USLUGOWA PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I NADZOROW kosztorysowe WBUDOWNICTWIE-ANDRZEJMAKOWIEC BOCHNIA< Poziom cen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USLUGOWA PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I NADZOROW kosztorysowe WBUDOWNICTWIE-ANDRZEJMAKOWIEC -32-700BOCHNIA< Poziom cen"

Transkrypt

1 WaroSi koszorysowa Podaek VAT Cena koszorysowa Slownie: PRZEDMIAR 1OIOI/2011 BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEDOWICACH DZ.NR.3 - GMINA KONIUSZA. Obiek BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Kod CPV: Roboy budowlane w zakresie szk6l podsawowych Usuwanie powloki gleby Roboy w zakresie kszalowania plac6w zabaw Roboy budowlane w zakresie alan Wznoszenie ogrodzefi Budowa SZKOI,A PODSTAWOWA W RZEDOWICACH DZ.BUD.NR.3 - GMINAWKONIUSZY. Inwesor GMINA W KONIUSZY KONIUSZA Wykonawca ZOSTANIE WYLONIONY W POSTEPOWANIU PRZETARGOW\,M. Biuro USLUGOWA PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I NADZOROW koszorysowe WBUDOWNICTWIE-ANDRZEJMAKOWIEC BOCHNIA< ui.leonarda rel Poziom cen ICCP - I kw.2011 roku. Koszorys sporzqdzony wg. akualnie obowiqzuj4cych podsaw prawnych z poziomem nosnik6w cenow6rczych wynikaj4cych z regionalnych posppowari przeargowych.- Maerialy wyrnienione w koszorysie mog4 by6 zas4pione innyrni o podobnych paramerach eclnicznych z waznyrni Aprobaami Technicznymi dopuszczaj 4cymi do sosowania w budownicwie.- Sporz4dzil A.MAKOWIEC Kierownik INWESTOR - lnsp.nadzoru Inwesorskiego Bochnia czerwiec 201I rok. "Rekomendacja Jakoici" dla programu do koszorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Sowarzyszenie Koszorysan6w Budowlanych, Warszaw4 ul.hoza 50 Rodas I [623r - Rekonendacja SKB,

2 Rodos I [623 I ] - Rekonendacla SK R Z^l4cznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 - GMINA KONIUSZA. Srona 2/14 TECHNICZNry DO PROJEKTU I WYCENY URZADZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZ.BUD.NR ] - GMINA KONruSZA. Plac zabaw dla dzieci w miejscowosci Rzgdowice gmina w Koniuszy zlokalizowanyies przy Szkoie Podsawowej RzQdowicach na dzialce Nr.3 w czesci wschodniej przylegajacej do budlnku Sarej Szkoly Podsawowej srony drogi gminnej z nawierzchni4 asfalowq.ta lokalizacja zosiaa pfez Inwesora oraz Dyr kcjg Szkoly Podsawowei w Rzldowicach - Gmina Koniusza.Projek Budowlany opfcanany paezzespol prolekowy Pani inz.anna Ho.lys - w m-cu lisopad 2009 roku. dzialce Nr'3 znajduje si9 budynek Sarej Szkoly w kdrej bpdzie zlokalizouany Oddzial Pcedszkolny dla dzieci.czqsi dziakijes zagospooaro\rana - dzy inn't nij s uz]'kowanajako przyszkolny plac sporowy z boiskiem do pilki rgcznej - siak6wki. Teren wolny od zabudo\\.y,po przysosowanru przez krzewdw i zbedrych sarych rnealo\rych zadaszei, pla\)je siq pnem czyc na plac zabaw dla dzieci. i dojscie do erenu objgego plac m zabaw dla dzieci bqdzie bezposrednio z renu szkolnego, a drugie dojscie zgodnie z zyczeniem Dyrekcji - po wykonaniu bramki w nowym ogrodz niu posesji i wejicia oporeczowanego z drogi powiaowej przylegiej do granicy posesji.na dzialce od srony Nr.1/2 i Nr. 2 znajduje si budynek Szkoly Podsawowej w Koniuszy oraz Wielofunkcyjne Boisko Sporowej z nawierzchni 4 szuczn 4 dla ucz szczal qcej do szkoly powierzchnia PIacu Zabaw \ylosi 520 m2.teren wymaga rekulb'wacji i przygoowania gleby wraz z posianiem raw szlachenych na humusu orfowego i ziemi urodzajnej. dokonaniu rekullrlvacji powierzchni dla Placu Zabaw - eren nalezy ogrodzic ogrodzeniem panelo*ym wysokosc 1,80 mb na cokole belonowvm oo srony drogi asfalowej na dlugosci okolo 30 mb z furka wejsciowa 1,50 mb + ogrodzenie panelowe wysokosd 1,70 dlugosc okolo 25 mb od graricy posesji 412 onz ogodzeniafii vewn rzn],mi panelowlmi wysokosi 1,25 mb. o dugosci 7mb i 14 mb z dwoma firkami weisciowvmi o szerokoscr l-50 mb dla wjazdu osoby niepelnosprawnej na w6zku inwalidzkim na plac zabaw ogrodzenia - zielony dla eseyki erenu przyszkolnego isrodowiska. eren po przygoowaniu nalezy na obwodzie obsadzid krzewami ozdobnymi i rozami Bodnie zzlczeniem Dyrekcji Szkoly w ilosciach okreslonych w pozycjach prz dmiaru robo. W\?OSAZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W ATESTOWANE ZESTAWY ZABAWOWE I URZ,TDZENIA SPORTOWE] LMonaz husawki wagowo-o(iowej z fundamenem - 2 kpl.. 2.Monaz Zesawu mosek wiez^ ze zjezdzalnlhu$awk4 podwojn4 i drab jn4. - I kpl.. 3.Monaz Zesawu Sciana do wspinaczki - I kpl.. 4.Monaz Zesaw! Scianolaz szesciokany do wspinaczki - I kpl.. 5.Monaz Zesawu i Husawki spr94aowe : piesek,konik - 2 kpl.. 6.MonazZesawu karuzela obroowa - 1 kpl.. T.Monaz Zesawu Lokomoq,\,va + wagon - I kpl.. 8-Monaz Zesawu Domek z balkonem - I kpl.. q.monlrz Zesrawu SohL z 2-ma lawkami z oparciem - 2 kpl.. lo.monaz Zesawu l-awki z oparciem usawiowne wg. planu monzu. - 4 kpl.. l l.monaz Koszy na Smieci. - 2 szr.. l2.monaz Tablicy lnformacyjnej - Regulamin Placu Zabaw - I sd.. 13.Monaz pfy Zesawach Zabawo$,ych kolorowej nawienchni syneyczne.j do uloz nia na podbudowie pod urz4dzeniami wg. pozeb w kolorze - z aesem-30 m2. Uwaga! Maerialy budowlane,elemny prefabrykowane a zwlaszcza wszykie wymienione Zesawy Zabawowe placu zabaw musza bezwzglednie Aesy i dopuszczenia uzl4kowania przez dziecj szkolne oraz mlodziez wioski. Roboy nalea wykonad pod nadzorem osdb posiadajacych upramlienia budowlane do sprawowania funkcji lechniczdych w budownjcwie zgodnie z Prawem Budowldnym.- Korzysanie z urz4dzefi Placl Zabaw przez dzieci wymaga bezwzglqdnie nadzoru Nauczycieli posiadajqcych odpowienje kwalifikacje a w godzinach pozalekcyjnych Rodzic6w korzysajqcych z unadzeh zabawowych przez ich male dzieci. DIa bezpieczeiswa _ eren Placu Zabaw zgodniez przepisami zosal ogrodzonym dla uniemozliwienia udzialu os6b Dosronnvch.-

3 Rodos [623]J - Rekonendacja SKB KOSZTORYS INWESTORSKI - UPROSzczoNY. Sfona 3/14 BI.,'DOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DZ.NT.3 W MEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Nr Podsawa. opis robo Jm llosc Cena I Warosc l.ogrodzenie placu zabaw + 2 bramki wesciowe. CPV mb ,451 r IKNR /02 Rgczne kopanie row6w dla fundamenu z m 100,00 cokolem ogrodzenia o glgbokoici do 0,8m i szerokosci dna do o,3m w sruncie kaesorii III 2 KNR /02 Rgcme zas1p1'rvanie row6w lub rozplanowanie m 100,00 wydob''ej ziemi w skarpie obok cokolu ogrodzeniowego od srony zewnerznej. 3 KNR /02 Cokoly beonowe 0,20x0,30m z undamenem m 100, x0.80m. 4 KNR /02 Przygoowanie i monaz zbrojenia ze sali 04l zebrowanej w ach nadziemnych cokolu ogrodzeniowego - beonowego 4 prey d=12mm dlusosi + szczemiona d:6mm * 0,00089 * 1,15=0,411 5 KNR /03 Ogodzenie panelowe 3 razy przel.aczule m 100,000 h:123omm,dru.d:5mm oc.fmalow.proszkowe kolor zielei 5x20cm.na slupkach 60x40x3mm -rozsaw 2,5m obsadzonych w cokole. 6 KNR /08 Furka panelowa F-4 swialo 1200mm kpl 2,000 wysok.1280mm wlposazona w zamek bramowy i klamki, ze slupkami przybramowymi 80x80x4mm dhrg.2300mm.opis panelu jak ogrodzenie panelowe z pozycji poprzedniej.jena firka wbudowana w ogrodzeniu od drogi dla mieszkanc6w z may,rni dzieimi. 2.Rekulywacja erenu pod plac zabaw'cpv m KNNR I 0502/01 Mechaniczne planowanie powierzchni gunu n2 400,000 rodzimego kaegorii I-III 8 KNR /02 Rozicielenie maerial6w ulepszaj4cych, Posp6lka + rn2 400,000 humus o grubosci wanwy po zagqszczeniu do 5cm 9 KNR /05 Przygoowanie erenu przy uzyciu sprzqu ha 0,040 mechanicznego lub recnie - glebogryzarka dla wyrdwnania nawiezchni o sopniu zagqszczenia Srednim l0 KNR Podsiew w erenach zadarnionych w echnologii ha 0,040 g4siennicowo-kolowej I eapowej w warunkach urudnionych z glebogryzark4iako mas4'n4 wiod4c4 na glebach lekkich, Srednich i orfo\aych u KN'R /03 Rqczne wykonanie nawierzchni fiawiasej siewem m2 400,000 na uprzednio przygoowanej warswie wegeacyjnej z przykryciem nasion po uysiewie humusem - ziemi4 urodzajn4 12 KNNR /03 Sadzenie drzew i kzewdw lisciasych oraz szi 60,000 kzew6w 162 szlachenych kolorowych w gruncie ka. I-II - formy naurahe, d6l o Srednicy 0,3m i glpbokosci 0,3m na klombach ozdobnych l3 KNNR I I/03 Sadzenie drzew i kzewdw iglasych w guncie sz 60,000 ka.i-ii bez zapra*y dol6w o 6rednicy 0,5m i ggbokosci 0,5m na obwodzie ogrodzenia placu zabaw. l4 KNNR I I 0710/02 Sadzenie krzew6w z)'woploowych bez zaprawy SZ 60,000 dol6w w rowach o szerokosci do 45cm w sruncie kaesorii III 3.WyposaZenia placu zabaw dla dzieci. CPV kpl I l5 KNR Monu' zesawu zabawo\rego )?u HUSTAWKA 2,000 WAGOWO-OSIOWA yp jako kpl. z aesem. 16 KNR /01 Monaz zesawu zabawowego ypu elem Il 1,000 MOSTEK,W]ERZA ZE ZJEZDZ ALNI THUSTAWKA.PODWOJNA DRABINA Nr. 0l-45 - iako kol. z aesem. 17 KNR /0l Monaz zesawu zabawowego ypu SCIANA DO 1,000 WSPINACZKI yp jako kpl. z aesem. 18 KNR /01 Monaz zesawu zabawowego ypu SCIANOI-AZ 1,000 SZESCIOKATNY DO WSPINACZKI 1p jako kpl. z aesem.

4 Rodos [6231] - Rekomendacja SKB KOSZTORYS INWESTORSKI -UPROSZCZONY' Srona 4/14 BIJDOWA PLACU ZABAW DLADZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZQDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Nr Podsawa, opis rob6 Jm IloSi Cena WarloSi 19 KNR /07 Monr zesawu zabawowego Rpu HUSTAWKI SPREZYNOWE - PIESEK y? jako kpl. z aesem. 20 KNR /0l Monaz zesa\vu zabawowego )?u HUSTAWKI SPREZYNOWE - KONIK yp jako kpl. z aesem. 2l KNR /01 Mo\az zesawu zabawowego '?u KARUZELA OBROTOWA yp.ol-09 - jako kpl. z aesem, 22 KNR /02 Mo\az zesawu zaba\ryowego rl1r:lokomotywa + WAGON Nr.ka.0502 KORA 23 KNR /07 N4onaiz, zesawu zabawowego ypu DOMEK Z BALKONEM fp jako kpl. z aesem. 24 KNR Monz zesawu zabawowego ypu STOLIK + 2 I-AWKI Z OPARCIEM 0? jako kpl. z aesem. 25 KNR /01 Mon2 zesawu zabawowego ypu I-AWKI Z OPARCIEM yp jako kpl. z alesem. zo KNR Monaz wwosa'2enia placu zabawowego ypu: KOSZE NA SMIECI yp jako kpl. z aesem. 27 KNR /01 Monaz wyposazenia placu zabawowego 0?u: TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN PLACU ZABAW yp jako kpl. z aesem. 28 KNR /01 Monaz wposazenia placu zabawowego ypu: NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA PLACU ZABAW DO UI-OZENIA POD IJRZADZENIAMI WG.POTRZEB W KOLORZE ZOI-TYM - iako kol. z aesem. Raz em Podaek VAT O96lem koszorys el men I 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 2,000 1,000 n2 30,000

5 ' ' Rodos [6231] - Rekonendacja SKB Tabela 6w Srona 5/14 BUDOWAPLACUZABAW DLADZIECIPMYSZKOLEPODSTAWOWEJNADz.NT.3w RZqDOWICACH - GMINA KONruSZA. Nr Opis rob6 Waroj6 % J.O. Ilo56 Wskalnik l.ogrodzenie placu zabaw + 2 bramki we6ciowe. CPV mb , Rekulywacja erenu pod plac zabaw.cpv m ,45 r ,4s Wyposa2enia placu zabaw dla dzieci. CPY kpl I Razem Podaek VAT Og6lem koszorys

6 Rodos [623]l - Rekomendacja SKB zesrwieric robociznl BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w Srona 6/14

7 Rodas [623]l - Rekomendacja SKB Zesawienie maeria16w Sona 7/14 BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Lp inazwa Jm Iloii Cena Warodi I Azofoska kg 20,0c 2 lbeon zwykly B-10 m3 22,66 3 Deski iglase obrz).nane kl.iii l9-25mrn m3 0,64 4 lub kzewy iglase SZ ]Farba olejna nawierzcluriowa dm3 6,19 6 lfundamen dla u zabawoweso 01-0? + monaz 2,00 7 Fundamen dla u zabawowego monaz kpl Fundamen dla u zabawowego 0l-16 'monat 1,00 9 Fundamen dla u zabawowego 0l-45 + morfiaz. kp 1,00 l0 Fundamen dla u zabawowego 0l-65 + monaz kpl 1,00 11 Fundamen dla u zabawowego monaz kpl 2,00 12 Fundu.gn ilg.]! nru zabawowego monaz kpl 1,00 3 Fundamen dla u zabawowego nsn1a2 kpl 2,00 4 Fundamen dla u zabawow so mor\a kpl 4,00 l5 Fundamen dla u zabawowego yysr1a2 kpl 1,00 16 Fundamen dla u zabawowego monaz kpl 1,00 I7 Fundamen dla u zabawow eo monaz kpl 2,00 8 Furka posesyjna panelowa 5x20cm F-4 z zamkiem i klankami,dru kpl 2,00 d:5mm oc.+malow.proszkowe,uysoksi l25omm ze slupkami 80x80x4x2300mm I9 GwoAdzie budowlane kg 8,00 20 Krzewy 162 SN 63,00 2l Kze\ay Z lvoploowe SA 63,00 22 Lay iglase kl.i m3 0,1I 23 Nasiona raw kg 8,00 24 Ogrodzenie panelowe 5x20cm.3 x przelaczane H=1230nm,dru 5mm m 100,00 oclnkowany i malowany proszkowo zieleri,slupek 60x40x3nun + zraczk l) Pr y zbrojeniowe Zebrowane 12mm 0,42 26 Torfogrodniczy m3 4,00 27 Zaprawa cemenowa m. 50 mi 0,02 28 Zaprawa cemenowa m.100 m3 i 1,01 29 Zesaw zabawowy SCIANA DO WSPINACZKI Nr.ka z kpl 1,00 aleslem. 30 zesraw zabawowy Scelolaz szescrorlrr.ry oo WSPINACZK I Nr.ka(.o1- l6 z aresem. *' ] r,00] 31 zesaw zabawovy HIJSTAWKA wagowo_oslov/a Nr.ka.0 1_07 z aeslem kpl 2,001 Zesaw zabawow LOKOMOTYWA + WAGON - KORA Nr.ka.0502, aleslem kpl i,00 33 zabawowy MO STEK,WIEZA ZE lql 1,00 ZALNIAHUSTAWKA,PODW6JNA DRABINA NR. 0l-45 rple z aesem. J Zesaw zabawowy )? r AWKI Z OPARCIEM Nr.u.O+-Ziiu-G.. I p l +pg lesaw zabawo\4y O? DOMEK Z BALKONEM Nr.ka.0l-65 z kpl 1,00 reslem. i6 iesaw zabawo\^.y )? HUSTAWKI SpR!Z\'lIOWE - KONIK,lr.ka z aesem. kpl 1,00 37 Zesaw zabav/owy lyp HUSTAWKI SPRIZYNOWE - PIESEK kpl 1,00 Nr.ka z aesem.,' L; ;esaw zabawowy '? KARUZELA OBROTOWA Nr.ka.0l-09 z kpl 1,00 esem Zesaw zabawowy yp KOSZE NA SMIECI Nr.ka.o8-og z aeseml kpf,,00

8 :. Rodos [6231] - Rekonendacja SKB ". Zesawienie maerial6w Sfiona g/14 BITDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOwICACH - 6MINA KONruSZA. Lp Nazwa Jm Iloii Cena WaroSi 40 Zeszw zabawowy W NAWIERZCHNIA SYSTETYCZNA m2 30,00 _SZTUCZNA TRAWA W KOLORZE ZoITYIV PTA PLACU ZABAW z aesem. 41 Zesa]'.r zabawo]'y W STOLI + 2 LAWKI Z OPAR-IEM N.*;.04{ z arcsem, I kpl 2,00 42 Zesaw zabawovy yp TABLICA INFORMACYINA - REGULAMIN PLACU ZABAW Nr.ka z aesrem. kpl 1,00 43 Ziemia urodzajna (humus) m3 25,20 Razem Maerialv nomncniczp

9 Rodos [623J - Rehonendacia SK,B przy szkole roor?^t#j"rr",iltjjr,., * - GMINA KONIUSZA. Srona 9/ l4

10 Rodas I [623]l - RekomendacJa SKB Z^lqcznik Srona 10/14 BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. PEC1TIKACJA TECHNICZNA WYKONANLA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zadarra pn.. BUDOWA PLACU ZBAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DZIAICE NR.3 W RZEDOWICACH, a echniczna - \rymagania ogolne 1. WSrEP 1.1. Przedmio ST Przedmioem ST sqwarunki wykonania, konroli iodbioru rob6 ogdlnobudowlanych przy realizacji uz4dzenia placu zabaw przy Szkol Podsawowej w RzQdowicach na dz.nr Zalres sosowania ST Techniczna (ST) jes sosowana jako dokumen lrzea(go\ y i konrako\iy przy zlecaniu realizacji rob6 wymienionych w pk L L 3. Zakres robo obj(rych ST, Idorych doyczy Specyfikacja, obejmujq wszyskie czynnoici umozliwiaj4ce i maj4ce na celu wykonanie ogrodzonego placu zabaw - Projek Pani inz.anny Holys opracowany w m-c lisopad 2009 rok. Okreslenia podsawowe podane w niniejszej ST s4zgodne z obowi4zuj4cymi odpowiednimi normami i*lycmymi Og6lne wymagania doyczace rob6 jes odpowiedzialny zajakosc rob6, bezpieczeiswo wszelkich czynnosci na erenie budowy, meody u2'l4e przy budowie oraz za ich z dokumeoacjq projekow4 SST i poleceniarni Zamawiajqcego..6. Zmialy rcz\,{i zah projeldo}ych i maerialowych zmiany i odsqpswa dokumenacji echniczno - projekowej w zadnym \ilpadku nie mog4 powodowai obnizenia waros ci j akosciowych, rwalosci eksploaacyjnej, zwiekszenia kosz6w eksploaacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojekowanych rozwiqzan projekowlch. rakcie realizacji zadania inwesycyjn go nie dopuszcza siq wprowadzenia zmian poza naslgpujqcymi prrypadkami: " gdy wladb zosal wycofany z obrou i sosowania w budownicwie " gdy zaprojekowane rozwiqzanie posiada isone wady i srva,rza bezposrednie zagroz nie dlazdrowia iycia uz,lkownik6w o \?rowadzonych zmianach winny by6 dokonane wylqcznie na pismie zaalrcepowane przez Zamawiajqcego. MATERIAI-Y ma riay i ich rodzaje podano w SST i przedmiarach. Dopuszcza siq sosowanie maerial6w zarni nnych pod warunkiem, ze spelniaj4 odpowiednich norm (PN, BN, EN) Iub posiadaj 4 aprobay echnicme w przlpadku braku odpowiednich norm kazda zamiana maerialow pisemnej zgody Zamawiaj4cego. Jesl zobowi4zany do u4'waniajed),nie akiego sprzeu, k16ry nie spowoduje Diekorzysn go wplfi',u najakosa wykonfvanych rob6. Sprzg do rob6 powinien byi zgodny z ofe(q Wykonawcy i powini n odpowiadai pod wzglqdem yp6w i ilosci wskazaniom zawarym w SST llb organizacji rob6, zaakcepowanym przez Inzyniera,/Kierownika projekui wydajnoii sprzqu powinny gwaranowai przeprowadzenie rob6, zgodnie zasadarni okleslon],rni w dokumenacji projekowej, SST i wskazaniach Inzynier Kierownika prcjeku. TRANSPORT j sprzq moga byd przewozon dowolnymi (rodkami ransporu zaakcepowanymr przez Zamawiajqcego, w spos6b zabezpieczajecyje przed W czasie ransporu nalezy urzqdzenia placu zabaw przewozidobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem w czasle ljansporu. WYKONANIE ROBOT 5.I. Zasady og6lne przysqpieniem do prac zwiqzanych z monazem urz4dzen placu zabalv nalezy sprawdzid, czy dosarczony owar jes zgodny ze specyfikacjq Urzqdzenia nie zamonoware se narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlaiciwq sabilnosi uzyskujqdopiero po prawidlowym placu zabaw nalezy dodakowo zabezpiec4c pned zabrudzeniem ich zaprawqmurarsk4 i farb4(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), usuwane ego ypu zabrudzefi naraza urz4dzenia na uszkodzenia. najszybciej po monazu zdjqi foliq ochronn4 gdyz po dluzszym czasie usuniqciejej moz bya urudnione i zosawii przebarwienia Mona.z uf qdzen placu zabaw nalezy wykon).\ryai zgodnie z insrukcjq dosarczon4 peez produc nia wyrobu i zasadami okreslonymi w SST KONTROLA JAXOSCI ROBOT L Zasady og6lne i odbi6r rob6 winny byi r\ykonlvane zgodnie z normami wskazaniami oraz insrukcjami uzfcia producena wybranych ma rial6w Warunki szczegolowe Sprawdzenie robd polega na skonrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

11 Rodo J. I [6 23 I ] - RckomcndacJa SK I Zalqcznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Srona I l/14 niniejszej Spec)4ikacji, w dokumenacji projekowej, normach i insrukcjach produceno\ry maerialow.3. Wymagania echniczne pr4 odbiorze robo placu zabaw powinny byi osadzone zgodnie z dokumenacj A echniczne insfukcj 4 producena- Odchyl nia w lm zakesie nie powinny by wigkze nizr - dla ow osadzonych w plaszczyinie posadzek + 5 mm. zamonowaniu 6w placu zabaw nale2y sprawdzii prawidlowosi ich funkcjonowanra Ceryfikay i deklaracje projeku moze dopuscii do uzfcia ylko e maerialy, ko.e posiadaj4: l. cerdka na znak bezpieczeiswa \rykazu.jqcy, ze zapewniooo zgodnosd z krleriami echnicznymi okreslonymi na podsawie Polskich Norm, aproba oraz wlaiciwych przepisow i dokumenow echnicznych, deklaracj9 zgodnosci lub ceryfika zgodnosci z:polsk4normq PN - EN 1176, PN - EN I 177 lub aprobaq echniczna w przypadku \iyrobow, dla L16rych nie usanowiono Polskiej Normy,jezeli nie sqobj e ceryfikacj 4 okreslonq w pk 1 i k6re spelniaj4wymogi SST W przypadku maerial6w, dla k16rych w\v. dokumeny s4wymagane przez SST, kazda paria dosarczona rob6 bgdzie posiadad e dokumeny, w spos6b jednomacmy j j cechy. Jakiekolwiek maeriay, k6r nie spelniajqych \itmagan bqd4 odrzucone.. OBMLA. ROBOT rob6 bedzie okeslad fakyczny zakres wykon) vanych rob6 zgodnie z dokumenacj4 projekov/4 i SST. w jednoskach usalonych w koszorys ie. rob6 dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera,/ Kierownika projeku o zakresie obmierzanych rob6 i efminie obmiaru, co na 3 dni przed lm erminem. obmiaru bgd4wpisane do ksi ki obmiar6w. bl4d lub peeoczenie (opuszcz nie) w ilosciach podanych w Slepym koszorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi4zku wszyskich rob6. BlQdne dane zosan4 poprawione wg insrukcjj Inzyniera,4(ierownika projeklu na pismie. Sorowych robo bqdzie przeprowadzony z czqsosciq!rymagan4 do celu miesigcme.j planoici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym umowie lub oczekiwan]rn pnez WykonawcQ i Inzyniera/Kierownika projeku.. ODBIO ROBOT.l- Rodzaje odbioru rob6 zaleznosci od usalei odpowiednich SST, roboy podlegaje nasqpujqcym eapom odbioru: odbiorowi rob6 zanikaj4cych i ul gaj4cych zakryciu, b) odbiorowi czqsciowemu, ) odbiorowi koilcowemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. Odbi6r robo zanikaj4cych i ulqgaj4cych zakryciu robd zanikaj4cych i ulegaj4cych zakyciu polega na finalnej ocenie iloscijakosci wykonfvanych rob6, k6re w dalszym procesie realizacji ulegnq rob6 zanikajqcych i ulegajecych zakryciu bqdzie dokonany w czasie umozlilviajqclai \aykonaniewenualnych korek i poprawek bez hamowania posqpu rob6. rob6 dokonuje lnzyniera(ierownik projeku..3. Odbior cz9sciowy czqscio*y polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czedci rob6. Odbioru czqsciowego robd dokonuje sie wg zasad j ak pfl:l odbiorze robd. Odbioru robo dokonuje In4aier,jl(ierownik projeku. 4. Odbidr koncowy - osaeczny Odbior Koricouy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywisego wykonania Rob6 w zakresie objqym Konrakem. Ocenie podlega i1056,jakosi i zrealizowanych Rob6 oraz wbudowanych maerialow. caloii Rob6 budowlano-monazowych oraz lechnologiczno-insalacyjnych zosanie calkowicie ukoriczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym, pr6by korlcowe przewidziane przepisami oraz Konrakem, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajqcego o goowosci do Odbioru Odbi6r osaeczny Budowy powinien byc dokonany w erminie prz widzianym w Konkakci, po dosarczeniu lnzynierowi/kierownikowi projeku kompleu dokumen6w (c nyfikay, aesy, aprobay, deklaracje zgodnoici, ip.), niezbqdnych do dokonania Odbioru. ermin odbioru Koficoweg oraz sklad Komisji lvyzn czazama\iaj4cy. oku odbioru osaecznego Komisja zapomaje siq z realizacj q usaleb podj ych w rakcie odbior6w Rob6 zanikaj4cych lub ulegajqcych zakryciu, laszcza doycz4cych realizacji Rob6 uzupelniajqcych lub poprawko\4ych. przypadku swierdzenia przez KomisjQ, 2 jakos6 wykonanych Rob6, ylko nieznacznie odbiega od *ymagai Dokumenacji, czy ez Specyfikacji i nie wiqkszego wpl'"wu na cechy eksploaacyjn Obieku, Komisja moze dokonai porqceri, oceniaj4c pomniejszonqwarosi wykonanych rob6..5. Odbior pogwarancyj ny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6 zwiqzanych z usuniqciem wad swierdzonych prry odbiorze osaecznym i zaisnialych w gwarancyjnlm. poglr,arancyjny b9dzie dokonany na podsawie oceny wizualnej obieku z uwzglqdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbi6r osaeczny rob6"

12 Rados [623]l - Rekonendacia SKB Zalqcznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w - \aedowicach CMINA KO\_IUSZA. Srona l2l l'1 PODSTAWA PLAlNOSCI planos ci jes cena j ednoskowa skalkulowana przez WykonawcQ za jednoske obmiarowq usalon4 dla danej pozycj i koszorysu. pozycji koszoryso*ych [ycenionych ryczahowo podsaw4 planosci jes warosa (kwoa) podana przez Wykonawc w danej pozyc]i koszorysu. j dnoskowa lub kwoa ryczalowa pozycji koszorysowej bgdzie uwzgl9dnia6 wszyskie czynnosci, wymagania i badania skladaj4c sie na Jel okeslone dla ej roboy w SST i w dokumenacji projekowej. jednoskowe lub kwoy ryczalowe rob6 bqdq obejmowac: robociznq bezposredn iq \rraz z owarzyszqcymi koszami, waro36 zu4lych maerial6 wraz z koszami zakupu, magazynowania, ewenualnych ub)'!k6w i ranspor{u naleren budo\ly, warosd pracy sprzqu wraz z owarzysz4cymi koszami, koszry po(rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podaki obliczon zgodnie z obowiqzujqcymi przepisamr. cen j ednosko\ych nie nalezy wlicza6 podaku VAT. 10. PREPISY ZWL4ZANE 10 L Usawaz dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane - eksjednoliy z dnia l7 sierpnia2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. l1l8 z p6zn. zm.), I 0.2. Norma PN-EN- I I 76-7 Pla.e z baw, Insrukcja monazu producena elem n6w placu zabaw, C rg'{ikay na znak bezpieczeiswa "8" wydane peez lnsq4u Sporu lub COBRABiD BBC, Aesy higieniczne na farby, Swiadecwajakodci i zgodnoici z norm4 na el menfy lqczeniowe, sosowane do produkcji urzqdzen zabawollch, Aesy higieniczne na impregna, Aprobay echnicme urzqdzeri echniczna - wymagania szczegolowe 1. SZCZEGOLOWY PMEDMIOT ZAMOWIENIA Ll. Przedmio zam6wienia zamowieniajes r alizacja zadania p.n.: "BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MEDOWICACH KONIUSZA", zgodnie z niniejsz4 specldkacjq echnicznqprojektem BUDOWLANYM zalecznikami gralicznymi oraz przedmlammr prac. CPV: Roboy budowlane w zakresie szkol podsawowych Usuwanie powlokigleby - humusu oboy \\ zakresie ksdafowania placov zabaw roboy budowlane w zakesie alan wmoszenie ogrodzen Zakresy rzeczowe i ilodciowe zakesy ilosciowe i rzeczowe poszczegolnych asorymen6w prac budowlanych, monazowych oraz iiosci urz4dzeri zabawo*ych I boisk zawierajqprzedmiary prac zaware!v PRZEDMIARZE NR l0/01/20i I do Specyfikacj i Isonych Warunk6w Zam6wi nia (SIWZ) l-3. Wyszcz g6lnienie zakesu rzeczowego placu zab^w dla dzieci: zadania okreslonego w pk L l. jes zwiazana z BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE W PODSTAWOWEJ NA DZIAICE W MEDOWCACH (p-zygoowanie erenu,ogrodzenie renu ijego rekul0'wacja o pow. 520 m2. roboy budowlane, wyposazeniowe - doslawa i konsrukcji zesawow zabawolych wymienionych nizej)i przygoowanie erenu,mechaniczne planowanie i rozdrobnienie nawierzchdi przy pomocy glebogryzarki,.,rykonanie nawierzchni rawiasej na warswie wegeacyjn j z przykryci m nasion raw ziemiaorfowa urodzajna z dodakiem nawoz nia nawozami rolniczymi na powierzchnl m2. Wykonanie ogrodzenia wyznaczonego placu zabaw ogrodzeniem panelowym wysokosci 1230 mm,dru cynk. D:5mn 3 razy pzelaczane,rozsaw dru6\ 20cm.ocynkowane + malowanig proszkowe w kolorze zielonym - na cokole beonowym 20x30 cm z fundamenem zbrojonym 0,20 x 0,80 m. Wykonanie 2-ch furek panelo\rych F-4 - Swialo 1,20 x 1,28m z zamkiem bramosrym i klamkami osadzonych na slupkach przybramo$rych oc.profil 80x80x4r300mm malowanych proszkowo w koloze zielonym. Plac zaba'w po monazu Zesawow Zabawo\\ych nalezy obsadzic krzewami 162 szlachenych ogrodowych w ilosci 60 sa oraz krzewami zywoploo\\ryml Placu Zabaw w ilosci okolo 60 sa. ' ZESTAWY ZABAWOWE PLAU ZABAW DLA DZIECII " Monaz Husawki wagowo-osiowej ryp 0l-07 sz.2 " Monaz Zesawu zabawowego ypu wieza mos k ze zjezdzalni{huiawki podw6.jne i drabinami yp 0l-45 " Moni'z. Zesawrr Zabawowego Sciana do wspinaczki p kpl. I Monaz Zesawu Scianolaz szesciok4ny do \spinaczki kpi. I " Monaz Zesawu Zabalvowego ypu Husawki spr zynowe - piesek yp 0l_01 sa.l " Monaz Zesawu Zabawowego ypu Husawki sprqzynowe - konik yp sz.l " Monaz Zesawu Zabawowego ypu Karuzela obroowa yp 0l-09 sz.i kpl I

13 Rodos [62j1] - Rekamendacja SKB Z^lqcznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w GMINA KONIUSZA. Srona ll/14 Monaz Zesawu Zabawow go ypu Lokomofva + wagon KORA yp 05_02 kpl.i Monazzesawn Zabawowego Domek z balkonem yp 0l -65 kpl.l " Morrzzesa!"!) Zabawowego ypu Solik+ 2lawkiz oparciem yp kpl.2 " Monaz Zesawu Zabawowego ypu Lawki z opaciem yp sz.4 " Monaz ablicy z regulaminem Placu Zabaw - yp sz. I Monaz Koszy na smieci yp sfi2 MonaZ wyposazenia placu - Nawierzchnia syneyczna Placu Zabaw do ulozenia pod urzqdzeniami wg. porzeb w kolorze z a s m m2. Naumlna zielen - rawa. OPIS TECHNICZNY L Zalozenia og6lne Wszyskie urzedzenia zabawowe dosarczone i zamonowane przez WykooawcQ na poszczeg6lnych placach zabaw maj4 spelnia6 wymogi bezpieczeiswa zakes i projekowan i4 produkc.ji. mon azu r konserwacj i sawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN I 176 oraz PN-EN I I 77. zabawowe maj4posiadaceryfikay zgodnosci czyli dokurnenry ponierdzajqce, iz produky sqzgodne z normami. ma.ialy, subsancje, p6lproduky, a akze podzespofy akiejak iruby, lancuchy i inne pol4czenia ofz y zabezpieczaj)ace do produkcji i monaz urzqdzei majqposiadaa wymagane aesy ibyi dopuszczone sosowania. Maerialy sosowane do produkcji urz4dzei zabawowych - zaloz nia og6lne 1. Belki budo\ry urz4dzefi zabawowych nalezy sosowa6 belki okr4ge (Srednica 100, 120, l40mm) wlkonane z drewna. Drewno impregnowane i barwione na mahoniowy wyrobu daszk6w, barierek, \ryzmocniei, podesow, pomosdw majqbyc sosowane belki i p6lwalki z drewna, impregnowanego na kolor maloniow) i zielony szyski y drewniane maja byi wyszlifowane. Sklejka wodoodpoma o.oznych grubosciach, kdra bqdzie sosowana w rakcie produkcji urzqdzeri (daszki, bury ip.) musi byo pomalowana na.jaskrawe wodnymi farbami akiylowlmr.. Elemeny mealow y mealowe - maj4 byc malowane proszkowo, farbami zapewniajqcymi odpomosd na warunki amosferyczne, Shzg zje,dzalni - n^lez"j wykona6 z blachy ze sali nierdzewnej, Sruby - wszyskie sosowane Sruby winny byi ocynkowane, " lancuchy, sprqz',ny, zawiesi4 uchwyy, przeguby inne y pomocnicze majq by6 wykonane ze sali ni rdzewnej - w pelni odpome na wymienione szkodliwe czynniki i objqe pelna gyarancj4. l4czeni4 spa*y i mocowania majqbyd gladkie, odpowiednio U,profilowane bezpieczne dla uzlkownikdw. 4. Kolorysyka " belki ok4gl - malowane na kolor mahoi i zielei, belki i pohvalki z drewna ok4glego - malowane na kolor mahori zielei, sklejka wodoodpoma - malowana na r6zne jaskrawe kolory (czerwony, zoly, niebiesk', zielony, ip.) wodnymiarbami akrylowymi Monaz urqdzen wykonanych z belek okragbch noine majq byc zamonlowane sabilnre $ podlo2u na glfbokosd 70cm wykorzysaniem koew salowych podnosz4cych belki o locm ponad poziom grunu beonie B Nawierzchnie i srery b zpieczeiswa 4.1. Nawi zchnie placu zabaw poza srcfami bezpieczeiswa oraz nawierzchnie boisk nawierzchnie placach zabaw poza srefami bezpieczeisfwa omz nawierz chnie boisk nalezy wykonadjako, nawierzchnie grunowe - rawiase. nawi rzchnie dojsd, Sciezek, alejek parkowych nal zy wykona6 z kamienia hiczonego, frakcji 0-30 mm, pozosale nawierzchnie (parkingi, uwardzenia renu, ip.) nalezy wykonai zgodoie zakesem i ilosciami olqeslonymi w przedmiarach prac sanowiecymi zalqczniki do SIWZ Nawierzchni sref bezpieczeriswa kazdego zesawu zabawoweso 'wyznaczone sq srefj b zpi cznego uzj,kowania urzqdzenia skladajqce siq z przesrzeni zajpej przez samo urzqdzeni przesrzeni nielbednej do jego fu nkcjonowania. nawierzchnie srefbezpieczeriswa, dla zamonowanych urzqdzen zabawowych placach zbaw naje bye wykonane z piasku Piasek musi byi, wolny od czqsek gliny i mulu, wielkosi ziaren 0,2-2,0 mm, grubose warswy 20 cm; Elemeny drewniae zabezpieczone przed wilgociq i barwione na kolor mahoniowy Inwesor alema)'lvnie doplrszcza ogrodzenie radycyjne opisane nizej: 2.6.I. Maeriary

14 Rodos [6231J - Rekomendacja SKB Zal4cznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w - CMINA KONIUSZA. Srona l4114 slupki - rury salowe O 60 mm, Scranka grubosci min. 3 mm, posiadaj4ce uchwyy monazowe, zakoficzone daszkiem lub nakladk4 zapobiegaj 4cA si wody do irodka slupk4 oczyszczone z dzy I malowane 2 x farbe podkladow4 anykorozyjn4 oraz 2 x farbq nawierz chniowq rfsokiej (np. chlorokauczukow4) w kolorze zielonym (R-4I- 6005), " podpory - rury salowe O 60 mm, Scianka grubosci min 3 mm. ocryszczone rdzy i malovane 2 x farb4podkladow4 anykorozyjnq oraz 2 x farb4 nawierzchn iowq wysokiej jakosci (np. chlorokauczukowd w kolorze zielonym (RAL siaka - plecion4 dru ocynkowany, Srednica drua O 3,1 mm, wielkosd oczka 5x5 cm, " bramy, furki - w ogrodzeniu naleiry wykonylvad w miejscach pozebnych do korrysania przez: sluzby urzymania, uz!,kownikdw (wyjscia awaryjne), i frkipowinny odpowiada4 nem i konsrukcj 4 rodzajowi ogrodzenia zasosowanego wzdluz boiska. Maerialy na bramy i furki powinny spelniad przewidziane dla 6w ogrodzeni4 " dru naci4gowy - dru ocynkowany, Srednica drua O 4,0 mm, y mocujqce - Sruby naci4gowe (napinacze), przeloki, beon Monaz ogrodzeniowe majq byd zwiqzane na sale z grunem w fundamencie beonowym osadzamy w goowym wykopie o glqbokoici od l,l m do 1,4 m supki pilochwl6w), nasgpnie sprawdzamy cry s4 pionowo usawione i czy majq q samq wysokosc. koicowe, narozne, bramowe omz sojqce na zalamaniach ogrodzenia o k4cie wigkszyrn od l5o nale/y z.abezpieczy przed wychylaniem siq slupkami wspieraj4clmi, usawiaj4c je wzdluz biegu ogrodzenia pod k4em okoo od 30 do 45o. Siaka monowanajes za pomocq druu rgo przechodzqcego przez uchiyy monazowe slupkow ogrodzeniowych. Odpowiednie naprpzenie ogrodzenia nalezy lzyskac poprz z i regulacje irub naci o*ych (napinaczy). powinno dokladnie p.zylegad do erenu. Sp6d ogodzenia nie powinien by6 polozony wyzej njz 5 cm nad erenem. 7. Gwarancja uzqdzenia zabawowe, el m ny i maerialy pomocnicze plac6w zabaw (roboy budowlane, zi l i, ogrodzenia, ip.) majq by6 objq 36 okresem gwarancji.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY nr. 51-8/KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY nr. 51-8/KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biogradex-Holding Sp.z o.o 82-300 Elbląg ul.robonicza 55/10 KOSZTORYS ŚLEPY nr. 51-8/KŚ Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MCONCEPT ul. Bolecha 50/ 0-49 Warszawa KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 4560-6 Fundamenowanie 4560000-7 Roboy w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

17.64 m 2 17.640 RAZEM 17.640 4 KNR AT-09 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu m 2 0802-01 połaci do 60% i pow.

17.64 m 2 17.640 RAZEM 17.640 4 KNR AT-09 Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu m 2 0802-01 połaci do 60% i pow. OBMIAR Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Wymiana dachu śmienik 1 KNPnRPDE Cięcie palnikiem blach o grub. 2-3 mm m 58-126b 5.40+5.00+4.00 m 14.400 14.400 2 KNR-W 4- Rozebranie pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Obiekt Kod CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń Budowa Tworkowa dz. nr. 369, 370/1, 370/2 Inwestor Gmina Czchów32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Wiaa ocieplona sorowni odpadów ADRES INWESTYCJI : Rzgów, ul. Lieracka 83 INWESTOR : JANTAR Jarosław Fiałkowski ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, ul. Króka 2 BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688 Podsawa 1 Roboy ziemne 1 KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamenowych w erenie równinnym d.1 22- i nizinnym 5.176+20.606+22.906 48.688 RAZEM 48.688 2 KNR 2- Usuni cie warswy ziemi urodzajnej o grubo ci do

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. <> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS 45000000-7 Roboy budowlane Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Hala przemysłowa - monaż konsrukcji, wykonanie obudowy obieku

Bardziej szczegółowo

RO-KA INWEST Opole ; ul. Cieszyńska 8/3

RO-KA INWEST Opole ; ul. Cieszyńska 8/3 RO-KA INWEST 45-6 Opole ; ul. Cieszyńska 8/ Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000- ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 450000- Rozbiórka z siaki w ramkach 450000- Rozbiórki elemenów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.: BUDOWA PLACU ZBAW DLA DZIECI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BIÓRKOWIE WIELKIM NA DZIAŁCE NR.265/33. Specyfikacja techniczna - wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR cz.1 Przebudowa części magazynu na dwie komory chłodnicze

PRZEDMIAR cz.1 Przebudowa części magazynu na dwie komory chłodnicze Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45200000-9 Roboy budowlane 1.1 45110000-1 Roboy rozbiórkowe 1 d.1.1 2 d.1.1 3 d.1.1 KNNR 6 0803-02 KNR 4-01 0212-02 KNR 2-25 0307-04 1.2 45110000-1 Roboy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w Gostkowie ADRES INWESTYCJI : Gostkowo, gm. Przasnysz (działka nr 158) INWESTOR : Gmina Przasnysz ADRES INWESTORA : z/s ul. Św. Stanisława

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r. NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI - ELEMENY DO KON- KURENCJI TECHNICZNYCH NA STADIONIE - Roboy rozbiórkowe ADRES INWESTYCJI : BRZEG, UL. SPORTOWA NR 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboy budowlane NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Szkoła Raownicwa oraz V Oddział Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 3I8IO1/2011 BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLEWCU - BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA DZIALCE NR. 9Ol1.

PRZEDMIAR 3I8IO1/2011 BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLEWCU - BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA DZIALCE NR. 9Ol1. WartoSd kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Slownie: Obiekt PRZEDMIAR 3I8IO1/2011 BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GLEWCU - BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA DZIALCE

Bardziej szczegółowo

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76 PRZEDMIAR INWESTORSKI Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 CZĘŚĆ A- od podwórka 1 d.1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów ip.z blachy

Bardziej szczegółowo

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1 KoszBud 15-756 Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Koszorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45232421-9 Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Rozbudowa oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboy remonowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK OŚRODKA POSTAW TWÓRCZYCH - REMONT STREFY WEJŚCIOWEJ I ELEWACJI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa Leśniczówka Wrzeście gm. Słupsk Inwestor Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski Ecokube Sp z o.o. 90-7 Łódź Wólczańska 8/3 Koorys Inwesorski Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Kanalizacja saniarna

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: echnik budownicwa Symbol cyfrowy zawodu: 311[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momenu rozpocz cia egzaminu 311[04]01122 Czas rwania egzaminu: 180 minu ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT BOISKA POLIURETANOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 4 w KROTOSZYNIE

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT BOISKA POLIURETANOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 4 w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY REMONT BOISKA POLIURETANOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 4 w KROTOSZYNIE Inwestor Miasto i Gmina Krotoszyn Wykonawca : "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

2011- "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

2011- Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Wymiana ogrodzenia Obiekt Budowa Inwestor Poziom cen Budynek mieszkalny - roboty ogólnobudowlane Kalina Nadleśnictwo Kaczory

Bardziej szczegółowo

zadanie czerwiec 2010

zadanie czerwiec 2010 zadanie czerwiec 2010 Rozwiązanie zadania czerwiec 2010 sopy fundamenowe 1. Tyuł pracy egzaminacyjnej: Projek realizacji prac związanych z wykonaniem monoliycznych żelbeowych sóp fundamenowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jurków 12 wrzesień 2012 r.

Przedmiar robót. Jurków 12 wrzesień 2012 r. Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu- Budowa obiektów małej architektury i montaŝ elementów małej architektury o charakterze uŝytkowym (elementy placu zabaw), budowa boiska do siatkówki plaŝowej słuŝącego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG)

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45223000-6 Roboy budowlane w zakresie konsrukcji 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Klasyfikacja robó wg Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboy insalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Remon części ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ B.02. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 - Place

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Załącznik do kosztorysu opis i widok ogrodzenia i bram

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45100000-8, 45210000-2,45210000-2 NAZWA INWESTYCJI : Urzdzenie placu zabaw w Rzekuniu INWESTOR : Urzd Gminy w Rzekuniu ADRES INWESTORA : 07-411 Rzeku ul.t.kociuszki 33 BRANA : budowlana

Bardziej szczegółowo

<<>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<>> DATA OPRACOWANIA : 08.12.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

<<>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<>> DATA OPRACOWANIA : 08.12.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek garaŝowy dwusanowiskowy dla porzeb OSP Maroańskie Porzecze ADRES INWESTYCJI : Mariańskie Porzecze gm. Wilga INWESTOR : Gmina Wilga ADRES INWESTORA : 08-470

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zespół Boisk Sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Kaczorach - I etap Boisko do piłki noŝnej Kod CPV : 45212221-1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA PN ZAGOSPODAROWANIE OGRÓDKA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SIENKIEWICZA W RZESZOWIE

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA PN ZAGOSPODAROWANIE OGRÓDKA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SIENKIEWICZA W RZESZOWIE PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA PN ZAGOSPODAROWANIE OGRÓDKA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SIENKIEWICZA W RZESZOWIE ADRES BUDOWY: RZESZÓW UL. HOFFMANOWEJ 11 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(Σ)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(Σ) Gmina Szydłowo ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo KSIĄZKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW W NOSARZEWIE BO- ROWYM ADRES INWESTYCJI : Nosarzewo Borowe dz nr ewid. 181 INWESTOR : Gmina Szydłowo

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4/ZT.04. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 Place

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45342000-6 OGRODZENIA

Kod CPV 45342000-6 OGRODZENIA SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45342000-6 OGRODZENIA Przodkowo 2009r. 1 SPIS TREÚCI 1. CZÆÚÃ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W AÚCIWOÚCI MATERIA ÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia I. Część ogólna 1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : grudzień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Opracował : Zatwierdził : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : grudzień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Opracował : Zatwierdził : Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 36400000-5 Artykuły i sprzęt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowienie terenu wokół budynku użyteczności publicznej"

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Biuro Koszorysowe N O R M A 38-400 KROSNO ul. Lewakowskiego 25 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboy rozbiórkowe 45261210-9 Dach - pokrycie 45261900-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY "ŚLEPY" Z PRZEDMIAREM ROBÓT

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT -//- -//- KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY "ŚLEPY" Z PRZEDMIAREM ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : BOBROWICE, gmina SŁAWNO INWESTOR : URZĄD GMINY w SŁAWNIE ADRES INWESTORA : 76-100 SŁAWNO, ul. M.C.Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) PPUH "VITARO" Jędrzejczyk Wojciech Ul. 11 Listopada 11e/39, 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZATWIERDZIŁ: Nazwa zadania: branża: roboty budowlane. Rob. bud.: STWiOR - B-01.00 CPV - 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT ZATWIERDZIŁ: Nazwa zadania: branża: roboty budowlane. Rob. bud.: STWiOR - B-01.00 CPV - 45212140-9 Obiekty rekreacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, BUDOWA OGRODZENIA, UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 6407/10, OBRĘB 104 RAKSZAWA branża: roboy budowlane

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45100000-8; 45210000-2 NAZWA INWESTYCJI : Bawmy si wesoło - budowa placu zabaw w miejscowoci Susk Nowy ADRES INWESTYCJI : Susk Nowy dz.nr ew.292, gm.rzeku INWESTOR : Urzd Gminy Rzeku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 05.2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : rynkowe II kw 2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 05.2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : rynkowe II kw 2014 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboy budowlane 500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 500000-9 Roboy budowlane w zakresie wznoszenia komplenych obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. placu zabaw przy Żłobku nr 25 w Warszawie ul. Drewniana 10/16 dz. Nr 25/4

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. placu zabaw przy Żłobku nr 25 w Warszawie ul. Drewniana 10/16 dz. Nr 25/4 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY placu zabaw przy Żłobku nr 25 w Warszawie ul. Drewniana 10/16 dz. Nr 25/4 Zamawiający: Kody CPV: 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 71.22.00.00-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO

PRZEDMIAR ROBÓT UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY INś. AN- TONI KRZYSZTOF WARDASZKO UL. WILCZYŃSKIEGO 8, 07-320 MAŁKINIA PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4.000 Hunik Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Podjazd dla osoby niepełnosprawne) 1Roboy rozbiórkowe KNR-W 4-1 Rozebranie eleenów sropów drewnianych - belki sropowe o przekroju do d.1 44-7 analogia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci Kosztorys ofertowy Budowa placu zabaw dla dzieci Data: 2014-10-02 Budowa: Budowa placu zabaw dla dzieci i innych elementów małej architektury - roboty budowlane - montaż urządzeń zabawowych i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.13

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.13 1 Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację placu Św.Floriana wraz z zagospodar. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.13 CPV: 45223800-4 MontaŜ i wznoszenie gotowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego Kosztorys ofertowy Remont ogrodzenia placu szkolnego Data: 2010-10-15 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu - obiekty rekreacyjno-sportowe Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu ul. Orzeszkowej

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów Charakterystyka robót Strona 1/10 Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki noŝnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) oraz montaŝ 8 ławek, 4 zadaszonych ławo- stołów oraz piłko chwytów.

Bardziej szczegółowo

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0 Przediar Lp 00-0. KNR - 0-0. KNR - 0-07. KNR - 0-08. KNR - 0-09. KNR - 00-0. KNR - 00-07.7 KNR - 00-08.8 KNR - 00-09.9 KNR -0 00-0.0 KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0 00-. KNR -0 0-0.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) str 1

PRZEDMIAR ROBÓT. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30) str 1 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projek konsrukcji klaki oświeleniowej w isniejącym obiekcie Mościcie Cenrum Kulury w Tarnowie. CZĘŚĆ: Konsrukcyjna NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: DZIAŁ ROBÓT: - 45000000

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-07-03 Budowa: PROJEKT BUDOWY POWIERZCHNI UTWARDZONYCH, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, PLACU ZABAW ORAZ OGRODZENIA W RAMACH PROGRAMU ''RADOSNA SZKOŁA''

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25 Nadbudowa jednej kondygnacji nad budynkiem sraży pożarnej wraz z przebudową więźby dachowej, dobudowa garażu, zadaszenie wieży dachem czerospadowym na słupach - prace konsrukcyjne Podsawa KNR 4-04 0504-0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego S ownika Zamówie NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA OPRACOWANIE KOSZTORYSU ADRES SPORZ DZI KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : : Rewializacja zabykowego

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie terenu Szkoły ADRES INWESTYCJI : Nowy Nakwasin INWESTOR : Gmina Koźminek ADRES INWESTORA : 62-840 Koźminek ul. Kościuszki BRANŻA : budowlana KOD CPV 45214210-5,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym Obiekt Budowa Inwestor Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37

PRZEDMIAR. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37 Insyu Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37 NAZWA INWESTYCJI : Ekran akusyczny - ZG SOBIESKI ADRES INWESTYCJI : 74-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 INWESTOR : Południowy Koncern Węglowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Inwestor: GMINA PLEŚNA Stawka r-g: 12,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Zespół boisk i urządzeń sportowych z modułowym sytemowymbudynkiem zaplecza boisk " ORLIK 2012 " Zławieś Mała dz. Nr. 194/13,

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca: KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Mickiewicza 11 63-7 Krotoszyn Październik 212 r. Wykonawca: KOSZTORYS OFERTOWY CPV: 45-7, Roboty budowlane Kody CPV: 45-7 Roboty budowlane 45432114-6

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 0 24-03 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn KOSZTORYS OFERTOWY I. Etap przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy ulicy Miodowej i ulicy Mickiewicza ADRES INWESTYCJI : Ul. Miodowa ul. Mickiewicza 99-400 Łowicz INWESTOR : Gmina Miasto Łowicz -Urząd Miejski w Łowiczu ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-379 Czarny-Bór ul. Kwiatowa 7. BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE mgr inŝ. Zbigniew Uszko

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-379 Czarny-Bór ul. Kwiatowa 7. BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE mgr inŝ. Zbigniew Uszko BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE mgr inŝ. Zbigniew Uszko 58-379 Czarny-Bór ul. Kwiaowa 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wnylacja nawiewno -wywiena oraz podłączenie urządzeń grzewczych do lokalów mieszklnych na parerze

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie mgr inż. Maciej Chowaniec. 34-425 Biały Dunajec, ul. Kościuszki 67a

PRZEDMIAR. MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie mgr inż. Maciej Chowaniec. 34-425 Biały Dunajec, ul. Kościuszki 67a MCM Projekt Projekty, Nadzory, Koorysowanie mgr inż. Maciej Chowaniec 34-425 Biały Dunajec, ul. Kościuszki 67a PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres)

KOSZTORYS OFERTOWY. (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres) (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją

Bardziej szczegółowo

Budowa i doposaŝanie placów zabaw

Budowa i doposaŝanie placów zabaw Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów tel.(0-17) 748-37-00, fax.852-62-23 przetarg nieograniczony: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót S 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż CPV 45112723 9 Inwestor zamówienia: Urząd Gminy Jaraczewo, ul Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. miary i 2 3 4 5. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni

Przedmiar robót. miary i 2 3 4 5. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni Obiekt: Działka nr ewid 872/2 Rodzaj robót: Budowlane Adres budowy: ul Kwiatowa, 9-11 Sochocin Przedmiar robót Lp Podstawa Opis robót Jedn Obmiar ustalenia miary i 2 3 4 5 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168. CARBO PROJEKT Sp. z o.o. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168. CARBO PROJEKT Sp. z o.o. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CARBO PROJEKT Sp. z o.o. 4-100 Tychy, ul. Budowlanych 168 PRZEDMIAR - Budowa odsawy aśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i sacją załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa kina "Pegaz" w Cenru Kulury i Szuki w Połańcu ADRES INWESTYCJI: : 28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 5 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD" Bożena Jolanta Masło 12-200 Pisz ul.warszawska 21 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejącego placu zabaw ADRES INWESTYCJI : 12-230 Biała Piska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie sztucznej trawy na boisku szkolnym wraz z ogrodzeniem ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud

- 1 - Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud DZIAŁY KOSZTORYSU Nazwa działu Od Do Budowa sali sporowej wraz z częścią dydakyczną w Śniadowie - roboy rozbiórkowe 1 45110000-1 Rozebranie budynku urowanego 1 26 2 45110000-1 Rozebranie budynku hali 27

Bardziej szczegółowo

Gmina Działoszyce powiat pińczowski, woj. Świętokrzyskie Telefon: , fax

Gmina Działoszyce powiat pińczowski, woj. Świętokrzyskie Telefon: , fax Gmina Działoszyce powiat pińczowski, woj. Świętokrzyskie Telefon: 041-3526005, fax 041-3526900 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS ELEMETNÓW MIEJSCA MONTAŻU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS ELEMETNÓW MIEJSCA MONTAŻU Załącznik Nr ZP. 27.A.26.206 z dnia czerwca 206 roku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS ELEMETNÓW MIEJSCA MONTAŻU L.p. Nazwa urządzenia. Zestaw zabawowy Zestaw, w którego skład wchodzi: podest

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY 007-30-000 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: Zagospodarowanie Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej Nr. 6 w Śremie Boiska Sportowe wraz z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\mroczek\Pulpit\MODUú-BOISKO_SPORTOWE_...

file://c:\documents and Settings\mroczek\Pulpit\MODUú-BOISKO_SPORTOWE_... Strona 1 z 12 Kosztorys - Inwestorski Obiekt Boisko sportowe "ORLIK 2012" z modułowym, systyemowym zapleczem socjalnym. Uzupełnienie kosztorysu podstawowego w oparciu o pytania oferenta.. Budowa Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

MIKPROJ. ul. STOLEMÓW DZ.NR 150/4, KM 14, OBRĘB Wielki Kack GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: Lokalizacja: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW

Bardziej szczegółowo