TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cz. 2 Plac zabaw,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cz. 2 Plac zabaw,"

Transkrypt

1 Inwestor: Projektant: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA ARCHITEKTURY I KRAJOBRAZU ul. Daniłowskiego 16/ Warszawa tel. (0 22) ; Obiekt: PARK IM. ROMANA KOZŁOWSKIEGO W WARSZAWIE Na dz. ew. nr 32, 33, 30/3, 30/2, 30/1, 31/3, 31/4, 31/2, 31/1, 5/1 w obrębie oraz na części dz. ew. nr 1/1, 50, 26/12, 26/11, 34 w obrębie Projekt: Opracowanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej Parku im. Romana Kozłowskiego, Etap II Olkówek PODETAP PLAC ZABAW, ŚCIEśKA ROWEROWA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cz. 2 Plac zabaw, PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Imię Nazwisko Nr upr. Podpis Architektura Projektant Architektura Sprawdzający Zieleń Projektant mgr inŝ. arch. Andrzej Małek mgr inŝ. arch. Adam Sufliński inŝ arch. kraj. Mariusz Naumienko Warszawa, Lipiec 2010 r. St-502/84 Wa-334/92 n/d

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA LOKALIZACJA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD PRZESTRZENNY UKSZTAŁTOWANIE TERENU CIĄGI PIESZE, PLAC ZABAW WyposaŜenie placu zabaw Ogrodzenie Nawierzchnia placu zabaw Tablice informacyjne MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA Ławki parkowe Kosze na śmieci ZIELEŃ Kompozycja nasadzeń Wskazówki techniczne wykonania nowych nasadzeń II. Część graficzna 1. Projekt zagospodarowania placu zabaw. - PLZ01-1: Projekt zagospodarowania placu zabaw - wymiarowanie. - PLZ02-1: Projekt zagospodarowania placu zabaw kolorystyka - PLZ03-1:200 nawierzchni 4. Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna wymiarowanie. - PLZ04-1: Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna detal. - PLZ05-1: Plac zabaw nawierzchnia pola piaskowego przekrój. - PLZ06-1:20 7. Plac zabaw pole piaskowe - detal - PLZ07-1:40 8. Projekt nasadzeń roślinnych. - PLZ11-1:500

3 1. Podstawa opracowania Umowa o wykonanie prac projektowych nr USN/III/12/3/7/08 z dn ; Koncepcja programowo - przestrzenna Parku im. Romana Kozłowskiego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla: Opracowania wielobranŝowej dokumentacji projektowej Parku im. Romana Kozłowskiego, Etap I Olkówek. Mapa do celów projektowych skala 1:500; Decyzja nr 182/08 o warunkach zabudowy; Warunki techniczne MPWiK nr TD /161770/6822/08. Warunki techniczne RWE Stoen nr ST-CO/XK/6220/2008. Wizja lokalna Konsultacje z Inwestorem i autorem koncepcji Inwentaryzacja zieleni objęta oddzielnym opracowaniem. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu Parku im. Romana Kozłowskiego Etap I Olkówek, z boiskiem wielofunkcyjnym oraz 2 boiskami do koszykówki, placami zabaw dla, miejscami postojowymi, ścieŝką rowerową z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. 3. Lokalizacja Etap I obejmuje teren tzw. Olkówka otoczonego zabudową mieszkaniową z 70-tych XX, w obrębie ulic: Surowieckiego, Puszczyka, Wiolinowej, zawarty pomiędzy dojazadami i przejściami dla pieszych do posesji. Na części działek ew. nr 1/1, 50, 26/12, 26/11, 34 w obrębie oraz na działkach nr ew. 32, 33, 30/3, 30/2, 30/1, 31/3, 31/4, 31/2, 31/1, 5/1 w obrębie przy ul. Surowieckiego. Teren połoŝony jest w niedalekim sąsiedztwie stacji metra Ursynów. Fot. 1. Lokalizacja fragmentu Parku im. R. Kozłowskiego Olkówek

4 4. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania terenu w duŝym stopniu uwzględnia istniejące lokalizacje obiektów wpisując je w ramy projektowanych dróg poprowadzonych zgodnie z funkcjonującym na terenie przebiegiem układu komunikacji pieszej. Obiekty i urządzenia uwzględnione w projekcie zagospodarowania: Placu zabaw dla z nawierzchnią syntetyczną Ogrodzenia placu zabaw Małej architektury Nasadzeń zieleni 4.1. Układ przestrzenny Projektowany układ przestrzenny dla Etapu I Olkówek jest częścią większej koncepcji zagospodarowania parku im. prof. Romana Kozłowskiego. We wschodniej części parku przebiega promenada o zarysie falistym, będąca ciągiem pieszo rowerowym. Od promenady odchodzą ciągi piesze zataczające okrąg, który stanowi element powtarzalny w całym parku. WzdłuŜ całej promenady zaplanowano kwietniki o doborze gatunkowym zapewniającym dekoracyjność przez cały rok. Znajdujący się w północnej części parku teren w kształcie półkola, przeznaczony pod plac zabaw, został zamknięty górką saneczkową wygiętą łukowato w stronę osiedla. Z leŝącej na południu rekreacyjnej części parku wydzielono obszar przeznaczony pod boisko sportowe jego zagospodarowanie ujęte jest w odrębnym opracowaniu. Wokół boiska projektuje się obsadzenia roślinne stanowiące naturalną izolację dźwiękami towarzyszącymi grze i zabawie. Od strony północnej taką izolację stanowią zadrzewienia. Odrębność boiska została dadatkowo podkreślona poprzez obsadzną krzewami skarpę, zbiegającą w kierunku parkingów i promenady. Z amfiteatru roztacza się widok w kierunku południowo wschodnim na najbardziej reprezentacyjną część parku. Infrastruktura leŝącego poniŝej placu zabaw została tak dobrana aby nie przesłaniać osi widokowej. Przewiduje się, Ŝe leŝąca w centralnej części parku cukiernia zostanie przebudowana i przekształcona w kawiarnię Ukształtowanie terenu. Projektuje się niewielką korektę kształtu skarpy w naroŝniku pn-wsch., zmianę lokalizacji górki do zjazdów wraz z nadaniem jej łukowatego kształtu oraz korektę kształtu skarp towarzyszących zespołowi boisk ujętą w oddzielnym opracowaniu, stanowiącym podetap 1.1 Pozostałe przy rozbiórce i niwelacji masy ziemi próchniczej, gruntu przemieszczonego i z wykopów, będą selektywnie gromadzone w pryzmach i wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów oraz zasypek na urządzanych terenach zieleni. Mogą być równieŝ wywiezione poza teren budowy do wykorzystania przy innych obiektach, jednak tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione na odkład, po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miasta terenów składowania. Wykonawca, po wskazaniu miejsca składowania, obowiązany jest opracować i uzgodnić projekt gospodarki masami ziemi w ramach swojego kontraktu z zapewnieniem, Ŝe grunty zostaną usunięte przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie na transport, gromadzenie i utylizację Ciągi piesze, pieszo jezdne, jezdne. Projektuje się nowy układ komunikacji pieszej w nawiązaniu do istniejącej sieci chodników, ścieŝek rowerowych i dróg wewnętrznych. Układ ścieŝek wzbogaca się o fragmenty nowych odcinków biegnących w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw oraz prowadzi się

5 promenadę z towarzyszącą jej ścieŝką rowerową jako połączenie z północnym fragmentem Parku im. R. Kozłowskiego. Ze względu na istniejącą infrastrukturę projektuje się nawierzchnie rozbieralne. W przypadku ciągów pieszych proponuje się wykorzystanie kostki betonowej bez fazy w kolorze jasno-szarym, ciemno szarym, beŝowym oraz kostki granitowej w kolorze Ŝółtym, a dla ścieŝki rowerowej kostki betonowej bez fazy w kolorze antracytowym. Projektuje się równieŝ odwodnienie dróg pieszych spadkami poprzecznymi 2-3% na teren zieleni Plac zabaw Na terenie Parku im. prof. Romana Kozłowskiego projektuje się plac zabaw z podziałem na grupy wiekowe do 5 i powyŝej 5. Przy czym strefa placu zabaw dla z grupy wiekowej powyŝej 5, nie jest wydzielona oddzielnym ogrodzeniem tak jak jest to w przypadku do 5, a jedynie kolorystyką w nawierzchni. Projektuje się plac zabaw w formie zbliŝonej do okręgu obramowanego nawierzchnią dróg z kostki betonowej, a wypełnionego elastyczną nawierzchnią syntetyczną spełniającą wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Dla kaŝdej grupy wiekowej dobrane są odpowiednie urządzenia dostosowane wielkością, stopniem złoŝoności i trudności, stanowiące wyzwania i zapewniające właściwą atrakcyjność. WyposaŜenie placu zabaw nawiązuje do paleontologii i geologii, dziedzin nauki, którymi zajmował się prof. Roman Kozłowski, patron parku. Na terenie placu zabaw projektuje się umieszczenie tablicy przybliŝającej postać znanego paleontologa. Na kaŝdym placu zabaw dla poszczególnej grupy wiekowej projektuje się urządzenie w kształcie dinozaura. Uzupełnienie stanowić będą jaja dinozaurów, skamieliny zestawy archeologiczne do zabaw w piasku oraz skałki do wspinaczki nawiązujące tematyką do epoki jurajskiej. W nawierzchni projektuje się autentycznej wielkości tropy dinozaurów oraz sylwetki form ptasich takich jak np. Pterodaktyl. Wszystkie zabiegi projektowe mają na celu przybliŝenie uŝytkownikom placu zabaw wymarłe gady. Dla najmłodszych przewiduje się urządzenia rozwijąjce podstawowe umiejętności psychofizyczne i psychomotoryczne jak umiejętność poruszania się, zjeŝdŝania, wspinania się i balansowania (skałki, zjeŝdŝalnie, bujaki) oraz urządzenia stwarzające doskonałe warunki do wspólnej zabawy z rówieśnikami, rozwijające umiejętność współpracy w grupie (domki, huśtawki, waŝki, zestawy archeologiczne). Urządzenia zabawowe dla najmłodszych charakteryzują się odpowiednio dobranymi kolorami, które mają za zadanie zachęcać do zabawy. Na terenie placu zabaw przewiduje się równieŝ moŝliwość zabaw w piasku, w tym celu projektuje się pola piaskowe. Dla starszych przewiduje się urządzenia mające na celu zachęcać do wspólnej aktywnej i kreatywnej zabawy. Charakter urządzeń ma za zadanie ćwiczenie zwisów, podciągania się, wspinania, ćwiczenie równowagi czy balansowania, które rozwijają umiejętności motoryczne, wyczucie przestrzeni, odwagi i zwinności. RóŜnorodność funkcji zapewnia moŝliwość zabawy om o róŝnej sprawności fizycznej. Na placu zabaw dla starszych projektuje się równieŝ zabawki pobudzające wyobraźnię takie jak tablice do rysowania kredą oraz gry interaktywne kółko i krzyŝyk lub pianino oraz gry w nawierzchni takie jak twister czy gra w klasy, dające nieograniczone moŝliwości zabaw indywidualnych i w grupie. Na terenie placu zabaw przewiduje się równieŝ moŝliwość zabaw w piasku na polu piaskowym (zestawy archeologiczne) czy wspinaczki na skałki i linarium. Na terenie placu zabaw projektuje się specjalnie wydzielone miejsca do huśtania z róŝnorodnością urządzeń takich jak waŝki, huśtawki lub bocianie gniazda. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 1176, 1177 dotyczące funkcji, konstrukcji i wymiarowania oraz powinny charakteryzować się wysoką jakością produkcji oraz duŝą odpornością na wandalizm. Projektuje się usytuowanie na placu zabaw ławek i koszy na śmieci identycznych jak zastosowane na terenie całego parku. Ławki zostały rozmieszczone na placu zabaw w taki sposób by umoŝliwić rodzicom łatwy wgląd w poszczególne strefy placu zabaw, nie

6 stanowiąc jednocześnie bariery dla jej najmłodszych uŝytkowników, tj. wzdłuŝ ogrodzeń, czy linii imitującej rzekę, a będącej pewnego rodzaju wizualną granicą dla poszczególnych stref wiekowych. Na terenie placu zabaw przy górce saneczkowej projektuje się amfiteatr z trzema róŝnymi wysokościami siedzisk, z którego widok roztacza się na plac zabaw dla najstarszych. Wysokie urządzenia zabawowe zaprojektowane są tak, aby nie zasłaniać widoku na dalsze części placu zabaw i projektowaną zieleń. W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz aby zapobiegać aktom wandalizmu na terenie całego placu zabaw projektuje się monitoring. Na terenie placu zabaw projektuje się zieleń urozmaicającą krajobraz oraz stanowiącą naturalną izolację od reszty parku przed głośnymi dźwiękami, które zazwyczaj towarzyszą grom i zabawom WyposaŜenie placu zabaw Powierzchnia przeznaczona na plac zabaw wynosi 2931 m2, 688 m2 zajmuje plac zabaw dla młodszych a 2243 m2 plac zabaw dla starszych.

7 WyposaŜenie placu zabaw dla najmłodszych od 2 Przewidziana liczba uŝytkowników placu zabaw: 80 URZĄDZENIE nr 1 Zestaw typu Minimondo Rose (lub równowaŝny) 2,33 x 3,13 x 2,20 0,4 m - od 1 roku 5 URZĄDZENIE nr 2 Zestaw typu Minimondo Apple Tree (lub równowaŝny) 2,03 x 1,44 x 2,2 0,4 m URZĄDZENIE nr 3 ZjeŜdŜalnia typu Salamander (lub równowaŝna) 4,9 x 0,94 x 2 0,87 m 30 m 2 od 1 roku 4 URZĄDZENIE nr 4 Huśtawka podwójna z siedziskami typu Baby Swing Seat (lub równowaŝna) 3,42 x 0,2 x 2,36 1,2 m 27 m

8 URZĄDZENIE nr 5 Huśtawka typu bocianie gniazdo (lub równowaŝna) 5 URZĄDZENIE nr 6 WaŜka podwójna typu Garden Seesaw (lub równowaŝna) 0,98 x 2,91x 1,09 1 m 13, URZĄDZENIE nr 7 Bujak Turtle Spring (lub równowaŝny) 0,82 x 0,43 x 0,74 0,43 m 7,5 m 2 od 3 1 URZĄDZENIE nr 8 Bujak Ship Spring Rocker (lub równowaŝny) 1 x 0,98 x 0,8 0,44 m 9,6 m 2 od 3 2 URZĄDZENIE nr 9 Zestaw typu Crocodile Bench (lub równowaŝny) 2,25 x 0,59 x 0,64-14,8 m

9 URZĄDZENIE nr 10 Zestaw archeologiczny typu Raptor Rock Head (lub równowaŝny) 1,55 x 1,14 x 0, URZĄDZENIE nr 11 Zestaw archeologiczny typu Raptor Rock Tail (lub równowaŝny) 1,22 x 1,35 x 0, URZĄDZENIE nr 12 Zestaw archeologiczny typu Fosssil Jam (lub równowaŝny) 0,71 x 0,71 x 0, URZĄDZENIE nr 13 Stałka typu Stool (lub równowaŝna) 1,07 x 1,12 x 0,81 1 m - od 1 roku 1 URZĄDZENIE nr 14 Skałka typu Bench (lub równowaŝna) 2,03 x 0,97 x 0,97 2 m - od 2 4

10 URZĄDZENIE nr 15 Skałka typu Hill (lub równowaŝna) 3,66 x 1,37 x 1,22 3 m - od 2 2 WyposaŜenie placu zabaw dla od 5 Przewidziana liczba uŝytkowników placu zabaw: 220 URZĄDZENIE nr 16 Zestaw typu Dinosaur (lub równowaŝny) 12,64 x 4,93 x 4,75 2,1 m 133 m 2 od 4 27 URZĄDZENIE nr 17 Zestaw Play System Congo (lub równowaŝny) 8,45 x 6,09 x 4,15 1,45 m 85 m 2 od 4 9 URZĄDZENIE nr 18 Huśtawka podwójna 2,9x3,9 1,4 23,2 od 3 2 URZĄDZENIE nr 19 Huśtawka typu Nest Swing lub równowaŝna z siedziskiem o d =120 cm

11 4 URZĄDZENIE nr 20 Huśtawka typu Safety Aerial Seesaw (lub równowaŝna) 3,46 x 3,46 x 3,10 2,55 m Ø 10 m 2 od 4 4 URZĄDZENIE nr 21 WaŜka pojedyncza typu Spring Rockers z 2 siedziskami typu Jungle Kit (lub równowaŝna) 4,02 x 0,40 x 0,74 1,1m 13 m 2 od 3 4 URZĄDZENIE nr 22 Karuzela typu Satellite Carousel (lub równowaŝna) Ø 1,27 x 0,79 m 0,78 m Ø 5,4 m 2 od 3 3 URZĄDZENIE nr 23 Urządzenie do balansowania typu Saturn Rotating (lub równowaŝne) Ø 2,50 x 0,73 m 0,73 m Ø 8,5 m 2 od 3 10 URZĄDZENIE nr 24 Jaja dinozaurów (lub równowaŝne) 1,5 x 1 0,85 m - od 3 2

12 URZĄDZENIE nr 25 Zestaw archeologiczny typu Stegosaurus 7x3 - - od 6 5 URZĄDZENIE nr 26 Skałka typu Mountain Boulder (lub równowaŝna) 3,66 x 1,37 x 1,22 3,5 m - od 6 5 URZĄDZENIE nr 27 Skałka wspinaczkowa typu Cliff Boulder (lub równowaŝna) 5,11 x 2,29 x 2,95 5 m - od 6 5 URZĄDZENIE nr 28 Zestaw typu Velociraptor (lub równowaŝny) 12,21 x 2,51 x 4,45 2,2 m 92 od 4 15 URZĄDZENIE nr 29 Podwójny zjazd linowy typu Sierra Duo o dł. 20 m (lub równowaŝny) 22 x 5,99 x 4 1,25 m 140 m 2 od 3 6

13 URZĄDZENIE nr 30 Linarium typu Giant Two Mast Octa Net Combination 4240/4340 (lub równowaŝne) rozszerzone o: 2 pół-kapsuły, 4 kapsuły, 4 domki, 4 pół-domki, 6 małych siedzisk 20,20 x x 8,70 2,35 m 263 m 2 od 5 40 URZĄDZENIE nr 31 Urządzenie typu Wacky Spinner (lub równowaŝne) kolorystyka: czerwony, niebieski Ø 0,59 x 0,44 2 od ,44 m 10,1 m 1 URZĄDZENIE nr 32 Urządzenie typu Rock-it (lub równowaŝne) 0,96 x 1,22 x 1,25 0,6 m 10 m 2 od URZĄDZENIE nr 33 Urządzenie typu Spinner Bowl (lub równowaŝne) kolorystyka: czerwony, zielony 0,51 x 0,55 x 0,60 2 od ,6 m 9,7 m 1 URZĄDZENIE nr 34 Tablica do interaktywnej gry w Kółko i KrzyŜyk (lub równowaŝna)

14 0,18 x 0,88 x 1,63-10,32 m 2 od 4 2 URZĄDZENIE nr 35 Tablica dwustronna do gry w twistera. od 6 5 URZĄDZENIE nr 36 Tablica dwustronna do rysowania kredą. 1,42 x 0,14 x 1,7 - - od 3 3 URZĄDZENIE nr 37 Urządzenie typu Elephant Piano (lub równowaŝne) 0,9 x 0,18 x 1, od Ogrodzenie Na terenie opracowania projektuje się ogrodzenie placu zabaw dla. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzęcym i niekontrolowanemu wybieganiu poza plac zabaw. Projektuje się ogrodzenie wygradzające plac zabaw z terenu parku, ponadto ogrodzenie wydziela place zabaw dla poszczególnych grup wiekowych. Dostęp do placu zabaw będzie gwarantowany z czterech stron, po jednym wejściu do kaŝdej strefy wiekowej. Projektuje się furtki jednoskrzydłowe złoŝone ze sztywnych paneli z prętów o łukowatym kształcie. Furtki usytuowane są blisko ciągów komunikacyjnych oraz pół piaskowych w celu zapewnienia łatwej wymiany piasku. Dodatkowo w celu ułatwienia wymiany piasku część ogrodzenia przęsłowego wskazanego na rys. szczegółowego zagospodarowania placu zabaw projektuje się jako ogrodzenie demontowalne. Panele ogrodzenia wykonane są z metalu zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową. Proponowana kolorystyka ogrodzenia zieleń jodłowa (RAL 6009). Ogrodzenie placu zabaw składa się z paneli o wymiarach 150 x 110 cm. Słupki osadzone są na fundamencie B25 o wymiarach 30 x 30 x 60 cm. Cztery furtki o wymiarach: 100 x 110 cm.

15 4.4.3 Nawierzchnia placu zabaw Nawierzchnia poliuretanowa typu Playtop jest bezspoinową kolorową nawierzchnią, tworzoną przez dwie oddzielnie układane warstwy, wykonane z kawałków gumy i granuu z kauczuku etylenowo propylenowego (EPDM), zespolonych klejem poliuretanowym. Dolna warstwa amortyzującą siłę upadku wykonana jest z czarnych granulek gumy pozyskiwanej w procesie recyklingu z opon samochodowych o wielkości 20 mm, które nie przylegając do siebie ściśle tworzą wolne przestrzenie nadając warstwie odpowiednią elastyczności i amortyzację. Górna warstwa Playtop ma większą odporność mechaniczną i na ścieranie. Wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm, bardzo ściśle ułoŝonego co nadaje całej powierzchni wyjątkową wytrzymałość i trwałość. Górna warstwa spełnia równieŝ walory estetyczne gdyŝ, moŝliwe jest zastosowanie dowolnego wzornictwa i kolorystyki. Projektowana nawierzchnia ma za zadanie pochłaniać siłę uderzeń i zmnejszać ryzyko odniesienia obraŝeń przez w wyniku upadku z urządzeń zabawowych. Wykorzystana nawierzchnia amortyzuje upadek z wysokości do 3 m oraz spełnia normę 1177:1998 mówiącą o krytycznej wysokości upadku. Polecana nawierzchnia charakteryzuje się: miękkością, odpornością na ścieranie, łatwością w utrzymaniu oraz właściwościami dźwiękochłonnymi. Porowatość nawierzchni ułatwia odpływ wody umoŝliwiając korzystanie z placów zabaw po opadach deszczu. Stosowanie nawierzchni poliuretanowej wpływa na wydłuŝenie trwałości i mniejsze zuŝycie urządzeń zabawowych oraz zmniejsza nakłady na konserwację placów zabaw eliminując konieczność wymiany, uzupełnień czy wyrównywania innych nawierzchni takich jak piasek, Ŝwir czy wióry. Nawierzchnię projektuje się na podbudowie z kruszywa a grubość zastosowanej nawierzchni jest odpowiednia do wysokości urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. Na terenie placu zabaw projektuje się zróŝnicowanie kolorystyczne nawierzchni dla kaŝdej grupy wiekowej. I tak dla najmłodszych i najstarszych proponuje się zastosowanie nawierzchni w kolorze zielonym imitującym łąkę, w której będą rozmieszczone motywy kwiatowe, a dla w wieku 5-9 w kolorze Ŝółtym imitującym piasek, w którym zostaną umiejscowione ślady łap dinozaurów. Granicę dla poszczególnych placów zabaw stanowić będzie wijąca się niebieska linia, imitująca rzekę. Na terenie placu zabaw projektuje się dwa pola piaskowe, dla których obrzeŝe stanowić będzie łagodnie opadająca w dół nawierzchnia syntetyczna. W celu jak najszybszego odprowadzenia wody z piasku projektuje się wykonanie na dnie kaŝdego pola piaskowego, dołu chłonnego o wymiarach 50 x 50 x 50 wypełnionego kruszywem. Jednocześnie, aby nie dopuścić do zabrudzenia piasku zanieczyszczeniami spływającymi z wodą z placu zabaw, proponuje się nadanie spadku od linii obrzeŝa pola, w kierunku placu zabaw. W celu uniemoŝliwienia om wysypywanie piasku z pola piaskowego naleŝy poziom warstwy piasku zlokalizować 10 cm poniŝej poziomu nawierzchni sztucznej. Szczegółowy rys. rozwiązania połączenia nawierzchni sztucznej i piaskowej przedstawia rys.

16 Przykładowa nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw Tablice informacyjne Na terenie placu zabaw dla, naleŝy umieścić dwie tablice informacyjne, po jednej na kaŝdej części placu zabaw z regulaminem. Na jednej połowie powinna się znajdować informacja określająca zasady uŝytkowania placu zabaw, informację o zarządcy terenu, z podaniem telefonu zarządcy oraz numerów alarmowych, zgodnych z normą PN Umieszczenie regulaminu parku i placu zabaw leŝy po stronie inwestora lub zarządcy parku. Wymiary tablic: wysokość 250 cm, szerokość 210 cm, powierzchnia ekspozycyjna 1 m x 2 m. Panel informacyjny tablicy wykonany jest z płyty OSB (płaskoprasowanej płyty drewnopochodnej o ukierunkowanych wiórach drzewnych), a konstrukcja nośna wykonana jest z ocynkowanej, malowanej proszkowo stali. Proponuje się kolorystykę zieloną. Na terenie placu zabaw naleŝy równieŝ umieścić trzecią tablicę, z informacjami o patronie parku prof. Romanie Kozłowskim. 4.5 Mała architektura ogrodowa Projektuje się wyposaŝenie terenu opracowania w elementy małej architektury ogrodowej tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Dobór elementów wyposaŝenia został dokonany z uwzględnieniem takich parametrów produktów jak ich trwałość, odporność na akty wandalizmu, jednorodność stylistyczna, atrakcyjność wizualna.

17 4.6.1 Ławki parkowe Ławki parkowe proponuje się zastosować jako model nr kat z firmy puczyński (lub równowaŝny) o wymiarach: dł mm, szer. 680 mm, wys. 850 mm, których szkielet konstrukcyjny wykonany jest z rur i blach ze stali kwasoodpornej, z siedziskiem z drewna tauari. Ławki montowane są do podłoŝa za pomocą kotw mocujących umieszczonych w fundamentach betonowych o wym. 40 x 40 x 100 cm Kosze na śmieci Projektuje się zastosowanie koszy na śmieci typu nr kat z firmy puczyński (lub równowaŝne) o wymiarach: długość 480 mm, szerokość 480 mm, wysokość 900 mm, pojemność 50l, blacha i rury wykonane z stali kwasoodpornej. Kosze na śmieci naleŝy rozmieścić w parku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 4.7 Zieleń Kompozycja nasadzeń Na obszarze opracowania projektuje się nowe nasadzenia zieleni złoŝone z drzew i krzewów. Nasadzenia będą skupione głównie wokół placu zabaw oraz ciągów komunikacyjnych. Dobór gatunkowy projektuje się w oparciu o: warunki miejscowe (siedlisko, klimat, warunki wodno-gruntowe), planowane nakłady pielęgnacyjne, zestawienie istniejącej roślinności, układ funkcjonalno-przestrzenny, walory dekoracyjne. Gatunki drzew i krzewów tworzące kompozycję charakteryzują się duŝą odpornością na choroby oraz warunki środowiska miejskiego - zanieczyszczenia powietrza, zasolenie gleby oraz nie wymagają znacznych nakładów pielęgnacyjnych. Nowe nasadzenia zostały dobrane takŝe pod względem spójności z istniejącą roślinnością.

18 Lp. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA 1 Acer panoides klon pospolity WYKAZ DRZEW LIŚCIASTYCH CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO szer cm, wys. 700cm, obwód pnia 40-45cm UWAGI ILOŚĆ ILOŚĆ OGÓŁEM na placu zabaw 1 WYKAZ KRZEWÓW LIŚCIASTYCH Lp. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO UWAGI ILOŚĆ 10 Cornus stolonifera Flaviramea dereń rozłogowy Flaviramea C 5, wys. 80/100, 8-10 pędów na placu zabaw Euonymus fortunei Coloratus trzmielina Fortune a C 1,5 wys , 4-6 pędów 196 Coloratus 14 Physocarpus capitatus Tilden pęcherznica Tilden Park C 5, wys cm, 6-8 Park pędów na placu zabaw Potentilla fruticosa Sommerflor pięciornik krzewiasty odm. C 5, wys cm, 6-8 Sommerflor pędów na placu zabaw Potentilla fruticosa Pink pięciornik krzewiasty odm. Beauty Pink Beauty C 5, cm, 6-8 pędów na placu zabaw Ribes alpinum Schmidt porzeczka alpejska Schmidt C 3, wys cm, Spiraea betulifolia Tor tawuła brzozolistna Tor C 5 na placu zabaw 24 ILOŚĆ OGÓLEM

19 4.7.2 Wskazówki techniczne wykonania nowych nasadzeń. Realizacja nasadzeń powinna nastąpić zgodnie z technicznymi wskazówkami dotyczącymi ich zakładania i według ustalonej kolejności prac. Powinny być one wykonywane przez specjalistyczną firmę ogrodniczą wykorzystującą materiały o odpowiednim standardzie oraz według sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przygotowanie podłoŝa pod rośliny Zabiegi naleŝy zacząć wykonywać późną jesienią. Początkowo teren naleŝy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń gruzu, kamieni, pniaków i korzeni drzew oraz śmieci. Na miejscu projektowanych rabat trzeba przygotować odpowiednie podłoŝe. Projektowane rośliny wymagają wymiany 50 cm warstwy istniejącego gruntu na warstwę ziemi urodzajnej. Jej rozłoŝenie wykonuje się po uprzednim ukształtowaniu powierzchni terenu. Celem wymiany podłoŝa jest uzyskanie korzystnego składu mechanicznego gruntu 3:1:1, tj. 3 części gliny, 1 część torfu i 1 część piasku. WyŜej wymieniony materiał naleŝy przemieszać z nawozem organicznym spulchniając glebę kultywatorem. Dla roślin wymagających gleb lekko kwaśnych tj. cis (Taxus x media Farmen ) oraz dla roślin wymagających gleb wapiennych tj. świerk serbski (Picea omorika) naleŝy wydzielić oddzielne obszary ze zmienionym odpowiednio podłoŝem. Całą powierzchnię terenu naleŝy odchwaścić przez bronowanie i zebranie kłączy chwastów oraz płytkie (15cm) zaoranie gleby. Następnie tak przygotowane podłoŝe naleŝy pozostawić aŝ do wiosny, kiedy to wykonuje się wałowanie terenu wałem kolczatką rozbijającą grudy ziemi i lekko ugniatającą jej powierzchnię. Przygotowanie podłoŝa pod trawnik Przed załoŝeniem trawnika naleŝy przygotować podłoŝe pod wysiew nasion traw, w tym celu naleŝy usunąć gruz, śmieci, kamienie oraz rosnące chwasty uŝywając herbicydu Roundup lub Mniszek. Tak oczyszczoną powierzchnię naleŝy wyrównać grabiami. Najlepszy skład mechaniczny gleby uŝytkowanej pod trawnik to przewaŝający udział frakcji piaskowej (90%) oraz części pyłowych i ilastych (10%). Dodatkowo podłoŝe naleŝy uzupełnić kompostem torfowym lub torfem, gdyŝ zawartość 2-4% próchnicy w glebie zapewnia właściwą sorpcję wszystkich składników pokarmowych. Rośliny trawiaste wymagają lekko kwaśnego odczynu gleby (ph 5,6-6,5), co naleŝy uregulować przez zastosowanie odpowiednich nawozów kwaśnych bądź zasadowych. Najodpowiedniejszym podłoŝem pod załoŝenie trawników są komponenty w postaci: piasku o średnicy 0,5-0,6 mm (65%), torfu ogrodniczego (15%) i ziemi kompostowej lub gleby rodzimej (20%). Składniki te naleŝy połączyć mieszając je w duŝej betoniarce i rozłoŝyć na warstwie piasku drenaŝu. Przygotowanie materiału roślinnego Materiał roślinny naleŝy pozyskać ze szkółki, w której został on odpowiednio przygotowany do sadzenia i wykazuje się cechami jakościowymi oraz zdrowotnymi. Wszystkie produkowane rośliny przeznaczone do obsadzeń muszą spełniać poszczególne kryteria i być czyste odmianowo. Drzewa i krzewy powinny być zdrewniałe i zahartowane oraz wykazywać się właściwym dla poszczególnych gatunków lub odmian pokrojem. Korona drzew musi być równomiernie wykształcona i osadzona na minimalnej wysokości 2 m. Zaleca się by ich pień był pojedynczy, wyprostowany o minimalnej średnicy 16 cm. Zastosowane drzewa i krzewy muszą mieć balotowaną bryłę korzeniową. Nie moŝe być ona uszkodzona lecz dobrze przerośnięta, tak by jej średnica osiągała czterokrotnie większe rozmiary od obwodu pnia (tj. 60 cm). Rośliny muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas ich przewozu na miejsce sadzenia okryte i związane.

20 Parku im. Romana Kozłowskiego, Etap I Olkówek. Sadzenie roślin Sadzenie roślin naleŝy przeprowadzić wiosną po wystąpieniu pierwszych objawów rozpoczęcia wegetacji, a takŝe wczesną jesienią w przypadku balotowanych roślin iglastych. Po wytyczeniu miejsc sadzenia przystępuje się do właściwej juŝ czynności sadzenia. NaleŜy wykopać doły na głębokość równą bryle korzeniowej rośliny i szerokości trzy razy większą od jej średnicy. Wielkość dołów powinna zapewnić równomierne rozłoŝenie systemu korzeniowego. Drzewa pienne wymagają palikowania za pomocą trzech palików wbitych z trzech stron drzewa i do niego przywiązanych. Dego przed posadzeniem roślin trzeba wbić dla kaŝdego drzewa paliki zaimpregnowane środkami grzybobójczymi na głębokość 30 cm poniŝej dna dołu. Następnie kaŝdy dół powinno się zaprawić poprzez zasypanie jego dna cm warstwą Ŝyznej ziemi. Wokół drzewa naleŝy uformować misę i zalać ją wodą. Po załoŝeniu nasadzeń naleŝy je ściółkować 5 cm warstwą rozdrobnionej kory sosnowej a drzewa przywiązać do palików. Najlepszym okresem do wysiewu nasion traw jest przełom kwietnia i maja, druga połowa sierpnia lub początek września. Temperatura wtedy jest odpowiednia, ryzyko przesuszenia gleby najmniejsze, a moŝliwość ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania najmniejsza. Nasiona traw naleŝy wysiewać w wilgotną glebę ręcznie lub siewnikiem a następnie przykryć je 0,5-1 cm (ale nie grubszą niŝ 2 cm) warstwą gleby. Po wysiewie nasion powierzchnię trawnika naleŝy zwałować, aby uniemoŝliwić zwianie nasion przez wiatr, wymycie przez deszcz lub podlewanie. Na terenie otwartym proponuje się mieszankę traw w skład której wchodzą nasiona Ŝycicy trwałej (Lolium perenne) 75% oraz wiechliny łąkowej (Poa pratensis) 25%. Pod koronami drzew zastosować skład mieszanki w postaci: 15% Ŝycicy trwałej (Lolium perenne), 20% wiechliny łąkowej (Poa pratensis), 60% śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa) oraz 5% wiechliny zwyczajnej (Poa trivalis) lub inny skład mieszanki dla miejsc zacienionych.

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana dla remontu ulicy Markowskiej na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Spis treści: I. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) str. 3 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-1 SPIS STWiORB M.01.00.00.

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo