LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA"

Transkrypt

1 Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA AUTOR PROJEKTU: STANISŁAW KONRACKI upr. nr 351/68; 1167/Gd/73 SPRAWDZAJĄCY: JACEK KASPRZAK upr. nr 5143/Gd/92 TCZEW, CZERWIEC 2010 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Roboty występujące w ramach projektu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 3. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotowych robót 4. Oświadczenie projektanta 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 7. Zaświadczenie z POIIB 8. Wypis i wyrys 9. Rysunki: RYS. NR 1 Zagospodarowanie terenu RYS. NR 2 Zagospodarowanie ternu placu zabaw RYS. NR 3 Siatka wymiarowa elementów placu zabaw RYS. NR 4 Nawierzchnia placu zabaw - przekrój

3 OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej w Lubiszewie ul. Sambora 3, Lubiszewo. 2. LOKALIZACJA. ul. Sambora 3 Gmina Tczew obręb Lubiszewo działka nr 16/11 3. INWESTOR. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie Lubiszewo ul. Sambora 3 4. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie Inwestora, - uzgodnienie zakresu i lokalizacji z Inwestorem, - wizje lokalne, - mapa do celów projektowych skala 1:500, - Prawo budowlane - Dz. U. Nr 156, poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), - Wytyczne Rządowego Programu Radosna Szkoła. 5. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - STAN ISTNIEJĄCY. Działka szkolna położona jest przy głównej drodze, biegnącej wzdłuż wsi Lubiszewo. Od strony przyszłego placu zabaw graniczy z działką gminną, na której zostanie usytuowany kompleks boisk ORLIK Dojazd i dojście do działki asfaltową drogą gminną oraz drogą wewnętrzną z kostki betonowej o wym. 10x20 cm. Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowowodnymi umożliwiającymi posadowienie bezpośrednie planowanych obiektów. Przez teren projektowanego placu zabaw nie przebiegają żadne sieci podziemne oraz nadziemne. Jest to teren zielony, z dwóch stron ogrodzony. Graniczy z placem postojowym dla samochodów, co ułatwi dostęp dla rodzin z dziećmi, chcącymi skorzystać z zabawy. 6. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - STAN PROJEKTOWANY. Na działce szkolnej Inwestor zamierza realizować budowę szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła wg niniejszego projektu. Plac zabaw ze względu na korzystną lokalizację, w części frontowej terenu przyszkolnego spełni zarazem funkcję placu zabaw szkolnego jak również ogólnodostępnego dla społeczności lokalnej.

4 Szkolny plac zabaw zajmie powierzchnię 300 m 2, z czego 170 m 2 zostanie pokryte syntetyczną nawierzchnią poliuretanową, natomiast pozostała część to zieleń : trawa, krzewy i drzewa formowane. Cały plac zabaw zostanie ogrodzony krzewami od strony chodnika i budynku szkolnego z wykorzystaniem częściowo ogrodzenia szkolnego już istniejącego od strony drogi gminnej. W tym pasie znajduje się już naturalny szpaler drzew i krzewów. Wejście na plac zabaw zaprojektowano w pobliżu placu postojowego dla samochodów, usytuowanego na terenie szkolnym. Odwodnienie placu zabaw odbywa się systemem powierzchniowym spadkami poprzecznymi w kierunku parkingu i drogi gminnej i = 3,0 %. Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową amortyzującą upadek człowieka z wysokości. Grubość nawierzchni jest różna w zależności od określonego kryterium wysokości swobodnego upadku w danym miejscu. Dostawcy tego rodzaju nawierzchni powinni przedstawić : - certyfikaty wskazujące do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177, - atesty higieniczne - karty techniczne systemów. - opisy konserwacji nawierzchni. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano w taki sposób, by zachowane zostały wymiary stref bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Poniżej zamieszczony został wykaz aktualnych norm odnoszących się do placów zabaw. Od dnia wprowadzony został nowy zestaw norm z grupy 1176 i 1177, który stanowi tłumaczenie norm wydanych w roku W wykazie zamieszone zostały również normy powołane, do których odwołują się normy 1176, PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. Zastępuje: PN-EN :2008

5 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. Zastępuje: PN-EN :2008 PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. Zastępuje: PN-EN 1177:2008 Normy powołane: PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Definicja klas użytkowania -- Część 2: Zastosowanie do drewna litego Zastępuje: PN-EN 335-2:2006 PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Naturalna trwałość drewna litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie PN-EN 351-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony Zastępuje: PN-EN 351-1:1999 PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne Zastępuje: PN-EN 636:2004 PN-EN :2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru Zastępuje: PN-EN :2005

6 PN-EN :2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem PN-EN :2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru Zastępuje: PN-EN :2005 PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.) Zastępuje: PN-EN :2007 PN-EN A1:2008 Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN :2005 PN-EN ISO 2307:2007 Liny włókienne -- Wyznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych Zastępuje: PN-EN ISO 2307:2005 PN-EN ISO 9554:2007 Liny włókienne -- Wymagania ogólne Zastępuje: PN-EN ISO 9554:2005 PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Zastępuje: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 PN-EN A1:2008 Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Ogólne warunki odbioru (oryg.) Zastępuje: PN-EN 818-1:1999 W ramach inwestycji projektuje się: - nawierzchnię syntetyczną poliuretanową pokrywającą 170 m 2 szkolnego placu zabaw, zgodną z polskimi normami. Nawierzchnia musi być koloru pomarańczowego (150 m 2 ) i niebieskiego(20 m 2 ), - obrzeża betonowe gr. 8 cm i łącznej dł. 69 m pokryte w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora) czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio, - nawierzchnię zieloną: trawa i krzewy formowane pokrywającą 130 m 2 szkolnego placu zabaw, - montaż urządzeń zabawowych na kotwach stalowych ocynkowanych, - montaż wyposażenia dodatkowego na kotwach stalowych ocynkowanych,

7 1.0. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 1.1. Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 3,0 % ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody Szpalery krzewów formowanych, stanowić będą jednocześnie barierę izolacyjną Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.) Po splantowaniu i zaoraniu terenu, należy zastosować 10 centymetrową warstwę ziemi urodzajnej. Następnie teren pod zasiew trawy należy wyrównać Zakupu nasion pod zasiew trawy należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej Wysiać zakupioną uprzednio trawę i posadzić krzewy formowane NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Grubość nawierzchni zależy od krytycznej wysokości upadku HIC Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz i umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych oraz dodatkowego wyposażenia, w formie przedstawionej na rysunku załączonym do dokumentacji. Nawierzchnia sztuczna jest nawierzchnią gumową. Zbudowana jest z dwóch warstw: spodniej z granulatu gumowego SBR, spojonego klejem poliuretanowym, wierzchniej z granulatu gumowego EPDM w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE : 152 C, RAL : Tieforange lub zbliżonym, barwionego w masie, połączonego klejem poliuretanowym z dodatkiem składnika uodparniającego na promieniowanie UV. Nawierzchnia sztuczna jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Grubość nawierzchni wynosi około 40 mm w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. W projekcie grubość warstwy amortyzującej zależy od parametrów wysokości swobodnego upadku, którą określono na 1,50 m. Wykonanie spodniej warstwy granulatu Spodnia warstwa o grubości przynajmniej 30 mm (gr. zależna od parametrów wysokości swobodnego upadku urządzeń lub ich poszczególnych części) składa się z: - granulatu gumowego SBR granulacji 1-4 mm - jedno-komponentowego kleju poliuretanowego. Wykonanie wierzchniej warstwy Wierzchnia warstwa gr. ok. 1 cm składa się z:

8 - granulatu EPDM granulacji 1-3,5 mm - jedno-komponentowego kleju poliuretanowego. Nawierzchnia sztuczna jest gładka i bezspoinowa. Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni górnej 5 mm na długości 3 m oraz szczelin między miejscami połączeń 1-2 mm. Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki i do zupełnego stwardnienia powinna wynosić co najmniej +5 C. Względna wilgotność powietrza konieczna do stwardnienia nie powinna być niższa niż 40%. Łączna grubość nawierzchni sztucznej odpowiedzialnej za amortyzację upadku, dopasowano zgonie z parametrem wysokości swobodnego upadku przewidzianymi w programie rządowym Radosna szkoła : - wszystkie urządzenia oraz przestrzenie miedzy strefami bezpieczeństwa nie wymagają grubości większej niż około 40 mm czyli takiej, która spełni parametr HIC = 1,50 m Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. Obrzeża betonowe gr. 8 cm i szer. 30 cm i łącznej długości 69 m pokryte są w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora), czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio. 2.3 Nawierzchnię należy układać na podbudowie z betonu B-20 gr. 15 cm ze spadkiem 3,0 %. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Nawierzchnia poliuretanowa na całej powierzchni placu zabaw musi być na jednym poziomie z jednostajnym spadkiem Przewidziano również pod podbudową warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA 3.1. Identyczna jak nawierzchnia bezpieczna opisana w punkcie 2.0 o łącznej gr. około 40 mm czyli takiej, która spełni parametr HIC = 1,50 m. Kolor niebieski w odcieniu PANTONE : 540 C, RAL : 5003 Saphirblau lub zbliżonym Szerokość ścieżek oraz ich ukształtowanie pokazano na rysunku załączonym do dokumentacji Nawierzchnię w/w ciągów należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. Obrzeża betonowe gr. 8 cm pokryte są w wystającej części ponad grunt - nawierzchnią gumową syntetyczną poliuretanową gr. ok. 1 cm, w kolorze żądanym przez Zamawiającego (Inwestora), czyli takim, jaki jest kolor nawierzchni, z którą stykają się bezpośrednio Nawierzchnię należy układać na podbudowie z betonu B-20 gr. 15 cm ze spadkiem 3,0 %. Podłoże powinno być suche, gładkie, mocne, stabilne, wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

9 3.5. Przewidziano również pod podbudową warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy : PN-EN 1176 oraz PN-EN Materiały, substancje, a także śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają wymagane atesty i dopuszczenia. Urządzenia zabawowe, wyposażenie oraz tablice z regulaminem placu zabaw i pokazujące możliwości oraz sposób korzystania z urządzenia, wskazują także zagrożenie jakie może spotkać użytkownika, wykonane są z belek z drewna rdzeniowego, okrągłych o średnicy od 100 do 140 mm. Drewno jest impregnowane i barwione na kolor mahoniowy (przynajmniej dwukrotne malowanie środkiem drewnochronnym). Sprężynowce są to bujaki osadzone trwale w podłożu na stalowej sprężynie ze stalową podstawą służącą do zakotwienia w nawierzchni i podbudowie betonowej. Wykonane są one ze sklejki wodoodpornej. SKLEJKA WODOODPORNA o różnych grubościach, jest stosowana do wyrobu daszków i burt, a także do budowy zjeżdżalni i sprężynowców. Elementy wykonane ze sklejki malowane są na jaskrawe kolory wodnymi farbami akrylowymi. ELEMENTY METALOWE takie jak drążki i poręcze, malowane są proszkowo, co zapewnia większą odporność na warunki atmosferyczne, natomiast ślizgi zjeżdżalni, wykonane są z blachy nierdzewnej. Łańcuchy oraz stalowe akcesoria w pomocnicze takich jak uchwyty, przeguby i zawiesia: - wykonane ze stali nierdzewnej w pełni odporne na szkodliwe czynniki : kwaśne deszcze, kwaśne wyziewy, pary i dymy przemysłowe. Wszystkie łączenia, spawy i mocowania - gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. Materiały i półprodukty użyte w produkcji muszą posiadać atesty higieny wydane przez Państwowy Zakład Higieny. Mocowanie wszystkich urządzeń zabawowych o podstawach z bali drewnianych : domków, wyposażenia : ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz tablicy zawierającej regulamin placu zabaw, jak również ścianki z wieszakami na ubrania przewidziano z wykorzystaniem kotew stalowych ocynkowanych, pozwalających uniknąć procesu gnicia i butwienia drewna na styku z nawierzchnią. Kotwy podnoszą belki o 10 cm ponad poziom gruntu, co znacznie przedłuża żywotność drewna. Mocowane są do belek w trwały, estetyczny i bezpieczny sposób a następnie do nawierzchni wraz z podbudową betonową jak na rysunku poniżej.

10 Wymiary kotwy : Wysokość kotwy 100 mm

11 Długość boku kwadratowej podstawy : 150 mm Grubość blachy kwadratowej podstawy : min. 4 mm Średnica okrągłej podstawy : od 90 do 110 mm w zależności od średnicy belki Grubość blachy okrągłej podstawy : min. 8 mm Grubość blachy krzyża łączącego podstawy : min. 4 mm. Urządzenia zabawowe typu sprężynowce posiadają u dolnej części sprężyny stalową podstawę z blachy ocynkowanej o wym. 260 x 260 mm i gr. 3 mm z otworami po jednym w każdym narożniku podstawy (podobnie jak kotwy). Poprzez te otwory montuje się urządzenie na stalowych kołkach umieszczonych w nawierzchni wraz z podbudową betonową.

12 I. Urządzenia zabawowe. 1. Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1. Wymiary wymiary zestawu: 5,60 x 5,20 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,60 x 7,10 m wysokość zestawu: 1,70 m wysokość swobodnego upadku : 1,00 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 39,80 m 2 Elementy zestawu nazwa elementu szt. wymiary [m] dł. x szer. x wys. zjeżdżalnia 1 2,40 x 0,55 x 1,00 pomost 3 1,00 x 1,00 x 1,70 pomost niski 1 1,00 x 1,00 x 0,55 pomost skośny krótki 1 1,40 x 1,00 x 0,55 pomost skośny długi 1 1,60 x 1,00 x 0,80 pomost wiszący 1 2,50 x 1,20 x 1,30 ścianka wspinaczkowa narożna 1 1,00 x 0,50 x 0,90 Ilość kotew stalowych : 13 szt.

13 2. Huśtawka sprężynowa 4 osobowa - szt. 1. Wymiary wymiary: 1,10 x 1,10 m średnica strefy bezpieczeństwa: 3,50 m wysokość i wysokość swobodnego upadku : 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 9,60 m 2

14 3. Huśtawka sprężynowa motor - szt. 1. Wymiary wymiary: 0,90 x 0,30 m średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m2

15 4. Huśtawka szt. 1. Wymiary wymiary huśtawki podwójnej: 3,70 x 2,00 m wysokość: 2,30 m długość górnej belki: 3,70 m rozstaw nóg (około): 3,70 x 2,00 m wysokość swobodnego upadku: 1,40 m nogi huśtawek są pochylone w dwóch płaszczyznach. siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. wymiary strefy bezpieczeństwa podwójnej : 3,70 x 8,00 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 29,60 m2

16 5. Bramka z tablicą do gry w koszykówkę szt. 1. Wymiary wymiary : 1,70 x 1,40 m wysokość: 3,00 m obręcz na wysokości 2,20 m

17 6. Huśtawka sprężynowa 2-osobowa szt.1. Wymiary wymiary: 2,00 x 0,30 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 3,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 13,00 m 2

18 7. Huśtawka sprężynowa - konik szt.1. Wymiary wymiary: 0,90 x 0,30 m średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 m wysokość: 0,50 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 3,15 m2

19 8. Most wiszący szt. 1. Wymiary wymiary: 4,80 x 1,10 m wymiary strefy bezpieczeństwa: 6,80 x 3,00 m wysokość upadku: 0,50 m wysokość całkowita: 1,10 m powierzchnia strefy bezpieczeństwa : 20,40 m 2 Konstrukcja mostu wiszącego wsparta jest na łańcuchach ze stali nierdzewnej, dzięki którym dzieci mogą się bujać i kołysać.

20 II. Wyposażenie dodatkowe 1. Tablica informacyjna z regulaminem szt. 1

21 Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy: szer. 70 x wys. 50 cm wykonana ze sklejki wodoodpornej Obowiązkowy wzór tekstu na tablicy regulaminu, związany z programem Radosna szkoła Regulamin powinien określać zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazywać, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numeru telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych.

22 Przykład regulaminów z piktogramami informującymi o nakazach i zakazach :

23 2. Tablica informująca o sposobie wykorzystania każdego urządzenia zabawowego i przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania - szt. 6. W ramach tej ilości 1 szt. dotyczy trzech huśtawek sprężynowych oznaczonych na rysunku jako nr 2, 3, 10; 1 szt. dotyczy huśtawki sprężynowej oznaczonej na rys. jako nr 11, a pozostałe 4 sztuki dotyczą reszty urządzeń zabawowych. Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy wys. 35 cm x szer. 25 cm

24 3. Ścianka z wieszakami na ubrania szt. 1 Wymiary : wysokość: 1,90 m wymiary tablicy wieszaka szer. 70 cm x wys. 50 cm tablica wieszaka wykonana ze sklejki wodoodpornej z obu stron tablicy wieszaka umieścić po 4 podwójne haczyki ze stali nierdzewnej (na ubrania).

25 4. Ławka wolnostojąca z oparciem - bez zakotwienia szt. 1

26 5. Kosz na śmieci z metalowym wiadrem (wkładem) szt. 1 Wymiary : średnica: 0,30 m pojemność wiadra: 30 l wysokość: 0,75 m Montowany na stałe w podłożu za pomocą kotew stalowych ocynkowanych.

27 7. Bilans terenu : Powierzchnia placu zabaw 300 m 2 Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 170 m 2 Powierzchnia nawierzchni trawiastej 130 m 2 8. Analiza uciążliwości: Planowana inwestycja nie zmienia obecnych funkcji, przeznaczenia terenu, jest zgodna z wymogami ochrony ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestycja została zaprojektowana w sposób gwarantujący ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 9. Uwagi końcowe. Wykonanie i odbiór szkolnego placu zabaw na podstawie : - certyfikatów wskazujących do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177, - atestów higienicznych - kart technicznych systemów. - opisów konserwacji nawierzchni; - certyfikaty świadczące o spełnianiu przez urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci wymogów i norm PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). - aprobat technicznych ITB - wymogów p.poż., - warunków technicznych stosowania - Polskich Norm. Przy układaniu nawierzchni szkolnego placu zabaw należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy). W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a ustawy z dnia 7 lipca - Prawo Budowlane.

28 ROBOTY WYSTĘPUJĄCE W RAMACH PROJEKTU WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) Usługi opomiarowania dla budownictwa Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Betonowanie. Kody pozostałych robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) podano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

29 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWYCH ROBÓT 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Wykonawca powinien wykonać prace zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z usytuowania placu zabaw. Ponadto wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonać naprawy, w tym także usunąć szkody spowodowane przez jego ciężarówki i sprzęt. Dotyczy to tak terenu budowy jak i dróg publicznych. 2. ZAGOSPODAROWANIE I ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY Wykonawca jest zobowiązany do : - zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, - przygotowania, uprzątnięcia i usunięcia ewentualnych przeszkód z placu budowy w celu przystąpienia do robót, - bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu przystąpienia do robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy, takie jak : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, słupki z taśmą ostrzegawczą, sygnały i znaki informacyjne, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na bezpieczeństwo.

30 3. OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mon. Pol. z 1995 r. Nr 2, poz. 29) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej : rodzaj budowy, zgłoszenie budowy, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę, adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery telefonów alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 4. OGRODZENIE PLACU BUDOWY Teren budowy powinien być ogrodzony zgodnie z odpowiednimi przepisami, a w szczególności z rozdziałem 2 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93). 5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : - utrzymywać teren budowy i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojącej, - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : a. lokalizację ewentualnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

31 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru. 6. OBIEKTY SĄSIADUJĄCE Z PLACEM BUDOWY Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie stwarzał nadmiernych uciążliwości okolicznym mieszkańcom. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich sąsiednich obiektów. 7. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Dokumentacja : techniczna, rysunki, specyfikacje, przedmiary robót stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w nich dostrzeżonych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 8. DZIENNIK BUDOWY I KIEROWNIK BUDOWY Wykonawca powinien wyznaczyć na cały okres budowy uprawnionego kierownika budowy zgodnie z obowiązującym prawem. Kierownik ten będzie stale obecny na miejscu budowy i będzie prowadził dziennik budowy, który zostanie przekazany przy odbiorze robót. 9. NORMY I STANDARDY WYKONANIA Podczas realizacji prac będących przedmiotem projektu Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm (a w szczególności norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii : (Dz. U. Nr 84, poz. 387 zmiana : Dz. U. z 1995 r. Nr 45, poz. 235 oraz Dz. U. z 1999 r. Nr 22 poz. 209 z

32 późn. zm.), Norm Branżowych, przepisów obowiązujących w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcę ściśle obowiązują Warunki techniczne wykonania i odbioru robót obowiązujące w Polsce. W trakcie realizacji prac Wykonawca winien wypełnić wszystkie warunki ich realizacji określone w dokumentacji. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy, pod warunkiem, że ich zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość wykonania, jak w przypadku zastosowania Norm Polskich i Branżowych. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 10. KONSERWACJA I UTRZYMANIE Wszystkie elementy winny być wykonane w sposób umożliwiający łatwość ich utrzymania i bezawaryjne funkcjonowanie. 11. PODWYKONAWCY Na Wykonawcy spoczywa całkowita odpowiedzialność za odcinki robót powierzone Podwykonawcom. 12. ZAPLECZE Wykonawca wykona we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracowników zlokalizowane w miejscu nie kolidującym z tokiem robót. Zaplecze, o którym mowa zostanie wykonane i będzie utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z 51 do 61 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U nr 13 poz. 93 z późn. zm.). 13. KOORDYNACJA ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ Z WYKONAWCAMI INNYCH INWESTYCJI W porozumieniu z Inwestorem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebieg wykonywanych robót z programami prac, jakie mogą być reali-

33 zowane równolegle na placu budowy lub w jego pobliżu, w celu zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem. 14. DOSTAWY MEDIÓW NA POTRZEBY BUDOWY Na Wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wniosków i przeprowadzenia uzgodnień z odpowiednimi służbami technicznymi w celu zapewnienia dla potrzeb budowy dostępu do mediów a także obowiązek zaprojektowania i wykonania przyłączy obejść umożliwiających przeprowadzenie robót (dotyczy ewentualnych robót instalacyjnych). Wszelkie opłaty za korzystanie z mediów będzie regulował Wykonawca. 15. SPRAWOZDANIA Wykonawca zobowiązany jest składać Inwestorowi okresowe sprawozdania z przebiegu robót. 16. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed przejęciem robót dokumentację powykonawczą, przedstawiającą roboty i elementy (obiekty) tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonywanych robót. 17. WNIOSEK O ODBIÓR ROBÓT Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, że przedmiotowe prace zostały zakończone, zawiadamia Inwestora oficjalnym pismem z załączeniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót. 18. UWAGI DO PRZEDMIOTU ROBÓT Przedmiary robót stanowią integralną część niniejszej specyfikacji. Przyjmuje się, że pozycje w przedmiarach robót pokrywają wszystko, co jest konieczne do wypełnienia zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia kontraktu. Ceny jednostkowe oraz wartości pozycji wycenionych przez Wykonawcę dla danych robót muszą obejmować wszelkie koszty związane z :

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo