Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1"

Transkrypt

1 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektantów, o którym mowa w art.20 ust. 4 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane, 2. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynaleŝności do samorządu zawodowego. 3. Kopia mapy zasadniczej. ARCHITEKTURA 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania dokumentacji 3. Ogólna charakterystyka inwestycji 3.1. Lokalizacja 3.2. Dane dot. wielkości obiektu 4. Opis stanu istniejącego. 5. Przedmiot i zakres inwestycji 6. Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe Charakterystyka nawierzchni syntetycznej Charakterystyka podłoŝa Konstrukcja nawierzchni WyposaŜenie placu zabaw Ogrodzenie Chodniki i dojazdy. 7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. 8. Ochrona p. poŝarowa. 9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. 10. Informacja dot. odstąpień od projektu budowlanego. 11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 12. Uwagi końcowe.

2 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan sytuacyjny 1_500 Rys. A_1 2. Rzut, zagospodarowanie terenu. 1_100 Rys. A_2 3. Przekrój przez nawierzchnię syntetyczną 1_10 Rys. A_3 4. Ogrodzenie i furtka o wysokości 150cm 1_20 Rys. A_4 ODWODNIENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis przyjętych rozwiązań 4. Uwagi 5. Obliczenia CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Profil kanalizacji deszczowej i drenarskiej Rys. IS_01 dla powierzchni 177,0m2

3 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 3 CZĘŚĆ 1 ARCHITEKTURA Opis techniczny do projektu budowlanego. Projekt typowego szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła. 1. Dane ogólne 1.1. Inwestor: Urząd Gminy w Krzywiniu, Krzywiń, ul. Rynek Obiekt: Projekt szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną 1.3. Adres: Lubiń, ul. Powstańców Stadium: Projekt budowlany wielobranŝowy 1.5. Autorzy projektu: architektura - mgr inŝ. arch. Marek Jasimczak mgr inŝ. arch. Maciej Lesisz instalacje sanit. mgr inŝ. Maciej Renz mgr inŝ. Anna Czubaszewska 2. Podstawa opracowania dokumentacji Umowa z Inwestorem Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branŝowymi Notatki słuŝbowe ze spotkań Wytyczne materiałowe i instrukcje producentów.

4 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str Ogólna charakterystyka inwestycji 3.1. Lokalizacja Plac zabaw zlokalizowany jest w tylnej części działki, pomiędzy zachodnią granicą działki nr 250/2 a boiskiem szkolnym Dane dot. wielkości obiektu: Powierzchnia całkowita obiektu - 240,0 m 2 Powierzchnia placu zabaw (drenowana) - 177,0 m 2 Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej syntetycznej - 159,8 m 2 Powierzchnia piesza z nawierzchni syntetycznej. - 17,2 m 2 Powierzchnia zieleni niskiej planowanej - 63,0 m 2 4. Opis stanu istniejącego. Na terenie adaptowanym na plac zabaw obecnie znajdują się dwa stacjonarne stoły do tenisa stołowego oraz bieŝnia do skoku w dal. Oba typy urządzeń wykazują znaczny stopień zuŝycia i są przeznaczone do rozbiórki. Poza tym wzdłuŝ ogrodzenia od strony zachodniej i południowej znajdują się drzewa iglaste, które zostaną zachowane. Teren jest płaski, nieutwardzony i pokryty trawą. Ustalony został poziom placu zabaw na poziomie rzędnej +81,43 m.n.p.m. Przez teren będący przedmiotem opracowania, w części zadrzewionej, przebiega podziemna sieć elektryczna niskiego napięcia. Pomiędzy ogrodzeniem boiska a projektowanym placem zabaw pozostawia się przejście. 5. Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną, poliuretanową i częściowo zieloną o powierzchni łącznej 240 m 2 - (wymiar całkowity placu drenowanego bez krawęŝników to 177,0 m 2 ). Nawierzchnia ograniczona krawęŝnikami oporowymi. Projektuje się równieŝ drenaŝ wgłębny oraz ogrodzenie.

5 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str Rozwiązania funkcjonalne Zaprojektowano szkolny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej dla dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej (lat 6-9). Projekt opracowano w oparciu o wytyczne programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła. Ponadto zaplanowano montaŝ 2. ławek w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń jednak poza obrysem strefy bezpieczeństwa!, a takŝe jednego kosza na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem. W części placu zastosowano teren zielony trawnik Charakterystyka nawierzchni syntetycznej. Wykończenie nawierzchni szkolnego placu zabaw poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny). Odwodnienie powierzchniowe drenaŝ - rzut placu zabaw zgodnie z rysunkiem A_2. Kolor nawierzchni poliuretanowej pomarańczowy PANTONE: 152C, RAL 2011 Tieforange (w strefie ochrony konserwatorskiej dopuszcza się kolor zielonyzgodnie z wymogami). Wykończenie nawierzchni pieszej w obrębie placu nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim PANTONE: 540C, RAL 5003 Saphirblau (w strefie ochrony konserwatorskiej dopuszcza się kolor zielony- zgodnie z wymogami) Charakterystyka podłoŝa Podbudowa dynamiczna. PodłoŜe, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeŝem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaŝ wgłębny do projektowanej studni chłonnej. Nawierzchnia syntetyczna NOVOFLOR PZ-III składa się z dwóch zasadniczych warstw: granulatu gumowego SBR oraz EPDM połączonych ze sobą za pomocą odpowiedniego spoiwa poliuretanowego NOVOFLOOR P22 oraz lakieru barwnego NOVOFLOOR P68.

6 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 6 warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075-4 mm) gr. 5 cm warstwa nośna - kliniec (4-40 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%, gr. 15 cm (dopuszcza się inne frakcje, które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru) geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych, wytrzymałość na rozciąganie minimum 8kN/m drenaŝ w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm piasek gruboziarnisty zagęszczony warstwowo - gr. 20 cm (Is = 1) piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) - gr cm grunt rodzimy Konstrukcja nawierzchni Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, składająca się z granulatów SBR i EPDM połączonych spoiwem poliuretanowym stanowić ma bezpieczną nawierzchnię nadającą się na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obraŝeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodować zbierania się wody na powierzchni. Nawierzchnia szkolnego placu zabaw zaprojektowana w 2 niezaleŝnych częściach w zaleŝności od tzw. krytycznej wysokości upadku w zastosowanych urządzeniach. Nawierzchnie te składają się z dwóch zasadniczych warstw pokrytych lakierem w kolorze pomarańczowym lub niebieskim ( w strefie ochrony konserwatorskiej zielonym): warstwy wierzchniej, kolorowej, warstwy podkładowej, czarnej.

7 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 7 Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM (granulacja: 1-3,5mm) połączonego jednokomponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubość wynosi 8mm niezaleŝnie od całkowitej grubości nawierzchni. Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 2-6mm) połączonego spoiwem. Grubość warstwy zaleŝy od rodzaju nawierzchni i wynosi (wg wybranych wariantów) 40 i 70mm (grubość całkowita odpowiednio 48 i 78mm). Warianty nawierzchni poliuretanowej: KWU 160cm Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 48mm: 8 mm EPDM frakcja 1-3,5 mm 40 mm SBR frakcja 2-6 mm KWU 240cm Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 78mm: 8 mm EPDM frakcja 1-3,5 mm 70 mm SBR frakcja 2-6 mm WyposaŜenie szkolnego placu zabaw: 1. BUGLO 1050 ANDROMEDA Wykonanie - Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Ścianka: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Podest: Antypoślizgowa, wodoodporna płyta HDPE. Zaślepki rur: Guma amortyzująca. Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: Zabetonowane 70 cm w gruncie. Wymiary urządzenia: 462 x 396 x 235 cm (dł. /szer. / wys.) Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokąta o wymiarach 844 x 776 cm Wysokość upadku: 2,00m producenta.

8 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str BUGLO 3002 HUŚTAWKA GNIAZDO Wykonanie - Konstrukcja: Stal (rury 82.5, rama 88.9 m ), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułoŝyskowane - stal nierdzewna Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie. Wymiary urządzenia: 276x233x228 cm (dł. / szer. / wys.) Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokąta : 235x650 cm Wysokość upadku: 1,33m producenta. 3. BUGLO 4020 JUMPER Wykonanie - Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, Wymiary urządzenia: 176x104x116 cm (dł. / szer. / wys.) Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokąta : 404x476 cm Wysokość upadku: 0,56m producenta. Kotwienie: zabetonowane 75 cm w gruncie. 4. BUGLO 4036 RÓWNOWAśNIA WISZĄCA Wykonanie - Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo Belka: drewno impregnowane na działanie warunków atmosferycznych, Zaślepki rur: śółta guma amortyzująca, Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie. Wymiary urządzenia: 231x89x106 cm (dł. / szer. / wys.) Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokąta : 390x529 cm Wysokość upadku: 0,24m. producenta.

9 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str BUGLO 4014 KARUZELA PIONOWA Wykonanie - Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Siedziska: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych, Podest: Płyta ryflowana, aluminiowa Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: Zagłębione 112 cm w gruncie. Wymiary urządzenia: Ø50x117 cm (średnica / wys.) Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do okręgu : Ø350 cm Wysokość upadku: 0,29m producenta. 6. BUGLO 4016 SŁUPKI SPRAWNOŚCIOWE 2 szt. Wykonanie - Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Podest: Płyta antypoślizgowa HDPE Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: Zagłębione 80 cm w gruncie. Wymiary urządzenia: Ø35x145 cm (średnica./ wys.) Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do okręgu : Ø335 cm Wysokość upadku: 0,45m producenta. 7. BUGLO 6017 ŁAWKA LUX 2szt. Wykonanie - Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo Drewno: Sosna impregnowana Śruby i mocowania: Nierdzewne Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie. Wymiary urządzenia: 177x60x80 cm (dł./ szer./ wys.) producenta,

10 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str BUGLO 6052 KOSZ NA ŚMIECI PRESTIGE Wykonanie - Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie. Wymiary urządzenia: 35L / 100 cm (poj./ wys.) producenta, 9. BUGLO 6018 REGULAMIN PLACU ZABAW tablica informacyjna Wykonanie - Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo Śruby i mocowania: Nierdzewne Tablica: blacha cynkowana Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie. Wymiary urządzenia: 100x5x200 cm (dł./ szer./ wys.) producenta, WSZYSKIE URZĄDZENIA I FUNDAMETY MONTOWANE PRZEZ PRODUCENTA LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA WG JEGO TECHNOLOGII. PODCZAS PRAC ZIEMNYCH, NA ICH WŁAŚCIWYM ETAPIE NALEśY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DOSTAWCĄ URZĄDZEŃ W CELU WYKONANIA PRZEZ JEGO UPRAWNIONE EKIPY MONTAśU FUNDAMENTÓW POD WYBRANE URZĄDZENIA. Fundamenty NaleŜy sprawdzić czy Producent urządzeń zapewnia własne prefabrykowane elementy fundamentowe oraz ich posadowienie w ramach montaŝu urządzeń. Regulamin szkolnego placu zabaw W obrębie szkolnego placu zabaw naleŝy umieścić tablicę z regulaminem jego uŝytkowania. Sporządzenie regulaminu naleŝy do inwestora.

11 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str Ogrodzenie Ogrodzenie szkolnego placu zabaw zaprojektowano jako systemowe. Słupki stalowe w rozstawie, co 258cm. W ogrodzeniu placu zabaw zaprojektowano 1 furtkę. Wysokość ogrodzenia 1,5m. Na słupkach zamocowane systemowe panele ogrodzeniowe. Fundamentowanie słupków do granicy przemarzania. Specyfikacja materiałów: Słupki Słupki wykonane są z profili zamkniętych 40x60x2200mm i zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego wg norm EN-ISO 1491(DIN 50976), słupki wyprodukowane zgodnie z normą DIN/EN-ISO PN- 88/H-84020, PN-73/H Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka się elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Słupki naroŝne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Kolor RAL 6005 zielony. Słupki przy furtce 80x80mm Panel ogrodzeniowy Panele ogrodzeniowe o wymiarach: wysokość panelu = 1500 mm, długość panelu = 2500 mm, wykonane z prętów o średnicy poziomej/pionowej = 5.0/5.0mm. Panel posiadający 51 drutów pionowych w ilości przeprofilowań = 2. Panel pozbawiony jest górnych końcówek drutów (grzebienia), w celu zmniejszenia ryzyka zranienia osób mogących w sposób niedozwolony przechodzić przez ogrodzenie. Panele mocowane są systemowo za pomocą obejm 40x60. Wszystkie elementy złączne tj. śruba zamkowa M8x25/80, nakrętki (zrywalne i sześciokątne) wykonane ze stali nierdzewnej kl. A2. Panel wykonany zgodnie z normą EN :2002 (PKN r) Kolor RAL 6005 zielony. Stopy betonowe Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji ogrodzenia. Beton na stopy:

12 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B (lub odpowiadającą jej normą EN); - klasa betonu B25; - najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; - stopień mrozoodporności-w2; - wytrzymałość betonu wg PN-88/B (lub odpowiadającą jej normą EN); 7. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 8. Ochrona p. poŝarowa. Wszystkie uŝyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudnozapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 9. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i 6 Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie wymagają sporządzania planu bioz. 10. Informacja dot. odstąpień od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane) Projektant dopuszcza jako nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego zmianę lokalizacji obiektu z tolerancją do 100cm pod rygorem spełnienia wszystkich obowiązujących przepisów i norm. 11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Plac posadowiony jest na terenie płaskim, bez stromych skarp, o róŝnicach poziomu nieznacznie przekraczających 10cm. Ustalono poziom placu zabaw na rzędnej +81,43 m.

13 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 13 Rodzaj gruntu oraz uŝyte w zaleŝności od tego materiały w instalacji drenarskiej naleŝy określić podczas prac budowlanych. 12. Uwagi końcowe Zastosowane rozwiązania projektowe mogą być, za zgodą projektantów, zastąpione przez inne zbliŝone z uwzględnieniem wynikających z tych zmian konsekwencji. NaleŜy bezwzględnie uwzględnić wymagania projektu w zakresie obligatoryjnym wynikającym z Programu Radosna Szkoła MEN. Odstąpienia od zakresu wymaganego w tym programie są niedopuszczalne. Wszystkie uŝyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty budowlane i montaŝowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. KaŜdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odbyć się za zgodą i wiedzą autorów. Opracował: Marek Jasimczak Maciej Lesisz

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo