LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA"

Transkrypt

1 Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA AUTOR PROJEKTU: STANISŁAW KONRACKI upr. nr 351/68; 1167/Gd/73 SPRAWDZAJĄCY: JACEK KASPRZAK upr. nr 5143/Gd/92 TCZEW, CZERWIEC 2010 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Roboty występujące w ramach projektu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 3. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotowych robót 4. Oświadczenie projektanta 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 7. Zaświadczenie z POIIB 8. Wypis i wyrys 9. Rysunki: RYS. NR 1 Zagospodarowanie terenu RYS. NR 2 Zagospodarowanie ternu placu zabaw RYS. NR 3 Siatka wymiarowa elementów placu zabaw RYS. NR 4 Nawierzchnia placu zabaw - przekrój

3 OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej w Lubiszewie ul. Sambora 3, Lubiszewo. 2. LOKALIZACJA. ul. Sambora 3 Gmina Tczew obręb Lubiszewo działka nr 16/11 3. INWESTOR. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie Lubiszewo ul. Sambora 3 4. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie Inwestora, - uzgodnienie zakresu i lokalizacji z Inwestorem, - wizje lokalne, - mapa do celów projektowych skala 1:500, - Prawo budowlane - Dz. U. Nr 156, poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), - Wytyczne Rządowego Programu Radosna Szkoła. 5. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - STAN ISTNIEJĄCY. Działka szkolna położona jest przy głównej drodze, biegnącej wzdłuż wsi Lubiszewo. Od strony przyszłego placu zabaw graniczy z działką gminną, na której zostanie usytuowany kompleks boisk ORLIK Dojazd i dojście do działki asfaltową drogą gminną oraz drogą wewnętrzną z kostki betonowej o wym. 10x20 cm. Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowowodnymi umożliwiającymi posadowienie bezpośrednie planowanych obiektów. Przez teren projektowanego placu zabaw nie przebiegają żadne sieci podziemne oraz nadziemne. Jest to teren zielony, z dwóch stron ogrodzony. Graniczy z placem postojowym dla samochodów, co ułatwi dostęp dla rodzin z dziećmi, chcącymi skorzystać z zabawy. 6. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - STAN PROJEKTOWANY. Na działce szkolnej Inwestor zamierza realizować budowę szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła wg niniejszego projektu. Plac zabaw ze względu na korzystną lokalizację, w części frontowej terenu przyszkolnego spełni zarazem funkcję placu zabaw szkolnego jak również ogólnodostępnego dla społeczności lokalnej.

4 Szkolny plac zabaw zajmie powierzchnię 300 m 2, z czego 170 m 2 zostanie pokryte syntetyczną nawierzchnią poliuretanową, natomiast pozostała część to zieleń : trawa, krzewy i drzewa formowane. Cały plac zabaw zostanie ogrodzony krzewami od strony chodnika i budynku szkolnego z wykorzystaniem częściowo ogrodzenia szkolnego już istniejącego od strony drogi gminnej. W tym pasie znajduje się już naturalny szpaler drzew i krzewów. Wejście na plac zabaw zaprojektowano w pobliżu placu postojowego dla samochodów, usytuowanego na terenie szkolnym. Odwodnienie placu zabaw odbywa się systemem powierzchniowym spadkami poprzecznymi w kierunku parkingu i drogi gminnej i = 3,0 %. Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową amortyzującą upadek człowieka z wysokości. Grubość nawierzchni jest różna w zależności od określonego kryterium wysokości swobodnego upadku w danym miejscu. Dostawcy tego rodzaju nawierzchni powinni przedstawić : - certyfikaty wskazujące do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177, - atesty higieniczne - karty techniczne systemów. - opisy konserwacji nawierzchni. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano w taki sposób, by zachowane zostały wymiary stref bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Poniżej zamieszczony został wykaz aktualnych norm odnoszących się do placów zabaw. Od dnia wprowadzony został nowy zestaw norm z grupy 1176 i 1177, który stanowi tłumaczenie norm wydanych w roku W wykazie zamieszone zostały również normy powołane, do których odwołują się normy 1176, PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. Zastępuje: PN-EN :2008

5 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. Zastępuje: PN-EN 1177:2008 Normy powołane: PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Definicja klas użytkowania -- Część 2: Zastosowanie do drewna litego Zastępuje: PN-EN 335-2:2006 PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie PN-EN 351-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony Zastępuje: PN-EN 351-1:1999 PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne Zastępuje: PN-EN 636:2004 PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru Zastępuje: PN-EN :2005

6 PN-EN :2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru Zastępuje: PN-EN :2005 PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.) Zastępuje: PN-EN :2007 PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN :2005 PN-EN ISO 2307:2007 Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych Zastępuje: PN-EN ISO 2307:2005 PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne Zastępuje: PN-EN ISO 9554:2005 PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Zastępuje: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 PN-EN A1:2008 Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.) Zastępuje: PN-EN 818-1:1999 W ramach inwestycji projektuje się: - nawierzchnię syntetyczną poliuretanową pokrywającą 170 m 2 szkolnego placu zabaw, zgodną z polskimi normami. Nawierzchnia musi być koloru pomarańczowego (150 m 2 ) i niebieskiego(20 m 2 ), - obrzeża betonowe gr. 8 cm i łącznej dł. 69 m pokryte w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora) czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio, - nawierzchnię zieloną: trawa i krzewy formowane pokrywającą 130 m 2 szkolnego placu zabaw, - montaż urządzeń zabawowych na kotwach stalowych ocynkowanych, - montaż wyposażenia dodatkowego na kotwach stalowych ocynkowanych,

7 1.0. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 1.1. Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 3,0 % ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody Szpalery krzewów formowanych, stanowić będą jednocześnie barierę izolacyjną Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.) Po splantowaniu i zaoraniu terenu, należy zastosować 10 centymetrową warstwę ziemi urodzajnej. Następnie teren pod zasiew trawy należy wyrównać Zakupu nasion pod zasiew trawy należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej Wysiać zakupioną uprzednio trawę i posadzić krzewy formowane NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Grubość nawierzchni zależy od krytycznej wysokości upadku HIC Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz i umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych oraz dodatkowego wyposażenia, w formie przedstawionej na rysunku załączonym do dokumentacji. Nawierzchnia sztuczna jest nawierzchnią gumową. Zbudowana jest z dwóch warstw: spodniej z granulatu gumowego SBR, spojonego klejem poliuretanowym, wierzchniej z granulatu gumowego EPDM w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE : 152 C, RAL : Tieforange lub zbliżonym, barwionego w masie, połączonego klejem poliuretanowym z dodatkiem składnika uodparniającego na promieniowanie UV. Nawierzchnia sztuczna jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Grubość nawierzchni wynosi około 40 mm w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. W projekcie grubość warstwy amortyzującej zależy od parametrów wysokości swobodnego upadku, którą określono na 1,50 m. Wykonanie spodniej warstwy granulatu Spodnia warstwa o grubości przynajmniej 30 mm (gr. zależna od parametrów wysokości swobodnego upadku urządzeń lub ich poszczególnych części) składa się z: - granulatu gumowego SBR granulacji 1-4 mm - jedno-komponentowego kleju poliuretanowego. Wykonanie wierzchniej warstwy Wierzchnia warstwa gr. ok. 1 cm składa się z:

8 - granulatu EPDM granulacji 1-3,5 mm - jedno-komponentowego kleju poliuretanowego. Nawierzchnia sztuczna jest gładka i bezspoinowa. Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni górnej 5 mm na długości 3 m oraz szczelin między miejscami połączeń 1-2 mm. Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki i do zupełnego stwardnienia powinna wynosić co najmniej +5 C. Względna wilgotność powietrza konieczna do stwardnienia nie powinna być niższa niż 40%. Łączna grubość nawierzchni sztucznej odpowiedzialnej za amortyzację upadku, dopasowano zgonie z parametrem wysokości swobodnego upadku przewidzianymi w programie rządowym Radosna szkoła : - wszystkie urządzenia oraz przestrzenie miedzy strefami bezpieczeństwa nie wymagają grubości większej niż około 40 mm czyli takiej, która spełni parametr HIC = 1,50 m Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. Obrzeża betonowe gr. 8 cm i szer. 30 cm i łącznej długości 69 m pokryte są w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora), czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio. 2.3 Nawierzchnię należy układać na podbudowie z betonu B-20 gr. 15 cm ze spadkiem 3,0 %. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Nawierzchnia poliuretanowa na całej powierzchni placu zabaw musi być na jednym poziomie z jednostajnym spadkiem Przewidziano również pod podbudową warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA 3.1. Identyczna jak nawierzchnia bezpieczna opisana w punkcie 2.0 o łącznej gr. około 40 mm czyli takiej, która spełni parametr HIC = 1,50 m. Kolor niebieski w odcieniu PANTONE : 540 C, RAL : 5003 Saphirblau lub zbliżonym Szerokość ścieżek oraz ich ukształtowanie pokazano na rysunku załączonym do dokumentacji Nawierzchnię w/w ciągów należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. Obrzeża betonowe gr. 8 cm pokryte są w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora), czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio Nawierzchnię należy układać na podbudowie z betonu B-20 gr. 15 cm ze spadkiem 3,0 %. Podłoże powinno być suche, gładkie, mocne, stabilne, wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

9 3.5. Przewidziano również pod podbudową warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy : PN-EN 1176 oraz PN-EN Materiały, substancje, a także śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają wymagane atesty i dopuszczenia. Urządzenia zabawowe, wyposażenie oraz tablice z regulaminem placu zabaw i pokazujące możliwości oraz sposób korzystania z urządzenia, wskazują także zagrożenie jakie może spotkać użytkownika, wykonane są z belek z drewna rdzeniowego, okrągłych o średnicy od 100 do 140 mm. Drewno jest impregnowane i barwione na kolor mahoniowy (przynajmniej dwukrotne malowanie środkiem drewnochronnym). Sprężynowce są to bujaki osadzone trwale w podłożu na stalowej sprężynie ze stalową podstawą służącą do zakotwienia w nawierzchni i podbudowie betonowej. Wykonane są one ze sklejki wodoodpornej. SKLEJKA WODOODPORNA o różnych grubościach, jest stosowana do wyrobu daszków i burt, a także do budowy zjeżdżalni i sprężynowców. Elementy wykonane ze sklejki malowane są na jaskrawe kolory wodnymi farbami akrylowymi. ELEMENTY METALOWE takie jak drążki i poręcze, malowane są proszkowo, co zapewnia większą odporność na warunki atmosferyczne, natomiast ślizgi zjeżdżalni, wykonane są z blachy nierdzewnej. Łańcuchy oraz stalowe akcesoria w pomocnicze takich jak uchwyty, przeguby i zawiesia: - wykonane ze stali nierdzewnej w pełni odporne na szkodliwe czynniki : kwaśne deszcze, kwaśne wyziewy, pary i dymy przemysłowe. Wszystkie łączenia, spawy i mocowania - gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. Materiały i półprodukty użyte w produkcji muszą posiadać atesty higieny wydane przez Państwowy Zakład Higieny. Mocowanie wszystkich urządzeń zabawowych o podstawach z bali drewnianych : domków, wyposażenia : ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz tablicy zawierającej regulamin placu zabaw, jak również ścianki z wieszakami na ubrania przewidziano z wykorzystaniem kotew stalowych ocynkowanych, pozwalających uniknąć procesu gnicia i butwienia drewna na styku z nawierzchnią. Kotwy podnoszą belki o 10 cm ponad poziom gruntu, co znacznie przedłuża żywotność drewna. Mocowane są do belek w trwały, estetyczny i bezpieczny sposób a następnie do nawierzchni wraz z podbudową betonową jak na rysunku poniżej.

10 Wymiary kotwy : Wysokość kotwy 100 mm

11 Długość boku kwadratowej podstawy : 150 mm Grubość blachy kwadratowej podstawy : min. 4 mm Średnica okrągłej podstawy : od 90 do 110 mm w zależności od średnicy belki Grubość blachy okrągłej podstawy : min. 8 mm Grubość blachy krzyża łączącego podstawy : min. 4 mm. Urządzenia zabawowe typu sprężynowce posiadają u dolnej części sprężyny stalową podstawę z blachy ocynkowanej o wym. 260 x 260 mm i gr. 3 mm z otworami po jednym w każdym narożniku podstawy (podobnie jak kotwy). Poprzez te otwory montuje się urządzenie na stalowych kołkach umieszczonych w nawierzchni wraz z podbudową betonową.

12 I. Urządzenia zabawowe. 1. Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1. Wymiary wymiary zestawu: 5,60 x 5,20 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,60 x 7,10 m wysokość zestawu: 1,70 m wysokość swobodnego upadku : 1,00 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 39,80 m 2 Elementy zestawu nazwa elementu szt. wymiary [m] dł. x szer. x wys. zjeżdżalnia 1 2,40 x 0,55 x 1,00 pomost 3 1,00 x 1,00 x 1,70 pomost niski 1 1,00 x 1,00 x 0,55 pomost skośny krótki 1 1,40 x 1,00 x 0,55 pomost skośny długi 1 1,60 x 1,00 x 0,80 pomost wiszący 1 2,50 x 1,20 x 1,30 ścianka wspinaczkowa narożna 1 1,00 x 0,50 x 0,90 Ilość kotew stalowych : 13 szt.

13 2. Huśtawka sprężynowa 4 osobowa - szt. 1. Wymiary wymiary: 1,10 x 1,10 m średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m wysokość i wysokość swobodnego upadku : 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 9,60 m 2

14 3. Huśtawka sprężynowa motor - szt. 1. Wymiary wymiary: 0,90 x 0,30 m średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m2

15 4. Huśtawka szt. 1. Wymiary wymiary huśtawki podwójnej: 3,70 x 2,00 m wysokość: 2,30 m długość górnej belki: 3,70 m rozstaw nóg (około): 3,70 x 2,00 m wysokość swobodnego upadku: 1,40 m nogi huśtawek są pochylone w dwóch płaszczyznach. siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. wymiary strefy bezpieczeństwa podwójnej : 3,70 x 8,00 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 29,60 m2

16 5. Bramka z tablicą do gry w koszykówkę szt. 1. Wymiary wymiary : 1,70 x 1,40 m wysokość: 3,00 m obręcz na wysokości 2,20 m

17 6. Huśtawka sprężynowa 2-osobowa szt.1. Wymiary wymiary: 2,00 x 0,30 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 3,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 13,00 m 2

18 7. Huśtawka sprężynowa - konik szt.1. Wymiary wymiary: 0,90 x 0,30 m średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m2

19 8. Most wiszący szt. 1. Wymiary wymiary: 4,80 x 1,10 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 6,80 x 3,00 m wysokość upadku: 0,50 m wysokość całkowita: 1,10 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 20,40 m 2 Konstrukcja mostu wiszącego wsparta jest na łańcuchach ze stali nierdzewnej, dzięki którym dzieci mogą się bujać i kołysać.

20 II. Wyposażenie dodatkowe 1. Tablica informacyjna z regulaminem szt. 1

21 Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy: szer. 70 x wys. 50 cm wykonana ze sklejki wodoodpornej Obowiązkowy wzór tekstu na tablicy regulaminu, związany z programem Radosna szkoła Regulamin powinien określać zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazywać, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numeru telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych.

22 Przykład regulaminów z piktogramami informującymi o nakazach i zakazach :

23 2. Tablica informująca o sposobie wykorzystania każdego urządzenia zabawowego i przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania - szt. 6. W ramach tej ilości 1 szt. dotyczy trzech huśtawek sprężynowych oznaczonych na rysunku jako nr 2, 3, 10; 1 szt. dotyczy huśtawki sprężynowej oznaczonej na rys. jako nr 11, a pozostałe 4 sztuki dotyczą reszty urządzeń zabawowych. Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy wys. 35 cm x szer. 25 cm

24 3. Ścianka z wieszakami na ubrania szt. 1 Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy wieszaka szer. 70 cm x wys. 50 cm tablica wieszaka wykonana ze sklejki wodoodpornej z obu stron tablicy wieszaka umieścić po 4 podwójne haczyki ze stali nierdzewnej (na ubrania).

25 4. Ławka wolnostojąca z oparciem - bez zakotwienia szt. 1

26 5. Kosz na śmieci z metalowym wiadrem (wkładem) szt. 1 Wymiary : średnica: 0,30 m pojemność wiadra: 30 l wysokość: 0,75 m Montowany na stałe w podłożu za pomocą kotew stalowych ocynkowanych.

27 7. Bilans terenu : Powierzchnia placu zabaw 300 m 2 Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 170 m 2 Powierzchnia nawierzchni trawiastej 130 m 2 8. Analiza uciążliwości: Planowana inwestycja nie zmienia obecnych funkcji, przeznaczenia terenu, jest zgodna z wymogami ochrony ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestycja została zaprojektowana w sposób gwarantujący ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 9. Uwagi końcowe. Wykonanie i odbiór szkolnego placu zabaw na podstawie : - certyfikatów wskazujących do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177, - atestów higienicznych - kart technicznych systemów. - opisów konserwacji nawierzchni; - certyfikaty świadczące o spełnianiu przez urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci wymogów i norm PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). - aprobat technicznych ITB - wymogów p.poż., - warunków technicznych stosowania - Polskich Norm. Przy układaniu nawierzchni szkolnego placu zabaw należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy). W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a ustawy z dnia 7 lipca - Prawo Budowlane.

28 ROBOTY WYSTĘPUJĄCE W RAMACH PROJEKTU WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) Usługi opomiarowania dla budownictwa Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Betonowanie. Kody pozostałych robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) podano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

29 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWYCH ROBÓT 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Wykonawca powinien wykonać prace zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z usytuowania placu zabaw. Ponadto wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonać naprawy, w tym także usunąć szkody spowodowane przez jego ciężarówki i sprzęt. Dotyczy to tak terenu budowy jak i dróg publicznych. 2. ZAGOSPODAROWANIE I ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY Wykonawca jest zobowiązany do : - zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, - przygotowania, uprzątnięcia i usunięcia ewentualnych przeszkód z placu budowy w celu przystąpienia do robót, - bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu przystąpienia do robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy, takie jak : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, słupki z taśmą ostrzegawczą, sygnały i znaki informacyjne, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na bezpieczeństwo.

30 3. OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mon. Pol. z 1995 r. Nr 2, poz. 29) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej : rodzaj budowy, zgłoszenie budowy, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę, adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery telefonów alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 4. OGRODZENIE PLACU BUDOWY Teren budowy powinien być ogrodzony zgodnie z odpowiednimi przepisami, a w szczególności z rozdziałem 2 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93). 5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : - utrzymywać teren budowy i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojącej, - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : a. lokalizację ewentualnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

31 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru. 6. OBIEKTY SĄSIADUJĄCE Z PLACEM BUDOWY Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie stwarzał nadmiernych uciążliwości okolicznym mieszkańcom. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich sąsiednich obiektów. 7. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Dokumentacja : techniczna, rysunki, specyfikacje, przedmiary robót stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w nich dostrzeżonych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 8. DZIENNIK BUDOWY I KIEROWNIK BUDOWY Wykonawca powinien wyznaczyć na cały okres budowy uprawnionego kierownika budowy zgodnie z obowiązującym prawem. Kierownik ten będzie stale obecny na miejscu budowy i będzie prowadził dziennik budowy, który zostanie przekazany przy odbiorze robót. 9. NORMY I STANDARDY WYKONANIA Podczas realizacji prac będących przedmiotem projektu Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm (a w szczególności norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii : (Dz. U. Nr 84, poz. 387 zmiana : Dz. U. z 1995 r. Nr 45, poz. 235 oraz Dz. U. z 1999 r. Nr 22 poz. 209 z

32 późn. zm.), Norm Branżowych, przepisów obowiązujących w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcę ściśle obowiązują Warunki techniczne wykonania i odbioru robót obowiązujące w Polsce. W trakcie realizacji prac Wykonawca winien wypełnić wszystkie warunki ich realizacji określone w dokumentacji. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy, pod warunkiem, że ich zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość wykonania, jak w przypadku zastosowania Norm Polskich i Branżowych. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 10. KONSERWACJA I UTRZYMANIE Wszystkie elementy winny być wykonane w sposób umożliwiający łatwość ich utrzymania i bezawaryjne funkcjonowanie. 11. PODWYKONAWCY Na Wykonawcy spoczywa całkowita odpowiedzialność za odcinki robót powierzone Podwykonawcom. 12. ZAPLECZE Wykonawca wykona we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracowników zlokalizowane w miejscu nie kolidującym z tokiem robót. Zaplecze, o którym mowa zostanie wykonane i będzie utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z 51 do 61 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 poz. 93 z późn. zm.). 13. KOORDYNACJA ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ Z WYKONAWCAMI INNYCH INWESTYCJI W porozumieniu z Inwestorem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebieg wykonywanych robót z programami prac, jakie mogą być reali-

33 zowane równolegle na placu budowy lub w jego pobliżu, w celu zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem. 14. DOSTAWY MEDIÓW NA POTRZEBY BUDOWY Na Wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wniosków i przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednimi służbami technicznymi w celu zapewnienia dla potrzeb budowy dostępu do mediów a także obowiązek zaprojektowania i wykonania przyłączy obejść umożliwiających przeprowadzenie robót (dotyczy ewentualnych robót instalacyjnych). Wszelkie opłaty za korzystanie z mediów będzie regulował Wykonawca. 15. SPRAWOZDANIA Wykonawca zobowiązany jest składać Inwestorowi okresowe sprawozdania z przebiegu robót. 16. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót dokumentację powykonawczą, przedstawiającą roboty i elementy (obiekty) tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonywanych robót. 17. WNIOSEK O ODBIÓR ROBÓT Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, że przedmiotowe prace zostały zakończone, zawiadamia Inwestora oficjalnym pismem z załączeniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót. 18. UWAGI DO PRZEDMIOTU ROBÓT Przedmiary robót stanowią integralną część niniejszej specyfikacji. Przyjmuje się, że pozycje w przedmiarach robót pokrywają wszystko, co jest konieczne do wypełnienia zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia kontraktu. Ceny jednostkowe oraz wartości pozycji wycenionych przez Wykonawcę dla danych robót muszą obejmować wszelkie koszty związane z :

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE W PRZEBIECZANACH

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE W PRZEBIECZANACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE W PRZEBIECZANACH LOKALIZACJA: TOMASZKOWICE DZIAŁKA NR 105 INWESTOR: GMINA BISKUPICE TOMASZKOWICE 455 32-020

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y Branża: budowlana Inwestor: Gmina Chojna ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna Obiekt: Chojna, obręb nr 8, dz. Nr 38/24, Gmina Chojna Temat opracowania: Szkolny plac zabaw w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

P R O K O B U D PROJEKT BUDOWLANY

P R O K O B U D PROJEKT BUDOWLANY Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. /0 * 75/ 782 44 99 0 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych

Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca rekreacji i zabawy w Cięcinie dla dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych Węgierska Górka 08.07.2013 r. Os.271.13.2013 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót. Dotyczy postępowania na Utworzenie miejsca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - URZĄDZENIA DO ZABAWY. Nr opracowania: SST-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - URZĄDZENIA DO ZABAWY. Nr opracowania: SST-04 PPBB- - AARR CCHH GGRR AAŻŻYYNNAA RR AADDZZI IKK 5544- -220077 WRROOCCŁŁAAW NNAA OOSSTTAATTNNI IMM GGRROOSSZZUU 7700 /2233 / TTEELL: : 335511 0011 5522,,, 00 550011 117722 995533 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 ADRES GDYNIA ul. Chwaszczyńska 26 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 13 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO AUTORZY mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu obiektów małej architektury oraz utwardzeniu części działki celem utworzenia małego szkolnego placu

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Lewin Brzeski, marzec 2013r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi: Łosiów, Jasiona Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice, Błażejowice. Adres obiektów: gmina

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO:

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: ul Garncarska 5, 70-377 Szczecin wwwarchicoeu Tel 91/880 38 93 Projekt placu zabaw Radosna Szkoła w Redle przy Zespole Szkół Publicznych im SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: 1 PODSTAWY FORMALNE2 11 Określenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, ul. Ignacego Krasickiego 10, Kędzierzyn Koźle. mgr inż. arch.

PROJEKT TECHNICZNY. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, ul. Ignacego Krasickiego 10, Kędzierzyn Koźle. mgr inż. arch. PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 47-206 Kędzierzyn Koźle ul. Krasickiego 10 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Mały plac zabaw

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw. Przedmiot zamierzenia (rodzaj robót): Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw. Opis usytuowania: Plac zabaw z urządzeniami fitness usytuowany zostanie na terenie przy Remizie OSP w Szastarce. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA

PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC DZ. NR EW. 82/11 GM. MOGIELNICA TWÓJ DOM -projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak ul. Bankowa, 05-600 Grójec tel. 0-692-422-566 Egz. nr V DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP:

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP: BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Projekt zagospodarowania Inwestor Adres inwestycji FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: Budowa placu zabaw dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek Prusice. TEMAT : Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie. dz. Nr 29/2 ; AM-1 obręb Brzeźno.

Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek Prusice. TEMAT : Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie. dz. Nr 29/2 ; AM-1 obręb Brzeźno. ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY RR Mgr inż. Ryszard Jóźwik Ul. Teatralna 2 a 55-100 Trzebnica Regon 931191491 NIP 915-110-70-60 Tel. 387-08-28 Kom. 0693 126 804 Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół ul. Geodetów 45, 07-200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów.

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Str. 1 Spis zawartości opracowania. Str. 7 Opis techniczny. Str. 8 Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu. Str. 9 Rys. nr Rozmieszczenie elementów. Str. 10 Rys. nr 3 Strefy bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych

Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Wyposażenie placu zabaw w Wadowicach Dolnych Zestaw Kaczeniec 1 szt Opis urządzenia: zestaw zabawowy składający się z zadaszonej wieży, podestów oraz ścianki zręcznościowej wyposażonej w drabinki do wspinania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Dąbrówka Wyłazy gm. Skórzec. Inwestor: Gmina Skórzec

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Dąbrówka Wyłazy gm. Skórzec. Inwestor: Gmina Skórzec Zakład Usługowy DROGA mgr inż. Jacek Saj 1 08-110 Siedlce PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Dąbrówka Wyłazy Inwestor: Gmina Skórzec Adres inwestycji: dz. nr geod. 1100 Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GILÓW W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19 w Tychach przy al. Niepodległości 154. Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Rzepinie. Inwestor zamówienia: Gmina Rzepin, 69-110

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji: Obręb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 tel. 604 081 973 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA OŚWIADCZENIE JA NIśEJ PODPISANY Stosownie do ustaleń art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ( tj. Dz. U. Nr 207/03, poz. 2016, z późniejszymi zmianami ) JAKO AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, Wieluń

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, Wieluń JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, 98-300Wieluń EGZ. NR mgr inż. MAŁGORZATA MUSIALSKA-KOZIK Dotycząca BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT Budowa obiektu sportowego Skateparku ARDES INWESTYCJI Działka nr 568, obręb Stepnica Przy działce drogowej nr 578, 545 w Stepnicy Gmina Stepnica INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa i montaż CPV 45112723 9 Inwestor zamówienia: Urząd Gminy Jaraczewo, ul Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni Adres zamierzenia budowlanego: Zespół Szkół nr 7 ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia Działka nr 525/307

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA na wykonanie zadania pn.: Budowa altany parkowej i placu zabaw przy zabytkowym Dworze w Krzykawce etap II PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Anna Ścigaj Trepka 32-300 Olkusz ul.

Bardziej szczegółowo

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 2 przy ul Leśnej w Tychach

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 2 przy ul Leśnej w Tychach KONSTRUKCJE -BIURO INŻYNIERSKIE Andrzej Bulak ul. Grochowalskiego 8, 32-087 Zielonki tel. 502 249 036, faks (012) 396 5772 e-mail: andrzejbulak@o2.pl Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 2 przy ul

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU Nazwa: Projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej w nowoprojektowanym parku w Mielcu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNICZNE

OPRACOWANIE TECHNICZNE INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI NR DZIAŁKI BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Wszewilki, gmina Milicz INWESTOR Gmina Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2 STADIUM JEDNOSTKA PROJEKTOWA Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury

Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury Program funkcjonalno użytkowy Projekt urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie skweru i ustawienie urządzeń zabawowych elementu małej architektury Adres Gorzów Wlkp., kwartał ulic: Krzywoustego, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY NA DZIAŁCE NR 589/5 ORAZ MIEJSCE NA GRILLA NA DZIAŁCE NR 589/3 Inwestor Zamówienia: GMINA RZEZAWA,

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Gmina Bolesławiec, powiat wieruszowski, woj. Łódzkie ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec Tel. 062 78 36 083 fax 062 78 36 024 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.:

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn ozn. sprawy: ZP/ZO.271.2.2011 Załącznik Nr 5 do WZO Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Rudzica i Siekierczyn Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Sulęcinie na działce ewidencyjnej nr 199, 61. Powstały obiekt

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla ul. Batorego 6, 07-200 Wyszków Działka nr 5000/4; miasto

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINI PLAC ZABAW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINI PLAC ZABAW MINI PLAC ZABAW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nawierzchnia poliuretanowa Kody CPV : 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 45233253-7, 4523222-1 Drogi i chodniki 45232451-8 Odwodnienie ST 5.0 Żórawina

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7 37535200-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PROJEKT BUDOWLANY GMINA MIASTO CHEŁMNO UL. DWORCOWA CHEŁMNO. ADRES INWESTYCJI: oś. M.C. Skłodowskiej 16 DZIAŁKA NR 219/1, OBRĘB 2

PLAC ZABAW PROJEKT BUDOWLANY GMINA MIASTO CHEŁMNO UL. DWORCOWA CHEŁMNO. ADRES INWESTYCJI: oś. M.C. Skłodowskiej 16 DZIAŁKA NR 219/1, OBRĘB 2 PROJEKT BUDOWLANY Załącznik nr 9 PLAC ZABAW INWESTOR: GMINA MIASTO CHEŁMNO UL. DWORCOWA 1 86-200 CHEŁMNO ADRES INWESTYCJI: oś. M.C. Skłodowskiej 16 86-200 CHEŁMNO DZIAŁKA NR 219/1, OBRĘB 2 OPRACOWAŁ: DATA

Bardziej szczegółowo

Projekt placu zabaw w Zimnowodzie ZGŁOSZENIE BUDOWY. I. Projekt techniczny

Projekt placu zabaw w Zimnowodzie ZGŁOSZENIE BUDOWY. I. Projekt techniczny Tel./Fax 01586433 95, Projekt: Projekt placu zabaw w Zimnowodzie Faza: ZGŁOSZENIE BUDOWY Temat: I. Projekt techniczny Inwestor: Gmina Bogoria ul. Opatowska 13 28-210 Bogoria Biuro projektowe: Tel./fax.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL BRANŻA: BUDOWLANA ADRES: Kielno, gm. Szemud, dz. 25/4, 547. INWESTOR: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: Zagospodarowanie Placu Zabaw w miejscowości Stamirowice na działce nr ew. 153 i 152 w gm. Mogielnica Inwestor zamówienia: Urząd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 7 do SIWZ Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ramach rządowego programu Radosna Szkoła PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Tytuł opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo