USLUGOWA PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I NADZOROW kosztorysowe WBUDOWNICTWIE-ANDRZEJMAKOWIEC BOCHNIA< Poziom cen

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USLUGOWA PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I NADZOROW kosztorysowe WBUDOWNICTWIE-ANDRZEJMAKOWIEC -32-700BOCHNIA< Poziom cen"

Transkrypt

1 WaroSi koszorysowa Podaek VAT Cena koszorysowa Slownie: PRZEDMIAR 1OIOI/2011 BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEDOWICACH DZ.NR.3 - GMINA KONIUSZA. Obiek BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Kod CPV: Roboy budowlane w zakresie szk6l podsawowych Usuwanie powloki gleby Roboy w zakresie kszalowania plac6w zabaw Roboy budowlane w zakresie alan Wznoszenie ogrodzefi Budowa SZKOI,A PODSTAWOWA W RZEDOWICACH DZ.BUD.NR.3 - GMINAWKONIUSZY. Inwesor GMINA W KONIUSZY KONIUSZA Wykonawca ZOSTANIE WYLONIONY W POSTEPOWANIU PRZETARGOW\,M. Biuro USLUGOWA PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA I NADZOROW koszorysowe WBUDOWNICTWIE-ANDRZEJMAKOWIEC BOCHNIA< ui.leonarda rel Poziom cen ICCP - I kw.2011 roku. Koszorys sporzqdzony wg. akualnie obowiqzuj4cych podsaw prawnych z poziomem nosnik6w cenow6rczych wynikaj4cych z regionalnych posppowari przeargowych.- Maerialy wyrnienione w koszorysie mog4 by6 zas4pione innyrni o podobnych paramerach eclnicznych z waznyrni Aprobaami Technicznymi dopuszczaj 4cymi do sosowania w budownicwie.- Sporz4dzil A.MAKOWIEC Kierownik INWESTOR - lnsp.nadzoru Inwesorskiego Bochnia czerwiec 201I rok. "Rekomendacja Jakoici" dla programu do koszorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Sowarzyszenie Koszorysan6w Budowlanych, Warszaw4 ul.hoza 50 Rodas I [623r - Rekonendacja SKB,

2 Rodos I [623 I ] - Rekonendacla SK R Z^l4cznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 - GMINA KONIUSZA. Srona 2/14 TECHNICZNry DO PROJEKTU I WYCENY URZADZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZ.BUD.NR ] - GMINA KONruSZA. Plac zabaw dla dzieci w miejscowosci Rzgdowice gmina w Koniuszy zlokalizowanyies przy Szkoie Podsawowej RzQdowicach na dzialce Nr.3 w czesci wschodniej przylegajacej do budlnku Sarej Szkoly Podsawowej srony drogi gminnej z nawierzchni4 asfalowq.ta lokalizacja zosiaa pfez Inwesora oraz Dyr kcjg Szkoly Podsawowei w Rzldowicach - Gmina Koniusza.Projek Budowlany opfcanany paezzespol prolekowy Pani inz.anna Ho.lys - w m-cu lisopad 2009 roku. dzialce Nr'3 znajduje si9 budynek Sarej Szkoly w kdrej bpdzie zlokalizouany Oddzial Pcedszkolny dla dzieci.czqsi dziakijes zagospooaro\rana - dzy inn't nij s uz]'kowanajako przyszkolny plac sporowy z boiskiem do pilki rgcznej - siak6wki. Teren wolny od zabudo\\.y,po przysosowanru przez krzewdw i zbedrych sarych rnealo\rych zadaszei, pla\)je siq pnem czyc na plac zabaw dla dzieci. i dojscie do erenu objgego plac m zabaw dla dzieci bqdzie bezposrednio z renu szkolnego, a drugie dojscie zgodnie z zyczeniem Dyrekcji - po wykonaniu bramki w nowym ogrodz niu posesji i wejicia oporeczowanego z drogi powiaowej przylegiej do granicy posesji.na dzialce od srony Nr.1/2 i Nr. 2 znajduje si budynek Szkoly Podsawowej w Koniuszy oraz Wielofunkcyjne Boisko Sporowej z nawierzchni 4 szuczn 4 dla ucz szczal qcej do szkoly powierzchnia PIacu Zabaw \ylosi 520 m2.teren wymaga rekulb'wacji i przygoowania gleby wraz z posianiem raw szlachenych na humusu orfowego i ziemi urodzajnej. dokonaniu rekullrlvacji powierzchni dla Placu Zabaw - eren nalezy ogrodzic ogrodzeniem panelo*ym wysokosc 1,80 mb na cokole belonowvm oo srony drogi asfalowej na dlugosci okolo 30 mb z furka wejsciowa 1,50 mb + ogrodzenie panelowe wysokosd 1,70 dlugosc okolo 25 mb od graricy posesji 412 onz ogodzeniafii vewn rzn],mi panelowlmi wysokosi 1,25 mb. o dugosci 7mb i 14 mb z dwoma firkami weisciowvmi o szerokoscr l-50 mb dla wjazdu osoby niepelnosprawnej na w6zku inwalidzkim na plac zabaw ogrodzenia - zielony dla eseyki erenu przyszkolnego isrodowiska. eren po przygoowaniu nalezy na obwodzie obsadzid krzewami ozdobnymi i rozami Bodnie zzlczeniem Dyrekcji Szkoly w ilosciach okreslonych w pozycjach prz dmiaru robo. W\?OSAZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W ATESTOWANE ZESTAWY ZABAWOWE I URZ,TDZENIA SPORTOWE] LMonaz husawki wagowo-o(iowej z fundamenem - 2 kpl.. 2.Monaz Zesawu mosek wiez^ ze zjezdzalnlhu$awk4 podwojn4 i drab jn4. - I kpl.. 3.Monaz Zesawu Sciana do wspinaczki - I kpl.. 4.Monaz Zesaw! Scianolaz szesciokany do wspinaczki - I kpl.. 5.Monaz Zesawu i Husawki spr94aowe : piesek,konik - 2 kpl.. 6.MonazZesawu karuzela obroowa - 1 kpl.. T.Monaz Zesawu Lokomoq,\,va + wagon - I kpl.. 8-Monaz Zesawu Domek z balkonem - I kpl.. q.monlrz Zesrawu SohL z 2-ma lawkami z oparciem - 2 kpl.. lo.monaz Zesawu l-awki z oparciem usawiowne wg. planu monzu. - 4 kpl.. l l.monaz Koszy na Smieci. - 2 szr.. l2.monaz Tablicy lnformacyjnej - Regulamin Placu Zabaw - I sd.. 13.Monaz pfy Zesawach Zabawo$,ych kolorowej nawienchni syneyczne.j do uloz nia na podbudowie pod urz4dzeniami wg. pozeb w kolorze - z aesem-30 m2. Uwaga! Maerialy budowlane,elemny prefabrykowane a zwlaszcza wszykie wymienione Zesawy Zabawowe placu zabaw musza bezwzglednie Aesy i dopuszczenia uzl4kowania przez dziecj szkolne oraz mlodziez wioski. Roboy nalea wykonad pod nadzorem osdb posiadajacych upramlienia budowlane do sprawowania funkcji lechniczdych w budownjcwie zgodnie z Prawem Budowldnym.- Korzysanie z urz4dzefi Placl Zabaw przez dzieci wymaga bezwzglqdnie nadzoru Nauczycieli posiadajqcych odpowienje kwalifikacje a w godzinach pozalekcyjnych Rodzic6w korzysajqcych z unadzeh zabawowych przez ich male dzieci. DIa bezpieczeiswa _ eren Placu Zabaw zgodniez przepisami zosal ogrodzonym dla uniemozliwienia udzialu os6b Dosronnvch.-

3 Rodos [623]J - Rekonendacja SKB KOSZTORYS INWESTORSKI - UPROSzczoNY. Sfona 3/14 BI.,'DOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DZ.NT.3 W MEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Nr Podsawa. opis robo Jm llosc Cena I Warosc l.ogrodzenie placu zabaw + 2 bramki wesciowe. CPV mb ,451 r IKNR /02 Rgczne kopanie row6w dla fundamenu z m 100,00 cokolem ogrodzenia o glgbokoici do 0,8m i szerokosci dna do o,3m w sruncie kaesorii III 2 KNR /02 Rgcme zas1p1'rvanie row6w lub rozplanowanie m 100,00 wydob''ej ziemi w skarpie obok cokolu ogrodzeniowego od srony zewnerznej. 3 KNR /02 Cokoly beonowe 0,20x0,30m z undamenem m 100, x0.80m. 4 KNR /02 Przygoowanie i monaz zbrojenia ze sali 04l zebrowanej w ach nadziemnych cokolu ogrodzeniowego - beonowego 4 prey d=12mm dlusosi + szczemiona d:6mm * 0,00089 * 1,15=0,411 5 KNR /03 Ogodzenie panelowe 3 razy przel.aczule m 100,000 h:123omm,dru.d:5mm oc.fmalow.proszkowe kolor zielei 5x20cm.na slupkach 60x40x3mm -rozsaw 2,5m obsadzonych w cokole. 6 KNR /08 Furka panelowa F-4 swialo 1200mm kpl 2,000 wysok.1280mm wlposazona w zamek bramowy i klamki, ze slupkami przybramowymi 80x80x4mm dhrg.2300mm.opis panelu jak ogrodzenie panelowe z pozycji poprzedniej.jena firka wbudowana w ogrodzeniu od drogi dla mieszkanc6w z may,rni dzieimi. 2.Rekulywacja erenu pod plac zabaw'cpv m KNNR I 0502/01 Mechaniczne planowanie powierzchni gunu n2 400,000 rodzimego kaegorii I-III 8 KNR /02 Rozicielenie maerial6w ulepszaj4cych, Posp6lka + rn2 400,000 humus o grubosci wanwy po zagqszczeniu do 5cm 9 KNR /05 Przygoowanie erenu przy uzyciu sprzqu ha 0,040 mechanicznego lub recnie - glebogryzarka dla wyrdwnania nawiezchni o sopniu zagqszczenia Srednim l0 KNR Podsiew w erenach zadarnionych w echnologii ha 0,040 g4siennicowo-kolowej I eapowej w warunkach urudnionych z glebogryzark4iako mas4'n4 wiod4c4 na glebach lekkich, Srednich i orfo\aych u KN'R /03 Rqczne wykonanie nawierzchni fiawiasej siewem m2 400,000 na uprzednio przygoowanej warswie wegeacyjnej z przykryciem nasion po uysiewie humusem - ziemi4 urodzajn4 12 KNNR /03 Sadzenie drzew i kzewdw lisciasych oraz szi 60,000 kzew6w 162 szlachenych kolorowych w gruncie ka. I-II - formy naurahe, d6l o Srednicy 0,3m i glpbokosci 0,3m na klombach ozdobnych l3 KNNR I I/03 Sadzenie drzew i kzewdw iglasych w guncie sz 60,000 ka.i-ii bez zapra*y dol6w o 6rednicy 0,5m i ggbokosci 0,5m na obwodzie ogrodzenia placu zabaw. l4 KNNR I I 0710/02 Sadzenie krzew6w z)'woploowych bez zaprawy SZ 60,000 dol6w w rowach o szerokosci do 45cm w sruncie kaesorii III 3.WyposaZenia placu zabaw dla dzieci. CPV kpl I l5 KNR Monu' zesawu zabawo\rego )?u HUSTAWKA 2,000 WAGOWO-OSIOWA yp jako kpl. z aesem. 16 KNR /01 Monaz zesawu zabawowego ypu elem Il 1,000 MOSTEK,W]ERZA ZE ZJEZDZ ALNI THUSTAWKA.PODWOJNA DRABINA Nr. 0l-45 - iako kol. z aesem. 17 KNR /0l Monaz zesawu zabawowego ypu SCIANA DO 1,000 WSPINACZKI yp jako kpl. z aesem. 18 KNR /01 Monaz zesawu zabawowego ypu SCIANOI-AZ 1,000 SZESCIOKATNY DO WSPINACZKI 1p jako kpl. z aesem.

4 Rodos [6231] - Rekomendacja SKB KOSZTORYS INWESTORSKI -UPROSZCZONY' Srona 4/14 BIJDOWA PLACU ZABAW DLADZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZQDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Nr Podsawa, opis rob6 Jm IloSi Cena WarloSi 19 KNR /07 Monr zesawu zabawowego Rpu HUSTAWKI SPREZYNOWE - PIESEK y? jako kpl. z aesem. 20 KNR /0l Monaz zesa\vu zabawowego )?u HUSTAWKI SPREZYNOWE - KONIK yp jako kpl. z aesem. 2l KNR /01 Mo\az zesawu zabawowego '?u KARUZELA OBROTOWA yp.ol-09 - jako kpl. z aesem, 22 KNR /02 Mo\az zesawu zaba\ryowego rl1r:lokomotywa + WAGON Nr.ka.0502 KORA 23 KNR /07 N4onaiz, zesawu zabawowego ypu DOMEK Z BALKONEM fp jako kpl. z aesem. 24 KNR Monz zesawu zabawowego ypu STOLIK + 2 I-AWKI Z OPARCIEM 0? jako kpl. z aesem. 25 KNR /01 Mon2 zesawu zabawowego ypu I-AWKI Z OPARCIEM yp jako kpl. z alesem. zo KNR Monaz wwosa'2enia placu zabawowego ypu: KOSZE NA SMIECI yp jako kpl. z aesem. 27 KNR /01 Monaz wyposazenia placu zabawowego 0?u: TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN PLACU ZABAW yp jako kpl. z aesem. 28 KNR /01 Monaz wposazenia placu zabawowego ypu: NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA PLACU ZABAW DO UI-OZENIA POD IJRZADZENIAMI WG.POTRZEB W KOLORZE ZOI-TYM - iako kol. z aesem. Raz em Podaek VAT O96lem koszorys el men I 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 2,000 1,000 n2 30,000

5 ' ' Rodos [6231] - Rekonendacja SKB Tabela 6w Srona 5/14 BUDOWAPLACUZABAW DLADZIECIPMYSZKOLEPODSTAWOWEJNADz.NT.3w RZqDOWICACH - GMINA KONruSZA. Nr Opis rob6 Waroj6 % J.O. Ilo56 Wskalnik l.ogrodzenie placu zabaw + 2 bramki we6ciowe. CPV mb , Rekulywacja erenu pod plac zabaw.cpv m ,45 r ,4s Wyposa2enia placu zabaw dla dzieci. CPY kpl I Razem Podaek VAT Og6lem koszorys

6 Rodos [623]l - Rekomendacja SKB zesrwieric robociznl BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w Srona 6/14

7 Rodas [623]l - Rekomendacja SKB Zesawienie maeria16w Sona 7/14 BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Lp inazwa Jm Iloii Cena Warodi I Azofoska kg 20,0c 2 lbeon zwykly B-10 m3 22,66 3 Deski iglase obrz).nane kl.iii l9-25mrn m3 0,64 4 lub kzewy iglase SZ ]Farba olejna nawierzcluriowa dm3 6,19 6 lfundamen dla u zabawoweso 01-0? + monaz 2,00 7 Fundamen dla u zabawowego monaz kpl Fundamen dla u zabawowego 0l-16 'monat 1,00 9 Fundamen dla u zabawowego 0l-45 + morfiaz. kp 1,00 l0 Fundamen dla u zabawowego 0l-65 + monaz kpl 1,00 11 Fundamen dla u zabawowego monaz kpl 2,00 12 Fundu.gn ilg.]! nru zabawowego monaz kpl 1,00 3 Fundamen dla u zabawowego nsn1a2 kpl 2,00 4 Fundamen dla u zabawow so mor\a kpl 4,00 l5 Fundamen dla u zabawowego yysr1a2 kpl 1,00 16 Fundamen dla u zabawowego monaz kpl 1,00 I7 Fundamen dla u zabawow eo monaz kpl 2,00 8 Furka posesyjna panelowa 5x20cm F-4 z zamkiem i klankami,dru kpl 2,00 d:5mm oc.+malow.proszkowe,uysoksi l25omm ze slupkami 80x80x4x2300mm I9 GwoAdzie budowlane kg 8,00 20 Krzewy 162 SN 63,00 2l Kze\ay Z lvoploowe SA 63,00 22 Lay iglase kl.i m3 0,1I 23 Nasiona raw kg 8,00 24 Ogrodzenie panelowe 5x20cm.3 x przelaczane H=1230nm,dru 5mm m 100,00 oclnkowany i malowany proszkowo zieleri,slupek 60x40x3nun + zraczk l) Pr y zbrojeniowe Zebrowane 12mm 0,42 26 Torfogrodniczy m3 4,00 27 Zaprawa cemenowa m. 50 mi 0,02 28 Zaprawa cemenowa m.100 m3 i 1,01 29 Zesaw zabawowy SCIANA DO WSPINACZKI Nr.ka z kpl 1,00 aleslem. 30 zesraw zabawowy Scelolaz szescrorlrr.ry oo WSPINACZK I Nr.ka(.o1- l6 z aresem. *' ] r,00] 31 zesaw zabawovy HIJSTAWKA wagowo_oslov/a Nr.ka.0 1_07 z aeslem kpl 2,001 Zesaw zabawow LOKOMOTYWA + WAGON - KORA Nr.ka.0502, aleslem kpl i,00 33 zabawowy MO STEK,WIEZA ZE lql 1,00 ZALNIAHUSTAWKA,PODW6JNA DRABINA NR. 0l-45 rple z aesem. J Zesaw zabawowy )? r AWKI Z OPARCIEM Nr.u.O+-Ziiu-G.. I p l +pg lesaw zabawo\4y O? DOMEK Z BALKONEM Nr.ka.0l-65 z kpl 1,00 reslem. i6 iesaw zabawo\^.y )? HUSTAWKI SpR!Z\'lIOWE - KONIK,lr.ka z aesem. kpl 1,00 37 Zesaw zabav/owy lyp HUSTAWKI SPRIZYNOWE - PIESEK kpl 1,00 Nr.ka z aesem.,' L; ;esaw zabawowy '? KARUZELA OBROTOWA Nr.ka.0l-09 z kpl 1,00 esem Zesaw zabawowy yp KOSZE NA SMIECI Nr.ka.o8-og z aeseml kpf,,00

8 :. Rodos [6231] - Rekonendacja SKB ". Zesawienie maerial6w Sfiona g/14 BITDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOwICACH - 6MINA KONruSZA. Lp Nazwa Jm Iloii Cena WaroSi 40 Zeszw zabawowy W NAWIERZCHNIA SYSTETYCZNA m2 30,00 _SZTUCZNA TRAWA W KOLORZE ZoITYIV PTA PLACU ZABAW z aesem. 41 Zesa]'.r zabawo]'y W STOLI + 2 LAWKI Z OPAR-IEM N.*;.04{ z arcsem, I kpl 2,00 42 Zesaw zabawovy yp TABLICA INFORMACYINA - REGULAMIN PLACU ZABAW Nr.ka z aesrem. kpl 1,00 43 Ziemia urodzajna (humus) m3 25,20 Razem Maerialv nomncniczp

9 Rodos [623J - Rehonendacia SK,B przy szkole roor?^t#j"rr",iltjjr,., * - GMINA KONIUSZA. Srona 9/ l4

10 Rodas I [623]l - RekomendacJa SKB Z^lqcznik Srona 10/14 BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. PEC1TIKACJA TECHNICZNA WYKONANLA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zadarra pn.. BUDOWA PLACU ZBAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DZIAICE NR.3 W RZEDOWICACH, a echniczna - \rymagania ogolne 1. WSrEP 1.1. Przedmio ST Przedmioem ST sqwarunki wykonania, konroli iodbioru rob6 ogdlnobudowlanych przy realizacji uz4dzenia placu zabaw przy Szkol Podsawowej w RzQdowicach na dz.nr Zalres sosowania ST Techniczna (ST) jes sosowana jako dokumen lrzea(go\ y i konrako\iy przy zlecaniu realizacji rob6 wymienionych w pk L L 3. Zakres robo obj(rych ST, Idorych doyczy Specyfikacja, obejmujq wszyskie czynnoici umozliwiaj4ce i maj4ce na celu wykonanie ogrodzonego placu zabaw - Projek Pani inz.anny Holys opracowany w m-c lisopad 2009 rok. Okreslenia podsawowe podane w niniejszej ST s4zgodne z obowi4zuj4cymi odpowiednimi normami i*lycmymi Og6lne wymagania doyczace rob6 jes odpowiedzialny zajakosc rob6, bezpieczeiswo wszelkich czynnosci na erenie budowy, meody u2'l4e przy budowie oraz za ich z dokumeoacjq projekow4 SST i poleceniarni Zamawiajqcego..6. Zmialy rcz\,{i zah projeldo}ych i maerialowych zmiany i odsqpswa dokumenacji echniczno - projekowej w zadnym \ilpadku nie mog4 powodowai obnizenia waros ci j akosciowych, rwalosci eksploaacyjnej, zwiekszenia kosz6w eksploaacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojekowanych rozwiqzan projekowlch. rakcie realizacji zadania inwesycyjn go nie dopuszcza siq wprowadzenia zmian poza naslgpujqcymi prrypadkami: " gdy wladb zosal wycofany z obrou i sosowania w budownicwie " gdy zaprojekowane rozwiqzanie posiada isone wady i srva,rza bezposrednie zagroz nie dlazdrowia iycia uz,lkownik6w o \?rowadzonych zmianach winny by6 dokonane wylqcznie na pismie zaalrcepowane przez Zamawiajqcego. MATERIAI-Y ma riay i ich rodzaje podano w SST i przedmiarach. Dopuszcza siq sosowanie maerial6w zarni nnych pod warunkiem, ze spelniaj4 odpowiednich norm (PN, BN, EN) Iub posiadaj 4 aprobay echnicme w przlpadku braku odpowiednich norm kazda zamiana maerialow pisemnej zgody Zamawiaj4cego. Jesl zobowi4zany do u4'waniajed),nie akiego sprzeu, k16ry nie spowoduje Diekorzysn go wplfi',u najakosa wykonfvanych rob6. Sprzg do rob6 powinien byi zgodny z ofe(q Wykonawcy i powini n odpowiadai pod wzglqdem yp6w i ilosci wskazaniom zawarym w SST llb organizacji rob6, zaakcepowanym przez Inzyniera,/Kierownika projekui wydajnoii sprzqu powinny gwaranowai przeprowadzenie rob6, zgodnie zasadarni okleslon],rni w dokumenacji projekowej, SST i wskazaniach Inzynier Kierownika prcjeku. TRANSPORT j sprzq moga byd przewozon dowolnymi (rodkami ransporu zaakcepowanymr przez Zamawiajqcego, w spos6b zabezpieczajecyje przed W czasie ransporu nalezy urzqdzenia placu zabaw przewozidobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem w czasle ljansporu. WYKONANIE ROBOT 5.I. Zasady og6lne przysqpieniem do prac zwiqzanych z monazem urz4dzen placu zabalv nalezy sprawdzid, czy dosarczony owar jes zgodny ze specyfikacjq Urzqdzenia nie zamonoware se narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlaiciwq sabilnosi uzyskujqdopiero po prawidlowym placu zabaw nalezy dodakowo zabezpiec4c pned zabrudzeniem ich zaprawqmurarsk4 i farb4(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), usuwane ego ypu zabrudzefi naraza urz4dzenia na uszkodzenia. najszybciej po monazu zdjqi foliq ochronn4 gdyz po dluzszym czasie usuniqciejej moz bya urudnione i zosawii przebarwienia Mona.z uf qdzen placu zabaw nalezy wykon).\ryai zgodnie z insrukcjq dosarczon4 peez produc nia wyrobu i zasadami okreslonymi w SST KONTROLA JAXOSCI ROBOT L Zasady og6lne i odbi6r rob6 winny byi r\ykonlvane zgodnie z normami wskazaniami oraz insrukcjami uzfcia producena wybranych ma rial6w Warunki szczegolowe Sprawdzenie robd polega na skonrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

11 Rodo J. I [6 23 I ] - RckomcndacJa SK I Zalqcznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w RZEDOWICACH - GMINA KONIUSZA. Srona I l/14 niniejszej Spec)4ikacji, w dokumenacji projekowej, normach i insrukcjach produceno\ry maerialow.3. Wymagania echniczne pr4 odbiorze robo placu zabaw powinny byi osadzone zgodnie z dokumenacj A echniczne insfukcj 4 producena- Odchyl nia w lm zakesie nie powinny by wigkze nizr - dla ow osadzonych w plaszczyinie posadzek + 5 mm. zamonowaniu 6w placu zabaw nale2y sprawdzii prawidlowosi ich funkcjonowanra Ceryfikay i deklaracje projeku moze dopuscii do uzfcia ylko e maerialy, ko.e posiadaj4: l. cerdka na znak bezpieczeiswa \rykazu.jqcy, ze zapewniooo zgodnosd z krleriami echnicznymi okreslonymi na podsawie Polskich Norm, aproba oraz wlaiciwych przepisow i dokumenow echnicznych, deklaracj9 zgodnosci lub ceryfika zgodnosci z:polsk4normq PN - EN 1176, PN - EN I 177 lub aprobaq echniczna w przypadku \iyrobow, dla L16rych nie usanowiono Polskiej Normy,jezeli nie sqobj e ceryfikacj 4 okreslonq w pk 1 i k6re spelniaj4wymogi SST W przypadku maerial6w, dla k16rych w\v. dokumeny s4wymagane przez SST, kazda paria dosarczona rob6 bgdzie posiadad e dokumeny, w spos6b jednomacmy j j cechy. Jakiekolwiek maeriay, k6r nie spelniajqych \itmagan bqd4 odrzucone.. OBMLA. ROBOT rob6 bedzie okeslad fakyczny zakres wykon) vanych rob6 zgodnie z dokumenacj4 projekov/4 i SST. w jednoskach usalonych w koszorys ie. rob6 dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera,/ Kierownika projeku o zakresie obmierzanych rob6 i efminie obmiaru, co na 3 dni przed lm erminem. obmiaru bgd4wpisane do ksi ki obmiar6w. bl4d lub peeoczenie (opuszcz nie) w ilosciach podanych w Slepym koszorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi4zku wszyskich rob6. BlQdne dane zosan4 poprawione wg insrukcjj Inzyniera,4(ierownika projeklu na pismie. Sorowych robo bqdzie przeprowadzony z czqsosciq!rymagan4 do celu miesigcme.j planoici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym umowie lub oczekiwan]rn pnez WykonawcQ i Inzyniera/Kierownika projeku.. ODBIO ROBOT.l- Rodzaje odbioru rob6 zaleznosci od usalei odpowiednich SST, roboy podlegaje nasqpujqcym eapom odbioru: odbiorowi rob6 zanikaj4cych i ul gaj4cych zakryciu, b) odbiorowi czqsciowemu, ) odbiorowi koilcowemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. Odbi6r robo zanikaj4cych i ulqgaj4cych zakryciu robd zanikaj4cych i ulegaj4cych zakyciu polega na finalnej ocenie iloscijakosci wykonfvanych rob6, k6re w dalszym procesie realizacji ulegnq rob6 zanikajqcych i ulegajecych zakryciu bqdzie dokonany w czasie umozlilviajqclai \aykonaniewenualnych korek i poprawek bez hamowania posqpu rob6. rob6 dokonuje lnzyniera(ierownik projeku..3. Odbior cz9sciowy czqscio*y polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czedci rob6. Odbioru czqsciowego robd dokonuje sie wg zasad j ak pfl:l odbiorze robd. Odbioru robo dokonuje In4aier,jl(ierownik projeku. 4. Odbidr koncowy - osaeczny Odbior Koricouy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywisego wykonania Rob6 w zakresie objqym Konrakem. Ocenie podlega i1056,jakosi i zrealizowanych Rob6 oraz wbudowanych maerialow. caloii Rob6 budowlano-monazowych oraz lechnologiczno-insalacyjnych zosanie calkowicie ukoriczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym, pr6by korlcowe przewidziane przepisami oraz Konrakem, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajqcego o goowosci do Odbioru Odbi6r osaeczny Budowy powinien byc dokonany w erminie prz widzianym w Konkakci, po dosarczeniu lnzynierowi/kierownikowi projeku kompleu dokumen6w (c nyfikay, aesy, aprobay, deklaracje zgodnoici, ip.), niezbqdnych do dokonania Odbioru. ermin odbioru Koficoweg oraz sklad Komisji lvyzn czazama\iaj4cy. oku odbioru osaecznego Komisja zapomaje siq z realizacj q usaleb podj ych w rakcie odbior6w Rob6 zanikaj4cych lub ulegajqcych zakryciu, laszcza doycz4cych realizacji Rob6 uzupelniajqcych lub poprawko\4ych. przypadku swierdzenia przez KomisjQ, 2 jakos6 wykonanych Rob6, ylko nieznacznie odbiega od *ymagai Dokumenacji, czy ez Specyfikacji i nie wiqkszego wpl'"wu na cechy eksploaacyjn Obieku, Komisja moze dokonai porqceri, oceniaj4c pomniejszonqwarosi wykonanych rob6..5. Odbior pogwarancyj ny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6 zwiqzanych z usuniqciem wad swierdzonych prry odbiorze osaecznym i zaisnialych w gwarancyjnlm. poglr,arancyjny b9dzie dokonany na podsawie oceny wizualnej obieku z uwzglqdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbi6r osaeczny rob6"

12 Rados [623]l - Rekonendacia SKB Zalqcznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w - \aedowicach CMINA KO\_IUSZA. Srona l2l l'1 PODSTAWA PLAlNOSCI planos ci jes cena j ednoskowa skalkulowana przez WykonawcQ za jednoske obmiarowq usalon4 dla danej pozycj i koszorysu. pozycji koszoryso*ych [ycenionych ryczahowo podsaw4 planosci jes warosa (kwoa) podana przez Wykonawc w danej pozyc]i koszorysu. j dnoskowa lub kwoa ryczalowa pozycji koszorysowej bgdzie uwzgl9dnia6 wszyskie czynnosci, wymagania i badania skladaj4c sie na Jel okeslone dla ej roboy w SST i w dokumenacji projekowej. jednoskowe lub kwoy ryczalowe rob6 bqdq obejmowac: robociznq bezposredn iq \rraz z owarzyszqcymi koszami, waro36 zu4lych maerial6 wraz z koszami zakupu, magazynowania, ewenualnych ub)'!k6w i ranspor{u naleren budo\ly, warosd pracy sprzqu wraz z owarzysz4cymi koszami, koszry po(rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podaki obliczon zgodnie z obowiqzujqcymi przepisamr. cen j ednosko\ych nie nalezy wlicza6 podaku VAT. 10. PREPISY ZWL4ZANE 10 L Usawaz dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane - eksjednoliy z dnia l7 sierpnia2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. l1l8 z p6zn. zm.), I 0.2. Norma PN-EN- I I 76-7 Pla.e z baw, Insrukcja monazu producena elem n6w placu zabaw, C rg'{ikay na znak bezpieczeiswa "8" wydane peez lnsq4u Sporu lub COBRABiD BBC, Aesy higieniczne na farby, Swiadecwajakodci i zgodnoici z norm4 na el menfy lqczeniowe, sosowane do produkcji urzqdzen zabawollch, Aesy higieniczne na impregna, Aprobay echnicme urzqdzeri echniczna - wymagania szczegolowe 1. SZCZEGOLOWY PMEDMIOT ZAMOWIENIA Ll. Przedmio zam6wienia zamowieniajes r alizacja zadania p.n.: "BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MEDOWICACH KONIUSZA", zgodnie z niniejsz4 specldkacjq echnicznqprojektem BUDOWLANYM zalecznikami gralicznymi oraz przedmlammr prac. CPV: Roboy budowlane w zakresie szkol podsawowych Usuwanie powlokigleby - humusu oboy \\ zakresie ksdafowania placov zabaw roboy budowlane w zakesie alan wmoszenie ogrodzen Zakresy rzeczowe i ilodciowe zakesy ilosciowe i rzeczowe poszczegolnych asorymen6w prac budowlanych, monazowych oraz iiosci urz4dzeri zabawo*ych I boisk zawierajqprzedmiary prac zaware!v PRZEDMIARZE NR l0/01/20i I do Specyfikacj i Isonych Warunk6w Zam6wi nia (SIWZ) l-3. Wyszcz g6lnienie zakesu rzeczowego placu zab^w dla dzieci: zadania okreslonego w pk L l. jes zwiazana z BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE W PODSTAWOWEJ NA DZIAICE W MEDOWCACH (p-zygoowanie erenu,ogrodzenie renu ijego rekul0'wacja o pow. 520 m2. roboy budowlane, wyposazeniowe - doslawa i konsrukcji zesawow zabawolych wymienionych nizej)i przygoowanie erenu,mechaniczne planowanie i rozdrobnienie nawierzchdi przy pomocy glebogryzarki,.,rykonanie nawierzchni rawiasej na warswie wegeacyjn j z przykryci m nasion raw ziemiaorfowa urodzajna z dodakiem nawoz nia nawozami rolniczymi na powierzchnl m2. Wykonanie ogrodzenia wyznaczonego placu zabaw ogrodzeniem panelowym wysokosci 1230 mm,dru cynk. D:5mn 3 razy pzelaczane,rozsaw dru6\ 20cm.ocynkowane + malowanig proszkowe w kolorze zielonym - na cokole beonowym 20x30 cm z fundamenem zbrojonym 0,20 x 0,80 m. Wykonanie 2-ch furek panelo\rych F-4 - Swialo 1,20 x 1,28m z zamkiem bramosrym i klamkami osadzonych na slupkach przybramo$rych oc.profil 80x80x4r300mm malowanych proszkowo w koloze zielonym. Plac zaba'w po monazu Zesawow Zabawo\\ych nalezy obsadzic krzewami 162 szlachenych ogrodowych w ilosci 60 sa oraz krzewami zywoploo\\ryml Placu Zabaw w ilosci okolo 60 sa. ' ZESTAWY ZABAWOWE PLAU ZABAW DLA DZIECII " Monaz Husawki wagowo-osiowej ryp 0l-07 sz.2 " Monaz Zesawu zabawowego ypu wieza mos k ze zjezdzalni{huiawki podw6.jne i drabinami yp 0l-45 " Moni'z. Zesawrr Zabawowego Sciana do wspinaczki p kpl. I Monaz Zesawu Scianolaz szesciok4ny do \spinaczki kpi. I " Monaz Zesawu Zabalvowego ypu Husawki spr zynowe - piesek yp 0l_01 sa.l " Monaz Zesawu Zabawowego ypu Husawki sprqzynowe - konik yp sz.l " Monaz Zesawu Zabawowego ypu Karuzela obroowa yp 0l-09 sz.i kpl I

13 Rodos [62j1] - Rekamendacja SKB Z^lqcznik BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA Dz.Nr.3 w GMINA KONIUSZA. Srona ll/14 Monaz Zesawu Zabawow go ypu Lokomofva + wagon KORA yp 05_02 kpl.i Monazzesawn Zabawowego Domek z balkonem yp 0l -65 kpl.l " Morrzzesa!"!) Zabawowego ypu Solik+ 2lawkiz oparciem yp kpl.2 " Monaz Zesawu Zabawowego ypu Lawki z opaciem yp sz.4 " Monaz ablicy z regulaminem Placu Zabaw - yp sz. I Monaz Koszy na smieci yp sfi2 MonaZ wyposazenia placu - Nawierzchnia syneyczna Placu Zabaw do ulozenia pod urzqdzeniami wg. porzeb w kolorze z a s m m2. Naumlna zielen - rawa. OPIS TECHNICZNY L Zalozenia og6lne Wszyskie urzedzenia zabawowe dosarczone i zamonowane przez WykooawcQ na poszczeg6lnych placach zabaw maj4 spelnia6 wymogi bezpieczeiswa zakes i projekowan i4 produkc.ji. mon azu r konserwacj i sawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN I 176 oraz PN-EN I I 77. zabawowe maj4posiadaceryfikay zgodnosci czyli dokurnenry ponierdzajqce, iz produky sqzgodne z normami. ma.ialy, subsancje, p6lproduky, a akze podzespofy akiejak iruby, lancuchy i inne pol4czenia ofz y zabezpieczaj)ace do produkcji i monaz urzqdzei majqposiadaa wymagane aesy ibyi dopuszczone sosowania. Maerialy sosowane do produkcji urz4dzei zabawowych - zaloz nia og6lne 1. Belki budo\ry urz4dzefi zabawowych nalezy sosowa6 belki okr4ge (Srednica 100, 120, l40mm) wlkonane z drewna. Drewno impregnowane i barwione na mahoniowy wyrobu daszk6w, barierek, \ryzmocniei, podesow, pomosdw majqbyc sosowane belki i p6lwalki z drewna, impregnowanego na kolor maloniow) i zielony szyski y drewniane maja byi wyszlifowane. Sklejka wodoodpoma o.oznych grubosciach, kdra bqdzie sosowana w rakcie produkcji urzqdzeri (daszki, bury ip.) musi byo pomalowana na.jaskrawe wodnymi farbami akiylowlmr.. Elemeny mealow y mealowe - maj4 byc malowane proszkowo, farbami zapewniajqcymi odpomosd na warunki amosferyczne, Shzg zje,dzalni - n^lez"j wykona6 z blachy ze sali nierdzewnej, Sruby - wszyskie sosowane Sruby winny byi ocynkowane, " lancuchy, sprqz',ny, zawiesi4 uchwyy, przeguby inne y pomocnicze majq by6 wykonane ze sali ni rdzewnej - w pelni odpome na wymienione szkodliwe czynniki i objqe pelna gyarancj4. l4czeni4 spa*y i mocowania majqbyd gladkie, odpowiednio U,profilowane bezpieczne dla uzlkownikdw. 4. Kolorysyka " belki ok4gl - malowane na kolor mahoi i zielei, belki i pohvalki z drewna ok4glego - malowane na kolor mahori zielei, sklejka wodoodpoma - malowana na r6zne jaskrawe kolory (czerwony, zoly, niebiesk', zielony, ip.) wodnymiarbami akrylowymi Monaz urqdzen wykonanych z belek okragbch noine majq byc zamonlowane sabilnre $ podlo2u na glfbokosd 70cm wykorzysaniem koew salowych podnosz4cych belki o locm ponad poziom grunu beonie B Nawierzchnie i srery b zpieczeiswa 4.1. Nawi zchnie placu zabaw poza srcfami bezpieczeiswa oraz nawierzchnie boisk nawierzchnie placach zabaw poza srefami bezpieczeisfwa omz nawierz chnie boisk nalezy wykonadjako, nawierzchnie grunowe - rawiase. nawi rzchnie dojsd, Sciezek, alejek parkowych nal zy wykona6 z kamienia hiczonego, frakcji 0-30 mm, pozosale nawierzchnie (parkingi, uwardzenia renu, ip.) nalezy wykonai zgodoie zakesem i ilosciami olqeslonymi w przedmiarach prac sanowiecymi zalqczniki do SIWZ Nawierzchni sref bezpieczeriswa kazdego zesawu zabawoweso 'wyznaczone sq srefj b zpi cznego uzj,kowania urzqdzenia skladajqce siq z przesrzeni zajpej przez samo urzqdzeni przesrzeni nielbednej do jego fu nkcjonowania. nawierzchnie srefbezpieczeriswa, dla zamonowanych urzqdzen zabawowych placach zbaw naje bye wykonane z piasku Piasek musi byi, wolny od czqsek gliny i mulu, wielkosi ziaren 0,2-2,0 mm, grubose warswy 20 cm; Elemeny drewniae zabezpieczone przed wilgociq i barwione na kolor mahoniowy Inwesor alema)'lvnie doplrszcza ogrodzenie radycyjne opisane nizej: 2.6.I. Maeriary

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7

fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 Pracownia Architektoniczna..WARS" fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7 tet. 652-i6-50 lub 0-602-357 -llu fax 652-17 -tg SZCZF',G6N-,OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dotyczyca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo