PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY"

Transkrypt

1

2 PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: (do godz ) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków, informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych dla osób otwieraj¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ stanowisko Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, informacja o obowi¹zkach przedsiêbiorcy wobec Pañstwowej Inspekcji Pracy, oraz przyjmowanie zg³oszeñ przez przedsiêbiorcê pracownika do PIP, informacja w zakresie m.in.: Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej (tak e ze œrodków Unii Europejskiej), ochrony w³asnoœci intelektualnej, systemów jakoœci ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich stanowisko KSU Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej informacja o rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej, zmian w istniej¹cych ju wpisach, zawieszeñ i wznowieñ dzia³alnoœci gospodarczej oraz wykreœleñ z CEIDG, informacja o procedurach obowi¹zuj¹cych w UMK w sprawach le ¹cych w sferze zainteresowañ przedsiêbiorcy w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, informacja o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiêbiorców, informacja o obowi¹zkach przedsiêbiorcy wobec Urzêdu Skarbowego, doradztwo w zakresie klasyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej wed³ug PKD. Przep³yw informacji pomiêdzy przedsiêbiorcami a Punktem Obs³ugi Przedsiêbiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za poœrednictwem strony internetowej W ramach POP funkcjonuje STANOWISKO KSU Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Wielicka 28A (III piêtro, stanowisko nr 9) tel czynne w ka d¹ œrodê i pi¹tek w godzinach Stanowisko udziela bezp³atnych konsultacji przedsiêbiorcom w zakresie m.in.: Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej (tak e ze œrodków Unii Europejskiej), ochrony w³asnoœci intelektualnej, systemów jakoœci ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich. Œwiadczy us³ugi doradztwa asysty w podejmowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie ze standardem us³ug okreœlonych w projekcie systemowym PARP: Zapewnienie us³ug z zakresu rozwoju firmy dla przedsiêbiorców oraz osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formule one-stop-shops.

3 msp.krakow.pl Nr 1/2013 (80) SPIS TREŒCI Informacja ZUS Zaœwiadczenia o niezaleganiu po nowemu Zaœwiadczenie o niezaleganiu w op³acaniu sk³adek, ju od kwietnia br. mo na otrzymaæ drog¹ elektroniczn¹. To nie wszystko, zmianie uleg³ równie wygl¹d dokumentu 4 Grodzki Urz¹d Pracy Meldunek dotycz¹cy zmian na rynku pracy w GUP za miesi¹c marzec Izba Przemys³owo Handlowa w Krakowie Informacja o projekcie dla przedsiêbiorców Opracowanie, wdro enie i œwiadczenie us³ug budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjnoœci przedsiêbiorstw z sektora MŒP Zofia Gródek-Szostak Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w Ma³opolsce Determinanty skutecznego zarz¹dzania innowacyjnoœci¹ i innowacjami Przedsiêbiorco! inwestuj w siebie. Idea Life Long Learning Przedsiêbiorco! komunikuj siê efektywnie i skutecznie Rola i znaczenie systemu komunikacji w przebiegu procesów innowacyjnych Maciej WoŸniak Pracownia Badañ Strategicznych IGSMiE PAN Gwarancje kredytowe w projekcie DIFASS dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w krajach Unii Europejskiej Polsko-S³owacka Izba Przemys³owo-Handlowa Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie Tatry Aktualne nabory wniosków na dofinansowanie dla przedsiêbiorców oraz instytucji wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci 25 REDAKCJA Informator dla Przedsiêbiorców msp.krakow.pl Stanowisko ds. Przedsiêbiorczoœci, Wydzia³ Rozwoju Miasta, Urz¹d Miasta Krakowa pl. Wszystkich Œwiêtych 3-4, Kraków tel Sekretarz redakcji: Pawe³ Majka Opracowanie graficzne, sk³ad, ³amanie tekstu: Drukarnia Urzêdu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Œwiêtych 3-4, Kraków

4 Zaœwiadczenia o niezaleganiu po nowemu Zaœwiadczenie o niezaleganiu w op³acaniu sk³adek, ju od kwietnia br. mo na otrzymaæ drog¹ elektroniczn¹. To nie wszystko, zmianie uleg³ równie wygl¹d dokumentu. Przypomnijmy do tej pory zaœwiadczenie o niezaleganiu wystawiane by³o na drukach œcis³ego zarachowania i mo na by³o odebraæ je osobiœcie na sali obs³ugi klientów w ZUS, b¹dÿ by³o dorêczane przez pocztê. Od teraz zaœwiadczenie mo na otrzymaæ równie przez Internet. Wystarczy skorzystaæ z profilu zaufanego na Platformie Us³ug Elektronicznych (PUE) (https://pue.zus.pl/) i we wniosku o wydanie zaœwiadczenia (ZUS S-72B) z³o yæ odpowiedni¹ dyspozycjê. Wówczas ZUS przeœle gotowy dokument w formie pliku.xml na nasz¹ skrzynkê odbiorcz¹ w pue.zus.pl. Zaœwiadczenie opatrzone bêdzie podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania. Zrezygnowano równie z druków œcis³ego zarachowania. Zaœwiadczenia o niezaleganiu wydawane s¹ obecnie w formacie A4 na papierze firmowym terenowej jednostki organizacyjnej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w³aœciwej do obs³ugi wniosku p³atnika. W razie w¹tpliwoœci, autentycznoœæ dokumentu mo na ³atwo sprawdziæ. Na stronie internetowej https://ssl.zus.pl/zn/ udostêpniono bezp³atn¹ us³ugê, która do tego s³u y. Wystarczy podaæ nastêpuj¹ce dane: numer zaœwiadczenia, identyfikator p³atnika oraz datê wydania zaœwiadczenia. Dziêki szybszej procedurze wystawiania dokumentów, stosowanej przez Zak³ad od 3 lat, ka dy przedsiêbiorca, który nie ma sk³adkowego d³ugu wobec ZUS, ani b³êdów na swoim koncie p³atnika oraz nie toczy siê wobec niego postêpowanie wyjaœniaj¹ce, mo e liczyæ na otrzymanie stosownego zaœwiadczenia w ci¹gu kwadransa. Co jest niezwykle istotne z perspektywy p³atników staraj¹cych siê o kredyt lub startuj¹cych w przetargach. Obecnie ZUS wystawia œrednio oko³o 65 tys. zaœwiadczeñ o niezaleganiu w op³acaniu sk³adek miesiêcznie, co oznacza ponad 3 tys. dziennie. Anna Szaniawska Rzecznik Prasowy ZUS O/Kraków 4

5 Meldunek dotycz¹cy zmian na rynku pracy w GUP za miesi¹c marzec 2013 roku Krótka informacja dot. lokalnego rynku pracy: 1. Wg stanu na r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w GUP w Krakowie wynosi³a osób. Jest to o 457 osób wiêcej, porównuj¹c ze stanem z roku. W marcu br. zarejestrowano 3157 osób bezrobotnych, z czego 2529 osób, które poprzednio pracowa³y, w tym zwolnienia z przyczyn zak³adu dotyczy³y 243 osób. Pozosta³e rejestracje obejmowa³y osoby zatrudnione na umowy na czas okreœlony, po zakoñczeniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz rejestracje osób dotychczas niepracuj¹cych. 2. W marcu 2013 r. do tut. Urzêdu zg³oszono 1011 wolnych miejsc pracy, z czego 96 miejsc pracy dotyczy³o ofert pracy dla osób niepe³nosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozosta³e w dyspozycji Urzêdu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zosta³o na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez poœredników GUP 2330 kandydatów. 3. W miesi¹cu marcu 2013 r. Referat Marketingu Us³ug Urzêdu opublikowa³ w serwisie informacyjnym Grodzkiego Urzêdu Pracy 572 wolne miejsca pracy pozostaj¹cych w dyspozycji Urzêdu przy ul. W¹wozowej 34. Równoczeœnie opublikowano wszystkie oferty pracy, bêd¹ce w dyspozycji GUP w serwisie 4. W miesi¹cu lutym 2013 r. na terenie tut. Urzêdu zorganizowano 9 gie³d pracy dla pracodawców. 5. W dniu 7 marca 2013 r. Grodzki Urz¹d Pracy w Krakowie uczestniczy³ jako wystawca w Tar- 5

6 gach Pracy organizowanych przez AGH w Krakowie. 6. W dniu 27 marca 2013 r. Referat Marketingu Us³ug Urzêdu zorganizowa³ na terenie tut. Urzêdu spotkanie informacyjno-rektrutacyjne w ramach projektu WYG International Sp. z o.o. pn. Nowa Szansa program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji ma³opolskiej gospodarki. Spotkanie by³o skierowane do osób z terenu województwa ma³opolskiego, które utraci³y pracê z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy w okresie nie d³u szym ni 6 miesiêcy i dotyczy³o mo liwoœci otrzymania bezzwrotnej dotacji na za³o enie firmy. W spotkani wziê³o udzia³ oko³o 20 osób. 7. W dniu r. i w dniu r. na terenie tut. Urzêdu odby³o siê spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia klastra spo³ecznego na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepe³nosprawnoœciami. 8. W dniu r. Poradnictwo Zawodowe Referatu Osób Niepe³nosprawnych na terenie tut. Urzêdu przeprowadzi³o spotkanie informacyjne na temat metod poszukiwania pracy, sporz¹dzania dokumentów aplikacyjnych, uprawnieñ Osób Niepe³nosprawnych jako Pracownika. 9. W dniu r. na terenie tut. Urzêdu odby³o siê spotkanie informacyjne dla osób niepe³nosprawnych ubiegaj¹cych siê o œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, podczas których pracownicy GUP oraz zaproszeni przedstawiciele ZUS,US oraz Regionalnego Oœrodka Europejskiego Funduszu Spo³ecznego udzielili informacji. 10. W omawianym okresie o planowanych zwolnieniach grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników /Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z póÿniejszymi zmianami/ poinformowa³y 3 zak³ady pracy. Opracowanie: Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji o Us³ugach Urzêdu GUP w Krakowie, tel.: Kraków, dnia r. 6 Najwiêcej zg³oszonych/ pozyskanych wolnych miejsc pracy w marcu 2013 roku

7 Informacja o projekcie dla przedsiêbiorców Izba Przemys³owo-Handlowa w Krakowie realizator projektu Opracowanie, wdro enie i œwiadczenie us³ug budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjnoœci przedsiêbiorstw z sektora MŒP, w ramach dzia³ania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwi¹zania innowacyjnego. Oferowane wsparcie mo e przyczyniæ siê do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajnoœci i efektywnoœci, a tak e poprawy jej konkurencyjnoœci i pozycji na rynku. CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 1 styczeñ 2010 roku 31 grudnia 2015 roku. BENEFICJENCI PROJEKTU: Mikro, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa z regionów województwa ma³opolskiego, œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbli szym czasie zamierzaj¹ wprowadziæ zasadnicz¹ zmianê procesu produkcyjnego, planuj¹ udoskonaliæ swój park maszynowy, wprowadziæ nowe produkty na rynek, zmniejszyæ uci¹ liwoœæ dla œrodowiska lub polepszyæ stan BPH. BEZP ATNE US UGI DLA PRZEDSIÊBIORCÓW : budowanie scenariuszy technologicznych wersja wstêpna: okreœlenie przedmiotu us³ugi ze wskazaniem problemu technologicznego, wskazanie rozwi¹zañ istniej¹cych na rynku, opracowanie scenariuszy, okreœlaj¹cych precyzyjnie wp³yw innowacyjnych rozwi¹zañ na funkcjonowanie firmy, z uwzglêdnieniem jej specyfiki, budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka: obejmuje elementy ww. us³ugi, realizowane w oparciu o szczegó³ow¹ analizê wykonan¹ przez ekspertów zewnêtrznych, konsultacje wdro eniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmuj¹ce konsultacje eksperckie przy wdra aniu wybranego scenariusza technologicznego: opracowanie harmonogramu wdro enia innowacji, okreœlenie zasobów finansowych, okreœlenie kwalifikacji personelu, okreœlenie parametrów technicznych, które maj¹ byæ osi¹gniête w wyniku wdro enia, wskazanie mo liwych Ÿróde³ finansowania koniecznego do wdro enia danej technologii, monitorowanie i doradztwo podczas wdro enia Us³ugi realizowane s¹ bezp³atnie a przedsiêbiorca otrzymuje zaœwiadczenie o uzyskanej pomocy de minimis. Zapraszamy przedsiêbiorstwa, które chc¹ wybraæ najlepsz¹ formê rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjnoœci. KONTAKT: Izba Przemys³owa-Handlowa w Krakowie ul. Floriañska 3, Kraków tel

8 Determinanty skutecznego zarz¹dzania innowacyjnoœci¹ i innowacjami Z praktyki gospodarczej i analiz literatury przedmiotu p³yn¹ sygna³y (Adams, Bessant i Phelps, 2006) i problemy zwi¹zane z innowacj¹ nie maj¹ ³atwych rozwi¹zañ, a poszczególne innowacje bardzo siê od siebie ró ni¹: skal¹, rodzajem, zasiêgiem czy sektorem. Niemniej mo na wykazaæ ich dwie cechy wspólne. Jedna z nich zosta³a wczeœniej omówiona. Jest ni¹ mianowicie fakt, e: 1. Innowacyjnoœæ jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem i musi byæ jako proces traktowana i w tym duchu zarz¹dzana. Drug¹ wa n¹ cech¹ wszystkich procesów innowacyjnych a wynikaj¹c¹ z poprzedniej, jest to, e jest mo liwa. 2. Mo liwa jest ingerencja w czynniki kszta³tuj¹ce ten proces celem wp³ywania na jego wynik, a zatem procesem da siê zarz¹dzaæ. Stworzenie zintegrowanego systemu procedur œciœle wi¹ e siê ze skutecznym zarz¹dzaniem innowacjami i mo e zwiêkszaæ zdolnoœci konkurencyjne przedsiêbiorstw na przyk³ad dziêki umiejêtnoœci szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów lub lepszego pos³ugiwania siê 1 now¹ technologi¹. Na uwagê zwraca równie fakt i innowacje wymagaj¹ zarz¹dzania w sposób zintegrowany, nie wystarczy tylko zarz¹dzaæ czy podnosiæ kwalifikacje w wybranych dziedzinach. Na potrzeby dalszych rozwa añ na temat zarz¹dzania innowacj¹ wykorzystany zostanie model przedstawiony na rysunku 1. Najistotniejszy w modelu jest fakt i ka da jego faza wymaga wykonania wielu ró nych czynnoœci i ze wszystkimi spoœród nich zwi¹zane s¹ okreœlone doœwiadczenia dotycz¹ce skutecznych procedur zarz¹dzania innowacjami. Rysunek 1. Model procesu innowacji w przedsiêbiorstwie ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Tidd J., Bessant J. Zarz¹dzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa Faza poszukiwania to odbieranie sygna³ów z otoczenia o mo liwoœci wdro enia zmian np. wykorzystanie nowej technologii, zmiany na rynku (lub rynkach), presja zmian legislacyjnych lub dzia³ania konkurencji. Wiêkszoœæ innowacji jest generowana przez nak³adanie siê kilku czynników np. potrzeba zmian z impulsami jakie daj¹ nowe okazje Faza wyboru innowacyjnoœæ jest ryzykowna i nawet bogate przedsiêbiorstw nie mog¹ sobie pozwoliæ na nieograniczone ryzyko. Dokonywanie w³aœciwych wyborów spoœród licznych okazji 1 Smith P., Reinertsen D., Developing Products In Half in Time, Van Nostrad Reinhold, New York 1991; Tidd J., Flexible Automation, Frances Printer, London 1989; Jaikumar R., Post-industrial manufacturing, Harvard Business Review, listopad-grudzieñ Chiesa V., Coughlan P., Voss C., Development of a technical innovation audit, Journal of Product Innovation Management, 1996, nr 13 str Francis D., Developing Innovative Capability, University of Brighton, Brighton

9 technologicznych i rynkowych jest niezwykle wa ne by by³y one zgodne ze strategi¹ firmy. Celem tej fazy jest z³o enie z otrzymywanych danych koncepcji innowacji, która bêdzie przedmiotem dalszej obróbki na poszczególnych etapach i szczeblach innowacyjnego przedsiêbiorstwa Faza wdra ania po zebraniu informacji o innowacjach i podjêciu strategicznej decyzji o wyborze jednej z nich, nastêpn¹ wyraÿnie wyodrêbnion¹ faz¹ jest wprowadzanie tych pomys³ów w ycia np. stworzenie nowego produktu lub us³ugi b¹dÿ zmiana procesu technologicznego lub modelu prowadzenia biznesu. Wykonywane analizy technologiczne i rynkowe pozwalaj¹ na stwierdzenie czy innowacja jest mo liwa i czy spotka siê z zainteresowaniem klientów. W parze z postêpami innowacji zachodzi nieustanny cykl: problem-rozwi¹zanie. Kolejnym stadium jest wprowadzenie produktu na rynek, a wiedza gromadzona bêdzie s³u yæ jego dalszym udoskonaleniom Faza dyskontowania celem innowacyjnoœci jest dyskontowanie wartoœci np. w postaci sukcesu rynkowego, zwiêkszenia udzia³ów w rynku, obni ki kosztów. Dyskontowanie korzyœci nastêpuje na wiele sposobów np. formalnie poprzez patenty lub mniej formalnie poprzez wiedzê ukryt¹. Bardzo wa ne jest równie kategoria tzw. aktywów uzupe³niaj¹cych.zalicza siê do nich te elementy ca³ego systemu kreowania innowacji, do których innym trudno dotrzeæ i je powieliæ. Teece rozwija to zagadnienie wprowadzaj¹c okreœlenie systemu powtarzalnoœci (Teece, 1998). Nieuchronn¹ konsekwencj¹ wprowadzenia innowacji na rynek jest stworzenie bodÿca do rozpoczêcia na nowo ca³ego cyklu. Jeœli nawet wprowadzana innowacja nie odniesie sukcesu, mo e to byæ cenna wskazówka co nale y poprawiæ w kolejnym cyklu. Czêœciej jednak dochodzi do tego co Rothwell i Gardiner okreœlili mianem reinnowacji, czyli do budowania na podstawie odniesionego sukcesu kolejnych generacji produktów o zmodyfikowanych i udoskonalonych cechach. Czasami, w przypadkach szczególnie ywotnych modeli, mo liwe jest przed³u enie i wprowadzenie reinnowacji przez 6 wiele lat i w wielu wariantach. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê, i w specyfice innowacje le y ich nieci¹g³oœæ, gdzie cech¹ charakterystyczn¹ jest: elastycznoœæ zachowañ, szybkoœæ podejmowania decyzji i wyci¹gania wniosków z niepowodzeñ. System wsparcia przedsiêbiorców Przedsiêbiorcy poszukuj¹cy wsparcia w zakresie wdra ania innowacyjnych rozwi¹zañ w prowadzonej dzia³alnoœci mog¹ korzystaæ z bogatej oferty sieci: Krajowego Systemu Us³ug. Krajowy System Us³ug oferuje polskim przedsiêbiorcom cztery rodzaje us³ug, œwiadczonych przez wyspecjalizowane organizacje: Punkty Konsultacyjne KSU (PK KSU) Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Us³ug to profesjonalne us³ugi dla przedsiêbiorców i osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wyszkoleni Konsultanci PK KSU poprowadz¹ krok po krok przez poszczególne etapy zwi¹zane z za³o eniem firmy, doradz¹ w podstawowych obszarach dzia³alnoœci tj.: marketing, organizacja, czy finansowanie przedsiêbiorstwa, jak równie pomog¹ w znalezieniu sprawdzonego i zaufanego partnera odpowiadaj¹cego wyspecjalizowanym potrzebom przedsiêbiorcy. 4 Cooper R. Product Leadership, Perseus Press, New York, Hippel von E., The Democratization of Innovation, MIT Press, Cambridge MA Rothwell R., Gardiner P., Invention, innovation, re-innovation and the role of the user, Technoinnovation, 1985, str

10 Oœrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU (KSI KSU) przeprowadz¹ w firmie analizê potencja³u technologicznego oraz pomog¹ we wdro eniu najlepszych rozwi¹zañ innowacyjnych, dziêki którym przedsiêbiorstwo zyska realn¹ przewagê rynkow¹. Fundusze Po yczkowe wspó³pracuj¹ce w ramach KSU udzielaj¹ po yczek na finansowanie dzia³alnoœci inwestycyjnej, obrotowej oraz pocz¹tkowego etapu rozwoju firmy. Fundusze Porêczeniowe wspó³pracuj¹ce w ramach KSU oferuj¹ mo liwoœæ porêczenia po yczek, kredytów oraz wadiów przetargowych, co u³atwia uzyskanie kredytu lub po yczki. Zofia Gródek-Szostak Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w Ma³opolsce Bibliografia: 1. Cooper R. Product Leadership, Perseus Press, New York, Chiesa V., Coughlan P., Voss C., Development of a technical innovation audit, Journal of Product Innovation Management, 1996, nr 13 str Francis D., Developing Innovative Capability, University of Brighton, Brighton Hippel von E., The Democratization of Innovation, MIT Press, Cambridge MA Jaikumar R., Post-industrial manufacturing, Harvard Business Review, listopad-grudzieñ Rothwell R., Gardiner P., Invention, innovation, re-innovation and the role of the user, Technoinnovation, 1985, str Smith P., Reinertsen D., Developing Products In Half in Time, Van Nostrad Reinhold, New York 1991; 8. Tidd J., Flexible Automation, Frances Printer, London 1989; 9. Tidd J., Bessant J. Zarz¹dzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa

11 Przedsiêbiorco! inwestuj w siebie Idea Life Long Learning Wiek XXI poprzez prasê edukacyjn¹ i instytucje naukowe bywa nazywany stuleciem wiedzy. Szczyt Lizboñski okreœli³ potrzebê lepszego dostosowania systemu edukacji i szkoleñ do wymagañ spo³eczeñstwa opartego na wiedzy i poprawie jakoœci zatrudnienia. Warunkiem spe³nienia tego postulatu jest znacz¹cy wzrost inwestycji w rozwój kapita³u ludzkiego, a w szczególnoœci intensyfikacja nak³adów na wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania. Wiele wskazuje na to, e wiedza stawaæ siê bêdzie w coraz wiêkszym stopniu wyznacznikiem spo- ³ecznej pozycji, przy czym wiedza ta bêdzie musia³a byæ nieustannie weryfikowana i sukcesywnie aktualizowana. Oznacza to koniecznoœæ dostarczania nowych mo liwoœci systematycznego uzupe³niania wiedzy lub uzyskiwania jej w nowych dziedzinach, ze szczególnym uwzglêdnieniem praktycznych aspektów nabywania wiedzy i utrwalania jej w case study. Szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na fakt, i przeciêtnie kilka razy w yciu cz³owiek bêdzie zmieniaæ wykonywany zawód, a to poci¹ga za sob¹ potrzebê uzyskiwania i weryfikowania kwalifikacji. Wzrasta wiêc rola i znaczenie instytucji dostarczaj¹cych us³ugi kszta³cenia zgodnie z ide¹ Life Long Learning tj. kszta³cenia przez ca³e ycie. Rynek edukacyjny jest potencjalnie bardzo du ym rynkiem, gdy obejmuje nie tylko ludzi przygotowuj¹cych siê do rozpoczêcia samodzielnego ycia zawodowego, ale równie osoby zawodowo czynne oraz te, które zakoñczy³y ju aktywnoœæ zawodow¹. Deklaracja Boloñska wskazuje ogólne sposoby realizacji g³ównych celów UE, takich jak Europejska Przestrzeñ Szkolnictwa Wy szego, Europejska Przestrzeñ Badawcza, czy osi¹gniêcie w roku 2010 wizji Europy Wiedzy (Europe of Knowledge). Priorytety systemu Life Long Learning Jednym z priorytetowych kierunków dzia³añ jest wdra anie systemów kszta³cenia ustawicznego (Life Long Learning) (Deklaracja 2004). Strategie kszta³cenia realizowane przez instytucje edukacyjne musz¹ byæ dostosowane do wymogów konkurencyjnego rynku pracy i mo liwoœci wykorzystania najnowszych technologii, w tym szczególnie informacyjno komunikacyjnych, w celu zwiêkszenia spójnoœci spo³ecznej, równoœci szans i jakoœci ycia. Uczelnie wy sze, jako podstawowe jednostki realizuj¹ce kszta³cenie ustawiczne, musz¹ dostosowywaæ siê do nowych potrzeb, jakie wynikaj¹ z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i spo³eczeñstwa informacyjnego. Zwraca siê tu uwagê na rosn¹ce zapotrzebowanie na kszta³cenie w zakresie nauk œcis³ych i technicznych oraz na kszta³cenie ustawiczne. Realizacja tych potrzeb wymaga odejœcia od dotychczasowych schematów i wprowadzania multidyscyplinarnoœci ofert szkoleniowych oraz kierowania oferty na ró ne poziomy kszta³cenia. Kszta³cenie ustawiczne, czy te kszta³cenie przez ca³e ycie definiowane jest jako: proces ci¹g³ego doskonalenia zasobu wykszta³cenia i kwalifikacji oraz ci¹g³ej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyœpieszonego rytmu zmiennoœci, który jest znamieniem wspó³czesnej cywilizacji (Matysiak 11

12 2003). Zwraca siê uwagê na to, e dynamiczny rozwój kszta³cenia ustawicznego wynika z postêpu technicznego, który wymaga od pracowników umiejêtnoœci szybkiego dostosowywania siê do zmian. Kszta³cenie ustawiczne to jeden z najwa niejszych elementów strategii rozwoju wspó³czesnych gospodarek. Mo na tu wskazaæ na kilka czynników (Matysiak 2003): sta³e uzupe³nianie kwalifikacji przez pracowników to wy sza innowacyjnoœæ i produktywnoœæ pracy, co wp³ywa na zwiêkszenie konkurencyjnoœci gospodarki oraz na wiêksze mo liwoœci elastycznego przystosowywania siê do zmieniaj¹cych siê warunków, sta³e doskonalenie swoich kwalifikacji jest tak e konieczne ze wzglêdu na wprowadzanie nowoczesnych technologii, co powoduje w wielu bran ach szybk¹ dezaktualizacjê wiedzy i umiejêtnoœci, co skutkuje zmniejszeniem atrakcyjnoœci na rynku pracy i potencjaln¹ mo liwoœci¹ utraty pracy, podwy szanie kwalifikacji poprawia równie pozycjê poszczególnych osób na konkurencyjnym rynku pracy. Kszta³cenie ustawiczne jest czynnikiem niezbêdnym do uruchomienia niewykorzystanego potencja³u tkwi¹cego w spo³eczeñstwie. Mo e on przynieœæ znacz¹ce korzyœci w sferach gospodarczej i zatrudnienia, jednak e kszta³cenie ustawiczne nie powinno byæ postrzegane jedynie jako œrodek s³u ¹cy do podniesienia produktywnoœci. Aby osi¹gn¹æ cele postawione przez Strategiê Lizboñsk¹, kszta³cenie ustawiczne powinno byæ uwa ane za kluczowy czynnik wzmacniaj¹cy spójnoœæ spo³eczn¹. Wa ne jest wiêc dzia³anie w kierunku wzmocnienia zrozumienia roli kszta³cenia ustawicznego w osi¹ganiu takich celów spo³ecznych, jak: poprawa zdrowia, zmniejszenie przestêpczoœci, w³¹czenie grup marginalizowanych. W perspektywie mikroekonomicznej uczestnictwo w kszta³ceniu ustawicznym to poprawa sytuacji poszczególnych pracowników na rynku pracy, mniejsze ryzyko utraty pracy, wzrost dochodów z pracy czy te zwiêkszenie rentownoœci przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych takich dokszta³caj¹cych siê pracowników. Rynek edukacyjny w Polsce Rozwój edukacji jest wiêc tak e sposobem na przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. Polacy w wieku lata przeciêtnie dwukrotnie rzadziej uczestnicz¹ w jakiejkolwiek formie edukacji ni obywatele UE-27. Piêciokrotnie czêœciej od nas dokszta³caj¹ siê mieszkañcy Wielkiej Brytanii, czterokrotnie czêœciej mieszkañcy krajów skandynawskich czy Holandii. Rzadziej ni Polacy w edukacji ustawicznej uczestnicz¹ tylko mieszkañcy krajów Europy Po³udniowej. Relatywnie ma³¹ rolê w rozwijaniu kwalifikacji pracowników w Polsce odgrywaj¹ zak³ady pracy. W 2002 roku szkolenia dla pracowników przeprowadzi³o jedynie 41,4% przedsiêbiorstw, przy czym dwukrotnie czêœciej by³y to przedsiêbiorstwa du e zatrudniaj¹ce ponad 250 pracowników ni ma³e poni ej 50 pracowników. Natomiast w takich krajach jak Wielka Brytania, Holandia czy kraje skandynawskie odsetek firm inwestuj¹cych w rozwój pracowników przekracza 80%. Znacznie wiêksz¹ rolê ni w Polsce odgrywaj¹ tam w szkoleniu pracowników MSP. Rozwa aj¹c przyczyny ma³ego zainteresowania w Polsce kszta³ceniem ustawicznym, mo na stwierdziæ, e w du ej mierze wynika to z braku œwiadomoœci koniecznoœci uzupe³niania swoich kwalifikacji. Prawie co drugi Polak fakt nieuczestniczenia w jakiejkolwiek formie kszta³cenia ustawicznego wyjaœnia brakiem takiej potrzeby. W taki sam sposób swój brak zaanga owania w szkolenie pracowników t³umaczy 74% przedsiêbiorstw. Wœród innych barier udzia³u w edukacji ustawicznej Polacy podaj¹ brak œrodków finansowych oraz brak czasu (Matysiak 2003). Zdaniem Komisji Europejskiej powinno byæ podjêtych szereg dzia³añ, których efekty umo liwi¹ stworzenie trwa³ego i efektywnego systemu kszta³- 12

13 cenia ustawicznego. Mo na tu wymieniæ nastêpuj¹ce dzia³ania (Matysiak 2003): wzrost wydatków na edukacjê chodzi tu zarówno o wzrost wydatków publicznych a tak- e tworzenie zachêt dla podmiotów prywatnych do inwestowania w rozwój pracowników, promocja idei kszta³cenia ustawicznego, uœwiadomienie obywatelom koniecznoœci sta³ego uzupe³niania swoich kwalifikacji oraz zwi¹zanych z tym korzyœci, eliminacja barier zwi¹zanych z podjêciem i kontynuacj¹ nauki, zaanga owanie partnerów spo³ecznych w rozwój edukacji ustawicznej, podniesienie jakoœci edukacji, wyposa enie uczestników w umiejêtnoœci kluczowe oraz zapewnienie równego dostêpu do edukacji, rozwój poœrednictwa i doradztwa zawodowego, prognozowanie popytu na pracê. Zwraca siê te uwagê na objêcie szczególn¹ opiek¹ osoby bezrobotne i zagro one bezrobociem i zaoferowanie im wsparcia w postaci doradztwa i poœrednictwa zawodowego po³¹czonego z mo liwoœci¹ odbycia odpowiedniego szkolenia zawodowego. Cele jakie zosta³y postawione w Europejskiej Strategii Zatrudnienia do roku 2010 zwi¹zane z rozwojem kszta³cenia ustawicznego mo na scharakteryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób (Matysiak 2003): w kszta³ceniu ustawicznym bêdzie uczestniczyæ co najmniej 12,5% osób w wieku lata (w roku 2002 odsetek ten wyniós³ 8,5%), odsetek osób w wieku lata, które koñcz¹ edukacjê na poziomie co najwy ej ni szym œrednim (w Polsce gimnazjalnym) i nie bior¹ udzia³u w adnych formach dokszta³cania, obni y siê do 10%, 85% osób w wieku 22 lata bêdzie mia³o wykszta³cenie wy sze œrednie (w Polsce co najmniej zasadnicze zawodowe), osoby poszukuj¹ce pracy bêd¹ objête indywidualn¹ opiek¹, a ka da z nich bêdzie mia³a mo liwoœæ skorzystaæ ze szkolenia, w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, lub sta u zawodowego przed up³ywem 6 miesiêcy pozostawania na bezrobociu w przypadku osób m³odych oraz 12 miesiêcy w przypadku osób starszych, 25% d³ugotrwale bezrobotnych zostanie objêtych adekwatn¹ do ich potrzeb i mo liwoœci form¹ szkolenia w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych b¹dÿ otrzyma mo liwoœæ odbycia sta u zawodowego. Rozwijanie kszta³cenia ustawicznego w dobie globalizacji jest koniecznoœci¹. Problematyka kszta³cenia ustawicznego ma wielkie znaczenie w kszta³towaniu spo³eczeñstwa wiedzy. System wsparcia przedsiêbiorców i osób zainteresowanych za³o eniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej Potencjalni uczestnicy szkoleñ nie maj¹ mo liwoœci sfinansowania edukacji z w³asnych œrodków, a firmy nie s¹ na ogó³ zainteresowane inwestowaniem w kapita³ intelektualny swoich pracowników. Istniej¹ jednak e mo liwoœci zdobywania œrodków z Unii Europejskiej na dofinansowywanie dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia i rozwijania systemów kszta³cenia przez ca³e ycie. Przedsiêbiorcy poszukuj¹cy wsparcia w zakresie finansowania inwestycji w kadry, podnoszenia kompetencji swoich pracowników mog¹ korzystaæ z bogatej oferty sieci: Krajowego Systemu Us³ug. Krajowy System Us³ug oferuje polskim przedsiêbiorcom cztery rodzaje us³ug, œwiadczonych przez wyspecjalizowane organizacje: Punkty Konsultacyjne KSU (PK KSU) Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Us³ug to profesjonalne us³ugi dla przedsiêbiorców i osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wyszkoleni Konsultanci PK KSU poprowadz¹ krok po krok przez poszczególne etapy zwi¹zane z za³o eniem firmy, doradz¹ 13

14 w podstawowych obszarach dzia³alnoœci tj.: marketing, organizacja, czy finansowanie przedsiêbiorstwa, jak równie pomog¹ w znalezieniu sprawdzonego i zaufanego partnera odpowiadaj¹cego wyspecjalizowanym potrzebom przedsiêbiorcy. Oœrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU (KSI KSU) przeprowadz¹ w firmie analizê potencja³u technologicznego oraz pomog¹ we wdro eniu najlepszych rozwi¹zañ innowacyjnych, dziêki którym przedsiêbiorstwo zyska realn¹ przewagê rynkow¹. Fundusze Po yczkowe wspó³pracuj¹ce w ramach KSU udzielaj¹ po yczek na finansowanie dzia³alnoœci inwestycyjnej, obrotowej oraz pocz¹tkowego etapu rozwoju firmy. Fundusze Porêczeniowe wspó³pracuj¹ce w ramach KSU oferuj¹ mo liwoœæ porêczenia po yczek, kredytów oraz wadiów przetargowych, co u³atwia uzyskanie kredytu lub po- yczki. Zofia Gródek-Szostak Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU w Ma³opolsce Bibliografia: 1. Buckingham M., Vosburgh R.M.: The 21st Century Human Resources Function: It s the Talent, Stupid, Human Resource Planning, grudzieñ Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb, wyd. UNESCO, Warszawa Gródek-Szostak Z. Inspiracja i innowacyjnoœæ w kszta³towaniu postaw przedsiêbiorczych studentów na przyk³adzie WSEI w Krakowie VII Miêdzynarodowa Konferencja naukowa Edukacja XXI wieku, w: Edukacja nieustaj¹ca wyzwaniem spo³eczeñstwa informacyjnego, red. A. Zduniak, Poznañ Holms A., Lifelong Leaarning, Life & Work, Hrynkiewicz J., Przeciw ubóstwu i bezrobociu, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa Kajrunajtys D.: System Inspirowania Studentów (SIS) jako kompleksowe podejœcie do zarz¹dzania wy sz¹ szko³¹ zawodow¹ seminarium naukowo dydaktyczne: Absolwent kierunku informatyka na europejskim rynku pracy Katowice 2007; 9. Kapuœciñski R.: Ten Inny, Kraków, Kopaliñski W³.: S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa Korzan D., Edukacja permanentna w œwietle dokumentów UNESCO, e-mentor 3/ Kwieciñski Z., Socjopatologia edukacji, Olecko Matysiak A., Niebieskie Ksiêgi 2003, Kszta³cenie ustawiczne w Polsce, Korzyœci i bariery rozwoju, Polskie Forum Strategii Lizboñskiej, Gdañsk Mayor F. Przysz³oœæ œwiata, Warszawa Milerski B. Œliwerska B., Pedagogika. Leksykon tematyczny, Warszawa Porter M. E., How competitive forces shape strategy, Harward Business Review 1979, nr Rudolf S.: Po ¹dane kierunki zmian w systemie edukacji ekonomicznej w Uczelnia oparta na wiedzy Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarz¹dzanie wiedz¹ w ekonomicznym szkolnictwie wy szym, FPiAKE, Warszawa Runco M. A.: Creativity. Theories and Themes: Research, Development and Practice, Academic Press, San Diego Schulz von Thun F.: Sztuka rozmawiania, Wydawnictwo WAM, Kraków Stewart J., Logan C.: Komunikowanie siê werbalne [w] J. Stewart: Mosty zamiast murów. Podrêcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa Stiglitz J. E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa Stonehouse G., Hamill J., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarz¹dzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa Whorf B.L., Zwi¹zek miêdzy nawykami myœlenia i zachowaniem a jêzykiem [w] Whorf B.L.: Jêzyk, myœl i rzeczywistoœæ, Warszawa, KR Yip G. S., Total Globar Strategy, Englewood Cliffs, Prentice Hall Zalewska-Bujak M.: Porozumiewanie siê nauczyciela z uczniem wybrane aspekty procesu komunikacji we wspó³czesnej szkole [w] Czajkowska- Ziobrowska D., Zduniak A.: Edukacyjne zagro enia i wyzwania m³odego pokolenia, WSB Poznañ

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego WSPÓŁPRACA Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego Warszawa, 3 grudnia 2013 r. 2001-2007 KONFERENCJE Biura Karier jako ogniowo

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl 1 z 5 2012-05-21 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaworzno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaworzno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaworzno.pl Jaworzno: Świadczenie usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 20 w Jaworznie,

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Konferencja pt. Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo