Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r."

Transkrypt

1 poradnik

2 Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st. Warszawy Redakcja: Marta Widz Konsultacje do rozdzia ów 1, 3, 4: Beata Burchardt, Agnieszka Majka-Wid ak, Irena Gudowska, Jan Getka, Artur Zozuliƒski, Iwona J drychowska-klimczak, Anna Borecka, Teresa B ach, Katarzyna Wrotek, Dominika Nieduszyƒska, Agnieszka Wernikowska Konsultacje do rozdzia u 2: Justyna Majecka- elazny, Marcin Bednarski, Grzegorz D bski Konsultacje prawne: Maria M otkowska, Damian Poznaƒski Korekta: Maria Gajda Rysunki: Anna P aza Zdj cia: Marek Kosmala Opracowanie graficzne, sk ad i amanie: KAROM sp. z o.o. Druk i oprawa: KAROM sp. z o.o Góra Kalwaria, ul. Dominikaƒska 9 ISBN Warszawa 2008

3 Marek Kosmala jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych? poradnik

4 Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych ROZDZIA 1. Planowanie i projektowanie placu zabaw Planowanie placu zabaw Wst p Uwarunkowania prawne Zapotrzebowanie na place zabaw i ich wielkoêç Lista pytaƒ kontrolnych Plac zabaw i otoczenie Nie budujmy dzieci cych gett Ogrodzenie placów zabaw Plac zabaw nigdy nie jest samotnà wyspà WejÊcie na plac zabaw Lista pytaƒ kontrolnych Projekt placu zabaw Czy warto zamawiaç projekt placu zabaw? Zakres i forma projektu budowlanego Jak oceniaç projekty placów zabaw? Lista pytaƒ kontrolnych Nawierzchnie placów zabaw Rola i znaczenie nawierzchni na placach zabaw Wymagania stawiane nawierzchniom Nawierzchnie z materia ów luênych amortyzujàce upadki Lista pytaƒ kontrolnych RoÊlinnoÊç na placu zabaw Znaczenie roêlin na placu zabaw RoÊliny polecane na place zabaw RoÊliny niepo àdane na placu zabaw Lista pytaƒ kontrolnych Sprz t do zabaw i pozosta e wyposa enie wybór form zabawowych Cechy sprz tu do zabaw Lista pytaƒ kontrolnych ROZDZIA 2. Organizacja post powania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt i wykonanie placu zabaw Organizacja post powania o udzielenie zamówienia publicznego

5 Spis treêci 2.2. Zasady formu owania kryteriów oceny ofert Kryteria oceny ofert Rodzaje kryteriów i ich waga Najwa niejsze zasady przy formu owaniu kryteriów oceny ofert podsumowanie Lista pytaƒ kontrolnych ROZDZIA 3. Budowa placu zabaw Uczestnicy procesu budowlanego Monta i instalacja sprz tu do zabaw Lista pytaƒ kontrolnych ROZDZIA 4. Eksploatacja placu zabaw Trójstopniowy system kontroli Regularna kontrola przez ogl dziny Kontrola funkcjonalna Coroczna kontrola podstawowa Plan kontroli Lista pytaƒ kontrolnych (checklist) Arkusze oceny do identyfikacji zagro eƒ Lista pytaƒ kontrolnych Dziesi ç najbardziej niebezpiecznych i najcz Êciej wykrywanych nieprawid owoêci na placach zabaw Podsumowanie dekalog ROZDZIA 5. U yteczne adresy organizacji zajmujàcych si placami zabaw Wykaz instytucji certyfikujàcych urzàdzenia na place zabaw Inne wa ne i przydatne adresy ZA ÑCZNIKI S owniczek Informacja prawna Formularze Wykaz norm Propozycje piktogramów do regulaminu placu zabaw

6 ROZDZIA 1. Planowanie i projektowanie placu zabaw Ryc. 1. Wyroby oznaczone tym znakiem sà zgodne z europejskimi normami 1.1. Planowanie placu zabaw Wst p Potrzeba zabawy jest niezb dnà dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Ciàgle byç powa nym, nieustannie pracowaç aden cz owiek nie zdo a. Zm czone cia o wymaga odpoczynku. Zm czony umys szuka wytchnienia, a dusza pragnie weso oêci. Dr Henryk Jordan ( ) Te s owa wypowiedziane ponad 100 lat temu przez doktora H. Jordana dobrze ilustrujà potrzeb zajmowania si zabawà dziecka. Dla ma ego cz owieka nie ma nic wa niejszego ni zabawa. Znaczy ona tyle, ile dla nas praca i nauka. Czy nasze dzieci majà odpowiednie warunki do wartoêciowej i atrakcyjnej zabawy w miejscu zamieszkania? Czy proponowane przez nas doros ych place zabaw sà wystarczajàco liczne i bezpieczne dla ma ych u ytkowników? W ciàgu ostatnich kilkunastu lat stan naszych placów zabaw znacznie si poprawi, chocia ciàgle jeszcze w ca ej Warszawie sà dziesiàtki, jeêli nie setki takich obiektów, które ze wzgl du na zagro enie bezpieczeƒstwa i niskà atrakcyjnoêç dla dzieci powinny byç natychmiast zmodernizowane. Ale jak to zrobiç? Czy warto na przyk ad zamówiç profesjonalny projekt placu zabaw, czy mo e lepiej za te pieniàdze kupiç o jedno urzàdzenie wi cej lub wymieniç nawierzchni? Czy warto kupiç wi cej tanich urzàdzeƒ w lokalnej spó ce, czy te mo e mniej dro szych w renomowanej firmie? Jak oceniaç sprz t do zabawy? Na te i podobne pytania odpowiada ten poradnik Uwarunkowania prawne Po wejêciu Polski do Unii Europejskiej zacz y obowiàzywaç unijne zasady wprowadzania wyrobów na rynek. Zgodnie z nimi to producent ma obowiàzek potwierdziç zgodnoêç wyrobu z wymaganiami dyrektyw lub norm zharmonizowanych. Potwierdza to wystawiona przez niego deklaracja zgodnoêci oraz umieszczony na wyrobie znak CE 1 (ryc. 1) upowa niajà one producenta do wprowadzenia wyrobu na rynek. Zgodnie z obowiàzujàcà ustawà z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoêci 2 certyfikacja wyposa enia placów zabaw na zgodnoêç z normami nie jest obowiàzkowa, podobnie jak nie jest obowiàz- 1 Znak CE bywa ró nie t umaczony albo jako Communité Européen, czyli Wspólnota Europejska, albo Conformite Europeenne (zgodny z Unià Europejskà). Oznakowanie CE informuje, e wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi okreêlonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie (hen). 2 Dz.U. Nr 166, poz

7 Planowanie i projektowanie placu zabaw kowe stosowanie Polskich Norm. Reguluje to aktualna ustawa o normalizacji z 12 wrzeênia 2002 r. 3 Wyjàtkiem od regu y sà szko y i placówki podlegajàce Ministerstwu Edukacji i Nauki, które majà obowiàzek nabywaç produkty z certyfikatem. Ujmuje to rozporzàdzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko ach i placówkach 4. W pozosta ych przypadkach to bezpoêredni odbiorcy (inwestorzy, zleceniodawcy, zarzàdcy, administratorzy obiektów) decydujà, czy chcà wyposa yç plac zabaw w sprz ty z certyfikatem zgodnoêci z normami potwierdzonym przez uprawnionà do tego instytucj, czy te nie. JeÊli inwestor (zarzàdca) nie wymaga certyfikatów, bierze na siebie odpowiedzialnoêç za bezpieczeƒstwo bawiàcych si dzieci. Zgodnie z prawem sam producent mo e wystawiç deklaracj zgodnoêci wyrobu z normami. Dotyczy to jednak tylko pojedynczego, dostarczonego przez niego wyrobu i oczywiêcie producent ponosi za niego odpowiedzialnoêç. Nad akredytacjà wyrobów czuwa Polskie Centrum Akredytacji (PCA), natomiast organizowaniem i nadzorowaniem systemu badaƒ i certyfikacji zajmuje si mi dzy innymi Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji. Obecnie certyfikacjà sprz tu sportowego i rekreacyjnego zajmujà si dwie akredytowane jednostki certyfikujàce. Sà to: Zak ad Certyfikacji COBRABID-BBC sp. z o.o., Warszawa, ul. ucka 13 (www.cobrabid.com.pl), który wyda do tej pory oko o 250 certyfikatów na urzàdzenia i nawierzchnie stosowane na placach zabaw; oraz Zespó Certyfikacji przy Instytucie Sportu, Warszawa, ul. Trylogii 2/16 (www.insp.waw.pl). Zespó ten wyda do tej pory oko o 100 certyfikatów na urzàdzenia i nawierzchnie zabawowe. Wykaz wydanych certyfikatów mo na znaleêç na stronach internetowych obu wymienionych instytucji. Warto dodaç, e w myêl omawianej ustawy dobrowolnà certyfikacjà obj te sà wszystkie wyroby. Wystàpiç o nià mo e jedynie producent lub importer. Wnioskodawca mo e si staraç o jeden z kilku rodzajów certyfikatów: zgodnoêci z wymienionà w certyfikacie normà lub przepisem, uprawniajàcy do oznaczania wyrobu znakiem zgodnoêci z Polskà Normà; oraz w trybie dobrowolnym na znaki: bezpieczeƒstwa B, jakoêci Q i ekologiczny E, a tak e na certyfikacj us ug. W praktyce mo na spotkaç dwa rodzaje certyfikatów dotyczàcych wyposa enia placów zabaw: Certyfikat Bezpieczeƒstwa (B stosowany przed przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej) i Certyfikat ZgodnoÊci z Normami (CE po wejêciu naszego kraju do UE). Pod wzgl dem merytorycznym nie ró nià si one niczym poza nazwà. Normalizacja w dziedzinie placów zabaw Producent, otrzymujàc certyfikat, ma pewnoêç, e jego produkt spe nia wymagania norm. JeÊli inwestor (zarzàdca) nie wymaga certyfikatów, bierze na siebie odpowiedzialnoêç za bezpieczeƒstwo bawiàcych si dzieci Ryc. 2. Znak bezpieczeƒstwa B oznacza, e wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi 3 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz Dz.U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r. 5

8 Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych Do placów zabaw dla dzieci odnoszà si w Polsce dwie normy. Pierwsza siedmioarkuszowa dotyczy wyposa enia 5, druga jednoarkuszowa 6 obejmuje wymagania bezpieczeƒstwa stawiane nawierzchniom. Sà to normy europejskie, które zosta y ustanowione równie jako polskie oznaczone symbolem PN-EN. Ustawa ta zbli y a polski system normalizacji do rozwiàzaƒ przyj tych powszechnie w krajach Unii Europejskiej. Spraw placów zabaw reguluje tak e rozporzàdzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie 7. Przede wszystkim paragraf 40 tego rozporzàdzenia mówi o tym, e w zespole budynków wielorodzinnych obj tych jednym pozwoleniem na budow nale y, stosownie do potrzeb u ytkowych, przewidzieç placyki zabaw dla dzieci najm odszych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdowaç si na terenie biologicznie czynnym, je eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. JednoczeÊnie zaznacza si tam, e nas onecznienie placyku zabaw dla dzieci powinno wynosiç co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 wrzeênia) w godzinach W zabudowie Êródmiejskiej dopuszcza si nas onecznienie nie krótsze ni 2 godziny. I dalej stwierdza si, e odleg oêç placów zabaw od linii rozgraniczajàcych ulic od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosiç co najmniej 10 m. Rozporzàdzenie to okre- Êla tak e minimalnà odleg oêç placu zabaw dzieci cych oraz boisk dla dzieci i m odzie- y od parkingów. W zale noêci od wielkoêci parkingu powinna ona wynosiç 7 m (dla parkingów do 4 stanowisk), 10 m (od 5 do 60 stanowisk) lub 20 m (dla parkingów wi kszych ni 60 stanowisk) Zapotrzebowanie na place zabaw i ich wielkoêç Przy obliczaniu zapotrzebowania na te obiekty na ogó przyjmuje si, e na jednego mieszkaƒca osiedla powinno przypadaç oko o 2 m 2 placów zabaw. Wynika stàd, e na osiedlu zamieszkanym przez 500 osób nale y przewidzieç plac zabaw o powierzchni oko o 1000 m 2. Projektujàc tereny zabaw dla dzieci, wi kszoêç autorów przyjmuje przeci tnà frekwencj 200 osób na hektar, czyli oko o 50 m 2 na jedno dziecko. WielkoÊç projektowanego obiektu powinna uwzgl dniaç spodziewanà liczb u ytkowników. A zatem w zale noêci od potrzeb spo ecznych i obliczonej wielkoêci obiektów nale y przewidzieç odpowiedni program dla spodziewanej liczby dzieci wraz z opiekunami Lista pytaƒ kontrolnych Planujàc plac zabaw, dobrze jest zebraç informacje o najbli szej okolicy odpowiedzieç sobie na nast pujàce pytania: Czy jest zapotrzebowanie na plac zabaw? Jaka jest odleg oêç (czas dojêcia, dojazdu) do najbli szych placów zabaw i dla dzieci w jakim wieku sà one przeznaczone? 5 PN-EN do 7. 6 PN-EN Dz.U rozporzàdzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r.). 6

9 Planowanie i projektowanie placu zabaw Czy mieszkaƒcy nastawieni sà pozytywnie do pomys u powstania placu? Czy ewentualnie mo na zmieniç ich negatywne nastawienie? Czy znana jest struktura demograficzna okolicznych mieszkaƒców potencjalnych u ytkowników planowanego obiektu? ogólna liczba mieszkaƒców, liczba dzieci najm odszych do 3 lat, liczba dzieci m odszych (w wieku przedszkolnym) od 4 do 6 lat, liczba dzieci w wieku szkolnym m odszym od 7 do 12 lat, liczba dzieci w wieku szkolnym starszym powy ej 12 lat. Jaka jest najcz Êciej spotykana zabudowa w okolicy? wille, luksusowe domy wielorodzinne (apartamenty), domy jednorodzinne z ogrodami, domy wielorodzinne, du e osiedle mieszkaniowe blokowiska, zabudowa czynszowa. Czy w pobli u znajdujà si instytucje oêwiatowe? przedszkole, szko a podstawowa, gimnazjum, szko a Êrednia, dom dla dzieci niepe nosprawnych/dom dziecka. Czy istniejà inne mo liwoêci sp dzania wolnego czasu? w pobli u sà wi ksze obszary naturalne: las, park, àki do zabawy, Êcie ki, na których mo na si bawiç, ogólnie dost pne obiekty sportowe, stadiony, hale gimnastyczne, kluby sportowe, kàpieliska, prywatne place zabaw, strze one place zabaw, farma dla dzieci, ogród zoologiczny dla dzieci, z omowiska, wysypiska Êmieci, ruiny, sk adowiska i magazyny, opuszczone gospodarstwa, stare fabryki. W za àczniku na str. 60 podano wykaz aktów techniczno-prawnych, które dotyczà placów zabaw lub ÊciÊle wià à si z tym tematem, cytowanych w niniejszym opracowaniu (w rozdziale 5 podano, gdzie mo na kupiç normy i si z nimi zapoznaç) Plac zabaw i otoczenie Nie budujmy dzieci cych gett Jak wiadomo, dzieci bawià si nie tylko na placach zabaw. Najlepiej czujà si na terenach dzikich, nieurzàdzonych, cz sto niebezpiecznych i niemal ca kowicie pozostajàcych poza kontrolà osób doros ych (ryc. 3): na parkingach, drogach, placach budowy, w opuszczonych gospodarstwach, barakach, nieu ytkach, zagajnikach, sadach itp. Dlatego organizujemy dzieciom zast pcze Êrodowiska zabaw, które w gruncie rzeczy sà substytutami ich ulubionych miejsc. Aby zapewniç bezpieczeƒstwo i ochron przed psami 7

10 Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych Ryc. 3. Dziki plac zabaw urzàdzony przez dzieci Zamiast wybiegów dla dzieci budujmy wybiegi dla naszych psów i kotów Ryc. 4. Wa y wokó placu zabaw obsadzone roêlinnoêcià i kotami, grodzimy place p otem i siatkà. Nie oznacza to jednak, e place zabaw majà byç zamkni tymi dzieci cymi gettami ca kowicie izolowanymi od otoczenia. Nie powinny one przypominaç wybiegów dla dzikich zwierzàt w ogrodzie zoologicznym. A zatem zamiast wybiegów dla dzieci budujmy wybiegi dla naszych psów i kotów. Nigdzie nie jest powiedziane, e plac zabaw musi byç szczelnie ogrodzonym, p askim, pokrytym twardà nawierzchnià prostokàtem czy kwadratem. Z kilkoma tradycyjnymi urzàdzeniami zapewniajàcymi dzieciom ciàgle te same formy aktywnoêci: huêtanie, kr cenie si w kó ko, wspinanie na drabinki i ewentualnie zeêlizgiwanie si ze zje d alni. Powinien on raczej przypominaç ulubione przez dzieci, dzikie, poroêni te bujnà roêlinnoêcià pagórkowate tereny. Bezpieczeƒstwo naszych dzieci lepiej jest zapewniç przez w aêciwà lokalizacj placu zabaw (z zachowaniem odpowiednich odleg oêci od ulic, parkingów i Êmietników) ni przez szczelne ogrodzenie. Funkcje typowego ogrodzenia mo- e równie dobrze spe niaç odpowiednio ukszta towany teren wokó placu, na przyk ad poroêni te roêlinnoêcià wa y ziemne (ryc. 4). Tworzà one kameralny klimat, zabezpieczajà przed nag ym wybiegni ciem dziecka na jezdni lub parking, ale tak e s u à do zabawy. Zimà do jazdy na sankach i nartach, latem zaê do jazdy na rowerkach i deskorolkach Ogrodzenie placów zabaw W warunkach miejskich, ze wzgl du na brak odpowiedniej przestrzeni, najlepszym rozwiàzaniem jest takie ogrodzenie placów zabaw (ryc. 5a i b), które zapewni dzie- 8

11 Planowanie i projektowanie placu zabaw Ryc. 5a. WejÊcie na plac zabaw w parku Krasiƒskich ciom w aêciwe warunki sanitarno-higieniczne i bezpiecznà zabaw. Ogrodzenie uniemo liwia a przynajmniej ogranicza wst p zwierzàt na plac zabaw, wyklucza te wtargni cie dziecka na ulic lub Êcie k rowerowà. Utrudnia wjazd rowerzystów i innych pojazdów. Aby spe nia o swoje zadania, ogrodzenie musi byç: bezpieczne bez ostrych, wystajàcych zakoƒczeƒ. Powinno uniemo liwiaç zakleszczenie cz Êci cia a dziecka8 i wspinanie si po nim; wysokie przynajmniej 1 m. Nie ogranicza wtedy widocznoêci i zabezpiecza przed dost pem wi kszoêci zwierzàt; Ryc. 5b. Interesujàcy przyk ad bezpiecznego ogrodzenia placu zabaw Ryc. 6. Ogrodzenie nale y zaopatrzyç w bram w celu atwej wymiany piasku w piaskownicy 8 Porównaj wymagania zawarte w normie PN-EN

12 Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych Ryc. 7. WejÊcie w formie labiryntu zaopatrzone w furtki lub bramki z kratà zapobiegajàcà dost powi zwierzàt 9 ; wyposa one w bram. Powinno ono równie umo liwiaç atwy demonta w celu wymiany piasku w piaskownicy i na polu piaskowym (ryc. 6) Plac zabaw nigdy nie jest samotnà wyspà Jest on elementem wi kszej ca oêci. Âwie o oddany kusi nowoêcià i przyciàga uwag dzieci nie tylko z sàsiedztwa, ale tak e z dalszych dzielnic miasta. Nowo otwarty plac zabaw mo e tak e wywo aç protesty mieszkaƒców, g osy sprzeciwu, àdania jego likwidacji. Dobry projekt mo e jednak w znacznym stopniu zniwelowaç ucià liwoêci zwiàzane z placem zabaw. Czasem wystarczy wyciszajàca bujna roêlinnoêç i przeniesienie niektórych ucià liwych funkcji na inne pobliskie obiekty, na przyk ad boiska szkolne WejÊcie na plac zabaw Na placu zabaw najbardziej niebezpieczne sà okolice wejêcia. Zaaferowane zabawà dzieci szczególnie najm odsze bywajà bardzo dynamiczne i tracà zdolnoêç panowania nad swoimi odruchami. Maluch, skàdinàd ostro ny i rozwa ny, potrafi w pogoni za toczàcà si pi kà lub uciekajàcym psem z impetem wybiec na oêlep z bramy wprost na jezdni. Ryc. 8. WejÊcie na plac zabaw zabezpieczone kratà typu stop-dog Dlatego okolice wejêcia na plac zabaw, zw aszcza sàsiadujàcy z jezdnià, nale y tak zaprojektowaç, aby dzieci musia y zwolniç i ominàç przeszkody. Najcz Êciej ustawia si w tym celu barierki ochronne, które tworzà rodzaj labiryntu zmuszajàcego dzieci do zwolnienia i omini cia przeszkody (ryc. 7). WejÊcia na plac zabaw dobrze jest te zabezpieczaç furtkami wyposa onymi w kraty typu stop-dog (ryc. 8), chroniàce miejsce zabaw przed psami. 9 Porównaj rozdzia

13 Planowanie i projektowanie placu zabaw Lista pytaƒ kontrolnych Jakie jest po àczenie komunikacyjne z placem zabaw? Czy istniejà bezpieczniejsze drogi dojêcia do placu ni obecnie u ywane? Czy u ytkownikom sà znane drogi dojêcia na plac zabaw (tak jak do przedszkola, szko y, na zakupy)? Czy u ytkownicy w drodze na plac zabaw muszà pokonywaç jakieê utrudnienia, np. drog o du ym nat eniu ruchu, lini kolejowà, kana, rzek, tereny przemys owe? W jaki sposób droga jest zabezpieczona? Jakie zabezpieczenia (p oty, mury, schody, mosty, urzàdzenia pulsujàce, znaki drogowe, wydzielone Êcie ki dla pieszych) powinny zostaç zainstalowane? Czy mia y miejsce wypadki komunikacyjne zwiàzane z obecnoêcià placu zabaw? 1.3. Projekt placu zabaw Czy warto zamawiaç projekt placu zabaw? Z ca à pewnoêcià warto. Nikogo nie trzeba przekonywaç o korzyêciach p ynàcych z projektu zamówionego u profesjonalistów. Zlecanie wykonania projektu placu zabaw producentom karuzel i przeplotni jest równie nierozsàdne jak powierzanie w asnego zdrowia handlowcom lub producentom aspiryny czy penicyliny. Przede wszystkim dlatego, e firmy handlowe i producenci rzadko zatrudniajà architektów i architektów krajobrazu, którzy profesjonalnie trudnià si kszta towaniem przestrzeni. Nawet zaê jeêli majà takich fachowców, to zazwyczaj preferujà oni urzàdzenia do zabaw, którymi handluje lub które produkuje dana firma. Nie trzeba chyba dodawaç, e nie zawsze sà to urzàdzenia najlepsze i najtaƒsze. Poza tym plac zabaw to nie tylko urzàdzenia. To przede wszystkim przestrzeƒ o zró nicowanej rzeêbie poroêni ta urozmaiconà roêlinnoêcià. Nie wystarczy ustawiç obok siebie kilku choçby najatrakcyjniejszych urzàdzeƒ do zabaw, aby stworzyç miejsce ciekawej, bezpiecznej i wartoêciowej zabawy. Zbyt cz sto przyk adamy nadmiernà wag do urzàdzeƒ, zapominamy, e dzieci najlepiej si bawià, nie korzystajàc ze sprz tu do zabaw. Ponadto place zabaw tworzone bez profesjonalnie przygotowanego projektu sà dzie em przypadku, improwizacji i rozwiàzaƒ prowizorycznych. W projekcie zak ada si przede wszystkim, e plac zabaw to obiekt przemyêlany, wielofunkcyjny, z okreêlonà wizjà spo- eczno-wychowawczà, nawiàzujàcy do najlepszych tradycji i doêwiadczeƒ krajowych. Nie bez znaczenia jest równie to, e plac zabaw powinien byç solidnie zrobiony, odporny na zniszczenia i wandalizm. Wykonanie projektu warto powierzyç osobie, która ma ju pewne doêwiadczenie w projektowaniu tego typu obiektów, a nawet zdoby a w tej dziedzinie jakieê na- Zbyt cz sto przyk adamy nadmiernà wag do urzàdzeƒ, zapominamy, e dzieci najlepiej si bawià, nie korzystajàc ze sprz tu do zabaw 11

14 Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych grody lub wyró nienia. Dobrze, jeêli jest to ktoê polecony nam przez administracj, sàsiednià spó dzielni lub w adze samorzàdowe, kto mo e przedstawiç referencje. Profesjonalny projektant, przyst pujàc do dzie a, poprosi nas o kilka informacji. Przede wszystkim b dzie chcia wiedzieç, kim sà przyszli u ytkownicy i ilu ich b dzie. OczywiÊcie b dzie te potrzebowa odpowiednich dokumentów (np. opinii geotechnicznej niezb dnej do w aêciwego zaprojektowania konstrukcji dróg, fundamentów pod urzàdzenia lub altan ), rysunków i planów (takich jak: mapa zasadnicza terenu opracowania, inwentaryzacja roêlin, informacje o glebie). Spyta nas te, jakie sà nasze oczekiwania w stosunku do planowanego placu zabaw, jak d ugo ma on byç eksploatowany, a przede wszystkim, ile jesteêmy w stanie na niego wydaç. Do obowiàzków projektanta nale y: uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnieƒ oraz sprawdzenie rozwiàzaƒ projektowych; wyjaênianie wàtpliwoêci dotyczàcych projektu i zawartych w nim rozwiàzaƒ; uzgadnianie dokumentacji technicznej; sprawowanie, na wniosek inwestora, nadzoru autorskiego nad realizacjà. Nadzór polega na kontroli zgodnoêci wykonywanych prac budowlanych z projektem; dostosowanie urzàdzeƒ zabawowych do nat enia u ytkowania oraz stopnia wandalizmu Zakres i forma projektu budowlanego Zamówiony projekt placu zabaw powinien byç przygotowany w dwóch etapach. Najpierw opracowuje si koncepcj placu zabaw, a dopiero potem po jej zatwierdzeniu projekt budowlany. Szczegó owy zakres i form projektu budowlanego okreêla rozporzàdzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. 10 Projekt budowlany jest podstawà do wydania decyzji o pozwoleniu na budow. Rozporzàdzenie nie okreêla zakresu opracowaƒ projektowych poprzedzajàcych przygotowanie projektu budowlanego. Dobra koncepcja powinna zawieraç nie tylko plan placu zabaw, ale tak e program obiektu, schemat funkcjonalno-przestrzenny, a przede wszystkim wizualizacje wa niejszych fragmentów placu oraz przekroje przez teren opracowania. Projekt budowlany sk ada si z dwóch cz Êci: projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wyników badaƒ geotechnicznych. Musi on byç opracowany w j zyku polskim z zachowaniem zasad wymiarowania oraz oznaczeƒ graficznych i literowych okreêlonych w Polskich Normach lub innych objaênionych w legendzie. Projekt zagospodarowania dzia ki lub terenu Zgodnie z omawianym rozporzàdzeniem projekt zagospodarowania dzia ki lub terenu powinien zawieraç cz Êç opisowà oraz cz Êç rysunkowà sporzàdzonà na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Cz Êç opisowa powinna okreêlaç m.in. istniejàcy stan zagospodarowania z omówieniem przewidywanych w nim zmian (adaptacji i rozbiórek), które pos u y do uzupe nienia cz Êci rysunkowej. Cz Êç rysunkowa powinna okreêlaç m.in.: orientacj po o enia dzia ki lub terenu w stosunku do sàsiednich terenów i stron Êwiata; 10 Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Dz.U

15 Planowanie i projektowanie placu zabaw granice dzia ki budowlanej lub terenu, usytuowanie istniejàcych i projektowanych obiektów budowlanych, charakterystycznych rz dnych, wymiarów i wzajemnych odleg oêci obiektów budowlanych i urzàdzeƒ budowlanych; ukszta towanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejàcego, a w razie potrzeby charakterystyczne rz dne i przekroje pionowe terenu; uk ad zieleni, z oznaczeniem istniejàcego zadrzewienia podlegajàcego adaptacji lub likwidacji, oraz projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; uk ad sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przy àczami do odpowiednich sieci zewn trznych i wewn trznych oraz urzàdzeƒ budowlanych (wodociàgowych, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych), okreêlajàcy sposób odprowadzania wód opadowych; uk ad linii lub przewodów elektrycznych (oêwietlenie obiektu) i telekomunikacyjnych (telefon) oraz zwiàzanych z nim urzàdzeƒ technicznych. Dane te mogà byç zamieszczone na dodatkowych rysunkach, je eli poprawi to czytelnoêç projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu. Projekt powinien byç czytelny, sporzàdzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkoêci obiektu lub zamierzenia budowlanego Jak oceniaç projekty placów zabaw? Oceniajàc projekt placu zabaw, warto odpowiedzieç sobie na kilka podstawowych pytaƒ: Czy spe ni nasze oczekiwania co do potrzeb i wieku przysz ych u ytkowników? Powinien on uwzgl dniaç rzeczywiste potrzeby dzieci w wieku obkowym, przedszkolnym oraz szkolnym m odszym (od 1 do 12 lat). Nie oznacza to jednak, e na placach zabaw nie b dà przebywa y dzieci starsze, a nawet m odzie. Nale y tak- e pami taç o opiekunach dzieci do lat 7. Czy projektowany obiekt spe nia kryteria idealnego placu zabaw z punktu widzenia dzieci, rodziców i pedagogów? R rodzice Dz dzieci P pedagodzy A atrakcyjnoêç B bezpieczeƒstwo R rozwijajàce wszechstronnie TPZ tradycyjne place zabaw DzPZ dzikie, nieurzàdzone place zabaw EPZ edukacyjne place zabaw IPZ idealny plac zabaw Ryc. 9. Trójkàt idealnego placu zabaw 13

16 Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych Zaleca si obecnie, aby place zabaw by y dzielone nie wed ug grup wieku, ale wed ug rodzajów zabaw Z punktu widzenia rodziców i dzieci idealny plac zabaw powinien charakteryzowaç si trzema cechami (ryc. 9). Po pierwsze, powinien byç ca kowicie bezpieczny, po drugie, atrakcyjny, i po trzecie, wszechstronnie rozwijajàcy dzieci. Do wszechstronnego rozwoju du à wag przyk adajà tak e wychowawcy i psychologowie dzieci cy. OczywiÊcie dla inwestora i administracji liczà si tak e: trwa oêç i solidnoêç oraz niskie koszty konserwacji i eksploatacji placu zabaw. Najbardziej istotne sà jednak trzy pierwsze cechy, którymi powinno si odznaczaç wyposa enie placów zabaw: urzàdzenia, nawierzchnie i ogrodzenie. Czy program obiektu umo liwia dzieciom jak najwi kszà aktywnoêç w asnà? Czy dzieci b dà mog y manipulowaç przy urzàdzeniach zabawowych i przekszta caç obiekt, czy te skazane sà jedynie na gotowe wzory urzàdzeƒ? Plac zabaw powinien w jak najwi kszym stopniu sprzyjaç przejawom aktywnoêci w asnej dziecka. Psychologowie uwa ajà, e jest ona nie tylko jednym z wewn trznych warunków rozwoju psychicznego, ale tak e niezb dnym wyznacznikiem procesów rozwoju. Obiekty umo liwiajàce dzieciom przekszta cenia budow zamków z piasku, zabaw z wodà, plecenie wianków z kwiatów, zabaw w sklep lub teatr sà zdecydowanie atrakcyjniejsze i bardziej wartoêciowe dla ich wszechstronnego rozwoju. Oko o 10% spo eczeƒstwa to osoby niepe nosprawne. Równie dzieci niepe nosprawne majà prawo do zabawy na Êwie ym powietrzu. Powinny si one bawiç razem z dzieçmi zdrowymi na tym samym terenie. Na szcz Êcie ro- Ênie zainteresowanie placówkami integracyjnymi. Tereny zabaw to miniatura Êwiata i doros ego spo eczeƒstwa. Uczà one dzieci wspó ycia z innymi, tolerancji, pozwalajà na przeçwiczenie ról, które b dà kiedyê spe niaç jako doroêli. Czy projektant przewidzia odpowiedni podzia funkcjonalno- -przestrzenny obiektu? Czy konieczny jest podzia przestrzeni pomi dzy poszczególne grupy wiekowe? Zaleca si obecnie, aby place zabaw by y dzielone nie wed ug grup wieku, ale wed ug rodzajów zabaw. Jedynym wyjàtkiem od tej regu y wynikajàcym z zasad bezpieczeƒstwa jest koniecznoêç zapewnienia odpowiedniej izolacji w cz Êci przeznaczonej dla dzieci najm odszych (do 5 lat) od otoczenia, zw aszcza od terenu przeznaczonego do zabaw ruchowych i zaj ç sportowych. OczywiÊcie urzàdzenia dla najm odszych b dà si ró niç od pozosta ych nie tylko wielkoêcià. Czy projektant obiektu w aêciwie wykorzystuje naturalne cechy terenu, a zw aszcza roêlinnoêç placu zabaw i najbli szego otoczenia? Czy teren przeznaczony na plac zabaw sprzyja zabawom spontanicznym? Czy sà mo liwo- Êci zabawy bez sprz tu przez poprowadzenie specjalnych dróg i placów oraz odpowiednie ukszta towanie terenu? Podczas urzàdzania terenów zabaw zw aszcza w miastach pod uwag bierze si przede wszystkim elementy naturalne: ziemi, piasek, wir, g azy narzutowe (ryc. 10), roêliny i zwierz ta. àki i kwiaty, drzewa i krzewy, ziemia i ska y, stawy i oczka wodne sà idealnym Êrodowiskiem do zabawy. Umo liwiajà one dziecku bezpoêrednie, codzienne obcowanie z naturà. OczywiÊcie na niewielkich placach zabaw w mie- 14

17 Planowanie i projektowanie placu zabaw Ryc. 10. Na ka dym placu zabaw po àdane sà takie naturalne elementy Êcie jest to trudne, ale nie niemo liwe. Przy budowie terenu zabaw zamiast tworzyw sztucznych warto te cz Êciej wykorzystywaç wymienione wczeêniej surowce naturalne i samà przyrod 11. Czy na placu zabaw zaprojektowano w aêciwe nawierzchnie? Czy pod urzàdzeniami do zabaw przewidziano nawierzchnie amortyzujàce upadki? Czy uwzgl dniono przy tym potencjalnà wysokoêç swobodnego upadku dziecka, tak jak to okreêla norma PN-EN 1177? Normy nakazujà, aby pod urzàdzeniami do zabaw znajdowa y si nawierzchnie mi kkie zabezpieczajàce dzieci przed groênymi urazami w razie upadku. Materia- ów bez odpowiednich w aêciwoêci amortyzujàcych (cegie, kamieni, betonu, materia ów bitumicznych, nawierzchni t uczniowych i drewna) powinno si u ywaç tylko poza obszarem upadku 12. Czy wokó urzàdzeƒ zabawowych przewidziano niezb dne strefy bezpiecznego u ytkowania, które chronià dzieci przed mo liwymi urazami? Aktualna norma nak ada na projektanta obowiàzek zapewnienia wokó urzàdzeƒ stref bezpiecznego u ytkowania, tzw. przestrzeni minimalnej. Jest to przestrzeƒ zaj ta przez urzàdzenie oraz obszar zajmowany przez u ytkownika wykonujàcego ruch wymuszony przez to urzàdzenie (np. zje d anie, huêtanie, ko ysanie). To tak- e tzw. obszar upadku okreêlany jako przestrzeƒ zajmowana przez u ytkownika spadajàcego z uniesionej cz Êci urzàdzenia. W zale noêci od wysokoêci swobodnego upadku dziecka na pod o e norma europejska przewiduje okreêlony obszar upadku. Zaproponowane w projekcie urzàdzenia do zabaw powinny mieç okreêlone strefy bezpieczeƒstwa. 11 Porównaj tak e rozdzia Wi cej na ten temat w nast pnym podrozdziale (1.4.). 15

18 Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych Lista pytaƒ kontrolnych Pytania zadawane przez: inwestora/zarzàdc /administratora projektanta Jak d ugo b dzie trwa o projektowanie? Czy autor projektu ma doêwiadczenie w kwestiach placów zabaw? Czy ma referencje, zna obowiàzujàce normy i przepisy? Czy autor projektu b dzie w stanie tak e po uruchomieniu placu dbaç o jego rozwój? Czy honorarium za projekt jest uzale nione od nak adu inwestycyjnego, liczby urzàdzeƒ zabawowych, czasu pracy, czy te b dzie zrycza towane? Czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzgl dniono inne place zabaw, tereny przeznaczone do wypoczynku, tereny zieleni? Czy znani sà przyszli u ytkownicy? Czy sà odpowiednie dokumenty, raporty, opracowane statystyki? Czy znany jest plac i okolica? Czy istniejà odpowiednie dokumenty, rysunki, plany? Czy chodzi o projektowanie od podstaw, uzupe nienie, rozbudow, przebudow, czy remont kapitalny placu? Na jak d ugo planowana jest eksploatacja placu? Czy plac zabaw jest przeznaczony dla jednej okreêlonej grupy u ytkowników? Przyjmuje si, e nawierzchnie sà przyczynà oko o 60% wszystkich wypadków dzieci na placach zabaw 1.4. Nawierzchnie placów zabaw Rola i znaczenie nawierzchni na placach zabaw Znaczenia nawierzchni na placach zabaw zazwyczaj si nie docenia. Sà one pierwszym elementem, z którym dziecko ma kontakt po wej- Êciu na teren zabaw. Nawierzchnia mo e u atwiç lub uniemo liwiç zabaw, mo e te staç si elementem zabawowym, a nawet poznawczym. Musi ona gwarantowaç pe ne bezpieczeƒstwo u ytkownikowi. Poza tym zwi ksza estetyk obiektu, a tak e zapewnia w a- Êciwe warunki sanitarno-higieniczne. Niestety najwi cej wypadków na terenach zabaw dla dzieci (i to najgroêniejszych) jest spowodowanych zastosowaniem niew aêciwych nawierzchni. Przyjmuje si, e nawierzchnie sà przyczynà oko o 60% wszystkich wypadków dzieci na placach zabaw Wymagania stawiane nawierzchniom Od kilkunastu lat funkcjonujà odpowiednie normy, które okreêlajà podstawowe wymagania stawiane zarówno urzàdzeniom, jak i nawierzchniom. Podano je w tabeli 1, która zawiera równie ocen najcz Êciej stosowanych rodzajów nawierzchni. Do najci szych wypadków zalicza si urazy g owy. Dlatego nawierzchnia powinna przede wszystkim zmniejszaç prawdopodobieƒstwo uszkodzenia g owy. W tym celu doêwiadczalnie wyznaczono tzw. kryterium urazu g owy (Head Injury Criterion HIC). Jest to wartoêç, która w razie upadku dziecka na nawierzchni nie powoduje skutku Êmiertelnego. Kryterium to uwa a si za najlepszy dost pny model w przewidywaniu prawdopodobieƒstwa zranieƒ w nast pstwie upadków. 16

19 Planowanie i projektowanie placu zabaw Rodzaj nawierzchni Cechy betonowa bitumiczna w irowa (t uczniowa ) z kostki drewnianej naturalna gruntowa gruntowa ulepszona trawiasta z tworzyw sztucznych z tworzyw sztucz. mi kkic h piaskowa z lu n eg o wir u wiórów z gumowego granulatu z trwa o koszty walory zabawowe bezpiecze stwo zastosowanie jako nawierzchnia mi kka odporno na u ytkowanie odporno na czynniki atmosferyczne wykonania konserwacji podatno na kszta towanie przydatno do jazdy przydatno do biegania zmiana urz dze do zabaw sprz t do wspinania (wie e itp.) zje d alnie hu tawki karuzele wa ki kolejki linowe bieganie i zabawy ruchowe niepe nosprawni na wózkach niepe nosprawni z zaburzeniami koordynacji ruchu dost pno walory higieniczne walory plastyczne Tabela 1. Ocena najcz Êciej stosowanych rodzajów nawierzchni wysoka, Êrednia, ma a, nie powinno si stosowaç Nawierzchnie twarde z cegie, kamieni, betonu, asfaltu czy nawet drewna lub ubitej ziemi (nawierzchnia klepiskowa) nie mogà wyst powaç w obszarze przewidywanego upadku. Mogà byç one stosowane tylko poza nim Nawierzchnie z materia ów luênych amortyzujàce upadki Wspomniana wczeêniej norma PN-EN 1177 okreêla metod badania i obliczania wartoêci HIC. W badaniach tych ustala si krytycznà wysokoêç upadku 13 dla ró nych nawierzchni stosowanych na placach zabaw. Przyk ady powszechnie u ywanych materia ów amortyzujàcych uderzenia i wysokoêci krytycznych Nawierzchnie twarde z cegie, kamieni, betonu, asfaltu czy nawet drewna lub ubitej ziemi (nawierzchnia klepiskowa) nie mogà wyst powaç w obszarze przewidywanego upadku 13 Krytyczna wysokoêç upadku to najmniejsza wartoêç obliczona ze wzoru podanego w normie PN-EN

20 Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci cych Ryc. 11. Materia y i przypisane im bezpieczne wysokoêci swobodnego upadku upadku (obliczone zgodnie ze wspomnianà normà) podano w tabeli 2 i na rycinie 11. Norma okreêla, e nawierzchnia amortyzujàca upadki powinna byç umieszczona na ca ym obszarze upadku, pod ka dym urzàdzeniem do zabaw o wysokoêci swobodnego upadku powy ej 6 cm. Norma PN-EN podaje zasady obliczania wielkoêci tego obszaru. Materia 1) Opis (mm) Minimalna grubo 2) (mm) Maks. wysokość upadku (mm) Dar /gleba 1000 Kora kawa ki wielko ci od 20 do Wióry wielko od 5 do 30 Piasek 3) ziarno od 0,2 do 2 wirek ziarno od 2 do 8 Inne materia y z prób okre lania HIC badano krytyczn wysoko upadku 1) Materia y odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci. 2) Materia y rozdrobnione i lu ne nale y uk ada warstw grubsz o 200 mm od wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysoko ci upadku. Taki nadmiar grubo ci pozwala na u o enie si materia u w miar u ytkowania. 3) Bez cz stek mu u lub gliny. Tabela 2. Przyk ady powszechnie u ywanych materia ów amortyzujàcych upadki i odpowiadajàcych im krytycznych wysokoêci upadku 18

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo