PROJEKT URZĄDZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W RZESZOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT URZĄDZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W RZESZOWIE"

Transkrypt

1 Pracownia : PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Krystyna Degórska Słowackiego 26, Rzeszów tel o2.pl PROJEKT URZĄDZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W RZESZOWIE adres inwestycji : ul. Rudnickiego 2, Rzeszów Inwestor : Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie ul. Rudnickiego 2 projektant : mgr inż. arch. Krystyna Nowaczyńska - Degórska upr. bud. 125/71 data opracowania - lipiec 2010 roku

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny Usytuowanie placu zabaw skala 1 : 500 Wyznaczenie zacieniania terenu placu zabaw skala 1 : 500 Plac zabaw skala 1 : 250 Wizualizacja I Wizualizacja II Wizualizacja III Tablica informacyjna - wzór Tablica informacyjna - projekt Urządzenie UNIPLAY DERMIDA Huśtawka grupowa STRATUS Instrukcja montażu nawierzchni bezpiecznej

3 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw w programie MEN Radosna szkoła na terenie dziedzińca szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Lucjana Rudnickiego Podstawa opracowania 2.1 zlecenie Inwestora 2.2 wytyczne Inwestora 2.3 wizja lokalna 2.4 inwentaryzacja własna 2.5 dokumentacja fotograficzna własna 2.6 Koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych w ramach programu Radosna Szkoła 2.7 uzgodnienia robocze z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami. 2.8 Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. 2.9 Normy odnoszące się do placów zabaw PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN1176-4:2009, PN-EN , PN-EN-6:2009, PN-EN :2009, PN-EN -10:2009, PN-EN :2009, PN-EN 1176: Wskazania projektowe placów zabaw Instytutu Badań Technicznych, i Instytutu Nadzoru Technicznego.

4 2.11 Pozostałe obowiązujące przepisy i normy. 3. Opis stanu istniejącego Działka szkoły o numerze 1170 położona jest w Rzeszowie na osiedlu Baranówka w zakolu ulicy Lucjana Rudnickiego, która obiega ją od południa i zachodu. Od północy sąsiaduje z blokami mieszkalnymi, od wschodu z terenem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Teren jest zamknięty, ogrodzony ogrodzeniem z siatki wysokości 1,80 m. Na terenie Szkoły znajdują się budynki dydaktyczne i sala gimnastyczna oraz na dwupoziomowym dziedzińcu przedzielonym skarpą na obu poziomach boiska sportowe i rekreacja. Dziedziniec posiada utwardzone chodniki, asfaltowe boiska oraz dużą część terenu trawiastego. Istnieje także urządzona zieleń w postaci krzewów i drzew. Pod skarpą i pomiędzy salą gimnastyczną a wąskim budynkiem dydaktycznym, w zachodniej części działki biegnie odkryty, wykonany z kostki ciek kanalizacji deszczowej odprowadzony do studzienki kanalizacyjnej przy wypukłym załamaniu skarpy. Według mapy geodezyjnej przez teren przechodzi kabel elektryczny i nitka kanalizacji deszczowej. Teren pomiędzy salą gimnastyczną i wąskim budynkiem dydaktycznym Szkoła postanowiła przeznaczyć na zasadniczą część placu zabaw. Jest to teren zaciszny, osłonięty budynkami z trzech stron, obsłużony bocznym wyjściem z głównego budynku szkolnego, ponadto ściana sali gimnastycznej ograniczająca placyk od wschodu ma od tej strony małe okienka od szatni, a budynek dydaktyczny ograniczający go od zachodu posiada klasy po przeciwnej stronie na plac zabaw wychodzić będą okna korytarza (Budynek ten jest obecnie użytkowany przez sąsiadującą ze szkołą Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, posiada niezależne wejście od ulicy Rudnickiego.) Wejście skierowane na tę część terenu jest nieczynne.

5 Druga, mniejsza część placu zabaw znajdzie się na wyższym poziomie dziedzińca ponad skarpą, w bezpośrednim sąsiedztwie placu głównego. Łącznie plac zabaw powinien posiadać ok. 500 m 2 powierzchni. 4. Wytyczne do projektowania szkolnego placu zabaw. Szkolny plac zabaw powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku do uchwały Nr 112/2009 Rady ministrów z dnia 7 lipca2009 r Rządowy program wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I do III (i starszych) szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła. Place powinny zostać wyposażone w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Liczba urządzeń zainstalowanych na szkolnym placu zabaw powinna być odpowiednia do powierzchni placu. Przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania urządzenia. Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności pokrycie jego powierzchni w obrębie instalacji urządzeń nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadek dziecka z wysokości od 0,9 do 2,60 m np. gumową zgodna z normą europejską EN , w kolorach określonych rozporządzeniem.

6 Na terenie placu zabaw powinna być umieszczona tablica zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw i znajdujących się na nim urządzeń, ponadto napis : szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. 5. Projekt placu zabaw Zgodnie z zaleceniem szkoły i możliwościami terenu projektuje się plac zabaw w dwu częściach. Na niższym poziomie (poziomie wyjść ze szkoły ) projektuje się większą jego część, na której znajdzie się wielofunkcyjne urządzenie do zabaw, na poziomie wyższym ponad skarpą wysoką na ok. 1,0 1,3 m druga, mniejsza część placu zabaw wyposażona w huśtawkę. Obydwie części będą miały bezpieczną nawierzchnię i będą połączone ścieżkami. Łączna powierzchnia placu zabaw - 503,5 m 2 Istniejąca skarpa przez którą przechodzić się będzie z większego placu zabaw do placyku z huśtawką jest wynikiem naturalnej rzeźby terenu, na którym funkcjonuje dziedziniec szkoły i stanowi raczej urozmaicenie terenu rekreacyjnego niż przeszkodę i zagrożenie. Skarpa jest ukształtowana łagodnie i porośnięta trawą. W przyszłości, w drugim etapie Szkoła planuje wyposażyć ją z własnych środków w schodki drewniane i zjeżdżalnię. Urządzenie Dolnego placu zabaw położonego pomiędzy budynkami wymaga wycięcia jednego z trzech drzew (gruszy) oraz likwidacji odwodnienia w postaci otwartego cieku. Istniejący ciek pod skarpą, zbierający wodę z wyżej położonego terenu i skarpy należy zachować. Dolny plac zabaw wyłożony zostanie w części nawierzchnią bezpieczną typu EUROFLEX EPDM SW amortyzującą upadek z wysokości 2,60 m 2 na właściwie przygotowanej systemowej podbudowie otoczonej systemowymi krawężnikami. Kolor RAL 50C. Na przygotowanej nawierzchni zainstalowane zostanie wielofunkcyjne urządzenie UNIPLAY DERMIDA. Na części placu górnego zostanie zainstalowana nawierzchnia

7 bezpieczna EUROFLEX EPDM amortyzująca upadek z wysokości 2,10 m na systemowej podbudowie, w kolorze RAL 50C i ustawiona huśtawka grupowa STRATUS. Pomiędzy placem dolnym i górnym projektuje się chodnik ścieżkę wyłożoną nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadek z wysokości 0,90 m w kolorze RAL Nawierzchnia EUROFLEX odpowiada wymaganiom normy EN-1177:2008 oraz posiada atest PZH. - Jest trwała dzięki jednorodnej i elastycznej strukturze. - Jest łatwa w montażu, można ją zdemontować i ułożyć ponownie w tym samym lub innym miejscu. - Jest bezpieczna produkcja jej poddawana jest fabrycznej kontroli instytucji certyfikującej TÜV. - Nadaje się do recyklingu. Teren placyku z huśtawką należy ogrodzić od strony skarpy żywopłotem. Pozostała część placu zabaw posiadać będzie pokryta nawierzchnią trawiastą. 6. Wykonanie placu zabaw 6.1. Roboty przygotowawcze W ramach robót przygotowawczych należy : - starannie przejrzeć teren pod kątem istnienia na nim różnych przedmiotów wystających z ziemi lub ze ścian budynków zagrażających bezpieczeństwu i usunąć je, - wyciąć jedno z trzech drzew rosnących na terenie przeznaczonym pod większą część placu zabaw (drzewo owocowe grusza), - zlikwidować ciek deszczowy wykonany z kostki brukowej w obrębie większej części placu, - zabezpieczyć biegnący przez teren kabel elektryczny rurami ochronnymi zgodnie z wytycznymi Zakładu Energetycznego.

8 6.2. Roboty ziemne - wytyczyć obszary pod nawierzchnię bezpieczną EUROFLEX a) nawierzchnia zabezpieczająca od upadku z wysokości 2,60 m powierzchnia 112,5 m 2 b) nawierzchnia zabezpieczająca od upadku z wysokości 2,10 m powierzchnia 28,0 m 2 c) nawierzchnia zabezpieczająca od upadku z wysokości 0,90m - chodniki powierzchnia 17,0 m 2 Uwaga. W obszarze nawierzchni zabezpieczającej upadek z wysokości 2,60 m znajduje się studzienka kanalizacji deszczowej. Na tym fragmencie nawierzchnia bezpieczna musi być układana bezpośrednio na pokrywie studzienki z możliwością jej chwilowego usunięcia i dostępu do studzienki - na wytyczonych obszarach zdjąć warstwę humusu i przenieść ją w inne (wymagające tego) miejsce na terenie działki szkolnej np. na skarpę - Wykonać wykop na głębokość 30-35cm pod podbudowę nawierzchni z wywiezieniem wykopanej ziemi (instrukcja układania podbudowy i nawierzchni - w załączeniu. ) przyjęto wersję układania nawierzchni na podbudowie z kruszywa 0,3 lub 0,7 mm grubości 50 mm starannie zagęszczonej. Na dnie wykopu ułożyć warstwę geowłókniny Zastosować systemowe krawężniki gumowe osadzone w warstwie gęstego betonu patrz instrukcja. 6.3.Roboty pozostałe. * Ciek deszczówki znajdujący się pod skarpą udrożnić, przeczyścić wraz ze studzienką odprowadzającą wodę do kanalizacji deszczowej. * W obrębie nawierzchni bezpiecznych zainstalować urządzenia : - na dużym placu wielofunkcyjne urządzenie HAGS DERMIDA, - na małym huśtawka zespołowa HAGS STRATUS na własnych, systemowych, dostarczonych wraz z urządzeniem fundamentach. Urządzenia zaopatrzyć w umieszczone w widocznym

9 miejscu tabliczki informacyjne o sposobie ich użytkowania. * Mały plac nad skarpą ogrodzić od strony skarpy żywopłotem z szybkorosnących krzewów Ligustrum sadzonych co cm. Żywopłot ten w przyszłości można będzie strzyc do porządanej wysokości. Na żywopłot w tym rejonie potrzeba około sadzonek. * Na pozostałym obszarze placu zadbać o nawierzchnie trawiastą poprawić jej kondycję przez regularne koszenie (cotygodniowe podczas całego sezonu), podlewanie po około tygodniowej suszy, nawożenie konieczne na wiosnę preparatami bogatymi w azot, potem czyszczenie przy pomocy miotło- grabi usuwanie nadmiaru nawozu oraz zeschłych liści i ściółkę. Także jesienią stosować nawożenie w celu poprawienia struktury gleby. Raz do roku powinno się napowietrzyć trawnik robiąc drobne otwory w warstwie powierzchniowej widłami. Szczególną uwagę należy poświęcić trawnikowi na skarpie, gdzie zieleń jest bardziej wysuszana przez spływ wilgoci po spadku terenu a po ulewnych deszczach wypłukiwana. Dla utrzymania zbocza można obłożyć je plastikową siatką mocowaną kołkami. Zadarnienie skarpy trzeba uzupełniać częściej niż trawnika płaskiego. Do uzupełniania trawy stosować mieszankę traw przeznaczoną na trawniki służące do zabawy : Agrostis (Mietlica) 1 część Festuca (Kostrzewa) 3 części Lolium (Rajgras) 3 części Poa (Wiechlina) 8 części Powierzchnia trawiasta wynosi 345,5m 2 *We wskazanym miejscu umieścić tablicę informacyjną o wymiarach 140 x 70 cm (wykonaną wg załączonego projektu) z informacją : Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA oraz regulaminem korzystania z placu zabaw. Opracowała Arch. Krystyna Nowaczyńska - Degórska

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo