ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-62916-19-1"

Transkrypt

1 Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu Żywność i żywienie w XXI w. - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Potencjał absorpcyjny firm i założenia dla polityki innowacyjnej Anna Rogut Łódź, 2011

2 Publikacja jest wsółfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Recenzja: Łukasz Sułkowski Projekt okładki: Monika Piasecka Korekta: Renata Karolewska Skład i łamanie: Stanisław Wnuk Copyrigt by Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISBN Publikacja bezpłatna.

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... Zdolność absorpcyjna... Pozycja konkurencyjna polskiego sektora żywności... Czym jest zdolność absorpcyjna?... Zdolność absorpcyjna. Rezultaty badań... Poziom technologiczny... Działalność badawczo-rozwojowa... Współpraca... Kapitał ludzki... Założenia dla polityki innowacyjnej... Zmiana strategii rozwoju technologicznego... Transformacja strategii technologicznego uczenia się... Redefinicja strategii klasterowych... Systemowe spojrzenie na politykę innowacyjną... Respektowanie zasad polityki zorientowanej na fakty... Dodatkowe działania... Założenia dla wsparcia internacjonalizacji polskiego sektora żywności... MSP a internacjonalizacja. Szanse, zagrożenia, bariery... Wnioski dla dalszych działań... Wzmocnienie europejskiego wymiaru wsparcia MSP... Komplementarność z innymi inicjatywami KE... Ewaluacja i inne instrumenty tzw. polityki zorientowanej na fakty w miejsce mapowania i zasadnicza redefinicja struktury usług... Rozciągnięcia zasady komplementarności, efektywności i trwałości na cały system wsparcia internacjonalizacji MSP... Bibliografia

4

5 Wprowadzenie W 2050 roku: (i) liczba ludności świata wzrośnie do 9,1 mld i będzie to o 34% więcej niż obecnie, przy czym prawie cały ten wzrost przypadnie na kraje rozwijające się; (ii) udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności wzrośnie do 70% (w porównaniu z aktualnymi 49%); (iii) poziom dochodu na głowę mieszkańca będzie wielokrotnie wyższy niż dziś, i to na całym świecie. Nakarmienie rosnącej, miejskiej i coraz bogatszej liczby ludności będzie wymagać wzrostu produkcji żywności o 70% (FAO 2009). Taka prognoza zapowiada długie lata prosperity dla polskiego sektora żywności, tym bardziej że jako kraj już należymy do jej znaczących producentów (Kowalski 2010), a przemysł rolno-spożywczy jest jednym z motorów polskiego eksportu 1. Jednak utrzymanie tej pozycji będzie wymagać dalszego, zdecydowanego wzrostu konkurencyjności produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza za sprawą lepszego wykorzystania nowych technologii. Pytanie tylko, jakich? Odpowiedzi na to pytanie (przynajmniej częściowej) udzielił dopiero co zakończony foresight 2 Żywność i żywienie w XXI wieku, w którym technologie zdefiniowane zostały jako całokształt działań i wiedzy, niezbędnych do wytworzenia określonych produktów rolno-spożywczych i uzyskania efektów wynikających z trendów 3, które w perspektywie najbliższych lat określą kształt rynku żywności 4. Merytoryczna część projektu była podzielona na kilka zadań (Rysunek 1) pozwalających na zderzenie: (i) subiektywnej oceny ekspertów z bardziej obiektywnym obrazem wyłaniającym się z danych statystycznych i studiów literaturowych (ii) podażowej i popytowej strony w następujących sześciu obszarach: Innowacyjne technologie: nanotechnologia, biotechnologie i inżynieria genetyczna, technologie tradycyjne, technologie środowiskowe. 1 Ożywienie w handlu artykułami rolno-spożywczymi trwa nieustannie od momentu integracji (Rogut 2008), mimo pewnych perturbacji związanych z ostatnim kryzysem (Jabłońska-Urbaniak 2009). W efekcie, przemysł rolno-spożywczy jest jednym z czterech (obok wyrobów przemysłu elektromaszynowego, chemicznego i metalurgicznego) przemysłów mających największy udział w polskim eksporcie (MSZ 2010). 2 Foresight oznacza systemowe podejście do oceny nowych trendów nauki i technologii z punktu widzenia siły ich oddziaływania na konkurencyjność gospodarki, poziom dobrobytu i jakość życia (UNIDO 2005). W najnowszej, trzeciej generacji badań, foresight pełni rolę łącznika między problemami społecznymi i technologiczno-ekonomicznymi (Salerno, Landoni i Yerganti 2008). 3 Należą do nich zwłaszcza zmiany wzorców konsumpcji żywności (w tym rosnąca troska o zdrowie i kondycję psychofizyczną), wzrost świadomości konsumenta; potrzeba bezpieczeństwa żywności; troska o zdrowie starzejącego się społeczeństwa i konieczność efektywnego zarządzania łańcuchem żywnościowym z dochowaniem troski należnej środowisku (Downey 2005). 4 Zwłaszcza zmian wzorców konsumpcji żywności (włączając większą troskę o zdrowie) i wzrostu świadomości konsumenta; potrzeb bezpieczeństwa żywności; dbałości o zdrowie starzejącego się społeczeństwa i konieczności efektywnego zarządzania łańcuchem żywnościowym z dochowaniem troski należnej środowisku (Downey 2005). 5

6 Anna Rogut Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty: żywność funkcjonalna, żywność projektowana, żywność wygodna, żywność minimalnie przetworzona, żywność ekologiczna, surowce genetycznie modyfikowane, zamienniki tłuszczu, zamienniki cukru (niecukrowe substancje słodzące), nowe lub mało znane gatunki roślin uprawnych. Innowacyjne opakowania: opakowania inteligentne, pakowanie w modyfikowanej atmosferze, opakowania biodegradowalne, opakowania barierowe, inne opakowania. Żywienie i zdrowie człowieka: nutrigenomika (zakresy nutrigenomiki), dieta niealergizująca, dieta personalizowana, diety zbilansowane. Bezpieczeństwo żywności: systemy kontroli jakości, techniki wykrywania skażeń chemicznych i mikrobiologicznych, identyfikacja produktu, techniki badań prognostycznych żywności. Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing: specjalizacja i automatyzacja gospodarstw; integracja pionowa i wzrost zasięgu kontraktacji; marketing i promocja; rozwój systemów zarządzania produkcją, jakością i dystrybucją; rozwój systemów planowania produkcji. Rysunek 1: Organizacja zadań badawczych w foresighcie Żywność i żywienie w XXI wieku Źródło: Rogut i Piasecki (2009), s. 6. 6

7 Wprowadzenie Wśród tych zadań na szczególną uwagę zasługują trzy kolejne działania: Krytyczne technologie, Delphi i Potencjał absorpcyjny. Celem pierwszego z nich, Krytycznych technologii, było przygotowanie listy najważniejszych z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności przetwórstwa rolno-spożywczego technologii i kierunków prac badawczo-rozwojowych, a całość prac oparto na dwóch strategicznych kryteriach: społecznej ważności i potencjale wzrostu (Tabela 1). Tabela 1: Kryteria priorytetyzacji technologii i kierunków prac badawczo-rozwojowych Kryterium Definicja Społeczna ważność (zakres zaspokojenia potrzeb i oczekiwań konsumentów/społeczeństwa oraz społeczna odpowiedzialność nauki, włączając kwestie etyczne i prawne, zakres akceptacji społecznej i kierunki oddziaływania na środowisko) zdrowie społeczne produkty oraz procesy podnoszące dobrostan i dobrobyt społeczeństwa: poprawa stanu zdrowia publicznego, wydłużenie produktywnego życia, zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej, zapobieganie i leczenie schorzeń, dostosowanie żywności do wieku i stanu zdrowia itd. jakość żywności wysoka jakość, atrakcyjne walory smakowe, zapachowe, estetyczne, trwałość produktu konsument i nowe wzorce konsumpcji zaspokojenie potrzeb innych niż pokarmowe, szybkość, wygoda, łatwość przyrządzenia, zgodność itp. bezpieczeństwo żywności żywność niezagrażająca zdrowiu, niealergizujaca, niezawierająca szkodliwych substancji, niewywołująca szkodliwych efektów, nieprzenosząca chorób itd. prawidłowość produkcji żywności prawidłowa produkcja z perspektywy gospodarczej, środowiskowej i społecznej zarządzanie łańcuchem żywności integracja charakterystyk wartości dodanej dla konsumenta dla wszystkich indywidualnych procesów w łańcuchu żywnościowym społeczna odpowiedzialność nauki zakres uwzględnienia interesów i potrzeb społecznych z uwzględnieniem kwestii etycznych i prawnych oraz dobrostanu zwierząt i roślin 7

8 Anna Rogut przyjazność dla środowiska większa synergia między wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska i rozsądnymi warunkami społecznymi w celu poprawy dobrobytu i dobrego samopoczucia społeczeństwa, ograniczanie uciążliwości dla środowiska, redukcja odpadów i produktów ubocznych, efektywność gospodarowania surowcami i przestrzenią itd. Potencjał wzrostu (konkurencyjność i potencjał krajowej nauki i sfery badawczo-rozwojowej oraz gospodarcze znaczenie badań naukowych) pozycja międzynarodowa aktualna i w perspektywie do 2030 r. pozycja wewnątrz kraju aktualna i w perspektywie do 2030 r. zakres i jakość kompetencji naukowotechnologicznych teraz i w przyszłości międzynarodowe uznanie i reputacja, aktywność we współpracy międzynarodowej i międzynarodowej wymianie pracowników zakres współpracy z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i przemysłem, orientacja na rozwiązywanie problemu w specyficznym kontekście krajowym, regionalnym, sektorowym masa krytyczna wysoko wykwalifikowanego personelu naukowo-badawczego i rozwojowego oraz pracowników technicznych, umożliwiająca prowadzenie zaawansowanych, interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych infrastruktura badawczo-naukowa poziom podstawowej i specjalistycznej infrastruktury badawczej i wyposażenia oraz stopień jej konsolidacji, umożliwiający realizację dużych programów badawczo-rozwojowych sprawność organizacyjna otwarte, zróżnicowane, niehierarchiczne struktury prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, ścisłe współdziałanie różnych uczestników/organizacji, strategiczne konsorcja, międzyinstytucjonalne programy współpracy, czasowe struktury organizacyjne, mieszane konsorcja publiczno-prywatne itp. finansowanie dostępność i różnorodność oraz poziom finansów niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej 8

9 strategiczna ważność dla krajowego przemysłu rolno-spożywczego obszary badań sprzyjające powstaniu/ wdrożeniu technologii zwiększających konkurencyjność polskich firm na rynkach międzynarodowych przez wprowadzenie nowych i wzrost jakości istniejących produktów dojrzałość technologii obszary badań sprzyjające tworzeniu technologii przełomowych i/lub znajdujących się na wczesnych etapach życia, co tworzy obfitość okazji innowacyjnych generyczność technologii potencjał łączenia różnych kierunków/ obszarów badań i możliwości wykorzystania rezultatów w wielu sektorach/technologiach/produktach Źródło: Rogut i Piasecki (2009), s. 14 Tak uporządkowana lista była punktem wyjścia do Delphi, gdzie została poddana szerszej dyskusji toczonej wokół: (i) czasu i możliwości wdrożenia oraz (ii) konsekwencji społeczno-ekonomicznych (Tabela 2). Tabela 2: Delphi. Obszary dyskusji/kryteria ocen Grupa kryteriów Kryteria ocen Ogólne Prawdopodobny okres realizacji zdarzenia Innowacyjność technologii/rozwiązania w skali kraju Innowacyjność technologii/rozwiązania w skali międzynarodowej Ekonomiczne koszty Wzrost nakładów inwestycyjnych (zakup nowych maszyn/ wdrożenia urządzeń, unowocześnienie istniejących, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia itd.) Wzrost nakładów firm na działalność B+R Wzrost energochłonności Wzrost materiałochłonności Wzrost kosztów związanych z zewnętrznym doradztwem, kształceniem, przekwalifikowaniem, poszukiwaniem nowych pracowników Wzrost kosztów związanych z ochroną środowiska Wzrost kosztów promocji i marketingu (poszukiwania i zdobywanie nowych rynków zbytu) Społeczne koszty wdrożenia Ekonomiczne korzyści wdrożenia Wprowadzenie Wzrost szkodliwości oddziaływania na środowisko Spadek bezpieczeństwa żywności Spadek jakości żywności Wzrost zagrożenia dla rynku pracy Wzrost dobrobytu (wzrost PKB i wartości dodanej) Wzrost konkurencyjności polskich firm na rynkach globalnych Wzrost innowacyjności polskich firm w skali międzynarodowej Zwiększenie efektywności działania polskich firm Uruchomienie nowych rodzajów aktywności i działalności produkcyjnej i usługowej Rozwój przemysłów i usług uzupełniających (komplementarnych) 9

10 Społeczne korzyści wdrażania Bariery ograniczające możliwość wdrożenia innowacyjnych technologii Źródło: Rogut i Piasecki (2009), s. 25 Anna Rogut Spadek skali niezaspokojonych potrzeb społecznych Poprawa jakości życia Poprawa ochrony środowiska naturalnego Poprawa stanu zdrowia i zapobieganie chorobom będącym skutkiem nieodpowiedniej diety i złego sposobu odżywiania Poprawa bezpieczeństwa publicznego Poprawa zadowolenia społeczeństwa dzięki indywidualizacji produktów żywnościowych Kwalifikacje personelu zarządzającego Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej Potencjał wytwórczy firm Potencjał organizacyjny firm Ekonomiczna opłacalność Możliwości finansowe przedsiębiorstw Dostęp do kapitału typu: venture capital, seed capital, grantów itd. Dostęp do finansów typu kredyty, pożyczki, gwarancje Obciążenia fiskalne i podatkowe Infrastruktura biznesu (usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne) Transfer wiedzy i technologii z nauki do przemysłu Standardy legislacyjne i regulacje prawne (patenty, ochrona własności intelektualnej) System kształcenia, dokształcanie i przekwalifikowania pracowników Bariery administracyjne Następnym krokiem była ocena zdolności absorpcyjnej firm sektora rolno-spożywczego (włączając producentów rolnych), zwłaszcza małych i średnich. Łącznie, rezultaty tych zadań dały materiał do przygotowania scenariuszy i strategicznego programu badań oraz do stworzenia założeń polityki innowacyjnej dla sektora żywnościowego w Polsce. Scenariusze i strategiczny program badań są przedmiotem odrębnych publikacji, stąd ta książka koncentruje się na zdolności absorpcyjnej (rozdział pierwszy) i założeniach dla polityki innowacyjnej (rozdział drugi). Zdolność absorpcyjna Pozycja konkurencyjna polskiego sektora żywności Polskie rolnictwo to jeden z bardziej znaczących producentów żywności (Tabela 3), zatrudniający blisko 15% siły roboczej (GUS 2010a i 2010b). Tabela 3: Produkcja rolna. Udział i miejsce Polski (wg stanu na ) Produkcja niektórych artykułów rolnych Udział w produkcji światowej (w%) Miejsce Polski w świecie Udział w produkcji UE27 (w%) Pszenica 1,3 15 6,2 4 Miejsce Polski w UE 10

11 Zdolność absorpcyjna Żyto 19,4 3 37,3 2 Jęczmień 2,3 11 5,5 5 Owies 4,9 4 14,2 1 Ziemniaki 3,3 7 16,9 2 Buraki cukrowe 3,8 8 8,6 3 Rzepak 3,6 7 11,1 3 Jabłka 4,1 3 23,0 1 Mięso 1,3 13 7,3 6 Mleko 2,1 10 8,3 4 Jaja kurze 1,0 18 8,6 7 Źródło: GUS (2010a), tab. 1(253) i 19(271) Polski przemysł spożywczy to około 20 tysięcy firm tworzących blisko 389 tys. miejsc pracy 5, co stanowi ok. 2,8% ogółu zatrudnionych w gospodarce i 13,5% zatrudnionych w przemyśle (GUS 2010a i 2010b). Jest to jeden z najważniejszych działów polskiej gospodarki, wytwarzający 16,5% wartości sprzedanej całego przemysłu (GUS 2010a). Sektor żywności 6 to także jeden z największych beneficjentów integracji Polski z Unią Europejską (Ramka 1), zwłaszcza że: (i) produkcja żywności jest jednym z nielicznych rodzajów działalności, których nie opłaca się przenosić za granicę, bo korzyści wynikające z utrzymywania krótkiego, elastycznego łańcucha wartości są wyższe niż ewentualne oszczędności uzyskane z redukcji kosztów pracy (Pilat i in. 2006); (ii) wolny dostęp do dużego, rozwiniętego rynku europejskiego: (i) dobitnie ujawnił przewagi komparatywne polskich producentów żywności 7, zwłaszcza w takich grupach produktów, jak mięso i podroby jadalne, przetwory z mięsa i ryb, produkty mleczarskie, warzywa, przetwory z warzyw i owoców, przetwory zbożowe i pieczywo cukiernicze, cukry i wyroby cukiernicze, tytoń i wyroby tytoniowe oraz tzw. inne przetwory 5 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych niezależnie od liczby pracujących. 6 Rolnictwo i przemysł spożywczy bez produkcji napojów i handlu. 7 Względne przewagi w produkcji określonych dóbr/usług wynikają z tego, że polscy producenci są w stanie produkować je po koszcie niższym niż koszt ponoszony przez ich konkurentów. O ujawnionej przewadze komparatywnej określonych produktów/usług mówimy wtedy wartość najpopularniejszego wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej, indeksu RCA, jest wyższa od jedności. Sam indeks RCA przedstawiony jest wzorem: RCA = gdzie Xib, to wartość eksportu towaru i z kraju A do kraju B; - wartość światowego eksportu towaru (i) do kraju B; XmB wartość całkowitego eksportu przemysłowego z kraju A do kraju B i do kraju B. - wartość światowego eksportu przemysłowego 11

12 Anna Rogut spożywcze; (ii) umocnił przewagi komparatywne w takich obszarach, jak produkty mleczarskie, przetwory zbożowe i pieczywo cukiernicze, tytoń i wyroby tytoniowe oraz inne przetwory spożywcze (Urban i in. 2010). Ramka 1: Sektor żywności w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej (UE) Integracja, poprzedzona wieloletnim okresem dostosowawczym, w sposób zasadniczy zmieniła warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze żywnościowym, tj. w rolnictwie, przetwórstwie i handlu rolno-spożywczym oraz w ich otoczeniu. Stała się także silnym bodźcem rozwoju produkcji rolnej, która w okresie pointegracyjnym zwiększała się średniorocznie o 2%. To przyspieszenie dotyczyło głównie produkcji roślinnej, której roczne tempo zmian w okresie przedintegracyjnym było ujemne (-1,5%), a w okresie pointegracyjnym wzrosło do 3,9%. Produkcja zwierzęca rozwijała się bardziej równomiernie, odnotowując w okresie przedintegracyjnym średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 1,1%, a w okresie pointegracyjnym 1,65%. Wejście do UE przyspieszyło także procesy modernizacyjne w rolnictwie. W efekcie, rolnictwo dobrze przystosowało się do nowych warunków i zapewniło zwiększone zasilanie surowcowe dla rosnącego spożycia krajowego i eksportu, i to mimo kwotowania produkcji mleka, cukru i skrobi. Źródłem sukcesu był (m.in.) systematyczny wzrost produktywności podstawowych czynników produkcji, sięgający średniorocznie 2,5% w przypadku produkcji zbóż; 1,2% w przypadku pracy i 0,8% w przypadku kapitału. Nie był to jednak sukces na tyle spektakularny, by zasadniczo zmienić wizerunek polskiego rolnictwa, wypadającego na tle UE dość słabo, głównie z uwagi na utrzymujące się dysproporcje strukturalne i relatywnie słaby postęp techniczno-technologiczny. Beneficjentem integracji był także polski przemysł spożywczy (obejmujący: przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa; przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; produkcję olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; wytwarzanie wyrobów mleczarskich; wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; produkcję wyrobów piekarskich i mącznych; produkcję pozostałych artykułów spożywczych i produkcję gotowych paszy i karmy dla zwierząt), w ramach którego nastąpiło (i) przyspieszenie rozwoju; (ii) wzrost produktywności i efektywności; (iii) wzrost zyskowności przed i poprawa kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw; (iv) unowocześnienie stanu techniczno-technologicznego i (v) koncentracja produkcji. Jednak, choć tempo rozwoju tego przemysłu było w ostatnich latach zbliżone do tempa rozwoju gospodarczego Polski (ponad 5% rocznie) i ponad dwukrotnie wyższe niż tempo wzrostu spożycia żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, to produkcja tego przemysłu rosła w tempie niższym niż produkcja całego polskiego przemysłu (Rysunek 2). Stąd, choć przemysł spożywczy zwiększył swój udział w zaspokojeniu krajowego popytu na żywność i wzmocnił pozycję w obrębie całego sektora żywności, to jednocześnie zmniejszył swój udział w globalnej produkcji przemysłowej. 12

13 Zdolność absorpcyjna Rysunek 2: Tempo wzrostu przemysłu spożywczego w okresie na tle tempa wzrostu globalnej produkcji przemysłowej, PKB i spożycia (średnia lat = 100) Źródło: na podstawie Kowalski (2010), Urban i in. (2010) W efekcie, integracja była znakomitym impulsem do dalszego wzrostu eksportu polskiej żywności, zwłaszcza na rynki europejskie, i poprawy bilansu obrotów międzynarodowych (Tabela 4, por. też Morkis i in. 2010). Tabela 4: Obroty handlu zagranicznego wyrobami przemysłu spożywczego i produktami rolnymi na tle ogólnych obrotów handlu zagranicznego (lata ) Wyszczególnienie w mln zł Eksport ogółem, , , ,0 w tym: przetwory spożywcze 5123, , ,7 zwierzęta żywe i produkty 3338, , ,8 pochodzenia zwierzęcego produkty pochodzenia 2953,2 5766, ,0 roślinnego tłuszcze i oleje 156,5 403,1 1105,1 Import ogółem, , , ,6 w tym: przetwory spożywcze 5176,9 9338, ,2 zwierzęta żywe i produkty 2494,8 4960, ,3 pochodzenia zwierzęcego produkty pochodzenia 5441,4 6757, ,9 roślinnego tłuszcze i oleje 733,7 1095,8 1760,7 13

14 Anna Rogut Saldo obrotów ogółem, 75163, , ,6 w tym: przetwory spożywcze 53,1 2697,8 6169,5 zwierzęta żywe i produkty 843,7 5748,0 4631,5 pochodzenia zwierzęcego produkty pochodzenia 2488,2 991,6 622,9 roślinnego tłuszcze i oleje 577,2 692,7 655,6 w% Eksport ogółem, w tym: przetwory spożywcze 3,7 4,2 5,4 zwierzęta żywe i produkty 2,4 3,7 3,7 pochodzenia zwierzęcego produkty pochodzenia 2,1 2,0 2,4 roślinnego tłuszcze i oleje 0,1 0,1 0,3 Import ogółem, w tym: przetwory spożywcze 2,4 2,8 3,6 zwierzęta żywe i produkty 1,2 1,5 2,4 pochodzenia zwierzęcego produkty pochodzenia 2,6 2,1 2,3 roślinnego tłuszcze i oleje 0,3 0,3 0,4 Źródło: GUS (2010a), tab. 41(214) Jednak w całym tym okresie głównym źródłem konkurencyjności polskich produktów były i nadal są przewagi kosztowo-cenowe (Ramka 2), a to źródło powoli się wyczerpuje, zwłaszcza w kontekście szybko rosnących kosztów pracy i zmian na światowym rynku żywności (Figiel i in. 2009). Ramka 2: Źródła konkurencyjności polskiego sektora żywności Jednym z głównych źródeł konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego są przewagi cenowe, które przed wejściem do UE wynosiły ok. 20% w przypadku rolnictwa, ok. 30% w przypadku przetwórstwa i ok. 40% w przypadku konsumenta, i na podobnym poziomie utrzymały się w okresie pointegracyjnym, wykazując w różnych okresach różne tendencje: W latach następował powolny proces wyrównywania poziomu cen na podstawowe produkty rolnictwa między Polską a UE. Mimo to, ceny polskich produktów były niższe od średnich cen unijnych: ziarno zbóż, mięso wieprzowe oraz mleko średnio od 5 do 10%, a mięso wołowe, drobiowe i prosięta o ponad 20%. Proces systematycznego wyrównywania cen był najbardziej widoczny na rynku wołowiny oraz mleka, mniej zaś na rynku zbóż, mięsa wieprzowego i drobiu. Relacja cen jaj konsumpcyjnych była stabilna i wyniosła ok. 2% na korzyść Polski. Zwiększyły się natomiast różnice cenowe na rynku prosiąt. Wyrów 14

15 Zdolność absorpcyjna nywanie poziomu cen przebiegało najszybciej w segmencie zboża i mleka (rynki objęte regulacjami UE: kwoty, skup interwencyjny). W pozostałych segmentach zmiany cen były bardziej podatne na działanie mechanizmów rynkowych. W 2008 r. stan przewag cenowych na rynku podstawowych produktów rolnictwa zasadniczo się zmienił. Wzrost cen żywności w Polsce i na świecie oraz aprecjacja (do połowy 2008) złotego spowodowały utratę pozycji konkurencyjnej na rynku zbóż, mięsa wieprzowego i jaj konsumpcyjnych, gdzie ceny krajowe były od 1,5% do 6% wyższe niż średnio w UE. Znaczne przewagi cenowe utrzymaliśmy jedynie na rynku wołowiny, drobiu, prosiąt oraz mleka. W 2009 r. za sprawą deprecjacji złotówki Polska zaczęła odzyskiwać konkurencyjność cenową. W tym czasie wskaźniki relacji cen krajowych do średnich cen w UE-27 były (w większości produktów) zbliżone do notowanych w pierwszych latach członkostwa, stąd np. ziarno zbóż, prosięta i jaja konsumpcyjne były od 2% do 12% tańsze niż przeciętnie w UE, a na rynku mięsa wołowego, drobiowego i mleka nastąpił wzrost przewag cenowych. Największe przewagi cenowe charakteryzują przetwórstwo ryb i wyroby piekarskie. W dalszej kolejności znajdują się: przetwórstwo mięsa (szczególnie kiełbasy, przetwory i tuszki drobiowe, i świeże lub schłodzone mięso wołowe), pierwotne przetwórstwo zbóż (kasze, płatki, grysiki i mieszanki do wytwarzania wyrobów piekarniczych), niektóre produkty mleczarskie (masła i śmietany) i owocowo-warzywne (dżemy), margaryny. Charakterystyczny dla okresu integracji proces wyrównywania poziomu cen na wspólnym rynku powoduje, że przyszłe utrzymanie przewag cenowych polskich producentów jest silnie skorelowane z zachowaniem złotówki. A to oznacza konieczność szukania innych niże cenowe przewag konkurencyjnych. Źródło: Urban i in. (2010) Ten ostatni trend unaocznia aktualna pozycja Chin, Indii czy Wietnamu, które dzięki niskim kosztom pracy stanowią bardzo silną konkurencję dla tradycyjnych producentów, w tym polskich, tym bardziej że postęp w technologii i zwiększenie plonów pozwoliły im przekształcić się z importerów żywności w eksporterów netto tego towaru (Lederman i in. 2009). To zagraża przyszłej pozycji polskich producentów i wskazuje na konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz budowy nowych, opartych na zasadniczej zmianie technologicznej, źródeł przewag konkurencyjnych. Potrzeba takich działań staje się jeszcze wyraźniejsza na tle wyzwań stojących przed sektorem żywności, i wyznaczających w perspektywie najbliższych kilkunastu lat kierunki jego transformacji. A obszary, w jakich jest i będzie ona najbardziej zauważalna to (EPT, 2006 i 2007): żywność i zdrowie (zmiany w reżimach odżywiania, oparte na naukach o odżywianiu i nowych, innowacyjnych formatach produktów w powiązaniu z towarzyszącymi im zmianami stylów życia i ich wpływ na poprawę stanu zdrowia publicznego, wydłużenie produktywnego życia i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej); jakość i produkcja żywności (nowe innowacyjne technologie produkcji dostosowane do oczekiwań konsumenta odnośnie produktów o wysokiej jakości, nowatorskich lub zmodyfikowanych, o poprawionym i atrakcyjnym smaku, charaktery- 15

16 Anna Rogut zujących się wygodą stosowania, w tym: (i) poprawa, a przynajmniej utrzymanie, jakości produktów żywnościowych na wysokim poziomie poprzez inteligentne rozwiązania, a przez to zwiększenie ich atrakcyjności dla konsumenta w stosunku do produktów z innych części świata; (ii) produkcja produktów atrakcyjnych w skali globalnej); żywność i konsument (pełniejsze zrozumienie zachowań konsumentów w sferze wyboru żywności oraz stymulowanie dokonywanych przez konsumentów wyborów żywności, aby dojść do zdrowej diety oraz zbudować wiarę i zaufanie do żywności); bezpieczeństwo żywności (zapewnienie produkcji bezpiecznej żywności, do której konsumenci mogą mieć zaufanie); prawidłowa produkcja żywności (stworzenie większej synergii między wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska i rozsądnymi warunkami społecznymi w celu poprawy dobrobytu i dobrego samopoczucia społeczeństwa); zarządzanie łańcuchem żywności (konkurencyjnie wysoki poziom wyników łańcucha wartości w przypadku żywności, poprzez wdrożenie nowych technologii i praktyk działalności gospodarczej, dotyczących wszystkich aspektów sprawności ekonomicznej, marketingu i kontroli środowiska); komunikacja, szkolenie i transfer technologii (efektywność strategii komunikacji i szkolenia, szczególnie ukierunkowanych na wzrost wiedzy i transfer technologii). Dwa kolejne obszary, to: działania integrujące, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (sieci, klastery) wdrożenie nowych instrumentów strategicznego zarządzania, zwłaszcza scenariuszy (Ramka 3). Ramka 3: Po co scenariusze? Scenariusze są swego rodzaju opowiadaniami opisującymi możliwe przyszłości, opracowanymi i zaprezentowanymi w sposób systematyczny (dyskursywny, narracyjny czy w formie tabel i wykresów), i mającymi za zadanie uchwycenie holistycznego charakteru analizowanych warunków. Celem scenariuszy jest (zwłaszcza) upowszechnienie proaktywnego, dynamicznego i nieliniowego sposobu myślenia o przyszłości oraz przygotowanie się także poprzez wspomaganie procesu decyzyjnego na stawienie czoła wielkim wyzwaniom (dominujące trendy, słabe sygnały, złożoność rzeczywistości i wielorakość łączących je związków). Scenariusze mogą mieć różny charakter: eksploracyjny (gdzie punktem wyjścia jest teraźniejszość, a przyszłość przyjmuje postać odpowiedzi na pytania typu: co by było, gdyby?) lub normatywny (gdzie punktem wyjścia jest przyszłość, a całość rozważań koncentruje się wokół odpowiedzi na pytania typu: jak?), indywidualny lub kolektywny, jedno lub wielowariantowy, sektorowy lub ogólny itd., i mogą powstawać przy wykorzystaniu metod eksperckich i/lub warsztatowych. Pierwsze z nich bazują na scenariuszach przygotowanych przez jednego lub kilku ekspertów i wymagają wcześniejszego rozstrzygnięcia takich kwestii, jak: kim powinien być ekspert, jak znaleźć odpowiednich ekspertów, jak uzyskać opinię ekspercką, jak wyważyć opinie różnych ekspertów i połączyć je w całość, w jaki sposób 16

17 Zdolność absorpcyjna wyciągnąć wnioski z opinii eksperckich itp.? Drugie natomiast obejmują w miarę szerokie grono przedstawicieli różnych grup interesariuszy. Źródło: Rogut i Piasecki (2010) Niektóre z tych obszarów doczekały się na polskim gruncie doprecyzowania, a to za sprawą kilku projektów foresightowych, w tym: Pilotażowego Projektu Foresight w polu badawczym Zdrowie i Życie (Matczewski 2005) i łódzkiego, Regionalnego foresightu technologicznego (Rogut i Piasecki 2008). Pierwszy z nich wskazał priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, istotne dla rozwoju sektora żywności, drugi natomiast główne trendy charakterystyczne dla polskiego przemysłu spożywczego (Ramka 4). Ramka 4: Priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych i trendy rozwoju przemysłu spożywczego Priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych obejmują: Opracowanie i wdrożenie ogólnokrajowych programów edukacji żywieniowej. Badania monitoringowe w układzie czasowo-przestrzennym poszczególnych ogniw łańcucha żywieniowego w aspekcie krytycznych parametrów jakości, bezpieczeństwa żywności oraz żywienia, stanu odżywienia i zdrowia. Rozwój badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi w produkcji i przetwórstwie żywności i pasz oraz systemu kontroli i monitoringu ich oddziaływania na człowieka i ekosystem. Badania wzajemnych oddziaływań bioaktywnych składników żywności w celu wykorzystania ich do prognozowania i kreowania funkcjonalnych cech produktów spożywczych z zastosowaniem metod badawczych biotechnologii i bioinżynierii. Rozwój i doskonalenie nowoczesnych metod badania jakości i bezpieczeństwa surowców żywnościowych oraz żywności, badań monitoringowych, nadzoru i kontroli poszczególnych ogniw łańcucha żywnościowego od pola do stołu (autentyczność, identyfikowalność i znakowanie) przez wykorzystanie metod fizykochemicznych oraz szybkich metod analitycznych (w tym przesiewowych) opartych na metodach immunoenzymatycznych, mikrobiologicznych i metodach z zastosowaniem biosensorów oraz technik pokrewnych (np. nano-technologia). Opracowanie i rozwój technologii przetwarzania, przechowywania i dystrybucji żywności z uwzględnieniem metod niekonwencjonalnych (wykorzystanie pól magnetycznych i elektrycznych, promieniowania mikrofalowego i świetlnego oraz wysokich ciśnień i innych). Badania wpływu nowych technologii na jakość i bezpieczeństwo żywności. Badania systemów analizy ryzyka i zagrożeń w łańcuchu żywnościowym, rozwój metod zarządzania ryzykiem oraz opracowywanie modelu i strategii optymalnej i wiarygodnej komunikacji ryzyka. Stworzenie baz danych służących do oszacowania ryzyka, a także do wykorzystania ich w programach zarządzania i komunikacji ryzyka. Wspieranie realizacji strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa spożywczego. Rozwój bezpiecznych i chroniących środowisko naturalne metod technologii produkcji, przetwarzania i przechowywania żywności. 17

18 Anna Rogut Wspieranie rozwoju i inwestycji w sektorze rolno-spożywczym. Produkcja bezpiecznej żywności o wysokiej jakości w systemie zrównoważonego rolnictwa. Optymalizacja metod utylizacji produktów ubocznych i odpadów przemysłowych, komunalnych i rolniczych. Poszukiwanie nowych i wykorzystanie aktualnie istniejących alternatywnych źródeł energii bezpiecznych dla środowiska. Produkcja żywności w warunkach niedoboru wody i pogarszania się jej jakości. Badania, wdrażanie i upowszechnianie bezpiecznych dla środowiska metod produkcji żywności. Doskonalenie metod oceny stanu środowiska i jakości żywności oraz ich wpływu na zdrowie ludzi. Minimalizacja emisji toksycznych gazów i związków biogennych w rolnictwie. Wspieranie realizacji strategii rozwoju zagospodarowania gleb i nieużytków o niewielkiej przydatności rolniczej oraz obszarów zagrożonych ekologicznie. Korzyści i zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z genetycznie modyfikowanych roślin i zwierząt (GMO). Ochrona bioróżnorodności roślin i zwierząt. Trendy rozwoju przemysłu spożywczego obejmują: rozwój małych, ekologicznych gospodarstw wysokie bezpieczeństwo żywności technologie przyjazne środowisku/zrównoważony rozwój rozwój żywności minimalnie przetworzonej integracja/kooperacja/wydłużenie łańcucha wartości konsolidacja Źródło: na podstawie Matczewski (2005), Rogut i Piasecki (2008) Kolejnym krokiem był foreight Żywność i żywienie w XXI wieku, który zdefiniował listę krytycznych z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności przetwórstwa rolnospożywczego technologii kierunków prac badawczo-rozwojowych (Ramka 5, por. Michalczuk i Klajbor 2011). Ramka 5: Krytyczne technologie W Żywności i żywieniu w XXI wieku technologie krytyczne oznaczały technologie generyczne i przedkonkurencyjne. Pierwsze z nich oznaczają technologie o dużym potencjale wszechstronnego zastosowania w szerokim spektrum produktów i procesów wykorzystywanych w różnych przemysłach, wywołujące szereg efektów zewnętrznych nieograniczających się do pojedynczych zastosowań. Faktyczne wykorzystanie (komercjalizacja) technologii generycznych wymaga dalszych badań naukowych i prac rozwojowych. Drugie natomiast odnoszą się bardziej do pewnego etapu procesu innowacji niż do samej technologii i mają zastosowanie do działań podejmowanych przed faktyczną komercjalizacją konkretnej technologii (badania rynkowe, prototypy itd.). Szczególną uwagę zwrócono na te technologie/obszary badań, w których istnieje wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia/rozwoju produkcji takich nowych wyrobów/usług, które w perspektywie najbliższych 10 do 20 lat będą stanowić istotną część rynku (technologie wyłaniające się ). Źródło: Rogut i Piasecki (2009) 18

19 Zdolność absorpcyjna Rundy delfickie (Ramka 6) pokazały jednak, że upowszechnienie tych technologii w polskim sektorze żywności może napotkać na barierę, jaką jest niedostateczna zdolność absorpcyjna. Ramka 6: Delphi wczoraj i dziś Metoda delficka została opracowana przez Rand Corporation w latach jako efektywny sposób zbierania i uzgadniania opinii ekspertów. Od tamtego czasu znalazła liczne zastosowania w planowaniu, zarządzaniu strategicznym i prognozowaniu przyszłości. W ostatnim okresie stała się (mimo licznych metodologicznych i implementacyjnych zastrzeżeń) jedną z częściej stosowanych metod foresightu technologicznego. Klasyczne Delphi oznaczało interaktywną wymianę informacji między anonimowymi ekspertami (anonimowość pozwalała zredukować pewne niepożądane efekty psychologiczne, w tym zahamowania, podporządkowanie autorytetom, efekt echa, efekt stada itd.), mającą na celu maksymalne zbliżenie opinii, dokonywaną za pośrednictwem ankiety pocztowej. W każdej kolejnej rundzie eksperci mieli do dyspozycji rezultaty poprzedniej rundy (kontrolowany przepływ informacji zwrotnej), dające im możliwość rewizji swojego stanowiska (podtrzymanie dotychczasowego lub jego zmian). Cały proces powtarzany był tak często, jak to było potrzebne (choć większość badań nie wychodziła poza dwie rundy), przy założeniu, że każda kolejna runda zwiększała prawdopodobieństwo osiągnięcia konsensusu. Aktualnie: Tradycyjna ankieta pocztowa zastępowana jest ankietą elektroniczną lub instrumentami on-line. Te ostatnie stwarzają możliwość odejścia od tradycyjnych rund i przejścia do ciągłej wymiany informacji w rzeczywistym czasie. Alternatywą dla klasycznego Delphi staje się także kontakt twarzą w twarz. Wiele zastosowań Delphi rezygnuje z wymogu anonimowości, tak jest np. w Decision Delphi czy Imen Delphi. Celem Delphi coraz częściej staje się gromadzenie argumentów, nie zaś budowa konsensusu. Tak jest m.in. w przypadku Policy Delphi czy Argument Delphi. Dlatego współcześnie Delphi traktowane jest przede wszystkim jako proces ustrukturyzowanej komunikacji między grupą osób/ekspertów dysponujących zarówno wiedzą skodyfikowaną, jak i ukrytą, nieujawnioną, w ramach którego dostarczany jest wartościowy wkład (argumenty, dowody, uzasadnienia itp.) w rozwiązywanie jakiegoś kompleksowego problemu. Źródło: na podstawie Katz i Shapiro (1986), Kuusi (1999), Landeta (2006), Linstone i Turoff (2002), Nonaka (1994), Sackman (1974), Steinert (2009) Czym jest zdolność absorpcyjna? Wśród różnych definicji zdolności absorpcyjnej można wyróżnić kilka stanowisk, w myśl których jest ona (Cohen i Levinthal 1990; Fu 2007; Spithoven, Clarysse i Knockaert 2000; Todorova i Durisin 2003; Wegloop 1995; Zahra i George 2002): umiejętnością (jednostek, organizacji) oceny, przyswojenia i zastosowania nowej zewnętrznej wiedzy. Na poziomie współpracy i powiązań międzyorganizacyjnych (typu alianse strategiczne, wspólne przedsięwzięcia itd.) często mówi się o względnej zdolności absorpcyjnej oznaczającej umiejętność uczenia się jednej firmy od drugiej, gdzie jedna z firm występuje w roli studenta, druga zaś w roli nauczyciela ; szerokim wachlarzem umiejętności umożliwiających firmie przyswojenie wiedzy 19

20 Anna Rogut ukrytej w transferowanej (zagranicznej) technologii w stopniu pozwalającym na dostosowywanie tej technologii do krajowych zastosowań; sumą zdolności uczenia się i umiejętności rozwiązywania problemów; zdolność uczenia się to zdolność do asymilowania wiedzy dla imitacji i rozwiązywania problemów do tworzenia nowej wiedzy dla innowacji; zbiorem praktyk i procesów organizacyjnych, dzięki którym firma pozyskuje i przyswaja (potencjalna zdolność) oraz przekształca i wykorzystuje (skonsumowana zdolność) wiedzę do tworzenia dynamicznej zdolności organizacyjnej. Łącznie, wszystkie cztery wymiary zdolności absorpcyjnej (pozyskanie, przyswojenie, przetworzenie i wykorzystanie) umożliwiają firmie rekonfigurację jej bazy zasobowej i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej (Rysunek 3). Rysunek 3: Model zdolności absorpcyjnej Źródło: van den Bosch, van Wijk i Volberda (2003), s. 51 W części rozważań na temat systemów innowacji, zdolność absorpcyjna jest definiowana jako ten zespół instytucji i działań, które umożliwiają firmom działającym w obrębie danego systemu (narodowego, regionalnego, sektorowego) ocenę, przyswojenie i zastosowanie nowej zewnętrznej wiedzy do celów komercyjnych. Jako taka jest jednym z dwóch (obok zdolności rozwojowej) komponentów zdolności innowacyjnej jednostki, organizacji, regionu, kraju (Rysunek 4), i obejmuje dostęp do zewnętrznej wiedzy, jej pozyskanie, wykorzystanie i upowszechnienie. 20

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku

Żywność i żywienie w XXI wieku Żywność i żywienie w XXI wieku Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego Lech Michalczuk (red.) Łódź 2011 Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki

Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki 6th

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Anna Rogut Bogdan Piasecki Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Łódź - 2007 2 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Recenzent: Łukasz Sułkowski Projekt okładki: Monika

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo