Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej"

Transkrypt

1 Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wrocławska Centrum Kształcenia Ustawicznego Wrocław 2006 Partnerzy projektu Związek Pracodawców Dolnego Śląska

2 Publikacja wspólfinansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i bud etu Pañstwa, na potrzeby realizacji projektu Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku nr Z/2.02/II/2.1/5/04 Nadzór naukowy nad badaniami Tadeusz LISTWAN Recenzent Tadeusz LISTWAN, Jerzy ŚWIĄTEK Korekta Alina KACZAK Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy Copyright by Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, Wroc³aw 2006 ISBN Druk: Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wroc³awskiej.

3 Spis treści Wprowadzenie I. Sukces w zarządzaniu wymiar teoretyczny Teresa Kupczyk, Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej przegląd poglądów Kazimierz Doktór, Władza i kierownicy w warunkach transformacji Czesław S. Nosal, Intelektualne determinanty sukcesu menedżerów w relacji do niepewności otoczenia Teresa Kupczyk, Sytuacja kobiet w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów Maria Strykowska, Płeć pracowników a ich tożsamość organizacyjna i profesjonalna. Wpływ płci kierowników na kulturę organizacji Grażyna Bartkowiak, Czynniki determinujące jakość życia i poziom satysfakcji zawodowej u kobiet zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach (na przykładzie Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) Stanisław A. Witkowski, Czy sukces zawodowy da się prognozować? II. Uwarunkowania sukcesu w opinii kadry kierowniczej z Dolnego Śląska wyniki badań (Teresa Kupczyk) 1. Metodyka badań własnych Cel i problemy badawcze Metody badawcze, badana populacja i opis przebiegu badań Charakterystyka wstępna badanej kadry kierowniczej Opis badanej kadry kierowniczej Poczucie sukcesu zawodowego i definiowanie pojęcia w opinii badanych Determinanty sukcesu zawodowego badanej kadry kierowniczej Czynniki ogólne, cechy psychologiczne, wiedza, umiejętności i sposób działania jako predykatory sukcesów w opinii respondentów Czynniki sukcesu w ocenie kobiet i mężczyzn Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej przedsiębiorstw w świetle przynależności Polski do Unii Europejskiej Model kwalifikacyjny menedżera, odnoszącego sukcesy w przyszłości Styl kierowania zespołem i role pełnione przez badanych menedżerów 134

4 4 4. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako nowe źródło efektywności Programy i aplikacje teleinformatyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwach przez badaną kadrę kierowniczą stan obecny, perspektywy Bariery wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w badanych przedsiębiorstwach Kwalifikacje sprzyjające sukcesowi specjalistów, w opinii badanej kadry kierowniczej Kwalifikacje zawodowe, jakie powinien posiadać pracownik, by współcześnie osiągać sukcesy zawodowe w przedsiębiorstwach w opinii badanych Braki w kwalifikacjach pracowników zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach Podsumowanie i wnioski końcowe Literatura Spis tabel Spis rysunków Spis załączników Załączniki Załącznik 1. Narzędzia badawcze i formularz danych osobowych Ankieta Ludzie sukcesu nr Ankieta Sukces zawodowy nr Formularz danych osobowych Załącznik 2. Nazwy zmiennych Załącznik 3. Zastosowane metody statystyczne do analizy danych Opis sposobu gromadzenia i analizy danych Zestawienie zastosowanych metod statystycznych Załącznik 4. Wyniki badań badana populacja, definiowanie sukcesu i jego uwarunkowań Badana populacja Poczucie sukcesu i jego definiowanie Czynniki sukcesu w opinii badanych Opis projektu Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku (Z/2.02/II/2.1/5/04)

5 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie wyników części badań realizowanych w ramach, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, projektu pt.: Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku, którego realizacja dobiegła końca. Celem projektu było między innymi zbadanie uwarunkowań sukcesów zawodowych kadry kierowniczej z Dolnego Śląska, w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Projekt między innymi miał odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie czynniki, w opinii kadry kierowniczej, determinują ich sukcesy zawodowe? Jak można określić sposób działania ludzi sukcesu? Czy nastąpiły jakieś zmiany w uwarunkowaniach sukcesów zawodowych kadry kierowniczej w kontekście funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej? Jaki powinien być menedżer, który będzie osiągał sukcesy w nadchodzącej przyszłości? Jakie kwalifikacje zawodowe powinni posiadać pracownicy, by osiągać współcześnie sukcesy zawodowe w przedsiębiorstwach? Jakich kwalifikacji im brakuje? Projekt został zrealizowany w ramach partnerstwa, z udziałem Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli. Przedkładane opracowanie składa się z dwóch komplementarnych części. Pierwsza to zbiór autorskich opracowań, dotyczących sukcesu w zarządzaniu, zwłaszcza definiowania pojęcia sukcesu zawodowego i czynników go warunkujących, władzy i kierowników w warunkach transformacji oraz intelektualnych determinant sukcesu menedżerów, w relacji do niepewności. Trzy opracowania zawierają zagadnienia opisujące sytuację kobiet w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów, wpływu płci kierowników na kulturę i sukces organizacji, a także poziomu satysfakcji zawodowej i sukcesu kobiet w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Podjęto tu też skuteczną próbę ustalenia czy sukces zawodowy da się prognozować. Część druga publikacji zawiera opracowane wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska. Zawierają one charakterystykę badanych przedsiębiorstw, zdefiniowane przez nich pojęcie sukcesu zawodowego, prezentację czynników sukcesu, w tym cech psychologicznych, wiedzy, umiejętności i zachowań. W tej części opracowania przedstawiono także czynniki sukcesu w ocenie kobiet i mężczyzn, uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej przedsiębiorstw w świetle przynależności Polski do Unii Europejskiej, a także model kwalifikacyjny menedżera, odnoszącego sukcesy w przyszłości. Opisano także stan wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw na europejskim rynku. Podjęto się próby ustalenia modelu

6 6 kwalifikacyjnego idealnego pracownika. Zaprezentowano także sygnalizowane przez przedsiębiorstwa braki kwalifikacyjne swoich pracowników. Dzisiejszą rzeczywistość charakteryzuje szybkość zmian i stałe podwyższanie oczekiwań. Skutki globalizacji rynku, rosnącej konkurencji, postępu technologiczno-informacyjnego i efektywnościowego, bezrobocia stawiają przed kadrą kierowniczą wysokie wymagania kompetencyjne. Z analizy dokonujących się w Polsce i na świecie zmian widać wyraźnie, że dotychczasowe kwalifikacje menedżerów nie w pełni odpowiadają wymaganiom rzeczywistości. By zatem podołać stawianym wyzwaniom kadra kierownicza powinna nieustannie się kształcić, rozwijać i zwrócić szczególną uwagę na cechy psychologiczne, wiedzę i umiejętności, jako swoje czynniki sukcesu. Doceniając współpracę w realizacji przedsięwzięcia badawczego i wielki wkład wniesiony w przygotowanie niniejszego opracowania, pragnę złożyć serdecznie podziękowania Partnerom realizującym projekt, autorom, jak i wszystkim innym osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom, które uczestniczyły w badaniach. Pozostaję w nadziei, iż ich trud nie pójdzie na marne, a wprost przeciwnie przyczyni się do sukcesów kadry kierowniczej Dolnego Śląska Teresa Kupczyk Redaktor naukowy

7 I. Sukces w zarządzaniu wymiar teoretyczny

8

9 Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej przegląd poglądów Teresa KUPCZYK* Wstęp Słowo sukces jest we współczesnym świecie często nadużywane. Życzymy go sobie przy każdych świętach, uroczystościach rodzinnych, w miejscu pracy, przy zatwierdzaniu planów, przed ważnymi przedsięwzięciami zawodowymi itd. Nieustannie piszą o nim gazety, stale funkcjonuje jako temat główny w programach telewizyjnych. W kontekście czasu i zaangażowania, jaki poświęcamy współcześnie na pracę zawodową, widać wyraźnie, że sukces zawodowy zdominował sens i cel naszego życia, często też stanowi miarę wartości i znaczenia człowieka. Wynika to między innymi z komercjalizacji życia i wzrostu wymagań kompetencyjnych, będących skutkiem rosnącej konkurencji, rozwoju nowoczesnych technologii, a także sytuacji na rynku pracy. Według Z. Baumana współczesne społeczeństwo jest przesiąknięte duchem konsumeryzmu i zdominowane przez irracjonalną i moralnie ślepą konkurencję [2000]. By mieć dobrze płatne i satysfakcjonujące zatrudnienie trzeba umieć sprostać konkurencji i oferować takie usługi, na jakie jest właśnie zapotrzebowanie. Nie jest to łatwe. Na koniec sierpnia 2006 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wynosiła 8,0%. Sharmonizowany poziom stopy bezrobocia dla Polski wyniósł 15%, (dla mężczyzn 13,5%, dla kobiet 16,7%, a dla osób poniżej 25 roku życia aż 30,9%) [Eurostat, 2006b]. W sposób szczególny traktowany jest sukces w przypadku kadry kierowniczej. Dla niej bardzo często oznacza on warunek dalszego funkcjonowania w organizacji. Mimo to, w dalszym ciągu, powszechnie nie traktuje się osiągania sukcesów jako dziedziny wiedzy. Nie ma takiego przedmiotu w szkole podstawowej, średniej czy wyższej. W planach strategicznych natomiast zakłada się, że nowe pokolenia będą przedsiębiorcze, skuteczne, kreatywne i odpowiedzialne za własną karierę, rozwój i życie. W większości przypadków szkoleniom w tym zakresie poddawani są przede wszystkim menedżerowie i handlowcy, jednak skala tych działań jest zdecydowanie w Polsce niewystarczająca. Nie ma też powszechnego nawyku poświęcania choćby kilkunastu minut dziennie na zgłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metod skutecznego wykonywania czynności następnego dnia czy poprawy efektywno- * Politechnika Wrocławska, Centrum Kształcenia Ustawicznego.

10 10 Teresa KUPCZYK ści. Bardzo rzadko słyszymy, by ktoś przygotowywał biznesplan na własne życie, w tym karierę zawodową, np. na rok lub okres trzyletni. O ile powszechnie wiadomo, że żadne poważne przedsięwzięcie inwestycyjne nie uda się bez precyzyjnie opracowanego biznesplanu, o tyle w sferze prywatnej i zawodowej liczymy raczej na szczęście, cechy i talenty wrodzone, mając nadzieję, że bez niego też uda się osiągnąć sukces. Współczesna sytuacja gospodarcza jest coraz trudniejsza do ogarnięcia, często niejasna i nieprzewidywalna. Wysokie wymagania powodują, iż człowiek, aby osiągnąć sukces zawodowy w turbulentnie zmieniającej się rzeczywistości, jest zmuszany do ciągłej weryfikacji swojego sposobu myślenia i działania, zmiany nawet pewnych cech osobowości, wiedzy i umiejętności. Na tym tle nurtujące i wciąż otwarte wydaje się być pytanie, co warunkuje sukcesy zawodowe? Badań w tym zakresie jest wciąż za mało, zwłaszcza jeśli chodzi o kadrę kierowniczą, a literatura przedmiotu, choć liczna, wciąż nie daje precyzyjnych odpowiedzi. W opracowaniu zaprezentowano istotę i zakres stosowania pojęcia sukcesu zawodowego oraz jego uwarunkowania. Przedstawione zostaną tylko te czynniki sukcesu, które są związane bezpośrednio z osobą menedżera, sprawdzające się w różnych sytuacjach zawodowych, np. zmianie organizacji, treści pracy, stanowiska. Teza wyjściowa niniejszego opracowania opiera się na stwierdzeniu, iż istnieją kluczowe determinanty sukcesów i należy ich szukać w cechach psychologicznych, wiedzy, umiejętnościach i zachowaniach kadry kierowniczej. 1. Istota i zakres stosowania pojęcia sukces Pojecie sukcesu nie jest interpretowane jednoznacznie. Często utożsamiany jest z osiągnięciami, powodzeniem, triumfem [Krupski, 1997, s. 21, J. Penc, 1997, s. 428], pomyślnie i szczęśliwie zakończonym przedsięwzięciem [J. Penc, 1997, s. 428] prestiżem, sławą, pieniędzmi, bogactwem [Bartkowiak, 2000, s. 15], skutkiem działania ocenianym pozytywnie [Pszczołowski, 1978, s. 174], kształtowaniem życia, jakie pragniemy przeżywać czy posiadaniem sensu własnego istnienia [D. Waitley, 1995]. W opinii Dornana i Maxwella [1995, s. 54] osoba odnosząca sukces to taka, która osiąga określone cele oraz zamierzenia i realizuje swoje oczekiwania względem środowiska, w którym funkcjonuje. Termin sukces, zdaniem J. Łucewicz (1996), oznacza takie zachowania uczestnika zbiorowości, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli są zachowaniami skutecznymi. Owa skuteczność polega zdaniem Obuchowskiego [1985, s. 128] na zgodności między stanem założonym w zadaniu i stanem uzyskanym. Bardzo często sukces jest wiązany z karierą zawodową. Hall zdefiniował karierę jako posuwanie się naprzód, zawód, sekwencję prac na przestrzeni życia i jako sekwencję doświadczeń zawodowych z rolą (za: [P. Makin i in. 2000]). Według Goffmana termin kariera został zarezerwowany dla tych, którzy oczekują satysfakcji związanej z wykonywaniem szanowanego zawodu. Powszechnie jest on jednak używany w szerszym znaczeniu, przez odwoływanie się do każdej społecznej postawy przyjmowanej w życiu [P. Makin i in. 2000].

11 Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej przegląd poglądów 11 Sukces jest też wiązany z utożsamianiem się z firmą [Mowday, Porter, Steers, 1982], realizacją wymagań związanych z pracą [Lawler, Hall, 1970; Lodahl, Kejner, 1965], a także z poczuciem władzy oraz wywieraniem wpływu na innych. Często nie daje to jednak pełnej satysfakcji, a czasem bywa nawet niebezpieczne. Od władzy bowiem można się uzależnić i nie sposób się nią nasycić, podobnie jak trudno zaspokoić własne ambicje [J. Kozielecki, 1998]. Sukces zawodowy rozumiany bywa, jako proces postrzegania i akceptacji własnej aktywności zawodowej. W tym przypadku wyznaczają go obiektywne i subiektywne determinanty, a więc warunki, które powinny być spełnione, aby jednostka mogła określić siebie jako osobę, która osiągnęła sukces [Bartkowiak, 2004, s. 43]. Mierzenie sukcesu danego człowieka, zdaniem Zig Ziglara, powinno dawać odpowiedź na pytanie jak się mają te osiągnięcia do jego możliwości, bez porównywania z innymi ludźmi [2001, s. 23]. Sukces postrzegany bywa też, jako stałe działanie na najwyższym poziomie indywidualnych możliwości, w kierunku spełnienia własnych, w pełni uświadomionych pragnień, z zachowaniem uniwersalnego kodeksu moralnego oraz równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia: cielesną, emocjonalną, intelektualną i duchową [Majewska-Opiełka 1996, s. 25, 29]. Definicja sukcesu jest uzależniona od wyznawanego systemu wartości, który ma duży wpływ na zachowania przejawiane w różnych sytuacjach zawodowych. Pojecie wartość zostało zdefiniowane przez M. Rokeacha [Brzozowski, 1989] jako osobisty, względnie trwały i ponadsytuacyjny standard, determinujący ludzką aktywność, będący kryterium postępowania określonego człowieka i oceny samego siebie, innych ludzi i zdarzeń zachodzących w otoczeniu. Wartości motywują, organizują i określają punkt widzenia i aktywność osoby, ale także są źródłem emocji, ponieważ uczestniczą w procesie oceniania rzeczywistości, są też w stanie zaspokoić ludzkie potrzeby, służą twórczemu rozwojowi, nadają życiu sens i określają perspektywę [A. Bańka, R. Mariański, 1994]. Istnieje różnica w definiowaniu pojęcia sukces w życiu, a sukces zawodowy. Wyniki badań potwierdziły, że w opinii menedżerów sukces w życiu to: zadowolenie, korzystanie z życia, szczęście, satysfakcja z pracy, robienie tego co się lubi, realizacja planów, stabilizacja finansowa i bezpieczeństwo, szczęśliwa rodzina, posiadanie planów życiowych, równowaga pomiędzy wszystkimi sferami życia [T. Kupczyk, 2002]. Dla menedżerów najwyższego szczebla sukces życiowy zdecydowanie bardziej, niż dla menedżerów średniego szczebla, wiąże się z zadowoleniem z życia, satysfakcją z pracy, realizacją planów. Znacznie ważniejsza jest dla nich szczęśliwa rodzina i równowaga między wszystkimi płaszczyznami życia. Menedżerowie średniego szczebla, oprócz satysfakcji z pracy i szczęśliwej rodziny, zdecydowanie akcentują stabilizację finansową [T. Kupczyk, 2002]. Sukces zawodowy dla menedżera to realizacja planów (skuteczność, efektywność), następnie profesjonalizm, podnoszenie kwalifikacji i rozwój, uznanie w swojej grupie zawodowej, dobre wynagrodzenie oraz satysfakcja z pracy. Dla menedżerów najwyższego szczebla, jest on związany przede wszystkim z realizacją planów, skutecznością czy efektywnością. Mniej z podnoszeniem kwalifikacji i wiedzy (jak dla menedżerów szczebla średniego), a bardziej z uznaniem w swojej

12 12 Teresa KUPCZYK grupie zawodowej, satysfakcją z pracy i robieniem tego, co się lubi [T. Kupczyk, 2002]. Przy rozważaniach dotyczących definiowania pojęcia sukcesu zawodowego przemyślenia wymaga jeszcze jeden aspekt. Część badaczy sprowadza sukces jedynie do skuteczności, głównie do realizacji celów organizacji, co wydaje się być oczywiste ze względu na cel działania przedsiębiorstwa, tzn. generowanie zysków. Sukces należy w tym kontekście traktować jednak szerzej. Gdyby sprowadzić go wyłącznie do zrealizowania zadań postawionych przez organizację, wówczas bez znaczenia byłoby, czy kadra, w tym kierownicza, która ten wynik osiągnęła, zrealizowała go przy poczuciu zadowolenia, samorealizacji, własnego rozwoju, bez nadwyrężenia równowagi, jaką powinni utrzymywać we wszystkich sferach życia. Wszak wiadomo, iż można sukcesy organizacji osiągać, z jednoczesnym ignorowaniem pracowników. Mamy współcześnie liczne przypadki nieprawidłowości w tym względzie, a nawet patologii w zakładach pracy. Sukces ma wymiar szerszej perspektywy czasowej, wiąże się bowiem także z wizją, planowaniem strategicznym, rozwojem zespołów i ich kwalifikacji do nowych poważniejszych zadań. Trudno sobie wyobrazić dalsze sukcesy organizacji, gdyby wyłącznym wskaźnikiem jej efektywności działania była wielkość wygenerowanych dochodów, a kadrę w niej pracującą cechował brak zaufania do pracodawcy, niepokój, strach, wypalenie zawodowe i życiowe czy poczucie bycia wykorzystywanym. Kadra, w tym kierownicza, zdecydowanie efektywniej pracuje i utożsamia się z organizacją, kiedy pracodawca docenia jej wysiłek, chęć współpracy, zaangażowanie, witalność, innowacyjność i chęć bycia doskonałym. Pracownicy kiedy czują się bezpieczni, doceniani, mają swobodę działania i mogą przy okazji realizacji celów organizacji rozwijać się, wówczas wytwarza się specjalny klimat, który zdaniem autorki opracowania zdecydowanie ułatwia osiąganie sukcesów, pozwala radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez współczesność i osiągać ponadprzeciętną efektywność działania. O takich warunkach sprzyjających osiąganiu sukcesów piszą Kim S. Cameron, Jane E. Dutton i Roberta E. Quinna, twórcy nowego trendu naukowego w zarządzaniu, nazwanego Positive Organizational Scholarship (POS) [2003]. W lutym 2004 roku został opublikowany w Harvard Business Review (HBR) artykuł 1, w którym wskazuje się, że organizacje koncentrujące się na kultywowaniu pozytywnych emocji i cech, takich jak: lojalność zaufanie, humanitarność (zamiast na rozwiązywaniu problemów), osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe oraz lepiej funkcjonują. POS w dużej mierze czerpie inspiracje z dorobku psychologii pozytywnej, której prekursorem jest Martin Seligmann, stawiając na mocne strony człowieka i spełnione życie [A. Czapczyńska, 2001]. Odchodzi się tu od pojmowania człowieka jako istoty biernej, funkcjonującej w szkodliwych warunkach z poczuciem bezradności, na rzecz człowieka działającego, podejmującego decyzje, dokonującego wyboru ze względu na różne możliwości, własne preferencje, z wolną wolą i poczuciem odpowiedzialności, pewności siebie i skuteczności [J. Czapliński, 2004, s. 21]. 1 Breakthrough Ideas for 2004 (luty 2004). The HBR List. Harvard Business Review.

13 Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej przegląd poglądów 13 W kontekście powyższych rozważań, autorka pod pojęciem sukcesu zawodowego menedżera rozumie stałe działanie na najwyższym poziomie indywidualnych możliwości, w kierunku realizacji celów i zadań organizacji lub jednostki organizacyjnej oraz własnych, z zachowaniem równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. 2. Czynniki sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Sukces zawodowy zależy od wielu czynników, a ich znaczenie nie jest określane w dostępnej literaturze jednoznacznie. Do najważniejszych można zaliczyć: cechy psychologiczne, wiedzę i odzwierciedlające się w przejawianych przez kierownika zachowaniach zawodowych umiejętności (Katz, Kahn, 1979; Listwan, 1986; Jamroga, 1989; Biczyński, Miedziński, 1991; Witkowski, 1995; Armstrong, 1996; Pocztowski, Miś, 2000; Janowska, 2002). Na sukces wpływ mają także takie determinanty, jak: styl kierowania, płeć, wiek i etyka, oczekiwania, zachowania, cechy i system wartości podwładnych, wymagania zaplanowanych zadań, struktura i kultura organizacyjna, rodzaj przywództwa, czy obowiązujący w kraju system polityczno-gospodarczy i uwarunkowania zewnętrzne wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej na świecie Cechy psychologiczne Badania z psychologii zarządzania wskazują, że o funkcjonowaniu i powodzeniu firmy w dużej mierze decydują cechy psychologiczne menedżerów. Na gruncie nauki o organizacji od pół wieku trwa jednak spór wokół tzw. teorii cech kierowniczych, według której istnieje zespół cech psychologicznych charakterystycznych dla przywódcy grupy nieformalnej lub kierownika [L. Pasieczny, 1981, s. 535]. Teza ta była podstawą badań nad formułowaniem licznych zestawów cech kierowniczych. Nikomu jednak nie udało się zbudować listy cech, która zostałaby powszechnie przyjęta. Teorii cech kierowniczych przeciwstawia się teorię wyników, zgodnie z którą o przydatności do pracy kierowniczej świadczą wyłącznie mierzalne obiektywnie wyniki [L. Pasieczny, 1981, s. 536]. Klasyczna teoria cech kierowniczych akcentowała takie cechy, jak: inteligencja, energiczność, uczciwość, wytrwałość, zdrowie i niezależność. W innej liście wskazywano na: wiarę w siebie, zdolność do podejmowania prawidłowych decyzji, siłę woli, rozległą wiedzę, siłę przekonania, samowystarczalność, inteligencję [H. Steimann, G. Schreyogg, 1992, s. 285]. Według koncepcji wielkiej piątki np. osobowość należy analizować w pięciu wymiarach, takich jak: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, zgodność i sumienność. Jednak ostatecznie nie stwierdzono, które z tych cech gwarantują sukces zawodowy [S. Chełpa, 1996, s. 22]. P. Drucker na podstawie swoich badań stwierdza, że nie istnieje żadna skuteczna osobowość. Menedżerowie, których poznał, różnili się między sobą temperamentem i zdolnościami, tym co robili, osobowością, wiedzą i zainteresowaniami. Łączyło ich zaś jedno umieli doprowadzić do zrobienia tego, co zrobić należało [1994, s. 34]. Mimo licznej krytyki teorii cech kierowniczych cechy psychologiczne człowieka, do których zalicza się sprawność intelektualną, temperament i osobowość

14 14 Teresa KUPCZYK [S. Chełpa, 2003] determinują efektywność w pracy kierowniczej, albowiem wpływają na postawy i zachowania członków organizacji. Podkreśla to też S. Tokarski [1997, s ]. Wprawdzie współcześni badacze zajmujący się cechami osobowości kierowników w dalszym ciągu nie są zgodni co do tego, które z cech najskuteczniej determinują ich sukcesy, jednak ich znaczenia nie da się pominąć [W. Błaszczyk, 1999, s. 93]. Studia historyczne i biograficzne nad osobowością wielkich ludzi dostarczyły danych świadczących o tym, że jednostki wybitne posiadają cechy intelektualne i osobowościowe, determinujące ich efektywność. Na podstawie wielu badań, własnych i innych badaczy, R. Stogdill wyselekcjonował listę cech, które odróżniają kierowników efektywnych od nieefektywnych [S. Tokarski, 1996, s ]. Należą do nich: dążenie do odpowiedzialności, dążenie do ukończenia zadania, energia i wytrwałość w dążeniu do celu, oryginalność w rozwiązywaniu problemów, dążenie do wykazania inicjatywy w sytuacjach społecznych, pewność siebie i wiara we własne siły, umiejętność akceptacji konsekwencji własnych decyzji, gotowość do rozwiązywania konfliktów, zdolność do wpływania na zachowania innych ludzi, umiejętność dostosowywania interakcji społecznych do celu działania. Dość dogłębnie zbadał literaturę sukcesu Stephen R. Covey. Jego zdaniem niemal cała literatura sprzed 150 lat za podstawę sukcesu uznała coś, co nazwać by można etyką charakteru, a na co składają się takie wartości, jak: spójność wewnętrzna, pokora, wierność, umiar, odwaga, sprawiedliwość, cierpliwość, pracowitość, prostota, skromność i złota zasada (nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe). Przykładem tego rodzaju literatury może być autobiografia Beniamina Franklina. Jest to opowieść o wysiłkach człowieka w kierunku pogodzenia pewnych pryncypiów i odpowiadających im zachowań [1996, s. 13]. Etyka charakteru określona powyżej zakłada, że istnieją podstawowe zasady i tylko ci osiągną prawdziwy sukces i trwałe szczęście, którzy je poznają i na ich podstawie zbudują swój charakter. Jednak krótko po pierwszej wojnie światowej zasadniczy pogląd na sukces przesunął się od etyki charakteru w kierunku etyki osobowości. Sukces stał się bardziej funkcją osobowości, wizerunku prezentowanego na zewnątrz, postawy i zachowania, umiejętności i techniki. Prace w tej dziedzinie poszły w dwóch podstawowych kierunkach: pierwszy to technika oddziaływania w związkach i grupach, drugi pozytywna postawa lub pozytywne myślenie. W ramach teorii osobowości literatura uznawała wprawdzie charakter za jeden z elementów zapewniających sukces, odmawiano mu jednak wiodącej i katalitycznej roli. Jeżeli odwoływano się do etyki charakteru, to na zasadzie frazesów. Główny nacisk kładziono zaś na technikę wpływania na innych, strategię władzy, zdolność komunikacji i pozytywne nastawienie.

15 Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej przegląd poglądów 15 Wykaz cech charakteryzujących sylwetkę sprawnego kierownika ciągle się powiększa, a tendencja do podkreślania znaczenia cech psychologicznych nie traci na popularności. Jak wskazuje W. Błaszczyk [1999, s. 88], decydują o tym przede wszystkim, chociaż nie tylko, względy praktyczne. Sylwetka kierownika charakteryzowana za pomocą określonych cech jest wzorcem dla prowadzonych w praktyce ocen kadry kierowniczej (rekrutacja i selekcja). Bardzo ciekawe badania nad modelem efektywnego kierownika podjęli M. Adamiec i B. Kożusznik [1995], przyjmując w nim podejście procesualne i sekwencyjne. Ich badania mogą być włączone w nurt związany z jednej strony z poznawaniem osobowości i zachowań kierowniczych i ich związku z efektywnością, z drugiej zaś z sytuacyjnymi teoriami efektywności kierowania, traktującymi efektywność jako wynik relacji osobowości i różnych czynników sytuacji organizacyjnej. Najważniejszym ich odkryciem, wynikającym z doświadczeń związanych z diagnozowaniem polskich kierowników, jest pojęcie metacechy. Jest to zdolność do działania, stanowiąca manifestację sekwencji cech psychologicznych jednostki w różnym porządku i o różnej intensywności. Autorzy wskazują, mimo epistemologicznego statusu tego pojęcia, na praktyczne jego zastosowanie, kieruje ono bowiem uwagę na empiryczne badanie efektywnych działań kierowniczych i ułatwia ich pomiar. Według tych autorów kandydatów na stanowiska kierownicze powinny cechować: 1. Asertywność elementarne poczucie pewności siebie i przekonanie o własnej racji, słuszności, która pozwala występować w obronie tej racji, pokonywać opory społeczne i realizować własne cele w różnych środowiskach społecznych. 2. Motywacja równie elementarna właściwość, umiejętność ukierunkowania własnej energii na określone cele i przeżywanie tej energii jako własnej, wynikającej z tożsamości, z bycia sobą; doświadczania dążeń do celów zawodowych jako własnych i autentycznych oraz pewna minimalna siła tych dążeń. 3. Twórczość umiejętność skutecznego wykonywania zadań napotkanych po raz pierwszy, wymyślanie rozwiązań i sposobów działania niekonwencjonalnych, projektowanych i wypróbowanych, a nie powielanych, wymyślanie nowych idei, strategiczne planowanie oraz trafna antycypacja przyszłości. 4. Krytycyzm umiejętność zachowania dystansu i ewentualnego odrzucenia własnych projektów oraz idei w konfrontacji z realiami i argumentami. Brak krytycyzmu wobec dużej asertywności prowadzi do utraty możliwości samokontroli i liczenia się z rzeczywistością, wyraźnie upośledzając działania kierownicze. 5. Ekstrawersja rozumiana raczej intuicyjnie, niż na podstawie konkretnych koncepcji psychologicznych, jako wyraźne zainteresowania światem zewnętrznym i lokowanie w nim własnych celów, zainteresowanie konkretnymi działaniami i namacalnymi efektami. 6. Brak zniekształceń patologicznych, możliwy do określenia tylko w sposób negatywny, jako nieobecność możliwych do stwierdzenia możliwymi do zastosowania, dostępnymi środkami patologii, dewiacji czy skrajnie nasilonych cech psychicznych, mogących potencjalnie zakłócać osiąganie celów działań kierowniczych. W. Wilhelm definiuje to, co wydaje się należeć do kluczowych cech charakteryzujących efektywne przywództwo na przestrzeni dziejów. Wymienić wśród nich

16 16 Teresa KUPCZYK można: inteligencję ogólną, jasne i trwałe wartości, wysoki poziom osobistej energii, umiejętność i chęć ciągłego rozwoju, wizję, zaraźliwą ciekawość, dobrą pamięć oraz umiejętność pozwalającą zagwarantować, że ci, którzy za przywódcą podążają, będą z siebie zadowoleni. Postawy ułatwiające uzyskanie efektywności obejmują empatię, przewidywalność, umiejętność przekonywania, zdolność i wolę przewodzenia przy pomocy osobistego przykładu oraz umiejętności komunikacyjne [F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard 1997, s. 222]. G. Bartkowiak, opierając się na swoich badaniach polskich menedżerów wyselekcjonowała następujące cechy, które ich zdaniem sprzyjają osiąganiu sukcesów. Należą do nich (w kolejności od najbardziej do najmniej popularnych): poczucie umiejscowienia kontroli, psychologiczna dostępność osiągnięcia sukcesu w działaniu, uznawane wartości związane z pracą, poziom aspiracji zawodowych, funkcjonowanie poznawcze myślenie strategiczne, funkcjonowanie w sytuacji trudnej, odwaga, skłonność do podejmowania decyzji [A. Koźmiński, 2000, s.18]. Na duże znaczenie cech charakteru w sprawnym kierowaniu organizacją przyszłości XXI wieku wskazuje C. Handy. Jego zdaniem w przyszłości od menedżerów wymagać się będzie niezwykłej kombinacji następujących cech: wiary we własne siły tylko ona daje jednostce poczucie pewności siebie w zetknięciu z nieznanym i siłę, aby nakłonić innych do pójścia tam, gdzie nikt jeszcze nie doszedł; cecha ta musi być połączona także z poczuciem uzasadnionych wątpliwości, cywilną odwagą, pozwalającą przyznać się do własnego błędu, uznaniem, że inni też mają swoje pomysły i że sztuka słuchania jest równie ważna, jak sztuka mówienia; oddania się pracy z pasją zapewnia siłę i skupienie w działaniu organizacji oraz stanowi przykład dla innych; skupienie powinno być jednak powiązane ze świadomością istnienia innych światów, gdyż zbytnia koncentracja może powodować niezdolność do wyjścia poza własne podwórko; umiejętności kochania ludzi wszyscy ci, którzy traktują jednostki jako zło konieczne, mogą budzić szacunek i strach w społeczeństwie, z pewnością jednak nie zyskają sobie zwolenników, którzy chętnie pójdą za nimi; ale i ta cecha wymaga przeciwwagi, a mianowicie umiejętności bycia z samym sobą.; przywódcy muszą od czasu do czasu działać w pojedynkę; muszą także mieć oczy szeroko otwarte na wszystko i umieć czerpać satysfakcję z sukcesów odnoszonych przez innych, a także dostrzegać tych, których nikt nie dostrzega [F. Hesselbein, M Goldsmith, R. Beckhard, 1997, s. 34]. M. Seligman uważa, że bardzo ważną cechą menedżera jest optymistyczne nastawienie do świata, gdyż bez niego pierwsze niepowodzenie spowoduje zaprzestanie wysiłków (cyt. za: [M. Dąbek, 1994, s ]). Poglądy M. Seligmana nie oznaczają lekceważenia talentu, motywacji i umiejętności w działaniu. Stwierdza on jedynie, że ogólne, osobowościowe nastawienie do świata i siebie, wyrażające się w lęku lub wierze we własne możliwości, nakreśla perspektywy wykorzystania własnych

17 Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej przegląd poglądów 17 uzdolnień i predyspozycji do rozwiązywania zadań menedżerskich. Z badań M. Seligmana wynika, iż niezmiernie istotne dla osiągania sukcesów jest to, jak ludzie tłumaczą sobie swoje niepowodzenia i sukcesy. Sposób ten określono mianem stylu poznawczego, będącego trwałą cechą osobowości (racjonalności, mentalności jednostki) i wyróżniono dwa style: optymistyczny i pesymistyczny. Podstawową implikacją reprezentowania przez daną osobę optymistycznego lub pesymistycznego stylu poznawczego wydaje się być sposób, w jaki zachowuje się ona w sytuacjach trudnych. Pesymiści łatwo poddają się w przypadku porażki, optymiści natomiast ponawiają usiłowania osiągnięcia celu tak długo, aż nie odniosą sukcesu. Na podstawie wielu badań (np. wśród akwizytorów ubezpieczeniowych, polityków) zespół Seligmana ustalił wyższość optymistycznego stylu poznawczego nad pesymistycznym. Optymiści mają większe szanse osiągania sukcesów w nauce, na studiach, w życiu rodzinnym, pracy i polityce [M. Dąbek, 1994]. Na wyjątkowe znaczenie optymizmu w osiąganiu sukcesu wskazały także badania przeprowadzone na polskich kierownikach lat dziewięćdziesiątych [E. Karpowicz, J. Szaban, B. Wawrzyniak, 1998, s. 234]. Badania wykazują, że niektóre preferencje i sprawności, np. inteligencja, są uzależnione od czynnika genetycznego. S. Chełpa, który szerzej analizuje ten problem, pisze, że nie dyskutując wyników tych badań, można z pewnością wyciągnąć wniosek, iż nauka znów zaczyna zwracać większą uwagę na geny, próbując w ten sposób zapełnić lukę, jaka powstała między dziedzicznością a zachowaniem się człowieka [S. Chełpa, 1996, s. 20]. Wrodzonymi predyspozycjami tłumaczono też sukcesy wielkich ludzi. Ta koncepcja, zdaniem W. Błaszczyk [1999, s. 89], jest wyznawana i kontynuowana, chociaż w złagodzonej nieco formie, przez szkołę behawioralno psychologiczną do dziś. Widać ją także w badaniach kierowników odnoszących sukcesy zawodowe, które dla wielu autorów stały się podstawą do zbudowania transsytuacyjnego modelu menedżera [S. Chełpa, 1996, s. 20]. Znaczenie inteligencji wydaje się być w dalszym ciągu kluczowe. Uwzględniając to, iż zasadniczą kwestią współczesnego środowiska gospodarczego jest jego nieustająca zmiana., to właśnie inteligencja pozwala na redukowanie niepewności i skuteczne działanie w warunkach niepewności [A. Jensen, 1999]. Chodzi przede wszystkim o sprawne korzystanie z wiedzy i przetwarzanie informacji oraz trafne rozpoznawanie i rozumienie sytuacji. F. Schmidt i J. Hunter na podstawie wyników kilkudziesięciu lat badań wykazują nie tylko ścisły związek między inteligencją ogólną a wskaźnikami sukcesu zawodowego, ale uważają, że jest ona, spośród cech psychologicznych, najistotniejszą zdolnością umysłową warunkującą sukcesy zawodowy [1998]. W ogólnych modelach opisujących działalność menedżerów zasadnicze znaczenie mają czynności intelektualne zorganizowane w różnorodne cykle poznawcze (por. Nosal 2001). Tworzą one regulacyjną podstawę menedżerów w różnych warunkach. Nadrzędną determinantę różnorodnych cykli poznawczych regulujących rozwiązywanie problemów, myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji i ocenę ryzyka stanowi metapoznawanie, stanowiące ogólną dyspozycję

18 18 Teresa KUPCZYK umysłową, od której zależy łatwość uzyskiwania adekwatnego wglądu w sytuację [por. Nelson 1996]. Chodzi tu o czynności refleksyjne, kontrolę emocji, uzyskiwanie dystansu względem sytuacji, dostrzeganie ekwiwalentności pojęć i struktur, zmianę perspektywy poznawczej, przewidywanie przyszłości, redukowanie informacji, formułowanie krytycznych ocen, wykrywanie luk, tolerowanie rozbieżności itp. [j.w.]. Kluczowe jest znaczenie metapoznawania w uzyskiwaniu wglądu we własne emocje [A.Borkowska, A. Gąsiorowska, C. S. Nosal, 2006; K.S. Law, C.S. Wong, L. Song, 2004], jak również obiektywnego postrzegania sytuacji, a przede wszystkim tkwiących w nich szans i zagrożeń. Zdaniem D. Golemana [1999, s. 46] zdecydowanie większe znaczenie dla efektywnego i sprawnego zarządzania ma inteligencja emocjonalna i wywodzące się z niej kompetencje emocjonalne. Zwraca on szczególną uwagę na przecenianie znaczenia ilorazu inteligencji oraz wiedzy fachowej w osiąganiu sukcesów. Inteligencja emocjonalna określa potencjalne zdolności uczenia się umiejętności praktycznych, które opierają się na jej pięciu składnikach: samoświadomości, motywacji, kierowaniu samym sobą, empatii i dobrym układaniu stosunków z innymi osobami. Na samoświadomość składają się rozpoznawanie swoich emocji, silnych stron i wiara w siebie. Samoregulacja odpowiada za kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów, utrzymywanie norm uczciwości, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian oraz łatwe przyjmowanie nowatorskich pomysłów i nowych informacji. Motywacja odpowiedzialna jest za dążenie do osiągnięć, zaangażowanie, inicjatywa i optymizm. Empatia to rozumienie innych ludzi i chęć rozwoju, nastawienie na klienta i jego potrzeby, wspieranie różnorodności oraz rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków wśród osób z władzy. Umiejętności społeczne zaś to opanowanie metod skutecznego przekonywania, porozumienia, łagodzenia konfliktów, przewodzenia, katalizowania zmian, tworzenia więzi, współpracy, organizowania i współdziałania wszystkich członków grupy dla osiągnięcia zbiorowego celu [D. Goleman, 1999, s ]. Zdaniem J. Dornana i J. Maxwella [1995, s ], jeżeli chce się osiągnąć w życiu sukces niezależnie od swoich celów i wybranego zawodu należy nauczyć się budować pozytywne relacje z ludźmi. Dornan i Maxwell uważają, że jeśli ktoś nauczy się postępować z innymi, będzie miał za sobą ok. 85% drogi do sukcesu w dowolnym biznesie, zajęciu czy zawodzie, a także ok. 99% drogi do osobistego szczęścia. Ostatnio zaobserwowany postęp w badaniach przywództwa, szczególnie przywództwa transformacyjnego oraz charyzmatycznego, podkreśla znaczenie inteligencji społecznej i emocjonalnej oraz pokrewnych kompetencji komunikacyjnych. Na przykład, pojęcie inteligencja społeczna, według Zacharo (2002), oznacza różną społeczną interakcję kompetencji, takich jak zdolność do identyfikowania i interpretowania społecznych sygnałów oraz konsekwentne dopasowywanie odpowiednich reakcji behawioralnych. Podobnie, model zdolności inteligencji emocjonalnej Mayer i Salovey (1997) dotyczy niewerbalnych kompetencji komunikacyjnych, łącznie ze zdolnością do wychwytywania i rozumienia emocji, kontrolowania emocji oraz generowania czy wyrażania emocji. Te popularne modele społecznej i emocjonalnej inteligencji wyraźnie włączają interpersonalne kompetencje komunikacyjne, choć

19 Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej przegląd poglądów 19 istnieje niewiele badań empirycznych, które łączą specyficzne umiejętności społeczne i emocjonalne z charyzmatycznym przywództwem. Badania Barbary Fredrickson, jednej z najwybitniejszych psychologów amerykańskich, zwraca uwagę na znaczenie pozytywnych emocji. Jej badania dowodzą, iż nie są one jedynie dodatkiem naszej codziennej pracy zawodowej, ale stanowią istotny czynnik w dążeniu organizacji, zespołów i poszczególnych ludzi do sukcesów i ponadprzeciętnych wyników. W przeciwieństwie do negatywnych emocji, te pozytywne poszerzają spektrum myślenia człowieka, sprzyjają otwarciu na nowe i nieznane zagadnienia [J. Robison, 2003]. Pozwala to na szybkie uczenie się nowych rzeczy, eksperymentowanie oraz tworzenie się nowych rozwiązań. Pozytywne emocje są katalizatorem innowacyjności [j.w]. W dobie gospodarki opartej na wiedzy może to być kluczowym czynnikiem sukcesu. Analizując powyższe opinie należy stwierdzić, iż nie ma całkowitej zgodności co do znaczenia poszczególnych czynników. Przegląd i analiza literatury pozwala jednak zidentyfikować zasadnicze psychologiczne determinanty sukcesu, z których za kluczowe uznano: branie odpowiedzialności (Drucker, 1994a); Majewska-Opiełka, 1996; Stogdill, za: Tokarski, 1996; Crozier, 1993; Frankowicz, 2000; Dąbek, Jarmuż, Witkowski, 1994; Sikorski, 1995), komunikatywność, umiejętność wypowiadania się (elementy kompetencji emocjonalnych) (Waitley, 1995; Waitley, Tucker, 1996; Goleman, 1999; Supryn, 1996), wysoka samoakceptacja (pewność siebie, zdecydowanie w działaniu, także w sytuacjach trudnych i stresorodnych, gotowość do podejmowania ryzyka, większa otwartość na zmiany) (Civelli, 1997; Hui, Lee, 2000), wiara w siebie, optymizm (elementy kompetencji emocjonalnych) (Stogdill, za: Tokarski, 1996; Goleman, 1999; Seligman, za: Dąbek, Jarmuż, Witkowski, 1994; Handy, za: Hesselbein, Goldsmith, Beckhard, 1997; Bartkowiak, 2000; Majewska- Opiełka, 1996; Adamiec, Kożusznik, 1996; Dornan i Maxwell, 1995; Hill i Stone 1994; Frankowicz, 2000), inteligencja ogólna (Steinmann, Schreyögg, 1992; Nosal, 1996; Jacobs, Chena, za: Goleman, 1999), inteligencja oraz kompetencje emocjonalne, takie jak: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, optymizm, wiara w siebie, twórcze reakcje na niepowodzenia i przeszkody, empatia, umiejętność radzenia sobie w stosunkach z innymi (Goleman, 1999; Jacobs, Chena, Boyatzis, Spencer, za: Goleman, 1999; Nosal, Piskorz, 1996; Peters i Waterman, 1982; Radkiewicz, 1996; Supryn 1996; Dornan, Maxwell, 1995; Wilhelm, za: Hesselbein, Goldsmith, Beckhard, 1997; Melendez, za: Hesselbein, Goldsmith, Beckhard, 1997), motywacja (element kompetencji emocjonalnych) (Drucker, 1994b; Goleman, 1999; Peters i Waterman, 1982; Adamiec, Kożusznik, 1996; Supryn 1996; Dornan, Maxwell, 1995), myślenie strategiczne (Drucker, 1994a; Stogdill, za: Tokarski, 1996; Bartkowiak, 2000; Kostera, Kownacki, 1995; Adamiec, Kożusznik, 1996; Moszkowicz, 1996),

20 20 Teresa KUPCZYK pracowitość (Drucker, 1994a; Covey, 1996), otwarcie na klienta (element kompetencji emocjonalnych: rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów) (Drucker, 1994b; Peters i Waterman, 1982), przedsiębiorczość (otwartość na nowe idee i zmiany organizacyjne, gotowość do ciągłego uczenia się, inicjatywa i elastyczność, pomysłowość i innowacyjność, poznawcze panowanie nad sytuacją, dążenie do mistrzostwa, nastawienie na sukces wspomagane siłą woli, odwaga odchodzenia od pomyślnie wdrożonych pomysłów i poszukiwania nowych rozwiązań na rzecz zaspakajania potrzeb klientów) (Schumpeter, 1962; Piasecki, 1997). Podsumowując rozważania na temat wpływu cech psychologicznych na sukces kierowniczy, należałoby odwołać się do opinii R. E. Browna wygłoszonej w końcu lat siedemdziesiątych, który twierdził, że olbrzymia zmienność sytuacji, w których znajduje się kierownik, nie wymaga określonych cech i określonych zdolności, ale całokształtu dojrzałej osobowości. Nie wiadomo bowiem, co i kiedy będzie potrzebne [S. Kowalewski, 1974, s. 474]. Źródła sukcesu kierownika tkwią zatem przede wszystkim w umiejętnym godzeniu cech indywidualnych tworzących jego sylwetkę psychofizjologiczną ze zmianami sytuacji wynikającymi z okoliczności zewnętrznych [W. Błaszczyk, 1999, s. 102] Wiedza, umiejętności i sposób działania jako predykatory sukcesów W dobie nieustających zmian, globalizacji, rozwoju technologii i gospodarek narodowych opartych o wiedzę znaczenie wiedzy i umiejętności dla sukcesu zawodowego kadry kierowniczej radykalnie wzrosło. Zasób wiedzy kierownika ma najczęściej charakter interdyscyplinarny, obejmujący znajomość zagadnień techniczno-produkcyjnych, organizacyjnych ekonomicznych i społecznych oraz znajomość problemów danej jednostki organizacyjnej i warunków jej funkcjonowania (bliższego i dalszego otoczenia) [S. Chełpa, 2003]. Kluczowa, jak podkreśla S. Fletcher (cyt. za [Armstrong, 1996]) jest oczywiście umiejętność zastosowania wiedzy. Na wiedzę jako istotny determinant sukcesu zawodowego wskazało wielu badaczy. Akcentowane jest znaczenie przede wszystkim: wiedzy ogólnej (Sandwith, 1993, Nosal, Piskorz, 1996; Steinmann, Schreyögg, 1992; Adamiec, Kożusznik, 1996; Borkowska, Bohdziewicz, 1998; Waitley, 1995), wiedzy z dziedziny zarządzania (Drucker, 1994a; Waitley, 1995; Waitley, Tucker, 1996; Pietrasiński, 1979; Frankowicz, 2000; Borkowska, Bohdziewicz, 1998), wiedzy technicznej (techniczne instrumenty pracy) (Man, za: Bowers, Seashore, 1983; Sandwith, 1993; Chief, Van, 1991; Nogalski, Śniadecki, 1998; Brown, 1999; A.K. Koźmiński; 2004), wiedzy specjalistycznej (M. S. Van Chief, 1991; P. Sandwith, 1993; F. Henderson, N. Anderson, 1995; R. W. Griffin, 1996; A. Czermiński i inni, 1998; M. Morawski, 2006; A. K. Koźmiński; 2004). Jako jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukcesy zawodowe badacze i praktycy uznali umiejętności, do kluczowych zaliczono:

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelny: Bolesław R. Kuc I zastępca redaktora naczelnego: Joanna Moczydłowska

Bardziej szczegółowo

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA ROZPRAWA DOKTORSKA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE mgr Paulina Siemieniak Promotor: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo