WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI"

Transkrypt

1 Pieczęć Kod ucznia Wypełnić po rozkodowaniu pracy! (imię i nazwisko) Razem WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Drogi Uczniu! ETAP WOJEWÓDZKI Witaj na wojewódzkim etapie Konkursu z Fizyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. Arkusz liczy 16 stron i zawiera 34 zadania, które mają różną formę i różny stopień trudności. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. Nie wpisuj swojego imienia i nazwiska! Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. W zadaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest właściwa, wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. W razie pomyłki złą odpowiedź otocz kółkiem, a następnie zaznacz krzyżykiem prawidłową. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Jeśli pomylisz się, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok. Nie używaj korektora! Pracuj spokojnie, ale jednocześnie kontroluj upływ czasu! Rozsądnie gospodaruj czasem przeznaczonym na pisanie testu. Jeżeli zadanie sprawia Ci kłopot, wróć do niego na koniec. Nie zapominaj o jednostkach wielkości fizycznych! Do obliczeń wolno Ci używać prostego kalkulatora! Brudnopis nie podlega ocenie. 1 marca 2013 r. Czas pracy: 90 minut Pracuj samodzielnie. Powodzenia! W zadaniach przyjmij: przyspieszenie ziemskie jako równe 10 m/s 2 (g = 10 m/s 2 ), gęstość wody równą 1000 kg/m 3 Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100

2 Strona 2 Zadanie 1. (0-1) Do wody włożono sześcienny klocek o boku 5 cm i masie 0,125 kg. Klocek: A. będzie pływał zanurzony całkowicie B. będzie pływał zanurzony do połowy C. będzie pływał zanurzony do 3/4 wysokości D. utonie Zadanie 2. (0-1) Nośnikiem informacji biegnącej przez światłowody są: A. impulsy prądu elektrycznego B. sygnały dźwiękowe C. impulsy światła D. drgania mechaniczne Zadanie 3. (0-1) Kąt padania światła lasera na płaskie zwierciadło zwiększył się o 10. Kąt między promieniem padającym a odbitym: A. zwiększył się o 5 B. zmniejszył się o 10 C. zwiększył się o 10 D. zwiększył się o 20 Zadanie 4. (0-1) Rysunki pokazują bieg promieni światła. Pod każdym ciemnym prostokątem znajduje się pojedyncza soczewka. Która z tych soczewek nie jest skupiająca? A. tylko 2 B. tylko 3 C. tylko 4 D. tylko 3 i 4 Zadanie 5. (0-1) W czasie zjazdu Zosi z górki następują przemiany energii. Co dzieje się z całkowitą energią mechaniczną dziewczynki, jeśli pominiemy opory ruchu? Wybierz wykres prawidłowo ilustrujący zmiany całkowitej energii mechanicznej w czasie zjazdu. A. B. C. D. Str. 2

3 Strona 3 Zadanie 6. (0-1) Dwie kulki, zawieszone na jedwabnych nitkach o równych długościach, po naelektryzowaniu oddaliły się od siebie tak, że nitki utworzyły z pionem takie same kąty. Co możesz powiedzieć o masach i wartościach ładunków tych kulek? A. masy i wartości ładunków muszą być jednakowe B. masy nie muszą być jednakowe, a wartości ładunków muszą być jednakowe C. masy muszą być jednakowe, a wartości ładunków nie muszą być jednakowe D. stosunek mas musi być równy stosunkowi wartości ładunków Zadanie 7. (0-4) Obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej 7.1 nie może być tej samej wielkości, co przedmiot 7.2 nie może być odwrócony i pozorny 7.3 może powstawać pomiędzy soczewką, a przedmiotem 7.4 może powstawać po tej samej stronie soczewki, po której znajduje się przedmiot, ale w większej odległości od soczewki Zadanie 8. (0-1) Na wykresie przedstawiono zależność mocy od czasu dla pralki automatycznej. Prąd elektryczny, w czasie prania trwającego 1,5 h, wykonał pracę: A. 0,4 kwh B. 0,6 kwh C. 1 kwh D. 1,4 kwh Zadanie 9. (0-1) Wiszącą na siłomierzu bryłę stalową o objętości 125 cm 3 i gęstości kg/m 3 zanurzono w wodzie. Wskazanie siłomierza zmalało o: A. 1,25 N B. 9,375 N C. 12,5 N D. 93,75 N Zadanie 10. (0-1) Ruch wahadłowy kulki zawieszonej na nitce jest ruchem: A. jednostajnie zmiennym, w jedną stronę przyspieszonym, w drugą jednostajnie opóźnionym B. ruchem jednostajnym o zmiennym kierunku prędkości C. ruchem o zmiennym przyspieszeniu, wraz z malejącym wychyleniem przyspieszenie maleje, a wraz z rosnącym wychyleniem przyspieszenie rośnie D. ruchem zmiennym, w jedną stronę przyspieszonym o rosnącym przyspieszeniu, w drugą z malejącym przyspieszeniem Str. 3

4 Strona 4 Zadanie 11. (0-1) Soczewka skupiająca wytwarza na ekranie obraz zapalonej świecy czterokrotnie powiększony. Jeżeli w miejscu ekranu umieścimy drugą świecę, a ekran postawimy tam, gdzie znajdowała się pierwsza świeca to otrzymany w ten sposób obraz będzie miał powiększenie równe: A. 0,25 B. 0,5 C. 2 D. 4 Zadanie 12. (0-1) Dwa połączone ze sobą wahadła będą w rezonansie, gdy: A. B. C. D. będą miały jednakowe masy będą miały jednakowe długości będą miały jednakowe amplitudy będą zawieszone blisko siebie Zadanie 13. (0-1) W którym z wymienionych poniżej urządzeń nie występują oddziaływania magnetyczne: A. w dzwonku elektrycznym B. w silniku elektrycznym C. w akumulatorze D. w głośniku Zadanie 14. (0-4) Tomasz przeczytał w podręczniku, że okres drgań wahadła wyraża się wzorem, gdzie l jest długością wahadła, a g to wartość przyspieszenia ziemskiego. Przekształcając ten wzór i mierząc okres drgań, można wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego. Tomasz postanowił wykonać takie doświadczenie. W tym celu zawiesił na nitce ciężarek 200 g i mierzył stoperem czas kolejno 5, 10, 20, 30 pełnych drgań. Po wykonaniu obliczeń otrzymał wartości przyspieszenia ziemskiego, które zamieścił w tabeli. Liczba pełnych drgań Obliczona wartość przyspieszenia ziemskiego (m/s 2 ) 11,1 10,6 10,3 10,1 Które z wniosków wyciągniętych przez Tomasza na podstawie przeprowadzonego doświadczenia są prawdziwe, a które fałszywe? 14.1 wraz ze wzrostem liczby pełnych drgań, których czas mierzymy, maleje wartość przyspieszenia ziemskiego 14.2 liczba pełnych drgań nie ma wpływu na dokładność wyniku 14.3 zwiększając liczbę pełnych drgań powodujemy zmniejszenie niepewności pomiarowej 14.4 długość nici, na której został zawieszony odważnik, wpływa na wartość przyspieszenia ziemskiego Str. 4

5 Strona 5 Zadanie 15. (0-4) Na schematach A i B przedstawiono dwa sposoby łączenia odbiorników energii elektrycznej. Przyjrzyj się rysunkom i zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe 15.1 w układzie A odbiorniki są połączone równolegle 15.2 całkowity opór układu B jest równy sumie oporów wszystkich odbiorników 15.3 przez wszystkie odbiorniki układu A płynie prąd o jednakowym natężeniu 15.4 napięcie na każdym odbiorniku układu B jest jednakowe Zadanie 16. (0-3) Wykres przedstawia krzywe zależności temperatury od dostarczonego ciepła, dla dwóch różnych ciał stałych o jednakowych masach 16.1 które ciało, A czy B, ma mniejszą wartość ciepła właściwego ciała stałego? A B 16.2 które ciało, A czy B, ma niższą temperaturę topnienia? A B 16.3 które ciało, A czy B, ma większą wartość ciepła właściwego cieczy? A B Str. 5

6 Strona 6 Zadanie 17. (0-2) Za pomocą gitary akustycznej uzyskujemy dźwięki, których: 17.1 wysokość zależy od A. B głośność A. B. A. wielkości pudła rezonansowego B. długości drgającej części struny Zadanie 18. (0-2) Janek zmierzył temperaturę w trzech jednakowych zbiornikach, zawierających taką samą masę identycznych gazów. Otrzymał wyniki jak na rysunku 18.1 w którym zbiorniku gaz ma największą energię wewnętrzną? 18.2 w którym zbiorniku cząsteczki gazu poruszają się najwolniej? A B C A B C Zadanie 19. (0-6) Dobierz rodzaje fal elektromagnetycznych do urządzenia (wpisz w pustą kratkę) 19.1 Mikrofale A - pilot do telewizora 19.2 Podczerwień B - telefon komórkowy 19.3 Promieniowanie gamma C - żarówka 19.4 Promieniowanie rentgenowskie D - solarium 19.5 Światło widzialne E - sterylizator sprzętu medycznego 19.6 Ultrafiolet F - tomograf komputerowy Zadanie 20. (0-1) Dźwięk w powietrzu rozchodzi się z prędkością 340 m/s. Echo odbite od ściany oddalonej o 680 m usłyszymy po czasie: A. 1 s B. 2 s C. 3 s D. 4 s Zadanie 21. (0-1) Czy ramka wychyli się po zamknięciu wyłącznika? A. tak, w obu sytuacjach B. tak, ale tylko w sytuacji A C. tak, ale tylko w sytuacji B D. nie, w żadnej przedstawionej sytuacji Str. 6

7 Strona 7 Zadanie (0-1) Na rysunku z elektromagnesami zaznacz kierunek prądu elektrycznego 22.2 (0-1) Na rysunku z elektromagnesami zaznacz bieguny magnetyczne 22.3 (0-1) Elektromagnesy A. B. C. A. przyciągają się B. odpychają C. nie oddziałują na siebie Zadanie (0-2) Związek między x - odległością przedmiotu od soczewki, y odległością obrazu od soczewki, f - ogniskową opisuje wzór: +. Powiększenie obrazu przez soczewkę obliczamy wzorem p =. Oblicz powiększenie obrazu, jeśli ogniskowa soczewki skupiającej wynosi 24 cm, a przedmiot umieścimy w odległości 60 cm od soczewki (0-1) Otrzymany obraz będzie: A. dwukrotnie pomniejszony B. półtorakrotnie pomniejszony C. półtorakrotnie powiększony D. dwukrotnie powiększony Str. 7

8 Strona 8 Zadanie 24. Uczniowie mieli wyznaczyć opór nieznanego opornika. W tym celu zmontowali układ według jednego z poniższych schematów, a wyniki pomiarów zapisali w przedstawionej tabelce. Czas przepływu prądu w obwodzie przy każdym pomiarze trwał 2 minuty. nr pomiaru U [V] I [A] 0,2 0,4 0,6 0, (0-1) Wybierz schemat, według którego uczniowie prawidłowo zmontowali układ. A. B. C. D (0-2) Narysuj wykres zależności natężenia prądu od napięcia (0-1) Oblicz opór nieznanego opornika (0-2) Oblicz pracę, jaką wykonał prąd, płynący w obwodzie, w czasie trzeciego pomiaru. Str. 8

9 Strona 9 Zadanie 25. (0-7) Gucio, wyjeżdżając na wakacje do babci (cały lipiec 31 dni) zapomniał o wyłączeniu komputera. Po powrocie zauważył, że tarcza licznika energii, na którym jest napis 600 obr./1kwh przy pracującej lodówce o mocy 150 W i włączonym komputerze obróciła się 25 razy w ciągu 10 minut. Oblicz, o ile mniejszy byłby rachunek za energię elektryczną za lipiec, gdyby komputer był wyłączony. Przyjmij, że1 kwh kosztuje 60 gr. Zadanie 26. (0-4) Oblicz, z jakiej maksymalnej wysokości można puścić drewnianą kulkę o gęstości 0,5 g/cm 3 do zbiornika z wodą o głębokości 50 cm, aby nie dotknęła dna. Str. 9

10 Zadanie 27. Światło pada na granicę między ośrodkami I i II, przezroczystymi dla światła (jak na rysunku). Kąt zawarty między promieniem padającym i płaszczyzną ośrodka wynosi 30 o. Kąt załamania wynosi 45 o. Strona (0-1) Dorysuj promień odbity (oznacz go jako po) (0-1) Dorysuj promień załamany (oznacz go jako pz) 27.3 (0-1) Napisz, ile wynosi kąt odbicia 27.4 (0-1) Oblicz kąt pomiędzy promieniem odbitym i promieniem załamanym (0-1) W którym ośrodku prędkość światła jest większa? A. w ośrodku I B. w ośrodku II 27.6 (0-1) Dlaczego prędkość światła w tym ośrodku jest większa? A. gęstość ośrodka II jest większa niż I B. kąt załamania jest większy od kąta padania C. gęstość ośrodka I jest większa niż II D. kąt odbicia jest mniejszy od kąta załamania Str. 10

11 Zadanie 28. (0-8) Strona 11 W czajniku elektrycznym pracującym pod napięciem 230 V znajduje się 1,5 litra wody o temperaturze 20 C. Czajnik włączono do sieci na 40 minut. Oblicz, ile wody wyparowało podczas wrzenia pod normalnym ciśnieniem, jeżeli na jej ogrzanie wykorzystano 80% energii elektrycznej. Opór grzałki elektrycznej znajdującej się w czajniku wynosi R = 60, ciepło parowania wody w temperaturze wrzenia c p = J/kg, ciepło właściwe wody c=4200 J/kg K Zadanie 29. (0-4) Oblicz, jaką co najwyżej masę powinien mieć człowiek, aby uniosła go kra lodowa o powierzchni 3,5 m 2 i grubości 25 cm? (gęstość lodu 920 kg/m 3 ). Str. 11

12 Zadanie 30. Strona 12 W przedstawionym na schemacie układzie elektrycznym żarówka ma opór 500, a dwa oporniki po 200 każdy. Po zamknięciu wyłącznika woltomierz wskazał napięcie 4,5 V (0-2) Narysuj/dorysuj na schemacie sposób włączenia woltomierza oraz mierzącego całkowite natężenie prądu płynącego w obwodzie amperomierza 30.2 (0-2) Oblicz całkowity opór obwodu 30.3 (0-1) Oblicz całkowite natężenie prądu płynącego w obwodzie 30.4 (0-1) Jak zmieni się wskazanie amperomierza, gdy przepali się żarówka Natężenie A. wzrośnie B. zmaleje C. nie zmieni się Str. 12

13 Zadanie 31. (0-3) Strona 13 Odważnik zawieszony na nitce i opuszczony z dachu wieżowca do ziemi, wykonuje drgania, których okres wynosi 10 sekund. Oblicz, czy drabina strażacka o długości 25 m, ustawiona pionowo, sięgnie do dachu tego wieżowca (okres drgań wahadła wyraża się wzorem, gdzie l jest długością wahadła, a g to wartość przyspieszenia ziemskiego, przyjmij 2 = g) Zadanie 32. (0-5) Kabina windy jest wciągana ruchem jednostajnym przez silnik elektryczny. Na wykresie obok przedstawiono zależność wartości siły napinającej linę, na której zawieszono windę, od przebytej drogi. Korzystając z wykresu, oblicz masę kabiny windy i pracę wykonaną przez silnik podczas podnoszenia kabiny. Z jaką mocą pracuje silnik windy podnoszący ruchem jednostajnym całkowity ciężar Q = 20 kn na wysokość h = 15 m w czasie t = 30 s? Wynik podaj w zapisie potęgowym w przedstawionej poniżej postaci. P=, 10 W Str. 13

14 Zadanie 33. (0-3) Strona 14 Kulka z plasteliny zawieszona na nitce została odchylona przez Gucia od poziomu na wysokość 45 cm. Oblicz, jaką prędkość osiągnie kulka przechodząc przez położenie równowagi. Zadanie 34. (0-3) Ciężarek na sprężynie wykonuje drgania, w wyniku których jego wysokość nad stołem zmienia się w czasie. Poniżej pokazano, jak zależy wysokość h od czasu t. Odczytaj z wykresu amplitudę i okres drgań. Oblicz częstotliwość drgań i wyraź ją w hercach. Str. 14

15 Strona 15 BRUDNOPIS

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Fizyka KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 015 FIZYKA zakres rozszerzony Fizyka Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela

Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela Wyznaczanie okresu drgań wahadła informacje ogólne dla nauczyciela Proponowane tutaj doświadczenie nadaje się do wykorzystania na III etapie edukacyjnym i służy do realizacji punktu 9.12 podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo