PROJEKT \ zagospodarowania. Ostrowice dziatka nr 134/7. Adres budowy: Ostrowice dziatka nr 134/7. Inwestor: Gmina Ostrowice.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT \ zagospodarowania. Ostrowice dziatka nr 134/7. Adres budowy: Ostrowice dziatka nr 134/7. Inwestor: Gmina Ostrowice."

Transkrypt

1 PROJEKT \ zagospodarowania terenu Ostrowice dziatka nr 134/7 Obiekt: PLAC ZABAW Adres budowy: Ostrowice dziatka nr 134/7 Inwestor: Gmina Ostrowice Ostrowice Zawartosc projektu: 1. Zaswiadczenia o przygotowaniu zawodowym i przynaleznosci do OIIB projektantow. 2. Oswiadczenie projektantow. 3. Mapa zasadnicza zagospodarowania terenu. 4. Zat^cznik graficzny zagospodarowania. 5. Rysunek strefy bezpieczehstwa dla urzadzen na palcu zabaw. 6. Rysunki podstawowych urzadzen. Projektanci: Mgr inz. arch. M. Krajew?l<i' A/PB/8300/153/83 kolcj Krajewski ^ ' 13 ust. 1 pkt 1 < '.' ^8/3300/153/83 ZP Kwiecieh 2014.

2 OSWIADCZENIE Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany Zagospodarowanie dziatki nr 134/7 " w m. Ostrowice Ostrowice budowa; PLAC ZABAW DLA DZIECI obr. Inwestor: Gmina Ostrowice Ostrowice zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z Art.20 Ustawy Prawo Budowlane. Projektanci: Kwiecieh 2014 upr. 7. 2usl. 1 i ' ^ nr ew. upr. A/PL.:30C.'i5J..':>j ZP

3 ipodarowanja dziafkj skala 1 : 500 dziatka nr 134/7 Ostrowice budowa: plac zabaw dia dzieci 308/ BRIVa BP 131,95 /131.15^ e S68/I2e bet BRIVa 130.5i 1.5 bet ^-65~ 129, Bl 'f _ W ^ , ^, 'f30.33^ Bi ^ V l'^ A /3 SRIVa \ \ ,23, 22,5Ck-.28,22 '2e,J^5^^^ /7 l^ojekt zagbspoaiirowapia budowa: plac zabaw dla dzieci skala 1 : 500^ Ires budowy: Ostrowice dziatka nr 134/7 InwestorilGmina Ostrowice Ostrowice ]^rc^ktant: mgr inz. M. Krajewski A/PB/8300/153/83 Opradowal: J. Koniec UAN/N/7210/763/88 kwiecieh /5 LEGENDA: , urzadzenia placu zabaw strefa-ochronr ogrodzenie placu 1. zestaw nr 2 zjezdzalnia z tunelem ^. bujaki spr^zynowe Sy^karuzela krzyzowa ^ 4.zjezdzalnia tablica do malowania ^tawienia urzqdzeii jak rysunek nr 1 projektu w^ali 1:1Q^0 doj^cie do placu zabaw przez osoby neipetnosprawne ie do placu zabaw z placu szkolnego \ bezpieczehstwa i zabudowy urzadzeh jak rys. nr 1 prbjpk^d ektowana rzedna terenu 6 alternatywnie kosz na odpady 7 alternatywnie ta^ka s 8 tabl^n^^egulamindvya -t. \ '123.77

4 KARTA REJESTRACYJNA mapy dla celow projektowych OBIEKT: Ostrowice Gm. Ostrowice obr. Ostrowice _2.00I3 powiat drawski woj. zachodniopomorskie SKALA 1:500 Uklad wsp6trz^nych:..2000" Poziom odniesienia wysokoici: Kronsztadt Kierownik roboty: inz. Marian Cboroba upr. nr 7875 (U) Afapf do celow projektowych sporzqdzono metodq cyfrowq prty wykorzystaniu: I map) 7-asadnic/ej w skali 1:500 Sckcja: Na mapie do celow projektowych wykazano nastfpujqce uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak Uslugi Geodezyjne i Projektowe int Marian Choroba ^widwin ul. Wojska Poiskiego 4b tel/fax tei. kom., Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: GK.664D W zakresie opracowania znajdujq sif punkty osnowy geodezyjnej podiegajtfce ochronie na podst. art. IS, art. 48 ust I pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nr: Brak Grantee i nr dzialek ewidencyjnych: wg danych WGKiK Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. zdnia S.OS.20I4r Informacje dodatkowe:!. ^res pomiaru 2 Rcdakcja /nak(su /godna? instrukcj4 tcchniczn^ K-1 (PodstawowaMap^i Kraju r.) 3. Mapa nodaje si^ du cumtw projcklouvch w /akreste pomiaru 4. Slopieii kartomeirycznoici mapy do ccl6w projektowych jest zgodn> z prrcpisami instrukcji technicznej K-1 (Podstawowa Mapa Kraju / 1998 r.) 5. Wszwikic Irwalc obickiy budowlane podlcgajq wytyczcniu przez jcdnosik? wjkonawslwa geode7)jnego 6. Nie wyklucza si? istnienia w icrenie rtswniez iltbrojcnia. o kt6r>m brak b>lo inrnrniacji hran/owych 1 nie zostalo odnalezionc u czasie inucntar^ya^:ji gcodez^jnej C'zhrojenie apracowano na podstawie: 1. danych branzowych - z Mter^ B 2. posredniego ustalenia przebiegu aparatur^ eielitrcmagnctyczn^ - z liters A 3. bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery W zwi^zku z tym w cz^sciach 1 i 2 nie gwarantuje si? kompletnosci, a dok(adnos(i polozenia uzbrojenia na mapie nioze bye nizsza od dokfadnosci kariometrycznej mapy «iknudtkgmony^iydt anogrifiukvtf w^tbmttt «>aiet««owza>otiu STAROSTA DRAWSKf 0 7 nm Z up. >8T Riprodukowanie. rozpowszechnlanla (rozpmwadme niniajszago dokuir rn!u wymaga z»zwol»nte. o kt6fym mo'^ w art IS Miwvy z dnia 17 mejn 1989 r, - Pravvo fl«od«y}n» I k:rrtotrbf<cznc (Dz.U r.Nr193, x>z zm.) 07 IS Aktualnosc wtornika na dzieri: 16.04r Kic^-nik^t ^^yj^^ 5»v*/iadectwo MGPil

5 Opis do projektu. Dziatka na ktorej projektuje si^ plac zabaw dla dzieci jest wtasnosciq Gminy Ostrowice przy zespole szkot Ostrowice. Teren na dziatce potozony w niewieikiej odiegtosci od budynku szkoty. Cz^sc dziatki na ktorej projektuje si^ plac zabaw posiada nawierzchni^ gruntow^ porosni^tg trawq. Teren o znacznym spadku do 20 % w kierunku ptd-wsch. Plac na ktorym projektuje si^ plac zabaw jest o nawierzchni ziemnej, porosni^ty trawg i chwastami ze znaczn^ roznicg wysokosci, wymaga niwelacji. Powierzchnia projektowana pod plac zabaw 200,00 m"^. Catkowita powierzchnia dziatki ok m^. Projekt zagospodarowania placu. Zakres robot; 1. Niwetacja terenu - wyrownanie poziomu terenu. Usun^c humus na gt^bokosc 0,40 m. Gt^bokosc 0,40 m jest przyj^t^ gt^bokosciq sredni^ dla terenu. Grunt zepchnqc na skarp^ z rz^dn^ wysokosci terenu 128/ Wykonanie podktadu z pospotki i kostki betonowej POLBRUK pod wtasciw^ nawierzchni^ bezpieczn^ przy urzqdzeniach o upadku z wysokosci powyzej 1,00 m za zachowanie spadku 0,5% w kierunku ptdwsch. Na pozostatej powierzchni palcu zabaw wykonac - podktad z pospotki 0 grubosci do 20 cm, piasek ubity warstwami co 5 cm grubosc warstwy po zag^szczeniu 15 cm. Na catej powierzchni placu spadek w kierunku ptd-wsch 0,5%. 3. Wykonanie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego ocynkowanego z furtkg na stupkach z rur stalowych osadzonych w stopach betonowych w gruncie. Nalezy wykonac ogrodzenie studzienki kanalizacji sanitarnej 128,86/126/84. Ogrodzenie wykonac po kwadracie l,00xl,00m. 4. Wyznaczenie miejsca na urzadzenia placu zabaw. 5. Montaz urzadzeh. 6. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla upadku z wysokosci powyzej 1,00 m, urzadzenia oznaczone w zat^czniku i projekcie zagospodarowania numerami 1 i 4. Nawierzchni^ wykonac w granicach strefy bezpieczenstwa. Projektowane urzadzenia placu zabaw. 1. Zjezdzalnia z tunelem kpl Karuzela krzyzowa kpl Zjezdzalnia z drabinkg kpl Bujaki na spr^zynach /spr^zynowiec/ kpl Zestaw do malowania kpl 1 >

6 6. Ogrodzenie 59,00 m i furtka 1,00 m + studzienka. 7. Nawierzchnia placu - bezpieczna w kolorze zielonym, pozostata nawierzchnia naturalna piaskowa. Uwaga: wszystkie urzadzenia zamontowane na palcu zabaw musz^ posiadac swiadectwa zgodnosci z wymogami tego typu urzadzeh i wtasciwe oznakowania. Inwestor powinien zazgdac od Wykonawcy przedstawienia dokumentow przed ich zamontowaniem. Nie wolno montowac urzadzeh bez dopuszczenia Ich do uzytku jako wyposazenle placow zabaw dla dzieci. Na zatqczniku graficznym - rysunek zagospodarowania terenu wyznaczono miejsce lokalizacji urzadzen i oznaczono strefy bezpieczehstwa. Strefy te musz^ bye bezwzgiednie zachowane. Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcji montazu ktora musi bye zatqczona do wyposazenia a opracowana przez producenta. Urzadzenia muszq bye tak zabudowane aby nie stanowify zagrozenia dla ich uzytkownikow i osob przebywajqcych w ich sqsiedztwie. Po zabudowie urzadzeh w widocznym miejscu umiescic instrukcje bezpiecznego ich uzytkowania. Urzadzenia - materiaty: ^ Drewno ~ iglaste selekcjonowane w postaci okrqgiakow, polokrqglakow o srednicy od 50 mm do 140 mm lub beiki kwadratowe 0 wymiarach 95mmx95mm r Dodatkowe wybarwienie i impregnacja barwna w kolorach. r- Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane i malowane proszkowo. r- Zjezdzalnie z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych odpornych na dziaianie czynnikow atmosferycznych i mechanicznych f Siatka o oczkach 50x50 mm z drutu stalowego ocynkowanego o grubosci 2,8 mm, stupki z rury o srednicy 50 mm malowane przeciwrdzewnie r- Fundamenty z betonu B20 do gt^bokosci 0,80 m ^ Ogrodzenie - projektuje siq ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o wys. 1,00 m furtka o szerokosci 1,00m Mozna zamontowac urzadzenia wyposazenia placu zabaw innego producenta pod warunkiem; b^d^ to urzadzenia tego samego rodzaju I wymiarow oraz wymiary stref bezpieczehstwa b^d^ takie same, b^d^ posiadac stosowne i aktualne swiadectwa bezpiecznego uzytkowania I bqd^ dopuszczone do montazu na placach zabaw dla dzieci. Charakterystyka urzadzen: Drewno odporne na czynniki atmosferyczne, grzyby i owady, zastosowana impregnacja cisnieniowo-prozniowej t

7 > impregnacja bezchromowa ^ t* Farby bezotowiowe Nakr^tki srub wpuszczone w drewno i zaslepione > Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w strefach bezpieczenstwa urzadzen 1 i 4, na podktadzie z kostki betonowej. < Wszystkie materiaty oraz podzespoty takie jak; farby, sruby oraz elementy zabezpieczajqce musz^ posiadac wymagane atesty J* Osadzenie konstrukcji w podtozu na gt^bokosc 0,80 m tqcznie z zabetonowaniem. UWAGA!!! Nalezy w miejscu widocznym przy wejsciu na plac zabaw umiescic tablic^ informacyjn^ z regulaminem placu zabaw i bezpiecznego korzystania z urzadzeh. Zgodnie z wytycznymi Urz^du Gminy nie projektuje siq. c c Kosz na odpady tawki Elementy te mozna zamontowac we wtasnym zakresie jako elementy matej architektury. Jan Koniec 5 ust. 2 i 13 usi.^^kfl.r UANiN/Tz-ioneiianrAy Swidwin, Wojska PolsMega 4 ^Mo-.-.; Krajewski I

8 INFORMACJA Bezpieczehstwa i Ocfirony Zdrowia Budowa: Plac zabaw dla dzieci Adres budowy: Ostrowice dziafl<a nr 134/7 Inwestor: Gmina Ostrowice Ostrowice Kwiecieh 2014

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo