Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego pn.:,,czas na aktywność w gminie Korczyna

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego pn.:,,czas na aktywność w gminie Korczyna"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr 1/2011 na: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego pn.:,,czas na aktywność w gminie Korczyna Strona 1 z 49

2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Użyte w niniejszej specyfikacji skróty i sformułowania oznaczają: ustawa Pzp ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.); SIWZ niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie; 1.2. Zamawiającym jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie, Korczyna, ul. Rynek 14. Adres, na który należy kierować korespondencję: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korczyna, ul Rynek 14 Tel: (13) Fax: (13) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej (bez podatku VAT) nie przekraczającej równowartości kwoty euro. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Pzp Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom. Strona 2 z 49

3 1.7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego pn.:,, Czas na aktywność w gminie Korczyna Zamówienie obejmuje szkolenia w zakresie: a) Zadanie 1: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych. b) Zadanie 2: Doradztwo zawodowe c) Zadanie 3: Kursy zawodowe wraz z badaniami medycyny pracy 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Strona 3 z 49

4 2.3. Termin wykonania zamówienia: Szczegółowe wymagania Zamawiającego co do terminów poszczególnych szkoleń znajdują się w Załączniku Nr 1 do SIWZ Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: usługi szkoleniowe usługi szkolenia specjalistycznego usługi szkolenia zawodowego 2.5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Rozdział 3. Opis warunków udziału w postępowaniu, 3.1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający ustanawia następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia Wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali z należytą starannością: 1. co najmniej 150 dni szkoleniowych zrealizowanych w ramach usług szkoleniowych na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych (przy czym za 1 dzień szkoleniowy rozumie się minimum 5 godzin zegarowych przeprowadzonego szkolenia). Strona 4 z 49

5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek dotyczący doświadczenia określony powyżej Zamawiający ustanawia następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące potencjału kadrowego Wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują profesjonalną kadrą szkoleniową, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w postaci co najmniej: 1. 5 (pięciu) osób (trenerów), z których każdy zrealizował co najmniej 15 dni szkoleń na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych (przy czym za 1 dzień szkoleniowy rozumie się minimum 5 godzin zegarowych przeprowadzonego szkolenia). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek dotyczący potencjału kadrowego określony powyżej O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać każdy z nich Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt SIWZ. 3. Jeżeli wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, podmioty te muszą uczestniczyć w realizacji części zamówienia. Rozdział 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 3 SIWZ Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: Strona 5 z 49

6 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.). 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Oświadczenie o niekaralności sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz szkoleń wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania, liczby dni szkoleniowych i odbiorców, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz powinien obejmować usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku doświadczenia określonego w pkt SIWZ i musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia czy Wykonawca spełnia warunki określone w tym punkcie. 3. Do wykazu usług należy dołączyć dokumenty wystawione przez Odbiorców (Zamawiających / Zleceniodawców) potwierdzające, że usługi w nim wymienione zostały wykonane należycie. Usługi nie potwierdzone stosownymi dokumentami nie będą brane pod uwagę Wykaz osób (trenerów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a w szczególności informacją na temat zrealizowanych szkoleń na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych (wskazującą przedmiot szkolenia, daty wykonania, liczbę dni szkoleniowych i odbiorców) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. 2. Do wykazu należy dołączyć CV, dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Strona 6 z 49

7 3. Wykaz powinien obejmować osoby niezbędne do wykazania spełniania warunku potencjału kadrowego określonego w pkt SIWZ Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Rozdział 5. Zasady dotyczące Wykonawców występujących wspólnie 5.1. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) obowiązują ich następujące zasady: Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa w pkt oraz dokumenty, wymienione w Rozdziale 4, przy czym: 2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa: a) dokumenty o których mowa w pkt 4.1.1, b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w pkt 4.1.3, 3. Wykonawcy występujący wspólnie składają łącznie: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.2, b) wykaz, o którym mowa w pkt oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie, c) wykaz, o którym mowa w pkt 4.1.5, d) dokument, o którym mowa w pkt (jeżeli dotyczy), Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub ustanowionego pełnomocnika. Strona 7 z 49

8 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział 6. Wymagania dotyczące wadium 7.1. Oferta musi zawierać: Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, zawierający m.in.: 1. Cenę netto i brutto za wykonanie poszczególnych zadań (szkoleń ),oraz cenę łączną za wykonanie zamówienia, w sposób i na warunkach opisanych w niniejszej SIWZ wraz z Załącznikami, 2. Informację o akceptacji Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ Informacje niezbędne do oceny oferty w oparciu o kryterium doświadczenie, tj.: 1. Wykaz Informacje do oceny oferty kryterium Nr 2 - doświadczenie sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ Programy szkoleń zawierające szczegółowe programy każdego ze szkoleń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia z określeniem tematyki poruszanych zagadnień, formy szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych przeznaczonych na poszczególne zagadnienia. 2. Konspekty szkoleń zawierające (w odniesieniu do każdego ze szkoleń odrębnie) co najmniej zakres tematyczny szkolenia, cel szkolenia, opis szkolenia, opis sposobu prowadzenia zajęć. 3. Zestawy materiałów szkoleniowych do każdego zadania (szkolenia) odrębnie zawierające co najmniej prezentację multimedialną i ćwiczenia Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty, wymienione w Rozdziale 4 SIWZ Oświadczenia, o których mowa w pkt i SIWZ oraz wykazy, o którym mowa w pkt i SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami załącznikami do SIWZ, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.2, 4.1.3, i SIWZ należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w pkt i należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Strona 8 z 49

9 Wymagania dotyczące przygotowania oferty: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale 4, należy złożyć w jednym egzemplarzu Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy Zaleca się złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty Tajemnica przedsiębiorstwa: Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się umieszczenie informacji stanowiących tajemnicę na stronach oferty oddzielonych od jawnej części oferty Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania którego dotyczy oferta: Strona 9 z 49

10 Oferta na: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego pn.,,czas na aktywność w gminie Korczyna Nie otwierać przed dniem r. do godz. 14: Ilekroć w treści SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania przez Wykonawcę dokumentów stanowiących ofertę oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzania za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że dokumenty te muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, dokumenty te należy opatrzyć podpisem Wykonawcy i klauzulą za zgodność z oryginałem. Dokument wielostronicowy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie Podpisy Wykonawcy na dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Zaoferowaną cenę należy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga podania ceny za wykonanie poszczególnych zadań (szkoleń) oraz ceny łącznej Zaoferowana cena łączna ma charakter ryczałtowy - musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w sposób i na warunkach opisanych w SIWZ wraz z Załącznikami. 2. Cena musi zostać określona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może podać tylko jedną cenę łączną, bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. 3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom (waloryzacji) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN Zapłata wynagrodzenia za świadczenie usług objętych niniejszym Zamówieniem nastąpi zgodnie z następującymi zasadami: Strona 10 z 49

11 2. Należność płatna będzie po zakończeniu realizacji każdego z zadań (szkoleń) i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Informacji po wykonaniu usługi szkoleniowej oraz dokumentacji dotyczącej tego szkolenia, przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 3. Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzenia zostały przedstawione w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ Wyjaśnianie treści SIWZ. Rozdział 8. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt SIWZ Zmiany w treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz umieści na stronie internetowej Zamawiającego Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Rozdział 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do r. do godz.14 :00 w siedzibie Zamawiającego: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie,ul. Rynek Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 14:15 w pokoju Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie. Strona 11 z 49

12 9.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: ZMIANA lub WYCOFANIE. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Rozdział 10. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Strona 12 z 49

13 Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp dokona poprawienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w następujący sposób: a) Jeżeli cena łączna nie odpowiada sumie cen za poszczególne zadania (szkolenia) Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny za poszczególne zadania (szkolenia); b) Jeżeli cena ofertowa (brutto) podana liczbą, nie będzie odpowiadała cenie ofertowej (brutto) podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ofertową (brutto) podaną słownie. Rozdział 11. Ocena ofert kryteria oceny Kryteria oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert i ich wag: Kryterium nr 1 Cena 70 % W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt. Kryterium nr 2 Doświadczenie w realizacji szkoleń na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i /lub niepełnosprawnych 30%. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów: Kryterium nr 1 - cena: Najniższa oferowana cena brutto x 100 x 70% = ilość punktów dla danej oferty Cena badanej oferty brutto Kryterium nr 2 doświadczenie w realizacji szkoleń na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych. 1. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał Wykonawców, którzy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przeprowadzili na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych co najmniej 150 dni szkoleniowych. Strona 13 z 49

14 2. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty wg następującego wzoru: a) 10 (dziesięć) punktów za zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, od 150 do 199 dni szkoleniowych na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych, b) 20 (dwadzieścia) punktów za zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, od 200 do 249 dni szkoleniowych na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych, c) 30 (trzydzieści) punktów za zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 250 i więcej dni szkoleniowych na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełnosprawnych. 3. Następnie uzyskane punkty będą obliczane według wzoru: Liczba punktów badanej oferty x 100 x 30% = liczba punktów dla danej oferty Oferta z maksymalną liczbą punktów 4. Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 - doświadczenie zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w wykazie Informacje do oceny oferty kryterium Nr 2 - doświadczenie sporządzonym zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę. Rozdział 12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, d) terminie, po upływie którego możliwe jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy: Strona 14 z 49

15 a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem. Rozdział 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział 14. Warunki zmiany umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej Zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminów realizacji szkoleń. Strona 15 z 49

16 Rozdział 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) w zakresie uregulowanym w art. 179 i nast. ustawy. Rozdział 16. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres, nr faksu oraz podane w pkt 1.2. SIWZ Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pani Agnieszka Mateja (w przypadku nieobecności pracownika, osobą, uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami będzie Pani Halina Półchłopek) Od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Adres, nr faksu oraz podane w pkt 1.2. SIWZ. Wykaz załączników do SIWZ: Rozdział 17. Załączniki Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik Nr 2 - Wzór umowy, Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu zrealizowanych przez Wykonawcę usług, Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Załącznik Nr 7 - Formularz oferty, Załącznik Nr 8 - Wzór wykazu: Informacje do oceny oferty kryterium Nr 2 - doświadczenie, Załącznik Nr 9 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o niekaralności. Strona 16 z 49

17 Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu systemowego pn.:,,czas na aktywność w gminie Korczyna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego p.n. Czas na aktywność w gminie Korczyna Zadanie 1 Aktywna integracja. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie Zadanie składać się będzie z 3-ech usług szkoleniowych. 2. Cel projektu Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej 16 uczestników projektu, bezrobotnych pozostających w rejestrach PUP, korzystających ze świadczeń GOPS, zamieszkałych na terenie gminy Korczyna poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho- społecznych i środowiskowych do końca 2011 r. Cel główny będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe: -upowszechnienie pracy socjalnej przez stosowanie kontraktu socjalnego - minimalizacja barier psychologicznych i społecznych -nabycie/ zwiększenie zdolności, umiejętności komunikacji interpersonalnej -określenie kwalifikacji zawodowych beneficjentów projektu -nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych 3. Grupy docelowe projektu odbiorcy usług szkoleniowych. Grupami docelowymi projektu systemowego jest 16 osób zamieszkałych na terenie gminy Korczyna, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Strona 17 z 49

18 4. Usługa szkoleniowa 1 (zadanie nr 1) Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych 4.1 Założenia modułu: Tematyka szkolenia: zajęcia obejmować będą min. komunikacja interpersonalna, komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie właściwych relacji i umiejętności społecznych, budowanie wizerunku własnej osoby, samoakceptacja, przyczyny porażek i sukcesów, poznanie własnej osoby, analiza mocnych i słabych stron, stres, asertywność, relacje z innymi ludźmi, indywidualne cele i preferencje zawodowe. Zajęcia grupowe mają przygotować do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podań o pracę i innych dokumentów aplikacyjnych Usługa szkoleniowa obejmuje 5 dni szkoleniowych na 1 grupę - łącznie Zamawiający przewiduje minimum 40 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej (1 godz. zajęć równa jest 45 minutom), obejmujących nie więcej niż 8 i nie mniej niż 5 godzin zegarowych dziennie, do których wlicza się zarówno czas realizacji zajęć edukacyjnych, jak i przerwy między zajęciami Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia Liczba osób Liczba certyfikatów Liczba godzin dydaktycznych Realizacja modułu: czerwiec 15 lipiec 2011 r. w układzie poniedziałek piątek w jednym cyklu (40 h) na miejscu w Korczynie W przypadku organizacji kursów poza terenem Korczyny koszt dojazdu uczestników szkolenia na zajęcia pokrywać będzie Wykonawca. Wykonawca może zapewnić uczestnikom dojazd zorganizowany przez siebie środkiem lokomocji. 4.2 Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie Korczyny, lub w odległości do 25 km od terenu gminy Korczyna z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipczartu, flipczart). Sala powinna mieścić minimalnie 16 osób. Krzesła tapicerowane, temperatura w sali C; b) zapewnienie cateringu na wysokim poziomie w postaci codziennego gorącego posiłku - obiadu dwudaniowego dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo 2 razy dziennie serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, paluszki, suche ciastka); c) pokrycie wszelkich kosztów w związku z realizacją szkolenia m.in. koszt wynajęcia sal szkoleniowych, koszt dojazdów uczestników na zajęcia, koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, koszt zapewnienia cateringu i serwisu kawowego z poczęstunkiem, d) zapewnienie pomocy dydaktycznych potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także materiałów, urządzeń, narzędzi niezbędnych do realizacji szkolenia, Strona 18 z 49

19 e) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, f) tworzenie dokumentacji fotograficznej (min. 35 zdjęć) z odbywającego się szkolenia i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia wraz z pozostałą dokumentacją szkoleniową do 7 dni od zakończenia kursu na nośniku CD lub DVD Inne obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca opracuje szczegółowy program oraz harmonogram szkoleń i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca opracuje również prezentacje multimedialne i certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Wpis winien zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. f) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca kursu od pierwszego do ostatniego dnia kursu (kserokopia polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu). g) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego (najpóźniej w następnym dniu od zaistniałej sytuacji) o absencji uczestników kursu lub rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania, a także innych okoliczności mających wpływ na realizację programu nauczania. Zgłoszenia o nieobecności powinny być dokonywane telefonicznie oraz mailowo do Kierownika GOPS lub Koordynatora projektu. h) W terminie do 7 dni od zakończenia usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, listy potwierdzające korzystanie z posiłków i serwisu kawowego wraz z poczęstunkiem, listy potwierdzające odbiór certyfikatów i ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem), listy potwierdzające zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia, ankiety ewaluacyjne, dziennik zajęć, informacja o wykonaniu usługi szkoleniowej. i) Wszystkie dokumenty składające się na dokumentację szkolenia muszą posiadać oznakowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona 19 z 49

20 5. Usługa szkoleniowa 2 (zadanie nr 2) - Doradztwo zawodowe 5.1 Założenia modułu: Tematyka zajęć: Zajęcia dotyczące orientacji zawodowej, przygotowania CV i dokumentów aplikacyjnych z elementami couchingu przygotowujące do budowy samodzielności życiowej, zmiany postaw i realizacji celów życiowych, integracja grupy, nauka funkcjonowania w grupie, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej Usługa szkoleniowa obejmuje: 24 godziny zajęć grupowych( 1 grupa x24 godziny) oraz 3 godziny zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika projektu (3 godziny x16 UP), łącznie 24+48= 72 godziny dydaktycznych ) Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia/couching Liczba osób Liczba godzin dydaktycznych 72 w tym:( 24 godziny to zajęcia grupowe a 48 godzin to zajęcia indywidualne ) Realizacja modułu: (lipiec 10 wrzesień 2011) na miejscu w Korczynie. W przypadku organizacji kursów poza terenem Korczyny koszt dojazdu uczestników szkolenia na zajęcia pokrywać będzie Wykonawca. Wykonawca może zapewnić uczestnikom dojazd zorganizowany przez siebie środkiem lokomocji 5.2 Zadania Wykonawcy: Obowiązki organizacyjne: a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie Korczyny lub w odległości do 25 km od terenu gminy Korczyna z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipczartu, flipczart). Sala powinna mieścić minimalnie 16 osób. Krzesła tapicerowane, temperatura w sali C, b) zapewnienie cateringu na wysokim poziomie w postaci codziennego gorącego posiłku - obiadu dwudaniowego dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo 2 razy dziennie serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, paluszki, suche ciastka); c) pokrycie wszelkich kosztów w związku z realizacją szkolenia m.in. koszt wynajęcia sal szkoleniowych, koszt dojazdów uczestników na zajęcia, koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, koszt zapewnienia cateringu i serwisu kawowego z poczęstunkiem, d) zapewnienie pomocy dydaktycznych potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także materiałów, urządzeń, narzędzi niezbędnych do realizacji szkolenia, e) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Strona 20 z 49

21 f) tworzenie dokumentacji fotograficznej (min. 35 zdjęć) z odbywającego się szkolenia i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia wraz z pozostałą dokumentacją szkoleniową do 7 dni od zakończenia kursu na nośniku CD lub DVD Inne obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca opracuje szczegółowy program oraz harmonogram szkoleń i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca opracuje również prezentacje multimedialne i certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie Wpis winien zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. f) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca kursu od pierwszego do ostatniego dnia kursu (kserokopia polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu). g) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego (najpóźniej w następnym dniu od zaistniałej sytuacji) o absencji uczestników kursu lub rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania, a także innych okoliczności mających wpływ na realizację programu nauczania. Zgłoszenia o nieobecności powinny być dokonywane telefonicznie oraz mailowo do Kierownika GOPS lub Koordynatora projektu. h) W terminie do 7 dni od zakończenia usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, listy potwierdzające korzystanie z posiłków i serwisu kawowego z poczęstunkiem, listy potwierdzające odbiór certyfikatów i ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem), listy potwierdzające zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia, ankiety ewaluacyjne, dziennik zajęć, informacja o wykonaniu usługi szkoleniowej. i) Wszystkie dokumenty składające się na dokumentację szkolenia muszą posiadać oznakowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona 21 z 49

22 6.Usługa szkoleniowa 3 (zadanie nr 3) - Kursy zawodowe wraz z badaniami medycyny pracy 6.1 Założenia modułu: Moduł obejmuje usługę przeprowadzenia kursów zawodowych: -Przedstawiciel handlowy wraz z kursem na prawo jazdy kat. B, -Bukieciarz- Florysta z obsługą kasy fiskalnej, -Opiekunka osób starszych i dzieci, -Magazynier z obsługą wózka widłowego. Liczba uczestników kursu Przedstawiciel handlowy wraz z kursem na prawo jazdy kat. B wynosi 4 osoby. Liczba uczestników na Kurs Bukieciarz- Florysta z obsługą kasy fiskalnej wynosi 5 osób. Liczba uczestników na Kurs Opiekunka osób starszych i dzieci to 3 osoby. Liczba uczestników na Kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego to 4 osoby Ze względu na specyfikę modułu Wykonawca może zlecić realizację kursów zawodowych uprawnionemu do realizacji określonych typów kursów podwykonawcy Forma przeprowadzonych szkoleń warsztaty/ćwiczenia/kurs/wykład/ praktyka Liczba osób ogółem Liczba certyfikatów Realizacja modułu: lipiec - październik 2011 r. na miejscu w Korczynie lub w odległości do 25 km od terenu gminy Korczyna. Dokładny termin rozpoczęcia kursu Zamawiający ustali z Wykonawcą zamówienia Koszt dojazdu uczestników szkolenia na zajęcia pokrywać będzie Wykonawca ( niezależnie od miejsca szkolenia).uczestnik szkolenia przedstawi bilety potwierdzające dojazd ( miejsce zamieszkania miejsce szkolenia - miejsce zamieszkania) Wykonawca może zapewnić uczestnikom dojazd zorganizowanym przez siebie środkiem lokomocji 6.2 Zakres szkolenia: Kursy zawodowe obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne, Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - łącznie minimum 90 godzin zegarowych, w tym: Kurs przedstawiciel handlowy: minimum 30 godzin zegarowych Kurs na prawo jazdy kat. B: minimum 60 godzin zegarowych (w tym: część teoretyczna 30 godzin, część praktyczna: 30 godzin) Zajęcia realizowane winny być od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 20 obejmujących nie więcej niż 8 i nie mniej niż 5 godzin zegarowych dziennie, do których wlicza się zarówno czas realizacji zajęć edukacyjnych, jak i przerwy między zajęciami (nie dotyczy części praktycznej kursu na prawo jazdy kat. B). Szkolenie powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szkolenie powinno obejmować naukę jazdy uczestników szkolenia pojazdami mechanicznymi do 3,5 t (kat. B) wraz z przeprowadzeniem teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego i egzaminu Strona 22 z 49

23 państwowego oraz przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego kończącego się wydanym zaświadczeniem o ukończeniu kursu przez uczestnika. W ramach tego modułu przeprowadzone winny zostać także niezbędne badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem osobowym. Zakres kursu Przedstawiciela handlowego winien obejmować minimum: rola i zadania przedstawiciela handlowego, zakres obowiązków handlowca, monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży na dany produkt, podstawy teorii sprzedaży, elementy procesu sprzedażowego. Zakres kursu na prawo jazdy kat. B winien obejmować minimum: Część teoretyczna : przepisy ruchu drogowego pierwsza pomoc (zasady udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach, złamaniach, uszkodzeniach kręgosłupa) Część praktyczna : Prawo jazdy kat. B: a. przygotowanie do jazdy i ruszanie b. ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej c. obsługa codzienna pojazdu, jazda po drogach z wykorzystaniem wszystkich biegów, płynne zatrzymywanie się d. jazda po prostej do przodu i do tyłu, zatrzymywanie w odpowiedniej odległości e. elementy placu manewrowego, jazda po prostej i po łuku, do przodu i do tyłu b. doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie c. elementy placu manewrowego, parkowanie przodem, tyłem i pod kątem d. elementy placu manewrowego, parkowanie, ruszanie pod górę e. jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się, hamowanie awaryjne f. doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miejskim g. jazda po drogach poza obszarem zabudowanym na łącznym odcinku co najmniej 30 km h. doskonalenie jazdy w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się i. wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych mechanizmów i urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy j. wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych, doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miejskim Bukieciarz- Florysta z obsługą kasy fiskalnej minimum 100 godzin, Strona 23 z 49

24 Zajęcia realizowane winny być od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 20 obejmujących nie więcej niż 7 i nie mniej niż 5 godzin zegarowych dziennie, do których wlicza się zarówno czas realizacji zajęć edukacyjnych, jak i przerwy między zajęciami (nie dotyczy części praktycznej kursu. Szkolenie zakończone winno być wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dla uczestnika. Zakres szkolenia winien obejmować minimum następujące zagadnienia: Obsługa kasy fiskalnej Podstawowe akty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych, Budowa, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych, Zasady instalacji kas, Materiały eksploatacyjne do kas fiskalnych, Przygotowanie kasy do pracy, Rodzaje płatności na kasie fiskalnej, Sprzedaż na kasie fiskalnej, Wystawianie paragonów fiskalnych, Sprzedaż, zwrot opakowań, wykonywanie raportów, Dokumenty kasowe, Obrót towarami zwrotnymi, Wykonywanie raportów fiskalnych, Współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp., Podstawowe informacje na temat faktury VAT, Typy dokumentów handlowych: faktury, rachunki, korekty, paragony fiskalne (sprzedażowe i zakupowe), Bukieciarstwo Florystyka -sianie i sadzenie roślin -dekoracyjne kompozycje z roślin -kompozycje z kwiatów ciętych i suchych - pielęgnacja roślin -suszenie kwiatów -dokarmianie roślin -florystyka okolicznościowa, ślubna, żałobna, wystrój wnętrz Opiekunka osób starszych i dzieci minimum 120 godzin, Zajęcia realizowane winny być od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 20 obejmujących nie więcej niż 7 i nie mniej niż 5 godzin zegarowych dziennie, do których wlicza się zarówno czas realizacji zajęć edukacyjnych, jak i przerwy między zajęciami (nie dotyczy części praktycznej kursu. Szkolenie zakończone winno być wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dla uczestnika. Zakres szkolenia winien obejmować minimum następujące zagadnienia: Opieka dziecięca -psychologia wychowawcza z elementami psychologii ogólnej -umiejętności wychowawcze -pedagogika- wybrane elementy opieki i wychowania Strona 24 z 49

25 - praktyczne zastosowanie umiejętności wychowawczych( opieka, organizowanie zabaw, kierowanie aktywnością dziecka) -program medyczny : fizjologia i rozwój, pielęgnacja, higiena, urazy i pierwsza pomoc, karmienie od niemowlęcia dom wieku szkolnego Opieka nad osobą starszą -procesy starzenia organizmu -postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby - choroby wieku podeszłego, pomiar parametrów - pielęgnacja chorych w podeszłym wieku -opieka nad chorymi osobami niepełnosprawnymi -pierwsza pomoc w geriatrii -profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia -rehabilitacja -zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych Magazynier z obsługą wózka widłowego minimum 90 godzin, Zajęcia realizowane winny być od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 20 obejmujących nie więcej niż 7 i nie mniej niż 5 godzin zegarowych dziennie, do których wlicza się zarówno czas realizacji zajęć edukacyjnych, jak i przerwy między zajęciami (nie dotyczy części praktycznej kursu. Szkolenie zakończone winno być wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu dla uczestnika. Zakres szkolenia winien obejmować minimum następujące zagadnienia Magazyn: -zadania gospodarki magazynowej -dokumentacja magazynowo- handlowa -obsługa komputerowego programu magazynowego -organizacja pracy w magazynie Obsługa wózka widłowego - typy stosowanych wózków -budowa wózka -czynności operatora przy obsłudze wózka -czynności operatora w czasie pracy wózkiem -ładunkoznawstwo, BHP, PPOŻ -praktyczna nauka jazdy i manewrowania wózkiem, -wymiana butli 6.3 Zadania Wykonawcy/Podwykonawcy: Obowiązki organizacyjne: a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie Korczyny lub w odległości do 25 km od terenu gminy Korczyna z odpowiednim wyposażeniem pozwalającym realizację zarówno części teoretycznej jak i praktycznej. Strona 25 z 49

26 b) podczas zajęć zapewnienie cateringu na wysokim poziomie w postaci codziennego gorącego posiłku drugie danie dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo 2 razy dziennie serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, paluszki, suche ciastka); c) zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami BHP, przeprowadzenie lub skierowanie na badania medycyny pracy uczestników, organizacja i przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego i ustalenie terminu egzaminu państwowego (dotyczy kursu na prawo jazdy kat. B), d) pokrycie wszelkich kosztów w związku z realizacją szkolenia m.in. koszt wynajęcia sal szkoleniowych, koszt badań medycyny pracy koszty materiałów szkoleniowych, koszt egzaminu wewnętrznego, koszt pierwszego egzaminu państwowego (dotyczy kursu na prawo jazdy kat. B), koszt dojazdów uczestników na zajęcia, koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, koszt zapewnienia cateringu i serwisu kawowego z poczęstunkiem, e) zapewnienie pomocy dydaktycznych potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także materiałów do nauki części praktycznej : materiałów, urządzeń, narzędzi niezbędnych do realizacji szkolenia, f) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, g) tworzenie dokumentacji fotograficznej (min. 35 zdjęć) z każdego odbywającego się szkolenia i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia wraz z pozostałą dokumentacją szkoleniową do 7 dni od zakończenia kursu na nośniku CD lub DVD Inne obowiązki Wykonawcy/Podwykonawcy: a) opracowanie szczegółowego programu oraz harmonogramu szkoleń i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu, b) zapewnienie prelegentów/trenerów/podwykonawców z kompetencjami do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie, c) dokonanie wpisu o szkoleniach i związanych z nimi szczegółach na stronie Wpis winien zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) wystawienie uczestnikom szkolenia zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, e) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia dokonanie oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. f) objęcie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca kursu od pierwszego do ostatniego dnia kursu Strona 26 z 49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony nr 1/10 na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony nr 1/10 na: [ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr 1/10 na: Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia 50369-2012 ; data zamieszczenia: 02.03.2012 SPECYFIKACJA I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ Punkt 13.2.4 Kryterium nr 4 uzyskał brzmienie: Doświadczenie kadry realizującej szkolenia 30% Liczba godzin szkoleń badanej oferty -----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Kołbiel dn 06/07/2011 r ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli ul Szkolna 1 05-340 Kołbiel ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych/kursów na

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopswachock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopswachock.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopswachock.pl Wąchock: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywna integracja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI CAZ.PRS Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Stanioch

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI CAZ.PRS Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Stanioch Nazwa i adres Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI CAZ.PRS.261.6.2014 Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach reprezentowany przez Dyrektora Małgorzatę Stanioch Adres pocztowy: ul. Kolberga 4 25-620

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywnie w Sierpcu edycja 2 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280106-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi szkół nauki jazdy 2011/S 170-280106 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsgoldap.com.pl Gołdap: Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (zamówienie poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (zamówienie poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Do Zaproszenia do złożenia oferty (zamówienie poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 1. Zamawiający Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe

L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12. Zapytanie ofertowe FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Lubartowska 74 A, I p. 20-094 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 01 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl REGON 430353642; NIP 712-016-65-05;

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą: przetarg poniżej 30 000euro Nasz znak: DE/30P/7/2017 16.08.2017r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Numer ogłoszenia: 47478 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-75 fax : (089) 537-32-72 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wielopole Skrzyńskie: Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy : przeprowadzenia egzaminów wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy : przeprowadzenia egzaminów wg wspólnego słownika zamówień (CPV) Gorzów Wlkp., 15.07.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : przeprowadzenia egzaminów wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 80000000-4 Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim, zwraca się prośbą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO I OSOBOWO- TOWAROWEGO DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

/język polski/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

/język polski/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. /język polski/ Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w ramach projektu systemowego -Stawiamy na aktywność. Działania aktywizujące

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przemyśl: Usługa kontroli biletów w autobusach komunikacji zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, oraz prowadzenie egzekucji należności z tytułu jazdy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Znak sprawy: 05/PN/U/10 Warszawa, 15-04-2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZ14-Ez6b-222/28/14 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67 ; 00-681 Warszawa Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8D ; 70-221 Szczecin tel. (91) 471 14 71 ; fax (91) 471 58 14 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Dostawa tłucznia drogowego na terenie gminy Grabowiec.

Dostawa tłucznia drogowego na terenie gminy Grabowiec. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa tłucznia drogowego na terenie gminy Grabowiec. Kod CPV: 28.81.31.40-7 kamień drogowy TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu pn. Aktywny powiat cieszyński program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie zacznij od nowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie zacznij od nowa Janowiec Wielkopolski, dnia 11 kwietnia 2012 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8 88 430 Janowiec Wielkopolski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia: SIWZ dot. OPS.K.0723-4/08 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 5 67 300 Szprotawa pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.11.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 24.05.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.11.2016.GC. Nazwa zadania: Przebudowa Hali Sportowej

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 28 listopada 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 322246-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU. ogłasza. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 30.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU. ogłasza. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 30. WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU ogłasza Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 30.000 euro Przedmiot zamówienia Dostawa bonów towarowych podarunkowych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn: Organizacja szkoleń zawodowych oraz kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego pn. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN Numer ogłoszenia: 215522-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wup.wrotapodlasia.pl/zamow_publ.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wup.wrotapodlasia.pl/zamow_publ. 1 z 8 2012-12-20 11:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wup.wrotapodlasia.pl/zamow_publ.htm Białystok: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie

Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-21 fax : (089) 537-32-72 Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BORELIOZY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1. MOPS.EFS.070...2017 Strumień, dn. 18.04.2017r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Żytno, dnia 09.02.2015 r

Żytno, dnia 09.02.2015 r Żytno, dnia 09.02.2015 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 j.t., z późn.zm.) W związku

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo