PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI"

Transkrypt

1 KWARTALNIK PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VII 2011 Numer 2 (14) W POSZUKIWANIU ZMIANY WE WCZESNEJ EDUKACJI: INTENCJE, REALIA, PRZYKŁADY IN SEARCH OF CHANGE OF EARLY EDUCATION: INTENTIONS, REALITY, EXAMPLES POLSKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGICZNE

2 KOMITET NAUKOWY Ľudmila Belásová Prešovská univerzita (Słowacja), Anna Brzezińska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Demetra Evangeloud Purdue University (USA), Małgorzata Karwowska- Struczyk Uniwersytet Warszawski, Maria Mendel Uniwersytet Gdański, Astrid Męczkowska- Christiansen Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Nina-Jo Moore Appalachian State University (USA), Roberto Muffoletto Appalachian State University (USA), Krystyna Nowak-Fabrykowski Central Michigan University (USA), Sharon E. Smaldino Northern Illinois University (USA), Andrzej Szklarski University of Linköping (Szwecja), Piotr Szybek Lund University (Szwecja), Bogusław Śliwerski Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Vlastimil Švec Masarykova univerzita (Czechy), Barbara Wilgocka-Okoń Uniwersytet Warszawski, Teresa Vasconcelos Lisbon Polytechnic (Portugalia), Małgorzata Żytko Uniwersytet Warszawski. KOMITET REDAKCYJNY Dorota Klus-Stańska (redaktor naczelna), Marzenna Nowicka (z-ca redaktor naczelnej), Małgorzata Kowalik-Olubińska (redaktor tematyczny), Małgorzata Dagiel (sekretarz redakcji, redaktor językowy język polski), Martin Blaszk (redaktor językowy język angielski), Edward Maliszewski (konsultant językowy język angielski), Natalia Kazanowska (redaktor działu recenzji), Krzesimir Arodź (redaktor statystyczny), Jarosław Jurkowski (przygotowanie strony internetowej). CZASOPISMO RECENZOWANE Lista recenzentów jest drukowana w ostatnim numerze danego roku. Wersja papierowa kwartalnika Problemy Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma. Projekt okładki: Damian Muszyński Projekt logo: Adam Stański Publikacja dofinansowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN Wydawca: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Adres Redakcji: Problemy Wczesnej Edukacji, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk Adres do korespondencji: Problemy Wczesnej Edukacji, Katedra Wczesnej Edukacji UWM Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13, tel. (089) , Adres strony internetowej: Przygotowanie do druku: Agencja Wydawnicza Remix, Olsztyn, ul. Liliowa 19/27, tel. (89) Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Gutgraf, Olsztyn, ul. Bałtycka 131, tel. (89)

3 Spis treści Od Redakcji ROZPRAWY I ARTYKUŁY Bogusław Śliwerski, Krytycznie o polityce oświatowej MEN negującego demokratyzację oświaty publicznej w III RP Eugenia Potulicka, Zmiany wczesnej edukacji w Anglii konstruktywne, pozorne czy szkodliwe? Grażyna Rura, Iluzyjność w ocenie przebiegu reformy programowej przez ministerialnych urzędników PROJEKTY I IDEE Małgorzata Karwowska-Struczyk, Reggio Emilia pożądana filozofia i praktyka dla edukacji przedszkolnej Mirosław Patalon, W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej Martin Blaszk, Review, review review: Primary education in a state of change Alena Seberová, Curriculum reform and the new dimension of requirements for teaching professions in the Czech Republic Jarosław Jendza, Szkoła Montessori w Wertingen (Bawaria) albo o wyprawie Alicji do krainy czarów Monika Maciejewska, Autoewaluacja w szkole możliwości wykorzystania potencjału badań ewaluacyjnych w procesie zmiany NARRACJE I PRAKTYKI Witold Szwajkowski, Matematyczny analfabetyzm problem społeczny i cywilizacyjny Agata Rzeplińska, To change or not to change Polish education memories from Dubai RECENZJE Anna Wasilewska, Obraz szkoły, czyli między ideologią a codziennością. Recenzja książki Anity Famuły-Jurczak Szkoła miejscem (nie) (do) rozwoju. Studium empiryczne na przykładzie gimnazjum wirtualnego. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza Impuls Joanna Zdunek, Ku stabilizacji czy zmianie? rzecz o socjalizacji w szkolnym wydaniu. Recenzja książki Marzenny Nowickiej, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki przestrzenie konceptualizacje. To ruń 2010, Wy daw nic two Adam Mar sza łek Autorzy artykułów Informacja dla autorów

4 Contents From the Edi tor STU DIES AND AR TICLES Bogusław Śliwerski, A critical perspective on educational policy of Polish Ministry of National Education Eugenia Potulicka, Changes in primary education in England constructive, apparent or damaging? Grażyna Rura, Il lu so ri ness of mi ni ste rial clerks in the eva lu ation of the pro gram of re form.. 38 PROJECT AND IDEAS Małgorzata Karwowska-Struczyk, Reggio Emilia as a desirable philosophy and practice for preschool education Mirosław Patalon, In search of a new model of religious education Martin Blaszk, Review, review review: Primary education in a state of change Alena Seberová, Curriculum reform and the new dimension of requirements for teaching pro fes sions in the Czech Re pu blic Jarosław Jendza, Montessori school in Wertingen (Bavaria) or on the Alice s journey to Wonderland Monika Maciejewska, Self-evaluation at school possibilities of utilizing the potential of eva lu ation in the pro cess of chang NARRATIONS AND PRAC TICES Witold Szwajkowski, Mathematical illiteracy a social and civilizational problem Agata Rzeplińska, To chan ge or not to chan ge Po lish edu ca tion me mo ries from Du bai BOOK REVIEW Anna Wasilewska, School image: between the ideology and everyday reality. Re view of a bo ok Anita Famuła-Jurczak, Szkoła miejscem (nie) (do) rozwoju. Studium empiryczne na przykładzie gimnazjum wirtualnego. Kra ków 2010, Ofi cy na Wy daw ni cza Im puls Joanna Zdunek, Stability or change: on the school version of socialization. Re view of a bo ok Marzenna Nowicka, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki przestrzenie konceptualizacje. To ruń 2010, Wy daw nic two Adam Mar sza łek Authors Information for Authors

5 Od Redakcji Zgod nie z mo no te ma tycz ną for mu łą cza so pi sma ko lej ny nu mer Pro ble mów Wcze - snej Edukacji poświęcony jest zmianie. Można mówić także o pewnej zbieżności podjęte go te ma tu ze zmia ną w for mu le cza so pi sma, bo wiem od bie żą ce go nu me ru PWE jest kwartalnikiem w miejsce półrocznika. Zawarte w niniejszym tomie teksty ukazują zmianę w sposób możliwie szeroki i zróżnicowany. Część z nich krytycznie i demaskatorsko, z pytaniami o to, komu i w jakim celu ma ona służyć, łącznie z odniesieniem do aktualnej sytuacji w Polsce oraz propozycjami zmiany systemu w kierunku jego demokratyzacji. Znajdujemy tu teksty o zmianie na poziomie systemu edukacji w Polsce i w Anglii, oba zorientowane na demaskowanie przejawów zmiany pozornej/pozorowanej; o zmianie programowej w Republice Czeskiej. W numerze znalazły się też próby teoretycznej rekonstrukcji kategorii powiązanych ze zmianą, jak ewaluacja i autoewaluacja, a także refleksje wynikające z nowego odczytania edukacji religijnej. Autorzy artykułów poruszają zagadnienie reformy z perspektywy ministerialnych urzędników oraz ukazują proces zmiany w subiektywnej ocenie. Wielość ujęć tematycznych jest zbieżna z wielogłosem Autorów, obok zdystansowanych, krytycznych roz wa żań znaj dzie my w bie żą cym nu me rze PWE oso bi stą re la cję, ro dzaj świa dec twa o polskiej edukacji na poziomie wczesnoszkolnym z perspektywy innej, pozaeuropejskiej kultury. Otwarcie na inne miejsca i odmienne propozycje edukacyjne widoczne jest w opisaniu filozofii i praktyki edukacyjnej projektów: Reggio Emilia we Włoszech oraz Szkoły Montes so ri w Niem czech (na przy kła dzie Wer tin gen). War to przyj rzeć się opi sy wa nym doświadczeniom, poszerzającym kontekst polski dotyczący zmiany we wczesnej edukacji.

6 From the Editor In line with the monothematic formula of our magazine, this issue of Problems of Early Education is devoted to change. One can also talk about a certain convergence of the topic taken with a change in the form of the magazine, because starting from the current issue, PEE is a quarterly instead of a half-yearly. The texts contained in this volume show the change in the widest and most varied manner. Some of them, in a critical and revealing way, with questions about whom and for what purpose it is to serve, together with reference to the current situation in Poland, and proposals to change the system towards its democratization. There are here texts about a change at the level of the education system in Poland and England, both aimed at exposing the apparent/sham signs of change; and about a curriculum change in the Czech Republic. This issue also contains attempts at a theoretical reconstruction of the categories related to change, such as evaluation and self-evaluation, as well as reflections resulting from the new interpretation of religious education. The authors of articles raise the issue of the reform from the perspective of ministerial officials and show the process of change in the subjective judgment. The multitude of thematic approaches is consistent with the polyphony of the Authors, next to the distanced, critical reflection, one can find in the current issue of PEE personal relationship, the type of testimony to Polish education at the early schoollevel from the perspective of another, non-european culture. Openness to other places and other educational proposals is evident in describing the philosophy and practice of educational projects: Reggio Emilia in Italy and the Montessori School in Germany (as exemplified by Wertingen). It is worth looking at the experiences described which expand the Polish context for a change in early education.

7 ROZPRAWY I ARTYKUŁY

8 Bogusław Śliwerski Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Krytycznie o polityce oświatowej MEN negującego demokratyzację oświaty publicznej w III RP 1 Summary A critical perspective on educational policy of Polish Ministry of National Education The paper addresses the issue of educational policy undertaken by the Ministry of National Education of Poland over the period of the last two decades. Drawing on the assumptions of critical pedagogy, the author analyses education macro-policy, the condition of educational institutions and various socializing environments and tries to reveal forms of violence and power embedded in them. The author claims that the Ministry negates democratization of education and neglects the values of democracy and democratic citizenship. He also reveals many sites and mechanisms of structural and symbolic violence that negatively affect the quality of educational processes. In his concluding remarks, the author argues that a truly public education should be based on the principles of decentralization, self-governance and subsidiarity. Słowa kluczowe: pedagogika krytyczna, demokratyzacja oświaty, MEN, makropolityka oświatowa Keywords: critical pedagogy, democratization of education, Ministry of National Education, education macro-policy Spojrzenie na system oświaty z perspektywy pedagogiki krytycznej uświadamia nam, że jest to nie tylko system organizowania przez różne podmioty procesów uczenia się, wychowania i autoedukacji, ale także jest on przestrzenią międzyludzkich interakcji w toku procesów poddawanych skorumpowanemu ekonomicznie i administracyjnie imperatywowi pedagogicznej struktury instytucji makro-mezo- i mikrooświatowych. Ekonomizacja, biu ro kra ty za cja, ide olo gi za cja i ma so wa kul tu ra znie kształ ca ją te sys te my, ogra ni cza jąc i tak już labilną wolność pedagogiczną różnych organów szkolnych. Wypowiedzi polityków oświatowych w różnych okresach transformacji systemowej uświadomiły mi, że nie tylko w tak krytykowanym okresie transformacji społeczno-politycznej III RP można odczy tać u przed sta wi cie li wła dzy par la men tar nej, sa mo rzą do wej i rzą do wej ide olo gicz ne zniekształcanie różnie stanowionego sensu edukacji i wychowania. Zastanawiające jest to, w jakiej mierze treść wypowiedzi prominentnych osób w oświacie czy związanych z stanowieniem o losach polskiej edukacji sprzyjała ich wiarygodności i konstruktywnemu reformowaniu naszego systemu edukacyjnego? Jakie treści, idee, projekty wnosili poprzez swo je wy po wie dzi i de cy zje do bie żą cych prób wdra ża nia lub za po wia da nia ocze ki wa - nych zmian? 1 Artykuł powstał w ramach badań MNiSW Nr 0111/B/H03/2011/40.

9 Krytycznie o polityce oświatowej MEN negującego demokratyzację oświaty publicznej w III RP 9 W świetle teorii krytycznej pedagodzy powinni koncentrować się nie tylko na kształce niu jed no stek do doj rza ło ści, au to no mii, ale i uwzględ niać w tym pro ce sie doj rza łość społeczeństwa, gdyż jednostka może się samourzeczywistniać w społeczeństwie postkonwencjonalnym. Indywiduum nie powinno być więc postrzegane jako w pełni niezależna istota, ale w jego społecznych ograniczeniach i uwarunkowaniach. W związku z tym, że szeroko pojęta edukacja uczy nas kompetencji poznawczo-technicznych, w tym językowych, interakcyjnych i emancypacyjnych, staje się ona podstawowym medium pomiędzy rozwojem jednostki a rozwojem społecznym. Ważnym zatem postulatem dla krytycznych na uk o wy cho wa niu wy da je się ob na ża nie wszel kich ba rier in sty tu cjo nal nych, blo ku ją - cych jednostce, grupom społecznym bądź całemu społeczeństwu możliwości budowania tożsamości na poziomie postkonwencjonalnym, by edukacja stawała się czynnikiem czy instrumentem samoregulacji społecznej, sprzyjającej rozwojowi systemu społecznego i rozwojowi ludzi. Krytyczna teoria kształcenia ukierunkowana jest nie tylko na władze oświatowe, ale i nauczycieli, uczniów, rodziców czy inne osoby, które doświadczają (rozpoznają) w rzeczywistości dydaktycznej (o-) presji od przedszkola po szkołę wyższą jako sprzeczność, wymagającą odpowiedzi na pytanie o ich przyczyny. Takie podejście w pedagogice obejmu je sfe rę in te rak cji mię dzy ludz kich ukie run ko wa nych na uwol nie nie jed no stek spod panu ją cych w in sty tu cjach edu ka cyj nych sto sun ków do mi na cji, me cha ni zmów se lek cji i pozbawionego racji etycznych panowania oraz ograniczeń rozwojowych czy samorealizacyjnych. Jej szczególna funkcja polega na poddawaniu krytycznej analizie makropolityki oświatowej oraz stanu instytucji edukacyjnych i środowisk socjalizacyjno-wychowujących z perspektywy obecnej w nich przemocy i nieuzasadnionej władzy. Znaczące miejsce w działaniach polityków największych partii w Polsce, w tym sprawu ją cych wła dzę w re sor cie edu ka cji czy w ko men tu ją cych po czy na nia wła dzy eks per - tów, za wsze zaj mo wa ła pro ble ma ty ka oświa to wa. Nikt nie kwe stio no wał po trze by inwestowania środków publicznych w kapitał ludzki, jeśli nie mamy się stać tanią, słabo wykwalifikowaną siłą roboczą w Unii Europejskiej, czy jeśli nie chcemy pogłębiać stanu wtórnego i funkcjonalnego analfabetyzmu. To jednak, w jaki sposób cały system szkolny powinien się zmieniać, miało swoje odzwierciedlenie w nieco różniących się wobec siebie projektach, oczekiwaniach czy wręcz roszczeniach różnych stron dyskursu publicznego. Szcze gól nie moc no ak cen to wa ne są w tym ró żni ce ide owe mię dzy po szcze gól ny mi nurtami czy partiami politycznymi. Spór zatem o miejsce, rolę i sposób kształcenia oraz wy cho wa nia mło de go po ko le nia nie za ni ka wraz z doj ściem któ rejś z sił po li tycz nych do władzy, a wręcz odwrotnie, potęguje jeszcze potrzebę zaakcentowania swojej odmienności czy stanu niezadowolenia. Sądzę, że warto przypomnieć istniejące podziały i różnice, by dostrzec zarazem, jak łatwo przekraczane są ich granice z chwilą dojścia do władzy lub umacniania swojej opozycyjnej roli. Mamy tu bowiem do czynienia ze zjawiskiem swoistego rodzaju majsterkowania ideami, wartościami, ale i ukrytymi interesami politycznymi. 2 W pedagogice porównawczej można odnaleźć typ badań, który sprowadzałby się do rozszyfrowującej analizy teorii i ideologii edukacyjnych pod kątem tego, w jakim stopniu kryją one w sobie bądź ujawniają 2 Zob. M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Wyd. II, Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza Impuls.

10 10 Bogusław Śliwerski wprost określone wartości, idee, a w jakim stają się nośnikiem niejednokrotnie jedynie chwytliwych tez propagandowych. Praktyczność pedagogiki w nieunikniony sposób rozbija ją na ideologiczne obozy i poddaje politycznym naciskom. 3 Nie sposób jest w krótkim artykule odnieść się do wszystkich pól przemocy strukturalnej i symbolicznej, jakie są generowane przez polityków oświatowych, rzutując negatyw nie na (by le -)ja kość pro ce sów edu ka cyj nych. Po dej mę jed nak pró bę od po wie dzi na jedno z nurtujących mnie od ponad 20 lat polskiej transformacji pytań: Czy reguły gry w oświacie sprzyjają realizacji przez jej podmioty założonych w ustawie oświatowej jednego z naczelnych celów kształcenia i wychowywania młodych pokoleń, jakim jest demokracja? Jeśli potraktujemy serio tekst Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i zapisane w preambule do niej cele edukacji, to powinniśmy zwrócić uwagę na te, które w mo im prze ko na niu są klu czo we, gdyż od uzy ska nia przez Rzecz po spo li tą peł nej suwe ren no ści po li tycz nej trak to wa ne ja ko oczy wi ste, a więc nie ko niecz nie do re ali zo - wania. Wielu politykom oświatowym wydaje się, że jak już osiągnęli szczyt swoich możli wo ści ne go cja cyj nych, w wy ni ku któ rych do naj wa żniej sze go dla edu ka cji ak tu prawnego zostały wpisane określone cele, to praktyka powinna już sama zatroszczyć się o ich realizację. Ewolucja ustroju szkolnego w Polsce wskazuje na bardzo zróżnicowane i częstokroć kontrowersyjne formy uspołecznienia szkół, które w toku swoich dziejów miały spełniać funkcję kontrolną społeczeństwa nad tymi instytucjami, przeciwdziałać ich biurokratycznym czy ideologicznym wynaturzeniom, umożliwiać partycypowanie społeczności lokalnej w procesie ich zarządzania (finansowania, administrowania) i kreowania w nich procesu kształ ce nia czy wresz cie ge ne ro wać kon cep cje re form i sty mu lo wać po przez to roz wój szkół. Przełom społeczno-polityczny w Polsce w roku 1981, a po długiej przerwie kolejny w 1989 r. zapowiadał w obszarze oświaty poddanie jej obywatelskiej kontroli. W pierwszej połowie lat 90. wybitny socjolog Jan Szczepański pisał o tym, jak rozczaro wa nia oby wa te li wo bec kry zy sów w oświa cie prze kła da ły się na po wo dy uru cha mia - nych przez na uczy cie li pro te stów, re zo lu cji, gróźb, żą dań, ape li i nie koń czą cych się negocjacji związkowców z władzami. Ideologia opozycyjna przewidywała, że po obaleniu ustro ju re al ne go so cja li zmu po wsta nie Rzecz po spo li ta sa mo rząd na, w któ rej wła dza przejdzie w ręce elit lokalnych, demokratycznie wybranych. Spodziewano się także, że eliminacja instytucji państwa socjalistycznego i eliminacja władzy PZPR ustabilizuje ustrój, w którym sprawiedliwość społeczna zostanie zapewniona przez realizację zasad chrześcijańskich oraz zasad wypracowanych przez ideologów demokratycznych ruchów ludowych. Tymczasem wielka transformacja zmieniająca realny socjalizm w kapitalizm i demokrację parlamentarną przyniosła obok zmian pożądanych także władzę szybko się odradzających elit posiadania, stworzyła warunki dorabiania się działaniami przestępczymi bądź wykorzystującymi luki w prawie, jak przemyt, oszustwa bankowe, nadużycia władzy politycznej dla przy zna wa nia do ta cji, itp. Ta mo ral na dzi kość po wsta ją ce go ka pi ta li zmu zo sta ła odczytana przez nauczycieli jako zdrada ideałów, o które walczyli. 4 W Ustawie o systemie oświaty z 1991 r. (z późn. zmianami) postulowano, by ustawodawcze, kontrolne i wykonawcze podmioty edukacji wdrażały do praktyki m.in. następu- 3 K. Ko na rzew ski, Czy pe da go gi ka wy bić się mo że na na uko wość? W: J. Rut ko wiak (red.), Od mia ny myślenia o edukacji. Kraków 1995, Oficyna Wydawnicza Impuls, s J. Szczepański, Szkoła jest niezniszczalna. Polityka 1993 nr 5, s. IV.

11 Krytycznie o polityce oświatowej MEN negującego demokratyzację oświaty publicznej w III RP 11 jące cele: Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady so li dar no ści, de mo kra cji, to le ran cji, spra wie dli wo ści i wol no ści. 5 Mnie in te re su ją w tej preambule aksjologicznej wartości demokracji i uobywatelnienia dzieci i młodzieży szkolnej. Po kil ku na stu la tach bu do wa nia zrę bów pań stwa pra wa na za sa dach ustro ju de mo - kratycz ne go, już tyl ko oświa ta opie ra się je go pro ce som. Wy da je się to wręcz nieprawdopodobne, że instytucje powszechnego kształcenia, które powinny być kołem napędowym przemian społeczno-ustrojowych i kulturowych, stają się inhibitorami zmian czyli czynnikiem opóźniającym ich zaistnienie. Pomimo przesłanek prawnych, jakie udało się wprowadzić do oświatowego ustawodawstwa w III RP, ogromny wysiłek i podziemna wal ka czo ło wych przed sta wi cie li świa ta kul tu ry, na uki i edu ka cji w okre sie PRL nie zostały właściwie skonsumowane. Szan sy de mo kra ty zo wa nia oświa ty upa try wa no głów nie w prze ni ka niu do szkół pu - blicznych odmiennych od dotychczasowych celów, treści oraz metod nauczania i wychowania, poszerzaniu sfery szkolnictwa niepaństwowego czy zmian ustroju szkolnego (np. odstąpienie od prosowieckiej reformy oświaty, zmiana Karty Nauczyciela, Ustawy o syste mie oświa ty itp.). Do ma ga no się, by szko ły mo gły rze czy wi ście słu żyć do bru dziec ka i zostały uwolnione od konieczności realizacji doraźnych dyrektyw władz oświatowych, do cze go mo gło do pro wa dzić two rze nie szkół i klas au tor skich, z wła snym pro gra mem kształcenia i wychowania oraz podmiotowość nauczycieli. 6 Edukacja państwowa w postsocjalistycznej Polsce miała zapewnić warunki dla swobodnej realizacji przez uczniów pożą da nych tre ści kształ ce nia oraz dla ich eks pe ry men to wa nia w za kre sie ucze nia się w zgodzie z własnymi potrzebami, zdolnościami i zainteresowaniami, zaś nauczycielom miała gwarantować prawo do twórczego realizowania procesu edukacyjnego. Jak się okazu je nie był i na dal nie jest to tyl ko pol ski pro blem, sko ro dzie sięć lat te mu za pi sa no w do - ku men cie Ra dy Eu ro py pt. Edu ca tion for de mo cra tic ci ti zen ship po trze bę kształcenia i uczenia się w ramach edukacji szkolnej i pozaszkolnej w demokracji, o demokracji i dla demokracji. 7 Ozna cza to, że w pań stwach o znacz nie dłu ższej tra dy cji ustro ju demokratycznego, do których porównawczo została włączona także Polska, demokratyzacja społeczeństw z udziałem edukacji szkolnej ciągle jest postulowanym procesem. Na podstawie prowadzonych przeze mnie od ponad dwudziestu lat badań makropolity ki oświa to wej w Pol sce edu ka cja zo rien to wa na jest przede wszyst kim na kształ ce nie o demokracji i dla demokracji, ale nie w demokracji. Innymi słowy, przyjmuje się założenie, a jest ono wpi sa ne ta kże w ukry ty pro gram (hidden curriculum) 8 polskiej oświaty, że do demokracji i o demokracji należy kształcić w autokracji, z pominięciem autentycznego i zaangażowanego doświadczania przez uczniów, nauczycieli i rodziców procesów demokratycznych w szkole, ich przejawów i skutków. W przeprowadzonym wśród obywateli postsocjalistycznych państw przez Węgierski Instytut Badań Społecznych TARKI 5 6 Por. K. Przyszczypkowski, Opozycja polityczna w Polsce wyzwania dla edukacji. Pomiędzy oporem, emancypacją i transformacją. UAM Poznań, Poznań Toruń 1993, Wydawnictwo Edytor. 7 E. Huddelston, A. Garabagiu (red.), Education for Democratic Citizenship Tool on Teatcher Training for Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Strasbourg 2005, Councile of Europe. 8 Por. A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa 1995, WSiP; W. Żłobicki, Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza Impuls.

12 12 Bogusław Śliwerski badaniu opinii publicznej, na pytanie Jaki system rządów jest najlepszy: demokracja czy socjalizm, jedynie Czesi (w 52%) opowiedzieli się za demokracją. W kolejności akceptacja dla demokratycznych rządów wynosiła wśród: Estończyków 37%, Słowaków i Rumunów 30%, Polaków 29%, Węgrów 28%, Ukraińców 26%, Białorusinów i Słoweńców 22%, Bułgarów 21%, zaś Rosjan 13%. Najbardziej niepokojące jest to, że niezwykle wysoki jest odsetek osób, którym jest całkowicie obojętne to, w jaki sposób w ich kraju sprawowana jest władza. Ten typ postaw dotyczył w poszczególnych krajach następującego odsetka obywateli: Białoruś 52%, Słowenia 48%, Ukraina 43%, Pol ska 42%, Es to nia 37%, Wę gry 36%, Ro sja 35%, Buł ga ria 30% oraz Rumunia i Słowacja 21% 9. Niepokojące wydaje się to, że po 17 latach transformacji Polacy nie tylko nie postrzegali pozytywnie demokratycznego sposobu sprawowania władzy, ale i nie artykułowali nawet już potrzeby określenia własnych oczekiwań w tym zakresie. Obojętność na władztwo jest nie ko rzyst na dla dal sze go roz wo ju pol skiej de mo kra cji, gdyż uspra wie dli wia brak czyn ne go za in te re so wa nia się tym, jak ona jest re ali zo wa na w ży ciu spo łecz nym. Tym samym osoby dorosłe, które mają własne dzieci w systemie obowiązkowej edukacji czy też same jeszcze w niej uczestniczą w ramach różnego rodzaju studiów podyplomowych, kursów, szkoleń czy warsztatów, mogą nie interesować się tym, jak są zarządzane instytucje edukacyjne czy placówki szkolne. Nie wiemy wprawdzie, ile jest osób skłonnych zaak cep to wać wła dzę au to ry tar ną wśród tych, któ rym jest obo jęt ny sys tem spra wo wa nia władzy. Trzeba zatem zapytać: Czy w polskiej oświacie jest miejsce na demokrację jako wartość, a zatem na: partycypację, sprawiedliwość, równość, wspólne podejmowanie decyzji, pra cę w gru pach, współ pra cę, po dział wła dzy, wzmac nia nie ról spo łecz nych, wza jem ny sza cu nek i ró żno rod ność, od mien ność? Czy mo żli we są w re for mo wa niu oświa ty ta kie spo so by ro zu mie nia de mo kra cji, ja ko: spo sób spra wo wa nia wła dzy (py taj my wów czas o to: Jaki jest stopień demokratyzacji szkoły?), sposób postępowania z innymi, regulowania stosunków międzyludzkich (pytajmy wówczas o to: Jakie stosunki panują w szkołach?) i jako cnotę, postawę na rzecz sprawiedliwości (pytajmy wówczas o to: Czy w toku edukacji szkolnej kształtujemy powyższe cnoty?). Nie wąt pli wie de mo kra cja wią że się ze spo łecz ną kon tro lą nad środ ka mi prze mo cy, jakie mo gą sto so wać in ni w sto sun ku do nas czy na szych dzie ci. Je że li prze mo cą jest wszystko to, co ogranicza potencjalny rozwój każdego człowieka, to powinniśmy zastanawiać się nad tym, w jakim zakresie rozwiązania strukturalne oraz symboliczne, kulturowe w edukacji mogą stanowić czynnik zatrzymywania jednostki w jej rozwoju czy nawet cofania go oraz powodowania, że ona nie może w pełni realizować siebie w życiu indywidualnym i społecznym. Czy w ciągu 22 lat polskiej transformacji powiodła się demokratyzacja systemu oświatowego jako z jednej strony narzędzia reprezentowania interesów rodziców, ich dzieci (uczniów) i nauczycieli, a z drugiej strony czy wykorzystaliśmy ustawową szansę na zbudowanie sceny publicznej w każdej szkole, w gminie, powiecie, woje wódz twie i w kra ju, na któ rej mo gły by być roz wią zy wa ne, al bo przy naj mniej pod ję te w toku dialogu, a nie przez wcześniej ustanowione formy władzy, kontrowersyjne kwestie, problemy czy konflikty? 9 p.z., No stal gia za ko mu ni zmem. W: po spo li ta.pl/ga ze ta/wy da nie_060309/pu bli cy sty - ka/publicystyka_a_10.html

13 Krytycznie o polityce oświatowej MEN negującego demokratyzację oświaty publicznej w III RP 13 Kry ty cy cza su re al ne go so cja li zmu zwra ca ją uwa gę na to, iż jed ną z je go wad by ło namno że nie pra cy po zor nej, któ ra jak swo iste go ro dza ju no wo twór po że ra ła pra cę rzeczywistą. Wyzwolenie się z tej epoki miało zaowocować unicestwieniem owego pseudosu pracy, jej pozoru. Iluzję pracy od pracy rzeczywistej różni bowiem przede wszystkim zapotrzebowanie na nią. Można zatem zapytać, czy nadal istnieje społeczno-oświatowy po pyt na pra cę Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej w obec nej je go struk tu rze w sy tu acji, gdy obowiązek zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nie tylko młodego pokolenia wzięły na swoje barki samorządy regionalne? W przypadku finansowania tej sfery publicznej już dawno przekonano się, że utrzymywanie scentralizowanego systemu redystrybucji pieniędzy do gmin jest bardzo nieefektywne i kosztowne. Wymaga bowiem ciągłej rozbudowy aparatu urzędniczego, podczas gdy podejmowane na górze decyzje finansowe i gospodarcze nie uwzględniają realiów konkretnej gminy. Szkoły, jako instytucje publiczne, nie są w stanie same zmieniać społeczeństwa, będąc przecież lustrzanym odbiciem m.in. jego fałszywych przekonań i wad. Istnieją przy tym przeciwstawne orientacje, co do celów edukacji szkolnej, bowiem część obywateli opowia da się za przy sto so wy wa niem przez szko ły dzie ci i mło dzie ży do ak cep ta cji świa ta, z jego wszystkimi regułami, przymusami, ograniczeniami i przesądami na temat istniejącej kultury, druga część natomiast oczekuje od szkół, by kształciły krytyczne umysły, wychowywały uczniów do niezależności i samodzielności z dala od konwencjonalnych klisz ich epoki i z wystarczającą mocą do społecznych przemian. Eksperci od makropolityki gospodarczej wychodzą z przekonania, że samorządy terytorialne w znacznie lepszy sposób potrafią zarządzać otrzymanymi z centrum pieniędzmi, toteż powinny dysponować w tej sferze jak największymi uprawnieniami. Przekazanie samorządom większych kompetencji zwiększa poziom i poczucie odpowiedzialności obywateli, którzy najlepiej wiedzą, jakie mają potrzeby i jak powinni zarządzać pieniędzmi, by zaspokoić te oczekiwania czy aspiracje. Nikt zatem nie kwestionuje potrzeby centralnego troszczenia się przez władze o stabilny, regularny i przewidywalny dla samorządów lokalnych dopływ subwencji na oświatę publiczną i niepubliczną. Pojawia się natomiast pytanie, po co dzieciom, młodzieży, uczącym się dorosłym i ich nauczycielom armia urzędni ków, któ ra głów nie trosz czy się o sa mą sie bie, nie ma jąc nic wspól ne go z po trze ba mi i po ten cja łem edu ka cyj nym na sze go spo łe czeń stwa? Sys tem oświa to wy re for mo wa ny jest z du żym im pe tem i za an ga żo wa niem sa mej cen - tra li, po mi ja jąc jed nak ją sa mą. Re for my od gór ne, ara nżo wa ne cen tra li stycz nie ni gdy nie uwzględ nia ły zmian cen trum, czy li sa me go MEN (biu ro kra cja nie re for mu je sa mej sie - bie), utrzymując jego status quo, a nawet poszerzając pola partykularnych korzyści (np. pozostawiając MEN prawo do dopuszczania do użytku publicznego podręczników szkolnych, podczas gdy w społeczeństwie informacyjnym podręczniki są/mogą być niepotrzebne). Który z pracowników MEN krytycznie przyzna, że jego stanowisko jest niepotrzebne w sy tu acji, gdy po ziom je go płac z te go ty tu łu wie lo krot nie prze wy ższa pen sję na uczy - cielską? Nie po to przecież czeka się do kolejnych wyborów parlamentarnych, by po dojściu wła snej opcji po li tycz nej do wła dzy nie do rwać się wresz cie do ka sy i nie powetować sobie wielu lat życia i pracy nauczycielskiej w ubóstwie! Na MEN skazane są wszystkie podmioty edukacji, nie mając wpływu na to, co się dzieje z publicznymi pieniędzmi, jakie łożone są z budżetu państwa na jego utrzymanie. W Polsce, niestety, nie została dokończona reforma systemowa, ustrojowa w oświacie, której zapowiadanym na początku lat 90. XX w. wskaźnikiem miała być demokratyzacja

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo