PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach Lkalizacja: GLIWICE ul. Rbtnicza 6 dz. nr 47 bręb: Plitechnika 0043 Inwestr: Szkła Pdstawwa nr GLIWICE ul. Rbtnicza 6 PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. DANUTA FREDOWICZ upr. bud. 679/84 czerwiec 2014 r.

2 OPIS TECHNICZNY 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Pdstawą pracwania prjektu szklneg placu zabaw są: _zlecenie wyknania prjektu d SP nr 36 w Gliwicach _wizja lkalna w terenie i inwentaryzacja terenu wyknana w czerwcu 2014 r. _kncepcja architektniczna uzgdnina z Dyrektrem SP nr 36 w Gliwicach _bwiązujące przepisy i nrmy budwlane _wytyczne dtyczące rządweg prgramu Radsna Szkła 2 PRZEDMIOT INWESTYCJI 2.1 Zakres pracwania Prjekt bejmuje swim zakresem zagspdarwanie części działki nr 47 bręb Plitechnika 0043 Szkły Pdstawwej nr 36 wyznacznej pd budwę placu zabaw w rządwym prgramie Radsna Szkła. Zakres prjektu t budwa i wypsażenie placu zabaw w nwe urządzenia zabawwe raz nawierzchnię bezpieczną amrtyzującą upadek z wyskści. 3 STAN ISTNIEJĄCY 3.1 Płżenie Teren bjęty pracwaniem płżny jest w Gliwicach przy ul. Rbtniczej 6. Teren inwestycji znajduje się na grdznej działce Szkły Pdstawwej nr 36. Prjektwany plac zabaw zlkalizwan w pbliżu przy wyjść z budynku szkły i wejściu na teren szkły. W bezpśrednim sąsiedztwie jest budynek szkły i nawierzchnia utwardzna z kstki betnwej. 3.2 Ukształtwanie Teren na którym znajduje się prjektwany plac zabaw jest t teren w kształcie prstkąta, pwierzchni k. 240 m 2 pzbawiny jest lkalnych zagłębień terenu, nawierzchnia jest pkryta trawnikiem. W pbliżu pracwania znajduje się wiele drzew wyskich liściastych. W pbliżu znajduje się utwardzny teren z kstki betnwej. 3.3 Wypsażenie Teren przeznaczny na plac zabaw wlny jest d jakichklwiek budynków, budwli. Na terenie pracwania znajdują się piaskwnice przeznaczne d przeniesienia w inne miejsce na terenie szkły raz kilka krzewów- d przeniesienia w inne miejsce na terenie szkły. 3.4 Uzbrjenie terenu Na terenie pracwania nie występują elementy uzbrjenia terenu. Przewód infrastruktury telekmunikacyjnej pdczas inwentaryzacji terenu stwierdzn, że zstał n zdemntwany.

3 3.4 Ogrdzenie Teren pracwania znajduje się w brębie grdzenia terenu SP nr 36. Nie przewiduje się sbneg wygrdzenia placu zabaw. 4 PROJEKT 4.1 Załżenia prgramwe Zgdnie z ustaleniem z Inwestrem funkcja terenu przewidziana jest jak teren rekreacyjny dla dzieci przebywających w placówce SP nr 36 i innych dzieci zamieszkujących pbliskie siedle mieszkaniwe. Plac zabaw planuje się wypsażyć w nwe urządzenia zabawwe i elementy małej architektury. Prjektwany plac zabaw przeznaczny jest dla dzieci w wieku szklnym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa utwrzne zstaną nawierzchnie tłumiące uderzenia, w miejscach wymaganych nrmą EN 1176 i EN Plac zabaw zaprjektwan w parciu wytyczne Rządweg Prgramu Radsna Szkła. Nie przewiduje się sadzenia drzew ani zieleni zdbnej- w pbliżu znajduje się wiele drzew wyskich zapewniających dpwiednie zacienie placu zabaw. Przewiduje się przeniesienie piaskwnic, ławek i ksz na śmieci z terenu prjektwaneg placu zabaw w inne miejsce na terenie szkły. 4.2 Bilans terenu POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA k. 240 m 2 POWIERZCHNIA TERENU Z WBUDOWANĄ NAWIERZCHNIĄ ELASTYCZNĄ ZGODNĄ Z NORMĄ EN 1177 W KOLORZE POMARAŃCZOWYM RAL 2011 POWIERZCHNIA TERENU Z WBUDOWANĄ NAWIERZCHNIĄ ELASTYCZNĄ ZGODNĄ Z NORMĄ EN 1177 W KOLORZE CIEMNONIEBIESKIM RAL ,5 m 2 wg. załżeń prgramu Radsna Szkła 150 m 2 +/- 10 %= m 2 18,0 m 2 wg. załżeń prgramu Radsna Szkła-20 m 2 +/- 10 %= m 2 ze względu na POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 72,3 m 2 wg. załżeń prgramu Radsna Szkła-70 m 2 +/- 10 %= m Rbty budwlane Przed przystąpieniem d rbót budwlanych należy przenieść piaskwnice, ławki, ksz raz drzewa i krzewy wskazane przez Inspektra Nadzru w inne miejsce na terenie szkły. Przewiduje się zdjęcie warstwy humusu z całej pwierzchni terenu przeznacznej pd nawierzchnię bezpieczną (164,5 m 2 ), zniwelwanie terenu-ukształtwanie spadków następnie wyknanie wykpów pd urządzenia zabawwe-ich mntaż i sadzenie. Następnie należy wyknać naniesienie warstw pdbudwy pdłża przepuszczalneg ( warstwy z kruszyw stabilizwanych mechanicznie) dbraneg d grubści nawierzchni bezpiecznej ze spadkami wielkści w kierunkach

4 zaznacznych na rysunkach. Warstwy te będą stanwić pdbudwę przepuszczalną pd nawierzchnię bezpieczną-elastyczną. Całą tą pwierzchnię należy grdzić brzeżem betnwym z nakładką elastyczną prawinym w betnie. P zakńczeniu mntażu urządzeń zabawwych, równcześnie z kształtwaniem nawierzchni bezpiecznej należy załżyć trawnik z rlki, następnie sadzić ławki, ksz na śmieci i tablicę infrmacyjną wraz z regulaminem (wg. wytycznych prgramu Radsna Szkła). 4.4 Plantwanie P zakńcznych pracach przy mntażu urządzeń i krawężników raz nawierzchni prjektuje się wyplantwanie nawiezinej ziemi urdzajnej i załżenie trawników z rlki. 4.5 Nawierzchnia bezpieczna elastyczna w płytkach 50 x50 cm_ grubść 45 mm _ pmarańczwa PANTONE 152 C _niebieska PANTONE 540 C Przewiduje się wyknanie nawierzchni bezpiecznej-elastycznej spełniającej wymagania nrmy EN 1176 raz EN 1177 na pwierzchni 164,5 m 2 (w tym nawierzchnia pmarańczwa gr ,5 m 2 raz nawierzchnia niebieska gr. 45 mm-18,0 m 2 ). Grubść nawierzchni dstswana jest d wyskści swbdneg upadku z pszczególnych urządzeń zabawwych w ich strefach bezpśrednieg funkcjnwania (wg. instrukcji prducenta urządzeń zabawwych). Nawierzchnia graniczna będzie brzeżami betnwymi 80 x250 x1000 mm w klrze jasn-szarym. Pwierzchnię z nawierzchnią bezpieczną zaprjektwan w parciu nawierzchnię bezpieczną elastyczną firmy SEMAG dpuszcza się rzwiązania równważne. Zbudwana będzie z następujących warstw: nawierzchnia bezpieczna-elastyczna amrtyzująca upadek z wyskści d wyskści 1,5 m w płytkach 50x50 cm w klrze pmarańczwym i niebieskim wg. wytycznych rządweg prgramu Radsna Szkła np.: grubść 45 mm HIC=1,5 m warstwa klinująca w pstaci miału kamienneg frakcja 0,5-5mm_ gr. 5 cm pdbudwa z kamienia łamaneg frakcja 4-30 mm_gr.15 cm stabilizwane mechanicznie z ukształtwanym spadkiem piasek zagęszczny Is=1 _gr. 15 cm grunt rdzimy ustabilizwany 4.5 Wypsażenie pdstawwe _urządzenia zabawwe-wymagania gólne Zaprjektwane urządzenia zabawwe wyknane w knstrukcji z malwaneg drewna klejneg zabezpieczneg przed wilgcią.

5 belki nśne mcujące zabawki w pdłżu winny być wyknane z drewna spełniająceg wymagania nrmy EN 350 słupy drewniane z drewna ssnweg klejneg, prfil kwadratwy, zakńczne d góry twrzywwymi kłpakami, knstrukcje nśne wypsażne w rwki mntażwe dla innych elementów łącznych, drewn (ssna półncn skandynawska), klejne warstww, pddane impregnacji głębk ciśnieniwej i 2 krtnie pmalwana w klrach ustalnych z Zamawiającym, śruby, elementy metalwe-wszystkie stswane cynkwane i malwane prszkw, elementy skręcane zabezpieczne kłpakami, ślizg zjeżdżalni z blachy stalwej nierdzewnej z jedneg elementu gr. 2 mm, daszki, barierki, balkniki, słnki- z HDPE, drabinki linwe- mcwane d knstrukcji za pmcą liny z twrzywa sztuczneg, aluminiwe szczeble drabinki są andwane i malwane prszkw są przymcwane d stalwej liny zbrjnej za pmcą śrub, liny z rdzeniem stalwym, łączymy je elementami zdbnymi sprawdznej wytrzymałści i zakńczny aluminiwą kauszą. sprężyny bujaków sprężynwych-stal cynkwana z pwłką epksydwą malwaną prszkw, elementy bujaków sprężynwych-hdpe w dpwiednich klrach, siedziska i uchwyty- wyknane z pliprpylenu wzmcnineg włóknem szklanym, barierki-wyskść min. 76 cm d pzimu pdestu, pręcze impregnwane, pinwe deseczki wykńczne lakierem na bazie wdy deski pdestwe- impregnwane, śrdkwe belki z impregnwaneg drewna ssnweg lakierwaneg schdki -z impregnwaneg i malwaneg drewna klejneg ssnweg stpy stalwe d ktwienia-wyknane z gniw cynkwanej stali- długści k. 70 cm, całść zestawów zabawwych mntwana na stalwych wsprnikach wys. 700 mm i średnicy 60 mm, wsprniki mntwane na stalwych łapach uwaga elementy słupów drewnianych nśnych łączne z ze słupami metalwymi, za pmcą 4 śrub w płaszczyźnie pinwej, wsprniki i łapy stalwe przystswane d betnwania w gruncie (min.20cm), materiały, substancje, śruby i inne płączenia raz elementy zabezpieczające wykrzystane przy prdukcji i mntażu mają psiadać wymagane atesty i dpuszczenia zgdnie z PN-EN wszystkie drewniane elementy mają być wyszlifwane i gładkie elementy wyknane z materiałów nadających się d pnwneg przetwrzenia.

6 4.6 Wypsażenie pdstawwe _urządzenia zabawwe-wymagania szczegółwe URZĄDZENIA ZABAWOWE Urządzenia wyknane zgdnie z PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw. Ogólne wymagania. Pdane urządzenia i zestawy zabawwe są przykładwe dpuszcza się rzwiązania równważne. Zaprjektwane urządzenia są w knstrukcji z drewna klejneg z elementami z HDPE. 1. ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY np.: LAPPSET M lub równważne Wymiary i elementy składwe: Strefa funkcjnwania_35,0 m 2 Wymagana przestrzeń minimalna_7630 mm x 6600x 3140 mm(według rysunku) Maksymalne wymiary zestawu_szerkść: 4490 mm, wyskść: 3140 mm Maksymalna wyskść swbdneg upadku_1470 mm Maksymalna jednczesna liczba użytkwników_11 sób Elementy składwe zestawu zabawweg: zjeżdżalnia 1 szt. pdesty drewniane z zadaszeniem drabinka linwa1 szt. daszek 1 szt. rura strażacka 1 szt. tablica d gier i zabaw 1 szt. schdki 1 szt.

7 2. HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM GNIAZDO np.: LAPPSET M lub równważne Wymiary i elementy składwe: Strefa funkcjnwania: 21,1 m 2 Wymagana przestrzeń minimalna: 8100 mm x 2600 mm(według rysunku) Maksymalne wymiary zestawu: _szerkść: 3910 mm, wyskść: 2700 mm, szerkść: 1750 mm Maksymalna wyskść swbdneg upadku: 1400 mm Maksymalna jednczesna liczba użytkwników_4 sby 3. BUJAK SPRĘŻYNOWY w kształcie mtcykla np.: LAPPSET lub równważne Wymiary: Strefa funkcjnwania_6,7 m 2 Wymagana przestrzeń minimalna_3300mm x 2280 mm x 2020 mm(według rysunku) Maksymalne wymiary zabawki _długść: 800 mm, wyskść: 900mm, szerkść: 590 mm Maksymalna wyskść swbdneg upadku _520 mm Maksymalna jednczesna liczba użytkwników_1 sba

8 4. BUJAK SPRĘŻYNOWY w kształcie knika mrskieg np.: LAPPSET lub równważne Wymiary: Strefa funkcjnwania_6,6 m 2 Wymagana przestrzeń minimalna_3310mm x 2280 mm x 2020 mm(według rysunku) Maksymalne wymiary zabawki _długść: 910 mm, wyskść: 850mm, szerkść: 590 mm Maksymalna wyskść swbdneg upadku _520 mm Maksymalna jednczesna liczba użytkwników_1 sba WYPOSAŻENIE DODATKOWE Prjektuje się wypsażenie placu zabaw w regulamin krzystania z placu zabaw raz dwie ławki metalw-drewniane raz ksz na śmieci. ŁAWKA Z OPARCIEM -2 szt. Np.: EUROFORM CONTOUR Md. 323M lub równważne -ławka metalwa z parciem klr: RAL 7016 rama: rura stalwa malwana prszkw Ø 30 mm siedzisk: prfilwana blacha perfrwana malwana prszkw gr. 3 mm wymiary: 109x66x80 cm

9 KOSZ NA ŚMIECI STALOWY_1 szt. Np.: EUROFORM CONTOUR md. 275 lub równważne klr: RAL 7016 rama: rura stalwa malwana prszkw Ø 25 mm pjemnść: 45 l wymiary: średnica: 36,5 cm, wyskść: 66,5 cm TABLICA Z REGULAMINEM raz tablica infrmacyjna według wytycznych prgramu Radsna Szkła _1 szt. Np.: LAPPSET lub równważne Zakres i treść regulaminu Wyknawca uzgdni z Zamawiającym przed wyknaniem. wymiary: 480 x 100x1790 mm głębkść psadwienia: -0,60m 5. DOKUMENTY ODNIESIENIA -Dz.U j.t. Praw budwlane. -Dz.U Infrmacja dtycząca bezpieczeństwa i chrny zdrwia raz plan bezpieczeństwa i chrny zdrwia. -Dz.U Ochrna przeciwpżarwa budynków, innych biektów budwlanych i terenów. -Dz.U Warunki techniczne, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie. -Dz.U Przeciwpżarwe zapatrzenie w wdę raz drgi pżarwe.

10 -Dz.U Wyrby budwlane. -M.P Dpuszczalne stężenia i natężenia czynników szkdliwych dla zdrwia, wydzielane przez materiały budwlane, urządzenia i elementy wypsażenia w pmieszczeniach przeznacznych na pbyt ludzi. PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metdy badań PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań huśtawek PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań zjeżdżalni PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań klejek linwych PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań karuzeli PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań urządzeń kłyszących PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalwania, kntrli, knserwacji i eksplatacji PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań całkwicie budwanych urządzeń d zabawy PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań sieci przestrzennej -Wytyczne rządweg prgramu Radsna Szkła

11 PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach BIOZ infrmacja dtycząca bezpieczeństwa i chrny zdrwia Lkalizacja: GLIWICE ul. Rbtnicza 6 dz. nr 47 bręb: Plitechnika 0043 Inwestr: Szkła Pdstawwa nr GLIWICE ul. Rbtnicza 6 PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. DANUTA FREDOWICZ upr. bud. 679/84 CZERWIEC 2014 r.

12 1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW Przygtwanie terenu inwestycji, przeniesienie piaskwnic, ławek, ksza raz przesadzenie krzewów, przygtwanie i zamntwanie prjektwanych elementów małej architektury, wyknanie pdbudwy i mntaż nawierzchni bezpiecznej, załżenie trawnika z rlki. 2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 2.1 przygtwanie terenu budwy 2.2 przeniesienie piaskwnic, ławek, ksza raz przesadzenie krzewów 2.3 wykp pd fundamenty prefabrykwane prjektwanych urządzeń zabawwych 2.4 wyknanie fundamentów pd elementy małej architektury 2.5 mntaż brzeża z brzeży betnwych 2.6 wyknanie warstw pdbudwy pd nawierzchnię bezpieczną 2.7 mntaż elementów małej architektury w tym urządzeń zabawwych 2.8 mntaż nawierzchni bezpiecznej 2.9 załżenie trawników z rlki 2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W pbliżu budynek szkły, drzewa istniejące, nawierzchnia utwardzna z kstki betnwej. 3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI W pbliżu znajduje się wejście d budynku szkły raz wejście na teren szkły. 4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA Zagrżenie w czasie manewrwania sprzętem, pjazdami pdczas wyknywania prac ziemnych. Zachwać szczególną strżnść przy wyknywaniu prac ziemnych w pbliżu nawierzchni z kstki betnwej przy pracach w pbliżu drzew istniejących raz grdzenia. W przypadku naptkania przewdów infrastruktury technicznej niezaznacznych na rysunkach przerwać prace i pwiadmić właściciela sieci. 5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Pracwnicy pwinni zstać przeszkleni w zakresie przepisów BHP bwiązujących przy wyknywaniu rbót budwlanych. Wskazanie śrdków technicznych i rganizacyjnych, zapbiegających niebezpieczeństwm wynikającym z wyknywania rbót budwlanych w strefach szczególneg zagrżenia zdrwia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną kmunikację, umżliwiającą szybką ewakuację na wypadek pżaru, awarii innych zagrżeń. Nie występują strefy szczególneg zagrżenia. Zakres rbót budwlanych twarzyszących realizacji niniejszeg zamierzenia prjektweg bejmuje przypadki wyszczególnine w 6 Rzprządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, pz. 1126). Planwane rbty muszą być wyknane z zachwaniem szczególnej strżnści i według zaleceń kierwnika budwy. Wszystkie rbty należy prwadzić z zachwaniem wszystkich bwiązujących przepisów BHP i p.pż. W szczególnści należy przestrzegać wymagań zawartych w Rzprządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luteg 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pdczas wyknywaniu rbót budwlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. pz. 401). Kierwnik budwy jest zbwiązany każdrazw dknać instruktażu pracwników przed przystąpieniem d klejneg etapu rbót. Przy wjeździe na teren umieścić tablicę infrmacyjną budwy. Teren wygrdzić za pmcą grdzenia tymczasweg i zabezpieczyć przed dstępem sób niepwłanych. UWAGA! Prace należy prwadzić pd nadzrem sób psiadających dpwiednie uprawnienia budwlane. Zachwać szczególną strżnść przy prwadzeniu prac ziemnych w rejnach występwania infrastruktury pdziemnej raz w pbliżu istniejących drzew a także przy istniejących elementach zagspdarwania terenu (bisk d kszykówki, ścieżki utwardzne).

13 Ssnwiec, 26 czerwca 2014 r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach wyknany w czerwcu 2014 r. przez Pracwnię Prjektwą ESAL Danuta Fredwicz w Ssnwcu przy ul. Partyzantów 9 sprządzny zstał zgdnie z bwiązującymi przepisami raz zasadami wiedzy technicznej.

14 SPIS RYSUNKÓW: RYS. 1_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_skala 1:500 RYS. 2_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_skala 1:100 RYS. 3_ PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ _skala 1:20

15 OZNACZENIA: teren pracwania Mały Plac Zabaw Radsna Szkła k. 240 m2 prjektwany trawnik 72,3 m2 k. 70 m2 istniejący trawnik ( w bezpśrednim sąsiedzctwie prjektwaneg placu zabaw) istniejąca nawierzchnia z kstki betnwej PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE 146,5 m2 k. 150m2 kratka dpływwa kanalizacji deszczwej ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY np.: LAPPSET M PROJEKTOWANE URZĄDZENIA ZABAWOWE 2 HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM "GNIAZDO" 3 BUJAK SPRĘŻYNOWY_w kształcie mtcykla 4 BUJAK SPRĘŻYNOWY w kształcie knika mrskieg np.: LAPPSET M 8 10 brzeże betnwe z nakładką elastyczną 80 x 250 x 1000 mm (klr: jasny szary) prjektwana nawierzchnia bezpieczna zbezpieczająca upadek z wyskści d 150 cm w płytkach 50x50 cm klr: niebieski zbliżny d PANTONE 540 C gr. 45 mm na pdbudwie przepuszczalnej z kruszywa strefa bezpieczneg upadku wg. nrmy PN EN k. 20 m budynek szkły 18,0 m nieczynny przewód infrastruktury teletechnicznej prjektwana nawierzchnia bezpieczna zbezpieczająca upadek z wyskści d 150 cm w płytkach 50x50 cm klr: pmarańczwy zbliżny d PANTONE 152 C gr. 45 mm na pdbudwie przepuszczalnej z kruszywa np.: LAPPSET np.: LAPPSET PROJEKTOWANE URZĄDZENIA DODATKOWE prjektwana ławka z parciem _4 szt. regulamin placu zabaw+ tablica infrmacyjna wg. wymagań prgramu Radsna Szkła _1 szt. prjektwany ksz na śmieci _1 szt. prjektwane wejście na plac zabaw istniejące djścia na plac zabaw pracwanie: PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach inwestr: Szkła Pdstawwa nr 36 w Gliwicach ul. Rbtniczej 6 tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU prjektwała: mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ upr. bud. 679/84 VI skala: 1:500 nr rys.: 1 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

16 kratka dpływwa kanalizacji deszczwej ,3 m 2 OZNACZENIA: teren pracwania Mały Plac Zabaw Radsna Szkła k. 240 m 2 istniejące drzewa istniejące drzewa d usunięcia (wg. sbneg pstępwania) prjektwany trawnik istniejące grdzenie 92,5 m k. 70 m 2 istniejący trawnik istniejąca nawierzchnia z kstki betnwej PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE ,5 m 2 k. 150m 2 prjektwana nawierzchnia bezpieczna -zbezpieczająca upadek z wyskści d 150 cm -w płytkach 50x50 cm -klr: pmarańczwy zbliżny d PANTONE 152 C gr. 45 mm -na pdbudwie przepuszczalnej z kruszywa 2 72,3 m 2 18,0 m 2 k. 20 m 2 prjektwana nawierzchnia bezpieczna -zbezpieczająca upadek z wyskści d 150 cm -w płytkach 50x50 cm -klr: niebieski zbliżny d PANTONE 540 C gr. 45 mm -na pdbudwie przepuszczalnej z kruszywa strefa bezpieczneg upadku wg. nrmy PN-EN 1177 brzeże betnwe z nakładką elastyczną 80 x 250 x 1000 mm (klr: jasny szary) PROJEKTOWANE URZĄDZENIA ZABAWOWE ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY np.: LAPPSET M HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM "GNIAZDO" np.: LAPPSET M BUJAK SPRĘŻYNOWY_w kształcie mtcykla np.: LAPPSET m 2 4 BUJAK SPRĘŻYNOWY w kształcie knika mrskieg np.: LAPPSET PROJEKTOWANE URZĄDZENIA DODATKOWE pracwanie: prjektwana ławka z parciem _4 szt. regulamin placu zabaw+ tablica infrmacyjna wg. wymagań prgramu Radsna Szkła _1 szt. prjektwany ksz na śmieci _1 szt. prjektwane wejście na plac zabaw PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ 54 m brzeże betnwe istniejące inwestr: PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach tytuł rysunku: prjektwała: Szkła Pdstawwa nr 36 w Gliwicach ul. Rbtniczej 6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ upr. bud. 679/84 skala: nr rys.: VI :100 2 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

17 , ,5 PRZEKRÓJ PODŁOŻA PRZEPUSZCZALNEGO Z ZAINSTALOWANĄ NAWIERZCHNIĄ BEZPIECZNĄ W PŁYTKACH_grubść 45 mm krawężnik betnwy z nakładką elastyczną _ława betnwa B15 na pdsypkę z piasku zagęszczneg trawnik nawierzchnia bezpieczna w płytkach_gr.45 mm warstwa klinujaca w pstaci miału kamienneg frakcja 0,5-5mm_ gr. 5 cm pdbudwa z kamienia łamaneg frakcja 4-30mm_gr.15 cm stabilizwane mechanicznie z ukształtwanym spadkiem piasek zagęszczny Is=1_gr.15 cm grunt rdzimy pracwanie: PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach inwestr: tytuł rysunku: Szkła Pdstawwa nr 36 w Gliwicach ul. Rbtniczej 6 PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ VI prjektwała: mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ upr. bud. 679/84 skala: nr rys.: 1:20 3 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo