierzchnię z wyrobów typu tartan (lub inna syntetyczna, rozwijalna lub wylewana, zgodna z wymogami przywołanej normy). Szerokość i kształt chodnika należy zaprojektować z uwzględnieniem możliwości przejazdu na boisko szkolne pojazdu ratunkowego. Nawierzchnię w/w ciągów należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 2,0 %. Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu Nawierzchnia trawiasta Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Projektowane szpalery żywopłotów oraz drzew i krzewów formowanych, stanowić mają jednocześnie barierę izolacyjną. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. Nawierzchnia oddzielona od pozostałego terenu działki, obrzeżami np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp. Obrzeża wykonane jako zatopione zrównane z terenami przylegającymi. 7

8 2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072); Warunki wykonania i odbioru robót, należy przyjmować zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom I Budownictwo ogólne., na podstawie których należy opracować Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót. W pozycjach opisujących przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. W PROGRAMIE FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Załącznik nr 1 do PFU. 2) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Przepisy prawa i normy przywołane w pkt CZĘŚCI OPISOWEJ PFU. 3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: a) wypis z rejestru gruntów, stanowiący Załącznik nr 2 do PFU b) kopia mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000, stanowiąca Załącznik nr 3 do PFU c) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów informacyjnych, stanowiąca Załącznik nr 4 do PFU d) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych, stanowiąca Załącznik nr 5 do PFU 8

9 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Opis przykładowych urządzeń zabawowych Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac może być wyposażony w inne urządzenia zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. oraz Uchwale Nr 216/2009 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. 1). Zestaw zabawowy składający się z trzech wież - wieża w kształcie sześciokąta, z rozłożystym daszkiem w formie parasola, zawierająca 6 podestów trójkątnych, tworzących spiralne schody na wysokość 2 m. - Zabezpieczenia w wieży wykonane z kolorowych płyt z grawerowanymi aplikacjami - Wieża kwadratowa z dachem dwuspadowym zawierająca podest na wysokości 1,36 m, na którym oparta jest zjeżdżalnia - Dostęp do podestu zapewnia wejście w formie spirali i łukowy pomost prowadzący z wieży sześciokątnej. - Wieża kwadratowa z dachem kopertowym zawierająca podest na wysokości 2 m, na którym oparta jest długa zjeżdżalnia. Dostęp do wieży zapewnia pośredni podest z drabinką łukową i pomost z wieży sześciokątnej w postaci zamkniętego tunelu. W dolnej części wieży ścianka, tworząca makietę zdjęciową. 9

10 DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne powinny mieć przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o średnicy nie mniejszej niż 120 mm W celu zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy powinny być dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górna powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastykowymi kapturami. Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. Dachy wykonane z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE), które nie wchłaniają wody, są odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Zabezpieczenia i ścianki wykonane z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE, ozdobione ciekawymi, wygrawerowanymi aplikacjami np. zwierząt, roślin lub postaciami z bajek. Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, pomosty, okucia, bariery zabezpieczyć farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. Do połączeń podzespołów z drewnem zastosować stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż tego typu połączenie, w odróżnieniu od łączników gwintowych zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów należy ukryć w plastykowych wkładkach. 2) huśtawka wagowa - tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa, - mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie na betonowych fundamentach - mechanizm łożyskowany, bezobsługowy 10

11 DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE Belka pozioma wykonana z 6 warstwowego drewna klejonego, sosnowego, toczonego cylindrycznie o średnicy nie mniejszej niż 140 mm W celu zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, belka powinna być dodatkowo ryflowana wzdłużnie. Ze względów bezpieczeństwa na obu końcach belki, należy od spodu zamontować gumowe odbojniki amortyzujące. Siedziska huśtawki i elementy, w których osadzone są uchwyty/rączki wykonane z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE), które nie wchłaniają wody, są odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Podstawa huśtawki wykonana z giętych rur, malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 3) Huśtawka na sprężynie - dwuosobowa huśtawka na podstawie ze sprężyny 11

12 DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE Belka pozioma wykonana z 4 warstwowego drewna klejonego, sosnowego. Siedziska huśtawki i elementy, w których osadzone są uchwyty/rączki wykonane z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE), które nie wchłaniają wody, są odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Belka zabezpieczona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty higieniczne. Sprężyna wykonana z pręta fi 18 mm, zabezpieczona farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. Górna część bujaka umocowana do sprężyny zakotwionej w betonowym fundamencie. 4) Huśtawka na sprężynie kwiatek - huśtawka w formie liścia koniczyny, umożliwiająca zabawę dla 4 dzieci 12

13 DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE Górna część bujaka umocowana do sprężyny zakotwionej w betonowym fundamencie. Użytkowa część bujaka wykonana z kolorowej płyty polietylenowych (HDPE), która nie wchłania wody, odpornej na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Sprężyna wykonane z pręta fi 18 mm, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. Uchwyt wykonany w formie obręczy z giętych rur, malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 5) Drabinka pozioma - urządzenie sprawnościowe w formie skośnej drabinki z 8 szczeblami z rur stalowych, oparta na 4 nogach drewnianych, mocowanych na stalowych kotwach 60 cm w gruncie na betonowym fundamencie DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne powinny mieć przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o średnicy nie mniejszej niż 120 mm W celu zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy powinny być dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Słupy tworzące konstrukcję nośną drabinki, należy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Szczeble drabinki mocowane za pomocą łączników z wykorzystaniem grubych wkrętów do drewna, uniemożliwiających obrót szczebli podczas użytkowania. 13

14 W celu usztywnienia konstrukcji, wzmocnić ją czterema zastrzałami z kolorowych płyt polietylenowych (HDPE), które nie wchłaniają wody, są odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Elementy metalowe zabezpieczyć farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 6) Równoważnia na sprężynach - urządzenie sprawnościowe, w postaci grubej drewnianej belki osadzonej na dwóch solidnych sprężynach zakotwionych w betonowych fundamentach ok. 60 cm w gruncie DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, belka o długości 300 cm wykonana z drewna sosnowego, klejonego z 6 warstw, o wymiarach 140 x 140 mm Belka zabezpieczona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty higieniczne. Sprężyny wykonane z pręta fi 18 mm, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 7) Drążki gimnastyczne - urządzenie sprawnościowe, posiadające 3 rurki, zamocowane na różnych wysokościach 80 cm, 100 cm, 150 cm 14

15 DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne powinny mieć przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o średnicy nie mniejszej niż 120 mm W celu zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy powinny być dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górna powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem trwale zamocowanymi plastykowymi kapturami. Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty higieniczne. Do połączeń podzespołów z drewnem zastosować stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż tego typu połączenie, w odróżnieniu od łączników gwintowych, zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów należy ukryć w plastykowych wkładkach. 8) Poręcze gimnastyczne - urządzenie sprawnościowe w formie poziomych poręczy z rur o długości 190 cm, szerokości: 57 cm, oparta na 4 drewnianych nogach, mocowanych na stalowych kotwach 60 cm w gruncie na betonowym fundamencie 15

16 DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne powinny mieć przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o średnicy nie mniejszej niż 120 mm W celu zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy powinny być dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górna powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem trwale zamocowanymi plastykowymi kapturami. Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty higieniczne. Do połączeń podzespołów z drewnem zastosować stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż tego typu połączenie, w odróżnieniu od łączników gwintowych zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów należy ukryć w plastykowych wkładkach. 9) Sieć z lin w kształcie stożka - urządzenie o średnicy podstawy 180 cm, zwężające się ku górze, tworzące pajęczą sieć z lin do wspinania - wysokość urządzenia 250 cm - konstrukcja oparta na stalowej rurze średnicy 160 mm, zakotwiona 100 cm poniżej gruntu w betonowym fundamencie. 16

17 DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE Liny polipropylenowe o średnicy od mm z rdzeniem stalowym Łączniki lin aluminiowe, odporne na zniszczenie. Elementy metalowe, malowane farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych 10) potrójna ścianka wspinaczkowa 17

18 Ścianka powinna być wykonana z materiałów odpornych na ciągłe działanie czynników atmosferycznych. Wysokość ścianki nie powinna przekraczać 3 m. Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków posiadających wymagane atesty higieniczne 11) ławka z wieszakiem na tornistry i odzież ławka umożliwia pozostawienie tornistrów lub odzieży Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi. Wymiary: 180 x 45 x 45 cm 12) metalowy kosz na śmieci Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebiesko-pomarańczowym, nawiązującym do koloru nawierzchni o pojemności 30 l. 13) ławka z oparciem Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi. Wymiary 180 x 45 x 45 cm 18

19 14) tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw Tablica z informacją Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego Radosna Szkoła w kolorach niebiesko-pomarańczowym z logo programu oraz regulaminem określającym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazującym, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych. Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na placu zabaw muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 1 do PFU 20

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo