LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA"

Transkrypt

1 Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA AUTOR PROJEKTU: STANISŁAW KONRACKI upr. nr 351/68; 1167/Gd/73 SPRAWDZAJĄCY: JACEK KASPRZAK upr. nr 5143/Gd/92 TCZEW, CZERWIEC 2010 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Roboty występujące w ramach projektu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 3. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotowych robót 4. Oświadczenie projektanta 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 7. Zaświadczenie z POIIB 8. Wypis i wyrys 9. Rysunki: RYS. NR 1 Zagospodarowanie terenu RYS. NR 2 Zagospodarowanie ternu placu zabaw RYS. NR 3 Siatka wymiarowa elementów placu zabaw RYS. NR 4 Nawierzchnia placu zabaw - przekrój

3 OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej w Lubiszewie ul. Sambora 3, Lubiszewo. 2. LOKALIZACJA. ul. Sambora 3 Gmina Tczew obręb Lubiszewo działka nr 16/11 3. INWESTOR. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie Lubiszewo ul. Sambora 3 4. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie Inwestora, - uzgodnienie zakresu i lokalizacji z Inwestorem, - wizje lokalne, - mapa do celów projektowych skala 1:500, - Prawo budowlane - Dz. U. Nr 156, poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), - Wytyczne Rządowego Programu Radosna Szkoła. 5. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - STAN ISTNIEJĄCY. Działka szkolna położona jest przy głównej drodze, biegnącej wzdłuż wsi Lubiszewo. Od strony przyszłego placu zabaw graniczy z działką gminną, na której zostanie usytuowany kompleks boisk ORLIK Dojazd i dojście do działki asfaltową drogą gminną oraz drogą wewnętrzną z kostki betonowej o wym. 10x20 cm. Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowowodnymi umożliwiającymi posadowienie bezpośrednie planowanych obiektów. Przez teren projektowanego placu zabaw nie przebiegają żadne sieci podziemne oraz nadziemne. Jest to teren zielony, z dwóch stron ogrodzony. Graniczy z placem postojowym dla samochodów, co ułatwi dostęp dla rodzin z dziećmi, chcącymi skorzystać z zabawy. 6. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - STAN PROJEKTOWANY. Na działce szkolnej Inwestor zamierza realizować budowę szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła wg niniejszego projektu. Plac zabaw ze względu na korzystną lokalizację, w części frontowej terenu przyszkolnego spełni zarazem funkcję placu zabaw szkolnego jak również ogólnodostępnego dla społeczności lokalnej.

4 Szkolny plac zabaw zajmie powierzchnię 300 m 2, z czego 170 m 2 zostanie pokryte syntetyczną nawierzchnią poliuretanową, natomiast pozostała część to zieleń : trawa, krzewy i drzewa formowane. Cały plac zabaw zostanie ogrodzony krzewami od strony chodnika i budynku szkolnego z wykorzystaniem częściowo ogrodzenia szkolnego już istniejącego od strony drogi gminnej. W tym pasie znajduje się już naturalny szpaler drzew i krzewów. Wejście na plac zabaw zaprojektowano w pobliżu placu postojowego dla samochodów, usytuowanego na terenie szkolnym. Odwodnienie placu zabaw odbywa się systemem powierzchniowym spadkami poprzecznymi w kierunku parkingu i drogi gminnej i = 3,0 %. Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową amortyzującą upadek człowieka z wysokości. Grubość nawierzchni jest różna w zależności od określonego kryterium wysokości swobodnego upadku w danym miejscu. Dostawcy tego rodzaju nawierzchni powinni przedstawić : - certyfikaty wskazujące do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177, - atesty higieniczne - karty techniczne systemów. - opisy konserwacji nawierzchni. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano w taki sposób, by zachowane zostały wymiary stref bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Poniżej zamieszczony został wykaz aktualnych norm odnoszących się do placów zabaw. Od dnia wprowadzony został nowy zestaw norm z grupy 1176 i 1177, który stanowi tłumaczenie norm wydanych w roku W wykazie zamieszone zostały również normy powołane, do których odwołują się normy 1176, PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. Zastępuje: PN-EN :2008

5 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. Zastępuje: PN-EN 1177:2008 Normy powołane: PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Definicja klas użytkowania -- Część 2: Zastosowanie do drewna litego Zastępuje: PN-EN 335-2:2006 PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie PN-EN 351-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony Zastępuje: PN-EN 351-1:1999 PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne Zastępuje: PN-EN 636:2004 PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru Zastępuje: PN-EN :2005

6 PN-EN :2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru Zastępuje: PN-EN :2005 PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.) Zastępuje: PN-EN :2007 PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN :2005 PN-EN ISO 2307:2007 Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych Zastępuje: PN-EN ISO 2307:2005 PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne Zastępuje: PN-EN ISO 9554:2005 PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Zastępuje: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 PN-EN A1:2008 Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.) Zastępuje: PN-EN 818-1:1999 W ramach inwestycji projektuje się: - nawierzchnię syntetyczną poliuretanową pokrywającą 170 m 2 szkolnego placu zabaw, zgodną z polskimi normami. Nawierzchnia musi być koloru pomarańczowego (150 m 2 ) i niebieskiego(20 m 2 ), - obrzeża betonowe gr. 8 cm i łącznej dł. 69 m pokryte w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora) czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio, - nawierzchnię zieloną: trawa i krzewy formowane pokrywającą 130 m 2 szkolnego placu zabaw, - montaż urządzeń zabawowych na kotwach stalowych ocynkowanych, - montaż wyposażenia dodatkowego na kotwach stalowych ocynkowanych,

7 1.0. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 1.1. Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 3,0 % ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody Szpalery krzewów formowanych, stanowić będą jednocześnie barierę izolacyjną Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.) Po splantowaniu i zaoraniu terenu, należy zastosować 10 centymetrową warstwę ziemi urodzajnej. Następnie teren pod zasiew trawy należy wyrównać Zakupu nasion pod zasiew trawy należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej Wysiać zakupioną uprzednio trawę i posadzić krzewy formowane NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Grubość nawierzchni zależy od krytycznej wysokości upadku HIC Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz i umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych oraz dodatkowego wyposażenia, w formie przedstawionej na rysunku załączonym do dokumentacji. Nawierzchnia sztuczna jest nawierzchnią gumową. Zbudowana jest z dwóch warstw: spodniej z granulatu gumowego SBR, spojonego klejem poliuretanowym, wierzchniej z granulatu gumowego EPDM w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE : 152 C, RAL : Tieforange lub zbliżonym, barwionego w masie, połączonego klejem poliuretanowym z dodatkiem składnika uodparniającego na promieniowanie UV. Nawierzchnia sztuczna jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Grubość nawierzchni wynosi około 40 mm w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. W projekcie grubość warstwy amortyzującej zależy od parametrów wysokości swobodnego upadku, którą określono na 1,50 m. Wykonanie spodniej warstwy granulatu Spodnia warstwa o grubości przynajmniej 30 mm (gr. zależna od parametrów wysokości swobodnego upadku urządzeń lub ich poszczególnych części) składa się z: - granulatu gumowego SBR granulacji 1-4 mm - jedno-komponentowego kleju poliuretanowego. Wykonanie wierzchniej warstwy Wierzchnia warstwa gr. ok. 1 cm składa się z:

8 - granulatu EPDM granulacji 1-3,5 mm - jedno-komponentowego kleju poliuretanowego. Nawierzchnia sztuczna jest gładka i bezspoinowa. Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni górnej 5 mm na długości 3 m oraz szczelin między miejscami połączeń 1-2 mm. Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki i do zupełnego stwardnienia powinna wynosić co najmniej +5 C. Względna wilgotność powietrza konieczna do stwardnienia nie powinna być niższa niż 40%. Łączna grubość nawierzchni sztucznej odpowiedzialnej za amortyzację upadku, dopasowano zgonie z parametrem wysokości swobodnego upadku przewidzianymi w programie rządowym Radosna szkoła : - wszystkie urządzenia oraz przestrzenie miedzy strefami bezpieczeństwa nie wymagają grubości większej niż około 40 mm czyli takiej, która spełni parametr HIC = 1,50 m Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. Obrzeża betonowe gr. 8 cm i szer. 30 cm i łącznej długości 69 m pokryte są w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora), czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio. 2.3 Nawierzchnię należy układać na podbudowie z betonu B-20 gr. 15 cm ze spadkiem 3,0 %. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Nawierzchnia poliuretanowa na całej powierzchni placu zabaw musi być na jednym poziomie z jednostajnym spadkiem Przewidziano również pod podbudową warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA 3.1. Identyczna jak nawierzchnia bezpieczna opisana w punkcie 2.0 o łącznej gr. około 40 mm czyli takiej, która spełni parametr HIC = 1,50 m. Kolor niebieski w odcieniu PANTONE : 540 C, RAL : 5003 Saphirblau lub zbliżonym Szerokość ścieżek oraz ich ukształtowanie pokazano na rysunku załączonym do dokumentacji Nawierzchnię w/w ciągów należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. Obrzeża betonowe gr. 8 cm pokryte są w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora), czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio Nawierzchnię należy układać na podbudowie z betonu B-20 gr. 15 cm ze spadkiem 3,0 %. Podłoże powinno być suche, gładkie, mocne, stabilne, wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

9 3.5. Przewidziano również pod podbudową warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy : PN-EN 1176 oraz PN-EN Materiały, substancje, a także śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają wymagane atesty i dopuszczenia. Urządzenia zabawowe, wyposażenie oraz tablice z regulaminem placu zabaw i pokazujące możliwości oraz sposób korzystania z urządzenia, wskazują także zagrożenie jakie może spotkać użytkownika, wykonane są z belek z drewna rdzeniowego, okrągłych o średnicy od 100 do 140 mm. Drewno jest impregnowane i barwione na kolor mahoniowy (przynajmniej dwukrotne malowanie środkiem drewnochronnym). Sprężynowce są to bujaki osadzone trwale w podłożu na stalowej sprężynie ze stalową podstawą służącą do zakotwienia w nawierzchni i podbudowie betonowej. Wykonane są one ze sklejki wodoodpornej. SKLEJKA WODOODPORNA o różnych grubościach, jest stosowana do wyrobu daszków i burt, a także do budowy zjeżdżalni i sprężynowców. Elementy wykonane ze sklejki malowane są na jaskrawe kolory wodnymi farbami akrylowymi. ELEMENTY METALOWE takie jak drążki i poręcze, malowane są proszkowo, co zapewnia większą odporność na warunki atmosferyczne, natomiast ślizgi zjeżdżalni, wykonane są z blachy nierdzewnej. Łańcuchy oraz stalowe akcesoria w pomocnicze takich jak uchwyty, przeguby i zawiesia: - wykonane ze stali nierdzewnej w pełni odporne na szkodliwe czynniki : kwaśne deszcze, kwaśne wyziewy, pary i dymy przemysłowe. Wszystkie łączenia, spawy i mocowania - gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. Materiały i półprodukty użyte w produkcji muszą posiadać atesty higieny wydane przez Państwowy Zakład Higieny. Mocowanie wszystkich urządzeń zabawowych o podstawach z bali drewnianych : domków, wyposażenia : ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz tablicy zawierającej regulamin placu zabaw, jak również ścianki z wieszakami na ubrania przewidziano z wykorzystaniem kotew stalowych ocynkowanych, pozwalających uniknąć procesu gnicia i butwienia drewna na styku z nawierzchnią. Kotwy podnoszą belki o 10 cm ponad poziom gruntu, co znacznie przedłuża żywotność drewna. Mocowane są do belek w trwały, estetyczny i bezpieczny sposób a następnie do nawierzchni wraz z podbudową betonową jak na rysunku poniżej.

10 Wymiary kotwy : Wysokość kotwy 100 mm

11 Długość boku kwadratowej podstawy : 150 mm Grubość blachy kwadratowej podstawy : min. 4 mm Średnica okrągłej podstawy : od 90 do 110 mm w zależności od średnicy belki Grubość blachy okrągłej podstawy : min. 8 mm Grubość blachy krzyża łączącego podstawy : min. 4 mm. Urządzenia zabawowe typu sprężynowce posiadają u dolnej części sprężyny stalową podstawę z blachy ocynkowanej o wym. 260 x 260 mm i gr. 3 mm z otworami po jednym w każdym narożniku podstawy (podobnie jak kotwy). Poprzez te otwory montuje się urządzenie na stalowych kołkach umieszczonych w nawierzchni wraz z podbudową betonową.

12 I. Urządzenia zabawowe. 1. Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1. Wymiary wymiary zestawu: 5,60 x 5,20 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,60 x 7,10 m wysokość zestawu: 1,70 m wysokość swobodnego upadku : 1,00 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 39,80 m 2 Elementy zestawu nazwa elementu szt. wymiary [m] dł. x szer. x wys. zjeżdżalnia 1 2,40 x 0,55 x 1,00 pomost 3 1,00 x 1,00 x 1,70 pomost niski 1 1,00 x 1,00 x 0,55 pomost skośny krótki 1 1,40 x 1,00 x 0,55 pomost skośny długi 1 1,60 x 1,00 x 0,80 pomost wiszący 1 2,50 x 1,20 x 1,30 ścianka wspinaczkowa narożna 1 1,00 x 0,50 x 0,90 Ilość kotew stalowych : 13 szt.

13 2. Huśtawka sprężynowa 4 osobowa - szt. 1. Wymiary wymiary: 1,10 x 1,10 m średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m wysokość i wysokość swobodnego upadku : 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 9,60 m 2

14 3. Huśtawka sprężynowa motor - szt. 1. Wymiary wymiary: 0,90 x 0,30 m średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m2

15 4. Huśtawka szt. 1. Wymiary wymiary huśtawki podwójnej: 3,70 x 2,00 m wysokość: 2,30 m długość górnej belki: 3,70 m rozstaw nóg (około): 3,70 x 2,00 m wysokość swobodnego upadku: 1,40 m nogi huśtawek są pochylone w dwóch płaszczyznach. siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. wymiary strefy bezpieczeństwa podwójnej : 3,70 x 8,00 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 29,60 m2

16 5. Bramka z tablicą do gry w koszykówkę szt. 1. Wymiary wymiary : 1,70 x 1,40 m wysokość: 3,00 m obręcz na wysokości 2,20 m

17 6. Huśtawka sprężynowa 2-osobowa szt.1. Wymiary wymiary: 2,00 x 0,30 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 3,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 13,00 m 2

18 7. Huśtawka sprężynowa - konik szt.1. Wymiary wymiary: 0,90 x 0,30 m średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m2

19 8. Most wiszący szt. 1. Wymiary wymiary: 4,80 x 1,10 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 6,80 x 3,00 m wysokość upadku: 0,50 m wysokość całkowita: 1,10 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 20,40 m 2 Konstrukcja mostu wiszącego wsparta jest na łańcuchach ze stali nierdzewnej, dzięki którym dzieci mogą się bujać i kołysać.

20 II. Wyposażenie dodatkowe 1. Tablica informacyjna z regulaminem szt. 1

21 Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy: szer. 70 x wys. 50 cm wykonana ze sklejki wodoodpornej Obowiązkowy wzór tekstu na tablicy regulaminu, związany z programem Radosna szkoła Regulamin powinien określać zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazywać, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numeru telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych.

22 Przykład regulaminów z piktogramami informującymi o nakazach i zakazach :

23 2. Tablica informująca o sposobie wykorzystania każdego urządzenia zabawowego i przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania - szt. 6. W ramach tej ilości 1 szt. dotyczy trzech huśtawek sprężynowych oznaczonych na rysunku jako nr 2, 3, 10; 1 szt. dotyczy huśtawki sprężynowej oznaczonej na rys. jako nr 11, a pozostałe 4 sztuki dotyczą reszty urządzeń zabawowych. Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy wys. 35 cm x szer. 25 cm

24 3. Ścianka z wieszakami na ubrania szt. 1 Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy wieszaka szer. 70 cm x wys. 50 cm tablica wieszaka wykonana ze sklejki wodoodpornej z obu stron tablicy wieszaka umieścić po 4 podwójne haczyki ze stali nierdzewnej (na ubrania).

25 4. Ławka wolnostojąca z oparciem - bez zakotwienia szt. 1

26 5. Kosz na śmieci z metalowym wiadrem (wkładem) szt. 1 Wymiary : średnica: 0,30 m pojemność wiadra: 30 l wysokość: 0,75 m Montowany na stałe w podłożu za pomocą kotew stalowych ocynkowanych.

27 7. Bilans terenu : Powierzchnia placu zabaw 300 m 2 Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 170 m 2 Powierzchnia nawierzchni trawiastej 130 m 2 8. Analiza uciążliwości: Planowana inwestycja nie zmienia obecnych funkcji, przeznaczenia terenu, jest zgodna z wymogami ochrony ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestycja została zaprojektowana w sposób gwarantujący ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 9. Uwagi końcowe. Wykonanie i odbiór szkolnego placu zabaw na podstawie : - certyfikatów wskazujących do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177, - atestów higienicznych - kart technicznych systemów. - opisów konserwacji nawierzchni; - certyfikaty świadczące o spełnianiu przez urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci wymogów i norm PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). - aprobat technicznych ITB - wymogów p.poż., - warunków technicznych stosowania - Polskich Norm. Przy układaniu nawierzchni szkolnego placu zabaw należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy). W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a ustawy z dnia 7 lipca - Prawo Budowlane.

28 ROBOTY WYSTĘPUJĄCE W RAMACH PROJEKTU WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) Usługi opomiarowania dla budownictwa Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Betonowanie. Kody pozostałych robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) podano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

29 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWYCH ROBÓT 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Wykonawca powinien wykonać prace zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z usytuowania placu zabaw. Ponadto wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonać naprawy, w tym także usunąć szkody spowodowane przez jego ciężarówki i sprzęt. Dotyczy to tak terenu budowy jak i dróg publicznych. 2. ZAGOSPODAROWANIE I ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY Wykonawca jest zobowiązany do : - zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, - przygotowania, uprzątnięcia i usunięcia ewentualnych przeszkód z placu budowy w celu przystąpienia do robót, - bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu przystąpienia do robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy, takie jak : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, słupki z taśmą ostrzegawczą, sygnały i znaki informacyjne, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na bezpieczeństwo.

30 3. OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mon. Pol. z 1995 r. Nr 2, poz. 29) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej : rodzaj budowy, zgłoszenie budowy, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę, adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery telefonów alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 4. OGRODZENIE PLACU BUDOWY Teren budowy powinien być ogrodzony zgodnie z odpowiednimi przepisami, a w szczególności z rozdziałem 2 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93). 5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : - utrzymywać teren budowy i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojącej, - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : a. lokalizację ewentualnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

31 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru. 6. OBIEKTY SĄSIADUJĄCE Z PLACEM BUDOWY Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie stwarzał nadmiernych uciążliwości okolicznym mieszkańcom. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich sąsiednich obiektów. 7. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Dokumentacja : techniczna, rysunki, specyfikacje, przedmiary robót stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w nich dostrzeżonych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 8. DZIENNIK BUDOWY I KIEROWNIK BUDOWY Wykonawca powinien wyznaczyć na cały okres budowy uprawnionego kierownika budowy zgodnie z obowiązującym prawem. Kierownik ten będzie stale obecny na miejscu budowy i będzie prowadził dziennik budowy, który zostanie przekazany przy odbiorze robót. 9. NORMY I STANDARDY WYKONANIA Podczas realizacji prac będących przedmiotem projektu Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm (a w szczególności norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii : (Dz. U. Nr 84, poz. 387 zmiana : Dz. U. z 1995 r. Nr 45, poz. 235 oraz Dz. U. z 1999 r. Nr 22 poz. 209 z

32 późn. zm.), Norm Branżowych, przepisów obowiązujących w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcę ściśle obowiązują Warunki techniczne wykonania i odbioru robót obowiązujące w Polsce. W trakcie realizacji prac Wykonawca winien wypełnić wszystkie warunki ich realizacji określone w dokumentacji. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy, pod warunkiem, że ich zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość wykonania, jak w przypadku zastosowania Norm Polskich i Branżowych. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 10. KONSERWACJA I UTRZYMANIE Wszystkie elementy winny być wykonane w sposób umożliwiający łatwość ich utrzymania i bezawaryjne funkcjonowanie. 11. PODWYKONAWCY Na Wykonawcy spoczywa całkowita odpowiedzialność za odcinki robót powierzone Podwykonawcom. 12. ZAPLECZE Wykonawca wykona we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracowników zlokalizowane w miejscu nie kolidującym z tokiem robót. Zaplecze, o którym mowa zostanie wykonane i będzie utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z 51 do 61 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 poz. 93 z późn. zm.). 13. KOORDYNACJA ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ Z WYKONAWCAMI INNYCH INWESTYCJI W porozumieniu z Inwestorem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebieg wykonywanych robót z programami prac, jakie mogą być reali-

33 zowane równolegle na placu budowy lub w jego pobliżu, w celu zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem. 14. DOSTAWY MEDIÓW NA POTRZEBY BUDOWY Na Wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wniosków i przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednimi służbami technicznymi w celu zapewnienia dla potrzeb budowy dostępu do mediów a także obowiązek zaprojektowania i wykonania przyłączy obejść umożliwiających przeprowadzenie robót (dotyczy ewentualnych robót instalacyjnych). Wszelkie opłaty za korzystanie z mediów będzie regulował Wykonawca. 15. SPRAWOZDANIA Wykonawca zobowiązany jest składać Inwestorowi okresowe sprawozdania z przebiegu robót. 16. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót dokumentację powykonawczą, przedstawiającą roboty i elementy (obiekty) tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonywanych robót. 17. WNIOSEK O ODBIÓR ROBÓT Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, że przedmiotowe prace zostały zakończone, zawiadamia Inwestora oficjalnym pismem z załączeniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót. 18. UWAGI DO PRZEDMIOTU ROBÓT Przedmiary robót stanowią integralną część niniejszej specyfikacji. Przyjmuje się, że pozycje w przedmiarach robót pokrywają wszystko, co jest konieczne do wypełnienia zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia kontraktu. Ceny jednostkowe oraz wartości pozycji wycenionych przez Wykonawcę dla danych robót muszą obejmować wszelkie koszty związane z :

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA TWÓJ DOM -projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak ul. Bankowa, 05-600 Grójec tel. 0-692-422-566 Egz. nr V DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół ul. Geodetów 45, 07-200

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA OŚWIADCZENIE JA NIśEJ PODPISANY Stosownie do ustaleń art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ( tj. Dz. U. Nr 207/03, poz. 2016, z późniejszymi zmianami ) JAKO AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż CPV 45112723 9 Inwestor zamówienia: Urząd Gminy Jaraczewo, ul Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINI PLAC ZABAW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINI PLAC ZABAW MINI PLAC ZABAW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni Adres zamierzenia budowlanego: Zespół Szkół nr 7 ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia Działka nr 525/307

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DATA: 01.2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na 2 ogólnodostępne place zabaw zlokalizowane w Gminie Świerklany I.

Specyfikacja Techniczna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na 2 ogólnodostępne place zabaw zlokalizowane w Gminie Świerklany I. RIZ.271.3.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na 2 ogólnodostępne place zabaw zlokalizowane w Gminie Świerklany I. Lokalizacja: 1. Plac zabaw przy Gminnym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła

Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła Nr egz..5 USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 26 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA: Szkolne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 5 Budowa :Szkolny plac zabaw na działce nr 355, obręb II MIRSK P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV :45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Obiekt :Szkolny plac zabaw

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7 37535200-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODRNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W BRZĄCZOWICACH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODRNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W BRZĄCZOWICACH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODRNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W BRZĄCZOWICACH SPIS TREŚCI 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot SST 1.2.Zakres stosowania SST 1.3.Zakres robot objętych SST 1.4.Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

D 11.01.01. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

D 11.01.01. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA D 11.01.01. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Kołaczkowo Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Inwestor : Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie dz. nr ewid. 645 Projekt zagospodarowania wg programu rządowego Radosna Szkoła" z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Remont świetlicy wiejskiej w Redakach ADRES: gm. Susz, dz. Nr 17/10 INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6 Opracował: inż.

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU przy Szkole Podstawowej w GACACH SŁUPIECKICH (działka nr 303/1) BRANŻA: Architektura, Zieleń INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha Budowa : Szkolny plac zabaw w RĘBISZOWIE Obiekt : Szkolny plac zabaw - " Radosna Szkoła " Adres : działka nr 450, obręb Rębiszów, gmina Mirsk Data : 2012-07-03 Str: 1 a. 1.1 ELEMENT : Roboty ziemne i przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Budowa elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś w miejscowościach : Czajowice, Giebułtów, Modlniczka

Budowa elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś w miejscowościach : Czajowice, Giebułtów, Modlniczka Budowa elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś w miejscowościach : Czajowice, Giebułtów, Modlniczka Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EW. 239 KSAWERÓW STARY GM. STROMIEC INWESTOR: GMINA STROMIEC, UL. PIASKI 4, 26-804 STROMIEC JEDNOSTKA PROJEKTOWA : MM-PROJEKT MŚCIGNIEW MARCINIAK

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE przetarg nieograniczony 7071-1/10 Śliwice, 201-05-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE EGZ. Nr 1 OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE do zgłoszenia budowy w oparciu o art. ust.1 Prawa Budowlanego Temat : BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Miasto Inowrocław Zespół Szkół Integracyjnych Ul. Krzymińskiego 4; 88-100 Inowrocław Lokalizacja: Zespół

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU Sporządził: Kopczyński Jacek Nowe Miasteczko wrzesień 2014r. I. PLAC ZABAW Opis Ogólny Konstrukcje zestawów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. MATERIAŁY FORMALNO - PRAWNE: Mapa zagospodarowania terenu.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. MATERIAŁY FORMALNO - PRAWNE: Mapa zagospodarowania terenu. Strona 1z9 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. MATERIAŁY FORMALNO - PRAWNE: Mapa zagospodarowania terenu. II. DANE OGÓLNE: 1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 2. Przedmiot opracowania. 3. Inwestor. 4.

Bardziej szczegółowo