WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW"

Transkrypt

1 Nr 1/2007 cena 9,90 z³ (w tym 7% VAT) Indeks: ISSN: LESZKA BUBLA Wystarczy tylko przejœæ siê po trudnych nawet do zliczenia ró nych festiwalach, wystawach, przegl¹dach i pokazach filmów, targach ksi¹ ek, odczytach i prelekcjach i zebraæ piêknie wydane foldery, tak e z notkami biograficznymi. Jeszcze wiêcej informacji jest na setkach ich stron internetowych. Mo na obejrzeæ i wynotowaæ biografie z setek dzia³aj¹cych w Polsce przeró nych organizacji, stowarzyszeñ, fundacji, instytutów i katedr judaistyki na wy szych uczelniach, teatrów, klubów, itd... Wystarczy przyjrzeæ siê politykom tzn. ich yciorysom i konkretnym dokonaniom w tym g³osowaniom, a nie obliczonym na propagandowy efekt publicznym paplaninom. Wystarczy siêgn¹æ po publikacje, wypowiedzi i zaanga owanie w konkretne sprawy ludzi mediów, a tak e decyzje osób z tzw. niezawis³ego wymiaru sprawiedliwoœci. Wystarczy w koñcu uwa nie zajrzeæ w biografie przodków wielu w/w. Bowiem s¹ to ju prawdziwie rodzinne klany, czêsto bêd¹cych potomkami zbrodniarzy zwalczaj¹cych Polskê i Polaków. Wystarczy poœwiêciæ kilka miesiêcy mudnej pracy wielu osób aby móc wreszcie podzieliæ siê wiedz¹, która bêdzie jednych zdumiewaæ, innych przera aæ, a u jeszcze innych budziæ dumê i wynios³oœæ. Bowiem jak wiadomo punkt widzenia zale y od miejsca siedzenia, dlatego te skupiaj¹c siê na podawaniu faktów, nie jest moim celem nikogo obra aæ, a tym bardziej piêtnowaæ. Nazywanie kogoœ YDEM nie jest obraÿliwe. Dobrze siê dzieje, e coraz wiêcej osób przyznaje siê publicznie do swojego pochodzenia. Niestety ale zdecydowana wiêkszoœæ je ukrywa, albo eksponuje ale wy³¹cznie w swoim zamkniêtym œrodowisku. To z nich w przewa aj¹cej wiêkszoœci wywodz¹ siê ci, których wypromowa³y ich media jako autorytety wypowiadaj¹ce siê w imieniu Polek i Polaków i to we wrogiej nam formie i treœci. Pisz¹ wiêc nam historiê, której musz¹ siê uczyæ nasze dzieci. Po tak zaawansowanej kwerendzie zdemaskowa³em jeszcze jedno ci¹gle rozpowszechniane k³amstwo, e jest ich w Polsce ok. 20 tys., z czego 6 tys. nale y do gmin. Tylko w tej WE jest ich ju ponad 30 tys. A przecie jest to dopiero pierwszy efekt, nadal trwaj¹ kwerendy starych i ci¹gle nowych Ÿróde³. Uwa am, e 1,5 mln osób, które mog³yby przyznaæ siê do swoich ydowskich korzeni nie jest liczb¹ przesadzon¹. Jest nawet liczb¹ bardzo ostro n¹ r. na ³amach Dziennika oraz powielonego na onet.pl nastêpnego dnia artyku³u, amerykañski rabin Burt Schuman, który od jesieni 2006 roku dzia³a we Wspólnocie Beit w Warszawie powiedzia³ m.in.: Judaizm ma wyznawaæ w Polsce w 2015 roku ok. 50 tys. osób. Judaizm reformowany nie tylko radykalnie upraszcza wymogi, których musi przestrzegaæ religijny yd, ale nawet promuje pogl¹dy, które mo na nazwaæ liberalnymi. Burt Schuman jest np. aktywnym rzecznikiem wyœwiêcania gejów i lesbijek na rabinów i podpisa³ siê pod listem popieraj¹cym kontrowersyjny marsz równoœci przez centrum Jerozolimy w zesz³ym roku. Dopiero judaizm reformowany otworzy³ trzeci¹ drogê. - Odnosimy sukces, bo Polacy chc¹ ³¹czyæ przywi¹zanie do religii przodków z przynale noœci¹ do nowoczesnego spo³eczeñstwa - mówi Dziennikowi rabin Schuman. David Pelag, ambasador Izraela w Polsce nie ma w¹tpliwoœci, e to realna prognoza. Ponadto, w przygotowaniu jest opracowanie dokumentuj¹ce ydowsk¹ aktywnoœæ w Polsce, co z koniecznoœci krótko wyliczy³em na wstêpie. Ale ju teraz wychodzi, e w setkach realizowanych ró nych ich pomys³ów, setkom organizacji itd. w tym wszechobecnych festiwali itp. bierze udzia³ wielokrotnie wiêcej osób ni owe oficjalne 20 tys. To wszystko realizowane jest wokó³ wspólnej jednej idei tzw. religii Holocaustu. A przyznanie siê do co najmniej pó³toramilionowej mniejszoœci w Polsce mo e tê religiê tylko podwa yæ. Te setki imprez organizowanych z du ym rozmachem nawet w ma³ych miastach jest finansowanych przez nas wszystkich. Bo który burmistrz czy prezydent miasta odmówi p³acenia najczêœciej za zwyk³¹ szmirê. Nie chc¹ naraziæ siê na szanta antysemityzmu. Pozosta³e mniejszoœci w Polsce ponoæ wielokrotnie liczniejsze od ydowskiej, razem wziête nie maj¹ nawet 1/10 takiej liczby organizacji, instytucji, ró nej maœci imprez, dostêpu do mediów itp. itd. Jestem przeciwnikiem mieszania kultur, ras, religii, unifikacji umys³ów, poniewa zawsze prowadzi to do przemocy i do konfliktów. Bycie Polakiem w Polsce o pogl¹dach nacjonalistyczno-konserwatywnych i wyra anie takich pogl¹dów wymaga odwagi, ale mam do nich prawo! Jak i prawo do krytyki wszystkiego co szkodzi mojemu Narodowi i Pañstwu. Nie da siê oddzieliæ polityki od jakiejkolwiek dziedziny naszego ycia. A polityka w Polsce od 1989 roku przypomina wybuch granatu w szambie. W myœl obowi¹zuj¹cej poprawnoœci politycznej wszelkie opcje polityczne lub obyczajowe: komuniœci, lewactwo, socjaliœci, libera³owie, neokonserwatyœci, ludowcy, ultrakatolicy, zieloni, ró owi, czarni, czerwoni, niebiescy, feministki, geje, s¹ normalne - wszyscy - tylko nie narodowcy! My bezkompromisowo walcz¹cy o polskie narodowe interesy jesteœmy okreœlani jako radyka³owie!!! Wszyscy pozostali s¹ NORMALNI, ró ni¹ siê tylko kolorami. Nawet obecnie w trakcie kampanii wyborczej jesteœmy œwiadkami jak ca³e tabuny by- ³ych pos³ów i napaleñców na kandydowanie biegaj¹ po ró nych partiach szukaj¹c sobie lepszego miejsca do przed³u enia parlamentarnego bytu. TYSI CE NAZWISK I BIOGRAFII POLITYKÓW, ARTYSTÓW, BIZNESMENÓW, DUCHOWNYCH, LUDZI MEDIÓW, NAUKI ITP. PRZYZWOITYCH ALE I OSZUSTÓW, MORDERCÓW I AJDAKÓW. SPRAWD CZY JEST WŒRÓD NICH TWÓJ ULUBIENIEC LUB S SIAD! WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW 30 TYS. NAZWISK, TYSI CE KRÓTKICH BIOGRAFII NARESZCIE SAMI UJAWNIAJ SWOJE POCHODZENIE UWAGA! Publikujemy szokuj¹ce materia³y oszustw wyborczych partii bior¹cych udzia³ w obecnych wyborach. Dowiesz siê tak e czy Rokita by³ TW SB. Patrz: Cena gazety 9,90 z³ to niewielki wydatek bior¹c pod uwagê ogrom wielomiesiêcznej pracy w³o onej w zbieranie materia³ów. Ponadto czêœæ wp³ywów przeznaczona zostanie na koszty licznych procesów, które tocz¹ siê przeciwko autorowi. KUP WIÊC DRUGI EGEMPLARZ I PRZEKA INNYM. BEZ C E N Z U R Y AJ, WAJ! Lech Kaczyñski z rabinem Schudrichem, znawca Talmudu Aleksander Kwaœniewski w Izraelu Marek Siwiec i Adam Bielan w Synagodze No yków w czerwcu 2007 Stanis³aw Tyczyñski, za³o yciel i do niedawna Jacek Kuroñ w³aœciciel radia RMF FM Jak e te wszystkie partie s¹ w Polsce podobne. prezes Stronnictwa Narodowego mam ho- Z ok. 200 partii w Polsce jest tylko jedna, nor byæ kontynuatorem. Ku wœciek³ej iryta- do której mog¹ nale eæ wy³¹cznie rodowici cji moich wrogów, mam czysto polskie udokumentowane Polacy - Polska Partia Narodowa. Pozosta³e pochodzenie herbu AB- to mieszanka ró nych nacji i interesów. DANK. Ani ja ani nikt z mojej najbli szej rodziny Œwiadomoœæ narodowa Polek i Polaków nie udziela³ siê we wrogich Polsce ja- jest wiêc wprost proporcjonalna do wyników kichkolwiek organizacjach od KPP poprzez kolejnych politycznych wyborów. Do- PZPR, UB, SB, ORMO, itp., itd. A przecie œwiadczy³em tego osobiœcie gdy bêd¹c za- to rzadkoœæ w Polsce. Skoro nie ma na ³o ycielem i prezesem Polskiej Partii Narodowej mnie haków z tej strony, to ro nej maœci w wyborach parlamentarnych 25 zdegenerowane moralnie œwinie staraj¹ siê wrzeœnia 2006 roku otrzymaliœmy tylko przypi¹æ mi ³atki faszysty, nazisty, by³ego 0,3% g³osów do Sejmu i 2% do Senatu, cinkciarza, czy w³aœciciela sexshopów. No ³¹cznie 209 tys. g³osów. No ale i to wystarczy³o ale jako by³y internowany w stanie wojen- aby ruszy³a z ich strony ca³a lawina nym, posiadaj¹cy status pokrzywdzonego, donosów do prokuratur w Polsce, nacisków by³y pose³ PPPP, dwukrotny kandydat na i rêcznego nimi sterowania. Co w efekcie urz¹d prezydenta R.P., prezes Polskiego da³o kilka ju czekaj¹cych na mnie w s¹dach Stowarzyszenia Nie dla U.E., Polskiego Stowanie aktów oskar enia o rzekome nawo³ywarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi, do waœni na tle narodowoœciowym. z wyuczonego zawodu z³otnika-jubilera, Nie przeszkadza im, e nigdy nie nawo³ywa³em a od 17 lat wykonywanego-wydawcy, ani te nie mam zamiaru tego robiæ, dziennikarza i historyka, jestem zaprawio- bo jest to sprzeczne z ide¹ RUCHU NARO- ny w walce ze wszelkim z³em. DOWEGO w Polsce, którego tak e jako cd. na str. 2

2 Dnia roku KRN wyda³a Dekret, który pozwala³ w sposób œciœle tajny na masow¹ skale zmieniaæ nazwiska. Z dobrodziejstwa tego przepisu skorzysta³o dziesi¹tki tysiêcy ydów. Przepis ten pomimo, e obowi¹zywa³ pierwotnie do 1947 roku, by³ przed³u any kilkakrtonie. Ostatni raz w Ledwo usta³a zawierucha wojenna a Prezydium Krajowej Rady Narodowej poczu³o piln¹ potrzebê wydanie przepisów, które pozwala- ³y w sposób tajny, masowy i niezgodny ze standardami prawnymi oraz polsk¹ racj¹ stanu, zmieniaæ imiona oraz nazwiska. Szczególnie jak to wynika z przeprowadzonych kwerend repatriantom oraz innym osobom, które zje d a³y do Polski z ca³ego ZSRR oraz œwiata. Dobrodziejstwem tego przepisu objêto nawet bezpañstwowców. Art. 3 powy szego dekretu mówi³, e w³aœciwa w³adza orzeknie o zmianie nazwiska zgodnie z wnioskiem strony je eli zachodzi ku temu wa na przyczyna. (2) szczególnie wa na przyczyna zachodzi, gdy ubiegaj¹cy sie o zmianê: (1) nosi nazwisko hañbi¹ce lub oœmieszaj¹ce (2) w okresie czasu od dnia 1 wrzeœnia 1939 roku do dnia 9 maja 1945 r. przybra³ inne nazwisko (pseudonim wojskowy), pe³ni¹c s³u bie w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodleg³oœciowo - demokratycznym, grupie bojowej organizacji niepodleg³oœciowo - demokratycznej, prowadzaj¹cej walkê z najeÿdÿc¹ niemieckim i wype³nia³ gorliwie swe obowi¹zki, (3) przybra³ inne nazwisko (pseudonim konspiracyjny) w zwi¹zku z udzia³em w podziemnej walce z najeÿdÿc¹ niemieckim, (4) u ywa³ innego nazwiska (pseudonimu os³aniaj¹cego) celem uchronienia sie przed TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 2 NARESZCIE SAMI UJAWNIAJ SWOJE POCHODZENIE alfabetycznym zestawieniu s¹ nazwiska i imiona osób, o których uda³o siê dowiedzieæ coœ wiêcej tj. ok. 6-8 tys., z 10. tys. wszystkich sygnatariuszy. Spora czêœæ podpisa³a po kilka apeli-listów, co oznaczone jest przy ich nazwiskach numerami. Czy mo liwe s¹ pomy³ki np. w wyniku zbie - noœci nazwisk i imion? Byæ mo e tak, ale w bardzo znikomym stopniu. Dlatego w takich udokumentowanych przez samych zainteresowanych przypadkach bêdê publikowa³ sprostowania. Czekam tak e na informacje i pomoc czytelników, a tak e na opinie, poniewa jest to dopiero I edycja encyklopedii. Nastêpna jest ju w toku z szerokim uwzglêdnieniem arcyciekawych, archiwalnych Ÿróde³. Mamy bowiem prawo wiedzieæ kto i dlaczego podpisuje takie petycje, ile i jakich dzia³a w Polsce organizacji, oraz sk¹d bior¹ na to pieni¹dze, osób, które b³êdnie uwa aj¹, e mo na byæ lojalnym wobec wielu ojczyzn a wiernym wobec tylko swojego narodu a nie wobec tego, wœród którego yj¹. Bardzo trudno jest trafiæ na yda, który otwarcie przyznaje siê do swoich korzeni. A przecie codziennie widzimy ich w mediach, w których dominuj¹ promuj¹c g³ównie swoich. Ukrywaj¹c swoje pochodzenie tylko potwierdzaj¹, s³uszne zreszt¹, stereotypy. W II RP mieli swoich parlamentarzystów, prasê, organizacje, charakterystyczny wygl¹d. Teraz wszyscy mówi¹, e s¹ Polakami, boj¹c siê nawet dodaæ, e ydowskiego pochodzenia. Po czynach ich poznacie. Jestem pewien, e i na temat Encyklopedii bêd¹ siê wypowiadaæ, oczywiœcie negatywnie, wrogo. I to te bêdzie dobre kryterium ich rozpoznawalnoœci, bo dosz³o do paranoicznej sytuacji gdy nazwanie yda ydem jest dla niego obraÿliwe! A ju u ycie s³owa ydek, ydziach, yd³ak to skandal, rasizm, który musi byæ œcigany przez prokuratorów. Kolejna paranoja, bo nazwanie Polaka polaczkiem, Niemca niemiaszkiem, szwabem, szkopem, helmutem,, Anglika angolem, W³ocha makaroniarzem czy Francuza abojadem albo francuzikiem, choæ z³oœliwe to mieœci siê w dozwolonych formach krytycznych wypowiedzi. Z tysiêcy nacji nie wolno krytykowaæ tylko jednej! I kto tu jest normalny, a kto jest oszo³omem? Dla nich jestem groÿnym liderem i kontynuatorem RUCHU NARO- DOWEGO w Polsce, opcji politycznej, która ponios³a najwiêksze ofiary ycia z ich r¹k, ze wszystkich dzia³aj¹cych w Polsce. Opcji, która p³ac¹c krwi¹ zwalcza³a faszyzm, nazizm, komunizm i zbrodniczy syjonizm. Ale zostawmy ju historiê, która jest moj¹ pasj¹ od dziecka, a doros³e ycie zaowocowa³o wydaniem ok. 2 tysiêcy ksi¹ ek i tysiêcy artyku³ów. Nie chcê aby po tych publikacjach okreœlano mnie ydo erc¹, bo to nie jest prawd¹. W ca³ej encyklopedii nie brakuje te nazwisk ydów, polskich patriotów, lub mniej wyrazistych, ale o nie skalanych yciorysach. Nie jestem wiêc rasist¹, ksenofobem, czy politycznym radyka³em, bowiem walka o prawdê, o polskie narodowe interesy, powtarzam, powinna byæ nazywana NORMALNOŒCI! Dodam wiêc, e zwiedzaj¹c 131 pañstw œwiata, fotografuj¹c, filmuj¹c, pisz¹c setki podró nych reporta y, poznaj¹c ludzi ró nych ras, kolorów skóry, kultur ich religie i obyczaje, wiem jak wygl¹da œwiat. Moja codzienna praca to kilkugodzinne czytanie ci¹gle nowych ksi¹ ek, stron internetowych, pisanie i publikowanie, wreszcie czynny udzia³ w yciu politycznym R.P. To wszystko da³o mi wiedzê i si³ê aby podj¹æ siê zadania uzupe³nienia ewidentnej niszy informacyjnej w postaci Wielkiej Encyklopedii ydów. Leszek Bubel Prezes zarz¹du Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi cd. ze str. 1 A jak wiadomo z³o nie ma specjalnego upodobania do opcji politycznej czy te nacji. Wszystkich ludzi dzielê wiêc na dobrych i z³ych. Oczywiœcie wed³ug swoich narodowych opinii, nacjonalistycznyczno-konserwatywnych pogl¹dów. I myœlê, e ta publikacja dobrze siê temu w³aœnie przys³u y, a w dobie powszechnego dostêpu do informacji, nie sposób bêdzie j¹ powstrzymaæ. Podkreœlam, e jest ona poparta dobrze udokumentowanymi Ÿród³ami. Jest oczywiœcie w tej encyklopedii pewien odsetek osób, które nigdy nie przyznaj¹ siê do ydowskiego pochodzenia. Ale i na to s¹ sposoby, bowiem w opracowywaniu listy pomaga³o mi sporo ksiê y, a i zajrzenie do pe³nego aktu urodzenia, nie jest a tak trudne. W encyklopedii znalaz³ siê tak e odsetek osób, które byæ mo e nie maj¹ adnych ydowskich korzeni, ale znalaz³y siê na niej poniewa realizuj¹ w ró ny sposób ich politykê. Niestety, ale na odmiennych zasadach moralnych i etycznych, jakimi ja jako autor encyklopedii siê kierujê, wywodz¹c siê od zawsze z katolickiej rodziny. Tych, którzy wys³uguj¹ siê za ró ne przywileje, my narodowcy nazywamy szabesgojami. Mo na ich delikatnie porównaæ do ok.3 milionowej rzeszy trzech grup volksdeuchów z czasów II wojny œwiatowej. Czy wszyscy, którzy z ró nych powodów podpisali volkslistê byli Polakami? PóŸniej mieliœmy setki tysiêcy UB-eków, SB-eków, itp. oprawców, zbrodniarzy i moralnie zdegenerowanych karierowiczów z których tylko niewielki procent by³ rdzennie polski. Ale czy i tych mo na uznaæ za prawdziwych Polaków? Skoro przeœladowali i mordowali swoich rodaków. W kategoriach etyczno-moralnych, byli gorsi od zbrodniarzy niemieckich, ukraiñskich czy ydowskich, którzy nikogo nie zdradzili, bo realizowali aktualn¹ politykê swoich nacji. To takie oczywiste, ale jak wiadomo punkt widzenia zale y od punktu siedzenia. To nazywa siê relatywizmem moralnym, czy te wszechobecn¹, dzisiaj obowi¹zuj¹c¹ poprawnoœci¹ polityczn¹. Jednym z zasadniczych elementów ydowskiej walki o dominacje jest ich solidarnoœæ, oraz talmudyczna mentalnoœæ w promowaniu swoich. Naród, który wed³ug w³asnego kalendarza liczy sobie ok. 5,7 tysi¹ca lat, wychowywa³ siê i kszta³towa³ swoj¹ osobowoœæ na zasadach, które póÿniej spisa³ w Talmudzie. Nie jest ani zdolniejszy, ani bardziej inteligentny od tych wœród których egzystowa³. Ma po prostu inne zasady etyczno-moralne. Wystarczy siêgn¹æ do Talmudu aby siê o tym przekonaæ. Mo na przeczytaæ setki publikacji, równie samych ydów. Wspomniana solidarnoœæ (zreszt¹ sama nazwa NSZZ Solidarnoœæ zosta³a zapo yczona od ydowskiej miêdzywojennej organizacji o tej samej nazwie) wyra a siê czêsto nie tylko w szkalowaniu przeciwników, ale i w wywieraniu presji w postaci podpisywania ró nych zbiorowych apeli, rezolucji, listów. W czasach PRL-u by³o kilka listów do ówczesnych w³adz. W czasach III/IV R.P. ju kilkanaœcie. To dla nich bardzo charakterystyczne, wiêc w niniejszym opracowaniu skupi³em swoj¹ uwagê na 16 apelach najg³oœniejszych i najistotniejszych. Pomimo tego, i s¹ one nadal ³atwo dostêpne, to nie by³o komu wczeœniej zebraæ je w ca³oœci i zrobiæ analizê treœci i celów, a tak e dokonaæ zestawienia osób, które je podpisa³y. Z punktu widzenia ydowskich interesów, ³¹czy je prawie wszystko. Mo na wymieniæ wiele opcji politycznych, które po³¹czy³y siê w naciskach celem realizacji konkretnych zadañ. Mo na powiedzieæ, i maj¹ wspólny mianownik, którym jest m.in. antypolonizm, antykatolicyzm, wrogoœæ do prawdy. To bardzo wiarygodne kryterium zamieszczenia nazwisk w tej encyklopedii. W sumie dotyczy to ok. 10 tys. sygnatariuszy! Na koñcu encyklopedii zamieœci³em wszystkie listy z kompletem nazwisk. Natomiast w jej JAK BERMAN KONSPIROWA YDÓW W POLSCE... aktami gwa³tu najeÿdÿcy niemieckiego lub jego popleczników, (5) nosi nazwisko o brzmieniu niepolskim, (6) nosi nazwisko, które ma formê imienia, Art. 9 ustêp 1 zobowi¹zywa³: (1) W³adza orzekaj¹ca zarz¹dza wpisanie zmiany nazwiska do ksi¹g urodzeñ i ma³- eñstw na marginesie aktu stanu cywilnego, a tak e zawiadamia w³aœciwe wed³ug miejsca zamieszkania i pobytu danej osoby w³adze, prowadz¹ce ewidencje ludnoœci i ewidencje wojskow¹, oraz w³aœciw¹ w³adze skarbow¹ ponadto zaœ w³adze prowadz¹ca rejestr karny. (2) W³adza orzekaj¹ca poda o zarz¹dzonej zmianie nazwiska do publicznej wiadomoœci na koszt osoby interesowanej w drodze og³oszenia w poczytnym pismie miejscowym. W punkcie 3 art. 9 KRN wymyœli³a, e: W³adza orzekaj¹ca zaniecha wpisu zawiadomieñ oraz og³oszenie przewidzianych w ustêpie (1) i (2), je eli a tym przemawiaj¹ wa ne powody. W praktyce ostatni przepis nakazywa³ prowadzenie procedury zmiany nazwisk pod klauzul¹ tajne. Wniosek o dokonanie zmiany nazwiska w sposób tajny sta³ w oczywistej sprzecznoœci z art. 6 niniejszego dekretu, który nakazywa³ zbadanie pobudek, z jakich strona ubiega³a sie o zmianê. W jednym z zapytañ UW w odzi pyta³ w 1946 roku MAP - jak mo - na zbadaæ przes³anki do zmiany nazwiska, je- eli ca³a procedura nakazywa³a zachowywanie tajnoœci, tzn. nie mo na by³o przeprowadzaæ adnego wywiadu œrodowiskowego. Podanie o zmianie nazwiska mog³y sk³adaæ równie obywatele przebywaj¹cy poza granicami. W artykule 2 ustêp (2) dekretu ustawodawca zastrzeg³ nastêpuj¹ce prawo: Minister Administracji Publicznej mo e zastrzec sobie w drodze rozporz¹dzenia orzekanie o zmianie nazwisk na obszarze ca³ego Pañstwa lub niektórych województw, na sta³e lub na czas okreœlony, co do wszystkich spraw lub niektórych kategorii (typów) zmian. W efekcie w dniu 7 grudnia 1947 roku wydano rozporz¹dzenie, które mówi³o: 1. Zastrzega sie MAP, a na obszarze Ziem Odzyskanych Ministrowi Ziem Odzyskanych orzekanie o zmianie imion i nazwisk: a) o³nierzy pozostaj¹cych w czynnej s³u - bie wojskowej, je eli proœby ich o powy sz¹ zmianê popiera ze wzglêdu na interes s³u by Minister Obrony Narodowej b) osób, które ubiegaj¹c sie o zmianê, powo³uj¹ sie na istnienie wa nych powodów uzasadniaj¹cych zaniechanie zarz¹dzenia wpisu, zawiadomieñ i og³oszeñ przewidzianych w art 9 ustêp 1 i 2 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. Dla osób ubiegaj¹cych sie o zmianê nazwiska w trybie art. 3 ustêp 2, tj:...w okresie czasu od dnia 1 wrzeœnia 1939 roku do dnia 9 maja 1945 r. przybra³ inne nazwisko (pseudonim wojskowy), pe³ni¹c s³u bê w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodleg³oœciowo - demokratycznym, grupie bojowej, organizacji niepodleg³oœciowo - demokratycznej, prowadzaj¹cej walkê z najeÿdÿc¹ niemieckim i wype³nia³ gorliwie swe obowi¹zki, stosowano art. 18 powy szego dekretu, który mówi³, e: - Dla osób, które przybra³y inne imie lub nazwisko w czasie pe³nienia s³u by w Wojsku Polskim w okresie 1 wrzeœnia 1939 do 9 maja 1945 r, do uznania zmiany imienia lub nazwiska za prawnie dokonane wystarczaj¹ce jest zaœwiadczenie o zmianie wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Taka delegacja wydana dla MON pozwala³a wewn¹trz LWP przeprowadziæ zmianê nazwisk wszystkim tym o³nierzom, którzy wstêpuj¹c do tworzonych w Zwi¹zku Radzieckim armii polskich przyjmowali, a nastêpnie w czasie ca³ej s³u by u ywali nieprawdziwych nazwisk. Taka sytuacja pozwala³a dodatkowo zataiæ skalê zmian nazwisk oraz pochodzenia, przy czym istotnym jest to, e przez wiele lat zmiana nazwisk by³a tajemnic¹ pañstwow¹. Podobne zasady by³y stosowanie równie pocz¹wszy od 1920 roku, tj. w oparciu o ustawê z dnia 11 maja 1920 w przedmiocie uznania nazwisk przybranych w wojsku. Zmiany nazwisk dokonywa³ Naczelnik Pañstwa na wniosek MON. Przeprowadzona w ro nych archiwach pañstwowych kwerenda pokazuje, e prawie ca- ³oœæ dokumentacji dotycz¹cej zmiany nazwisk zosta³a wybrakowana. Taka sytuacja wystêpuje w szczególnoœci przypadku Zarz¹du Miejskiego w odzi oraz Warszawy, gdzie do 1950 roku nie zachowa³a sie adna dokumentacja zmiany nazwisk. W odzi nie zachowa- ³a siê w tym zakresie równie adna dokumentacja sporz¹dzona przez Urz¹d Wojewódzki. Mo na by³o domniemywaæ, e jakaœ dokumentacje dotycz¹ca zmiany nazwisk oraz nadania obywatelstwa, szczególnie w tych sprawach, gdzie w³aœciwoœæ przejê³o MAP, posiada obecne MSWiA. Ministerstwo rz¹dzone przez Dornbauma odpowiedzia³o, e takiej ewidencji nie posiada. Istotnym jest te to, e od 1945 roku, w adnym spisie powszechnym nie by³o pytania o narodowoœæ. Z tego co uda³o siê ustaliæ ostatni spis powszechny mia³ zawieraæ takie pytanie, jednak e punkt ten nie znalaz³ siê w ankiecie spisowej. Teraz mia³oby siê to zmieniæ, tyle tylko, e nastêpny spis zapewne bêdzie za dekadê. Czy nadal nie nadszed³ czas ujawnienia tego, ile faktycznie osób pochodzenia ydowskiego mieszka w Polsce? Kto i z jakiego powodu w sposób przestepczy wykazywa³ zamiar oraz go realizowa³, zmiany struktury spo- ³ecznej Pañstwa Polskiego? Podajê na pocz¹tek przyk³ady zmiany nazwisk: 1. Szabat na Skowroñski 2. Formel na Wielchorski 3. Beben na Boguszweski 4. Nysan na Ko³odziejczyk 5. Kozio³ na Tarnowski 6. Wurst na Rostocki 7. Baran na Baranowski 8. Iboda na Or³owski 9. K¹ty na Kurchowski 10. Gacek na Gacki 11. Koza na Kowalski 12. Eizenberg na Ruchocki 13. W³osek na Wirski 14. Kaufmann na Œwierczyñski 15. Kugelhaus na Sabat 16. Rachinger na D¹binski 17. Jaworek na Jaworski 18. Byk na Liszczynski 19. ukomiec na Olkuski 20. Duetschberger na Walewski 21. Proboszcz na Orski 22. Mann na Mutowski 23. Weisberg na Górski 24. Schengel na Skowronski 25. Kita na Krzywinski 26. Feigenblat na Fabjanski 27. Sommer na Wajchat 28. Goldman na Gorski 29. Musko na Baranski 30. Karp na Janiszewski 31. Abracham Mojszesz Herling - Grudziñski na Maurycy Herling Grudziñski 32. Szneider Jakub na Werpachowski 33. Artmann na Zaradecki 34. Lichtson na Lachowicz 35. Cetynbaum Jankiel na Nowak Tadeusz 36. Dzwonek na Jasinski 37. Baran na Barski 38. Weiknecht na Branski 39. Bojgen na Stadnicki 40. Wierzak na Chrzanowski 41. Gold na Hartnarek 42. Kretberger na Orlicz 43. Rosenberg Jozef na Jozef Nowak - Prezydent miasta Lodzi z dnia r 44. Stolzman na Strzelecki 45. Finkelsztein na Machlewicz 46. Glueksman na Gaszynski 47. Weinberg na Golewski 48. Lanzman na Cewinski 49. Szerman na Mizynski 50. Tejerstain Jakub na Wilczak 51. Frid na Glowacka 52. Roseberg na Rozewinski 53. Beckermann na Piekarski 54. Cukier na Swoboda 55. Widgor na Antos 56. Ajzenberg na Or³owski 57. Baum na Dzewinski 58. Zeigenbaum na Baranska 59. Szain na Januchta 60. Spilforgelc na K¹drebski 61. Grossmann na Lukaszwicz 62. Kreps na Synowiecki 63. Szwarc ma Synowiecki 64. Byk na Staniszewski 65. Zingermann na Nowakowski GRUENBAUM na SIEROCINSKI, (wniosek z³o ony w UW w Kielcach dnia 27 czerwca 1946 r., zmiany dokona³ UW w Katowicach 27 listopada 1946 r., pochodzi³ z Czêstochowy. PRAM III 18/63/46). Ta osoba to by³y zastêpca powiatowego UB w Kielcach, dzia³aj¹cy w okresie tzw. Pogromu Kieleckiego. ZOBERMAN Freida (ur. Sandomierz), córka Szyji i Matki z domu Kupferbaum, próbowa³a zmieniæ nazwisko na Jagie³³o, ale MAP zgodzi- ³o siê na nazwisko JAG O. KRAKÓW 1. Goldberger na Rakowiecki 2. Goldfischer na Skalski 3. Grutz na Lepiñski 4. Gruebel na Szymañski 5. Grens na G¹siorowski 6. Grob na Grabowski 7. Gutentag na Rzonca 8. Goldman na Bia³a 9. Gotlieb na Skowron 10. Goldman na Godlewski 11. Gryenberg na Gawroñski 12. Glanz na Poleski 13. Greunwald na Makowicz 14. Goldberg na Przeworski 15. Goldberg na Gelewski 16. Gunsberg na Zdrojewski 17. Gotlieb na Magwa 18. Galitz na Galica 19. Goldyk na Godlewska 20. Grunhaut na Gerlach 21. Glieksmann na Zarecki 22. Goldberg na Zarecki 23. Goldberg na Radwanski 24. Goldmann na Galik 25. Golger na Skowroñski 26. Goldber na Lubañski 27. Goldberg na ak 28. DATTNER na Koz³owski - adwokat 29. Elenberg na Skowroñski 30. Ehrenreich na Zarebiñski 31. Elenberg na Skanski 32. Englard na Roztworowski 33. Engelhard na Szeczepañski 34. Eisenbach na Rynarowicz 35. Epstein na Paszkowski 36. Eibenschutz na Mañkowski 37. Fischer na Zawadzki 38. Feller na Pichurski 39. Frideker na Borkowski 40. Fouerman na Pogorzelski 41. Futterwat na Guszlewicz 42. Faeber na ¹cki 43. Fundmann na Lebowiecki - Adwokat 44. Finkelstern na Filanowski 45. Fuerstein na Zalewska oraz ok dalszych przypadków, które zostan¹ podane w póÿniejszym okresie. Nadto Urz¹d Wojewódzki w Katowicach jedynie w latach 1946 do 1948 zanotowa³ ok. 10 tyœ przypadków zmiany nazwiska. Nate enie wniosków by³o tak du e, e UW musia³ zaci¹gn¹æ w MAP po yczke na zatrudnienie dalszych pracowników. Dzielnicowa RN dla oliborza, miejsce zamieszkania Kaczyñskich, tylko w ci¹gu jednego roku dokona³ zmany nazwiska dla oko³o 200 osób, w tym rodziny Lityñskich. G³ówn¹ przes³ank¹ zmany nazwiska by³o to, e ydowskie nazwiska mia³y niemieckie brzmienie, których siê wstydzono. Przypadek adwokata Dattnera z Krakowa pokazuje jednak to, e chcia³ on ukryæ swoje ydowskie pochodzenie. By³ te przypadek spikerki Polskiego Radia pochodzenia ydowskiego, która zmienia³a nazwisko na Wysocka, której wniosek by³ powodowany zamiarem ukrycia prawdziwgo pochodzenia. O tym procederze zostaje poinformowana Rada Europy oraz Parlament Europejski. ród³o: TAJEMICE ŒWIATA- DZIWNYJESTTEN ŒWIAT. Wydawca: ABDANK Sp. z o.o.,ul. Brzoskwiniowa 13, Warszawa, TAJEMICE ŒWIATA - DZIWNY JEST TEN ŒWIAT dzia³a w oparciu o przepisy art. 25, 26, 29 (zamieszczaj¹c tak e wypisy dla celów dydaktycznych) 33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DzU z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjête zwyczaje edytorskie. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowañ tekstów. TAJEMICE ŒWIATA - DZIWNY JEST TEN ŒWIAT p³aci autorom za przedruki wg stawek redakcyjnych. Redaktor naczelny Leszek Bubel.

3 3 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT LISTA NR 1 Rezolucja z dnia 8 lutego 1953 r. W 1953 r. grupa ydowskich intelektualistów podpisa³a siê pod rezolucj¹ wzywaj¹c¹ s¹d do surowego ukarania bp. Kaczmarka. Ci, którzy j¹ podpisali, podpisali siê pod wyrokami œmierci dla 3 ksiê y i wyrokami wieloletniego wiêzienia dla pozosta³ych. Tekst rezolucji: W ostatnich dniach toczy³ siê w Krakowie proces grupy szpiegów amerykañskich powi¹zanych z krakowsk¹ Kuri¹ Metropolitarn¹. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. cz³onkowie krakowskiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich wyra amy bezwzglêdne potêpienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystuj¹c swe duchowe stanowiska i wp³yw na czêœæ m³odzie y skupionej w KSM dzia³ali wrogo wobec narodu i pañstwa ludowego, uprawiali - za amerykañskie pieni¹dze - szpiegostwo i dywersjê. Potêpiamy tych dostojników z wy szej hierarchii koœcielnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne. Wobec tych faktów zobowi¹zujemy siê w twórczoœci swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej ni dotychczas podejmowaæ aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piêtnowaæ wrogów narodu - dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej. Rezolucjê podpisa³o swoimi nazwiskami i pierwszymi literami swoich imion 53 osoby. Wœród nich znale- Ÿli siê tak znani pisarze i krytycy literaccy jak: Karol Bunsch, W³. Dobrowolski, K. Filipowicz (póÿniejszy m¹ Szymborskiej), A. Kijowski, J. Kurek, W³. Machejek, W³. Maci¹g, S³awomir Mro ek, Tadeusz Nowak, Julian Przyboœ, T. Œliwiak, M. S³omczyñski (znany t³umacz Szekspira podpisuj¹cy krymina³y swojego autorstwa pseudonimem Joe Alex), O. Terlecki, H. Vogler, A. W³odek (pierwszy m¹ Szymborskiej). Rezolucjê podpisali tak e: K. Barnaœ, W³. B³achut, J. Bober, W³. Bodnicki, A. Brosz, B. Brzeziñski,, B. M. D³ugoszewski, L. Flaszen, J. A. Frasik, Z. Groñ, L. Herdegen, B. Husarski, J. Janowski, J. JaŸwiec, R. K³yœ, W. Krzemiñski, J. Kurczab, T, Kwiatkowski, J. Lowell, J. abuz, H. Markiewicz, B. Miecugow, H. Mortkowicz-Loczakowa, W. (lub S.) Otwinowski, A. Polewka, M. Promiñski, E. R¹czkowski, E. Siciñska, St. Skoneczny, A. Œwirszczyñska, K. Szpalski, Wies³awa Szymborska, J.Wiktor, J. Zagórski, M. Za³ucki, W. Zechenter,A. Zuzmierowski. Wœród sygnatariuszy tej rezolucji znalaz³ siê równie Jan B³oñski, który kilkadziesi¹t lat póÿniej zarzuca³ Polakom, równie k³amliwie, w Tygodniku Powszechnym, zbrodnicz¹ obojêtnoœæ wobec zag³ady getta warszawskiego. By³ te Tadeusz Mazowiecki. Rezolucja ta by³a, zbrodnicza i haniebna. Ci, którzy j¹ podpisali, podpisali siê nie tylko pod wyrokami œmierci dla 3 ksiê y i pod wyrokami wieloletniego wiêzienia dla pozosta³ych kap³anów, ale podpisali siê równie w ten sposób pod pozosta³ymi zbrodniami stalinizmu. Oni przecie u yli swych nazwisk, swoich autorytetów, by wesprzeæ stalinizm, by go wzmocniæ, by go usprawiedliwiæ. LISTA NR 2 Nie chcemy podrêczników Szczeœniaka, Gazeta Wyborcza, nr 62, wydanie warszawskie z dnia 15/03/1999 KRAJ, str.7 Irena Wóycicka, Sergiusz Kowalski. Nawi¹zuj¹c do artyku³u Nadal reprezentujê opcjê polsk¹ Anny Bikont i Marii Kruczkowskiej ( Gazeta Wyborcza, 6-7 marca 1999), zwracamy siê do Pana ministra o wycofanie poparcia dla podrêczników historii dla klas VII i VIII oraz szkó³ œrednich, autorstwa Leszka Andrzeja Szczeœniaka. Podrêczniki te i towarzysz¹ce im poradniki metodyczne g³osz¹ antysemityzm, szerz¹ nienawiœæ miêdzy ludÿmi, fa³szuj¹ prawdê historyczn¹ i godz¹ w dobro polskiego systemu edukacyjnego. Czerpi¹c z tradycyjnych zasobów antysemickich stereotypów i uprzedzeñ, nawi¹zuj¹ bezpoœrednio do stylu propagandy rozpêtanej w marcu 1968 roku przez w³adze komunistyczne. Oczekujemy podjêcia stosownych dzia³añ oraz odpowiedzi na nasze pismo. 12 marca 1999 roku. Pod listem podpisa³o siê ok. 250 osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.: Dr Andrzej Leszek Szczeœniak na jednej ze stron zamieœci³ krótk¹ kilkuzdaniow¹ informacjê o ydowskich staraniach utworzenia na polskich ziemiach Judeopolonii, zgodnie z historyczn¹ prawd¹. Pomimo tego, podrêcznik zosta³ wycofany, wiêc napisa³ i wyda³ broszurê "Judeopolonia - ydowskie pañstwo na ziemiach polskich". LISTA 3 Warszawa, 5 lutego 2002, Pe³na treœæ listu: Do Parlamentu Europejskiego oraz Do Anny Diamantopulou Komisarz ds. Pracy i Polityki Spo³ecznej Unii Europejskiej Do wiadomoœci: media polskie i zagraniczne Episkopat Polski. Pragniemy wyraziæ zaniepokojenie charakterem debaty o sytuacji kobiet w Polsce. Na podstawie rozmaitych wypowiedzi publicznych mo na powzi¹æ domniemanie, e dosz³o do swoistego porozumienia miêdzy Koœcio³em katolickim a rz¹dem w kwestii przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Koœció³ mianowicie bêdzie popiera³ integracjê z Europ¹ w zamian za rezygnacjê rz¹du z dyskusji nad nowelizacj¹ ustawy antyaborcyjnej. Polskie prawo dotycz¹ce mo liwoœci przerwania ci¹ y jest - obok Irlandii i Malty - najbardziej restrykcyjne w Europie. Przy czym w dziedzinie aborcji praktyka jest jeszcze surowsza ni ustawa, gdy lekarze w szpitalach - powo³uj¹c siê na klauzulê sumienia - odmawiaj¹ nawet wykonywania zabiegów przewidzianych w obowi¹zuj¹cej ustawie. W kuluarach integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ odbywa siê zatem swoisty handel prawami kobiet, pokrywany charakterystycznym, stronniczym sposobem mówienia. Obrona ycia poczêtego traktowana jest jako obiektywny dogmat, zaœ o aborcji z przyczyn spo³ecznych mówi siê w cudzys³owie jako o ideologicznym roszczeniu feministek, usi³uj¹cych zalegalizowaæ morderstwo. Dosz³o do tego, e Izabelê Jarugê-Nowack¹, pe³nomocniczkê nowego rz¹du do spraw równego statusu kobiet i mê czyzn, która zastanawia siê nad koniecznoœci¹ wprowadzenia do szkó³ rzetelnej edukacji seksualnej oraz z³agodzeniem ustawy antyaborcyjnej, hierarcha Koœcio³a biskup Tadeusz Pieronek nazwa³ feministycznym betonem, który nie zmieni siê nawet pod wp³ywem kwasu solnego. Trudno okreœliæ to inaczej ni zastraszaniem w³aœnie ideologicznym. Mimo protestów ze strony œrodowisk kobiecych biskup podtrzyma³ swoje wyra- enie, motywuj¹c je tym, e ktoœ, kto bêdzie za zabijaniem nienarodzonych, musi siê spodziewaæ ostrych s³ów. Nie tylko zatem nie bêdzie jakichkolwiek zmian prawnych, ale nawet mówienie o nich wywo³uje agresywn¹ retorykê. Rozumiemy, e Koœció³ ma prawo broniæ swego stanowiska, ale niech e uzna prawo innych do wyra ania odmiennych postaw. Demokracja stosowana nie mo e obyæ siê bez nieskrêpowanej wymiany zdañ. Trzeba powiedzieæ jasno, e zamykanie ust jednej ze stron nie mo e uchodziæ za rozumny kompromis. Integracja europejska to równie integracja w dziedzinie równego statusu kobiet i mê czyzn, przywrócenia kobietom prawa do samostanowienia o swoim yciu. Demokratyczna debata na ten tak wa ny temat powinna siê toczyæ w sposób swobodny, bez karcenia i zastraszania. ród³o: Rzeczpospolita, 23 lutego 2002, Oœka. Adres Ÿród³a: Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.: Trzeba by³o mieæ naprawdê z³¹ wolê, aby pos¹dzaæ rz¹dz¹cy wówczas Polsk¹ SLD o zamiar liberalizacji ustawy antyaborcyjnej! List, jako jedna z wielu form nacisku, zaszkodzi³ Polsce w wynegocjowaniu równych praw przyst¹pienia Polski do UE. LISTA NR 4 List w obronie szefa IPN Leona Kieresa, r. Blisko 750 osób podpisa³o List Obywatelski w obronie prof. IPN. We wtorek 5 marca list zosta³ przekazany Marsza³kowi Sejmu. My, ni ej podpisani, jesteœmy wzburzeni postaw¹ pos³ów podczas obrad Sejmu (w dniu 28 lutego 2002) podsumowuj¹cych dzia³alnoœæ Instytutu Pamiêci Narodowej. Wobec prezesa IPN, profesora Leona Kieresa, dopuszczono siê insynuacji nacechowanych nienawiœci¹ do innych ras, narodów i wyznañ. Ani prowadz¹cy posiedzenie Wicemarsza³ek Sejmu, ani nikt z pos³ów - nie replikowa³. Pos³ugiwanie siê w parlamencie takim jêzykiem ma tradycjê - i przysz³oœæ - wy³¹cznie faszystowsk¹. Zwracamy siê do Pana, Panie Marsza³ku, by w imieniu Wysokiej Izby przeprosi³ Pan prof. Leona Kieresa i nas wszystkich za te wybryki niegodne parlamentarzystów. Od red.:to bezczelna, antypolska postawa broni¹ca Kieresa, który do³o y³ wszelkich starañ aby poni yæ Polskê i Polaków oraz wzmocniæ ydowskie szanta- e wyp³acenia ok. 70 mld. dolarów "odszkodowañ". W obronie prof. Kieresa, r. Prezydium Krajowej Rady Katolików Œwieckich (cia- ³a powo³anego do istnienia przez abp. yciñskiego) jest oburzone atakami pos³ów Ligi Polskich Rodzin na prezesa IPN Leona Kieresa. Kieres jest cz³onkiem KRKŒ. Wystosowa³o do Kieresa list otwarty: Po zapoznaniu siê z wyst¹pieniami niektórych pos³ów oskar aj¹cych Pana o zdradê Narodu, nie mo emy powstrzymaæ siê od wyra enia g³êbokiego przekonania, e to w³aœnie oni hañbi¹ nasz Naród. Dziêkujemy za Pana dotychczasow¹ pracê i prosimy o nieustawanie w wysi³kach docierania do prawdy, która nas wyzwala od pychy, g³upoty i chamstwa. Pod listem podpisali siê: prof. Kazimierz Czapliñski, Zbigniew Nosowski, prof. Micha³ Seweryñski i Stefan Wilkanowicz. Ÿród³o: FORUM, ydzi - Chrzeœcijanie - Muzu³manie, serwisy.gazeta.pl/kraj Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. LISTA NR 5 List do spo³eczeñstwa ukraiñskiego, r. Drodzy Przyjaciele! Z wielk¹ uwag¹ œledzimy dramatyczny przebieg kampanii wyborczej na Ukrainie. Jesteœmy œwiadomi tego, jak wielk¹ wagê dla spo³eczeñstwa ukraiñskiego ma wsparcie œwiatowej opinii publicznej. Pragniemy zatem zapewniæ, e bêdziemy reagowaæ na przypadki naruszania swobód obywatelskich i norm demokratycznych na Ukrainie. Bêdziemy informowaæ o tym opiniê publiczn¹ w Polsce i za granic¹, domagaæ siê od w³adz polskich stosownych reakcji, apelowaæ do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Jesteœmy to winni - Ukrainie, sobie i œwiatu. Ukraiñska demokracja potrzebuje naszej solidarnoœci. B¹dŸcie jej pewni. Nie pozwólmy zgin¹æ nadziei. 25 paÿdziernika Ÿród³o: Pod listem podpisa- ³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.:owa pomarañczowa rewolucja by³a walk¹ na Ukrainie tak e dwóch wywiadów Rosji i USA. Dziœ oficjalnie wiadomo, e CIA wy³o y³o na ni¹ ponad 30 mln. USD, aby oderwaæ Ukrainê od rosyjskich wp³ywów. Polska corocznie ponosi miliardowe straty gospodarcze za w³¹czenie siê do tej awantury. A Ukraina jest jeszcze bardziej antypolska. LISTA NR 6 List Otwarty do Europejskiej Opinii Publicznej, grudzieñ 2004 r. My, ni ej podpisani obywatele, którzy poparliœmy wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej, pragniemy zabraæ g³os w sprawie kszta³tu Konstytucji Europejskiej. Decydujemy siê na to, poniewa naszych opinii nie reprezentuje ani parlament, ani g³ówne media. Media i politycy stawiaj¹ nas przed wyborem Nicea albo œmieræ, czasem tylko sugeruj¹, e mimo wszystko powinniœmy pójœæ na kompromis. Frazeologia narodowego interesu u ywana przez wszystkie partie od LPR po SLD przes³ania fakt, i Konstytucja dla Europy to kolejny krok na drodze do integracji europejskiej. Pozytywne zjawiska, jakimi wydaje siê nam budowa wspólnych instytucji centralnych czy bardziej demokratyczne wybory - unifikuj¹ce pañstwa w jeden organizm i przyspieszaj¹ce powstanie europejskiej sfery publicznej - s¹ nam przedstawiane jako oczywiste zagro enie. Wszyscy oficjalnie twierdz¹, e w naszym interesie le y zachowanie ustaleñ z Nicei, e nasza narodowa to samoœæ wymaga popierania preambu³y, w której podkreœla siê udzia³ wartoœci chrzeœcijañskich w tradycji europejskiej. My chcemy innej Europy. Europy, która ma wspólne wartoœci, takie jak wolnoœæ, równoœæ, solidarnoœæ, lecz nie musi nazywaæ ich Ÿróde³, bo nie chce nikogo odepchn¹æ ani wykluczyæ. Chcemy Europy silnej politycznie, sprawnie zarz¹dzanej, zdecydowanie d¹ ¹cej do jednoœci - bo tylko tak mo emy przeciwstawiæ siê niebezpieczeñstwom jednostronnej globalizacji ekonomicznej. Nie chcemy byæ we wspólnej Europie pañstwem utrudniaj¹cym integracjê, symbolem konserwatyzmu i partykularyzmu. Obawiamy siê, e przedstawianie naszego interesu jako przeciwstawnego interesowi wspólnej Europy nie s³u y naszemu dobru. e w konsekwencji doprowadzi do powstania w Europie grupy pañstw rozwijaj¹cych siê i szybko integruj¹cych oraz marginesu, na którym my siê znajdziemy. I pragniemy, aby nasza opinia zosta³a wziêta pod uwagê, tak jak wszystkie inne. List w trzech wersjach jêzykowych - polskiej, francuskiej i angielskiej - podpisa³o 250 osób ze œwiata nauki, kultury i polityki. W Polsce opublikowa³y go Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Ÿród³o: Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.:wystarczy przyjrzeæ siê rodowodom i yciorysom sygnatariuszy aby zorientowaæ siê jaka marzy im siê Europa. Na czerwcowym (2007 r.) szczycie w Brukseli ukryto przed opini¹ publiczn¹ w Polsce, e Kaczyñscy sprzeciwili siê wobec propozycji preambu³y bez odwo³ywania siê w niej do korzeni judeochrzeœcijañskiej. Tak oto wygl¹daj¹ "polskie" kompromisy. LISTA NR 7 Zareagujcie na Bubla, r., czyli - jak zwykle - Gazeta Wyborcza daje nakaz ataku!!! Od kilku dni pojawiaj¹ siê w bloku wyborczym telewizji publicznej oraz w analogicznych audycjach nadawanych w publicznym radiu, reklamówki Leszka Bubla, w których kandydat Polskiej Partii Narodowej na stanowisko Prezydenta RP systematycznie obra a, wyszydza i poni a naród ydowski. Nie pierwsza to kampania wyborcza w dziejach III Rzeczypospolitej, w której udzia³ bierze Leszek Bubel, nie pierwsza równie, w której pos³uguje siê antysemick¹ retoryk¹. Doœwiadczenie z poprzednich kampanii wyborczych wskazuje, e nie ma on szans na zwyciêstwo i zapewne zdaje sobie z tego faktu sprawê. Mo na przeto wnosiæ, i obecnoœæ w mediach potrzebna mu jest wy³¹cznie do propagowania antysemickich pogl¹dów i wznoszenia rasistowskich hase³. Bezp³atne audycje zaœ - do poœredniego reklamowania w³asnych wydawnictw, wœród których znajduj¹ siê m.in. zbiory humoresek, wyszydzaj¹cych ofiary Holocaustu. Regu³y demokracji i zasada wolnoœci s³owa uniemo - liwiaj¹, i s³usznie, wykluczenie reklamówek Leszka Bubla bez ewentualnego postêpowania s¹dowego. Zwracamy siê do prokuratury o jego wszczêcie. Nie znaczy to jednak, i nie wolno nam ju dziœ napiêtnowaæ tego, co kandydat ten g³osi. Wzywamy pozosta³ych kandydatów w wyborach prezydenckich, by potêpili sposób, w jaki Leszek Bubel prowadzi sw¹ kampaniê. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy zaœ o wsparcie naszego apelu. Ÿród³o: gazeta.pl psr.racjonalista.pl/i Pozew zbiorowy przeciwko Leszkowi Bublowi, r. 16 listopada Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przyst¹pi³o do pozwu zbiorowego przeciwko Leszkowi Bublowi. Pozew zosta³ z³o ony do S¹du Okrêgowego w Warszawie. Prezentujemy stanowisko Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita w zwi¹zku z przyst¹pieniem do procesu. Jako ludzie i jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej przystêpujemy do pozwu przeciw Leszkowi Bublowi - w³aœcicielowi wydawnictwa GOLDPOL (wczeœniejsza nazwa: Wydawnictwo Narodowe) - o systematyczne i ci¹g³e naruszanie przez niego dóbr osobistych osób zrzeszonych w stowarzyszeniu Otwarta Rzeczpospolita oraz wielu innych, które formalnie i moralnie popieraj¹ rzeczony pozew. Publikacje wydawnictwa GOLDPOL, mimo pozornego zró nicowania tytu³ów, s¹ w istocie monotematyczne. Niezale - nie od tego, czy w tytule pojawiaj¹ siê s³owa: Naród Polski, Papie, Koœció³, Katyñ, masoneria, nazizm, faszyzm, paradoksy historii - temat jest jeden: wszechobecnoœæ i diaboliczna potêga ydów jako sprawców wszelkiego z³a na arenie miêdzynarodowej i w Polsce, od czasów najdawniejszych do wspó³czesnoœci. Pseudonaukowe wywody tych publikacji nie maj¹ nic wspólnego z prawd¹ historyczn¹ i nie mieszcz¹ siê w granicach prawa do wolnoœci wypowiedzi jako teksty jawnie nawo³uj¹ce do nienawiœci, przemocy i, wprost, ludobójstwa. Przyk³ady: ydzi nie posiadaj¹ duszy s¹ typem pozbawionym przez Boga wszelkiej godnoœci i honoru przeklêcie ydów przez Boga jako œwiadomych dzieci diab³a roli historycznej ydów jako przeklêtych przez Boga nosicieli i twórców z³a Czy ydzi musz¹ znikn¹æ z powierzchni Ziemi? Podstawowe prawo ludzkiej egzystencji nakazuje likwidacjê przestêpczej bandy, niczym pluskwy lub szczury (Poznaj swojego s¹siada, 2004, nr 3). Powy szy jêzyk i rozumowanie to nie wyj¹tki, lecz naczelna zasada, której podporz¹dkowana jest ca³a dzia³alnoœæ wydawnicza Leszka Bubla. Sk³adamy w tym zakresie obszerny materia³ dowodowy. Publikacje wydawnictwa Leszka Bubla to antysemityzm w czystej postaci. Antysemityzm - prócz tego, e jest zbiorem k³amstw, oszczerstw i pomówieñ - jest klasycznym, podrêcznikowym przyk³adem zbrodniczej ideologii rasistowskiej. W historii œwiata zapisa³ siê jako narzêdzie napiêtnowania, dyskryminacji, wykluczenia, pogromów i przeœladowañ, a w konsekwencji - jako motywacja bezprecedensowej zbrodni zrealizowanej metodami przemys³owymi przez hitlerowskie Niemcy i ich pomocników w latach II wojny œwiatowej. 1. Antysemickie publikacje Leszka Bubla, czêsto to same z treœciami propagandy hitlerowskiej, naruszaj¹ nasze dobra osobiste jako ludzi, poniewa propagowanie wszelkiej zbrodniczej ideologii godzi w godnoœæ, a tak- e w poczucie bezpieczeñstwa ka dego cz³owieka. 2. Antysemickie publikacje Leszka Bubla godz¹ w nasze dobro jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteœmy osobami ró nych kultur, wiar i œwiatopogl¹dów, które ³¹czy - jak g³osi preambu³a konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - równoœæ w prawach i w powinnoœciach wobec dobra wspólnego - Polski. W konstytucji RP - rozdzia³ pierwszy, artyku³ pierwszy - czytamy te : Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Propagowanie antysemityzmu, to jest rasistowskiej ideologii segregacji i wykluczenia, choæby by³o wymierzone w najmniejsz¹ grupê obywateli - godzi w nasze wspólne dobro, zmierza do unicestwienia samego fundamentu Rzeczypospolitej. Ponadto z pe³nym poczuciem odpowiedzialnoœci za s³owa stwierdzamy, i : a) Rasistowska logika wykluczenia - pos³uguj¹ca siê k³amstwem, oszczerstwem, pomówieniem i mow¹ nienawiœci - rozrywa tkankê spo³eczn¹, niszczy bowiem poczucie wiêzi miêdzy ludÿmi i niweczy bezcenny spo³eczny kapita³ wzajemnego zaufania. Poczucie wiêzi i wzajemne zaufanie stanowi¹ zaœ niezbêdny i niemo liwy do zast¹pienia budulec, a zarazem spoiwo wspólnoty obywatelskiej. Dlatego te dzia³aniami Bubla i jemu podobnych czujemy siê zagro eni. b) Kto po Zag³adzie propaguje antysemityzm, ten wpisuje siê w logikê zbrodni - usprawiedliwia j¹, zatwierdza i kontynuuje. Je eli którykolwiek z cz³onków obywatelskiej wspólnoty propaguje antysemityzm, wspólnota zaœ nie reaguje - a wiêc de facto na dzia³anie takie przyzwala - wszystkich jej cz³onków obci¹ aj¹ moralne konsekwencje milczenia. Nie chcemy, by za spraw¹ naszej biernoœci spad³a na nas i na ca³¹ wspólnotê obywateli Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialnoœæ za propagowanie antysemityzmu przez Leszka Bubla. c) Do dóbr osobistych obywateli nale y presti ich kraju na arenie miêdzynarodowej. Jednym z najistotniejszych elementów presti u Polski jest postrzeganie jej jako kraju, który podj¹³ walkê z hitleryzmem w imiê wartoœci moralnych, jakich zaprzeczeniem i podeptaniem by³o hitlerowskie ludobójstwo. Nie zgadzamy siê, aby tolerancja dla przytoczonych na wstêpie antysemickich wywodów - czerpanych z tych samych Ÿróde³, z jakich korzysta³ aparat propagandy hitlerowskiej - pozwala³a postrzegaæ nasz kraj jako zara ony nazizmem. Dlatego te pozywamy Leszka Bubla - w³aœciciela wydawnictwa GOLDPOL - o œwiadome i celowe dzia³ania, które naruszaj¹ nasze dobra, zniewa aj¹c nas i poni aj¹c w naszej godnoœci ludzi i obywateli. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA. Pod pozwem podpisali siê: W³adys³aw Bartoszewski, Jacek Bocheñski, Izabela Cywiñska, Maciej Geller, Ireneusz Krzemiñski, Kazimierz Kutz, Janina Ochojska, Agata Patalas, Adam Szostkiewicz i Pawe³ Œpiewak. Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej publikowa³o wzór poparcia do wniesienia pozwu, który ponoæ wype³ni³o ok. 700 osób, których imiona i nazwiska je eli bêd¹ znane to opublikujemy. Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka razem ze stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita chce po³o- yæ kres tej bezkarnoœci. W procesie, który chc¹ wytoczyæ Leszkowi Bublowi, pomin¹ bezskutecznych prokuratorów i z³o ¹ zbiorowy pozew cywilny. - Ca³a idea pozwu cywilnego o ochronê dóbr osobistych polega na tym, e skoro prawo karne nie dzia³a, obywatele chc¹ sobie sami pomóc. Byæ mo e w drodze procesu o ochronê dóbr osobistych odstraszymy pana Bubla od publikowania antysemickich œwiñstw w sposób skuteczniejszy ni niejedna prokuratura - powiedzia³ Adam Bodnar z Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Swoje poparcie zadeklarowali m.in.: Krystyna Janda, Andrzej Wajda, by³y minister pracy Micha³ Boni, prof. Hanna Œwida-Ziêba. Ÿród³o: Otwarta Rzeczpospolita. Od red.: TVP wyemitowa³a wówczas kilkakrotnie czteromominutowy spot o odmowie wszczêcia œledztwa przez krakowsk¹ prokuraturê, w sprawie wydania w Polsce s³ynnego komiksu "MAUS", w którym ydzi s¹ pokazani jako myszy, Niemcy jako psy, a Polacy jako œwinie! "Gazeta Wyborcza" da³a sygna³ do ataku i ydowskie stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita z³o y³a do s¹du pozew przeciwko mnie wypisuj¹c w nim brednie. Jak widaæ "œwinie" Polacy nie mog¹ protestowaæ i domagaæ siê procesów za tysi¹ce obelg. Jeszcze siê nie zdarzy³o pomimo licznych zawiadomieñ do prokuratur aby yd stan¹³ przed s¹dem za oszczerstwa. LISTA NR. 8 List otwarty w obronie Le Madame, r., pedalskiej knajpy schadzek i æpunów w œródmieœciu Warszawy, która zosta³a zamkniêta za gigantyczne nadu ycia finansowe jej w³aœcicieli. Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Ÿród³o: GazetaWyborczaon-line; Od.red.: W 2004 r. 6 lutego - Bal Purimowy zorganizowany wspólnie z Sochnutem (Agencja ydowska) i innymi organizacjami ydowskimi w klubie Le Madame. Jak z tego wynika sto³eczne pedalstwo to scyzorykiem chrzczeni kochaj¹cych inaczej. LIST NR 9 Wyst¹pienia w obronie czci Jacka Kuronia, r. Szanowny Panie Prezydencie, Po nierzetelnej w formie publikacji w yciu Warszawy, dotycz¹cej Jacka Kuronia, szczególnie - maj¹c w pamiêci szkaluj¹cy Zbigniewa Herberta tekst we Wprost, wielu ludzi z naszego œrodowiska zdecydowa³o siê zaprotestowaæ. Poni ej prezentujemy trzy wyst¹pienia, poczynaj¹c od listu odznaczanych przedwczoraj przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Wszystkie te teksty sygnowane s¹, tak e, przez cz³onków Stowarzyszenie Wolnego S³owa. Podpisali: Stanis³aw Barañczak, Konrad Bieliñski, Bogdan Borusewicz, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Celiñski, Miros³aw Chojecki, Wies³aw Kêcik, Leszek Ko³akowski, Anka Kowalska, Jan Lityñski, Adam Michnik, Ewa Milewicz, Wojciech Onyszkiewicz, Zbigniew Romaszewski, Józek Œreniowski, Henryk Wujec. Z dum¹ przyjêliœmy odznaczenia, które przyzna³ nam Pan w dowód uznania za udzia³ w ruchu Solidarnoœci. Dziœ jednak dorobek naszego ruchu jest systematycznie plugawiony k³amstwami, oszczerczymi insynuacjami i fa³szywymi uogólnieniami. Zw³aszcza w ostatnich tygodniach dokumenty tajnych s³u b PRL, stanowi¹ce obecnie tzw. zasób archiwalny IPN, sta³y siê przedmiotem szczególnie obrzydliwych manipulacji. Absurdalne insynuacje pod adresem takich postaci, jak Zbigniew Herbert i Jacek Kuroñ, obra aj¹ pamiêæ o tych, którym Polacy winni s¹ szczególn¹ wdziêcznoœæ. Nieusprawiedliwione k³amstwa, poni aj¹ce ca³e œrodowisko opozycyjne, odzieraj¹ Polaków ze s³usznej dumy z zas³ug antykomunistycznej opozycji i ruchu podziemnej Solidarnoœci. Plugawienie tego historycznego dorobku dokonuje siê przy aktywnym udziale funkcjonariuszy instytucji pañstwowej, jak¹ jest IPN. Niedawno prezes IPN - wybrany g³osami PiS i PO - posun¹³ siê do absurdalnego stwierdzenia, e ujawnienie akt IPN wymusi³oby napisanie historii Polski na nowo. Wynika z tego, e proces odzierania antykomunistycznej opozycji z godnoœci i zas³ug ma charakter planowy. Zwracamy siê do Pana o podjêcie wszelkich mo liwych kroków w obronie prawdy. Apelujemy zw³aszcza, o poddanie œcis³ej kontroli ubeckich archiwów, pe³nych plotek i k³amstw, z których ludzie z³ej woli robi¹ dziœ u ytek. Polska nie zas³uguje na to, by jej historiê na nowo pisali ubecy oraz zafascynowani ich dorobkiem pseudobadacze. Pan, jako urzêduj¹cy Prezydent RP, ma obowi¹zek postawiæ temu tamê. Bo nie ma przysz³oœci naród, który nie potrafi oddaæ sprawiedliwoœci bohaterom przesz³oœci.

4 CYTAT 1 Wed³ug przewodnicz¹cego Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w Polsce, Piotra Kadlczika, obecnie do gmin ydowskich w Polsce nale y ok. 6 tys. osób, natomiast ydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Na podstawie KAI /za FORUM ydzi, Chrzeœcijanie, Muzu³manie. CYTAT 2 Jest broñ straszniejsza ni oszczerstwo: to PRAWDA Talleyrand CYTAT 3 Co to jest ten ANTYSEMITYZM? Jest to s³owo specjalne, s³owo-k³amstwo, odwrócona prawda. Fa³sz w takiej formie, która eliminuje sprzeciw do minimum, poniewa jak najbardziej przypomina prawdê. Semantyczny trick, ca³kowicie odwracaj¹cy prawdê i tworz¹cy zak³amanie od pocz¹tku do koñca. To, czego syjonistyczni liderzy obawiaj¹ siê najbardziej, to nie tego, e goje, a przede wszystkim chrzeœcijanie gardz¹ lub odrzucaj¹ ludzi ydowskiego pochodzenia. W³aœnie odwrotnie - obawiaj¹ siê oni tej permanentnej gotowoœci innych narodów do przyjêcia, zaakceptowania i asymilacji ydów. - The Zionist Factor Ivor Benson. CYTAT 4 Na gruncie drwin wytworzy³o siê duchowe wspó³ ycie ydów i Polaków, yd powiedzia³ Polakowi: Nie mogê z tob¹ nic wspólnie kochaæ, czciæ, uwielbiaæ, nad niczym wspólnie cierpieæ i do niczego wspólnie d¹ yæ - ale mo emy wspólnie drwiæ ze wszystkiego. Wydrwiê ci twego Boga, tw¹ Ojczyznê, tw¹ tradycjê i twe Idea³y, twe pragnienia i twe wysi³ki i obaj bêdziemy wy si ponad to wszystko. Zeszed³ siê ydowski kpiarz z polskim kpem i zaczêli ze wszystkiego kpiæ. I wytworzy³o siê œrodowisko, w którym adna wielka idea, aden wielki czyn nie móg³ dojrzeæ. Albowiem ydowski odczynnik rozk³ada³ skutecznie na drwiny wszelkie przejawy woli. (...) Tak sformu³owa³a rzecz sfera, myœl¹ca kategoriami politycznymi. Przypatrzmy siê z kolei jak rzecz ujêto w sferze myœlenia kategoriami przyrodniczymi. (...) W pewnym kó³ku ludzi, nale ¹cych do polskiego œwiata naukowego, zastanawiano siê nad wp³ywami destrukcyjnymi ydostwa. I oto jeden z nich, siêgaj¹c po porównanie do chemii, powiedzia³, e filosemitê mo na by okreœliæ jako dwu ydzian Polaka. Na wzór dwusiarczanu potasu. (...) Po³¹czenie czadu psychiki ydowskiej z kruszcem i duszy polskiej, zw³aszcza kruchym, sprawia, e w owym smutnym typie Polaka, ydom oddanego - na jedn¹ cz¹steczkê polsk¹ przypadaj¹ dwie cz¹steczki ydowskie. Asymilacja nie wytworzy³a typu, w którym da³oby siê powiedzieæ, e to jest dwupolan yda, to znaczy, by w ydzie asymilowanym dwie cz¹steczki przypada³y na jedn¹ cz¹steczkê ydowsk¹. Polskoœæ nie jest kwasem rozk³adaj¹cym kruszec ydowski; natomiast takim kwasem jest ydowskoœæ i polski kruszec rozk³ada. Dlatego yd asymilowany bêdzie w ostatecznoœci bra³ zawsze stronê ydostwa. I dlatego filosemita przestanie byæ czu³ym na sprawy polskie, lecz bêdzie zawsze nadwra liwy na sprawy, ydowskie. - Fragment artyku³u pt. Dwu ydzian Polaka, Andrzej Niemojewski ( ), poeta modernistyczny, prozaik, dramaturg, publicysta, spo³ecznik, za: F. Koneczny, Cywilizacja ydowska, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 1995, przedruk z CYTAT 5 M¹dry yd to zakonspirowany yd. Zdemaskowany yd to g³upi yd. Talmud CYTAT 6 Niektórzy twierdz¹ e my rodzina Rockefellerów jesteœmy czêœci¹ tajnego spisku, dzia³aj¹cego przeciwko najlepszym interesom Stanów Zjednoczonych, charakteryzuj¹c moj¹ rodzinê i mnie jako internacjonalistów i ludzi spiskuj¹cych razem z innymi na œwiecie, eby zbudowaæ bardziej zintegrowan¹, globaln¹ i polityczn¹ strukturê - strukturê jednego œwiata, powiedzmy. Jeœli jest to oskar enie, to przyznajê siê do winy i jestem z tego dumny. - z autobiograficznej ksi¹ ki Wspomnienia Dawida Rockefellera (za³o yciela Komisji Trójstronnej), str. 404, wyd. Random House, CYTAT 7 Szukaj¹c ( ydzi) alternatywnych (dla nacjonalizmu) rozwi¹zañ ideologicznych - znajdowali je w tworzonych przez siebie ideologiach: liberalizmie, komunizmie, syjonizmie. - Yuri Slezkine, wyk³adowca Uniwersytetu w Berkeley, autor ksi¹ ki Wiek ydów. Nie ba³ siê on tam zauwa yæ, e istniej¹ powi¹zania miêdzy ideologi¹ komunizmu a mesjañsk¹ i prorock¹ tradycj¹ ydowsk¹. CYTAT 8 Odkry³em ze zdumieniem, e studia slawistyczne w Stanach Zjednoczonych maj¹ bardzo ma³o do czynienia, a w zasadzie prawie nic, ze S³owianami z krwi i koœci, ze S³owiañszczyzn¹ jako tak¹. By³em nieprzyjemnie zaskoczony, kiedy stwierdzi³em, e ludzie, którzy dziel¹ ze mn¹ mój szacunek i g³êbokie uczucie przyjaÿni i yczliwoœci do S³owian, stanowi¹ w USA w œrodowisku profesorów rzadki wyj¹tek. Zauwa y³em, e zdecydowana wiêkszoœæ profesorów zajmuje siê feminizmem, homoseksualizmem, oraz wieloma innymi lepiej lub gorzej skrywanymi agendami liberalizmu... Amerykañscy naukowcy okupuj¹cy slawistyczne studia nie tylko zagra aj¹ bezpieczeñstwu Stanów Zjednoczonych, ale równie wyrz¹dzaj¹ ogromne szkody tym Amerykanom, którzy wywodz¹ swe korzenie z Europy Centralnej i Wschodniej. Wiêkszoœæ profesorów o s³owiañskich nazwiskach jest ludÿmi ydowskiego pochodzenia. Nawet nikt siê nie oœmieli zapytaæ ilu ydów w Ameryce zosta³oby bez dobrze p³atnych posad, je eli Amerykanie s³owiañskiego pochodzenia za ¹daliby wy³¹cznoœci w obsadzaniu stanowisk na studiach slawistycznych przez etnicznych S³owian. - Washington O Donell, Ph.D., amerykañski slawista, który przez kilkanaœcie lat obserwowa³ sytuacjê na uczelniach amerykañskich i jest oburzony nierzetelnoœci¹ w przedstawianiu faktów o Polsce i innych S³owianach na studiach slawistycznych w USA. CYTAT 9 Najwiêksz¹ tragedi¹ ydów jest nie to, e ich antysemita nienawidzi, ale to, e ³agodni i dobrzy ludzie mówi¹: Porz¹dny cz³owiek, chocia yd. Hirszfeld Ludwik , profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego. Lekarz, serolog, immunolog. TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 4 List cz³onków i wspó³pracowników KOR i KSS KOR Poruszeni publikacj¹ Kuroñ prowadzi³ negocjacje z SB w yciu Warszawy ( ), a tak e innymi publikacjami dyskredytuj¹cymi dzia³aczy opozycji demokratycznej w Polsce, oœwiadczamy: W naszym przekonaniu Jacek Kuroñ by³ jednym z najwa niejszych bohaterów walki o woln¹ Polskê w okresie komunistycznym. Dla nas i dla wielu innych by³ wzorem odwagi cywilnej i uczciwej postawy w czasach dyktatury. Swoim osobistym przyk³adem uczy³ nas solidarnoœci z ka dym przeœladowanym, poœwiêcenia i wytrwa³oœci w walce o Polskê woln¹ i tolerancyjn¹, przyjazn¹ dla swych obywateli i dla s¹siadów. Publikowanie nierzetelnych, nastawionych na sensacjê i opartych tylko na dokumentach SB artyku³ów dzieje siê czêsto z krzywd¹ tych, którzy wczeœniej byli przeœladowani przez komunistyczny aparat przemocy, i uw³acza ich pamiêci. Cz³onkowie KOR i KSS KOR. List podpisali tak e: Agnieszka Arnold, Bogumi³a Berdychowska, Anna Blumsztajn, Jacek Bocheñski, Teresa Bogucka, Halina Bortnowska - Dabrowska, Izabela Dzieduszycka, Anna Dzierzgowska, Irena Dzierzgowska, Jan Dzierzgowski, Sebastian Dzierzgowski, Sergiusz Dzierzgowski, Larysa Gamska, Grzegorz Gauden, Lucyna Gebert, Zofia Góralczyk-Markuszewska, Ma³gorzata Górzyñska, Magda Grudziñska, Anna Grudziñska, Irena Grudziñska, Agnieszka Grudziñska, W³odzimierz Grudziñski, Mieczys³aw Grudziñski, Irena Herbst, Krzysztof Herbst, Ola Hnatiuk, Zbigniew Janas, Janina Jankowska, Miros³aw Jasiñski, prof. Jerzy Jedlicki, Ryszard Kapuœciñski, Maja Komorowska, Gra yna Kopiñska, Maciej Kosiñski, Ewa Krasiñska, Joanna Kuliñska, Dariusz Kupiecki, Danuta Kuroñ, Piotr Laskowski, Helena uczywo, Jerzy Markuszewski, Jan Mazurkiewicz, Nelka Norton, Witold Jerzy Orski, Zenon Pa³ka, Marta Petrusewicz, Anna Piekarska, prof. Jerzy Pomianowski, Adam Pomorski, Jacek Rakowiecki, Iwona Rembiszewska, Karol Sachs, Paula Sawicka, Miros³aw Sawicki, Andrzej Seweryn, Gra yna Staniszewska, Krystyna Starczewska, Joanna Starêga-Piasek, Danuta Sto- ³ecka., Ewa Su³kowska-Bierezin, prof. Barbara Szacka, prof. Jerzy Szacki, Ma³gorzata Œledziñska, Piotr Tyma, Andrzej Urbanik, Krystyna Vinaver, Janusz Weiss, Joanna Weschler, Zofia Winawer, Agnieszka Wolfram, Irena Wóycicka, Ludwika Wujec, Rafa³ Zakrzewski. Jest hañb¹, e wzglêdy komercyjne czy interesy polityczne mog¹ byæ przyczyn¹ dyskredytowania pamiêci Jacka Kuronia. Jacek ju nie mo e siê broniæ. Plugastwo rzucone w niego uderza we wszystkich tych, którzy swój los i wolnoœæ oddali niepodleg³ej i demokratycznej Polsce. Atak na Jacka jest prób¹ pomówienia wszystkich naszych œrodowisk. Doœæ tego! Donosiciele, a tak e ci, którzy w godzinie próby nie mieli czasu albo odwagi, a dziœ szukaj¹ tanich usprawiedliwieñ dla swego tchórzostwa lub wyrachowania, niech zamilkn¹! Ÿród³o: poland.indymedia.org/pl; i.in.) Pod apelem podpisa³o siê 774 osoby, których pe- ³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.: Ot, mamy konkretny przyk³ad lêku przed otwarciem archiwów, którego ja jestem zwolennikiem i to jako by³y internowany nie umoczony w adn¹ wspó³pracê. Kuroñ ma na swoim koncie wiele antypolskich wyczynów, w tym skrzêtnie pomijane w czasach stalinowskiego terroru. Dla jednych to bohater dla innych kolaborant - bo przecie nie zdrajca - w koñcu swoich nie zdradzi³. CENTRUM KULTURY I DIALOGU Religia w spo³eczeñstwie otwartym ZESPÓ : ks. Janusz Salamon SJ - dyrektor CKiD, filozof; Jaros³aw Makowski - red. nacz. portalu CKiD.pl; Zbigniew Danielewicz - teolog, publicysta; ks. Wies³aw Dawidowski - teolog, publicysta; Sebastian Duda - teolog; Aleksander Gomola - teolog, t³umacz; ks. Tomasz Kot SJ - red. nacz. Przegl¹du Powszechnego, teolog; ks. Marcin Lisak OP - socjolog, publicysta; ks. Jacek Prusak SJ - redaktor Tygodnika Powszechnego, psycholog; Zuzanna Radzik - teolog, publicystka; Wawrzyniec Smoczyñski - redaktor tygodnika Przekrój ; ks. Kazimierz Sowa - dyrektor programowy stacji TVN Religia; ks. Grzegorz Strzelczyk - teolog, publicysta; Joanna Tokarska-Bakir - antropolog, publicystka; ks. Andrzej Dragu³a - teolog, publicysta; Zofia Zarêbianka - literaturoznawca, poetka. LISTA NR 10 APEL PRZECIW ZMIANOM W KONSTYTUCJI, kwiecieñ 2007 r. My, ni ej podpisani, apelujemy do pos³anek i pos³ów, aby nie zmieniali w Konstytucji adnych ogólnych zapisów dotycz¹cych ochrony ycia i godnoœci cz³owieka. Jeœli którakolwiek z proponowanych zmian zostanie wprowadzona, kobiety w Polsce strac¹ jednoznaczn¹ konstytucyjn¹ gwarancjê ochrony ycia. Uwa amy, e Konstytucja nie jest odpowiednim miejscem do narzucania spo³eczeñstwu praw wynikaj¹cych z przekonañ religijnych. Zapisy konstytucyjne z za³o enia s¹ ogólne i takie powinny pozostaæ. Wprowadzenie do Konstytucji s³ów od poczêcia a do naturalnej œmierci to zamach na ycie i prawa kobiet, a nie obrona wartoœci! Panowie politycy nie zostan¹ postawieni przed pytaniem: czy Konstytucja zagra a ICH yciu. ONI s¹ bezpieczni od urodzenia a do naturalnej œmierci. Jakim prawem wiêc decyduj¹ o zdrowiu i yciu kobiet?! Rêce precz od ycia kobiet! Konstytucja dla ludzi, nie dla dogmatów! Ka da kobieta musi mieæ prawo wyboru innego ycia, ni tylko macierzyñstwo - aby realizowaæ swoje plany i szukaæ drogi do swojego szczêœcia! W wyniku zmiany art. 30 kobiety strac¹ jednoznaczn¹, konstytucyjn¹ gwarancjê ochrony ycia. Taka zmiana jest równie groÿna jak zmiana art. 38!!! Grupa Same o Sobie! S.O.S., Porozumienie Kobiet 8 Marca, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Blog Stop Fanatykom (Bez jaj), Feminoteka, Sierpieñ 80. STOWARZY- SZENIE SAME O SOBIE S.O.S Stop fanatykom... Rydzykom! Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red. T.P.: Tak siê sk³ada, e wiêkszoœæ sygnatariuszy ww. apelu podpisa³o siê i pod pozosta³ymi. Wnioski nasuwaj¹ siê wiêc same. LISTA NR 11 Apel do radnych Warszawy Gazeta Wyborcza, r. My, ni ej podpisani, jesteœmy g³êboko poruszeni projektem pomnika, który powsta³ na zamówienie Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludnoœci Polskiej Kresów Wschodnich i mia³by stan¹æ na pl. Grzybowskim, w formie odlanego z br¹zu piêciometrowego drzewa ze skrzyd³ami zamiast konarów, do którego pnia poprzybijane s¹ zw³oki dzieci. Drastyczna forma monumentu rodzi pytanie o intencje. Czy jego inicjatorzy chc¹ upamiêtniæ niewinnie pomordowanych, czy te ich celem jest pobudzanie nienawiœci? A mo e chodzi o sensacjê, skoro jeden z inicjatorów pomnika powiedzia³: Tylko coœ niebywale wstrz¹saj¹cego jest w stanie przyci¹gn¹æ dziœ uwagê ludzi. Czcz¹c pamiêæ niewinnie pomordowanych, powinniœmy pamiêtaæ o s³owach przes³ania biskupów polskich i ukraiñskich z 2005 r.: Wznieœmy siê ponad polityczne pogl¹dy i historyczne zasz³oœci, ponad nasze koœcielne obrz¹dki, nawet ponad nasz¹ narodowoœæ - ukraiñsk¹ i polsk¹. Pamiêtajmy przede wszystkim, e jesteœmy dzieæmi Boga. Zwróæmy siê do naszego Ojca: Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Aby nasza modlitwa by³a ze wszech miar owocna, powiedzmy wobec siebie s³owa: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie - wszak maj¹ ju swoj¹ historyczn¹ moc w dziele pojednania narodów. Przedstawiony opinii publicznej projekt - w naszym przekonaniu - nie s³u y dobrze upamiêtnieniu ofiar, z ca- ³¹ pewnoœci¹ te nie s³u y pojednaniu. Panie Przewodnicz¹cy, Wierzymy, e radni naszego miasta, rozumiej¹c, jakiego trudu wymaga budowa zaufania spo³ecznego, nie dopuszcz¹, by zosta³ zaprzepaszczony wysi³ek wielu ludzi dobrej woli, dzieñ po dniu przybli aj¹cych pojednanie polsko-ukraiñskie. Ÿród³o: mazowieckie.demokraci.pl/index.php?) Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red. T.P.: Liczna w Polsce mniejszoœæ ukraiñska praktycznie ola³a ten apel. Prym wiod¹ osoby wiadomego pochodzenia, przera one, e oto mo e powstaæ pomnik polskiego holocaustu, konkurencyjnego dla ich "religii holocaustu" jedynie panuj¹cej. ydzi bowiem wœród ofiar komunistycznych i nazistowskich re imów stanowili tylko ok. 3 proc.! LISTA NR r. Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowañ dla ydów. Naród Polski jest niemi³osiernie manipulowany ze wszystkich mo liwych stron. Tzw. polska polityka zagraniczna kolejnych ekip rz¹dowych jest przez wszystkich skrzêtnie ukrywana szczególnie w okresie wyborów. W massmediach nie publikuje siê ca³oœci szczególnie wa nych, oficjalnych przemówieñ i dokumentów najwy szych czynników pañstwowych RP, lecz wybiera siê to co jest wygodne dla otumanienia Narodu Polskiego, no i w ten sposób mo na opowiadaæ ludowi - po swojemu - to co siê wydarzy³o, a nie jak siê rzeczy faktycznie maj¹. Wielu w takich warunkach odk³ada swój rozum na pó³kê œlepo zdaj¹c siê na rozum cudzy. Zasadniczo chodzi o te przemówienia i o te dokumenty, z których Polacy mogliby wyci¹gn¹æ w³aœciwe wnioski. Typowym przyk³adem jest expoze by³ego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Wszêdzie (bez wyj¹tku) drukowano fragmenty tego expoze, no i omówienia tych fragmentów, tak jakby Polacy czytaæ nie umieli, skrzêtnie omijaj¹c fragmenty polityki zagranicznej bêd¹cej w istocie Ÿród³em i przyczyn¹ wszystkiego tego co od kilkunastu lat po dzieñ dzisiejszy dzieje siê w Polsce, a Naród Polski na w³asnej skórze boleœnie doœwiadcza. W dniach wrzeœnia 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyñski przebywa³ z oficjaln¹ wizyt¹ w Izraelu, a w dniach z oficjaln¹ wizyt¹ w USA. Wizyty te poprzedzi³o brzemienne w swych skutkach dla Narodu Polskiego wydarzenie jakie mia³o miejsce w Sejmie RP w dniu 8 wrzeœnia 2006 r. (tu przed wyjazdem Lecha Kaczyñskiego do Izraela), ale to zosta³o skutecznie przes³oniête przez zagraniczne wizyty Prezydenta, a zaraz po tym przez parlamentarnych zawodowych zadymiarzy. Uruchomiono identyczny mechanizm jaki z powodzeniem zastosowano przy przeforsowaniu Uk³adu Europejskiego w latach , a opisany w artykule Nocna zmiana, czy nocna zdrada? - dostêpnym na internetowych stronach - m.in. na Otó r. odby³o siê w Sejmie pierwsze czytanie rz¹dowego projektu ustawy o rekompensatach za przejête przez pañstwo nieruchomoœci oraz niektóre inne sk³adniki mienia - druk nr 133. Projekt owej ustawy ma œcis³y zwi¹zek z ¹daniami œrodowisk ydowskich wyp³aty im przez Polskê kwoty miliardów dolarów za pozostawione mienie w Polsce po 1939 r. - czego te œrodowiska nie ukrywaj¹. Numer druku 133 te nie jest numerem przypadkowym, oznacza on bowiem, e ustawa ma przejœæ w takiej formie w jakiej zosta³a przez Rz¹d przed³o ona. Naiwnoœci¹ by³oby s¹dziæ, aby ktoœ sprzeciwi³ siê przed³o onym zapisom ustawy zwa ywszy na zapewnienie Prezydenta Lecha Kaczyñskiego z³o one w Izraelu (11 wrzeœnia 2006 roku, w drugim dniu oficjalnej wizyty w Izraelu), e: Ja mogê powiedzieæ z du ¹ satysfakcj¹, e zgodnie z tym, co stwierdzi³ przed chwil¹ Pan Prezydent, te stosunki s¹ dziœ dobre. Te stosunki nale y jednak pog³êbiaæ na wszystkich mo liwych p³aszczyznach. Nie kryjê, e niezmiernie istotne s¹ stosunki polityczne miêdzy naszymi krajami. W ustawie - czytamy: - w art. 5.: Rekompensata przys³uguje osobie fizycznej, która by³a w³aœcicielem mienia w dniu jego przejêcia lub jej spadkobiercom, zwan¹ dalej osob¹ uprawnion¹. Osob¹ uprawnion¹ jest spó³ka handlowa, która by³a w³aœcicielem mienia w dniu jego przejêcia. - w art. 9: Stan prawny przejêtych nieruchomoœci ustala siê na podstawie ksiêgi wieczystej lub zbioru dokumentów lub innych dokumentów potwierdzaj¹cych prawo w³asnoœci nieruchomoœci z chwili ich przejêcia. - w art. 10.: Okreœlenia wartoœci przejêtych nieruchomoœci wraz z ich czêœciami sk³adowymi dokonuj¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi,... - w art. 15.: organem prowadz¹cym postêpowanie w sprawie o rekompensatê jest wojewoda w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce po³o enia przejêtej nieruchomoœci,... - w art. od 31 do 33 przewidziano odszkodowania za zabytki, a te oczywiœcie oka ¹ siê bezcenne, szczególnie dla strony ydowskiej. Wpisano, e rekompensata bêdzie w wysokoœci 15% wartoœci przejêtego mienia (art. 11), ale jest oczywiste, e taki zapis siê nie ostoi. Zostanie on zaskar ony do wszelkich mo liwych trybuna³ów i ostatecznie zostanie on uchylony. Podobnie bêdzie z zapisem, e nastêpcom prawnym spó³ek rekompensata nie przys³uguje (art. 6). Owe zapisy maj¹ jedynie charakter uspakajaj¹cy na u ytek przyjêcia ustawy przez Sejm RP. atwo sobie wyobraziæ co siê bêdzie w Polsce dzia³o po wprowadzeniu w ycie tej ustawy. Ju obecnie widaæ pe³n¹ analogiê postêpowania z tym projektem ustawy ze sposobem opracowania i prowadzeniem w ycie Uk³adu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991r. ustanawiaj¹cym stowarzyszenie Polski z UE. Projekt ustawy o rekompensatach za przejête przez pañstwo nieruchomoœci oraz niektóre inne sk³adniki mienia zosta³ opracowany za rz¹dów SLD i przekazany zosta³ do Sejmu 19 paÿdziernika 2005 r. - tj. pomiêdzy dniem wyborów r. a r., kiedy to Sejm wybra³ Marka Jurka na Marsza³ka Sejmu RP r. ju jako projekt obecnego Rz¹du Marsza³ek Marek Jurek skierowuje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie, a na dwa dni przed wizyt¹ Prezydenta w Izraelu wprowadza do porz¹dku obrad posiedzenia Sejmu w dniu r. Podobnie jak w 1992 r. przez ten ca³y okres czasu Polacy s¹ œwiadkami ró nego rodzaju zawieruch w Sejmie - robienia typowej wrzawy i jazgotu, z wci¹ganiem innych w sytuacje, z których nie ma adnego dobrego wyjœcia, aby nie naraziæ siê na totalny brak zaufania u Polaków. Brnie wiêc dalej w chocholim tañcu ca³e to towarzystwo ku zgubie Narodu Polskiego - usi³uj¹c wci¹gn¹æ w ten taniec Naród Polski. Analogicznie jak w sprawie Uk³adu Europejskiego zdecydowano o powo³aniu komisji nadzwyczajnej, która ma zostaæ powo³ana. Ciekawe, czy bêdziemy œwiadkami dalszych ró norakich zadym sejmowych tak d³ugo, a ów projekt w praktycznie nie zmienionym stanie, w sposób niezauwa alny przez Naród Polski, stanie siê obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹? Czy wzorem Uk³adu Europejskiego z 1991 r. zostanie ona opublikowana pod koniec kadencji Sejmu? Bo chyba nieprzypadkowo w art. 27 ust. 1 zapisano: Rekompensata, o której mowa w art. 1, wyp³acana jest w czterech równych ratach rocznych i podlega waloryzacji. Pierwsza rata rekompensaty wyp³acana jest w terminie 6 miesiêcy od zakoñczenia postêpowania, jednak nie wczeœniej ni 2009 r. - czyli po up³ywie kadencji tego Sejmu. Na uwagê zas³uguje g³osowanie pos³ów nad skierowaniem projektu omawianej ustawy do nadzwyczajnej komisji sejmowej. W g³osowaniu tym nie wziêli udzia³u g³ówni aktorzy koalicyjnych medialnych sporów, a to: Jaros³aw Kaczyñski - prezes PiS, a jednoczeœnie Premier RP; Roman Giertych - prezes LPR; Andrzej Lepper - prezes Samoobrony. W g³osowaniu nie wziêli te udzia³u: Wojciech Olejniczak - prezes SLD; Jaros³aw Kalinowski - przewodnicz¹cy Rady Naczelnej PSL, wicemarsza³ek Sejmu RP. Z ca³¹ pewnoœci¹ w tym samym czasie, kiedy odbywa³o siê g³osowanie musieli mieæ jakieœ inne super wa ne posiedzenie. Skoro podczas g³osowania na sali sejmowej nie by³o szefów partii, to pewnie z tego powodu uzyskano - zaskakuj¹co jednomyœlne - nastêpuj¹ce wyniki g³osowañ nad projektem omawianej ustawy: PiS g³osów za, 0 g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³, 8- nie g³osowa³o, PO g³osów za, 0 g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³, 15 - nie g³osowa³o, SLD - 0 g³osów za, 45 - g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³, 10 - nie g³osowa³o, Samoobrona - 51 g³osów za, 0 g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³, 2 - nie g³osowa³o, LPR - 28 g³osów za, 0 g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³, 1 - nie g³osowa³, PSL - 20 g³osów za, 0 g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³, 5 - nie g³osowa³o, Niezale ni - 6 g³osów za, 0 g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³, 1 - nie g³osowa³, NKP - 5 g³osów za, 0 g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³, 0 - nie g³osowa³o. Uzyskane wyniki g³osowañ ostatecznie k³ad¹ k³am twierdzeniom, e w sprawach wa nych pos³owie nie potrafi¹ siê porozumieæ dla wspólnego dobra... Wygl¹da te na to, e wszystkiemu winni s¹ szefowie partii - no bo jak ich nie by³o, to widzimy co siê wydarzy³o. SLD zag³osowa³o przeciw, bo chyba liczy na odbicie elektoratu i zrozumia³o, e tê abê przyjdzie im chyba pierwszym jeœæ w nastêpnym rozdaniu kart - po 2009r. Jakoœ siê z tego trzeba bêdzie wyt³umaczyæ przed wyborcami. - Szczegó³y po wejœciu na stronê internetow¹: Na stronie pod dat¹ 31 sierpnia 2006 r. w artykule ydzi zrezygnowali z walki o zwrot mienia w Polsce przed s¹dami w USA czytamy: ydzi amerykañscy staraj¹cy siê o restytucjê swego mienia w Polsce w s¹dach w USA zrezygnowali z wniesienia do S¹du Najwy szego odwo³ania od niekorzystnych dla siebie orzeczeñ s¹dów ni szych instancji. Poinformowa³o o tym PAP biuro Kongresu Polonii Amerykañskiej w Waszyngtonie. Adwokaci powodów powiadomili o ich decyzji na pocz¹tku tego tygodnia dyrektora Komisji ds. Dokumentacji Holocaustu KPA, Charlesa Chotkowskiego. Tym samym jedyn¹ drog¹ restytucji indywidualnego mienia ydowskiego - zrabowanego w czasie wojny przez Trzeci¹ Rzeszê i przejêtego potem przez rz¹d PRL - mo e byæ ewentualne wniesienie pozwu w s¹dzie w Polsce, albo uregulowanie sprawy w ustawie sejmowej o restytucji. W dniach 6-8 wrzeœnia Sejm ma zdecydowaæ o losach projektu ustawy na temat rekompensat za maj¹tki prywatne skonfiskowane przez hitlerowców. Projekt przewiduje rekompensaty w wysokoœci 15 procent wartoœci maj¹tków na podstawie ich aktualnych cen. Obywatelstwo polskie nie jest wymagane w przypadku wystêpowania o roszczenia. Organizacje ydowskie w USA szacuj¹, e w razie uchwalenia ustawy oko³o 20 procent roszczeñ maj¹tkowych - dotycz¹cych tak e utraconych maj¹tków innych

5 5 obywateli przedwojennej Rzeczpospolitej - bêdzie pochodzi³o od ich ydowskich w³aœcicieli lub ich spadkobierców. Zg³aszaj¹ jednak zastrze enia co do proponowanej w ustawie wysokoœci rekompensat. Na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP - - m.in. czytamy: 18 wrzeœnia 2006 roku, w drugim dniu wizyty w Nowym Jorku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski wzi¹³ udzia³ w œniadaniu z przedstawicielami diaspory ydowskiej. G³ównymi tematami spotkania by³y: niedawna wizyta prezydenta Lecha Kaczyñskiego w Izraelu oraz kwestia zwrotu mienia. Prezydent RP zapewni³, e w Polsce nie ma najmniejszego zagro enia antysemityzmem. Powiedzia³, e w przypadku zwrotu mienia wystêpuje problem trudnej reprywatyzacji. Ten problem to jest napiêcie miêdzy zasad¹ - nie mamy ju w¹tpliwoœci, e t¹ zasad¹ mo e byæ fakt obywatelstwa polskiego z 1939 roku - a mo liwoœciami bud etu pañstwa i ogromem przemian, które po wojnie siê w Polsce zrealizowa³y w sensie infrastrukturalnym. Trudno zak³adaæ, e Prezydent RP wybieraj¹c siê do Izraela nie wiedzia³ aby Jego brat Jaros³aw nie poinformowa³ Go, e wszystko jest ju za³atwione w przyjêtym do dalszych sejmowych prac projekcie ustawy i e tam nie ma mowy o adnej zasadzie, e podstaw¹ roszczeñ ma byæ fakt obywatelstwa polskiego z 1939 r. Racje ma by³y marsza³ek Sejmu RP Wies³aw Chrzanowski, kiedy po manifestacjach w dniu 7 paÿdziernika 2006 r. mówi, e pomiêdzy aktualnymi ugrupowaniami politycznymi w zasadzie nie ma ró nic co do generalnego celu, s¹ jedynie ró nice co do sposobu jego osi¹gniêcia. Niektórym ju siê oczy szkl¹, niczego poza tym nie widz¹c, do obiecanych przez UE mld Euro, która to UE ma rzekomo daæ Polsce, po dzielnych bojach Kazimierza Marcinkiewicza. Nie chc¹ nawet dopuœciæ myœli, e: nie mld Euro, a dolarów, i e nie dadz¹, a zabior¹ - a do tego nie Polacy, a ydzi. Do tego ma siê rozumieæ, e w ramach zacieœniania wspó³pracy z Izraelem polski wywiad i kontrwywiad bêdzie teraz bardzo œciœle wspó³pracowa³ z jego odpowiednikami w Izraelu w ramach zwalczania œwiatowego terroryzmu w imiê obopólnych interesów Izraela i Polski. Oczywistym te jest, e wszystko razem musi byæ œlicznie opakowane w stosown¹ retorykê narodow¹ i patriotyczn¹. No i kto to wszystko oœmieli siê skrytykowaæ staje siê automatycznie wrogiem obojga narodów, a i mo na by nawet pomyœleæ o nas³aniu wojska, gdyby takich krytykantów znalaz³o siê zbyt wielu, co te niektórzy w ramach profilaktyki ju publicznie proponuj¹. Boguchwa³a, mgr in. Józef Bizoñ Imienny szczegó³owy wykaz pos³ów, którzy g³osowali ww. ustawê podajê na koñcu encyklopedii. Od red.: Wyniki tego g³osowania ca³kowicie zablokowa³y polskojêzyczne media. Na szczêœcie szlag trafi³ ten parlament, ale wiemy kto imiennie popra³ antypolska ustawê. LISTA NR Wdziêczni ksiêdzu Czajkowskiemu. List otwarty Forum ydzi - Chrzeœcijanie - Muzu³manie otrzyma³o - z proœb¹ o publikacjê - list otwarty w sprawie ks. Czajkowskiego. Jak podkreœli³ jego nadawca Stanis³aw Krajewski, list nie jest tworem adnej instytucji, ale oœwiadczeniem, podpisanym indywidualnie przez ponad 150 osób. Mamy za co byæ wdziêczni ksiêdzu Czajkowskiemu. My, ni ej podpisani, chcemy wyraziæ publicznie nasz¹ wdziêcznoœæ dla ks. Micha³a Czajkowskiego za liczne s³owa i czyny, kazania i gesty, które by³y dla nas wsparciem, nauk¹, pomoc¹. Nasza wdziêcznoœæ jest niezale na od tego, czy i w jakim stopniu by³ on w swoim czasie uwik³any w relacjê z SB. Wyobra enie, e coœ takiego mog³o mieæ miejsce, budzi nasz g³êboki smutek. Ks. Czajkowski sta³ siê ofiar¹ tamtego systemu i pozostaje ni¹ do dziœ. My zaœ wiemy, e niezale nie od tego, co siê niegdyœ dzia³o, w najró niejszych sytuacjach mogliœmy mu ufaæ. To, co nam da³, to, co od niego us³yszeliœmy, nie mo e byæ uwa ane za mniej wa ne ni materia³y stworzone przez oficerów SB lub pod ich presj¹. Z pe³nym przekonaniem bronimy wartoœci jego nauczania, które pozostaje aktualne. Mamy za co byæ mu wdziêczni. Ÿród³o: FORUM: ydzi - Chrzeœcijanie - Muzu³manie; ; Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.:zapewne sygnatariuszom chodzi³o o tzw. wartoœci judeochrzeœcijañskie tego czo- ³owego judaisty w KK w Polsce. Heretyka i blu- Ÿniercy, k³amcy i oszusta, których liczne przyk³ady wielokrotnie publikowa³em. ¹cznie ze zdjêciami jego doros³ego ju syna z uwiedziona studentk¹. By³ autorytetem takich jak on sam. TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT LISTA NR 14 kwiecieñ 2007 r. List otwarty do Romana Giertycha: wyra amy nauczycielski sprzeciw Niepos³uszeñstwo jest prawdziw¹ podstaw¹ wolnoœci, pos³uszni musz¹ byæ niewolnicy - Henry David Thoreau. Szanowny Panie Ministrze! Wyra amy sprzeciw wobec dzia³añ Ministerstwa Edukacji Narodowej godz¹cych w takie wartoœci jak wolnoœæ sumienia, tolerancja, otwartoœæ i swobodna wymiana myœli - wartoœci, które powinna szanowaæ nowoczesna europejska szko³a. Z niepokojem stwierdzamy, e dzia³ania Ministerstwa pod Pana kierownictwem tworz¹ klimat, w którym promuje siê w szko³ach jedynie s³uszne pogl¹dy, oparte na pseudonaukowych teoriach, populistycznych opiniach i krzywdz¹cych stereotypach. Zabrania siê prezentowania odmiennego punktu widzenia. Przyk³adem zakaz wstêpu do szkó³ niektórych organizacji - pacyfistycznych, ekologicznych, wolnoœciowych, prawocz³owieczych itp. - choæ dzia³aj¹ legalnie i w aden sposób nie g³osz¹ treœci sprzecznych z Konstytucj¹ RP. Zakazy wprowadzane s¹ czêsto przez zastraszonych kuratorów i dyrektorów, którzy bezb³êdnie wyczuwaj¹ oczekiwania ze strony Ministerstwa. Innym ra ¹cym przyk³adem takich poczynañ by³ zakaz korzystania z podrêcznika Kompas i usuniêcie szefa CODN, Miros³awa Sielatyckiego. Ograniczana jest wolnoœæ g³oszenia pogl¹dów opartych na idei równych praw i wolnoœci oraz niezbywalnej godnoœci ka dego cz³owieka. Zmiany w kanonie lektur i wliczanie oceny z religii do œredniej ocen uwa amy za przejaw faworyzowania jednej opcji œwiatopogl¹dowej. Sprzeciwiamy siê ideologicznemu ujednoliceniu polskiej szko³y. Akceptowaniu uczniów i nauczycieli myœl¹cych zgodnie z now¹ poprawnoœci¹ i pozostawianiu poza nawiasem myœl¹cych niezale nie. Przypominamy, e ludzie s¹ ró ni, wierz¹ w ró ne prawdy i nie zmieni¹ tego adne nakazy i zakazy. Ró nijmy siê m¹drze, ró nijmy siê piêknie Panie Ministrze! Sprzeciwiamy siê retoryce nienawiœci i pogardy wobec odmiennoœci, której nie sposób zakwalifikowaæ inaczej ni jako agresjê s³own¹ - niedopuszczaln¹ zw³aszcza u tych, których zadaniem jest edukacja. Sprzeciwiamy siê pozornym reformom oœwiaty obliczonym na uzyskanie poklasku i zbicie, kosztem uczniów, kapita³u politycznego. Za takie reformy uwa amy, m.in. wprowadzenie mundurów szkolnych, amnestiê maturaln¹ i obowi¹zek wybierania podrêcznika na trzy lata nauki w szkole. Sprzeciwiamy siê modelowi polskiej szko³y, z której w œwiat wyjdzie uczeñ pe³en uprzedzeñ wobec innoœci, boj¹cy siê wyra ania w³asnych pogl¹dów, id¹cy pokornie i bezrefleksyjnie za g³osem wiêkszoœci. Nie tak rozumiemy misjê szko³y w Europie, na pocz¹tku XXI wieku. Dotychczasowe podpisy (na dzieñ r.) Ÿród³o: Spo³eczny Monitoring Edukacji oskko.edu.pl; Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.: O rety! Choæ z zasadniczych ideowych powodów nie przepadam za p. Romanem Giertychem, to w przypadku usuniêcia ze szkó³ "nauczyciela" propaguj¹cego wœród uczniów pedalstwo przyznajê mu racjê. List podpisa³y osoby - to i tak niewiele je eli przyjmiemy, i ok. 1 proc. obywateli RP kocha inaczej. Znamienne jest te, e znalaz³y siê tam osoby, których pe³no tak e na innych listach, oraz e preferuj¹ nowe, lewackie nazewnictwo swoich zawodów: socjolo ka, filolo ka, biolo ka, psycholo ka, politolo ka. LISTA NR 15 List otwarty w sprawie wypowiedzi ks. Tadeusza Rydzyka, lipiec 2007 r. Ks. Tadeusz Rydzyk, w swoich ostatnich wyst¹pieniach zrelacjonowanych przez œrodki masowego przekazu, ujawni³ sw¹ pogardê wobec bliÿnich - zarówno braci i sióstr wyznaj¹cych tê sam¹ wiarê w Jezusa Chrystusa, jak te braci i sióstr ydów. Jako polscy katolicy, œwieccy i duchowni, wyra amy moralny protest wobec gorsz¹cych wypowiedzi dyrektora Radia Maryja, które okreœla siebie jako katolicki g³os w Twoim domu. Boli nas, e pogardliwych i antysemickich wyst¹pieñ dopuszcza siê reprezentant naszego Koœcio³a. Taka postawa kap³ana jest sprzeczna z Ewangeli¹ mi³oœci, któr¹ g³osi³ Jezus Chrystus. Zaprzecza równie nauczaniu Jana Paw³a II, który ydów nazwa³ starszymi braæmi w wierze, a antysemityzm okreœli³ jako ciê ki grzech. Wszystkich, którzy ostatnimi wypowiedziami ks. Rydzyka poczuli siê ura eni, chcemy zapewniæ o naszej solidarnoœci. Jednoczeœnie w poczuciu w³asnej bezradnoœci apelujemy do kompetentnych w³adz koœcielnych, aby zrobi³y wszystko, co w ich mocy, by w przysz³oœci publiczne wypowiedzi ks. Tadeusza Rydzyka nie podwa a³y oficjalnego nauczania Koœcio³a na temat ydów, przedstawionego w dokumentach Soboru Watykañskiego II, w licznych wypowiedziach i gestach papie y Jana Paw³a II i Benedykta XVI, a tak e w liœcie pasterskim Episkopatu Polski z dnia 30 listopada 1990 r., w którym pad³y nastêpuj¹ce s³owa: Wyra amy tak e szczere ubolewanie z powodu wszystkich wypadków antysemityzmu, które kiedykolwiek lub przez kogokolwiek na polskiej ziemi zosta³y dokonane. Czynimy to w g³êbokim przeœwiadczeniu, e wszelkie przejawy antysemityzmu s¹ niezgodne z duchem Ewangelii. Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.: Powinno byæ jako polscy ydzi i by³oby uczciwie. W koñcu oni maj¹ prawo protestowaæ. Nikt nie odniós³ siê tak e merytorycznie do wypowiedzi o. Rydzyka. K³ania siê Talmud i publikacje setek uczciwych ydów, zaniepokojonych wzrastaj¹c¹ do nich nienawiœci¹ podgrzewan¹ przez ydowskich szowinistów. Ponadto krytyczne wobec nich opinie w mediach ojca Rydzyka pojawiaj¹ siê rzadko, z przyt³aczaj¹c¹ przewag¹ popierania zdominowanego przez ydów PiS, czy innych ca- ³ych tabunów starszych barci w niewierze. LISTA NR 16 Apel Antygony List otwarty w sprawie d¹browszczaków Do opinii wolnego œwiata i polskich polityków Warszawa, 17 IV 2007 My, dzieci i potomkowie d¹browszczaków, ich przyjaciele oraz byli harcerze Jacka Kuronia z dru- yn walterowskich, wychowani w poczuciu dumy, e garstka polskich obywateli przedar³a siê do rozdartej wojn¹ domow¹ Hiszpanii, aby na polu bitwy broniæ demokratycznie obranego rz¹du Republiki Hiszpañskiej, protestujemy przeciwko poci¹gniêciom polskich pos³ów wymazuj¹cym tych bohaterskich ochotników z historii Polski. Domagamy siê uniewa nienia i zaniechania aktów prawnych i administracyjnych podwa aj¹cych ich dobre imiê. Minê³o siedemdziesi¹t lat od wybuchu wojny w Hiszpanii. Wyra amy oburzenie zastosowan¹ przez pos³ów administracyjn¹ metod¹ narzucania w³asnej wizji historii, sprzêgniêt¹ z dezawuowaniem ludzi starych i bezbronnych, przekreœlaj¹c¹ sens ich ycia. Jesteœmy tym zgorszeni. Na myœl o tego rodzaju polityce polskiej ogarnia nas gorycz i niesmak. Pamiêtamy: ochotnicy polscy szli na wojnê hiszpañsk¹ pod polskim historycznym wezwaniem bojowym widniej¹cym wpierw na sztandarach powstania listopadowego w roku 1830, a potem na sztandarach genera³a Józefa Bema podczas europejskiej Wiosny Ludów: Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹. Pamiêtamy: ochotnicy polscy szli na wojnê hiszpañsk¹ poderwani bojowym wezwaniem europejskich demokratów: No pasaran - nie godz¹c siê na faszyzm w Europie. Pamiêtamy: wielcy poeci i pisarze ówczesnego œwiata: Wystan Hugh Auden, Stephen Spender, Ernest Hemingway, Egon Erwin Kisch, wspierali republikanów. Josif Brodski, kultowy poeta naszego pokolenia, wygnany z ZSRR, laureat Nagrody Nobla, przyjaciel Czes³awa Mi³osza, Zbigniewa Herberta, Audena, Spendera, okreœli³ wojnê hiszpañsk¹ mianem ostatniej wojny XX wieku o Sprawiedliwe Miasto. W³adys³aw Broniewski przekaza³ nam patos tamtego czasu w obrazie ostatniego gestu obroñców Madrytu: w krwi umaczanym palcem na œcianie wypisywali no pasaran. Pamiêtamy: szukaj¹c postaci wzorcowych dla naszego d¹ enia do wolnoœci w poja³tañskiej Europie XX wieku, œciêtej lodem totalitaryzmu i zimnej wojny, na polach wojny domowej Hiszpanii znaleÿliœmy emblematyczne dla nas postaci, ludzi, którzy ocalili honor europejskiej demokracji i politycznego idealizmu, i obraliœmy ich sobie na przewodników: George a Orwella, Simone Weil, André Malraux, Nicolê Chiaromonte. Hiszpania by³a podczas wojny domowej poligonem bohaterstwa, ofiarnoœci, odwagi. Nie nale y temu zaprzeczaæ. Tak e podstêpu, zbrodni politycznej, okrucieñstwa, pod³oœci. I temu tak e nikt dzisiaj nie przeczy. Ale Hiszpania wspó³czesna uczy nas czegoœ innego - uczy nas, jak yæ po tych strasznych doœwiadczeniach, w których zwar³y siê w bezwzglêdnej walce dwie totalitarne potêgi, wynaturzaj¹c interesy republiki, europejskiej demokracji i XXwiecznego idealizmu politycznego. Dzisiejsza Hiszpania uczy sztuki przebaczenia, pokazuje drogê, jak godnie i bez rozlewu krwi wyjœæ z dyktatury. Namys³ nad t¹ lekcj¹ przyda³by siê naszym pos³om. Mo e by pojêli, e miêdzynarodowi ochotnicy na frontach hiszpañskiej wojny domowej pierwsi doœwiadczyli okrutnej lekcji XX wieku w ca³ej jej olbrzymiej skali. PóŸniejsze koleje ich ycia to pouczaj¹ce memento dla wszystkich, którzy ceni¹ sobie nauki historii. Ta historia i ta bolesna nauka powinny byæ upamiêtniane i szanowane. Nie mo e byæ tak, eby wywalczone przez nas wszystkich swobody polityczne obraca³y siê przeciwko naszym bliskim i by³y wykorzystywane przez rz¹dz¹c¹ koalicjê do szargania godnoœci wspó³obywateli. Polskim pos³om przypominamy: wielcy Polacy - Jerzy Giedroyc, Jacek Kuroñ, Marek Edelman, Henryk Wujec - ujêli siê w roku 1991 za by³ymi ochotnikami i napiêtnowali akty prawne przekreœlaj¹ce sens ycia i walki polskich bojowników w szeregach republikañskiej Hiszpanii w latach Chciano pozbawiæ ich prawa do dodatku kombatanckiego oraz tytu³u kombatanta i prawa uczestniczenia w polskich wojskowych i demokratycznych zwi¹zkach kombatantów. Garstka tych ludzi jeszcze wtedy y³a. Dzisiaj pos³owie wprowadzaj¹ przepisy, z których siê wówczas pod presj¹ opinii publicznej wycofano. Wykreœlono z historii polskich walk o wolnoœæ na pomniku Nieznanego o³nierza nazwy frontów hiszpañskich, na których polscy ochotnicy oddali ycie. Nie wiemy, kiedy to siê sta³o, na mocy jakiego prawa i czyjej kompetencji. Ani rz¹dy W³och, ani rz¹dy Niemiec nie wykreœli³y ze swojej historii swoich obywateli, uczestników wojny hiszpañskiej, ani nie usi³uj¹ zatrzeæ pamiêci o nich, niezale nie od tego, po jakiej stronie walczyli. Polskie w³adze znalaz³y sobie te inn¹, ma³ostkow¹ i niegodn¹ formê aktywnoœci politycznej: specjalizuj¹ siê w wynajdywaniu ulic maj¹cych za swych patronów bohaterów wojny hiszpañskiej, aby je przemianowaæ. Ani jeden wniosek w tej sprawie nie pochodzi od mieszkañców. Dla wspó³czesnych demokratów lekcja wojny w Hiszpanii nale y do lekcji historii Europy walcz¹cej o wolnoœæ z dyktatur¹. Bohaterowie tej wojny, którzy stali siê jej pierwszymi ofiarami - równie. W roku 1996 nowa demokracja hiszpañska pod rz¹dami konserwatywnej partii prawicowej Aznara dekretem królewskim przyzna³a by³ym ochotnikom Brygad Miêdzynarodowych obywatelstwo swojego kraju. Gdziekolwiek siê znajdowali. Podczas kiedy Rzeczpospolita Polska, zamiast uhonorowaæ ich i wynagrodziæ wyrz¹dzone krzywdy, wykreœla ich z historii Polski. Chodzi nam o honor Polski. Dawnych o³nierzy republikañskiej Hiszpanii nie ma ju wœród nas. Uda³o siê nam odnaleÿæ tylko piêciu, w tym jednego w Pary u i jednego w Szwecji. Emigrowali z Polski na fali kampanii antysemickiej rozpêtanej przez polskie w³adze partyjno-rz¹dowe w roku Ten, który schroni³ siê we Francji, przeby³ po wojnie hiszpañskiej obóz nazistowski w Auschwitz. Ten, który dom znalaz³ w Szwecji, w latach zd¹ y³ byæ torturowany przez polsk¹ Informacjê Wojskow¹ w ojczystym wiêzieniu. W Warszawie pozosta- ³o trzech, najstarszy ma lat 94, czego ju nie pamiêta; najm³odszy (równie w Hiszpanii) liczy sobie obecnie lat 90. Kombatancki dodatek do renty wyp³acany tym ludziom nad Wis³¹ zapewne mo e powa nie nadszarpn¹æ dobrobyt polskich pos³ów i, w rezultacie, bud et polskiego pañstwa. Potrafilibyœmy wówczas zrozumieæ, przynajmniej w tej wymiernej czêœci, przyczyny ich patriotycznego zrywu. Jacek Kuroñ uczy³ sztuki zrozumienia i wybaczania. I przede wszystkim - wielkodusznoœci. Kreœlimy tutaj swoje nazwiska w proteœcie przeciwko tej polityce niegodnej, obra aj¹cej nasze rozumienie polskiej racji stanu. Apelujemy do opinii publicznej demokratycznego œwiata: nie spuszczajcie oczu z tego, co siê dzieje w Polsce. W imiê waszej i naszej wolnoœci. Jeœli ktoœ spyta, jakim prawem i z jakich pozycji politycznych zabieramy g³os, odpowiemy: prawem odwiecznym. Prawem Antygony. Politycy! Zostawcie zmar³ych w spokoju. Zajmijcie siê wasz¹ i nasz¹ przysz³oœci¹. Ÿród³o: Apel Antygony ukaza³ siê w Gazecie Wyborczej, 25 IV 2007 oraz w El Pais 29 V 2007 r. Wraz z numerem Zeszytów Literackich 2007 nr 2 (98) ukaza³a siê broszura z Apelem Antygony, wydana staraniem Stowarzyszenia im. Gai i Jacka Kuroniów oraz Fundacji Zeszytów Literackich. Zawiera podpisy z³o one do dnia 1 czerwca 2007 r. Pod listem podpisa³o siê kilkaset osób, których pe³en wykaz zamieszczam na koñcu encyklopedii. Od red.: No to ju jest prawdziwa pere³ka wœród k³amstw, bowiem byli oni o³nierzami Stalina z tradycj¹ Narodu i Wojska Polskiego nie maj¹cych nic wspólnego. Badaj¹c yciorysy sygnatariuszy oraz przodków, na których siê powo³uj¹ i ich broni¹, nawet mnie zaskoczy³ tak wysoki, bo ok. 90 proc. udzia³ ydów wœród tzw. d¹browszczaków. Wiêkszoœæ z nich w PRL-u zas³ynê³a jako stalinowscy zbrodniarze. CYTAT 10 Lecz oni jeszcze g³oœniej krzyczeli: Na krzy z Nim! Pi³at widz¹c, e nic nie osi¹ga, a wzburzenie raczej wzrasta, wzi¹³ wodê i umy³ rêce wobec t³umu, mówi¹c: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A ca³y lud zawo³a³: Krew Jego na nas i na dzieci nasze!. - Biblia (Mt. 27, 24-25). CYTAT 11 Nasz cel ostateczny to cel Voltaire a i Rewolucji Francuskiej: unicestwienie na zawsze katolicyzmu, a nawet wszelkiej idei chrzeœcijañskiej, i niedopuszczenie, by przetrwa³a na ruinach Rzymu. fragment z nadal obowi¹zuj¹cej instrukcji Wysokiej Wenty (tekst pochodzi z 1819 roku). CYTAT 12 Dialog jako narzêdzie dezintegracji katolicyzmu. (...)Niestety, nale y z przykroœci¹ dodaæ, i coraz wiêcej spotkaæ mo na ludzi, równie ulokowanych bardzo wysoko w Koœciele, którzy ulegaj¹ absurdalnym mira om porozumienia, uczestnicz¹c w pozorowanym dialogu. Pozorowanym, bo tego typu dialog nigdy nie osi¹gnie adnego m¹drego celu, chyba, e weÿmiemy pod uwagê mo liwoœæ teologicznego kompromisu. A ten prowadzi przez rezygnacjê z dogmatów katolickich do oficjalnego uznania religii Holocaustu jako Nowej Uniwersalnej Religii. Cierpienia ydowskie podczas II Wojny Œwiatowej walcz¹ bowiem o prymat wa noœci z Mêk¹ Chrystusa, a niektórzy teologowie stwierdzaj¹ niedwuznacznie, i : Nie mo na ju uprawiaæ teologii, która pomija³aby fakt, jakim jest Auschwitz (stwierdzenie chrzeœcijañskiego teologa Jana-Chrzciciela Metza.). Naciski na pomniejszenie Mesjanizmu Chrystusa s¹ najistotniejszym elementem dialogu prowadzonego przez wszystkie od³amy wspó³czesnego judaizmu, szczególnie tego tradycyjnego, ortodoksyjnego, zaœ dla wyznawców doktryny holocaustycznej, prezentowanej g³ównie przez œrodowiska syjonistyczne, równie istotne staje siê korzystanie z terroru antysemityzmu. W tym aspekcie nale y odczytywaæ próby uk³adania siê Koœcio³a ze wspó³czesnoœci¹ zainicjowane ambiwalentymi dokumentami Soboru Watykañskiego II, a czêsto podawana w tym kontekœcie Deklarcja o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate (warto przypomnieæ w tym miejscu, i twórcami tego prze³omowego i przekreœlaj¹cego ca³¹ 2000-letni¹ tradycjê Koœcio³a dokumentu, by³ ydowski historyk Jules Isaac i kardyna³ Agostino Bea) jest narzêdziem nie tyle rzetelnego dialogu, ile elementem ukazuj¹cym ugiêcie siê Koœcio³a w uznaniu wspó³czesnego judaizmu jako kontynuatora starotestamentowych Hebrajczyków. Nic nie mo e byæ bowiem bardziej b³êdnego ni postawienie znaku równoœci pomiêdzy judaizmem biblijnym, a pobiblijnym, a wszelkie tego typu dialogi prowadz¹ nieuchronnie do, z jednej strony przyjêcia warunków œrodowisk ydowskich do wspólnej walki z antysemityzmem - cokolwiek ma siê pod tym pojêciem kryæ - a z drugiej, do wyzbycia siê dogmatów wiary katolickiej. Poniewa nie mo na patrzeæ na judaizm pobiblijny jako na kontynuatora starotestamentowego Zakonu, tak samo nie mo na mówiæ o wartoœciach judeo-chrzeœcijanskich. Ten, tak popularny obecnie, zlepek s³ów maj¹cy przedstawiæ jednoœæ ideow¹, kulturow¹ i teologiczn¹, jest sztucznym tworem ³¹cz¹cym dwa antagonistyczne œwiaty. Odwo³ywanie siê w dialogach do wspólnych korzeni, maj¹c na myœli pobiblijny œwiat judaistyczny, jest wznoszeniem budowli na piasku, ³¹czeniem wody z ogniem, tworzeniem nowej, sztucznej religii. Tzw. dialog katolicko- ydowski zabrn¹³ w œlepy zau³ek i jedyn¹ logiczn¹ i uczciw¹ teologicznie drog¹ dialogu z ydami jest... porzucenie wszelkiego dialogu. Koœció³ nie mo e bowiem prowadziæ dialogu z ka dym ydem z osobna, a do tego sprowadza siê ta ca³a zabawa przy braku odpowiednika Magisterium po drugiej stronie. Pozostaje przypomnieæ, e zadaniem ka dego katolika i ca³ego Koœcio³a jest powrót do Ÿróde³ i wznowienie skutecznej walki o ka d¹ duszê i nawracanie na ³ono Koœcio³a Chrystusowego ka - dego cz³owieka. IdŸcie na ca³y œwiat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcz¹c je w Imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego - powiedzia³ Jezus. Dzisiejsi filosemiccy apologeci (w tym niemal wszyscy wysoko postawieni hierarchowie koœcio³a, a szczególnie takie filary dialogu jak np. zmar³y niedawno kardyna³ Jean-Marie Lustiger (dla przypomnienia: kardyna³ Jean-Marie Lustiger urodzony w rodzinie ydowskich emigrantów z Polski jako Aaron Lustiger, podczas wojny w 1940 roku, w wieku 14 przechodzi na katolicyzm. Wobec tego nale y zadaæ pytanie czy by³o to autentyczne nawrócenie czy taktyczne, bezpieczne schronienie siê, bowiem dzisiaj kard. Lustiger dumnie przypomina o swoich ydowskich korzeniach i twierdzi, e urodzi³ siê ydem i umrze jako yd. Pewne ko³a widzia³y w nim przysz³ego Papie a) prostuj¹ Chrystusa, dodaj¹c: wszystkie, z wyj¹tkiem narodu ydowskiego. Tym otwartym na œwiat, zaanga owanym w dialog dedykujê w tym miejscu nieomylne s³owa Papie a Piusa XII wyra one w zapominanej dzisiaj Encyklice Mystici Corporis Christi : Umieraj¹c na Krzy u, Jezus zniós³ Zakon przykazañ i przepisów oraz przekreœli³ pismo Starego Testamentu przybiwszy go do Krzy a, a ustanowi³ moc¹ Krwi, przelanej za ca³y rodzaj ludzki, Testament Nowy. Tak naocznie dokona³o siê wtedy przerzucenie z Prawa na Ewangeliê, z Synagogi na Koœció³, z ofiar licznych na jedn¹ - jak wyra a siê œw. Leon Wielki o Krzy u Pañskim - e, gdy Pan odda³ ducha, rozdar- ³a siê z gwa³town¹ si³¹ od wierzchu a do spodu mistyczna zas³ona, zakrywaj¹ca sob¹ wnêtrze œwi¹tyni i tajemnice œwiêtoœci. Brak reakcji na prawdziwy antysemityzm. Osobê stoj¹c¹ z boku powinna zdziwiæ zupe³na cisza tych œrodowisk katolickich, a przede wszystkich cisza ich duchowych mocodawców ydowskich (i czêsto nie tylko duchowych...) wobec w³aœnie wyœwietlanego filmu Luter (oficjalna strona internetowa filmu: Nie zdecydowano jeszcze jaki tytu³ film bêdzie nosi³ w dystrybucji w Polsce). Nie ma protestów, nie ma oœwiadczeñ, nie debatuje siê, po prostu zapomina siê o prawdziwym antysemityzmie Marcina Lutra. cd. na str. 20

6 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 6 NAZWISKA ALFABETYCZNIE Wybór ze Ÿróde³ w³asnych, krajowych, zagranicznych, polskich, ydowskich i in., utajnionych i jawnych, na powa nie i z humorem. Wrzesieñ 2007 r. AARONOWICZ Izaak - w³aœciwie Izaak ben Aron Prostitz (zm. 1629), autor i drukarz ksi¹g hebrajskich. Pochodzi³ z Prostic na Morawach, prowadzi³ w Krakowie drukarniê, dzia³aj¹c¹ w latach Obok wielu dzie³ hebrajskich wysz³a z niej ceniona przez orientalistów edycja s³ynnego Talmudu Babiloñskiego ( ) w 12 tomach in folio. ABAKANOWICZ Magdalena - LISTA NR 9 i 10; (ur. 20 czerwca 1930 r. w Falentach pod Warszaw¹), rzeÿbiarka œwiatowej s³awy, specjalizuj¹ca siê w tworzeniu du ych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkaninê, z wykorzystaniem tak e innych materia³ów, jak kamieñ, drewno i br¹z - zwanych abakanami. W 1954 r. ukoñczy³a warszawsk¹ ASP. Jest profesorem poznañskiej Pañstwowej Wy szej Szko³y Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Piêknych w Poznaniu). ABGAROWICZ Jan - Warszawa. W latach by³ w strukturze Armenia RM. W latach pracowa³ dla Niezale nej Oficyny Wydawniczej NOWA. Transport taksówk¹ baga ow¹ NOW-ej, zwi¹zany te z produkcj¹ Tygodnika Mazowsze. ABGAROWICZ Katarzyna- Warszawa. Od pocz¹tku stanu wojennego do roku 1985 prowadzi³a punkt kolporta owy ksi¹ ek Niezale nej Oficyny Wydawniczej NOWA, a tak e gazetek podziemnej Solidarnoœci. ABRAHAMOWICZ Danuta - Kraków. W 1982 r. wspó³tworzy³a (razem z Jerzym Zdrad¹ i Romanem Laskowskim) Biuletyn Ma³opolski, wspó³redagowa³a Miesiêcznik Ma³opolski. T³umaczy³a z jêzyka s³owackiego i czeskiego, m.in. wiersze J. Seiferta, fragmenty ksi¹ ki Sennik czeski, Siekiera Ludvika Vaculika. Publikowa³a w Miesiêczniku Ma³opolskim, Tumulcie. Kolportowa³a Miesiêcznik Ma³opolski w Krakowie i Warszawie. Zmar³a w 1995 r. ABRAHAMOWICZ Leszek - aktor, m.in. SZTUKMISTRZ Z LUBLINA (The Magician of Lublin). ISAAC BASHEVIS SIN- GER przek³ad: Krystyna Szerer inscenizacja, re yseria i choreografia: Jan Szurmiej, adaptacja: Micha³ Komar, Jan Szurmiej muzyka: Zygmunt Konieczny songi - Agnieszka Osiecka obsada m.in: Œlepy Mech³ - Leszek Abrahamowicz premiera: 15 lutego ABRAMCZYK Gerard - urodzony w USA. Od 1986 r. mieszka w Polsce na sta³e. Obywatel Polski od sierpnia 1999 r. By³ prezesem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations ( ). Konsultant Global Society for Organizational Learning ( ). ABRAMOWICZ Chaim - szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r. ABRAMOW Igor-Newerly , pisarz i pedagog. Studiowa³ pedagogikê na Wydziale Nauk Spo³ecznych w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie i prawo na uniwersytecie w Kijowie. W latach pracowa³ we Wszechzwi¹zkowym Leninowskim Komunistycznym Zwi¹zku M³odzie y. Uciek³ z ZSRR. W 1926 zosta³ sekretarzem Korczaka. W 1932 przej¹³ od Korczaka redakcjê Ma- ³ego Przegl¹du, który redagowa³ do Aresztowany w 1943 przez gestapo, do koñca wojny przebywa³ w obozach koncentracyjnych. W 1945 podj¹³ dzia³alnoœæ spo- ³eczno-wychowawcz¹. Pracowa³ w Robotniczym Towarzystwie Przyjació³ Dzieci, by³ redaktorem pisma dla m³odzie y Œwiat Przygód. Debiutowa³ w 1932 na ³amach prasy jako publicysta pod nazwiskiem Jerzy Abramow. Po wojnie rozwin¹³ dzia³alnoœæ literack¹, odgrywa³ du ¹ rolê w yciu i dzia³alnoœci œrodowiska literackiego: opiekowa³ siê Ko³em M³odych Pisarzy, pe³ni³ funkcjê prezesa Warszawskiego Oddzia³u ZLP. Na podstawie powieœci Pami¹tka z Celulozy Jerzy Kawalerowicz zrealizowa³ film fabularny pt. Celuloza. Ojciec pisarza i dramaturga Jaros³awa Abramowa-Newerlego, ur r. Abramow-Newerly Jaros³aw , syn Igora, dramatopisarz, proza satyryczna, s³uchowiska, teksty i muzyka do piosenek. ABRAMOWICZ El bieta - cz³onek Rady Us³ug Pocztowych przy Prezesie Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ( ). Dyrektor Poczty w Ministerstwie Infrastruktury ( ). ABRAMOWICZ Les³aw - (ur. 19 lutego 1948 r.), ekonomista, w 2004 roku by³ prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie studiowa³ na jednym roku z Jerzym Hausnerem. Po studiach by³ asystentem na tej uczelni. W 1975 roku zosta³ przewodnicz¹cym komisji zagranicznej krakowskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Zwi¹zków M³odzie y Polskiej, gdzie do 1977 roku zajmowa³ siê wspó³prac¹ z organizacjami m³odzie owymi za granic¹ i turystyk¹ zagraniczn¹ m³odzie y. ABRAMOWICZ ukasz - LISTA NR 6; jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantem na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii, ekspertem Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej. Liberalizacja jako sine qua non zmian i tym podobne pseudonaukowe pierdo³y. ABRAMOWICZ Ma³gorzata - LISTA NR 9; aktorka teatralna. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydzia- ³u Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku. W Toruniu od 1990 r. Teatr im. Wilama Horzycy, Toruñ. ABRAMOWICZ Mariusz - dziennikarz m.in. w Radiu Plus, Radiu Kolor, TVN 24. ABRAMOWICZ Marta - LISTA NR 10 i 14; polonofob, wiceprezes Kampanii Przeciw Homofobii - stowarzyszenia zainicjowanego w roku 2001 przez grupê lesbijek i gejów. Ur. 21 listopada 1978 roku w Warszawie. Absolwentka Miêdzywydzia³owych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW, praca magisterska o stereotypach i uprzedzeniach obroniona na Wydziale Psychologii. W Kampanii od samego pocz¹tku, najpierw jako cz³onkini zarz¹du, obecnie wiceprezeska. By³a koordynatork¹ kampanii spo³ecznej Niech Nas Zobacz¹ oraz akcji Jestem gejem. Jestem lesbijk¹. W KPH jest m.in. odpowiedzialna za dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i pomocow¹ - prowadzi warsztaty, na których uczy, e inny nie znaczy gorszy. Na podstawie informacji umieszczonych na stronie ABRAMOWICZ Mieczys³aw - LISTA NR 9; (ur. 24 maja 1952 w Gdañsku). Pisarz i historyk, badacz dziejów teatru ydowskiego. Autor m.in. Teatru ydowskiego w Wolnym Mieœcie Gdañsku ( ), Ka dy przyniós³, co mia³ najlepszego. Zbiór opowiadañ, których bohaterowie, ludzie z kulturowego i narodowego pogranicza, wêdruj¹ przez labirynt Historii XX wieku - od wojen œwiatowych do wspó³czesnoœci. Autor opisuje losy Polaków, ydów i Niemców lub po prostu gdañszczan, na tle wielkich wydarzeñ tego zak¹tka Europy. Zdoby³a nominacj do nagród literackich Nike, Angelus i Gdynia w roku ABRAMOWICZ Pawe³ - dziennikarz wroc³awskiego oœrodka Faktów TVN. Z telewizj¹ TVN zwi¹zany jest od pocz¹tku istnienia stacji, czyli od 1997 roku. ABRAMOWSKA Teresa Janina - LISTA NR 2; (ur. 1933), prof. dr hab. literaturoznawca. Zak³ad Poetyki i Krytyki Literackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ABRAMSKI Pawe³ Stanis³aw - (ur. 20 lutego 1947 w Warszawie), polityk, prawnik. W polskim parlamencie by³: pos³em I Kadencji Sejmu III RP, zosta³ wybrany z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego w okrêgu Olsztyn, senatorem IV kadencji Senatu RP, zosta³ wybrany z listy Komitetu Wyborczego Akcji Wyborczej Solidarnoœæ w by³ym województwie olsztyñskim. ABBE Henryk - aktor. Urodzi³ siê 15 wrzeœnia 1920 r. w Bydgoszczy, zmar³ 13 paÿdziernika 2003 w Poznaniu. W 1949 r. ukoñczy³ ³ódzk¹ PWST. Gra³ w teatrach Wroc³awia, odzi, Olsztyna, Gdañska. Od 1972 r. by³ zwi¹za³ siê z poznañskim Teatrem Nowym, w którym pracowa³ do emerytury w 1987 r., a w którym gra³ i póÿniej - do roku Zagra³ Stañczyka i yda ( Wesele ), Wladimira ( Czekaj¹c na Godota Becketta), króla ( Nagi król Szwarca). Przez lata gra³ swój monodram Lejzorek Rojtszwaniec. Swoj¹ ostatni¹ - goœcinn¹ ju - rolê zagra³ w Córkach King Konga na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu. ABBÉ Pierre - Radio Watykañskie, Katolicka Agencja Informacyjna, Nasz Dziennik, Radio Maryja - wszystkie na czo- ³owych miejscach swoich serwisów obwieœci³y z wielkim alem o œmierci francuskiego duchownego Abbe Pierre, za- ³o yciela ekumenicznej i miêdzyreligijnej (a nawet areligijnej) wspólnoty Emmaus. Obwieszczony pionierem mi³osierdzia, ywym przyk³adem mi³oœci bliÿniego, ikon¹ solidarnoœci, ten ksi¹dz Piotr czyni³ wiele dla budowania ziemskiego raju na ziemi, lecz jakoœ daleko mu by³o do katolickich dogmatów wiary. G³oœno sprzeciwia³ siê wypowiedzianemu Ex Cathedra przez papie a Jana Paw³a II zakazowi wyœwiêcania kobiet, by³ yczliwy dla tzw. ma³ eñstw homoseksualnych, krytykowa³ celibat i zakaz stosowania œrodków antykoncepcyjnych. Nie ma siê zatem czemu dziwiæ, e liberalny œwiatek egna³ go z pomp¹. Z tak¹ sam¹ czu³oœci¹ egnaj¹ go w Polsce organa posoborowego katolicyzmu, pretenduj¹ce do miana ortodoksji katolickiej. Diaboliczna dezorientacja. ACHMATOWICZ-Schwendimann Anna - by³a redaktor naczelny miesiêcznika Twój Styl ( ). ACHRAMOWICZ Waldemar - polonofob, by³ cz³onkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Cz³onek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Marsza³ek województwa kujawsko-pomorskiego ( ). ACKERMAN Stanis³aw - by³y przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tczewskiego. Adalberg Samuel , historyk lit., autor ksiêgi przys³ów polskich. ADAMASZEK Gierszon Samuel - cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Zawodowego Ksiêgowych RP (1937). ADAMCZEWSKI Piotr - dziennikarz, krytyk kulinarny Polityki. Odby³ studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa³ jako reporter w nieistniej¹cym ju Sztandarze M³odych, by³ sekretarzem tygodnika Kultura. Potem w latach poza zawodem. I znów od 1984 r. w Polityce na sekretarskim sto³ku. Od 16 lat prowadzi rubrykê Za sto³em. Wystêpuje w TVP 1 w Kawa czy Herbata i TVP 2 Pytanie Na Œniadanie. Autor ksi¹ ek kucharskich z ambicjami literackimi m.in. Wielki œwiat od kuchni, Krwawa historia smaków. ADAMCZYK Wojciech - (ur. 4 lipca 1959 w Szczecinie) - re yser teatralny i telewizyjny, aktor, wyk³adowca na Wydziale Re yserii Warszawskiej Akademii Teatralnej. W 1982 r. ukoñczy³ Wydzia³ Aktorski, a w 1987 r. Wydzia³ Re yserski na PWST w Warszawie. W 2006 otrzyma³ nagrodê w Gdañsku na Festiwalu Dobrego Humoru w kategorii Najdowcipniejszy serial komediowy za serial Ranczo. ADAMCZYK-GARBOWSKA Monika - LISTA NR 13; prof. dr hab., kierownik Zak³adu Kultury i Historii ydów Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Literaturoznawca, zajmuje siê literatur¹ amerykañsk¹ i porównawcz¹, w tym literatur¹ jidysz i polsko- ydowsk¹, cz³onek redakcji rocznika Polin: Studies in Polish Jewry ; autorka oko³o 250 publikacji naukowych, popularnonaukowych i przek³adów; t³umaczka z jêzyków angielskiego i jidysz; stypendystka United States Holocuast Memorial Museum (2006/7), Fulbrighta (1998/9), American Council of Learned Societies (1988/9). Cz³onek Otwartej Rzeczpospolitej (oficjalnie) Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, powsta³ego w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 cz³onków. Autorka ksi¹ ek o ydach m.in. ydowskie ksiêgi pamiêci, Bi³goraj, czyli raj..., O œwiêtach ydowskich. Bra³a udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 2002) - autorka rodzia³u Terminy HOLOKAUST, ZAG ADA i SZOA oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczynie potocznej i dyskursie naukowym. ADAMECKI Wojciech - urodzony w 1934 w Warszawie. Ukoñczy³ anglistykê na Uniwersytecie Warszawskim. W 1978 r. by³ wspó³za³o ycielem Konwersatorium Doœwiadczenie i Przysz³oœæ - zespo³u ³¹cz¹cego ludzi KORowskiej i KIK-owskiej opozycji z dzia³aczami ydowskiego skrzyd³a PZPR. W 1994 r. z nominacji B. Geremka zosta³ ambasadorem Polski w Izraelu. ADAMEK Jakub - w³aœciciel Ad-Garden Wroc³aw. ADAMIAK Marzena - LISTA NR 10; filozofka, studia doktoranckie ukoñczy³a na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, zajmuje siê problematyk¹ to samoœci, g³ównie w obrêbie francuskiej filozofii wspó³czesnej i teorii genderowych. W wolnych chwilach pisze bajki. ADAMIAK-PONIEDZIELSKA El bieta - agencja artystyczna: Elladur, ³ódzka piwnica artystyczna Przechowalnia. ADAMIK Laco - LISTA NR 4; re yser teatralny, telewizyjny i filmowy. Urodzi³ siê w 1942 roku na S³owacji. Studiowa³ architekturê w Bratys³awie. Re yseriê ukoñczy³ w Pradze na Akademii Filmowej. Od 1972 wspó³pracuje z Telewizj¹ Polsk¹, najpierw w odzi, potem w Krakowie i Warszawie. Dla telewizji re yseruje widowiska filmowe, teatralne, muzyczne, poetyckie. Propagator ydowskiej szmiry. W 2004 dosta³ œl¹sk¹ Z³ot¹ Maskê za przedstawieniae roku AIDY (opowiadaj¹cej o yciu narodu ydowskiego) Giuseppe Verdiego w Operze Œl¹skiej w Bytomiu. ADAMKIEWICZ Albert Prof. UJ, liczne prace z dziedziny chorób serca. ADAMKIEWICZ Jerzy ?, syn Alberta, dr prawa, konsul R.P. w Jerozolimie, Montrealu, Lipsku i Ottawie do 1933 r. ADAMOWICZ Antek - LISTA NR 8; prezes Fundacji dla Wolnoœci. Urodzony 15 lipca 1979 r. Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowa³ równie na Universidad de Oviedo w Hiszpanii ( ) oraz wspó³pracowa³ z Universita Degli Studi w Turynie (2004). Jest pomys³odawc¹ i do momentu powstania Fundacji dla Wolnoœci organizatorem kampanii spo³ecznej Tiszert dla Wolnoœci, która zosta³a wyró niona Okularami Równoœci przez minister Izabelê Jarugê-Nowack¹. Obecnie jest aplikantem w Akademii Dyplomatycznej MSZ. ADAMOWICZ Mariusz - Szczecin. Od stycznia do paÿdziernika 1982 r. drukowa³ Jednoœæ i Tygodnik Akademicki. Po wyjœciu z wiêzienia, w 1983 r., zajmowa³ siê kolporta em, nie tylko w œrodowiskach studenckich. Zamieszcza³ swoje teksty w prasie niezale nej. ADAMÓW Jaros³aw - klarnecista pochodz¹cy ze Stalowej Woli; urodzony w Ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ w odzi. Karierê folkow¹ rozpocz¹³ w zespole Polskiego Folku Siê Gra inspiruj¹cym siê muzyk¹ ba³kañsk¹, ydowsk¹ i polsk¹, a dzia³aj¹cym w latach Opracowa³ i wykonuje muzykê do spektaklu Tajbe³e i demon (w re yserii Tomasza Pietrasiewicza), powsta³ego w Oœrodku Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie w W 2003 nagra³ solow¹ p³ytê Songs of the Medieval Polish Bards, na której znalaz³o siê dziewiêæ utworów inspirowanych folklorem ydowskim i polskim. ADAMSKI Jerzy - krytyk literacki i teatralny, od 1984 r. by³ tak e wyk³adowc¹ w Akademii Nauk Spo³ecznych przy KC PZPR. ADAMSKI Miros³aw - (PAP, pi¹tek, r.) By³y kandydat na prezydenta Leszek Bubel stanie przed s¹dem, oskar ony o nawo³ywanie do nienawiœci na tle religijnym i kulturowym. Akt oskar enia w tej sprawie trafi³ do S¹du Rejonowego we Wrzeœn i - poinformowa³ rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Miros³aw Adamski. Prokuratura zarzuca Bublowi, e w kolportowanym przez niego biuletynie Polskiej Partii Narodowej podczas prawyborów prezydenckich we Wrzeœni w 2005 roku, napisa³, e winê za upadek obyczajów w Polsce ponosz¹ ydzi. W biuletynie znalaz³y siê teksty pt.: Czy polska znajduje siê pod ydowsk¹ okupacj¹?, Alfabet Leszka Bubla. Jest to jeden z licznych przyk³adów rêcznego sterowania prokuratorami i zmusznia ich do prowadzenia œledztw w jasno okreœlonym celu. Prokuratura Rejonowa we Wrzeœni odmówi³a wszczêcia œledztwa z powodu braku znamion pope³nienia przestepstwa. S³usznie uzasadni³a swoj¹ decyzjê licznymi prawnymi zapisami, mówi¹cymi o wolnoœci s³owa i wyra ania pogladów. Odmówi³a tak e przyjêcia za alenia od pos³a PO prof. Paw³a Œpiewaka. Dopiero dyrektywy od samego zastêpcy min. Ziobro, Jerzego Engelkinga odpowiedzialnego za nadzorowanie pracy wszyskich prokuratur w Polsce zmusi- ³y tego samego prokuratora (!!!) Prokuratury Rejonowej we Wrzeœni do zmiany wczeœniejszej prawomocnej decyzji (...) i skierowania aktu oskar enia do s¹du. Tym w³aœnie pochwali³ siê prok. Adamski na specjalnie zorganizowanej konferencji presowej! Nie zaj¹kn¹³ siê oczywiœcie o ³amaniu przez prokuraturê procedur i uniemo liwieniu prawa do obrony. Swoim wyst¹pieniem da³ jednak dowód na rêczne odgórne sterowanie decyzjami podleg³ych prokuratorów.taka bandycka walka z przeciwnikiem politycznym z racji tematyki oczywiœcie nie znalaz³a nag³oœnienia w polskojêzycznych medic. Nie mówi¹c ju o ca³ych tabunach polityków i tzw. dy urnych autorytetetów oraz organizacjach i instytucjach programowo propaguj¹cych tolerancjê i wolnoœc s³owa. Jak widaæ dla swoich. Jest to oczywisty dowód na opanowanie najwa niejszch instytucji pañstwa przez wiadom¹ nacjê i polityczny terroryzm wobec mnie sprzeciwiaj¹cego siê metodami politycznymi ydowskiej pazernoœci, fa³szowaniu naszej historii i wprowadzenia cenzury na jak¹kolwiek ich krytykê! ADAMUS-Szymborska Ewa - kierownik literacki Teatru Polskiego w Bydgoszczy. ADAMUS Maria - wydawca Naszej Polski, ydo-prawicowego wspieraj¹cego PiS tygodnika. ADAMUS Ewa - LISTA NR 15; nauczycielka jêzyka angielskiego w LO im. Stefana eromskiego w yrardowie. ADLER Chaim - kantor ydowski. ADLER Jacek - zamieszka³y w Warszawie - Prezes Highlife.pl oraz redaktor naczelny Gaylife. ADLER Jankiel Jakub - malarz i grafik dzia³aj¹cy w Warszawie, Berlinie, Düsseldorfie, Pary u i Londynie. Urodzony w 1895, zmar³ w 1949 r. ADLER Marian - w latach prezes lubelskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ydów, w Jahwe nie wierzy. Wiarê straci³ w m³odoœci, choæ w rodzinnym Bi³goraju spoœród siedmiu tysiêcy osiad³ych tam ydów, ka dy by³ religijny. Jedni zwrócili siê ku komunizmowi, inni asymilowali do polskoœci. Wst¹pi³ do Komunistycznej Partii Polski. Na jego terenie komuniœci - ydzi, Polacy, Ukraiñcy - razem robili robotê, podrzucali podziemn¹ literaturê, agitowali, zak³adali lewicowe zwi¹zki zawodowe, a w istniej¹cych organizowali swoje komórki. Policja mia³a zajêcie - wspomina z satysfakcj¹. Aresztowany za dzia³alnoœæ komunistyczn¹ odsiedzia³ trzy lata. Ze wzglêdu na swój aryjski wygl¹d nazywany przez kolegów z TSK½ szabesgojem. Aduszkiewicz Adam - LISTA NR 4; od 1 czerwca 2004 roku dyrektor Biura Kadr i Spraw Socjalnych TVP SA. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej - historykiem filozofii. W latach 80. by³ pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jest doktorem filozofii. W pierwszej po- ³owie lat 90. uczestniczy³ w organizacji nowych struktur UOP, sk¹d odszed³ w po³owie 1996 r. Przez siedem lat by³ dyrektorem ds. personalnych w Bertelsmann Media - firmie, która wchodzi w sk³ad koncernu Bertelsmanna - jednej z trzech najwiêkszych korporacji medialnych œwiata. ADWENTOWICZ Karol - aktor, odtwórca ról w repertuarze wspó³czesnym, re yser, dyrektor teatru. Urodzi³ siê 19 paÿdziernika 1871 roku w Wielogórze niedaleko Radomia. Zmar³ 19 lipca 1958 roku w Warszawie. Dzia³a³ jako polityk. W 1900 roku wst¹pi³ do Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, która póÿniej œciœle wspó³pracowa³a z Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹. W 1903 roku aktor za³o y³ we Lwowie amatorsk¹ scenê robotnicz¹. W sezonie 1929/1930 szefowa³ Teatrowi Miejskiemu w odzi. Zaprosi³ wówczas do wspó³pracy Schillera, który realizowa³ tu swój program zaanga- owanego teatru politycznego nazywanego Zeittheater. Wspólnie stworzyli atakowan¹ przez konserwatystów lewicuj¹ca scenê. Niebawem, w 1932 roku, Adwentowicz przeniós³ siê do Warszawy i za³o y³ tutaj w³asny Teatr Kameralny, który prowadzi³ a do wybuchu wojny. Jednoczeœnie w sezonie 1933/1934 by³ wspó³dyrektorem warszawskiego Teatru Ateneum. W 1948 roku zosta³ cz³onkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1950 roku a do œmierci by³ zwi¹zany z warszawskim Teatrem Polskim. AGNON Szmuel Josef - w³aœciwie Czaczkes Szmuel Josef ( ), pisarz, w 1966 r otrzyma³ pierwsz¹ w historii literatury hebrajskiej nagrodê Nobla. Urodzi³ siê w Buczaczu, w rodzinie handlarza skór. Wzrasta³ poznaj¹c tradycje chasydzkie i kulturê europejsk¹, uczy³ siê Talmudu i jêzyka niemieckiego. AGNOSIEWICZ Mariusz - polonofob, mason; za³o yciel, redaktor naczelny i publicysta Racjonalisty - magazynu racjonalistów, sceptyków i ateistów. Publikowa³ m.in. w tygodniku Przegl¹d, marksistowskim miesiêczniku Dziœ, kwartalniku Bez Dogmatu. Ukoñczy³ studia prawnicze na UW. Dzia³a w ruchu humanistyczno-wolnomyœlicielskim, za³o yciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Za³o ona przez Racjonalistów w w koñcu sierpnia 2007r. strona internetowa lista.racjonalista.pl wita odwiedzaj¹cych mottem zaczerpniêtym z Boga urojonego Richarda Dawkinsa, które zaczynaj¹ s³owa: Byæ ateist¹ to aden wstyd. Na liœcie jest ponad tysi¹c osób - wœród nich: profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego Jan Woleñski, aktor serialu Na Wspólnej ; Micha³ Lesieñ, lider zespo³u Profanacja; Arkadiusz B¹k, profesor Polskiej Akademii Nauk; Zofia Kielan- Jaworowska. - Marzy nam siê, aby nasz¹ inicjatywê poparli tacy ateiœci, jak: Andrzej Sapkowski, Zbigniew Ho³dys, Kazimierz Kutz, Piotr Najsztub, Kuba Wojewódzki, Anja Orthodox, Kazik Staszewski, Lech Janerka, Maciej Maleñczuk - wylicza Agnosiewicz. - Chcemy przekonaæ ludzi, by bardziej otwarcie mówili o swojej niewierze. Chodzi o to, aby wstyd by³o powiedzieæ: jestem katolikiem, ale jestem dumny, e jestem np. niewierz¹cym lub ydem!!!. Jest autorem tekstu: Katolicki antysemityzm. AINSZTEIN Reuben - bardzo znany i ceniony przez ydów historyk napisa³ wprost: Polscy faszyœci podczas powstania prawdopodobnie zabili wiêcej ydów ni Niemców: tylko w jednym wypadku zamordowali 30 ydów, ktorzy wyszli z kryjówek na ul. Dlugiej 25, aby przyst¹piæ ochotniczo do powstania. Wielu z polskich nazistów to byli polscy oficerowie i jako takim dano im dowództwo nad oddzialami Armii Krajowej, gdzie robili wszystko, aby zintensyfikowaæ anty ydowsk¹ nienawiœæ, opowiadaj¹c swoim o³nierzom, e powodem, dla którego Armia Czerwona zatrzyma³a siê na wschodnim brzegu Wis³y by³o to, e jest ona dowodzona przez ydów odpowiedzialnych za masakrê katyñsk¹, którzy teraz chcieli zemœciæ siê na Polakach za warszawskie getto. Poniewa wielu z tych ³nierzy mia³o z tego powodu wyrzuty sumienia, taka propaganda odnosi³a sukcesy (R. Ainsztein, Jewish Resistance in Nazi-Occupied Eastern Europe. With a historical survey of the Jews as fighter and solidier in the Diaspora, London 1974, s. 676, podkr.l.z.). Spróbujmy po kolei zanalizowaæ tok myœlenia tego autora. Polscy faszyœci to odmiana faszyzmu w ogóle, taka sama jak hitlerowska. Walka Polaków z Niemcami podczas okupacji to tak jakby k³ótnia w rodzinie, która mia³a cel wspólny: eksterminacjê ydów. Nawet podczas wzajemnych walk strona polska nie zaniedba³a nadarzaj¹cej siê okazji, aby zabijaæ tych ydów, którzy jakoœ (?) przetrwali do momentu wybuchu Powstania Warszawskiego. Dalej Ainsztein podaje konkretny wypadek: D³uga 25, czyli miejsce znane wy³¹cznie z publikacji Bernarda Marka, a zatem ten autor jest wykorzystywany wielokrotnie jako sztandarowy historyk ydowski pochodz¹cy z Polski, który zapewne ponad wszelk¹ w¹tpliwoœc ustali³ ten fakt i udowodni³ go. Nie ma zatem potrzeby sprawdzania i krytycznej oceny jego dzie³a. Polscy oficerowie byli polskimi nazistami, czyli wyznawcami idei narodowego socjalizmu, a zapewne i cz³onkami NSDAP, bo ta monopartia Hitlera wyznawa³a tak¹ doktrynê. Nie zajmowali siê przede wszystkim walk¹ z Niemcami o niepodleg³oœæ swej ojczyzny, albowiem robili wszystko, aby wszelkie dzia³ania skierowaæ przeciw ydom, a st¹d prosty wniosek, i nie mogli mieæ czasu na inne rzeczy. o³nierze AK i innych formacji niepodleg³oœciowych z powodu wyrzutów sumienia (wreszcie jakiœ ludzki odruch?), za tragediê warszawskiego getta pos³usznie podporz¹dkowali siê w tych dzia³aniach polskim nazistom, czyli oficerom. Ale dlaczego mieli wyrzuty sumienia za getto? Wskazówkê daje Ainsztein w wywodzie, jakoby ydzi z armii Berlinga wg propagandy polskich oficerów-nazistów w Powstaniu chcieli siê mœciæ na Polakach za getto w³aœnie. I tu dochodzimy do sedna. Skoro tak, to Polacy s¹ winni zag³ady... getta! Jeszcze jedno stwierdzenie Ainszteina warto przeanalizowaæ dok³adniej: skoro polscy faszyœci zabili podczas Powstania prawdopodobnie wiêcej ydów, ni zginê³o Niemców, to wszelkie obliczenia (tak skrupulatne) Cichego oraz innych cytowanych wczeœniej autorów ydowskich wypadaj¹ przy tym niezwykle blado. Ba, mo na nawet przypuszczaæ, i s¹ prób¹ ukrycia ogromnej skali polskiego antysemityzmu, o ile, oczywiœcie, mo - na wywody Ainszteina braæ serio, choæ to autor uwa any za bardzo powa nego i bardzo ceniony. Ilu zatem ydów zabili polscy faszyœci podczas Powstania? Ainsztein tego nie podaje. Daje jednak konkretne wskazówki do takich obliczeñ: wiêcej, ni zginê³o Niemców. To jest ju coœ uchwytnego. Wg najnowszej publikacji o Powstaniu, straty niemieckie wynios³y oko³o 10 tysiecy ludzi, natomiast 6 tysiêcy uznano za zaginionych. Razem to daje 16 tysiêcy! (Zob.: K. Komorowski, Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994, s. 60). Oczywiœcie, mo na od tego odliczyæ straty formacji kolaboranckich, które musia³y byæ znaczne. Ale g³ówny ciê ar walk spoczywa³ niew¹tpliwie na Niemcach. Oznacza to, i polscy faszyœci musieli zabiæ podczas Powstania kilkanaœcie tysiêcy ydów! A ilu ich dotrwa³o do jego wybuchu w sierpniu 1944 r.? Cichy w swym artykule podaje, i szacunki liczby ydów ukrywaj¹cych siê w Warszawie w chwili wybuchu powstania wahaja sie od 7 do 30 tys. (M. Cichy, Polacy - ydzi..., s. 13). Andrzej bikowski z IH w pos³owiu do przywo³ywanych tu wspomnieñ Willenberga stwierdza: w samej Warszawie, jak podaj¹ liczne œwiadectwa Ÿród³owe, ukrywa³o siê po stronie aryjskiej w latach okolo 20 tys. ydów (A. bikowski, Pos³owie, w: S. Willenberg, Bunt w Treblince, Warszawa 1991, s. 119). Pozostaje jeszcze tylko pytanie: gdzie i dlaczego ukrywali siê ci ydzi? Jeœli u Polaków przed Niemcami, a Polacy dopiero w Powstaniu tak masowo ich mordowali, to dlaczego nie robili tego przedtem? Jest na to odpowiedÿ: mogli ukrywac siê przed... Polakami, którzy dopiero po wybuchu Powstania mogli spe³niæ swe ¹dze masowego mordu. A w takim razie mogli ukrywaæ siê tylko u Niemców! Samodzielnie bowiem, bez niczyjej pomocy, nie sposób wyobraziæ sobie przetrwania takich rzesz ludzi, z których wielu nie potrafi³o nawet poprawnie mówiæ po polsku. Jest to tak absurdalne, i nie wymaga komentarza. Ale absurdalne tylko dla nas: albowiem za granic¹, w publikacjach obcojêzycznych, dostêpnych w bibliotekach uniwersyteckich i nie kwestionowanycnh niestety przez polskich uczonych, przestaje to byæ absurdalne. Jest po prostu dla czyteników tych dzie³ jedynym czêsto Ÿród³em wiedzy o Powstaniu Warszawskim czy o Polakach w ogóle... Ale pomy³ki w podziêkowaniach za zaproszenia na obchody 50. rocznicy Powstania Warszawskiego ze strony czynników oficjalnych pañstw zachodnich (przypominam: dziekowano za zaproszenie na obchody rocznicy Getta!) mog³y wynikaæ ju nie tylko z niewiedzy. Leszek ebrowski. Jest to fragment ksi¹ ki Paszkwil Wyborczej. AJCHLER Romuald - (ur. 19 stycznia 1949 w Dusznikach). Sojusz Lewicy Demokratycznej ( ), od 2004 w Socjaldemokracji Polskiej. AJNENKIEL Andrzej - polonofob, prof. dyrektor Wojskowego Instytutu Historycznego ( ). Od 1984 r. prowadzi³ wyk³ady historyczne w ramach Archikonfraternia Literacka - AKL w koœcio³ach œw. Jana i œw. Aleksandra w Warszawie. W latach publikowa³ w Zeszytach AKL. Cz³onek tzw. komisji Michnika (sk³ad: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll), która dzia³a³a na terenie MSW, maj¹c dostêp do najtajniejszych materia³ów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku. By³y pracownik UOP-u, antysemita. M. Grecki, autor pracy Konfidenci s¹ wœród nas... tak pisa³: Jeden z nich figurowa³ w kartotekach jako TW. Jedynym materia³em, który po sobie pozostawi³a Komisja, jest licz¹ce dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materia- ³ów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów cz³onkowie Komisji mieli dostêp. Nie wiadomo, czy z tych materia³ów nie zosta³y sporz¹dzone kopie b¹dÿ odpisy, nie wiadomo wreszcie, gdzie takowe - jeœli istniej¹ - s¹ przechowywane. Wiadomo, e jej cz³onkowie mieli dostêp do akt wspó³pracowników UB i SB. Nie wiadomo, w jaki sposób pracowa³a Komisja, nie istniej¹ adne dokumenty, które mog³yby wskazaæ, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej cz³onkowie. Komisja mia³a zapewne wgl¹d do wszystkich dokumentów, o jakie jej cz³onkowie prosili - mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli te dostêp do materia³ów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzul¹ tajne specjalnego znaczenia. Nie by³o jednak adnej podstawy prawnej dzia³ania Komisji. Korzystanie z dokumentów odbywa³o siê poza wszelkimi procedurami obowi¹zuj¹cymi w MSW. W lutym 2000 r., odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego-Stoltzmana - Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. AJZENMAN Izrael - zbrodniarz, morderca Polaków. Dzia- ³alnoœc ydowskiego oddzialu Gwardii Ludowej pod dowdztwem niejakiego Izraela Ajzenmana Julka, który ws³awi³ siê pogromem dokonanym na polskiej ludnoœci miasteczka Drzewica w dniu 22 stycznia 1943 roku (i nie tylko tym), lub opisaliby pacyfikacjê kresowego miasteczka Naliboki, dokonan¹ 8 maja 1943 roku przez sowiecko- ydowsk¹ partyzantkê, w wyniku której wed³ug opisu w niespelna dwie godziny zginê³o 128 niewinnych ludzi. Wiêkszoœæ z nich, jak stwierdzili póÿniej naoczni œwiadkowie, z r¹k siepaczy bielskiego i Pobiedy. Mordercy obojga p³ci wpadali do mieszkañ i seriami z automatów unicestwiali we œnie ca³e rodziny, a obrabowane w poœpiechu (nawet z zegarków) domostwa palili i pijani od krwi, z okrzykiem hurra! szli dalej mordowaæ. Wielu zbudzonych nag³¹ strzelanin¹ i jêkiem s¹siadów wylatywa³o na podwórko. Tych rozstrzeliwano z dzieæmi pod œcianami chat. Przemilczany polski holocaust, AJZEN Lejba - ur. 1902, in ynier, skarbnik Organizacji Sjonistycznej (1933), sjonista ogólny, wiceprzewodnicz¹cy TOZ (1934). AJZENBERG Abram - aktor ydowskiego pochodzenia, który zas³yn¹³ g³ównie z ról w przedwojennych ydowskich filmach i sztukach teatralnych w jêzyku jidysz. AJZENMAN Basia - ur. 1911, krawczyni, komunistka, zbieg³a przed masowymi aresztowaniami komunistów zamojskich w 1932 r. AJZENMAN Hejnoch Abram - s. Jankla, ur. 1917, uczeñ fryzjerski, komunista, aresztowany w styczniu 1937 r. AJZENMAN Izrael - dowódca ydowskiej bandy morderców i z³odziei z Gwardii Ludowej. Mordów i rabunków dokonywa³y te ydowskie lub kierowane przez ydów bandy wchodz¹ce w sk³ad Gwardii Ludowej. Jednym z pierwszych przypadków takich akcji by³ napad na Drzewicê. PóŸnym zimowym wieczorem 20 stycznia 1943 wesz³a do Drzewicy grupa Lwy dowodzona przez Izraela Ajzenmana ps. Lew i zamordowa³a siedem osób. Kilkanaœcie innych, które by³y na liœcie, zdo³a³o ujœæ z yciem. ydzi swoje ofiary torturowali, k³uli bagnetami w brzuch i genitalia, w koñcu dobijali strza- ³em wzorem z Katynia. G³owy i twarze zabitych zmia d ono na dodatek kolbami. ycie stracili wówczas: August Kobylañski, wspó³w³aœciciel miejscowej fabryczki Gerlacha (dzia- ³acz konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego i o³nierz NOW-AK), aptekarz Stanis³aw Makomski, o³nierze NSZ: Józef Staszewski, Edward, Stanis³aw i Józef Suskiewiczowie oraz Józef Pierœciñski. Egzekucji dokonywano strza³ami w g³owy z bardzo bliskiej odleg³oœci, œwiadkowie mówi¹, e niektórym rozbijano g³owy kolbami dla oszczêdnoœci amunicji. Gwardziœci poszukiwali równie usilnie kilkunastu innych osób (m.in. Ksiêdza Józefa Pawlika, Mariana Klaty, Mariana i Wac³awa Suskiewiczów), ale ich na szczêœcie nie zastali, bo wtedy ofiar by³oby znacznie wiêcej. Sprawcy na miejscu rozrzucili ulotki, w których ujawniali swe korzenie ideologiczne i przynale noœæ organizacyjn¹. Mord mia³ pod³o e nie tylko polityczne, albowiem gwardziœci dokonali rutynowego przy takich akcjach rabunku wszystkiego, co wyda³o im siê wartoœciowe z fabryczn¹ kas¹ na czele, ale te nie pogardzili rzeczami osobistymi i ubraniami zamordowanych. W jednym z rozliczeñ po tej zbrodni czytamy: z³ w gotówce, futro, obr¹czka, jedno futro damskie, p³aszcz mêski, burka, 2 zegarki. Otrzymano 25 stycznia Trzy dni po akcji w rozkazie dziennym Ajzenman zanotowa³: Wyra am swoje uznanie dla oddzia³u GL Lwy za przeprowadzone czyszczenie terenu. ( ydowscy komuniœci - bandy zbrodniarzy na ziemiach polskich w latach ).

7 7 AJZNER JAN - Warszawa. W 1977 r. by³ jednym z za³o ycieli niezale nego pisma studenckiego Indeks i do 1979 r. jego redaktorem. Od 1976 r. wspó³pracownik Komitetu Obrony Robotników i wspó³za³o yciel warszawskiego Studenckiego Komitetu Solidarnoœci. Uczestnik akcji ulotkowych. Wielokrotnie zatrzymywany. AJZNER Moj esz - przed 1939 r. agent sowiecki. Odznaczony przez re im stalinowski Orderem Odrodzenia Polski. ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa AKANIA Miriam - pisarka, bohaterka dokumentu Piotra Weycherta Nie zapomnieæ (2005). AKIERMAN Majer Zelman - s. Zelika, ur. 1912, by³y uczeñ gimnazjum ydowskiego, aresztowany w lutym 1933 r. za wieszania na przewodach elektrycznych odezw komunistycznych, uniewinniony przez s¹d (1933), aresztowany 12 wrzeœnia 1934 r. za posiadanie bibu³y komunistycznej (1934). AKKERMAN Vera - cz³onek siatki wywiadowczej, zorganizowanej przez polskiego yda Leopolda Treppera. Byli nazywani przez Niemców Rote Kapelle. Uda³o siê jej uciec ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 14). AKSAMIT Lubomi³a - Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. AKST-LIPSZYC Katarzyna - LISTA NR 10; zam. Józefów k. Warszawy. Wspó³autorka ki¹ ki: Niezale onos?c? statystyczna w rachunku prawdopodobien?stwa, analizie i teorii liczb by Mark Kac; Katarzyna Akst-Lipszyc; Henry McKean; Zbigniew Ciesielski. Language: Polish. Publisher: Warszawa Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej, ALBIN Joanna - LISTA NR 10; t³umacz przysiêg³y jêzyka hiszpañskiego, Kraków. ALBRECHT Jerzy - (ur. 7 paÿdziernika 1914 we Wrzeszczewie ko³o asku; zm. 8 wrzeœnia 1992 w Warszawie), dzia³acz komunistyczny, ekonomista. Pochodzi³ z rodziny inteligenckiej, ukoñczy³ studia na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. ALBRECHT Jerzy - Finkelstein - (ur. 7 paÿdziernika 1914 we Wrzeszczewie ko³o asku - zm. 8 wrzeœnia 1992 w Warszawie) by³y minister finansów w PRL, g³ówny z³odziej gospodarczy PRL-u, cz³onek klubu im. K. Marksa, polonofob, komunista. W latach 30. dzia³a³ w œrodowisku m³odzie y komunistycznej, podczas okupacji w konspiracji. Od 1942 cz³onek PPR, by³ sekretarzem Komitetu Warszawskiego. ( ) I sekretarz Komitetu Warszawskiego i cz³onek Komitetu Centralnego PPR, cz³onek Sekretariatu PPR. W 1948 r. by³ cz³onkiem Biura Organizacyjnego KC PPR oraz kierownikiem kolejno: Wydzia³u Propagandy i Prasy oraz Dzia³u Propagandy, Kultury i Oœwiaty KC PPR. Od 1948 dzia³acz PZPR, pozosta³ kierownikiem Dzia³u Propagandy, Kultury i Oœwiaty, tym razem KC PZPR, a tak e cz³onkiem Biura Organizacyjnego KC (do 1954). W latach wchodzi³ w sk³ad KC PZPR ( ), sekretarz KC PZPR ( ). Przewodnicz¹cy Prezydium Rady Narodowej miasta sto³ecznego Warszawy, cz³onek, a zastêpca przewodnicz¹cego Rady Pañstwa. ( ) By³ ministrem finansów ( ). Pose³ do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL ( ). Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( ). By³ tak e cz³onkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego. ALEF Gustaw - Gwardia Ludowa, ps. Bolkowiak. ALEKSANDROWICZ Julian Profesor UJ, internista-hematolog. ALEKSANDROWICZ Piotr - (urodzony 4 paÿdziernika 1953 w Warszawie), dziennikarz. W latach reporter Polskiej Agencji Prasowej póÿniej ( ) dziennikarz w tygodniku itd. W latach redaktor w Przegl¹dzie Tygodniowym. W latach by³ redaktorem w Gazecie Bankowej. Zwi¹zany z Rzeczpospolit¹ w latach ; zastêpca redaktora naczelnego i od 1996 do 2001 redaktor naczelny tego dziennika. By³ te wiceprezesem Wydawnictwa Presspublica. Od roku 2002 redaktor naczelny Business Week, od 2006 roku szef dzia³u biznes w tygodniku Newsweek Polska. ALEKSIUN Jan Jaromir - LISTA NR 13; (ur. 1940) grafik plakatu. Studiowa³ we Wroc³awiu, w latach , na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej, a potem w PWSSP. Do dziœ tam wyk³ada. ALEKSIUN Natalia - LISTA NR 13; doktor, historyk zajmuj¹cy siê dziejami ydów polskich w XIX i XX wieku oraz stosunkami polsko- ydowskimi. Magisterium i doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczy³a równie Szko³ê Nauk Spo³ecznych w Warszawie. Rozprawa doktorska Ruch syjonistyczny w Polsce, napisana pod kierunkiem ydowskiego k³amcy historycznego prof. Jerzego Tomaszewskiego uzyska³a nagrodê Prezesa Rady Ministrów. Ukaza³a siê w 2002 r. w wydawnictwie Trio pod tytu³em Dok¹d dalej. Ruch syjonistyczny w Polsce, Asystentka w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagielloñskiego, wyk³ada równie w Collegium Civitas w Warszawie. Autorka kilkunastu artyku³ów na temat pamiêci o Holocauœcie, historiografii, stosunków polsko- ydowskich po II wojnie œwiatowej oraz ideologii syjonistycznej. Laureatka Nagrody Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta na New York University, Lady Davies na Uniwersytecie Hebrajskim, Skirball Fellowship for Eastern European Scholars w Centre for Hebrew and Jewish Studies w Oxfordzie oraz The Herz Family Fellowship in the History of Polish Jews w YIVO, w Nowym Jorku. ALFRED Konar-Klominek vel Aleks-Kunderfrellnd ; dramatopisarz. ALLBRIGHT Madeleine vel Korbelova Maria Jana - by³a sekretarz stanu USA, nazwa³a Geremka: polskim skarbem narodowym. Zapewne wysz³a z za³o enia, e po PRL i okresie bujnej transformacji ustrojowo-gospodarczej zosta³o nam tak niewiele, e nawet Geremek (de domo Lewartow) mo e byæ skarbem. Dobre to, co siê nie da³o sprzedaæ na zewn¹trz? ( Polskie Jutro - Kto Kogo Polityka, Romuald Bury, ). ALLERHAND Maurycy - urodzony 28 czerwca 1868 w Rzeszowie, w œredniozamo nej rodzinie ydowskiej. Zgin¹³ w Wybitny prawnik, profesor, znawca prawa cywilnego. Nauki pobiera³ w domu oraz w chederze przy rzeszowskiej synagodze. Ukoñczy³ rzeszowskie gimnazjum i podj¹³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeñskiego, gdzie w 1892 uzyska³ doktorat. W niepodleg³ej Polsce szybko osi¹gn¹³ kolejne stopnie kariery uniwersyteckiej, otrzymuj¹c w 1917 r. tytu³ profesora nadzwyczajnego, TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT a w 1920 zwyczajnego. By³ cz³onkiem Izraelickiego Stowarzyszenia Hmanitarnego Leopolis, czyli lwowskiego oddzia³u stowarzyszenia B nei B rith. Cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej RP. Po zajêciu ziem polskich przez wojska ydosowieckie 17 wrzeœnia 1939 r. natychmiast zwi¹za³ siê z ydowskimi komunistami i nadal prowadzi³ wyk³ady z procedury cywilnej na uniwersytecie przemianowanym na uniwersytet Iwana Franki. Kiedy wkroczyli Niemcy, Allerhand zosta³ natychmiast usuniêty z uczelni i wraz z rodzin¹ umieszczony w getcie. Wywieziony z on¹ do obozu w Janowie pod Lwowem, gdzie zmar³. ALMERT Andrzej - rzecznik prasowy S¹du Okrêgowego dla Krakowa Œródmieœcie ( ). ALOT Stanis³aw - internowany 13 grudnia 1981 r., przesy- ³a³ grypsy o sytuacji internowanych wykorzystywane w prasie podziemnej. Po wyjœciu z obozu dla internowanych wspó³pracowa³ z Biuletynem Informacyjnym RKW Rzeszów Solidarnoœæ Trwa, do 1984 r. W latach (wraz z on¹ Halin¹) kolportowali prasê i wydawnictwa II obiegu, szczególnie w œrodowiskach oœwiaty i kultury. W 1987 r. sygnatariusz apelu duszpasterstw Warszawy mówi¹cego o nieprzestrzeganiu w PRL praw obywatelskich, w tym prawa zrzeszaniu siê. Autor artyku³ów do pisma Kaganek. Wspó³za³o yciel Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie (1989). By³ oskar ony o to, e jako prezes ZUS, wbrew regulaminom ZUS i bez stosownych upowa nieñ, dopuœci³ Stanis³awa Z. i Jana P., wystêpuj¹cych jako doradcy prawni ZUS do renegocjowania umowy pomiêdzy ZUS a Prokom Software. Podpisa³ drugi aneks umowy ZUS z firm¹ Prokom na komputeryzacjê ZUS (wartoœci ok. 750 mln z³). Efektem tego by³ protokó³ dodatkowy i aneks do umowy, który narazi³ bud et na znaczne straty. ALPER Icko Zelik - ur w Hrubieszowie, kantor, zam. 3 Maja ALSTER Antoni-Nachym - w³aœciwie Nachum Alster, pseud. Antek, Hans, Komar, Sierpieñ, Sterowski, Tracz, Wit (ur. 4 lutego 1903 w Rzeszowie, zm. 29 wrzeœnia 1968 w Warszawie). Polonofob, stalinowiec, dzia³acz komunistyczny, cz³onek KPP, PPR, KC PZPR, funkcjonariusz PRLowskich organów bezpieczeñstwa. Genera³ wiceszef MBP, m.in. od 10 grudnia 1954 roku, pierwszy zastêpca W³adys³awa Dworawskiego, nastêpnie Edmunda Pszczó³kowskiego, sprawuj¹cych kolejno funkcjê przewodnicz¹cego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego. Nastêpnie od 11 grudnia 1956 roku podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych, odwo³any 4 maja 1962 roku. Kolaborant sowiecki Odznaczony przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski. Stwierdzi³ na odprawie partyjnej komendanta krajowego MO w dniu 10 listopada 1944 roku: Komenda G³ówna nie docenia niebezpieczeñstwa gro ¹cego ze strony AK. Procent AK-owców w MO jest za du y. Zadaniem czystki powinno byæ usuniêcie AK-owców(...) (Cyt. za: T. enczykowski, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990, s. 302.). Od 10 grudnia 1954 (do 27 grudnia 1956) by³ pierwszym zastêpc¹ W³adys³awa Dworakowskiego, nastêpnie Edmunda Pszczó³kowskiego, sprawuj¹cych kolejno funkcjê przewodnicz¹cego Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego. Nastêpnie od 11 grudnia 1956 pe³ni³ funkcjê podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych, zosta³ odwo³any 4 maja Od maja 1962 do stycznia 1968 by³ wiceministrem gospodarki komunalnej. Pe³ni³ mandat poselski w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym. Zosta³ odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I klasy (dwukrotnie), Krzy em Grunwaldu II klasy, Krzy em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Jego rodzina w 1969 roku wyjecha³a do Izraela. ALSZER Fokus Wojtek - raper, cz³onek zespo³u Pokahontaz. ALTAR Tal - prowadzi wyk³ady w Fundacji im. prof. Moj esza Schorra. ALTBERG Abram Matys - ur. handlowiec, sekretarz Zwi¹zku Zawodowego Transportowców RP (1935). ALTBERG Matjas - bundzista, sekretarz Zwi¹zku Zawodowego Transportowców RP (1929), sekretarz Zwi¹zku Zawodowego Transportowców (1937). ALTENBERG Chaja Helena - przed 1939 r. agent sowiecki, kolaborant sowiecki ( ). Odznaczona przez rz¹d ydokomunistyczny orderem Odrodzenia Polski. ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ALTER Wiktor - (ur. 7 lutego 1890 w M³awie, zm. 17 lutego 1943 w ZSRR) ydowski dzia³acz socjalistyczny zwi¹zany z organizacj¹ Bund, publicysta. Cz³onek egzekutywy II Miêdzynarodówki. Po studiach w Belgii, gdzie uzyska³ dyplom in yniera mechanika, powróci³ w 1912 do Warszawy. W kwietniu 1913 zosta³ aresztowany za dzia³alnoœæ w Bundzie i zes³any na Syberiê. Po ucieczce uda³ siê do Wielkiej Brytanii, gdzie wst¹pi³ do Partii Pracy. W czasie I wojny œwiatowej uczestniczy³ w kampanii na rzecz odmowy s³u - by wojskowej. Po wybuchu rewolucji lutowej przeniós³ siê do Rosji. W grudniu 1917 zosta³ cz³onkiem Komitetu Centralnego Bundu. Od 1918 w Polsce. Dzia³a³ w kierownictwie polskiego Bundu, w okresie miêdzywojennym by³ czo³owym dzia³aczem lewego skrzyd³a Bundu. By³ zwolennikiem wspó³pracy z Komunistyczn¹ Parti¹ Polski. Po zawarciu uk³adu Sikorski-Majski w paÿdzierniku 1941 zosta³ zwolniony z obozu i rozpocz¹³ organizowaæ Miêdzynarodowy ydowski Komitet Antyfaszystowski. 4 grudnia 1941 zosta³ aresztowany i nastêpnie w niewyjaœnionych okolicznoœciach zamordowany przez NKWD. Dopiero w 1943 ZSRR poinformowa³y o jego straceniu za szpiegostwo na rzecz Hitlera. ALTHAMER Pawe³ - LISTA NR 8; ur. 12 maja 1967 w Warszawie, rzeÿbiarz, performer, akcjoner, twórca instalacji, filmów video. Studiowa³ na Wydziale RzeŸby Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Wystawiaj¹c od 1991 z kolegami z pracowni, m.in. Katarzyn¹ Kozyr¹, Jackiem Markiewiczem, Jackiem Adamasem, wspó³tworzy³ zjawisko pracowni Kowalskiego vel Kowalni - jednego z czo- ³owych ugrupowañ m³odej sztuki polskiej lat 90. ALTMAN Henryk - historyk stalinowski; od 1945 by³ wielokrotnie delegowany przez rz¹d w rozmaitych misjach pañstwowych za granicê. Od 1948 cz³onek PZPR; odznaczony przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (Ÿród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ). AMAR Shlomo - g³ówny rabin sefardyjski. Jest finansowany przez biuro premiera Izraela. Rozdzia³ religii od pañstwa dotyczy wszystkich religii oprócz tej jedynej prawdziwej. AMBOR Pawe³ - starosta Sierpca (1999r.). AMBROSEWICZ-JACOBS Jolanta - LISTA NR 4; polonofob, magister filologii polskiej - UJ. Dr Instytutu Europejstyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Specjalistka od socjotechnik, tolerancji. Wspó³praca z Simon Wiesenthal Center w Nowym Jorku ; The Rabbi Marc Tannenbaum Foundation, New York ; The Soros Foundation ( ). Autorka ksi¹ ek o ydach. Podpisa³a siê pod listem broni¹cym yda Kieresa, k³amcy i oszczercy wobec Polaków. AMBROZIAK Jacek - urodzony w 1941 w Warszawie. Ukoñczy³ prawo na UW, nastêpnie pracowa³ jako sêdzia S¹du Rejonowego Miasta Sto³ecznego Warszawy ( ), póÿniej by³ zastêpc¹ redaktora naczelnego Tygodnika Solidarnoœæ ( ) oraz radc¹ prawnym Tygodnika Powszechnego i Sekretariatu Episkopatu Polski. W 1989 r. uczestniczy³ w obradach Okr¹g³ego Sto³u, potem by³ szefem Urzêdu Rady Ministrów w rz¹dzie T. Mazowieckiego oraz pos³em z ramienia Unii Demokratycznej. Od 1997 zasiada³ we w³adzach Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego oraz by³ wiceministrem skarbu z ramienia AWS. AMBROZIEWICZ Robert - (ur. 18 lutego 1969 w Siedlcach) polityk, pose³ Platformy Obywatelskiej na Sejm RP V kadencji (od 2005). W 2001 ukoñczy³ studia na Akademii Podlaskiej w Siedlcach w zakresie zarz¹dzania i marketingu. Od 1991 prowadzi³ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W latach pe³ni³ funkcjê zastêpcy prezydenta Siedlec. Startuj¹c w 2005 r. w wyborach parlamentarnych w okrêgu siedleckim, uzyska³ mandat pos³a V kadencji Sejmu. Od 2001 nale y do Platformy Obywatelskiej, jest cz³onkiem Rady Krajowej PO, cz³onkiem Rady i Zarz¹du Regionu Mazowieckiego oraz przewodnicz¹cym Zarz¹du Powiatowego w Siedlcach. AMES Richard - kantor ydowski. AMICHAJ Jehuda - pisarz, prowadzi wyk³ady w Fundacji im. prof. Moj esza Schorra. AMIEL Irit - (ur w Czêstochowie) izraelska poetka, t³umaczka i pisarka. Prze y³a zag³adê czêstochowskiego getta. Po II wojnie œwiatowej wyjecha³a do Izraela. AMKIEH Katarzyna - by³a rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ( ). AMOS Jan (Iwan) - ur. 29 czerwca 1918 w Skar yñcach; podpu³kownik LWP, prokurator wojskowy w czasach stalinizmu. Od 1935 zatrudniony w organach wymiaru sprawiedliwoœci ZSRR. Nie posiada³ wykszta³cenia prawniczego, ukoñczy³ jedynie dwa kilkumiesiêczne kursy dla prokuratorów i sêdziów œledczych ZSRR. Od 1942 w Armii Czerwonej. W 1944 oddelegowany do Ludowego Wojska Polskiego na stanowisko szefa Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Oskar a³ w licznych procesach politycznych przeciwko wy szym oficerom Wojska Polskiego. Wydane przez niego wyroki nosby³y s¹dowymi mordami. Do jego ofiar nale a³ m.in. as polskiego lotnictwa pu³kownik W³adys³aw Minakowski. AMOS Oz - popularny pisarz izraelski w wywiadzie dla tygodnika Wprost z 2 paÿdziernika 1994 roku powiedzia³: Nagle zjecha³o do Izraela 600 wyk³adowców marksizmu-leninizmu. Wed³ug moich ocen znalaz³o siê te u nas co najmniej 20 tys. oficerów KGB. Co mo na z nimi zrobiæ? Najproœciej by³oby zleciæ im œledzenie profesorów marksizmu - wtedy czuliby siê bardziej swojsko. AMSTERDAM Abraham - dowódca bandy ydowskiej, zajmuj¹cej siê rabunkiem podczas II wojny œwiatowej ( ydowscy komuniœci - bandy zbrodniarzy na ziemiach polskich w latach AMSTERDAMSKA Anna - by³a gospodyni¹ skrzynki Tygodnika Mazowsze w 1982 r. AMSTERDAMSKI Piotr - LISTA NR 9, 16; (ur. 1955) fizyk, t³umacz kilkudziesiêciu ksi¹ ek z jêzyka angielskiego, dzia- ³a od 1990 roku ( Krótka historia czasu ). Specjalizuje siê w tematyce popularnonaukowej np. Albert Einstein Teoria wzglêdnoœci i inne eseje ; Dan Brown Cyfrowa twierdza. Bra³ udzia³ w przygotowaniach do druku niezale nych publikacji ksi¹ kowych, nadzorowa³ druk i dostarcza³ materia- ³y. Wspó³organizowa³ w odzi kilka spotkañ Towarzystwa Kursów Naukowych (w tym wyk³ady A. Michnika). Uczestniczy³ w spotkaniach w domu Ewy i Jacka Bierezinów. W kwietniu 1977 r. podpisa³ (jako jeden z przedstawicieli studentów, wraz z Ann¹ Niezabitowsk¹ - biologia, Joann¹ Olszewsk¹ - psychologia, Jackiem Bartyzelem - polonistyka) list zbiorowy studentów Uniwersytetu ódzkiego o powo³anie komisji poselskiej do zbadania zajœæ z czerwca 1976 r. (zawozi³ ten list do Warszawy). W maju, po zamordowaniu Stanis³awa Pyjasa, podczas wiecu w odzi na schodach koœcio³a œw. Teresy odczyta³ list solidaryzuj¹cy siê ze studentami krakowskimi. Spowodowa³o to otwarcie œledztwa, które umorzono jesieni¹ 1977 r. (na zasadzie amnestii). Inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przes³uchiwany. Podczas rewizji w mieszkaniu ³ódzkim i warszawskim skonfiskowano mu maszyny do pisania i ksi¹ ki. Internowany 14 grudnia 1981 r., zwolniony w lipcu 1982 r. (Bia³o³êka i Dar³ówek). Nale a³ do klanu astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi¹cych wszechstronne oparcie dla Tygodnika Mazowsze. S³u y³ nam za skrzynkê, wspomaga³ przy pracach komputerowych. Wspó³pracowa³ ze wszystkimi wy ej wymienionymi osobami oraz z El biet¹ Lewiñsk¹. AMSTERDAMSKI Stefan-Saul Henrykowski - LISTA NR 2; urodzony w By³ profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 1968 r. jako yd zosta³ usuniêty ze stanowiska kierownika Katedry Filozofii Uniwersytetu ódzkiego i z szeregów PZPR. W 1978 r. wraz ze œrodowiskiem KOR-owskim wspó³tworzy³ Towarzystwo Kursów Naukowych. W swoim mieszkaniu przechowywa³ nak³ad pierwszych numerów Zapisu. Organizowa³ wyk³ady i by³ wyk³adowc¹ Towarzystwa Kursów Naukowych. Redagowa³ Zeszyty Naukowe TKN. Od stycznia 1978 r. do koñca 1980 r. by³ cz³onkiem Komisji Programowej TKN. Pisa³ artyku³y zamieszczane w Krytyce. Zredagowa³ (od strony naukowej) ksi¹ kê pt. Nêdza historycyzmu Karla Poppera (1984) i napisa³ do niej przedmowê. Po zwolnieniu z internowania zosta³ cz³onkiem Ogólnopolskiego Komitetu Nauki Oœwiaty i Kultury (OKNO). Internowany. W 1989 r. uczestniczy³ w obradach Okr¹g³ego Sto³u, póÿniej by³ zastêpc¹ kierownika, a nastêpnie kierownikiem Urzêdu Postêpu Naukowo-Technicznego i Wdro eñ w rz¹dach T. Mazowieckiego i J.K. Bieleckiego. Od 1995 r. by³ cz³onkiem komitetu doradczego Unii Wolnoœci, a tak e rektorem Szko³y Nauk Spo- ³ecznych, utworzonej z funduszy G. Sorosa. Podpisa³ siê pod listem broni¹cym yda Kieresa, k³amcy i oszczercy wobec Polaków. ANACIK Agata - sympatyczka Zielonych Absolwentka antropologii kultury i socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jest cz³onkiem Romskiego Stowarzyszenia Oœwiatowego Harangos, Fundacji LGBT oraz trenerk¹ Polskiej Akcji Humanitarnej - prowadzi warsztaty o uchodÿcach i prawach cz³owieka. ANANICZ Andrzej - LISTA NR 9; urodzony w 1951 w Warszawie. Ukoñczy³ turkologiê na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie nastêpnie pracowa³ jako adiunkt ( ). Wspó³za³o yciel i wydawca najpierw dwumiesiêcznika, a potem kwartalnika Obóz ( ). Inicjator i redaktor Biuletynu Informacyjnego Obozu ( ). Wspomina: W podziemiu z on¹ Zosi¹ zaczynaliœmy od sk³adania w naszym domu Biuletynu Informacyjnego KOR. PóŸniej wspó³wydawa³em Obóz, BIO (Biuletyn Informacyjny Obozu), ksi¹ ki z serii Biblioteki Obozu oraz film wideo o g³odzie na Ukrainie. Moja ona by³a sekretarzem redakcji oraz mudnie dokonywa³a sk³adu edytorskiego naszych wydawnictw. W ramach Biblioteki Obozu uczestniczy³ w wydaniu blisko 20 ksi¹ ek; przet³umaczy³ tekst filmu o g³odzie na Ukrainie rozpowszechnianego na kasecie video. W 1991 zosta³ wicedyrektorem, a póÿniej dyrektorem Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a nastêpnie wiceministrem. W 1995 r. zosta³ ministrem w Kancelarii Prezydenta L. Wa³êsy ds. zagranicznych, a od 1996 zasiada we w³adzach Instytutu Lecha Wa³êsy. Mason, od 1996 r. nale- y do Rady Polityki Zagranicznej, stworzonej przez czo³owych polityków udecji. Jest tak e cz³onkiem Rady Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. W 1997 r. z ramienia AWS by³ zastêpc¹ B. Geremka w MSZ. W 2003 roku zosta³ ambasadorem w Turcji. W 1990 wraz z Janem Malickim i Tadeuszem Majd¹ zainicjowa³ w ramach Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzia³alnoœæ Studium Problemów Narodowoœciowych Zwi¹zku Radzieckiego i Europy Œrodkowo-Wschodniej. Cz³onek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Szef Agencji Wywiadu ( ). Jego nominacja na stanowisko szefa Agencji Wywiadu przez premiera Marka Belkê wywo³a³a wiele kontrowersji. Pos³owie SLD sprzeciwiali siê nominacji osoby kojarzonej z prawic¹, zaœ politycy PiS zarzucali, e w trakcie negocjacji nad aneksem do polsko-rosyjskiego traktatu z 1992 Ananicz jako przewodnicz¹cy zespo³u negocjacyjnego pozwoli³ na znalezienie siê w treœci traktatu artyku³u zezwalaj¹cego na tworzenie na terenach dawnych baz armii radzieckiej w Polsce wspólnych, polsko-rosyjskich spó³ek, co wed³ug PiS mog³o stanowiæ zagro enie dla polskiej gospodarki. Kolejnym zarzutem podnoszonym przez PiS by³a rzekoma wspó³praca z prezydentem Lechem Wa³ês¹ i polskimi s³u bami specjalnymi w inwigilacji prawicy w pierwszej po³owie lat 90. ANC Krzysztof - pochodzi z Gdañska, w Nowym Jorku od 1991 roku. Tematem jego prac jest przede wszystkim cz³owiek. Wzi¹³ udzia³ m.in. w w wystawie Polscy fotografowie w Nowym Jorku. ANCEREWICZ Czes³aw - redaktor dziennika - gadzinówki Goniec Codzienny, w czasie niemieckiej okupacji. ANCUKIEWICZ Aleksandra - Centrum im. Anielewicza. Studenckie Ko³o Naukowe. Sekcja Historii i Kultury ydów. ANCUTA Katarzyna - autorka Black velvet. P³eæ œrodka i (bi)seksualna p³ynnoœæ Gotyku, opublikowanego w Res Publica Nowa - miesiêcznik, nr 6 (177), 2003 r. ANDERMAN Janusz - LISTA NR 2; urodzony w 1949 roku we W³oszczowej (kieleckie), prozaik, scenarzysta, t³umacz. Uczestnik podziemnego ycia literackiego u schy³ku komunizmu. Wydawca odrzuconych przez cenzurê wierszy Juliana Kornhausera Zabójstwo (wiersze powieli³ na kserokopiarce Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oprawi³ i zilustrowa³). Od 1978 do 1982 r. cz³onek redakcji niezale - nego kwartalnika Puls (choæ ujawni³ swoje nazwisko w r. 1980). Autor kilku ksi¹ ek wydanych poza cenzur¹ i na emigracji oraz tekstów literackich publikowanych w prasie podziemnej (w tym wydawanej w oœrodku internowania w Bia³o³êce) oraz prasie i rozg³oœniach emigracyjnych. W latach 80. przedstawiciel i wspó³pracownik londyñskiej redakcji Pulsu. Internowany. Dzia³acz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolnoœci i Ich Rodzinom. Zaczyna³ jako publicysta i reporter w studenckich czasopismach - st¹d pewnie jego prawdziwie magnetofonowy s³uch i umiejêtnoœæ rejestracji mowy ludzi z ulicy, zbiorowego g³osu spo³eczeñstwa. (...). Anderman nie bardzo wierzy w wewnêtrzn¹ przemianê spo³eczeñstwa po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci. Schorzenia duszy spowodowane przez totalitaryzm pokazuje jako przypad³oœci trudne do wykorzenienia i, jak ma³o kto, umie odnaleÿæ ich œlady w dzisiejszym yciu Polaków. ród³o: ANDREJEW Igor - (ur w Wilnie, zm w Warszawie) morderca s¹dowy, prawnik, profesor zwyczajny prawa. Wnuk adwokata Bazylego Andrejewa i syn znanego w latach miêdzywojennych adwokata wileñskiego Paw³a Andrejewa. Absolwent Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W czasie wojny traci ojca skazanego na œmieræ w ZSRR (zm. 1942) i przybranego brata Aleksandra, który ginie w 1943 roku. Po wojnie repatriuje siê do Warszawy, gdzie robi doktorat na UW. W latach dyrektor Centralnej Szko³y Prawniczej im. T. Duracza w Warszawie. Jeden z sêdziów, którzy w 1952 roku zatwierdzili wyrok œmierci na gen. Augusta Fieldorfa Nila. Wyk³adowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN. Dyrektor tego instytutu. Autor kilkudziesiêciu prac naukowych, dotycz¹cych pojêcia przestêpstwa, jego ustawowych znamion oraz prac z dziedziny prawa porównawczego. Napisa³ ksi¹ kê o ocenach prawnych karcenia dzieci i trudnoœci w ich ocenach prawnych. Autor Kodeksu karnego (1969). Organizator studiów zaocznych prawa na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni prodziekan Wydzia³u Prawa. Cz³onek Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP, Przewodnicz¹cy sekcji polskiej Stowarzyszenia, do którego publikacji m. in. pisywa³ artyku³y o etyce w wymiarze sprawiedliwoœci. Honorowy wiceprezydent tego Stowarzyszenia, pozbawiony tego tytu³u na wniosek delegacji polskiej na Walnym zgromadzeniu AIDP, po ujawnieniu jego udzia³u w sprawie gen. Fieldorfa. W 1988 roku Uniwersytet Warszawski opublikowa³ XVI tom Studia Iuridica, dla uczczenia pracy naukowej Igora Andrejewa. Wœród uczniów Andrejewa s¹ Lech Falandysz i Lech Gardocki. Przez ostatnie lata ycia sparali owany. ANDROPOW Jurij - Feinstein lub Flekenstein - dane o jego ydowskim pochodzeniu s¹ udokumentowane w archiwach KGB, o czy mo na by³o siê dowiedzieæ z programu wyemitowanego przez rosyjsk¹ telewizjê Itogi w dniu roku. Telewizja ta jest w³asnoœci¹ ydowskiego miliardera Gusiñskiego. Andropow urodzi³ siê roku w Moskwie. Henryk Paj¹k w ksi¹ ce Grabarze polskiej nadziei pisze: Biografiê Andropowa przerabiano czterokrotnie i zapewne adna z tych wersji nie oddaje ca³ej prawdy o tym mordercy gojów i bandycie. W oficjalnej biografii jest synem kolejarza (jak nasz Rokossowski) W³adimira z pochodzenia Osetyñca z guberni Stawropolskiej. Rosyjskie i œwiatowe ydostwo metodycznie inwestowa³o w karierê Andropowa, jego protegowanego Gorbaczowa i kariery kilkudziesiêciu innych rosyjskich krypto-syjonistów (...). Do partii wst¹pi³ w 1939 roku, a ju w 1940 roku zosta³ szefem Komsomo³u w Karelo-Fiñskiej SSR ( ). W 1947 roku jest ju I sekretarzem KPZR w Karelii, cztery lata póÿniej pobratymcy œci¹gaj¹ go do Moskwy, do pracy w KC. Na krótko Andropow popad³ w konflikt z Malenkowem, formalnym zastêpc¹ Stalina. Wkrótce potem w latach zosta³ zes³any na Wêgry w roli ambasadora. Ze skutkiem tragicznym dla Wêgrów. Podobnie jak jego pobratymiec Bela Kun w 1918 roku, ws³awi³ siê masakr¹ Wêgrów w powstaniu 1956 roku. Dojœcie do w³adzy Chruszczowa otworzy³o Andropowowi powrotn¹ drogê do Moskwy. W wyniku walk rosyjskich Chamów z rosyjskojêzycznymi ydami (...), Andropow w 1962 roku zosta³ cz³onkiem Sekretariatu KC KPZR i zaj¹³ miejsce Sus³owa. Wkrótce potem zostaje szefem KGB, a w 1973 roku cz³onkiem Politbiura. Jednoczeœnie zachowa³ tekê szefa KGB, co by³o kolejnym ewenementem i oznacza³o zwyciêstwo rosyjskich ydów nad rosyjskimi chamami. Cieszy³ siê jednoczeœnie dyskretn¹ akceptacj¹ demokratycznego Zachodu - on, kat powstania wêgierskiego! Wtedy w³aœnie zaczê³o siê metodyczne przenoszenie rz¹dów nad Sow³agrem z partii i armii do KGB, naszpikowanego na wszystkich decyzyjnych szczeblach pobratymcami Andropowa. Zostaje przewodnicz¹cym Rady Najwy szej ZSRR. Niemal natychmiast po œmierci Bre niewa, niewidzialne lobby wypromowa³o (10 listopada 1982 r.) w³aœnie Andropowa na stanowisko I Sekretarza KPZR. Ta nominacja by³a naruszeniem wszelkich regu³ obowi¹zuj¹cych w dziejach Sow³agru. Czymœ dotychczas nie spotykanym by³o mianowanie na genseka KPZR - szefa KGB! Zawsze bowiem aparat partyjny dominowa³ nad aparatem fizycznego terroru - nad KGB i GRU (...). Andropowowi jego zdalni i miejscowi protektorzy wyznaczyli rolê m³otka krusz¹cego ydobolszewickie Imperium Szatana. Natychmiast rozpocz¹³ strategiczny, wielop³aszczyznowy proces przygotowania pierestrojki. Kiedy zosta³ gensekiem, los pozostawi³ mu ju niewiele czasu. W chwili nominacji by³ ju ciê ko chory na niewydolnoœæ nerek. Zmar³ 9 lutego 1984 roku, po 15 miesi¹cach panowania. Najprawdopodobniej to on wspólnie z Bre niewem by³ g³ównym planist¹ stanu wojennego w Polsce. Genera³owie sowieccy mieli w tym temacie inne zdanie. Opowiadali siê za interwencj¹ w Polsce. Organ Armii Czerwonej Krasnaja Zwiezda, dzieñ po rejestracji Solidarnoœci wydrukowa³ artyku³ o wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Zakoñczono go cytatem z Lenina: Wojna z Polsk¹ zosta³a nam narzucona. ANDRUCHOWICZ Bogus³aw - LISTA NR 9; prac in.-tech Zak³adu Technologii i Technik Malarskich Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Zwyciêzca konkursu Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego (2002). ANDRUNIK Basia - LISTA NR 8; Szwajcarska Fundacja na Rzecz Kultury Pro Helvetia ANDRUS Artur - (ur. 27 grudnia 1971 r. w Sanoku) dziennikarz, poeta, autor tekstów piosenek, artysta kabaretowy i konferansjer. Od 1994 r. wspó³pracuje z Polskim Radiem Program III. Redaktor programu Powtórka z rozrywki oraz Akademia rozrywki, gospodarz spotkañ w warszawskiej Piwnicy pod Harend¹ oraz w ³ódzkiej Przechowalni, konferansjer imprez kabaretowych. Od 2005 jest sta³ym goœciem programu publicystyczno-satyrycznego Szk³o kontaktowe, nadawanego na antenie TVN24. Oto co napisa³ na swoim blogu na pocz¹tku lipca 2007 r. Przez wszystkie mo liwe ³amy, strony, programy, audycje, publikacje przetoczy³a siê burzliwa dyskusja na temat rzekomych wyk³adów rzekomo Ojca, rzekomo Dyrektora. Dlaczego tak du o rzekomo? Pos³ucha³em tych nagrañ i muszê stanowczo stan¹æ w obronie bezpodstawnie oskar anego o ten czyn Tadeusza R. To jest jakaœ manipulacja, prowokacja, agresywny atak. Po pierwsze: wyk³ad, to wed³ug S³ownika Jêzyka Polskiego d³u sza, zaplanowana wypowiedÿ ustna s³u ¹ca przekazaniu s³uchaczom wiedzy na jakiœ temat. I o ile mogê uwierzyæ, e by³a d³u sza, zaplanowana i ustna, o tyle wiedz¹ bym tego dziadostwa nie nazywa³. Po drugie: nie wierzê, eby takich s³ów u ywa³a osoba wykszta³cona, duchowna, kieruj¹ca siê w swoim yciu wy³¹cznie zasad¹ mi³oœci bli- Ÿniego. To, co tam zosta³o nagrane, mówi³o jakieœ chamid³o podszywaj¹ce siê pod kogoœ innego. Na pewno spreparowane. Ale nawet z takich przykrych zdarzeñ nale y wyci¹gaæ wnioski, trzeba siê czegoœ uczyæ. Osoba udaj¹ca Ojca Tadeusza R. w pewnym momencie mówi: Jak oni ³adnie mówi¹. Pani prezydentowa z tak¹ eutanazj¹? Ty czarownico! Ja ci dam! Jak zabijaæ ludzi, to sama siê podstaw pierwsza. Nie uw³aczaj¹c. A ju prawdziwy Ojciec Dyrektor, komentuj¹c ca³¹ tê przykr¹ sprawê stwierdzi³, e:...trzeba siê trochê znaæ na retoryce i trzeba widzieæ ca³y kontekst... Pewnie nie znam siê a tak dobrze jak autor tych s³ów, ale chcê siê uczyæ od najlepszych. A w zwi¹zku z tym, e mam do za³atwienia pewn¹ zadawnion¹ sprawê z jednym z by³ych moich znajomych, a dotychczas nie umia³em tego wyraziæ, napisa³em: Wiersz o tym, e trzeba siê trochê znaæ na retoryce i trzeba widzieæ ca³y kontekst Têpy palancie w de kopany, Synu najgorszej kurtyzany, Paskudna mordo, z³y pomiocie Sklejony z genów po idiocie, mijo obmierz³a, wredna, œliska, Gnij¹ca warstwo torfowiska, Skutku uboczny chorób licznych, (W tym - przede wszystkim wenerycznych), Œwie a padlino, brudna œciero, Tr¹dzie, tyfusie i cholero, Œcierwo, klejnocie ciemnogrodu, ywe ucieleœnienie smrodu, Jamo, do której pluj¹ ptaki, Ryju podobny do kloaki, Nêdzna przyb³êdo spod Sodomy, Œwiñskie koryto pe³ne pomyj, Potwór! Wyw³oka! Kreatura! Krzy ówko skunksa, pch³y i szczura,

8 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 8 Poczwaro ty ropnistooka, Ozdobo szamba i rynsztoka, Klonie sparszywia³ego chwostu, Odmiano œcieku i kompostu, Szmato, na której psy siadaj¹, Bêkarcie z³a! Nie uw³aczaj¹c. ANDRUSZKIEWICZ Krzysztof - LISTA NR 9; dr, organizacja i zarz¹dzanie, ekonomia, specjalista od marketingu. Pracownik Katedry Marketingu UMK - Wydzia³ Finansów i Zarz¹dzania WSB w Toruniu. ANDRZEJAK Iza - mgr, Editorial and Advertising Coordinator, Puls Biznesu, Legionowo. Absolwentka Wy szej Szko³y Ubezpieczeñ i Bankowoœci w Warszawie. ANDRZEJCZAK Monika - przenterka Pogody po WD ( ódzkie Wiadomoœci Dnia) w TVP3 ódÿ oraz Pogody w TVP3. Szefowa biura Festiwalu Czterech Kultur w odzi. ANDRZEJEWSKA Ewa - urodzona w 1959 we Wroc³awiu. Absolwentka Wy szego Studium Fotografii ZPAF ( ) w Warszawie. Cz³onek ZPAF od Od pocz¹tku lat 90. organizatorka BIENNALE FOTOGRAFII GÓRSKIEJ w Jeleniej Górze. Wraz z Wojciechem Zawadzkim prowadzi Galeriê Fotografii Korytarz w Regionalnym Centrum Kultury oraz Wy- sze Studium Fotografii w Jeleniej Górze. ANDRZEJEWSKI Jerzy - urodzi³ siê 19 sierpnia 1909 roku w Warszawie, w której zmar³ 19 kwietnia Polonofob, prozaik, publicysta, stalinowiec. W 1948 przeniós³ siê do Szczecina, gdzie rozwin¹³ dzia³alnoœæ w Komitecie Obroñców Pokoju i Towarzystwie PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej. W latach by³ prezesem Oddzia³u Szczeciñskiego ZLP. W roku 1950 zosta³ cz³onkiem partii komunistycznej i odznaczono go Orderem Sztandaru Pracy iklasy. Przeniós³ siê do Warszawy, gdzie w latach by³ redaktorem naczelnym ydokomunistycznego Przegl¹du Kulturalnego, a w pose³em na Sejm PRL. W latach by³ cz³onkiem zespo³u redakcyjnego Twórczoœci, wspó³pracowa³ z tygodnikiem Nowa Kultura ( ). W 1959 zosta³ prezesem Oddzia³u Warszawskiego ZLP. Wspó³pracowa³ z tygodnikiem Polityka. Wspó³za³o yciel KOR. W 1946 roku zacz¹³ pisaæ swoj¹ najg³oœniejsz¹ powieœæ - POPIÓ I DIAMENT. Powieœæ zosta³a zdominowana przez w¹tek Maæka Che³mickiego, m³odego o³nierza AK, któremu wydano rozkaz wykonania wyroku œmierci na sekretarzu PPR. Wydany w 1948 roku utwór wywo³a³ du e zainteresowanie i silne kontrowersje. Autorowi miano za z³e fa³szowanie historii, przedstawienie przejmowania w³adzy przez komunistów jako pokojowego aktu zgodnego z wol¹ narodu, AK natomiast jako element destabilizuj¹cy i wichrzycielski. Recenzenci komunistycznej KuŸnicy mieli natomiast mu za z³e, e jego powieœæ nie ma dostatecznie jasnej wymowy ideologicznej. Jako jeden z pierwszych odpowiedzia³ na apel o przyswojenie sobie marksistowskiej wiedzy o rozwoju spo³eczeñstwa na IV Walnym ZjeŸdzie ZLP w W 1950 opublikowa³ g³oœn¹ samokrytykê Notatka. Wyznania i rozmyœlania pisarza, w której odci¹³ siê od swojej przesz³oœci, potêpi³ b³êdy pope³nione w POPIELE I DIAMENCIE i oœwiadczy³, e g³êboka przemiana myœlowa doprowadzi³a go do marksizmu i leninizmu. W kolejnych latach, zajmuj¹c siê g³ównie publicystyk¹, w swych artyku³ach wspiera³ rz¹dz¹cych, powielaj¹c prymitywne has³a, k³amstwa i oszczerstwa w³adzy ludowej. Jeszcze w roku 1954 wprowadza poprawki do POPIO U I DIAMENTU, pog³êbiaj¹ce zafa³szowanie historii, umieszczaj¹c w powieœci ideologiê walki klas i nowomowê - w³aœnie ta, najbardziej zak³amana wersja powieœci funkcjonowa³a przez d³ugie lata jako podstawowa i doczeka³a siê najwiêkszej liczby wydañ. Co ciekawe, Andrzejewski w 1954 jednoczeœnie pracowa³ nad zbiorem Z OTY LIS, wydanym w 1955, zawieraj¹cym opowiadanie NA- RCYZ oœmieszaj¹ce koniunkturalizm artystów. W roku 1958 napisa³ scenariusz do filmu Andrzeja Wajdy POPIÓ I DIAMENT, tworz¹c trzeci¹ wersjê tej samej ksi¹ ki. Joanna Michlic w artykule Holokaust i wczesne lata powojenne w œwiadomoœci Polaków ( Midrasz - pismo ydowskie, styczeñ 2005, str. 32), tak pisze o twórczoœci Andrzejewskiego: Podobnie jak Otwinowski, który podejmuje temat zmierzenia siê z trudn¹ blisk¹ przesz³oœci¹, Jerzy Andrzejewski w swoim artykule Zagadnienie polskiego antysemityzmu podejmuje próbê konfrontacji z trudn¹ przesz³oœci¹ i teraÿniejszoœci. Polacy zachowuj¹ siê tak, jakby nie dotar³a do nich tragedia tej mniejszoœci (...). Podkreœla, e kwestia ta powinna staæ siê przedmiotem debaty publicznej i krytykuje stanowisko w³adz komunistycznych, uwa aj¹cych, e antysemityzm jest postaw¹ charakterystyczn¹ wy³¹cznie dla si³ reakcyjnych (...). Nastawienie anty ydowskie istnieje wœród ró nych grup spo³ecznych, zarówno wœród niewykszta³conych klas ni szych, jak i wœród inteligencji (...). Wed³ug pisarza tradycyjne polskie wzorce kulturowo-moralne, które kszta³towa³y siê przez wieki w procesie historycznym, charakteryzowa³o zawsze uprzedzenie i wrogoœæ wobec ydów. Andrzejewski stwierdza, e nienawiœæ i wyœmiewanie siê z ydowskiej tradycji i obyczajów, strojów oraz asymilacji ydów to postawa typowa wœród Polaków - niezale nie od ich wykszta³cenia i pozycji spo³ecznej. Pisarz dochodzi do wniosku, i antysemickie wzorce moralno-kulturowe wynikaj¹ z tego, e Polacy uwa ali ydów za obc¹, wrog¹ spo- ³ecznoœæ. ANDRZEJEWSKi Jerzy - pu³kownik, szlachcic herbu pejs. By³ Komendantem Wojewódzkim MO w Gdañsku, gdy rozpoczyna³y siê strajki w 1980 roku. Wczeœniej by³ Komendantem Wojewódzkim MO w Lublinie. ANDRZEJEWSKI Leon - w³aœciwie Leon Ajzef vel Lajb Wolf Ajzen (ur. 25 grudnia zm. 18 stycznia 1978 w Warszawie), funkcjonariusz aparatu bezpieczeñstwa Polski Ludowej. Polonofob, stalinowiec, zbrodniarz UB. Dyrektor gabinetu ministra BP. Agent sowiecki i niemiecki. Dyrektor III Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w latach , wicedyrektor I Komitetu do spraw Bezpieczeñstwa Publicznego od 1956, zwolniony w By³ cz³onkiem KPP, PPR i PZPR. By³ wyk³adowc¹ na kursie NKWD w Kujbyszewie. Od sierpnia 1944 by³ kierownikiem ochrony PKWN, póÿniej zosta³ zastêpc¹ kierownika Wydzia³u Personalnego Resortu BP i Dowódc¹ Szko³y Oficerskiej. ANGABEGIAN Abel - doradca ekonomiczny Gorbaczowa (1980). Dezinformowa³ go, mówi¹c, e w ZSRR nie ma wzrostu gospodarczego. Ustali³a to w 1988 roku CIA. ANGERSTEIN Oliwia - wa niejsze daty: data urodzenia (Tychy); wykszta³cenie (Studio Aktorskie przy Pañstwowym Teatrze ydowskim w Warszawie); egzamin eksternistyczny. Wzrost i waga: 162 cm, 48 kg. Jêzyki obce: angielski, rosyjski, niemiecki. Umiejêtnoœci: œpiew, taniec, jazda konna, p³ywanie, szermierka, dubbing. Przebieg pracy: role teatralne, programy tv, epizody w serialach. ANGIERSZTAJN Alfred - polonofob, stalinowiec, przed 1939 r. agent sowiecki, wysokiej rangi aparatczyk. Odznaczony przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ). ANIELEWICZ Mordechaj - pseudonim Marian, Malachi, Anio³ek (ur w Wyszkowie, zm. 8 maja 1943 w Warszawie), dowódca ydowskiej Organizacji Bojowej podczas powstania w getcie warszawskim. Pochodzi³ z ydowskiej rodziny, mieszkaj¹cej na warszawskim Powiœlu. Jego ojciec Abram prowadzi³ tam sklep, z którego utrzymywa³ rodzinê. W czasie nauki od 1934 roku nale a³ do lewicowo-syjonistycznej organizacji skautowskiej Haszomer Hacair, a od 1937 roku by³ dowódc¹ oddzia³u (gdudu) Bechazit i cz³onkiem komendy warszawskiej. W 1939 roku wszed³ do Komendy Naczelnej Haszomer Hacair. W czasie kampanii wrzeœniowej wraz ze swymi podw³adnymi z organizacji Haszomer-Hacair usi³owa³ przedostaæ siê do Rumunii, ale przeszkodzi³y mu w tym w³adze radzieckie. Anielewicz wróci³ do Warszawy i kontynuowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ w Komendzie Naczelnej Haszomer Hacair. W dniu 19 kwietnia 1943 roku stan¹³ na czele OB podczas powstania w getcie warszawskim. Wtedy wed³ug niepotwierdzonych informacji mianowany na stopieñ majora. Zgin¹³ 8 maja 1943 roku wraz z reszt¹ dowództwa powstania w getcie warszawskim, w bunkrze przy ul. Mi³ej 18. Jego imieniem nazwano oddzia³ partyzancki GL, utworzony z uczestników powstania zbieg³ych z getta warszawskiego. ANKIEWICZ D amila - (ur. 6 lutego 1961 w Gorzowie Wielkopolskim), re yserka i scenarzystka. ANKLEWICZ Andrzej - W wielkim biznesie osiad³ szef doradców premiera Józefa Oleksego genera³ Andrzej Anklewicz, który doradza³ w sprawach bezpieczeñstwa by³emu prezesowi PKN Orlen Zbigniewowi Wróblowi. Anklewicz odegra³ kluczow¹ rolê w mataczeniu w sprawie A³ganowa - pos³owie SLD zapewniali, a on sam milcz¹co sugerowa³, e Olin to on, a nie Józef Oleksy ( Grabarze polskiej nadziei, H. Paj¹k, str. 372). Oficer SB, by³y szef stra y granicznej. Wspólnie z Kurnikiem (szara eminencja Bezpieki i policji, przedtem SB i milicji, który pod sto³em nominowa³ na stanowiska kolejnych komendantów g³ównych policji M. Papa³ê i A. Kowalczyka) prowadzili firmê doradztwa ubezpieczeniowego o nazwie General Brokers. Ta zupe³nie nieznana firma zawar³a wtedy szereg lukratywnych kontraktów z firmami pañstwowymi, m.in. z Orlenem, Mennic¹ i Ruchem (...). W PKN Orlen doradca do spraw bezpieczeñstwa zosta³ A. Anklewicz ( Grabarze polskiej nadziei, H. Paj¹k, str. 255, 257). ANSKI Szymon - w³aœc. Szlojme Zajnwel Rapoport, ur w Witebsku, zm. 8 listopada 1920 w Otwocku, ydowski pisarz, publicysta i badacz folkloru, pisz¹cy w jêzyku rosyjskim i jidysz. ANSZTAJNOWA Franciszka-Anstejnowa poetka, dramaturg, zajmowa³a siê tak e przek³adami. ANTAS Jolanta - LISTA NR 10; uczona, jêzykoznawca, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego. Kierownik Zak³adu Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego; od 1999 ze stopniem doktora habilitowanego. Zajmuje siê badaniem jêzyka, strategii i mechanizmów komunikacyjnych. Wyda³a monografie poœwiêcone negacji ( O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, Kraków 1991) i k³amstwu ( O k³amstwie i k³amaniu. Studium semantyczno-pragamatyczne, Kraków 1999). Jako pierwsza w Polsce rozpoczê- ³a badania jêzykoznawcze nad komunikacj¹ niewerbaln¹, w szczególnoœci nad gestami i ich rol¹ w procesie komunikowania siê ludzi. Zainicjowa³a nowatorski program badawczy Mapa gestów polskich, nad którym pracuje od wielu lat wraz ze swoim zespo³em badaczy. ANTCZAK Bart³omiej - LISTA NR 15; dyrektor Marketingu i Sprzeda y Incenti S, Warszawa. ANTCZAK Jerzy - (ur. 25 grudnia 1929 we W³odzimierzu Wo³yñskim) re yser teatralny i filmowy. Prywatnie jego on¹ jest aktorka Jadwiga Barañska, z któr¹ ma syna Miko³aja (ur. 1965). W latach naczelny re yser Teatru Telewizji. Laureat nagrody pañstwowej I stopnia (indywidualnej 1964 i 1970, zespo³owej 1976). W roku 1976 jego film Noce i dnie by³ nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojêzyczny. Od 1980 wraz z on¹ Jadwig¹ Barañsk¹, przebywa w USA, gdzie jest wyk³adowc¹ (z tytu³em profesora) amerykañskiej uczelni UCLA - Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, na Wydziale Filmu i Telewizji. Od pocz¹tku lat 90. czasowo przebywa w Polsce, realizuj¹c dwa filmy: Dama Kameliowa i Chopin. Pragnienie mi³oœci oraz dwa przedstawienia teatru tv: Cezar i Pompejusz oraz Œcie ki chwa³y. ANTONIAK Edyta - Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach. Zaliczy³a II OGÓLNOPOLSK KONFERENCJÊ JUDAISTYCZN M ODYCH NAUKOWCÓW Warszawa, maja 2007 Holokaust i motyw yda w poezji pokolenia Brulionu. ANTOSIEWICZ Stefan - (ur. 2 marca 1918, zm. 15 maja 1998) pu³kownik, d³ugoletni funkcjonariusz aparatu bezpieczeñstwa PRL (Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych), m.in. pierwszy dyrektor (p.o. dyrektora) wywiadu Resortu Bezpieczeñstwa Publicznego PKWN i Wydzia³u Wywiadu oraz I Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Pierwsze wy sze stanowisko w nowo utworzonym aparacie bezpieczeñstwa obj¹³ 8 listopada zosta³ zastêpc¹ kierownika Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Lublinie; nastêpnie obj¹³ (jako pe³ni¹cy obowi¹zki) stanowisko dyrektora Samodzielnego Wydzia³u Wywiadu w Resorcie BP. Po przeformowaniu Resortów PKWN w ministerstwa obj¹³ stanowisko dyrektora Wydzia- ³u Wywiadu w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego. 4 kwietnia obj¹³ (jako p.o.) funkcjê kierownika Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu; 3 czerwca obj¹³ to samo stanowisko w WUBP w Katowicach. 1 wrzeœnia 1948 przeniós³ siê do centrali MBP w Warszawie, gdzie zast¹pi³ na stanowisku dyrektora I MBP (kontrwywiadu) podpu³kownika Artura Jastrzêbskiego; pracowa³ na tym stanowisku a do likwidacji Ministerstwa Bezpieczeñstwa Pañstwowego i zast¹pieniu go Komitetem ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w Po utworzeniu Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w tym samym roku przeszed³ tam na stanowisko podsekretarza stanu (wiceministra). Odwo³any 3 listopada Zmar³ 15 maja ANTOWSKA-ŒMIGIEL Krystyna - LISTA NR 9; represjonowana w latach , jej nazwisko zamieœci³y Komunikaty KOR i KSS KOR ANUSZ Andrzej - urodzony w 1965 w Warszawie. Cz³onek redakcji Kuriera Akademickiego ( ), Wydawnictwa Oœwiatowego BiS, kolporter wydawnictw podziemnych. Ukoñczy³ historiê na UW, lecz szybko okaza³o siê, e jego praca magisterska jest plagiatem innej, napisanej ju wczeœniej, o co mia³ sprawê karn¹. Dzia³a³ w Niezale nym Zrzeszeniu Studentów ( ), w 1989 kierowa³ kampani¹ wyborcz¹ Kuronia do Sejmu. W 1991 zosta³ pos³em z ramienia Porozumienia Centrum. Z PC odszed³ z J. Olszewskim i wszed³ do Ruchu dla Rzeczypospolitej, gdzie zrobi³ kolejny roz³am, tworz¹c kierowane przez siebie Zjednoczenie Polskie. W 1995 r. by³ jednym z szefów kampanii prezydenckiej H. Gronkiewicz-Waltz, a w 1996 r. stan¹³ na czele kolejnego ugrupowania - Nowej Polski. Od 1997 by³ pos³em z ramienia AWS i dysponowa³ du ymi wp³ywami, gdy by³ szwagrem wicepremiera J. Tomaszewskiego. ANUSZKIEWICZ Krzysztof - tajny wspó³pracownik, agent SB, Akcja Wyborcza Solidarnoœæ, Augustów. ANWEILER Pawe³ - biskup, aktualny zwierzchnik diecezji cieszyñskiej Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego. ANWEILER Karolina - Centrum w Warszawie Art of Living w Polsce, organizator. Misj¹ Art of Living Foundation na œwiecie jak i polskiego oddzia³u tej organizacji jest porozumienie i wspó³praca miêdzy ludÿmi ponad podzia³ami kulturowymi, rasowymi, religijnymi i politycznymi, zachêcanie ludzi ze wszystkich œrodowisk do niesienia pomocy innym. Fundacja Art of Living jest miêdzynarodow¹ organizacj¹, która prowadzi dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i charytatywn¹ w ponad 146 krajach. Do tej pory z programów prowadzonych przez fundacjê skorzysta³y ju miliony ludzi na ca³ym œwiecie. Za³o ona zosta³a w 1982 w Stanach Zjednoczonych przez Sri Sri Ravi Shankara. Fundacja ma swoich sta³ych reprezentantów przy ONZ w Nowym Jorku, Genewie i Wiedniu, posiada status Miêdzynarodowej Organizacji Pozarz¹dowej (ze str.inter.org.). ANWEILER Karolin¹ - re yserka. W 2005 wyre yserowa- ³a wspólnie z Jerzym Suchanekiem Odkamienienie i Jase³ka - Obrót œwiata w Teatrze Integracyjnym Atta Oœrodka dla Niepe³nosprawnych Najœwiêtsze Serce Jezusa w Rudzie Œl¹skiej - Halembie, wed³ug w³asnych pomys³ów i scenariuszy. ANWEILER Ewa - (nauczyciel jêzyka angielskiego) Publiczna Szko³a Podstawowa nr 15 w Opolu. APELCWAJG Chaja - ur. 1912, sekretarz Zwi¹zku Zawodowego Robotników Przemys³u Odzie owego (1934) APENSZLAK Jakub - A rebours, sta³ na czele ydowskiego ruchu narodowo-emancypacyjnego. APFELBAUM Dawid - niektóre Ÿród³a podaj¹ nazwisko Appelbaum, imiê Mieczys³aw ps. Jab³oñski, Kowal, Mietek (ur.?, zm w Warszawie) - jeden z przywódców ydowskiego Zwi¹zku Wojskowego. Liczy³ on w czasie powstania w getcie ok osób. By³a to organizacja syjonistyczna, skrajnie prawicowa. Przeciwieñstwo OB, który by³ lewicowy. To oni w czasie powstania w getcie obok flagi ydowskiej wywiesili flagê polsk¹. Wraz z by³ymi oficerami WP pochodzenia ydowskiego, oraz ydowskimi dzia³aczami politycznymi: Józefem Celmajsterem, Henrykiem Lifszycem, Ka³menem Mendelsonem, Paw³em Frenklem, Leonem Rodlem i Dawidem Wdowiñskim, zainicjowa³ powstanie ydowskiego Zwi¹zku Wojskowego w 1939 roku. W strukturach ZW odpowiada³ za departament komunikacji, maj¹cy za zadanie utrzymanie sta³ego kontaktu z Korpusem Bezpieczeñstwa i Armi¹ Krajow¹ po aryjskiej stronie. Wspólnie z Paw³em Fenklem kierowa³ departamentem wojskowym. W czasie powstania w getcie dowodzi³ oddzia- ³em stacjonuj¹cym przy ulicy Mi³ej 10, uczestniczy³ w najwiêkszej bitwie powstania o siedzibê ZW znajduj¹cej siê przy ulicy Muranowskiej. Poleg³ w pierwszych dniach powstania, poœmiertnie zosta³ awansowany do stopnia majora WP. Skwer im. Mieczys³awa Apfelbauma znajduje siê na warszawskiej Woli. APFELBAUM Michel (Mechel) - ur. 1916, s. Gedali, uczeñ krawiecki, aresztowany 6 maja 1934 r., za wywieszanie podczas pochodu PPS, transparentów komunistycznych dnia 1 maja 1934r, skazany na 3 lata wiêzienia (1934). APIECIONEK Czes³aw - Piaseczno k. Warszawy. W latach by³ kolporterem Biuletynu Informacyjnego KOR i ksi¹ ek Niezale nej Oficyny Wydawniczej NOWA. W 1981 r. za³o y³ i wydawa³ Nasze Sprawy, biuletyn zwi¹zkowy NSZZ Solidarnoœæ (Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Lesznowola). W pocz¹tkowym okresie wspó³pracownik, potem kolporter Tygodnika Wojennego. W latach sk³ada³ ksi¹ ki NOW-ej. Autor przedmowy do ksi¹ ki A. Bobkowskiego Coco de Oro (1989) (W 1988 r. wprowadzi³ do sprzeda y w swojej ksiêgarni Optimus parysk¹ Kulturê ). APOZNAÑSKA Teresa - E³k. W latach kolportowa³a wœród mieszkañców miasta prasê II obiegu (m.in. Tygodnik Mazowsze, Tygodnik Wojenny ), a przede wszystkim wydawnictwa ksi¹ kowe i broszurowe. APTOWICZ Adam - Inicjator utworzenia Zwi¹zku ydów Bocheñskich, dzia³acz Towarzystwa PrzyjaŸni Izrael-Polska i Forum ydów Polskich w Izraelu. Prowadzi akcjê upamiêtnienia miejsc mêczeñstwa ydów podczas II wojny œwiatowej (Folder Dni Ksi¹ ki ydowskiej, str. 14). ARABSKI Tomasz - 38-letni redaktor naczelny Dziennika Ba³tyckiego zosta³ na kolejn¹, piêcioletni¹ kadencjê przewodnicz¹cym Krajowej Rady Katolików Œwieckich. 12 listopada 2005 r. odby³o siê pierwsze spotkanie w nowym sk³adzie tego gremium, doradczego Episkopatu Polski, po nominacjach, otrzymanych w czerwcu tego roku. ARABUDZKI Micha³ - ur. w 1959, pisarz, scenarzysta i re- yser filmowy. Cz³onek Polskiej Akademii Filmowej. Pisa³ m.in. scenariusz do filmu Niech yje mi³oœæ (1991). ARANOWSKA El bieta - LISTA NR 11; prof. dr hab.; urodzi³a siê w Warszawie. Po ukoñczeniu eñskiego Liceum nr 15 im. Narcyzy michowskiej zda³a egzaminy na Wydzia³ Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowana wykorzystywaniem w przysz³oœci techniki komputerowej w medycynie. I choæ, istotnie, ukoñczy³a sekcjê metod numerycznych, nadto przedstawi³a i obroni³a pracê magistersk¹ pt. Formalizacja perceptronu - uzyskuj¹c tytu³ magistra matematyki - jej zainteresowania w owym czasie ju na tyle odbieg³y od medycyny, i po ukoñczeniu studiów, w 1967 r. rozpoczê³a pracê w Pracowni Psychometrycznej PAN. Poza kilkoma nagrodami Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Ministra Edukacji Narodowej otrzyma³a tak e nagrodê: Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Warszawie, indywidualna, za wybitne osi¹gniêcia w dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej. ARASZKIEWICZ Agata - ur Historyk i krytyk literatury, pisarka i publicystka. Mieszka w Warszawie i w Pary u. ARAZI Tuwia - szef siatki wywiadowczej Hagany w Syrii. Wspó³pracowa³ z wywiadem brytyjskim ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 16). ARBATOW - urodzi³ siê w 1923 roku. Cz³onek KPZR od 1943 roku do 1991 roku. W latach 60. i 70. by³ dyrektorem Instytutu USA i Kanady. Amerykañski agent wp³ywu. ARBESFELD Aron - komunista, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Robotników Przemys³u Odzie owego (1929). ARCT Jacek - Warszawa. Przed Czerwcem 76 przygotowywa³ (fotograficznie) i rozkleja³ afisze informuj¹ce o patriotycznych mszach organizowanych przez Wojciecha Ziembiñskiego. Przed powstaniem Niezale nej Oficyny Wydawniczej NOWA wydrukowa³ dla Miros³awa Chojeckiego ok³adkê jednej z broszur oraz inne materia³y. Drukowa³ pismo Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela Opinia (od nr. 1 w 1977), sporadycznie G³os i Bratniaka. Produkowa³ ró ne rodzaje ramek drukarskich, konstruowa³ rêczne powielacze. W 1978 r. (wraz z matk¹ Jadwig¹ elechowsk¹ ) za³o y³ Wydawnictwo Archiwum, które istnia³o do wiosny 1979 r. W 1980 i 1981 r. (z on¹ Maryl¹) zajmowa³ siê, we wspó³pracy z Solidaritet Norge-Polen, pozyskiwaniem sprzêtu poligraficznego dla Solidarnoœci. W 1982 r. uruchomi³ produkcjê farby powielaczowej (na Politechnice Warszawskiej i u œp. Barbary Zbro yny). Wspó³pracownik Komitetu Obrony Robotników i ROPCiO. ARCT Micha³ wydawca ksi¹ ek szkolnych, popularno-naukowych. ARENDT Hannah - najs³ynniejsza ydowska myœlicielka XX wieku. Hannah Arendt ju w 1963 roku wyst¹pi³a w ksi¹ ce Eichmann w Jerozolimie z dramatycznym oskar eniem przeciw Judenratom, twierdz¹c, e bez ich pomocy w zarejestrowaniu ydów, zebraniu ich w gettach, a potem pomocy w skierowaniu do obozów zag³ady zginê- ³oby du o mniej ydów. Niemcy mieliby bowiem du o wiêcej k³opotów z ich spisaniem i wyszukiwaniem. W ró nych miastach okupowanej przez hitlerowców Europy powtarza³ siê ten sam perfidny schemat - funkcjonariusze ydowscy sporz¹dzali wykazy imienne wraz z informacjami o maj¹tku, zapewniali pomoc w³asnej policji w chwytaniu i ³adowaniu ydów do poci¹gu. W ocenie Hannah Arendt: Dla ydów rola, jak¹ przywódcy ydowscy odegrali w unicestwieniu w³asnego narodu, stanowi niew¹tpliwie najczarniejszy rozdzia³ ca³ej tej ponurej historii (...) (podkr. J.R.N.) (H. Arendt: Eichmann w Jerozolimie, Kraków 1987, s. 151). Uleg³oœæ Judenratów wobec hitlerowców oznacza³a skrajn¹ kompromitacjê ydowskich elit w pañstwach okupowanych przez III Rzeszê. Hannah Arendt stwierdza wrêcz: O ile jednak cz³onkowie rz¹dów typu quislingowskiego pochodzili zazwyczaj z partii opozycyjnych, cz³onkami rad ydowskich byli z regu- ³y ciesz¹cy siê uznaniem miejscowi przywódcy ydowscy, którym naziœci nadawali ogromn¹ w³adzê a do chwili, gdy i ich tak e deportowano (H. Arendt: op. cit., s. 151). Dodajmy przy tym, e odgrywaj¹cy tak haniebn¹ rolê szmalcownicy, czy pomagaj¹ce Niemcom w niektórych miejscowoœciach mêty stanowi³y prawdziwy margines spo³eczeñstwa polskiego, zbiór szumowin. Wœród ydów natomiast splami- ³a siê straszliwie wielka czêœæ ich elity politycznej i spo³ecznej. St¹d pochodzi tak niebywale ostra konkluzja H. Arendt - Wszêdzie, gdzie byli ydzi, istnieli uznani przywódcy ydowscy, i to w³aœnie oni, niemal bez wyj¹tku wspó³dzia³ali w ten czy inny sposób, z takiej czy innej przyczyny, z nazistami. Ca³a prawda przedstawia³a siê tak, e gdyby naród ydowski by³ istotnie nie zorganizowany i pozbawiony przywództwa, zapanowa³by chaos, ale liczba ofiar z pewnoœci¹ nie siêgnê³aby 4,5 do 6 milionów ludzi (H. Arendt: op. cit., s. 151, 160). Arendt powo³a³a siê przy tym na oceny sugeruj¹ce, e z powy szej iloœci ydów mog³aby uratowaæ siê mniej wiêcej po³owa, gdyby nie trzymano siê pos³usznie zaleceñ ydowskich (tam e, s ). ydowski autor Baruch Milch tak pisa³ w przejmuj¹cej relacji o losach ydów na b. wschodnich kresach Rzeczypospolitej (woj. lwowskie i tarnopolskie): W ka dym razie Judenrat sta³ siê narzêdziem w rêkach gestapo do niszczenia ydów, a jak sami cz³onkowie póÿniej siê wyra ali, s¹ Gestapem na ulicy ydowskiej (...) (B. Milch: Mój testament, Karta, luty 1991, s. 6-7, 16). ARENDARSKA Agnieszka - LISTA NR 9, mgr psychologii, autorka ksi¹ ek dot. programu profilaktyki dla m³odzie y, nauczycieli i rodziców. Publicystka m.in. Niebieskiej linii - dwumiesiêcznika poœwiêconego problematyce przemocy. ARENDARSKI Andrzej - urodzony roku w Warszawie. Na pocz¹tku 1982 r. wydawa³ pismo warszawskiego œrodowiska oœwiaty niezale nej Tu Teraz. Pisywa³ do czasopisma Kierunek Solidarnoœæ, a potem do dwutygodnika KOS. Jeden z za³o ycieli Niezale nej Agencji Informacyjnej - NAI. W latach redaktor naczelny Zeszytów Edukacji Narodowej. Wspó³autor opracowañ: Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce (1984), Polska lat osiemdziesi¹tych. Stan œrodowiska przyrodniczego (1984). Od 1988 r. wspó³autor analiz tworzonych w ramach Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego. Wspó³za³o yciel NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oœwiaty. Ukoñczy³ geologiê na UW oraz zrobi³ doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pracowa³ w Instytucie Historii Oœwiaty i Techniki PAN ( ), a nastêpnie by³ pos³em z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego ( ). Wiceprzewodnicz¹cy i cz³onek Rady Politycznej Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach by³ ministrem wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹ w rz¹dzie H. Suchockiej. Od 1993 by³ prezesem Krajowej Izby Gospodarczej, pe³ni¹cej rolê samorz¹du przedsiêbiorców. Jeden z najlepiej ustosunkowanych prominentów nowego ustroju o bardzo rozleg³ych koneksjach. Wspólnie z Janem Krzysztofem Bieleckim i Micha³em Wojtczakiem dzia³ali w Junior Chamber International. Razem z Gra yn¹ Staniszewsk¹ i Andrzejem Zawiœlakiem za³o yli Spo³eczny Ruch Inicjatyw Gospodarczych SPRING. Cz³onek Rady Gie³dy Papierów Wartoœciowych (1992), cz³onek Komitetu Wykonawczego Kapitu³y God³a Teraz Polska (1993). W sk³ad Komitetu wchodz¹: J. Zió³kowski, J. M. Rokita, J. Lewandowski, K. Skubiszewski, J. Osiatyñski. W Komitecie Honorowym Kapitu³y s¹: L. Balcerowicz, B. Geremek, A. Olechowski, A. Zakrzewski. W marcu 1996 roku zasiada³ w Radzie Honorowej XLVIII Kongresu Œwiatowego IESEC, obok m.in.: Jana Krzysztofa Bieleckiego, L. Balcerowicza, A. Olechowskiego, C. Stypu³kowskiego, H. Gronkiewicz-Waltz. Kongres bêd¹cy jedna z ydowskich przybudówek zosta³ otworzony przez yda Kwaœniewskiego. Nad obradami kongresu patronat obj¹³ inny yd George Soros. ARENDT Jerzy - ódÿ. Zajmowa³ siê hurtowym kolporta- em prasy niezale nej. Po wprowadzeniu stanu wojennego radny Dzielnicowej Rady Narodowej ódÿ-polesie - posiadane informacje przekazywa³ redakcji Biuletynu ódzkiego, z którym przez wiele lat wspó³pracowa³. ARENT Iwona - LISTA NR 9; (ur. 4 czerwca 1968 w Olsztynie). Ukoñczy³a hotelarstwo w Studium Bankowoœci, Hotelarstwa i Turystyki, politologiê i nauki spo³eczne w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie oraz studia podyplomowe z rachunkowoœci na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. W Sejmie V kadencji zasiada od 22 sierpnia Objê³a mandat po Aleksandrze Szczygle, który zosta³ powo³any na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta. ARIELI Mordechaj - autor ksi¹ ki Aszkenazyjczyk - autobiograficzna powieœæ o losach tytu³owego Aszkenazyjczyka - mieszkañca krakowskiego Kazimierza i wspó³czesnego Izraela ( Midrasz-pismo ydowskie, nr 10, paÿdziernik 2005, str. 1). ARKIN Wiktor - ( ) profesor dr hab. Chirurg m.in. Akademii Medycznej w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydzia³u Lekarskiego. ARKIN Linda - autorka ksi¹ ki, w której zaprasza do wspólnego treningu, wykorzystuj¹cego odwieczn¹ wiedzê Hatha Joga. ARKUSZEWSKI Wojciech - Warszawa. Od jesieni 1977 do 1980 r. w redakcji miesiêcznika G³os. Wydrukowa³ nr 2 tego pisma. W roku 1981 by³ redaktorem Tygodnika Solidarnoœæ. Po 13 grudnia 1981 r. pisywa³ do Tygodnika Mazowsze i Woli. Wspó³pracownik Komitetu Obrony Robotników. ARKUSZYÑSKI Czes³aw - LISTA NR 15; by³y wiêzieñ KL Auschwitz, numer obozowy Urodzi³ siê w 1924 r. i wychowa³ w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas drugiej wojny œwiatowej pocz¹tkowo by³ œwiadkiem zag³ady ydów w tomaszowskim gettcie i pierwszych aresztowañ Polaków. W lipcu 1943 r. jako dziewiêtnastolatek sam zosta³ aresztowany i brutalnie przes³uchiwany przez hitlerowsk¹ policjê polityczn¹. Nikogo nie wyda³. Prze y³ obozy koncentracyjne w Oœwiêcimiu, Oranienburgu i Buchenwaldzie. W maju 1945 r. wróci³ do Polski. Swoj¹ biografiê zatytu³owan¹ Nie daæ siê zabiæ napisa³ dla rodziny, przede wszystkim dla wnuków. ARKUZEL Marcin - ks. Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Bra³ udzia³ w kabaretowej imprezce pt. Dzieñ Judaizmu w Koœciele katolickim, ódÿ - 17 stycznia 2001r. ARM Sara - t³umaczka z jêzyka jidysz, ostatnio zajmuje siê przede wszystkim przek³adami dokumentów z okresu wojny, w tym dokumentów zgromadzonych w Archiwum Ringelbluma oraz relacji ydów ocala³ych z Zag³ady, które znajduj¹ siê w Archiwum ydowskiego Instytutu Historycznego. ARNAL Jan - oboista. Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego. ARNHOLD Katarzyna - kompozytorka, urodzona 4 sierpnia 1968 w Opolu. Studiowa³a kompozycjê w Akademii Muzycznej we Wroc³awiu pod kierunkiem Gra yny Pstrokoñskiej-Nawratil, a nastêpnie (w latach ) iberystykê na Uniwersytecie Wroc³awskim. W latach odby- ³a studia kompozycji Master s Degree w ramach programu CONTEMPORARY MUSIC through NON-WESTERN TECH- NIQUES studiuj¹c muzykê Po³udniowych Indii (Karnataka) pod kierunkiem Rafaela Reiny. Odby³a tak e studia muzyki elektronicznej w Amsterdamie u Jorrita Tamminga, Josa Zwaanenburga i Keesa Taazelara. By³a wielokrotnie uczestniczk¹ miêdzynarodowych kursów kompozytorskich organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej w Kazimierzu nad Wis³¹, Bia³ymstoku i Radziejowicach. W 1998, jako stypendystka meksykañskiego towarzystwa Sones Contemporaneos Association, uczestniczy³a w V Miêdzynarodowych Kursach Kompozytorskich Franco Donatoni w Meksyku. W latach wspó³pracowa³a z redakcj¹ muzyczn¹ Polskiego Radia Wroc³aw, przygotowuj¹c i prowadz¹c audycje poœwiêcone muzyce wspó³czesnej. W centrum zainteresowañ kompozytorskich znajduje siê muzyka wokalna z elementami teatru, czasem te rytua- ³ów judaistycznych. Wspó³pracowa³a z artystami plastykami (Piotr Lutyñski, Anka Brudziñska) i siostr¹ aktork¹, Juli¹ Krynke, realizuj¹c wspólne projekty multimedialne. ARNO-JAWOROWSKI Mariusz - t³umacz m.in. Ulicy Sezamkowej wersji telewizyjnej i literackiej. By³ szefem t³umaczy w Egmoncie. Podpisa³ siê pod listem broni¹cym yda Kieresa, k³amcy i oszczercy wobec Polaków. ARNOLD Agnieszka - LISTA NR 2, 8 i 10; dokumentalistka, re yser i reporterka telewizyjna, manipulatorka i oszustka. Ukoñczy³a Polonistykê na Uniwersytecie Warszawskim. Za³o ycielka niezale nego Zwi¹zku Zawodowego Filmowców (sierpieñ 1980). Autorka wielu filmów o mniejszoœciach etnicznych i religijnych. Najbardziej znane s¹ jej filmy poœwiêcone zbrodni w Jedwabnem. W 1999 roku Arnold nakrêci³a dokument Gdzie mój starszy syn Kain, w którym znalaz³y siê relacje Szmula Wassersztajna i córki w³aœciciela stodo³y w Jedwabnem, w której spalono ydów. W 2001 roku powsta³ jej film S¹siedzi w ca³oœci dotycz¹cy wydarzeñ z Jedwabnego. M.in. na podstawie przeprowadzonych w 1998 roku przez Arnold wywiadów z mieszkañcami Jedwabnego Jan Gross napisa³ ksi¹ kê pod tym samym tytu- ³em (wyd. 2001). W kawiarence internetowej TVP 1 5 kwietnia br. goœci³a Agnieszka Arnold, re yser filmu S¹siedzi. Zagl¹daj¹c na stronê internetow¹ mo na wyrobiæ sobie pogl¹d nie tylko na temat burzliwoœci prowadzonej dyskusji, ale równie o mentalnoœci i poziomie odpowiedzi zaproszonego goœcia. W sygnalizowanych przez internautów g³osach przewa a³y krytyczne pytania, które rzadko spotyka³y siê z zadowalaj¹c¹ odpowiedzi¹. Mo na je z grubsza podzieliæ na kilka w¹tków tematycznych. Dowiadujemy siê z nich, co pani Agnieszka myœli o swoim pochodzeniu (o czym piszemy dzisiaj), o rasizmie, prawdzie. Skoro wokó³ mordu w Jedwabnem toczy siê dyskusja pomiêdzy Polakami a ydami, internauci chcieli uzyskaæ informacjê, w czyim imieniu i z jakich pozycji pani Agnieszka przyst¹pi³a do realizacji stronniczego filmu: Medyk : Czy Pani, Pani Agnieszko Arnold, jest ydówk¹? Jeœli tak, to wszystko jasne. Agnieszka Arnold: Drogi Medyku, z racji zawodu Pañskiego odsy³am do doktora Mengele. Przez chwilê zapachnia³o polskimi obozami koncentracyjnymi, ale do sprawy wraca Krzysztof : Mo e nie powinien pytaæ, ale pad³o pytanie o Pani pochodzenie, byæ mo e niew³aœciwie sformu³owane, ale mimo to nie udzieli³a Pani odpowiedzi. Czy nale y przez to rozumieæ, e pochodzenie jest rzecz¹ wstydliw¹? Mówimy o wyjaœnianiu, podawaniu prawdy, a jednak tego nie robimy. Takie mam wra enie.

9 9 ARNOLD-ROKITA Nelly - (ur. w Czelabiñsku) ona polityka Jana Rokity, by³a dzia³aczka Platformy Obywatelskiej. W 2003 roku zosta³a przewodnicz¹c¹ polskiej Europejskiej Unii Kobiet. Pochodzi z niemieckiej rodziny osiad³ej w XIX wieku w Gruzji. Jej ojciec, aresztowany przez stalinowskie w³adze, spêdzi³ kilka lat w Czelabiñsku na Syberii. Zwolniony w 1948 roku zosta³ dyrektorem tamtejszego przedsiêbiorstwa transportowo-naprawczego. Gdy Nelly mia³a 9 lat, jej rodzina przenios³a siê do Frunze (obecnie Biszkek) w Kirgizji. W 1976 roku ca³a rodzina przeprowadzi³a siê do RFN. Rodzice i brat Nelly osiedlili siê w Hanowerze, ona sama zaœ w Hamburgu, gdzie zaczê³a studia lingwistyczne. Nelly Rokita w styczniu 2007 roku odesz³a z Platformy Obywatelskiej, t³umacz¹c to s³owami: Platforma za bardzo skrêca w lewo. Jednym z powodów by³o równie niesprawiedliwe traktowanie jej mê a. Jednoczeœnie nie zaprzecza, e powrót do PO jest mo liwy. ARONSON Stanis³aw - oficer AK, walczy³ w powstaniu w elitarnym Kedywie. Jego wypowiedÿ dla GW d³ugo nie by³a publikowana, a gdy to ju zrobiono, to mia³a ona zmieniony sens. Chodzi³o o pomoc, jakiej ydom udziela³a AK. ARSKI Józef - kwatermistrz WUBP w odzi. Ca³a ³ódzka bezpieka sk³ada³a siê w wiêkszoœci z ydów. To samo dotyczy³o s¹downictwa i partii komunistycznej. St¹d te Polacy traktowali to jako now¹ okupacjê, tym razem sowieck¹ wykonywan¹ przy pomocy ydów. ARSKI Stefan-Salman Apfelbaum - polonofob, komunista, cz³onek Czerwonego Harcerstwa, Zwi¹zku Niezale nej M³odzie y. Od 1931 r. w PPS, wspó³za³o yciel pisma P³omienie, przewodnicz¹cy Rady G³ównej wileñskiej Wolnoœci ( ). W latach wojny prowadzi³ dzia³alnoœæ agenturaln¹ na rzecz Sowietów wœród Polonii w USA. Potem g³ówny twórca czarnej legendy emigracji i Polonii. Zastêpca redaktora naczelnego Robotnik Polski w USA ( ), redaktor naczelny Robotnika. Robotnik - dziennik wydawany od 1944 r., pocz¹tkowo w Lublinie, od 1945 w odzi, nastêpnie w Warszawie; organ prasowy tzw. odrodzonej PPS; XII 1948 po³¹czony z G³osem Ludu w Trybunê Ludu - oficjalny organ KC PZPR. Dziennikarz Nowej Kultury i wy szy urzêdnik PZPR, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Dziennikarzy. Jego on¹ by³a Magda Hertz. Napisa³ m.in.: Targowica le y nad Atlantykiem (1952), Wspó³czesna Targowica (1953), Pasa erowie martwej wizy (1954), Wszystkie w.w. szkalowa³y polsk¹ emigracjê. W okresie stalinowskim na przesz³o sto dzienników, tygodników i miesiêczników, wychodz¹cych w samej tylko Warszawie, by³o tylko dwóch naczelnych nie- ydów (cyt. za: G. Fleming, Polska ma³o znana, Paris 1967, s. 199). ARTMAN Grzegorz - aktor, rocznik W swojej drodze zawodowej zwi¹zany by³ miêdzy innymi z legendarn¹ grup¹ teatraln¹ Towarzystwo Wierszalin - trzykrotnym zdobywc¹ presti owej nagrody Fringe First na festiwalu w Edynburgu. W filmie debiutowa³ rol¹ Marka w bloku.pl / re. Marek Bukowski/. Zagra³ Mateusza w filmie Drugi Cz³owiek /re. Pawe³ Naroznik/, Jana w 3Paulus /re. Marcel Sawicki, Luke Quikley, Sammy Harkham/, w Pianiœcie /re. Roman Polanski/, Kubê w filmie Wolny Przejazd /re. Jean Marc Moutot/, Micha³a w filmie Nadzieja /rez. Stanis³aw Mucha/. ASKANAS Adam - Adamus Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Sieradz, Jagielloñska. ASKANAS Aleksander - absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i wieloletni jej pracownik (IV Klinika Chorób Wewnêtrznych), doktór nauk medycznych tej e uczelni, kardiolog. Senat Akademii Medycznej decyzj¹ z czerwca 2003 roku odznaczy³ go Medalem za Zas³ugi dla Akademii Medycznej w Warszawie. Medal ten ustanowiono jako ho³d dla by³ych pracowników Instytutu Kardiologii, którzy tak jak dr Aleksander Askanas pomimo zaprzestania formalnego zwi¹zku z Uczelni¹ po ucieczce z Polski w 1968 roku, kontynuowali swoje lekarskie kariery poza Polsk¹ i utrzymywali kontakt z tymi, którzy tu pozostali. ASKANAS ALINA - Lista Wildsteina IPN BU 0772/2145. ASKANAS Barbara - historyk sztuki i krytyk artystyczny, pracuj¹cy m.in. w Musée d Art. Moderne de la Ville de Paris. Kultura ocalona: katalog wystawy poœwiêconej kulturze ydów polskich [katalog opracowa³a Barbara Askanas] Muzeum Narodowe w Warszawie. ASKANAS Jolanta Chmielewska - P³ock ul.malinowa. Udzielanie korepetycji z jêzyka angielskiego. ASKANAS Kazimierz - urodzi³ siê w 1909 roku w P³ocku w rodzinie zwi¹zanej z miastem od kilkuset lat. Mi³oœnik sztuki, przyjaÿni³ siê m.in. ze Stefanem Themersonem i W³adys³awem Broniewskim. Po Jagiellonce (absolwent z 1927 roku) studiowa³ prawo na UW, a w latach 70. doktorat na UMK. By³ za³o ycielem i wieloletnim szefem p³ockiego zespo³u adwokackiego, jednego z pierwszych w kraju. Dzia³a³ te w utworzonym w 1931 r. Klubie Artystycznym P³occzan. Przez kilkanaœcie lat pracowa³ w komitecie badañ rejonów uprzemys³awianych PAN. By³ wieloletnim wiceprezesem TNP. Jest autorem ksi¹ ek Br¹zowe Drzwi P³ockie w Nowogrodzie Wielkim i Przestêpczoœæ w uprzemys³owionym mieœcie oraz ponad stu prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny prawa, kryminologii i historii. Miastu zostawi³ po sobie ponad 800-stronicow¹, jedyn¹ w swoim rodzaju i czêsto wznawian¹ Sztukê P³ocka. Pisa³ dowcipne fraszki i dzienniki. Zmar³ w 1994 r. ASKANAS Maksymilian (Markus) - (1869 P³ock ódÿ) dziennikarz. Syn Józefa i Rywki Arfy. Brat Maurycego (Moszka Kalmana) ( ), adwokata. ASKANAS Maurycy (ok ódÿ), adwokat, syn Józefa i Rywki, brat Maksymiliana ( ). ASKANAS Stefan - Dnia 6 listopada we wtorek 1951 roku o godzinie 14., z taœmy monta owej Hali nr 1 erañskiej Fabryki Samochodów Osobowych, w obecnoœci zebranej na tê okolicznoœæ m³odej za³ogi (1400 osób) i przyby³ych goœci zjecha³ pierwszy zmontowany po wojnie w Polsce samochód osobowy. Minister Przemys³u Hilary Minc, marsza- ³ek Rokkosowski oraz dyrektorzy Grzegorz Halak (dyr.techniczny) i Stanis³aw Komorowski (naczelny dyrektor FSO w budowie), dyrektor administracyjny Stefan Askanas, jak równie obecni wtedy specjaliœci radzieccy (Borys Aloszyn, Wiktor Politajew, Iwan Smyrnof i inni) oklaskami przywitali pierwsz¹ Warszawê M-20, opatrzon¹ tymczasowym numerem rejestracyjnym APR 764. Za³oga, a raczej jej ideologiczni przedstawiciele, podjê³a zobowi¹zanie, e uruchomienie fabryki nast¹pi miesi¹c przed terminem, tak aby zd¹ yæ na obchodzon¹ od niedawna w Polsce rocznicê Rewolucji PaŸdziernikowej. Podobny termin rozpoczêcia produkcji ciê arowych GAZ 51 wyznaczono zreszt¹ w lubelskiej Fabryce Samochodów Ciê arowych, któr¹ uroczyœcie otwierano 7 listopada. Zanim to jednak nast¹pi³o, ludzie pracowali tu na TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT okr¹g³o, aby zd¹ yæ na czas. Wspomniany dyrektor Askanas zadba³ przy tym, aby z restauracji hotelu Bristol dowo ono posi³ki. By³ to polski schabowy z ziemniakami i kapust¹, dwa piwa i paczka papierosów Wawel. FSO Warszawa pierwszy polski samochód osobowyprodukowany po II wojnie œwiatowej. Opracowanie: ukasz Jeziorski (fragment). ASKANAS Waleria - prof. (USA), cz³onek honorowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. ASKANAS Wiktor - absolwent Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki (1969), magister ekonomii, doktoryzowa³ siê w Instytucie Organizacji i Kierowania Polskiej Akademii Nauk (1974). Jest tak e absolwentem University of Minnesota (Faculty Development Institute, School of Management: Projektowanie systemów informatycznych ), Babson College (Centre for Executive Education: Przedsiêbiorczoœæ i zarz¹dzanie ) oraz Harvard University (HBS: Private Equity Investment ). Profesor Zarz¹dzania od 1983 roku wspó³pracuj¹cy z Uniwersytetem w New Brunswick (Kanada). Zanim podj¹³ pracê na Uniwersytecie w New Brunswick, pracowa³ dla wielu organizacji biznesowych i uniwersytetów w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Francji, Meksyku i Kanadzie. Jest cz³onkiem zarz¹du wielu firm. By³ doradc¹ Prezesa Banku PeKaO SA i Przewodnicz¹cego KNUiFE. Pe³ni³ tak e obowi¹zki przewodnicz¹cego rady nadzorczej PTE PZU. Cz³onek-za³o yciel Polskiego Instytutu Dyrektorów i cz³onek jego Rady Programowej. Cz³onek szeregu rad nadzorczych w Polsce i Kanadzie. W 2003 roku, dekretem Prezydenta Polski, Odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej. Jako visiting professor wspó³pracuje z uniwersytetami w Trynidadzie, Ukrainie i Polsce. Wy sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. Leona KoŸmiñskiego, ul. Jagielloñska Warszawa. ASKANAS Zdzis³aw - profesor, dr medycyny. ( ) urodzi³ siê w Warszawie, dyplom lekarza uzyska³ w 1935 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. We wrzeœniu 1939 roku wst¹pi³ do armii i walczy³ w obronie twierdzy Modlin, za mêstwo na polu walki otrzyma³ Krzy Walecznych. Okupacja by³a dla niego okresem niezwykle ciê kim; ukrywa³ siê ze wzglêdu na swoje pochodzenie, dzia³a³ w konspiracji pod pseudonimem D¹b, w Gettcie podpopieczny Lotty Wegmeister ( Gazeta ydowska 1940 Oficjalna gazeta dla wszystkich gett w Generalnym Gubernatorstwie, koncesjonowana przez Niemców, ukazywa³a siê od lipca 1940 do sierpnia Zawiera obowi¹zkowy materia³ propagandowy i wiele ciekawych informacji ). Pod koniec wojny organizowa³ szpitale Rady G³ównej Opiekuñczej (RGO). Po wyzwoleniu wst¹pi³ do Ludowego Wojska Polskiego, póÿniej pracowa³ w departamencie Zaopatrzenia Ministerstwa Zdrowia. W roku z chwil¹ objêcia kierownictwa II Kliniki Chorób Wewnêtrznych przez M. Semerau-Siemianowskiego - powróci³ do pracy klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim, a nastêpnie w Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1954 otrzyma³ tytu³ naukowy profesora. Opublikowa³ ponad 180 prac, wyda³ szereg monografii. prof. Zdzis³aw Askanas wyst¹pi³ nawet z przepowiedni¹, e w socjalizmie zniknie choroba wieñcowa i zawa³ów serca nie bêdzie, bo jest to przypad³oœæ imperializmu. Retoryka dro sza pieniêdzy, jak by powiedzia³ Pawlak z filmu Sami swoi. ASKENAZY Szymon - (ur. 28 grudnia 1866 w Zawichoœcie, zm. 22 czerwca 1935 w Warszawie), historyk, g³ównie stosunków miêdzynarodowych XVIII i XIX w. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego, nastêpnie Warszawskiego. W swoich pogl¹dach politycznych zbli ony do obozu legionowopi³sudczykowskiego. Wychowawca wielu historyków polskich. ASMAN Tomasz - Katedra Prawa Gospodarczego, Szko³a G³ówna Handlowa - sekretarz. ASMINOWICZ Witold - wiceprezes biura Miss Polonia. ASPIS Feliks - morderca s¹dowy. Zarówno w prokuraturach jak i s¹dach by³a widoczna dominacja ydowska. Oskar anie, s¹dzenie i skazywanie czêsto na karê œmierci przez ydów w togach polskich bohaterów wp³ywa³o - w naturalny sposób - na negatywny stosunek Polaków do ydów. Bra³ udzia³ w procesie przeciwko rotmistrzowi W. Pileckiemu ps. Witold, który zosta³ zastrzelony w mokotowskim wiêzieniu 15 maja 1948 roku. Prokurator Prokuratury Generalnej. Urodzony r. w Warszawie. Absolwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego (1926 r.). W latach pracowa³ w S¹dzie Okrêgowym w odzi. W czasie wojny w Rosji Sowieckiej. Od sierpnia 1944 r. w Ludowym Wojsku Polskim na stanowiskach: oficera œledczego Naczelnej Prokuratury Wojskowej, podprokuratora Okrêgowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie, a od 1948 r. podprokuratora w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Od 1950 r. sêdzia Wydzia³u II Najwy szego S¹du Wojskowego. Po 1956 r. radca prawny. Prokurator Aspis nadzorowa³ œledztwo w sprawach zamojsko - lubelskich. Sêdzia Aspis pe³ni³ równie obowi¹zki sekretarza partii przy Najwy szym S¹dzie Wojskowym. Bra³ udzia³ w s¹dzeniu grupy: Skibiñskiego + 4 (5 wyroków œmierci), Adameckiego + 7 (6 wyroków œmierci); Kostucha + 2 (3 wyroki œmierci). Komisja Mazura postawi³a zarzut Aspisowi, e ponosi winê za ponad 4 tysi¹ce zbrodniczych wyroków ASTOR Waldorf - W ksi¹ ce Bestie koñca czasu zarysowa³em œwiatow¹ tajn¹ dominacjê trzynastu rodów ydomasoñskich, dominuj¹cych nad œwiatem. Jednym z nich jest rodzina Astor ( Grabarze polskiej nadziei, Henryk Paj¹k, str. 106). ASZ Szalom - jid. ùìåí àçù (ur. 1 stycznia, 1 paÿdziernika lub 1 listopada 1880 w Kutnie, zm. 10 lipca 1957 w Londynie) prozaik, dramaturg i eseista pisz¹cy w jêzyku jidysz. Szalom ró ni³ siê od reszty rodzeñstwa, wiêc ojciec zacz¹³ przygotowywaæ swego najm³odszego syna do funkcji rabina. Mia³ najlepszego nauczyciela Tory. Nauczy³ siê sam czytaæ po polsku i po niemiecku, a tak e po rosyjsku. Przeczytanie Ksiêgi pieœni Heinego sprawi³o, e zacz¹³ zapoznawaæ siê z literatur¹ nie ydowsk¹ - Goethem, Lessingiem, Schillerem. Lektura tych zakazanych ksi¹g wykluczy³a go z rodziny i gminy ydowskiej ju w wieku 17 lat. Interesowa³ go ruch syjonistyczny, który stawa³ siê coraz bardziej popularny. Pocz¹tkuj¹cy pisarz koncentrowa³ siê wiêc na tematach nacjonalistycznych, odkrywaj¹c równolegle literaturê jidysz. Szalom o eni³ siê z Matyld¹, córk¹ swojego przysz³ego t³umacza na jêzyk polski - Mojszy Szpiry. Ma z ni¹ trzech synów: Nathana, Mosesa, Johana i córkê Ruth. W Kolonii powsta³ najbardziej znany dramat pisarza Bóg zemsty. Wzbudzi³ on wielkie kontrowersje w œrodowiskach ydowskich, gdy bohater prowadzi dom publiczny, ale i przyniós³ wielki sukces autorowi. ASZKENAZY Halina-Engelhard - autorka ksi¹ ek, m.in.: Warszawa - Pary - Tel Awiw, Dzieñ noc dzieñ - Tom wspomnieñ ocalonej z Zag³ady ( Midrasz - pismo ydowskie, nr 10, paÿdziernik 2005, str. 1). ASZKENAZY Seweryn - skarbnik. Towarzystwa Kultury ydowskiej Beit Warszawa. ASZKENAZY Szymon profesor historii, wychowawca wielu historyków polskich. Dyplomata lata miêdzywojenne, II Rzeczpospolita. Przedstawiciel Polski w Lidze Narodów. G³ówne dzie³a: Ks. Józef Poniatowski, Napoleon a Polska, ukasiñski, Gdañsk a Polska. ATLAS (At³as) Janusz - dziennikarz sportowy, by³y m¹ dziennikarki Katarzyny Dowbor. Paszkwilant, za co dosta³ w ryj na Balu Mistrzów Sportu od W³adka Komara. Wypisywa³ te k³amstwa o Leszku Bublu. ATYS Kuba - Warszawa. Kolporter wydawnictw niezale - nych. W 1987 r. wspó³tworzy³ na Akademii Wychowania Fizycznego Niezale ny Oœrodek Informacji Obrazowej, wykonywa³ zdjêcia dla prasy podziemnej, zw³aszcza dla PWA - Przegl¹d Wiadomoœci Agencyjnych. AUGUSIAK Agata - absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Jêzyka Angielskiego w Koszalinie, na Politechnice Koszaliñskiej zajmuje siê problemami studentów niepe³nosprawnych. AUGUSTYN Urszula - LISTA NR 12 (ur. 1 wrzeœnia 1964 w Tarnowie). W 1990 ukoñczy³a studia magisterskie w krakowskiej Wy szej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Filologii Polskiej. Przez 15 lat pracowa³a jako nauczyciel w szko- ³ach podstawowych. Jako dziennikarka wspó³pracowa³a z Goœciem Niedzielnym, Radiem Plus Tarnów oraz z katolickim portalem OPOKA, w którym tworzy³a polsk¹ wersjê Radia Watykan. Ostatnio by³a prezenterk¹ w Radiu RDN Ma- ³opolska i dziennikark¹ w Biurze Prasowym Konferencji Episkopatu Polski oraz w polonijnym miesiêczniku Nasze S³owo w Hanowerze. W 2005 zosta³a wybrana pos³em na Sejm V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w okrêgu tarnowskim. AUGUSTYNIAK Urszula Anna - Lista nr 4. Profesor zwyczajny. Wydzia³ Historyczny, Instytut Historyczny, Zak³ad Historii Nowo ytnej UW. AUSCALER Gustaw - wchodzi³ w sk³ad kolegium S¹du Najwy szego, które zatwierdzi³o wyrok œmierci na generale Fieldorfie. Autor ksi¹ ki Opowieœci chasydów. AVIRAN Pini - komisarz policji w Tel Awiwie: Gdy zamkniemy jeden burdel, w to miejsce pojawia siê dwieœcie nastêpnych. A 91% kobiet (dane z 2000 r.) pochodzi z Rosji, Ukrainy i Mo³dawii. Nieoficjalnie wiadomo, e lepiej jest gdy œwiat przestêpczy handluje kobietami, ni mia³by zaj¹æ siê handlem broni¹. Wed³ug organizacji ATZUM (Avodat Tzedaka U Mishpat): Izrael jest obecnie docelowym krajem, dok¹d przemycane s¹ kobiety. Ka dego roku dzieci i kobiety sprowadzane s¹ do Izraela, gdzie s¹ eksploatowane jak wspó³czeœni niewolnicy. Skala zjawiska w Izraelu jest alarmuj¹co wysoka. Niemal ca³y przemyt kobiet pochodzi z krajów b. Zwi¹zku Radzieckiego. Wiêkszoœæ takich ofiar dociera przez granicê z Egiptem, by potem, ju w Izraelu, podlegaæ czêstej sprzeda y i odsprzeda y kolejnym w³aœcicielom burdeli, gdzie zmuszane s¹ do pracy w warunkach niewolniczych. Na ka dym etapie tego procesu ofiary s¹ molestowane i wykorzystywane, czêsto s¹ bite, gwa³cone a nawet g³odzone. Izrael czyni jedynie niewielkie postêpy w dziedzinie walki przeciwko procederowi handlu ludÿmi. AVITAL Colette - dzia³aczka ydowskiej Partii Pracy. Protestowa³a przeciwko pornograficznej propagandzie, któr¹ wed³ug niej jest publikowanie zdjêæ izraelskich o³nierek w bieliÿnie. AVITAL Solo - re yser, autor filmu Wiêcej ni 1000 s³ów. Film by³ pokazany na IV Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, który odby³ siê w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Od 11 roku ycia zajmowa³ siê muzyk¹. Gdy mia³ 15 lat wyre yserowa³ i sfilmowa³ swój pierwszy film dokumentalny (...). Jako ekspert od trójwymiarowej animacji zosta³ zaproszony do Babelsberg Studios w Poczdamie, gdzie by³ specjalist¹ od efektów specjalnych, a póÿniej g³ównym artyst¹ komponuj¹cym w technice cyfrowej (...). Po dziesiêciu latach pracy w przemyœle filmowym zdecydowa³, e czas powróciæ do korzeni i zaj¹³ siê swoimi najwiêkszymi pasjami: pisaniem, nagrywaniem muzyki i robieniem filmów. W 2002 powróci³ do Izraela (Folder IV Miedzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 60). AVNER Uri - by³y doradca premiera Izraela Itzaka Rabina, który zosta³ zastrzelony przez ydowskiego fanatyka religijnego. Krytykuje obecn¹ politykê Izraela. AVNI Yossi - z zamieszczonych poni ej fragmentów wywiadu z Avnim (pisarz izraelski) mo emy m.in. dowiedzieæ siê, e Izrael przegra³ ostatni¹ wojnê w Libanie bo nie mieliœmy wystarczaj¹co du o informacji, ani amunicji!!! A tak- e, e w Izraelu jest ok. miliona ludzi, potencjalnie mog¹cych siê ubiegaæ o polskie obywatelstwo. Wywiad ukaza³ siê w yciu Warszawy 4 maja 2007 roku, a przeprowadzi³ go Henryk Suchar. 45-letni Yossi Avni jest prawnikiem, historykiem, s³u y³ jako oficer w si³ach zbrojnych Izraela. Mistrz wspó³czesnej prozy izraelskiej, operuje bogatym, zmys³owym jêzykiem. Niedawno wysz³o polskie wydanie jego ksi¹ ki Ciotka Farhuma nie by³a dziwk¹. Mieszka³ m.in. w Berlinie, Bonn, Belgradzie i Warszawie. ycie Warszawy napisa³o: By³y przewodnicz¹cy Knesetu i przyjaciel Polski Szewach Weiss mówi³ kiedyœ, e gdyby Polacy i ydzi zjednoczyli si³y, to mogliby - jak to artobliwie nazwa³ - wywróciæ œwiat do góry nogami. Zgadza siê Pan z nimi? YA: (...) Prezydent Lech Kaczyñski powiedzia³ niedawno, e Polacy i ydzi s¹ sobie genetycznie bliscy. To bardzo celna opinia. W: ycie Warszawy opublikowa³o niedawno wyniki sonda u, kogo Europejczycy lubi¹, a kogo nie. Okaza³o siê, e Izrael i Stany Zjednoczone s¹ w czo³ówce krajów, których na Starym Kontynencie siê nie lubi. Kto jest temu winny? YA: OdpowiedŸ jest prosta - to nic innego, jak tylko kontynuacja tradycyjnego antysemityzmu Europy. Izrael jest swego rodzaju koz³em ofiarnym, nowym obiektem ataku. Europejscy hipokryci zdaj¹ siê nie pamiêtaæ, e jesteœmy jedyn¹ demokracj¹ na Bliskim Wschodzie, okr¹ on¹ przez wrogie narody i ekstremistyczne re imy. Jako jedyni w regionie przywi¹zujemy wagê do praw cz³owieka, a tak e do praw mniejszoœci narodowych, religijnych i seksualnych. I jako jedyni cieszymy siê wolnymi mediami, wyborami i wymiarem sprawiedliwoœci. Mo na te u nas swobodnie protestowaæ przeciwko poczynaniom rz¹du W: Powinni Wam zazdroœciæ, a tylko Was nienawidz¹... YA: Ci, którzy nienawidz¹, tylko pokazuj¹ swoj¹ prawdziw¹ twarz. W: Wydaje siê, e macie przyjació³ nie tylko w œrodowiskach lewicowych, ale generalnie w Unii Europejskiej... YA: Mamy ich niewielu. Wœród nich jest Polska, jeden z naszych szczerych sprzymierzeñców. Na dodatek Polska ma dobre kontakty i z Izraelem, i z Arabami. W: Które pañstwa przewodz¹ kampanii antyizraelskiej? YA: Przede wszystkim pañstwa skandynawskie, które ustanowi³y œcis³e gospodarcze i finansowe wiêzi ze œwiatem arabskim. Czêœæ elit wyobra a sobie, e mo e pe³niæ funkcje swoistego trybuna³u, który upowa niony jest do rozdawania cenzurek i œwiadectw moralnoœci, orzekaæ, kto jest dobry, a kto z³y. Dla nich Izrael jest okupantem. W: Jak sprawcy Holokaustu - Niemcy - odnosz¹ siê do Izraela? YA: Na stosunki z rz¹dem w Berlinie nie mo emy narzekaæ. Niemcy s¹ bliskim przyjacielem Izraela od momentu ustanowienia stosunków dyplomatycznych w 1965 roku (...). Mieszkam od paru lat w Polsce i wiem na sto procent, e pañscy rodacy sympatyzuj¹ z Izraelem bardziej ni Niemcy. W: Zesz³ego lata stoczyliœcie wojnê w Libanie. Wielu Izraelczyków twierdzi, e ponieœliœcie pora kê. Czy Pan te w taki sposób to odbiera? YA: Nie nazwa³bym tego pora k¹. Nie byliœmy do koñca przygotowani, nie mieliœmy wystarczaj¹co du o informacji, ani amunicji (...). W: Czy permanentne zagro enie z zewn¹trz odbija siê na jakoœci ycia codziennego w Izraelu? YA: Owszem tak, ale na zachowaniach i duchowoœci Izraelczyków piêtno wyciskaj¹ zw³aszcza poszczególne fale imigracji: ostatnio z Rosji i Afryki Pó³nocnej, wczeœniej m.in. z Polski. Nawiasem mówi¹c, w Izraelu mamy ok. miliona ludzi potencjalnie mog¹cych siê ubiegaæ o polskie obywatelstwo. To synowie lub wnuki dawnych obywateli Rzeczypospolitej. Dziêki wymieszaniu kultur nasz kraj to mieni¹ca siê kolorami têczy mozaika twarzy, jêzyków i obyczajów. W: A kim byli pañscy rodzice? YA: Ojciec urodzi³ siê w Afganistanie, matka w Persji (Iranie), a ja sam - w Izraelu (...). Jeœli o mnie chodzi, to nadal jestem izraelskim patriot¹ i zagorza³ym syjonist¹. Za istny cud uwa am powstanie Izraela, bêd¹ce spe³nieniem marzenia syjonistów. AWDIEJEW Alosza - aktor, profesor filologii rosyjskiej na UJ, piosenkarz, który po przyjeÿdzie do Polski otrzyma³ obywatelstwo. AXER Erwin - urodzi³ siê w 1917 roku w Wiedniu. Dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³ we Lwowie. Jest absolwentem Wydzia³u Sztuki Re yserskiej Pañstwowego Instytutu Sztuki Teatralnej (1939). Tam te wyre yserowa³ w 1941 roku PAN- NÊ MALICZEWSK Gabrieli Zapolskiej i gra³ epizodyczne role. Pod koniec 1942 roku, po aresztowaniu ojca - znanego adwokata, wyjecha³ do Warszawy. Kierowa³ Teatrem Wspó³czesnym w Warszawie do 1981r. W latach by³ dyrektorem po³¹czonych scen Teatru Wspó³czesnego i Narodowego. Po 1949 roku, w okresie obowi¹zuj¹cego w Polsce socrealizmu, re yserowa³ g³ównie sztuki o wydÿwiêku propagandowym - NIEMCÓW Leona Kruczkowskiego , ZWYK SPRAWÊ Adama Tarna , DOMEK Z KART Emila Zegad³owicza Od 1949 do 1979 roku, z ma³ymi przerwami, Erwin Axer zajmowa³ siê pedagogik¹ na Wydziale Re yserii w warszawskiej PWST. Od 1962 roku Axer re yseruje regularnie za granic¹ - w Niemczech Zachodnich, Szwajcarii, ZSRR, USA i Holandii. AXER Jerzy - ur. 1946; profesor na UW. AXER Otto artysta, malarz, scenograf. AYDELOTTE Frank - dziennikarz masoñski, pierze mózgi mieszkañców USA. Jeden ze wspó³za³o ycieli pisma The New Republic, kierowanego przez Lippmana. ( Grabarze polskiej nadziei, str. 105). AZARIA Menachem - rabin z Panu. AZUELOS Lisa - re yser, autorka filmu Wspania³e!. Film by³ pokazany na IV Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, który odby³ siê w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Urodzi³a siê w 1965 roku. Napisa³a scenariusz do filmu Cavalcade 2005, pracowa³a przy serialach telewizyjnych i TV show we francuskiej telewizji (Folder IV Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 61). BAAL Szem-Tow Beszt Israel - urodzony ok roku w Okopach Œwiêtej Trójcy na Podolu. Zmar³ 22 maja 1760 roku. Ró ne s¹ t³umaczenia tego przydomku: Mistrz Œwiêtego Imienia, Pan Dobrego Imienia, albo M¹ Dobrej S³awy - zwany tak e skróconym przydomkiem: BeSzT, rabin, jeden z twórców chasydyzmu na terenach dawnej Rzeczypospolitej w XVIII w. Ju za ycia sta³ siê bardzo popularny wœród najbiedniejszej ludnoœci ydowskiej. Dzia³a³ g³ównie na terenie Podola, gdzie z czasem osiedli³ siê w miasteczku - Miêdzybó. BeSzt by³ zauroczony ydowskim mistycyzmem (kaba³¹). Nie odcina³ siê te od ydowskiej tradycji talmudycznej. Jego nauka by³a prób¹ syntezy tradycji z nowym mistycyzmem i jednoczeœnie atakiem w ortodoksjê ydowsk¹. Baal Szem Tow by³ jak gdyby odpowiednikiem Marcina Lutra w chrzeœcijañstwie, gdy uwa a³ poœrednictwo rabinów w kontaktach z Bogiem i zag³êbianie siê w tajniki i zawi³oœci Talmudu za zbêdne. Za to spotka³ siê z krytyk¹ ortodoksów ydowskich. G³osi³ zwalczanie z³a nie z³em, ale dobrem, które nale y dostrzec jako aspekt boskoœci i sprowadzenia go nastêpnie ku dobru. Ka dy móg³ liczyæ na oczyszczenie i nagrodê, gdy cz³owiek (a w zasadzie jego dusza) jest z³¹czony z Bogiem mi³oœci¹ (hebr. dewekut - przylgniêcie, zespolenie siê ). Z³¹czenie siê z Bogiem by³o osi¹ intelektualn¹ chasydyzmu. BeSzT naucza³, e Boga nale y chwaliæ nie poprzez umartwianie siê i ascezê, ale raczej poprzez m¹dre i radosne korzystanie z ycia i darów, jakie z sob¹ niesie. Pobo noœæ w tym ujêciu by³a afirmacj¹ ycia. St¹d te wynika³a niespotykana wczeœniej na tak¹ skalê forma czczenia Boga poprzez taniec i œpiew, a tak e, charakterystyczna dla chasydów, forma modlitwy ekstatycznej prowadz¹cej do stanu radosnego uniesienia i zachwytu (hebr. hitlahawut - entuzjazm ). Taka modlitwa powinna cz³owiekowi przynieœæ radoœæ i pogodê ducha, co oznacza zespalanie siê z Bogiem. Nie wyklucza to kontemplacji i nieustannej s³u by Bogu, która wype³nia ca³e ycie chasyda. W nauce BeSzTa dostrzec mo na te echa panteizmu chasydów nadreñskich, poniewa podobnie jak oni stara³ siê dostrzec wszechobecnoœæ Boga w ka dym aspekcie ycia, nie tylko ludzkiego. Prawnukiem BeSzTa by³ Nachman z Brac³awia. BAAR Kamila - aktorka. BABAT Hersz - ur. 1910, handlowiec, skarbnik Brith Hachajo³ im. W³. abotyñskiego (1935) BABINICZ Waldemar (pseudonim) Za³o yciel Uniwersytetów Ludowych, wielkie zas³ugi dla rozwoju kultury na wsiach Kielecczyzny. Pisarz - powieœci, reporta e. BACHMAN Zbigniew - dyrektor Polskiej Izby Przemys³owo-Handlowej Budownictwa ( ). BACHMANN Klaus - cz³onek zarz¹du Fundacji Batorego. Kierownik katedry politologii w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wroc³awskiego, w latach korespondent Stuttgarter Zeitung najpierw w Warszawie, potem w Brukseli, publicysta Rzeczpospolitej, Polityki, Tygodnika Powszechnego ; uzyska³ stopieñ doktorski na wydziale historycznym Uniwersytetu Warszawskiego za pracê o stosunkach polsko-ukraiñskich w Galicji przed 1914 rokiem; w roku 2005 obroni³ pracê habilitacyjn¹ na temat Konwentu i Traktatu Konstytucyjnego UE na wydziale nauk spo³ecznych Uniwersytetu Wroc³awskiego BACZKO Bronis³aw-Gideon - profesor filozofii na UW. Historyk idei i myœli spo³ecznej. Rozpoczyna³ jako politruk i doszed³ do stopnia podpu³kownika. Zosta³ oddelegowany na Wydzia³ Filozofii. Tam zosta³ profesorem i to na nim spoczywa g³ówna odpowiedzialnoœæ za stalinizacjê prac nad polsk¹ filozofi¹ i myœl¹ spo³eczn¹ doby powstañ (A. Walicki Umys³ zniewolony po latach ). Do 1968 roku by³ jednym obok m.in. Leszka Ko³akowskiego, z uczonych z krêgu tzw. warszawskiej szko³y historyków idei, profesorem historii filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego wychowankowie z lat , odgrywaj¹ do dziœ istotn¹ rolê w polskiej humanistyce. W 1968 r. zosta³ usuniêty z Uniwersytetu wraz z Leszkiem Ko³akowskim, W³odzimierzem Brusem, Zygmuntem Baumanem, Mari¹ Hirszowicz i Janin¹ Zakrzewsk¹. Obj¹³ go œcis³y zakaz publikacji. Opuœci³ Polskê w 1969 r. Czo³owy stalinizator polskiej nauki. BACZYÑSKA Gosia - LISTA NR 10; projektantka, wspó³pracuje z mark¹ Rémy Martin Fine Champagne Cognac od paÿdziernika 2003 roku. Studiowa³a na wroc³awskiej Akademii Sztuk Piêknych na wydziale szk³a i ceramiki. Ju podczas studiów zdobywa³a doœwiadczenie jako asystent kostiumografa przy produkcjach filmowych. Dwa lata spêdzi- ³a w Londynie, pracuj¹c dla studia wykonuj¹cego us³ugi dla brytyjskich projektantów. To wtedy postanowi³a, e po powrocie do Polski bêdzie projektowaæ ubrania wed³ug w³asnego pomys³u. Po uzyskaniu dyplomu za³o y³a firmê, wynajê³a pracowniê i zajê³a siê realizacj¹ swoich marzeñ. Projektowa³a, a potem szy³a na zamówienie klientek ubrania sygnowane w³asnym nazwiskiem i... datk¹ swojego urodzenia. Pierwsze ubrania z metk¹ Gosia Baczyñska ujrza³o œwiat³o dzienne w roku 1997 BACZYÑSKI Jerzy - urodzony w 1949 roku, redaktor naczelny Polityki. Podobnie jak jego poprzednik na tym stanowisku, Jan Bijak, odpowiedzialny za rolê odgrywan¹ przez Politykê jako jednego z czo³owych centrum lobby filosemickiego w prasie, za ci¹g³e podwa anie i oœmieszanie polskich tradycji narodowych i wartoœci chrzeœcijañskich. Za paszkwilanckie teksty R. M.Groñskiego i L. Stommy, za nagonkê S. Podemskiego na ks. H. Jankowskiego etc. Bez jakiegokolwiek spo³ecznie u ytecznego zawodu, natomiast po solidnej tresurze na bazie marksizmu-leninizmu. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego r. Jeden ze wspó³pracowników Baczyñskiego, pisze o nim: Baczyñskiego pozna³em w 1984 roku, gdy rozpocz¹³ pracê w dziale ekonomicznym Polityki. Do dziennikarskich or³ów nigdy nie nale a³, a jego etat mo na potraktowaæ w kategoriach tzw. mi³osierdzia gminy (oczywiœcie ydowskiej). Jako wspó³pracownik Polityki, si³¹ rzeczy by³em skazany na adiustacjê swoich tekstów przez etatowych redaktorów tego tytu³u, lecz na szczêœcie - w rêce Baczyñskiego trafia³y one rzadko. Publikacje o tematyce ekonomicznej mojego autorstwa czyta³ przede wszystkim Zygmunt Szeliga, nie yj¹cy ju zastêpca redaktora naczelnego Polityki. Ta idylla skoñczy³a siê z chwil¹ objêcia przez Baczyñskiego funkcji kierownika dzia³u ekonomicznego. Wprawdzie moich tekstów nie mia³ odwagi odrzucaæ (by³y wystarczaj¹co kompetentne i atrakcyjne czytelniczo), lecz czêsto wykorzystywa³ ich zawartoœæ, tytu³y czy chwytliwe puenty do budowania swojej pozycji dziennikarskiej, autorytetu na warszawskich salonach. Do dzisiaj pamiêtam np. publiczne zapo yczenie (w TVP 1) zwrotu: Orkiestra nie gra- ³a do koñca, bêd¹cego tytu³em mojego reporta u o po egnalnym rejsie Stefana Batorego. Apogeum typowo chamskich metod stosowanych przez Baczyñskiego nast¹pi³o na pocz¹tku 1991 roku. Podbudowany - teraz wiem, e naiwnie - demokratyczn¹ przemian¹ PRL w RP i deklarowan¹ powszechnie wolnoœæ s³owa, przygotowa³em jako pierwszy polski dziennikarz tzw. tekst interwencyjny, ukazuj¹cy prawdziwe kulisy afery paliwowej, ocenianej podówczas na biliony (dzisiaj: setki milionów) z³otych. Kluczem do tej afery by³o rozporz¹dzenie ministra finansów z 11 stycznia 1991 roku, zwalniaj¹ce spó³ki prawa cywilnego z podatku obrotowego przy imporcie paliw, gdy tymczasem przedsiêbiorstwa pañstwowe (np. Centrala Produktów Naftowych) p³aci³y 24%, natomiast firmy zarejestrowane na osoby fizyczne - a 40%. To eldorado dla spó³ek cywilnych - kontrolowanych zadziwiaj¹co czêsto przez biznesmenów zwi¹zanych z ówczesnym Kongresem Liberalno-Demokratycznym - trwa³o a do 2 marca 1991 roku i pozwoli³o im wprowadziæ na nasz rynek bez podatku setki tysiêcy ton paliwa w cysternach kolejowych, a nawet w zbiornikowcach. Ba, te ostatnie czeka³y jakby na sygna³ do rozpoczêcia rejsu w stronê Polski. Tu nie mog³o byæ przypadku. Zw³aszcza, e tydzieñ przed wspomnianym rozporz¹dzeniem (dok³adnie 4 stycznia 1991), funkcjê premiera obj¹³ Jan K. Bielecki, jeden z liderów KL-D i czo³owy afera³ w historii RP. Oczywiœcie, premierowski w¹tek afery paliwowej zosta³ podkreœlony przeze mnie szczególnie mocno. Tekst ukaza³ siê w Polityce nr 10 (1766) z 9 marca Niestety, tylko formalnie by³ to tekst mojego autorstwa, bowiem solidnie popracowa³ nad nim red. Baczyñski. Nie doœæ, e wzbogaci³ tytu³ (Wyciek kontrolowany) o znak zapytania, to jeszcze wyci¹³ zupe³nie w¹tek J. K. Bieleckiego z kontekstu ca³ej afery. Przykro to pisaæ, lecz dziêki tak obrzezanemu materia³owi, sta³em siê mimowolnym katalizatorem dalszej, zadziwiaj¹co b³yskotliwej, kariery miernego politologa po UW. Widocznie afera³ Bielecki potrafi³ byæ wdziêczny, a funkcja premiera stwarza³a dodatkowe mo liwoœci w tym wzglêdzie. Ba, sam fakt dobrych notowañ u szefa rz¹du stanowi³ mocny argument dla ówczeœnie panuj¹cego salonu. Baczyñski jako redaktor jawnie ydokomunistycznej i wyj¹tkowo prymityw-

10 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 10 nej w swoich pro ydowskich akcjach Polityki, jakoœ mnie nie dziwi. Mo na wrêcz powiedzieæ - w³aœciwy yd na w³aœciwym miejscu. Dziwi mnie natomiast lansowanie tego indywiduum jako niekwestionowanego autorytetu, nawet w kwestii... etyki dziennikarskiej. Zw³aszcza, e tej ostatniej nie da siê oddzieliæ od etyki rozumianej uniwersalnie, bez korporacyjnych przymiotników. Tymczasem J. Baczyñski ma na swoim koncie m.in. zmajstrowanie bêkarta damie okreœlanej niegdyœ jako ta ruda z telewizji, a dzisiaj znanej - wszak w sprawach z poziomu materaca mamy pe³n¹ jawnoœæ - pod nazwiskiem Katarzyny Dowbor.... BACZYÑSKI Krzysztof-Kamil Bittner - poeta, rodzi³ siê 22 stycznia 1921 w Warszawie, zgin¹³ 4 sierpnia 1944 w Powstaniu Warszawskim. Jego ojciec ( ) legionista, krytyk i publicysta, zna³ dobrze jêzyk ydowski w mowie i piœmie. Matka poety, Stefania, (wychrzczona) dewocj¹ kry³a swoje ydowskie pochodzenie. Od 1933 uczêszcza³ do Pañstwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie w 1939 uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci. Nale a³ do pó³legalnej Organizacji M³odzie y Socjalistycznej Spartakus (od 1937 w komitecie wykonawczym organizacji, od 1938 wspó³redaktor jej pisma Strza³y ). Od 1940 publikowa³ konspiracyjne tomiki wierszy (m.in. pod pseudonimem Jan Bugaj), a tak e anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach ( Dzieñ Warszawski, Miesiêcznik Literacki ). Jako poeta wspó³pracowa³ z referatem literackim Podwydzia³u Propagandy Mobilizacyjnej Rój Biura Informacji i Propagandy AK. Od jesieni 1942 studiowa³ polonistykê na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. By³ w komitecie redakcyjnym wydawanego miêdzy grudniem 1943 a kwietniem 1944 miesiêcznika literacko-spo³ecznego Droga tworzonego przez grupê m³odzie y akademickiej. By³ cz³onkiem socjalistycznej organizacji P³omienie. Otrzymywa³ stypendia z konspiracyjnych funduszów literackich. W lecie 1943 wst¹pi³ do Harcerskich Grup Szturmowych AK. Ukoñczy³ turnus Szko³y Podchor¹ ych Rezerwy Piechoty Agricola ze stopniem starszego strzelca podchor¹ ego rezerwy piechoty. Od 1943 by³ sekcyjnym w 2 plutonie Alek 2 kompanii Rudy batalionu Zoœka, od lipca 1943 zastêpc¹ dowódcy 3 plutonu 3 kompanii batalionu Parasol. W chwili wybuchu powstania warszawskiego nie zdo³a³ dotrzeæ do swojego plutonu, walczy³ w okolicy Placu Teatralnego, tam te zgin¹³. Wydania wierszy z lat : ZA- MKNIÊTYM ECHEM (Warszawa egzemplarzy ), DWIE MI OŒCI (Warszawa egzemplarzy), MO- DLITWA (Warszawa egzemplarze), WIERSZE WYBRANE (Warszawa 1942, pseudonim: Jan Bugaj), AR- KUSZ POETYCKI NR.1 (Warszawa 1944, pseudonim: Jan Bugaj), ŒPIEW Z PO OGI (Warszawa 1944, pseudonim: podp. Piotr Smugosz) BADER Jerzy - w 1949 r. pracownik naukowy PW, po emigracji m.in. dyrektor naukowy koncernu (kablowego?) w USA. BADER Karol - ur. 1887, przedstawiciel PKN w Szwajcarii, chargge d affaires w Pradze, Turcji i Wiedniu. BAIRD Tadeusz - kompozytor, urodzony 26 lipca 1928 w Grodzisku Mazowieckim, zmar³ 2 wrzeœnia 1981 w Warszawie. W 1981 zosta³ poœmiertnie odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy. BADUSZKOWA Danuta , za³o ycielka i dyrektorka Teatru Muzycznego w Gdyni (Kisiel Dzieñ. Str. 669) BAG AJEWSKI Arkadiusz - LISTA NR 9; ur. 1962, krytyk i historyk literatury, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, redaktor naczelny kwartalnika Kresy. Prowadzi warsztaty literackie w Centrum Kultury w Lublinie. BAGROWICZ Jerzy - bra³ udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 1995) - ydzi i judaizm w katechezie Koœcio³a katolickiego (ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji katechezy w Polsce). BAGSIK Bogus³aw - Polonofob, ydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, z³odziej, okrad³ i zubo y³ Polskê na wiele (ponad 400) milionów z³otych. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamkniêciem dla nich granic kraju, obaj w³aœciciele Art-B (Bagsik i G¹siorowski) wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroni³o ich przed wys³anym za nimi miêdzynarodowym listem goñczym, poniewa Izrael zawsze odmawia deportacji w³asnych obywateli do innych krajów. Bagsik i G¹siorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesi¹t milionów dolarów. W roku 1994 Bagsik podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie nie chroni³a go jurysdykcja pañstwa Izrael, zosta³ zatrzymany i osadzony w areszcie. Po trwaj¹cej prawie dwa lata procedurze ekstradycyjnej w lutym 1996 wydano go Polsce. Tu zarzucono mu m.in. zagarniêcie ponad 400 mln z³ metod¹ oscylatora (doliczono siê 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzêdników bankowych i dzia³anie na szkodê spó³ki. Bagsik broni³ siê twierdzeniem, e oscylator wymyœlony zosta³ przez niego i nie by³ zakazany prawem. W lutym 1998 r. rozpocz¹³ siê proces, a w paÿdzierniku - po wp³aceniu 2 mln z³ kaucji - oskar onego wypuszczono na wolnoœæ. Po wyjœciu z aresztu Bagsik zosta³ prezesem Zak³adów Futrzarskich Kurów S.A. i próbowa³ podpisaæ kontrakt z armi¹ polsk¹ oraz wojskami NATO na dostawê skórzanych kurtek dla pilotów. 20 paÿdziernika 2000 r. skazano go na 9 lat wiêzienia. Obroñcy wnieœli apelacjê, ale nieskutecznie - 22 stycznia 2002 r. wyrok zosta³ potwierdzony, a w sierpniu B. Bagsik zg³osi³ siê do wiêzienia. Do odsiedzenia pozosta³o mu wówczas niespe³na 4 lata. W ksi¹ ce H. Paj¹ka mo emy przeczyta m.in.: G¹siorowski i Bagsik, trzeciorzêdni muzykanci z zawodu, a raczej bez zawodu, byli od lat ludÿmi Bezpieki, w dodatku podwójnej, tej polskiej i tej drugiej, najwa - niejszej w Europie - Mossadu izraelskiego, czego potem dowiedli, bowiem prowadzi ich agent Mossadu Meir Bar (...). Oscylator stosowany na masow¹ skalê musia³by wkrótce niechybnie zakoñczyæ bieg w wiêzieniu, gdyby nie parasol ochronny s³u b specjalnych cywilnych i wojskowych, rozpostarty nad dwoma bezkarnymi ydami. Proceder móg³ trwaæ tylko za wiedz¹, przyzwoleniem i os³on¹ wysokich specs³u b, w przeciwnym razie dwaj oszuœci znaleÿliby siê w kajdankach w bardzo krótkim czasie. Super Express z dnia r.: Don King: Bagsik oddaj pieni¹dze! Legendarny, znany na ca³ym œwiecie promotor kontra s³awny w Polsce biznesmen. Obaj z aferaln¹ przesz³oœci¹. Ich konflikt rozgrzewa bokserskie œrodowisko. Temperaturê podnosi Don King (76 l.), który oskar a Bogus³awa Bagsika (44 l.) o niep³acenie rachunków - pisze Super Express. - Twierdzi³ pan, e Bogus³aw Bagsik winny jest panu jakieœ pieni¹dze. Naprawdê? - Tak. Nie rozliczy³ siê ze mn¹ po ostatniej gali, któr¹ wspó³organizowaliœmy w katowickim Spodku 9 czerwca. - Ile konkretnie jest winny? - Sporo, ale nie bêdê podawa³ dok³adnej sumy. - Czy bêdzie pan jeszcze kiedyœ organizowa³ bokserskie gale w Polsce? - Polska to jeden ze wspanialszych krajów na œwiecie i mam nadziejê, e kiedyœ tam wrócê. Chcia³bym promowaæ Polskê w œwiecie, bo na to zas³uguje. Ale poczekajmy. Niech Bagsik najpierw odda mi pieni¹dze. Adamek czeka na kasê: Tomasz Adamek ci¹gle nie dosta³ pieniêdzy za walkê z Luisem Pined¹. Bogus³aw Bagsik, szef grupy promotorskiej 12 Rounds, mia³ przes³aæ 125 tysiêcy dolarów na konto mistrza œwiata IBO ju dawno temu - pisze Przegl¹d Sportowy z dnia 2 sierpnia 2007 BAHR Jerzy - dyplomata. W latach w randze I sekretarza pracowa³ w Ambasadzie PRL w Bukareszcie (sekretarz ds. prasowych). Do stanu wojennego by³ cz³onkiem PZPR. Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego po Siwcu (od marca 2005) przy prezydencie RP Aleksandrem Kwaœniewskim. Podobno znawca zagadnieñ Europy Wschodniej. By³ konsulem generalnym RP w Kaliningradzie, radc¹ do spraw politycznych w ambasadzie RP w Moskwie , ambasadorem RP na Ukrainie w 1996r., w Turkmenistanie, na Litwie Za rz¹dów PiS mianowany ambasadorem RP w Moskwie!!! BAIG Ernestine - austriackie Forum Kultury w Warszawie. Pomaga³a przy organizowaniu IV Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, który odby³ siê w dniach 5-10 maja 2007 roku w kinie Muranów w Warszawie. BAJCZMAN Bajrach - felczer, radny miejski (1918), w latach 30. p³aci³ ponad 100 z³ rocznej sk³adki na gminê ydowsk¹, jeden z kilkudziesiêciu najbogatszych zamo?cian - ydów, zam. Zamenhofa 1, zmar³ w 1934 r. BAJCZMAN Dawid - ur. 1902, technik dentystyczny, kierownik ko³a sportowego -Bejtar, cz³onek Zarz¹du Organizacji Sjonistycznej (1932), naczelnik Brith Trumpeldor, sjonista rewizjonista (1933). BAJCZMAN Josef - ur. 1902, elektromonter, cz³onek Zarz¹du Brith Hachajo³ im. W³. abotyñskiego (1935). BAJER Magdalena - (ur. 7 lipca 1934) Przewodnicz¹ca Rady Etyki Mediów od 1996 roku. Ukoñczy³a polonistykê na Uniwersytecie Wroc³awskim (1955). Kariera zawodowa: wydawnictwo Ossolineum Wroc³aw ( ); Polskie Radio Wroc³aw - dziennikarz ( ); w latach (z przerw¹ po stanie wojennym w latach ) Publicystyki Kulturalnej, Radio Polonia - Program dla Zagranicy P.R., Popularyzacji Wiedzy Polskie Radio Warszawa - redakcje: Oœwiatowa, Magazynów III P.R. (kierownik redakcji),, Radio Bis; autorka cykli audycji, m.in.: Rody uczone, Sprostowania, Parada dyscyplin, Laureaci, Biesiada literacka oraz reporta y literackich. Prowadzi³a sta³¹ wspó³pracê z Polskim Radiem do W latach Wydawnictwo Wiedza Powszechna Warszawa - kierownik serii wydawniczej OMEGA; w latach Pañstwowy Instytut Wydawniczy - kierownik serii wydawniczej Biblioteka Myœli Wspó³czesnej, nagrodzonej nagrod¹ tygodnika Kultura ; w latach tygodnik Polityka - z-ca kierownika dzia³u, w latach praca dziennikarska w Tygodniku Powszechnym. Wspó³pracowa³a równie z miesiêcznikami: Odra, Forum Akademickie, WiêŸ oraz dziennikiem Rzeczpospolita ; Od 1991 na emeryturze. Zagra³ g³ówn¹ rolê w skrajnie antypolskim filmie Wyrok na Franciszka K³osa (dramacie wojennym) w 2000 roku w re yserii Andrzeja Wajdy. Film opowiada historiê Franciszka K³osa, polskiego granatowego policjanta wspó³pracuj¹cego w czasie II Wojny Œwiatowej z Niemcami, tropi¹cego ydów. Jednak mimo prostoty swego rozumowania, bohater czuje rosn¹cy niepokój sumienia, który stara siê topiæ w alkoholu. Wódka jednak nie wystarcza, gdy K³os otrzymuje list od podziemnego s¹du, wydaj¹cego na niego wyrok œmierci za zdradê. Scenariusz do filmu napisali Andrzej Wajda i Zygmunt Malanowicz na podstawie powieœci Stanis³awa Rembeka. BAKA Miros³aw - (ur. 15 grudnia 1963 w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim) aktor. Absolwent PWST we Wroc³awiu. Od 1989 roku aktor Teatru Wybrze e w Gdañsku. BAKA ARZ Ma³gorzata - Koordynatorka projektów lokalnych Fundacji Ochrony Dziedzictwa ydowskiego; wspó³autorka koncepcji merytorycznej programu edukacyjnego - Przywróæmy Pamiêæ (Reklama Dni Ksi¹ ki ydowskiej, str. 1). BAKER Andrew - dyrektor ds. miêdzynarodowych Komitetu ydów Amerykañskich. Powiedzia³ dla Rzeczpospolitej : Przedstawiciele polskiego premiera zasygnalizowali nam, e wysokoœæ rekompensat bêdzie podwy szona do 20%, bo tyle otrzymali zabu anie. ydzi byli przygotowani na 15%, niespodziewana darowizna polskiego premiera mo e im tylko zaostrzyæ apetyty. BAKST Ryszard ; pianista, kompozytor, profesor PWSM i w Manchester. BAKU A Bogus³aw - LISTA NR 9; prof. dr hab., polonista, kulturoznawca. Rektor Wy eszej Szko³y Zawodowej Kadry dla Europy z Poznania. Kierownik Pracowni Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologi Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zajmuje siê problematyk¹ porównawcz¹ kultur i literatur Europy Œrodkowej oraz Wschodniej. Opublikowa³ m.in. Skrzyd³o Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraiñskiej lat XX wieku (1999). BAKU A Hanna - stworzy³a ilustracje do Sztukmistrza z Lublina 1986 (z programu spektaklu we Wroc³awiu, 1986). BAKUNOWICZ Janusz - LISTA NR 5; dziennikarz, fotograf Kuriera Porannego w Bia³ymstoku, brukowca niestroni¹cego od k³amstw i manipulacji. Cz³onek zarz¹du TOWARZY- STWA PRZYJACIÓ SKANSENU W KOLIKACH. BAKUNOWICZ Ma³gorzata - LISTA NR 5; Handel Artyku- ³ami Rolno-Spo ywczymi Bia³ystok, ul. Piastowska. BAKKE Monika - wszystkie przyjemnoœci du e i ma³e. Czas Kultury - dwumiesiêcznik, nr 1 (112), 2003 r. BALAWEJDER Edward - dyrektor Muzeum na Majdanku. Niedawno podano najnowsze wyniki badañ co do liczby ofiar Majdanka. Do tej pory przyjmowano, e od paÿdziernika 1941 roku do lipca 1944 roku zginê³o osób. Obecne szacunki mówi¹ o Badania jeszcze trwaj¹. Podobnie by³o z KL Auschwitz, gdzie mówiono o 4 milionach ofiar, a obecnie jest mowa o 1 milionie. Ustawowo przyjêto, e Holokaust to 6 milionów ofiar. Za kwestionowanie tej liczby grozi w wielu pañstwach wiêzienie. By wszystko jednak siê zgadza³o, pomniejsza siê liczbê ofiar z innych narodowoœci w tym i z polskiej. BALCER Jacek - by³ rzecznikiem prasowym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta ( ). Rzecznik prasowy BPH PBK ( ). Dyrektor Biura Marketingu Banku BPH PBK ( ). BALCEROWICZ Leszek-Aaron Buchholtz - profesor SG- PiS, by³y wicepremier i minister finansów, prezes NBP, realizator terapii szokowej w gospodarce polskiej, cz³onek PZPR od 1969, mason, globalista, agent Sachsa i Sorrosa, g³ówny rabin ydolichwy w Polsce. BALCERZAK Aneta - specjalista eurokoordynator w Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy oliborz m. st. Warszawy. BALCERZAK Zuzia - Komitet Regionalny Polskiej Unii Studentów ydowskich. BALCERZAN Edward - (13 paÿdziernika 1937 Wo³czañsk ko³o Charkowa) poeta, prozaik, krytyk literacki. Ukoñczy³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1968 r. uzyska³ stopieñ doktora za rozprawê o twórczoœci Brunona Jasieñskiego. W 1972 r. habilitowa³ siê, w 1990 zdoby³ tytu³ profesora zwyczajnego. Debiutowa³ na ³amach ycia i Kultury - dodatku literackiego G³osu Szczeciñskiego jako poeta. W latach by³ redaktorem naczelnym czasopisma Teksty, w latach Tekstów Drugich. Podpisa³ siê pod listem broni¹cym k³amcy Kieresa. BAL-CHAIM Henryk - od 1945 w PPR. W pierwszej po³owie 1946 r. przewodnicz¹cy Wojewódzkiego Komitetu ydowskiego w Warszawie. Cz³onek Rady Naczelnej ORT. W latach szeœædziesi¹tych pracownik personalny Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Kolporta u Ruch. BALICKA-KOZ OWSKA H. - autorka ksi¹ ki Mur mia³ dwie strony. BALISZEWSKI Dariusz - polonofob, hañbi¹cy dobre imiê Polski i polskich patriotów. BALOGH Thomas - Profesor, przewodniczy³ wa nemu dla obronnoœci Anglii Mineral Development Committee ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BALZAM Natan , fizjolog, biolog. BA Chaim Josef - ur. 1907, s. Abrama, malarz, sekretarz Komitetu Dzielnicowego KPP (1934). BA ABAN Joanna - ydowski Oœrodek Brama grodzka w Lublinie. BA ABAN Majer , historyk, profesor tytularny UW. Majer Ba³aban (ur w Lwowie, zm lub 1943 w Warszawie) - historyk orientalista, najwybitniejszy badacz dziejów ydów w Polsce, rabin, wspó³redaktor Nowego ycia, pedagog. BA ATA Marek - rzeszowianin, wokalista jazzowy. Jest tak e kompozytorem i grafikiem. Lubi improwizowaæ scatem, tworzy instrumentalne brzmienia od tenora do falsetowego sopranu. Oprócz swoich kompozycji wykonuje transkrypcje utworów F. Chopina, K. Komedy, W. M³ynarskiego, A. Waligórskiego, Z. Koniecznego, A. Osieckiej. Wzi¹³ udzia³ w koncercie Psalmy Dawida zorganizowanym w Zamoœciu z okazji ods³oniêcia pomnika króla ydowskiego Dawida (Psalmisty) w dniu 19 maja 2007 roku. Pomimo protestów takich organizacji jak: Stowarzyszenie Mieszkañców Spó³dzielni Mieszkaniowych Wspólna Sprawa oraz Obywatelskiego Stowarzyszenia Uw³aszczeniowego w Zamoœciu, jak te innych mieszkañców, prezydent Zamoœcia Marcin Zamoyski pomnik ods³oni³. BA KA Miros³aw - LISTA NR 8; ur. w 1958 roku w Warszawie; artysta rzeÿbiarz. W latach studiowa³ na Wydziale RzeŸby Warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych. Dyplom w pracowni prof. Jana Kucza uzyska³ w 1985 roku. W 1986 roku razem z Miros³awem Filonikiem i Markiem Kijewskiem utworzy³ grupê artystyczn¹ ŒWIADOMOŒÆ NEUE BIERIEMIENNOST (wystawia³ w ramach aktywnoœci grupy do 1989 roku). W 1995 roku otrzyma³ Paszport Polityki, nagrodê za oryginaln¹ twórczoœæ plastyczn¹. Jest autorem pomnika ofiar katastrofy promu Estonia zrealizowanego w 1998 roku w Sztokholmie. Mieszka i pracuje w Otwocku. BA TROCZYK Piotr - dziennikarz, poeta, konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy, kpiarz. BA UCKI Micha³ komediopisarz i prozaik. BANACHOWSKA-JAŒKIEWICZ Katarzyna - autorka ksi¹ - ki Niepamiêæ. ydowskie Stowarzyszenie Czulent, ul. Dietla 64/ Kraków. Niepamiêæ jest ksi¹ k¹ o pamiêci, o niemo noœci pamiêtania dok³adnie, o skutkach z tego wynikaj¹cych, o podejmowaniu decyzji opartych na niedostatecznej informacji i u³omnej pamiêci. Jest to historia m³odej ydówki, która prze y³a wojnê w ukryciu, nastêpnie wyjecha³a z Polski. Wraca zaciekawiona fragmentem listu, który dotar³ do niej z jej rodzinnego miasteczka w górach. Po powrocie cofa siê pamiêci¹ do swojego dzieciñstwa, czasów dojrzewania i wojny, próbuj¹c zrozumieæ wydarzenia, jakie jej dotyczy³y, a zw³aszcza rolê, jak¹ w nich odegra³ jej ukochany ojciec. Jest to jednoczeœnie próba zrozumienia, jaki jest jej w³asny stosunek do Boga, a tak e Boga do niej. Wszystko to zanurzone jest w miejscowym krajobrazie i obyczaju i dotyka problemów wynikaj¹cych ze zderzenia polsko-katolickiej i polsko- ydowskiej rzeczywistoœci. Wydawnictwo: WAM. BANASZAK Hanna - piosenkarka. 30-lecie pracy obchodzi³a podczas Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w odzi w 2004 r. ( Expres Ilustrowany nr r.) BANASZAK Magdalena - mgr Centrum Kultury Zamek. Zak³ad Technologii Kszta³cenia UAM w Poznaniu. Prelegent X Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Koœciele katolickim 2007 r. BANASIAK Anna - Uniwersytet Warszawski. Zaliczy³a I I OGÓLNOPOLSK KONFERENCJÊ JUDAISTYCZN M O- DYCH NAUKOWCÓW Warszawa, maja Referatem Teodycea na rozdro u - strategie przedstawienia zag³ady w teologii po Holokauœcie. BANASZEK Konrad - dr hab. Pracownik naukowy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. BANATO - bankier, finansowa³ stowarzyszenie masoñskie Okr¹g³y Stó³, za³o one przez Rhodesa ( Grabarze polskiej nadziei, str. 104). BANDER Jerzy - urodzi³ siê w sierpniu 1942 r. w wiêzieniu Gestapo w Samborze k. Lwowa w czasie pierwszej du ej akcji, w której wywieziono do Be³ ca i zamordowano ok. 4 tys. ydów, a 600 (w tym jego matkê) przewieziono do obozu Janowska we Lwowie. Z najbli szej rodziny prze y³ tylko ojciec, ukrywaj¹cy siê na terenie Sambora i Lwowa, gdzie z³apany uciek³ z ciê arówki wioz¹cej go wraz z innymi ydami na rozstrzelanie. Jerzy wyniesiony z wiêzienia przebywa³ w getcie w Samborze do czerwca 1943 r., a potem znajoma ojca, Polka Maria Wachu³ka ukry³a go w sierociñcu. Niedo- ywiony i chory prze y³ do sierpnia 1944 r. i w kwietniu 1945 r. wraz z ojcem by³ repatriowany do Polski. W 1965 r. ukoñczy³ studia wy sze na Wydziale Elektrycznym i Automatyki Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach. Do 1999 r. pracowa³ w katowickim biurze projektów Hutmaszprojekt-Hapeko jako kierownik pracowni, a nastêpnie g³ówny specjalista. By³ cz³onkiem Solidarnoœci. Od 1989 r. dzia³a³ w organizacjach ydowskich: Stowarzyszeniu Dzieci Holocaustu i Stowarzyszeniu ydów Kombatantów. Cz³onek Gminy Wyznaniowej ydowskiej w Warszawie. W 2003 r. ukoñczy³ studium podyplomowe Nazizm - Totalitaryzm - Holocaust, organizowane przez Akademiê Pedagogiczn¹ w Krakowie na terenie by³ego obozu zag³ady Auschwitz-Birkenau. Od wrzeœnia 2006 r. przebywa na sta³e w Izraelu. Autor wierszy i opowiadañ o tematyce ydowskiej oraz eseju pt. Biedny yd patrzy na Auschwitz-Birkenau. BANDURSKA Beata - LISTA NR 8; aktorka m.in. Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. Gra³a m.in. w Helmuciku Ingmara Villqista, re yserii Paw³a ysaka. BANDURSKI Wojciech Pawe³ - dr hab. in., elektrotechnik. Pracownik naukowy Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji PP i Instytutu Politechniczny PWSZ w Pile. BANET - Fornal Zofia - dziecko Holokaustu: Œpiewaj¹c w ró nych jêzykach zwykli ludzie nie tylko deklaruj¹ swoje w³asne otwarcie na œwiat i na drugiego cz³owieka, ale te u innych zwalczaj¹ ksenofobiê i rasizm. Bez zbêdnego nadêcia, bez kadzenia i indoktrynacji, tak po prostu, autentycznie œwiadcz¹ o potrzebie pokoju i mi³oœci. Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom. BANK Marcin - LISTA NR 5; Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, jest koordynatorem programu Lokalne Badania Czytelnictwa. Sygnatariusz Forum ydzi - Chrzeœcijanie - Muzu³manie (?). BANOT Aleksandra Ewa - LISTA NR 10; mgr, polonistka, psycholo ka, cz³onkini Stowarzyszenia Œl¹skie Centrum Równych Szans. Wyk³adowczyni Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. BANULEWICZ Aleksander - (ur. 9 stycznia zm. 23 grudnia 1995 w Warszawie) podpu³kownik LWP, wicedyrektor Wydzia³u Personalnego MBP w latach Cz³onek KPZB, PPR, PZPR. BANYŒ Jaros³aw - LISTA NR 13; z oddzia³u œl¹skiego Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko - Izraelskiej, szef fundacji polsko- ydowskiej Or Chaim (Œwiat³o ycia) w Katowicach. BAÑKOWICZ Ryszard - LISTA NR 5; dziennikarz, felietonista Rzeczpospolitej, pisarz (pseud. Knab Jack), odznaczony Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (7 lutego 2000 r.) za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Sygnatariusz Forum ydzi - Chrzeœcijanie - Muzu³manie (www.tolerancja.pl). BAÑKOWSKA Anna -LISTA NR 4; Centrum im. Anielewicza. Studenckie Ko³o Naukowe. Sekcja Historii i Kultury ydów. T³umaczka m.in. MY MAMY KOTA NA PUNKCIE KO- TA, co te pasuje do jej stetrycza³ej psychuszki. BAR Meir - agent Mossadu, prowadzi m.in. Bagsika i G¹siorowskiego. BARAK Ehud - by³y premier Izraela, odwiedzaj¹c USA zaj¹³ nadspodziewanie nieugiête stanowisko w sprawie Jerozolimy, która ma pozostaæ jednolit¹ administracyjnie zdobycz¹ i stolic¹ Izraela po wszystkie czasy. Partnerk¹ rozmów Baraka by³a ydówka Madeleine Albright, by³a sekretarz stanu USA, gwarantuj¹ca mu ca³kowite poparcie. BARAN Marcin - LISTA NR 5; ur. 16 listopada 1963, literat, dziennikarz radiowy i telewizyjny, absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wyjazdy zagraniczne o charakterze zawodowym. Wa niejsze osi¹gniêcia: tomy poetyckie - Pomieszanie (1990), Zabiegi mi³osne (1996, tom nominowany do Nagrody Nike w 1997 roku). W latach by³ zwi¹zany z tygodnikiem Przekrój, póÿniej pracowa³ w krakowskim Instytucie Ksi¹ ki. Obecnie zajmuje siê literatur¹ w TVP Kultura. BARAN Rados³aw - prezydent Bêdzina (2007r.) zagorza³y propagator kultury ydowskiej za pieni¹dze mieszkañców miasta. Cyklicznie patronuje niezliczonym ydowskim imprezom. W ramach V Dni Kultury ydowskiej bêdzie IV Regionalna Konferencja Programu CEO Œlady Przesz³oœci. Uczestniczyæ w niej bêdzie, 28 wrzeœnia 2007r. o godz w Pa³acu Mieroszewskich, reprezentacja m³odzie y z ca³ej Polski. Organizatorami V Dni s¹: Urz¹d Miejski w Bêdzinie, ambasada pañstwa Izrael, Starostwo Powiatowe w Bêdzinie, Gmina Wyznaniowa ydowska, Œl¹sko - Jurajskie Stowarzyszenie Polski Dom Europejski, Centrum Kultury ydowskiej z siedzib¹ w Bêdzinie, Klub Absolwenta przy MZS nr 1. Patronat medialny obj¹³ Dziennik Zachodni. ród³o: UM Bêdzin. Tylu organizatorów za to jeden p³atnik tej tandety...mieszkañcy!!! Prowadz¹cym i g³ównym organizatorem VI Dni Kultury ydowskiej w 2006 r. by³ - Adam Szyd³owski szef Centrum Kultury ydowskiej, JONA w Bêdzinie. I uwaga bliski krewniak Lecha i Jaros³awa Kaczyñskich, o czym w obszernym artykule pisze Zbigniew Nowak w aktualnym numerze (IX-X 2007r.) dostêpnego w kioskach Miesiêcznika SUPER DETEKTYW, redagowanym Leszka Bubla. BARAN Zbigniew - mgr, doktorant prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej z Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagielloñskiego. Cz³onek Polskiego Towarzystwa Studiów ydowskich, Kraków. Bra³ udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 2007) -odczyt pt. Rudolf Maria Holzapfel - w krêgu judaizmu i kultury uniwersalnej. BARAN Zeev - Konsul Honorowy RP w Jerozolimie. BARANEK Zygmunt - (ur. w 1941r.) artysta plastyk. BARANIAK Dawid - WORLD OF MISS POLAND. Globmiss, juror KONKURSU MISS POLONIA 2007r. BARANIEWSKA Dagmara - LISTA NR 10; psycholo ka, terapeutka, specjalizuj¹cej siê w pomocy maltretowanym kobietom. Ekspertka Rady Europy i Komisji Europejskiej w dziedzinie przemocy wobec kobiet. Dzia³a w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. BARANIEWSKI Waldemar - dr hab., historyk, prof. UW, Instytut Historii Sztuki UW. Autor Miêdzy opresj¹ a obojêtnoœci¹. Architektura w polsko-rosyjskich relacjach w XX wieku. BARANOWSKI Jerzy - pismak; do spó³y z Libickim Marcinem i Rottermund Andrzejejem napisa³ Zakon Maltañski w Polsce. BARAÑCZAK Stanis³aw - polonofob. Poeta i krytyk, jeden z ulubionych idolów michnikowców; mieszka w USA. Urodzi³ siê w 1946 w Poznaniu, poeta, t³umacz, krytyk literacki, eseista, literaturoznawca, redaktor i wyk³adowca. Ukoñczy³ studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie podj¹³ pracê naukowo-dydaktyczn¹ i doktoryzowa³ siê. Jako poeta i krytyk debiutowa³ w W latach pracowa³ w redakcji poznañskiego miesiêcznika Nurt. Po wydarzeniach czerwca 1976 by³ wspó³za³o- ycielem Komitetu Obrony Robotników oraz podziemnego kwartalnika Zapis. Od 1981 wyk³ada w USA literaturê polsk¹ na Harwardzie i jest redaktorem naczelnym The Polish Review. W 1983 by³ wspó³za³o ycielem paryskich Zeszytów Literackich. DE BARBARO Bogdan - LISTA NR 15 (ur. 1949r.); dr hab. med. Psychiatra, psychoterapeuta. Jest kierownikiem Zak³adu Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Wyda³: Mo esz pomóc (1992, wraz z Krystyn¹ Ostoj¹-Zawadzk¹), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (red. 1994), Pacjent w swojej rodzinie (1997). LEKARZE I KORUPCJA Agnieszka Sabor, Bogdan de Barbaro, Janina Ochojska, Ks. Stanis³aw Musia³ SJ. DE BARBARO Maria - LISTA NR 15; psycholog, Kraków. Medyczne Centrum Kszta³cenia Podyplomowego. Maria mieszka w internacie technikum budowlanego w Zakopanem, Krupówki 13, na poddaszu. Jest pocz¹tek lat 80. W tym starym budynku mieszkali niegdyœ ksiê a emeryci, na œcianie w ka dym pokoju dr y p³omyk wiecznej lampki. Nieœlubne dziecko, rocznik na razie tyle wie o sobie Maria. Zajrza³a w podstawówce do dziennika szkolnego i przeczyta³a imiê ojca. To nie ojciec, tylko ojczym, cedzi mama (unika mê czyzn), kiedy Maria ma ju 20 lat. Bêdzie dobiegaæ trzydziestki, gdy pozna zarys swojej historii i nazwisko ojca (Fragment artyku³ z Du ego Formatu - dodatku do Gazety Wyborczej ). BARBUR Eli - sta³y korespondent RMF FM na Bliskim Wschodzie. Opublikowa³ powieœci Grupy na wolnym powietrzu, Strefa Ejlat, tom opowiadañ Ten za nim, Wzgórza krzyku, W³aœnie Izrael - wywiad-rzeka o Izraelu. W odpowiedzi na ataki izraelskiego pisarza Eli Barbura felietonista programu I Polskiego Radia Stanis³aw Michalkiewicz nazwa³ go w rozmowie z W ydowskim ³obuzem. Barbur zapowiada, e pozwie go do s¹du - pisze ycie Warszawy. Barbur to znany korespondent RMF FM i innych mediów, ostatnio w swoim blogu internetowym podzieli³ siê refleksjami z wizyty prezydenta Kaczyñskiego w Izraelu. Jeden fragment poœwiêci³ towarzysz¹cym Lechowi Kaczyñskiemu dziennikarzom: - Wœród ludzi mediów mo na po raz pierwszy - przy tego rodzaju wizytach - namierzyæ nieco nerwowego faceta w sutannie i koloratce (Radyjko Maryja), któremu towarzyszy apatyczna blondyna z aparatem. Jak tak dalej pójdzie, zawita tu te pocieszny palant od Judejczyków!. W koñcówce cytowanego fragmentu chodzi o Stanis³awa Michalkiewicza, znanego felietonistê Radia Maryja i pism prawicowych, a ostatnio tak e Polskiego Radia, czêsto oskar anego o antysemick¹ fobiê. W dalszej czêœci swojego bloga Barbur nazywa Michalkiewicza równie antysemickim palantem, oblechem, nasrallahem, trzeciorzêdnym redaktorkiem od niszowych szmat³awców i debilnych wstêpów do antysemickich publikacji polonijnych. Korespondent wyra a jednak nadziejê, e Michalkiewicz w publicznym radiu z pewnoœci¹ stuli pysk. Barbur zapowiedzia³ w rozmowie z W, e wytoczy proces Michalkiewiczowi. BARCINKOWSKI Miros³aw, ps. COCKNEY - lat ok ; zam. na squatach w Warszawie i za granic¹; groÿny w starciu bezpoœrednim; czêsto dzia³a pod wp³ywem amfetaminy lub innych narkotyków, atakuje zawsze ze sprzêtem typu kosa czy nó do tapet; prawie 2 lata spêdzi³ w wiêzieniu za zabójstwo m³odego skinheada, w s¹dzie wy szej instancji uniewinniony i wypuszczony, prawdopodobnie najgroÿniejszy lewak na Mazowszu. BARCIŒ Artur - (ur. 12 sierpnia 1956 w Kokawie k. Czêstochowy) aktor. W 1979 ukoñczy³ wydzia³ aktorski ³ódzkiej PWSFTviT. BARCZAK Rados³aw - lat ok , do 2002 zam. dzielnica Bielany, obecnie squaty w Warszawie, Niemczech i Holandii; fanatyczny lewak-antynazista, donosi na policjê. BARDACH Juliusz , profesor UW, PAN. Popularyzator myœli naukowej. BARDINI Aleksander - urodzi³ siê 17 listopada 1913 roku w odzi. Zmar³ 30 lipca 1995 roku w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, re yser i pedagog. Profesor Pañstwowej Wy szej Szko³y Teatralnej w Warszawie. Pochowany jest na warszawskich Starych Pow¹zkach. W m³odoœci Bardini by³ skrzypkiem w ydowskim Stowarzyszeniu Muzycznym Hazomir. Potem zwi¹za³ siê z teatrem. W latach studiowa³ aktorstwo w Pañstwowym Instytucie Teatralnym w Warszawie, a nastêpnie re yseriê ( ). Jego nauczycielami byli Leon Schiller i Aleksander Zelwerowicz. BARENBAUM Michael - autorytet ydowskiej diaspory, profesor na Uniwersytecie Judaizmu, historyk, znawca tematyki holokaustu. Powiedzia³, e Polska jest najlepszym przyjacielem Izraela. BARGIE Janusz - polonofob, komunista, cz³onek ZSMP, PZPR, SLD. BAR-ON Uri - Re yser, autor filmu 52/50. Film by³ pokazany na IV Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym, który odby³ siê w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Urodzi³ siê w Stanach Zjednoczonych w 1975 roku. Dorós³, mieszka i tworzy w Tel-Awiwie; tam te studiowa³ literaturê i zarz¹dzanie. Ukoñczy³ równie Wydzia³ Kina i Telewizji na tym uniwersytecie. Od 2002 roku pracuje w telewizji izraelskiej i przemyœle filmowym w charakterze re ysera i scenarzysty (Folder IV Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 20). BARSKI Dariusz (ur. 1968) - prawnik, prokurator, zastêpca Prokuratora Generalnego RP od 26 lutego 2007, p.o. Prokuratora Krajowego od 14 czerwca Od 19 lipca 2007 roku Prokurator Krajowy. Prokurator krajowy jest zwierzchnikiem wszystkich prokuratur powszechnych. Formalnie pozostaje on tak e jednym z kilku zastêpców prokuratora generalnego (odpowiada m.in. za wydzia³y przestêpczoœci zorganizowanej). Absolwent prawa na Uniwersytecie ódzkim. Pracowa³ w wielu wydzia³ach Prokuratury Okrêgowej i Prokuratury Apelacyjnej w odzi. Barski by³ g³ównym oskar ycielem w wielu g³oœnych procesach, m.in. by³ego prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Waldemara Matusewicza. Jako szef Prokuratury Apelacyjnej w odzi odpowiedzialny by³ za œledztwo w sprawie seksafery w Samoobronie i skierowanie do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu pos³owi Stanis³awowi y wiñskiemu. W nagrodê dosta³ wiêc awans. BARSKI Filip-Badner - sêdzia stalinowski, morderca w todze. Pp³k Informacji LWP.

11 11 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT BARSKI Józef-Gitler - od 1922 zajmowa³ kierownicze stanowiska w Joincie i Centosie, od 1923 w KPP. W getcie warszawskim dzia³acz PPR i Centosu ( ) w Bergen-Belsen, ( ) sekretarz generalny Jointu w Polsce, ( ) dyrektor naczelny PKO, w 1953r. Aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Po uwolnieniu dyrektor zak³adów przemys³owych im. 22 lipca. Wieloletni cz³onek Rady Naukowej ydowskiego Instytutu Historycznego. BARTELSKI Andrzej S. - LISTA NR 5; socjolog. BARTKOWIAK Piotr - mgr, bra³ udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 2007), gdzie wyg³osi³ odczyt pt. ydowskie fundacje w Grodzisku Wielkopolskim na przyk³adzie fundacji rodziny Mosse. BARTKOWSKI-LEEBE - polonofob, zbrodniarz, zwyrodnia- ³y kat UB. BARTMAN Maksymilian - kolaborant sowiecki ( ), odznaczony przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polskim (ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ). BARTNIK Renata - kurator wystaw. Starszy kustosz, historyk sztuki, zatrudniona w Muzeum Lubelskim od 1982 roku. Jest autork¹ wielu scenariuszy wystaw muzealnych m.in. ekspozycji poœwiêconych Bruno Schulzowi - Mityzacja rzeczywistoœci. BARTOSIEWICZ Hanna - redaktor Gazety Wyborczej, dzia³u Dziecko i Kobieta. BARTOSZ Adam - etnograf, absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego, Dyrektor Muzeum Okrêgowego w Tarnowie. Autor wielu publikacji, poœwiêconych tematyce ydowskiej w Tarnowie i w Ma³opolsce, jak równie o tematyce romskiej. Jest Prezesem Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury ydowskiej w Tarnowie, cz³onek Rady Fundacji Judaica - Centrum Kultury ydowskiej. BARTOSZEWICZ Hanna - LISTA NR 2; re yser. BARTOSZEWSKA Zofia - LISTA NR 2; wydawca, redaktorka. Kronikarz chóru Sonus Ens wybory zarz¹du. Funkcje objêli: Prezes - Zofia Bartoszewska. ona W³adys³awa Bartoszewskiego. BARTOSZEWSKI W³adys³aw - LISTA NR 7 i 15; urodzony w 1922 w Warszawie. Powszechnie nazywany profesorem, chocia nie ma nawet tytu³u magistra, zaœ w oficjalnych Ÿród³ach podaje tylko, e studiowa³ na Uniwersytecie Warszawskim. Tytu³ profesora zosta³ mu nadany przez rz¹d Bawarii w 1983 roku. W latach by³ wiêÿniem obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu, sk¹d - o dziwo - wyszed³ na wolnoœæ w œrodku wojny (!). Ten wstdliwy a nawet haniebny rozdzia³ jego ycia jest zawsze skrzêtnie pomijany. Dlaczego?! Otórz Bartoszewski mia³ siostrê, która w czasie okupacji wysz³a za m¹ za niemieckiego oficera lotnictwa i ten u ywaj¹c swoich wp³ywów wyciagna³ go z obozu!!! BARTYZEL Jacek - prof. urodzony 16 I 1956 w odzi. Dzia³a³ w Klubie Inteligencji Katolickiej (katolewica) w odzi. W 1979 r. wspó³zak³ada³ Ruch M³odej Polski, kierowany przez Aleksandra Halla. By³ wspó³autorem jego deklaracji ideowej, redaktorem pisma Bratniak. Wspó³pracowa³ równie z innymi pismami II obiegu: Opinia i Droga. W latach by³ cz³onkiem redakcji Polityki Polskiej. Dwukrotnie usuwano go z pracy na Uniwersytecie ódzkim, z powodów politycznych. Internowany od 13 grudnia 1981 r. do 30 listopada 1982 r. w Sieradzu, owiczu i Kwidzynie. Wspó³pracownik Komitetu Obrony Robotników i cz³onek Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela. W 1989 r. by³ cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wa³êsie. Jest autorem kilkunastu ksi¹ ek i kilkuset artyku³ów naukowych i publicystycznych. Jest honorowym cz³onkiem i przewodnicz¹cym Stra y Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Publikuje w kwartalniku Pro Fide Rege et Lege. W Rzeczpospolitej z 29 marca prof. Jacek Bartyzel jednoznacznie zaznaczy³, e twierdzeniom o rzekomym odzyskaniu MSZ przeczy m.in. taki fakt jak opublikowanie przez MSZ broszury na temat stosunków polsko- ydowskich, powielaj¹cej tezy makabrycznego baœniopisarstwa J.T. Grossa (...). Dot¹d pomimo licznych protestów, w tym grupy senatorów, MSZ nie zdoby³o siê na ukaranie g³ównych sprawców wydania tej antypolskiej broszury, w tym przede wszystkim by³ego wiceministra RP, a obecnie pe³nomocnika ministra MSZ ds. stosunków z diaspor¹ ydowsk¹ Macieja Koz³owskiego. BARUCH Bernard Mannes - doradca prezydenta Roosevelta. Pomimo posiadanych mo liwoœci oddzia³ywania na prezydenta, opinie publiczn¹, administracjê w Waszyngtonie - jak pisze Wyman - Stroni³ od spraw ratowania ofiar nazizmu (David Wyman Pozostawieni swemu losowi. Ameryka wobec Holocaustu , Warszawa 1994). Finansista, przewodniczy³ Rubber Survey Committee oraz by³ doradc¹ szefa mobilizacji wojennej ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BARWIÑSKI Jan - (Józef Strzelczyk) Dowódca Brygady Miêdzynarodowej podczas wojny domowej w Hiszpanii. BASIEL Jaros³aw - od r. zastêpca Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Lambda Warszawa. BASIUK Tomasz - LISTA NR 6; dr, jest adiunktem w Oœrodku Studiów Amerykañskich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajêcia z literatury amerykañskiej. W 1997 roku obroni³ pracê doktorsk¹ o twórczoœci Gaddisa na Wydziale Neofilologii UW. Wspó³autor m.in. Parametrów po ¹dania: kultura odmieñców wobec homofobii (wyd. Universitas, Kraków 2006). BASIURA Ewa - autorka ksi¹ ki ydzi polscy w legendzie i opowieœci, Kraków BATKO-TO UÆ Katarzyna - LISTA NR 10; ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa. Prezes Programu Przeciw Korupcji, Lokalne grupy obywatelskie. BASZKIEWICZ Jan Micha³ - (ur. 3 stycznia 1930), komunistyczny kolaborant, prawnik, historyk, politolog. W 1951 ukoñczy³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1955 uzyska³ stopieñ doktora nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego (prorektor w latach ), Uniwersytetu Œl¹skiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1973 jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych UW na stanowisku profesora zwyczajnego. Cz³onek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk: cz³onek krajowy rzeczywisty Wydzia³u I - Nauk Spo³ecznych, cz³onek Komitetu Nauk Politycznych PAN i Komitetu Nauk Prawnych PAN. Cz³onek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od wielu lat zasiada w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów Naukowych (Sekcja I - Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych). Podczas obrad Okr¹g³ego Sto³u reprezentowa³ tzw. stronê komunistyczn¹ w Zespole ds. reform politycznych. Wspólnie z prof. Stefanem Mellerem by³ konsultantem historycznym filmu Danton w re yserii Andrzeja Wajdy (1982). Aktualnie w 2007 r. widnieje jako cz³onek redakcji i Rady Programowej dwumiesiêcznika Polski Przegl¹d Dyplomatyczny, wydawanego przez Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych i finansowanego przez MSZ, czyli przez nas z naszych podatków. Ponadto ow¹ Radê uzupe³niaj¹ jeszcze inne koszerne, g³ównie ydo-lewackie, autorytety, o których przesz³osci wiele mo na dowiedzieæ siê z tego alfabetu. Jerzy W. Borejsza, Krzysztof Bobiñski, W³odzimierz Borodziej, S³awomir Dêbski- redaktor naczelny, Adam Eberhardt, Jacek Foks, Mateusz Gniazdowski, Edward Hali ak, Jerzy K³oczowski, Jerzy KoŸmiñski, ukasz Kulesa, Jan Ku³akowski, Roman KuŸniar, Piotr ossowski, Andrzej Olechowski, Marek Pietraœ, Adam Daniel Rotfeld, Eugeniusz Smolar, Rafa³ Tarnogórski - sekretarz redakcji, Mieczys³aw Tomala, prof. Jerzy Tomaszewski, Rafa³ Wiœniewski, Ernest Wyciszkiewicz, Pawe³ Zalewski, Aleksandra Zieleniec. BATOR Joanna - LISTA NR 6 i 10; absolwentka wroc³awskiego kulturoznawstwa i Szko³y Nauk Spo³ecznych, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nale y do grupy osób m³odego pokolenia, które zaczê³y feministyczn¹ debatê w Polsce. Prowadzi³a seminaria poœwiêcone tej problematyce na Uniwersytecie Warszawskim w latach W ramach wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych opublikowa³a dwie prace Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej (1998) oraz Wizerunek kobiety w polskiej debacie publicznej (1999). Dodatkowo wyda³a Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza, (2001) i powieœæ Kobieta (2002). Jest tak e autork¹ przek³adów oraz kilkudziesiêciu artyku³ów naukowych i publicystycznych z zakresu filozofii feministycznej i gender studies, które ukazywa³y siê m.in. w Spo³eczeñstwie Otwartym, Odrze, Czasie Kultury, Gazecie Wyborczej. Stypendystka programu Tempus, Fundacji Koœciuszkowskiej i rz¹du japoñskiego. Obecne jej zainteresowania bli sze s¹ literaturze ni filozofii, a autorka podró uje po œwiecie zbieraj¹c materia³y do kolejnej ksi¹ ki. BAUC Jaros³aw - polonofob, ur. w odzi, absolwent Wydzia³u Ekonomiczno-Socjalnego Uniwersytetu ódzkiego - rocznik Absolwent University of Windsor w Ontario w Kanadzie. W 1990 r. ukoñczy³ kursy z zakresu makroekonomii, mikroekonomii i finansów w London School of Economics i w 1991 r. w University of Vienna. W 1995 r. konsultant Banku Centralnego Estonii. W 1996 r., na zlecenie USAID, by³ doradc¹ ministra finansów Mongolii, gdzie zaprojektowa³ reformê systemu podatkowego. Wspó³pracowa³ z Centrum Badañ i Promocji Biznesu Ecorno w zakresie restrukturyzacji finansowej i maj¹tkowej podmiotów gospodarczych ( ). By³ doradc¹ ministra finansów Rumunii ( ), przewodnicz¹cym Rady Banku PKO BP ( ), sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów ( ), ministrem finansów w rz¹dzie Jerzego Buzka ( ). Sta³y wspó³pracownik Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych ( ). BAUER Andrzej - wiolonczelista, urodzony 25 paÿdziernika 1962 w odzi. Studiowa³ w Akademii Muzycznej w odzi w odzi u Kazimierza Michalika (dyplom z wyró nieniem w 1984). W latach , jako stypendysta rz¹du austriackiego kszta³ci³ siê u André Navarry w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. W latach , dziêki stypendium Witolda Lutos³awskiego, kontynuowa³ studia u Williama Pleetha w Londynie. Bra³ udzia³ w licznych kursach mistrzowskich. Jest laureatem konkursów muzycznych. BAUER Peter - yd brytyjski. PóŸniejszy doradca Margaret Thatcher, ekonomista Peter Bauer, by³ wa n¹ figur¹ w s³u bie pods³uchu i propagandy na obszarze wroga ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BAUM Herbert - Gruppe Herbert Baum, sk³adaj¹ca siê z kilkunastu ydów berliñskich, 18 maja 1942 r. dokona³a zamachu bombowego na otwart¹ przez Goebbelsa w stolicy Rzeszy wielk¹ wystawê antysowieck¹. ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 17). BAUM Marzena - ydowski Oœrodek Brama grodzka w Lublinie. BAUMAC Mieczys³aw - by³ zastêpc¹ szefa WUBP w odzi. BAUMAN Adam - aktor. BAUMAN Krzysztof - aktor. BAUMAN Zygmunt - urodzi³ siê w polonofob, stalinowiec, komunista, ideolog stalinizmu, zbrodniarz PZPR. Zrobi³ b³yskawiczn¹ karierê. Zaczyna³ jako inspektor milicji w Moskwie podczas II wojny œwiatowej. W Polsce zaczyna jako oficer Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Awansuje tam na majora. Zostaje szefem Wydzia³u Polityczno- Wychowawczego. Osobiœcie wzi¹³ udzia³ w 20-dniowej ob³awie na o³nierzy podziemia. Za to zostaje odznaczony Krzy em Walecznych. Z KBW zostaje zwolniony w 1953 roku i przechodzi do nauki! W ten sposób by³y politruk zostaje wybitnym profesorem socjologii. Felietonista ydowskiego pisma Midrasz. Jako socjolog, wspólnie z innym socjologiem Jerzym Wiatrem, jest wspó³autorem pracy Obiektywny charakter praw przyrody i spo³eczeñstwa w œwietle pracy J.W. Stalina - Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR, Warszawa, 1953 r. Praca Stalina zosta³a uznana za potê n¹ dÿwigniê rozwoju wszystkich nauk, które z bezcennej skarbnicy stalinowskiej filozofii czerpi¹ i czerpaæ bêd¹. Specjalista od stalinizacji polskiej nauki. Profesor uniwersytetu w Leeds. W angielskiej gazecie Guardian (26 kwietnia 2007) przyzna³ siê do wspó³pracy w latach z komunistycznym kontrwywiadem. W istocie by³a to Informacja Wojskowa, najbardziej krwio- ercza z komunistycznych tajnych s³u b. Sam zreszt¹, jako oficer KBW, formacji przeznaczonej wówczas wy³¹cznie do zwalczania reakcyjnego podziemia, mia³by siê z czego t³umaczyæ. Ale nawet nie zamierza, nie widz¹c w tym w istocie nic z³ego. Pytany, dlaczego sam nie ujawni³ tych ponurych faktów ze swojej przesz³oœci, odpowiedzia³, jakby to by³o skierowane do wy³¹cznie do naiwnych Brytyjczyków, e poniewa podpisa³ zobowi¹zanie o utrzymaniu tego faktu w tajemnicy, to nic o tym nie mówi³. W Polsce to brzmi jednak zupe³nie inaczej, bo my przecie wiemy, co to by³o utrwalanie w³adzy ludowej. Zreszt¹ Bauman pytany o szczegó³y, czy np. czy donosi³ na dzia³aczy podziemia, twierdzi dziœ, e niczego takiego sobie nie przypomina. Ju chocia by dlatego potrzebna jest lustracja, bo lustrowani sami nic nie pamiêtaj¹ i ktoœ im to musi przypomnieæ. Jednak nie mniej wa ne jest to, co tacy ludzie wyczyniaj¹ ze swoimi yciorysami, tn¹c je na dowolne kawa³ki i twórczo je reinterpretuj¹c. Bauman obecnie twierdzi, e by³ socjalist¹ i zawsze mia³ lewicowe pogl¹dy. Ale to nie by³a zwyk³a lewica, jakie znamy w Europie i nie by³y to zwyk³e pogl¹dy w demokratycznym kraju! A istnym kur(w)iosum jest jego dywagacja, e obecna ekipa rz¹dz¹ca w Polsce demaskuje go wy³¹cznie dlatego, aby zdobyæ legitymizacje dla siebie. Dodajmy jeszcze skrajn¹ relatywizacjê tego, co siê sta³o w Polsce i z Polska po 1944 roku, a wszystko bêdzie jasne. Otó Bauman w tym- e wywiadzie powiedzia³: Je eli siê przyjrzeæ politycznemu spektrum w owym czasie (lata ), to najlepsze rozwi¹zania proponowali komuniœci. Polityczny program partii (PPR) najbardziej odpowiada³ kwestiom, w obliczu których sta³ kraj. Co do mnie, by³em ca³kowicie zaanga owany. Komunistyczne idea³y by³y (dla mnie) prost¹ kontynuacj¹ Oœwiecenia. Co proponowali komuniœci w tym czasie? Polska zosta³a zniewolona, œcigano i zabijano bohaterów kampanii wojennej 1939 roku, bohaterów podziemia antyniemieckiego i uczestników Powstania Warszawskiego. Zabijano przedwojennych oficerów WOP, którzy w swej naiwnoœci wracali z Zachodu, uwa aj¹c, e ich miejsce jest w Polsce. Dziesi¹tki tysiêcy ludzi wywo ono na Sybir, wiêziono ponad 1,5 mln ludzi na ogó³ za nic, wystarcza³o samo podejrzenie, e ich myœl jest niepoprawna. W wyniku represji œmieræ ponios³o kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi... Najlepsze rozwi¹zanie proponowali komuniœci - uwa a Bauman. I tak dobrze, e nie odnosi siê do propozycji swego partyjnego towarzysza gen. Grzegorza Korczyñskiego, który na tajnym Plenum KC PPR w maju 1945 roku zaproponowa³ budowê w Polsce... krematoriów do palenia ludzi. Gdyby ten pomys³ wypali³ (co za s³owo), to te by³oby z pewnoœci¹ dla nas najlepsze ( Polskie Jutro - Kto Kogo, Romuald Bury, ). BAUMAN Zygmunt - w³aœciwie Majer Ba³aban - historyk, badacz dziejów ydów w Polsce. Nie kontynuowa³ tradycji rodzinnych i nie poœwiêci³ siê drukarstwu, ale pracy naukowej. Studiowa³ pod kierunkiem Ludwika Finkla i Szymona Aszkenazego na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie obroni³ doktorat w W czasie I wojny œwiatowej pe³ni³ pos³ugê rabina wojskowego w Lublinie. Habilitowa³ siê na Uniwersytecie Warszawskim w 1928 r. Zosta³ profesorem UW i wyk³adowc¹ Wolnej Wszechnicy Polskiej. By³ wspó³twórc¹, a od 1928 r. profesorem Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie. Przez ydów uznany za jednego z najwiêkszych badaczy historii ydów w Polsce, specjalist¹ zw³aszcza w zakresie historii XVI-XVIII wieku. Po zdobyciu Warszawy przez Niemców w 1939 r. znalaz³ siê w getcie warszawskim, gdzie - bior¹c pieni¹dze od Niemców - kierowa³ Wydzia³em Archiwalnym Judenratu. Przyczyni³ siê do tysiêcy ydowskich tragedii, udostêpniaj¹c Niemcom wszelkie informacje dotycz¹ce swoich wspó³braci. Z polecenia hitlerowskich w³adz rekwirowa³ ksiêgi ydowskie wiosn¹ Nie uchroni³o go to jednak przed planowan¹ i jego wywózk¹ do obozu, której panicznie siê boj¹c na pocz¹tku 1943 roku powiesi³ siê. BAUMGART Anna - LISTA NR 10; urodzona w 1966 roku we Wroc³awiu. Ch³aturzystka intermedialna, reprezentuj¹ca feminizm skoncentrowany na w³asnych, czasem skrytych problemach i obsesjach oraz relacjach matki z córk¹. Artystka sztuk wizualnych, zajmuje siê rzeÿb¹, tatua em artystycznym. BAUMGARTEN Leon - kolaborant sowiecki Odznaczony przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ). BAUMILLER Anna - scenograf m.in. kostiumy do Strasznej gospody w Teatrze ydowskim i Z³ota Kaczka (w re. Jana Szurmieja) w Teatrze Rampa w Warszawie. W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorky w 2003 r. cztery siostry prezentowaly swoje prace Zuzanna Baumiller i Agnieszka Rysztof wystapily ze swoimi zdjeciami, Anna Baumiller i Aleksandra Rysztof - pokazaly dziela plastyczne; pierwsza obrazy olejne, g³ównie poœwiêcone tematyce samotnosci ludzkiej, druga - wystawila (juz po raz drugi) prace graficzne. Czarno-bia³e zdjecia Zuzanny Baumiller to oszczedne portety w du ym zbli eniu, Agnieszka Rysztof takze po raz drugi prezentuje kolorowe fotografie przyrody (zwierz¹t) zatrzymanej, zastyglej, zamar³ej przed obiektywem. Przegl¹d Polski (8 czerwca 2001). Wystawa - Mistrz i uczeñ 3 czerwca lipca 2003 Galeria Ars Polona. Wyró nienie w Konkursie Promocyjnym PTK Centertel Sp. z o.o. BAUMRITTER Jerzy - zastêpca redaktora naczelnego Trybuny Ludu w latach oficjalnego organu KC PZPR. BAUMILLER Krzysztof - scenograf m.in.: Z³ota Kaczka w re. Jana Szurmieja Teatr Rampa Warszawa (2005r.). BAWÓ Jerzy - zespó³ Kroke (Tomasz Lato, Tomasz Kukurba); najnowsza p³yta Seventh Trip. Wzieli udzia³ w 17. Festiwalu Kultury ydowskiej w Krakowie w 2007r. Kroke - krakowski zespó³ graj¹cy muzykê klezmersk¹. Nazwa zespo³u - Kroke w jêzyku jidysz oznacza Kraków. Muzyka zespo³u stanowi po³¹czenie tradycyjnej ydowskiej muzyki klezmerskiej z muzyk¹ jazzow¹. W ostatnich latach zespó³ nagrywa³ p³yty z takimi muzykami, jak skrzypek Nigel Kennedy, czy œpiewaczka Edyta Geppert. BAZAN Andrzej - LISTA NR 10; dr nauk filologicznych, pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. BA ANOWSKA Noemi - tradycyjne tañce hebrajskie. Wziê- ³a udzia³ w koncercie muzyki ydowskiej w dniu 13 kwietnia 2007 roku w Zamoœciu. Koncert by³ zorganizowany z okazji ods³oniêcia w Zamoœciu pomnika króla Dawida (Psalmisty). Pomimo sprzeciwu takich organizacji jak: Stowarzyszenie Mieszkañców Spó³dzielni Mieszkaniowych Wspólna Sprawa oraz Obywatelskiego Stowarzyszenia Uw³aszczeniowego oraz innych mieszkañców Zamoœcia, prezydent tego miasta Marcin Zamoyski pomnik ods³oni³. B CZKOWSKI Tomasz - organizator tzw. parad równoœci w Warszawie. BEAUPRE Piotr - cz³onek Rady M³odych Przedsiêbiorców. Przewodniczacy rady nadzorczej Call Center Poland Sp. z o. o. Wspó³za³o yciel i Cz³onek Zarz¹du spó³ki Dialog Galicja (obecnie Euro RSCG 4D), grupy firm dzia³aj¹cych w bran y marketingowej i reklamie. BECHER Chuna - s. Chaskiela, ur. 1892, szewc, aresztowany 12 wrzeœnia 1934 r. za posiadanie bibu³y komunistycznej (1934). BECHER Nir - szef ukazuj¹cego siê w Izraelu magazynu Haarec, w którym ukaza³ siê komiks przedstawiaj¹cy Polaków jako pijaków i antysemitów gotowych do wydawania Niemcom ydówek za alkohol. Nir powiedzia³ m.in.: Komiks oparty jest na prawdziwych prze yciach matki autorki. Nie mog³em przecie ocenzurowaæ sztuki, napisaæ od nowa historii (...). To kwestia wolnoœci s³owa. Gdybyœmy siê za ka dym razem zastanawiali, czy kogoœ nie urazimy, nie moglibyœmy niczego drukowaæ. Na pytanie : Czy by³oby mu przyjemnie, gdyby w polskiej gazecie ukaza³y siê rysunki obra aj¹ce ydów odpar³: nie mo na tego porównywaæ (PAP, Wirtualna Polska, ). BEDNARCZUK - M YÑSKA Ewa - LISTA NR 15; lekarz medycyny. BEER Georges - dziennikarz masoñski, zajmuje siê praniem mózgu mieszkañców USA. Jeden ze wspó³za³o ycieli pisma socjalistycznego The New Republic, kierowanego przez Lippmana ( Grabarze polskiej nadziei, Henryk Paj¹k, str. 105). BEGIN Menahem-Wolfowicz - bêd¹c ju premierem Izraela, powiedzia³ w wywiadzie dla holenderskiej TV: Nigdy nie odwiedzê kraju mego urodzenia, Polski. Wœród Polaków nie by³o zdrajców, walczyli przeciwko Niemcom. Lecz jeœli chodzi o ydów, kolaborowali z Niemcami. Spoœród 30 milionów Polaków mo e 100 pomaga³o ydom. Te dziesi¹tki tysiêcy katolickich ksiê y w Polsce nie uratowa³y adnego ydowskiego ycia (sic!). Wszystkie obozy zag³ady znajdowa³y siê na polskiej ziemi. Urodzony 16 sierpnia 1913 r. w Brzeœciu Litewskim obecnie Bia³oruœ, zmar³ 9 marca 1992 r. w Tel- Awiwie, premier Izraela w latach , dzia³acz syjonistyczny. W 1929 roku wst¹pi³ do m³odzie owego ruchu syjonistycznego Brit Trumpeldor-Betar. Studiowa³ prawo na Uniwersytecie Warszawskim, które skoñczy³ w 1935 roku. W 1938 roku zosta³ przywódc¹ organizacji Brit Trumpeldor-Betar w Polsce. Begin koncentrowa³ siê na szkoleniach wojskowych, przygotowuj¹c si³y do obrony polskich ydów. We wrzeœniu 1939 roku, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski, Begin uciek³ do Wilna, które znalaz³o siê w sowieckiej strefie okupacyjnej. W 1940 roku zosta³ aresztowany przez NKWD i skazany na osiem lat w obozie pracy na Syberii. W 1942 roku na mocy porozumieñ zosta³ zwolniony i uda³ siê do tworzonej Armii Polskiej, z której wraz z kilkoma tysi¹cami innych ydów zdezerterowa³. Jej dowódca, genera³ Anders, wyprowadzi³ polskich o³nierzy z ZSRR na Bliski Wschód. W 1943 roku Begin przyby³ z polskimi oddzia³ami wojskowymi do Palestyny. Nawi¹za³ kontakt z ydowsk¹ podziemn¹ organizacj¹ wojskow¹ Irgun Tzeva i Le umi (Etzel) i stan¹³ na jej czele. W walce o pañstwo ydowskie Begin by³ zwolennikiem stosowania metod terrorystycznych. 26 lipca 1946 bra³ udzia³ w przygotowywaniu zamachu na Hotel Króla Dawida w Jerozolimie, w którym zginê³o 89 osób (m.in. 41 Arabów, 26 Brytyjczyków, 17 ydów). 27 kwietnia 1947 r. na jego rozkaz irgunowcy powiesili w odwecie za wykonanie wyroku œmierci na cz³onkach Etzel dwóch porwanych o³nierzy brytyjskich, wywo³a³o to antysemickie zamieszki w Wielkiej Brytanii. Radykalna postawa Begina doprowadzi³o go do konfliktu z wiêkszoœci¹ liderów ruchu syjonistycznego. Po powstaniu niepodleg³ego pañstwa Izrael Begin w 1948 roku rozpocz¹³ karierê polityczn¹. Za³o y³ partiê Herut (Wolnoœæ), której zosta³ pierwszym przewodnicz¹cym. W latach 50. by³ przywódc¹ ruchu sprzeciwiaj¹cego siê przyjêciu reparacji od Niemiec. Po Kampanii Synajskiej przeciwstawia³ siê wycofaniu z Pó³wyspu Synaj. PóŸniej w po- ³¹czeniu z innymi ugrupowaniami prawicowymi Herut przerodzi³ siê w prawicowy blok Likud (Jednoœæ). Z jego ramienia w latach by³ premierem Izraela. Zatwierdzenie na premiera nast¹pi³o 20 czerwca 1977 roku. Jego polityka wewnêtrzna charakteryzowa³a siê wspieraniem ydowskiego osadnictwa na terytoriach okupowanych. Menachem Begin przeszed³ do historii jako izraelski polityk, który wspólnie z egipskim prezydentem Anwarem Sadatem negocjowa³ porozumienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie ukoronowane podpisaniem uk³adu z CampDavid (USA) - 18 wrzeœnia 1978 rok. Obaj przywódcy za doprowadzenie do podpisania porozumienia otrzymali Pokojow¹ Nagrodê Nobla w roku (16 grudnia 1978 r.). W holu Wydzia³u Prawa UW znajduje siê tablica poœwiêcona mê owi stanu, politykowi, bohaterowi Izraela, ydowskiemu laureatowi pokojowej nagrody Nobla z 1978 roku, Menachemowi Beginowi (Mieczys³awowi Biegunowi, bo pod takim nazwiskiem tu studiowa³), dezerterowi z Armii Polskiej w 1943 roku, sprawcy makabrycznego mordu w 1948 roku na 250 Palestyñczykach, w tym na kobietach i dzieciach. Jak to mo liwe, eby w kraju Polaków walcz¹cych zawsze o wolnoœæ w³asn¹ i cudz¹ upamiêtniaæ zbrodniarzy odbieraj¹cych tê wolnoœæ i ycie innym? A có myœleæ o z dominowanym ju dawno przez ydów zacnym Komitecie Noblowskim? BEGMAN - wspó³pracowa³ z szefem NKWD Beri¹ w mordowaniu Polaków. BEHR Stefan - kompozytor i pianista, urodzony 10 kwietnia 1919 w Warszawie, zmar³ 24 paÿdziernika 1974 tam e. Studiowa³ w Pañstwowej Wy szej Szkole Muzycznej w Warszawie grê na fortepianie w klasie Jerzego Lefelda. By³ pierwszym organizatorem redakcji muzycznej dzia³u dzieciêcego w Telewizji Polskiej. W latach pracowa³ na stanowisku akompaniatora w Estradzie Kameralnej Filharmonii Narodowej. Pod koniec ycia wyk³ada³ tak e w Pañstwowej Wy szej Szkole Muzycznej w Warszawie ( ) BEM Marek - animator kultury. Dyrektor Festiwalu Trzech Kultur we W³odawie. BEMBINOW MI OSZ - kompozytor i dyrygent, urodzony 1 stycznia 1978 w Warszawie. W 2002 ukoñczy³ studia w zakresie kompozycji w klasie Stanis³awa Moryty, uzyskuj¹c dyplom z wyró nieniem w Akademii Muzycznej w Warszawie. Na warszawskiej uczelni studiuje jeszcze dyrygenturê pod kierunkiem Antoniego Wita. Dwukrotnie by³ stypendyst¹ Fundacji im. Józefa Elsnera, a w 1997 otrzyma³ stypendium Ministra Kultury i Sztuki. BEIM Józef - (ur. 13 kwietnia 1937, zm. 30 kwietnia 1987), genera³ MO. By³ dzia³aczem PZPR. Od 1956 by³ zwi¹zany z Milicj¹ Obywatelsk¹. Z 17 na 18 wrzeœnia 1981 zosta³y przes³ane paczki z dokumentami wprowadzaj¹cymi stan wojenny. Genera³ Józef Beim powiedzia³: otwarcie przesy³ek i ich rozprowadzenie nast¹pi na odrêbne polecenie Ministra Spraw Wewnêtrznych lub Kierownika Sztabu MSW. Przypomina³ o bezwzglêdnym zachowaniu tajemnicy. Od paÿdziernika 1981 by³ komendantem g³ównym Milicji Obywatelskiej. BEJAR Joycelyn - re yser z Izraela, autorka filmu Kuba: nieznana per³a Anglii. Film by³ pokazywany na IV Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, który odby³ siê w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Joycelyn Bejar rozpoczê³a karierê dziennikarsk¹ jako korespondent zagraniczny (...). Ukoñczy³a Dziennikarstwo i Nauki Polityczne na Uniwersytecie Florydy, przenios³a siê do Waszyngtonu i dosz³a do wniosku, e wszystko siê krêci wokó³ Kapitolu. Zaczê³a pracowaæ jako producent i redaktor dla The Fox Morning News. Ze zdobytym tam doœwiadczeniem, powróci³a do Miami i pracowa³a dla WTVJ, jednej ze stacji NBC jako redaktor porannych wiadomoœci (...). Rozpoczê³a pracê w przemyœle filmowym i zajê³a siê produkcj¹ reklam, klipów muzycznych i niezale nych filmów. W 2003 r. Bejar za³o y³a Imperial Dragon Films (...) (Folder IV Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 39). BEJDA Wojciech - mgr, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Bra³ udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 2007) - odczyt pt. Herod jako tyran: problemy ma³ eñskie ydowksiego w³adcy w narracji Miko³aja z Damaszku/Józefa. BEKIER Gra yna - LISTA NR 5; niegdyœ dyrektor do spraw oddzia³ów (dziœ funkcjê tê piastuje Marcin Borowski); prezentowa³a wiadomoœci i Radio Muzyka Fakty w RMF FM. BEKIER Marek - nauczyciel Rabka Zdrój, czêsto udziela siê na prawicowych portalach. BELKA Marek - urodzony w 1952 w odzi. Ukoñczy³ ekonomiê na Uniwersytecie ódzkim, studiowa³ tak e w USA jako stypendysta Fulbrighta. Nastêpnie pracowa³ w Katedrze Ekonomii Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego U oraz w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, którym kierowa³ w latach Od 1996 by³ doradc¹ ekonomicznym prezydenta Kwaœniewskiego, nastêpnie wicepremierem i ministrem finansów z ramienia SLD w rz¹dzie W. Cimoszewicza. By³ przedstawicielem Kwaœniewskiego na Œwiatowym Forum Ekonomicznym w Davos, na którym co roku zbiera siê finansowa i polityczna czo³ówka Zachodu. By³ równie ekspertem Banku Œwiatowego, Miêdzynarodowej Korporacji Finansowej i Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych, m.in. w 1998 roku doradza³ rz¹dowi Mo³dawii. Znany ze skrajnie liberalnych pogl¹dów gospodarczych, jest m.in. zwolennikiem jak najszybszej prywatyzacji oraz swobodnej sprzeda y ziemi w rêce obcokrajowców. W 2000 r. przez kilka miesiêcy by³ premierem. Innym mózgowcem w Radzie Nadzorczej (Bank Inwestycji Gospodarczych) zosta³ Marek Belka, póÿniejszy dwukrotny minister finansów, wicepremier i premier Trzeciej RP, mason z Komisji Trójstronnej ( Grabarze polskiej nadziei, H. Paj¹k, str. 250). BELMONT Leo-Blumental Leopold powieœciopisarz, poeta, t³umacz, krytyk literacki. BELLERT Irena - jest prezesem Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko- ydowskiego i redaktorem strony Podpisa³a siê pod listem broni¹cym yda Kieresa. BE DOWSKI Neczaj Dawid - LISTA NR 15; t³umacz, recenzent Wydawnictwa Literackiego. BEM Ewa - (ur. 23 lutego 1951 w Warszawie) piosenkarka i wokalistka jazzowa. Absolwentka Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Karierê artystyczn¹ rozpoczê³a w 1969 roku, w klubie Stodo³a, w m³odzie owym, bluesowym zespole. Nied³ugo po tym zosta³a wokalistk¹ zespo³u Bemibek, potem - Bemibem. W Polsce wspó³pracuje z muzykami jazzowymi (Andrzej Jagodziñski, Henryk Miœkiewicz, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Wegehaupt, Kazimierz Jonkisz i inni) oraz orkiestrami (Kukla Band, Jazz Orchestra Macieja Paw³owskiego). BEM - BORUCKA Anna - LISTA NR 14; urodzona w Sopocie studia w Gdañskiej PWSSP na Wydziale RzeŸby w pracowni prof. A. Smolany. Od 1990 adiunkt na Wydziale RzeŸby, od 1994 prowadzi pracowniê rzeÿby na Wydziale Architektury i Wzornictwa PWSSP w Gdañsku. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku. Na swoim koncie ma udzia³ w licznych wystawach i sympozjach w kraju i za granic¹. BENDYK Edwin - LISTA NR 2, 5, 8 i 11; (ur. 1965), dziennikarz, publicysta, zajmuj¹cy siê problematyk¹ cywilizacyjn¹ i wp³ywem technologii na ycie spo³eczne. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, podczas studiów dzia³acz niezale nych ruchów studenckich, potem dziennikarz m.in. tygodnika Nowoczesnoœæ, Polskiej Agencji Informacyjnej, ycia Warszawy, Wiedzy i ycia, magazynu WWW. Obecnie zwi¹zany z tygodnikiem Polityka, gdzie jest szefem dzia³u Internet. Publikuje tak e w tygodniku Computerworld, Res Publice Nowej, Krytyce Politycznej oraz Przegl¹dzie Politycznym. Edwin Bendyk jest tak e felietonist¹ magazynu Mobile Internet (www.mobile-internet.pl). Napisa³ m.in. Zatruta studnia. Rzecz o w³adzy i wolnoœci (nominowana do ydowskiej Nagrody NIKE 2003). BENKE Jakub - ( 34 l.) prezes domu mediowego Starcom, trzeciego co do wielkoœci na polskim rynku. Z bran ¹ reklamow¹ zwi¹zany od pocz¹tku swojej kariery. Startowa³ od pracy w agencji reklamowej Lintas, gdzie odpowiada³ za zakup i planowanie mediów dla Unilevera. Potem wspó³organizowa³ warszawskie biuro domu mediowego Inititive Media. Nale y do czo³owych w kraju specjalistów z dziedziny mediów reklamowych.( Wprost ). BENJAMIN Ernest Frank - dowódca 5-tysiêcznej Brygady ydowskiej, utworzonej za zgod¹ Brytyjczyków. Sk³ada³a siê ona z ochotników z Palestyny ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 16). BENOIT MARIUSZ - ur we Wroc³awiu. Zadebiutowa³ w filmie jako 11-letni ch³opiec. W 1974 roku ukoñczy³ Wydzia³ Aktorski ³ódzkiej PWSFTViT. Debiutowa³ rol¹ Komisarza w Sprawie Dantona w re yserii Andrzeja Wajdy przygotowanym na otwarcie Teatru Powszechnego w Warszawie. Od 1997 roku jest aktorem Teatru Narodowego. BENOUALID Lena - autorka porad kulinarnych w ydowskim miesiêczniku Midrasz. BEÑ Natalia -LISTA NR 5; dziennikarka. BEÑ Wiktor - LISTA NR 5; dziennikarz PR, cz³onek ZASP. BER Mark Bernard - od 1944 r. cz³onek Zarz¹du G³ównego ZPP i wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego ydów Polskich przy ZPP. W lutym 1946 wróci³ do kraju, cz³onek prezydium CK P. W latach dyrektor ydowskiego Instytutu Historycznego, od 1954 profesor nadzwyczajny. BERA Marzena - autorka wystawy pt.: Ksiêga Ludu - pomys³ ekspozycji zrodzi³ siê z fascynacji kultur¹ ydowsk¹, Jastrzêbie Zdrój. BERBERYUSZ Ewa - dziennikarka. W lutym 1987 roku jed-

12 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 12 na z uczestniczek zmasowanego ataku w Tygodniku Powszechnym na artyku³ W³adys³awa Si³a-Nowickiego broni¹cego Polaków przed oszczerstwami artyku³u Jana B³oñskiego. Solidaryzuj¹cy siê z B³oñskim artyku³ koñczy³a s³owami pe³nymi narodowego masochizmu: (...) przestañmy siê targowaæ o okolicznoœci ³agodz¹ce, przestañmy argumentowaæ, ale pochylmy g³owê (...) (E.Berberyusz: Wina przez zaniechanie, Tygodnik Powszechny z 22 lutego 1987 r.). Wielokrotnie skrajnie wyolbrzymia³a si³ê nastrojów anty ydowskich w Polsce, jako dowód ci¹gle powo³uj¹c siê na anty ydowskie napisy na murach (por. np. teksty E. Berberyusz: Jude, raus!, GW z 8 czerwca 1990 r.). Chcieliœcie Polski, no to j¹ macie... ( GW z 20 listopada 1990 r.), Klincz (16 listopada 1991 r.). Atakowa³a biskupa Michalika za rzekom¹ anty ydowskoœæ po jego znanej homilii wyborczej z 1991 r., sugeruj¹cej niech ka dy g³osuje na osoby mu najbli sze duchowo, Polak na Polaka, etc. BERDOWSKA Tamara - LISTA NR 14; urodzi³a siê w 1962 r. w Rzeszowie, artsystka malarka. W latach odby³a studia w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie. W okresie bra³a udzia³ w 71 wystawach zbiorowych oraz 12 wystawach indywidualnych. Otrzyma³a te kilka nagród i wyró nieñ. By³a stypendystk¹ Ministra Kultury i Sztuki oraz Fundacji Pollock-Krasner (Nowy Jork). BERDYCHOWSKA Bogumi³a - prof. LISTA NR 2, 5 i 11; specjalistka od spraw ukraiñskich; dyrektor Oœrodka Studiów Wschodnich. Zwi¹zana z Uniwersytetem Warszawskim (na którym ma ³ysego przydupasa prof. Œpiewaka) i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. Publicystka, zastêpca dyrektora V programu Polskiego Radia. W latach kierowa³a biurem ds. Mniejszoœci Narodowych w MKiS. Stale wspó³pracuje z Tygodnikiem Powszechnym. Uwa a siê za znawcê stosunków polsko-ukraiñskich. Przeciwnik wzniesienia pomnika upamiêtniaj¹cego ofiary ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim przez bandytów z tzw. Ukraiñskiej Powstañczej Armii. Pomnik mia³ stan¹æ przy placu Grzybowskim. Pomnik ma mieæ formê drzewa, którego konary zosta³y zast¹pione przez rozpiête skrzyd³a. Do pnia drzewa, podobnie jak na autentycznej fotografii dokumentuj¹cej bandytyzm UPA, przywi¹zane s¹ za g³ówki zw³oki dzieci. Autorem projektu pomnika jest prof. Marian Konieczny. Napisa³a m.in. Jerzy Giedroyæ - Emigracja ukraiñska. Listy BEREL Lazar - naczelny rabin Rosji, podziêkowa³ premierowi Putinowi za zwalczanie antysemityzmu. Chodzi³o mu g³ównie o wyeliminowanie z wyborów grupy Spas, za to, e jej cz³onkowie nosz¹ nazistowskie symbole i s¹ wyznawcami antyzachodnich i antysemickich pogl¹dów. Rabin stoi na czele nowo utworzonej Federacji Gmin ydowskich, utworzonej przez prawie 100 grup ydowskich, która powo- ³a³a tak e specjalny fundusz dla zwalczania antysemityzmu. Za najgroÿniejsze przejawy antysemityzmu w Rosji uchodz¹ s³owa przeciwko dominacji i bezkarnoœci ydów, a tak- e domniemane zamachy bombowe na synagogi (w których nikt nie zgin¹³) oraz malowanie swastyk na murach (na czym nikogo nie z³apano). Nale y wiêc spokojnie za³o yæ, e czêœæ funduszu zostanie wydana na farbê dla nieznanych sprawców i na petardy osmalaj¹ce futryny synagog w bezpiecznej dla ydów porze. BERENDT Grzegorz - Historyk, pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdañskiego i Biura Edukacji Publicznej IPN. Badacz dziejów Pomorza Gdañskiego w XX wieku, w szczególnoœci losów ydów, zajmuje siê tak e wybranymi aspektami aktywnoœci ludnoœci ydowskiej w innych regionach Polski po 1945 roku. Autor 58 publikacji naukowych, w tym monografii ydzi na terenie Wolnego Miasta Gdañska w latach oraz Zjednoczenie Syjonistów Demokratów Ichud, Miêdzy emigracj¹ a trwaniem. Syjoniœci i komuniœci ydowscy w Polsce w latach , Z dziejów Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ydów w Polsce (Folder Dni Ksi¹ ki ydowskiej, str. 12). Wzi¹³ udzia³ w seminarium Rola TSK w budowaniu powojennego ycia ydowskiego w Polsce, Œródborów, maja 2007 r.wyg³aszaj¹c referat pt. Osi¹gniêcia i pora ki aktywu TSK w latach BERENFELD Jankiel Jakub - s. Lejzora, ur. 1915, rze?nik, aresztowny za wywieszanie transparentów komunistycznych, skazany na 3 lata wiêzienia (1933), skarbnik Komitetu Dzielnicowego KPP, kierowa³ akcj¹ zbierania pieniêdzy dla ochotników wyje d aj¹cych do Hiszpanii, skarbnik Komitetu Miejskiego ZKMP (1937) BERENSON Leon - zmar³ w nocy z 22 kwietnia na 23 kwietnia 1943 r. By³ w latach radc¹ prawnym poselstwa polskiego w Waszyngtonie. Adwokat, zaproponowa³ po wojnie wystawienie pomnika nieznanemu szmuglerowi. Mia³ to byæ ho³d dla tych wszystkich osób, które dostarcza³y do getta ywnoœæ. Obroñca w licznych procesach politycznych PPS. BEREŒ Stanis³aw - LISTA NR 5; (pseud. Stanis³aw Nowicki), ur. 4 maja 1950 r. we Wroc³awiu, poeta, krytyk literacki, t³umacz i historyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej; wyk³ada³ równie w Pañstwowej Wy szej Szkole Teatralnej (do 1987); w latach na Uniwersytecie Charlesa de Gaulle Lille 3 (Francja). Od 1996 redaktor Telewizyjnych Wiadomoœci Literackich (TVP 2, TV Polonia), w latach magazynu kulturalnego Latarnik (TV Polonia) oraz w roku 2003 programu publicystycznego Jatka Kulturalna (TVP 3); cz³onek jury Nagrody Literackiej Nike ( ). Od roku 2006 juror Literackiej Nagrody Europy Œrodkowej Angelus. Opublikowa³ 22 ksi¹ ki i ok. 350 artyku³ów, szkiców i recenzji na ³amach najwa niejszych czasopism krajowych, emigracyjnych oraz zagranicznych. Cz³onek Pen Clubu. BERENT-MIESZCZANOWICZ Renata - LISTA NR 10; jest Przewodnicz¹c¹ Rady Krajowej Demokratycznej Unii Kobiet. BERGER Jan germanista, profesor UP, PAU. Badacz literatury niemieckiej. BERGER , aktor teatrów gdañskich, (Tewie w Skrzypku na dachu ). BERGER Karol , dramatopisarz. BERGER Roman , kompozytor, pianista i teoretyk muzyki, urodzony 9 sierpnia 1930 w Cieszynie. Profesor konserwatorium w Bratys³awie. Od 1949 studiowa³ w Pañstwowej Wy szej Szkole Muzycznej w Katowicach teoriê u Jana Gawlasa i grê na fortepianie w klasie Marty Gabryœ- Furmanik. W 1952 zosta³ zmuszony przenieœæ siê wraz z rodzin¹ do Bratys³awy wskutek represji stalinowskich. BERGIER Pejsach - ur. 1900, kupiec, cz³onek Zarz¹du Organizacji Sjonistycznej (1933) BERGIER Szmul (Samuel) - student praw, sjonista ogólny, sekretarz Tarbutu (1935), skarbnik Organizacji Sjonistycznej (1935), kierownik Hanoar Hacijoni (1935), cz³onek Zarz¹du Organizacji Sjonistycznej (1937). Hanoar Hacijoni to du a i prê nie wówczas dzia³aj¹ca ydowska organizacja otwarcie antypolska, której g³ównym celem by³o oderwanie czêœci ziem wschodnich od II R.P. i utworzenie tzw. JUDEO- POLONII. W 2003 r. w centrum Rzeszowa na budynku gdzie mia³a swoj¹ g³ówn¹ siedzibê ods³oniêto przy udziale w³adz miatsa pami¹tkow¹ tablicê!!! W tygodniku narodowym Tylko Polska jako jedynej gazecie w Polsce ukaza³ siê du y fotoreporta na ten temat.w zwi¹zku z tym rok póÿniej tu przed wyborami do europarlamentu Leszk Bubel prezes Polskiej Partii Narodowej i Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi z³o y³ w rzeszowskiej prokuraturze zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, która odmówi³a wszczêcia œledztwa z braku znamion pope³nienia przestêpstwa! Ekipa filmowa PPN nakrêci³a czterominutowy spot, który by³ wielokrotnie emitowany w blokach wyborczych regionalnej TV naszego kandydata w wyborach uzupe³niaj¹cych do Senatu R.P. z tego województwa.w spocie dodatkowo zosta³ pokazany parking samochodowy przed Urzêdem Miejskim, gdzie w czasach stalinowskich rozstrzelano i zakopano wielu polskich patriotów. Na tym parkingu-cmentarzu do dziœ nie ma nawet tablicy pami¹tkowej!!! Okaza³o siê, e nasi potencjali wyborcy maj¹ w czterech literach takie sprawy bowiem kandydat PPN cz³owiek wykszta³cony ze znakomit¹ prezencj¹ dosta³ tylko 156 g³osów! Przy kilkunastu tysi¹cach postkomunisty i paru innych którzy opowiadali pierdo³y o budowie dróg i uczynieniu tej krainy mlekiem i miodem p³yn¹cej. BERGER-JANKOWSKA Ewa - Warszawa. Absolwentka z 1957 r. PWST w Warszawie. Stowarzyszenie Rebirtherów Polskich. Rebirthing (ang. odradzanie ) jest drog¹ rozwoju osobistego w której oddech u ywany jest do rozwijania œwiadomoœci i poczucia odpowiedzialnoœci za w³asne ycie. Praca w Rebirthingu zmierza do kszta³towania œwiadomego siebie, poznawania prawdy o sobie i swojej relacji ze œwiatem. Rebirthing jest dobrym narzêdziem do zrozumienia i uporz¹dkowania swojej przesz³oœci, wyzwolenia z poczucia krzywdy i w³asnej nieadekwatnoœci, odnalezienia g³êbokiego sensu swojego losu. BERGER-JANKOWSKA Danuta - LISTA NR 16; córka d¹browszczaka Warszawa. BERGMAN Eleonora - dr, polonofob, dyrektor ydowskiego Instytutu Historycznnego. Cz³onek Polskiego Towarzystwa Studiów ydowskich. Bra³a udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 1995) - Dokumentacja synagog i cmentarzy ydowskich w Polsce, a w 2007 roku cz³onek komitetu programowoorganizacyjnego czwartej edycji tej e konferencji. BERGMAN Cwi - (ur w Zduñskiej Woli) prezes Zwi¹zku By³ych Mieszkañców odzi w Izraelu. Prze y³ getto. Po wojnie wyjecha³ do Izraela. BERGSON Micha³ - ( ), warszawski bankier i dzia³acz spo³eczny ydowskiego pochodzenia, za³o yciel Gmachu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych, prezes warszawskiej gminy ydowskiej, prawnuk Szmula Zbytkowera i syn Bera Sonnenberga. BERIA awrientij - szef NKWD, oprócz Stalina g³ówny winowajca œmierci ok. 2 milionów Polaków. W tym jeñców wojennych (ok. 250 tys.), inteligencji, mieszkañców Kresów oraz rzeczywistych i wymyœlonych przeciwników politycznych. BERKOVITS Eliezer - Konserwatywny rabin amerykañski Eliezer Berkovits w ksi¹ ce Faith after the Holocaust ( Wiara po holokauœcie, New York 1973, s. 14) posun¹³ siê a do stwierdzenia: Nie trzeba marnowaæ wiele s³ów na Koœcio³y w Niemczech i w okupowanej Polsce, S³owacji i na Wêgrzech. By³y one poni ej wszelkiego mo liwego krytycyzmu. One by³y faktycznymi wspólnikami nazistów (...). W innej ksi¹ ce ydowskiego autora Christian Response to Holocaust ( Chrzeœcijañska odpowiedÿ na holokaust ) mo na by³o spotkaæ skrajnie oszczercze zdania: W szczególnoœci katolicka ludnoœæ we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy mordowa³a ydów bez litoœci, zachêcana przez swych ksiê y. Polacy, Litwini, Austriacy, Chorwaci, S³owacy i Wêgrzy byli wszyscy fanatycznymi katolikami i wszyscy mieli nienasycony apetyt na ydowsk¹ krew. Te okrutne pytony polski kler podjudza³ po upadku nazistów do pogromów tych ydów, którzy cudem prze yli. Zwróæmy uwagê, e autor oszczerczej ksi¹ ki wymienia Polaków na pierwszym miejscu wœród tych, którzy mordowali ydów, e wymyœla ohydne k³amstwo o polskich ksiê ach, którzy rzekomo zachêcali do mordowania ydów. Dodajmy tu, e w³aœnie Koœció³ katolicki w Polsce pad³ ofiar¹ szczególnie haniebnych oszczerczych kampanii ze strony niektórych œrodowisk ydowskich, w tym najskrajniejszej s³awetnej prowokacji rabina A. Weissa przed klasztorem Karmelitanek w Oœwiêcimiu ( Kurier Codzienny - ydzi w obronie Koœcio³a katolickiego, prof. Jerzy Robert Nowak, 1-3 czerwca 2007). BERKOWICZ Józef - (ur na Pradze - zm w Liverpoolu) wojskowy pochodzenia ydowskiego, syn Berka Joselewicza. Jako dwudziestoletni m³odzieniec wzi¹³ udzia³ w wojnie Ksiêstwa Warszawskiego z Austri¹, u boku ojca wzi¹³ udzia³ w potyczce pod Kockiem. Jako porucznik wzi¹³ udzia³ w wojnie z Rosj¹ 1812 roku. By³ ranny 16 razy. Za zas³ugi bojowe zosta³ odznaczony Legi¹ Honorow¹ ze Z³otym Krzy em. Po upadku powstania wyemigrowa³ do Francji, potem do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1846, wkrótce po jego œmierci, wydano w jêzyku angielskim, t³umaczony z francuskiego, rêkopis powieœci Stanis³aw, u³an polski w œwicie Napoleona na wyspie Elbie. BERKOWICZ Oskar - przed 1939 r. agent sowiecki. Odznaczony przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ). BERLAND Marian - autor jednej tylko ksi¹ ki Pamiêtnik z Warszawy BERLEWI Henryk - malarz, grafik, krytyk i teoretyk sztuki dzia³aj¹cy w Warszawie, Berlinie i Pary u; urodzony w 1894 w Warszawie, zmar³ w 1967 w Pary u. Studia artystyczne odby³ w latach w warszawskiej Szkole Sztuk Piêknych. W latach utrzymywa³ kontakty z Aleksandrem Watem i Anatolem Sternem. Repertuar tematyczny jego malarstwa i grafiki zdominowa³y motywy wywodz¹ce siê z kultury ydowskiej BERLIN Isaiach - w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej w 1995 roku: Jestem ydem po prostu dlatego, e nie mo na przestaæ byæ ydem. BER O ECKA Aleksandra - polonofob, promocja i reklama ydowskiego pisma Midrasz. Tel. 22/ Cz³onek Stowarzyszenia Midrasz, które wydaje ydowski miesiêcznik Midrasz. BERMAN Adolf Abraham - (ur. 17 paÿdziernika 1906 w Warszawie, zm. 3 lutego 1978 w Tel-Awiw Jaffa) psycholog, komunista, sekretarz egoty, brat Jakuba Bermana. W czasie II wojny œwiatowej pos³ugiwa³ siê pseudonimem Borowski. W styczniu 1944 roku zosta³ kierownikiem referatu ydowskiego KRN. W roku 1945 zosta³ wiceprzewodnicz¹cym, a potem przewodnicz¹cym Centralnego Komitetu ydów Polskich. Po zakoñczeniu wojny za³o y³ Berihah - tajn¹ organizacjê pomagaj¹c¹ ydom w ucieczce do Izraela. Od stycznia 1944 kierownik referatu ydowskiego KRN. W 1945 wiceprzewodnicz¹cy, nastêpnie przewodnicz¹cy Centralnego Komitetu ydów Polskich. O zajœciach w Kielcach powiedzia³: (...) Próba od³amu faszystowskiego podburzenia spo³eczeñstwa przeciw rz¹dowi. Jest to rezultat przegranego przez nich referendum. (...) Pogrom kielecki by³ przeprowadzony pod has³ami: Bij yda i Niech yje Anders. (...) Nale y wskazaæ na udzia³ wœród kieleckich napastników wojskowych w mundurach z napisem Poland, oraz na zachowanie siê kleru. Przes³ano do Amerykanów depeszê z apelem o zwalczanie bandy Andersa. By³ pos³em na Sejm Ustawodawczy (od 1947 r.) W 1950 roku wyjecha³ z Polski do Izraela. Zeznawa³ w procesie Adolfa Eichmanna. By³ cz³onkiem Knesetu. Napisa³ ksi¹ kê, w której opisa³ swoje wspomnienia. Od 1954 roku by³ cz³onkiem Izraelskiej Partii Komunistycznej i wchodzi³ w sk³ad jej w³adz. BERMAN Bronis³aw -urodzi³ siê w 1903 roku w Warszawie. Jego bratem by³ Aron Berman, który póÿniej zmieni³ nazwisko na Borowski Wiktor i zosta³ ojcem Marka Borowskiego. Bronis³aw w wieku 16 lat zasili³ szeregi Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (póÿniejsza KPP). Szybko zostaje m³odzie owym liderem, cz³onkiem Centralnego Wydzia³u M³odzie y przy Komitecie Centralnym. W 1920 roku w czasie najazdu bolszewickiego, m³ody Berman wspiera jak tylko mo e Armiê Czerwon¹, za co jest kilkakrotnie aresztowany, lecz nic mu jednak nie udowodniono. W marcu 1922 roku odby³ siê I Zjazd Zwi¹zku M³odzie y Komunistycznej w Polsce. Bronis³aw znalaz³ siê w Komitecie Centralnym. Pó³ roku póÿniej zosta³ aresztowany, a w 1924 roku skazany na 4 lata wiêzienia. Z wiêzienia we Wronkach wyszed³ w 1926 roku i zosta³ sekretarzem KC ZMK. By³ w œcis³ej czo³ówce dzia³aczy komunistycznych w Polsce. Bierze udzia³ w VI Kongresie Miêdzynarodówki Komunistycznej (Komiternu) i równolegle odbywaj¹cym siê V Kongresie Komunistycznej Miêdzynarodówki M³odzie y. W tej ostatniej zosta³ cz³onkiem Komitetu Wykonawczego. Odby- ³o siê to w Moskwie w 1928 roku. Rok póÿniej zostaje szefem Centralnej Redakcji KPP. Ucieka przed aresztowaniem do Moskwy. Pracuje w przedstawicielstwie KPP przy Kominternie. W 1932 roku zosta³ oddelegowany do w³adz Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (odnoga KPP). Przyjmuje pseudonim Wiktor Stasiak. Latem 1935 roku bra³ udzia³ w VII Kongresie Kominternu. Rok póÿniej zostaje aresztowany w Kijowie i zlikwidowany. Odby³o siê to na fali rozwi¹zywania przez Stalina problemów KPZU oraz pozosta³ych ugrupowañ komunistycznych, dzia³aj¹cych w Polsce. BERMAN Czes³aw - pu³kownik, wróg Polskoœci, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleg³ego Pañstwa Polskiego. Polonofob, komunista, stalinowiec, szef Zarz¹du Organizacyjnego w latach BERMAN Eliasz - ojciec Bronis³awa i Arona (Berman Wiktor od jesieni 1944 roku). Bronis³aw zgin¹³ z rêki swoich towarzyszy w Kijowie w 1935 roku. Aron - Wiktor jest ojcem Marka Borowskiego. BERMAN Jakub odpowiedzialny za bezpieczeñstwo... i kulturê w Biurze Politycznym KC PPR, a póÿniej w BP KC PZPR. Najbardziej wp³ywowy ydowski komunista w Polsce. Jako pierwszy w 1944 roku zacz¹³ oskar aæ AK o rzekom¹ wspó³pracê z gestapo i nazwa³ AK-owców bandytami. Skrajny ydowski szowinista, tropiciel polskiego nacjonalizmu i antysemityzmu. G³ówny odpowiedzialny za zbrodnie stalinowskie w Polsce. Prowadzi³ nieub³agan¹ walkê z wieloma sferami polskiego dziedzictwa narodowego. Robi³ to zgodnie z g³oszon¹ przez siebie zasad¹, e wszelki flirt z polskim uczuciem narodowym doprowadzi do wypuszczenia z³ych duchów Polski z antysemityzmem w³¹cznie. Koordynowa³ przygotowania setek procesów politycznych, przeœladowania kilkusettysiêcznej rzeszy Armii Krajowej, Batalionów Ch³opskich i NSZ oraz bezwzglêdn¹ systematyczn¹ walkê z Koœcio³em. Dyrektorom departamentów w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego wielokrotnie zarzuca³, e nie doceniaj¹ roli kleru w dywersji przeciw naszej Partii. Znany by³ ze szczególnej bezwzglêdnoœci i okrucieñstwa wobec wiêÿniów politycznych. Zapamiêtano powiedzenie Bermana w odniesieniu do u³askawionych wiê- Ÿniów, którzy póÿniej ginêli rzekomo œmierci¹ samobójcz¹ : Towarzysz Bierut was u³askawi³, ale ja was nie u³askawiê (cyt. za: Pamiêæ ofiar [w:] Tygodnik Solidarnoœæ z 14 marca 2003 roku). Berman zwalcza³ zdecydowanie wszelkie próby uwzglêdnienia narodowej specyfiki w polityce PPR, szczególnie ostro przeciwstawiaj¹c siê tego typu przejawom w dzia³alnoœci W³adys³awa Gomu³ki. Nale a³ do g³ównych rzeczników rozprawy z gomu³kowszczyzn¹, atakuj¹c j¹ jako niebezpieczne odchylenie prawicowonacjonalistyczne w Polsce. Prowadz¹c konsekwentn¹ politykê sowietyzacji i rusyfikacji polskiej kultury, d¹ y³ do ca³kowitego wytrzebienia polskiego narodowo-katolickiego sposobu myœlenia. Berman, który powinien przyk³adnie zawisn¹æ na szubienicy za swe zbrodnie wobec Polaków, jeszcze w 1981 roku przekonywa³ T. Torañsk¹, e polskie spo³eczeñstwo jest w swojej konsystencji bardzo antysemickie. Jako koronny dowód na to podawa³, e jego córkê wielokrotnie przezywano w szkole œledziar¹ ( Kurier Codzienny, paÿdziernika 2006 roku). Prawnik po UW. Cz³onek KPP, w latach cz³onek BP PZPR. Odpowiedzialny za MBP. Osoba nr 2 w PRL. Do 1969 pracowa³ w wydawnictwie Ksi¹ ka i Wiedza. Wój Marka Borowskiego. Wspó³organizator Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR (1944 r.), w latach cz³onek Biura Politycznego PPR, nastêpnie PZPR, ( ) cz³onek Prezydium Rady Ministrów, ( ) wicepremier. W latach by³ cz³onkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeñstwa Publicznego; wspó³odpowiedzialny za dzia³alnoœæ Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Sekretarz Stanu Rady Ministrów, cz³onek Biura Politycznego PPR, cz³onek Tymczasowego Rz¹du Jednoœci Narodowej oraz Sekretarz Poalej-Syjon. Karierê polityczn¹ zakoñczy³ w ramach odwil y paÿdziernikowej w 1956, w 1957 usuniêty z PZPR. W 1983 odznaczony medalem Krajowej Rady Narodowej. W kwietniu 1946 r. wyg³osi³ s³ynny referat. BERMAN Lajb - ( ) poeta, satyryk i publicysta. Urodzi³ siê 4 stycznia 1887 r. w Karlinie k. Piñska. Uczy³ siê w chederze i w szkole Talmud Tora w Piñsku. W latach odbywa³ s³u bê wojskow¹. W 1914 r. osiad³ na sta³e w odzi i udziela³ lekcji kaligrafii. Od 1904 r. publikowa³ wiersze w petersburskich pismach ydowskich oraz w miñskim almanachu literackim Lebesfunkn. W odzi wspó³pracowa³ z miejscow¹ pras¹. Niezale nie opublikowa³ tom wierszy oraz kilka humorystycznych broszur. Wydawa³ jednodniówki z okazji œwi¹t ydowskich. Jego humoreski, wydawane podczas œwi¹t ydowskich zjedna³y mu s³awê w krêgach literackich. Mieszka³ przy ul. Piotrkowskiej 109. Przesiedlony do getta, mieszka³ przy ul. Marynarskiej 10a. Po likwidacji getta w sierpniu 1944 r. wywieziony do obozu w Oœwiêcimiu-Brzezince (Auschwitz-Birkenau), gdzie zgin¹³ (www.lodzjews.com). BERMAN Lusia - córka Jakuba Bermana, przezywana w szkole œledziara. Poni ej prezentujemy fragmenty pamiêtnika Pani Alicji Bondarczuk, dotycz¹ce Lusi Berman. W Alfabecie Leszka Bubla, czyli nowej liœcie ydów og³aszanej na ³amach Tylko Polska, pod has³em Berman Jakub czytamy, i ten ydowski prominent podawa³, e jego córkê wielokrotnie przezywano w szkole œledziar¹. Otó tak siê z³o y³o, e z Lusi¹ Berman, córk¹ Jakuba Bermana uczêszcza³am nie tylko do tej samej szko³y, ale siedzia³yœmy w jednej ³awce. By³o to Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie-Sk³odowskiej, które mieœci³o siê na Pradze. Na pocz¹tku roku szkolnego, zwykle uczniowie dobierali siê parami, bo ³awki by³y podwójne. I to Lusia Berman wybra³a mnie na partnerkê, gdy bardzo jej siê podoba³y moje anglezy - takie uczesanie, które by³o wówczas bardzo modne. W³aœciwie to ucieszy³am siê z mojej s¹siadki, gdy by³a bardzo piêkn¹ dziewczyn¹ o kruczoczarnych warkoczach. Nikt wówczas w moim wieku nie myœla³ o pochodzeniu rodziców i nigdy nie s³ysza³am, aby Lusiê Berman ktoœ przezywa³ œledziar¹. Córka Bermana uczy³a siê w naszej szkole tylko przez rok, ale nastêpne moje przyjació³ki by³y równie ydówkami, co uœwiadamiam sobie dopiero dzisiaj, kiedy wspominam ich twarze (...). Dzieci praskich robotników, które stanowi³y wiêkszoœæ uczniów, nie pasowa³y nam do towarzystwa, gdy by³y jakieœ ospa³e i ma³o kontaktowe (...). Daremnie szuka³am swojego nazwiska na listach przyjêtych na uniwerek, wywieszanych na dziedziñcu uczelni. Dzisiaj myœlê, e moje ydowskie kole anki nie mia³y z tym trudnoœci. BERMAN Mateusz - naczelnik Gu³agu oraz naczelnik budowy kana³u Bia³omorskiego. BERMAN Mieczys³aw , grafik, fotomonta e, satyra spo³eczna i polityczna, plakaty. BERMAN Rudolf , brat Jakuba, dzia³acz syjonistyczny, doktor filozofii po UW. Przywódca Poalej Syjon- Lewicy. W 1950 r. wyjecha³ do Izraela, gdzie zosta³ pos³em do Knesetu. BERMANT Chaim, Berman Izrael Chaim - fotograf z Kozienic. Ponad dziesiêæ lat temu pewien dêbliñski antykwariusz odkupi³ od w³aœciciela domu nr 13 przy ulicy Lubelskiej w Kozienicach kilkanaœcie starych skrzyñ pe³nych szklanych negatywów sprzed II wojny i z czasu okupacji - wszystkie negatywy by³y autorstwa fotografa z Kozienic. Antykwariusz rozsprzeda³ kolekcjê ró nym instytucjom. Czêœæ odbitek zosta³a zakupiona przez Oœrodek KARTA w Warszawie. To w³aœnie z tej kolekcji powsta³a niezwyk³a wystawa Kozienickie portrety (...). Autorkami wystawy s¹: Anka Grupiñska, Alina Skibiñska i Bogna Burska (Na podstawie folderu wystawy Kozienickie portrety ). W Kronice ydowskiej z dn roku oskar y³ amerykañskich ydów, i : Maj¹ nieczyste sumienie, poniewa nie zrobili doœæ, aby ratowaæ przed holocaustem wtedy, gdy mia³ on miejsce, a teraz próbuj¹ uspokoiæ swoje sumienie przez nadreagowanie. BER Mark Bernard - (ur zm. 1966) historyk, dyrektor ydowskiego Instytutu Historycznego, dzia³acz komunistyczny. W latach studiowa³ prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Czynnie udziela³ siê w œrodowiskach komunistycznych. Od 1928 r. by³ cz³onkiem Komunistycznej Partii Polski. W latach Ber Mark by³ cz³onkiem centralnej redakcji wydawnictw ydowskich przy KC KPP, a w latach redaktorem legalnego komunistycznego dziennika Der Frajnd. W okresie miêdzy wojennym, w latach by³ równie cz³onkiem zarz¹du Zwi¹zku Zawodowego Literatów ydowskich w Warszawie. W okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny œwiatowej przebywa³ w Moskwie i Kujbyszewie, gdzie dzia- ³a³ w ydowskim Komitecie Antyfaszystowskim. Od 1944 r. Ber Mark by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego ZPP i wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego ydów Polskich przy ZPP. Do Polski wróci³ w 1946 r., a ju w 1949 r. obj¹³ funkcje dyrektora ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, któr¹ piastowa³ do momentu œmierci w 1966 r. Po wojnie by³ równie Przewodnicz¹cym Zwi¹zku Literatów i Dziennikarzy ydowskich oraz redaktorem naczelnym Dos Naje Lebn. By³ autorem miêdzy innymi znanej monografii Walka i zag³ada warszawskiego getta, wydanej przez MON w Warszawie w 1959 r. W 1963 r. ukaza³a siê jego praca historyczna Powstanie w Ghetcie Warszawskim. W 1954 r Twórczoœæ pisarzy poleg³ych w gettach i obozach Od 1954 r. Bernard Ber Mark by³ profesorem nadzwyczajnym. Pochowany na cmentarzu ydowskiego w Warszawie przy ul. Okopowej. BERNAD Jan - LISTA NR 13; animator kultury, badacz kultury tradycyjnej, praktyk œpiewu tradycyjnego. Dyrektor Fundacji Muzyka Kresów. Lublin. BERNATOWICZ-BIERUT Gra yna - (drugiego cz³onu nazwiska nie u ywa) ambasador RP w Madrycie, do 1989 r. pracownica PISM, w 1989 r. dyrektor Integracji Europejskiej. Z opublikowanego Raportu WSI wynika, e w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a 108 pracowników by³o agentami tych s³u b, 32 by³o umieszczonych w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, w Centralach Handlu Zagranicznego 383, a w firmach polonijnych 25 (Raport WSI, s ). Do tej pory, po 19 latach, na placówkach dyplomatycznych III Rzeczypospolitej wœród 172 ambasadorów, konsulów i radców 75% z nich reprezentuj¹ przemalowani na bia³o absolwenci szkó³ moskiewskich. BERNSTEIN Lewis Namier - znany jako Bernstein-Namierowski oraz lord Namier (ur. 27 czerwca 1888 w Woli Okrzejskiej - zm. 19 sierpnia 1960) angielski historyk, polityk, dzia³acz syjonistyczny. Urodzony w bogatej i zlaicyzowanej rodzinie ydowskiej jako Ludwik Niemirowski. Studiowa³ we Lwowie, Lozannie, gdzie wywar³y na niego znaczny wp³yw wyk³ady Vilfredo Pareto oraz w Londynie (London School of Economics). W roku 1906 Niemirowski wyemigrowa³ do Wielkiej Brytanii, gdzie kilka lat potem uzyska³ brytyjskie obywatelstwo (1913 rok). Nastêpnie Namier zajmowa³ wysokie stanowiska w brytyjskich ministerstwach propagandy ( ), informacji ( ) oraz w ministerstwie spraw zagranicznych ( ). Na konferencji w Wersalu rz¹d brytyski powierzy³ Namierowi funkcjê specjalisty od spraw polskich. By³ g³ównym antagonist¹ Romana Dmowskiego i wrogiem odradzaj¹cej siê pañstwowoœci polskiej. By³ równie g³ównym winowajc¹ sfa³szowania linii demarkacyjnej zwanej lini¹ Curzona, któr¹ przekazano do akceptacji przedstawicielom dyplomacji sowieckiej. Sfa³szowany przez Namierowskiego wariant linii odcina³ Lwów od Polski. Przyjêty przez OUN-UPA termin Zakerzonia lub Zakerzoñski Kraj dotyczy obecnych po³udniowowschodnich terenów Rzeczpospolitej, na których zamieszkiwa³a mniejszoœciowa ludnoœæ ukraiñska i nawi¹zuje do tzw. Linii Curzona. 10 lipca 1920 roku w belgijskim mieœcie Spa przedstawiciele Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i W³och przyjêli liniê demarkacyjn¹ miêdzy Polsk¹ a ZSRR, gdy Armia Czerwona zbli a³a siê do Warszawy. W imieniu Polski uczyni³ to premier W³adys³aw Grabski, w zamian za obietnicê poœrednictwa Wielkiej Brytanii w polsko-sowieckich rokowaniach pokojowych. Przedstawiciele mocarstw zachodnich przyjêli, e granica Bugu jest najdalsz¹ ekspansj¹ bolszewików, jak¹ te pañstwa zgodz¹ siê tolerowaæ. Oczywiœcie dzisiaj mo na mówiæ o ich naiwnoœci b¹dÿ wrêcz g³upocie, wszak Lenin i Trocki myœleli o podboju ca³ej Europy. Punkt 3. tej umowy przewidywa³: w Ma³opolsce Wschodniej pas neutralny bêdzie wynosiæ 20 km i w tym celu obie strony walcz¹ce cofn¹ siê o 10 km od linii frontu w chwili rozejmu. 10 lipca ca³a Ma³opolska Wschodnia znajdowa³a siê w polskich rêkach, a Lwowa bolszewicy nie zdobyli do koñca tej wojny. By³o wiêc jednoznaczne, e Lwów nale eæ ma do Polski. Zaproponowana linia demarkacyjna by³a pomys³em lorda Curzona, który twierdzi³, e jest ona zgodna z kryterium etnograficznoœci tych terenów. 11 lipca 1920 roku Brytyjczycy wys³ali do Moskwy telegram w sprawie linii Curzona i propozycjê poœrednictwa w rokowaniach. Depesza jednak nie przedstawia³a linii zgodnej z ustaleniami w Spa. Wyznacza³a ona, e Lwów ma znaleÿæ siê po sowieckiej stronie, gdy poprowadzona zosta³a górnym biegiem Sanu, do jego Ÿróde³. O tej samowolnej zmianie przebiegu polsko-sowieckiej granicy strona polska nie wiedzia- ³a, a po cudzie nad Wis³a nikt do tej propozycji nie wraca³. Dopiero po œmierci premiera Wielkiej Brytanii Davida Lloyda Georga, gdy ujawniono jego archiwum, okaza³o siê, e depesza z 11 lipca 1920 roku zawiera³a sfa³szowany przebieg propozycji linii demarkacyjnej. Fa³szerstwa dokona³ doradca premiera sir Lewis Namier Bernstein (sir Lewis Bernstein Namierowicz Namier tytu³owany tak e jako lord Namier), który samowolnie ustali³ podzia³ etnograficzny miêdzy Galicj¹ Wschodni¹ a Zachodni¹. Lewis Namier, pracownik brytyjskiego MSZ, by³ galicyjskim ydem i wczeœniej nazywa³ siê Ludwik Bernstajn-Znamierowski. Prawdopodobnie by³ bolszewickim agentem. Po 1945 roku nawet chwali³ siê, e to on, a nie lord Curzon, jest autorem linii Curzona (podajê za: Jerzy Wêgierski: Nieznana prawda o tzw. Linii Curzona, Lwów i Kresy, nr 97 z czerwca 2005; A.L. Szczeœniak: Encyklopedia Bia³ych Plam : Iwo Cyprian Pogonowski: ród³a terroru, Nasz Dziennik z 5 maja 2004). T¹ sfa³szowan¹ lini¹ pos³u y³ siê Stalin, ustalaj¹c w Ja³cie granicê miêdzy Polsk¹ a ZSRR. W Gazecie Polskiej z dnia marca 2007 r. Bogdan Musia³ w artykule Stalinowskie granice prezentuje mapê, któr¹ znalaz³ w Archiwum Pañstwowym w Moskwie. Widaæ na niej, jak Stalin w³asnorêcznie wytycza³ zachodni¹ i wschodni¹ granicê Polski, najprawdopodobniej 26 lipca 1944 roku. Przy wschodniej granicy napisa³ i po polskiej i po sowieckiej stronie Linija Kiersona. Zastanawia, e przebieg jej jest zgodny z póÿniejsz¹ wymian¹ terytoriów (akcj¹ HT z 1951 roku), oraz koñczy siê w okolicach Smolnika nad Sanem (póÿniejsza próba zabrania nam przez Sowietów Tarnicy, Halicza i Po³oniny Caryñskiej). Z lini¹ Curzona nie chcieli pogodziæ siê nacjonaliœci z OUN-UPA. Fa³szywie, za przyk³adem yda Berensteina, wy³¹czyli oni z Zakerzonii ( Zakerzoñskiego Kraju ) Ma³opolskê Wschodni¹ w³¹cznie ze Lwowem. Tak naprawdê powinni oni u ywaæ terminu Zaberenstejnia oraz Zaberenstejski Kraj. Dla nas, Polaków, Zakerzonia, to s¹ Kresy Polskie: Wileñszczyzna, Polesie, Wo³yñ i Ma³opolska Wschodnia, nazywana ostatnio Galicj¹ Wschodni¹, chocia termin ten wprowadzi³a dopiero administracja zaborcy, Austrio-Wêgier. W 1569 roku podczas podzia³u Korony na prowincje obszar Ma³opolski (czyli M³odszej Polski ) poszerzono o województwa ruskie. Przed wojn¹ we Lwowie mieszka³o 64% Polaków oraz 11% Ukraiñców, reszta to byli ydzi i inne mniejszoœci narodowe. W woj. tarnopolskim Polacy stanowili 49% zamieszkuj¹cej ten teren ludnoœci, natomiast Ukraiñcy 45,5% (Stanis³aw urek Tylko Polska ). Po ust¹pieniu z funkcji rz¹dowych Bernstein-Namier pracowa³ w Balliol College ( ), nastêpnie zosta³ przedsiêbiorc¹. Jako aktywny dzia³acz syjonistyczny pe³ni³ funkcjê sekretarza politycznego Agencji ydowskiej w Palestynie ( ) i wspó³pracownika Chaima Weizmanna. Pomimo póÿniejszej konwersji na anglikanizm Namierowski do koñca ycia pozostawa³ cennym sprzymierzeñcem ruchu syjonistycznego. By³ projektodawc¹ stworzenia przez rz¹d brytyjski ydowskiej Si³y Zbrojnej w Palestynie oraz organizatorem pomocy ydom, którzy uszli przed nazistowskimi przeœladowaniami z Niemiec. W latach zajmowa³ stanowisko profesora na uniwersytecie w Manchester. Lewis Bernstein Namierowski by³ najbardziej znany jako historyk osiemnastowiecznej monarchii brytyjskiej, brytyjskiego systemu partyjnego i parlamentarnego. Specjalizowa³ siê równie w historii dyplomacji, gdzie jako admirator Sigmunda Freuda by³ pionierem psychohistorii czyli zastosowania metod psychoanalizy do badania wp³ywu aspektów psychologicznych na decyzje dyplomatyczne i zachowania dyplomatów oraz polityków. Uwa any by³ za historyka reakcyjnego, a jego metody badawcze uznawano za kontrowersyjne. Uwa ano go równie za czo³owego germanofoba w brytyjskich sferach intelektualnych. Bernsztajn Leonid - Komendant batalionu pod Dniepropietrowskiem. Potem skoczek spadochronowy - dywersant na ty³ach wroga ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 17).

13 13 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT Berski Filip-Badner - pracownik Prokuratury Wojskowej w czasach stalinowskiej ydo-komuny. Bersohn Jan - urodzony w Warszawie 1829 r., zmar³ tam- e w Syn Majera Bersohna, brat Mathiasa prezesa komitetu Wielkiej Synagogi na T³omackiem, cz³onka Zarz¹du Warszawskiej Gminy Starozakonnych. Absolwent Instytutu Agronomicznego na Marymoncie, przemys³owiec, obywatel ziemski. Ca³a rodzina dorobi³a siê gigantycznego maj¹tku na krzywdzie Polaków, wœród których znaleÿli schronienie. Bersohn Majer - urodzony w 1787 r., zmar³ w 1873 r. w Warszawie. Protoplasta znanej rodziny Bersohnów, ojciec Mathiasa i Jana, teœæ Hipolita Wawelberga. Bankier, zajmowa³ siê równie handlem i przemys³em. Na pocz¹tku lat 30. XIX wieku wraz z innymi ydowskimi przedsiêbiorcami za donosicielstwo wobec Polaków i du e pieni¹dze uzyska³ od cara rosyjskiego przywilej nabywania maj¹tków ziemskich. Dysponuj¹c du ymi œrodkami finansowymi, sta³ siê szybko w³aœcicielem wielu nieruchomoœci które nabywa³ po zabraniu ich Polakom przez carskie w³adze za udzia³ w Powstaniu Styczniowym. Bersohn Mathias - urodzony w Warszawie 1823, zmar³ w 1908 r. równie w Warszawie. Syn Majera Bersohna, brat Jana. ¹czy³ hochsztaplerskie talenty finansisty i zami³owanie do sztuki, kontynuuj¹c tradycje rodzinne bra³ czynny udzia³ w yciu spo³ecznym. Prowadzi³ bank, pe³ni³ funkcjê prezesa zarz¹du warszawskiego ydowskiego szpitala dzieciêcego, za³o onego przez ojca, w latach By³ cz³onkiem Zarz¹du Warszawskiej Gminy Starozakonnych. Nale a³ do cz³onków Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejêtnoœci oraz Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu i Muzeum Germañskiego w Norymberdze. Bester Jaros³aw - cz³onek The Cracow Klezmer Band (sk³ad zespo³u: Jaros³aw Bester - akordeon, Jaros³aw Tyra- ³a - skrzypce, Oleg Dyyak - akordeon, klarnet, instrumenty perkusyjne, Wojciech Front - kontrabas). Jest to krakowska grupa uprawiaj¹ca wspó³czesn¹ muzykê klezmersk¹, z elementami jazzu, powsta³a w roku Wystêpowa³a w wielu krajach, wspó³pracowa³a m.in. z Johnem Zornem. W roku 2005 wystêpowa³a wspólnie z Gra yn¹ Auguœcik. Bardziej znana za granic¹, ni w Polsce, wszystkie p³yty nagra- ³a w Stanach Zjednoczonych w wytwórni Tzadik, nale ¹cej do Johna Zorna; na ostatnich dwóch p³ytach grupa wykonuje kompozycje Johna Zorna. Z koñcem roku 2006 zespó³ zakoñczy³ dzia³alnoœæ pod dotychczasow¹ nazw¹ The Cracow Klezmer Band, a od 1 stycznia 2007 r. wznawia dzia³alnoœæ pod nazw¹ Bester Quartet. Bernacki Gerard - bp, kieruj¹cy Komitetem Programowym W cieniu trzech œwi¹tyñ VIII Dzieñ Judaizmu w Koœciele w Polsce, centralnych obchodów Dnia Judaizmu (17 stycznia 2005r. w Katowicach). Berwiñska Krystyna Danuta - (ur. 1919) absolwentka filologii angielskiej UW oraz Wydzia³u Dramaturgicznego PWST w odzi. Debiutowa³a w 1945 jako autorka s³uchowisk radiowych dla dzieci i m³odzie y. W latach 50. i 60. kierownik literacki wielu teatrów. scenarzystka, pisarka. Absolwentka PWST w odzi. Autorka sztuk teatralnych, m.in.: Komu bije dzwon, Ch³op, Pomy³ki jednej nocy. Autorka scenariusza do filmu Con amore (1976, re. J. Batory). Napisa³a powieœci: Con amore, 13 œwieczek. Podpisa³a siê pod listem broni¹cym oszusta Kieresa. Beryt Alicja - ydowskie Stowarzyszenie Czulent, ul. Dietla 64/ Kraków, sekretarz. Beszczyñska Zofia - jest poetk¹, autork¹ utworów fantastycznych, krytykiem literackim i t³umaczk¹ literatury francuskiej. Cz³onek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i The International Board on Books for Young People (IBBY), stypendystka Internationale Jugendbibliotek w Monachium (Niemcy, 1996) i Baltic Centre for Writers and Translators w Visby (Szwecja, 2003), uczestniczka w festiwalach poetyckich w Sarajewie (Boœnia i Hercegowina, 1998) i Strudze (Macedonia, 2002, 2003). Wspó³pracuje z pismami Nowe Ksi¹ - ki i Guliwer, gdzie publikuje recenzje, artyku³y i rozmowy z pisarzami; wspó³pracuje z Polskim Radiem, gdzie prowadzi audycje literackie dla doros³ych i o literaturze, dla doros³ych i dzieci. Podpisa³a siê pod listem broni¹cym yda Kieresa. Beth-Eden Kite - radca Ambasady Izraela w Polsce. Uczestniczy³a w uroczystoœciach Simchat Tora na warszawskim oliborzu (Ÿród³o: Beylin Marek-Gustaw Horwitz - od 1977 do 1978 r. wykonywa³ prace redakcyjne i sekretarskie dla Niezale nej Oficyny Wydawniczej NOWA. BEER Daria - pochodzi z Gdyni, mieszka obecnie w Kanadzie. Jej zdjêcia, publikowane w wielu magazynach, maj¹ charakter malarski. Wziê³a udzia³ w wwystawie Polscy fotografowie w Nowym Jorku. Bialer Aron Adam - we wrzeœniu 1939 r. mieszka³ w Warszawie, ul. Nalewki 17; po wojnie w Warszawie, ul. Targowa 15/78. Zaciek³y syjonista, by³y pracownik naukowy Instytutu Kszta³cenia Kadr Naukowych przy KC PZPR i PAN oraz lektor KC PZPR. Uciekinier z Polski w 1968 r. Bia³ecka Alicja - LISTA NR 3 i 15; kustosz, koordynator Miêdzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauœcie. W seminarium bior¹ udzia³ nauczyciele z kilkunastu krajów europejskich, którzy w poprzednim roku uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez jerozolimski Instytut Yad Vashem. Tamtejsza Miêdzynarodowa Szko³a Nauczania o Holokauœcie prowadzi program edukacyjny dla nauczycieli z krajów europejskich - mówi Alicja Bia³ecka, kierownik Sekcji Programowej MCEAH. - W wyniku wspó³pracy pomiêdzy Pañstwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu a Yad Vashem powsta³ projekt kontynuowania tych seminariów. Staramy siê tej miêdzynarodowej grupie zarówno z Europy zachodniej, œrodkowej jak i wschodniej pokazaæ to, co tutaj robimy w dziedzinie nauczania o Auschwitz, o Holokauœcie. Program sesji w 2007r. obejmuje 8 godzin dydaktycznych, w tym wyk³ad wprowadzaj¹cy prof. Kaczmarka traktuj¹cy o ydach w Polsce w okresie miêdzywojennym, wyk³ad Lucyny Filip na temat ydów yj¹cych w Oœwiêcimiu w latach oraz spotkanie w Synagodze Chewra Lomdei Misznajot z Arturem Szyndlerem. W ramach programu odbêd¹ siê tak e warsztaty edukacyjne w terenie zwi¹zane z powy sz¹ tematyk¹. Oczywiœcie podpisa³a siê pod listem broni¹cym yda Kieresa. Bia³ecki Ireneusz - LISTA NR 5; dr hab. prof. UW, socjolog. Specjalista od polityki naukowej, socjologii oœwiaty, socjologii polityki i struktury spo³ecznej. Prof. Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy szego UW, cz³onek Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN. Autor prac naukowych, publikacje m.in. w Znaku. BIA ECKI Ryszard - dr hab. in. LISTA NR 15; Instytut Techniki Cieplnej Stanowisko: profesor nadzwyczajny Gliwice, ul. Konarskiego 22. Bia³ek Bogdan - LISTA NR 13 i 15; red. nacz. Charakterów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Ufundowa³ - wraz z Markiem Maci¹gowskim - pomnik autorstwa Marka Cedu³y, przedstawiaj¹cy menorê, zapadaj¹c¹ siê w mur. RzeŸba wielkoœci 8 na 5 metrów stanie w centrum Kielc, na granicy by³ego getta i ma upamiêtniaæ pogrom kieleckich ydów. Bia³ek Maria - LISTA NR 5. Bia³ek Piotr - LISTA NR 5; konserwator (?). Bia³kiewicz Chana - po wojnie by³a aktork¹ w Teatrze ydowskim w odzi. Biberstein Aleksandr - dyrektor ydowskiego szpitala zakaÿnego w krakowskim getcie. W swoich wspomnieniach o ydowskiej s³u bie porz¹dkowej OD (Ordnungsidienst) Biberstein pisa³ m. in.: Przez ca³y czas okupacji Ordnungsdienst by³ narzêdziem w rêku gestapo, na jego polecenie odemani (tj. cz³onkowie Ordnungsdienst) wykonywali bez zastrze eñ najpodlejsze czynnoœci, przeœcigaj¹c czêsto bezwzglêdnoœci¹ Niemców (A. Bilberstein: Zag³ada ydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 165). Biderman Dawid - (ur Lelów, zm tam e) duchowny ydowski, cadyk. Jeden z najbardziej znanych ówczeœnie cadyków na ziemiach polskich. Myœli Bidermana cytowane s¹ do dziœ przez Chasydów na ca³ym œwiecie. Jego grób znajduj¹cy siê w Lelowie k. Czêstochowy jest miejscem corocznych pielgrzymek chasydów. Biderman Dawid - komunista, skarbnik Zwi¹zku Zawodowego Robotników Drzewnych (1929) Biderman Dawid - sjonista, subiekt, cz³onek Zarz¹du Hechaluc Pionier (1933). Biderman Kiwa - ur. 1910, mosiê nik, komunista, aparat techniczny KPP (1932). Bidwell Anna - LISTA NR 14; dr hab. prof. SWPS we Wroc³awiu, historyk. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych analizowa³a system decyzyjny UE, a nastêpnie zaczê³a uczyæ na ten temat na podyplomowym studium dla nauczycieli prowadzonym przy Fundacji Krzy owa dla Porozumienia Europejskiego. Biedka ukasz - psycholog, Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ydów, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Cz³onek zespo³u psychoterapeutycznego kierowanego przez prof. Mariê Orwid. Biedrzyñska Adrianna - aktorka. Biegalski Henryk - nominowany na szefa Centralnego Zarz¹du S³u by Wiêziennej za rz¹dów PiS, od 1969 r. do koñca lat 80. by³ cz³onkiem PZPR. Od marca 1982 r. nale a³ do Komisji Bezpieczeñstwa i adu Publicznego KW PZPR w Gdañsku. Biegeleisen Bronis³aw , psycholog, autor licznych prac, dyrektor Instytutu Psychologicznego. Biegeleisen Leon W³adys³aw , profesor ekonomii, autor licznych prac. Biegelersen Henryk , historyk lit., etnograf, edytor. Biel Józef - pu³kownik, funkcjonariusz Wydzia³u IV SB w Krakowie. Prowadzi³ m.in. ks. Osadziñskiego, zarejestrowanego jako TW Piotr ( Ksiê a wobec bezpieki, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, str. 52). Bielañska El bieta - LISTA NR 15; fizyk w Instytucie Metalurgii i In ynierii Materia³owej PAN, Kraków. Bielawska-Adamik Hanna - LISTA NR 4 (Polskie Radio SA) w paÿdzierniku 2006 (popierana przez PiS) wesz³a w sk³ad Komisji Etyki Polskiego Radia!!! (wybrana przez zarz¹d Polskiego Radia). Kadencja trwaæ bêdzie dwa lata. Komisja Etyki dzia³a w Polskim Radiu od 1997 roku. Jej g³ównym zadaniem jest orzekanie o zgodnoœci postêpowania dziennikarzy, innych pracowników oraz wspó³pracowników Polskiego Radia zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Jest niestety, ale znana m³odym i najm³odszym czytelnikom jako autorka powieœci i opowiadañ, s³uchowisk radiowych, sztuk teatralnych. Bielawski Krzysztof - LISTA NR 15; (ur. 1969), doktor filologii klasycznej i absolwent wydzia³u teologii, t³umacz, wspó³za³o yciel i redaktor naczelny Wydawnictwa Homini. Wyk³adowca UJ, znawca patrologii, zajmuje siê badaniami nad antycznymi fragmentami muzycznymi oraz zwi¹zkami tragedii z teologi¹. Mieszka w Krakowie. Bielecka-Ho³da Ma³gorzata - redaktor naczelny lubelskiej redakcji Gazety Wyborczej (2007 r.). Bielecki Czes³aw -LISTA NR 4 i 9; urodzony w 1948 roku w Warszawie. By³y pose³ Akcji Wyborczej Solidarnoœæ. Tak mówi³ o swoich rodzicach: Wyrasta³em w rodzinie zasymilowanej inteligencji ydowskiej. Ojciec z wykszta³cenia matematyk, by³ dyrektorem generalnym w Ministerstwie Oœwiaty w latach piêædziesi¹tych. Wylecia³ z tego stanowiska razem z W³adys³awem Bieñkowskim, gdy Gomu³ka zwija³ PaŸdziernik. Matka by³a urzêdniczk¹ w G³ównym Urzêdzie Statystycznym, zajmowa³a siê demografi¹. Rodzice komunizowali jeszcze przed wojn¹ (E. Boniecka, Bli ej polityków, Toruñ 1996). Sam mieni siê byæ porz¹dnym ydem. Z wykszta³cenia architekt, doktor nauk technicznych. Rodzice na sta³e mieszkaj¹ w Izraelu. Wœród rozlicznych dzia³alnoœci podziemnych - Czes³aw Bielecki by³ za³o ycielem i szefem podziemnego wydawnictwa CDN, wydawa³ pisma i ulotki dla wojska i milicji, napisa³ s³ynny i wielokrotnie wznawiany poradnik Ma³y konspirator, który uratowa³ wielu ludzi przed wsypaniem siebie i innych podczas przes³uchañ - by³ te autorem tekstów publicystycznych w Tygodniku Mazowsze (pseudonim Maciej Poleski). Jego wydawnictwo drukowa³o i kolportowa³o TM. Jako przewodnicz¹cy sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, w wywiadzie udzielonym Najwy szemu Czasowi z 7 lipca 2001 roku powiedzia³ m.in.: S¹ sprawy, za które te ydzi musz¹ przepraszaæ. Nie mo e byæ tak, e je eli prokurator Helena Woliñska zabi³a s¹dowo naszego bohatera, gen. Emila Fieldorfa, to spo³ecznoœæ ydowska nie jest za to odpowiedzialna. W 1968 bra³ aktywny udzia³ w protestach studenckich, nastêpnie dzia³a³ w podziemnych organizacjach Walcz¹ca Polska i Polskie Porozumienie Niepodleg³oœciowe. W 1982 za³o y³ niezale ne wydawnictwo CDN. Od 1983 redagowa³ pismo Reduta, wspó³pracowa³ te z parysk¹ Kultur¹ pod pseudonimem Maciej Poleski. W 1989 za³o- y³ paramasoñskie Porozumienie Ponad Podzia³ami. W latach by³ doradc¹ prezydenta L. Wa³êsy, cz³onkiem Rady ds. Stosunków Polsko- ydowskich i kierownikiem prezydenckiego Zespo³u ds. Reformy Administracji Publicznej. W 1992 r. by³ doradc¹ premiera J. Olszewskiego. W 1995 r. za³o y³ Ruch Stu, którego zosta³ prezesem. W 1997 r. zosta³ pos³em i przewodnicz¹cym sejmowej komisji spraw zagranicznych. Prezydent odzi osobiœcie, bez organizowania konkursu architektonicznego, poprosi³ o wykonanie projektów znanego dzia³acza i polityka ydowskiego pochodzenia Czes³awa Bieleckiego (...). Czes³aw Bielecki lekk¹ rêk¹ zainkasowa³ od Urzêdu Miasta odzi 350 tysiêcy z³otych. To jednak przesada, Bielecki nie jest ani œwiatowej s³awy architektem, ani projekt nie jest rewelacyjny. Ale w koñcu kszta³cenie dzieci w warszawskiej szkole Morasha fundacji Laudera kosztuje ( Tylko Polska, Jerzy Kropiwnicki czyli demokracja po ³ódzku, MM (KC), nr 346, str. 6). Ludzie marni, podli nie mog¹ byæ nauczycielami w yciu spo³ecznym ani przywódcami w yciu publicznym, i tu Bronis³aw Wildstein ma racjê. Orwell formu³owa³ to znacznie bardziej dosadnie, raz kurwa, zawsze kurwa - Czes³aw Bielecki, Radio TOK FM, r. Bielecki Jan Krzysztof - urodzony w 1951 roku w Bydgoszczy. Prezes zarz¹du Banku Pekao S.A. Ukoñczy³ Wy sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹ w Sopocie, gdzie póÿniej by³ asystentem. W latach pracowa³ w Oœrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Hutnictwa i Przemys³u Maszynowego w Gdañsku. W 1983 r. razem z J. Lewandowskim i J. Szomburgiem za³o y³ Spó³dzielniê Pracy Doradca. W 1988 by³ wspó³za³o ycielem i pierwszym przewodnicz¹cym Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a w latach przewodnicz¹cym rady politycznej. W latach by³ pos³em, a w 1991 zosta³ premierem dziêki poparciu L. Wa³êsy. W rz¹dzie H. Suchockiej by³ ministrem ds. integracji europejskiej. Od 1993 r. by³ dyrektorem na synekurze w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Zasiada³ tak e w Radzie Krajowej Unii Wolnoœci. Po secesji libera³ów z Unii Wolnoœci w styczniu 2001 r., przeszed³ do Platformy Obywatelskiej. Od 1 paÿdziernika 2003 r. jest prezesem zarz¹du Banku Pekao S.A. Cz³onek antypolskiej, powi¹zanej z masoneri¹ i œwiatow¹ finansjer¹ ydowskiej Fundacji im. Stefana Batorego, za³o onej w Nowym Jorku przez yda, masona, spekulanta George a Sorosa, nowojorskiego finansistê (o wêgierskim rodowodzie, st¹d m.in. nazwa fundacji). W PRL zosta³a ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku. Bielecki Jan-Frey - genera³ gen. dyw. pil. LWP ( ). Po wybuchu II wojny œwiatowej w ZSRR, od 1941 r. w Armii Czerwonej, w 1944 r. po przeszkoleniu przez NKWD zrzucony na ty³y wojsk niemieckich. W 1945 r. szef Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa w Warszawie, w latach szef WUBP w Krakowie. Przeniesiony do wojska odby³ kurs lotniczy i od tego czasu s³u y³ w lotnictwie. Od 1954 r. genera³ brygady i zastêpca dowódcy Wojsk Lotniczych. Przejœciowo odsuniêty od stanowiska, powróci³ do w³adzy wraz z W³adys³awem Gomu³k¹. W paÿdzierniku 1956 r. wyda³ stacjonuj¹cej w Poznaniu jednostce lotniczej rozkaz zbombardowania radzieckiej kolumny pancernej maszeruj¹cej na Warszawê z Borne Sulinowo. W latach dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Zwi¹zany z rewizjonistycznym Klubem Cz³onków Œrodowiska ycie. Zosta³ usuniêty z wojska w 1963 r. w wyniku reform jakie przeprowadza³ w polskim lotnictwie, którym przeciwne by³y w³adze wojskowe ZSRR. Bielecki Moniek Buchman - policjant ydowski w getcie. Pu³kownik szef WUBP w Krakowie. Bielecki Stanis³aw - (ur. 26 maja 1897, zm. 7 lutego 1953) pu³kownik Wojska Polskiego, oficer wywiadu wojskowego Oddzia³u II Sztabu Generalnego LWP, m.in. szef Oddzia³u Operacyjnego Wydzia³ II Oddzia³u II Sztabu Generalnego LWP. Zmar³ tragicznie. Bielecki Zdzis³aw - LISTA nr 15; wspó³przewodnicz¹cy Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów. Bielik-Robson Agata - LISTA NR 10; ur. 1966, dr hab. nauk filozoficznych, filozofka. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, wyk³ada w Collegium Civitas, Szkole Nauk Spo³ecznych PAN i Oœrodku Studiów Amerykañskich. Bieliñski Konrad - (ur. 1949) matematyk. Nale a³ o dru yny harcerskiej walterowców. W 1973 r. lider protestu studenckiego na UW przeciwko odgórnemu zjednoczeniu organizacji studenckich, oznaczaj¹cemu de facto likwidacjê Zrzeszenia Studentów Polskich. Jeden z g³ównych organizatorów Niezale nej Oficyny Wydawniczej NOW-a, a w latach 80. tak e podziemnego wydawnictwa Most. W sierpniu 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdañskiej, redaguje Strajkowy Biuletyn Informacyjny Solidarnoœæ. Cz³onek w³adz podziemnej Solidarnoœci Regionu Mazowsze, redaktor kwartalnika Krytyka. W lipcu ukazuje siê pierwszy numer Krytyki, kwartalnika zwi¹zanego ze œrodowiskiem KOR. W zespole redakcyjnym m.in.: Stanis³aw Barañczak, Konrad Bieliñski, Jacek Kuroñ, Jan Lityñski, Adam Michnik. W pocz¹tkach stanu wojennego wszed³ do Krajowego Komitetu Strajkowego. W styczniu 1983 roku w strukturach generalnych TKK dosz³o do ostrych kontrowersji. Ja i Józef Pinior uwa aliœmy, e jeœli ostro nie postawi siê sprawy S, to odda siê pole dzia³ania SW. Warszawa sprzeciwia³a siê programowi, a zw³aszcza punktowi 4. Zbigniew Bujak, Konrad Bieliñski i Ewa Kulik byli pod wp³ywam Geremka i Michnika. Kontrolowali oni teren TKK (Aneks. Eugeniusz Szumiejko). Je eli urzêdnik pañstwowy pod przysiêg¹ k³amie w jakiejkolwiek sprawie, to obowi¹zkiem wszystkich, je eli wiedz¹, e mówi nieprawdê, jest powiedzieæ to. A po drugie nie broniæ tego - powiedzia³ Konrad Bieliñski w rozmowie z W³adys³awem Frasyniukiem w Poranku w Radiu TOK FM. Wiêc pewnie w swojej ydowskiej moralnoœci podpisa³ siê pod listem broni¹cym jedwabnego k³amcy i oszusta Kieresa. W latach 90. pisze programy komputerowe dla amerykañskiej firmy software owej. Bielska Iwona - (ur. 7 wrzeœnia 1952 roku w odzi) LISTA NR 4; jej mê em jest aktor Miko³aj Grabowski. Mieszka w Rudnie, w województwie Ma³opolskim, ko³o ruin zamku. Bielski Leon Bod - dzia³acz polityczny; felietonista Racjonalisty. Bielski Piotr - student stosunków miêdzynarodowych na Uniwersytecie ódzkim, dzia³acz Obywatelskiego Ruchu Ekologicznego, by³y cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia AT- TAC-Polska, sta³y wspó³pracownik Magazynu Obywatel. Bielski Tuwii - dowódca ydowskich leœnych bandytów. Dzia³a³ w lesie nalibockim. Jednym z typowych przyk³adów dzia³añ ydobolszewickich bandytów by³a rzeÿ na Polakach w miasteczku Naliboki w powiecie Sto³pce, w województwie nowogrodzkim. Dnia 8 maja 1943 roku o œwicie, 128 polskich mieszkañców tego miasteczka zosta³o wymordowanych przez partyzantów dowodzonych przez dwóch ydowskich dowódców: Tuwiê Bielskiego i Szolema Zorina. Wac³aw Nowicki, uratowany œwiadek tych wydarzeñ, tak opisywa³ w ksi¹ ce ywe echa (Warszawa, 1993 r.) rzeÿ na Polakach, gdy o œwicie przybyli partyzanci-mordercy: Godzina 5 rano, 8 maja 1943 roku. D³uga seria z kaemu rozpru³a poni ej okien frontow¹ œcianê naszego domu, stoj¹c¹ pod ni¹ kanapê - przelecia³a przez pokój i ugrzêz³a w przeciwleg³ej œcianie zaledwie kilka centymetrów nad naszymi g³owami (...). Mama dopad³a okna. - Wieœ p³onie! - krzyczy (...) o godzinie 7.00 (...) jêki ucich³y. Zewsz¹d wia- ³o groz¹ œmierci i zniszczenia. Ocaleni z pogromu mogli teraz zobaczyæ tragediê swego miasteczka i dokonanego w nim ludobójstwa. W niespe³na 2 godziny zginê³o 128 niewinnych ludzi. Wiêkszoœæ z nich, jak stwierdzili potem naoczni œwiadkowie, z r¹k siepaczy Bilskiego i Pobiedy. Mordercy obojga p³ci wpadali do mieszkañ i seriami z automatów unicestwiali we œnie ca³e rodziny, a obrabowane w poœpiechu (nawet z zegarków) domostwa palili i pijani od krwi z okrzykiem hura szli dalej mordowaæ. Wielu zbudzonych nag³¹ strzelanin¹ i jêkiem s¹siadów wylatywa³o na podwórko. Tych rozstrzeliwano z dzieæmi pod œcianami chat. Jedni i drudzy wraz z domostwem obracali siê w popió³. Daleko s³ychaæ by³o ryk byd³a i r enie zagrabionych koni. Podczas dantejskiego pogrzebu trudno by³o zidentyfikowaæ pozosta³e czasem tylko koñczyny dzieci, rodziców, dziadków z rodów Karniewiczów, ojków, Chmarów i wielu innych. Wœród ludzi tak okrutnie morduj¹cych polskich mieszkañców miasteczka Naliboki znaleÿli siê równie ich ydowscy s¹siedzi. Relacje partyzanckie z tamtych lat mówi¹: Zaczê³y siê masowe rabunki wsi. I to nie by³o raz czy dwa, ale jedni wychodzili, drudzy wchodzili. Miejscowi zaczêli wiêc walczyæ o chleb, organizowali polsko-bia³orusk¹ samoobronê. My j¹ wspieraliœmy. Sowieci likwidowali. Wykañczali wioski. Derewno, Rubieszewice, Starynki, Micha³owo. W Nalibokach wyr nêli 127 ludzi z samoobrony. Wszyscy mówili, e Naliboki zrobi³ Bilski. (...) Ofiary takie jak te, ydzi nazywali w raportach jako nazistów lub pronazistów. Grupy rabusiów i tyle, którzy brali od kogo popadnie. Jedzenie, dzieciêce ubranie, poœciel, ³y ki, widelce, kosztownoœci... (...). U nas prawie po³owa to ydzi byli, ale co to za partyzanci? Grabili tylko i gwa³cili. W jednym z raportów Bielski podawa³, i uda³o mu siê zgromadziæ (czytaj: zrabowaæ S³owianom) 200 ton ziemniaków, 3 tony kapusty, 5 ton buraków, 5 ton zbo a, 3 tony miêsa i tonê kie³basy. Jeden z bandytów przyzna³, e wysy³ano nawet ywnoœæ do Moskwy!!! ( ydowscy komuniœci - bandy zbrodniarzy na ziemiach polskich w latach Leœni bandyci stali siê bohaterami ksi¹ ki napisanej przez amerykañsk¹ historyczkê Nechama Tec. Na podstawie tej ksi¹ ki powstaje obecnie film re yserowany przez Edwarda Zwicka. Ciekawe, czy wp³ynie to na ocenê rzezi w Nalibokach dokonanej przez bandy Bielskich przez IPN, który prowadzi w tej sprawie œledztwo. Bie³ozierski Leonard - (ur. 12 czerwca 1912) pu³kownik WP, oficer PRL-owskich s³u b specjalnych (kontrwywiadu wojsk. G³ównego Zarz¹du Informacji WP i wywiadu wojsk. Oddzia³u II/Zarz¹du II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) m.in. szef Wydzia³u XI Oddzia³u II SG.WP, Wydzia³u Personalnego Zarz¹du II SG.WP i cz³onek Delegacji Polskiej przy Miêdzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Laosie w 1968 roku. Po powrocie do kraju w 1970, zastêpca kierownika Zak³adu Techniki Specjalnej Zarz¹du II SG.WP. Na emeryturze od 11 listopada 1970 roku. Bie³ych Wiktor - (ur. 29 listopada 1916) podpu³kownik LWP, oficer NKWD i SMIERSZa, wicedyrektor IV MBP w latach , wicedyrektor IX MBP w latach , w 1954 powróci³ do ZSRR. Cz³onek WKP(b) i PZPR. Bieñ Krzysztof - aktor. Urodzi³ siê w 1957 roku. W latach by³ adeptem w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. W 1984 r. skoñczy³ studia we wroc³awskiej Pañstwowej Wy szej Szkole Teatralnej. Pracowa³ w teatrach: im. Stefana Jaracza w Olsztynie, im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w Polskim w Szczecinie, obecnie jest aktorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Bieñczyk-Missala Agnieszka - LISTA NR 5; dr nauk politycznych, pracownik Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych UW. Autorka Praw cz³owieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku wyd. Uniwersytetu Warszawskiego Bieñkowska Ma³gorzata - LISTA NR 10; ur. w 1959 r., ilustratorka. Skoñczy³a studia na ASP, Wydzia³ Wzornictwa Przemys³owego. Dyplom uzyska³a w 1986 r. Projektuje ok³adki, plakaty, ale przede wszystkim ilustruje ksi¹ ki dla dzieci i m³odzie y. Wspó³pracowa³a z Pentliczkiem i Ciuchci¹. Laureatka wielu presti owych nagród i uczestniczka licznych wystaw zbiorowych, miêdzy innymi we Frankfurcie i Bolonii. Wyró niona m.in. nagrod¹ Wydawnictwa WSiP w konkursie Wspó³czesna Polska Sztuka Ksi¹ ki (Warszawa) za ilustracje do Pentliczka (1997). Bieñkowski Dawid - (ur. 1963) z wykszta³cenia psycholog, pracuje jako psychoterapeuta. Jego debiutancka powieœæ Jest (2001) otrzyma³a wyró nienie w konkursie im. Mackiewicza, nagrodê im. Andrzeja Kijowskiego oraz Nagrodê Fundacji im. Koœcielskich.W ostatniej ksi¹ ce pt. Bia³oczerwony (wrzesieñ 2007r.) kpi z polskiego patriotyzmu z polskiego uwielbienia dla wojska, kultu walki narodowowyzwoleñczej, manifestacyjnie obnoszonego patriotyzmu itp.: Wszyscy mieli doœæ tej bia³o-czerwonej wst¹ ki. I o to nam chodzi³o. Chcieliœmy pokazaæ, jak nie daje spokoju, pêta nas i oplata, jak nam wszystkim krêpuje ruchy, jak¹ jest przeszkod¹, eby swobodnie yæ. Jak nas wszystkich drêczy.... Zdecydowanie negatywnie ocenia stosunek Polaków do tradycji narodowej. Uwa a, e przyczyn¹ upadku wspó³czesnego Polaka s¹, oprócz Ÿle pojmowanego machizmu, nasze narodowe tradycje.ksi¹ ka jest wiêc szerpko reklamowana przez koszermedia i ich prymitywnych pismaków: Kazimiera Szczuka poleca Bia³o-czerwony. Komedia o polskich wzorcach mêskoœci, ale du o zabawniejsza od Testosteronu. Nie ma tu cichej sztamy miêdzy autorem a bohaterami, nie ma g³askania siê po... ego, rechotliwych zachwytów, jacy to my, ch³opacy, jednak jesteœmy fajni. Dawid Bieñkowski buduje groteskê na motywach Trans-Atlantyku Gombrowicza - jego œmiech jest gromki, okrutny, ale wyzwalaj¹cy. G³os zostaje oddany jednemu ze zdrowych, zamo nych, heteroseksualnych, zaradnych i przedsiêbiorczych. Mecenas wyznaje kult twardoœci (to samej z erekcj¹), nie znosi zwisiorów, pochwiakó i miêkasów, a tak e nowoczesnych, których popieraj¹ kolorowe czasopisma dla kobiet ( Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy). Biernatowicz-Bierut Gra yna - ona Marka Bieruta. Ambasador RP w Madrycie, przedtem m.in. dyrektor Integracji Europejskiej, a póÿniej wiceminister spraw zagranicznych (...). Wed³ug tekstu S. H. Wilka, do roku 1989, gdy ktoœ w MSZ nieopatrznie zatytu³owa³ j¹ (...) pani¹ Bernatowicz, niezmiennie poprawia³a go, groÿnie wykrzykuj¹c Bierut-Bernatowicz ( Wirtualna Polska z dn , Czerwone dynastie w MSZ - prof. Jerzy Robert Nowak). Bieroñ Tomasz - LISTA NR 5; t³umacz z Krakowa. Prze³o- y³ z jêzyka angielskiego ponad 100 ksi¹ ek, g³ównie dla wydawnictwa Zysk i S-ka. Zaczyna³ w latach od przewodników turystycznych. Aktualnie (pocz¹tek 2007 roku) jest rekordzist¹ pod wzglêdem liczby przet³umaczonych ksi¹ ek wœród t³umaczy œredniego pokolenia. Bierut Boles³aw, Boles³aw Biernacki-Rotenschwanz - ps. Janowski, Iwaniuk, Tomasz, Bieñkowski, Rutkowski, ur. 18 kwietnia 1892 w Rurach Jezuickich/Brygidowskich (obecnie w obrêbie Lublina), zm. 12 marca 1956 w Moskwie; dzia³acz komunistyczny, przewodnicz¹cy Krajowej Rady Narodowej od 1944 r., pierwszy przywódca Polski Ludowej, prezydent RP od 1947 r., sekretarz generalny PZPR od 1948, premier PRL od Sprawuj¹c w³adzê prowadzi³ do pe³nego uzale nienia Polski od ZSRR. Dzia³a³ na zlecenie moskiewskich mocodawców jako wasal ZSRR. Odpowiada³ za liczne zbrodnie systemu komunistycznego w Polsce, w tym ówczesnego Urzêdu Bezpieczeñstwa powo³anego do czynnego i bezwzglêdnego zwalczania terrorem i represjami przeciwników politycznych komunistów. Ofiarami UB stali siê cz³onkowie Armii Krajowej i ludzie zwi¹zani z Polskim Rz¹dem w Londynie. Komunistyczna propaganda nazywa- ³a ich podziemiem reakcyjnym lub zaplutym kar³em reakcji. Wprowadzaj¹c w Polsce stalinizm doprowadzi³ miêdzy innymi do œmierci Witolda Pileckiego, wiêÿnia obozu Auschwitz, g³ównego twórcy ruchu oporu w obozie oraz genera³a Emila Fieldorfa, jak równie profesora Stefana Ehrenkreutza. Wróg Polskoœci, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleg³ego Pañstwa Polskiego. Polonofob, stalinowiec, komunista, agent sowiecki NKWD. I sekretarz KC PZPR, zbrodniarz PRL-u. Z jego osob¹ wi¹za³ siê kult jednostki. Posiada³ cztery wille i piêæ innych jeszcze do dyspozycji. Jego skorumpowanie i zale noœæ agenturalna wobec Moskwy wysz³y na jaw w 1954 roku i by³o szokiem dla do³ów partyjnych. Realizowa³ program pe³nego uzale nienia Polski od ZSRR. Odpowiada za liczne zbrodnie systemu komunistycznego w Polsce - stalinizm. Od 1918 r. w KPP (Komunistyczna Partia Polski). W latach 30. aktywnie dzia³a³ w Kominternie i by³ tajnym funkcjonariuszem NKWD. Wiêziony przez w³adze sanacyjne w Rawiczu (dziêki czemu uda³o mu siê przeczekaæ stalinowskie czystki). W czasie II wojny œwiatowej przebywa³ na terenie ZSRR i na polskich terenach okupowanych przez ZSRR. W roku 1943 zosta³ przerzucony do Polski, gdzie wszed³ w sk³ad Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Od stycznia 1944 roku przewodnicz¹cy Krajowej Rady Narodowej (w³adza utworzona przez komunistów w czasie II wojny œwiatowej). Uczuciowo zwi¹zany by³ m.in. z Wand¹ Górsk¹. Wzorem Józefa Stalina lubi³ pokazywaæ siê z dzieæmi. Na jednej z fotografii trzyma na rêkach ydówkê Agnieszkê Holland. Syn Jan Chyliñski. By uwiarygodniæ siê w oczach Polaków, wzi¹³ udzia³ w procesji Bo ego Cia³a w 1946 roku. Premier Piotr Jaroszewicz w swojej biografii pisanej przez Bohdana Roliñskiego ujawni³, e Bierut mia³ od 1941 roku swego sobowtóra, który czêsto go zastêpowa³. Mia³ on byæ: (...) uczonym specjalnie katolicyzmu przez polskiego ksiêdza. Dr Dariusz Baliszewski ma w swoich archiwach opis udanego zamachu na Bieruta, który mia³ mieæ miejsce w Krakowie w 1947 r. Jest to relacja wydarzeñ dokonana przez jednego z ochroniarzy Bieruta. Mia³ on nawet byæ obecny przy sekcji jego zw³ok. Przy sekcji by³ tak e obecny drugi Bierut. Bierut Marek - Boles³aw Bierut by³ jego stryjkiem. M¹ Gra yny Bernatowicz-Bierut. Dziennikarz w stanie wojennym, reaktywowa³ Rzeczpospolit¹, póÿniej by³ jej korespondentem w Sztokholmie ( Wirtualna Polska z dn , Czerwone dynastie w MSZ prof. Jerzy Robert Nowak). Bigoszewska Maria - poetka i tarocistka. Biegelersen Henryk , historyk literatury, etnograf, edytor. Bielan Adam (ur. 12 wrzeœnia 1974 w Gdañsku) - wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego (nale y do frakcji Unia na rzecz Europy Narodów). Przewodnicz¹cy Niezale nego Zrzeszenia Studentów, kuÿni ydowskich kadr w latach Wiceprzewodnicz¹cy miêdzynarodowej organizacji studenckiej European Democrat Students w latach onaty z Wiktori¹, magistrem prawa. Dzia³acz Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego ( ), Przymierza Prawicy ( ) i Prawa i Sprawiedliwoœci (od 2002). Pose³ na Sejm w latach (cz³onek klubu Akcja Wyborcza Solidarnoœæ) oraz w latach (cz³onek klubu PiS). Od 2004 pose³ do Parlamentu Europejskiego wybrany z Krakowa. Rzecznik prasowy partii Prawo i Sprawiedliwoœæ. Jest najm³odsz¹ osob¹ wybran¹ na pos³a na Sejm RP po 1989 roku. W chwili wyboru w 1997 mia³ 23 lata. Studiowa³ stosunki miêdzynarodowe w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. 16 stycznia 2007 zosta³ wybrany wiceprzewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego. Nominowany na to stanowisko przez grupê parlamentarn¹ Unia na rzecz Europy Narodów. Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego prof. dr Hans- Gert Pöttering spotka³ siê dzisiaj w warszawskiej Synagodze im. No yków z przewodnicz¹cym Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ydowskich w RP Piotrem Kadlèikiem, Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem, oraz przedstawicielami ZOOM, FODZ, Fundacji im. prof. Schorra i innych organizacji. Po spotkaniu w synagodze delegacja Parlamentu Europejskiego uda³a siê na wizytê w miejscu, w którym ju nied³ugo rozpocznie siê budowa Muzeum Historii ydów Polskich. Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z wizyty r. (Ÿród³ó: jewish.org.pl). Warto zajrzeæ na ta stronkê z fotkami, gdzie wœród wielu znanych ydów przy stole siedz¹ w jarmu³kach Marek Siwiec i...adam Bielan! BIEÑKOWSKA Ma³gorzata - LISTA NR 10; ilustratorka, m.in. Wieczorynki z kotem miœkiem autorstwa Anny Onichimowskiej. Warszawa. Bigoszewska Maria - LISTA NR 2. Jedn¹ z najbardziej znanych wró ek jest poetka Maria Bigoszewska. Ma ona równie zdolnoœci do przepowiadania przysz³oœci za pomoc¹ kart, które odziedziczy³a po przodkach: matce i babce. Pocz¹tkowo wró y³a ze zwyk³ych kart, a z biegiem lat zdecydowa³a siê na tarota. - Zwyk³e karty s³u ¹ rzeczom powszednim, tarot pozwala zobaczyæ nasz¹ karmê, bywa tak e remedium na z³y los - wyjaœnia Bigoszewska ( Wirtualna Polska, Metropol, z dn. 30 wrzeœnia 2005 roku).

14 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 14 BIELAS Katarzyna - LISTA NR 10; jest doœwiadczon¹ dziennikark¹. Od 1989 roku wspó³pracuje z Gazet¹ Wyborcz¹. Jej najnowsza ksi¹ ka pt. Niesformatowani to zbiór wywiadów drukowanych w latach na ³amach Du ego Formatu. Autorka na ok³adce informuje, e osoby zaproszone do rozmowy ró ni¹ siê wiekiem, doœwiadczeniem, dorobkiem, filozofi¹, orientacj¹ seksualn¹, równie p³ci¹, co, jak podkreœla, jest bardzo istotne, wiêkszoœæ ksi¹- ek z tego nurtu prezentuje bowiem samych mê czyzn, kobiety raczej grupowane s¹ w osobne zbiory. BIEÑKOWSKI Dawid - (ur. 1963) z wykszta³cenia psycholog, pracuje jako psychoterapeuta. Jego debiutancka powieœæ Jest (2001) otrzyma³a wyró nienie w konkursie im. Mackiewicza, nagrodê im. Andrzeja Kijowskiego oraz Nagrodê Fundacji im. Koœcielskich. BIK-BUKAR Józef - zastêpca naczelnika Wydzia³u Œledczego wojewódzkiego UB w Gdañsku. W 1946 roku zostaje odznaczony Srebrnym Krzy em Zas³ugi, Z³otym Krzy em Zas³ugi i Orderem Odrodzenia Polski. W 1948 r. ponownie jest odznaczony Z³otym Krzy em Zas³ugi. Zostaje oficerem œledczym w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego. Wkrótce zostaje odes³any do Katowic. Prowadzi³ œledztwa, przes³uchiwa³ cz³onków podziemia m.in. z Polskich Si³ Demokratycznych i Polskiej Tajnej Armii Wyzwoleñczo-Demokratycznej. Torturowa³ przes³uchiwane osoby, bi³ w plecy nog¹ od sto³ka, uderza³ gum¹ po go³ych piêtach oraz j¹drach. Za swoj¹ gorliwoœæ zostaje nagrodzony awansem na stopieñ kapitana. Zmienia nazwisko na Bukar, bowiem sta³ siê ju zbyt znanym utrwalaczem w³adzy ludowej. Fragment meldunku do swoich prze³o onych z UB: Meldujê, e w zwi¹zku z oœmieszaj¹cym brzmieniem mego dotychczasowego nazwiska, decyzj¹ w³adz administracyjnych zmieni- ³em dotychczasowe jego brzmienie na Bukar Józef (...). Jednoczeœnie meldujê, e w dniu 4 marca 1950 na podstawie zezwolenia Kadr MBP, zawar³em zwi¹zek ma³ eñski z (...), na co przedk³adam odpis aktu œlubu. W 1952 roku wykryto, e Bik sfa³szowa³ swój yciorys. Poda³ fa³szyw¹ datê i miejsce urodzenia oraz zatai³, e jest ydem. Ponadto nie mia³ skoñczonego gimnazjum. W kierownictwie UB 40% stanowili ydzi i nie to by³o dla UB groÿne, e Bik tak e by³ ydem. Przestêpstwem by³o natomiast zatajenie swoich danych osobowych. By³a jeszcze dodatkowa okolicznoœæ obci¹ aj¹ca Bika-Bukara. Okaza³o siê, e mia³ jakieœ kontakty z genera³em Wac³awem Komarem - zas³u onym bezpieczniakiem, a wtedy ju wiceministrem obrony narodowej. Taki by³ z niego Komar jak z Bika Bukar. Naprawdê nazywa³ siê Mendel Kossoj, by³ uczestnikiem bolszewickiego zaci¹gu na wojnê w Hiszpanii i tym nale y t³umaczyæ szybk¹ karierê. Jednak Hiszpanie, maj¹cy zaraz po wojnie siln¹ pozycjê w bezpiece, w wiêziennictwie i w wojsku, popadli póÿniej w nie³askê. W roku 1953 Kossoj-Komar poszed³ do wiêzienia, a Bika-Bukara zwolniono ze s³u by za kontakty z odchylonym patronem. Jednym z zarzutów by³y tak e przypisywane mu plany wyjazdu do Palestyny, bez zgody resortu ( Nieznane oblicza Józefa Gawerskiego, Kurier Codzienny z dn. 2-4 luty 2007 r. Piotr Szubarczyk, IPN Gdañsk). Nie wiadomo co robi³ po zwolnieniu z UB. Obecnie nazywa siê Józef Gawerski. W roku 1968 w kierownictwie PZPR trwa³a decyduj¹ca bitwa miêdzy ydami i chamami. Walka o w³adzê. Wielu bohaterów utrwalaj¹cych system sowiecki w Polsce wyjecha³o wtedy w glorii mêczenników przeœladowanych przez polskich antysemitów na Zachód. Tam jako ofiary przeœladowañ znakomicie siê urz¹dzali. Nikt nie pisa³ o nich, e s¹ ofiarami walk frakcyjnych w partii komunistycznej. Byli ofiarami Polaków, którzy - jak wiadomo - wysysaj¹ antysemityzm z mlekiem matki... ( Nieznane oblicza Józefa Gawerskiego, Kurier Codzienny z dn. 2-4 luty 2007, Piotr Szubarczyk, IPN Gdañsk). W 1968 roku wyjecha³ do Szwecji. Józefowi B. zarzucamy pope³nienie zbrodni komunistycznej, której dopuœci³ siê w czasie przes³uchañ cz³onków organizacji Polskie Si³y Demokratyczne i Polska Tajna Armia Wyzwoleñczo-Demokratyczna. Bi³ ich, znêca³ siê i zmusza³ w ten sposób do sk³adania zeznañ - powiedzia³ o nim prokurator Piotr Pi¹tek z oddzia³u katowickiego IPN ( Rzeczpospolita, r.). Z pocz¹tku nie wiedziano, gdzie go szukaæ. Jednak on sam napisa³ do IPN w sprawie swojej emerytury. Oskar ony nie przyznaje siê do winy. Zaprzeczy³ jakoby pracowa³ jako œledczy w UB, powiedzia³, e jest emigrantem politycznym z 1968 roku, a obecne œledztwo jest kolejnym przejawem polskiego antysemityzmu. Jest obywatelem polskim, wiêc ekstradycja nie jest potrzebna. Oskar ony tymczasem wyst¹pi³ do polskiego rz¹du o rewaloryzacjê pobieranej z ZUS emerytury za lata , kiedy to pracowa³ w UB. Z³o y³ tak e pozew do S¹du Okrêgowego w Katowicach o rewaloryzacjê renty. Jego nazwisko pojawia siê tak- e w sprawie mordu s¹dowego na Danucie Siedzikównie ps. Inka. By³ on wtedy naczelnikiem wydzia³u œledczego WUB w Gdañsku i sprawowa³ nadzór nad prowadzonymi œledztwami. Obecnie ma 84 lata. Czy dosiêgnie go rêka prawa i sprawiedliwoœci i poniesie zas³u on¹ karê za swoje zbrodnie na narodzie polskim? BIKONT Anna - LISTA NR 1 i 13; Wspomina: Do Tygodnika Mazowsze trafi³am przypadkiem. Po og³oszeniu stanu wojennego biega³am po mroÿnej Warszawie próbuj¹c znaleÿæ jakiœ œlad, który by mnie doprowadzi³ do Zbyszka Bujaka - przyjaÿni³am siê z nim, wiedzia³am, e go nie z³apano i chcia³am mu oferowaæ wszelk¹ pomoc. Zamiast na Bujaka natknê³am siê na ukrywaj¹c¹ siê Helenê uczywo. I tak ju zosta³am w TM-ie. By³am tam od pierwszego numeru do ostatniego.w III RP polonofob, felietonistka ydowskiego pisma Midrasz, dziennikarka Gazety Wyborczej. Ws³awi³a siê wieloma paszkwilami, pisz¹c o wydarzeniach w Jedwabnem. Opluwa³a tak e Leszka Bubla. W swoim Stronniczym przegl¹dzie prasy ( Gazeta Wyborcza z 10 sierpnia 1998 r.) przedrukowa³a insynuacje Tomasza Jastruna pod adresem Zbigniewa Herberta. Szczególnie wyspecjalizowa³a siê w niszczeniu osób inaczej myœl¹cych ni redakcja Gazety Wyborczej. By³a autork¹ napaœci na Wojciecha Cejrowskiego w artykule pt. Brunatny kowboj RP ( Gazeta Wyborcza z 4 marca 1995 r.). Zarzuci³a Cejrowskiemu rzekome propagowanie antysemityzmu i faszyzmu oraz sugerowa³a wyrzucenie jego programu z telewizji. Atak Bikont rozpocz¹³ d³ugotrwa³¹ nagonkê na Cejrowskiego i ostatecznie spe³ni³ swoje zadanie, bo jego program znikn¹³ z ma³ego ekranu. Szczególnie skandaliczna by³a jej rola w wybielaniu przeró nych stalinowskich twórców. S³u y³ temu cykl artyku³ów w Wybiórczej napisanych wspólnie z Joann¹ Szczêsn¹, a póÿniej wydana przez nie obszerna ksiêga zak³amañ i fa³szów pt. Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Pisarz, poeta i dramaturg Bohdan Urbankowski okreœli³ tê ksi¹ kê jako walkê drugiego pokolenia UB z drugim pokoleniem AK. Z kolei zdaniem publicysty i krytyka z Rzeczpospolitej Krzysztofa Mas³onia: Najbardziej hañbi¹ca karta dwudziestowiecznej literatury polskiej zosta³a wybielona w tej ksi¹ ce niczym w chemicznej pralni ( Rzeczpospolita z 4-5 listopada 2006 r.). Pojecha- ³y one specjalnie do W³och z zaskakuj¹cym i prowokuj¹cym tekstem na temat Z. Herberta. Warto dodaæ, e A. Bikont, która w pewnym okresie odkry³a w sobie ydowskoœæ, nale y dziœ do najzagorzalszych rzeczniczek jednostronnego spojrzenia na sprawy polsko- ydowskie. Wyrazem tego by- ³a m.in. jej ksi¹ ka pt. My z Jedwabnego, grubaœny paszkwil na Jedwabne, Polaków i katolicyzm. BIKONT Piotr - (ur. 1955) re yser teatralny (ukoñczy³ re yseriê w ³ódzkiej Filmówce), dziennikarz, publicysta i krytyk kulinarny, m¹ publicystki Gazety Wyborczej Anny Bikont, która wspomina: Piotr uczestniczy³ w pracach redakcyjnych Tygodnika Mazowsze od kiedy wyszed³ jesieni¹ 1982 r. z obozu internowania do ostatniego numeru, do którego sprawozdawa³ posiedzenia podstolika m³odzie owego w czasie rozmów Okr¹g³ego Sto³u. Autor filmów dokumentalnych (m.in. o Okr¹g³ym Stole i opozycji demokratycznej) oraz publicysta. W latach 70. i 80. aktywny dzia³acz ydoopozycji. We Wroc³awiu kolportowa³ Biuletyn Informacyjny KOR, w odzi rozprowadza³ g³ównie ksi¹ ki (zawsze jedn¹ z nich przekazywa³ jako dar bibliotece Pañstwowej Wy szej Szko³y Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej). Wspó³pracowa³ z redakcj¹ Pulsu : g³ównie przek³ady Allena Ginsberga i in. pod pseudonimem Piotr Allen. Wspó³pracowa³ i pisa³ teksty humorystyczne do Solidarnoœci z Gdañskiem pod pseudonimem Mariola. By³ jednym ze wspó³twórców i inicjatorów dzia³añ artystycznych pod nazw¹ Stowarzyszenie Arlekin i Pantaleon (wystawy, happeningi itp.), co zaowocowa³o po kilku latach powstaniem Galerii Wschodniej w odzi. Realizowa³ dokumentalne filmy podziemne dla Diecezjalnego Dzia³u Dokumentacji Video w Gdañsku (m.in. ze strajków w 1988 r. i obrad Okr¹g³ego Sto³u). By³ jednym z za³o ycieli Niezale nego Zrzeszenia Studentów w odzi (m.in. z Bartyzelem, Sakowicz, Urbañskim, Walczakiem i Kosza³kowskim), pracowa³ nad statutem organizacji, dzia- ³a³ w Ogólnopolskim Komitecie Za³o ycielskim NZS jako koordynator i rzecznik prasowy. Wspó³pracowa³ równie z redakcj¹ AS-a i pracowa³ w Tygodniku Mazowsze w Warszawie. Internowany do paÿdziernika 1982 r. w êczycy, owiczu i Kwidzyniu (prowadzi³ komplety z angielskiego). Wielokrotnie przes³uchiwany i straszony represjami. Nie móg³ uzyskaæ absolutorium w PWSFTViT z powodu nie zaliczania mu wojska. Najbardziej znany jako po³owa duetu publicystów kulinarnych tworzonego z Robertem Mak³owiczem, publikuj¹cego w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Wprost (w latach ), a nastêpnie w Newsweek Polska (od 2005). Wspó³autor z Mak³owiczem ksi¹- ek: Dialogi jêzyka z podniebieniem (z Robertem Mak³owiczem). By³ te polskim wydawc¹ komiksu MAUS, w którym ydzi byli ukazani jako MYSZY, Niemcy jako PSY, a Polacy jako ŒWINIE. Leszek Bubel jako prezes Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi bezskutecznie sk³ada³ doniesienia o pope³nieniu przestêpstwa do krakowskiej prokuratury. BIL Ireneusz - specjalista ds. Bliskiego Wschodu Kancelarii Prezydenta RP.Wzi¹³ udzia³ w V Edycji Izralaelsko-Polskiego Forum Dialogu zaprasza pt.: Izrael-Unia Europejska. Rola Polski ( 2 marca 2005 r.). BILEWICZ Micha³ - LISTA NR 1, 2, 6 i 11; Data urodzenia: ; by³y redaktor naczelny pisma m³odzie y ydowskiej Jide³e oraz dziennikarz S³owa ydowskiego. Jest socjologiem, doktorantem na Wydziale Psychologii UW i wiceprzewodnicz¹cym Forum Dialogu Miêdzy Narodami. Koordynator czêœci badawczej projektu Trudne Pytania. Prowadzi badania nad antysemityzmem oraz nad redukcj¹ uprzedzeñ Holokaust nie istnia³ w œwiadomoœci zbiorowej Polaków, ale na pewno istnia³ w ich zbiorowej nieœwiadomoœci. Œwiadczy o tym choæby sprawa mienia po ydowskiego: ono by³o u bardzo wielu ludzi, którzy jednoczeœnie uwa ali, e kradzie jest czymœ z³ym. Byli w sytuacji silnego dysonansu poznawczego i eby sobie z nim poradziæ, zaczêli nienawidziæ ydów, szczególnie wtedy, gdy ci zaczêli wracaæ i poszukiwaæ swoich rzeczy - jego g³os w dyskusji (której ca³oœæ ukaza³a siê w lipcowym numerze miesiêcznika Charaktery ), prowadzonej przez Bogdana Bia³ka, redaktora naczelnego pisma Charaktery, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i organizatora obchodów 60. rocznicy pogromu w Kielcach. O niezwyk³ej aktywnoœci Bilewicza mo na sporo wyczytaæ z ich ydowskich stron internetowych np. e 15 stycznia 2005 r. wyg³osi³ wyk³ad zatytu³owany Youngest Generation of Jews and Chrisitans in Poland: What did Change After 50 Years? w Judaica Museum w Nowym Jorku albo e 1listopada 2005 r. wzi¹³ udzia³ w dyskusji panelowej poœwiêconej ydom we wspó³czesnej Polsce, zorganizowanej przez amerykañsk¹ organizacjê 92 Street Y w Nowym Jorku. Pozosta³ymi panelistami by³y Carolyn Slutsky z ydowskiej Agencji Telegraficznej (JTA) oraz Stefanie Steiker z Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU). Dyskusjê prowadzi³a Shana Penn z Taube Foundation for Jewish Life and Culture. W nastêpnym miesi¹cu przedstawi³ projekt Trudne Pytania podczas posiedzenia National Polish American-Jewish American Council w Waszyngtonie. Kierowa³ badaniami socjologicznymi, które Fundacja przeprowadzi³a podczas polsko- ydowskich spotkañ m³odzie y w 2004 roku. Badania by³y podstaw¹ do przygotowania ksi¹ ki, w której 40 ekspertów z Polski, USA i Izraela odpowiada na najtrudniejsze pytania dotycz¹ce relacji polsko- ydowskich. Ksi¹ ka zostanie opublikowana wkrótce w polskiej i angielskiej wersji jêzykowej. Wiceprezes Forum, zosta³ stypendyst¹ presti owego Programu Fulbrighta, utworzonego w 1946 roku w celu pog³êbienia wzajemnego zrozumienia miêdzy Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami œwiata poprzez wymianê ludzi, wiedzy i umiejêtnoœci. Program finansowany jest w przewa aj¹cej mierze przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Najbli sze kilka miesiêcy Micha³ spêdzi na stypendium w New School for Social Research w Nowym Jorku, poœwiêcaj¹c siê studiom nad pamiêci¹ zbiorow¹, uprzedzeniami i stereotypami. Na wiêcej przyk³adów szkoda miejsca, ale i tak widaæ, e organizacje ydowskie wyszarpuj¹ olbrzymie fundusze, które wykorzystuj¹ przeciwko Polsce!!! PARANOJA, za któr¹ p³acicimy my wszyscy z naszych podatków. BILL Jan - Kierownik Grupy IV Wydzia³u III SB w Krakowie ( Ksiê a wobec bezpieki, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, str. 179). BILLIG Halina - zaczyna³a jako aktorka w teatrze przy 1 Dywizji Wojska Polskiego w ZSRR. Wed³ug ksi¹ ki N. Daviesa i A. Polonsky ego, wszystkie najwa niejsze funkcje w aparacie politycznym by³y piastowane przez ydów. Szefami politycznego departamentu byli najpierw major Hilary Minc, a póÿniej kapitan Roman Zambrowski. W 4 z 5 pu³ków dywizji ydzi piastowali funkcje zastêpców komendanta do spraw politycznych: kpt. Juliusz Hibner w 1. pu³ku piechoty, kpt. Leonard Borkowski w 2. pu³ku piechoty, major Witold Grosz w 1. pu³ku lekkiej artylerii i kpt. Witold Konopka w 1. pu³ku czo³gów. ydzi byli tak e zastêpcami komendantów do spraw politycznych w 12 z 21 batalionów. W gazecie dywizyjnej o³nierz Wolnoœci ydzi stanowili wiêkszoœæ redakcji, ³¹cznie z jej naczelnym (Adam Wa yk, Lucjan Szenwald, Arnold S³uck i Krzysztof Gruszczyñski, Leon Pasternak). Dyrektorem teatru zorganizowanego w dywizji by³ Leon Pasternak, a wiêkszoœæ aktorów stanowili ydzi (miêdzy innymi Jerzy Walden, Ryszarda Hanin, Halina Billig). W filmowej Czo³ówce niemal wszyscy zatrudnieni - tak producenci, jak kamerzyœci - byli ydami (za: N. Davies, A. Polonsky, op. cit., s. 195). BILLIG Piotr - autor opowiadañ i t³umacz. Interesuje siê snami, psychologi¹, parapsychologi¹, astrologi¹, podró ami.urodzi³ siê w Warszawie (1947), od 1969 roku mieszka w Danii (Kopenhaga). Zbiór opowiadañ - Przypadki Saula Vogla - wydano w Polsce i za granic¹ (Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1979; Eneteia, Warszawa 1997). Przet³umaczy³ z jêzyka duñskiego pozycje z dziedziny psychologii i kultury: Kobiecoœæ w mê czyÿnie (1995), Kobiecoœæ w rozwoju (1995), Wymiary snów (1998). Uczy ³aciny, greki i wiedzy o staro ytnoœci. BILLIG Wilhelm - ( ); podsekretarz stanu w Ministerstwie Poczt i Telegrafów, w Ministerstwie ¹cznoœci. Od 1956 r. Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Wykorzystania Energii J¹drowej w Polsce. BILSKI Emily D. - autor m.in. Muzeum ydowskie w Nowym Jorku, Arkady, Warszawa 1996r.; Miêdzynarodowy system walutowy. Wspomina Nawojka Cieœliñska-Lobkowicz: W mieszkaniu pañstwa Billigów w okolicach Placu Narutowicza na warszawskiej Ochocie znajdowa³a siê skrzynka redakcji Tygodnika Mazowsze, z której w pierwszych miesi¹cach stanu wojennego odbiera³am materia³y do archiwum. Przekazywa³a mi je ona pana Billiga, jak pamiêtam uczennica prof. Tadeusza Kotarbiñskiego z okresu miêdzywojennego. Sam Billig, przedwojenny komunista, by³ po wojnie dyrektorem Polskiego Radia. BILU Vidi - re yser, urodzi³a siê w 1959 roku. Studiowa³a na Wydziale Fotografii w Hadassah College i Sztuki Filmowe w Beit Zvi, gdzie zdoby³a dyplom z re yserii. W 1992 roku wyprodukowa³a film dokumentalny o imigrantach etiopskich w Izraelu. W latach by³a producentem i asystentk¹ re ysera kilku telewizyjnych programów rozrywkowych, filmów promocyjnych, filmów dokumentalnych i fabularnych. Jest monta ystk¹ kilku filmów dokumentalnych i wspó³scenarzystk¹ serialu Good Guys. Wspólnie z Hagarem Dalya zrealizowali film Blisko domu. Film by³ pokazany na IV Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy. Festiwal odbywa³ siê w dniach 5-10 maja 2007 r. roku w Warszawie. BILSKA Ma³gorzata - LISTA NR 15; odznaczona Br¹zowym Krzy em Zas³ugi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski postanowieniem z dnia 28 lipca 2000 roku. Socjolog kultury i pedagog. BIÑCZAK Halina - redaktor prowadz¹cy polskiego dodatku Financial Times w Gazecie Prawnej, Warszawa. BIRAGA Sylwester - Teatr Druga Strefa, Dyrektor, g³ówny re yser. Podpisa³ siê pod listem broni¹cym jedwabnego k³amcy i oszusta Kieresa. BIRENBAUM Halina - poetka, prze y³a getto w Warszawie, by³a wiêÿniark¹ obozu w Auschwitz. Od 1947 roku mieszka w Izraelu. Autorka ksi¹ ki Echa dalekie i bliskie. Spotkania z m³odzie ¹. Urodzi³a siê w 1929 r. w Warszawie. Ojciec - Jakub Grynsztejn pracowa³ jako poœrednik handlowy, matka Pola Perl (z d. Kijewska) prowadzi³a dom i pomaga- ³a zarabiaæ na ycie szyde³kowaniem. Mia³a dwóch starszych braci - Marka i Chilka. W lipcu 1943 r. zosta³a przewieziona do KL Auschwitz-Birkenau. Przydzielono j¹ do ydowskiego komanda Kanada wiêc prze y³a i w 1947 r. wyjecha³a do Izraela. W 2000 r. zosta³a odznaczona przez Stolcmana-Kwaœniewskiego Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i tytu³em nadawanym przez Polsk¹ Radê Chrzeœcijan i ydów Cz³owiek Pojednania. H.B.: Refleksje wokó³ mojego odznaczenia mianem Cz³owieka Pojednania 2001 : W marcu ubieg³ego roku zosta³am uhonorowana mianem Cz³owieka Pojednania W czasie tej imponuj¹cej uroczystoœci w Z³otej Sali Uniwersytetu Kazimierzowskiego w Warszawie nie by³am sama, odebra³ te tego wieczoru swe odznaczenie z opóÿnieniem za rok 1999 rabin Michael Schudrich z Nowego Yorku, znany ze swej dzia³alnoœci spo³ecznej poœród ydów w Polsce, zw³aszcza wœród takich, którym pomaga na nowo odkryæ swe ydostwo lub znów po latach konspiracji wojennej i powojennej do niego siê przyznaæ i wróciæ do religii swych starozakonnych przodków. Ja nie mialam i nie mam do czego siê przyznawaæ czy nawracaæ, by³am napiêtnowana normalnie swym pochodzeniem w latach okupacji niemieckiej i zag³ady - a od roku 1948 yjê w ydowskim pañstwie Izrael i trudna rzeczywistoœæ polityczna, ekonomiczna, nieustanne konflikty, akty terroru, odwety, wojny, najwy sze na œwiecie podatki, które p³aci tu ka dy obywatel - s¹ moj¹ zwyk³¹ codziennoœci¹. W tym wiecznie niespokojnym, upalnym kraju, pe³nym wszelkiego rodzaju problemów jest mój dom, tu siê urodzi- ³y i wychowa³y moje dzieci i wnuki nie bez dodatkowego wp³ywu moich dawnych doœwiadczeñ i wspomnieñ, mojego i mojego mê a sieroctwa po Shoah. Henryk, mój m¹, za rad¹ ojca, który uczestniczy³ w wojnie w 1939 roku w wojsku polskim i zazna³ horror niewoli niemieckiej, przedar³ siê jako 15 letni ch³opiec za Bug na stronê rosyjsk¹. Zd¹ y³ od pierwszych dni okupacji Warszawy zostaæ z³apany na ulicy i zas³any do obozu pracy, z którego uda³o mu siê uciec wraz z grup¹ wiêzionych tam Polaków. Po piêciu latach w Syberii, w kopalniach wêgla, doczeka³ siê koñca wojny i powrotu do rodzimej Warszawy, w ktorej nie zasta³ nikogo z rodziny, adnych bliskich, œladu po swoim domu na Starówce. Tytu³, w ogóle pojêcie Cz³owieka Pojednania przyznane mi przez Polsk¹ Radê Chrzeœcijan i Zydów nie jakiejkolwiek dzia³aczce politycznej, religijnej, nie reprezentance jakiejœ partii czy instytucji zadziwi³o mnie i w wielkim stopniu zainspirowa³o do refleksji nad treœci¹ i sensem mojego istnienia w œwietle pojêcia s³owa pojednanie i mojej przesz³oœci w Shoah. (...)Wœród anty-polaków czujê siê najbardziej Polk¹ - wœród antysemitów najbardziej jestem z wszystkimi Zydami, nawet takimi, których pogl¹dy s¹ mi obce i wrogie. W dyskusji o prawach Palestyñczyków do ich ziemi i wolnoœci ju mi powiedziano, e mam w sobie arabsk¹ krew... Kiedy w roku 1967, jako jedna z pierwszych opisa³am w swej ksi¹ ce Nadzieja umiera ostatnia o pod³oœci ydowskich policjantów i innych ydowskich kolaborantów, którzy pomagali Niemcom znajdywaæ ukrywaj¹cych siê wspó³braci i wysy³aæ ich na œmieræ w getcie warszawskim, otrzyma- ³am z Yad Washem list, e zap³aci³am drog¹ cenê polskiemu redaktorowi za opublikowanie moich wspomnieñ w Warszawie. Bo napisa³am o z³ych ydach i dobrych Polakach - a nic o granatowej policji... (Ÿród³o: za platform¹ dialogu polsko- ydowksiego Dialog ). BIRMAN Lejba - dowódca oddzia³u Iskra. ydowski bandyta leœny. Pocz¹tkowo wspó³pracowa³ z GL, potem wszed³ w jej sk³ad. BIRNBAUM Mieczys³aw - genera³, szef wydzia³u politycznego II Oddzia³u Ministerstwa Spraw Wojskowych; lata miêdzywojenne, II Rzeczpospolita. BIRNBAUM Moj esz Joel - zbrodniarz i zwyrodnia³y sadysta, szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej. Powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r. BISKUP Bart³omiej - LISTA NR 2 i 11; specjalista ds. marketingu politycznego. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach pracowa³ w Pionie Marketingu Telekomunikacji Polskiej SA. W latach by³ rzecznikiem prasowym festiwalu Europalia 2001 Polska oraz rzecznikiem Instytutu Adama Mickiewicza. Od 1997 roku jest zwi¹zany z Oœrodkiem Badañ Wyborczych (wchodz¹cym w sk³ad Polskiej Grupy Badawczej), w ramach którego prowadzi badania opinii publicznej i rynku. Jako pracownik OBW by³ organizatorem prawyborów parlamentarnych i prezydenckich w 1997, 2000 i 2001 roku, podczas których prowadzi³ badania nad wp³ywem marketingu politycznego na decyzje elektoratu oraz nad zmianami preferencji wyborczych. Jest doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje siê problematyk¹ marketingu politycznego oraz public relations w polityce. Przygotowuje rozprawê doktorsk¹ dotycz¹c¹ strategii kampanii wyborczych w polskich wyborach parlamentarnych. Przygotowuje i realizuje kampanie wyborcze jako doradca sztabów wyborczych i poszczególnych kandydatów. W takiej roli uczestniczy³ w polskich kampaniach wyborczych w 1994, 1997, 1998, 2001, 2002 i 2004 roku. BISKUPIAK Adam - LISTA NR 14; absolwent OLYPUS Szko³y Wy szej Kierunków bankowoœæ oraz rachunkowoœæ. Wieloletni praktyk dzia³ów ksiêgowych i ekonomicznych zarówno w przedsiêbiorstwach jak i organizacjach pozarz¹dowych. Na co dzieñ Kierownik Ekonomiczny w du ej korporacji - koordynator ds. Wdro eñ Systemów Ekonomicznych, Budimex Dromex S.A. BISTA Henryk - aktor teatralny i filmowy. Urodzi³ siê 12 marca 1934 roku w Koch³owicach. Zmar³ 8 paÿdziernika 1997 roku w Warszawie. Pochowany jest na Starych Pow¹zkach w Warszawie. W 1958 roku ukoñczy³ Wydzia³ Aktorski Pañstwowej Wy szej Szko³y Teatralnej w Warszawie. Od razu po studiach zosta³ zaanga owany do warszawskiego Teatru Ateneum, gdzie gra³ do 1962 roku. PóŸniej przez dwa lata by³ aktorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 1962 roku, przez 30 lat, zwi¹zany by³ z Teatrem Wybrze- e w Gdañsku, gdzie w pocz¹tkowym okresie gra³ w przedstawieniach Kazimierza Brauna W 1992 roku wróci³ do Warszawy i do œmierci pracowa³ w zespole Teatru Wspó³czesnego. Pierwsz¹ zauwa on¹ rol¹ Bisty by³ azarz w TRA- GEDII O BOGACZU I AZARZU - XVI-wiecznym tekœcie Anonima Gdañskiego w re yserii Tadeusza Minca (1968). Zagra³ Ordêgê w LAMENCIE Micha³a Choromañskiego w re- yserii Andrzeja Rozhina (1973). Zagra³ te Re ysera w NA- SZYM MIEŒCIE Thorntona Wildera (1972, re. Lech Hellwig-Górzyñski). W filmie Bista stworzy³ ponad sto ról. Zazwyczaj by³y to role drugoplanowe lub epizody, jak Senatora w LAWIE Tadeusza Konwickiego wg DZIADÓW Adama Mickiewicza (1989). Lovensteina w LIŒCIE SCHINDLE- RA Stevena Spielberga (1993). Zagra³ yda Mistiga w DWÓCH KSIÊ YCACH Andrzeja Barañskiego (1993). Nagrody m.in.: Z³oty Medal za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju Srebrny Krzy Zas³ugi Medal 30-lecia PRL Z³oty Krzy Zas³ugi Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Z³oty Ekran za role w widowiskach Teatru Telewizji: tytu³ow¹ rolê w sztuce Franza Werfela JACOBOWSKY I PU KOWNIK w re yserii Edwarda Dziewoñskiego, rolê Messerschmanna w ZAPRO- SZENIU DO ZAMKU Jeana Anouilha w re yserii Krystyny Sznerr i Tomasza Cromwella. BITNER Dariusz - (ur. 30 listopada 1954 roku w Gdyni). Mieszka w Szczecinie. Ukoñczy³ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹. W 1976 roku nawi¹za³ wspó³pracê z magazynem satyrycznym 60 minut na godzinê (redakcja rozrywkowa programu III Polskiego Radia), gdzie publikowa³ humorystyczne (groteska, horror) mikros³uchowiska (najpopularniejsze z nich - Berek - mia³o odrêbn¹ premierê na antenie), póÿniej z tygodnikiem satyrycznym Karuzela i Rozg³oœni¹ Polskiego Radia w Szczecinie. W nastêpnych latach jego teksty zaczê³y siê ukazywaæ w ogólnopolskich pismach literackich i spo³eczno-kulturalnych. Powieœciopisarz, autor opowiadañ, szkiców literackich i ksi¹ ek dla dzieci. BITNER Maciej - polonofob, libertyn, globalista, sta³y publicysta prawicowych mediów i ydomasoñskiej fundacji - Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa. BITNER Robert - Warszawa. Wspó³pracownik i redaktor pism: Bratnia Pomoc (1988), Informator NZS PW ( ), cz³onek prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezale nego Zrzeszenia Studentów. BITTER Mejlech Marek - pochodzenia robotniczego, cz³onek KPP od 1928 r. Zwi¹zany z Centraln¹ Technik¹, zabezpiecza³ przejazdy i przerzuty graniczne (m.in. B. Bieruta i M. Fornalskiej). W czasie wojny w warszawskim getcie, potem wiêzieñ Majdanka, bandyta w lasach zamojskich. Po wojnie cz³onek CKZP ( ), pracowa³ w Ministerstwie Przemys³u Ciê kiego m.in. jako dyrektor Inwestycji. W latach 60. pracowa³ w Zak³adach Elektronicznych im. F. Zubrzyckiego w Warszawie. BITTON Rafael - dyrygent chóru, preferuje aran acje wywodz¹ce siê z muzyki rozrywkowej. BIZOÑ Marta - ur r.w Wadowicach, piosenkarka, aktorka, gra³a w antypolskim filmie Lista Schindlera Stevena Spielberga. PWST w Krakowie; dyplom Aktorka Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie. Cyklicznie bierze udzia³ w Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w odzi. BLADY-SZWAJGIER Alina - nie yj¹ca ju dziœ lekarka dr Alina Blady-Szwajgier zarzuci³a bezpodstawnie prof. Hirszweldowi, e Sam Hirszweld wychrzci³ siê tylko i wy³¹cznie dla kariery. ( ) Chcia³ zostaæ dyrektorem Zak³adu Higieny. Powiedziano mu wyraÿnie, e dyrektorem Zak³adu Higieny mo e zostaæ tylko rzymski katolik. Ostro zaprotestowa³a przeciwko temu pomówieniu siostrzenica prof. L. Hirszwelda Joanna Belin ( Kurier Codzienny - ydzi w obronie Koœcio³a katolickiego, prof. Jerzy Robert Nowak, 1-3 czerwiec 2007). BLASS Józef - syn by³ego Prezesa NBP, aktywistê zwolnionego ze stanowiska przez Gomu³kê. Obecnie z USA prezes funduszu emerytalnego. Penetrowa³ polskie ugrupowania opozycyjne w imieniu Œwiatowych Organizacji Syjonistycznych. Prowadzi o ywion¹ dzia³alnoœæ w NBP. Ma odpowiadaæ za program przyjecia Polski do strefy Euro. Bêdzie to przekrêt wszechczasów, jeszcze wiêkszy ni z³odziejska prywatyzacja. Nale a³ do Klubu Poszukiwania Sprzecznoœci razem z m.in. Adamem Michnikiem, Helen¹ uczywo, Janem Lityñskim, Janem Tomaszem Grossem (autor znanej ksi¹ ki S¹siedzi ), Sewerynem Blumsztajnem, Józefem Zieleniecem (póÿniejszy minister spraw zagranicznych Czech w latach 90. w rz¹dzie Vaclava Klausa). Klub Poszukiwaczy Sprzecznoœci - nieformalny klub dyskusyjny cz³onków ZMS, zosta³ za³o ony w 1962 r. przez Adama Michnika. Niedawno gazeta Puls Biznesu opisa³a podejrzane transakcje absolwenta Gottwalda, Józefa Blassa. Blass by³ konsultantem, któremu amerykañski GTech za zdobyty w 2001 r. wart blisko 300 mln dol. kontrakt z Totalizatorem Sportowym zap³aci³ 20 mln dol. Puls Biznesu ujawni³, e w stanie Teksas prowadzone jest œledztwo w sprawie dziwnych umów konsultingowych, podpisywanych na œwiecie przez GTech, lidera na rynku systemów informatycznych dla bran- y hazardowej. Najwiêksz¹ umowê podpisano z Józefem Blassem, bliskim znajomym Wiktora Markowicza, za³o ycielem i by³ym prezesem GTechu (obaj s¹ matematykami, wyjechali z Polski w latach 60.). Umowa dotyczy doradztwa przy zdobyciu przez GTech dziesiêcioletniego kontraktu na obs³ugê online sieci lottomatów pañstwowego Totalizatora Sportowego. Amerykanie sprawdzaj¹, za co GTech zap³aci³ Blassowi 20 mln dol. Kluczow¹ informacj¹ mo e okazaæ siê dotarcie do dwóch ludzi, których Blass zatrudni³ w naszym kraju do, jak to okreœli³, monitorowania polskiego rz¹du. Blass zna siê dobrze z polskimi politykami zarówno z lewicy, jak i prawicy, w tym m.in. z Aleksandrem Kwaœniewskim (w 1999 r. Kwaœniewski wrêczy³ mu Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski). W lutym 2006 r. Blass spotka³ siê z Lechem Kaczyñskim jako polski emigrant znany z udzielania pomocy opozycji demokratycznej przed 1989 r. Wed³ug PB prezydent Kaczyñski pozna³ Blassa w 1999 r. w USA podczas zorganizowanej przez Blassa konferencji naukowej poœwiêconej 10. rocznicy okr¹g³ego sto³u. Byli na niej m.in. Aleksander Kwaœniewski i Adam Michnik. W spotkaniu Lecha Kaczyñskiego z Blassem w lutym 2006 r. bra³ te udzia³ m.in. prof. Micha³ Kleiber, by³y minister nauki i informatyzacji w rz¹dzie SLD, dziœ jeden z doradców spo³ecznych prezydenta Kaczyñskiego. Kleiber to kolega z klasy Blassa w XIV Liceum im. Klementa Gottwalda. Jak ustali³ PB, Kleiber i Blass dzia³aj¹ w spó³ce Bunge Mathematical Institute (BMI), polskiej placówce naukowej za³o onej w marcu 2006 r. przez Bunge, najwiêkszego na œwiecie producenta t³uszczów roœlinnych - choæ Kleiber zaprzecza, e ³¹cz¹ ich jakieœ interesy. W Polsce Bunge jest wiêkszoœciowym akcjonariuszem Kruszwicy, ma te 50 proc. udzia- ³ów w Ewico (dawnej Kamie Foods). Wkrótce dziêki fuzji z kontrolowanymi przez Jerzego Staraka (te absolwenta Gottwalda) Olvitem i Olvitem-Pro koncern utworzy najwiêksz¹ w Polsce firmê produkuj¹c¹ t³uszcze roœlinne z przychodami ponad 1,5 mld z³. Prezesem spó³ki jest Micha³ Kleiber, a szefem rady nadzorczej Józef Blass. Jak pisze PB na stronie internetowej, brat Józefa Blassa, Piotr (wyjecha³ z Polski w 1968 r., dziœ wyk³ada w USA matematykê), by³y niezale ny kandydat na gubernatora Florydy, wymienia Micha³a Kleibera w gronie kilkunastu najbli szych przyjació³ i wspó³pracowników rodziny Blassów, obok m.in. Jana Lityñskiego i Marka Borowskiego (fragm. Rzeczpospolita towarzyska, Leszek Misiak). BLAUSTEIN Bernice - siostra Matildy, tak e otrzyma³a szlify oficerskie w Fort Des Moines w sierpniu 1942 roku ( Midrasz, styczeñ 2005, Bella Szwarcman-Czarnota - Kobieta olnierzem, str. 26). BLAUSTEIN Matilda - otrzyma³a szlify oficerskie w Fort Des Moines w sierpniu 1942 roku, styczeñ 2005, Bella Szwarcman - Czarnota - Kobieta olnierzem, str. 26). BLEUSTEIN-BLANCHET Marcel - bliski wspó³pracownik genera³a de Gaulle a. Bra³ udzia³ w nalotach na Niemcy ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BLICHARZ Ma³gorzata - skarbnik Gminy Wyznaniowej ydowskiej w Warszawie. BLIDA Barbara Maria - z domu Szwajnoch (ur. 3 grudnia 1949 w Siemianowicach Œl¹skich, zm. 25 kwietnia 2007 strzelaj¹c sobie w ³eb w wyniku podejrzeñ o korupcjê) polityk, pose³ na Sejm RP, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach , felietonistka. Ukoñczy- ³a studia na Wydziale In ynierii Sanitarnej Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach w 1976 r. W latach by³a pos³em na Sejm. Od 1993 do 1996 w gabinetach Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego i W³odzimierza Cimoszewicza pe³ni³a funkcjê ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Od 1997 roku by³a prezesem Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a od 2001 roku - prezesem J.W. Construction sp. z o.o. Od 2003 pisa³a felietony do Dziennika Zachodniego. W okresie nale a³a do PZPR, nastêpnie (do 1999) do SdRP, a w latach do SLD. Pod koniec IV kadencji Sejmu by³a pos³ank¹ niezrzeszon¹. W sejmie IV kadencji by³a cz³onkiem polsko-izraelskiej grupy bilateralnej. Ciota postêpu obyczajowego. Uczestniczka pedalskich marszów. BLINOWSKI Jan - LISTA NR 4, prof. dr hab ( ) fizyk teoretyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, by³y prodziekan Wydzia³u Fizyki i wicedyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej, d³ugoletni przewodnicz¹cy Rady Naukowej tego Instytutu, kierownik Zak³adu Teorii Cia³a Sta- ³ego. BLINNENKRANZ Berek - szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej. Powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r. BLOCH Augustyn - kompozytor i organista, utwory wokalno-instrumentalne, baletowe; urodzony 13 sierpnia 1929 ro-

15 15 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT ku w Grudzi¹dzu. Zmar³ 6 kwietnia Studiowa³ w Pañstwowej Wy szej Szkole Muzycznej (obecnie: Akademia Muzyczna) w Warszawie u Feliksa R¹czkowskiego (organy, w latach ) oraz u Tadeusza Szeligowskiego (kompozycja, w latach ). Jeszcze podczas studiów, w latach , koncertowa³ jako organista we Wroc³awiu, Oliwie i Warszawie. W latach Bloch zwi¹zany by³ sta³¹ wspó³prac¹ z Teatrem Polskiego Radia jako twórca muzyki do sztuk i s³uchowisk. W latach oraz pe³ni³ funkcjê wiceprezesa Zwi¹zku Kompozytorów Polskich, a w by³ przewodnicz¹cym Komisji Programowej MIÊDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZY- KI WSPÓ CZESNEJ WARSZAWSKA JESIEÑ. BLOCH Jan Gottlieb , finansista, ekonomista, budowniczy kolei na terenie Kongresówki. Autor znanej i komentowanej w œwiecie Przysz³ej wojny. W 1865 r. wraz z innymi ydami: M. Epsteinem, Leopoldem Kronenbergiem, Adolfem Kurtzem, W³adys³awem Laskim i Lesserem Levym, wzi¹³ udzia³ w gruntownej reorganizacji istniej¹cego od 1828 r. Banku Polskiego. BLOCH Felix - Laureat Nagrody Nobla, fizyk Felix Bloch, obok udzia³u w Projekcie Manhattan, uczestniczy³ w pracach doskonal¹cych systemy radarowe ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski, ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BLOCH Grzegorz - stylista, pracuje z najwiêkszymi gwiazdami polskiego kina i muzyki. BLOCH Jan Bogumi³, u ywa³ równie Jan Bogumi³ Gottlieb - urodzony w 1836 r., zmar³ w 1902; król kolei elaznych, budowniczy kolei w Królestwie Polskim i w Rosji. Karierê rozpocz¹³ u boku Kronenbergów, z którymi wszed³ w pokrewieñstwo przez ma³ eñstwo z córk¹ doktora medycyny Henryka Kronenberga. Hochsztapler, finansista - w 1865 r. (wraz z M. Epsteinem, Leopoldem Kronenbergiem, Adolfem Kurtzem, W³adys³awem Laskim i Lesserem Levym) wzi¹³ udzia³ w gruntownej reorganizacji i zaw³aszczaniu istniej¹cego od 1828 r. Banku Polskiego. Pe³ni³ funkcjê prezesa Warszawskiego Komitetu Gie³dowego. Nale a³ do najwiêkszych organizatorów handlu i przemys³u drzewnego. Stworzy³ wielkie fabryki podk³adów kolejowych oraz dykt klejonych na Polesiu. Zbudowa³ kilka cukrowni. Finansowa³ kolej fabryczno-³ódzk¹ i libawsk¹. Obok Kronenberga i Natansona wywar³ ogromny wp³yw na zacieœnienie kontaktów ekonomicznych Kongresówki z ydowsk¹ bur- uazj¹ rosyjsk¹. BLOCH Marc - S³awny historyk profesor Marc Bloch najpierw by³ oficerem armii, a po jej kapitulacji znalaz³ siê w ruchu oporu, gdzie zajmowa³ siê ³amaniem szyfrów i przekazywaniem tajnych informacji ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 15). BLONDER Aleksander, ps. Sasza, Szaje, Andre, Blonder (Blondel) - malarz awangardowy czynny w Pary u. Urodzony w 1909 r. w Czortkowie na Podolu, zmar³ w 1949 w Pary u. W Krakowie zwi¹za³ siê z ugrupowaniami o lewicowym profilu politycznym - Komunistycznym Zwi¹zkiem M³odzie y Polskiej i Zwi¹zkiem M³odzie y Socjalistycznej ycie. W 1933 zosta³ wspó³za³o ycielem awangardowej GRUPY KRAKOWSKIEJ opowiadaj¹cej siê za rewolucyjnym, lewicowym programem spo³ecznym; wraz z cz³onkami tego ugrupowania eksponowa³ swe prace w latach W 1935 zajmowa³ siê re yseri¹ i projektowaniem oprawy scenograficznej dla dzieciêcego teatru ydowskiej Szko³y Powszechnej w Bielsku. BLUM Abrasza, w³. Abram Blum - (ur r., zm. w maju 1943) dzia³acz socjalistyczny, cz³onek kierownictwa podziemnego Bundu w getcie warszawskim, uczestnik tzw. powstania, które rozpoczê³o siê od strzelaniny pozosta³ej przy yciu zbrodniczej ydowskiej policji z Niemcami. Przetrzymywany w budynku policji przy ul. Dani³owiczowskiej, przes³uchiwany w Alei Szucha przez gestapo, zosta³ tam najprawdopodobniej zamordowany. BLUM Berko - ortodoks, przewodnicz¹cy Linas Hacedek (1929). BLUM Leon - socjalista, przedwojenny premier rz¹du francuskiego. BLUM Moszko Chaim - rabin Zamoœcia, ur w Pu³tusku. BLUM-BIELICKA Luba - ona Abraszy Bluma, by³a w getcie dyrektork¹ Szko³y Pielêgniarstwa, wraz z synem prze y- ³a okupacjê, a po wojnie by³a kierowniczk¹ Domu Dziecka w Otwocku oraz od 1949 r. dyrektork¹ Szko³y Pielêgniarskiej nr 3 w Warszawie. BLUMENFELD Diana - (ur. 1903, zm. 1961) aktorka ydowskiego pochodzenia, która zas³ynê³a g³ównie z ról w przedwojennych ydowskich filmach i sztukach teatralnych w jêzyku jidysz. Jej mê em by³ równie aktor Jonas Turkow, z którym po wojnie wyjecha³a do Ameryki Po³udniowej, a nastêpnie do Izraela, gdzie mieszka³a a do œmierci. BLUMESBERGER Susanne - Wyk³ada w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Wiedeñskiego. Koordynuje wiele projektów naukowych, m.in. Leksykon autorek i autorów austriackich pochodzenia ydowskiego od XVIII do XX wieku ; uczestniczy w projekcie Instytutu Nauki i Sztuki: Biografia. Baza danych i leksykon Austriaczek. Austriackie pisarki ydowskiego pochodzenia. Ich ycie, ich losy, ich twórczoœæ. Autorka publikacji w pismach fachowych w kraju i za granic¹; uczestniczy w wielu konferencjach naukowych poœwiêconych literackiej twórczoœci kobiet, wygnaniu b¹dÿ emigracji, literaturze dla dzieci i m³odzie y. Cz³onek Zarz¹du Austriackiego Stowarzyszenia Badañ nad Literatur¹ dla Dzieci i M³odzie y oraz Stowarzyszenia Wspierania i ¹czenia Instytucji Informacyjnych i Dokumentacyjnych zajmuj¹cych siê kobietami w Austrii (FRIDA) (Folder Dni Ksi¹ ki ydowskiej, str. 6-7). BLUMSZTAJN Braun-Bronek - ubek, bra³ udzia³ w porwaniu i zabójstwie 16 o³nierzy podziemia niepodleg³oœciowego w Siedlcach. Przeniesiony s³u bowo do innej miejscowoœci. BLUMSZTAJN Anna - LISTA NR 6; doktorantka socjologii w Warszawie. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeñskiego. BLUMSZEJN Barbara - Piaseczno k. Warszawy. W latach na terenie Zak³adów Kineskopowych Unitra - Polkolor kolportowa³a prasê podziemn¹ (m.in.: Tygodnik Mazowsze, Wola, Baza, Sektor, Niepodleg³oœæ, LOS ) oraz ksi¹ ki (Niezale na Oficyna Wydawnicza NO- WA, Przedœwit, Kr¹g). BLUMSZTAJN Seweryn - LISTA NR 2, 6, 8, 10 i 11. Dziennikarz Gazety Wyborczej, redaktor naczelny sto³ecznej redakcji Gazety Wyborczej. W m³odoœci jeden z komunistycznych walterowców z czerwonego harcerstwa. PóŸniej jeden z przedmarcowych komandosów z grupy Michnika. Uczestnik Marca 68. W roku akademickim 1974/75 prowadzi³ nieformalne seminarium poœwiêcone historii PRL. Inicjator powstania i, od 1976 r., redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego KOR. Od jesieni 1980 r. wspó³organizowa³ Agencjê Solidarnoœæ. Redaktor biuletynu AS (1981). Na I Krajowym ZjeŸdzie Delegatów NSZZ Solidarnoœci jeden z redaktorów G³osu Wolnego. Za³o y³ w Pary u Komitet Solidarnoœci wspieraj¹cy podziemn¹ prasê i organizacje. Wydawa³ Bulletin d Information de Commitee Solidarite a Paris. Cz³onek Komitetu Samoobrony Spo³ecznej KOR. Cz³onek Biura Koordynacyjnego NSZZ S w Brukseli ( ). Sekretarz generalny Associaton Solidarite France-Pologne ( ). W 1976 r. zwolniony z pracy w Desie. Pobity, dwukrotnie aresztowany (w 1977 i 1980 r.) Autor polako erczych napaœci i stwierdzeñ: Przez setki lat yd nie by³ traktowany w Polsce jak bliÿni i przez ogromn¹ czêœæ spo³eczeñstwa nie by³ te tak traktowany w czasie okupacji ( Gazeta Wyborcza z 8 marca 1991 r.). Przypomnijmy wiêc znów kilka uparcie przemilczanych faktów. S³ynny myœliciel ydowski, rabin krakowski Moj esz Isserles pisa³ w XVI wieku, e jeœliby Bóg nie da³ ydom Polski jako schronienia, los Izraela by³by rzeczywiœcie nie do zniesienia (wed³ug ksi¹ ki znanego ydowskiego historyka B. Weinryba: The Jews of Poland. A Social Economic History of the Jewish Community in Poland from 1100 to 1800, Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1972 r., s. 166). W monumentalnym dziele innego ydowskiego historyka Barneta Litvinoffa: The Burning Bush: Antisemitism and World History, London 1988, s. 92, czytamy e Polska prawdopodobnie ocali³a ydostwo przed wytêpieniem, ocali³a od zupe³nego zaniku. Nawet tak lubi¹cy perorowaæ o polskim antysemityzmie Stefan Bratkowski przyznawa³ w GW z sierpnia 1990 r.: Do XVIII wieku zwano Polskê w Europie paradis Judaeorum (tak nas okreœla³a jeszcze Wielka Encyklopedia Francuska). Paradis Judaeorum - raj dla ydów, tak pisano o kraju, który Blumsztajn oskar a o niechêæ do ydów. BLUTH Rafa³ , publicysta, historyk literatury. BLUZER Jankiel - ortodoks, skarbnik Linas Hacedek (1929) B ASZAK Marcin - ur Oczy niebieskie. Wzrost 176 cm. W³osy blond. Egzamin Ekst. dla Aktorów Dramatu ; Studio Aktorskie Teatr ydowski. Znajomoœæ jêzyków: œrednia ENG. B ASZKOWSKI Jan - szef pomorskiego oddzia³u TVN24. Relacjonowa³ m.in. pobyt holenderskiego statku aborcyjnego w Polsce i huczne urodziny Lecha Wa³êsy, na które zostali zaproszeni tak e postkomunistyczni politycy, z prezydentem Kwaœniewskim na czele. Widzów Faktów na bie- ¹co faszerowa³ k³amstwami i manipulacjami oraz z³oœliwymi komentarzami o zamieszaniu wokó³ ksiêdza Jankowskiego haniebnie pos¹dzanego przez ydów o pedofilskie praktyki. Pisuje pod pseudonimem do pisma MEN. B KA A Stanis³aw - wiceprzewodnicz¹cy Racji. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego. Cz³onek Towarzystwa Kultury Œwieckiej Ku- Ÿnica i Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku o³nierzy Ludowego Wojska Polskiego w Krakowie. Dzia³acz spo³eczny. B OÑSKA Gra yna - LISTA NR 10; nauczycielka w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 6 im. Tadeusza Koœciuszki w Kielcach. B OÑSKI Jan - LISTA NR 1 i 4; urodzi³ siê w 1931 w Warszawie, historyk literatury, krytyk, eseista, t³umacz. Studiowa³ polonistykê na Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1949 r. debiutowa³ na ³amach prasy literackiej. W latach by³ cz³onkiem redakcji Przekroju. Pisze w Tygodniku Powszechnym, gdzie w 1987 r. zamieœci³ g³oœny tekst, w którym oskar y³ Polaków o wspó³udzia³ w zag³adzie ydów podczas wojny ( Biedni Polacy patrz¹ na Getto ). Nale y do Klubu Europa, którego szefem jest B. Geremek, wyk³ada na uczelni Collegium Invisibile za³o onej przez Fundacjê Batorego, zasiada w jury nagrody literackiej Nike przyznawanej przez Gazetê Wyborcz¹. Nale a³ równie do Unii Wolnoœci. Polonofob, wspó³za³o yciel fundacji Judaica, przewodnicz¹cy rady fundacji. W latach juror Literackiej Nagrody Nike. Wraz z póÿniejsz¹ noblistk¹ W. Szymborsk¹ i Tadeuszem Mazowieckim podpisa³ w 1953 r. haniebn¹ rezolucjê grupy osób ze œrodowisk twórczych, piêtnuj¹c¹ ksiê y z kurii krakowskiej skazanych w sfabrykowanym stalinowskim procesie. W tekœcie publikowanym w tygodniku Turowicza w numerze z 22 lutego 1987 r. B³oñski poszed³ dos³ownie na ca³oœæ w oskar eniach wobec Polaków o wspó³udzia³ w holokauœcie. Pisa³ o rzekomym moralnym zdziczeniu spo³ecznoœci polskiej podczas wojny i stwierdzi³, e sami Polacy (...) byli bliscy zbrodni ludobójstwa i tylko w ostatniej chwili Bóg nasz¹ rêkê zatrzyma³. BNIÑSKA Izabella - LISTA NR 1; prezydium Zarz¹du KIK. Bobiñska Helena-Kaufman-Brun - pisarka mi.in. autorka propagandowych ksi¹ ek dla dzieci w czasach stalinowskich. BOBIÑSKI Eryk - doc. dr in. LISTA NR 16; hydrolog, hydrotechnik, emeryt Warszawa. BOBIÑSKA Gizela - mgr, LISTA NR 16; Ministerstwo Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa. Cz³onek Narodowej Fundacji Ochrony Œrodowiska. BOBIÑSKI Krzysztof - dziennikarz, jest absolwentem Uniwersytetu w Oksfordzie. Urodzi³ siê w 1949 r. w Wielkiej Brytanii. By³ korespondentem Financial Times w Polsce od 1976 do 2000 r. Wydawa³ w Warszawie magazyn Unia & Polska. Obecnie dzia³a w Fundacji Unia & Polska, która uczestniczy³a w Kampanii na Tak w referendum akcesyjnym w 2003 r. Opublikowa³ APEL, Do Polaków w Holandii g³osujcie TAK w referendum ws. unijnej konstytucji 1 czerwca br. w holenderskim referendum. Traktat wzmacnia rolê instytucji wybieralnych w Unii takich jak, parlamenty krajowe i Parlament Europejski oraz k³adzie podwaliny pod wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa. S³owem Traktat dostosowuje poszerzon¹ Uniê Europejsk¹, do wymogów œwiata XXI wieku. W 2006r. by³ przewodnicz¹cym kapitu³y jury konkursu Tylko ryba nie bierze? organizowanego przez Fundacjê im. Stefana Batorego, za³o on¹ przez ydowskiego hochsztaplera George a Sorosa. By³ kandydatem Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego w Konkurs dla studentów - edycja Aktualnie w 2007r. widnieje jako cz³onek redakcji i Rady Programowej dwumiesiêcznika Polski Przegl¹d Dyplomatyczny wydawanego przez Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych i finansowanego przez MSZ, czyli przez nas z naszych podatków.ponadto ow¹ Radê uzupe³niaj¹ jeszcze inne koszerne g³ównie ydo-lewackie autorytety, o których przesz³osci wiele mo na dowiedzieæ siê z tego alfabetu. Jan Baszkiewicz, Jerzy W.Borejsza, W³odzimierz Borodziej, S³awomir Dêbski- redaktor naczelny, Adam Eberhardt, Jacek Foks, Mateusz Gniazdowski, Edward Hali ak, Jerzy K³oczowski, Jerzy KoŸmiñski, ukasz Kulesa, Jan Ku³akowski, Roman KuŸniar, Piotr ossowski, Andrzej Olechowski, Marek Pietraœ, Adam Daniel Rotfeld, Eugeniusz Smolar, Rafa³ Tarnogórski - sekretarz redakcji, Mieczys³aw Tomala, Rafa³ Wiœniewski, Ernest Wyciszkiewicz, Pawe³ Zalewski, Aleksandra Zieleniec. BOCHENEK Krystyna - LISTA NR 5; urodzona w 1953 roku w Katowicach. Bezpartyjna. Ukoñczy³a Wydzia³ Filologii Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego. Od 1976 roku dziennikarka Polskiego Radia Katowice. Od wielu lat wspó³pracuje z regionaln¹ i ogólnopolsk¹ pras¹ i telewizj¹. We wrzeœniu 2004 roku wybrana w wyborach uzupe³niaj¹cych senatorem RP V kadencji. Od 25 wrzeœnia 2005 roku, z wynikiem g³osów (53,28%), senator VI kadencji. Przewodnicz¹ca senackiej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu. Od 14 grudnia 2006 roku wiceprzewodnicz¹ca Rady Programowej TVP Polonia. Od 12 czerwca 2007 roku cz³onek Rady Jêzyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W swojej pracy dziennikarskiej Krystyna Bochenek zajmuje siê upowszechnianiem kultury jêzyka polskiego i popularyzacj¹ zdrowia. BOCHEÑSKA-CHOJECKA Magdalena - LISTA NR 4, 9 i 11; W latach kilka razy drukowa³a Biuletyn Informacyjny KOR; sk³ada³a ksi¹ ki Niezale nej Oficyny Wydawniczej NOWA. Wspó³pracownik Komitetu Obrony Robotników. Warszawa. Stale wspó³pracuje z Zak³adem Bibliografii Polskiej UJ. BOCHEÑSKA Ma³gorzata - (b. ona Jana Parysa) pisarka, dziennikarka, re yserka. W latach 80. prowadzi³a w swoim mieszkaniu niezale ny salon artystyczny, w którym odbywa³y siê wystawy, przedstawienia Teatru Domowego, wystêpy artystów - wieczory poetyckie, muzyczne, kabarety, dyskusje. Obecnie prowadzi szabasowe orgietki na Saskiej Kêpie w Warszawie pt. Salon 101. Udziela siê w Radzie Programowej Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w odzi. BOCHEÑSKA-MŒCICHOWSKA Joanna - LISTA NR 10; kierowniczka ds. finansowych, administracyjnych, personalnych, Fundacja im. Heinricha Bolla w Polsce, Warszawa. BOCHEÑSKI Jacek - LISTA NR 2, 5,7,16. Ur. w 1926 we Lwowie, prozaik, eseista i publicysta, a tak e t³umacz literatury niemieckiej i rzymskiej; debiutowa³ zbiorem opowiadañ FIO KI PRZYNOSZ NIESZCZÊŒCIE w 1949 roku. Od pocz¹tku 1977 r. by³ w zespole redakcyjnym Zapisu. Koordynator pisma - od drugiej po³owy 1978 r. do stanu wojennego. Cz³onek - za³o yciel Towarzystwa Kursów Naukowych. Latem 1982 r. wspó³tworzy³ pismo literackie Nowy Zapis. Redagowa³ je do 1983 r. Potem publikowa³ pod pseudonimem w Kulturze Niezale nej i Tygodniku Mazowsze. Wyda³ w podziemiu Stan po zapaœci (1987). Internowany. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2006 roku zosta³ laureatem nagrody literackiej polskiego PEN Clubu im. J. Parandowskiego. BOCHNIARZ Henryka - LISTA NR 10; urodzona w 1947 r. w Œwiebodzinie. Ukoñczy³a handel zagraniczny w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie zrobi- ³a doktorat z ekonomii. By³a równie stypendystk¹ Fundacji Fulbrighta, a w latach wyk³ada³a na Uniwersytecie Minnesota w USA. W latach i pracowa³a w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, w latach by³a te dyrektorem firmy Proexim. Nale a³a do PZPR. W 1991 r. by³a ministrem przemys³u i handlu w rz¹dzie J. K. Bieleckiego. Od 1991 r. by³a prezesem firmy konsultingowej Nicom Consulting Limited. Pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej Polskiej Rady Biznesu oraz kierowa³a Rad¹ Nadzorcz¹ spó³ki Agora, wydaj¹cej Gazetê Wyborcz¹. Dzia³a w œrodowiskach nowych elit bogaczy, staraj¹c siê tworzyæ z nich zaplecze Unii Wolnoœci. Na polecenie Balcerowicza, za³o y³a Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych. W 2005 ponios³a kompromituj¹c¹ klêskê jako kandydatka na prezydenta R.P. Jest cz³onkiem rad nadzorczych spó³ek Commercial Union, TVN, grupy medialnej ITI, WGI - Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. Do 2002 roku by³a cz³onkiem rady nadzorczej spó³ki medialnej Agora SA. By³a zwi¹zana z Warszawsk¹ Grup¹ Inwestycyjn¹ (WGI). S¹d og³osi³ jej upad³oœæ 22 czerwca 2006 r. BOCIAN Kazimierz - wydawca, bra³ udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 2007) - odczyt pt. O polskim t³umaczeniu ksi¹ ki God in Search of Man (Bóg szukajacy cz³owieka) A.J. Heschela. BODEGARD Anders - LISTA NR 5; ur r. w Sztokholmie, szwedzki slawista i t³umacz literatury polskiej i francuskiej na jêzyk szwedzki, który prze³o y³ m.in. teksty Witolda Gombrowicza, Ryszarda Kapuœciñskiego, Zbigniewa Herberta, Czes³awa Mi³osza i Wis³awy Szymborskiej. Do Polski Bodegard przyjecha³ na pocz¹tku wrzeœnia 1981 r. jako lektor jêzyka szwedzkiego na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Po 13 grudnia wyjecha³. Do Polski wróci³ w lutym 1982 r. Organizowa³ pomoc dla przeœladowanych. Uhonorowany zosta³ nagrod¹ polskiego PEN Clubu i Krzy em Komandorskim Orderu Zas³ugi RP za propagowanie literatury polskiej. Laureat II edycji nagrody Transatlantyk. BODNAR Adam - LISTA NR 7,8 i 11; doktor, prawnik, wspó³pracownik, adiunkt Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW, koordynator Programu Spraw Precedensowych w za ydzonej Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka razem ze stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita chce po³o yæ kres tej bezkarnoœci. W procesie, który chc¹ wytoczyæ Leszkowi Bublowi, pomin¹ bezskutecznych prokuratorów i z³o ¹ zbiorowy pozew cywilny. - Ca³a idea pozwu cywilnego o ochronê dóbr osobistych polega na tym, e skoro prawo karne nie dzia³a, obywatele chc¹ sobie sami pomóc. Byæ mo e w drodze procesu o ochronê dóbr osobistych odstraszymy pana Bubla od publikowania antysemickich œwiñstw w sposób skuteczniejszy ni niejedna prokuratura - mówi Adam Bodnar z Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. BODZIÑSKA Anna - LISTA NR 13; siostra ze zgromadzenia Notre Dame de Sion w Krakowie. Tak e nauczycielka. BOGAJEWICZ Jerzy (YUREK BOGAYEVICZ ) - re yser, scenarzysta, aktor i producent filmowy, podpisuj¹cy siê najczêœciej jako Yurek Bogayevicz (tak e wersja nazwiska: Bogayewicz, Bogajevich), urodzi³ siê w 1948 roku w Poznaniu. Na pocz¹tku lat 70. ukoñczy³ studia na Wydziale Aktorskim Pañstwowej Wy szej Szko³y Teatralnej w Warszawie. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ jako aktor teatrów warszawskich. W roku 1974 wyjecha³ z kraju. Za granic¹ debiutowa³ jako re yser spektakli teatralnych, wspó³pracowa³ z teatrami w Kanadzie i USA. Aby byæ dostrze onym w USA pos³u y³ siê klasyczn¹ metod¹ nakrêcenia filmu antypolskiego BO- E SKRAWKI. To film, w którym re yser powróci³ w pewnym sensie do Polski, do czasów okupacji niemieckiej w Polsce. Zdjêcia realizowano w polskich plenerach, znaczna czêœæ spoœród miêdzynarodowej obsady aktorskiej to Polacy i tak e ekipa techniczna. Pierwszoplanowymi bohaterami filmu jest kilkoro dzieci, w których œwiat wkracza z ca³¹ brutalnoœci¹ wojna. Jest wœród nich, przechowywany przez rodzinê polskich ch³opów ydowski ch³opiec, Romek, który musi wejœæ w skórê katolika, by ocaliæ ycie. BOGACKA Hanna - LISTA NR 4; Absolwentka psychologii na UAM. Doktor psychologii, psychoterapeutka, psycholog kliniczny, niezale ny doradca ds. zarz¹dzania ludÿmi, koordynator wolontariuszy pracuj¹cych w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie oraz w Szkole Wy szej Psychologi Spo- ³ecznej w Warszawie, pracownik Kliniki Medycznej Luxmed za³o y³a i prowadzi Oœrodek Psychoterapeutyczny Spero w Warszawie. W Pracowni HUMANI prowadzi konsultacje. BOGACZYK W³odzimierz - redaktor naczelny poznañskiej redakcji Gazety Wyborczej. BOGAATIN Dawid - oszust i gangster. Na pocz¹tku lat 90. w³aœcicielem Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie by³ niejaki David Bogatin, poszukiwany przez amerykañski wymiar sprawiedliwoœci za przekrêty. Po jego ekstradycji bank zosta³ przejêty przez Narodowy Bank Polski, który przez nastêpne lata realizowa³ w nim kosztowny program naprawczy. W 1997 r. na czele rady nadzorczej PKBL sta³ wiceprezes NBP Jerzy Stopyra, a prezesem zarz¹du banku by³ Jan Rejent, maj¹cy pe³n¹ akceptacjê Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wykonanie przez komornika opiewaj¹cego na ponad 67 mln z³ tytu³u egzekucyjnego wystawionego przez BIG Bank oznacza³o ostateczny upadek Komercyjnego. Gdyby do tego dosz³o, mog³y na jaw wyjœæ pikantne szczegó³y transakcji wierzytelnoœciami s³u by zdrowia, które prasa nazywa³a afer¹ sprzêtow¹( Jeszcze lepszym ekspertem od spraw naftowych móg³by zostaæ za³o yciel Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie David Bogatin, który po zatrzymaniu przez UOP w 1992 r. powêdrowa³ prosto do wiêzienia w Otisville w USA. Trafi³ tam za gigantyczne defraudacje w handlu paliwem, których dopuœci³ siê wspólnie z mafi¹ rosyjsk¹ i w³osk¹ w Nowym Jorku. Bogatin jest dla komisji atrakcyjny jeszcze z innego wzglêdu, bowiem zna dobrze by³ego ministra skarbu Wies³awa Kaczmarka, który by³ dyrektorem sto³ecznego przedstawicielstwa jego banku. Pewnie Bogatin ju zakoñczy³ odsiadkê i da³by siê skusiæ na sentymentaln¹ podró œladami dawnych interesów (Money.pl). BOGLAR Krystyna - LISTA NR 3; (ur. 17 grudnia 1931 w Krakowie) prozaik, poetka, autorka utworów dla dzieci, scenarzystka TV. Ukoñczy³a filologiê orientaln¹ (historiê sztuki islamu) na UJ w Krakowie. Wieloletni redaktor w wydawnictwie Nasza Ksiêgarnia, sekretarz polskiej sekcji IB- BY. Debiutowa³a w 1966 na ³amach prasy dla dzieci i m³odzie y. W latach wspó³pracowniczka PR i TV. Jej powieœci Nie g³askaæ kota pod w³os i Ka dy pies ma dwa koñce stanowi³y adaptacjê do serialu i filmu Rodzina Leœniewskich nagroda Prezesa Rady Ministrów. BOGUCKA Marta - LISTA NR 5; mgr mbriolog (?). BOGUCKA Teresa LISTA NR 3 i 11; wspó³za³o ycielka Komitetu Obrony Robotników w 1976 roku, publicystka, cz³onek Komitetu Helsiñskiego w Polsce. Cz³onek Rady Jêzyka Polskiego PAN. Nagroda Kisiela 2004 nagrodzona za analizê postkomunistycznej mentalnoœci. Jak stwierdzi³ jeden z cz³onków kapitu³y, publicystyka Boguckiej bardzo dobrze pokazuje, e Polacy wprawdzie wyszli z komunizmu, ale komunizm nie wyszed³ z Polaków. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie ódzkim. By³a aresztowana za udzia³ w wydarzeniach marca 1968 r. Wspó³pracowa³a z Komitetem Obrony Robotników. Od 1989 r. jest publicystk¹ Gazety Wyborczej. Jej ostatni¹ ksi¹ kê Triumfuj¹ce profanum - telewizja po prze³omie 1989 r. Jacek Fedorowicz oceni³ jako najlepsz¹ ksi¹ kê o telewizji. Jest dziennikark¹, która ma od Boga dany dar zatrzymywania widzenia na przeciwieñstwach i sprzecznoœciach naszego spo³ecznego œwiata. Widzi powierzchniê i to, co kryje siê pod powierzchni¹ - napisa³ o niej nie yj¹cy ju ks. prof. Józef Tischner. BOGUCKA Maria - LISTA NR 2. Urodzi³a siê 1 czerwca 1929 roku w Warszawie. Skoñczy³a historiê na UW. Prof. Dr hab., kieruje Zak³adem Dziejów Nowo ytnych w Instytucie Historii PAN. Od 1958 do 1978 by³a naczelnym redaktorem miesiêcznika Mówi¹ Wieki. Jej autorstwa jest ok publikacji. W 1979 roku zosta³a redaktorem naczelnym Acta Poloniae Historica. BOGUCKI Mateusz - LISTA NR 10; dr nauk historycznych, archeolog. Pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. BOGUCKI Ryszard - razem z Niemczykiem zlikwidowa³ gangstera z Pruszkowa Kolikowskiego ps. Pershing. Objawienie œl¹skiego biznesu z lat 90., a po deportacji z Meksyku, najpilniej strze ony wiêzieñ Trzeciej RP ( Grabarze polskiej nadziei, H. Paj¹k, str. 245). BOGUS AWSKI Konstanty - (w³aœciwe nazwisko: Izenberg) ( ) publicysta, dziennikarz. Urodzi³ siê 23 lutego 1891 r. w Szczuczynie, syn Jakuba, urzêdnika. Ukoñczy³ szko³ê handlow¹ w Bêdzinie. Aresztowany za udzia³ w wiecu komunistycznym (1907). Nale a³ do ko³a handlowców SDKPiL ( ) i Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Handlowych i Biurowych w odzi. Wspó³pracowa³ z warszawsk¹ Gazet¹ Polsk¹ i ³ódzkimi gazetami: G³osem Polskim i Ilustrowan¹ Republik¹. Podczas okupacji hitlerowskiej pracowa³ do sierpnia 1942 r. w archiwum Rady ydowskiej w getcie warszawskim, póÿniej ukrywa³ siê na wsi w okolicach Warszawy, w 1944 r. przedosta³ siê do Lublina. Od stycznia 1945 r. pracowa³ w redakcji G³osu Ludu wydawanego w odzi. W 1946 r. zosta³ sekretarzem ³ódzkiego G³osu Robotniczego, nastêpnie redaktorem naczelnym Expressu Ilustrowanego. By³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Zawodowego Dziennikarzy Polskich i wiceprezesem oddzia³u ³ódzkiego. Zmar³ 14 III 1948 r. w odzi. BOHDZIEWICZ Anna Beata - LISTA NR 2. Urodzona w 1950 w odzi. Fotograf, publicysta i kurator wystaw. Studia na kierunku etnografia na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom 1974). W latach realizowa³a filmy dokumentalne i fabularne jako drugi re yser (m.in. z Filipem Bajonem, Krzysztofem Kieœlowskim i Krzysztofem Zanussim). W latach 80. zwi¹zana by³a ze œrodowiskiem ydolewackiej tzw. opozycji demokratycznej, które póÿniej powo³a³o do ycia Gazetê Wyborcz¹. Na samym pocz¹tku istnienia TM w mieszkaniu jej mamy na Wiejskiej spotyka³a siê redakcja Tygodnika Mazowsze (Helena, Joasia Szczêsna, Ania Bikont). Ania naœwietla³a diapozytywy TM - najczêœciej cztery komplety i sama je roznosi³a - na Bonifratersk¹, Uniwersytet i w miejsca, których dzisiaj nie pamiêta. By³a pomys³odawczyni¹ i wykonawczyni¹ ilustrowanych dodatków do TM. Wysz³y dodatki ze zdjêciami z okazji wizyty Papie a, zadymy 1-szo majowej, po z³apaniu Bujaka i mo e jeszcze jakieœ (gazeta.pl). Od lat 90. by³a reporta ystk¹ wielu pism, m.in.: Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej, The Independent, Zeszytów Literackich, a tak e internetowego pisma poœwiêconego fotografii Fototapeta oraz Kontekstów. Organizuje wystawy fotograficzne. Cz³onek ZPAF i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. BOHDZIEWICZ Antoni - re yser m.in. powsta³ej w 1957r. pierwszej kinowej wersji Zemsty, w której debiutowa³a Beata Tyszkiewicz. BOHDZIEWICZ Izabela - prokurator Prokuratury Rejonowej, delegowana do Prokuratury Okrêgowej w Bia³ymstoku, w celu prowadzenia œledztwa przeciwko 6 cz³onkom Polskiej Partii Narodowej. W 2006/07 roku, wykonuj¹c odgórne polecenia, dopuœci³a siê fa³szowania protoko³u zeznañ. Zleca³a szykany ze strony ABW, badania psychiatryczne i neurologiczne wobec Leszka Bubla. Zarz¹dza³a rewizje ABW w jego mieszkaniu, redakcji tygodnika Tylko Polska, oraz biurze Polskiej Partii Narodowej. Odpowiada za sianie nienawiœci do polskiej narodowej opozycji. Podpisa³a siê pod aktem oskar enia m.in. przeciwko Leszkowi Bublowi za rzekome sianie nienawiœci na tle ró nic narodowoœciowych. BOHR Niels - bra³ udzia³ w stworzeniu bomby atomowej ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski - ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 14). BOHUSZEWICZ Hanna - LISTA NR 15; mgr, nauczycielka jêzyka polskiego i bibliotekarka Zespo³u Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Po³czynie Zdroju. BOJARSKA Anna - LISTA NR 6; pisarka polska mieszkaj¹ca g³ównie w Pary u. Jest autork¹ powieœci (m.in. Lakier, Ja, List otwarty do królowej Wiktorii ), ksi¹ ek eseistyczno-biograficznych ( Biedny Oscar, Piêæ œmierci ), krytycznoliterackich ( Madonna pekaesów, czyli wyznania czytelnika-samicy ), pisanej razem z Mari¹ Bojarsk¹ autobiografii Siostry B., sztuk teatralnych (jak Meeting albo Lekcja polskiego, której prapremierê re yserowa³ Andrzej Wajda), a tak e scenariuszy telewizyjnych. Zwraca uwagê awangardowymi strojami, bi uteri¹, kolorem paznokci, oraz felietonami dla luksusowego magazynu kobiecego. BOJKO Jakub , dzia³acz ruchu ludowego, pisarz, wspó³za³o yciel SL, prezes PSL, wicemarsza³ek sejmu, wicemarsza³ek senatu. BOJKO Bogdan - (ur. 10 lutego 1959 w Nowej Soli) przedsiêbiorca, pose³ na Sejm RP V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. BOKIEWICZ Jan - grafik, projektuje ksi¹ ki, typografiê, reklamy, logotypy, plakaty. Od 1961 wspó³praca z wydawcami ksi¹ ek ( Czytelnik, PIW, Iskry ); z wydawnictwami drugiego obiegu poza cenzur¹ ( Nowa, Pokolenie, Kr¹g, Kultura Niezale na, redaktor pisma Wybór ). Laureat konkursu (1. nagroda) na plakat 50-LECIE POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM Mieszka i projektuje w Warszawie. BOKUN JAN JAKUB - klarnecista i dyrygent, urodzony 9 marca 1974 we Wroc³awiu. W 2001 ukoñczy³ studia dyrygenckie na University of Southern California w Los Angeles, gdzie opiekowali siê nim Larry Livingston i John Barnett. W tym samym roku, jako stypendysta American Academy of Conducting w Aspen, kszta³ci³ siê u Davida Zinmana, Jormy Panuli oraz Davida Robertsona. od 2001 prowadzi klasê klarnetu we wroc³awskiej Akademii Muzycznej. Od 2001 prowadzi klasê klarnetu we wroc³awskiej Akademii Muzycznej. BOKUS Barbara - LISTA NR 11; ur. w 1953, prof. dr hab. psycholog, kierownik Katedry Psychologii Poznawczej UW, Kolegium Miêdzywydzia³owych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Profesor zwyczajny UW (2006). Autorka licznych publikacji, m.in.: Tworzenie opowiadañ przez dzieci. O linii i polu narracji ( Children building stories. Narrative line and narrative field ) Kielce, Energeia. BOJARSKA Katarzyna - LISTA NR 10; Szko³a Nauk Spo- ³ecznych IFiS PAN. Zaliczy³a II OGÓLNOPOLSK KONFE- RENCJÊ JUDAISTYCZN M ODYCH NAUKOWCÓW Warszawa, maja 2007 z referatem Refleksja nad Zag³ad¹ w kontekœcie psychoanalizy - myœl Dominica LaCapry. Katarzyna Bojarska, absolwentka anglistyki i kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, studentka SNS PAN, publikowa³a m.in. w Tekstach Drugich, Literaturze na œwiecie, Tyglu Kultury. Zainteresowania badawcze: reprezentacja historii dwudziestowiecznej w literaturze i sztuce. Tekst Komiksem w historiê omawia na wybranych przyk³adach komiksów polskich i zagranicznych artystyczne sposoby reprezentacji wydarzeñ historycznych, w tym przede wszystkim Holocaustu. Autorka umieszcza medium komiksowe w kontekœcie napiêcia miêdzy kultur¹ wysok¹ i nisk¹ oraz w kontekœcie stosownoœci medium w odniesieniu do powagi opowieœci historycznej. Wœród analizowanych autorów znaleÿli siê miêdzy innymi: Art Spiegelman, Joe Kubert, Krzysztof Gawronkiewicz i Krystian Rosenberg, Jason Lutes, a tak e Joe Sacco czy Frederik Peeters. Tekst zarysowuje pewne charakterystyczne tropy i wskazuje na ró norodnoœæ oraz wagê podejmowanych przez rysowników i scenarzystów zagadnieñ historycznych i wspó³czesnych (Rocznik naukowy Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ydów IFiS PAN). BOJARSKI Max - urodzi³ siê 28 maja 1978 roku w Warszawie, jako syn znanej pisarki i dzia³acza niemieckiego podziemia. Od 1990 roku g³êboko zainteresowany filozofi¹ i sprawami spo³ecznymi. W wyniku postêpuj¹cej krystalizacji tych zainteresowañ w 1998 rozpoczyna wspó³pracê z Jerzym Prokopiukiem, w 1999 zostaje sekretarzem redakcji pisma Gnosis, w 2000 uczestniczy w reaktywacji klubu Gnosis i w 2002 zostaje jego wiceprezesem. W latach cz³onek Amnesty International - uczestniczy aktywnie w dzia³aniach na rzecz powo³ania Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego. Wychodzi z organizacji ze wzglêdu na jej upolitycznienie - w kontekœcie wojny w Afganistanie. W latach studiuje teologiê katolick¹. Od 2004 rozpocz¹³ prace przygotowawcze w zwi¹zku z doktoratem pt. Metafizyczne fundamenty Praw Cz³owieka, na Wydziale Nauk Politycznych UW. Pod koniec 2003 wchodzi do grupy

16 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 16 Otwarci (www.otwarci.ngov.pl) - zrzeszaj¹cej przedstawicieli organizacji dzia³aj¹cych na rzecz wolnoœci œwiatopogl¹dowej. Przygotowuje miêdzy innymi wraz z A. Dominiczakiem i Sz. Niemcem List Otwarty do uczestników konferencji miêdzyrz¹dowej odbywaj¹cej siê w dniach grudnia 2003 w Brukseli, postuluj¹cy odrzucenie Invocatio Dei w Preambule Konstytucji Unii Europejskiej. Pod listem podpisa³o siê kilkadziesi¹t organizacji i odbi³ siê szerokim echem. Od maja 2004 jest koordynatorem grupy Otwarci. Od 2002 roku jest wspó³w³aœcicielem domu wydawniczego tchu (www.tchu.com.pl) (Ÿród³o: Gnosis). BOJKO Jakub , dzia³acz ruchu ludowego, pisarz, wspó³za³o yciel SL, prezes PSL, wicemarsza³ek sejmu, wicemarsza³ek senatu. BOJKO Roman - mjr, urodzony r. w Glinianach woj. tarnopolskie. W 1927 r. ukoñczy³ Wy sz¹ Szko³ê Handlow¹. Absolwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza (1932 r.). Po wejœciu Rosjan w 1939 r. szybko awansowa³ z robotnika na brygadzistê i prowadzi³ rachunkowoœæ. Od kwietnia 1944 r. w Ludowym Wojsku Polskim w aparacie politycznym. W 1948 r. zmieni³ imiê i nazwisko. Od maja 1949 r. w wojskowym wymiarze sprawiedliwoœci na stanowiskach: sêdziego w Wojskowym S¹dzie Rejonowym w Lublinie, szefa Wojskowego S¹du Rejonowego w Bia³ymstoku, szefa Wojskowego S¹du Rejonowego w Gdañsku, sêdziego Wydzia³u I Najwy szego S¹du Wojskowego. Po zwolnieniu z wojska (1951 r.) pracowa³ w Biurze Prawnym Kancelarii Cywilnej Prezydenta, a nastêpnie w biurze Rady Pañstwa. Sêdzia Bojko by³ w sk³adzie s¹du, który m.in. skaza³: Boles³awa Szymaczek (Sr643), Micha³a Bierzyñskiego (Sr229/48), Stanis³awa Tatara + 8-miu (Sr6/51). Specjalizowa³ siê w tropieniu i skazywaniu nastawionej patriotycznie m³odzie y szkolnej. Z wyrafinowanym sadyzmem stawia³ ich w jednym szeregu z pospolitymi kryminalistami np. (Sr450/48) organizacja Zwi¹zek Mœcicieli Polski z Gdañska. BOJM Brucha - komunistka, ur. 1914, krawcowa, aresztowana za kolporta druków komunistycznych (1932). BOJM Fiszel - kupiec, zam. Krysiñskiego, w latach 30. p³aci³ ponad 100 z³ rocznej sk³adki na gminê ydowsk¹, jeden z kilkusdziesiêciu najbogatszych zamoœcian - ydów. BOKSER Symcha - s. Abrama, ur. 1914, subiekt sklepowy, aresztowany 28 wrze?nia 1934 r. za wznoszenie okrzyków antypañstwowych (1934). BOKUN Jan Jakub - klarnecista i dyrygent, urodzony 9 marca 1974 we Wroc³awiu. Studiowa³ grê na klarnecie w klasie Mieczys³awa Stachury w Akademii Muzycznej we Wroc³awiu oraz pod kierunkiem Guy Dangaina w Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. W 2001 ukoñczy³ studia dyrygenckie na University of Southern California w Los Angeles, gdzie opiekowali siê nim Larry Livingston i John Barnett. W tym samym roku, jako stypendysta American Academy of Conducting w Aspen, kszta³ci³ siê u Davida Zinmana, Jormy Panuli oraz Davida Robertsona. Od 2001 prowadzi klasê klarnetu we wroc³awskiej Akademii Muzycznej. Prowadzi³ równie lekcje mistrzowskie m.in. w Konserwatorium w Sofii oraz w Królewskim Konserwatorium w Brukselii. Ÿród³o: grudzieñ 2005 BOLECKA ANNA - urodzi³a siê w 1951 w Warszawie, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pisarka, historyk literatury. W roku 2000 otrzyma³a Nagrodê Polskiego PEN Clubu za rok 1999 za twórczoœæ prozatorsk¹. Napisa³a m.in. powieœæ BIA Y KAMIEÑ, której akcja toczy siê gdzieœ na wschodzie Polski we wsi zamieszkanej przez ludnoœæ mieszan¹, Polaków, Ukraiñców, ydów. KO- CHANY FRANZ to zbiór wyimaginowanej korespondencji miêdzy tytu³owym bohaterem (pod imieniem Franz kryje siê pisarz Franz Kafka, choæ nazwisko nigdy nie pada) a jego przyjació³mi. Bohater ksi¹ ki jest ydem mieszkaj¹cym w czeskiej Pradze i pisz¹cym po niemiecku. BOLECKI W³odzimierz - LISTA NR 3 i 5; prof. dr hab., ur (Warszawa). Teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, profesor w Instytucie Badañ Literackich PAN. Autor wielu ksi¹ ek, ostatnio wyda³ Ciemna mi³oœæ. Szkice o twórczoœci Gustawa Herlinga-Grudziñskiego. Autor scenariuszy filmowych, m.in. do filmu telewizyjnego Nowa Fala. Poezja pokolenia 68 Katarzyny Suchcickiej i do Ostatniego dzwonka Magdaleny azarkiewicz. (Folder Dni Ksi¹ - ki ydowskiej, str. 15), kierownik pracowni Poetyki Historycznej. Cz³onek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wyró niony m.in. Nagrod¹ im. Fundacji Koœcielskich (Genewa, 1989). BOLESKI Andrzej - A. Baumfeld , historyk literatury na UJ. BOLGERT Nathalie - cz³onek zarz¹du Fundacji Batorego. Pracownik Polsko-Amerykañskiego Funduszu Po yczkowego Inicjatyw Obywatelskich udzielaj¹cego po yczek organizacjom pozarz¹dowym, wspó³twórczyni i do 1995 roku pracownik Banku BISE; inicjatorka i dzia³aczka wielu polskich organizacji pozarz¹dowych, miêdzy innymi Banków ywnoœci. BOLKOWIAK Alef - Alef Gutman - dowódca ydowskiego oddzia³u partyzanckiego AL, by³y kierownik Wydzia³u Personalnego Komendy G³ównej MO. Kolaborant sowiecki ( ). Odznaczony przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski. ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ( ). BOLLY Monika - absolwentka Wydzia³u Aktorskiego PWST im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wroc³awiu (1991). Ró yczka Pierœcieñ i ró a W. M. Thackeraya, 1993, re. J. Szurmiej. Becky Thatcher Przygody Tomka Sawyera M. Twaina, 1995, re. J. Szurmiej. Ona Improwizacja Wroc³awska T. Ró ewicza, 1996, re. A. Wajda, realizacja TV. Role w filmach i serialach m.in. Marcowe migda³y, Zabiæ na koñcu, Tak Tak, Dziecko szczêœcia, Aby do œwitu, Zawrócony, Prowokator, Lata i dni, Wow, Zespó³ Adwokacki, ycie jak poker, Na dobre i na z³e, Samo ycie. Odznaka Zas³u ony Dzia³acz Kultury BOMBA Jacek - LISTA NR 3; prof. dr hab. medycyny urodzi³ siê w 1941 roku w Skawinie ko³o Krakowa. Od pocz¹tku kariery naukowej jest zwi¹zany ze sw¹ uczelni¹ macierzyst¹ - krakowsk¹ Akademi¹ Medyczn¹ (obecnie Collegium Medicum UJ). BONI Micha³, Jakub Bauer - LISTA NR 3, 7i 11; ur. 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu, polityk, kulturoznawca, by³y dzia³acz Kongresu Liberalno-Demokratycznego, póÿniej Unii Wolnoœci. Od marca 1983 r. do 12 wrzeœnia 1989 r. by³ redaktorem naczelnym tygodnika Wola. Jeden z szefów MKK - podziemnej struktury S grupuj¹cej kilkadziesi¹t warszawskich zak³adów pracy. MKK tak e drukowa³a i kolportowa³a TM - jako pismo RKW Mazowsze. Wspomina: Drukowaliœmy g³ównie tygodnik Wola, na drugim miejscu Tygodnik Mazowsze, potem te KOS-a. Pod koniec tak e CDN - G³os Wolnego Robotnika i PWA. Nak³adów dok³adnie nie pamiêtam, w 1983 r. to mog³o byæ ok. 5 tysiêcy egzemplarzy TM, a Woli- w najlepszym okresie drukowaliœmy tysiêcy. W latach kierowali drukiem i kolporta em cz³onkowie prezydium MKK, Marek Latos z Huty Warszawa i Rysiek Satel. Marek zajmowa³ siê drukiem do 1987, kiedy wyjecha³ z Polski, Rysiek - do koñca. Drukarzem awaryjnym by³ Marek Jarosiñski, student geologii, ale w pewnym okresie odpowiada³ te za kolporta. Tak samo, jak pod koniec Jacek Hugo Bader. Od 1986 r. dzia³a³ w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Od 1987 r. w redakcji pisma Praca. Organizowa³ spotkania samorz¹dowe w koœciele na Karolkowej i w Klubie Inteligencji Katolickiej. Od 1983/84 do koñca istnienia pisma wspó³pracowa³ z Kultur¹ Niezale n¹, a w latach z CDN - G³os Wolnego Robotnika. W roku 1991 pe³ni³ funkcjê ministra pracy i polityki socjalnej w rz¹dzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach by³ szefem gabinetu politycznego ministra pracy i polityki socjalnej Longina Komo³owskiego w rz¹dzie Jerzego Buzka. W pierwszej kadencji Sejmu ( ) by³ pos³em z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Obecnie cz³onek Rady Programowej Forum Liberalnego, w 2007 wspó³twórca programu Platformy Obywatelskiej. W latach by³ dyrektorem Instytutu Spraw Publicznych, utworzonego przez Fundacjê Batorego. Nale y te do Klubu Europa, kierowanego przez B. Geremka. Micha³ Boni, ur. 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu, polityk, kulturoznawca, by³y dzia³acz Kongresu Liberalno-Demokratycznego, póÿniej Unii Wolnoœci. BONIECKI-FREDRO Adam - LISTA NR 13; ksi¹dz urodzony w 1934 r. w Warszawie. Ukoñczy³ Wy sze Seminarium Duchowne w Warszawie i we W³oc³awku oraz filozofiê w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Instytucie Katolickim w Pary u. Uciekinier z getta, wspó³pracownik antykatolickiej, ydolewackiej Kultury i dzia³acz Amnesty International. W 1960 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. W latach by³ katechet¹ w Grudzi¹dzu. W 1964 r. zwi¹za³ siê z redakcj¹ ydomasoñskiego Tygodnika Powszechnego. W latach by³ redaktorem polskiego wydania watykañskiego dziennika L Osservatore Romano. W latach by³ asystentem koœcielnym Tygodnika Powszechnego i spowiednikiem J. Turowicza. Od 1993 r. jest prze³o onym generalnym Zgromadzenia Ksiê y Marianów w Rzymie. Obj¹³ stanowisko redaktora naczelnego TP, zgodnie z ostatni¹ wol¹ Turowicza. 13 maja 2001 r. ten e ks. Boniecki, ju jako redaktor naczelny Tygodnika, zaatakowa³ przeora paulinów (dziœ ju genera³a zakonu) ojca Izydora Matuszewskiego, za nadanie Orderu Jasnogórskiego prezesowi KPA Edwardowi Moskalowi, zarzucaj¹c paulinom, e poszli jakoby drog¹ antyewangeliczn¹. (...) W atakach na niektórych niewygodnych dla TP duchownych redaktorzy krakowskiego tygodnika bez enady uciekali siê do k³amstw, tak jak to zrobi³ obecny redaktor naczelny TP ks. Adam Boniecki, k³amliwie wystêpuj¹c przeciwko ks. Stanis³awowi Ma³kowskiemu. Ksi¹dz Boniecki przytoczy³ w Tygodniku Powszechnym z 28 listopada 1999 r. rzekom¹ rozmowê ks. Jerzego Popie³uszki z ks. Ma³kowskim, w której ks. Popie³uszko stanowczo radzi³ ks. Ma³kowskiemu, by na przysz³oœæ w mniej ostrym stylu walczy³ z przerywaniem ci¹ y. Ksi¹dz Ma³kowski zarzuci³ dzisiejszemu naczelnemu TP ordynarne k³amstwo, stwierdzaj¹c, e tego typu rozmowy nigdy nie by³o, a z ks. Jerzym co do spraw zasadniczych byliœmy ca³kowicie zgodni (por. Magis amica veritas, Ks. Ma³kowski prostuje k³amstwa Tygodnika Powszechnego o ksiêdzu Jerzym Popie³uszce (...). Szczególn¹ tolerancjê Tygodnika Powszechnego wobec ludzi nader odleg³ych od chrzeœcijañstwa wyra a³o g³oœne, a szczere wyznanie Jerzego Turowicza z 5 listopada 1995 roku: G³osowa³em na Jacka Kuronia. A wiêc redaktor naczelny tygodnika mieni¹cego siê katolickim g³osowa³ w wyborach prezydenckich na ateistê, niejednokrotnie wystêpuj¹cego przeciw wartoœciom chrzeœcijañskim i polskim tradycjom patriotycznym (m.in. by³ego czerwonego pogromcê tradycyjnego harcerstwa). Cz³owieka, który w 1989 roku udzieli³ absolutnego poparcia atakuj¹cemu oœwiêcimskie karmelitanki rabinowi A. Weissowi (por. J.R. Nowak - portret Kuronia pt. TrzeŸwy inaczej w ksi¹ ce Czarny leksykon, Warszawa 1998 r., s ). Cz³owieka, o którym s³ynny krakowski artysta fotografik Adam Bujak, znany m.in. ze wspania³ej fotograficznej dokumentacji pontyfikatu Jana Paw³a II, mówi³ w wywiadzie udzielonym krakowskiemu tygodnikowi Dziœ i jutro (z 17 maja 1995 r.): S¹ fotografie, które œcinaj¹ cz³owieka z nóg, bo œwiadcz¹ o czymœ niedopuszczalnym. Proszê sobie wyobraziæ, zasiadam w jury Ogólnopolskiego Konkursu na Fotografiê Prasow¹. Otwieram kopertê i có widzimy. Towarzysz Kuroñ - pijany, z bia³kami wywróconymi do góry, z rozpiêtymi spodniami (...). Czy Polacy chc¹ mieæ takiego prezydenta? (...). Polacy, jak siê okaza³o, w ogromnej wiêkszoœci nie chcieli takiego prezydenta, ale to kuroniowe rozpicie najwyraÿniej nie przeszkadza³o katolickiemu moraliœcie - Turowiczowi i redakcji Tygodnika Powszechnego, na czele z jego luminarzami od Turowicza po ks. Bonieckiego - prof. Jerzy Robert Nowak, Nasz Dziennik, Ksi¹dz Boniecki jest klasycznym przedstawicielem ludzi rekrutuj¹cych siê z tzw. grupy ludzi poprawnych politycznie. Jest typowym politykiem, a chyba w znacznie mniejszym stopniu ksiêdzem. Jednostronnoœæ Jego ocen powoduje, e sta³ siê od dawna pupilem mediów, które w znakomitej wiêkszoœci s³u ¹ wy ej wymienionej grupie. Tygodnik Powszechny jest tub¹ Gazety Wyborczej. Do nich nale y grupa ksiê y (m.in. ks. Sowa) i biskupów ( yciñski, Pieronek, Goc³awski), którzy uwa aj¹, e maj¹ monopol na racjê. Nie ma w ich dzia³aniach znamion jêzyka Ewangelii. BONNER Helena - ona Sacharowa. Podobnie jak jej m¹ by³a ydomasoñskim agentem wp³ywu we w³adzach KPZR. BONOWICZ Wojciech - LISTA NR 15; jest poet¹, dziennikarzem, publicyst¹, redaktor wydawnictwa Znak. Autor m.in. Pe³nego morza, wydawnictwo: Biuro Literackie, BORDZI OWSKI Jerzy - genera³ broni. Urodzi³ siê 16 listopada 1900 w Ostrowi Mazowieckiej. Zmar³ 5 kwietnia 1983 w Moskwie. 1 wrzeœnia 1919 wst¹pi³ do Armii Czerwonej i zosta³ wcielony do 422. Pu³ku Piechoty. W sk³adzie tego pu³ku walczy³ po stronie radzieckiej w wojnie polskobolszewickiej, zosta³ wtedy wziêty do niewoli, z której zbieg³ po dwóch miesi¹cach i ponownie wróci³ na front. We wrzeœniu 1920 roku wst¹pi³ do Oficerskiej Szko³y Wojsk In ynieryjno-saperskiej w Kijowie, któr¹ ukoñczy³ w 1922 W grudniu 1935 obj¹³ stanowisko pomocnika szefa wojsk in ynieryjno-saperskich Nadmorskiego Okrêgu Wojskowego na Dalekim Wschodzie i funkcjê tê pe³ni³ do 22 czerwca Po napaœci Niemiec na ZSRR mianowany pocz¹tkowo pomocnikiem, a nastêpnie szefem wojsk in ynieryjno-saperskich 21. Armii, która walczy³a na Froncie Po³udniowo-Zachodnim. 24 wrzeœnia 1944 zosta³ skierowany do s³u by w Wojsku Polskim, gdzie obj¹³ stanowisko szefa wojsk in ynieryjno-saperskich 1 Armii Wojska Polskiego, któr¹ pe³ni³ do 15 lutego Nastêpnie zosta³ szefem wojsk in ynieryjno-saperskich Wojska Polskiego. Na tym stanowisku pe³ni³ s³u bê do 1 wrzeœnia W latach studiowa³ na Wy szym Kursie Akademickim przy Akademii im. Klimenta Woroszy³owa. Po powrocie ze studiów do Polski 23 marca 1954 zosta³ szefem Sztabu Generalnego WP i jednoczeœnie wiceministrem obrony narodowej (do 6 lutego 1965). Wyda³ rozkaz krwawego st³umienia protestów ludnoœci w czasie wydarzeñ Poznañskiego Czerwca 56. W lutym 1965 zosta³ g³ównym inspektorem szkolenia i jednoczeœnie pierwszym zastêpc¹ ministra obrony narodowej. Funkcje te pe³ni³ do marca 1968, gdy w wyniku anty ydowskiej czystki zakoñczy³ s³u bê w Wojsku Polskim, wyje d aj¹c do ZSRR. W latach przewodnicz¹cy Sekcji Pi³ki No nej G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej - organu funkcjonuj¹cego czasowo w latach w miejsce Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej. W latach cz³onek PZPR, a w latach pose³ na Sejm. BOREJSZA Jerzy , dzia³acz komunistyczny, organizator prasy i wydawnictw po 1945 r. BOREJSZA Jerzy, Witold Goldberg - syn Jerzego, urodzony w 1935 r. w Warszawie. Jest profesorem historii w Instytucie Historii PAN. Pochodzi z rodziny znanych ydowskich komunistów Goldbergów. Jego ojcem by³ Jerzy Borejsza, czo³owy stalinizator polskiej kultury, a stryjem Józef Ró añski, os³awiony kat ubecki. Dziêki takiemu pochodzeniu ukoñczy³ on historiê na Uniwersytecie Moskiewskim i w latach oraz od 1975 r. pracuje w Instytucie Historii PAN. W latach by³ adiunktem i wyk³adowc¹ w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie PRL wyje - d a³ na liczne sta e naukowe, m.in. do paryskiej Sorbony, do W³och, Strasburga, Monachium, Bonn i Berlina Zachodniego. Zajmuje siê histori¹ Polski XIX wieku oraz najnowszymi dziejami W³och, zw³aszcza w³oskiego faszyzmu. Jest autorem licznych publikacji, zw³aszcza na ³amach Gazety Wyborczej, w których ze szczególn¹ nienawiœci¹ atakuje polski nacjonalizm, nazywaj¹c go faszyzmem. Wirtualna Polska z dn : Mianowany w 1990 r. na dyrektora Stacji Naukowej PAN w Pary u (przebywa³ tam w latach ) (...). Powie ktoœ, e Jerzy W. Borejsza junior nie mo e odpowiadaæ za winy swego ojca, stalinowskiego dyktatora prasy i wydawnictw, czy stryja - J. Ró añskiego - kata Polaków. Na pewno nie musi za to odpowiadaæ, ale w nowym systemie powsta³ym po upadku komunizmu powinien zachowaæ przynajmniej minimum przyzwoitoœci w ocenie przesz³oœci. Jak jednak oceniæ to, e on - naukowiec, historyk, pochodz¹cy z rodziny, która tak ciê ko zhañbi³a siê dzia³aniami przeciwko Polsce, konsekwentnie próbuje wybielaæ komunistyczn¹ przesz³oœæ. Zamiast poparcia rozrachunku z tym wszystkim, co by³o najwstrêtniejsze w komunistycznych zbrodniach, J. W. Borejsza junior nale- y do historyków szczególnie zaanga owanych w pomniejszaniu tamtych zbrodni (...). Syn targowiczanina i bratanek kata Polaków jakoœ nie dostrzega, e rodacy dzia³aj¹cy w Kominternie byli po prostu zdrajcami Polski, podobnie jak jego ojciec i stryj (...). Wybielaj¹cy komunizm prof. J. W. Borejsza z tym wiêksz¹ werw¹ jest gotów do oskar ania innych o rzekome sk³onnoœci faszystowskie. Otó w³aœnie on by³ autorem ekspertyzy na temat WC Kwadransa Wojciecha Cejrowskiego w procesie Cejrowskiego przeciwko Dziat³owieckiemu w Warszawie w 1996 roku. Chodzi³o o nazwanie przez Dziat³owickiego programu Cejrowskiego programem faszystowskim. Ekspert Borejsza w sposób skrajnie tendencyjny uzna³, e WC Kwadrans móg³ siê kojarzyæ z ideologi¹ faszystowsk¹. Jego on¹ jest Maria de Rosset Borejsza. Geremek bêd¹c ministrem spraw zagranicznych zrobi³ j¹ wicedyrektorem swego sekretariatu. Wczeœniej by³a ona jego osobist¹ sekretark¹. Wszechw³adni w MSZ geremkowcy niejednokrotnie wysy³ali po 1989 r. na œwietnie p³atne posady zagraniczne za niby naszego rz¹du dzieci najbardziej nawet skompromitowanych komunistycznych targowiczan. By przypomnieæ choæby mianowanego w 1990 r. na dyrektora Stacji Naukowej PAN w Pary u (przebywa³ tam w latach ) Jerzego W. Borejszê, syna najbardziej os³awionego stalinowskiego propagandysty w Polsce Jerzego Borejszy (Goldberga) i zarazem bratanka jednego z najokrutniejszych ubeckich katów Józefa Ró añskiego. Ojciec historyka Jerzego W. Borejszy - stary agent NKWD Jerzy Borejsza (senior), ws³awi³ siê swoimi donosami ju w okupowanym przez Sowietów Lwowie po 17 wrzeœnia 1939 roku. Donosom zawdziêcza³ swój awans na dyrektora wydawnictwa Ossolineum, w którym przeprowadzi³ bezwzglêdn¹ komunistyczn¹ czystkê. Wspomina³ o tym pisarz Aleksander Wat w Moim wieku, stwierdzaj¹c, e: Borejsza obj¹³ Ossolineum i trochê profesorów wys³a³ do mamra. Miêdzy innymi naczelnego dyrektora Ossolineum Lewaka. Po aresztowaniu dziêki J. Borejszy profesor Lewak zagin¹³ bez wieœci. Borejsza - wed³ug informacji utrwalonej w tzw. taœmach Wa yka - podobno przyczyni³ siê równie do aresztowania poety W. Broniewskiego przez Sowietów w 1940 roku. Aleksander Wat wspomina³ równie o zeznaniach Borejszy wymierzonych przeciwko niemu, mówi¹c, e: By³y one takie, e powinni mnie byli od razu rozstrzelaæ wed³ug swoich enkawudowskich kryteriów. W 1944 r. Borejsza zosta³ pierwszym cenzorem w tzw. Polsce Ludowej. PóŸniej, korzystaj¹c ze wsparcia swego okrutnego brata Józefa Ró añskiego (Goldberga), dyrektora Œledczego w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego, sowietyzowa³ ca³¹ polsk¹ prasê i wydawnictwa. Jak e wymowne pod tym wzglêdem by³y oskar ycielskie zapiski na temat roli Borejszy zawarte w Dziennikach Marii D¹browskiej czy we wspomnieniach Moniki eromskiej, córki s³ynnego pisarza. Stryj historyka Jerzego W. Borejszy Józef Ró añski (Goldberg), równie stary agent NKWD, zapisa³ siê w historii jako jeden z najwiêkszych katów Polaków po 1944 roku. Mniej znane s¹ jego wczeœniejsze dokonania. A przede wszystkim to, e by³ on funkcjonariuszem oddzia³u NKWD do spraw polskich we Lwowie od 1939 r. do 2 czerwca 1941 roku. Mia³ do czynienia z polskimi jeñcami z Katynia i Starobielska. Powojenna dzia³alnoœæ Ró añskiego jako dyrektora X departamentu (œledczego) w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego by³a ju nieraz szerzej opisywana (odsy³am tu m.in. do mojego tomiku Zbrodnie UB, Warszawa 2001, s. 9-11). Wybielacz komunistycznych zbrodni Powie ktoœ, e Jerzy W. Borejsza junior nie mo e odpowiadaæ za winy swego ojca, stalinowskiego dyktatora prasy i wydawnictw, czy stryja - J. Ró añskiego - kata Polaków. Na pewno nie musi za to odpowiadaæ, ale w nowym systemie powsta³ym po upadku komunizmu powinien zachowaæ przynajmniej minimum przyzwoitoœci w ocenie przesz³oœci. Jak jednak oceniæ to, e on - naukowiec, historyk, pochodz¹cy z rodziny, która tak ciê ko zhañbi³a siê dzia³aniami przeciwko Polsce, konsekwentnie próbuje wybielaæ komunistyczn¹ przesz³oœæ. Zamiast poparcia rozrachunku z tym wszystkim, co by³o najwstrêtniejsze w komunistycznych zbrodniach, J. W. Borejsza junior nale y do historyków szczególnie zaanga owanych w pomniejszaniu tamtych zbrodni. Ostro skrytykowa³ go za to wspó³autor s³ynnej Czarnej ksiêgi komunizmu Stephen Courtois. Ju 2 stycznia 1988 r. w wywiadzie dla Polityki pt. Czas przesz³y niedokonany... J. W. Borejsza próbowa³ pomniejszaæ komunistyczne zbrodnie i t³umaczyæ na swój sposób rozmiary sowieckiego terroru, akcentuj¹c: Trzeba pamiêtaæ o wiekowych tradycjach carskiego terroru (...) trzeba pamiêtaæ, e bolszewicy byli niewielk¹ elitarn¹ parti¹ z³o on¹ z wielu œwiat³ych ludzi. (...) Wiedzieli, e jeœli im siê nie powiedzie, to rzeczywiœcie nast¹pi bia³y terror, który ich wszystkich zmiecie. Trudno poj¹æ, jak naukowiec - profesor wy szej uczelni - móg³ posun¹æ siê do tak absurdalnych k³amstw! Bolszewicki terror dziesi¹tki, a nawet setki razy przewy sza³ rozmiary carskiego terroru. Najskrajniejszy czerwony terror rozwin¹³ siê w drugiej po³owie lat 30., kiedy nie grozi³ aden bia³y terror. W¹tpliwoœci budzi równie to, czy przywódców bolszewickich (Lenina, Stalina, Trockiego i in.), popieraj¹cych niezwykle krwawy terror, mo na uznaæ za œwiat³ych ludzi? Œwiatli ludzie na ogó³ ginêli jako ofiary ich terroru. Znamienne by³o wyst¹pienie J. W. Borejszy podczas konferencji historyków Polska - Rosja trudne dziedzictwo w ambasadzie RP w Moskwie w 2003 roku. Wystêpuj¹c z tej okazji na ³amach Gazety Wyborczej (3 listopada 2003 r.), prof. J.W. Borejsza uskar a³ siê: Zarzucono (...) np. badania nad dziejami polskiego socjalizmu w szerokim tego s³owa znaczeniu (od XIX wieku), nie mówi¹c ju o tym, e Polska jest bodaj jedynym krajem, który nie podj¹³ dotychczas w archiwach Moskwy badañ nad dziejami tysiêcy swoich rodaków dzia³aj¹cych w Kominternie, wymordowanych podczas wielkiej czystki przez Stalina, choæ czyni¹ to w odniesieniu do wspó³obywateli historycy w³oscy, francuscy, fiñscy, wêgierscy czy bu³garscy. Trochê szokowa³o to ubolewanie nad zaniedbaniem w Polsce dziejów tysiêcy naszych rodaków dzia³aj¹cych w Kominternie. Syn targowiczanina i bratanek kata Polaków jakoœ nie dostrzega, e rodacy dzia³aj¹cy w Kominternie byli po prostu zdrajcami Polski, podobnie jak jego ojciec i stryj. Wybielaj¹cy komunizm prof. J.W. Borejsza z tym wiêksz¹ werw¹ jest gotów do oskar ania innych o rzekome sk³onnoœci faszystowskie. Profesor J. W. Borejsza niejednokrotnie dowiód³ ju, e - podobnie jak Bourboni - niczego siê nie nauczy³ z ciemnej historii swojego ojca i stryja. W najlepsze wybiela komunizm i wyrokuje jako swoisty ekspert nie tylko historii, ale i etyki wobec inaczej myœl¹cych od niego. Warto przy okazji dodaæ, e Bronis³aw Geremek po zostaniu ministrem spraw zagranicznych wicedyrektorem swego sekretariatu uczyni³ onê J. W. Borejszy - Mariê de Rosset Borejszê. Przedtem przez lata pe³ni³a ona funkcjê jego osobistej sekretarki. Tak to wszystko wci¹ siê zamyka w krêgach tych samych rodzin czy klanów. Aktualnie w 2007r. widnieje jako cz³onek redakcji i Rady Programowej dwumiesiêcznika Polski Przegl¹d Dyplomatyczny wydawanego przez Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych i finansowanego przez MSZ, czyli przez nas z naszych podatków. Ponadto ow¹ Radê uzupe³niaj¹ jeszcze inne koszerne g³ównie ydo-lewackie autorytety o których przesz³oœci wiele mo na dowiedzieæ siê z tego alfabetu. Jan Baszkiewicz, Krzysztof Bobiñski, W³odzimierz Borodziej, S³awomir Dêbski- redaktor naczelny, Adam Eberhardt, Jacek Foks, Mateusz Gniazdowski, Edward Hali ak, Jerzy K³oczowski, Jerzy KoŸmiñski, ukasz Kulesa, Jan Ku³akowski, Roman KuŸniar, Piotr ossowski, Andrzej Olechowski, Marek Pietraœ, Adam Daniel Rotfeld, Eugeniusz Smolar, Rafa³ Tarnogórski - sekretarz redakcji, Mieczys³aw Tomala,prof. Jerzy Tomaszewski, Rafa³ Wiœniewski, Ernest Wyciszkiewicz, Pawe³ Zalewski, Aleksandra Zieleniec. BOREJSZA Jerzy - Goldberg Benjamin , ojciec Jerzego-Witolda; dzia³acz komunistyczny, organizator prasy i wydawnictw po 1945 r. Dyrektor wydawnictwa Czytelnik. Brat Józefa Ró añskiego. Przodkowie pos³ugiwali siê nazwiskami Goldberg i Borejsza, staraj¹c siê w ten sposób chroniæ synów przed brank¹ do carskiej armii - ka dy z dwóch synów nosi³ inne nazwisko. W XIX w. y³ Aron Goldberg o eniony z Fejg¹, z któr¹ mia³ piêcioro synów: Beniamina, Israela, Abrahama, Lejba i Menachema oraz córkê Sarê (zmar³a w dzieciñstwie). Beniamin wyemigrowa³ do USA, Israel i Abraham wyjechali do Warszawy, a Lejb - do Rosji, gdzie zwi¹za³ siê z komunistami. Najm³odszy Menachem najpierw zamieszka³ u starszych braci w Warszawie, a potem wyjecha³ do USA, gdzie jako ydowski literat o nazwisku Borejsza zdoby³ uznanie krytyki. Beniamin Goldberg w 1918 roku wst¹pi³ w szeregi Haszomer Hacair ( M³odzi Skauci ) - jedynej zarejestrowanej ydowskiej organizacji skautowej. Po dwóch latach wyst¹pi³ z organizacji. W 1924 zapisa³ siê do Wolnego Harcerstwa - lewicowego od³amu ZHP. Na III zjeÿdzie Wolnego Harcerstwa by³ sekretarzem zjazdu, na którym przemianowano organizacjê w Zwi¹zek Pionierów. Na obrady wkroczy³a policja, a ojciec Beniamina wys³a³ go do Francji dla poratowania zdrowia. Po powrocie do kraju w 1927 zosta³ powo³any do Wojska Polskiego, po pó³tora roku ukoñczy³ s³u bê w stopniu starszego strzelca i w 1929 wst¹pi³ do Komunistycznej Partii Polski (KPP) zajmuj¹c siê agitacj¹ i propagand¹, za co by³ z przerwami wiêziony w latach Publikowa³ w legalnie ukazuj¹cej siê prasie Sygna³ach, Wiadomoœciach Literackich, Czarno na bia³em. Kiedy w 1938 Prezydium Komitetu Wykonawczego Miêdzynarodówki Komunistycznej podjê³o uchwa³ê o rozwi¹zaniu KPP, Borejsza zaanga owa³ siê w zak³adanie Klubów Demokratycznych. Po wybuchu II wojny œwiatowej w 1939 i klêsce wrzeœniowej przedosta³ siê do Lwowa, wcielonego przez ZSRR, gdzie zosta³ dyrektorem Ossolineum oraz redaktorem polskich podrêczników szkolnych. 19 wrzeœnia 1940 zosta³ uroczyœcie przyjêty do Zwi¹zku Radzieckich Pisarzy Ukrainy. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w latach walczy³ jako ochotnik w Armii Czerwonej. W 1943 wspó³organizowa³ Zwi¹zek Patriotów Polskich i 1 Dywizjê Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki. W 1 Armii Wojska Polskiego dos³u y³ siê stopnia majora. Publikowa³ w piœmie ZPP Nowe Widnokrêgi i redagowa³ tygodnik Wolna Polska ( ). Od 1944 nale a³ do Polskiej Partii Robotniczej (PPR), póÿniej PZPR, a od 1945 by³ pos³em do Krajowej Rady Narodowej. Zorganizowa³ i redagowa³ naczelny organ PKWN, jakim by- ³a gazeta codzienna: Rzeczpospolita. Za³o y³ w 1944 tygodnik Odrodzenie. Utworzy³ Spó³dzielniê Wydawnicz¹ Czytelnik. W styczniu 1949 uleg³ ciê kiemu wypadkowi samochodowemu, co na d³u szy czas wy³¹czy³o go z aktywnoœci politycznej. Nadzorca polskiej nauki i kultury, stworzy³ klimat, w którym najwiêksze szanse awansu mieli internacjonaliœci pochodzenia ydowskiego. Leszek Prorok, pisarz i eseista, wiêzieñ stalinizmu w Dzienniku , Kraków 1998, pisze: (...) No i wreszcie najwa niejszy zadatek kariery: byæ ydem lub wplecionym w ydowskie koligacje(...). W latach naczelny redaktor Rzeczpospolitej, a w latach Odrodzenia. Stary agent NKWD, zosta³ z sowieckiego nadania dyrektorem Ossolineum we Lwowie po aneksji wschodnich kresów Rzeczypospolitej przez ZSRR. Aleksander Wat w ksi¹ ce Mój wiek wspomina³: Borejsza spowodowa³ swoimi donosami uwiêzienie szeregu polskich profesorów. (...) Zdoby³ dominuj¹ce wp³ywy w prasie. Wp³ywy tym silniejsze, e korzysta³ z cichego, a wszechmocnego poparcia brata, os³awionego dyrektora departamentu œledczego Józefa Ró añskiego (Goldberga). Maria D¹browska przyznawa³a Borejszy wielk¹ zrêcznoœæ i dynamizm, ale dobrze dostrzega³a jego prawdziwe d³ugofalowe cele. Pisa³a, e: Stworzy³ olbrzymi¹ machinê, maszynê wydawniczo-prasowo-ksiêgarsko-czytelnicz¹ z rozmachem niemal amerykañskim. Ale intencj¹ ca³ej tej dzia³alnoœci jest wyraÿne i powolne sowietyzowanie i rusyfikowanie polskiej kultury. Pierwszy komunistyczny cenzor w Polsce. BOREJSZA Menachem - M. Goldberg , poeta pisz¹cy w jêzyku jidysz. Z opublikowanego Raportu WSI wynika, e w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a 108 pracowników by³o agentami tych s³u b, 32 by- ³o umieszczonych w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, w Centralach Handlu Zagranicznego 383 a w firmach polonijnych 25 (Raport WSI, s ). Do tej pory, po 19 latach, na placówkach dyplomatycznych III Rzeczypospolitej wœród 172 ambasadorów, konsulów i radców 75% z nich reprezentuj¹ przemalowani na bia³o absolwenci szkó³ moskiewskich (http://www.msz.gov.pl). BOREK Stanis³aw - wicedyrektor Europy MSZ. Z opublikowanego Raportu WSI wynika, e w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a 108 pracowników by³o agentami tych s³u b, 32 by³o umieszczonych w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, w Centralach Handlu Zagranicznego 383, a w firmach polonijnych 25 (Raport WSI, s ). Do tej pory, po 19 latach, na placówkach dyplomatycznych III Rzeczypospolitej wœród 172 ambasadorów, konsulów i radców 75% z nich reprezentuj¹ przemalowani na bia³o absolwenci szkó³ moskiewskich (http://www.msz.gov.pl). BORENSZTAJN Gitla - ur. 1910, skarbnik Brith Trumpeldor, syjonistaka rewizjonistka (1933). BORENSZTEIN Leon - LISTA NR 16; San Francisco Art Institute. Syn MARIANA MOSHE BORENSZTEINA d¹browszczaka. BORG Bernard - przed wojn¹ pracownik firm handlowych, od 1926 r. cz³onek ZMK, od 1931 r. w KPP. Kilkakrotnie aresztowany; przed 1939 r. agent sowiecki. ( ) Pracowa³ w CSW Solidarnoœæ, nastêpnie w polskim ruchu spó³dzielczym. Cz³onek ZG TSK. Odznaczony przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ). BORKIEWICZ Agnieszka - LISTA NR 10; germanistka, organizatorka imprez kulturalych, austriackie forum kultury w Warszawie. Józefów. BORKOWICZ Jacek - LISTA NR 5; ur. 25 paÿdziernika 1957 r. w yrardowie, historyk Koœcio³a, publicysta, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie redaktor dzia³u zagranicznego Gazety Wyborczej korespondent tej gazety w Wilnie praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zaanga- owany w inicjatywê Jerzego Giedroycia i Czes³awa Mi³osza odzyskania wileñskiej Celi Konrada dla potrzeb kultury (wznowienie przedwojennych Œród Literackich ) praca w Oœrodku Studiów Wschodnich na stanowiskach kolejno: kierownika dzia³u ekspertów, redaktora naczelnego biuletynu OSW, kierownika dzia³u ba³tyckiego. Od roku 1995 redaktor miesiêcznika WiêŸ. Publikuje na ³amach Tygodnika Powszechnego. W latach praca w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Od roku 1995 redaktor miesiêcznika WiêŸ. Od roku 1997 cz³onek Polskiej Rady Chrzeœcijan i ydów. W swojej ksi¹ ce pt. Powrót do Sowirogu (Warszawa 1997) opowiada o przemijaj¹cym, fascynuj¹cym œwiecie ma³ych narodów, plemion i wspólnot religijnych. Podstawowym w¹tkiem jest opis odwiecznej têsknoty ludzi-podró ników, poszukuj¹cych swojej Ziemi Wolnoœci. Od 1980 roku zaanga owany w drugoobiegowy ruch wydawniczy, od po³owy lat osiemdziesi¹tych wspó³pracownik prasy katolickiej ( Tygodnik Powszechny, Przegl¹d Katolicki, Goœæ Niedzielny, Powœci¹gliwoœæ i Praca ), redaktor podziemnego kwartalnika Samostanowienie, twórca i kierownik drugoobiegowego Biuletynu Agencji Wschodniej. BORKOWICZ Leonard - wojewoda szczeciñski, ambasador w Pradze czeskiej, prezes Centralnego Zarz¹du Kinematografii. Rzadki przyk³ad ydowskiego komunisty yczliwie wspominanego w Dziennikach Marii D¹browskiej. BORKOWSKA Agnieszka - LISTA NR 5; fotograf (?). BORKOWSKA-ARCIUCH Gra yna - LISTA NR 2, 5; prof. dr hab., kierownik Pracowni Literatury II po³owy XIX wieku Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelna Pamiêtnika Literackiego, cz³onek Rady Naukowej IBL PAN oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickie- WICZA. BORKOWSKA Karolina - PLAYBOY, CKM. Rozebra³a siê dla Faktu za 160 z³! Karolina Borkowska - miejsce urodzenia: Warszawa, Polska. Data urodzenia: Córka aktora Jacka Borkowskiego, który zdoby³ popularnoœæ m.in. rol¹ telewizyjn¹ Piotra Rafalskiego w serialu TVP1 Klan. Uwielbia jazdê na nartach, tenis i œpiew. Wykszta³cenie: Studio Aktorskie 2005 (przy Pañstwowym Teatrze ydowskim w Warszawie). Oczy: zielone. Wzrost: 166 cm. Karolina, znana g³ównie jako aktorka serialowa, zwi¹zana jest z dziennikarzem z bran y motoryzacyjnej Patrykiem

17 17 Mikiciukiem. Poznali siê jeszcze bêd¹c nastolatkami, ³¹czy ich uczucie i wspólna pasja - dziennikarstwo (kierunek studiów Karoliny). BORKOWSKI Jacek - LISTA NR 2. Aktor. W latach aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Obecnie goœcinnie wystêpuje na deskach Teatru Syrena. Ojciec aktorki Karoliny Borkowskiej. BORNUS-SZCZYCIÑSKI Marcin - LISTA Nr 3; ur. 1951, jeden z pionierów wykonawstwa wokalnej muzyki barokowej w Polsce, za³o yciel zespo³u Bornus Consort, specjalizuj¹cego siê w polskiej polifonii prze³omu XVI i XVII stulecia. Uczy œpiewu gregoriañskiego w seminarium dominikañskim w Krakowie, prowadzi Festiwal Pieœñ Naszych Korzeni w Jaros³awiu i projekt Siedem Tradycji w ramach Festiwalu Kraków BORNSTEINOWA Jadwiga - (ur. 8 grudnia 1877 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 1971 w Warszawie), zas³u ona bibliotekarka polska. Pochodzi³a z rodziny inteligenckiej, by³a córk¹ Jerzego Goldmana, dziennikarza, uczestnika powstania styczniowego, zes³anego na Ural oraz Emilii z Paprockich. Jej kuzynem by³ wspó³pracownik Traugutta Henryk Wohl. W 1907 wysz³a za m¹ za Benedykta Bornsteina, póÿniejszego profesora filozofii w Wolnej Wszechnicy Polskiej ( ) i na Uniwersytecie ódzkim (od 1945), zmar³ego w BORODZIEJ W³odzimierz prof. dr hab. - LISTA NR 2, 3; redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, ur. 9 wrzeœnia 1956 r. w Warszawie; studia na germanistyce ( ) i historii ( ) na Uniwersytecie Warszawskim, prof. uniwersytecki (od 1996), wszystkie na Wydziale Historycznym UW, prorektor UW do spraw wspó³pracy zagranicznej i promocji ( ); doradca Szefa Kancelarii Sejmu (1991), dyrektor Biura Stosunków Miêdzyparlamentarnych w Kancelarii Sejmu ( ), dyrektor generalny Analiz Sejmowych ( ). Aktualnie w 2007r. widnieje jako cz³onek redakcji i Rady Programowej dwumiesiêcznika Polski Przegl¹d Dyplomatyczny, wydawanego przez Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych i finansowanego przez MSZ, czyli przez nas z naszych podatków. Ponadto ow¹ Radê uzupe³niaj¹ jeszcze inne koszerne g³ównie ydolewackie autorytety, o których przesz³oœci wiele mo na dowiedzieæ siê z tego alfabetu. Jan Baszkiewicz, Krzysztof Bobiñski, Jerzy W. Borejsza, S³awomir Dêbski- redaktor naczelny, Adam Eberhardt, Jacek Foks, Mateusz Gniazdowski, Edward Hali ak, Jerzy K³oczowski, Jerzy KoŸmiñski, ukasz Kulesa, Jan Ku³akowski, Roman KuŸniar, Piotr ossowski, Andrzej Olechowski, Marek Pietraœ, Adam Daniel Rotfeld, Eugeniusz Smolar, Rafa³ Tarnogórski - sekretarz redakcji,mieczys³aw Tomala, prof. Jerzy Tomaszewski, Rafa³ Wiœniewski, Ernest Wyciszkiewicz, Pawe³ Zalewski, Aleksandra Zieleniec. BOROWICZ Micha³ M Dzia³acz spo³eczny, autor apelu o pojednanie polsko- ydowskie. Napisa³ Organizowanie wœciek³oœci (zbiór esejów) wydane przez Wydawnictwo Ogólnopolskiej Ligi Do Walki Z Rasizmem. BORKOWSKA Gra yna - prof. dr hab.; historyk literatury od po³owy XIX wieku po wspó³czesnoœæ, teoria literatury: krytyka feministyczna. Instytut Badañ Literackich PAN. Redaktor naczelna Pamiêtnika Literackiego. BORKOWSKI Artur - ydo-lewacka Federacja Anarchistyczna, wspó³twórca sk³adanek muzyka przeciwko rasizmowi oraz metal przeciwko rasizmowi (druga sk³adanka piracka, bez uzgadniania z zespo³ami, poza ich wiedz¹). BORODAJ Dorota - LISTTA NR 14; asystentka na Uniwersytecie Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Animator kultury, absolwentka Pañstwowego Pomaturalnego Studium Kszta³cenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKIBA we Wroc³awiu, studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wroc³awskim, odby³a praktykê przy organizacji Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezale nego KAN; na Uniwersytecie Powszechnym prowadzi zajêcia praktyczne z animacji dzia³añ lokalnych, dyskusyjny klub filmowy oraz animacjê ycia codziennego. BORODZIEJ W³odzimierz - historyk, profesor w Instytucie Historycznym UW. Opublikowa³ m.in.: Terror i polityka niemiecka a polski ruch oporu w Generalnym Gubernatorstwie, Od Poczdamu do Szklarskiej Porêby. Polska w stosunkach miêdzynarodowych ; wspó³redaktor (z Arturem Hajniczem) i wspó³autor tomu Kompleks wypêdzenia ; wspó³redaktor (z Hansem Lembergiem) i wspó³autor trzytomowej edycji Niemcy w Polsce Wybór dokumentów (Folder Dni Ksi¹ ki ydowskiej, str. 14). BOROWICZ Micha³ , dz. spo³., autor apelu o pojednanie polsko- yd. BOROWSKA Ma³gorzata - LISTA NR 5; redaktor, Warszawa. BOROWSKI Micha³ - (ur. 24 kwietnia 1950 w Warszawie), brat Marka Borowskiego, architekt, historyk sztuki. Studiowa³ na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu w Sztokholmie. Od 2003 do 2006 pe³ni³ funkcjê Naczelnego Architekta Miasta Sto³ecznego Warszawy. Najwiêcej w¹tpliwoœci wzbudza³a sprawa powi¹zañ z belgijsk¹ firm¹ Ghelamco. Micha³ Borowski, jako naczelny architekt stolicy, wyda³ jej pozwolenie na budowê biurowca w centrum Warszawy, które by³o niezgodne z prawem. Niewiele póÿniej spó³ka córka Ghelamco kupi³a od Borowskiego kamienicê przy ulicy Foksal 15. Zap³aci³a za ni¹ sumê dwa razy wiêksz¹, ni ta, na któr¹ wyceni³ budynek rok wczeœniej sam Borowski. Z oœwiadczenia maj¹tkowego Borowskiego za 2004 r. wynika, e jego maj¹tek zwiêkszy³ siê o ponad 6 mln z³. Sk³ada³y siê nañ: 9,9 mln z³, 7,6 tys. euro oraz 7,8 tys. USD oszczêdnoœci, 110- metrowe mieszkanie o wartoœci 750 tys. z³ i luksusowy samochód BMW X5 z 2004 r. (jego najtañsza wersja kosztuje w salonie 430 tys. z³). Sp³aci³ te pó³ miliona dolarów kredytu. Oficjalnie zarobi³ w tym czasie 118 tys. 854 z³. Wiêcej nie móg³, bo urzêdnikowi nie wolno dorabiaæ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. W dniu 1 sierpnia 2007 r. w Tel-Avizyjnych Wiadomoœciach o godz pokazano krótk¹ wypowiedÿ Micha³a Borowskiego na temat problemów zwi¹zanych z planowan¹ budow¹ stadionu narodowego w Warszawie jako...szefa politycznego ministra sportu!!! Czyli za premierowstwa Jaros³awa Kaczyñskiego, który powo³a³ go na to stanowisko lub te sta³o siê to za jego zgod¹, znaj¹c realia doboru kadr obowi¹zuj¹ce w PiS. Tak w³aœnie rz¹dzi Polsk¹ komunistyczna ydoprawica, cynicznie oszukuj¹ca Polaków patriotyczn¹ propagand¹!!! Czwartek, 30 sierpnia 2007 r. Micha³ Listkiewicz - prezes PZPN, sugerowa³ w rozmowie z yciem Warszawy, e jeœli stolica nie zd¹ y z budow¹ TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT Stadionu Narodowego, mecze mistrzostw Europy w pi³ce no nej mog¹ zostaæ przeniesione do innego polskiego miasta. UEFA nie narzuca bowiem, e mecz otwarcia musi byæ rozegrany w stolicy i mo e siê odbyæ tak e w Gdañsku, Krakowie czy Wroc³awiu. WypowiedŸ Listkiewicza oburzy³a Micha³a Borowskiego, który w Ministerstwie Sportu zajmuje siê organizacj¹ Euro To nies³ychanie zaskakuj¹ca i szokuj¹ca informacja, tym bardziej, e prezes Listkiewicz wie, na jakim etapie s¹ przygotowania - mówi Borowski i dodaje, e Poznañ, Gdañsk oraz Wroc³aw te nie maj¹ stadionów, wiêc wszystkie miasta maj¹ równe szanse. BOROWSKI PAWE - malarz, re yser filmów animowanych. Urodzi³ siê w 1973 w Warszawie. Ukoñczy³ z wyró - nieniem warszawsk¹ Akademiê Sztuk Piêknych, kierunki: malarstwo i film animowany. Jako malarz mia³ kilka indywidualnych wystaw w Centrum Sztuki Wspó³czesnej w Warszawie oraz w warszawskiej Zachêcie (m.in. Buy or Die. Supermarket, World To Cancel ). Ma sta³¹ rubrykê w najwiêkszym polskim dzienniku, Gazecie Wyborczej, gdzie co tydzieñ zamieszcza rysunkowe recenzje z premier filmowych. BOROWSKI PIOTR - aktor i re yser teatralny. Twórca niezale nej warszawskiej sceny Studium Teatralne. BOROWSKI WAC AW - malarz, rysownik, grafik, scenograf, czo³owy reprezentant nowego klasycyzmu lat 20. i 30. XX wieku. Urodzony w 1885 w odzi, zmar³ tam e w Po wojnie zajmowa³ siê tak e projektowaniem banknotów dla Pañstwowej Wytwórni Papierów Wartoœciowych w odzi. Borowski Wiktor (w³aœciwie Aron Berman) - (ur. 9 listopada 1905 w Warszawie, zm. 22 listopada 1976 w Warszawie) dzia³acz komunistyczny i dziennikarz. W latach by³ dzia³aczem Komunistycznego Zwi¹zku M³odzie y Polskiej. Od 1925 do 1929 nale a³ do Zwi¹zku Niezale nej M³odzie y Socjalistycznej ycie. W latach by³ redaktorem naczelnym G³osu Robotniczego. Od 1926 nale a³ do Komunistycznej Partii Polski. W czasach II Rzeczypospolitej trzykrotnie skazywany na wiêzienie za dzia³alnoœæ wymierzon¹ w interesy Polski. Zaszed³ bardzo wysoko w strukturach KPP - sta³ siê cz³onkiem sekretariatu jej w³adz. Zosta³ nawet pracownikiem przedstawicielstwa KPP przy Komitecie Wykonawczym Miêdzynarodówki Komunistycznej w Moskwie. Mo na wiêc powiedzieæ, e sta³ siê prawdziw¹ szych¹ wœród agentury sowieckiej na Polskê. Po wojnie ojciec Borowskiego nale a³ do najgorszych stalinizatorów polskiej prasy jako redaktor naczelny ycia Warszawy, a od 1951 r. zastêpca redaktora naczelnego g³ównego dziennika komunistycznego - Trybuny Ludu. W latach przebywa³ w wiêzieniu. Po klêsce wrzeœniowej przebywa³ w Zwi¹zku Radzieckim, gdzie w 1943 rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w Zwi¹zku Patriotów Polskich. Od 1944 by³ oficerem politycznym w 1. Armii Wojska Polskiego i redaktorem Biuletynu Praskiego. W latach pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego ycia Warszawy. Od 1951 do 1967 pracowa³ jako zastêpca redaktora naczelnego w Trybunie Ludu. W latach nale a³ do w³adz Zwi¹zku Zawodowego Dziennikarzy, a nastêpnie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jego synem jest Marek Borowski, by³y marsza³ek Sejmu, za³o yciel i aktualny przewodnicz¹cy Socjaldemokracji Polskiej. BOROWSKI Andrzej - profesor; kierownik Katedry Literatury Staropolskiej i Oœwieceniowej Instytutu Polonistyki UJ. BOROWSKI Karol , re yser, profesor PWST. BOROWSKI Marek - Szymon Berman - LISTA NR 8, 10 i 11; urodzony w 1946 r. w Warszawie. Pochodzi z rodziny ydowskich komunistów Bermanów. Jego ojcem by³ Wiktor Borowski, (nazwisko zmieni³ z Berman na Borowski jesieni¹ 1944 roku), wieloletni redaktor Trybuny Ludu, a stryjem Bronis³aw Berman, cz³onek w³adz przedwojennej KPP. Uczêszcza³ do tzw. czerwonego liceum im. Gottwalda. Uczy³ siê m.in. z Janem Lityñskim, Adamem Michnikiem, Helen¹ uczywo (Chaber), Wand¹ Rapaczyñsk¹ (Gruber), Magd¹ Umer (Humer). W 1962 roku z tego grona wy³oni siê Klub Poszukiwaczy Sprzecznoœci. Borowski o Klubie: Byliœmy m³odymi komunistami, którzy chcieli budowaæ prawdziwy socjalizm i dlatego atakowaliœmy status quo, porównuj¹c teoriê z praktyk¹. Ci m³odzi komuniœci 6 lat póÿniej zorganizowali protesty studenckie, po których wiêkszoœæ z nich trafi³a do opozycji, przechodz¹c drogê od KOR-u do Unii Wolnoœci. Ukoñczy³ handel zagraniczny w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie, a nastêpnie Podyplomowe Studium Finansów w SGPiS. W latach nale a³ do PZPR, sk¹d zosta³ wyrzucony za udzia³ w protestach studenckich w 1968 r. Ponownie wst¹pi³ do partii w 1975 r. i by³ w niej a do rozwi¹zania. W latach pracowa³ w Domach Towarowych Centrum, od 1982 r. by³ wicedyrektorem i dyrektorem departamentu w Ministerstwie Rynku Wewnêtrznego, a w latach wiceministrem tego resortu w rz¹dzie T. Mazowieckiego, odpowiedzialnym za prywatyzacjê handlu i turystyki. Od 1990 r. jest cz³onkiem w³adz, a od 1997 wiceprzewodnicz¹cym Socjaldemokracji RP. W latach by³ wicepremierem i ministrem finansów w rz¹dzie W. Pawlaka, ale poda³ siê do dymisji po aferze ze sprzeda ¹ Banku Œl¹skiego. W 1995 by³ szefem Urzêdu Rady Ministrów w rz¹dzie J. Oleksego. Od 1991 by³ pos³em z ramienia SLD, a od 1996 by³ wicemarsza³kiem Sejmu. Wraz z 30-osobow¹ grup¹ dzia³aczy i pos³ów Sojuszu Lewicy Demokratycznej (m. in. Izabella Sierakowska, Jolanta Banach, Andrzej Celiñski) oraz Unii Pracy (m. in. Tomasz Na³êcz) niezadowolonych z dzia³ania rz¹du Leszka Millera i partii politycznych, 26 marca 2004 utworzy³ now¹ lewicow¹ formacjê polityczn¹ o nazwie Socjaldemokracja Polska. 1 maja 2005 wyrazi³ chêæ kandydowania w wyborach prezydenckich jako kandydat Socjaldemokracji Polskiej. Poparcia politycznego udzieli³y mu partie Unia Pracy oraz Zieloni 2004 oraz od koñca wrzeœnia Sojusz Lewicy Demokratycznej. Popar³y go równie Federacja M³odych Unii Pracy, Krajowe Forum Bezrobotnych i Stowarzyszenie M³oda Socjaldemokracja. Szefem sztabu wyborczego zosta³ Tomasz Na³êcz. Swój udzia³ w wyborach Borowski zakoñczy³ w I turze. Mimo pora ki w wyborach prezydenckich nie wycofa³ siê z dzia³alnoœci politycznej. W dalszym ci¹gu stoi na czele funkcjonuj¹cej poza parlamentem SdPl, chocia - patrz¹c na jego dokonania - na usta cisn¹ siê s³owa: Koñcz Waœæ, wstydu oszczêdÿ!!!. BOROWSKI W³odzimierz - nale y do grona artystów, których droga twórcza odbija wiêkszoœæ przemian, którym podlega³a awangardowa sztuka polska od po³owy lat 50. po schy³ek lat 70. Urodzi³ siê w roku 1930 w Kurowie na LubelszczyŸnie. BORTKIEWICZ Pawe³ - Ks. prof. UAM. Prowadzi³ dyskusjê panelow¹ na hucpie pt. VII DZIEÑ DIALOGU CHRZEŒCIJAÑ- SKO- YDOWSKIEGO SYMPOZJUM STANIECIE SIÊ B O- GOS AWIEÑSTWEM 15 STYCZNIA 2004 r.w Poznaniu. BORTNOWSKA Halina- LISTA NR 2, 11, 13 i 15; polonofob, teolog, publicystka, cz³onek Komitetu Helsiñskiego w Polsce. Redaktor katolewackiego miesiêcznika Znak. Cz³onek Otwartej Rzeczpospolitej (oficjalnie) Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, powsta³ego w 1999 r., agentury Mosadu w Polsce w ramach Kampanii Rady Europy All different - all equal ( Ka - dy inny - wszyscy równi ) Stowarzyszenie M³odych Dziennikarzy Polis oraz Grupa Wirydarz Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii organizuj¹ konkurs, trwaj¹cy od 15 lutego do 15 wrzeœnia, którego animatork¹ jest Halina Bortnowska. BORTNOWSKA-D BROWSKA Halina - LISTA NR 16; publicystka, dzia³acz spo³eczny, przewodnicz¹ca katolickiego ruchu Wirydarz, Warszawa. BORUCKA Anna - LISTA NR 11; psycholog, pracownik Pracowni Profilaktyki M³odzie owej Pro-M, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi badania dotycz¹ce patologii wœród dzieci i m³odzie y. Wspó³autorka ksi¹ ki Picie alkoholu przez m³odzie z mokotowskich szkó³ œrednich w latach BORUSEWICZ Halina - dziennikarka. BORYS And elika - (ur. 14 paÿdziernika 1973) dzia³aczka polonijna na Bia³orusi, bezprawnie wybrana przewodnicz¹c¹ Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. Urodzi³a siê w Grodnie w ówczesnej Bia³oruskiej SRR. Ukoñczy³a szko³ê œredni¹ w grodzieñskiej wiosce Podlipki, a nastêpnie technikum pedagogiczne w Zamoœciu oraz studia pedagogiczne i psychologiczne w Bia³ymstoku. Po studiach powróci³a na Bia- ³oruœ, by wyk³adaæ jêzyk polski w polskiej szkole w Grodnie i we wsi Odelsk. Od 1995 zosta³a cz³onkiem Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi (ZPB) i w 1998 zosta³a przewodnicz¹c¹ wydzia³u edukacji. Na szóstym zjeÿdzie ZPB w marcu 2005 zosta³a wybrana niezgodnie ze statutem przewodnicz¹c¹ Zwi¹zku, zastêpuj¹c na tym stanowisku Tadeusza Kruczkowskiego. Dlatego te 12 maja Ministerstwo Sprawiedliwoœci Bia³orusi uniewa ni³o zjazd. Ma tak e obywatelstwo USA. Nieskrywanie realizuje politykê od³¹czenia Bia³orusi od wp³ywów Rosji. Jej dzia³alnoœæ na Bia³orusi - wspierana przez kolejne antyrosyjskie rz¹dy w Polsce - szkodzi interesom bia³oruskiej poloni. Dr Marek G³ogoczowski napisa³ na blogu: sk¹d siê wziê³a ta And elika Borys, 32-letnia nauczycielka? W licz¹cej obecnie sto tysiêcy mieszkañców Lidzie biwakowaliœmy goœcinnie w eleganckim Domu Polskim, wybudowanym dziesiêæ lat temu za pieni¹dze III RP. Od licz¹cej 72 lata kierowniczki tego Domu, pani Izabeli Tyrkin, dowiedzieliœmy siê kolejnych interesuj¹cych szczegó³ów wojny polsko-polskiej, jaka zosta³a stoczona w roku ubieg³ym przez dzia³aczy Zwi¹zku Polaków Bia³orusi, przy bardzo aktywnym wsparciu strony zwyciêsko-przegranej przez w³adze III RP. Zarówno pani Czajka z Miñska jak i pani Tyrkin z Lidy pyta³y siê nas, sk¹d siê wziê³a ta And elika Borys, 32-letnia nauczycielka, któr¹ starsze od niej œrednio dwa razy gremium dzia³aczy ZPB, w marcu ubieg³ego roku w Grodnie, uczyni³o swoj¹ prze³o on¹? (Pani Izabela by³a obecna na tym specyficznym walnym zebraniu, ale z niego wysz³a, gdy zobaczy³a co siê œwiêci.) Kierowniczka Domu w Lidzie opowiada³a nam, e ju od momentu, kiedy Borys zosta³a cz³onkiem Zarz¹du ZPB, to robi³a wszystko, aby sabotowaæ pracê prezesa tej organizacji, ponoæ bardzo utalentowanego dra Kruczkowskiego z Uniwersytetu Grodzieñskiego, pe³ni¹cego tak e funkcjê Sekretarza Stowarzyszenia Europejskich Organizacji Polonijnych z siedzib¹ w Warszawie. Przypomnia³em zatem pani Izabeli (czyta³a ona bowiem mój artyku³ w G³osie znad Niemna rok temu), e grupa dywersyjna pani Borys zosta³a przeszkolona do wykonania swej misji w Polsce, tak e i w Zakopanem, w czasie sta- u w redakcji powi¹zanego z Gazet¹ Wyborcz¹, Tygodnika Podhalañskiego. Poinformowa³em j¹ ponadto, e we wrzeœniu ubieg³ego roku by³em w Krakowie, w Pa³acu Decjusza, na otwartym dla publicznoœci sympozjum Non Violent Revolutions, gdzie wypowiadali siê, g³ównie zreszt¹ po angielsku, m³odzi organizatorzy niedawnych kolorowych rewolucji w Serbii, w Gruzji i na Ukrainie. I choæ operuj¹cy tylko jêzykiem angielskim, dostojny wiekiem moderator tego sympozjum zapewnia³ publicznoœæ, e i na Bia³orusi kolorowa rewolucja siê uda, to obecni na sali m³odzi Bia³orusini byli bardzo sceptyczni odnoœnie sukcesu demokracji w ich kraju. Pani Izabela nam opowiedzia³a, e w ramach sankcji za brak poparcia dla commandante Borys, Konsulat Polski (czy by naprawdê polski?) w Grodnie otrzyma³ nakaz odmawiania wiz wjazdowych do naszego (czy by naprawdê naszego?) kraju wszystkim, zazwyczaj starszym ju wiekiem dzia³aczom ZPB. Tym w³aœnie dzia³aczom, dziêki których staraniom i zazwyczaj spo³ecznej pracy, Polacy na Bia³orusi po 1990 roku tak sprawnie siê zorganizowali i wyposa yli w liczne tam Domy Polskie. Oko³o 50 tych dzia³aczy otrzymuje z Konsulatu RP od zesz³ego roku odpowiedÿ, e ich obecnoœæ w Polsce mog³aby okazaæ siê byæ niebezpieczn¹ dla pañstwa. Boruta Kamila - Teatr im. Stefana eromskiego Kielce. Teatr ydowski Warszawa. Teatr Rampa w Warszawie. IV FE- STIWAL KULTURY YDOWSKIEJ WARSZAWA SINGERA. BORYS-DAMIÊCKA Barbara - re yser, dyrektor teatru Syrena w Warszawie. BORYSOWICZ Abram - funkcjonariusz komisariatu NKWD w Miñsku. Bra³ bezpoœredni udzia³ w mordzie katyñskim jako jeden z jego kierowników. BORZYMIÑSKA Zofia - LISTA NR 2; doktor, dzia³ Naukowy, ydowski Instytut Historyczny. Bra³a udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 1998) - Wp³yw szko³y rabinów na przemiany kulturowe ydów warszawskich w drugiej po³owie XIX i XX wieku. BORZYMSKA Zofia - Dzieje ydów w Polsce XIX wiek. Wybór tekstów Ÿród³owych, Warszawa BOSAK Henryk - (ur. 1931) pu³kownik, oficer wywiadu. W 1951 s³uchacz Szko³y Oficerskiej w Legionowie, od 1953 oficer VII (wywiad) Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Nastêpnie od grudnia 1954 oficer I Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego, od 1956 I Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. W tym samym czasie zastêpca naczelnika wydzia³u oraz naczelnik wydzia³u. Rezydent wywiadu w Rabacie, Pary u, Genewie, Belgradzie i Budapeszcie. Na emeryturze od sierpnia Napisa³ 6 ksi¹ ek o wywiadzie: Werbownik ( (I-wyd ), Oficer centrali, Rezydenci i agentki (2004), Wnuk genera³a, Wywiadowcza wiza, Rezydent z Genewy. BOSAKOWSKI Ryszard - LISTA NR 13; OP, ksi¹dz dominikanin, przewodnicz¹cy Komisji i Koordynator Rodziny Dominikañskiej. Duszpasterz akademicki. Zwi¹zany z Wiêzi¹. BOSSAK Jerzy - w³aœciwie Jerzy Szelubski (ur. 31 lipca 1910 w Rostowie nad Donem, zm. 23 maja 1989 w Warszawie) re yser filmów dokumentalnych, pedagog, dziennikarz. Ukoñczy³ prawo i filozofiê na Uniwersytecie Warszawskim. Przed wojn¹ w Lwowie, redagowa³ miêdzy innymi dzia³ filmowy w piœmie Sygna³y, wspó³pracowa³ z pismem Dziennik Popularny, w 1928 r. by³ wspó³za³o ycielem Stowarzyszenia Mi³oœników Filmu Artystycznego Start. W czasie wojny od 1943 roku uczestniczy³ w tworzeniu Czo³ówki Filmowej Wojska Polskiego, towarzysz¹c jako filmowiec przemarszowi armii polskiej a do Berlina. Po wojnie by³ profesorem PWST w odzi. W latach pe³ni³ funkcjê redaktora Polskiej Kroniki Filmowej, wspó³pracowa³ z Wytwórni¹ Filmow¹ Czo³ówka, a póÿniej by³ kierownikiem artystycznym Wytwórni Filmów Dokumentalnych. BOYS Mary - profesor Teologii Praktycznej nowojorskiego seminarium Union Theological Seminary. Siostra Mary to znana postaæ dzia³aj¹ca w œwiatku dialoguj¹cych katolików. Razem z innymi osobami wymienionymi w kilku miejscach na tej liœcie, podpisa³a ona w 2002 roku dokument pt. Œwiête Zobligowanie: Przemyœlenia na temat wiary chrzeœcijañskiej w relacji do Judaizmu i ydów [ A Sacred Obligation: Rethinking Christian Faith in Relation to Judaism and the Jewish People ], które oznajmia, e: Chrzeœcijanie przez ca³e wieki utrzymywali, e ich przymierze z Bogiem zast¹pi³o [...] przymierze ydów. Odrzucamy tê pretensjê. Innymi s³owy: siostra Mary odrzuca to, co przez ca³e wieki chrzeœcijanie nauczali, w co wierzyli, co by³o - i niezaprzeczalnie dalej i niezmiennie jest! - podstaw¹ Wiary. Dalej dokument obwieszcza, e Przy niedawnym przyznaniu siê chrzeœcijan, i przymierze Boga z ydami jest wieczne, chrzeœcijanie mog¹ teraz rozpoznaæ w tradycji ydowskiej dzia³anie zbawczej si³y Boga. Jeœli zatem ydzi, którzy nie dziel¹ naszej wiary w Chrystusa s¹ w stanie przymierza z Bogiem, chrzeœcijanie potrzebuj¹ nowych dróg na zrozumienie uniwersalnego znaczenia Chrystusa. Z tej nowomowy wynika niew¹tpliwie, i dokonano niedawno pewnej teologicznej transakcji, odwracaj¹cej podstawy wiary katolickiej. Jak ma jednak konkretnie wygl¹daæ to uniwersalne znaczenie Chrystusa, tego siostra Mary nie wyjaœnia. Czy - by ta uniwersalnoœæ to nic innego tylko rozmycie Osoby Chrystusa w historyczno-mitologiczno-sentymentaln¹ postaæ, wygodn¹ dla wszystkich, w tym i dla ydów? Po tym wszystkim oczywiœcie nie dziwi jasne stwierdzenie, i Chrzeœcijanie nie powinni d¹ yæ do konwersji ydów. W sumie jest to znane motto posoborowego Koœcio³a, który wyrzek³ siê nawracania ydów uwa aj¹c, i ka dy powinien czekaæ na swojego Mesjasza. Dla ydów niezbêdnym krokiem w przyjœciu ich Mesjasza jest polityczne zaistnienie pañstwa Izrael i jego ekspansja do Wielkiego Izraela. Równie i te d¹ enia popieraj¹ sygnatariusze. Podpisuj¹c swego czasu inny list [List podpisany przez Mary C. Boys, SNJM, dr. P. Cunnignham i ojca J. Pawlikowskiego wydrukowany zosta³ w neokatolickim piœmie America, 14 paÿdziernika, 2002], siostra Mary Boys wyzna³a, i nie wierzy w natchnione ksiêgi Pisma Œwiêtego, nazywaj¹c je zwyczajnie opiniami autorów. Zaœ boj¹c siê filmu Gibsona wyzna³a, i : Jako cz³onek Koœcio³a Katolickiego, oceniam jego [Re ysera] myœlenie jako dziwaczne i niebezpieczne i sugerujê, by ydzi s¹dzili go w ten sam sposób. Wydaje siê, e mamy [w osobie re ysera i w samym filmie] do czynienia, w najlepszym przypadku, z pobrze ami katolickoœci, z tragicznie przekrêconymi stosunkami pomiêdzy Judaizmem a Chrzeœcijañstwem. Jest to pomno one przez arogancjê wielkiego bogactwa [Mel Gibson wy³o y³ swoje w³asne pieni¹dze na wyprodukowanie filmu, co - jak widaæ - i tego przeciwnicy nie mog¹ œcierpieæ.] pozwalaj¹cego na wyprodukowanie filmu, który otworzy [zabliÿnione] rany historii. Wobec tego typu stwierdzeñ nale y zadaæ kilka zasadniczych pytañ do ludzi pokroju siostry Mary: czy dalej recytuj¹ oni Credo, czy dalej wyznaj¹ oni Prawdy w nim zawarte? Wydaje siê, e staj¹c siê neokatolikami ca³kowicie wymienili je na modernistyczny relatywizm (fragm. Lech Maziakowski BIBU A - pismo niezale ne Nr 17, grudzieñ 2003). BO EK Dariusz - LISTA NR 10; mgr, pe³nomocnik dyrektora ds. Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹; Kierownik Oficyny Wydawniczej Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. BO EK Renata - LISTA NR 10; ur. 1970r., psycholo ka, feministka, nauczycielka akademicka, dziennikarka. Jest autork¹ artyku³ów naukowych i mniej naukowych z zakresu psychologii i studiów nad p³ci¹ kulturow¹. Madame Sinobroda jest jej pierwsz¹ powieœci¹. BO YK Maks - (ur. 3 maja 1899, zm. 5 kwietnia 1970 w Nowym Jorku) aktor ydowskiego pochodzenia, który zas³yn¹³ g³ównie z ról w przedwojennych ydowskich filmach i sztukach teatralnych w jêzyku jidysz. BRAC AWSKA Irena - LISTA NR 3; publikuje artyku³y popularno-naukowe w: S³owo ydowskie, Gazeta ydowska, G³os Ofiar Nazizmu, i innych. BRACH-CZAINA Jolanta - LISTA NR 6 i 10; urodzi³a siê w Warszawie, studiowa³a fizykê i filozofiê w Warszawie, a re yseriê teatraln¹ w Pary u. Jest profesorem na UW, filozofk¹, kulturoznawczyni¹. G³ówne nurty zainteresowañ Jolanty Brach-Czainy to filozofia sztuki oraz filozofia istnienia. Publikuje artyku³y, eseje, ksi¹ ki, m.in.: Na drogach dwudziestowiecznej myœli teatralnej (1975), Etos nowej sztuki (1984). Jej Szczeliny istnienia (1992, 1999) - ksi¹ ka-wydarzenie, inspiruj¹ca polskich artystów i pisarzy - otrzyma³a w 1994 roku nagrodê literack¹ Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi¹ ek. Ksi¹ kê Brach- Czainy nazwano bibli¹ feminizmu, w krêgu badañ feministycznych pe³ni³a ona rolê pseudointelektualnego bodÿca. Czêsto publikuje brednie i k³amstwa w Midraszu, m.in.cykl: Ksiêga ydowskich wspomnieñ : W 1968 roku wyje d aj¹cym z Polski ydom wolno by³o wywieÿæ tylko rzeczy osobiste, u ywane i w œciœle ograniczonej iloœci. A e od otrzymania zgody na wyjazd do terminu wyjazdu dawano 14 dni, wiêc Polacy mogli za bezcen kupowaæ wyprzedawane w poœpiechu domowe sprzêty, ubrania, ksi¹ ki. Tak e zajmowaæ wolne miejsca pracy. Wreszcie - mieszkania po wyje d aj¹cych przydzielano nowym lokatorom. W ka dym pogromie poza irracjonalnym wybuchem nienawiœci i przemocy jest jeszcze racjonalny element grabie y. Strzy enie owiec.(...) Tymczasem od 1966 roku w partii, wojsku, UB i policji zaczê³a narastaæ antysemicka nagonka, której kulminacj¹ by³ rok Bromberga wyrzucono z PWN-u, aresztowano pod absurdalnymi zarzutami, w nieskoñczonoœæ przes³uchiwano. Szykanami objêto ca³¹ rodzinê. Wreszcie - wypêdzono z Polski. Jak wielu innych ydów. BRADERSAN Moj esz - cz³onek ZPP - stalinowski Zwi¹zek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina. BRALCZYK Jerzy - LISTA NR 6; ur. 23 maja 1947 w Ciechanowie, prof. jêzykoznawca, specjalista w zakresie jêzyka mediów, reklamy i polityki. Obecnie wyk³ada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej w Warszawie (jest tu prorektorem). Zasiada w Prezydium Rady Jêzyka Polskiego PAN oraz jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego i Komitetu Jêzykoznawstwa PAN. W Telewizji Polonia prowadzi cotygodniowy program Mówi siê, natomiast w Polskim Radiu - codzienn¹ audycjê S³owo o s³owie. Pisze równie felietony dla miesiêcznika Wiedza i ycie. Odznaczony zosta³ Z³otym Krzy em Zas³ugi (1988) oraz Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). BRANDT Jerzy - LISTA NR 14; nauczyciel WOS-u w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica w Opolu. Przedstawiciel Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu. BRAND Maja - Koordynatorka Programów Edukacyjnych, ydowskie Stowarzyszenie Czulent, ul. Dietla 64/ Kraków. BRANDEL Adam - pu³kownik, szef Wydzia³u Informacyjnego i Dywizji Koœciuszkowskiej. BRANDSTAETTER Roman , pisarz, dramaturg, chrzeœcijanin-syjonista. Poeta i t³umacz, znawca Pisma Œwiêtego. Urodzi³ siê w ydowskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ludwika i Marii z domu Brandstaetter. Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ wyraÿnie sympatyzowa³ z syjonizmem, a w jego publicystyce pojawia³y siê nawet w¹tki antychrzeœcijañskie. Rzecz zadziwiaj¹ca - prze y³ nawrócenie na katolicyzm w czasie wojny, mieszkaj¹c wœród ydów w Jerozolimie. By³o to ju w czasie, gdy czu³ siê strasznie wypalony wewnêtrznie, po opuszczeniu przez onê i otrzymaniu wiadomoœci o zamordowaniu jego rodziców w komorze gazowej. Po nawróceniu napisa³ liczne utwory o tematyce chrzeœcijañskiej, m.in. Kroniki Asy u, Pieœñ o moim Chrystusie i s³ynn¹ tetralogiê powieœciow¹ Jezus z Nazaretu, przet³umaczon¹ m.in. na jêzyk niemiecki i w³oski ( Kurier Codzienny - ydzi w obronie Koœcio³a katolickiego, prof. Jerzy Robert Nowak, 1-3 czerwca 2007). BRANDT Andrzej - LISTA NR 4; mgr in. Informatyk, Warszawska Wy sza Szko³a Informatyki. BRANDYS Kazimierz - Landau - ur. 27 paÿdziernika 1916 r. w odzi, zm. 11 marca 2000 w Pary u. Pisarz, sk³onny do ró nych uogólnieñ w duchu antypolonizmu, pisa³ na ³amach paryskiej Kultury w 1983 roku: Po powrocie do Polski ci zagubieni, biedni ludzie pope³nili wielki b³¹d. Pozwolili siê u yæ jako narzêdzie stalinizmu. W spo³eczeñstwie antysemityzmu nie by³o, pojawi³ siê on natomiast w rz¹dz¹cej partii. (...) Przybyli z obc¹ armi¹, by aresztowaæ i rz¹dziæ. Polonofob urodzony w odzi, stalinowiec. Od 1977 r. by³ redaktorem Zapisu. Od 1978 r. dzia³a³ w Towarzystwie Kursów Naukowych. Jego powieœæ Nierzeczywistoœæ by³a pierwsz¹ powieœci¹ wydan¹ przez Niezale n¹ Oficynê Wydawnicz¹ NOWA (1977), a pamiêtnik Miesi¹ce. Wspomnienia z teraÿniejszoœci jej setn¹ publikacj¹. Kolejne tomy wymienionych ksi¹ ek ukaza³y siê w NOW-ej w latach ; fragmenty drukowa³y pisma podziemne w latach BRANDYS Marian Pisarz, publicysta, w Dzienniku zapisa³: ydzi, którzy pozostali, weszli niemal w ca³oœci do klasy rz¹dz¹cej (...). ydzi garnêli siê do w³adzy jak æmy do ognia. W 1978 r. by³ wspó³za³o ycielem Towarzystwa Kursów Naukowych. W latach opublikowa³ szereg ksi¹ ek historycznych (np. Moje przygody z histori¹ ), literackich i wspomnieniowych w wydawnictwach: Niezale na Oficyna Wydawnicza NOWA, CDN, Oficyna WE. Fragmenty ksi¹ ek i inne teksty publikowa³ w pismach: Puls, Nowy Zapis, Krytyka. Jego mieszkanie (i ony Haliny Miko³ajskiej) by³o miejscem spotkañ opozycji i niezale nych intelektualistów. BRANIEWSKI Edward - Brandsteter - genera³, by³y komendant m³odzie owej organizacji S³u ba Polsce, by³y komendant AWP. BRATKIEWICZ Agnieszka - LISTA NR 6; psycholog, pracownik Szko³y Wy szej Psychologii Spo³ecznej. W ramach dzia³alnoœci Kampanii Przeciw Homofobii - wspó³autorka ksi¹ ki pt. Jestem gejem. Jestem lesbijk¹: komu mogê o tym powiedzieæ? (Warszawa, 2005). Podrêcznik zosta³ przekazany uczestnikom warsztatów oraz poradniom psychologicznym i bibliotekom w ca³ej Polsce. BRATKOWSKA Krystyna - LISTA NR 13; polonofob, skarbnik, cz³onek Otwartej Rzeczpospolitej, Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powsta³ego w 1999 r. Rada Programowa ydowskiego pisma Midrasz. W jej mieszkaniu przez kilka miesiêcy drukowano pismo Myœl Niezale na (1982). Potem do koñca 1989 r. pracowa³a dla dwutygodnika KOS. Poœredniczy³a w kontaktach miêdzy redakcj¹ a drukarni¹. Od 1983 r. by³a sekretarzem redakcji. Zajmowa³a siê równie kolporta em Tu Teraz i Zeszytów Edukacji Narodowej. BRATKOWSKA Roma - Warszawa. W latach 70. i 80. by- ³a zaanga owana w organizowanie i prace Konwersatorium Doœwiadczenie i Przysz³oœæ oraz w dzia³alnoœæ podziemn¹ Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 80. wspó³organizowa³a spotkania œrodowiska dziennikarskiego - tzw. Dzwonek Niedzielny (gazeta mówiona). BRATKOWSKI Andrzej - Blumstein - urodzony w 1936 r. w Warszawie. Jest bratem znanego dziennikarza Stefana Bratkowskiego. Ukoñczy³ budownictwo l¹dowe na Politechnice Krakowskiej, jest doktorem nauk technicznych. Zaanga owany w organizacjê i prace Konserwatorium Doœwiadczenie i Przysz³oœæ. Pomaga³ technicznie i udziela³ swego mieszkania na nagrania Gazety DŸwiêkowej Stefana Bratkowskiego. Wersja do druku W latach pracowa³ w Centralnym Oœrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Przemys³owego Bistyp, gdzie doszed³ do stanowiska dyrektora. Od 1956 r. do koñca istnienia PZPR by³ jej cz³onkiem, a w latach pos³em. W 1990 r. wspó³tworzy³ Polsk¹ Uniê Socjaldemokratyczn¹, kierowan¹ przez T. Fiszbacha. W latach by³ ministrem budownictwa w rz¹dzie H. Suchockiej. By³ ekspertem skrajnie liberalnego Centrum Analiz Spo³eczno- Ekonomicznych. Pe³ni³ równie funkcjê prezesa Polskiego Zwi¹zku In ynierów i Techników Budownictwa oraz sta³ na czele zarz¹du Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych.

18 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 18 BRATKOWSKI Piotr - LISTA NR 5; ur. 11 kwietnia 1955 roku w Warszawie. Poeta, prozaik, krytyk literacki i publicysta. W latach wspó³pracowa³ z Pulsem, pisz¹c razem z Antonim Pawlakiem kronikê kulturaln¹, któr¹ kontynuowa³ w latach 80. w Nowym Zapisie, a potem w Kulturze Niezale nej. Publikowa³ recenzje, eseje, przek³ady, wiersze w Pulsie, Wezwaniu, Tygodniku Mazowsze, Brulionie, Metrum, antologiach. Dzia³a³ w Duszpasterstwie Œrodowisk Twórczych i uczestniczy³ w Tygodniach Kultury Chrzeœcijañskiej. Od 1990 roku pracuje jako redaktor i dziennikarz, m.in. w Gazecie Wyborczej, w Newsweeku i w Rzeczpospolitej. Debiutowa³ w roku 1972, czytaj¹c swoje wiersze jako przerywnik w monodramie Wojciecha Siemiona Jak to by³o naprawdê, napisanym na podstawie opowiadania Antoniego S³onimskiego. Na ³amach prasy literackiej zadebiutowa³ w roku W latach 80. popularnoœæ przynios³y mu felietony o muzyce rockowej publikowane w miesiêczniku Literatura. W 1989 roku otrzyma³ za nie nagrodê artystyczn¹ im. Stanis³awa Wyspiañskiego. BRATKOWSKI Stefan - Blumstein - LISTA NR 11; urodzony w 1934 r. we Wroc³awiu. Ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, gdzie nastêpnie pracowa³ jako asystent. W latach by³ dziennikarzem tygodnika Po Prostu, zwi¹zanego z ydowsk¹ frakcj¹ w PZPR. Nastêpnie by³ sekretarzem redakcji tygodnika Kulisy, a w latach i redagowa³ dodatek ycie i Nowoczesnoœæ w yciu Warszawy. Od 1954 do 1981 nale a³ do PZPR, a w latach by³ cz³onkiem Komitetu Centralnego Zwi¹zku M³odzie y Socjalistycznej. Inicjator i wspó³twórca paramasoñskiego Konwersatorium Doœwiadczenie i Przysz³oœæ ( ). Wspó³twórca raportów DiP. Wspó³wydawca i autor Gazety DŸwiêkowej ( ). Od 1985 r. redaktor Gazety Niecodziennej. Wspó³twórca gazety mówionej Dzwonek Niedzielny (od 1985). Publikowa³ w prasie podziemnej, m.in. Vacacie, Tygodniku Wojennym i Bibliotece Tygodnika Wojennego. Od 1980 r. by³ prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a od 1991 jest honorowym prezesem SDP. W latach zasiada³ w Komitecie Obywatelskim przy L. Wa³êsie, póÿniej bra³ udzia³ w obradach Okr¹g³ego Sto³u, a nastêpnie by³ jednym z za³o ycieli Gazety Wyborczej. W latach kierowa³ Spó³dzielni¹ Wydawnicz¹ Czytelnik. By³ sta³ym felietonist¹ Rzeczpospolitej i czo³ow¹ postaci¹ obozu ydomasoñskiego w polskim dziennikarstwie. Czerwony dziennikarz PRL-u, piewca Jaruzelskiego i stanu wojennego w Polsce, przeciwnik dekomunizacji w naszym kraju, cz³onek Klubu im. K. Marksa. Zwi¹zany ze œrodowiskami Unii Demokratycznej, a póÿniej Unii Wolnoœci. Pisa³: Udzia³ ydów w elicie re imu by³ tak du y, tak ostentacyjny, jakby chciano ostatecznie re im z nim uto - samiæ. Nie tylko we w³adzach partii i nie tylko w aparacie represji. Kiedy m³oda wtedy moja przyjació³ka, dziennikarka radiowa, w roku 1955 wesz³a na posiedzenie kolegium krakowskiego radia, kilkanaœcie osób zaczê³o ze œmiechem biæ brawo; piêkna dziewczyna myœla³a, e to dla jej urody; za enowana spyta³a sk¹d te brawa. Us³ysza³a, e zebrani postanowili biæ brawo, kiedy pierwszy goj wejdzie na salê (S. Bratkowski Pod wspólnym niebem - Rzeczpospolita, 27 stycznia 2001 roku). Pe³en jadu nienawiœci do narodowców i prawicy; tropienie rzekomych antysemitów idzie w parze u Bratkowskiego z konsekwentnym rozgrzeszaniem twórców stanu wojennego i dzia³añ postkomunistów, ci¹g³ym wybielaniem ich intencji. Co ciekawe, uwa a, e pogrom kielecki by³ zbrodni¹ zorganizowan¹ przez NKWD. W swojej ksi¹ ce Pod wspólnym niebem, powo- ³a³ siê na film dokumentalny autorstwa Andrzeja Mi³osza Henio. Film jednoznacznie opowiada siê za wersj¹, i zbrodni dokonali komuniœci. Opiera siê to na relacji Henryka B³aszczyka, który zosta³ rzekomo porwany w 1946 roku. Jego ojciec by³ konfidentem bezpieki. Zachód przyznajmy, uwierzy³ we wszystko. Chcia³ uwierzyæ. Pogrom kielecki udowodni³, e Polacy zas³u yli na swój los i nale a³o ich zostawiæ Sowietom (S. Bratkowski Pod wspólnym niebem, Warszawa 2001, s. 198). BRAUDE Zygmunt (ur. 1903) - funkcjonariusz aparatu bezpieczeñstwa Polski Ludowej. Przed wojn¹ cz³onek adwokatury w Warszawie, dzia³acz KPP. W czasie wojny oficer polityczny i oficer œledczy 1 Dywizji Piechoty w ZSRR. Od 26 wrzeœnia 1944 r. Kierownik Biura Prawnego Resortu Bezpieczeñstwa Publicznego, nastêpnie p.o. dyrektora Gabinetu Ministra BP ( ). Po opuszczeniu MBP (w stopniu podpu³kownika) zosta³ kierownikiem redakcji literatury rosyjskiej w Pañstwowym Instytucie Wydawniczym, wiosn¹ 1969 r. przeszed³ na emeryturê, a nied³ugo potem wyjecha³ do Izraela. BRAUN Andrzej - Lista nr 3; ur. w 1923 roku w odzi, cz³onek ZWZ, potem o³nierz AK, debiutowa³ w 1946 r., poeta, powieœciopisarz, reporter, eseista. Po wojnie studiowa³ filologiê polsk¹ w odzi i Wroc³awiu, a potem w Wy szej Szkole Teatralnej w Warszawie ( ). Od 1948 r. mieszka w Warszawie, cz³. redakcji Nowej Kultury ( ), kierownik literacki Zespo³u Filmowego Droga, kierownik dzia- ³u filmowego w TVP w latach Cz³onek ZLP (wiceprezes ZG ), prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w latach , prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. BRAUN (Bronek)-Blumsztajn - pracownik Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Siedlcach. Bra³ udzia³ w porwaniu i zabójstwie 16 by³ych o³nierzy podziemia niepodleg³oœciowego. Przeniesiony s³u bowo do innej miejscowoœci. BRAUN Juliusz - (ur. 29 sierpnia 1948) dziennikarz i polityk. Jest absolwentem wydzia³u geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 r. by³ pos³em na Sejm RP I, II i III kadencji z ramienia nastêpuj¹cych ugrupowañ politycznych: NSZZ Solidarnoœæ, Unia Demokratyczna, Unia Wolnoœci. Przez dwie kadencje Sejmu pe³ni³ równie funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Œrodków Przekazu. W latach redaktor naczelny Gazety Kieleckiej. By³ przewodnicz¹cym KRRiTV. BRAUN Kazimierz - (ur. 29.VI.1936) re yser teatralny, teatrolog, pedagog. Urodzi³ siê w 29 czerwca 1936 roku w Mokrsku Dolnym. W 1958 roku ukoñczy³ Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na tej samej uczelni uzyska³ te doktorat. W 1962 roku zdoby³ dyplom Wydzia³u Re yserii Pañstwowej Wy szej Szko- ³y Teatralnej w Warszawie. W 1985 roku Kazimierz Braun wyemigrowa³ do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyk³ada³ na wielu uniwersytetach, m.in. na Uniwersytecie Nowojorskim z siedzib¹ w Buffalo, a tak e re yserowa³ i pisa³. Dziœ jest profesorem uniwersytetów we Wroc³awiu, Santa Cruz, Nowym Jorku i Buffalo. Sporadycznie re yseruje w Polsce. Przygotowa³ m.in. we wroc³awskim Teatrze Polskim MIA- ZGÊ Jerzego Andrzejewskiego (1991), a w Teatrze Nowym w Poznaniu OLEANNÊ Davida Mameta (2002). Najnowsza jego polska premiera to SZK O BOLESNE wg w³asnego tekstu z Teatru Nowego w odzi (2004) - nieudana, przypominaj¹ca szkoln¹ akademiê, próba zmierzenia siê z histori¹ Powstania Warszawskiego (fragm. Monika Mokrzycka-Pokora marzec 2006r. Instytut Adama Mickiewicza). BRAUNEK Ma³gorzata - LISTA NR 10 i 13; ur. 30 stycznia 1947 w Szamotu³ach - aktorka filmowa i teatralna. W 1969 roku ukoñczy³a Pañstwow¹ Wy sz¹ Szko³ê Teatraln¹ w Warszawie na wydziale aktorskim. W 1970 wyró niona jako Gwiazda Sezonu Filmowego. Zagra³a w przesz³o 20 filmach, w tym ywot Mateusza, Polowanie na muchy, Trzecia czêœæ nocy, Potop, Lalka (wersja TV). Poza filmem gra³a na scenie Teatru Narodowego w Warszawie w latach W latach 80. zerwa³a z aktorstwem, aby powróciæ do zawodu oko³o roku Buddystka, zwierzchnik Stowarzyszenia Buddyjskiego Kandzeon, wspiera ruch na rzecz praw cz³owieka w Chinach. Jest tak- e wegetariank¹, wspiera akcje na rzecz praw zwierz¹t. BRAUNER Artur Abraham - urodzony roku w odzi. Jego ojcem by³ Moshe Brauner, który by³ w³aœcicielem hurtowni drewna. Wraz z rodzin¹ znalaz³ siê w getcie w odzi. Z getta uda³o siê ca³ej rodzinie uciec. Uratowany w czasie wojny przez polskich ch³opów. Producent antypolskiego filmu pt. Z piek³a do piek³a. Film zosta³ nakrêcony na Bia³orusi. Tematem filmu jest rzekomy pogrom ydów dokonany przez Polaków w Kielcach. Po wojnie jego rodzice wraz z trójk¹ dzieci wyjechali do Izraela. Artur ze swoim bratem Wolfem wyjechali do Niemiec. W 1946 roku zak³adaj¹ firmê CCC-Film-Kunst. Z Niemiec wyje d aj¹ do USA. Jego firma CCC (Central Cinema Company) wyprodukowa- ³a ok. 300 filmów. Brauner odbiera³ Oscary i Z³ote Globy. By³ goœciem honorowym IV Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy zorganizowanego w Warszawie w dniach 5-10 maja 2007 roku. Na festiwalu pokazano 6 filmów których by³ producentem m.in.: Europa, Europa Agnieszki Holland, Tragarz puchu Janusza Kijowskiego, Mi³oœæ w Niemczech Andrzeja Wajdy. Brauner jest producentem takich filmów jak: Ósmy dzieñ tygodnia (1958) Aleksandra Forda, Wedle wyroków twoich Jerzego Hoffmana, Warszawa roku 5073 Janusza Kijowskiego, Gorzkie niwa Agnieszki Holland. Brauner zosta³ uhonorowany przez Muzeum Kinematografii w odzi nagrod¹ Artura. BRAUNSTEIN Inka - kolportowa³a Tygodnik Mazowsze w œrodowisku Solidarnoœci Pracowników Wydawnictw. Wspomina: Kolportowa³am Tygodnik Mazowsze od pocz¹tku jego istnienia do koñca w œrodowisku wydawniczym, g³ównie w Spó³dzielni Wydawniczej Czytelnik, gdzie pracowa³am. Pierwsze numery (dosta³am je chyba od Joanny Szczêsnej) przepisywa³am na maszynie w kilku egzemplarzach i rozdawa³am znajomym i rodzinie. Potem, kiedy nasza Solidarnoœæ Pracowników Wydawnictw siê zorganizowa³a, odbiera³am Tygodnik w punkcie rozdzielczym, który prowadzi³a Halina Andrzejewska - albo u niej w domu na Stêpiñskiej, albo w Wydawnictwie WAiF, gdzie pracowa³a. Halina zmar³a w 2005 roku (gazeta.pl). BREITENWALD Micha³ - ur. w Miechowie r. Aktor teatrów: im. A. Fredry w GnieŸnie ( ), im. W. Horzycy w Toruniu ( ), im. W. Bogus³awskiego w Kaliszu ( ), Polskiego w Bydgoszczy ( ), Rozmaitoœci w Warszawie ( ), Zespo³u J. Wiœniewskiego ( ). BREITER Emil Adwokat, o³nierz Pi³sudskiego, krytyk literacki, publicysta. BRENER Chaim - ortodoks, cz³onek Rady Nadzorczej Spó³dzielni Kredytowej (1929), cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Kupców (1932). BRENER Seweryn - adwokat, zamieszka³y przy ulicy Pereca, w latach 30. p³aci³ ponad 100 z³ rocznej sk³adki na gminê ydowsk¹, jeden z kilkudziesiêciu najbogatszych zamoœcian - ydów. BRESLER Agnieszka - wspó³redaktor naczelna i pomys³odawczyni Serwisu. Serwis Teatralny Teatr dla Was pod redakcj¹ Agnieszki Bresler i Wies³awa Kowalskiego. Napisa- ³a o sobie : By³a studentka wiedzy o teatrze UAM. Z wyboru aktorka. Ma za sob¹ role w wielu spektaklach lêborskiego Teatru Bez Nazwy, spektaklu Sala nr 16 Teatru Muzycznego w Gdyni, projekcie performance Oczy-szczalnia poznañskiej Grupy Invitro, pokazach samodzielnie zrealizowanej etiudy na podst. Lamentu paranoika S. Kinga. Próbowa- ³a te dziennikarstwa (Dziennik Ba³tycki, Œwiat imprez). W tej chwili mieszka w Szkocji, gdzie uczy sie aktorstwa i gra w Teatrze Ramshorn w Glasgow. Na ww. stronie mo na znaleÿæ m.in. obszerny program: Wrzesieñ w Teatrze ydowskim w Warszawie, czy 8 i 9 wrzeœnia Ruiny Teatru Miejskiego w Gliwicach CYMESY YDOWSKIEJ KUL- TURY - ods³ona III. BRETT - bankier, finansowa³ stowarzyszenie masoñskie Okr¹g³y Stó³, za³o one przez Rhodesa ( Grabarze polskiej nadziei, Henryk Paj¹k, str. 104). BREWERMAN Jekiel - dowódca oddzia³u Bartosz G³owacki. BRIAN Maks - aktor ydowskiego pochodzenia, który zas³yn¹³ g³ównie z ról w przedwojennych ydowskich filmach i sztukach teatralnych w jêzyku jidysz. BRODA Szymon - Centrum Analiz Rynku Pracy, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bia³ej. BRODACKI Janusz - aktor Teatru ydowskiego w Warszawie. BRODERSON Moj esz (Mosze) - ( ), dziennikarz, pisarz, malarz, rysownik, ilustrator, scenarzysta. Urodzi³ siê 23 XI 1890 r. w Moskwie, syn kupca Meira. Po kilku latach rodzice przenieœli siê do odzi, pozostawiaj¹c syna pod opiek¹ dziadka Szmuela Lajba Turowa w Nieœwie u, gdzie do dziewi¹tego roku ycia uczy³ siê w chederze. Po zamieszkaniu w odzi uczy³ siê w Szkole Handlowej Zgromadzenia Kupców. Wczeœnie debiutowa³ jako poeta drukowanym w Piotrkowie w 1913 r. tomikiem wierszy Szwarce fliterlach (Czarne p³atki). Okres wojny i rewolucji spêdzi³ w Moskwie. Do œrodowiska m³odych artystów rosyjskich pochodzenia ydowskiego wprowadzili go Lazar Lisicki i Josif Czajkow. W 1918 r. wraz z poetami Gerszonem Brando, Danielem Czarnym i Mosze Hailperinem opublikowa³ tom poezji Zalberfert oraz zbiór wierszy w³asnych Toisnd hundert tankies (Sto tysiêcy czo³gów). Prócz tego zamieœci³ kilka liryków w almanachu literackim Kunstring (Pierœcieñ sztuki). Na pocz¹tku stycznia 1919 r. znalaz³ siê w Wilnie i podj¹³ wspó³pracê z Ludowym Komisariatem Litwy i Bia³orusi, publikuj¹c kilka wierszy w wydanym przez Ludowy Komisariat Oœwiaty miesiêczniku Die naje Welt. W lutym przeszed³ na stronê polsk¹, powróci³ do odzi. W 1922 r. wraz z Jecheskielem Moj eszem Neumanem, Icchakiem Braunerem i muzykiem Henochem Konem za³o y³ ydowski teatr marionetek Chad Gadija (Kózka), w 1926 r. szko³ê dramatyczn¹, pod koniec paÿdziernika 1927 r. teatr rewiowy Ararat, którego by³ kierownikiem literackim. W 1932 r. w teatrze Ararat zosta³ wystawiony program M³acht fun der Welt pióra M. Brodersona i J. Obarzanka, z muzyk¹ Bajgelmana i opraw¹ sceniczn¹ Diny Matusówny. W 1928 r. ukaza³y siê w Wilnie ksi¹ ki Feter sznajder (Dziad œnie ny) i Caplmenczelech (Pajacyki). We wrzeœniu 1939 r. znalaz³ siê w Bia³ymstoku, a nastêpnie w Moskwie. By³ wspó³pracownikiem Sekcji ydowskiej Zwi¹zku Patriotów Polskich. Prawdopodobnie wskutek zarz¹dzonych przez Stalina represji wobec intelektualistów pochodzenia ydowskiego, zosta³ aresztowany i zes³any do obozu pracy. Wróci³ do Polski w bardzo z³ym stanie zdrowia, zmar³ 17 VIII 1956 r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu przy ul. Okopowej, po zdewastowaniu grobu córka poety Anetta Burstyn (ur. 1920) przewioz³a prochy ojca do Izraela na cmentarz Kiriat Szaul pod Tel Awiwem (Oficyna Bibliofilów ódÿ). BRODNICKI Pascal - z pochodzenia jest w³oskim ydem, choæ s³ychaæ w jego paplaninie akcent francuski. Od 2004 roku gotuje przed ca³¹ Polsk¹ na antenie telewizji TVN w sobotnim magazynie Pascal: po prostu gotuj. Jego programy by³y przyczyn¹ wielu powa nych chorób niestrawnoœci u osób stosuj¹cych jego harcerskie przepisy kulinarne. Tak- e Programu Pascal Express, nie powinniœmy ogl¹daæ w TVN od poniedzia³ku do pi¹tku przed popo³udniowymi Faktami, tylko w to miejsce kupiæ sobie w najbli szym sklepie zupê w proszku. Bêdzie taniej i...zdrowiej!!!. Otrzyma³ w 2006 roku Zdech³ego Psa Kulinarnego za najgorszy program kulinarny ubieg³ego roku. BRODZIK Joanna - LISTA NR 10; (ur. 11 stycznia 1973 w Kroœnie Odrzañskim) -aktorka. W 1996 r. ukoñczy³a warszawsk¹ PWST. W 2003 roku otrzyma³a nagrodê dla najlepszej aktorki komediowej na IV Festiwalu Dobrego Humoru w Trójmieœcie, a w 2004 dosta³a nagrodê Wiktora dla najlepszej aktorki za rolê w serialu Kasia i Tome. By³a laureatk¹ konkursu Z Cinema do Cannes. W 2006 r. odcisnê³a swoj¹ d³oñ na Bursztynowej Promenadzie Gwiazd podczas Festiwalu Gwiazd w Gdañsku. W 2007 r. zosta³a nagrodzona Telekamer¹ w kategorii Najlepsza Aktorka. W tym samym roku otrzyma³a tytu³ Najpiêkniejsza 2006 przyznany przez dwutygodnik Viva! oraz Kobieta Roku Glamour 2006 w pierwszej polskiej edycji konkursu na Kobietê Glamour organizowanym przez miesiêcznik Glamour. Zosta- ³a uznana za Najlepsz¹ aktorkê w serialu obyczajowym (rola Magdy Mi³owicz w serialu Magda M. ) i Najlepsza aktorkê w filmie fabularnym (rola Sygity w filmie Jasne b³êkitne okna ) na Cieszyñskim Festiwalu Filmowym w 2007 roku. W telewizyjnej Dwójce w wiosennej ramówce mo na by³o zobaczyæ jej autorski program Dooko³a siebie. To ju drugi autorski program aktorki, wczeœniej prowadzi³a 10 odcinkowy cykl Ona czyli ja w TVN Style. BRODZKA-WALD Alina - LISTA NR 2; profesor, historyk literatury. Wchodzi w sk³ad jury, które przyznaje coroczne nagrody ydowskiego Instytutu Historycznego im. ukasza Hirszowicza. Jest cz³onkiem RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAÑ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydzia³ I Jêzykoznawstwa i Historii Literatury - cz³onek zwyczajny. BRODZKI Stanis³aw - Bronstein - cz³onek Klubu im. K. Marksa. Polonofob, by³y dziennikarz Trybuny Ludu - oficjalnego organu KC PZPR. BROJER Wojciech - pracownik naukowy Instytutu Historii PAN. Zakres podstawowych zainteresowañ naukowych: historia kultury, wyobraÿnia spo³eczeñstwa œredniowiecznego, historia kaznodziejstwa. W 2003 r. laureat,,klio - Nagrody Historyków dla najlepszej monografii naukowej za pracê Diabe³ w wyobraÿni œredniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie diabe³ w wyobraÿni œredniowiecznej. Wspó³autor przek³adów: Sefer Jecira i Sefer ha-bahir. Sefer Jecira, czyli Ksiêga Stworzenia, powsta- ³a prawdopodobnie w Aleksandrii, w œrodowisku ortodoksyjnych ydów zwi¹zanych z kultur¹ hellenistyczn¹. Zosta- ³a napisana w jêzyku hebrajskim. Jest ona zwiêz³ym opisem stworzenia, obrazem, w którym Bóg Ksiêgi Rodzaju kreuje œwiat o strukturze greckiego kosmosu. Sefer ha-bahir (hebr. Ksiêga Œwiat³a Ukrytego zwana te Ksiêg¹ Jasnoœci) - jeden z podstawowych, kanonicznych tekstów kaba³y. Ma postaæ midraszu. Zredagowany zosta³ pod koniec XII w. w Prowansji i stanowi kompilacjê notatek z czasów gaonim, relacjonuj¹cych nieortodoksyjne, czêsto antynomijne pogl¹dy nauczaj¹cych mistrzów (zród³o: egnosis). BROMBERG Adam - dziadek i ojciec Adama Bromberga, prowadzili skup chmielu. Dziadek zbudowa³ pierwsz¹ w Lublinie suszarniê. Po jego œmierci ojciec rozwin¹³ geszeft, zbudowa³ kamienicê i dom pod miastem. Byli zamo n¹ i bardzo liczn¹ rodzin¹. Nie prze yli wojny. Uchowa³y siê tylko dwie osoby: Adam Bromberg w ZSRS i jego bratanica Dorota w Polsce. W Zwi¹zku Sowieckim by³ oficerem politycznym. W stalinowskim PRL-u jako ydokomunista, nale- a³ do krêgu zbrodniczego aparatu terroru. Zaczyna³ jako politruk w marynarce wojennej. Stamt¹d skierowano go na dyrektora PWN (Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe) w latach W 1968r. uciek³ wraz z córk¹ Dorot¹ do Szwecji. W Sztokholmie za³o yli wydawnictwo Brombergs Bokforlag. Sprytnie kupowali prawa do ksi¹ ek ydowskich pisarzy. Gdy Singer i Mi³osz dostali Nagrodê Nobla, Brombergs Bokforlag sta³o siê znanym na œwiecie wydawnictwem. BROMBERG Dorota - ydowska emigrantka z 1968 roku. Prowadzi w³asne wydawnictwo w Szwecji. Jej ojciec by³ dyrektorem PWN. BROMBERG-BYTKOWSKI Zygmunt (Izydor) - ( ), dramaturg, poeta, pedagog, dzia³acz syjonistyczny. Urodzi³ siê w Stryju, do gimnazjum uczêszcza³ w Tarnowie, gdzie z Abrahamem Salzem i Edwardem Schwagerem za³o- y³ kó³ko studenckie Bar Kochba, którego zadaniem by³o odrodzenie narodowe ydów. Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Wiedeñskim by³ entuzjast¹ i propagatorem idei utworzenia pañstwa ydowskiego w Palestynie. Razem z Salzem i Schwagerem uczestniczy³ w I Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (1897), z upowa nienia galicyjskiego stowarzyszenia Ahawat-Zion naby³ od barona Rotszylda du y obszar ziemi na terenie palestyñskiej Galilei, gdzie w latach by³ administratorem i przywódc¹ za³o onej tam pierwszej kolonii ydów pochodz¹cych z zaboru austriackiego, zwanej Machnajim. W 1902 r. grunty i nieruchomoœci kolonistów palestyñskich zosta³y przejête przez Jewish Colonisation Association (JCA), a Bromberg powróci³ do kraju i ukoñczy³ studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim. Po z³o eniu w 1908 r. egzaminu pedagogicznego podj¹³ pracê w II Gimnazjum we Lwowie. By³ jednym z za³o ycieli syjonistycznej partii Hitachdut. W 1917 r. przeniós³ siê do odzi i obj¹³ stanowisko dyrektora Gimnazjum eñskiego Towarzystwa ydowskich Szkó³ Œrednich. Kandydowa³ bez powodzenia do Sejmu Ustawodawczego (1919). Wspó³pracowa³ z pras¹ polsk¹, polsko- ydowsk¹ i niemieck¹. Drukowa³ swoje wiersze, rozprawy naukowe i przek³ady w czasopismach: ycie, Chimera, Lamus, Wiedza i ycie, Dziennik Krakowski, Krytyka, Nasz Kraj, Nowe Mody, Nowe S³owo Polskie, Nowe ycie, Nowy G³os Polski, Postêp, Przegl¹d Tygodniowy, Przemys³owiec, Rocznik Samborski, Rocznik ydowski, Œwiat³o, Beiträge zur Esthätik, Bohemia, Der Jude. Zajmowa³ siê twórczoœci¹ Gerhardta Hauptmanna poœwiêci³ jej dwie prace w jêzyku niemieckim oraz estetyk¹ w sztuce ydowskiej Kontemplative und ekstatische Kunst (Lwów 1910). Przek³ada³ Lessinga: Natan mêdrzec, oraz Maeterlincka: Intruz i Œlepcy. Poœmiertnie ukaza³ siê jego przek³ad Pieœni nad pieœniami. W jêzyku polskim opublikowa³ m.in. dramat w 4 aktach Ines de Castro (Lwów 1906) i O monologu w dramacie (Lwów 1909). W odzi redagowa³ w latach syjonistyczny miesiêcznik ydowski w jêzyku polskim Tel-Awiw, wydawany przez Towarzystwo Haibri Hacair. Bromberg by³ cz³onkiem zarz¹du i prezesem ódzkiego ydowskiego Towarzystwa Muzycznego i Literackiego Hazomir, cz³onkiem zarz¹du Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Nauczycieli ydów, uczestniczy³ w organizowaniu wystaw sztuki. Zmar³ 13 III 1923 r. w odzi (Oficyna Bibliofilów ódÿ). BROMKE Adam - profesor slawista, socjolog. BRON Micha³ (Bronstein) - (ur. 1 stycznia 1909) pu³kownik WP, oficer wywiadu wojskowego (Oddzia³u II Sztabu Generalnego LWP). Urodzony prawdopodobnie w Rosji, do 1921 przebywa³ w Zwi¹zku Radzieckim. W latach bra³ udzia³ jako ochotnik w tocz¹cej siê wówczas w Hiszpanii wojnie domowej (zob. Hiszpañska wojna domowa) pomiêdzy wojskami rz¹dowymi i rebeliantami dowodzonymi przez genera³a Francisco Franco. Od 1943 oficer Wojska Polskiego, w 1945 przez jakiœ czas s³u y³ w Korpusie Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (ramieniu zbrojnym Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego) jako szef Wydzia³u Wychowania Kadr KBW. W lutym 1946 wys³any jako attaché wojskowy do Belgradu; po powrocie do kraju w 1948 rozpocz¹³ s³u bê w wywiadzie wojskowym (Oddzia³ II SG LWP). Od lipca 1948 zastêpca szefa Wydzia³u I Oddzia³u II SG WP, w kwietniu 1949 szef. W paÿdzierniku 1950 s³uchacz kursu doskonalenia dowódców przy Akademii Sztabu Generalnego i od wrzeœnia 1951 szef Wydzia³u Operacyjnego Sztabu 8 Korpusu Piechoty w Olsztynie. Nastêpnie od kwietnia 1952 redaktor naczelny Myœli Wojskowej. Aresztowany niespodziewanie 11 listopada 1952, wyszed³ na wolnoœæ 30 listopada 1954; od lutego 1955 zastêpca redaktora naczelnego Nowych Czasów. W kwietniu 1957 ponownie wyjecha³ jako attaché wojskowy do Belgradu; po powrocie w 1959 zwolniony z wywiadu wojskowego (od 1951 Zarz¹du II SG WP). W 1984 roku wyjecha³ do dzieci w Szwecji. BRONA Micha³ - (ur. 1909) walczy³ w Hiszpanii w 129. Brygadzie Miêdzynarodowej, internowany w obozach Gurs i Vernet, potem w ZSRR: oficer 2 armii WP, wiêziony w Polsce przez Informacjê Wojskow¹ ; torturowany, dwukrotny attaché wojskowy w Jugos³awii; opuœci³ Polskê w 1984r., do³¹czaj¹c do dzieci w Szwecji: syn Micha³ Bron Jr, pracownik naukowy, Uppsala, córka Sara Ebner, Lund, Szwecja, które podpisa³y LISTÊ NR 16. BRONDWAJN Rachmil - przywódca Bundu, cz³onek Zarz¹du Publicznej Biblioteki - Czytelni im. I. L. Pececa (1921), skarbnik ydowskiej Ligi Oœwiaty Ludowej, cz³onek Zarz¹du Kultur Ligi, brakarz drzewny (1929), dzia³acz Komitetu Niesienia Pomocy ydom - uchodÿcom z Niemiec (1938) BRONES Motel - ur. 1913, s. Wolfa, subiekt, zam. ul. Zamenhofa 1, aresztowany za udzia³ w manifestacji komunistycznej na Rynku przed Magistratem 22 lutego 1933 r., skazany na 2 lata wiêzienia z zawieszeniem na 5 lat (1933), przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Handlowych, Przemys³owych i Biurowych RP (1934). BRONIATOWSKI Mieczys³aw ( ) - funkcjonariusz aparatu bezpieczeñstwa Polski Ludowej. Oficer (major) LWP, dyrektor Centralnej Szko³y Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w odzi, dyrektor Biura Spo³eczno-Administracyjnego URM, dyrektor Spo³eczno-Administracyjnego MSW. W czasie hiszpañskiej wojny domowej wzi¹³ udzia³ w walkach batalionu D¹browszczaków, w sk³adzie XIII Brygady Miêdzynarodowej w stopniu porucznika. Po 1945 by³ kierownikiem Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie, z ramienia którego organizowa³ struktury powiatowe UB m. in. w P³ocku i wojewódzkie w Rzeszowie. By³ autorem wydanych w 1986 wspomnieñ Zaczê³o siê za Pirenejami. BRONFMAN Edgar - bêd¹c prezesem Œwiatowego Kongresu ydów odwiedzi³ Polskê, gdzie by³ usilnie przekonywany przez ekipê Jaruzelskiego, e Solidarnoœæ to antysemici w s³owach i czynach. BRONIATOWSKI Mieczys³aw - ( ) Walczy³ w Hiszpanii w XIII Brygadzie. Polonofob, zbrodniarz, pu³kownik UB, od roku 1945 by³ dyrektorem Centralnej Szko³y Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w odzi, a nastêpnie dyrektorem Spo³eczno-Administracyjnego MSW. BRONIATOWSKI Micha³ - LISTA NR 16. Syn Mieczys³awa, szef polskiego oddzia³u agencji Reutera. Wiceprezes Interfaksu, odpowiedzialny za serwisy zagraniczne agencji (na sta³e rezyduj¹cy w Moskwie). BRONIEK Zofia - LISTA NR 5; artysta - malarz, dnia 1 paÿdziernika 2002 r. otrzyma³a honorow¹ odznakê Zas³u ony dla Miasta - Ogrodu Podkowa Leœna. Od lat osiemdziesi¹tych bra³a udzia³ w tworzeniu nowej podkowiañskiej rzeczywistoœci, anga uj¹c siê w pracê Komitetu Obywatelskiego, Parafialnego Komitetu Pomocy BliŸniemu i przyczyniaj¹c siê do reaktywowania Towarzystwa Przyjació³ Miasta - Ogrodu Podkowa Leœna. Jest aktywnym cz³onkiem Zarz¹du Towarzystwa. Zorganizowa³a Galeriê w czytelni Jana Paw³a II przy koœciele œw. Krzysztofa, wyda³a kilkanaœcie ksi¹ ek o losach naszego miasta i regionu oraz 36 numerów Podkowiañskiego Magazynu Kulturalnego. BRONISZÓWNA Seweryna-S. Chwat Aktorka, siostra A. Watta. BROSS Wiktor Kardiochirurg, profesor AM. BROSZKIEWICZ Jerzy Pisarz, dramaturg. BROSZKOWSKI Pawe³ - LISTA NR 15; b. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Tak e prezes Rady Fundacji im. Ks. Stefana Niedzielaka. BROWAREK Aldona, LISTA NR 3; dr, kardiolog - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego Rozprawa doktorska: - Efekty hemodynamiczne krótkotrwa³ego do ylnego wlewu nitrogliceryny u chorych ze zwê- eniem lewego ujœcia ylnego w spoczynku i w trakcie dozowanego wysi³ku, (1990) BROWAREK Tadeusz, LISTA NR 3; prezes zarz¹du i w³aœciciel spó³ki z o.o. Lumena, specjalizuj¹cej siê w us³ugach integracyjnych i wdro eniowych w sektorze administracji publicznej, bankowoœci, finansów i przemys³u. Browarek ukoñczy³ Wydzia³ Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Nastêpnie pracowa³ jako in- ynier w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, Oœrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki i biurze podró y Almatur. W 1987 r. za³o y³ Lumenê. W 1999 r. obroty firmy wynios³y 95,2 mln z³. Szacunkowa wartoœæ kapita³u (wg Telinfo ) nale ¹cego do Browarka to 60 mln z³. W 2000 r. 93. pozycja na liœcie 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. BROWN Gordon - od lipca 2007 premier Wielkiej Brytanii. Podkreœla³ swoje zwi¹zki z Izraelem. Podczas uroczystego obiadu zorganizowanego w kwietniu br. przez klub Przyjació³ Izraela Labour Party, Brown przypomnia³ rolê swojego ojca, który jako gor¹cy zwolennik Izraela i chrzeœcijañskosyjonistyczny dzia³acz (by³ m.in. przewodnicz¹cym prosyjonistycznej frakcji Church of Scotland s Israel Committee w protestanckim tzw. koœciele Szkocji), odpowiednio ukszta³towa³ postawê swojego syna (tygodnik Tylko Polska, ). BROWN Michael - zwi¹zany z Centrum Badañ nad Kultur¹ ydowsk¹ w Kanadzie (Toronto). BROWNING Christopher - historyk, profesor historii na University of North Carolina w Chapel Chill; ostatnio opublikowa³ The Origins of the Final Solution: University of Nebraska Press, 200. Raporty ydowskiego informatora z warszawskiego getta [oprac. Christopher R. Browning i Izrael Gutman]. Przywo³ane szerszej publicznoœci raporty ydowskiego informatora gestapo z getta warszawskiego, wraz z szerokim omówieniem dwu znakomitych historyków Zag³ady daj¹ czytelnikowi mo liwoœæ refleksji nad zagadnieniem kolaboracji w obliczu œmierci i upodlenia... (Rocznik naukowy Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ydów IFiS PAN). BRUKWICKI Jerzy - LISTA NR 11; kierownik Galerii Krytyków Pokaz w Warszawie. Urodzi³ siê w krytyk sztuki, dziennikarz, szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. Wspó³pracownik Instytutu Adama Mickiewicza (redaguje strony internetowe: i redakcji magazynu LOT Kaleidoscope. W latach 80. wspó³tworzy³ ruch kultury niezale nej (wa niejsze wystawy: Czas smutku, czas nadziei; Polska Pieta; Plastycy stoczniowcom; obecnoœæ), wydawca i redaktor pisma poœwiêconego sprawom kultury Wybór, redaktor tygodnika PWA. Przegl¹d Wiadomoœci Agencyjnych, wspó³pracownik wydawnictw: NOWA, Przedœwit, Pokolenie. Kurator wielu wystaw w kraju i za granic¹ m.in.: Magdaleny Abakanowicz, Jana M³odo eñca, Józefa Szajny, Andrzeja Wajdy, plakatów i grafiki Solidarnoœci. BRUMBERG Abraham - polonofob, felietonista ydowskiego pisma Midrasz. BRUN Eugenia - polonofob, stalinowiec, komunistka, w okresie miêdzywojennym agent sowiecki, politruk. Odznaczona przez rz¹d ydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski (ród³o: S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa ). BRUNER Miko³aj - pionier rentgenologii. BRUS W³odzimierz , ekonomista, profesor UW, SG- PiS, Uniwersytetu Oksford. Od 1968 roku na emigracji. W wieku dwudziestu paru lat zosta³ majorem WP do spraw politycznych. Zostaje oddelegowany na uczelniê, gdzie w wieku 28 lat!!! (1949 r.) zostaje profesorem Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki. Tytu³ profesora otrzyma³ bez jakiegokolwiek dorobku naukowego. Profesor Adam Strzembosz w Rzeczpospolitej z 18 marca 1996 roku stwierdza m.in., e Brus powinien zostaæ pozbawiony tytu- ³ów i stopni naukowych za udzia³ w budowaniu re imu totalitarnego. Brus by³ propagatorem stalinizmu w Polsce. W wieku 28 lat zostaje oddelegowany na uczelniê, gdzie robi zawrotn¹ karierê, nawet jak na innych pó³analfabetów ydowskich, którzy znaleÿli siê w Polsce. Pisaæ umia³ i owszem, ale jego wiedza w³adania piórem ogranicza³a siê do obsmarowywania Polski niepodleg³ej z lat Pisa³ w niej jako: (...) bezwzglêdnej, faszystowskiej dyktaturze sanacji (...) straszliwej zgniliÿnie ówczesnej Polski (...). W 1945 roku ukaza³a siê jego broszura wydana w Wydawnictwie Oddzia³u Propagandy G³ównego Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego Urojenia i rzeczywistoœæ. Prawda o ZSRR. S³awi³ w niej radzieck¹ demokracjê, gospodarkê i kulturê. Pisa³ w niej m.in.: (...) Obywatel ZSRR posiada ogromne prawa polityczne. Potwierdza³ k³amstwa sowieckie, i zbrodni w Katyniu dokonali Niemcy. Kolejne dzie³o Brusa to ZSRR a wojna polsko-niemiecka 1939 r.. Za ww. twórczoœæ naukow¹ zosta³ uhonorowany tytu³em profesora. Po uzyskaniu tytu- ³u naukowego, zapragn¹³ sprawdziæ w praktyce swoje urojenia rodem z Bolszewii. W 1951 roku na I Kongresie Nauki Polskiej, wyst¹pi³ jako ekspert w dziedzinie nauk ekonomicznych mówi¹c, e s¹ one z istoty swej partyjne. Wzorem dla niego byli tacy wybitni intelektualiœci jak Bierut i Minc. W 1968 roku wyjecha³ z Polski. M¹ pp³k. Heleny Woliñskiej-Brus - Ochsmann - zbrodniarki, ludobójczyni, prokuratora i mordercy s¹dowego. Na sta³e obydwoje od lat 60. mieszkaj¹ w Anglii i otrzymuj¹ wysokie emerytury z Polski za zbrodnie pope³nione na Polakach. Na emigracji przedstawia³ siê jako ofiara systemu i osoba, która walczy³a o demokracjê. Krakowskie Arcana opisa- ³y, jak Brus zosta³ zwerbowany przez bezpiekê z NRD. Zosta³ on przy³apany z kochank¹, boj¹c siê swojej mœciwej ony, zgodzi³ siê na wspó³pracê. BRUSKI Jan Jacek - LISTA NR 5; doktor historii na Uniwersytecie Jagielloñskim, zajmuje siê stosunkami polskoczechos³owacko-ukraiñskimi w dwudziestoleciu miêdzywojennym.

19 19 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT BRUSZTEJN Benjamin - polonofob, syjonista, dzia³acz Poalej Syjon w Wilnie. Powiedzia³ prasie litewskiej, e przy³¹czenie Wilna do Litwy to zwyciêstwo idei sprawiedliwoœci historycznej (Piotr ossowski, Litwa a sprawy polskie , Warszawa 1985). BRYLL Ernest - poeta, pisarz, dziennikarz i t³umacz. W latach Bryll by³ ambasadorem RP w Republice Irlandii. BRYCH Wanda - LISTA NR 16; córka d¹browszczaka, Warszawa. BRYN Jerzy - Izrael Alter - pu³kownik, pracownik MSZ. BRYNDAL Rafa³ - LISTA NR 8, ur w Koœcianie, satyryk, autor tekstów i dziennikarz Radia ZET, twórca zespo- ³ów kabaretowych, sztuk teatralnych oraz scenariuszy sitcomów. Podj¹³ naukê w szkole hotelarskiej, a za trzecim razem zda³ na studia prawnicze. Swoj¹ przygodê z kabaretem rozpocz¹³ na studiach. Razem z Mariuszem Lubomskim stworzy³ kabaret I z Poznania i Torunia, który zdoby³ pierwsz¹ nagrodê na festiwalu PAK-a w Krakowie i odby³ tournée po Polsce, prezentuj¹c w klubach studenckich piosenki, a jedna z nich pt. Impreza w klubie harcerza przesz³a do historii muzyki biesiadnej. Po czwartym roku zosta³ skreœlony z listy studentów. Na 60. urodziny swojego ojca, w 1992 za³o y³ wraz z bratem Jackiem zespó³ pod nazw¹ Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie. Po powrocie z Kanady, pisa³ teksty, wykorzystywane w programach, m.in. talk-show Alicji Resich-Modliñskiej, a tak e by³ autorem felietonów miesiêczników: Twój Styl i magazynu popkulturalnego Machina, którego zosta³ dyrektorem muzycznym. Wraz z Ann¹ Popek na wyjeÿdzie prowadzi³ program Za³ó siê z Radia ZET. W Radiu ZET prowadzi³ audycje radiowe Rozmowy rolowane ( ) z Rafa³em S³awoniem, Mart¹ Lipiñsk¹ i Edyt¹ Jungowsk¹, a nastêpnie Szyc z Bryndalem, czyli o dwóch takich, co mog¹ ukraœæ wszystko (2007) z Borysem Szycem. Wyst¹pi³ w roli prowadz¹cego talk-show w filmie Bogus³awa Lindy Jasne b³êkitne okna (2006). Na sta- ³e wspó³pracuje z tygodnikiem Przekrój. BRYKALSKI Dawid - (ur. 25 paÿdziernika 1970) dziennikarz prasowy i publicysta oraz pisarz fantastyczny. Absolwent socjologii na Uniwersytecie ódzkim. Publikowa³ na ³amach takich czasopism jak: Nowa Fantastyka, SFinks, Maxim, Machina, Sfera, Reset, Gazeta Wyborcza, Muza, Teraz Rock, Echo Miasta (³¹cznie 51 czasopism). Organizator konwentów fantastycznych. BRYSTIGER Julia - Preis - (z d. Prajs) znana tak e jako Brystygier, Bristiger, Brustiger, Briestiger, Brystygierowa, Bristigierowa, pseud. Luna, Krwawa Luna, Daria, Ksenia, Maria, pseud. literacki Julia Preiss (ur. 25 listopada 1902 w Stryju, zm. 9 paÿdziernika 1975 w Warszawie), funkcjonariuszka aparatu bezpieczeñstwa Polski Ludowej. Od 1920 ona dzia³acza syjonistycznego Natana Brystygiera (zm. 1930); matka artysty-plastyka Micha³a. By³a córk¹ ydowskiego aptekarza. W 1920 ukoñczy³a gimnazjum we Lwowie, a w 1926 studia historyczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, nastêpnie kontynuowa³a naukê w Pary u. W 1928 zda³a egzamin pedagogiczny we Lwowie. Doktor filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach pracowa³a jako nauczyciel historii w gimnazjum C. Epsteina w Wilnie i w ydowskim seminarium nauczycielskim Tarbuch. Od 1927 dzia- ³a³a w Miêdzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR) i w komórce techniki partyjnej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU). Po zwolnieniu jej w 1929 z pracy z powodów politycznych, utrzymywa³a siê z udzielania korepetycji we Lwowie. Od kwietnia 1931 by³a wydawc¹ i redaktorem legalnego tygodnika komunistycznego Przegl¹d Wspó³czesny. Od po³owy tego roku by³a cz³onkiem egzekutywy Komitetu Obwodowego MOPR. Od 1931 dzia³a³a w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W paÿdzierniku 1931 zosta³a skazana na 2 tygodnie wiêzienia za dzia³alnoœæ komunistyczn¹. Od 1932 by³a funkcjonariuszem partyjnym (tzw. funkiem - etatowym dzia³aczem partii), pe³ni¹c kolejno funkcje sekretarza propagandy i agitacji Komitetu Obwodowego KPZU we Lwowie, Przemyœlu, Drohobyczu i od wrzeœnia 1932 ponownie we Lwowie. Za dzia³alnoœæ w zdelegalizowanych strukturach komunistycznych w paÿdzierniku 1932 zosta³a ponownie aresztowana i skazana na rok wiêzienia (jeszcze wówczas podawa³a, e jest wyznania moj eszowego). Po zwolnieniu zosta³a cz³onkiem egzekutywy KC MOPR. Obs³ugiwa³a obwody wo³yñski i stanis³awowski tej organizacji. Pod koniec 1934 zosta³a na krótko zawieszona w prawach cz³onka partii; po z³o eniu samokrytyki latem 1935 objê³a funkcjê sekretarza Komitetu Okrêgowego KPZU Stryj-Sambor; od 1935 zajmowa³a siê problematyk¹ ch³opsk¹ i roln¹ w Centralnej Redakcji KPZU we Lwowie. W 1936 zosta³a sekretarzem Komitetu Centralnego MOPR Zachodniej Ukrainy; organizowa³a prokomunistyczny Kongres Pracowników Kultury we Lwowie (maj 1936). W kwietniu 1937 zosta³a kolejny raz aresztowana i skazana na 2 lata wiêzienia. W czasie odbywania kary by- ³a starost¹ komuny wiêziennej (grupy wiêÿniów odbywaj¹cych wyroki za dzia³alnoœæ komunistyczn¹). Po zajêciu Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej przez Armiê Czerwon¹ przyjê³a obywatelstwo sowieckie i pracowa³a w Radzie Zwi¹zków Zawodowych we Lwowie oraz by³a sekretarzem Komitetu Obwodowego MOPR. W 1940 zosta³a cz³onkiem wszechzwi¹zkowym KC MOPR; w tym czasie wspó³pracowa³a - razem z grup¹ innych kolaborantów - z radzieckim wydawnictwem w jêzyku polskim Nowe Widnokrêgi we Lwowie. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zbieg³a do Charkowa, a nastêpnie do Samarkandy. W latach w Zarz¹dzie G³ównym Zwi¹zku Patriotów Polskich w Zwi¹zku Radzieckim. W paÿdzierniku 1944 zosta³a przyjêta do PPR. Od grudnia 1944 pracowa³a w Resorcie Bezpieczeñstwa Publicznego na stanowiskach kierownika sekcji, kierownika wydzia³u, od 1945 p.o., a nastêpnie dyrektora V Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Charakterystyczny jest typ instrukcji wydawany przez ni¹ funkcjonariuszom na odprawach: W istocie ca³a polska inteligencja jest przeciwna systemowi komunistycznemu i w³aœciwie nie ma szans na jej reedukacjê. Pozostaje wiêc jej zlikwidowanie. Poniewa jednak nie mo na zrobiæ b³êdu, jaki uczyniono w Rosji po rewolucji w 1917 r., eksterminuj¹c inteligencjê i w ten sposób opóÿniaj¹c rozwój gospodarczy kraju, nale y wytworzyæ taki system nacisków i terroru, aby przedstawiciele inteligencji nie wa yli siê byæ czynni politycznie (Czes³aw Leopold, Krzysztof Lechicki WiêŸniowie polityczni w Polsce , Wydawnictwo M³oda Polska, Gdañsk 1981, s. 20). Brystiger nadzorowa³a pierwszy etap œledztwa: osobiœcie katowa³a zatrzymanych, mia³a w³asne wyrafinowane metody znêcania siê nad nimi (np. bi³a pejczem mê czyzn po genitaliach i przycina³a je szuflad¹). Ofiar¹ takich tortur pad³ m.in. szef propagandy PSL na województwo olsztyñskie Szafarzyñski, który wkrótce po sesji przes³uchañ zmar³ z ogólnego wycieñczenia. Jeden z uwiêzionych tak j¹ wspomina: zbrodnicze monstrum przewy szaj¹ce okrucieñstwem niemieckie dozorczynie z obozów koncentracyjnych. o³nierz AK i by³y wiêzieñ polityczny Anna Rószkiewicz-Litwinowiczowa tak wspomina Brystiger w swojej ksi¹ ce: Julia Brystygierowa s³ynê³a z sadystycznych tortur zadawanych m³odym wiêÿniom, by- ³a zdaje siê zboczona na punkcie seksualnym i tu mia³a pole do popisu (A. Rószkiewicz-Litwinowiczowa Trudne decyzje. Kontrwywiad Okrêgu Warszawa AK , wiêzienie , Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 106). WiêŸniom w czasie przes³uchañ wykrêca³a j¹dra w imad³o. By³a delegatem na I zjazd PPR (1945), II Zjazd PPR (1948) i Kongres Zjednoczeniowy PZPR, na którym zosta³a wybrana do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej (w jej sk³ad wchodzi³a do marca 1954). Zajmowa³a siê partiami, organizacjami i ugrupowaniami religijnymi. Bra³a czynny udzia³ w wypowiedzianej przez komunistów wojnie z Koœcio³em katolickim; np. w 1950 aresztowano 132 ksiê y. Odesz³a z resortu bezpieczeñstwa 16 listopada Próbowa³a póÿniej swoich si³ jako pisarka, wyda³a m.in. powieœæ Krzywe litery. Kierowany przez ni¹ departament nadzorowa³ Koœció³ katolicki i mia³ na oku intelektualistów. Przed œmierci¹ zosta³a ochrzczona i przesz³a na katolicyzm. BRYSTIGER Micha³ - stworzy³ dywersyjny Klub Krzywego Ko³a, protoplastê KOR. Micha³ Bristiger jest bardzo bliskim powinowatym Mariana Krzaklewskiego, do niedawna szefa AWS i kandydata tej partii na prezydenta Polski poni- ej fragment pamiêtnika Pani Alicji Bondarczuk, tygodnik Tylko Polska : ydów przyci¹ga³am zawsze jak magnes. Wiêcej mia³am adoratorów ydów ni Polaków. Kiedy pomyœlê, e moim absztyfikantem by³ syn Krwawej Luny, Micha³ Brystiger, to ciarki mnie przechodz¹. Micha³ by³ krytykiem muzycznym i pozna³am go chyba na jakimœ koncercie w Filharmonii. Zaprowadzi³ mnie kiedyœ do Oœrodka Kultury Czechos³owackiej, który pewnie do dzisiaj istnieje przy ul. Marsza³kowskiej. Zbierali siê tam m³odzi ludzie, kontestuj¹cy narzucony nam ustrój. Oczywiœcie w zakamuflowanej formie. By³y to spotkania przy muzyce i poezji, dyskusje towarzyskie. Zastanawiam siê, czy dzieci ydowskich zbrodniarzy wiedzia³y wtedy, co robi¹ ich rodzice. Ja wówczas nie mia³am o tym zielonego pojêcia, ale s¹dzê, e Micha³ Brystiger by³ jednak tego œwiadomy i byæ mo e mamuœka posy³a³a go na te spotkania w celu penetrowania œrodowiska. A czy o zbrodniach tatusia wiedzia³a Lusia Berman? Kiedy po wielu latach bia³e plamy w naszej historii zaczê³y siê wype³niaæ ukrywanymi dot¹d faktami i ydowskie zbrodnie sta³y siê powszechnie znane, nabra³am do tego œrodowiska odrazy. Ostatecznie syn Brystygierowej, Micha³, wyjecha³ do Izraela razem ze swoja on¹. A jest ni¹ siostra by- ³ego premiera i szefa Solidarnoœci, Mariana Krzaklewskiego. BRZECHWA Jan - J. Lesman , poeta, bajopisarz; stryjeczny brat innego poety, Boles³awa Leœmiana. Wspó³pracowa³ z systemem stalinowskim i komunistycznym. W artykule Spór o kolaboranta Brzechwê autorstwa prof. Jerzego Roberta Nowaka zamieszczonego w Kurierze Codziennym z dnia 8-10 czerwca 2007 roku, mo emy m.in. przeczytaæ: Jan Brzechwa - œwietny bajkopisarz dla dzieci - mia³ w swym yciorysie haniebne 10 lat pierwszego okresu powojennego, kiedy najdziksze wyprawia³ swawole w ohydnym stalinowskim duchu (...). Przypomnijmy wiêc czerwonym i ró owym k³amczuchom, e nie chodzi o kilka, lecz o parêset wierszy i satyr, zebranych w a 8 kolaboranckich tomach. BRZECHWA Krystyna - córka Jana Brzechwy. Twierdzi³a, w wywiadzie dla ycia z 8 lipca 2000 r., e jej ojciec chyba w adnym z wierszy nie s³awi³ ani Bieruta, ani Stalina. Jest to niestety twierdzenie nieprawdziwe, gdy - jak udowadniam na przytoczonym ni ej przyk³adzie - Jan Brzechwa z werw¹ s³awi³ Stalina w wierszu Nowa Huta. Na to, ebyœmy w Polsce socjalizm zbudowali, Potrzeba wiêcej maszyn, potrzeba wiêcej stali, (...) Trzeba nam pióra przekuæ na m³oty i kilofy, W ogniu hutniczych piecy trzeba hartowaæ strofy, W ogniu, co serca krzepi i mózgi doskonali - Sta - li! Sta - li!! Sta - li!!! Niech mno ¹ siê traktory, które zaorz¹ pola, Niech mno ¹ sie maszyny i ksi¹ ki, i przedszkola, A jeszcze stal i wêgiel. I znowu stal i wêgiel! Górnicy i hutnicy kuj¹ nasz¹ potêgê. Nie masz granicy szczêœcia, gdy tworzy siê epoka: P³ucom oddech szeroki, m³odych droga szeroka, Przysz³oœæ nale y do tych, czyja wola niez³omna, Drogê wskaza³ nam Stalin - chwa³a mu wiekopomna! Œwiat nowy budujemy od podstaw, od podwalin Sta - lin! Sta - lin!! Sta - lin!!! BRZESKI Rafa³ - Warszawa. W latach kolportowa³ wydawnictwa i prasê (m.in.: CDN - G³os Wolnego Robotnika, KOS, Robotnik, Tygodnik Mazowsze, Wola ), przede wszystkim wœród pracowników Polskiego Radia. BRZEZIECKI Andrzej - LISTA NR 5; ur r., jest dziennikarzem i publicyst¹, redaktorem Tygodnika Powszechnego, cz³onkiem zespo³u Krytyki Politycznej, stale wspó³pracuje z Gazet¹ Wyborcz¹. Wspó³autor Przed Bogiem (2005) - ksi¹ ki o polskiej religijnoœci i Koœciele. BRZEZIÑSKI Zbigniew - by³y doradca prezydenta Cartera, mason lo y Bnai-Brith. Wspó³za³o yciel Bilderberg Group i Komisji Trójstronnej. Dzia³a³ zakulisowo na rzecz wyboru Karola Wojty³y na papie a. Pomaga³ mu w tym H. Kissinger, D. Rockefeller, ydowscy kardyna³owie z Watykanu, oraz inni przedstawiciele œwiatowego ydostwa. Kardyna³ Karol Wojty³a spotka³ siê podczas swojej nieoficjalnej podró y do USA i Kanady z masonem Trudeau. Brzeziñski nale a³ do pierwszych goœci przyjêtych przez nowo wybranego papie- a. W kanadyjskim filmie biograficznym o Janie Pawle II, Brzeziñski powiedzia³, e papie zwróci³ siê do niego: Ty mnie wybra³eœ, wiêc musisz mnie odwiedziæ (H. Paj¹k Grabarze polskiej nadziei ). BRZEZIÑSKI Zdzis³aw Jesse - to osobnik ukrywaj¹cy siê. Niemal e anonim, tak jak jego spora czêœæ publikacji. Stworzy³ cudown¹ witrynê POLONICA.NET. pe³n¹ k³amstw, przeinaczeñ i pomy³ek, ku uciesze starszych braci w niewierze. Mo ecie tam sprawdziæ, czy macie zdrowy umys³, choæ podobno nie ma zdrowych, s¹ tylko nieprzebadani!!! BRZOSTOWICZ Magdalena - LISTA NR 10; nauczyciel w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Kutnie, tak e bibliotekarka. BRZOZA Czes³aw - ydowska mozaika polityczna w Polsce Wybór dokumentów i opracowanie: Czes³aw Brzoza, Ksiêgarnia Akademicka. Kraków Interesuj¹co kszta³towa³a siê sytuacja polityczna ydów w Polsce, poniewa podzia³y polityczne nie pokrywa³y siê z podzia³ami natury narodowoœciowej, du e znaczenie mia- ³y równie tendencje asymilatorskie, i tak np. w wyborach w 1928 i 1930 na listy BBWR g³osowali zarówno chasydzi pozostaj¹cy pod wp³ywem ortodoksyjnych rabinów, jak i asymilatorzy. Zmieni³o siê to w momencie kiedy czêœæ organizacji syjonistycznych przyst¹pi³a do Bloku Mniejszoœci Narodowych. Poza tym e blokiem pozostawali fo³kiœci, ugrupowania socjalistyczne oraz czêœæ syjonistów. Jednak sytuacja Bloku zmieni³a siê znacz¹co po przewrocie majowym. W efekcie powsta³ odrêbny blok Ogólno- ydowski Narodowy Blok Wyborczy zwi¹zany z ydowsk¹ Parti¹ Ludow¹. Wœród ugrupowañ robotniczych najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê Bund wchodz¹cy w uk³ady z PPS. Kolejne rozdzia³y prezentuj¹ jak przebiega³y te zmiany, jak rozk³ada- ³y siê g³osy i uk³ada³y siê wzajemne stosunki tych e ugrupowañ: Bloku Obrony Praw Narodowoœci ydowskiej w Polsce, Ogólno- ydowskiego Narodowego Bloku Gospodarczego i in. W wyborach do sejmu III kadencji zg³oszono 170 list okrêgowych ugrupowañ ydowskich. Nowa ordynacja wyborcza z 1935 wprowadza³a daleko id¹ce zmiany prowadz¹ce do marginalizacji wp³ywu partii politycznych na wyniki wyborów, co wywo³a³o zdecydowany sprzeciw ugrupowañ zarówno narodowych, jak i komunistycznych, ale tak e i ydowskich. Na uwagê zas³uguje opracowanie materia³u: zamieszczone na koñcu tabele, noty biograficzne, s³owniczek wa niejszych pojêæ i skrótów, zestawienie Kongresów syjonistycznych do 1939, czy wreszcie ca³y zespó³ indeksów - osób, miejscowoœci, partii i organizacji. Zamieszczone dokumenty, takie jak np. ydzi w Królestwie Polskim (tekst opublikowany w Wiadomoœciach Polskich w 1917 w kilku czêœciach) czy cykl opracowany przez J. Halperna ydowskie partie polityczne w Królestwie Polskim (opublikowany w kolejnych numerach Nowego Dziennika w 1918), stanowi¹ cenne Ÿród³o informacji o ówczesnej wiedzy na tematy ydowskie. BRZOZOWSKA-FILIPOWICZ Anna - LISTA NR 10; g³ówny specjalista, wykszta³cenie wy sze prawnicze, g³ówny specjalista w Miejskim Biurze Rzecznika Konsumentów w Warszawie, Weso³a. BRZOZOWSKI Mariusz - LISTA NR 10; absolwent Wydzia- ³u Tkaniny i Ubioru ASP w odzi. Wraz z Marcinem Paprockim od czterech lat projektuj¹ wspólnie ubrania sygnowane metk¹ Paprocki & Brzozowski. Na koncie maj¹ miêdzy innymi Z³ot¹ Nitkê z Miêdzynarodowych Targów ódzkich, nagrodê Stowarzyszenia Promowania M³odych Europejskich Talentów, publikacjê w angielskim piœmie Sleazenation, dwukrotn¹ nominacjê miesiêcznika Elle do tytu³u Projektant Roku oraz udzia³ w pokazie Polska jest trendy w Belwederze. W marcu Marcin i Mariusz otworzyli autorski butik w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 73. BRZYSZCZ Marek - muzyk (saksofon tenorowy i sopranowy); gra koncerty gitarowe m.in. w Centrum Kultury ydowskiej. BRZYWCZY Monika - LISTA NR 10; dziennikarka, redaktor naczelna magazynu Cafe i rzeczniczka prasowa Projektu Praga. BUBER Martin - filozof, teolog, publicysta, profesor Uniwersytetu we Frankfurcie. Martin Buber (ur. 8 lutego 1878 w Wiedniu, zm. 13 czerwca 1965 w Jerozolimie) - ydowski filozof religii. Dorasta³ we Lwowie. By³ badaczem chasydyzmu. Pisa³ równie na temat relacji chrzeœcijañstwa do judaizmu. Przez ydów uwa any jest za wspó³twórcê nurtu filozofii zwanego filozofi¹ dialogu (ksi¹ ka Ja i Ty ), w Polsce rozwijanego m.in. przez ks. Józefa Tischnera i innych judeochrzeœcijañskich oszo³omów. BUBNICKI Rafa³ - LISTA NR 4; pracownik Instytutu Badañ Literackich PAN w Warszawie, wspó³autor ksi¹ ki Opozycja w PRL. S³ownik biograficzny , tom II. BUCH Szloma - ur. 1898, cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Handlowych i Biurowych (1932), komunista BUCHALIK Ma³gorzata - LISTA NR 5; t³umacz, Kraków. BUCHANAN George - ambasador USA w Piotrogrodzie w czasie wybuchu rewolucji ydowskiej w 1917 roku. Poœredniczy³ przy udzielaniu kredytów przez ydowskich bankierów Morgana, Tothschilda, Kuhn-Loeb a dla ydowskich rewolucjonistów w Rosji ( Grabarze polskiej nadziei, Henryk Paj¹k, str. 104). BUCHBIDNDER Szymon Malarz, uczeñ Matejki. BUCHBINDER Józef , malarz. BUCHOLC Janusz - Grudzi¹dz. W latach wspó³za³o yciel, redaktor, drukarz i kolporter niezale nego pisma Iskra. W latach wspó³za³o yciel i wspó³pracownik podziemnego biuletynu Niezale noœæ. 13 grudnia 1981 r. internowany za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹, wiêziony w Zak³adzie Karnym w Potulicach, zwolniony 13 marca 1982 r. BUCHHOLTZ Tomasz - Warszawa. Wspó³twórca i redaktor pism: Jaruzela ( ), G³os szarego cz³onka (1989). BUCHNER W³adys³aw Dziennikarz, satyryk, w³aœciciel Muchy - najd³u ej ukazuj¹cego siê w Polsce pisma satyrycznego, w którym w latach II RP by³a ca³a masa anty ydowskich tekstów i rysunków. Teraz, w IV RP ydokaczorów, jest ustawowy zakaz szydzenia z ydów!!! BUCHOWSKI Micha³ - LISTA NR 6; ur. 1955, prof. dr hab. antropolog kulturowy i spo³eczny, pracownik naukowy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cz³onek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, interesuje siê refleksj¹ etnologiczn¹ nad sposobami myœlenia i systemami wierzeniowymi oraz wspó³czesnymi przemianami w krajach postsocjalistycznych w Europie Œrodkowej, autor wielu prac naukowych. BUCHWALD MAGDALENA. - kompozytorka, urodzona 10 marca 1972 w Z³otowie. W latach studiowa³a muzykologiê na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nastêpnie, w latach , studiowa³a kompozycjê w Akademii Muzycznej w Poznaniu u Andrzeja Koszewskieg i Lidii Zieliñskiej. Od 1997 do 1998 odbywa³a studia uzupe³niaj¹ce w zakresie teorii muzyki i nowych mediów w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie pod kierunkiem Matthiasa Hermanna i Helmuta Lachenmanna (analiza) oraz Davida Masona i Ulricha Süße (muzyka elektroakustyczna). Polskie Centrum Informacji Muzycznej Zwi¹zek Kompozytorów Polskich, styczeñ BUCZKOWSKI Adam - LISTA NR 10; ur r., magister socjologii UAM w Poznaniu, obecnie doktorant w Szkole Nauk Spo³ecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Przygotowuje rozprawê doktorsk¹ na temat roli cia³a i seksualnoœci w tworzeniu i podtrzymywaniu rodzaju. BUCZKOWSKI Piotr - urodzony w 1950 r. w Szczecinie. Ukoñczy³ socjologiê na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest doktorem habilitowanym nauk spo³ecznych oraz profesorem w Instytucie Socjologii UAM. W latach pracowa³ w Instytucie Filozofii UAM, nastêpnie by³ pracownikiem naukowym w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i Zak³adzie Psychologii PAN w Poznaniu. Od 1990 r. by³ radnym w gminie Mosina, a tak e przewodnicz¹cym Prezydium Krajowego Sejmiku Samorz¹du Terytorialnego. Od 1992 r. kierowa³ polsk¹ delegacj¹ do Sta³ej Konferencji W³adz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. W latach by³ pos³em z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolnoœci. Nale a³ do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego i by³ doradc¹ premiera J. Buzka. BUCZYÑSKI Artur - LISTA NR 11; Forum Liberalne, znalaz³ siê w Komitecie Honorowym Obywatelskiej Inicjatywy na rzecz budowy w Warszawie Mostu im. Jacka Kuronia. BUDNIK Jowita - LISTA NR 10; de domo Miondlikowska (ur. 28 listopada 1973 roku w Warszawie), aktorka telewizyjna i filmowa. Jest wychowank¹ m³odzie owego ogniska Machulskich przy Teatrze Ochota oraz absolwentk¹ Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Na ekranie zadebiutowa³a w wieku 12 lat w Kochankach mojej mamy Rados³awa Piwowarskigo. Du ¹ popularnoœæ przyniós³ jej udzia³ w pierwszej polskiej telenoweli W labiryncie, w której wcieli³a siê w postaæ zbuntowanej córki jednego z g³ównych bohaterów, odtwarzanego przez Marka Kondrata. Jest agentk¹ m.in. Joanny Brodzik. Prze³omem w jej yciu zawodowym by³o spotkanie z Krzysztofem Krauze, który w 2000 roku obsadzi³ j¹ w jednej z g³ównych ról w swoim telewizyjnym filmie Sieæ z cyklu Wielkie rzeczy. W 2005 roku Krauze oraz Joanna Kos- Krauze z myœl¹ o niej napisali scenariusz filmu Plac Zbawiciela. Budnik zagra³a kobietê upokarzan¹ i gnêbion¹ przez mê a i teœciow¹. Jej rola spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem wiêkszoœci krytyków oraz jurorów XXXI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którzy przyznali jej nagrodê za pierwszoplanow¹ rolê eñsk¹. BUDREWICZ Olgierd-Eller - dziennikarz, podró nik. BUDROWSKA Bogus³awa - LISTA NR 10; pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, prowadzi³a zajêcia w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej oraz na Gender Studies przy ISNS UW. W swoich badaniach zajmowa³a siê instytucj¹ i doœwiadczeniem macierzyñstwa. Ksi¹ ka jej autorstwa Macierzyñstwo jako punkt zwrotny w yciu kobiety (2000) zdoby³a nagrody FNP i OŒKi. Uczestniczy³a w przygotowywaniu raportów dla ISP, UNDP, Banku Œwiatowego. BUDZIAK Anna - LISTA NR 5; mgr, asystent Katedry Ukrainistyki UJ, jêzykoznawca. BUDZISZEWSKI Jerzy - Joshua Ben Or - mieszka w Nowym Jorku, fotografik specjalizuj¹cy siê w tematyce ydowskiej. Wspólnie z Tadeuszem Rolke zorganizowa³ wystawê ywym i umar³ym, która by³a prezentowana w synagodze w Tykocinie, w galerii w Bia³ymstoku oraz w Stowarzyszeniu Architektów Polskich w Warszawie. BUDZYNER Salo (Salem) - ( ) przemys³owiec, senator RP. Urodzi³ siê 13 VII 1872 r. w Tomaszowie Mazowieckim. W 1894 r. kupi³ ma³¹ fabrykê wyrobów we³nianych przy ul. Piotrkowskiej 39, by³ wspólnikiem firmy Hirszenberg i Birnbaum. W 1905 r. produkowa³ chustki kaszmirowe drukowane. W 1928 r. zosta³ wybrany na senatora II kadencji z woj. warszawskiego, reprezentuj¹c ortodoksyjn¹ partiê Agudas Israel. By³ prezesem pe³nomocnym Gminy ydowskiej i Komitetu Ratunkowego dla Udzielania Po yczek ydom w odzi, cz³onkiem zarz¹dów ódzkiego Towarzystwa Talmud Tora i Towarzystwa Pomocy Ubogim i Chorym ydom Linas Hacedek. Pod koniec 1939 r. zdoby³ dla siebie i swojej rodziny fa³szywe wizy greckie, dziêki którym otrzyma³ tranzytowe wizy w³oskie. Wyjecha³ do Triestu, gdzie po kilku miesi¹cach zmar³ na serce. Pochowany na miejscowym cmentarzu, jego grób zosta³ przykryty polsk¹ flag¹, jako wyraz szacunku dla zmar³ego senatora RP ( Oficyna Bibliofilów ódÿ). BUDZYÑSKA-BRUN Celina - wyk³adowca Centralnej Szko³y KC PPR, PZPR. BUGAJ Ryszard -I zaak Blumfeld - LISTA NR 8; urodzony w 1944 r. w Gaw³owie. W 1971 r. ukoñczy³ ekonomiê na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 by³ usuniêty z uczelni za udzia³ w protestach ydowskich. Pisywa³ do Biuletynu Informacyjnego KOR (l. 70.). Autor pierwszej niezale - nej broszury ekonomicznej Uwagi o sytuacji gospodarczej kraju (1978). W latach 80. jeden z wspó³za³o ycieli i wydawców kwartalnika spo³eczno-politycznego 21. Internowany. Wspó³pracownik Komitetu Obrony Robotników. W 1989 r. zosta³ doktorem nauk ekonomicznych. Od 1973 r. pracowa³ w Instytucie Planowania i w Komisji Planowania Rady Ministrów, a od 1982 w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 1976 r. by³ wspó³pracownikiem KOR-u, zaœ w latach by³ cz³onkiem Zarz¹du Regionu Mazowsze Solidarnoœci, doradc¹ Komisji Krajowej oraz delegatem na I Zjazd zwi¹zku, gdzie kierowa³ zespo³em ds. gospodarczych. W stanie wojennym zosta³ internowany, a nastêpnie doradza³ podziemnej Krajowej Komisji Wykonawczej S. W 1989 r. uczestniczy³ w obradach Okr¹g³ego Sto³u i zosta³ pos³em a do 1997 r. W 1990 r. razem z A. Ma³achowskim i K. Modzelewskim by³ wspó³twórc¹ Solidarnoœci Pracy, a w latach przewodnicz¹cym Unii Pracy. W 1999 r. wyst¹pi³ z UP. Za³o yciel partii politycznej Forum Polska Praca. Na pocz¹tku 2006 roku powróci³ do Unii Pracy, gdzie pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Politycznej tej partii. 4 wrzeœnia 2006 roku ponownie opuœci³ Uniê Pracy z powodu zawarcia przez UP koalicji wyborczej podczas wyborów samorz¹dowych z SLD, SdPl i Parti¹ Demokratyczn¹-demokraci.pl. 3 maja 2007 zosta³ przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego odznaczony Krzy em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. BUJAK Zbigniew - LISTA NR 8; ur. 29 listopada 1954 w opusznie. W latach pracowa³ w Zak³adach Mechanicznych Ursus. Od 1978 r. kolportowa³ (wraz ze Z. Janasem i A. Czerwiñskim) niezale n¹ prasê i wydawnictwa dostarczane przez J. ojaka. Organizowa³ spotkania robotników z Ursusa m.in. z Jackiem Kuroniem i Janem Lityñskim. W 1980 r. przewodnicz¹cy Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o ycielskiego Mazowsze, od 1981 r. Zarz¹du Regionu Mazowsze. Cz³onek prezydiów Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej. Od 1982 r. kierowa³ Regionaln¹ Komisj¹ Wykonawcz¹ Mazowsze. Cz³onek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, od 1987 r., Krajowej Komisji Wykonawczej. Nale a³ do Komitetu Obrony Wiêzionych za Przekonania (za³o onego w grudniu 1980 r.). W stanie wojennym jeden z g³ównych przywódców podziemia. Wspó³pracownik Komitetu Samoobrony Spo³ecznej KOR. Wielokrotnie zatrzymywany. Aresztowany w maju 1986 r., zwolniony we wrzeœniu na mocy amnestii. W 1988 r. otrzyma³ Nagrodê Praw Cz³owieka im. Roberta F. Kennedy ego. W 1989 roku uczestniczy³ w obradach okr¹g³ego sto³u. Polityczny wychowanek J. Kuronia, dzia³acz Solidarnoœci, gorliwy tropiciel rzekomego polskiego antysemityzmu, nacjonalizmu, ksenofobii etc. Lekcewa y tradycje narodowe. Cz³onek Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych. W stanie wojennym aresztowany w piwnicy yda Mieczys³awa Rakowskiego, ostatniego I sekretarza KC PZPR. Cz³onek Rady Politycznej Unii Wolnoœci - Partia Demokratyczna. W 1990 roku jeden z przywódców skrajnie ultralewicowego ugrupowania dawnej lewicy laickiej ROAD, z którego póÿniej powsta³a Unia Demokratyczna. W 1991 r. za³o y³ w³asny Ruch Demokratyczno-Spo³eczny, który w 1992 r. wszed³ w sk³ad Unii Pracy. W latach by³ pos³em, a od 1993 r. przewodnicz¹cym sejmowej komisji spraw wewnêtrznych. W 1999 roku zainicjowa³ tworzenie Komitetów Aborcyjnych. Typ dzia³acza-papugi, o pogl¹dach stanowi¹cych lustrzane odbicie pogl¹dów Kuronia, Geremka i Michnika. Sprzeda³ legitymacjê Solidarnoœci na aukcji, zorganizowanej przez onê genera³a Czes³awa Kiszczaka. By³y cz³onek zarz¹du antypolskiej, powi¹zanej z masoneri¹ i œwiatow¹ finansjer¹, ydowskiej Fundacji im. Stefana Batorego, za³o onej w Nowym Jorku przez yda, masona, spekulanta George a Sorosa. W latach by³ jej pierwszym prezesem. W 1999 roku skoñczy³ Nauki Polityczne na UW, gdzie studiowa³ tak e filozofiê. W 1998 r. wst¹pi³ do Unii Wolnoœci, gdzie zosta³ cz³onkiem Zarz¹du. By³ prezesem G³ównego Urzêdu Ce³. Urban powiedzia³ o Bujaku: Ewolucje postawy Bujaka warto obserwowaæ, czekaj¹c cierpliwie na dalsze postêpy ich myœlenia... Nie ignorujemy wezwañ z ich strony. Ma siê rozumieæ, ewolucje postawy nie tylko Bujaka, lecz ca³ej tej korowskiej paki, by³y w permanentnym rozwoju. Konsekwentnie dojrzewa³y do Magdalenki ( Grabarze polskiej nadziei, Henryk Paj¹k, str. 100). BUJKO Zimowit - proszê nie daæ siê zmyliæ jego staropolskim imieniu!!! Sekretarz Generalny RACJI Polskiej Lewicy. Dzia³acz lewicowy, organizator wielu akcji protestacyjnych i spo³ecznych. Oficer rezerwy Marynarki Wojennej. Pochodzi z Gdyni. BUKIEWICZ Bo enna - (ur. 14 lutego 1952 w arach), z wykszta³cenia mgr in. mechanik konstruktor, pose³ na Sejm RP V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. Do 2005 pe³ni³a funkcjê radnej Zielonej Góry. W wyborach samorz¹dowych w 2006 roku w pierwszej turze na prezydenta Zielonej Góry zwyciê y³a Janusza Kubickiego, kandydata Lewicy i Demokratów, ale przegra³a z nim w drugiej turze. BUKOJEMSKI Micha³ - polonofob, re yser tematyki ydowskiej, wspó³pracuje z ydowskim Instytutem Historycznym. Jego dokument Œwiat Marii otwiera³ tegoroczny IV Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy ydowskie Motywy w Warszawie. Bohaterk¹ filmu jest Tirza Kshepitsky, która wyjecha³a z Polski po II wojnie œwiatowej. Wyjecha³a, bo ba³a siê polskiego antysemityzmu: Miejscowi cieszyli siê, e nie bêdzie ydów, wpatrywali siê we mnie podejrzliwie. Wed³ug niej aden z Polaków nie zas³ugiwa³ na zaufanie. Mówi to osoba, która prze y³a okupacjê dziêki sfa³szowanym dokumentom na nazwisko Marii Mi³kowskiej. Ciekawe sk¹d uzyska³a aryjskie dokumenty i metrykê chrztu? Wed³ug niej we wspó³czesnej Polsce istnieje antysemityzm, czego doœwiadcza m.in. m³odzie izraelska przyje d aj¹ca do Polski. Swoimi negatywnymi wspomnieniami dzieli siê z kobietami i mê czyznami s³u ¹cymi w izraelskiej armii. Proszê sobie wyobraziæ sytuacjê, w której w polskiej armii odbywaj¹ siê prelekcje na temat zbrodni dokonanych na narodzie polskim przez za ydzony i kierowany przez ydów Urz¹d Bezpieczeñstwa. Bukojemski jest absolwentem Wydzia³u Operatorskiego PWSTViT w odzi. By³ operatorem filmowym w WF Czo³ówka, a potem przez wiele lat w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Pierwsza po- ³owa lat 90. to okres wspó³pracy z telewizj¹ ABC News w Warszawie a póÿniej w Moskwie. Ten okres ycia podsumowuje film Wojny innych ludzi o pocz¹tkach konfliktu w Czeczenii. Obecnie jest samodzielnym producentem filmów dokumentalnych. Najbardziej znane, oprócz wymienionego wy ej, to Mana Masza o macierzyñstwie wœród lesbijek oraz cykl piêciu filmów dokumentalnych Z kroniki Auschwitz (Folder IV Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 57). BUKOWSKI Krzysztof - re yser. Zrealizowa³ film o Alexie DANZIGu (Izrael) wed³ug scenariusza Micha³a Sobelmana. Alex Danzig wyjecha³ z Warszawy z rodzicami, jako dziewiêciolatek, w roku Od lat mieszka w kibicu Nir-Oz na pustyni Negev. W Izraelu skoñczy³ studia historyczne, póÿniej przez lata uczy³ w szkole oraz pracowa³ w kibucu. Po trzydziestu latach od wyjazdu, po raz pierwszy przyjecha³ do Polski. Obecnie jest zatrudniony w Ministerstwie Edukacji, kszta³ci przewodników izraelskich pilotuj¹cych grupy m³odzie y po Polsce, jak równie sam pokazuje Polskê grupom Izraelczyków. BUKOWSKI Piotr - redaktor naczelny /Wroc³aw/homiki.pl (strona gejów i lesbijek) BULMAN Krystyna - LISTA NR 10; socjolog, od 1997 r. jest cz³onkini¹ Miêdzynarodowego Forum Kobiet i pe³ni funkcjê dyrektora Oœrodka Szkoleniowego, w ramach którego organizowane s¹ szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w firmach, dla wszystkich grup pracowniczych. Jednoczeœnie pracuje w korporacji prawniczej jako organizator szkoleñ. Warszawa.

20 TAJEMNICE ŒWIATA DZIWNY JEST TEN ŒWIAT 20 BU A Edmund - gen. bryg. (ur. 1926), Ludowego Wojska Polskiego, wieloletni funkcjonariusz organów kontrwywiadu wojskowego, G³ównego Zarz¹du Informacji WP/MON i Wojskowej S³u by Wewnêtrznej, od 15 sierpnia 1986 do 31 sierpnia 1990 szef WSW. S³u bê w organach kontrwywiadu wojskowego rozpocz¹³ w 1945, jako s³uchacz Kursu Oficerów Informacji, nastêpnie po ukoñczeniu kursu w sierpniu (1945), oficer Wydzia³u Informacji w 17 DP w Krakowie i od 1947 w 28 pp 9 DP w Przemyœlu. Po opuszczeniu 9 DP s³u y³ jako starszy oficer Oddzia³u II G³ównego Zarz¹du Informacji WP, zajmuj¹cego siê walk¹ z agentur¹ przeciwnika i tropieniem jej, przes³uchiwaniem jeñców wojennych bêd¹cych przedmiotem zainteresowania organów informacji. PóŸniej szef Wydzia³u Informacji w Marynarce Wojennej i s³uchacz kursu w Zwi¹zku Radzieckim. Po powrocie do kraju szef Oddzia³u Informacji Korpusu Armijnego, nastêpnie do sierpnia 1986 szef Zarz¹du Wojskowej S³u - by Wewnêtrznej Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego we Wroc³awiu. W sierpniu 1986 zast¹pi³ na stanowisku szefa WSW gen. dyw. Edwarda Poradkê, sprawowa³ tê funkcjê a do rozwi¹zania WSW, czyli do sierpnia 1990, w miêdzyczasie w 1987 zosta³ awansowany do stopnia genera³a brygady. W 1990 przeniesiony w stan spoczynku. Edmund Bu³a wystêpuje w raporcie Macierewicza jako osoba odpowiedzialna za zniszczenie akt WSW w latach Z ustaleñ wynika, e przed zniszczeniem akta te by³y sfotografowane, a mikrofilmy Bu³a osobiœcie przekaza³ GRU, czyli wywiadowi ZSRR. BU AT Miros³awa Maria - dr, Katedra Teatru na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Cz³onek Polskiego Towarzystwa Studiów ydowskich. Autorka ksi¹ ki Krakowski Teatr ydowski. Krokewer Jidisz teater. Miêdzy szundem a sztuk¹, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków Wielk¹ jakoœci¹ tej pracy jest niesamowita bibliografia (14 stron!) i siêganie do bardzo wielu materia³ów archiwalnych w jêzyku jidisz. To w³aœnie pozwoli³o pog³êbiæ temat, dotychczas traktowany bardzo pobie nie. Dziêki temu praca zawiera nies³ychan¹ iloœæ ciekawostek i anegdot. Wielka liczba notatek biograficznych nadaje tej pozycji spor¹ rangê w badaniach nad œwiatem krakowskiej kultury i sztuki. Bra³a udzia³ w konferencji ydzi i judaizm we wspó³czesnych badaniach polskich (Kraków 1995 i 2007) - autorka m.in. rozdzia³u Historia teatru ydowskiego w Krakowie: rekonesans badawczy. BU HAK Henryk - LISTA NR 4; zwi¹zany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. BU TOWICZ Katarzyna - LISTA NR 5; fotoedytor. BUNSCH Jacek - re yser urodzony w Krakowie w 1954 roku. Ukoñczy³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim, póÿniej Wydzia³ Re yserii Dramatu w krakowskiej PWST (1981 r.). Re yserowa³ m.in. Play - Schulz. Sanatorium Pod Klepsydr¹ wg Brunona Schulza, adaptacja i re yseria: Jacek Bunsch. Od maja 2003 roku sprawowa³ funkcjê dyrektora artystycznego Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, a od 1 wrzeœnia 2004 roku jest dyrektorem Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. BURAS Alicja i Jacek - LISTA NR 5; t³umacze jêzyka niemieckiego. Cz³onek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. BURDAJEWICZ Mariusz - dr nauk historycznych, specjalista archeologii Izraela, Cypru i Nubii. Pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie. BUREK Aleksandra - LISTA NR 10; dr, filozofka, redaktorka kwartalnika etnografia.org BURGIN Juliusz - (ur w Otwocku - zm. 9 lutego 1973 w Warszawie) œlusarz, dzia³acz komunistyczny, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, pu³kownik LWP, wspó³pracownik NKWD i NKGB od Od 1925 by³ cz³onkiem Komunistycznego Zwi¹zku M³odzie y Polskiej i od 1927 Komunistycznej Partii Polski. Wielokrotnie wiêziony za dzia³alnoœæ antypañstwow¹ w latach: 1926, 1928, , 1935 i Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 wst¹pi³ do Armii Czerwonej. Jako agent Miêdzynarodówki Komunistycznej w Moskwie zosta³ skierowany w lipcu 1943 do 1 Dywizji im. T. Koœciuszki. Od listopada 1944 by³ szefem Wydzia³u Politycznego w 1 Korpusie Pancernym 2 Armii WP. Od czerwca 1945 do czerwca 1947 by³ naczelnikiem Wydzia³u II Samodzielnego Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. W latach redaktor naczelny G³osu Ludu. W latach dyrektor Gabinetu Ministra Bezpieczeñstwa Publicznego, od 1949 do 1950 szef I Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej. Od lutego 1950 do lipca 1951 by³ pierwszym polskim ambasadorem w Chiñskiej Republice Ludowej, a od wrzeœnia 1950 by³ ambasadorem w Koreañskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. W latach by³ wiceministrem transportu drogowego i lotniczego. Od 1959 do 1963 prezes Spó³dzielni Wydawniczej Ksi¹ ka i Wiedza w Warszawie. By³ wspó³za³o ycielem i sekretarzem generalnym Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Chiñskiej i cz³onkiem prezydium Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyœlicieli. BURIAN Pawe³ - mgr, pracuje w Muzeum Narodowym w Gdañsku. BURNETKO Krzysztof - LISTA NR 3, 5 i 13. W latach osiemdziesi¹tych XX w. redaktor podziemnego dwutygodnika Promieniœci, korespondent Radia Wolna Europa. Dziennikarz Tygodnika Powszechnego i Polityki. BURSKA Lidia - LISTA NR 2; dr, historyk literatury. Instytut Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk. Pracownia: Pracownia Literatury XX i XXI wieku. Publikuje m.in. w Gazecie Koszernej. BURY Andrzej - zastêpca szefa bia³ostockiej Prokuratury Okrêgowej. BURY A S³awomir (ur. 1969) - absolwent Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor ksi¹ ki Prawda mitu i literatury, edytor krytycznego wydania dwóch tomów prozy Tadeusza Borowskiego. Ostatnio wyda³ Opisaæ Zag³adê. Holocaust w twórczoœci Henryka Grynberga. Zajmuje siê literatur¹ wojny i okupacji, a zw³aszcza problematyk¹ Holocaustu, ogl¹dan¹ m.in. pod k¹tem obecnoœci w niej pytañ o trudne wybory moralne, dobroæ Boga, istotê ydowskiej i polskiej pamiêci (Rocznik naukowy Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ydów IFiS PAN). BURZYÑSKA Anna - LISTA NR 10; ur. w 1957 r. Urodzi³a siê i mieszka w Krakowie. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego, jest doktorem habilitowanym, prowadzi Katedrê Teorii Literatury. Wyk³ada na polonistyce i w Studium Literacko-Artystycznym UJ. Zajmuje siê najnowszymi teoriami w amerykañskich i francuskich badaniach literackich. Jest autork¹ kilkudziesiêciu prac naukowych o ponowoczesnoœci i postmodernizmie, m.in. ksi¹ ki pt. Dekonstrukcja i interpretacja (Kraków 2001), która otrzyma³a Nagrodê Literatury na Œwiecie w dziedzinie literaturoznawstwa, translatologii i leksykografii za rok Jest równie pisark¹, dramatopisark¹ i scenarzystk¹. Napisa³a powieœci pt. Fabulant. Powiastka intertekstualna (Kraków 1997), Mi³oœæ i inne k³opoty (w druku) oraz dziewiêæ sztuk teatralnych, z których cztery zosta³y wydane w tomie pt. Nicland (Kraków 2004). BURZYÑSKI JAKUB - œpiewak (kontratenor), dyrygent, teoretyk muzyki. Urodzony 11 lutego 1976 w Zabrzu. BUSZA Andrzej - LISTA NR 3; ur. w Krakowie 1 stycznia 1938 roku. Wojenne lata spêdzi³ na Œrodkowym Wschodzie, sk¹d wyjecha³ do Anglii pod koniec 1947 roku. Studiowa³ w St. Joseph College, Beulah Hill w Londynie, a póÿniej w University College London. W czasie studiów na londyñskim uniwersytecie aktywnie wspó³uczestniczy³ w yciu kulturalnym polonijnej spo³ecznoœci. By³ jednym z za³o ycieli University of London Polish Student Society oraz by³ cz³onkiem zarz¹du wydawnictw: Merkuriusz, a potem Kontynentów; zosta³ mianowanym wyk³adowc¹ w English Department of the University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. Obecnie jest Associate Professor w tym samym departamencie podobnie jak w programie Literackiej Komparatystyki. W 1962 dosta³ nagrodê im. Koœcielskiego; zosta³ honorowym cz³onkiem Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Jest tak e specjalnym cz³onkiem Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Profesorów Anglistów. Oprócz tego jeÿdzi z wyk³adami po Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. BUŒ Mariusz - LISTA NR 5; ur. 25 marca 1970 roku - szachista, mistrz miêdzynarodowy od roku Od roku 2001 nie wystêpuje w turniejach szachowych klasyfikowanych do szachowego rankingu ELO. BUZEK Jerzy Karol - (ur. 3 lipca 1940 w Smilovicach, pol. Œmi³owice, Zaolzie) polityk ydoprawicowy, profesor. Pose³ na Sejm III kadencji oraz premier rz¹du RP w latach , a obecnie pose³ do Parlamentu Europejskiego, wybrany 13 czerwca 2004 roku najwiêksz¹ w Polsce liczb¹ g³osów. Jest cz³onkiem ca³kowicie za ydzonego Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. M¹ Ludgardy Buzek, ojciec Agaty Buzek. 13 czerwca 2004 roku Jerzy Buzek zosta³ wybrany na pos³a do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. Uzyska³ w wyborach g³osów (to jest 22,14% w okrêgu œl¹skim) - najwiêcej spoœród wszystkich kandydatów (jego wynik da³ liœcie PO 3 mandaty). W Parlamencie Europejskim jest cz³onkiem frakcji politycznej - Europejskiej Partii Ludowej - Europejscy Demokraci (PPE-ED). Ostatnio z jarmu³k¹ na g³owie sk³ada³ wieniec na grobie Yitzhaka Rabina. Przez Leszka Bubla wielokrotnie - w trakcie walki o utrzymanie krzy y na oœwiêcimskim wirowisku - publicznie nazywany obuzkiem. W koñcu na polecenie ydowskich rasistów nakaza³ usuniêcie krzy y, których tak wytrwale przez rok bronili Kazimierz Œwitoñ i Leszek Bubel. BUZGAN Chewel - (ur. 1897, zm. 26 kwietnia 1971 w Warszawie) re yser oraz aktor teatralny i filmowy. Wieloletni aktor Wileñskiej Grupy Dramatycznej oraz Teatru ydowskiego w Warszawie. Przez wiele lat podró owa³ po œwiecie, daj¹c liczne wystêpy teatralne. Zosta³ pochowany na cmentarzu ydowskim na Okopowej. BYCZKIEWICZ Anna - LISTA NR 5; mgr, Uniwersytet ódzki. BYK-BORECKI Czes³aw - ubek z Olsztyna, znany z brutalnych metod przes³uchañ. By³ cz³onkiem Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej. Wyk³ada w Collegium Civitas. BYKOWSKA Sylwia - LISTA NR 10; mgr, doktorantka historii na UG, pracownik gdañskiego IPN. BYKOWSKI Pawe³ - LISTA NR 10; mgr, socjolog, asystent w Katedrze Nauk Spo³ecznych - Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. BYRA Ilona - dyrektor sprzeda y - Gazeta Wyborcza Plac Solny 2/3, Wroc³aw. BYRT Andrzej - by³y agent SB i by³y ambasador RP w Berlinie, powo³any przez Aleksandra Kwaœniewskiego. BYTEÑSKA Romana (Romea) - (ok ?) prawnik. Po ukoñczeniu Wydzia³u Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1932) pracowa³a w odzi jako aplikantka s¹dowa. W paÿdzierniku 1939 r. podjê³a pracê w charakterze urzêdniczki korespondentki w centralnym sekretariacie getta. W marcu 1941 r. zosta³a przeniesiona do s¹du w getcie na stanowisko prokuratora. BYWALEC SZYMON. - dyrygent, urodzony 11 lutego 1974 w Tychach. Ukoñczy³ dyrygenturê symfonicznooperow¹ w klasie Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, a tak e klasê oboju Jerzego Kotyczki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejêtnoœci pog³êbia³ na kursach dyrygenckich, m.in. u Gianluigiego Gelmettiego i Lothara Zagroska w Accademia Musicale Chigiana w Sienie, której by³ stypendyst¹. Jest sta³ym dyrygentem ORKIESTRY MUZY- KI NOWEJ, która zajmuje siê promowaniem muzyki najnowszej i klasyki XX wieku. Wystêpowa³ z ni¹ na wielu festiwalach muzyki wspó³czesnej, m.in. na WAR- SZAWSKIEJ JESIENI (1999, 2000 i 2002). Z zespo³em tym dokona³ te nagrañ archiwalnych dla Polskiego Radia, a w Teatrze Œl¹skim w Katowicach przygotowa³ pierwsz¹ w Polsce inscenizacjê HISTORII O NIERZA Igora Strawiñskiego w t³umaczeniu Jonasza Kofty. Pracuje równie na stanowisku asystenta w Akademii Muzycznej w Katowicach. Polskie Centrum Informacji Muzycznej Zwi¹zek Kompozytorów Polskich, czerwiec CAJZNER Marek - (ur. 19 maja 1948 roku w Warszawie) dziennikarz radiowy i telewizyjny. W 1973 ukoñczy³ anglistykê na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1978 dziennikarz Sekcji Polskiej BBC. Od 1985 zastêpca redaktora naczelnego, a od 1998 redaktor naczelny Sekcji a do jej rozwi¹zania przez BBC w 2006 r. Od stycznia 2007 prowadzi program publicystyczny Studio Œwiat w TVP (Program Trzeci). CALER Moj esz - cz³onek Kultur Ligi (1932). CALOPRESTI Mimmo - re yser, autor filmu Ja tylko chcia³em/am yæ. Film by³ pokazany na IV Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym ydowskie Motywy, który odby³ siê w dniach 5-10 maja 2007 roku w Warszawie. Mimmo Calopresti urodzi³ siê 4 stycznia 1955 roku w Polistenie. Na pocz¹tku swej drogi zawodowej zajmowa³ siê niezale nymi filmami dokumentalnymi o tematyce spo³ecznej. Wyre yserowa³ kilka filmów dla RAI i Archiwum Audiowizualnego Ruchu Robotniczego. Kilka tytu³ów by³o pokazywanych na festiwalach miêdzynarodowych. W 1997 roku wyre yserowa³ swój pierwszy film fabularny zainspirowany histori¹ terroryzmu La seconda volta. Zosta³ on pokazany na festiwalu filmowym w Cannes i zdoby³ wiele nagród (...). W 1999 roku by³ cz³onkiem jury na festiwalu w Cannes i Wenecji. W latach re yserowa³ i gra³ g³ówn¹ rolê w filmie La felicita non costa niente (Folder IV Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego ydowskie Motywy, str. 36). CALVINI Melvin - bra³ udzia³ w stworzeniu bomby atomowej ( Midrasz, styczeñ 2005, Janusz Roszkowski ydzi w koalicji antyhitlerowskiej, str. 14). CA A Alina - LISTA NR 2, 13, 16; polonofob, manipulatorka i oszustka; doktor historii (po ydowsku). By³a drukarzem Robotnika ( ). Wraz z ks. Czes³awem Sad³owskim organizowa³a Uniwersytet Ludowy w Zbroszy Du ej. Od kwietnia 1979 r. do sierpnia 1980 r. w zespole redakcyjnym pisma Placówka. Sk³ada³a ksi¹ ki Niezale nej Oficyny Wydawniczej NOWA ( ). Autorka Wizerunku yda w polskiej kulturze ludowej (1988). Dla Komitetu Pomocy Internowanym i Ich Rodzinom zbiera³a informacje o represjach. W latach w Biurze Interwencji KOR. Obecnie dzia³ naukowy ydowskiego Instytutu Historycznnego. Cz³onek Polskiego Towarzystwa Studiów ydowskich. Jedna z najzacieklejszych tropicielek polskiego antysemityzmu. G³osi³a, jakoby mieszkañcy Mulawicz, którzy uratowali ydowskiego ch³opca przed œmierci¹, do dziœ z lêkiem ukrywajli ten fakt z obawy przed spo³ecznym ostracyzmem. So³tys z Mulawicz, pan Lachowski stwierdzi³, e: (...) Trudno mu uwierzyæ, aby kiedykolwiek ktoœ w wiosce mia³ opory przed opowiadaniem historii ocalenia. Dr Ca³a przyparta do muru powiedzia³a: Nale y siê cieszyæ, e tak zmieni³y siê nastroje. W ydowskim piœmie Midrasz (styczeñ 2007 r.) w artykule Sprawiedliwi wœród Narodów Œwiata. Trudne ratowanie i gorycz k³amliwie przedstawi³a sytuacjê ydów w okresie II Rzeczypospolitej. Wed³ug niej, od œmierci Pi³sudskiego, antysemityzm by³ na porz¹dku dziennym. W latach w Polsce mia³o mieæ miejsce ponad 100 pogromów ydów. Mia³y odbywaæ siê nie tylko noce kryszta³owe ale i dni kryszta³owe. Wydawnictwa religijne: Pos³ugiwa³y siê schematami antysemickimi i rasistowskimi, a tak e: Gloryfikowa³y Hitlera i jego politykê wobec ydów. Ponadto: Wysuwa³y te projekty anty ydowskich ograniczeñ, czasem id¹ce dalej ni te wdra ane w III Rzeszy. Oskar a o to wydawany przez jezuitów Przegl¹d Powszechny oraz Ateneum Kap³añskie, które redagowa³ ks. Stefan Wyszyñski. To tak e Polacy wed³ug niej mieli wymyœliæ eksterminacjê i likwidacjê ydów jako sposób na rozwi¹zanie kwestii ydowskiej. Odpowiedzialnoœæ za to ma wed³ug niej ponosiæ Koœció³ katolicki. O prasie katolickiej pisze: Nierzadko w prasie katolickiej przejawia³ siê postulat zakazania ydom osiedlania siê w bardziej presti owych dzielnicach, wypêdzania ich z miast o znaczeniu militarnym lub religijnym, zakazu opuszczania ich w³asnych dzielnic, a wreszcie - otoczenia tych dzielnic murem. O tym, e takie pomys³y by³y nieliczne, pisze A. Landau- Czajka w ksi¹ ce W jednym stali domu... : Niektórzy, nieliczni wprawdzie publicyœci, domagali siê konsekwentnego wydzielenia spo³ecznoœci poprzez wprowadzenie dzielnic zamkniêtych, czy te terenów, na które wstêp dla ydów by³by zakazany. G³os Polski z dn roku w artykule pt. Gorzej ni kompromitacja tak pisze o Ca³ej: Dr Ca³a œwie o popisa³a siê kolejnym haniebnym tekstem szkaluj¹cym Polaków i Koœció³ katolicki w Polsce - artyku³em w styczniowym numerze ydowskiego miesiêcznika Midrasz. Oskar y- ³a tam, m.in. o rzekomy rasizm, s³ynn¹ pisarkê katolick¹ Zofiê Kossak-Szczuck¹, która w czasie wojny z ogromnym nara eniem ycia ratowa³a ydów, by³a g³ówn¹ organizatork¹ pomocy dla nich. Ca³a kompletnie przemilcza³a te zas³ugi Kossak-Szczuckiej, przedstawiaj¹c j¹ w niezwykle pod³y, tendencyjny sposób. (...) Ca- ³a powtarza w ró nych publikacjach to swoje oszczerstwo, nigdy nie dokumentuj¹c, bo w ca³ej sprawie g³osi wierutne k³amstwa, bez choæby cienia prawdy historycznej. Dlaczego MSZ-owski wydawca nie zdoby³ siê na natychmiastowe sprostowanie podanej od razu na 1. stronie wyboru (s. 9 w ksi¹ ce MSZ) k³amliwej informacji (za Grossem) o zamordowaniu przez Polaków ydów w Jedwabnem. Przecie ju powszechnie wiadomo i nawet autor z MSZ powinien o tym wiedzieæ, i ekshumacja w Jedwabnem dowiod³a, e zamordowano tam nie wiêcej ni 300 ydów. W 2006 roku k³amliwie i obraÿliwie wypowiada³a siê tak e o Leszku Bublu, prezesie Polskiej Partii Narodowej, w tygodniku NIE. Autorka ksi¹ ki pt. Wizerunek yda w polskiej kulturze ludowej. Jak postrzega³ ydów polski lud - wybitna praca etnograficzna ( Midrasz - pismo ydowskie, nr 10, paÿdziernik 2005, str. 1). CANAHAM Erwin - dziennikarz masoñski w Christian Science Monitor. Jeden ze wspó³za³o ycieli pisma The New Republic, kierowanego przez Lippmana ( Grabarze polskiej nadziei, Henryk Paj¹k, str. 105). CANDROWICZ Krzysztof - dyrektor ódÿ Art Center, pomys³odawca walki o tytu³ stolicy dla odzi. CARO Leopold - ur. 1864, adwokat, póÿniej profesor ekonomii na Uniwersytecie we Lwowie. CASETTI Vito - urodzi³ siê 18 czerwca 1969 roku we Florencji. Wychowywa³ siê we W³oszech. Jego matka jest ydówk¹, a ojciec W³ochem. Do Polski wróci³ jako przedstawiciel jednej z filii szwajcarskich firm. Popularnoœæ zyska³ dziêki udzia³owi w programie TVP2 Europa da siê lubiæ. Od 2005 roku jest reporterem programu Dzieñ Dobry TVN, gdzie podejmuje g³ównie tematykê podró y po œwiecie i Polsce. Zajmuje siê te konferansjerk¹. CASSEL Ernest - bankier, wczeœniej by³ dyrektorem banków innych ydów: Jacoba Schiffa i Kuhn-Loeba z Nowego Jorku. Wszyscy trzej wspomagali finansowo ydowsk¹ rewolucjê Lenina ( Grabarze polskiej nadziei, Henryk Paj¹k, str. 105). CECERSKA Kora - cz³onek Rady ydowskiego Klubu M³odzie owego w Krakowie. Klub dzia³a w ramach projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Czulent. Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej. CECERSKA Kornelia - cz³onek zespo³u Muzeum Historii ydów Polskich, Warszawa. CEDU A Marek - autor pomnika przedstawiaj¹cego menorê, zapadaj¹c¹ siê w mur. RzeŸba wielkoœci 8 na 5 metrów stanie w centrum Kielc, na granicy by³ego getta i ma upamiêtniaæ pogrom kieleckich ydów. CEDZYÑSKI Jan - cz³onek Zarz¹du Racji. CEGIELSKA Franciszka - urodzona w 1946 r. w Milhouse we Francji, zmar³a w 2000 r. Do 1996 r. nale a³a do Partii Konserwatywnej A. Hala, a póÿniej kierowa³a regionem pomorskim Ruchu Stu Cz. Bieleckiego. Od 1997 r. by³a pos³em z ramienia AWS i wiceprzewodnicz¹c¹ polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. By³a ministrem zdrowia i opieki spo³ecznej. CEGIELSKI Maksymilian - LISTA NR 8 i 10; pisarz, publicysta, dziennikarz TVP Kultura. Prowadzi³ m.in. Panel Znikaj¹ca Europa (2006) - antologia esejów autorstwa europejskich pisarzy. CEGIELSKI Piotr - W latach pisywa³em do TM jako P. Otek w ró nych wariantach (P. Otek, Otek, PO, po itp.). Moim kontaktem z redakcj¹ by³a przede wszystkim Helena uczywo (gazeta.pl). CEGIELSKI Tadeusz - LISTA NR 8; urodzony w 1948 r. w Krakowie. Wspomina Helena uczywo: Nasi s¹siedzi z góry, Kasia Zieliñska i Tadek Cegielski, a tak e ich syn Maks, zawsze wspierali nas - i w czasach Robotnika, i w podziemiu - na wszelkie mo liwe sposoby. Spotykaliœmy siê u nich z t³umem ludzi z podziemia. Przechowywaliœmy wszystko, co trzeba by³o chowaæ: bibu- ³ê, sprzêt techniczny, makiety. Poniewa sporo naszych wspó³pracowników wiedzia³o, e to ludzie godni najwy - szego zaufania, zostawiali u nich wiadomoœci i ró ne przesy³ki. Zawsze by³o fantastycznie. Jest profesorem historii, prodziekanem ds. studenckich Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowa³ wiele prac i artyku³ów poœwiêconych historii Polski i Europy w XVIII wieku. Od 1987 r. nale y do lo y masoñskiej Kopernik w Warszawie, a od 1993 r. posiada w niej najwy szy, 33. stopieñ. Od 1993 r. by³ wielkim sekretarzem, a od 1994 r. pe³ni³ funkcjê wielkiego namiestnika Wielkiej Lo y Narodowej Polski, czyli masonerii rytu szkockiego. Jest jednym z nielicznych polskich masonów, którzy oficjalnie reprezentuj¹ tê organizacjê. Nie ukrywa swoich politycznych sympatii do zdech³ej ydowskiej Unii Wolnoœci, m.in. oficjalnie popiera³ kandydaturê J. Kuronia na prezydenta. Omawia³ ydowskie konteksty i w¹tki masoñskie w biografii Mozarta razem z Dorot¹ Szwarcman i podczas 9. Dni Ksi¹ ki ydowskiej w Warszawie w 2007r. CEGIE KA Cezary - cz³onek Zarz¹du Racji. CEG OWSKA-McCANN Anna - LISTA NR 10; nauczycielka, Heather, Wroc³aw. CELER Majer - cz³onek Freiheit (1932). CELMAJSTER Józef - w czasie konspiracji i po wojnie u ywa³ nazwiska Niemirski - doktor medycyny, jeden z inicjatorów powstania ydowskiego Zwi¹zku Wojskowego, w którym by³ odpowiedzialny za departament medycyny. Uczestnik powstania w getcie warszawskim. CELMER Stanis³aw - dyrektor Reklamy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ( ). CELMER Zuzanna - LISTA NR 10; psycholog, licencjonowany terapeuta i hipnoterapeuta, autorka miêdzy innymi ksi¹ ki Cz³owiek na ca³e ycie. Absolwentka studium podyplomowego filozofii i etyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; absolwentka studiów medycyny chiñskiej; Master Practitioner NLP; koñczy³a trzystopniowy kurs hipnozy. Wyk³ada na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka oœmiu ksi¹ ek o tematyce spo³ecznej, ma³ eñskiej i rodzinnej, z których trzy zosta³y przet³umaczone na jêzyki obce. Od lat wspó³pracuje z ró nymi czasopismami, w tym stale z kilkoma. Wspó³pracuje tak e z radiem i telewizj¹. CELNIKIER Izaak - urodzony w 1923 roku w Warszawie. W latach by³ wychowankiem Domu Dziecka prowadzonego przez Janusza Korczaka. Podczas wojny, od roku 1941 do 1943, przebywa³ w getcie bia³ostockim, gdzie zginê³a znaczna czêœæ jego rodziny. Nastêpnie wiêziono go w obozach: Stutthof, Auschwitz, Sachsenhausen i Flossenburg. W roku 1958 Celnikier wyjecha³ do Francji, gdzie dotychczas mieszka. Akwaforty Celnikiera wykorzystano tak e jako ilustracje albumu Warszawskie getto, wydanego w Polsce w roku 1988; póÿniej (1993) pokazano je na wystawie w Zachêcie zorganizowanej w 50. rocznicê powstania w Getcie Warszawskim. W dniach 26 stycznia- 30 marca 2005 roku mia³ wystawê w Gmachu G³ównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Zajmuje siê malarstwem, grafik¹ i rysunkiem. CENKIER Grzegorz - zastêpca dyrektora Biura Strategii i Wspó³pracy z Zagranic¹ Poczty Polskiej ( ). CERCEL Lilianna - wystêpuje goœcinnie w Teatrze ydowskim w Warszawie. Z tañcami cygañskimi zapoznawa³a siê w krêgu rodzinnym, od 10-tego roku ycia tañczy na scenie. IV edycja Festiwalu Kultury ydowskiej - Warszawa Singera. CICHOCKI Marek Aleksander - doradca spo³eczny prezydenta RP (2007r.), doktor filozofii, pracownik Centrum Stosunków Miêdzynarodowych i Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje w yciu, Znaku, Wiêzi i Przegl¹dzie Politycznym. Autor ksi¹ ki Ci¹g³oœæ i zmiana. Czy konserwatyzm mo e nie byæ rewolucyjny? oraz wyboru pism Carla Schmitta. Urodzi³ siê 9 maja 1966 r. w Warszawie. Ukoñczy³ studia neofilologiczne w zakresie filologii germañskiej. W 1998 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii w IFiS PAN na podstawie przed³o onej rozprawy doktorskiej pt. Konserwatyzm Afirmatywny. Struktura konserwatywnego myœlenia w tradycji niemieckiej filozofii politycznej od politycznego romantyzmu do Carla Schmitta. W latach by³ asystentem, a póÿniej adiunktem w Katedrze im. Erazma z Rotterdamu przy Instytucie Stosowanych Nauk Spo- cd. ze str. 5 A przecie nie kto inny, tylko ten w³aœnie heretyk, ojciec duchowy dzisiejszych dwudziestu szeœciu tysiêcy koœcio³ów protestanckich wzywa³ do unicestwienia wrogiego ydostwa. To on publicznie wzywa³ w³adze administracyjne do przemocy wobec ydów. To w³aœnie pisma Lutra by³y inspiracj¹ dla Hitlera i zaowocowa³y zbrodnicz¹ ideologi¹ nazistowsk¹. Oto do czego, 400 lat przed Hitlerem nawo³ywa³ ten fanatyk antykoœcio³a ale i równie antyjudaizmu: Wyrzuæcie ich [ ydów] na zawsze z tego kraju [z Niemiec]. Bowiem, tak jak s³yszeliœmy, gniew Boga na nich jest tak wielki, e umiarkowane mi³osierdzie uczyni ich tylko gorszymi i gorszymi, a wielka ³aska niewiele ich zreformuje. Zatem, w ka dym przypadku, wynocha z nimi!. Jak zaœwiadczaj¹ liczne dokumenty i opracowania biograficzne, Marcin Luter sta³ siê antysemit¹ w momencie gdy odrzuci³ wiarê katolick¹. Odrzucenie Prawdziwej Wiary oraz rozumnego myœlenia uczyni³o z niego wielce agresywnego i bezczelnego cz³owieka - na pró no jednak szukaæ tych elementów w filmie, bêd¹cym apologetycznym wizerunkiem uczciwego reformatora i geniusza walcz¹cego z tyrani¹ Koœcio³a (oficjalne motto filmu: Rebeliant. Geniusz. Wyzwoliciel. - Rebel. Genius. Liberator. ). Wobec filmu Luter cisza tych, zwykle g³oœnych œrodowisk, tak wra liwych na ka dy przejaw antysemityzmu, jest tylko pozornie zastanawiaj¹ca. W sumie chodzi bowiem nie o prawdziw¹ walkê z chorob¹ antysemityzmu (bowiem autentyczny antysemityzm jest chorob¹ i jest grzechem), lecz o wybiórcze traktowanie zjawisk spo³ecznych i sterowanie zachowaniami mas, a przede wszystkim o walkê z prawd¹ historyczn¹ i walkê ze swym naturalnym przeciwnikiem: Koœcio³em Katolickim. Dzisiejsza tzw. walka z antysemityzmem wspomnianych wy ej œrodowisk jest tylko narzêdziem w wojnie o utrzymanie kastowoœci i poczucia wybrañstwa oraz politycznym przyrz¹dem dominacji nad innymi. Pos³ugiwanie siê t¹ retoryk¹ jest te wygodn¹ i skuteczn¹ metod¹ zastraszania spo³eczeñstw, czyli - wed³ug obecnych definicji - zwyk³ym terrroryzmem politycznym.(...) fragm. Lech Maziakowski, BIBU A - pismo niezale ne, nr 17/2003. CYTAT 13 SpeckomiSSja abpa yciñskiego czyli bajer na Grójec. Specyficzn¹ cech¹ obecnej sytuacji w Polsce, jest wszechobecnoœæ by³ych funkcjonariuszy i donosicieli peerelowskich s³u b bezpieczeñstwa, zadziwiaj¹co du a ich liczba i prawie zupe³ny brak przeciwdzia³ania przez w³adze temu zjawisku. By³ych kadrowych funkcjonariuszy SB i UB yje sobie dot¹d oko³o 50 tysiêcy, natomiast ich agentów, tzn. donosicieli, szpicli i ró nego rodzaju wspó³pracowników, dotrwa³o bezpiecznie do naszych czasów a 192 tysi¹ce sztuk. Ich obecnoœci oraz dzia³aniu przepisujê permamentny stan kryzysu pañstwa, skandaliczny stan wymiaru sprawiedliwoœci, rozwielmo nion¹ korupcjê oraz ustawiczne pranie mózgu spo³eczeñstwu za pomoc¹ liberalnych massmediów. Przeciêtnie na 1 km Pañstwa Polskiego yje sobie spokojnie - przewa nie w du ym dostatku - prawie 1 egzemplarz tego komuszego pomiotu. Rozmieszczenie agentów nie jest równomierne. Najwiêcej jest ich w centrali, tj. w Warszawie i w wiêkszych miastach, paso ytuj¹ bowiem g³ównie tam, gdzie jest w³adza i pieni¹dze. S¹ ulokowani w ró nych, wa nych dla pañstwa punktach: znajduj¹ siê na kluczowych stanowiskach w rz¹dzie czyli ministerstwach, centralnych urzêdach, partiach politycznych, w s¹downictwie, organach œcigania, w adwokaturze, samorz¹dach, biznesie, no i oczywiœcie w mediach. Jedni zajmuj¹ swe stanowiska przez zasiedzenie od czasów PRL, innych powo³ano do s³u by nowej, okr¹g³osto³owej w³adzy po roku 1989.(...) Wœród funkcjonariuszy i agentów s³u b bezpieczeñstwa by³o bardzo wielu ydów. O ile w Polsce by³o ogó³em szeœciu agentów na tysi¹c mieszkañców, o tyle wœród doros³ych ydów stanowili oni 73%. Z prostego obliczenia wynika, e ydzi byli kilkunastokrotnie czêœciej agentami s³u b specjalnych ni Polacy. Wyjaœnienie tego fenomenu jest proste. Wiêkszoœæ z nich nigdy nie czu³a siê Polakami, wiêc i nie mieli skrupu³ów. Przecie Talmud uwa a gojów, tj. nie- ydów, za pozbawione duszy zwierzêta, których przeznaczeniem jest s³u enie ydom. Od tej regu³y wolno odst¹piæ tylko w stanie zagro enia. Dlatego w³aœnie najgorliwszymi pomocnikami Niemców przy mordowaniu ydów byli sami ydzi, licz¹ca oko³o 100 tysiêcy osób wyzutych ze wszelkich uczuæ ludzkich grupa ydów z ydowskiej policji porz¹dkowej, gett, ydowskich Judenratów, ydowskiego gestapo i ydowskich komand œmierci w hitlerowskich obozach zag³ady. Teraz w³aœnie oni s¹ najgorliwszymi g³osicielami tezy o wspó³udziale Polaków w mordowaniu ydów.(...) Ostatnio sytuacja wœród agentów mocno siê zmieni- ³a. Ujawniona zosta³a lista Wildsteina. Wynik³a sprawa Niezabitowskiej, która w aktach SB widnieje jako córka jakiegoœ Mazowieckiego. Ze stanowiska prezesa IPN odszed³ prof. Kieres, który nie dopuœci³ bieg³ych z medycyny s¹dowej do badania grobu w Jedwabnem, najwidoczniej obawiaj¹c siê, aby ci nie znaleÿli na szcz¹tkach œladu niemieckich kul. Przyszed³ nowy prezes Kurtyka, opowiadaj¹cy siê za wiêkszym dostêpem do teczek. Powia³o groz¹, od Ba³tyku do Tatr rozleg³y siê ydowskie g³osy przera enia. Reakcja ydów na groÿbê ujawnienia agentów jest ca³kowicie zrozumia³a. Zachowanie siê czêœci ydów w czasie okupacji hitlerowskiej oraz w czasie sowieckiej okupacji Polski, to kompromituj¹cy rozdzia³ w historii tego narodu. Nie lubi¹ tego roztrz¹saæ, nie chc¹ o tym przypominaæ. Przecie wiêcej ni 90% doros³ych ydów albo by³o w PZPR albo pracowa³o w s³u bach bezpieczeñstwa i mordowa³o lub szpiclowa- ³o Polaków, albo w inny sposób szkodzi³o Polakom, jak Jerzy Urban, bezpartyjny nieagent, rzecznik prasowy Jaruzelskiego w stanie wojennym, obecnie rozg³aszaj¹cy, e celem jego publicystyki jest - cytujê - skurwienie Polaków. Trzeba wiêc by³o zapobiec lustracji, a przynajmniej ograniczyæ lub zminimalizowaæ jej skutki. I oto powsta³ antylustracyjny mesjasz, arcybiskup yciñski, powo³uj¹c do ycia spec- lub raczej szpeckomissjê, która chce prowadziæ lustracjê w sposób cywilizowany, to jest taki, aby lustrowanych agentów, nie spotka³a jakaœ krzywda. O powo³aniu komisji, która by zajê³a siê krzywdami osób szpiclowanych, arcybiskup yciñski nie mia³ czasu

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich NOSACQ-50- Polish Ankieta dotycz ca klimatu pracy w krajach nordyckich Celem tej ankiety jest zapoznanie z Twoimi pogl dami na temat Tego miejsca pracy. Twoje odpowiedzi zostan komputerowo przetworzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 29/2004 Dotyczy: petycji przekazanych do wiadomości Komisji Niniejszym przekazujemy streszczenie dwóch petycji (nr 434/2004 i 437/2004)

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz.432) Załącznik nr 1 (pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) numer identyfikacyjny KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo