PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel Bydgoszcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl."

Transkrypt

1 Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu: Przedmiot projektu: Miasto Konin PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sosnowa 16, Konin tel. (0-63) Funkcja branża: Tytuł, Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Data: Pieczątka i podpis: Projektant: mgr. inż..arch. Ewa Sytek WP- OIA/OKK/UpB/66/ /2013 Opracował: Agnieszka Kanarkowska 05/2013 Bydgoszcz, maj 2013

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości projektu. 3. Opis techniczny. 4. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6. Kserokopie uprawnień projektanta. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. Rys. A-01 Zagospodarowanie terenu 2. Rys. A-02 Zestawienie urządzeń 3. Rys. A-03 Zestawienie nawierzchni 4. Rys. A-04 Przekroje nawierzchni

3 OPIS TECHNICZNY do projektu szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie dużego szkolnego placu zabaw o powierzchni około 500 m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej. 2. Podstawa opracowania. - mapa zasadnicza, - zlecenie i wytyczne inwestora, - koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Radosna Szkoła, - normy odnoszące się do placów zabaw: PN EN :2009, PN EN :2009, PN EN :2009, PN EN :2009, PN EN :2009, PN EN :2009, PN EN :2009, PN EN :2009, PN EN :2009, PN EN 1177:2009, - rozporządzenie z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), - obowiązujące normy i przepisy. 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Projektowany plac zabaw znajdować się będzie na działce ew. nr 199/1, obręb Glinka, w Koninie. W sąsiedztwie znajdują się budynki szkoły podstawowej (od strony północnej) boiska szkolne od strony południowej i wschodniej oraz jezdnia asfaltowa od strony zachodniej. Teren pod plac zabaw jest uzbrojony w sieć kanalizacji. Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zabaw znajdować się będą bezpośrednio wzdłuż ciągu kanalizacji, nie mniej jednak nie koliduje z projektowanym placem z zabaw gdyż wykop pod nawierzchnię przewidziany jest na głębokość maksymalną nie przekraczającą 0,5m głębokości. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z infrastrukturą podziemną należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót i w miejscu styku placu zabaw z przedmiotową infrastrukturą wykop prowadzić ręcznie. W chwili obecnej na obszarze objętym opracowaniem nie znajdują się, ani nie są planowane żadne obiekty kubaturowe. Teren przeznaczony pod urządzenie placu zabaw posiada nawierzchnię trawiastą. Do placu zabaw prowadzą ścieżki komunikacyjne w postaci : chodnika od strony zachodniej i południowej, łączącego plac z istniejącym ogrodzeniem. Przewiduje się wykonanie dojścia do placu zabaw od strony zachodniej w postaci schodów o nawierzchni z kostki brukowej.

4 UWAGA: Teren pod projektowany plac zabaw nie posiada drogi dojazdowej. Bezpośredni ruch pojazdów niezbędnych do realizacji robót odbywać się będzie od strony południowo wschodniej projektowanego placu zabaw. 4. Projektowane zagospodarowanie terenu. W ramach projektu szkolnego placu zabaw przedstawiono komplet urządzeń zabawowych w postaci pojedynczych elementów lub ich zestawów łączonych w układy złożone. Fragment działki, przeznaczony pod ustawienie urządzeń wyposażenia i ciągów komunikacyjnych, posiada konfigurację płaską, by nie stawiać przeszkód w dostępności dla dzieci, jak również osób niepełnosprawnych (należy zachować naturalne spadki zgodnie z rzędnymi terenu.). Teren placu zabaw będzie spełniał wymogi pod względem ilości nasłonecznienia i odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Nawierzchnia placu zabaw powinna być przepuszczalna, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych elementów w bezpiecznej odległości. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (Wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Zagospodarowanie placu zabaw pozwoli dzieciom i młodzieży na przyjemne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu na powietrzu. Wszystkie projektowane obiekty małej architektury winny bezwzględnie posiadać stosowne atesty bezpieczeństwa użytkowania. 5. Urządzenia techniczne. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN EN :2009 i PN EN :2009 i planem zagospodarowania terenu. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz kierownika robót. Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w urządzenia wg wzoru określonego niniejszym opracowaniem lub równorzędne o nie gorszej jakości i technologii wykonania oraz parametrach technicznych nie mniejszych niż podane w niniejszych przykładach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do przedstawionych przez inwestora należy bezwzględnie zachować parametry techniczne urządzeń tzn. wysokości upadku i strefy bezpieczeństwa winny być bezwzględnie zachowane, jak również jakość ich wykonania i trwałość w użytkowaniu. Proponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować zmian konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o cechach nie gorszych niż określonych przez Zamawiającego pod względem cech technicznych i jakościowych i funkcjonalnych, z zachowaniem obowiązujących norm. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego. Podane nazwy produktów mają na celu jedynie wskazanie przykładowych rozwiązań projektowanego placu zabaw.

5 Huśtawka typu bocianie gniazdo Sputnik

6 Karuzela Granat

7 Wielofunkcyjny zestaw zabawowy Dom Strażaka

8 Zestaw sprawnościowo wspinaczkowy Małpi Gaj IV

9 Drabinka do wspinaczki Kameleon

10 Huśtawka wagowa 4-os. Bolek i Lolek

11 Zestaw sprawnościowy Stonoga

12 Równoważnia na sprężynach Pchełka

13 Zestaw podestów sprawnościowych Maślak

14 Stół do gry w szachy

15 Gra integracyjna Kółko i krzyżyk Tablica kredowa

16 6. Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia. Na podstawie wytycznych inwestora i MEN projektuje się następujące elementy dodatkowe wyposażenia placu zabaw: ławki z oparciem 2 szt., ławki bez oparcia 2 szt. wykonane ze stali, z oparciem, które spełniają normy PN EN :2009 i PN EN :2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ławki fundamentowane w gruncie stopa z blachy. Siedzisko i oparcie wykonane z siatki cięto ciągnionej. kosz na śmieci 2 szt., fundamentowany w gruncie z zadaszeniem przeciwdeszczowym. Konstrukcja stalowa, stopa z blachy. tablica informacyjna przy wejściu na plac zabaw z regulaminem i oznaczeniami graficznymi wg wzoru określonego przez MEN, fundamentowana. Konstrukcja stalowa. Tablica fundamentowana w gruncie stopa z blachy. Płyta PCV. - wieszak na ubrania przy wejściu na plac zabaw, fundamentowany. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

17 7. Ogrodzenie placu zabaw. Projektuje się ogrodzenie panelowe o wys. Do 1.5m od strony północnej i wschodniej. Ogrodzenie to należy powiązać z istniejącym ogrodzeniem boisk szkolnych od strony południowej i zachodniej. Panele kratowe wykonane z drutów pionowych 5 lub 6mm i podwójnych poziomych 6 i 8mm. Elementem usztywniającym są poziome podwójne druty pozwalające uzyskać dużą wytrzymałość i sztywność. Panele posiadają oczka proste o przekroju 50x200mm. Szerokość paneli jest standardowa i wynosi 2500mm, wysokości 1500mm. Całość ocynkowana i malowana proszkowo kolor zielony. Projektuje się furtki szer. 1m, wysokości 1500mm od strony zachodniej i północnej. Specyfikacja wykonania j.w. Ogrodzenie montowane również na podmurówce betonowej prefabrykowanej lub wylewanej bezpośrednio na miejscu wbudowania, zgodnie z wytycznymi producenta. Panel ogrodzenia Furtka Wypełnienie: panel zgrzewany 200x50x4mm, profil zamknięty Konstrukcja: ramy - 60x40 lub 50x50, słup 60x60 cynkowanie ogniowe EN-ISO furtka wyposażona w zamek H = 1500mm, długość panelu 2500mm panel pozbawiony górnych końcówek drutów (grzebienia), zapobiegamy w ten sposób ewentualnej możliwości zranienia osób mogących w sposób niedozwolony przechodzić przez ogrodzenie. 8. Nawierzchnia placu zabaw. Projektuje się nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia o powierzchni 275 m2 do stosowania na zewnątrz, zgodnie z normą PN EN :2009 i PN EN 1177:2009, przepuszczalną dla wody, wykonaną mechanicznie, bez spoinowo w miejscu wbudowania, w formie jednolitej płaszczyzny. Nawierzchnie należy wykonać na podbudowie z kruszywa kamiennego. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek zgodnie z rzędnymi. Projektuje się dwa rodzaje nawierzchni placu zabaw zgodnie z programem Radosna Szkoła : 1) Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, na której zostaną zainstalowane urządzenia rekreacyjne, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,5 m kolor RAL2011 Tieforange lub zbliżony. Nawierzchnia składa się z dwóch oddzielnie układanych warstw: spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM barwionego na etapie produkcji Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie granulatu malowanego na etapie montażu.

18 2) Nawierzchnia komunikacyjna syntetyczna typu tartan kolor RAL5003 Saphirblau, lub zbliżony. Nawierzchnia składa się z dwóch oddzielnie układanych warstw: spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM barwionego na etapie produkcji Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie granulatu malowanego na etapie montażu. Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi również umożliwiać właściwe odprowadzenie wody. Przygotowanie podłoża - bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór, przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi ściśle stosować się do instrukcji producenta przy przygotowaniu podłoża, a także osoba kontrolująca prace, przed ostatecznym montażem nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5C do + 25C. W ramach realizacji należy wykonać element zabawowy na nawierzchni w postaci wymalowanego schematu gry w klasy. 9. Ochrona środowiska. Lokalizacja omawianej inwestycji, poprzez zastosowaną technologię, rozwiązania techniczne i zabezpieczenia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie wpływa ujemnie na walory przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury i klimat. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów. Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje także uciążliwości spowodowanej hałasem, ani zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 10. Typowanie robót budowlanych. uporządkowanie i plantowanie terenu wykonanie koryta pod podbudowę nawierzchni bezpiecznej, wykonanie fundamentów pod elementy małej architektury i urządzenia zabawowe wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnie wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej pod urządzenia zabawowe kolor RAL2011 Tieforange lub zbliżony wykonanie nawierzchni syntetycznej typu tartan kolor RAL503 Saphirblau lub zbliżony humusowanie i obsianie trawą powierzchni ok. 460 m2, grunt przygotować i pielęgnować zgodnie z wytycznymi producenta trawy zamontowanie tablicy informacyjnej, ławek i kosza na śmieci, wieszaka na ubrania montaż urządzeń zabawowych zgodnie z projektem.

19 11. Ochrona p. pożarowa. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudno zapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 12. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzanie planu bioz. Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzględniają specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i 6 Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 13. Geotechniczne warunki posadowienia. Na podstawie rozpoznania geologicznego terenu stwierdzono, że w miejscu projektowanego placu zabaw poniżej projektowanej nawierzchni występuje grunt rodzimy nieprzepuszczalny, glina piaszczysta i piasek gliniasty. 14. Uwagi końcowe. Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania robót oraz zaleceniami producentów materiałów budowlanych pod nadzorem kierownika robót. Zmiany i odstępstwa od powyższych warunków wymagają zgody projektanta. Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiały i wyroby budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości oraz załączyć ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

20 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623) oświadczam, że załączony projekt budowy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie, na działce nr ew. 199/1, obręb Glinka, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: INFORMACJA

21 dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji: Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie Adres Inwestycji: ul. Sosnowa 16, Konin Nr działki: 199/1, obręb Glinka Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sosnowa 16, Konin PROJEKTANT: mgr inż. arch. Ewa Sytek OPRACOWAŁ: Bydgoszcz, maj 2013 r. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno dla realizacji poszczególnych obiektów.

22 Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie, na działce Nr ew. 199/1, obręb Glinka. - roboty ziemne pod koryto, - wykonanie warstw konstrukcyjnych placu zabaw, - dostawa i montaż elementów małej architektury. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Plac o nawierzchni naturalnej. 3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - wykonywanie robót ziemnych (korytowanie, wykopy), - wykonywanie konstrukcji placu zabaw. 4. Wykazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: Szczególną uwagę należy zwrócić na prace podczas wykopów fundamentowych: wykopy głębokie. Podczas wykonywania prac szalunkowych, betonowych w wykopach, wykopy należy zabezpieczyć przed osunięciem. Teren budowy należy ogrodzić, albo zabezpieczyć w inny sposób uniemożliwiający wejście na plac budowy osobom nieupoważnionym. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu montażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Instruktaż pracowników powinien zostać przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane posiadającej pełną wiedzę do wykonywanych prac budowlanych i zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami zawartymi w rozporządzeniach. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z Wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. - Nie dotyczy.

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo