Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (strategic human resource management) to metoda podejmowania decyzji związanych z intencjami organizacji dotyczącymi ludzi. Zajmuje się ono zależnością pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a zarządzaniem strategicznym w organizacji. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do ogólnego kierunku, w którym pragnie podążać organizacja chcąca osiągnąć swoje cele za pośrednictwem ludzi. Ponieważ to właśnie ludzie wdrażają plan strategiczny, uważa się, że kadra kierownicza najwyższego szczebla musi w pełni wziąć pod uwagę ten kluczowy czynnik przy opracowaniu strategii przedsiębiorstwa. Rozpatrywane w ten sposób strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest integralną częścią firmy. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje szeroki zakres problemów organizacji związanych ze strukturą i kulturą, zarządzaniem zmianą, efektywnością organizacji, skutecznością działania, kompetencjami, doborem zasobów pod kątem przyszłych wymagań firmy oraz ogólnym rozwojem pracowników. Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie to odnosi się do wszystkich głównych zagadnień związanych z ludźmi, które mają wpływ lub są ujęte w planach strategicznych orga- 82

2 nizacji i przyczyniają się do wprowadzania harmonogramów zmian, które z kolei wyrażają intencje dotyczące sposobów rozstrzygania tych zagadnień. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi stwarza ramy, w obrębie których można sformułować zintegrowane strategie zasobów ludzkich związane z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi pozyskiwania, rozwoju, wynagradzania pracowników oraz relacji pomiędzy nimi. Wright i Snell zasugerowali, że w danej firmie strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do tych działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, które zwykle wspierają strategię dotyczącą konkurencyjności firmy 1. Inną definicję zorientowaną na przedsiębiorstwo podał Miller: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje decyzje i działania dotyczące zarządzania pracownikami na wszystkich poziomach firmy i zmierzające do stworzenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Walker zdefiniował strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jako sposób połączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategicznymi aspektami działalności firmy, natomiast Boxall wyraził pogląd, że krytyczne elementy zarządzania zasobami ludzkimi są integralną częścią zarządzania strategicznego w każdym przedsiębiorstwie. Myślenie strategiczne to niezbędny, a może nawet najbardziej istotny składnik zarządzania zasobami ludzkimi. Zarysowuje on ramy, w obrębie których opracowuje się i przyjmuje konkretne rozwiązania problemów powstających w zespole pracowniczym 2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim obejmuje te decyzje, które mają podstawowe i dalekosiężne znaczenie dla polityki zatrudnienia i rozwoju ludzi w przedsiębiorstwie, a także te, które wpływają na wzajemne relacje między kierownictwem i personelem. Strategia dotycząca zasobów ludzkich powinna stanowić wyraz intencji właścicieli bądź zarządu przedsiębiorstwa odnośnie sposobu, w jaki należy kierować zatrudnionymi ludźmi. To właśnie na tych założeniach powinno się tworzyć plany i programy przydatne przy przeprowadzaniu wszystkich ewentualnych zmian. Celem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi jest dążenie do stanu, w którym wszystko (czyli tradycja, styl pracy i struktury orga- 1 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s

3 nizacyjne, a także jakość, zaangażowanie i motywacja zatrudnionych) zbliża przedsiębiorstwo do upragnionego sukcesu. Jak sugerują Hendry i Pettigrew, głównymi cechami strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi są: 3 planowanie, jednolite podejście do kwestii modelu i systemu zarządzania personelem, oparte na określonej polityce zatrudniania siły roboczej, częstokroć popartej swego rodzaju filozofią, działania i zasady zarządzania zasobami ludzkimi pozostające w zgodności z jasno określoną strategią ekonomiczną zakładu, postrzeganie personelu jako strategicznego źródła osiągnięcia przewagi ekonomicznej. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest ważnym elementem w zarządzaniu organizacją Definicje, pojęcia i podejścia badaczy z obszaru wiedzy o kompetencjach Współczesny rynek pracy i gospodarka oparta na wiedzy są światem stawiającym ludziom ogromne wymagania. Szanse na zatrudnienie na danym stanowisku pracy i odniesienie na nim sukcesów zależą głównie od kompetencji. Nowe wyzwania, przed którymi muszą stanąć ludzie zatrudniani w organizacjach na różnych stanowiskach wymuszają od nich posiadanie coraz to innych umiejętności, wiedzy i kompetencji. Kompetencje są definiowane w różnoraki sposób, na przykład jako uprawnienia do podejmowania decyzji, przypisane poszczególnym stanowiskom pracy lub osobom. Kolejne znaczenie kompetencji to wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz inne elementy (materialne i niematerialne), charakteryzujące daną organizację, trwałe i odróżniające ją od konkurencji. Kompetencje mogą być i są czynnikiem kluczowym sukcesu dla danego przedsiębiorstwa, a przejawia się to w budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o nie. Pojęcie kompetencji jest związane z właściwościami osobowymi pojedynczych pracowników, które są niezbędne dla odpowiedniego wykonania pracy na danym stanowisku i właściwego funkcjonowania organizacji. W 3 Ibidem, s

4 nowoczesnych koncepcjach zarządzania kompetencje ujmuje się w znaczeniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz w właściwości osobowych pojedynczego człowieka zatrudnionego na danym stanowisku. Kompetencje przede wszystkim są miarą oceny przedsiębiorstwa pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym oraz pewną właściwością, jeżeli są odpowiednio dobrane, rozwijane i wykorzystywane, mogą znacząco przyczynić się do poprawy sprawności i efektywności działania, realizacji celów oraz osiągania znaczącej przewagi konkurencyjnej przez firmę. Definiowanie kompetencji jest procesem bardzo istotnym z punktu widzenia systemu oceny organizacji. Można rozróżnić i definiować kompetencje dla całej organizacji lub kompetencje dla jednego stanowiska, ewentualnie grupy stanowisk tworzących chociażby komórkę organizacyjną np. pion, wydział danego przedsiębiorstwa. Kompetencje odnoszące się do całej firmy charakteryzują kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jego wartości postrzegane przez ludzi w niej zatrudnionych. Kompetencje stanowiska ściśle odzwierciedlają oczekiwane rezultaty pracy na danym stanowisku. Wybór kluczowych kompetencji z punktu widzenia całej organizacji przebiega podobnie jak wybór kompetencji dla stanowiska lub grupy stanowisk. Kompleksowy system zarządzania kompetencjami powinien zawierać zarówno kompetencje istotne z punktu widzenia całej organizacji, jak i kompetencje kluczowe na konkretnym stanowisku. Z pojęciem kompetencji wiążą się terminy takie jak: sprawność, umiejętność, kwalifikacje, uprawnienia, zdatność, zdolność, przygotowanie. Kompetencje są osobistymi zasobami pracowników, które pozwalają im prawidłowo wykonywać zadania na danym stanowisku w pracy. Kompetencja jest pewną ukrytą cechą, która przejawia się w określonych zachowaniach ludzi w organizacji. Niektóre zadania wymagają zaangażowania kilku kompetencji, a w innych przypadkach dla danego zadania wystarczy tylko jedna kompetencja. Zaś czasem jedna kompetencja jest związana z jedną kategorią zadań, a inna może być wykorzystywana w wielu różnych zadaniach. Nowością jest obecnie opieranie zasad wynagrodzenia na kompetencjach pracownika. Jednak ze względu na bardzo indywidualny charakter systemów zarządzania opartych na koncepcji kompetencji można mówić o wielu definicjach: 85

5 Kompetencje dotyczą tego: co pracownik powinien wiedzieć, co pracownik powinien zrobić, jak pracownik powinien to zrobić (Armstrong, Byron, 1995). Kompetencja stanowi sumę ogólnej wiedzy, motywacji, cech, wyobrażeń o sobie, ról społecznych i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego wykonania określonej pracy (Boyatzis, 1982). Kompetencje to cechy charakterystyczne, demonstrowane przez pracownika, zawierające wiedzę, umiejętności i zachowania umożliwiające mu właściwe wykonywanie zadań (Jahja, Kleiner, 1997). My kompetencjami nazywamy ogół wiedzy, zdolności do działania i postaw tworzących całość w zależności od celu i warunków działania (Thierry, Sauret, Monod, 1993). Kompetencje to ustalone zbiory wiedzy i umiejętności, typowych zachowań, standardowych procedur, sposobów rozumowania, które można zastosować bez nowego uczenia się (Montmollin, 1984). Kompetencje dotyczą zintegrowanego wykorzystania zdolności, cech osobowości, a także nabytej wiedzy i umiejętności, w celu doprowadzenia do pomyślnego wykonania złożonej misji w ramach przedsiębiorstwa (Levy-Leboyer, 1996). 4 Kompetencje mogą dotyczyć ludzi i organizacji Zarządzanie kompetencjami pracowników Współczesne organizacje są polem eksperymentowania dla przeróżnych teorii, metod i narzędzi zarządzania. Nie zawsze teoria ma zastosowanie w praktyce. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: Co ma na celu wprowadzenie systemu zarządzania kompetencjami dla organizacji? 1. Określenie właściwych standardów pracy na stanowiskach. Opracowywane standardy pracy na stanowiskach wiążą się ze standardami kwalifikacji zawodowych i z organizacją oraz podziałem pracy w konkretnej organizacji. Powszechne są sytuacje, w których system standardów kwalifikacji zawodowych funkcjonuje w skali wykraczającej poza poszczególne organizacje. System kompetencji zawodowych w pewnym stopniu biurokratyzuje zarządzanie zasobami ludzkimi 4 M. Juchnowicz, Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002, s

6 w organizacji. Ważną zaletą jest uzyskanie stałego i pożądanego poziomu jakości zasobów ludzkich w całej organizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw działających na konkurencyjnym rynku, przy płytkim rynku specjalistów oraz takim, na którym jakość pracy jest kluczowym czynnikiem sukcesu. 2. Badanie realnych kompetencji pracowników i kadry menedżerskiej, umożliwiające dobór ludzi na stanowiska w ramach organizacji oraz ukierunkowujące rozwój zawodowy i przygotowanie ścieżki awansów. Określenie drogi rozwoju pracowników jest bardzo cenne zwłaszcza w trakcie zmian organizacyjnych. Pracownicy mogą w prosty sposób określić swój rozwój w zmieniającej się organizacji. System kompetencji jest łagodniejszą i skuteczną formą ukierunkowywania oraz skłaniania ludzi do rozwoju. 3. Przygotowanie pracowników w organizacji do bieżących i przyszłych zadań. Odpowiednie przygotowanie ludzi do sprawnej realizacji zadań bieżących, jak i zadań w przyszłości uzależnione jest od spełnienia następujących warunków: sprawne planowanie zatrudnienia, umiejętna rekrutacja i właściwa selekcja kadr, zwiększenie elastyczności zatrudnienia, organizacja sprawnego procesu komunikacji, skuteczne przywództwo, środki finansowe oraz dyscyplina organizacyjna. Znacznie łatwiej zaplanować przyszłe kompetencje niż konkretne zadania, które w dynamicznie rozwijającej się technologii są trudno przewidywalne. 4. Zwiększenie wartości organizacji poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego - zazwyczaj odbywa się poprzez dobrą politykę personalną oraz umiejętne inwestycje w kapitał ludzki, przejawiające się poprzez wynagrodzenie, szkolenia, programy integracyjne, promowanie określonej kultury organizacji, która sprzyja rozwojowi kadr. Kapitał ludzki jest ważnym ogniwem rozwoju organizacji. To ludzie kreują i tworzą nowe technologie, zachowania, normy, zasady i wartości. Kapitał ludzki to najcenniejszy kapitał ze wszystkich kapitałów organizacji. Kapitał ludzki jest jednym z najcenniejszych zasobów organizacji. To jeden ze składników kapitału intelektualnego wraz z kapitałem społecznym i organizacyjnym. Zasoby intelektualne można transformować w wartość organizacji za pomocą kapitału społecznego. Kapitał ludzki jest bardzo cennym i niezastąpionym elementem tej transformacji. To ludzie są motorem działania każdej organizacji biznesowej, publicznej czy nonprofit. 87

7 5. Zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników i ich pozycji na rynku pracy poprzez umożliwienie pracownikowi rozwoju zawodowego lub przekwalifikowania się. Pracownik może wykorzystywać system kompetencji zawodowych do prowadzenia własnego marketingu, planowania rozwoju zawodowego. Z tych powodów system kompetencji jest silnym narzędziem marketingu personalnego, ponieważ znacznie podnosi atrakcyjność pracy w organizacji posiadającej system kompetencji zawodowych oraz przyciąga do niej najlepszych specjalistów. 6. Maksymalne wykorzystanie silnych stron menedżerów i pracowników przy marginalizacji wpływu ich słabych stron na organizację. Istotną rolę odgrywa tu rozpoznanie i wykorzystanie silnych stron pracowników oraz bazowanie na ich uzdolnieniach, zaletach i zainteresowaniach. System kompetencyjny jest także jasnym określeniem pożądanej ścieżki rozwoju i wymagań organizacji wobec pracowników, co ukierunkowuje wysiłek wszystkich pracowników w pożądanych przez firmę kierunkach. 7. Optymalizacja relacji: nakłady na rozwój kapitału ludzkiego efekty tych nakładów. Ze względu na wymogi współczesnego rynku warto jest realizować w przedsiębiorstwie koncepcje uczącej się organizacji. Przy tym pod uwagę trzeba brać nie tyle ponoszone koszty, ile relację nakładów do efektów. System kompetencji dodatkowo ułatwia określenie sensowności inwestycji w daną politykę personalną. Organizacja powinna stale budować swoją przewagę konkurencyjną w perspektywie strategicznej Pracownicy i ich kompetencje w zarządzaniu wiedzą Świat globalnej gospodarki powoduje, że czynnik ludzki w zarządzaniu wiedzą staje się coraz bardziej istotny i aktualny, a zważywszy, na to, że żaden proces w przedsiębiorstwie nie odbywa się bez udziału człowieka, który przez cały czas życia przedsiębiorstwa wypełnia w nim rozmaite role i bierze na siebie odpowiedzialność za realizowane procesy, człowiek staje się kluczowym ogniwem w procesach zarządzania wiedzą. Oczywiste stało się stwierdzenie, że głównym zamiarem każdego przedsiębiorstwa i troską jego zarządu jest permanentne pomnażanie wiedzy swoich pracowników, motywowanie ich do efektywnego 88

8 jej wykorzystywania oraz nakłanianie do transferu i dzielenia się wiedzą z innymi (wewnątrz przedsiębiorstwa i w odniesieniu do partnerów zewnętrznych). W przedsiębiorstwie, zwłaszcza o globalnym znaczeniu, jest to zadanie trudne, zważywszy, że równocześnie trzeba czuwać nad realizacją pozostałych funkcji i procesów zarządzania adresowanych do wszystkich obszarów strategicznych przedsiębiorstwa. Z kolei funkcją wykorzystania wiedzy są postawy i zachowania pracowników, a ci ostatni, zainteresowani rozwojem własnej kariery oraz zapewnieniem sobie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (gdzie z reguły nie ma gwarancji stałego zatrudnienia), nie zawsze chcą utożsamiać się z jego celami, a często uważają je za sprzeczne z własnymi dążeniami. Stąd ocena roli człowieka w zarządzaniu wiedzą jest wieloznaczna, niełatwa i zależna od przyjętej perspektywy. Realizacja ścieżki zawodowej na ogół zakłada zajmowanie różnych stanowisk, wypełnianie rozmaitych ról i przyjmowanie zróżnicowanych funkcji. Przechodzenie przez wiele stanowisk powoduje narastanie doświadczenia i zwiększa zakres kompetencji pracownika. Nie wolno przy tym zapomnieć, że długotrwałe zatrudnienie na tym samym stanowisku rozwija umiejętności potrzebne w danej specjalności. Stąd, planując rozwój kompetencji konkretnego pracownika, przedsiębiorstwo musi brać pod uwagę zarówno charakter obejmowanego stanowiska, jak i indywidualne cechy pracownika, a zwłaszcza zdolność do uczenia się. W dziedzinach wiedzy, które podlegają szybkiej ewolucji, na przykład na stanowiskach ekspertów technicznych, należy pozostawać dłużej, nieustannie się ucząc oraz prowadząc pracę badawczą. Eksperci wszystkich dziedzin tworzą kapitał wiedzy przedsiębiorstwa, są więc szczególnie ważni i perspektywicznie niezbędni w globalnym przedsiębiorstwie. Na niektórych stanowiskach kumulacja wiedzy szybko zbliża się do krzywej asymptotycznej i dalsze przedłużanie zatrudnienia jest nieuzasadnione, nie powoduje bowiem powiększania wiedzy w widoczny sposób. W odniesieniu do stanowisk kierowniczych przydatne okazują się doświadczenia nabywane wcześniej przez pracownika w ramach jednej specjalności funkcjonalnej z równoczesnym uczestnictwem wymuszającym podejmowanie różnorodnych decyzji jako jedna z najlepiej sprawdzających się form kształcenia. 89

9 W przedsiębiorstwie prowadzącym swoją aktywność na globalnym rynku szczególnie pożądane są kompetencje charakterystyczne dla liderów o najwyższych kwalifikacjach, zarówno w zakresie profesji, jak i w odniesieniu do zdolności menedżerskich, a więc najwyższe z możliwych. Jeśli przyjąć za punkt oceny wymagań kategorie mierzone kryteriami, które zaproponował K. Sveiby, który dzielił pracowników na cztery kategorie 5 : pracowników wspomagania (funkcji pomocniczych); profesjonalistów i ekspertów (specjaliści najlepsi wśród profesjonalistów); menedżerów o najwyższych kwalifikacjach z zakresu zarządzania; liderów o najwyższych kwalifikacjach zarówno zawodowych, jak i wynikający z posiadania kompetencji. Wydaje się, że takie ujmowanie potrzeb jest wynikiem właściwego rozumienia filozofii, zależności w obrębie łańcucha wartości i orientowania się przedsiębiorstw na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego), pracę zespołową i projektową oraz ograniczanie liczby średnich szczebli zarządzania (spłaszczania struktur organizacyjnych), które doprowadziły do przeceniania roli menedżera i jego zdolności do zarządzania wszystkim oraz deprecjacji autorytetu kompetencji profesjonalnych. Założenie, że menedżerem na miarę potrzeb przedsiębiorstwa globalnego powinien być lider posiadający zarówno kompetencje zawodowe, jak i menedżerskie, różni się od tradycyjnej definicji lidera, lecz równocześnie stwarza nowe możliwości awansu w ramach przedsiębiorstwa. Tym samym polityka awansowania nabiera nowego wymiaru, obejmuje bowiem wszystkich tych pracowników, którzy (oprócz umiejętności zawodowych) mają wizję rozwoju przedsiębiorstwa, znają klientów i ich potrzeby oraz potrafią identyfikować i wdrażać mechanizmy służące tworzeniu i utrzymywaniu przewagi swojego przedsiębiorstwa nad konkurentami globalnego rynku. Na podstawie doświadczeń przedsiębiorstw globalnych Intel i Microsoft należy uznać, że we właściwie rozumianym zarządzaniu kompetencjami pracowników można dostrzec kilka kluczowych zasad, których respektowanie powinno zarówno ułatwiać ich rozwój własny, 5 Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s

10 jak również służyć polityce zarządzania zasobami ludzkimi globalnego przedsiębiorstwa 6 : 1. Konieczne jest opracowanie i aktualizowanie tak zwanej księgi kompetencji (katalogu). W tym celu niezbędna jest stała analiza i bieżąca diagnoza aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa (wewnętrzna i względem otoczenia) z uwzględnieniem rozmaitych czynników strukturotwórczych wiedzy (wiek pracowników, ich wykształcenie, wskaźniki fluktuacji, poziom wynagrodzeń itp.), które w miarę możliwości należy porównywać z odpowiadającymi im wskaźnikami przedsiębiorstw konkurentów, jak i w odniesieniu do tych wskaźników, które są niewymierne i trudne w ocenie (analiza systemu ocen, bilans kompetencji, ocena polityki ścieżki zawodowej pracowników itp.). 2. Wymagane jest opracowanie planów zatrudniania, szkolenia i mobilności pracowników. Należy tego dokonać na podstawie wniosków wyprowadzonych z opracowań oraz wykonanych analiz. Te trzy rodzaje planów składają się na realne sposoby działania w zarządzaniu kompetencjami, niemniej jednak ich implementacja jest w praktyce trudna. Po pierwsze, polityka rekrutacji bywa osłabiana przez nadawanie priorytetu potrzebom krótkookresowym, co powoduje, że rekrutacja dokonywana jest zbyt późno, to jest dopiero wtedy, gdy pojawia się realne zagrożenie przeciążenia pracą lub nowe zadania, z którymi zatrudnieni nie będą w stanie sobie poradzić, bądź wskutek zatrudniania przez kierowników (funkcjonalnych i operacyjnych, którzy często bronią w ten sposób własnych pozycji) pracowników o kwalifikacjach niższych niż oni sami posiadają. Po drugie, polityka szkoleniowa nie zawsze jest nakierowana na poszukiwanie równowagi między przyswajaniem przez pracowników nowej wiedzy i inspirowaniem przez bieżące potrzeby a potrzebami, które ujawnią się w przyszłości. Oznacza to, że w przedsiębiorstwie przekłada się szkolenia, z których wiedza wykorzystywana jest w bieżącej działalności, nad szkolenia przyszłościowe, które dostarczają wiedzy przydatnej w dalszej perspektywie. Po trzecie, zarządzanie mobilnością pracowników z zasady jest trudne, zwłaszcza w przedsiębiorstwach o niskim potencjale ludzkim. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw może to wynikać 6 Wykorzystano m.in. zasoby znajdujące się na stronach witryny internetowej przedsiębiorstw globalnych: oraz 91

11 z faktu, że fluktuacja kadr jest tam niższa, w dużych przedsiębiorstwach zaś barierą zarządzania mobilnością może okazać się brak zainteresowania zmianami ze strony samych pracowników, a często ich niechęć, a nawet wrogość wobec jakichkolwiek zmian. Problem braku mobilności pracowników może być także wynikiem obaw ze strony pracowników co do sprawdzenia się na nowym stanowisku pracy. Mobilność pracowników musi być umiejętnie wspierana przez kierownictwo i stymulowana przez odpowiednie działania motywacyjne. Dlatego zdobywaniu nowych kompetencji powinny towarzyszyć gratyfikacje, np. podwyżki płac oraz zmiana stanowisk (awans). W sposób szczególny powinno się zarządzać ekspertami, których (zgodnie z polityką zatrudnienia) chce się utrzymać w danej specjalności oraz w jej ramach doskonalić i rozwijać ich kompetencje Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi Kapitał ludzki uznawany jest za główny element decydujący o sukcesie strategii organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi niesie obietnicę, że kierowanie ludźmi i traktowanie ich jako zasobu strategicznego pomoże firmie uzyskać przewagę konkurencyjną i doskonałe wyniki. Zarządzanie zasobami ludzkimi polega zatem na możliwie najbardziej efektywnym wykorzystaniu ludzi w tworzeniu strategii i wdrażaniu jej w życie. Europejski management, który się kształtuje, zasadza się na dziesięciu głównych elementach, które powinny stanowić również podstawę naszego narodowego stylu zarządzania zasobami ludzkimi. Elementy te można sprecyzować następująco Ingerencja różnorodności w zarządzaniu Europejczycy rozumieją różnice narodowościowe, respektują je a nawet je lubią. Są po prostu nastawieni na różnorodność, uważają bowiem, że różnorodność kulturowa jest naturalną częścią życia, że właśnie w taki sposób jest skonstruowany cały świat. Euromenadżerowie w swoich działaniach uznają różnice i próbują integrować jedynie te, które rzeczywiście można połączyć i których integracja wymaga podejścia globalnego. Integrowanie różnorodności uważa się za zjawi- 7 H. Bloom, R. Calori, P. H. De Woot, Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa

12 sko ściśle europejskie i za poważny atut zarządzania, który traktuje się często jako czynnik pobudzający kreatywność. Uważa się, że Europejczycy posiadają know-how na zarządzanie różnorodnością, że biznes europejski jest bardziej otwarty na świat niż biznes amerykański czy japoński i że europejscy biznesmeni są lepiej przygotowani do radzenia sobie z kulturową i geograficzną różnorodnością. 2. Odpowiedzialność społeczna Przedsiębiorstwa europejskie traktują siebie jako integralną część społeczeństwa. To oznacza, że: działają w sposób społecznie odpowiedzialny i uważają, że firma ma moralne zobowiązania wobec społeczeństwa, pewien rodzaj obywatelskiej roli do spełnienia, traktują zysk jako jeden z głównych celów przedsiębiorstwa, do których zalicza się także zapewnienie przeżycia firmie i ciągłości zatrudnienia swoim pracownikom, podejmują długookresowe decyzje strategiczne i inwestycyjne, coraz bardziej równoważąc priorytety ekonomiczne i społeczne. 3. Wewnętrzne negocjacje W przedsiębiorstwach europejskich negocjuje się nie tylko z partnerami zewnętrznymi, ale również wewnątrz przedsiębiorstwa. Prowadzi to do rozbudowy pionowych więzi komunikacyjnych w obu kierunkach pomiędzy kierownictwem różnych szczebli a pracownikami oraz między centralą a poszczególnymi oddziałami. Wychodzi się z założenia, że społeczeństwa europejskie wychowane są w tradycji kartezjańskiej, której cechą jest dyskutować i dochodzić do racjonalnego rozwiązania. Euromenadżerowie starają się przekładać cele firmy na indywidualne cele pracowników, aby mogli oni zrozumieć, jaka jest ich rola w organizacji i w przedsięwzięciach, które są podejmowane. Stosunki partnerskie przybierają formę dyskusji, w ramach których wypracowuje się wspólne koncepcje rozwoju firmy, traktując pracowników jak jej współwłaścicieli. Liczne badania dowodzą, że style negocjacyjne są silnie kulturowo zróżnicowane. Stwierdzono na przykład, że Amerykanie unikają elementów emocjonalnych w negocjacjach, podczas gdy zarówno Japończycy, jak i Latynosi cenią je wysoko, z tą wszakże różnicą, że Japończycy skrywają swoje emocje, a Latynosi otwarcie je okazują. Japończycy podejmują decyzje grupowo po osiągnięciu pełnego konsensusu, w kulturze amerykańskiej zaś decyzje podejmowane są jednoosobowo z uwzględnieniem opinii wypowia- 93

13 danych w dyskusji grupowej, a w kulturze latynoskiej po prostu jednoosobowo. Wzajemna znajomość stylów negocjacji bardzo ułatwia i przyspiesza osiągnięcie porozumienia, ponieważ pozwala lepiej się zrozumieć, prawidłowo dobierać argumenty, unikać emocjonalnych zadrażnień i trafnie określać granice akceptowalnego dla obu stron kompromisu. Dlatego ważnym elementem szkolenia menadżerów jest dziś trening w zakresie negocjacji międzykulturowych. 4. Nastawienie na ludzi Europejczycy są przekonani, że pracownicy powinni czerpać korzyści z rozwoju firmy. Ta partycypacja w korzyściach powinna polegać nie tylko na uzyskiwaniu wyższych zarobków, ale też na podnoszeniu jakości życia w pracy, urzeczywistnianiu własnych aspiracji i osiąganiu samorealizacji. Wymaga to nowego podejścia do procesów kierowania. W poszukiwaniu nowych rozwiązań firmy europejskie coraz częściej zwracają się ku Japonii, aby podpatrzeć procesy motywowania pracowników i tworzenia atmosfery harmonii wewnątrz firmy. Menadżerowie europejscy zdają jednak sobie sprawę, że swoje cele muszą osiągnąć innymi drogami niż Japończycy i Amerykanie. Kultura europejska nie przygotowuje ludzi do pracy w zespołach i nie uczy przywiązania do firmy. Europejczycy wskazują brak takiej skłonności, bardziej bowiem cenią sobie indywidualność, zdolności i intuicję. Poza tym nie są tak wrażliwi na pieniądze jak Amerykanie, którzy skłonni są za nie poświęcić swój czas i na ogół bardziej bywają nastawieni na konsumpcję. Europejczyków nie można uszczęśliwić wyłącznie wysokimi zarobkami, albowiem chcą mieć większą swobodę działania, możności zaspokajania potrzeb wyższych, a także chcą utrzymać równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym i rodzinnym. Pieniądze nie przemawiają do nich tak silnie jak do Amerykanów. Menadżerowie europejscy muszą więc sami poszukiwać nowych podejść do kierowania ludźmi, aby w pełni wykorzystać dodatnie cechy Europejczyków i przekształcić je w siłę działającą na korzyść pracowników a także firmy. 5. Ograniczenie stopnia formalizacji Menadżerowie europejscy są dość sceptycznie nastawieni do rozwiązań formalnych. Posługują się mniejszą liczbą reguł pisanych. Zarządzają raczej w sposób bardziej intuicyjny. Dla wielu z nich ważniejsze jest samodzielne gromadzenie doświadczeń, a dopiero na ich podstawie stosowanie odpowiednich formalnych procedur. General- 94

14 nie uważa się, że europejski styl zarządzania jest bardziej oparty na doświadczeniu i uczeniu się niż na procedurach formalnych. Powoduje to, że europejscy menadżerowie często popełniają nawet poważne błędy, ale podejmują też wspaniałe, przedsiębiorcze decyzje, które nigdy nie zostałyby podjęte, gdyby stosowano sformalizowane procedury. 6. Wrażliwość na zmiany Europejscy liderzy biznesu są wrażliwi na przemiany społeczne. Przemiany te to głównie: starzenie się społeczeństwa, zmiana roli kobiet (zwiększona ich aktywność w sektorze publicznym i prywatnym), zanik tradycyjnej struktury w sektorze publicznym (wzrost niezależności kobiet, partnerstwo w procesach wychowawczych), nowy stosunek do pracy (ludzie młodzi poszukują zatrudnienia, które będzie ich satysfakcjonować jako jednostki, celów, w realizację których będą osobiście zaangażowani, możliwości rozwijania samych siebie). Przemiany te mają głęboki wpływ na społeczeństwo europejskie. Zarówno sfera gospodarcza, jak i polityczna będą musiały na nie zareagować. Menadżerowie muszą je zatem uwzględnić w procesie zarządzania i wykorzystać jako siły ułatwiające jednoczenie i uzdrowienie europejskiej gospodarki. 7. Orientacja produktowa i marketingowa W wielu przedsiębiorstwach europejskich marketing i obsługa klienta są tradycyjnie zdominowane przez wymagania technologiczne i produkcyjne, chociaż sytuacja ta ulega zmianie na korzyść rozwoju orientacji marketingowej. Globalizacja, niepewność i hiperkonkurencja występujące na rynkach wymagają zwiększonej elastyczności organizacyjnej i przyśpieszenia procesu uczenia się organizacji. Ukierunkowanie na klienta stanowi nieodzowny element trwałej przewagi konkurencyjnej 8. Domeną działalności przedsiębiorstwa powinno być zaspokojenie potrzeb klientów przez wyroby i usługi wysokiej jakości, dzięki powszechnemu wprowadzaniu tzw. zarządzania jakością, kreującego m.in. wysoką jakość obsługi klienta. 8. Więcej przywództwa w zarządzaniu Europejscy menadżerowie, chcąc wykorzystać nie tylko zdolności intelektualne i umiejętności pomnażania dochodów firmy, ale także bogactwo i oryginalność osobowości pracowników, muszą bardziej 8 G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purde, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg Sja, Warszawa

15 przewodzić niż rozkazywać. Muszą ich pobudzać do wyrażania i dyskutowania pomysłów, zachęcać do poszukiwania nowych rozwiązań i optymalnych decyzji, dawać przykład podwładnym swoim zachowaniem, zachęcając ich w ten sposób do kreatywnych zachowań i większego wysiłku. Uważa się, że menadżerowie ci muszą równocześnie przewodzić i zarządzać. Stoją oni bowiem na czele bardziej zróżnicowanego pochodu niż amerykańscy czy japońscy dyrektorzy i oczekuje się od nich wypełniania szerszej roli społecznej i kulturowej, a to oznacza, że muszą być bardziej widoczni, bardziej wymowni i mieć wizję rozwoju przedsiębiorstwa. W większości przypadków zaleca się, aby pracownicy byli traktowani jak partnerzy, tzn. na równi z innymi pracownikami, partnerzy, którym się nie rozkazuje ale których przekonuje do swoich racji. Można więc powiedzieć, że kierowanie ludźmi to nic innego, jak praca marketingowa, w której głównym pytaniem nie jest Czego my chcemy?, ale Czego oczekuje druga strona?, Jakie są jej cele?, Jakie wartości i standardy, do których zmierza?. Może zwrot kierowanie pracą ludzką będziemy musieli zastąpić zwrotem kierowanie dla działania, który będzie się odnosił zarówno do teorii, jak i praktyki 9. Zadaniem organizacji będzie więc przewodzenie ludziom, a nie kierowanie nimi. Jej głównym celem jest wykorzystanie specyficznych umiejętności i wiedzy poszczególnych pracowników do osiągnięcia wzrostu wydajności pracy. 9. Rozumienie kraju i rynku Firmy europejskie przyjmują bardziej zróżnicowane podejście do rynków światowych, zamiast jednolitej strategii globalnej. Są one też skłonne do poszukiwania bezpiecznych nisz rynkowych i raczej współpracy niż ostrej walki konkurencyjnej na globalnej arenie. Rozumieją swój kraj, rynek, na którym działają, i są w tym znakomite. Ich strategie globalne nie są tak dobre, jak firm amerykańskich czy japońskich, a to z powodu europejskiego rozumienia świata, które polega na postrzeganiu każdego kraju i jego kultury jako innej i wymagającej indywidualnego dopasowania. Amerykanie nie analizują różnic między sobą a innymi krajami, gdyż uważają, że reszta świata jest taka sama, jak Stany Zjednoczone i są przekonani, że co jest dobre w Ameryce, na pewno będzie dobre gdzie indziej. Japończycy zaś, zanim zdecydują się wejść na rynek zagraniczny, najpierw starają się go poznać. Wysyłają 9 P. F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku wyzwania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków

16 swoich pracowników do szkół biznesu w danym kraju, a następnie każą im otwierać biura i stosować to, czego się nauczyli. Nie polegają więc na z góry wyrobionych poglądach, lecz wykonują obiektywne analizy kultur i w sposób systematyczny wyszukują różnice. Zarówno wielkie firmy amerykańskie, jak i japońskie bardzo dobrze się umiędzynarodowiły i wyrobiły sobie globalne podejście do marketingu produktów na rynku. Firmy europejskie, aby odnieść sukces, będą musiały nie tylko dopasować zasady marketingu do potrzeb i wymagań poszczególnych rynków, ale dodać do swoich kwalifikacji nawyk stawiania klienta na pierwszym miejscu i umiejętność przynajmniej naśladowania jakości produktu i usług oferowanych przez firmy japońskie. Uważa się także, że będą się one musiały nauczyć rozróżniać sytuacje wymagające zróżnicowanego podejścia do sytuacji, w których lepiej zastosować bardziej ujednolicone podejście, a więc rozsądnie łączyć rozumienie złożonego świata ze strategią globalną. 10. Poszanowanie wartości środowiska Ochrona środowiska jest w firmach zachodnich powszechnie postrzeganym warunkiem wszelkich działań. Jej uwzględnienie w strategii firmy jest niezbędnym elementem odpowiedzialności społecznej, w którą firmy są bardzo zaangażowane. Zmierzają on do osiągnięcia równowagi między odpowiedzialnością społeczną a konkurencyjnością wewnętrzną. Także firmy europejskie działające w innych krajach uwzględniają gospodarcze, społeczne i ekologiczne kompromisy. Przedsiębiorstwa, które przyjęły podejście polegające na szanowaniu i docenianiu wartości środowiska, odczuwają płynące z tego korzyści, a zwłaszcza wyższą zdolność do pokonywania kolejnych wyzwań rozwojowych i uznanie społeczności, której firma służy. Zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie strategicznej odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju organizacji. Abstrakt W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki związanej z zarządzaniem kompetencjami pracowników jako najważniejszego elementu strategicznego zarządzania ludźmi. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje szeroki zakres problemów organizacji związanych ze strukturą i kulturą, zarządzaniem zmianą, efektywnością organizacji, skutecznością działania, kompetencjami, doborem zasobów pod 97

17 kątem przyszłych wymagań firmy oraz ogólnym rozwojem pracowników. Na wstępie scharakteryzowano i zdefiniowano kompetencje oraz podejścia badaczy to tego obszaru wiedzy. Współczesny rynek pracy i gospodarka oparta na wiedzy są światem stawiającym ludziom ogromne wymagania. Szanse na zatrudnienie na danym stanowisku pracy i odniesienie na nim sukcesów zależą głównie od kompetencji. W następnej części artykułu przedstawiono, jak zarządzać kompetencjami pracowników. Trzecia część artykułu dotyczy rozważań nad kompetencjami pracowników w aspekcie zarządzania wiedzą. W części ostatniej przeprowadzono rozważania nad tym, jak wygląda zarządzanie ludźmi w europejskich organizacjach. Zarządzanie zasobami ludzkimi niesie obietnicę, że kierowanie ludźmi i traktowanie ich jako zasobu strategicznego pomoże firmie uzyskać przewagę konkurencyjną i doskonałe wyniki. Zarządzanie zasobami ludzkimi polega zatem na możliwie najbardziej efektywnym wykorzystaniu ludzi w formułowaniu strategii i wdrażaniu jej w życie. Słowa kluczowe: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje pracowników, zarządzanie wiedzą Abstract This article attempts to describe the issues related to the management responsibilities of employees as the most important element of strategic human resource management. Strategic human resource management covers a wide range of problems related to organization structure and culture, change management, organizational efficiency, effectiveness, competence, choice of resources for future business requirements, and general development of employees. At the outset been characterized and defined the powers and approaches to research in this area of knowledge. Today s job market and knowledge-based economy is the world that puts people to extreme demands. Employment opportunities at the workplace and a reference to the success depend largely on the competence. The next section shows how to manage the competence of employees. The third part of the article concerns the consideration of the competence of employees in terms of knowledge management. In the last section were reflections on what 98

18 it is like managing people in the European organizations. Human resource management holds the promise that the administration of people and treating them as a strategic resource will help the company gain a competitive advantage and excellent results. Human resource management is therefore to the most effective use of people in formulating and implementing its strategy into effect. Keywords: strategic human resource management, employee competence, knowledge management Bibliografia 1. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Bloom H, Calori R., De Woot P.H., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku wyzwania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Harasim W, Dziwulski J., Human Capital Management in organisation of the future. (W:) Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets internal organizational drivers, edited by W. Wereda & S. Starnawska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce Harasim W, Dziwulski J., Influence of human capital management in organization to create competitive advantage. (W:) Management under conditions of risk and uncertainty, edited by B. Domańska Szaruga & W. Wereda, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Wyd. Studio Emka, Warszawa Harasim W. (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. II, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa Harasim W. (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasoba- 99

19 mi ludzkimi, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa Harasim W., Współczesne najnowsze trendy i wyzwania świata w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi. (W:) Совершенствоавние экономического механизма функсионирования инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов, Сборник научных трудов, Москва Juchnowicz M., Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Sajkiewicz A, Zarządzanie kapitałem ludzkim a przedsiębiorczość wyzwania XXI wieku. (W:) Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja kierowanie ekonomika, Poltex, Warszawa Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purde T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg Sja, Warszawa

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Magdalena Rosińska Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Współczesna gospodarka powszechnie już zyskała miano gospodarki opartej na wiedzy, a zatem ze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA pod redakcją Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz, 2009 Tym,

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo