Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce"

Transkrypt

1 Polityka Zdrowotna VI PAźDZIERNIK 2006 Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce

2 Adresy do korespondencji: Warszawa, ul. E. Plater 9/11 III p., tel. (022) , fax (022) , Łódź, ul Lindley a 6 tel. (042) , fax (042) , Copyright by Instytut Polityki Ochrony Zdrowia, Warszawa 2006 Wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Krajowego Instytutu Ubezpieczeń Warszawa, ul. E. Plater 9/11 III p., tel. (022) , fax (022) , Łódź, ul Lindleya 6 tel. (042) , fax (042) , Przedruk materiałów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia w całości lub w części możliwy jest wyłącznie za zgodą Instytutu. Cytowanie oraz wykorzystywanie danych empirycznych dozwolone jest z podaniem źródła. ISSN X Druk i oprawa: MWM Zakład Polgraficzny Wesoła/Stara Miłosna ul. Gościniec 132 tel. (022) : fax (022) Projekt graficzny oraz skład DTP: Agencja Wydawnicza SOWA Marek Fijałkowski e mail: Redakcja techniczna: A. Zmysłowska, M. Fijałkowski Nakład do 5000 egz.

3 Spis treści Romuald Holly Andrzej Lewiński Słowo wstępne: Polityka i doktryna zdrowotna oraz reformowanie ochrony zdrowia w Polsce kierunek dryfu Krzysztof Kuszewski Narodowy Program Zdrowia Waldemar Wierzba, Krystyna Radecka Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej konstrukcja i implementacja Romuald Holly Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne we współczesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym systemie ochrony zdrowia Zygmunt Kamiński Ogólnopolski system ochrony zdrowia w trosce o zdrowsze społeczeństwo Fereshteh Barei Moniri Polish pharmaceutical industry: transition challenges Piotr K. Okoński, Maria Owczarczyk-Szymborska Mity i fakty na temat służby zdrowia Grzegorz Krzyżanowski Finansowanie systemu ochrony zdrowia realia i potrzeby Paweł Goryński Możliwości wykorzystania danych o chorobowości szpitalnej z ogólnopolskiego badania chorobowości szpitalnej ogólnej Adrianna Jabłońska Profilaktyka, prewencja i promocja zdrowia w Polsce na przykładzie programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Anna Fiks Profilaktyka i promocja działania na rzecz zdrowia mieszkańców Łodzi Anna Tasak Służba zdrowia oczyma pacjentów Sylwia Marczewska Bezpieczny szpital gwarancją bezpieczeństwa pacjenta Barbara Boroś Jakość leczenia w zakładach opieki zdrowotnej Dominika Cichońska, Edward Gabryś Zarządzania ryzykiem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce Tadeusz Tołłoczko Specyfika medycyny polskiej Piotr Romaniuk, Krzyszof Krajewski Siuda Czy w polskich warunkach uprawnione jest użycie terminu lobby ordynatorsko-profesorskie? Anna Jacoń, Magdalena Zygier, Karolina Wiktorowicz, Marta Różalska Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne aktualna oferta rynkowa (czerwiec 2006) II raport z monitoringu Magdalena Zygier Obserwatorium rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Mirosław J. Wysocki Krzysztof Kuszewski i Christian Gericke: Health Systems in Transition (HIT). Poland, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, 2006, (Recenzja książki) Summaries of the 6 th Volume Nasi autorzy Polityka Zdrowotna VI 3

4 Table of contents Romuald Holly, Andrzej Lewiński Preface: Polish health policy reform - the direction of drift Krzysztof Kuszewski National Health Program Waldemar Wierzba, Krystyna Radecka The set of guaranteed healthcare benefits the structure and implementation Romuald Holly Commercial complementary health insurance in reconstructing Polish health policy an the state health care system Zygmunt Kamiński The all-polish system of the health care to have a healthier society Fereshteh Barei Moniri Polish pharmaceutical industry: transition challenges Piotr K. Okoński, Maria Owczarczyk-Szymborska Myths and facts about health service Grzegorz Krzyżanowski Finances of the Health Care System realities and needs Paweł Goryński The possibilities of data utilization on hospital treatment from the General Hospital Morbidity Study Adrianna Jabłońska Prophylaxis, prevention and promotion of health in Poland according to health prophylaxis programs realized by National Health Found Anna Fiks Prophylaxis and promotion activities in aid of Łódź urban health Anna Tasak Health services viewed by patients Sylwia Marczewska Safe hospital as a guarantee of the patients safety Barbara Boroś The quality of the medical service Dominika Cichońska, Edward Gabryś Risk management in the Polish public health centres Tadeusz Tołłoczko Specific of polish medicine Piotr Romaniuk, Krzyszof Krajewski Siuda Heads` of wards and professors` lobby is this term justified in Poland? Anna Jacoń, Magdalena Zygier, Karolina Wiktorowicz, Marta Różalska Commercial health insurances current market offer (June, 2006) II Raport from monitoring Magdalena Zygier Observatory of voluntary health insurance market Mirosław J. Wysocki Krzysztof Kuszewski i Christian Gericke Health Systems in Transition (HIT). Poland, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Summaries of the 6th Volume Our authors Polityka Zdrowotna VI

5 Romuald Holly, Andrzej Lewiński SŁOWO WSTĘPNE POLITYKA I DOKTRYNA ZDROWOTNA ORAZ REFORMOWANIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE KIERUNEK DRYFU Przed trzema laty, gdy włączaliśmy się do powszechnej dyskusji nad założeniami kształtowanej obecnie w Polsce polityki zdrowotnej i zasadami reformowania systemu ochrony zdrowia, uznaliśmy, że kluczem do powodzenia wprowadzanej nieudanie dotychczas reformy, jest trafne ustalenie najważniejszych uwarunkowań skuteczności (tj. realizacji założonych celów) oraz efektywności (osiągania celów możliwie najmniejszym kosztem) reformowanego systemu. W ramach sześciu ogólnopolskich konferencji naukowych oraz na łamach specjalnie w tym celu powołanej Polityki Zdrowotnej rozpoznaliśmy i dość wszechstronnie opisaliśmy najbardziej kluczowe uwarunkowania, potrzeby, realne możliwości reformowania systemu ochrony zdrowia, jak też największe przeszkody, bariery, zagrożenia piętrzące się na drodze wprowadzanych zmian. Dużo czasu i miejsca poświęciliśmy też na omawianie możliwych sposobów przezwyciężania owych przeszkód i zagrożeń. Zdawaliśmy sobie przy tym sprawę, że do wykorzystania naszych ustaleń w praktyce życia publicznego, konieczne jest jeszcze bardziej wyraźne określenie przynajmniej założeń ideologicznych, politycznych i doktrynalno- -programowych systemu ochrony zdrowia w Polsce. Brak jednoznacznych ustaleń w tym zakresie wskazywaliśmy zresztą jako jedną z głównych przyczyn dotychczasowych niepowodzeń reformy. Ustalenia te przesądzają bowiem nie tylko o celach, zadaniach, zakresie i sposobach finansowania systemu ochrony zdrowia, ale także o jego strukturze, wzajemnych relacjach, sposobie i formach działalności, składających się nań segmentów zadaniowo-funkcjonalnych oraz powoływanych jednostek organizacyjnych. Kształt, charakter, sposób funkcjonowania systemu ochrony zdrowia jak tego wielokrotnie dowodziliśmy jest zawsze pochodną ideologiczno-politycznych imponderabiliów. Uformowanie i ustabilizowanie systemu ochrony zdrowia w jakimkolwiek kształcie i o jakimkolwiek charakterze wymaga zatem przynajmniej względnej jednoznaczności i trwałej niezmienności owych imponderabiliów; innymi słowy, każda istotna ich ułomność uniemożliwia powodzenie jakiejkolwiek reformy. W szczególności zaś powodzenie to wyklucza nieświadomość ich niedostatku lub wręcz braku wśród sprawujących władzę strategów zarządzających procesami zmian. Trudno więc przecenić fakt, iż obecnie, po roku politycznych debat i przetargów, przed- i powyborczych deklaracji składanych przez poszczególne ugrupowania polityczne, chyba po raz pierwszy od bardzo wielu lat, doktryna polityki zdrowotnej wreszcie rysuje się dostatecznie jednoznacznie, a przynajmniej na tyle wyraziście, by wprowadzając zmiany w systemie ochrony zdrowia móc odwoływać się do stosownych kryteriów ocen i preferencji, dokonywać racjonalnych wyborów, zasadnie ustanawiać niezbędne kompromisy. Jednoznacznym wyrazem potwierdzającym wybór opcji systemowej i modelu zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce było niewątpliwie powierzenie przez władze wyłonione w wyborach parlamentarnych jesienią 2005 roku resortu zdrowia profesorowi Zbigniewowi Relidze promotorowi i głównemu autorowi znanego, obywatelskiego projektu fundamentalnych zmian całego systemu. Jednakże o formalnym przyjęciu jednoznacznych założeń doktrynalnych w polityce zdrowotnej świadczy dopiero ogłoszony przez Zbigniewa Religę w Sejmie w lipcu 2006 roku dziesięciopunktowy program projektowanych, w różnej perspektywie czasowej, zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Program ten, wyartykułowany w nader oszczędnej, wręcz lakonicznie Polityka Zdrowotna VI 5

6 zdawkowej formie, chociaż obarczony największą zaletą i zarazem wadą jaką jest charakterystyczny dlań wielowymiarowy kompromis pomiędzy splotem różnorakich uwarunkowań i, z pozoru wykluczających się, sprzeczności, wyraźnie jednakże definiuje rzeczy najważniejsze: zakres powinności państwa wobec obywateli, charakter tych powinności, sposób ich świadczenia oraz ustalania reguł powszechnego, równego do nich dostępu. Pokazał też granice kompromisu pomiędzy oczekiwaniami na prospołeczną, solidarnościową (czy wręcz socjalistyczną) orientację systemu a racjonalną, chłodną kalkulacją możliwości jego finansowania, wymuszającą poszukiwanie dodatkowych, pozabudżetowych źródeł. Konieczność pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w kształcie, jaki nadaje mu wspomniany, dziesięciopunktowy program Ministra Zdrowia, jest zatem nieuchronną konsekwencją owego wielowymiarowego kompromisu próby zadośćuczynienia różnym, w wielu przypadkach sprzecznym potrzebom i oczekiwaniom. Tenże kompromis przesądza także o ustroju całego systemu: po to, by zachować zaopatrzeniowo-opiekuńczy charakter, przynajmniej w stopniu i w zakresie na jaki pozwalają pozyskiwane na jego utrzymanie środki publiczne, a jednocześnie uchronić go przed cywilizacyjną degradacją, musimy dopuścić mechanizmy wolnorynkowe. W efekcie, stanie się on specyficzną hybrydą; będzie bowiem: prospołeczny, solidarnościowy ( socjalistyczny ), a zarazem wolnorynkowy ( egoistyczno-kapitalistyczny ). Tak więc konieczność uwzględnienia z jednej strony uwarunkowań ideologiczno-politycznych i społecznych (orientacji ideologicznych ugrupowań sprawujących władzę oraz potrzeb i oczekiwań społecznych), a także z drugiej strony presji praw ekonomicznych i prakseologicznych, wyznacza granice polityki w systemie ochrony zdrowia i zarazem obszary jego ekonomicznej racjonalizacji. Jednakże najbardziej brzemienną konsekwencją jaka stąd wynika, jest bimodularna struktura systemu. Muszą w nim bowiem, niejako z definicji, współistnieć: (1) publiczne ubezpieczenia, gwarantujące powszechny, równy dostęp do z góry zdefiniowanego zakresu usług i świadczeń medycznych, wykonywanych w określonym standardzie oraz (2) system opłat wyrównawczych (tzw. współpłacenia), proporcjonalnych do ryzyka choroby i/lub utraty zdrowia wnoszonego do systemu przez potencjalnych beneficjantów. Nie trzeba chyba uzasadniać zresztą wielokrotnie czyniliśmy to już na łamach Polityki Zdrowotnej że ekonomicznie najbardziej efektywnym sposobem finansowania ryzyka choroby i/lub utraty zdrowia jest właśnie mechanizm ubezpieczenia, dzięki któremu pacjent może uzyskać świadczenie/usługę o wartości nawet tysiąckrotnie większej od płaconej przezeń składki. To pacjent i jego składka decydują też o zakresie i standardzie należnych mu usług i świadczeń medycznych, poza tymi, zdefiniowanymi przez koszyk puz. Uruchamia się w ten sposób wolnorynkowy mechanizm wspomagający i naturalnie regulujący funkcjonowanie i rozwój całego systemu świadczeń i usług medycznych. Powstaje tym samym nowa jakość zabezpieczenia zdrowotnego: dołączony moduł ubezpieczeniowy sprawia, że system ochrony zdrowia nabiera charakteru zaopatrzeniowo-ubezpieczeniowego, staje się więc nie tylko prospołeczny i solidarnościowy ( socjalistyczny ), ale również wolnorynkowy (kapitalistyczny). Połączenie dwóch modułów państwowego, powszechnego/publicznego puz z komercyjnym, przeważnie prywatnym, ubezpieczeniem zdrowotnym, wnosi do systemu dobrodziejstwo powszechnego, równego dostępu do niezbędnych świadczeń i usług, przeciwdziała zubożeniu ich standardu i nade wszystko czyni cały system bardziej wydolnym i ekonomicznie efektywnym. Urzeczywistnienie tej wizji wydaje się stosunkowo proste i może już nawet bliskie. Przeszkody na drodze do nadania systemowi opisanego kształtu i charakteru są bowiem dobrze już rozpoznawane i szeroko opisywane, podobnie jak warunki i sposoby ich pokonania. Niespodziewanie, przed kilkoma miesiącami, objawiło się jednak nowe, być może najbardziej kluczowe dla powodzenia wprowadzanych reform, zagrożenie. Okazało się bowiem, że niezwykle trudno jest połączyć ze sobą to, co publiczne, państwowe (z założenia nonprofit), z tym co komercyjne (najczęściej prywatne, nastawione na generowanie zysku). Choć bowiem cele są wspólne, tożsamy przedmiot działalności, to jednak interesy zasadniczo różne. Najbardziej więc krytyczne dla sprawności, a przynajmniej stabilności systemu jest precyzyjne zdefiniowanie zakresu działania, ról, zadań, sposobu funkcjonowania dwóch komentowanych tutaj modułów polskiego systemu zaopatrzeniowo-ubezpieczeniowego: państwowego, publicz- 6 Polityka Zdrowotna VI

7 nego puz oraz komercyjnych (głównie prywatnych) ubezpieczeń dodatkowych wobec puz. Precyzyjne zdefiniowanie w oficjalnej doktrynie zdrowotnej oraz jednoznaczne, formalne skodyfikowanie celów, zakresów działania, wzajemnych relacji czy innymi słowy, harmonijne sprzężenie publicznego z prywatnym stanowi, jak się okazuje, najważniejszy klucz do sukcesu przeprowadzanej współcześnie w Polsce reformy systemu ochrony zdrowia. Czy zatem potrafimy, czy jesteśmy w stanie posłużyć się tym kluczem? Niewątpliwie są wszelkie możliwości po temu, by właśnie system ochrony zdrowia stał się w Polsce pionierem rozwiązania uznawanego obecnie na świecie za najbardziej innowacyjne i kreatywne, jakim jest sposób świadczenia usług publicznych, w formule tzw. partnerstwa publiczno- -prywatnego (PPP). Formuła ta ozdrowieńczo wpłynęła już na wiele sektorów życia publicznego, borykających się wcześniej ze zmorą notorycznej finansowej niewydolności. Szeroko wprowadzona w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Japonii, Niemczech czy Francji, w takich dziedzinach jak edukacja, zdrowie, opieka społeczna, więziennictwo, ochrona środowiska, a nawet bezpieczeństwo i obrona, zyskała sobie opinię najbardziej efektywnej ekonomicznie metody finansowania infrastruktury publicznej. Jest to formuła nie tylko na użytek nowych rozwiązań systemowych ale również sposób na modernizację i konserwację systemów już istniejących, których z różnych powodów nie można, czy po prostu nie da się istotnie zmienić. Dzięki PPP uzyskujemy bowiem nie tylko wartość dodaną ale też stymulujemy poprawę jakości świadczonych dotychczas usług i, generalnie, wzrost efektywności systemu (tj. poprawę korzystnego stosunku pożądanego skutku do kosztów niezbędnych do jego uzyskania). W przypadku systemu ochrony zdrowia partnerstwo publiczno-prywatne musiałoby polegać na (1) dokładnym rozdzieleniu ról w realizacji wspólnych celów (wspólnych zadań), (2) jasnym sformułowaniu strategii oraz szczegółowych planów i harmonogramów rozwoju całego systemu zdrowotnych zabezpieczeń, (3) określeniu dla PPP precyzyjnych ram prawnych, definiujących wzajemne relacje i zasady współdziałania uczestniczących w nim podmiotów. W przypadku reformy polskiego systemu ochrony zdrowia, główną przeszkodą jest chyba wciąż brak, z jednej strony, wyraźnie wyartykułowanej woli politycznej państwowych funkcjonariuszy, zaś z drugiej strony, brak zrozumienia istoty PPP i swojej w nim roli przez prywatnych ubezpieczycieli. Ów brak woli oraz zrozumienia, alimentowany jest z kolei przez brak wiedzy i przekonania, że PPP jest rozwiązaniem ideologicznie, politycznie, i doktrynalnie właściwym, a prakseologicznie, racjonalnie i ekonomicznie najbardziej korzystnym. Jest to także wynikiem braku świadomości, iż współcześnie polityka społeczna, socjalna, zdrowotna, w coraz mniejszym stopniu są polem dla polityki, jako tzw. uniwersalnej sztuki rządzenia (osiągania możliwych celów przez neutralizowanie konfliktów społecznych), w której sukcesy odnoszą sprawdzeni, doświadczeni diałacze i funkcjonariusze spraw publicznych, a w coraz większym stopniu staje się opartym na profesjonalnej wiedzy zarządzaniem poszczególnymi ryzykami społecznymi nie dopuszczaniem do realizowania się niepożądanych zdarzeń i/lub ograniczaniem ich skutków oraz usuwaniem przyczyn. Okazuje się zatem, że uprawianie polityki zdrowotnej w coraz większym stopniu staje się profesjonalnym zarządzaniem społecznym ryzykiem choroby i/lub utraty zdrowia, a w makroskali, po prostu częścią zarządzaniem społeczną zmianą. Czy wobec tak wielu różnorakich uwarunkowań, nakładających się na siebie i wzajemnie alimentujących się sprzeczności, osiągnięcie założonego w doktrynie prof. Zbigniewa Religi kształtu i sposobu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia jest w ogóle możliwe? Czy ten gordyjski węzeł da się w ogóle rozwikłać? Przeciąć...? Póki co, raczej dryfujemy. Aczkolwiek tym razem wiemy, że kierunek dryfu jest właściwy, wiemy dokąd zmierzamy, rozeznaliśmy bowiem co jest potrzebne, co konieczne, co możliwe. Oby tylko słońce wzeszło, nim rosa oczy wyje... Polityka Zdrowotna VI 7

8 8 Polityka Zdrowotna VI

9 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA Krzysztof Kuszewski Potrzeba kontynuacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) wynika nie tylko z faktu istnienia podobnych programów w krajach Unii Europejskiej oraz wielu innych krajach Europy i Świata, ale przede wszystkim z potrzeby optymalnego ukierunkowania działań w zdrowiu publicznym. Jeśli chodzi o główne problemy zdrowotne ludności Polski to są one powszechnie znane i podobne do większości rozwiniętych krajów Europy. Różni się tylko wielkość tych zjawisk i kierunek obserwowanych w ostatnich latach trendów, których przebieg a także dystans do średnich dla UE powinien wskazywać najistotniejsze kierunki działań w obszarze polityki zdrowotnej NPZ powinien być z jednej strony ogólnym narzędziem prowadzenia polityki zdrowotnej dla Rządu i Ministra Zdrowia ale także powinien on być w swojej formie hasłowej (cele) prosty i możliwy do realizacji przez najniższe szczeble administracji samorządowej a także przez pojedynczych obywateli (zalecane zachowania zdrowotne). Bez przyswojenia tego programu przez społeczeństwo, co jest możliwe tylko przy silnym wykorzystaniu mediów, program pozostanie zbiorem słusznych haseł przygotowanych przez ekspertów i dla ekspertów. Początkowe dyskusje ekspertów tworzących zręby nowego NPZ obracały się wokół dylematu optymalnej modyfikacji dotychczasowego NPZ, który posiadał niewątpliwie właściwy układ, odchodzący od podejścia nastawionego na konkretne choroby, reprezentowanego w niektórych tego typu programach na świecie. Charakteryzowało go nastawienie na prewencję i promocję zdrowia a co za tym idzie na zachowania zdrowotne. Konkretne dolegliwości i choroby oraz ich rozpowszechnienie w populacji były miernikami osiągania celów. To podejście zostało zachowane także w obecnym NPZ jednak tendencje ostatnich lat na świecie i w Europie w zakresie formułowania priorytetów zdrowotnych a także obserwowana sytuacja w kraju wymagała szeregu modyfikacji. Sytuacja demograficzna w krajach Europy a także w Polsce wymagała uwzględnienia w większym stopniu niektórych grup pokoleniowych w społeczeństwie. Zwiększenie się nierówności ekonomicznych, powstawanie coraz większych enklaw bezdomności wykluczenia społecznego i rzeszy bezrobotnych oraz stratyfikacja społeczna i zróżnicowanie stanu zdrowia, spowodowało konieczność nowych rozwiązań przede wszystkim poprzez bezpośrednie zaangażowanie samorządów terytorialnych do realizacji NPZ. Jest to nowość w porównaniu z poprzednim NPZ, który w swej konstrukcji wymagał organizacji jego realizacji od góry do dołu. Inną nowością podejścia do konstrukcji NPZ było uwzględnienie faktu istnienia programów nakierowanych na poszczególne najważniejsze problemy zdrowotne, chodzi tu przede wszystkim o ustawę dotyczącą Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i kardiologiczny program Polkard. Narodowy Program Zdrowia w obszarze tych i kilku innych chorób cywilizacyjnych skupia się na postulacie dotyczącym poprawy organizacji i realizacji badań przesiewowych w tym zakresie, co wiąże się także ze zwiększeniem motywacji grup ryzyka populacji do wzięcia udziału w tych badaniach. Jak wykazały doświadczenia z ostatnich lat, Narodowy Fundusz Zdrowia nie wykorzystał wielu milionów złotych przeznaczonych na tego typu badania także z tego powodu a nie tylko niewydolności organizacyjnej. W Narodowym Programie Zdrowia pozostała cała grupa celów operacyjnych występujących w poprzednim NPZ i dotyczy to przede wszystkim niekorzystnych zachowań zdrowotnych dotyczących małej aktywności fizycznej, palenia tytoniu, picia alkoholu i nadużywania substancji psychoaktywnych. Jak wiadomo wymienione wyżej obszary zachowań zdrowotnych warunkują występowanie głównych chorób cywilizacyjnych, które są przedmiotem wyżej wymienionych programów mających bardziej medyczny charakter. W obecnym NPZ obok problematyki osób starszych, co miało miejsce w poprzednim NPZ, wyodrębniono obszar dotyczący niepełnosprawności co jest o tyle ważne, że Polska należy do krajów o największej liczbie rencistów wśród krajów UE. Ostatnie lata a także sytuacja demograficzna wykazały potrzebę wzmocnienia opieki nad matką i dzieckiem, jak również rozwijającą się młodzieżą co znalazło swój wyraz w dwóch celach operacyjnych podczas gdy w poprzednim NPZ był to jeden cel nastawiony na umieralność noworodków i ich małą masę urodzeniową. Polityka Zdrowotna VI 9

10 Przygotowując projekt Narodowego Programu Zdrowia , uznano za podstawowe zadanie zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej państwa obywatelskiego na rzecz poprawy stanu zdrowia a tym samym jakości życia Polaków Program ten zapewnia Ministrowi Zdrowia możliwość wpływu na zadania innych sektorów w zakresie zdrowia i stanowi naszym zdaniem doskonałe narzędzie do wspólnych działań w zakresie zdrowia publicznego. Punktem odniesienia były wyniki monitoringu Narodowego Programu Zdrowia w latach Monitoring Narodowego Programu Zdrowia prowadzony od roku 1998 do chwili obecnej wykazał, że niektóre z celów operacyjnych mimo osiągniętych pozytywnych wyników muszą być kontynuowane nadal, niektóre z celów muszą być zmodyfikowane, zaś zmiany demograficzne i ekonomiczne skłaniają do dodania nowych celów dotyczących zapobiegania niepełnosprawności i braku aktywności ludzi starszych, problemów macierzyństwa i zwiększenia dzietności polskich małżeństw. Jednym z podstawowych celów powinno być wyrównywanie różnic terytorialnych i społecznych w zakresie sytuacji zdrowotnej. Służyć temu będzie powszechny bezpłatny dostęp do podstawowego standardu badań profilaktycznych i udostępnienie posiadanej i tworzonej przez samorządy infrastruktury służącej budowaniu i umacnianiu zdrowia. Proponuje się też wzmocnienie roli jednostek samorządu terytorialnego i działań społeczeństwa obywatelskiego, wykorzystanie biznesu dla zdrowia a więc producentów artykułów prozdrowotnych dla sportu powszechnego i szeroko pojętej higieny. Zakłada się również szczególną rolę środków przekazu społecznego w realizacji NPZ. Obecna, czwarta już, wersja Narodowego Programu Zdrowia na lata , powstała w okresie po wdrożeniu wielu reform: administracyjnej, ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, systemu edukacji, które w kolejnych latach podlegały kolejnym modyfikacjom Narodowy Program Zdrowia, opracowany na początku XXI wieku, określa główne kierunki polityki zdrowotnej państwa, co nadaje mu szczególną rangę w stosunku do innych elementów polityki zdrowotnej oraz stwarza szansę na skuteczną realizację jego zadań. Poniżej przedstawiono skrót projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata w układzie 20 celów operacyjnych. CEL STRATEGICZNY NPZ Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności Dla osiągnięcia tego celu wytyczono trzy główne kierunki działań: zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym rehabilitacji, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia, tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu. Cele operacyjne 1. Zmniejszenie różnic terytorialnych i społecznych w stanie zdrowia Realizacja tego celu powinna uwzględnić inną niż obecnie alokację środków na cele społeczne i zdrowotne tak, aby wyrównywać istniejące różnice oraz aby przeciwdziałać ich dalszemu narastaniu. Powinno to być celem wszystkich struktur państwa zarówno szczebla centralnego, jak i jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, a także organizacji pozarządowych. Wyrównywanie nierówności w zdrowiu odbywać się będzie także przez realizację innych celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia 2. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa Reforma administracji terenowej z 1999 roku nadała każdemu szczeblowi administracji samorządowej szereg kompetencji w prowadzeniu polityki prozdrowotnej. Konstytucyjne zasady pomocniczości oraz domniemania wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny, a w ramach samorządu domniemania wykonywania tych zadań przez gminę powodują, że stopnie samorządu lokalnego są uporządkowane względem siebie według zasady subsydiarności, wzajemnego uzupełniania się i samodzielności w polityce prozdrowotnej. Oznacza to, że inicjatywy dotyczące problematyki szeroko pojętego zdrowia publicznego powinny mieć charakter oddolny wychodzący od wspólnoty obywatelskiej. Pozwoli to na wprowadzenie obowiązku opracowania i wdrażania regionalnych i lokalnych programów zabezpieczania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji profilaktyki i promocji zdrowia, uporządkowanie systemu ochrony zdrowia, poprawę możliwości absorpcji środków unijnych i innych, na projekty z zakresu ochrony zdrowia, wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz zdrowia, uruchomienie sieci regionalnych i lokalnych pełnomocników do spraw realizacji polityki prozdrowotnej, wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji obywatelskich. 3. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności Aktywność fizyczna jest uznawana za podstawowy czynnik zdrowia i sprawności. Polskie społeczeństwo cechuje niska aktywność fizyczna. Można szacować, że zaledwie około 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia formy ruchu, w których rodzaj i intensywność obciążeń wysiłkowych zaspokaja potrzeby fizjologiczne organizmu. 10 Polityka Zdrowotna VI

11 Jak wynika z analiz, podstawową barierę stanowi niska świadomość w zakresie potrzeb sportu rekreacyjnego, zmienić to mogą programy uaktywniające społeczeństwo, promocja rekreacyjnej aktywności ruchowej, oddziaływanie na pozytywną ocenę walorów aktywności ruchowej. Istotne jest też tworzenie programów wychowania do czasu wolnego dla młodzieży. Sondaże pokazują, że uczestnictwo Polaków wprawdzie wzrosło podczas ostatnich dziesięciu lat, jednak nadal, w porównaniu do uczestnictwa w krajach europejskich, zaliczyć je można do uczestnictwa sporadycznego, realizowanego niesystematycznie. Jednocześnie stronienie od aktywności fizycznej nie spotyka się z dezaprobatą. 4. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości Zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się zwiększa się występowanie przewlekłych chorób niezakaźnych, wśród których do głównych należą choroby układu krążenia, niektóre rodzaje nowotworów złośliwych i cukrzyca typu 2. Przewlekłe choroby niezakaźne były w 2001 r. przyczyną prawie 60% ogółu zgonów na świecie oraz 47% wszystkich chorób 1. Najważniejszymi czynnikami ryzyka powyższych chorób są wysokie ciśnienie krwi, wysokie stężenie cholesterolu w surowicy, zbyt małe spożycie owoców i warzyw, nadwaga i otyłość, brak aktywności fizycznej i palenie tytoniu. Rosnące zagrożenie przewlekłymi chorobami niezakaźnymi spowodowało, iż ich prewencję uznano za główne wyzwanie dla zdrowia publicznego, stawienie czoła któremu wymaga wznowienia przez władze, społeczeństwa i społeczność międzynarodową zaangażowania w promocję zdrowej diety i aktywności fizycznej. W związku z tym WHO opracowało, na wniosek krajów członkowskich, dokument nt. Global strategy on diet, physical activity and health (Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia), który został następnie przyjęty podczas Pięćdziesiątego Siódmego Światowego Zgromadzenia Zdrowia 2. Kraje członkowskie, zatwierdzając tę strategię, zobowiązały się do określenia, wdrożenia i ewaluacji działań promujących zdrową dietę i aktywność fizyczną i zmniejszających dzięki temu ryzyko i występowanie przewlekłych chorób niezakaźnych, których determinanty są przeważnie takie same we wszystkich krajach. Strategia kładzie nacisk na to, aby działania dotyczące diety uwzględniały wszystkie jej aspekty, tj. zarówno zbyt obfite żywienie jak i niedożywienie, kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, jakość zdrowotną i bezpieczeństwo żywności oraz promocję wyłącznego karmienia piersią w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia noworodka. 5. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu Palenie tytoniu zostało uznane za jeden z najważniejszych poddających się redukcji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, chorób układu oddechowego oraz zdrowia noworodków. Mimo pewnych sukcesów w ograniczeniu palenia tytoniu w Polsce w latach dziewięćdziesiątych i wynikających z tego korzyści zdrowotnych należy pamiętać, że w większym stopniu dotyczyły one mężczyzn niż kobiet, a także wyżej wykształconych (i bogatszych) niż niewykształconych (i biedniejszych) warstw społeczeństwa. Duże różnice w częstości palenia wśród mężczyzn i kobiet, obserwowane przez wiele pokoleń, zaczynają się powoli zacierać, w szczególności w ośrodkach wielkomiejskich. Z drugiej strony rośnie społeczno- -ekonomiczne zróżnicowanie postaw w tym zakresie. 6. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem Lata transformacji ustrojowych, oprócz korzystnych zmian w stanie zdrowia ludności, przyniosły ze sobą wzrost konsumpcji substancji psychoaktywnych, w tym zwiększenie spożycia napojów alkoholowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla zdrowia i porządku publicznego. Wg ocen WHO choroby i zaburzenia związane z alkoholem odpowiadają za 10% globalnego obciążenia chorobami (global burden of diseases). Obciążenie to jest funkcją wielkości konsumpcji i wzorów picia, które stawiają Polskę w rzędzie krajów o ponad przeciętnym ryzyku. W ostatnich latach konsumpcja wzrosła w konsekwencji obniżenia akcyzy na napoje spirytusowe w roku W latach nastąpił 15% wzrost konsumpcji rejestrowanej z około 7 do 8 litrów na jednego mieszkańca. Badania ankietowe zrealizowane na zlecenie PARPA wskazują, że w latach konsumpcja zwiększyła się o 30%. Pociągnęło to za sobą szereg niekorzystnych zjawisk, takich jak wzrost przyjęć do izb wytrzeźwień (wzrost o ponad 30% pomiędzy rokiem 2003 a 2004), wzrost zanotowanych przypadków interwencji policyjnych w przypadkach przemocy domowej na tle alkoholu o 8%, wzrost kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu o 4%. Zaobserwowano znaczący wzrost przyjęć do lecznictwa odwykowego, pomiędzy rokiem 2003 a 2004 wzrosła o 7,5 tys. liczba pacjentów zakładów stacjonarnych i o 15 tys. liczba pacjentów zakładów ambulatoryjnych. 7. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych Wśród starszej młodzieży oraz młodych dorosłych nie tylko rośnie rozpowszechnienie używania prze- Polityka Zdrowotna VI 11

12 tworów konopi, ale także coraz bardziej popularne stają się narkotyki syntetyczne, zwłaszcza amfetamina i ecstasy. Zwiększyła się popularność heroiny przeznaczonej do palenia. Coraz większego znaczenia nabierają problemy zdrowotne będące wynikiem okazjonalnego używania narkotyków, w tym także konsekwencji funkcjonowania rynku narkotyków. Biorąc pod uwagę wzrost rozpowszechnienia używania narkotyków syntetycznych można spodziewać się w dalszych latach trendu wzrostowego narkomanii i dalszych zmian obrazu problemów zdrowotnych. Wymaga to rozbudowy ofert pomocy zarówno leczniczej, jak i socjalnej. Doświadczenia wskazują na potrzebę intensyfikowania działań w zakresie ograniczenia popytu na narkotyki, szczególnie wśród okazjonalnych użytkowników substancji psychoaktywnych oraz osób używających ich problemowo. Wymaga to rozbudowy systemu pomocy, w tym oferty leczniczej. W szczególności niezbędne jest zwiększenie dostępności leczenia substytucyjnego. Pod tym względem zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. 8. Zapobieganie skutkom zdrowotnym zanieczyszczenia środowiska Zapobieganie skutkom zdrowotnym zanieczyszczenia środowiska jest zwykle działaniem długotrwałym. Ponieważ wyeliminowanie czynników szkodliwych ze środowiska jest niemożliwe, należy dążyć do ich ograniczenia. Taka strategia została potwierdzona przez Unię Europejską. Zgodnie z wytycznymi zapobieganie chorobom środowiskowym powinno uwzględniać zarówno działania zmierzające do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska, jak również działania z zakresu zdrowia publicznego mające na celu zmniejszenie narażenia ludności na szkodliwe czynniki środowiskowe i ograniczenie ich skutków zdrowotnych. Pomimo dokonującej się w ostatnich latach poprawy stanu środowiska, sytuacja w naszym kraju jest wciąż niezadowalająca i wymaga intensyfikacji działań naprawczych. Zanieczyszczenia powietrza na stanowiskach pracy, w mieszkaniach oraz powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia oraz wód powierzchniowych, zanieczyszczenia gleby i żywności powodują występowanie wielu zaburzeń. Zwiększają także ryzyko rozwoju wielu chorób, szczególnie przewlekłych: układu oddechowego i pokarmowego, niektórych nowotworów, poronień samoistnych, zgonów okołoporodowych i wad wrodzonych. 9. Poprawa stanu sanitarnego kraju Analiza za lata pozwoliła na ustalenie obszarów zagrożenia kategorii obiektów, których utrzymanie w należytym stanie sanitarnym (sanitarno-technicznym) ma szczególnie istotne znaczenie dla zdrowia populacji. Biorąc pod uwagę powyższe kryterium za priorytet należy uznać poprawę stanu sanitarnego następujących kategorii obiektów: 1. zakładów opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali, 2. obiektów i warunków sanitarnych zaopatrzenia w wodę, 3. obiektów żywności i żywienia, 4. obiektów oświatowo-wychowawczych, 5. obiektów użyteczności publicznej. O wyborze ww. kategorii obiektów decydowały w szczególności następujące czynniki: brak istotnej poprawy ich stanu sanitarnego w okresie , bądź też poprawa w zakresie, który należy uznać za niewystarczający, szczególnie poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz powszechny i długotrwały charakter ekspozycji na czynniki patogenne w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w zakresie ich stanu sanitarnego, nowe możliwości w zakresie monitoringu z uwagi na zmiany legislacyjne, opracowanie szczegółowych procedur i wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych. 10. Zmniejszenie liczby urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków Urazy powstałe w wyniku wypadków, coraz większy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny (wysokie koszty leczenia i rehabilitacji ofiar wypadków). W Polsce liczba zgonów z powodu urazów doznanych w wyniku urazów i zatruć wynosi tys. rocznie. Doświadczenia ostatniego dziesięciolecia wskazują potrzebę nie tylko zapobiegania urazom powstającym w wyniku wypadków lecz także promocję bezpieczeństwa (safety promotion). W Polsce dotychczasowe działania w zakresie zapobiegania urazom były niewystarczające. 11. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Oczekiwano, że do 2005 r. zmniejszy się częstość występowania zaburzeń psychicznych. Jednak odnotowane tendencje są zupełnie inne. Można mówić o zwiększonym występowaniu zaburzeń psychicznych, wzrosły wskaźniki zapadalności i rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych. Między latami wzrastała liczba leczących się osób w opiece ambulatoryjnej (wzrost o ok. 53%) i całodobowej (wzrost o ok. 28%). Rosła również systematycznie liczba pacjentów zarejestrowanych po raz pierwszy. Według ostatnich danych GUS, w 2004 wzrosła liczba samobójstw po raz pierwszy od wielu lat. Ogólne samopoczucie psychiczne Polaków prawdopodobnie nie ulega pogorszeniu od 2000 r. Grupą szczególnie wymagającą pomocy jest mło- 12 Polityka Zdrowotna VI

13 dzież ze względu na objawy pogarszającego się samopoczucia psychospołecznego (zagrożenie objawami depresyjnymi, myślami samobójczymi, stresem psychologicznym, narastającą przemocą, dostępnością narkotyków). 12. Poprawa opieki nad matką i dzieckiem Jednym z najważniejszych stojących przed nami celów jest obniżenie wskaźnika wcześniactwa, który jednak w następstwie postępu medycyny posiada ujemne i dodatnie aspekty, rutynowo niezdefiniowane wcześniactwo jatrogenne i wcześniactwo naturalne. Rozróżnienie to jest konieczne dla zrozumienia i podjęcia odpowiedniej interwencji. Zgony niemowląt zdarzają się przede wszystkim pod wpływem przyczyn mających źródła w przebiegu ciąży, w szczególności pozostają w ścisłym związku ze wcześniactwem i hipotrofią wewnątrzmaciczną noworodków. Większość czynników wystąpienia tych patologii koncentruje się zwłaszcza w niższych grupach społecznych. Opieka profilaktyczna nad ciężarną szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży jest na wielu terenach niezadowalająca, niedostateczna jest wczesna zgłaszalność kobiet a dostępność do badań specjalistycznych jest utrudniona. Nie wszędzie funkcjonuje w pełni trójstopniowy system opieki perinatalnej, styl życia części kobiet ciężarnych nie odpowiada wymogom zdrowotnym. Nowe zagrożenia porodem przedwczesnym wynikają z nowych aspiracji kobiet szczególnie w środowiskach miejskich (chęć zrobienia kariery zawodowej i zapewnienie lepszej sytuacji materialnej rodzinie) i przesunięcie w związku z tym wieku rozrodczego. Niepokojącym zjawiskiem jest obserwowana od kilku lat w krajach rozwiniętych, a nadciągający do Polski wzrost częstości ciąż mnogich i związany z tym wzrost ryzyka wcześniactwa naturalnego. Obserwuje się również wzrost liczby ciąż w środowisku kobiet nieletnich. W dalszym ciągu istnieje problem poprawy opieki nad matką i dzieckiem zwłaszcza w środowiskach zaniedbanych. Jak wynika z ostatnich badań demograficznych w Unii Europejskiej (program MOSAIC) dotyczących wcześniaków, w Polsce obserwujemy przy podobnym wskaźniku wcześniactwa dużo więcej dzieci o krańcowo małej dojrzałości i dużo więcej wad wrodzonych. Stwarza to konieczność uzyskania lepszych wyników przeżyć i prognoz dla tych małych dzieci oraz rozwoju opieki paliatywnej i domowej dla beznadziejnie i chronicznie chorych w celu odblokowania możliwości działania oddziałów intensywnej terapii noworodków. Mała dzietność kobiet w optymalnym wieku prokreacji uzasadniałaby przeniesienie wzorów ekonomicznych w stymulowaniu przyrostu naturalnego zaczerpniętych z doświadczeń innych państw (Szwecja, Niemcy, Holandia). Program opieki perinatalnej, który przyczynił się w ubiegłych latach do obniżenia poziomu umieralności niemowląt powinien być w dalszym ciągu kontynuowany w celu poprawy opieki nad kobietą w okresie prokreacji i noworodkiem. W tym ostatnim zakresie mogą pomóc działania NFZ w postaci kontraktowania usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu trójstopniowej opieki perinatalnej. 13. Wspieranie rozwoju i zdrowia (fizycznego i psychospołecznego) oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży Zgodnie z najnowszą propozycją ŚOZ (2005) we współczesnej strategii działań na rzecz zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży głównymi kierunkami działań powinny być: zmniejszenie nierówności w zdrowiu, rozwijanie zasobów dla zdrowia, eliminowanie czynników ryzyka dla zdrowia. Za priorytety uznaje się: - promocję zdrowia i wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, - zapobieganie: urazom, otyłości, używaniu substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie (w tym seksualnej) i międzyrówieśniczej, chorobom przenoszonym drogą płciową (w tym HIV) oraz ciążom nieletnich, - zapewnienie poradnictwa i pomocy dla rodziców, dzieci i młodzieży z: zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego (zwłaszcza u dzieci najmłodszych i nastolatków), przewlekle chorych i niepełnosprawnych, żyjących z HIV oraz nieletnim matkom. 14. Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych W ostatnich dziesięcioleciach w Europie wyraźnie zaznaczyła się tendencja do starzenia się społeczeństw. W krajach europejskich, co 7 osoba ma powyżej 65 lat, podczas gdy liczba osób w przedziale 0-19 wyraźnie się zmniejsza, jak również zauważa się ostry spadek przyrostu naturalnego. W związku ze spadkiem przyrostu naturalnego oraz wydłużaniem się parametru trwania życia relatywny ciężar głównych grup zależnych w społeczeństwie, czyli dzieci, młodzieży i osób starszych przesuwa się wyraźnie w kierunku tych ostatnich. Problem starzenia się społeczeństw staje się tak ważny, że WHO w 2002 roku zaprezentowało w Madrycie Ramową Politykę dotyczącą Aktywnego Starzenia się. Przyjęto również dwa dokumenty: Deklarację Polityczną i Międzynarodowy Plan Działania nt. Aktywnego Starzenia się. Obydwa dokumenty zawierają przesłanie skierowane do społeczeństw świata, aby wzmacniały zachowania społeczne nakierowane na pełną akceptację i możliwości rozwoju osób starszych. Polityka Zdrowotna VI 13

14 15. Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. odsetek osób niepełnosprawnych stanowi 14,3% ludności Polski, oznacza to, że co siódmy mieszkaniec naszego kraju jest osobą niepełnosprawną. Dodatkowo dane demograficzne (starzenie się społeczeństwa) oraz postęp medycyny wskazują, że procent osób zagrożonych niepełnosprawnością, a więc wymagających rehabilitacji będzie się stale zwiększał. Ta dramatycznie wysoka liczba osób niepełnosprawnych jest kardynalną przesłanką do wzmacniania działań mających na celu włączanie niepełnosprawnych w społeczne i ekonomiczne życie narodu. 16. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej Zasadniczym celem NPZ jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Od dawna intuicyjne poglądy laików wiązały zdrowotność z rozwojem i poprawą dostępności do świadczeń medycznych. Klasyczne analizy z zakresu zdrowia publicznego, jak Raport Lalonda burzyły te wyobrażenia i wskazywały, iż wykorzystanie opieki medycznej w niewielkim stopniu może przyczyniać się do poprawy zdrowia społeczeństwa, dużo mniejszym niż modyfikacja czynników behawioralnych. Od tego czasu skuteczność medycyny rosła i obecnie np. obserwowany w USA spadek śmiertelności z powodu choroby wieńcowej w połowie tłumaczony jest korzystnymi zmianami w nawykach i sposobie życia a w połowie efektywnością pomocy i terapii medycznej. Zatem jakość opieki a zwłaszcza ten jego aspekt, który określany jest mianem efektywności i na który składają się skuteczność i bezpieczeństwo stanowią coraz istotniejszą determinantę zdrowia społecznego. Nie mogło go zabraknąć wśród celów Narodowego Programu Zdrowia. Z kolei dominująca w społeczeństwie krytyczna opinia o ochronie zdrowia stanowi największą słabość obecnego systemu. Poprawa akceptowalności opieki zdrowotnej dzięki niewymagającemu kosztownych inwestycji życzliwszemu traktowaniu chorego i zapewnieniu ciągłości opieki jest najracjonalniejszym kierunkiem działań. 17. Zwiększenie i optymalne wykorzystanie infrastruktury dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej We wnioskach z monitoringu NPZ na lata , wskazano na konieczność rozwoju infrastruktury pomocnej w realizacji zadań promocji zdrowia. Istotne jest właściwe zaprojektowanie współpracy z mediami. Współpraca taka powinna uwzględniać interes mediów (zarówno publicznych, jak i komercyjnych) i oprzeć się na porozumieniu zarówno z właścicielami i zarządcami mediów, jak i na systematycznej współpracy ze środowiskiem dziennikarskim. 18. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z chorobami układu krążenia, w tym udarami mózgowymi, nowotworami, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi I. Choroby układu krążenia 3 Mimo niewątpliwego sukcesu w dziedzinie ograniczenia umieralności z powodu chorób układu krążenia obserwowanego od 1991 r. Choroby układu krążenia (CHUK) pozostają nadal najważniejszą przyczyna umieralności wśród kobiet i mężczyzn w Polsce. Prawie co drugi Polak umiera z powodu chorób serca i naczyń, zaś z powodu CHUK umiera rokrocznie więcej osób niż z powodu kolejnych pięciu przyczyn razem wziętych. CHUK są nadal najważniejszą przyczyną umieralności przedwczesnej w Polsce. Standaryzowane wskaźniki umieralności z powodu CHUK a zwłaszcza z powodu choroby niedokrwiennej serca i chorób naczyniowych mózgu są nadal znacznie wyższe niż w krajach starej Unii Europejskiej. CHUK stanowią jedną z najważniejszych przyczyn absencji chorobowej, hospitalizacji oraz inwalidztwa prawnego, wpływają także w znaczący sposób na jakość życia Polaków, szczególnie osób w wieku średnim i podeszłym. Konsekwencją tego są także ogromne wydatki z budżetu państwa i środków własnych obywateli na leczenie CHUK. II. Udary mózgowe Choroby układu sercowo-naczyniowego (w tym udar mózgu) stały się główną przyczyną śmiertelności w krajach rozwiniętych. W Polsce umieralność z powodu udaru mózgu była wyższa niż w innych krajach europejskich. W związku z tym niezwykle ważne stało się leczenie i zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego. Wczesne rozpoznawanie modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej czy migotanie przedsionków pozwala na wdrożenie profilaktyki pierwotnej i zmniejszenie liczby udarów mózgu. Leczenie przyczynowe udaru mózgu pozwala na zmniejszenie śmiertelności i niesprawności poudarowej. III. Choroby nowotworowe 4 Choroby nowotworowe są drugą przyczyną śmierci w Polsce. Głównymi powodami takiego stanu rzeczy są: późne wykrywanie nowotworów i niska skuteczność ich leczenia. Silną stroną polskiej onkologii jest natomiast istnienie sieci ośrodków onkologicznych o wysokim poziomie referencyjności. Słabymi jej punktami są: chroniczne niedofinansowanie i ograniczony dostęp do nowoczesnych leków onkologicznych. Według ostatnich raportów prezentowanych w parlamencie eu- 14 Polityka Zdrowotna VI

15 ropejskim znajdujemy się na ostatnim miejscu w Europie jeśli chodzi o dostępność leczenia onkologicznego. Konieczna była zmiana sposobu finansowania diagnostyki i leczenia onkologicznego. Uznając tą konieczność, w roku 2005 została przyjęta ustawa wprowadzająca Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. IV. Choroby układu oddechowego W Polsce na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) choruje co dziesiąta osoba powyżej 30 roku życia. Liczba chorych sięga 2 milionów osób (około 5% kobiet i 10% mężczyzn w ogólnej populacji). Ocenia się jednak, że tylko około 1/3 spośród tej liczby chorych jest zdiagnozowana. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), POChP zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie zaraz po chorobach układu krążenia, nowotworach i zgonach z przyczyn nagłych. Niestety szacuje się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat POChP stanie się już trzecią najczęstszą przyczyną śmierci. Obecnie z powodu POChP umiera w Polsce około osób rocznie. POChP stanowi ogromne obciążenie społeczne. Objawy choroby, obejmujące postępującą duszność, przewlekły kaszel i ciągłe odkrztuszanie prowadzą do inwalidztwa oddechowego. W Polsce chorym na POChP co roku przyznawanych jest około rent inwalidzkich i co najważniejsze większość z tych rent przyznawana jest osobom w wieku produkcyjnym, między 50 a 60 rokiem życia. V. Choroby reumatyczne Choroby reumatyczne to grupa około 200 chorób układu ruchu o przewlekłym charakterze i różnym stopniu zajęcia stawów i narządów wewnętrznych. Można wśród nich wyróżnić dwie główne grupy: zapalne choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, dna moczanowa i inne) oraz choroby reumatyczne niezapalne (choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów obwodowych, osteoporoza i inne). Szacuje się, że liczba osób dotkniętych dolegliwościami reumatycznymi w Polsce wynosi ok. 9 milionów. Liczba osób niepełnosprawnych z orzeczoną rentą inwalidzką z powodu chorób reumatycznych wynosi ponad 1,5 miliona. Koszty chorób reumatycznych pochłaniają 2% Produktu Krajowego Brutto. Szacowana liczba hospitalizacji z powodu chorób reumatycznych sięga 18% wszystkich hospitalizacji. 19. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym Obserwowany od szeregu lat spadek zapadalności na większość chorób zakaźnych nie zmienia faktu, iż choroby zakaźne pozostają nadal w Polsce poważnym problemem zdrowotnym. Zapadalność na niektóre groźne choroby zakaźne pozostaje w Polsce wyższa niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. W tej grupie chorób należy w pierwszym rzędzie wymienić zakażenia WZW typu C, zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz gruźlicę. Choroby przenoszone drogą płciową, gruźlica oporna na wiele leków oraz zakażenia HIV, na które zapadalność w niektórych krajach ościennych niepokojąco wzrosła w ostatniej dekadzie, wymagają wzmożonego nadzoru ze względu na intensywną przez graniczną wymianę ludzi. 20. Optymalizacja zapobiegania próchnicy zębów, chorobom przyzębia, urazom i patologiom jamy ustnej u dzieci i młodzieży Trzy najpoważniejsze instytucje/organizacje FDI (World Dental Federation Światowa Federacja Dentystyczna), IAPD (International Association of Paediatric Dentistry Międzynarodowe Stowarzyszenie Stomatologii Dziecięcej), IADR (International Association of Dental Research Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Naukowych w Dziedzinie Stomatologii) zajmujące się zdrowiem jamy ustnej oraz WHO wspólnie sformułowały strategiczne cele zdrowotne, które powinny być osiągnięte w skali globalnej w 2020 roku. Celami tymi są: - promocja zdrowia oraz minimalizacja wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia i rozwój człowieka, - minimalizacja wpływu na jednostkę i na społeczeństwo chorób systemowych przebiegających z objawami w jamie ustnej, poprzez rozwój wczesnej diagnostyki, zapobiegania i skutecznego leczenia tych chorób. Przedstawione wyżej założenia, cel strategiczny i cele operacyjne nowego Narodowego Programu Zdrowia są wynikiem pracy ekspertów i projektem przedstawionym Ministrowi Zdrowia. Zaproponowano również drogę wdrożenia NPZ, po jego akceptacji przez Rząd i Parlament. Następnym krokiem będzie powołanie Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego i przyjęcie harmonogramu oraz implantacja NPZ w kraju. Przypisy: 1. The World Health Report 2002, Reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health Organization, Fifty-Seventh World Health Assembly, WHA Agenda item May Global strategy on diet, physical activity and health. 3. Zgodne z programem Polkard. 4. Wszystkie zapisy tego celu są kompatybilne z Ustawą wprowadzającą Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Polityka Zdrowotna VI 15

16 16 Polityka Zdrowotna VI

17 KOSZYK GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ KONSTRUKCJA I IMPLEMENTACJA Waldemar Wierzba, Krystyna Radecka Organizację i koordynację prac nad koszykiem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Agencja Oceny Technologii Medycznych rozpoczęła od zaproszenia do współpracy w realizacji tego zadania przedstawicieli środowisk zawodów medycznych i samorządów zawodowych oraz innych instytucji z systemu ochrony zdrowia. Z przedstawicieli tych środowisk został utworzony zespół ekspercki ds. metodologii koszyka, który opracował i przyjął podstawowe definicje systemowe. Opracowany i przyjęty do stosowania został model opisu świadczenia opieki zdrowotnej, który zakłada wykorzystanie wszystkich dostępnych katalogów i słowników do możliwie najbardziej pełnego i wyczerpującego skatalogowania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w poszczególnych dziedzinach medycyny w naszym kraju w Centralnej Bazie Świadczeń Opieki Zdrowotnej (CBŚOZ). Stworzenie Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej realizowanych w Polsce to I etap budowy koszyka świadczeń gwarantowanych. Wielość dostępnych i niezbędnych do wykorzystania katalogów i słowników wymaga takich narzędzi informatycznych, które pozwolą na segregowanie i porządkowanie posiadanych danych. Agencja narzędzia takie przygotowała (załącznik nr 1) dla wszystkich uczestników procesu tworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych wychodząc z następujących założeń metodologicznych: 1. Koszyk świadczeń gwarantowanych tworzony jest dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 2. Wszystkie strony współistniejące i współpracujące w ramach tego systemu uzyskają w rezultacie czytelną informację o regułach gry na rynku. 3. Pacjent uzyska wiedzę o tym, do jakich świadczeń i na jakich zasadach ma uprawienia w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. 4. Dla świadczeniodawcy koszyk stanowić będzie informację o tym, za jakie świadczenia może uzyskać płatność ze środków publicznych. 5. Dla płatnika koszyk będzie informacją o składowych produktu kontraktowego, który stanowi podstawę do rozliczeń ze świadczeniodawcami. Pozwoli to określić również, jaką ilość zdefiniowanych w katalogu świadczeń opieki zdrowotnej publiczny płatnik jest w stanie sfinansować w ramach planowanych przychodów finansowych. 6. Dla polityków koszyk świadczeń będzie stanowił podstawę do dyskusji o zakresie dostępu do Załącznik nr 1. Model opisu świadczenia opieki zdrowotnej podstawowe narzędzia Polityka Zdrowotna VI 17

18 świadczeń opieki zdrowotnej, o stopniu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli (mierniki zdrowia), w powiązaniu z wiedzą o wielkości środków publicznych przekazywanych do systemu opieki zdrowotnej. 7. Wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych pozwoli również na wprowadzenie na rynek usług medycznych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Uznano, że świadczenia opieki zdrowotnej gwarantowane ze środków publicznych powinny być: A. Świadczeniami najbardziej istotnymi medycznie, których nie udzielenie może spowodować: istotne zagrożenie utraty życia, istotne zagrożenie popadnięcia w stan niezdolności do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), istotne zagrożenie popadnięcia w stan trwałej niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 2)), istotne ryzyko przewlekłego cierpienia, istotne ryzyko pogorszenia jakości życia. B. Świadczeniami o udowodnionej efektywności klinicznej, (HTA i EBM). C. Świadczeniami najbardziej opłacalnymi z opcjonalnych lub alternatywnych. D. Świadczeniami możliwymi do sfinansowania w ramach publicznych środków finansowych. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie, ponieważ dyrektywa transparentności narzu- 18 Polityka Zdrowotna VI

19 ca konieczność ograniczenia uznaniowości i ma prowadzić do opracowania kryteriów szczegółowych zapewniających powtarzalność decyzji urzędowych przy określonym zasobie informacji obiektywnej. Powtarzalność natomiast decyzji związana z dostępnością do obiektywnych informacji, zakłada wykorzystanie w procesie decyzyjnym wyników rzetelnych analiz i badań wykorzystujących metody naukowe. Dużym udogodnieniem przy opracowywaniu CBŚOZ jest udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską Katalogu Terminologii Lekarskiej CPT Polska, który stał się podstawowym katalogiem przy opisie świadczeń w CBŚOZ. Opracowana i stale aktualizowana przez American Medical Association klasyfikacja procedur wykonywanych przez lekarzy i innych fachowych pracowników opieki zdrowotnej Current Procedural Terminology 4 (CPT-4), jest oparta na dowodach klinicznych i stanowi merytoryczny opis świadczeń i procedur. Zawiera ona tylko te czynności, procedury, świadczenia, które spełniają ściśle określone warunki medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM). Podkreślić należy, że katalog ten zawiera tylko medyczną wartość praktyki lekarzy i innych pracowników opieki zdrowotnej. Kody i definicje w CPT nie zawierają żadnej informacji o cenach, ani o rozliczeniach z płatnikami. Nadmienić należy, że ponad 90% rozliczeń z płatnikami (tak publicznymi jak prywatnymi) w USA odbywa się na podstawie katalogu CPT, chociaż równolegle stosuje się również inne klasyfikacje, jak ICD-9-CM, ICD-10. Koszyk świadczeń gwarantowanych to żywa struktura podlegająca ciągłej weryfikacji i modyfikacji zgodnie z postępem i rozwojem medycyny. W związku z tym opracowany został po dokładnej analizie rozwiązań w innych krajach projekt kryteriów włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych (załącznik nr 2). Przygotowano również wytyczne przeprowadzania analiz oceny technologii lekowych i nielekowych. Metodologiczne podstawy oceny oparto na:. EBM Evidence-Based Medicine, HTA Health Technology Assessment, oraz o wytyczne i standardy postępowania światowych liderów w tej dziedzinie: a. Cochrane Collaboration, b. CADTH (Kanada), c. MSAC i PBAC (Australia), d. NICE (Wielka Brytania). Opracowane wytyczne to podstawowe zasady, które muszą być przestrzegane przy przeprowadzaniu: analiz skuteczności, opłacalności, wpływu na budżet, oraz minimalnych wymogów, które muszą być spełnione przy przedstawianiu wyników ww. analiz, aby analizy te mogły być wykorzystane w racjonalnym podejmowaniu decyzji o finansowaniu ocenianych technologii medycznych ze środków publicznych. Wytyczne mają służyć tym, którzy przeprowadzają analizy oraz tym, którzy te analizy oceniają oraz wykorzystują ich wyniki w praktyce. Zalecenia sformułowane w wytycznych minimalizują dowolność w doborze metod, dzięki czemu zmniejszają prawdopodobieństwo wyciągania błędnych wniosków. Nie hamują natomiast postępu w metodologii i nie ograniczają wolności naukowej w tej dziedzinie. Celem klinicznej i ekonomicznej oceny technologii medycznych jest dostarczenie opartych na dowodach naukowych informacji pomagających w podejmowaniu decyzji o finansowaniu ze środków publicznych wnioskowanej technologii medycznej (programu terapeutycznego, interwencji medycznej). Ocena kliniczna dotyczy wyników zdrowotnych wnioskowanej technologii medycznej i informuje o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania tej technologii medycznej w porównaniu do odpowiedniej alternatywy (alternatyw). Ocena ekonomiczna obejmuje analizę opłacalności oraz wpływu na budżet. Analiza opłacalności polega na porównaniu wnioskowanej technologii medycznej z odpowiednią alternatywą (alternatywami) pod względem kosztów i konsekwencji zdrowotnych. Dostarcza argumentów służących maksymalizacji wydajności, czyli szukaniu dobrej wartości dla wydawanych pieniędzy. Analiza wpływu na budżet określa konsekwencje finansowe wprowadzenia wnioskowanej technologii medycznej w danym systemie opieki zdrowotnej, czyli determinuje jej dostępność w ramach określonego budżetu. Wszystkie świadczenia opisane w CBŚOZ będą musiały zostać wycenione w celu oszacowania wielkości koniecznych środków finansowych. W tym celu opracowano projekty metodologii wyceny świadczeń opieki zdrowotnej opisywanych w CBŚOZ Polityka Zdrowotna VI 19

20 Załącznik nr 2. Zasady włączania i wykluczania procedur medycznych do i z koszyka świadczeń gwarantowanych 20 Polityka Zdrowotna VI

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?

Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować? Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować? Barbara Kłosowska Rafał Rudka Bernadeta Skóbel Marek Wójcik (redakcja) Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować Poradnik dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Antonina Ostrowska

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Antonina Ostrowska 1 Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Antonina Ostrowska Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Copyright by Fundacja MSD

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autorzy prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz dr n. med. mgr (ekon.) Dominik Golicki prof. dr hab. med. Janusz Heitzman prof. dr hab. med. Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo