PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY"

Transkrypt

1

2 PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: (do godz ) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków, informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych dla osób otwieraj¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ stanowisko Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, informacja o obowi¹zkach przedsiêbiorcy wobec Pañstwowej Inspekcji Pracy, oraz przyjmowanie zg³oszeñ przez przedsiêbiorcê pracownika do PIP, informacja w zakresie m.in.: Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej (tak e ze œrodków Unii Europejskiej), ochrony w³asnoœci intelektualnej, systemów jakoœci ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich stanowisko KSU Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej informacja o rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej, zmian w istniej¹cych ju wpisach, zawieszeñ i wznowieñ dzia³alnoœci gospodarczej oraz wykreœleñ z CEIDG, informacja o procedurach obowi¹zuj¹cych w UMK w sprawach le ¹cych w sferze zainteresowañ przedsiêbiorcy w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, informacja o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiêbiorców, informacja o obowi¹zkach przedsiêbiorcy wobec Urzêdu Skarbowego, doradztwo w zakresie klasyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej wed³ug PKD. Przep³yw informacji pomiêdzy przedsiêbiorcami a Punktem Obs³ugi Przedsiêbiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za poœrednictwem strony internetowej W ramach POP funkcjonuje STANOWISKO KSU Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Wielicka 28A (III piêtro, stanowisko nr 9) tel czynne w ka d¹ œrodê i pi¹tek w godzinach Stanowisko udziela bezp³atnych konsultacji przedsiêbiorcom w zakresie m.in.: Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej (tak e ze œrodków Unii Europejskiej), ochrony w³asnoœci intelektualnej, systemów jakoœci ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich. Œwiadczy us³ugi doradztwa asysty w podejmowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie ze standardem us³ug okreœlonych w projekcie systemowym PARP: Zapewnienie us³ug z zakresu rozwoju firmy dla przedsiêbiorców oraz osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formule one-stop-shops.

3 msp.krakow.pl Nr 1/2013 (80) SPIS TREŒCI Informacja ZUS Zaœwiadczenia o niezaleganiu po nowemu Zaœwiadczenie o niezaleganiu w op³acaniu sk³adek, ju od kwietnia br. mo na otrzymaæ drog¹ elektroniczn¹. To nie wszystko, zmianie uleg³ równie wygl¹d dokumentu 4 Grodzki Urz¹d Pracy Meldunek dotycz¹cy zmian na rynku pracy w GUP za miesi¹c marzec Izba Przemys³owo Handlowa w Krakowie Informacja o projekcie dla przedsiêbiorców Opracowanie, wdro enie i œwiadczenie us³ug budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjnoœci przedsiêbiorstw z sektora MŒP Zofia Gródek-Szostak Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w Ma³opolsce Determinanty skutecznego zarz¹dzania innowacyjnoœci¹ i innowacjami Przedsiêbiorco! inwestuj w siebie. Idea Life Long Learning Przedsiêbiorco! komunikuj siê efektywnie i skutecznie Rola i znaczenie systemu komunikacji w przebiegu procesów innowacyjnych Maciej WoŸniak Pracownia Badañ Strategicznych IGSMiE PAN Gwarancje kredytowe w projekcie DIFASS dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w krajach Unii Europejskiej Polsko-S³owacka Izba Przemys³owo-Handlowa Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry Aktualne nabory wniosków na dofinansowanie dla przedsiêbiorców oraz instytucji wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci 25 REDAKCJA Informator dla Przedsiêbiorców msp.krakow.pl Stanowisko ds. Przedsiêbiorczoœci, Wydzia³ Rozwoju Miasta, Urz¹d Miasta Krakowa pl. Wszystkich Œwiêtych 3-4, Kraków tel Sekretarz redakcji: Pawe³ Majka Opracowanie graficzne, sk³ad, ³amanie tekstu: Drukarnia Urzêdu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Œwiêtych 3-4, Kraków

4 Zaœwiadczenia o niezaleganiu po nowemu Zaœwiadczenie o niezaleganiu w op³acaniu sk³adek, ju od kwietnia br. mo na otrzymaæ drog¹ elektroniczn¹. To nie wszystko, zmianie uleg³ równie wygl¹d dokumentu. Przypomnijmy do tej pory zaœwiadczenie o niezaleganiu wystawiane by³o na drukach œcis³ego zarachowania i mo na by³o odebraæ je osobiœcie na sali obs³ugi klientów w ZUS, b¹dÿ by³o dorêczane przez pocztê. Od teraz zaœwiadczenie mo na otrzymaæ równie przez Internet. Wystarczy skorzystaæ z profilu zaufanego na Platformie Us³ug Elektronicznych (PUE) (https://pue.zus.pl/) i we wniosku o wydanie zaœwiadczenia (ZUS S-72B) z³o yæ odpowiedni¹ dyspozycjê. Wówczas ZUS przeœle gotowy dokument w formie pliku.xml na nasz¹ skrzynkê odbiorcz¹ w pue.zus.pl. Zaœwiadczenie opatrzone bêdzie podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania. Zrezygnowano równie z druków œcis³ego zarachowania. Zaœwiadczenia o niezaleganiu wydawane s¹ obecnie w formacie A4 na papierze firmowym terenowej jednostki organizacyjnej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w³aœciwej do obs³ugi wniosku p³atnika. W razie w¹tpliwoœci, autentycznoœæ dokumentu mo na ³atwo sprawdziæ. Na stronie internetowej https://ssl.zus.pl/zn/ udostêpniono bezp³atn¹ us³ugê, która do tego s³u y. Wystarczy podaæ nastêpuj¹ce dane: numer zaœwiadczenia, identyfikator p³atnika oraz datê wydania zaœwiadczenia. Dziêki szybszej procedurze wystawiania dokumentów, stosowanej przez Zak³ad od 3 lat, ka dy przedsiêbiorca, który nie ma sk³adkowego d³ugu wobec ZUS, ani b³êdów na swoim koncie p³atnika oraz nie toczy siê wobec niego postêpowanie wyjaœniaj¹ce, mo e liczyæ na otrzymanie stosownego zaœwiadczenia w ci¹gu kwadransa. Co jest niezwykle istotne z perspektywy p³atników staraj¹cych siê o kredyt lub startuj¹cych w przetargach. Obecnie ZUS wystawia œrednio oko³o 65 tys. zaœwiadczeñ o niezaleganiu w op³acaniu sk³adek miesiêcznie, co oznacza ponad 3 tys. dziennie. Anna Szaniawska Rzecznik Prasowy ZUS O/Kraków 4

5 Meldunek dotycz¹cy zmian na rynku pracy w GUP za miesi¹c marzec 2013 roku Krótka informacja dot. lokalnego rynku pracy: 1. Wg stanu na r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w GUP w Krakowie wynosi³a osób. Jest to o 457 osób wiêcej, porównuj¹c ze stanem z roku. W marcu br. zarejestrowano 3157 osób bezrobotnych, z czego 2529 osób, które poprzednio pracowa³y, w tym zwolnienia z przyczyn zak³adu dotyczy³y 243 osób. Pozosta³e rejestracje obejmowa³y osoby zatrudnione na umowy na czas okreœlony, po zakoñczeniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz rejestracje osób dotychczas niepracuj¹cych. 2. W marcu 2013 r. do tut. Urzêdu zg³oszono 1011 wolnych miejsc pracy, z czego 96 miejsc pracy dotyczy³o ofert pracy dla osób niepe³nosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozosta³e w dyspozycji Urzêdu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zosta³o na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez poœredników GUP 2330 kandydatów. 3. W miesi¹cu marcu 2013 r. Referat Marketingu Us³ug Urzêdu opublikowa³ w serwisie informacyjnym Grodzkiego Urzêdu Pracy 572 wolne miejsca pracy pozostaj¹cych w dyspozycji Urzêdu przy ul. W¹wozowej 34. Równoczeœnie opublikowano wszystkie oferty pracy, bêd¹ce w dyspozycji GUP w serwisie 4. W miesi¹cu lutym 2013 r. na terenie tut. Urzêdu zorganizowano 9 gie³d pracy dla pracodawców. 5. W dniu 7 marca 2013 r. Grodzki Urz¹d Pracy w Krakowie uczestniczy³ jako wystawca w Tar- 5

6 gach Pracy organizowanych przez AGH w Krakowie. 6. W dniu 27 marca 2013 r. Referat Marketingu Us³ug Urzêdu zorganizowa³ na terenie tut. Urzêdu spotkanie informacyjno-rektrutacyjne w ramach projektu WYG International Sp. z o.o. pn. Nowa Szansa program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji ma³opolskiej gospodarki. Spotkanie by³o skierowane do osób z terenu województwa ma³opolskiego, które utraci³y pracê z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy w okresie nie d³u szym ni 6 miesiêcy i dotyczy³o mo liwoœci otrzymania bezzwrotnej dotacji na za³o enie firmy. W spotkani wziê³o udzia³ oko³o 20 osób. 7. W dniu r. i w dniu r. na terenie tut. Urzêdu odby³o siê spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia klastra spo³ecznego na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepe³nosprawnoœciami. 8. W dniu r. Poradnictwo Zawodowe Referatu Osób Niepe³nosprawnych na terenie tut. Urzêdu przeprowadzi³o spotkanie informacyjne na temat metod poszukiwania pracy, sporz¹dzania dokumentów aplikacyjnych, uprawnieñ Osób Niepe³nosprawnych jako Pracownika. 9. W dniu r. na terenie tut. Urzêdu odby³o siê spotkanie informacyjne dla osób niepe³nosprawnych ubiegaj¹cych siê o œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, podczas których pracownicy GUP oraz zaproszeni przedstawiciele ZUS,US oraz Regionalnego Oœrodka Europejskiego Funduszu Spo³ecznego udzielili informacji. 10. W omawianym okresie o planowanych zwolnieniach grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników /Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z póÿniejszymi zmianami/ poinformowa³y 3 zak³ady pracy. Opracowanie: Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji o Us³ugach Urzêdu GUP w Krakowie, tel.: Kraków, dnia r. 6 Najwiêcej zg³oszonych/ pozyskanych wolnych miejsc pracy w marcu 2013 roku

7 Informacja o projekcie dla przedsiêbiorców Izba Przemys³owo-Handlowa w Krakowie realizator projektu Opracowanie, wdro enie i œwiadczenie us³ug budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjnoœci przedsiêbiorstw z sektora MŒP, w ramach dzia³ania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwi¹zania innowacyjnego. Oferowane wsparcie mo e przyczyniæ siê do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajnoœci i efektywnoœci, a tak e poprawy jej konkurencyjnoœci i pozycji na rynku. CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 1 styczeñ 2010 roku 31 grudnia 2015 roku. BENEFICJENCI PROJEKTU: Mikro, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa z regionów województwa ma³opolskiego, œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbli szym czasie zamierzaj¹ wprowadziæ zasadnicz¹ zmianê procesu produkcyjnego, planuj¹ udoskonaliæ swój park maszynowy, wprowadziæ nowe produkty na rynek, zmniejszyæ uci¹ liwoœæ dla œrodowiska lub polepszyæ stan BPH. BEZP ATNE US UGI DLA PRZEDSIÊBIORCÓW : budowanie scenariuszy technologicznych wersja wstêpna: okreœlenie przedmiotu us³ugi ze wskazaniem problemu technologicznego, wskazanie rozwi¹zañ istniej¹cych na rynku, opracowanie scenariuszy, okreœlaj¹cych precyzyjnie wp³yw innowacyjnych rozwi¹zañ na funkcjonowanie firmy, z uwzglêdnieniem jej specyfiki, budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka: obejmuje elementy ww. us³ugi, realizowane w oparciu o szczegó³ow¹ analizê wykonan¹ przez ekspertów zewnêtrznych, konsultacje wdro eniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmuj¹ce konsultacje eksperckie przy wdra aniu wybranego scenariusza technologicznego: opracowanie harmonogramu wdro enia innowacji, okreœlenie zasobów finansowych, okreœlenie kwalifikacji personelu, okreœlenie parametrów technicznych, które maj¹ byæ osi¹gniête w wyniku wdro enia, wskazanie mo liwych Ÿróde³ finansowania koniecznego do wdro enia danej technologii, monitorowanie i doradztwo podczas wdro enia Us³ugi realizowane s¹ bezp³atnie a przedsiêbiorca otrzymuje zaœwiadczenie o uzyskanej pomocy de minimis. Zapraszamy przedsiêbiorstwa, które chc¹ wybraæ najlepsz¹ formê rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjnoœci. KONTAKT: Izba Przemys³owa-Handlowa w Krakowie ul. Floriañska 3, Kraków tel

8 Determinanty skutecznego zarz¹dzania innowacyjnoœci¹ i innowacjami Z praktyki gospodarczej i analiz literatury przedmiotu p³yn¹ sygna³y (Adams, Bessant i Phelps, 2006) i problemy zwi¹zane z innowacj¹ nie maj¹ ³atwych rozwi¹zañ, a poszczególne innowacje bardzo siê od siebie ró ni¹: skal¹, rodzajem, zasiêgiem czy sektorem. Niemniej mo na wykazaæ ich dwie cechy wspólne. Jedna z nich zosta³a wczeœniej omówiona. Jest ni¹ mianowicie fakt, e: 1. Innowacyjnoœæ jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem i musi byæ jako proces traktowana i w tym duchu zarz¹dzana. Drug¹ wa n¹ cech¹ wszystkich procesów innowacyjnych a wynikaj¹c¹ z poprzedniej, jest to, e jest mo liwa. 2. Mo liwa jest ingerencja w czynniki kszta³tuj¹ce ten proces celem wp³ywania na jego wynik, a zatem procesem da siê zarz¹dzaæ. Stworzenie zintegrowanego systemu procedur œciœle wi¹ e siê ze skutecznym zarz¹dzaniem innowacjami i mo e zwiêkszaæ zdolnoœci konkurencyjne przedsiêbiorstw na przyk³ad dziêki umiejêtnoœci szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów lub lepszego pos³ugiwania siê 1 now¹ technologi¹. Na uwagê zwraca równie fakt i innowacje wymagaj¹ zarz¹dzania w sposób zintegrowany, nie wystarczy tylko zarz¹dzaæ czy podnosiæ kwalifikacje w wybranych dziedzinach. Na potrzeby dalszych rozwa añ na temat zarz¹dzania innowacj¹ wykorzystany zostanie model przedstawiony na rysunku 1. Najistotniejszy w modelu jest fakt i ka da jego faza wymaga wykonania wielu ró nych czynnoœci i ze wszystkimi spoœród nich zwi¹zane s¹ okreœlone doœwiadczenia dotycz¹ce skutecznych procedur zarz¹dzania innowacjami. Rysunek 1. Model procesu innowacji w przedsiêbiorstwie ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Tidd J., Bessant J. Zarz¹dzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa Faza poszukiwania to odbieranie sygna³ów z otoczenia o mo liwoœci wdro enia zmian np. wykorzystanie nowej technologii, zmiany na rynku (lub rynkach), presja zmian legislacyjnych lub dzia³ania konkurencji. Wiêkszoœæ innowacji jest generowana przez nak³adanie siê kilku czynników np. potrzeba zmian z impulsami jakie daj¹ nowe okazje Faza wyboru innowacyjnoœæ jest ryzykowna i nawet bogate przedsiêbiorstw nie mog¹ sobie pozwoliæ na nieograniczone ryzyko. Dokonywanie w³aœciwych wyborów spoœród licznych okazji 1 Smith P., Reinertsen D., Developing Products In Half in Time, Van Nostrad Reinhold, New York 1991; Tidd J., Flexible Automation, Frances Printer, London 1989; Jaikumar R., Post-industrial manufacturing, Harvard Business Review, listopad-grudzieñ Chiesa V., Coughlan P., Voss C., Development of a technical innovation audit, Journal of Product Innovation Management, 1996, nr 13 str Francis D., Developing Innovative Capability, University of Brighton, Brighton

9 technologicznych i rynkowych jest niezwykle wa ne by by³y one zgodne ze strategi¹ firmy. Celem tej fazy jest z³o enie z otrzymywanych danych koncepcji innowacji, która bêdzie przedmiotem dalszej obróbki na poszczególnych etapach i szczeblach innowacyjnego przedsiêbiorstwa Faza wdra ania po zebraniu informacji o innowacjach i podjêciu strategicznej decyzji o wyborze jednej z nich, nastêpn¹ wyraÿnie wyodrêbnion¹ faz¹ jest wprowadzanie tych pomys³ów w ycia np. stworzenie nowego produktu lub us³ugi b¹dÿ zmiana procesu technologicznego lub modelu prowadzenia biznesu. Wykonywane analizy technologiczne i rynkowe pozwalaj¹ na stwierdzenie czy innowacja jest mo liwa i czy spotka siê z zainteresowaniem klientów. W parze z postêpami innowacji zachodzi nieustanny cykl: problem-rozwi¹zanie. Kolejnym stadium jest wprowadzenie produktu na rynek, a wiedza gromadzona bêdzie s³u yæ jego dalszym udoskonaleniom Faza dyskontowania celem innowacyjnoœci jest dyskontowanie wartoœci np. w postaci sukcesu rynkowego, zwiêkszenia udzia³ów w rynku, obni ki kosztów. Dyskontowanie korzyœci nastêpuje na wiele sposobów np. formalnie poprzez patenty lub mniej formalnie poprzez wiedzê ukryt¹. Bardzo wa ne jest równie kategoria tzw. aktywów uzupe³niaj¹cych.zalicza siê do nich te elementy ca³ego systemu kreowania innowacji, do których innym trudno dotrzeæ i je powieliæ. Teece rozwija to zagadnienie wprowadzaj¹c okreœlenie systemu powtarzalnoœci (Teece, 1998). Nieuchronn¹ konsekwencj¹ wprowadzenia innowacji na rynek jest stworzenie bodÿca do rozpoczêcia na nowo ca³ego cyklu. Jeœli nawet wprowadzana innowacja nie odniesie sukcesu, mo e to byæ cenna wskazówka co nale y poprawiæ w kolejnym cyklu. Czêœciej jednak dochodzi do tego co Rothwell i Gardiner okreœlili mianem reinnowacji, czyli do budowania na podstawie odniesionego sukcesu kolejnych generacji produktów o zmodyfikowanych i udoskonalonych cechach. Czasami, w przypadkach szczególnie ywotnych modeli, mo liwe jest przed³u enie i wprowadzenie reinnowacji przez 6 wiele lat i w wielu wariantach. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê, i w specyfice innowacje le y ich nieci¹g³oœæ, gdzie cech¹ charakterystyczn¹ jest: elastycznoœæ zachowañ, szybkoœæ podejmowania decyzji i wyci¹gania wniosków z niepowodzeñ. System wsparcia przedsiêbiorców Przedsiêbiorcy poszukuj¹cy wsparcia w zakresie wdra ania innowacyjnych rozwi¹zañ w prowadzonej dzia³alnoœci mog¹ korzystaæ z bogatej oferty sieci: Krajowego Systemu Us³ug. Krajowy System Us³ug oferuje polskim przedsiêbiorcom cztery rodzaje us³ug, œwiadczonych przez wyspecjalizowane organizacje: Punkty Konsultacyjne KSU (PK KSU) Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Us³ug to profesjonalne us³ugi dla przedsiêbiorców i osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wyszkoleni Konsultanci PK KSU poprowadz¹ krok po krok przez poszczególne etapy zwi¹zane z za³o eniem firmy, doradz¹ w podstawowych obszarach dzia³alnoœci tj.: marketing, organizacja, czy finansowanie przedsiêbiorstwa, jak równie pomog¹ w znalezieniu sprawdzonego i zaufanego partnera odpowiadaj¹cego wyspecjalizowanym potrzebom przedsiêbiorcy. 4 Cooper R. Product Leadership, Perseus Press, New York, Hippel von E., The Democratization of Innovation, MIT Press, Cambridge MA Rothwell R., Gardiner P., Invention, innovation, re-innovation and the role of the user, Technoinnovation, 1985, str

10 Oœrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU (KSI KSU) przeprowadz¹ w firmie analizê potencja³u technologicznego oraz pomog¹ we wdro eniu najlepszych rozwi¹zañ innowacyjnych, dziêki którym przedsiêbiorstwo zyska realn¹ przewagê rynkow¹. Fundusze Po yczkowe wspó³pracuj¹ce w ramach KSU udzielaj¹ po yczek na finansowanie dzia³alnoœci inwestycyjnej, obrotowej oraz pocz¹tkowego etapu rozwoju firmy. Fundusze Porêczeniowe wspó³pracuj¹ce w ramach KSU oferuj¹ mo liwoœæ porêczenia po yczek, kredytów oraz wadiów przetargowych, co u³atwia uzyskanie kredytu lub po yczki. Zofia Gródek-Szostak Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w Ma³opolsce Bibliografia: 1. Cooper R. Product Leadership, Perseus Press, New York, Chiesa V., Coughlan P., Voss C., Development of a technical innovation audit, Journal of Product Innovation Management, 1996, nr 13 str Francis D., Developing Innovative Capability, University of Brighton, Brighton Hippel von E., The Democratization of Innovation, MIT Press, Cambridge MA Jaikumar R., Post-industrial manufacturing, Harvard Business Review, listopad-grudzieñ Rothwell R., Gardiner P., Invention, innovation, re-innovation and the role of the user, Technoinnovation, 1985, str Smith P., Reinertsen D., Developing Products In Half in Time, Van Nostrad Reinhold, New York 1991; 8. Tidd J., Flexible Automation, Frances Printer, London 1989; 9. Tidd J., Bessant J. Zarz¹dzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa

11 Przedsiêbiorco! inwestuj w siebie Idea Life Long Learning Wiek XXI poprzez prasê edukacyjn¹ i instytucje naukowe bywa nazywany stuleciem wiedzy. Szczyt Lizboñski okreœli³ potrzebê lepszego dostosowania systemu edukacji i szkoleñ do wymagañ spo³eczeñstwa opartego na wiedzy i poprawie jakoœci zatrudnienia. Warunkiem spe³nienia tego postulatu jest znacz¹cy wzrost inwestycji w rozwój kapita³u ludzkiego, a w szczególnoœci intensyfikacja nak³adów na wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania. Wiele wskazuje na to, e wiedza stawaæ siê bêdzie w coraz wiêkszym stopniu wyznacznikiem spo- ³ecznej pozycji, przy czym wiedza ta bêdzie musia³a byæ nieustannie weryfikowana i sukcesywnie aktualizowana. Oznacza to koniecznoœæ dostarczania nowych mo liwoœci systematycznego uzupe³niania wiedzy lub uzyskiwania jej w nowych dziedzinach, ze szczególnym uwzglêdnieniem praktycznych aspektów nabywania wiedzy i utrwalania jej w case study. Szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na fakt, i przeciêtnie kilka razy w yciu cz³owiek bêdzie zmieniaæ wykonywany zawód, a to poci¹ga za sob¹ potrzebê uzyskiwania i weryfikowania kwalifikacji. Wzrasta wiêc rola i znaczenie instytucji dostarczaj¹cych us³ugi kszta³cenia zgodnie z ide¹ Life Long Learning tj. kszta³cenia przez ca³e ycie. Rynek edukacyjny jest potencjalnie bardzo du ym rynkiem, gdy obejmuje nie tylko ludzi przygotowuj¹cych siê do rozpoczêcia samodzielnego ycia zawodowego, ale równie osoby zawodowo czynne oraz te, które zakoñczy³y ju aktywnoœæ zawodow¹. Deklaracja Boloñska wskazuje ogólne sposoby realizacji g³ównych celów UE, takich jak Europejska Przestrzeñ Szkolnictwa Wy szego, Europejska Przestrzeñ Badawcza, czy osi¹gniêcie w roku 2010 wizji Europy Wiedzy (Europe of Knowledge). Priorytety systemu Life Long Learning Jednym z priorytetowych kierunków dzia³añ jest wdra anie systemów kszta³cenia ustawicznego (Life Long Learning) (Deklaracja 2004). Strategie kszta³cenia realizowane przez instytucje edukacyjne musz¹ byæ dostosowane do wymogów konkurencyjnego rynku pracy i mo liwoœci wykorzystania najnowszych technologii, w tym szczególnie informacyjno komunikacyjnych, w celu zwiêkszenia spójnoœci spo³ecznej, równoœci szans i jakoœci ycia. Uczelnie wy sze, jako podstawowe jednostki realizuj¹ce kszta³cenie ustawiczne, musz¹ dostosowywaæ siê do nowych potrzeb, jakie wynikaj¹ z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i spo³eczeñstwa informacyjnego. Zwraca siê tu uwagê na rosn¹ce zapotrzebowanie na kszta³cenie w zakresie nauk œcis³ych i technicznych oraz na kszta³cenie ustawiczne. Realizacja tych potrzeb wymaga odejœcia od dotychczasowych schematów i wprowadzania multidyscyplinarnoœci ofert szkoleniowych oraz kierowania oferty na ró ne poziomy kszta³cenia. Kszta³cenie ustawiczne, czy te kszta³cenie przez ca³e ycie definiowane jest jako: proces ci¹g³ego doskonalenia zasobu wykszta³cenia i kwalifikacji oraz ci¹g³ej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyœpieszonego rytmu zmiennoœci, który jest znamieniem wspó³czesnej cywilizacji (Matysiak 11

12 2003). Zwraca siê uwagê na to, e dynamiczny rozwój kszta³cenia ustawicznego wynika z postêpu technicznego, który wymaga od pracowników umiejêtnoœci szybkiego dostosowywania siê do zmian. Kszta³cenie ustawiczne to jeden z najwa niejszych elementów strategii rozwoju wspó³czesnych gospodarek. Mo na tu wskazaæ na kilka czynników (Matysiak 2003): sta³e uzupe³nianie kwalifikacji przez pracowników to wy sza innowacyjnoœæ i produktywnoœæ pracy, co wp³ywa na zwiêkszenie konkurencyjnoœci gospodarki oraz na wiêksze mo liwoœci elastycznego przystosowywania siê do zmieniaj¹cych siê warunków, sta³e doskonalenie swoich kwalifikacji jest tak e konieczne ze wzglêdu na wprowadzanie nowoczesnych technologii, co powoduje w wielu bran ach szybk¹ dezaktualizacjê wiedzy i umiejêtnoœci, co skutkuje zmniejszeniem atrakcyjnoœci na rynku pracy i potencjaln¹ mo liwoœci¹ utraty pracy, podwy szanie kwalifikacji poprawia równie pozycjê poszczególnych osób na konkurencyjnym rynku pracy. Kszta³cenie ustawiczne jest czynnikiem niezbêdnym do uruchomienia niewykorzystanego potencja³u tkwi¹cego w spo³eczeñstwie. Mo e on przynieœæ znacz¹ce korzyœci w sferach gospodarczej i zatrudnienia, jednak e kszta³cenie ustawiczne nie powinno byæ postrzegane jedynie jako œrodek s³u ¹cy do podniesienia produktywnoœci. Aby osi¹gn¹æ cele postawione przez Strategiê Lizboñsk¹, kszta³cenie ustawiczne powinno byæ uwa ane za kluczowy czynnik wzmacniaj¹cy spójnoœæ spo³eczn¹. Wa ne jest wiêc dzia³anie w kierunku wzmocnienia zrozumienia roli kszta³cenia ustawicznego w osi¹ganiu takich celów spo³ecznych, jak: poprawa zdrowia, zmniejszenie przestêpczoœci, w³¹czenie grup marginalizowanych. W perspektywie mikroekonomicznej uczestnictwo w kszta³ceniu ustawicznym to poprawa sytuacji poszczególnych pracowników na rynku pracy, mniejsze ryzyko utraty pracy, wzrost dochodów z pracy czy te zwiêkszenie rentownoœci przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych takich dokszta³caj¹cych siê pracowników. Rynek edukacyjny w Polsce Rozwój edukacji jest wiêc tak e sposobem na przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. Polacy w wieku lata przeciêtnie dwukrotnie rzadziej uczestnicz¹ w jakiejkolwiek formie edukacji ni obywatele UE-27. Piêciokrotnie czêœciej od nas dokszta³caj¹ siê mieszkañcy Wielkiej Brytanii, czterokrotnie czêœciej mieszkañcy krajów skandynawskich czy Holandii. Rzadziej ni Polacy w edukacji ustawicznej uczestnicz¹ tylko mieszkañcy krajów Europy Po³udniowej. Relatywnie ma³¹ rolê w rozwijaniu kwalifikacji pracowników w Polsce odgrywaj¹ zak³ady pracy. W 2002 roku szkolenia dla pracowników przeprowadzi³o jedynie 41,4% przedsiêbiorstw, przy czym dwukrotnie czêœciej by³y to przedsiêbiorstwa du e zatrudniaj¹ce ponad 250 pracowników ni ma³e poni ej 50 pracowników. Natomiast w takich krajach jak Wielka Brytania, Holandia czy kraje skandynawskie odsetek firm inwestuj¹cych w rozwój pracowników przekracza 80%. Znacznie wiêksz¹ rolê ni w Polsce odgrywaj¹ tam w szkoleniu pracowników MSP. Rozwa aj¹c przyczyny ma³ego zainteresowania w Polsce kszta³ceniem ustawicznym, mo na stwierdziæ, e w du ej mierze wynika to z braku œwiadomoœci koniecznoœci uzupe³niania swoich kwalifikacji. Prawie co drugi Polak fakt nieuczestniczenia w jakiejkolwiek formie kszta³cenia ustawicznego wyjaœnia brakiem takiej potrzeby. W taki sam sposób swój brak zaanga owania w szkolenie pracowników t³umaczy 74% przedsiêbiorstw. Wœród innych barier udzia³u w edukacji ustawicznej Polacy podaj¹ brak œrodków finansowych oraz brak czasu (Matysiak 2003). Zdaniem Komisji Europejskiej powinno byæ podjêtych szereg dzia³añ, których efekty umo liwi¹ stworzenie trwa³ego i efektywnego systemu kszta³- 12

13 cenia ustawicznego. Mo na tu wymieniæ nastêpuj¹ce dzia³ania (Matysiak 2003): wzrost wydatków na edukacjê chodzi tu zarówno o wzrost wydatków publicznych a tak- e tworzenie zachêt dla podmiotów prywatnych do inwestowania w rozwój pracowników, promocja idei kszta³cenia ustawicznego, uœwiadomienie obywatelom koniecznoœci sta³ego uzupe³niania swoich kwalifikacji oraz zwi¹zanych z tym korzyœci, eliminacja barier zwi¹zanych z podjêciem i kontynuacj¹ nauki, zaanga owanie partnerów spo³ecznych w rozwój edukacji ustawicznej, podniesienie jakoœci edukacji, wyposa enie uczestników w umiejêtnoœci kluczowe oraz zapewnienie równego dostêpu do edukacji, rozwój poœrednictwa i doradztwa zawodowego, prognozowanie popytu na pracê. Zwraca siê te uwagê na objêcie szczególn¹ opiek¹ osoby bezrobotne i zagro one bezrobociem i zaoferowanie im wsparcia w postaci doradztwa i poœrednictwa zawodowego po³¹czonego z mo liwoœci¹ odbycia odpowiedniego szkolenia zawodowego. Cele jakie zosta³y postawione w Europejskiej Strategii Zatrudnienia do roku 2010 zwi¹zane z rozwojem kszta³cenia ustawicznego mo na scharakteryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób (Matysiak 2003): w kszta³ceniu ustawicznym bêdzie uczestniczyæ co najmniej 12,5% osób w wieku lata (w roku 2002 odsetek ten wyniós³ 8,5%), odsetek osób w wieku lata, które koñcz¹ edukacjê na poziomie co najwy ej ni szym œrednim (w Polsce gimnazjalnym) i nie bior¹ udzia³u w adnych formach dokszta³cania, obni y siê do 10%, 85% osób w wieku 22 lata bêdzie mia³o wykszta³cenie wy sze œrednie (w Polsce co najmniej zasadnicze zawodowe), osoby poszukuj¹ce pracy bêd¹ objête indywidualn¹ opiek¹, a ka da z nich bêdzie mia³a mo liwoœæ skorzystaæ ze szkolenia, w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, lub sta u zawodowego przed up³ywem 6 miesiêcy pozostawania na bezrobociu w przypadku osób m³odych oraz 12 miesiêcy w przypadku osób starszych, 25% d³ugotrwale bezrobotnych zostanie objêtych adekwatn¹ do ich potrzeb i mo liwoœci form¹ szkolenia w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych b¹dÿ otrzyma mo liwoœæ odbycia sta u zawodowego. Rozwijanie kszta³cenia ustawicznego w dobie globalizacji jest koniecznoœci¹. Problematyka kszta³cenia ustawicznego ma wielkie znaczenie w kszta³towaniu spo³eczeñstwa wiedzy. System wsparcia przedsiêbiorców i osób zainteresowanych za³o eniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej Potencjalni uczestnicy szkoleñ nie maj¹ mo liwoœci sfinansowania edukacji z w³asnych œrodków, a firmy nie s¹ na ogó³ zainteresowane inwestowaniem w kapita³ intelektualny swoich pracowników. Istniej¹ jednak e mo liwoœci zdobywania œrodków z Unii Europejskiej na dofinansowywanie dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia i rozwijania systemów kszta³cenia przez ca³e ycie. Przedsiêbiorcy poszukuj¹cy wsparcia w zakresie finansowania inwestycji w kadry, podnoszenia kompetencji swoich pracowników mog¹ korzystaæ z bogatej oferty sieci: Krajowego Systemu Us³ug. Krajowy System Us³ug oferuje polskim przedsiêbiorcom cztery rodzaje us³ug, œwiadczonych przez wyspecjalizowane organizacje: Punkty Konsultacyjne KSU (PK KSU) Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Us³ug to profesjonalne us³ugi dla przedsiêbiorców i osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wyszkoleni Konsultanci PK KSU poprowadz¹ krok po krok przez poszczególne etapy zwi¹zane z za³o eniem firmy, doradz¹ 13

14 w podstawowych obszarach dzia³alnoœci tj.: marketing, organizacja, czy finansowanie przedsiêbiorstwa, jak równie pomog¹ w znalezieniu sprawdzonego i zaufanego partnera odpowiadaj¹cego wyspecjalizowanym potrzebom przedsiêbiorcy. Oœrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU (KSI KSU) przeprowadz¹ w firmie analizê potencja³u technologicznego oraz pomog¹ we wdro eniu najlepszych rozwi¹zañ innowacyjnych, dziêki którym przedsiêbiorstwo zyska realn¹ przewagê rynkow¹. Fundusze Po yczkowe wspó³pracuj¹ce w ramach KSU udzielaj¹ po yczek na finansowanie dzia³alnoœci inwestycyjnej, obrotowej oraz pocz¹tkowego etapu rozwoju firmy. Fundusze Porêczeniowe wspó³pracuj¹ce w ramach KSU oferuj¹ mo liwoœæ porêczenia po yczek, kredytów oraz wadiów przetargowych, co u³atwia uzyskanie kredytu lub po- yczki. Zofia Gródek-Szostak Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w Ma³opolsce Bibliografia: 1. Buckingham M., Vosburgh R.M.: The 21st Century Human Resources Function: It s the Talent, Stupid, Human Resource Planning, grudzieñ Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb, wyd. UNESCO, Warszawa Gródek-Szostak Z. Inspiracja i innowacyjnoœæ w kszta³towaniu postaw przedsiêbiorczych studentów na przyk³adzie WSEI w Krakowie VII Miêdzynarodowa Konferencja naukowa Edukacja XXI wieku, w: Edukacja nieustaj¹ca wyzwaniem spo³eczeñstwa informacyjnego, red. A. Zduniak, Poznañ Holms A., Lifelong Leaarning, Life & Work, Hrynkiewicz J., Przeciw ubóstwu i bezrobociu, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa Kajrunajtys D.: System Inspirowania Studentów (SIS) jako kompleksowe podejœcie do zarz¹dzania wy sz¹ szko³¹ zawodow¹ seminarium naukowo dydaktyczne: Absolwent kierunku informatyka na europejskim rynku pracy Katowice 2007; 9. Kapuœciñski R.: Ten Inny, Kraków, Kopaliñski W³.: S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa Korzan D., Edukacja permanentna w œwietle dokumentów UNESCO, e-mentor 3/ Kwieciñski Z., Socjopatologia edukacji, Olecko Matysiak A., Niebieskie Ksiêgi 2003, Kszta³cenie ustawiczne w Polsce, Korzyœci i bariery rozwoju, Polskie Forum Strategii Lizboñskiej, Gdañsk Mayor F. Przysz³oœæ œwiata, Warszawa Milerski B. Œliwerska B., Pedagogika. Leksykon tematyczny, Warszawa Porter M. E., How competitive forces shape strategy, Harward Business Review 1979, nr Rudolf S.: Po ¹dane kierunki zmian w systemie edukacji ekonomicznej w Uczelnia oparta na wiedzy Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarz¹dzanie wiedz¹ w ekonomicznym szkolnictwie wy szym, FPiAKE, Warszawa Runco M. A.: Creativity. Theories and Themes: Research, Development and Practice, Academic Press, San Diego Schulz von Thun F.: Sztuka rozmawiania, Wydawnictwo WAM, Kraków Stewart J., Logan C.: Komunikowanie siê werbalne [w] J. Stewart: Mosty zamiast murów. Podrêcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa Stiglitz J. E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa Stonehouse G., Hamill J., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarz¹dzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa Whorf B.L., Zwi¹zek miêdzy nawykami myœlenia i zachowaniem a jêzykiem [w] Whorf B.L.: Jêzyk, myœl i rzeczywistoœæ, Warszawa, KR Yip G. S., Total Globar Strategy, Englewood Cliffs, Prentice Hall Zalewska-Bujak M.: Porozumiewanie siê nauczyciela z uczniem wybrane aspekty procesu komunikacji we wspó³czesnej szkole [w] Czajkowska- Ziobrowska D., Zduniak A.: Edukacyjne zagro enia i wyzwania m³odego pokolenia, WSB Poznañ

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo