Prakseologia Nr 144/2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prakseologia Nr 144/2004"

Transkrypt

1 Prakseologia Nr 144/2004 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 TEORETYCZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Wojciech Gasparski JAN ZIELENIEWSKI ( ) A ZAGADNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 9 Waldemar Wołpiuk O KONSTYTUCYJNYM ZADANIU PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓNOWAŻONEGO ROZWOJU 21 Anna Lewicka Strzałecka PROEKOLOGICZNE POSTAWY KONSUMENCKIE. DETERMINANTA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU CZY OKAZJA DO ZIELONEGO BIZNESU? 33 Barbara Mazur ZNACZENIE CZYNNIKA KULTURY W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYJM 45 Helena Ciążela IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A WSPÓŁCZESNA KONDYCJA MORALNA 53 Danuta Miller OBSZARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 67 Regina Borowik POSTULAT SZERSZEJ WYKŁADNI W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU 77 Jerzy J. Kolarzowski SPOŁECZNO EKONOMICZNE DETERMINANTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. PROPOZYCJA ANALIZY DZIAŁAŃ 89 Piotr Rogala KONKRETYZACJA POJĘCIA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ 95

2 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Lech W. Zacher BIZNES A ZRÓWNOWAŻONY I TRWAŁY ROZWÓJ. PERSPEKTYWA UMIARKOWANIE SCEPTYCZNA 105 Leszek Karczewski PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ FIRM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 117 Jacek J. Sztaudynger WPŁYW PRZESTĘPCZOŚCI NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 127 Janina Kubka EWOLUCJA ZARZĄDZANIA PROŚRODOWISKOWEGO A ZMIANA KULTUROWA 145 Maciej Waszczyk ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORGANIZACJI W OPARCIU O KONCEPCJĘ ZRÓWNOWAŻONEJ KARTY WYNIKÓW 159 Marta Strumińska ETYKA BIOCENTRYCZNA I ANTROPOCENTRYCZNA Z PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 169 ROZPRAWY I STUDIA Tadeusz Pietrzkiewicz RACJONALNOŚĆ I ETYKA DECYZJI GOSPODARCZYCH 175 Julia Kobylarska, Piotr Marczuk, Marek Kosycarz ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA FIRMY JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT STRATEGII BUDOWANIA WIARYGODNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 185 Agnieszka Klarman ARGUMENTACJA PERSWAZYJNA JAKO TECHNIKA SPOŁECZNA 199 W POLITYCE PRAWA KRONIKA 221

3 CONTENTS EDITORIAL 5 SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THEORETICAL ASPECTS Wojciech Gasparski JAN ZIELENIEWSKI ( ) AND THE ISSUE OF SUSTAINABILITY 9 Waldemar J. Wołpiuk ON CONSTITUTIONAL ROLE OF THE STATE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 21 Anna Lewicka Strzałecka ECOLOGICAL ATTIDUDES OF CONSUMERS. A DETERMINANT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OR AN OPPORTUNITY FOR GREEN BUSINESS 33 Barbara Mazur THE ROLE OF CULTURE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 45 Helena Ciążela THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONTEMPORARY MORAL STATE 53 Danuta Miller SUSTAINABLE DEVELOPMENT AREAS 67 Regina Borowik POSTULATE OF WIDER REFERENCE IN THE CONCEPT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 77 Jerzy J. Kolarzowski SOCIO ECONOMIC DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. A PROPOSAL OF ACTION ANALYSIS 89 Piotr Rogala MATERIALISATION OF CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE BASIS OF EXPERIENCES OF EU MEMBER COUNTRIES 95 SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PRACTICAL ASPECTS Lech W. Zacher BUSINESS DRIVEN SUSTAINABILITY. A MODERATELY SKEPTICAL VIEW 105 Leszek Karczewski PERSPETIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND IN THE LIGHT OF OPOLEVOIVODENSHIP FINNS INQUIRY 117 Jacek J. Sztaudynger

4 INFLUENCE OF CRIMINAL ACTIVITIES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 127 Janina Kubka ENVIRONMETAL MANAGERMENT AND CULTURAL CHANGE 145 Maciej Waszczyk BALANCED ORGANIZATIONNAL DEVELOPMENT ON THE BALANCED SCORECARD WAY 159 Marta Strumińska THE BIOCENTRIC AND ANTROPOCENTRIC ETHICS A SUSTAINNABLE DEVELOPMENT PERSPECTIVE 169 DISSERTATIONS AND STUDIES Tadeusz Pietrzkiewicz RATIONALITY AND ETHICS OF BUSINESSS FROM DECISIONS 175 Julia Kobylarska, Piotr Marczuk, Marek Kosycarz CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN ESSENTIAL STRATEGY S ELEMENT OF BUILDING COMPANY S CREDIBILITY 185 Agnieszka Klarman PERSUASIVE ARGUMENTATION AS A SOCIAL TECHNIQUE IN THE LEGAL POLICY 199 THE CHRONICLE 221

5 Prakseologia nr 144/2004 Od Redakcji W dniu 20 listopada 2003 r. odbyło się seminarium naukowe pt. Pra kseologiczne i etyczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Jest to już szóste, całodniowe seminarium organizowane w Pałacu Staszica w War szawie przez Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Centrum Etyki Bizne su Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wyższą Szkołę Przedsiębior czości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Seminarium to sytuuje się w cyklu seminariów poświęconych wybranym problemom szeroko rozu mianej działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem zaga dnień dotyczących etyki. Referaty przedstawione podczas seminarium, których teksty autorzy do starczyli do Redakcji, zamieszczone są w niniejszym tomie Prakseologii 1. Nawet po pobieżnym przejrzeniu zamieszczonych artykułów widać wy raźnie, że tematyka zrównoważonego rozwoju jest ważna dla dużej grupy zarówno naukowców jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami sze roko rozumianymi zagadnieniami działalności biznesowej. Zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, przy jednoczesnej ochronie środowiska to proces, którego celem jest umożliwienie optymalnego zaspakajania potrzeb nie tylko dnia dzisiejszego, ale także w dalszej przyszłości. Autorzy artykułów prezentują zagadnienia takiego rozwoju na różnych poziomach ogólności rozważań, przywołują nieco różniące się definicje i określenia. Rozwój postrzegają z perspektywy prakseologicznej, etycznej, 1 Referaty z poprzednich seminariów także zamieszczono w Prakseologii. A mianowi cie: Skuteczność a etyczność działania, Prakseologia 138, 1998; Prakseologiczne i etycz ne aspekty komunikowania się w biznesie Prakseologia 139, 1999; Prakseologiczne i etyczne aspekty konkurencji, Prakseologia 140, 2000; Prakseologiczne i etyczne aspek ty odpowiedzialności, Prakseologia 142, 2002; Prakseologiczne i etyczne aspekty zaufa nia w działalności gospodarczej, Prakseologia 143,

6 kulturowej, społecznej, organizacyjnej, indywidualistycznej i ogólnoświa towej, rozpatrują znaczenie rozwoju w czasie obecnym i w przyszłości. Tak szeroki wachlarz perspektyw wskazuje wyraźnie jak ważne jest to pojęcie w wielu obszarach nauki i praktyki, a w związku tym jak wieloznaczne. Autorzy podkreślają specyficzne, ważne według nich, aspekty, cechy, po wiązania zrównoważonego rozwoju z licznymi obszarami działalności czło wieka. Niektórzy autorzy patrząc szeroko, z obawą spoglądają na dokona nia nowoczesnej nauki i techniki, uważając, że wkraczanie w obszary całej biosfery naszej planety, a nawet jeszcze dalej, może mieć dalekosiężne skutki, których dzisiaj nie można przewidzieć. Stawiają pytania do jakiego stopnia możemy podejmować ryzyko w działaniach gospodarczych, spo łecznych, ingerować w środowisko naturalne (jeszcze naturalne!). Zgodnie z porządkiem przyjętym podczas seminarium, także w Prakse ologii artykuły zgrupowano w działach merytorycznych. Dział pierwszy zatytułowany Teoretyczne aspekty zrównoważonego roz woju zawiera 9 artykułów, w których autorzy ujmują zagadnienia na pozio mie dużej ogólności. Pierwszy z nich poświęcono koncepcjom gospodar czym, społecznym, ekologicznym prezentowanym przez Jana Zieleniew skiego, którego trzydziesta rocznica śmierci przypadła w 2003 r. W dal szych artykułach znajdzie Czytelnik spojrzenie konstytucjonalisty na zada nia państwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, prezentację proekolo gicznych postaw konsumenckich, powiązania rozwoju zrównoważonego z kulturą i kondycją moralną. Zaprezentowano także szerokie, ogólne spoj rzenie na zagadnienia zrównoważonego rozwoju, oraz próbę formalizacji tego pojęcia na podstawie doświadczeń państw Unii Europejskiej. W dziale drugim pt. Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju zgro madzono 6 artykułów. Dział ten poświęcony jest przede wszystkim zaga dnieniom gospodarczym, biznesowym, organizacyjnym z wyraźnym uwzględnieniem praktyki życia społecznego w Polsce. Swoje rozważania autorzy prezentują powołując się na wyniki wielu, różnorodnych badań, np. na badania działalności firm w jednym z województw lub na badania prze stępczości. Przedstawiono także przydatność koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników, a także zagadnienia etyki biocentrycznej i antropocen trycznej z perspektywy zrównoważonego rozwoju. W dziale trzecim, nazwanym Rozprawy i studia, zamieszczono dwa ar tykuły, których ujęcie ma charakter studialny. Pierwszy artykuł porusza za gadnienia etyczne w gospodarce, a drugi zajmuje się możliwościami stoso 6

7 wania argumentacji perswazyjnej. Artykuły te nie były prezentowane przez autorów podczas seminarium. Numer Prakseologii kończy dział Kronika. Z wielką przykrością trze ba napisać, że w tym dziale znalazły się aż cztery nekrologi naukowców związanych z szeroko rozumianą tematyką prakseologiczną.

8

9 Prakseologia nr 144/2004 Teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju WOJCIECH GASPARSKI Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa Jan Zieleniewski ( ) a zagadnienie zrównoważonego rozwoju 1. Wstęp W artykule zarysowano sylwetkę, zmarłego przed trzema dekadami, współtwórcy prakseologicznej teorii organizacji Jana Zieleniewskiego oraz osiągnięcia, jakimi zaowocowała aktywność intelektualna i organizacyjna tego niepospolitego człowieka. W dalszej części artykułu przypomniano to, co pisał Jan Zieleniewski na temat harmonizacji działań, temat związany ściśle z problematyką zrówno ważonego rozwoju, tak jak zrównoważenie rozumiane było podówczas i co nie straciło swej aktualności do dziś. Artykuł zamyka refleksja dotycząca podobieństw polskiej i austriackiej szkół prakseologii, bo przecież trzy dekady temu zmarł również Ludwig von Mises, któremu szkoła austriacka zawdzięcza swe powstanie i owocny rozwój. 9

10 2. Jan Zieleniewski człowiek i dzieło W dniu 1 października 2003 roku minęło trzydzieści lat od śmierci pro fesora Jana Zieleniewskiego, twórcy prakseologicznej teorii organizacji, organizatora Zakładu Prakseologii PAN oraz założyciela i pierwszego re daktora naczelnego periodyku Prakseologia (wcześniej Materiały Prakseo logiczne). Dwa lata wcześniej, tj. w roku 1971, obchodził siedemdziesiąte urodziny ciesząc się szacunkiem i uznaniem nie tylko współpracowników i uczniów, ale także licznego grona uczonych i ludzi praktyki z różnych stron świata. Siedemdziesiąte urodziny autora Organizacji zespołów ludzkich, pierw szego wykładu teorii organizacji i kierowania proweniencji prakseologicz nej 1, uhonorowane zostały specjalnym tomem Prakseologii 2, na który zło żyły się 43 artykuły napisane specjalnie przez 46 autorów z 10 krajów. Je den z nich, Reginald W. Revans twórca action learning, który zmarł w ro ku 2003 napisał co następuje: Badania osiągnięć, anatomia działania, analiza tego jak rzeczy są czy nione, jest, lub powinna być, finalnym zadaniem uczonego i prakseo logii, teorii praktyki, która choć jest najogólniejszą ze wszystkich na 1 Położymy nacisk na zagadnieniach organizacji zespołów ludzkich nie zaś na organiza cji działań»jednopodmiotowych«[por. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, wyd. II, Wrocław Warszawa 1958, Zakład Nar. im. Ossolińskich, s. 75]. Wynika to głównie z chęci zajęcia się zagadnieniami, które w naszej literaturze teoretyczno organizacyjnej (a więc utrzymanej na stosunkowo wysokim szczeblu uogólnień) były dotąd stosunkowo mało roz patrywane. Wprawdzie Traktat o dobrej robocie, na który wiele jeszcze razy wypadnie mi się powoływać, zawiera specjalny rozdział poświęcony»działaniu zbiorowemu«[ibid., s ], ale zgodnie z zasadą przechodzenia od zjawisk prostszych do bardziej złożo nych główny nacisk położono w nim na działania jednopodmiotowe. Sądzę, że nieprędko będziemy umieli dodać jakieś istotne elementy do analizy działania jednopodmiotowego zawartej w Traktacie. Czerpałem więc pełną dłonią z zasobu pojęć pra kseologicznych sprecyzowanych przez autora Traktatu i z zasobu jego twierdzeń. Główne novum, które pragnąłbym dać w tej książce, to próba rozwinięcia problematyki działania zbiorowego. Właśnie w związku z tym na centralne miejsce wysunęło się pojęcie organiza cji, wokół którego starałem się zgrupować pozostałe pojęcia i twierdzenia [J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich: Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa, s ]. 2 Prace zebrane dla uczczenia 70 lecia urodzin prof. dr. Jana Zieleniewskiego, Prakseo logia, 1971, nr 39/40. 10

11 uk, powinna równocześnie być najpłodniejsza. Wszelkie technologie, rzemiosła, są z wyjątkiem szczególnych przypadków, generalizacjami ludzkich działań i poddanymi tej samej królowej intelektu. Gdy bada się naturę dialogu toczonego między Człowiekiem i jego środowi skiem uważanym za postęp obfitujący w sukcesy, jasne staje się, że mistrzostwo Człowieka w opanowywaniu środowiska przerasta mi strzostwo panowania nad nim samym. Według przyjętej terminologii, tak tragiczna rozbieżność jest dowodem zamkniętości procesu uczenia się, fiksacji na poziomie etycznym respektującym weryfikację, ale nie zważającym na odpowiedzialność. Nie brak dowodów, że jest to po chodną historii oraz pewności, ze tendencje przeciwne zmierzają do uwolnienia młodszej generacji ze scientystycznego bandaża krępują cego ich rodziców i nauczycieli. Tę skromną nadzieje wyczytuję ze stronic pisarstwa mego przyjaciela Jana Zieleniewskiego 3. Jan Zieleniewski nie tylko swym pisarstwem, ale całym swym życiem potwierdzał postawę przełamywania skrępowań. Urodzony 8 lutego 1901 r. w Krakowie ukończył Gimnazjum Jana Sobieskiego oraz studia na wydzia le filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Walczył w oddziałach Woj ska Polskiego w roku 1920 oraz brał udział w III Powstaniu Śląskim, a na stępnie działał w Związku Powstańców Śląskich 4. Pracę zawodową rozpoczął w 1924 roku w Zjednoczonych Fabrykach Maszyn, Kotłów i Wagonów. W latach sprawował nadzór sądo wy nad Wspólnotą Interesów Górniczo Hutnicznych, Zakładami Hohenlo ego oraz innymi firmami. W 1939 roku bierze udział w kampanii wrześnio wej dostając się do niewoli. Z ostatniego z czterech oflagów, w jakich był więziony (Arnswald, Gross Born, Osterode, Doessel), w nocy z 19 na 20 września 1943 roku ucieka przez czterdziestometrowy podkop wraz z 43 oficerami i 4 szeregowcami, z których jedynie 37 udało się uniknąć ponow nego aresztowania. Po dotarciu do Warszawy działał w oddziałach Armii Krajowej uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie Jan Zieleniewski pracował w spółdzielczości kierując Wy działem Handlu Zagranicznego Społem ( ) oraz był dyrektorem naczelnym Polskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego Varimex. Nie akceptując stalinowskiej tezy o zaostrzaniu walki klasowej w miarę budo 3 R. W. Revens, Action, Creativity and Learning: Some Reflections upon the Nature of Achievement, Prakseologia, 1971, nr 39/40, s Wykorzystano informacje zawarte w: J. Pollack, Żołnierz, działacz, uczony: Ostatni rozdział sagi rodu Zieleniewskich, Express Kulisy, 1973, n

12 wy socjalizmu nie przystępuje do PZPR po połączeniu PPS (której był członkiem) z PPR, co spowodowało, że nie mógł kontynuować pracy w go spodarce. Postanawia zająć się działalnością naukową w WSE w Sopocie, gdzie wykładał ekonomię handlu zagranicznego pisząc znany podręcznik z tego zakresu. W 1956 roku został docentem, zaś w 1959 roku rozpoczął współpracę z Polską Akademią Nauk, którą kontynuował do końca swych dni. Podej muje się więc obowiązków związanych z kierowaniem Pracownią Ogól nych Problemów Organizacji Pracy placówki utworzonej przez Tadeusza Kotarbińskiego dla rozwijania prakseologii. Zaprasza do współpracy licz nych uczonych i jak byśmy dziś ich nazwali refleksyjnych praktyków. Organizuje seminaria: prakseologii prowadzone przez Kotarbińskiego, te orii organizacji które sam prowadzi, teorii administracji prowadzone przez prof. Stanisława Kowalewskiego, a potem naukoznawcze pod prze wodnictwem prof. Mariana Mazura, teorii decyzji kierowane przez Kle mensa Szaniawskiego oraz metodologii projektowania, któremu miał za szczyt przewodniczyć wyżej podpisany. Życie intelektualne, jakiego zaczy nem były debaty toczone w Sali Okrągłego Stołu, owocowało pracami pu blikowanymi na łamach Materiałów Prakseologicznych, przekształconych w periodyk Prakseologia. Ukazały się liczne książki, rozpoczęto jak prze widywał to Revans kształcenie młodej kadry. Pracownia przekształcona została w Zakład Prakseologii PAN, utworzono studium doktoranckie, na wiązano mimo trudności owego okresu współpracę z ośrodkami zagra nicznymi. A wszystko to stało się dzięki mądremu, niezwykle kompetent nemu i oddanemu sprawie kierownictwu profesora Jana Zieleniewskiego. Poza pracą w Polskiej Akademii Nauk Jan Zieleniewski współpracował z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie kierował katedrą Teorii Organizacji oraz w reaktywowanym po Październiku 1956 r. Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, którego był prezesem. Jan Zieleniewski zmarł jak działał. Był czynny do ostatniej minuty swe go życia. Życie zakończył podczas polsko amerykańskiego seminarium. Pozostawił po sobie nie tylko znaki w sercach i pamięci ludzi, z którymi współpracował, ale także książki i artykuły, z których uczyły się liczne po kolenia menedżerów. Są to przede wszystkim: Organizacja zespołów ludz kich: Wstęp do teorii organizacji i kierowania oraz Organizacja i zarządza nie. Bibliografia prac Profesora obejmuje 214 pozycji, z których pierwszą jest artykuł z 1927 roku pt. Na drodze do racjonalizacji naszego gospodar 12

13 stwa [Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, t. XXII (odbitka z periody ku Przegląd Współczesny, 1927, nr 61)], ostatnią zaś wydana pośmiertnie (dzięki staraniom Witolda Kieżuna, ucznia Profesora) książka O organiza cji badań naukowych [PWE, Warszawa 1975]. Oto jakie przesłanie, współ bieżne z zacytowanymi wcześniej słowami Revansa, płynie z tej książki: Badacze przywiązują z reguły wielka wagę do swobody wyboru za gadnień badawczych. [...] Trzeba im więc zostawić jak najwięcej po czucia tej swobody. Jak już wspomniałem, osobiste doświadczenie nauczyło mnie, ze jeśli narzucony problem okaże się niebanalny i możliwy do rozwiązania, to z reguły wniknięcie weń pobudzi zain teresowanie badacza, dla którego wykonanie zadania staje się wtedy osobistym celem [s ]. 2. Koordynacja i integracja działań Taki właśnie tytuł nosi podrozdział [s ] dzieła Jana Zieleniew skiego Organizacja zespołów ludzkich prezentujący problematykę najbliższą zrównoważeniu, jakiemu poświęcona jest kolejna doroczna konferencja Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Zieleniewski wskazuje oba powiąza ne zalecenia jako dyrektywy sprawnego działania: koordynowanie zaleca po wiązanie poszczególnych elementów działania pod względem ilościowym i czasowym [s. 320], zaś integracja stanowi postulat włączenia do»splotu działań«wszystkich i tylko tych elementów, które są niezbędne do jego po wodzenia, i do włączenia ich tak, aby elementy te (zgodnie z pojęciem orga nizacji) przyczyniały się do maksymalnego powodzenia całości, a więc włą czenia ich m.in. we właściwych ilościach i we właściwej chwili [s. 321]. Dyrektywa koordynacji wypływa z tzw. prawa harmonii sformułowane go przez Karola Adamieckiego 5, zaś dyrektywę integracji, będącą uogólnie niem tego prawa, sformułował Tadeusz Kotarbiński w Traktacie o dobrej robocie 6. Zieleniewski wskazuje na znaczenie koordynacji działań rozumiane w sposób uogólniony jako istotny czynnik chroniący organizacje przed 5 K. Adamiecki, Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw pracy zbiorowej, Prze gląd Techniczny, 1924, nr 49, s. 52, T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 2000, s. 137 i nast. 13

14 stratami, które grożą unicestwieniem potencjalnego efektu organizacyjne go [s. 321]. W związku z tym koordynacja jest koniecznym, choć niewy starczającym warunkiem wystąpienia tego efektu [ibid.]. Tym, co stanowi warunek konieczny, jest zdaniem Zieleniewskiego informacja wzajem na o tym, jak postępuje realizacja splecionych wzajemnie (...) funkcji [tego, co poddawane koordynacji, przyp. W. G.], wiążąca poszczególne części rze czy zorganizowanych (poszczególnych członków zespołu w instytucjach) za pomocą sprzężeń zwrotnych [ibid.]. Nie jest więc działanie człowieka, a tym bardziej funkcjonowanie orga nizacji czy zespołu organizacyj, aż po system gospodarczy czy to w skali mikro, mezo, makro, czy skali globalnej luźnym zbiorem poszczególnych, niezależnych od siebie czynów prostych, pisze Zieleniewski. Są to liczne sploty nieprzeliczonej ilości pasm. Od tego jak są one powiązane, zharmo nizowane, a zatem zrównoważone wewnątrz każdego z nich oraz wzaje mnie względem siebie, zarówno przestrzennie, jak i czasowo, zarówno ja kościowo, jak ilościowo, zależy sprawność w jej dwu prakseologicznych wymiarach: efektywności (skuteczności) oraz ekonomiczności. W zgranych zespołach o ustalonym toku działań (np. w gruntownie przez dyrygenta wyszkolonej orkiestrze wykonującej na podstawie nut dobrze sobie znany utwór) koordynacja takiego splotu działań może następować bez interwencji specjalnego organu koordynacyj nego. Warunkiem takiej samokoordynacji jest jednak albo cał kiem niezmienne powtarzanie cyklu działań przy bezwzględnej zgodności z planem znanym wszystkim członkom zespołu (nuty w orkiestrze), albo bardzo ścisła i szybka wzajemna informacja [s. 322]. Współcześnie, pomni prakseologicznej krytyki mitu planowania na co wskazywał Ludwig von Mises skłonni jesteśmy mówić o strategii działa nia, rezygnując z drobiazgowości na rzecz umiejętności dynamicznego do stosowywania się do zmian przy dbałości o uprzednio wyznaczony kieru nek, a nie drogę, po której się kroczy. Zarówno wówczas, gdy o koordynacji i integracji pisał Zieleniewski, jak i obecnie niekwestionowaną rolę spełnia koordynator, od którego współcze śnie w coraz większym stopniu wymaga się, by był przywódcą. 14 Rozważania nasze prowadzą do ogólnego wniosku, że przeważająca większość problemów tej części teorii organizacji stanowi dyskusję

15 wzajemnie ze sobą sprzecznych tendencji występujących w praktyce organizowania. Przezwyciężenie tych sprzeczności wymaga z reguły rachunku, w którym organizator, mniej lub bardziej intuicyjnie, dąży do maksymalizacji lub minimalizacji jakiejś funkcji często wielu zmiennych [ibid.]. Zieleniewski, jak wielu mu współczesnych, wiązał nadzieje z rozwojem ba dań operacyjnych oraz programowaniem. Nie było wówczas jeszcze kompu terów osobistych, Internetu, a więc sieci stwarzającej możliwości zinstrumen talizowanej koordynacji i integracji, ale ówczesne intuicje były trafne. Podob nie jak wskazywanie na równowagę dynamiczną jako pochodną jak obecnie mówimy spontanicznego ładu 7 w całościach o wysokim stopniu złożoności. Jakie tedy przesłanie w wymiarze szerszym płynie z naukowego pisar stwa Jana Zieleniewskiego dla dzisiejszych rozważań o zrównoważonym rozwoju dołączającym do prakseologicznego podwójnego E (efektyw ność, ekonomiczność) trzecie E, tj. etyczność. Oto co pisał na ten temat autor Organizacji i zarządzania: Niegodziwe środki do godziwych celów muszą być mniej sprawne od godziwych, powstaje bowiem u działającego konflikt wewnętrzny miedzy tym, co uważa za godziwe (celem), a środkami odczuwany mi jako niegodziwe. Podobnie też godziwe środki zastosowane do niegodziwych celów będą z tego samego powodu musiały funkcjono wać mniej sprawnie. Naturalnie, godziwe i niegodziwe znaczy w tym kontekście zgodne z systemem wartości etycznych człowie ka działającego. Gdybyśmy sobie wyobrazili człowieka, którego sy stem wartości nie odrzuca np. kradzieży to dla niego kradzież ani jako cel, ani jako środek nie będzie niczym niegodziwym. Ale z innych przyczyn, na których analizę nie tu miejsce mało prawdo podobne wydaje się, aby społeczne współżycie dało się pogodzić z takim systemem wartości. Sprawność funkcjonowania środków działania jest więc funkcją nie tylko ich sprawności niejako wewnętrznej, lecz także stopnia zgodności oceny etycznej środków i celów, do których się je stosuje 8. 7 M. Kuniński, Hayek s Theory of Spontaneous Order: Between Verstehen and Invisible Hand Explanation, w: J. L. Auspitz, W. W. Gasparski, M. K. Mlicki, K. Szaniawski, red., Pra xiology and the Philosophy of Economics, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) Lon don (UK) 1992, s Por także: W. Banach, Spontaniczność a planowanie: Wokół filozo fii społecznej Friedriecha A. von Hayeka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s

16 Sprawność środków godziwych i niegodziwych zastosowanych do ce lów godziwych i niegodziwych przedstawił Zieleniewski w postaci tabela rycznej. Zaprezentowane w niej stanowisko nasunęło się Zieleniewskiemu jak pisze pod wpływem dyskusji, jaka odbyła się na jednym z semina riów Pracowni Ogólnych Problemów Organizacji Pracy. Asumptem była na wpół żartobliwa uwaga wypowiedziana przez Tadeusza Kotarbińskiego, że jeśli można pytać, czy»święty«cel»uświęca«niegodziwe środki, to równie dobrze można zapytać, czy»świński«cel nie»uświńca«godziwych środków [ibid.]. Oto co powstało w wyniku przeprowadzonej przez Ziele niewskiego analizy: Tabela 1. Sprawność środków godziwych i niegodziwych zastosowanych do ce lów godziwych i niegodziwych [źródło: J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, op. cit., s. 187]. Godziwe Sprawne Cele Godziwe Niegodziwe Środki godziwe do celów Środki godziwe do celów godziwych bez konfliktu niegodziwych mimo, że wartości funkcjonujące z istoty swej sprawne, funk sprawnie cjonujące mniej sprawnie z powodu konfliktu wartości Środki Niesprawne Środki godziwe do celów godziwych bez konfliktu wartości lecz z istoty funkcjonujące niesprawnie Środki godziwe do celów niegodziwych z istoty swe niesprawne i z powodu konfliktu wartości funkcjo nujące tym mniej sprawnie. Niegodziwe Sprawne Niesprawne Środki niegodziwe do ce lów godziwych mimo że z istoty swej sprawne, ale z powodu konfliktu warto ści funkcjonujące mniej sprawnie. Środki niegodziwe do ce lów godziwych z istoty nie sprawne z powodu kon fliktu wartości funkcjonują ce tym mniej sprawnie. Środki niegodziwe do ce lów niegodziwych z istoty swej sprawne wobec bra ku konfliktu wartości funk cjonujące sprawnie. Środki niegodziwe do celów niegodziwych z istoty swej niesprawne, a więc mimo braku konfliktu wartości funkcjonujące niesprawnie. 16

17 3. Dwie szkoły, jeden wniosek W dziesięć dni po śmierci Jana Zieleniewskiego, tj. 10 października 1973 roku, zmarł Ludwig von Mises, urodzony we Lwowie 29 września 1881 r. twórca austriackiej szkoły prakseologicznej, autor fundamentalnego dzieła o prakseologicznych podstawach ekonomii Human Action: A Treati se on Economics 9. Mises zakończył życie w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiadł po II wojnie światowej. Polskie środowisko prakseologiczne nie mo gło uczcić pamięci Misesa, gdyż jego krytyka gospodarki planowej i cen tralnie sterowanej powodowała, że ciążyła na nim anatema wroga syste mu realnego socjalizmu. Mises wskazywał wyraźnie, że: Podczas, gdy wielu ludzi oskarża ekonomię o neutralność względem sądów wartościujących, inni oskarżają ją o rzekome uleganie im. Niektórzy utrzymują, że ekonomia musi koniecznie wypowiadać są dy wartościujące i dlatego nie jest rzeczywiście naukowa, skoro obo jętność wobec wartości jest kryterium naukowości. Inni twierdzą, że dobra ekonomia powinna i może być bezstronna, a tylko źli ekono miści grzeszą przeciwko temu postulatowi. Semantyczne pomieszanie występujące w dyskusji powyższych problemów wynika z niedokładnego użycia terminów przez wielu eko nomistów. Ekonomista bada, czy środek a może dać rezultat p, dla osiągania którego jest zalecany, i stwierdza, że a nie prowadzi do p, lecz do skutku g, który nawet zwolennicy a uważają za niepożąda ny. [...] Z tego samego punktu widzenia prakseologia i ekonomia pa trzą na podstawową zasadę ludzkiego życia i rozwoju społecznego, która głosi, że współpraca w ramach społecznego podziału pracy jest bardziej wydajną formą działania niż autarkiczna izolacja jednostek. Prakseologia i ekonomia nie mówią, że ludzie powinni pokojowo współpracować w ramach więzi społecznych; mówią one jedynie, że ludzie muszą działać w ten sposób jeżeli chcą, aby ich działania były bardziej skuteczne niż w innych przypadkach. Dostosowania się do za sad moralnych, których wymaga ustanowienie, zachowanie i wzmac nianie współpracy społecznej, nie jest uważane za ofiarowanie się mi tycznemu bytowi, lecz za odwołanie się do najbardziej wydajnych me tod działania, za koszt uzyskania rezultatów wiele wyżej cenionych Fragmenty tego traktatu opublikowane zostały w przekładzie na język polski na łamach Prakseologii, 1995, nr 3 4 ( ). 10 L. von Mises, Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii (fragmenty), Prakseologia, 1995, nr 3 4 ( ), s

18 W innym miejscu Traktatu (nietłumaczonym na język polski) Mises zwraca uwagę na to, że gdy ekonomista mówi o przedsiębiorcy, kapitaliście, posiadaczu ziemskim, pracowniku czy konsumencie, to mówi o typach ide alnych, a nie o konkretnych ludziach. Mówi zatem o funkcjach spełnianych w realiach życia czasem przez tego samego człowieka. Żyjący i działający człowiek łączy wiele funkcji. Nie jest on jedynie konsumentem. Jest on po nadto także albo przedsiębiorcą, albo posiadaczem ziemskim, lub kapitali stą czy pracownikiem, bądź osobą wspomaganą przez zatrudnionych takich właśnie ludzi 11. Skoro tak, to pamiętać należy, że czym innym jest analiza ekonomiczna rozpatrująca poszczególne funkcje z osobna, a czym innym synteza ekonomiczno społeczna splatająca rozmaite funkcje w jeden sy stem, sui generis inżynieria ekonomiczna. Z tego względu Mises upomina się o respektowanie prawa prakseologicznego jak je nazywa dotyczące go regularności zjawisk w stosunku do powiązania środków i celów [Mi ses Ludzkie działanie..., op. cit., s. 233]. Traktat swój kończy Mises przestrogą: Wyjaśnianie oraz kategorialne i formalne zbadanie tej trzeciej klasy praw wszechświata jest przedmiotem prakseologii i jej dotychczas najlepiej rozwiniętej gałęzi ekonomii. Wiedza ekonomiczna jest istotnym składnikiem struktury cywilizacji ludzkiej; jest ona funda mentem, na którym oparto współczesny industrializm oraz wszystkie moralne, intelektualne, techniczne i terapeutyczne osiągnięcia ostat nich stuleci. Pozostaje ona z ludźmi, niezależnie od tego, czy uczynią oni właściwy użytek ze skarbów, których dostarcza im ta wiedza, czy też pozostawią ją niewykorzystaną. Jeżeli jednak nie uczynią z niej najlepszego użytku i zlekceważą jej nauki oraz ostrzeżenia, to nie unicestwią ekonomii; zlikwidują społeczeństwo i rasę ludzką [ ]. Wprowadzenie pojęcia zrównoważonego rozwoju przypisywane jest byłej premier Norwegii Gro Harlem Bruntland, która, gdy w 1983 roku przewodniczyła Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, zawarła w raporcie Nasza wspólna przyszłość, termin sustainable development. Ter min ten w przekładzie na język polski utracił trwałość integralnie tkwią cą w angielskim sustainability, zachowując zrównoważenie. Pojęcie to L. von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, wyd. 3, Contemporary Books Inc., Chicago 1963, s. 252.

19 nadaje nazwę koncepcji wcześniej sformułowanej na gruncie prakseologii, a więc koncepcji pochodnej dziedzictwu intelektualnemu Jana Zieleniew skiego, Reginalda Revansa i Ludwiga von Misesa. Przedstawiłem ją w re feracie A Designing Human Society: A Chance or a Utopia?, przygotowa nym na Design Policy Confererence zorganizowaną przez Design Rese arch Society (Londyn 1982) 12. Przedstawiona koncepcja obejmuje trzy ele menty: (a) odrzucenie ze wszystkimi konsekwencjami fałszywego paradyg matu o nieograniczoności zasobów, jakie ludzie mają do dyspozycji, (b) uznanie dalszego trwania ludzkości za nadrzędny cel postępowania wszyst kich żyjących współcześnie i w przyszłości ludzi, (c) uznanie rozwiązywa nia (w epistemologicznym znaczeniu tego słowa) problemów praktycznych za jedyną metodę postępowania człowieka. Podobnie jak obecnie wielu uważa koncepcję zrównoważonego rozwo ju za utopię, tak przed laty uprzedzając uwagi oponentów napisałem, że stan zagrożenia ludzkości jest współcześnie tak wielki, że poszukiwać trze ba sposobów jego minimalizacji nawet w świecie fantazji. A utopia, jeśli choć w części mieć będzie moc inspirującą, sprowadzona do realizowalnych wymiarów świata realnego, spełnić może pożyteczną rolę, wskazując kieru nek, w którym należy zmierzać 13 [s. 138]. Jaki to kierunek? W odróżnie niu od makroparadygmatów świata nauki i świata sztuki rządzących się właściwymi im zasadami istnieje świat trzeci będący światem życia, dla którego metody świata nauki i świata sztuki nie są adekwatne. Temu trze ciemu światu, światu praktyki, potrzebne są jego własne metody, jego wła sne instrumentarium i jego własny, prakseologiczny makroparadygmat 14. Ośmielam się wyrazić przypuszczenie, że gdyby w sprawie zrównowa żonego rozwoju głos aktualnie zabierał Jan Zieleniewski, to przedstawione powyżej kwestie poruszyłby w swym wystąpieniu wzbogacając je o liczne elementy zaczerpnięte z bogatego życia naukowego i gospodarczego, jakie było jego udziałem. 12 W: W. Gasparski, Understanding Design: The Praxiologtcal Systemic Perspective, In tersystems Publications, Seaside, CA, 1984, s ; przekład polski: W. Gasparski, Spo łeczeństwo projektujące: szansa czy utopia?, Prakseologia, 1984, nr 2 (90), s Ibid., s Ibid., s Por. także: D. A. Schön, The Crisis of Professional Knowledge and the Pursuit of an Epistemology of Practice, w: J. L. Auspitz, W. W. Gasparski, M. K. Mlicki, K. Szaniawski, red., Praxiology and the Philosophy of Economics, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) London (UK) 1992, s

20 Wojciech Gasparski JAN ZIELENIEWSKI ( ) AND THE ISSUE OF SUSTAINABILITY Summary The paper commemorites 30 tieth anniversary of the date when Professor Jan Zieleniewski, Haed of the Praxiology Department Polish Academy of Sciences, died. His contribution to praxiological theory of organization was so reach that one may learn the mesage of his study in the context of contemporary issue of sustain ability. The paper covers some of relevant characteristics related to the issue.

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Prakseologia. Od Redakcji 5. Prakseologiczne podejście do oceny działania systemu emerytalnego 9

Prakseologia. Od Redakcji 5. Prakseologiczne podejście do oceny działania systemu emerytalnego 9 Prakseologia 152/2012 Treść numeru Filip Chybalski Marta Strumińska-Kutra Joanna Szalacha-Jarmużek Dariusz Bąk Rafał Smoczyński Marta Makowska Od Redakcji 5 Prakseologiczne podejście do oceny działania

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Mgr Magdalena Wilgatek Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UW dr hab. Izabeli

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1 Artykuł dotyczy wypowiedzi autora do publikacji po seminarium: pt. Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego, w dniu 30 marca 2015. Autor tekstu: Dr Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Potrzeba

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

www.cvcentrum.academia.edu/bernardbinczycki www.researchgate.net/profile/bernard_binczycki2/publications

www.cvcentrum.academia.edu/bernardbinczycki www.researchgate.net/profile/bernard_binczycki2/publications Źródło: Bińczycki B., Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, MFiles.pl, Kraków 2012, ISBN 978-83-931128-8-3,

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie

Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Nowelizacja regulacji dotyczących kształcenia na odległość nowy projekt rozporządzenia MNiSW metody, formy i programy kształcenia 6 Procedury a wartości akademickie środowiskowa

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK I NUMER 1 Poznań 2008 Rada Programowa Edward Hajduk (przewodniczący) Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie zmianą w administracji publicznej materiały z konferencji Warszawa, 16 17 grudnia 2010 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo