Tłumaczenie pochodzi z raportu Social Enterprise. International Literature Review, przygotowanego przez GHK, 2007 oprac. Toby Johnson, Roger Spear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tłumaczenie pochodzi z raportu Social Enterprise. International Literature Review, przygotowanego przez GHK, 2007 oprac. Toby Johnson, Roger Spear"

Transkrypt

1 Stany Zjednoczone: zorientowanie na biznes i działalność komercyjną Tłum. Jakub Jedliński Definicja przedsiębiorstwa społecznego w USA Ogólnie rzecz biorąc w Stanach Zjednoczonych znaczenie terminu przedsiębiorstwo społeczne nie jest zbyt dobrze rozumiane, chociaŝ ruch powstający wokół przedsiębiorczości społecznej, zaczyna uŝywać tego określenia. W USA, szeroko pojęta przedsiębiorczość społeczna moŝe obejmować spółdzielnie, organizacje pozarządowe i wspólnotowe. Wszystkie te instytucje odznaczają się jedną wspólną cechę: wysokim stopniem komercjalizacji, w porównaniu do organizacji tego typu w innych krajach. Szybko rozwijający się ruch przedsiębiorczości społecznej łączy najwaŝniejsze uniwersytety, fundacje i organizacje pozarządowe, co świadczy o jego duŝej dynamice. W tym kontekście (np. Harvard Buisness School, Dukes University i Fundacja Ashoka) termin przedsiębiorstwo społeczne oznacza wyjście poza ściśle rozumianą przedsiębiorczość społeczną 1. Takie uŝycie terminu przedsiębiorstwo społeczne zaczęło pojawiać się poza Stanami Zjednoczonymi wraz z powstaniem sieci informacyjnych łączących czołowe europejskie uniwersytety, np. brytyjski Skoll Center for Social Entrepreneurship at Said Business School Uniwersytetu Oksfordzkiego. Głównym źródłem informacji na temat spółdzielni jest stowarzyszenie US National Coop Association (http://www.ncba.org/). Toczą się róŝne teoretyczne dyskusje dotyczące pochodzenia i rozwoju sektora pozarządowego, zarówno w relacji z sektorem prywatnym, jak i publicznym 2. Na uniwersytecie Johna Hopkinsa w Center for Civil Society Studies rozpoczęto w 1990 roku międzynarodowe studia porównawcze nad organizacjami pozarządowymi. Wyniki badań przedstawił w 1995 roku, tworząc bazę danych, która stała się źródłem informacji pozwalających na stworzenie wielu teorii dotyczących trzeciego sektora, a takŝe podjęcie działań politycznych na jego rzecz Patrz Powell W. 1987, The NonProfit Sector, Yale University Press. 3 Salamon L. 1995, Partners in Public Service: GovernmentNonprofit Relations in the Modern Welfare State. The Johns Hopkins University Press. 1

2 Skala i zakres przedsiębiorstwa społecznego 4 Spółdzielnie Amerykańskie spółdzielnie postępują według klasycznych wzorców rozwoju: producenci zaczynają współpracować, aby połączyć siłę nabywczą/marketingową, konsumenci łączą się, Ŝeby kupować taniej np. Ŝywność dobrej jakości. Mniejsze spółdzielnie wyrastają z ruchów alternatywnych, a od niedawna ich powstawanie łączy się równieŝ z moŝliwościami, jakie daje sektor opieki społecznej. Amerykańskie spółdzielnie obsługują około miliona członków i działają w niemal kaŝdym dziale gospodarki: rolnictwie, opiece nad dziećmi, usługach finansowych, sprzedaŝy i dystrybucji Ŝywności, opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach, wynajmie mieszkań, telekomunikacji i innych. Amerykańskie doświadczenie w tym zakresie poparte jest licznymi przykładami działań przedsiębiorstw społecznych w sektorze opieki zdrowotnej, a takŝe nielicznymi przykładami działalności spółdzielczej w zakresie wspólnego nabywania towarów i marketingu. Istnieje kilka ogromnych spółdzielni, zwłaszcza w sektorze rolniczym, gdzie mamy 29 spółdzielni o rocznym dochodzie przekraczającym miliard dolarów. Do spółdzielni tych naleŝą tak dobrze znane przedsiębiorstwa, jak Land O Lakes, Inc., i ACE Hardware. Setka czołowych spółdzielni w USA osiąga łączny dochód 116 miliardów dolarów (http://www.ncba.org/). Działalność sektora spółdzielczego obejmuje: około 250 spółdzielni zajmujących się zdobywaniem i rozdzielaniem usług pomiędzy ponad niezaleŝnych firm, blisko amerykańskich towarzystw kredytowych, skupiających 84 miliony członków oraz aktywa o wartości przekraczającej 600 miliardów dolarów, ponad spółdzielni mieszkaniowych, zapewniających mieszkania 1,5 miliona osób, około 30% produkcji rolniczej w Ameryce jest sprzedawana przez jedną z ponad 3000 lokalnych spółdzielni rolniczych, skupiających 2 miliony farmerów, ranczerów i plantatorów. Spółdzielnie te obejmują 27 stanów i regionalnych 4 Źródła: Austin J., Maj 2004 "A Few First Principles for a Booming Third Sector." The Times Higher Education Supplement; O Connor J, Thompson G., 2001, International Trends in the Structure of Agricultural Cooperatives.; Lester M., Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, tom drugi (Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2004); Lester M. Salamon, ed. Global Civil Society: An Overview. Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Regina List. (Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2003); Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector. (Baltimore: Center for Civil Society Studies, 1999); Lester M. Salamon Partners in Public Service: GovernmentNonprofit Relations in the Modern Welfare State. (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995); Lester M. Salamon, Sarah Dewees In Search of the Nonprofit Sector: Improving the State of the Art. CCSS WP 18; Whyte W., Hammer T. Meek, C. Nelson R. & Stern R Worker Participation and Ownership. Ithaca. NY. 2

3 rad spółdzielczych, które połączone są z 50 ogólnokrajowymi, regionalnymi i federalnymi spółdzielniami rolniczymi. Obecny rozwój spółdzielczości związany jest ze spółdzielniami rolniczymi nowej generacji, powstających w Stanach Zjednoczonych, aby produkować Ŝywność wysokiej jakości (np. ser mozzarella, makaron). Zmiany te związane są z wzrastającą konkurencyjnością oraz integracją pomiędzy producentami, którą moŝna zauwaŝyć w przemyśle spoŝywczym. WiąŜe się je równieŝ ze sprawiedliwym handlem i zmniejszeniem się dopłat dla rolników. Szacuje się, Ŝe od 1990 roku powstało ponad 200 takich spółdzielni rolniczych. W całych Stanach Zjednoczonych istnieje około 500 spółdzielni zajmujących się detaliczną sprzedaŝą Ŝywności. Spółdzielcze kluby nabywcze są zorganizowane w bardziej nieformalny sposób. Kupują one bezpośrednio od hurtownika, aby nabywać towar po niŝszych cenach niŝ w sklepach detalicznych. Zazwyczaj kluby te wymagają od członków, Ŝeby społecznie zajmowali się zamawianiem, księgowaniem i dystrybucją produktów spoŝywczych czy specjalnych produktów, takich jak Ŝywność ekologiczna. Istnieje około 75 hurtowni spoŝywczych, będących drugorzędnymi spółdzielniami znajdującymi się w posiadaniu i kontrolowanymi przez lokalne spółdzielnie, na rzecz, których pracują. Dostarczają one Ŝywność do zajmujących się sprzedaŝą detaliczną spółdzielni i grup rozliczeniowych w danych regionach. Zajmują się równieŝ zapewnianiem pomocy technicznej. Obecnie istnieje, w większości stanów Ameryki Północnej i prowincji Kanady, ponad 150 nienastawionych na zysk grup, zajmujących się organizowaniem pogrzebów. Wiele organizacji ochrony zdrowia (Health Maintenance Organizations) (HMO), zaczynało działa jako spółdzielnie naleŝące do klientów. JednakŜe konkurencja i wysokie koszty opieki zdrowotnej ograniczyły liczbę organizacji spółdzielczych, naleŝących do konsumentów. Wśród tych, które przetrwały, znajduje się Health Partners Inc., posiadająca bazę w Minneapolis w Minnesocie. Jest to największa, naleŝąca do konsumentów organizacja ochrony zdrowia, która świadczy usługi medyczne i ubezpieczeniowe prawie członkom. Group Health Cooperative ma swoja siedzibę w Seattle w stanie Washington. Jest to druga, największa, nienastawiona na zysk amerykańska organizacja ochrony zdrowia zarządzana przez klientów. Zapewnia ona opiekę członkom. Hospital Group Purchasing Cooperatives są drugorzędnymi spółdzielniami, które zajmują się kupowaniem przyrządów medycznych i wyposaŝenia. Świadczy równieŝ swoim członkom usługi treningowe i edukacyjne. Podobnie dzieje się w przypadku niewielkich, nienastawionych na zysk szpitali, będących własnością lokalnych społeczności. Przykładem takiej jednostki jest VHA Inc., ogólnokrajowa spółdzielnia, która znajduje się w posiadaniu 2200 osobowej grupy nią członków. Negocjuje ona kontrakty ze sprzedawcami na dostawy dla szpitali (wykorzystując swoja siłę nabywczą), zapewnia równieŝ 3

4 usługi związane z szkoleniami klinicznymi, szkoleniami bhp, treningami skutecznego działania i zarządzania, itp. Podobnie funkcjonuje Health System Consortium spółdzielnia zaopatrująca szpitale uniwersyteckie. Istnieją równieŝ spółdzielnie zajmujące się zaopatrywaniem małych, niezaleŝnych aptek. Na przykład EPIC Pharmacies, która obsługuje ponad 500 niezaleŝnych aptek w siedmiu amerykańskich stanach środkowoatlantyckich. Independent Pharmacy Cooperative, z siedzibą w Sun Praire w Wisconson jest największą organizacją tego typu. Posiada ona ponad 1000 filii i 4000 członków. State Pharmaceutical Coops i Buying Group są wspólnotą nabywczą i grupą rozliczeniową, które negocjują niŝsze ceny z zakładami farmaceutycznymi. Spółdzielnie zajmujące się ubezpieczeniami zdrowotnymi, umoŝliwiają niewielkim firmom i okręgom samorządowym zjednoczenie się w celu negocjowania z ubezpieczalniami szerszego zakresu ubezpieczeń dla pracowników. PacAdvantage jest największą amerykańską spółdzielnią, skupiającą nienastawione na zysk, niewielkie zakłady ubezpieczeniowe. Zatrudnia od 2 do 50 pracowników i oferuje osobom szeroki wachlarz róŝnego rodzaju ubezpieczeń zdrowotnych. W całych Stanach Zjednoczonych istnieje ponad milion oddziałów spółdzielni mieszkaniowych. W większości, znajdują się one w duŝych ośrodkach miejskich, takich jak Nowy Jork, Chicago i Washington. Najczęściej wiąŝą się one z jakimś rodzajem własności. Jednak mamy tu do czynienia z ogromną, róŝnorodnością: niektóre wykorzystują rynkową wartość nieruchomości lub udziałów, inne ograniczają dozwolony dochód w przypadku sprzedaŝy udziałów, inne jeszcze długoterminowo dzierŝawią nieruchomości od inwestorów, czasem z moŝliwością wykupienia. Lokatorzy zarządzają nieruchomością, jako spółdzielnia. Zapewniają specjalne warunki lokatoromseniorom, a czasem korzystają z dotacji rządowych. NaleŜące do konsumentów spółdzielnie zajmujące się usługami komunalnymi odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu usług komunalnych po przystępnej cenie, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich Stanów Zjednoczonych. Istnieją trzy podstawowe typy spółdzielni, zapewniających usługi komunalne: spółdzielnie energetyczne, telekomunikacyjne i wodociągowe. Większość działa na obszarach wiejskich i jest wspierana przez amerykański Departament Rolnictwa (zazwyczaj w formie poŝyczek i gwarancji poŝyczkowych). Spółdzielnie Energetyczne obejmują obszar około 75% Stanów Zjednoczonych i naleŝą do 865 konsumentówwłaścieli obsługując 36 milionów konsumentówczłonków (12% populacji Stanów Zjednoczonych). Kolejne 65 spółdzielni drugiej generacji, będące własnością członków spółdzielni, produkują i dostarczają energię elektryczną. Spółdzielnie telekomunikacyjne obsługują miliony ludzi zamieszkujących wiejskie obszary Stanów Zjednoczonych. Zapewniają one lokalne i zamiejscowe połączenia telefoniczne (za pośrednictwem 270 spółdzielczych 4

5 centrali telefonicznych), usługi internetowe i związane z telewizją satelitarną. Na drugim miejscu znajduje się National Rural Telecommunications Cooperative (NRTC), jest to spółdzielnia znajdująca się w posiadaniu 1000 członkówwłaścicieli. Powstały aby zwiększyć zakres usług oferowanych osobom zamieszkującym obszary wiejskie. UmoŜliwia ona dostęp do zamiejscowych usług telefonicznych, częstotliwości radiowych o wysokim zasięgu oraz telewizji satelitarnej, obsługuje ponad 1,7 miliona uŝytkowników zamieszkujących tereny wiejskie. Komunalne lub znajdujące się w posiadaniu członków spółdzielnie wodociągowe są mniej popularne. Są one zakładane głównie w rolniczych, zachodnich stanach. Zapewniają tani dostęp do wody pitnej i/lub usługi kanalizacyjne. Istnieje około 300 spółdzielni, naleŝących do pracowników i działających w róŝnych sektorach, między innymi: opieki nad dziećmi, usług związanych ze sprzątaniem, handlu detalicznego, usług, produkcji, sprzedaŝy hurtowej itd. Jednak, przewaŝnie działają one w obszarze domowej opieki nad chorymi. Najbardziej znaną spółdzielnią tego typu jest Cooperative Home Care Associates z Południowego Bronxu w Nowym Jorku. Spółdzielnia ta posiada 600 członków, pracownikówwłaścicieli, którzy na podstawie kontraktów wykonują usługi w ramach działalności duŝych placówek opieki zdrowotnej. Organizacje pozarządowe Sektor działalności wolonatriackiej w Stanach Zjednoczonych naleŝy do największych na świecie. Wśród 36 krajów, objętych badaniami porównawczym, kraj ten zajmuje czwarte miejsce (z 9,8% osób, aktywnych ekonomicznie, zatrudnionych w organizacjach pozarządowych) pod względem liczby osób działających w organizacjach pozarządowych. USA plasują się za Holandią, Belgią i Irlandią, a wyprzedzają Wielką Brytanię. Wynik ten przekłada się na 8,6 milionów osób zatrudnionych na pełen etat. Dodatkowo wysoki jest wskaźnik aktywności wolontariuszy (49% populacji) poświęcających czas na działalność w organizacjach pozarządowych. Organizacje te mają bardzo silną pozycję w sektorze opieki zdrowotnej i w edukacji. Połowa szpitali i szkół w Stanach Zjednoczonych prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe. W sektorze opieki społecznej niemal dwie trzecie wszystkich organizacji to organizacje nonprofit. RównieŜ sektor kultury i rozrywki, jest dobrze reprezentowany przez organizacje nienastawione na zysk, działają tak np. niemal wszystkie orkiestry symfoniczne. Tabela 1.1 pokazuje równieŝ, Ŝe działalność charytatywna odgrywa waŝna rolę w tworzeniu organizacji pozarządowych w Stanach Zjednoczonych. Mają one w tym sektorze niemal taki sam udział, jak rząd. Niemniej jednak, opłaty za usługi są głównym źródłem dochodu organizacji pozarządowych, stanowiąc średnio ponad 5

6 50% całego dochodu. Fakt ten wskazuje na to, Ŝe działalność amerykańskich organizacji pozarządowych jest bardzo skomercjalizowana. Niektórzy komentatorzy postrzegają je jako niewiele róŝniące się od nastawionych na zysk firm usługowych. Wiele charytatywnych fundacji powstało w wyniku sukcesu osiągniętego przez firmy rodzinne. W Stanach Zjednoczonych tradycyjnie, rola fundacji charytatywnych (takich jak fundacje Forda czy Rockefellera) jest bardzo duŝa. Zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju organizacji pozarządowych, postrzegane były one niemal, jako partnerzy w kapitalistycznym rozwoju kraju. Dlatego najwaŝniejsze uniwersytety były uposaŝane w duŝym stopniu przez fundacje charytatywne, częściowo po to, aby zapewnić sponsorującym firmom wykształconych pracowników. Ponadto w XIX wieku elity finansowe, fundacje i organizacje pozarządowe były ściśle ze sobą powiązane, a ich liderzy zwykle swobodnie poruszali się między sektorami. Ten model partnerstwa został później zmodyfikowany, zarówno w odpowiedzi na potrzeby ubogich osób w trakcie Wielkiego Kryzysu, jak i podejmowane przez państwo próby objęcia kontrolą spółdzielni i organizacji pozarządowych. Niemniej jednak nadal mają one bardzo wiele cech sektora prywatnego, przeciwstawiając się, wraz z amerykańskim sektorem kultury, zapewnianiu przez państwo zbyt wielu usług. Podobnie fundacje zostały objęte kontrolą głównie dlatego, iŝ uwaŝano, Ŝe niektóre z nich wykorzystywane są przez wielkich przedsiębiorców do uzyskiwania okresowego zwolnienia od podatków Tabela.1 Sektor usług społecznych: Stany Zjednoczone, 1995 rok Obszar Kultura i rozrywka Edukacja i badania naukowe 7% 22% 46% Zatrudnienie 8% 9% 9% Wolontariusze Źródło dochodu Nakłady Rząd Filantropia 4% 17% 50% 7% 20% 41% 50% 15% 5% Opłaty 42% 65% 54% Dochód całkowit y miliony* Ochrona zdrowia 13% 25% 7% 37% 20% 43% Usługi społeczne 2% Ochrona środowiska Rozwój i zakwaterowanie 6% 2% 7% 5% 3% 37% 5% 20% 37% 43% 58%

7 Ochrona praw obywatelskich i rzecznictwo Działalność charytatywna 0% 0% 3% 1% 1% 31% 4% 1% 8% 5% 0% 0% 2% 29% 95% 10% 71% 5% 88% Działalność międzynarodowa Kult religijny Organizacje i związki zawodowe Inne: 100% pełnoetatowego zatrudnienia ,3% 2% 100% pełnoetatowego zatrudnienia ,2% 100% milionów* % 21% 51% Ogółem: 7,5% Ogółem jako procent: Ekonomicznie aktywnej populacji Dochodu gospodarstwa domowego brutto * lokalna waluta ** dane niedostęne ŹRÓDŁA: wg. Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, tom drugi (Bloomfield, CT Kumanan Press, 2004). Więcej informacji, patrz: S. Wojciech Sokolowski, Lester Salamon, United States w: Dimensions of the Nonprofit Sector, tom pierwszy, Lester Salamon, Helmut K. Anheier, Regina List, Stefan Toepler, S. Wojciech Sokolowski (Baltimore Johns Hopkins Center for Civil Society Studies 1999). Informacje dostępne na stronie internetowej: lub Johns Hopkins Comarative Nonprofit Sector Project (www.jhu.edu/cnp). 7

8 Wspólnoty Członkowstwo w National Association of Mutual Insurance Companies (,NAMIC) (Narodowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym) nie jest ograniczone tylko do wspólnotowych zakładów ubezpieczeniowych. Zakłady prowadzące ubezpieczenia handlowe, reasekuracje oraz firmy prowadzące sprzedaŝ hurtową, równieŝ mogą starać się o zostanie członkami towarzystwa i korzystać z przywilejów, jakie moŝe przynosić członkostwo. NAMIC zostało stworzone w 1895 roku. Jest to oferujące pełen zakres usług towarzystwo branŝowe, skupiające ponad 1400 firm członkowskich. Tak duŝa liczba firm członkowskich gwarantuje 43% (196 miliarda dolarów) składek na ubezpieczenie własności bądź ludzi. Dodatkowo, ponad 1000 wspólnotowych firm ubezpieczeniowych, mających ponad 80 miliardów dolarów zagwarantowanych składek, naleŝy do osób, które są w nich ubezpieczone. Wśród firm będących członkami NAMIC znajdują się przedsiębiorstwa, które zagospodarowały 44% rynku ubezpieczeń nieruchomości, 38% rynku ubezpieczeń samochodowych, 39% rynku ubezpieczeń pracowniczych oraz 31% ubezpieczeń handlowych i ubezpieczeń od odpowiedzialności prawnej. Rząd i przedsiębiorstwa społeczne W Stanach Zjednoczonych rządowa pomoc dla organizacji pozarządowych musi być postrzegana z uwzględnieniem szerszych uwarunkowań ekonomicznych, sytuacji społecznej i politycznej. Zwłaszcza suma środków przekazywanych na cele charytatywne jest niemal dwukrotnie wyŝsza, niŝ w innych krajach rozwiniętych i znacznie wyŝsze niŝ w Wielkiej Brytanii (tabela 1.2). Łącznie ze znacznie wyŝszym dochodem pochodzącym z przynoszącej zysk działalności sektora, wsparcie rządowe stanowi tylko jedną trzecią dochodu uzyskiwanego przez te organizacje. Tabela 7.2 Źródła dochodu organizacji pozarządowych w USA Kraj Opłaty Rząd Działalność charytatywna Kraje rozwinięte 45% 48% 7% Wielka Brytania 45% 47% 9% USA 57% 31% 13% W 2000 roku w Stanach Zjednoczonych dary pochodzące z działalności charytatywnej pochodziły z następujących źródeł: Osoby indywidualne: 152,07 miliardów dolarów (75%) Fundacje: 24,50 miliardów dolarów (12,0%) Zapisy spadkowe: 16,02 miliardów dolarów (7,8%) Firmy: 10,86 miliardów dolarów (5,3 %) 8

9 Wysoki wskaźnik przekazywania pieniędzy na cele dobroczynne wspierany jest przez system ulg podatkowych. 1, 25 miliona organizacji jest zwolniona od podatków. Społeczne organizacje charytatywne otrzymują zwolnienia podatkowe zgodnie z ustępem (3) sekcji 501(c). Pozwala to darczyńcom przekazywać na rzecz organizacji dobra, które następnie mogą odpisać sobie od podatku. Urząd skarbowy nazywa te organizacje charytatywnymi poniewaŝ słuŝą szeroko pojętemu poŝytkowi publicznemu: m.in. działalności edukacyjnej, religijnej, naukowej, literackiej, a takŝe pomocy biednym, mogą równieŝ działać w innych obszarach. Prywatne fundacje są organizacjami charytatywnymi, zwolnionymi od podatku, zgodnie z sekcją 501(c)(3). Większość fundacji została stworzona w celu zdobywania pieniędzy dla społecznych organizacji charytatywnych lub osób indywidualnych. Muszą one ściśle przestrzegać wytycznych, które wymagają przekazania kaŝdego roku określonej części majątku. Inne typy organizacji zwolnionych od podatku obejmują organizacje zajmujące się opieką społeczną (501(c)(4)), związki pracownicze i rolnicze (501(c)(5)), stowarzyszenia biznesowe (501(c)(6)) oraz stowarzyszenia na rzecz studentów (501(c)(8)). Rząd wspiera ten sektor równieŝ przy pomocy dotacji, chociaŝ stanowią one tylko 8% dochodów wszystkich wymienianych tu organizacji (około 59 miliardów dolarów). NaleŜy wspomnieć, Ŝe dane te nie uwzględniają kontraktów rządowych na usługi (dochód z opłat), które odgrywają duŝą rolę w sektorze opieki zdrowotnej (na przykład Medicare i Medicaid). Wreszcie rząd wspiera organizacje charytatywne w sposób bezpośredni, poniewaŝ osoby indywidualne mogą otrzymać dotacje lub dopłaty, aby opłacić usługi i dobra oferowane przez organizacje pozarządowe. Na przykład vouchery na opłacenie szkół podstawowych i średnich czy stypendia uniwersyteckie. Podobnie pracownicywłaściele korzystają z ulg podatkowych, na przykład zarówno pracownicze jak i spadkowe wykupy są wspierane, jako strategie pozwalające rozwinąć się trzeciemu sektorowi. Struktury pomocy Szeroki wybór róŝnorodnych struktur wspierających działania na poziomie państwowym oraz zrzeszenia branŝowe, odgrywają szczególnie waŝną rolę. Wśród przykładowych organizacji trzeba wymienić: American Hospital Association, Council on Foundations, Independent Sector oraz federacje takie jak: United Way (Wspólna Droga) i Goodwill Industries. Ponadto organizacje takie jak Amerykański Czerwony KrzyŜ, czy March of Dimes posiadają podstawowe struktury korporacyjne, takie jak filie, odziały i pododdziały. Prawdopodobnie najwaŝniejszą organizacją wspierającą dla organizacji pozarządowych jest Independent Sector nienastawiona na zysk, niezaleŝna politycznie koalicja ponad 700 krajowych organizacji, fundacji i firmowych programów 9

10 charytatywnych, które razem reprezentują dziesiątki tysięcy grup charytatywnych w całych Stanach Zjednoczonych. Jej misją jest promowanie, wzmacnianie i przyczynianie się do rozwoju organizacji charytatywnych i nienastawionych na zysk, a takŝe wspieranie prywatnej inicjatywy na rzecz dobra publicznego. Innym przykładem jest Council on Foundation organizacja członkowska skupiająca ponad 2000 fundacji i programów udzielających grantów. Zapewnia ona swoim członkom i szerokiej publiczności, między innymi: wiedzę przywódczą, specjalistyczną, usługi prawne oraz moŝliwość wymiany informacji. Celem Foundation Center jest wzmacnianie pozarządowego sektora poprzez rozwijanie wiedzy na temat amerykańskiej filantropi. Alliance for Nonprofit Management jest profesjonalnym stowarzyszeniem osób indywidualnych oraz organizacji, stawiających przed sobą zadanie doskonalenia umiejętności zarządzania w organizacjach pozarządowych. W segmencie spółdzielczym NCBA jest wiodącym krajowym stowarzyszeniem, które reprezentuje wszystkie typy spółdzielni zajmujące się wszelkiego rodzajami usług i produkcji. Stowarzyszenie NCBA zorganizowane jest według demokratycznych zasad i działa zgodnie z regułami obowiązującymi spółdzielnie. Oferuje usługi, obejmujące między innymi: edukację, tworzenie spółdzielni, komunikację, politykę społeczną, usługi członkowskie i tworzenie międzynarodowych programów. Prowadzi równieŝ lobbing w stolicy. CooperationWorks! to ogólnokrajowa organizacja 21 amerykańskich spółdzielczych centrów biznesowych, które pracują razem, aby rewitalizować społeczności, poprzez skuteczne tworzenie przedsiębiorstw spółdzielczych. Przykłady polityczne i sektorowe W Stanach Zjednoczonych kilka charytatywnych fundacji oferuje wsparcie inicjatywom związanym z przedsiębiorczością społeczną. NaleŜą do nich Fundacja Skolla (Jeff Skoll, twórca ebay), fundacja Ashoka, (której celem jest rozwijanie profesjonalnej przedsiębiorczości społecznej na całym świecie) oraz Fundacja Schwab, zajmująca się przedsiębiorczością społeczną. Strona internetowa: (sponsorowana przez fundację Skolla) jest głównym węzłem umoŝliwiającym komunikowanie się w obrębie tej sieci. Instytucje akademickie, takie jak: znajdujące się przy Uniwersytecie Duke a Center for the Advancement of Social Entrepreneurs, przy Uniwersytecie Stanforda Center for Social Innovation, oraz Harvard Business School, odgrywają waŝną rolę w tym ruchu. W Harwardzie, w 1993 roku rozpoczęto Social Enterprise Initiative (Inicjatywę na rzecz Przedsiębiorstw społecznych). Podejście do przedsiębiorstw społecznych, tych instytucji akademickich, skupia się na wkładzie w rozwój społeczny organizacji 10

11 lub osób indywidualnych, niezaleŝnie od posiadanej przez nie formy prawnej (pozarządowa, prywatna, sektor publiczny). W ten sposób społeczne cele i działania ośrodków akademickich dotyczą raczej zasad, niŝ środków (czy form) ich realizacji. Organizacje pozarządowe włączają w swój obręb Social Enterprise Alliance, które jest organizacją członkowską, poświęconą wyłącznie tworzeniu samowystarczalnych organizacji nienastawionych na zysk, poprzez tworzenie strategii pozyskiwania dochodu. Obszar ich działania obejmuje duŝe, odpowiedzialne społecznie korporacje, organizacje nienastawione na zysk oraz organizacje pozarządowe wspierające rozwój w krajach rozwijających się. Akcjonariat pracowniczy i firmy naleŝące do pracowników W Stanach Zjednoczonych istnieje od 3000 do 4000 firm, w których głównymi udziałowcami są pracownicy. Wiele z nich powstało dzięki ulgom podatkowym, które umoŝliwiają właścicielom małych firm nowe formy dziedziczenia i funduszy emerytalnych, po to, aby mogli oni sprzedać swoje firmy pracownikom pod postacią spółdzielni lub akcjonariatu pracowniczego. Od połowy lat 80. działanie to umoŝliwiło stworzenie tysięcy akcjonariatów pracowniczych. Podobne struktury zostały wykorzystane, aby umoŝliwić pracownikom wykup upadających tradycyjnych firm. 11

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO Michał Gorzelak Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny Opis inicjatywy 1. W skrócie Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Celem

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej,

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Projekt z dnia 29.01.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna. zarys problematyki. Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej. Kwiecie, 2008 r.

Ekonomia Społeczna. zarys problematyki. Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej. Kwiecie, 2008 r. Ekonomia Społeczna zarys problematyki Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej Kwiecie, 2008 r. Plan prezentacji 1. Ekonomia społeczna ujęcia definicyjne 2. Stan i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE - ZARZĄDZANIE POPRZEZ INSTRUMENTY I PROCEDURY RESTRUKTURYZACJI I PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE ZAŁOśENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23

Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23 Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23 2 Kim są food brokerzy, rola, zasady współpracy. Kim są food brokerzy? W Kanadzie, tzw. food brokers (pośrednicy w handlu żywnością)

Bardziej szczegółowo

Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie

Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie Dr Anna Jastrzębiec -Witowska 16. 04. 2014 Civic agriculture a rolnictwo obywatelskie Termin civic agriculture czyli rolnictwo obywatelskie pojawił się

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Filantropia w czasach kryzysu (USA)

Filantropia w czasach kryzysu (USA) Filantropia w czasach kryzysu (USA) spadek nakładów na filantropię o 3,6% wzrost o 5,9% zaangażowania społecznego firm - do poziomu 9,93 miliardów USD w 2009 roku! większość (60%) firm zmniejszyła nakłady,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja Projektowany akt prawny oddziałuje na podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw.

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw. Prostota w finansowaniu Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży Witamy w DnB NORD Leasing Podnoszenie konkurencyjności i rozwój biznesu wymagają inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Telemedycyna i farmakoterapia jak stymulować postęp? Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline w Polsce Kongres Innowacyjnej Gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Diagnoza Po odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 r. nastąpił dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesowe mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb organizacji i jej specyfiki.

Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesowe mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb organizacji i jej specyfiki. SYMULUJEMY WASZ ŚWIAT! STRATEGICZNE GRY PLANSZOWE I SYMULACJE BIZNESOWE Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesowe mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb organizacji i jej specyfiki. Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia dr Bogusław Bukowski 1 Biuro Obsługi Inwestora BranŜe przemysłu w Gorzowie W Gorzowie funkcjonuje około 18 000 firm, z tego blisko 500 z kapitałem zagranicznym Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 1 Przewodniczący Rady Unii Europejskiej oraz Szwajcarska Rada Federalna, Uwzględniając bliskie stosunki między Unią Europejską a Szwajcarią, oparte na licznych umowach sektorowych,

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje dotyczące EACB i banków spółdzielczych w Europie POZNAŃ 13 listopada 2008

Wstępne informacje dotyczące EACB i banków spółdzielczych w Europie POZNAŃ 13 listopada 2008 EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wstępne informacje dotyczące EACB i banków spółdzielczych w Europie POZNAŃ 13 listopada 2008 Hervé GUIDER General Manager h.guider@eurocoopbanks.coop @

Bardziej szczegółowo

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego ZALETY POLIS Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM Ponadprzeciętna stopa zwrotu inwestycji Inwestycja w oparciu o portfel funduszy pozwala przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. MoŜna to uzyskać dzięki inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat.

Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat. Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych i ich znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich Ryszard Kamiński Sandomierz 17 maja 2012 Społeczności

Bardziej szczegółowo

Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce

Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej. Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej. Jak zaplanować takie przedsięwzięcie i przygotować dobry wniosek o dofinansowanie projektu? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.06.2012

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy zarządzania energią w budynkach

Nowoczesne systemy zarządzania energią w budynkach Control Systems c/o Honeywell Lifesafety Nowoczesne systemy zarządzania energią w budynkach Andrzej Korcala Seminarium zakładowe 27.02.2009 Seminarium zakładowe 27.02.2009 Firma TREND Firma Trend jest

Bardziej szczegółowo

UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE

UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE Podstawą odpowiedzialności społecznej biznesu jest zarządzanie, które minimalizuje ryzyko, utrwala stabilność finansową i umożliwia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak

Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak adwokat Zakończenie prac legislacyjnych w Ministerstwie Gospodarki Ustawa Prawo Energetyczne - dotychczas wspólna dla OZE i źródeł konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie w 2011 roku Trzecim sektorem nazywane są organizacje pozarządowe. Określenie to wywodzi się z podziału państwa na trzy główne sektory: 1. Państwowy 2. Rynkowy

Bardziej szczegółowo

Katowice, 25 lutego 2013 r.

Katowice, 25 lutego 2013 r. Potencjał organizacji pozarządowych ą z województwa śląskiego Katowice, 25 lutego 2013 r. Organizacje pozarządowe obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości)

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które prywatne firmy medyczne planują największą ekspansję? Jakie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa

Projekt. Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa Projekt Szczecin 9 marca, 2008 Inkubator Technologiczno-Przemysłowy przy Wydziale Nauk o śywności i Rybactwa Główne cele Cele powoływanego Inkubatora to wspieranie rozwoju i poszukiwanie źródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

AIG SPECIALTYsolutions. Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk. Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions. Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk. Bring on tomorrow AIG SPECIALTYsolutions Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk Bring on tomorrow SPECIALTYsolutions to program przeznaczony dla klientów z nietypowych lub złożonych grup ryzyka. W AIG zapewniamy zindywidualizowane

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013. Urszula Budzich-Szukała

Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013. Urszula Budzich-Szukała Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013 Urszula Budzich-Szukała Krajowa Sieć Leader+ podstawy prawne Rozporządzenie Rady 1260/99 dotyczące ogólnych przepisów

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy

Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy Program szkolenia Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy 17 Marzec 2011 8.30 9.00 Rejestracja uczestników Część I Prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie. dr Nikolay

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo