TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cz. 2 Plac zabaw,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cz. 2 Plac zabaw,"

Transkrypt

1 Inwestor: Projektant: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA ARCHITEKTURY I KRAJOBRAZU ul. Daniłowskiego 16/ Warszawa tel. (0 22) ; Obiekt: PARK IM. ROMANA KOZŁOWSKIEGO W WARSZAWIE Na dz. ew. nr 32, 33, 30/3, 30/2, 30/1, 31/3, 31/4, 31/2, 31/1, 5/1 w obrębie oraz na części dz. ew. nr 1/1, 50, 26/12, 26/11, 34 w obrębie Projekt: Opracowanie wielobranŝowej dokumentacji projektowej Parku im. Romana Kozłowskiego, Etap II Olkówek PODETAP PLAC ZABAW, ŚCIEśKA ROWEROWA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cz. 2 Plac zabaw, PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Imię Nazwisko Nr upr. Podpis Architektura Projektant Architektura Sprawdzający Zieleń Projektant mgr inŝ. arch. Andrzej Małek mgr inŝ. arch. Adam Sufliński inŝ arch. kraj. Mariusz Naumienko Warszawa, Lipiec 2010 r. St-502/84 Wa-334/92 n/d

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA LOKALIZACJA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD PRZESTRZENNY UKSZTAŁTOWANIE TERENU CIĄGI PIESZE, PLAC ZABAW WyposaŜenie placu zabaw Ogrodzenie Nawierzchnia placu zabaw Tablice informacyjne MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA Ławki parkowe Kosze na śmieci ZIELEŃ Kompozycja nasadzeń Wskazówki techniczne wykonania nowych nasadzeń II. Część graficzna 1. Projekt zagospodarowania placu zabaw. - PLZ01-1: Projekt zagospodarowania placu zabaw - wymiarowanie. - PLZ02-1: Projekt zagospodarowania placu zabaw kolorystyka - PLZ03-1:200 nawierzchni 4. Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna wymiarowanie. - PLZ04-1: Plac zabaw nawierzchnia syntetyczna detal. - PLZ05-1: Plac zabaw nawierzchnia pola piaskowego przekrój. - PLZ06-1:20 7. Plac zabaw pole piaskowe - detal - PLZ07-1:40 8. Projekt nasadzeń roślinnych. - PLZ11-1:500

3 1. Podstawa opracowania Umowa o wykonanie prac projektowych nr USN/III/12/3/7/08 z dn ; Koncepcja programowo - przestrzenna Parku im. Romana Kozłowskiego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla: Opracowania wielobranŝowej dokumentacji projektowej Parku im. Romana Kozłowskiego, Etap I Olkówek. Mapa do celów projektowych skala 1:500; Decyzja nr 182/08 o warunkach zabudowy; Warunki techniczne MPWiK nr TD /161770/6822/08. Warunki techniczne RWE Stoen nr ST-CO/XK/6220/2008. Wizja lokalna Konsultacje z Inwestorem i autorem koncepcji Inwentaryzacja zieleni objęta oddzielnym opracowaniem. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu Parku im. Romana Kozłowskiego Etap I Olkówek, z boiskiem wielofunkcyjnym oraz 2 boiskami do koszykówki, placami zabaw dla, miejscami postojowymi, ścieŝką rowerową z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. 3. Lokalizacja Etap I obejmuje teren tzw. Olkówka otoczonego zabudową mieszkaniową z 70-tych XX, w obrębie ulic: Surowieckiego, Puszczyka, Wiolinowej, zawarty pomiędzy dojazadami i przejściami dla pieszych do posesji. Na części działek ew. nr 1/1, 50, 26/12, 26/11, 34 w obrębie oraz na działkach nr ew. 32, 33, 30/3, 30/2, 30/1, 31/3, 31/4, 31/2, 31/1, 5/1 w obrębie przy ul. Surowieckiego. Teren połoŝony jest w niedalekim sąsiedztwie stacji metra Ursynów. Fot. 1. Lokalizacja fragmentu Parku im. R. Kozłowskiego Olkówek

4 4. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania terenu w duŝym stopniu uwzględnia istniejące lokalizacje obiektów wpisując je w ramy projektowanych dróg poprowadzonych zgodnie z funkcjonującym na terenie przebiegiem układu komunikacji pieszej. Obiekty i urządzenia uwzględnione w projekcie zagospodarowania: Placu zabaw dla z nawierzchnią syntetyczną Ogrodzenia placu zabaw Małej architektury Nasadzeń zieleni 4.1. Układ przestrzenny Projektowany układ przestrzenny dla Etapu I Olkówek jest częścią większej koncepcji zagospodarowania parku im. prof. Romana Kozłowskiego. We wschodniej części parku przebiega promenada o zarysie falistym, będąca ciągiem pieszo rowerowym. Od promenady odchodzą ciągi piesze zataczające okrąg, który stanowi element powtarzalny w całym parku. WzdłuŜ całej promenady zaplanowano kwietniki o doborze gatunkowym zapewniającym dekoracyjność przez cały rok. Znajdujący się w północnej części parku teren w kształcie półkola, przeznaczony pod plac zabaw, został zamknięty górką saneczkową wygiętą łukowato w stronę osiedla. Z leŝącej na południu rekreacyjnej części parku wydzielono obszar przeznaczony pod boisko sportowe jego zagospodarowanie ujęte jest w odrębnym opracowaniu. Wokół boiska projektuje się obsadzenia roślinne stanowiące naturalną izolację dźwiękami towarzyszącymi grze i zabawie. Od strony północnej taką izolację stanowią zadrzewienia. Odrębność boiska została dadatkowo podkreślona poprzez obsadzną krzewami skarpę, zbiegającą w kierunku parkingów i promenady. Z amfiteatru roztacza się widok w kierunku południowo wschodnim na najbardziej reprezentacyjną część parku. Infrastruktura leŝącego poniŝej placu zabaw została tak dobrana aby nie przesłaniać osi widokowej. Przewiduje się, Ŝe leŝąca w centralnej części parku cukiernia zostanie przebudowana i przekształcona w kawiarnię Ukształtowanie terenu. Projektuje się niewielką korektę kształtu skarpy w naroŝniku pn-wsch., zmianę lokalizacji górki do zjazdów wraz z nadaniem jej łukowatego kształtu oraz korektę kształtu skarp towarzyszących zespołowi boisk ujętą w oddzielnym opracowaniu, stanowiącym podetap 1.1 Pozostałe przy rozbiórce i niwelacji masy ziemi próchniczej, gruntu przemieszczonego i z wykopów, będą selektywnie gromadzone w pryzmach i wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów oraz zasypek na urządzanych terenach zieleni. Mogą być równieŝ wywiezione poza teren budowy do wykorzystania przy innych obiektach, jednak tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione na odkład, po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miasta terenów składowania. Wykonawca, po wskazaniu miejsca składowania, obowiązany jest opracować i uzgodnić projekt gospodarki masami ziemi w ramach swojego kontraktu z zapewnieniem, Ŝe grunty zostaną usunięte przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie na transport, gromadzenie i utylizację Ciągi piesze, pieszo jezdne, jezdne. Projektuje się nowy układ komunikacji pieszej w nawiązaniu do istniejącej sieci chodników, ścieŝek rowerowych i dróg wewnętrznych. Układ ścieŝek wzbogaca się o fragmenty nowych odcinków biegnących w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw oraz prowadzi się

5 promenadę z towarzyszącą jej ścieŝką rowerową jako połączenie z północnym fragmentem Parku im. R. Kozłowskiego. Ze względu na istniejącą infrastrukturę projektuje się nawierzchnie rozbieralne. W przypadku ciągów pieszych proponuje się wykorzystanie kostki betonowej bez fazy w kolorze jasno-szarym, ciemno szarym, beŝowym oraz kostki granitowej w kolorze Ŝółtym, a dla ścieŝki rowerowej kostki betonowej bez fazy w kolorze antracytowym. Projektuje się równieŝ odwodnienie dróg pieszych spadkami poprzecznymi 2-3% na teren zieleni Plac zabaw Na terenie Parku im. prof. Romana Kozłowskiego projektuje się plac zabaw z podziałem na grupy wiekowe do 5 i powyŝej 5. Przy czym strefa placu zabaw dla z grupy wiekowej powyŝej 5, nie jest wydzielona oddzielnym ogrodzeniem tak jak jest to w przypadku do 5, a jedynie kolorystyką w nawierzchni. Projektuje się plac zabaw w formie zbliŝonej do okręgu obramowanego nawierzchnią dróg z kostki betonowej, a wypełnionego elastyczną nawierzchnią syntetyczną spełniającą wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Dla kaŝdej grupy wiekowej dobrane są odpowiednie urządzenia dostosowane wielkością, stopniem złoŝoności i trudności, stanowiące wyzwania i zapewniające właściwą atrakcyjność. WyposaŜenie placu zabaw nawiązuje do paleontologii i geologii, dziedzin nauki, którymi zajmował się prof. Roman Kozłowski, patron parku. Na terenie placu zabaw projektuje się umieszczenie tablicy przybliŝającej postać znanego paleontologa. Na kaŝdym placu zabaw dla poszczególnej grupy wiekowej projektuje się urządzenie w kształcie dinozaura. Uzupełnienie stanowić będą jaja dinozaurów, skamieliny zestawy archeologiczne do zabaw w piasku oraz skałki do wspinaczki nawiązujące tematyką do epoki jurajskiej. W nawierzchni projektuje się autentycznej wielkości tropy dinozaurów oraz sylwetki form ptasich takich jak np. Pterodaktyl. Wszystkie zabiegi projektowe mają na celu przybliŝenie uŝytkownikom placu zabaw wymarłe gady. Dla najmłodszych przewiduje się urządzenia rozwijąjce podstawowe umiejętności psychofizyczne i psychomotoryczne jak umiejętność poruszania się, zjeŝdŝania, wspinania się i balansowania (skałki, zjeŝdŝalnie, bujaki) oraz urządzenia stwarzające doskonałe warunki do wspólnej zabawy z rówieśnikami, rozwijające umiejętność współpracy w grupie (domki, huśtawki, waŝki, zestawy archeologiczne). Urządzenia zabawowe dla najmłodszych charakteryzują się odpowiednio dobranymi kolorami, które mają za zadanie zachęcać do zabawy. Na terenie placu zabaw przewiduje się równieŝ moŝliwość zabaw w piasku, w tym celu projektuje się pola piaskowe. Dla starszych przewiduje się urządzenia mające na celu zachęcać do wspólnej aktywnej i kreatywnej zabawy. Charakter urządzeń ma za zadanie ćwiczenie zwisów, podciągania się, wspinania, ćwiczenie równowagi czy balansowania, które rozwijają umiejętności motoryczne, wyczucie przestrzeni, odwagi i zwinności. RóŜnorodność funkcji zapewnia moŝliwość zabawy om o róŝnej sprawności fizycznej. Na placu zabaw dla starszych projektuje się równieŝ zabawki pobudzające wyobraźnię takie jak tablice do rysowania kredą oraz gry interaktywne kółko i krzyŝyk lub pianino oraz gry w nawierzchni takie jak twister czy gra w klasy, dające nieograniczone moŝliwości zabaw indywidualnych i w grupie. Na terenie placu zabaw przewiduje się równieŝ moŝliwość zabaw w piasku na polu piaskowym (zestawy archeologiczne) czy wspinaczki na skałki i linarium. Na terenie placu zabaw projektuje się specjalnie wydzielone miejsca do huśtania z róŝnorodnością urządzeń takich jak waŝki, huśtawki lub bocianie gniazda. Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 1176, 1177 dotyczące funkcji, konstrukcji i wymiarowania oraz powinny charakteryzować się wysoką jakością produkcji oraz duŝą odpornością na wandalizm. Projektuje się usytuowanie na placu zabaw ławek i koszy na śmieci identycznych jak zastosowane na terenie całego parku. Ławki zostały rozmieszczone na placu zabaw w taki sposób by umoŝliwić rodzicom łatwy wgląd w poszczególne strefy placu zabaw, nie

6 stanowiąc jednocześnie bariery dla jej najmłodszych uŝytkowników, tj. wzdłuŝ ogrodzeń, czy linii imitującej rzekę, a będącej pewnego rodzaju wizualną granicą dla poszczególnych stref wiekowych. Na terenie placu zabaw przy górce saneczkowej projektuje się amfiteatr z trzema róŝnymi wysokościami siedzisk, z którego widok roztacza się na plac zabaw dla najstarszych. Wysokie urządzenia zabawowe zaprojektowane są tak, aby nie zasłaniać widoku na dalsze części placu zabaw i projektowaną zieleń. W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz aby zapobiegać aktom wandalizmu na terenie całego placu zabaw projektuje się monitoring. Na terenie placu zabaw projektuje się zieleń urozmaicającą krajobraz oraz stanowiącą naturalną izolację od reszty parku przed głośnymi dźwiękami, które zazwyczaj towarzyszą grom i zabawom WyposaŜenie placu zabaw Powierzchnia przeznaczona na plac zabaw wynosi 2931 m2, 688 m2 zajmuje plac zabaw dla młodszych a 2243 m2 plac zabaw dla starszych.

7 WyposaŜenie placu zabaw dla najmłodszych od 2 Przewidziana liczba uŝytkowników placu zabaw: 80 URZĄDZENIE nr 1 Zestaw typu Minimondo Rose (lub równowaŝny) 2,33 x 3,13 x 2,20 0,4 m - od 1 roku 5 URZĄDZENIE nr 2 Zestaw typu Minimondo Apple Tree (lub równowaŝny) 2,03 x 1,44 x 2,2 0,4 m URZĄDZENIE nr 3 ZjeŜdŜalnia typu Salamander (lub równowaŝna) 4,9 x 0,94 x 2 0,87 m 30 m 2 od 1 roku 4 URZĄDZENIE nr 4 Huśtawka podwójna z siedziskami typu Baby Swing Seat (lub równowaŝna) 3,42 x 0,2 x 2,36 1,2 m 27 m

8 URZĄDZENIE nr 5 Huśtawka typu bocianie gniazdo (lub równowaŝna) 5 URZĄDZENIE nr 6 WaŜka podwójna typu Garden Seesaw (lub równowaŝna) 0,98 x 2,91x 1,09 1 m 13, URZĄDZENIE nr 7 Bujak Turtle Spring (lub równowaŝny) 0,82 x 0,43 x 0,74 0,43 m 7,5 m 2 od 3 1 URZĄDZENIE nr 8 Bujak Ship Spring Rocker (lub równowaŝny) 1 x 0,98 x 0,8 0,44 m 9,6 m 2 od 3 2 URZĄDZENIE nr 9 Zestaw typu Crocodile Bench (lub równowaŝny) 2,25 x 0,59 x 0,64-14,8 m

9 URZĄDZENIE nr 10 Zestaw archeologiczny typu Raptor Rock Head (lub równowaŝny) 1,55 x 1,14 x 0, URZĄDZENIE nr 11 Zestaw archeologiczny typu Raptor Rock Tail (lub równowaŝny) 1,22 x 1,35 x 0, URZĄDZENIE nr 12 Zestaw archeologiczny typu Fosssil Jam (lub równowaŝny) 0,71 x 0,71 x 0, URZĄDZENIE nr 13 Stałka typu Stool (lub równowaŝna) 1,07 x 1,12 x 0,81 1 m - od 1 roku 1 URZĄDZENIE nr 14 Skałka typu Bench (lub równowaŝna) 2,03 x 0,97 x 0,97 2 m - od 2 4

10 URZĄDZENIE nr 15 Skałka typu Hill (lub równowaŝna) 3,66 x 1,37 x 1,22 3 m - od 2 2 WyposaŜenie placu zabaw dla od 5 Przewidziana liczba uŝytkowników placu zabaw: 220 URZĄDZENIE nr 16 Zestaw typu Dinosaur (lub równowaŝny) 12,64 x 4,93 x 4,75 2,1 m 133 m 2 od 4 27 URZĄDZENIE nr 17 Zestaw Play System Congo (lub równowaŝny) 8,45 x 6,09 x 4,15 1,45 m 85 m 2 od 4 9 URZĄDZENIE nr 18 Huśtawka podwójna 2,9x3,9 1,4 23,2 od 3 2 URZĄDZENIE nr 19 Huśtawka typu Nest Swing lub równowaŝna z siedziskiem o d =120 cm

11 4 URZĄDZENIE nr 20 Huśtawka typu Safety Aerial Seesaw (lub równowaŝna) 3,46 x 3,46 x 3,10 2,55 m Ø 10 m 2 od 4 4 URZĄDZENIE nr 21 WaŜka pojedyncza typu Spring Rockers z 2 siedziskami typu Jungle Kit (lub równowaŝna) 4,02 x 0,40 x 0,74 1,1m 13 m 2 od 3 4 URZĄDZENIE nr 22 Karuzela typu Satellite Carousel (lub równowaŝna) Ø 1,27 x 0,79 m 0,78 m Ø 5,4 m 2 od 3 3 URZĄDZENIE nr 23 Urządzenie do balansowania typu Saturn Rotating (lub równowaŝne) Ø 2,50 x 0,73 m 0,73 m Ø 8,5 m 2 od 3 10 URZĄDZENIE nr 24 Jaja dinozaurów (lub równowaŝne) 1,5 x 1 0,85 m - od 3 2

12 URZĄDZENIE nr 25 Zestaw archeologiczny typu Stegosaurus 7x3 - - od 6 5 URZĄDZENIE nr 26 Skałka typu Mountain Boulder (lub równowaŝna) 3,66 x 1,37 x 1,22 3,5 m - od 6 5 URZĄDZENIE nr 27 Skałka wspinaczkowa typu Cliff Boulder (lub równowaŝna) 5,11 x 2,29 x 2,95 5 m - od 6 5 URZĄDZENIE nr 28 Zestaw typu Velociraptor (lub równowaŝny) 12,21 x 2,51 x 4,45 2,2 m 92 od 4 15 URZĄDZENIE nr 29 Podwójny zjazd linowy typu Sierra Duo o dł. 20 m (lub równowaŝny) 22 x 5,99 x 4 1,25 m 140 m 2 od 3 6

13 URZĄDZENIE nr 30 Linarium typu Giant Two Mast Octa Net Combination 4240/4340 (lub równowaŝne) rozszerzone o: 2 pół-kapsuły, 4 kapsuły, 4 domki, 4 pół-domki, 6 małych siedzisk 20,20 x x 8,70 2,35 m 263 m 2 od 5 40 URZĄDZENIE nr 31 Urządzenie typu Wacky Spinner (lub równowaŝne) kolorystyka: czerwony, niebieski Ø 0,59 x 0,44 2 od ,44 m 10,1 m 1 URZĄDZENIE nr 32 Urządzenie typu Rock-it (lub równowaŝne) 0,96 x 1,22 x 1,25 0,6 m 10 m 2 od URZĄDZENIE nr 33 Urządzenie typu Spinner Bowl (lub równowaŝne) kolorystyka: czerwony, zielony 0,51 x 0,55 x 0,60 2 od ,6 m 9,7 m 1 URZĄDZENIE nr 34 Tablica do interaktywnej gry w Kółko i KrzyŜyk (lub równowaŝna)

14 0,18 x 0,88 x 1,63-10,32 m 2 od 4 2 URZĄDZENIE nr 35 Tablica dwustronna do gry w twistera. od 6 5 URZĄDZENIE nr 36 Tablica dwustronna do rysowania kredą. 1,42 x 0,14 x 1,7 - - od 3 3 URZĄDZENIE nr 37 Urządzenie typu Elephant Piano (lub równowaŝne) 0,9 x 0,18 x 1, od Ogrodzenie Na terenie opracowania projektuje się ogrodzenie placu zabaw dla. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzęcym i niekontrolowanemu wybieganiu poza plac zabaw. Projektuje się ogrodzenie wygradzające plac zabaw z terenu parku, ponadto ogrodzenie wydziela place zabaw dla poszczególnych grup wiekowych. Dostęp do placu zabaw będzie gwarantowany z czterech stron, po jednym wejściu do kaŝdej strefy wiekowej. Projektuje się furtki jednoskrzydłowe złoŝone ze sztywnych paneli z prętów o łukowatym kształcie. Furtki usytuowane są blisko ciągów komunikacyjnych oraz pół piaskowych w celu zapewnienia łatwej wymiany piasku. Dodatkowo w celu ułatwienia wymiany piasku część ogrodzenia przęsłowego wskazanego na rys. szczegółowego zagospodarowania placu zabaw projektuje się jako ogrodzenie demontowalne. Panele ogrodzenia wykonane są z metalu zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową. Proponowana kolorystyka ogrodzenia zieleń jodłowa (RAL 6009). Ogrodzenie placu zabaw składa się z paneli o wymiarach 150 x 110 cm. Słupki osadzone są na fundamencie B25 o wymiarach 30 x 30 x 60 cm. Cztery furtki o wymiarach: 100 x 110 cm.

15 4.4.3 Nawierzchnia placu zabaw Nawierzchnia poliuretanowa typu Playtop jest bezspoinową kolorową nawierzchnią, tworzoną przez dwie oddzielnie układane warstwy, wykonane z kawałków gumy i granuu z kauczuku etylenowo propylenowego (EPDM), zespolonych klejem poliuretanowym. Dolna warstwa amortyzującą siłę upadku wykonana jest z czarnych granulek gumy pozyskiwanej w procesie recyklingu z opon samochodowych o wielkości 20 mm, które nie przylegając do siebie ściśle tworzą wolne przestrzenie nadając warstwie odpowiednią elastyczności i amortyzację. Górna warstwa Playtop ma większą odporność mechaniczną i na ścieranie. Wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm, bardzo ściśle ułoŝonego co nadaje całej powierzchni wyjątkową wytrzymałość i trwałość. Górna warstwa spełnia równieŝ walory estetyczne gdyŝ, moŝliwe jest zastosowanie dowolnego wzornictwa i kolorystyki. Projektowana nawierzchnia ma za zadanie pochłaniać siłę uderzeń i zmnejszać ryzyko odniesienia obraŝeń przez w wyniku upadku z urządzeń zabawowych. Wykorzystana nawierzchnia amortyzuje upadek z wysokości do 3 m oraz spełnia normę 1177:1998 mówiącą o krytycznej wysokości upadku. Polecana nawierzchnia charakteryzuje się: miękkością, odpornością na ścieranie, łatwością w utrzymaniu oraz właściwościami dźwiękochłonnymi. Porowatość nawierzchni ułatwia odpływ wody umoŝliwiając korzystanie z placów zabaw po opadach deszczu. Stosowanie nawierzchni poliuretanowej wpływa na wydłuŝenie trwałości i mniejsze zuŝycie urządzeń zabawowych oraz zmniejsza nakłady na konserwację placów zabaw eliminując konieczność wymiany, uzupełnień czy wyrównywania innych nawierzchni takich jak piasek, Ŝwir czy wióry. Nawierzchnię projektuje się na podbudowie z kruszywa a grubość zastosowanej nawierzchni jest odpowiednia do wysokości urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw. Na terenie placu zabaw projektuje się zróŝnicowanie kolorystyczne nawierzchni dla kaŝdej grupy wiekowej. I tak dla najmłodszych i najstarszych proponuje się zastosowanie nawierzchni w kolorze zielonym imitującym łąkę, w której będą rozmieszczone motywy kwiatowe, a dla w wieku 5-9 w kolorze Ŝółtym imitującym piasek, w którym zostaną umiejscowione ślady łap dinozaurów. Granicę dla poszczególnych placów zabaw stanowić będzie wijąca się niebieska linia, imitująca rzekę. Na terenie placu zabaw projektuje się dwa pola piaskowe, dla których obrzeŝe stanowić będzie łagodnie opadająca w dół nawierzchnia syntetyczna. W celu jak najszybszego odprowadzenia wody z piasku projektuje się wykonanie na dnie kaŝdego pola piaskowego, dołu chłonnego o wymiarach 50 x 50 x 50 wypełnionego kruszywem. Jednocześnie, aby nie dopuścić do zabrudzenia piasku zanieczyszczeniami spływającymi z wodą z placu zabaw, proponuje się nadanie spadku od linii obrzeŝa pola, w kierunku placu zabaw. W celu uniemoŝliwienia om wysypywanie piasku z pola piaskowego naleŝy poziom warstwy piasku zlokalizować 10 cm poniŝej poziomu nawierzchni sztucznej. Szczegółowy rys. rozwiązania połączenia nawierzchni sztucznej i piaskowej przedstawia rys.

16 Przykładowa nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw Tablice informacyjne Na terenie placu zabaw dla, naleŝy umieścić dwie tablice informacyjne, po jednej na kaŝdej części placu zabaw z regulaminem. Na jednej połowie powinna się znajdować informacja określająca zasady uŝytkowania placu zabaw, informację o zarządcy terenu, z podaniem telefonu zarządcy oraz numerów alarmowych, zgodnych z normą PN Umieszczenie regulaminu parku i placu zabaw leŝy po stronie inwestora lub zarządcy parku. Wymiary tablic: wysokość 250 cm, szerokość 210 cm, powierzchnia ekspozycyjna 1 m x 2 m. Panel informacyjny tablicy wykonany jest z płyty OSB (płaskoprasowanej płyty drewnopochodnej o ukierunkowanych wiórach drzewnych), a konstrukcja nośna wykonana jest z ocynkowanej, malowanej proszkowo stali. Proponuje się kolorystykę zieloną. Na terenie placu zabaw naleŝy równieŝ umieścić trzecią tablicę, z informacjami o patronie parku prof. Romanie Kozłowskim. 4.5 Mała architektura ogrodowa Projektuje się wyposaŝenie terenu opracowania w elementy małej architektury ogrodowej tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Dobór elementów wyposaŝenia został dokonany z uwzględnieniem takich parametrów produktów jak ich trwałość, odporność na akty wandalizmu, jednorodność stylistyczna, atrakcyjność wizualna.

17 4.6.1 Ławki parkowe Ławki parkowe proponuje się zastosować jako model nr kat z firmy puczyński (lub równowaŝny) o wymiarach: dł mm, szer. 680 mm, wys. 850 mm, których szkielet konstrukcyjny wykonany jest z rur i blach ze stali kwasoodpornej, z siedziskiem z drewna tauari. Ławki montowane są do podłoŝa za pomocą kotw mocujących umieszczonych w fundamentach betonowych o wym. 40 x 40 x 100 cm Kosze na śmieci Projektuje się zastosowanie koszy na śmieci typu nr kat z firmy puczyński (lub równowaŝne) o wymiarach: długość 480 mm, szerokość 480 mm, wysokość 900 mm, pojemność 50l, blacha i rury wykonane z stali kwasoodpornej. Kosze na śmieci naleŝy rozmieścić w parku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 4.7 Zieleń Kompozycja nasadzeń Na obszarze opracowania projektuje się nowe nasadzenia zieleni złoŝone z drzew i krzewów. Nasadzenia będą skupione głównie wokół placu zabaw oraz ciągów komunikacyjnych. Dobór gatunkowy projektuje się w oparciu o: warunki miejscowe (siedlisko, klimat, warunki wodno-gruntowe), planowane nakłady pielęgnacyjne, zestawienie istniejącej roślinności, układ funkcjonalno-przestrzenny, walory dekoracyjne. Gatunki drzew i krzewów tworzące kompozycję charakteryzują się duŝą odpornością na choroby oraz warunki środowiska miejskiego - zanieczyszczenia powietrza, zasolenie gleby oraz nie wymagają znacznych nakładów pielęgnacyjnych. Nowe nasadzenia zostały dobrane takŝe pod względem spójności z istniejącą roślinnością.

18 Lp. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA 1 Acer panoides klon pospolity WYKAZ DRZEW LIŚCIASTYCH CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO szer cm, wys. 700cm, obwód pnia 40-45cm UWAGI ILOŚĆ ILOŚĆ OGÓŁEM na placu zabaw 1 WYKAZ KRZEWÓW LIŚCIASTYCH Lp. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO UWAGI ILOŚĆ 10 Cornus stolonifera Flaviramea dereń rozłogowy Flaviramea C 5, wys. 80/100, 8-10 pędów na placu zabaw Euonymus fortunei Coloratus trzmielina Fortune a C 1,5 wys , 4-6 pędów 196 Coloratus 14 Physocarpus capitatus Tilden pęcherznica Tilden Park C 5, wys cm, 6-8 Park pędów na placu zabaw Potentilla fruticosa Sommerflor pięciornik krzewiasty odm. C 5, wys cm, 6-8 Sommerflor pędów na placu zabaw Potentilla fruticosa Pink pięciornik krzewiasty odm. Beauty Pink Beauty C 5, cm, 6-8 pędów na placu zabaw Ribes alpinum Schmidt porzeczka alpejska Schmidt C 3, wys cm, Spiraea betulifolia Tor tawuła brzozolistna Tor C 5 na placu zabaw 24 ILOŚĆ OGÓLEM

19 4.7.2 Wskazówki techniczne wykonania nowych nasadzeń. Realizacja nasadzeń powinna nastąpić zgodnie z technicznymi wskazówkami dotyczącymi ich zakładania i według ustalonej kolejności prac. Powinny być one wykonywane przez specjalistyczną firmę ogrodniczą wykorzystującą materiały o odpowiednim standardzie oraz według sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przygotowanie podłoŝa pod rośliny Zabiegi naleŝy zacząć wykonywać późną jesienią. Początkowo teren naleŝy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń gruzu, kamieni, pniaków i korzeni drzew oraz śmieci. Na miejscu projektowanych rabat trzeba przygotować odpowiednie podłoŝe. Projektowane rośliny wymagają wymiany 50 cm warstwy istniejącego gruntu na warstwę ziemi urodzajnej. Jej rozłoŝenie wykonuje się po uprzednim ukształtowaniu powierzchni terenu. Celem wymiany podłoŝa jest uzyskanie korzystnego składu mechanicznego gruntu 3:1:1, tj. 3 części gliny, 1 część torfu i 1 część piasku. WyŜej wymieniony materiał naleŝy przemieszać z nawozem organicznym spulchniając glebę kultywatorem. Dla roślin wymagających gleb lekko kwaśnych tj. cis (Taxus x media Farmen ) oraz dla roślin wymagających gleb wapiennych tj. świerk serbski (Picea omorika) naleŝy wydzielić oddzielne obszary ze zmienionym odpowiednio podłoŝem. Całą powierzchnię terenu naleŝy odchwaścić przez bronowanie i zebranie kłączy chwastów oraz płytkie (15cm) zaoranie gleby. Następnie tak przygotowane podłoŝe naleŝy pozostawić aŝ do wiosny, kiedy to wykonuje się wałowanie terenu wałem kolczatką rozbijającą grudy ziemi i lekko ugniatającą jej powierzchnię. Przygotowanie podłoŝa pod trawnik Przed załoŝeniem trawnika naleŝy przygotować podłoŝe pod wysiew nasion traw, w tym celu naleŝy usunąć gruz, śmieci, kamienie oraz rosnące chwasty uŝywając herbicydu Roundup lub Mniszek. Tak oczyszczoną powierzchnię naleŝy wyrównać grabiami. Najlepszy skład mechaniczny gleby uŝytkowanej pod trawnik to przewaŝający udział frakcji piaskowej (90%) oraz części pyłowych i ilastych (10%). Dodatkowo podłoŝe naleŝy uzupełnić kompostem torfowym lub torfem, gdyŝ zawartość 2-4% próchnicy w glebie zapewnia właściwą sorpcję wszystkich składników pokarmowych. Rośliny trawiaste wymagają lekko kwaśnego odczynu gleby (ph 5,6-6,5), co naleŝy uregulować przez zastosowanie odpowiednich nawozów kwaśnych bądź zasadowych. Najodpowiedniejszym podłoŝem pod załoŝenie trawników są komponenty w postaci: piasku o średnicy 0,5-0,6 mm (65%), torfu ogrodniczego (15%) i ziemi kompostowej lub gleby rodzimej (20%). Składniki te naleŝy połączyć mieszając je w duŝej betoniarce i rozłoŝyć na warstwie piasku drenaŝu. Przygotowanie materiału roślinnego Materiał roślinny naleŝy pozyskać ze szkółki, w której został on odpowiednio przygotowany do sadzenia i wykazuje się cechami jakościowymi oraz zdrowotnymi. Wszystkie produkowane rośliny przeznaczone do obsadzeń muszą spełniać poszczególne kryteria i być czyste odmianowo. Drzewa i krzewy powinny być zdrewniałe i zahartowane oraz wykazywać się właściwym dla poszczególnych gatunków lub odmian pokrojem. Korona drzew musi być równomiernie wykształcona i osadzona na minimalnej wysokości 2 m. Zaleca się by ich pień był pojedynczy, wyprostowany o minimalnej średnicy 16 cm. Zastosowane drzewa i krzewy muszą mieć balotowaną bryłę korzeniową. Nie moŝe być ona uszkodzona lecz dobrze przerośnięta, tak by jej średnica osiągała czterokrotnie większe rozmiary od obwodu pnia (tj. 60 cm). Rośliny muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas ich przewozu na miejsce sadzenia okryte i związane.

20 Parku im. Romana Kozłowskiego, Etap I Olkówek. Sadzenie roślin Sadzenie roślin naleŝy przeprowadzić wiosną po wystąpieniu pierwszych objawów rozpoczęcia wegetacji, a takŝe wczesną jesienią w przypadku balotowanych roślin iglastych. Po wytyczeniu miejsc sadzenia przystępuje się do właściwej juŝ czynności sadzenia. NaleŜy wykopać doły na głębokość równą bryle korzeniowej rośliny i szerokości trzy razy większą od jej średnicy. Wielkość dołów powinna zapewnić równomierne rozłoŝenie systemu korzeniowego. Drzewa pienne wymagają palikowania za pomocą trzech palików wbitych z trzech stron drzewa i do niego przywiązanych. Dego przed posadzeniem roślin trzeba wbić dla kaŝdego drzewa paliki zaimpregnowane środkami grzybobójczymi na głębokość 30 cm poniŝej dna dołu. Następnie kaŝdy dół powinno się zaprawić poprzez zasypanie jego dna cm warstwą Ŝyznej ziemi. Wokół drzewa naleŝy uformować misę i zalać ją wodą. Po załoŝeniu nasadzeń naleŝy je ściółkować 5 cm warstwą rozdrobnionej kory sosnowej a drzewa przywiązać do palików. Najlepszym okresem do wysiewu nasion traw jest przełom kwietnia i maja, druga połowa sierpnia lub początek września. Temperatura wtedy jest odpowiednia, ryzyko przesuszenia gleby najmniejsze, a moŝliwość ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania najmniejsza. Nasiona traw naleŝy wysiewać w wilgotną glebę ręcznie lub siewnikiem a następnie przykryć je 0,5-1 cm (ale nie grubszą niŝ 2 cm) warstwą gleby. Po wysiewie nasion powierzchnię trawnika naleŝy zwałować, aby uniemoŝliwić zwianie nasion przez wiatr, wymycie przez deszcz lub podlewanie. Na terenie otwartym proponuje się mieszankę traw w skład której wchodzą nasiona Ŝycicy trwałej (Lolium perenne) 75% oraz wiechliny łąkowej (Poa pratensis) 25%. Pod koronami drzew zastosować skład mieszanki w postaci: 15% Ŝycicy trwałej (Lolium perenne), 20% wiechliny łąkowej (Poa pratensis), 60% śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa) oraz 5% wiechliny zwyczajnej (Poa trivalis) lub inny skład mieszanki dla miejsc zacienionych.

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Drzewica ul. Staszica Drzewica

Gmina i Miasto Drzewica ul. Staszica Drzewica Inwestor: Gmina i Miasto Drzewica ul. Staszica 22 26-340 Drzewica Projektant: Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. ul. Ciołka 16 lok. 230 01-443 Warszawa tel. (0 22) 896 95 55; 0 503 123 553 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA Zamówienie realizowane jest w ramach operacji pt. Integracja przez zabawę budowa placu zabaw we wsi Mszadla, Oś

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenu przy ul Krynicznej w Pile Adres : 64-920 Piła ul Kryniczna działka nr 266/9,266/7,674 obręb Piła

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid.

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. INWESTYCJA INWESTOR LOKALIZACJA Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 08-304 Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. 321 LUTY 2012 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 7-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA INWESTYCJI : PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA" PRZY SZKOLE POD- STAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół ul. Geodetów 45, 07-200

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU.

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT ZIELENI BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT PROJEKTU: DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. ADRES INWESTYCJI: PLAC PRZY SKRZYŻOWANIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Miasto Inowrocław Zespół Szkół Integracyjnych Ul. Krzymińskiego 4; 88-100 Inowrocław Lokalizacja: Zespół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TERENY ZIELONE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TERENY ZIELONE ST ST 10.00.00 Tereny zielone 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA TERENY ZIELONE ST 10.00.00 1 ST 10.00.00 Tereny zielone 2 SPIS TREŚCI TERENY ZIELONE 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nowa Wieś Wielka Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka

Przedmiar robót. Nowa Wieś Wielka Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Nowa Wieś Wielka 2011-03-04 Przedmiar robót Nazwa budowy: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Adres budowy: 86-060

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla ul. Batorego 6, 07-200 Wyszków Działka nr 5000/4; miasto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU Nazwa: Projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej w nowoprojektowanym parku w Mielcu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIENKIEWICZA TERENÓW ZIELENI NA UL. W BOCHNI Spis treści 1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu 2 2. Wykaz projektowanego materiału roślinnego 2 3. Sadzenie roślin

Bardziej szczegółowo

nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU przy ul. Bursztynowej w Ostrołęce

nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU przy ul. Bursztynowej w Ostrołęce PAK PAK SP. Z O.O. egz. nr: 1 PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel. kom.: 0 604 226 499 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY Temat: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

PRZYSZKOLNY PLAC ZABAW PROJEKT WYKONAWCZY

PRZYSZKOLNY PLAC ZABAW PROJEKT WYKONAWCZY ''4 Pory Roku'' Katarzyna Fidura - Tratkiewicz ul. Waligóry 34 A, 03-019 Warszawa T.: 0 504-245-401 F.: 022 811-34-69 biuro@4poryroku.waw.pl NIP 534-186-51-06 REGON 013 018 010 Temat: PRZYSZKOLNY PLAC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce PAK SP. Z O.O. PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel.: 0*29 764-38 - 02 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 kom.: 0 604 226 499 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 Temat: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 ADRES GDYNIA ul. Chwaszczyńska 26 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 13 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO AUTORZY mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9

0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 Str.1/6. Projekt placu zabaw. Warszawa, ul. Chłodna Ogrodowa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251

Bardziej szczegółowo

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY 38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA TORU ROWEROWEGO i ZAGOSPODAROWANIE TERENU przy TORZE Adres obiektu budowlanego: jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

Zakładanie trawników. Kryteria doboru traw. Warunki świetlne. Warunki Rodzaj gleby Planowany kierunek i poziom gatunków w i odmian.

Zakładanie trawników. Kryteria doboru traw. Warunki świetlne. Warunki Rodzaj gleby Planowany kierunek i poziom gatunków w i odmian. Kryteria doboru traw Zakładanie trawników Wybór gatunków i odmian traw Warunki świetlne Rodzaj gleby Planowany kierunek i poziom intensywności uŝytkowaniau Właściwości rozwojowe gatunków w i odmian Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TEMAT / OBIEKT. WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Z PŁYT DROGOWYCH śelbetowych PEŁNYCH PROJEKTANCI.

TEMAT / OBIEKT. WYKONANIE DRÓG TYMCZASOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRA Z PŁYT DROGOWYCH śelbetowych PEŁNYCH PROJEKTANCI. 71-051 Szczecin ul. ZabuŜańska 53 a tel./fax. +48 91 483 51 34; + kom. +48 501 148 223; e - mail: upin12@gmail.com TOM / TECZKA: DATA: MIEJSCOWOŚĆ: (miesiąc, rok) Szczecin Styczeń 2009 TEMAT / OBIEKT WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA OŚWIADCZENIE JA NIśEJ PODPISANY Stosownie do ustaleń art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ( tj. Dz. U. Nr 207/03, poz. 2016, z późniejszymi zmianami ) JAKO AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PARKÓW. im. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PRZY BAŻANTARNI LASEK BRZOZOWY

KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PARKÓW. im. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PRZY BAŻANTARNI LASEK BRZOZOWY MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PARKÓW im. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PRZY BAŻANTARNI LASEK BRZOZOWY parki lata PARKI NA URSYNOWIE WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY Pow.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr, Oddział Przedszkola nr 2 Oddział Gimnazjum nr 65 Ul. Hezjoda 5 Miasto POZNAŃ, obręb

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, Wieluń

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, Wieluń JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, 98-300Wieluń EGZ. NR mgr inż. MAŁGORZATA MUSIALSKA-KOZIK Dotycząca BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE. Modzerowo 49 c 87-800 WŁOCŁAWEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE. Modzerowo 49 c 87-800 WŁOCŁAWEK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE Spółka z o.o. Modzerowo 49 c 87-800 WŁOCŁAWEK ISO 9001:2000 ROK ZAŁOŻENIA 1988 EGZ. NR 1 INWESTOR: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 8

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 8 P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. Zegrzyńska 3, 05-119 Legionowo Działka nr 1/832 z obrębu 63 Inwestor: Szkoła

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech Temat opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji na terenie sołectwa Orzech Lokalizacja: ul. Bytomska działka 1055/2; 1056/2 Orzech 0002 Skrzyżowanie Mickiewicza z Bytomską

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła OBIEKT ADRES OBIEKTU Plac zabaw budowany w ramach programu Radosna Szkoła, przy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA...

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA... SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA... 2 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Cel opracowania... 2 4. Lokalizacja... 2 5. Analiza zasobów przyrodniczych i wyposaŝenia... 2 5.1. Warunki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W WOŁOWIE INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES INWESTYCJI : GMINA WOŁÓW Rynek - Ratusz 56-100 WOŁÓW Autorska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin

Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz Józefczuk ul. Koncertowa 7/45 20-843 Lublin Zleceniodawca Obiekt Adres Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin Działka Nr 3/2 i 4 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 tel. 604 081 973 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

LANDAME [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ PLAC ZABAW PRZY SP NR 38 W POZNANIU] CPV : 45112000-5 4512710-5.

LANDAME [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ PLAC ZABAW PRZY SP NR 38 W POZNANIU] CPV : 45112000-5 4512710-5. 2012 Aneta Mikołajczyk INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Brandtaettera 6 61 659 Poznań PROJEKTANT: mgr inż. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk CPV : 45112000-5 4512710-5 [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. mgr inż. Roman Królak (upr. bud. nr 2710/Gd/86) Gdynia, 30.09.2013 r.

Przedmiar. mgr inż. Roman Królak (upr. bud. nr 2710/Gd/86) Gdynia, 30.09.2013 r. Przedmiar Obiekt Zespół sportowy w Gdyni-Chwarznie - urządzenie placu zabaw etap I: prace przygotowawcze i uzupełniające Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112720-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Egz. 1 Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI Lokalizacja: Białobiel, gm. Lelis działki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6 ADRES GDYNIA ul. Wrocławska 52 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie dz. nr ewid. 645 Projekt zagospodarowania wg programu rządowego Radosna Szkoła" z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 35-069 Rzeszów

Przedmiar robót. 35-069 Rzeszów Przedmiar robót Przedmiot koorysu: Zagospodarowania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła. Lokalizacja: ul. Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska Przedmiar robót Projekt zieleni Obiekt Kod CPV 45233260-9, 45100000-8 Inwestor Urząd Gminy Bakałarzewo Wykonawca Pracownia projektowa AR-EL RYSZARD RYBAK 16-400 Suwałki ulica Klonowa 43/47 Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA. Zieleń PW FPU/IP/53/48/08. Zieleń

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA. Zieleń PW FPU/IP/53/48/08. Zieleń INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA MPWiK Sp. z o.o. 50-422 Wrocław, ul. Na Grobli 14/16 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego

Bardziej szczegółowo