Optymalizacja podatkowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja podatkowa"

Transkrypt

1 Józef WyciÊlok Optymalizacja podatkowa Legalne zmniejszanie obcià eƒ podatkowych PODATKI W PRAKTYCE

2 Optymalizacja podatkowa Legalne zmniejszanie obcià eƒ podatkowych

3

4 Józef WyciÊlok Optymalizacja podatkowa Legalne zmniejszanie obcià eƒ podatkowych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013

5 Propozycja cytowania: J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Warszawa 2013 Koordynator: Wioleta Beczek Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book:

6 Spis treści Przedmowa... VII Wykaz skrótów... IX Wstęp... 1 Rozdział 1. Optymalizacja podatkowa (i społeczna) a kryzys gospodarczy I. Istota optymalizacji podatkowej II. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa III. Uchylanie się od opodatkowania a unikanie opodatkowania IV. Uzasadnienie biznesowe jako właściwe kryterium V. Międzynarodowe planowanie finansowe Rozdział 2. Obniżenie obciążeń podatkowych (zmiany w strukturze spółki lub sposobie jej działania) I. Utworzenie z kilku przedsiębiorstw powiązanych podatkowej grupy kapitałowej II. Specjalne strefy ekonomiczne A. Alokacja dochodów na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej B. Wyodrębnienie działalności zwolnionej i opodatkowanej III. Zagraniczne spółki holdingowe IV. Prowadzenie działalności w ramach spółki osobowej forma prawna działalności a optymalizacja obciążeń podatkowych A. Spółka cywilna B. Spółka partnerska C. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna V. Restrukturyzacje, połączenia, aporty, wymiany akcji A. Sojusze (alianse) strategiczne B. Proces łączenia spółek, fuzje, przejęcia, transakcje mergers&acqusitions (fuzje i przejęcia przedsiębiorstw) Formy i motywy fuzji i przejęć Transakcje typu mergers&acqusitions C. Wrogie przejęcie techniki obrony przed wrogim przejęciem D. Techniki obrony przed wrogim przejęciem III

7 Spis treści E. Biały rycerz F. Trujące pigułki G. Posunięcia prawne i taktyczne oraz ocena wrogich przejęć VI. Konwersja biznesowego modelu działania grupy kapitałowej A. Zarządzanie transferem usług w zakresie optymalizacji podatkowej Usługi zarządcze (management fee) a. Spółki menedżerskie grupy menedżerskie b. Kontrakty menedżerskie a złote spadochrony Usługi biznesowe: offshoring i outsourcing usług biznesowych Usługi świadczone przez tzw. centra usług wspólnych źródło redukcji kosztów B. Zarządzanie w zakresie optymalizacji podatkowej transferem kapitału C. Zarządzanie w zakresie optymalizacji podatkowej transferem wartości niematerialnych Dobra niematerialne o charakterze produkcyjnym Dobra niematerialne o charakterze marketingowym VII. Prowadzenie działalności z wykorzystaniem zamkniętego funduszu inwestycyjnego optymalizacja podatkowa VIII. Specyfika spółki europejskiej IX. Inne rozwiązania w zakresie optymalizacji podatkowej A. Wpływ podatnika na moment uznania przychodu za przychód podatkowy 315 B. Wpływ podatnika na moment zaliczenia kosztów do kosztów uzyskania przychodów C. Ulga na złe długi w VAT D. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy E. Zaliczenie kosztów prac rozwojowych F. Odpisy amortyzacyjne Amortyzacja i zarządzanie kosztami podatkowymi Optymalizacja kosztów poprzez obniżanie stawki amortyzacyjnej Strata podatkowa przyczyną przesunięcia kosztów podatkowych na lata następne Sprzedaż drogiego samochodu amortyzowanego obniżoną stawką Przerwa w używaniu środka trwałego a jego amortyzacja Powrót do stawki podstawowej G. Wydłużenie okresu rozliczeniowego w przypadku świadczenia usług ciągłych Rozdział 3. Optymalizacja podatkowa w zakresie cen transferowych I. Zakres i rodzaj przesłanek, jakie mogą występować przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji podatkowej w zakresie cen transferowych IV

8 Spis treści II. Ceny transferowe elementem planowania podatkowego III. Zarządzania transakcjami pomiędzy podmiotami zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków A. Dystrybucja zysków po opodatkowaniu B. Przesunięcie źródeł dochodu przed opodatkowaniem C. Minimalizacja zysku Rozdział 4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania optymalizacja podatkowa Zakończenie podatkowe i społeczne aspekty obrony przed skutkami kryzysu Literatura Indeks rzeczowy V

9

10 Przedmowa Opracowanie pt. Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów administracji podatkowo-skarbowej. Może być podstawą do podejmowania działań w zakresie optymalizacji podatkowej każdy w swoim obszarze działania. Każdy przedsiębiorca, każdy biznesmen chce działać zgodnie z obligatoryjnymi przepisami. Tylko w warunkach pełnej informacji, pełnego komfortu wiedzy może on rozwijać swoją przedsiębiorczość i pomnażać swój dochód. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Przedsiębiorstwa w obliczu panującego kryzysu dążą do redukcji kosztów we wszystkich obszarach swojej działalności. Działania optymalizacyjne w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych wydają się być nieodzownym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, zyskując na znaczeniu przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki optymalizacji przedsiębiorcy mogą osiągnąć lepsze wyniki swej firmy, doradcy dostrzec nowe, ciekawe pola do działania, z kolei organy podatkowe kontrolują, czy granica pomiędzy optymalizacją a pozornością i obejściem prawa nie została przekroczona. Stwierdzić należy, że optymalizacja podatkowa pozwala na efektywne zmniejszenie poziomu opodatkowania nawet do zera dzięki korzystnemu ukształtowaniu struktury biznesowej przedsiębiorstwa. Metody działań optymalizacyjnych, ich schematy, gotowe rozwiązania optymalizacyjne dla indywidualnych branż oraz specyfika poszczególnych jurysdykcji o przyjaznych systemach podatkowych stanowią wiedzę, która odgrywa coraz większą rolę w konkurencji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku. Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy na ten temat. W aspekcie wydatków prowadzonej działalności gospodarczej nic nie daje tak znaczących możliwości redukcji ekonomicznych kosztów prowadzenia firmy jak podatki. Optymalizacja podatkowa jest pożądana w każdym przedsiębiorstwie, bowiem jej głównym celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych firmy. Kluczem do sukcesu jest znajomość możliwości i odpowiedni dobór narzędzi optymalizacyjnych. Można więc śmiało stwierdzić, iż publikacja ta stanowi klucz do sukcesu w działalności każdego przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa w obliczu panującego kryzysu dążą do redukcji kosztów we wszystkich obszarach swojej działalności. Znaczną część kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa w znaczeniu szerokim stanowią obciążenia podatkowe. Sfera podatków po- VII

11 Przedmowa winna być zatem integralnym elementem zarządzania kosztami w czasach kryzysu, który jest dobrym momentem na przegląd polityki podatkowej firm. Podatków nie można traktować jak dopustu bożego, to proces biznesowy mówi Krzysztof Sachs, partner w dziale doradztwa podatkowego jednej z wiodącej kancelarii na rynku. Ryzykiem podatkowym trzeba po prostu dobrze zarządzać. Niniejsza książka odsłania tajemnice owego dobrego zarządzania. Na zakończenie warto dodać, że Warren Buffet jeden z najbogatszych ludzi świata, powszechnie uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie zaczynał swoją karierę od założenia powierniczej spółki komandytowej. Miał wtedy dwadzieścia pięć lat. Ach, ta optymalizacja podatkowa! Jeszcze nie tak dawno mówił Pan Premier Donald Tusk na I Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach w dniu r.: Jesteście Państwo solą tej ziemi i mówię o tym nie dlatego, że tak wypada na tego typu kongresie mówić o ludziach, którzy biorą los we własne ręce i co ważniejsze być może dają także szansę na godne życie tym wszystkim, którzy znajdą pracę w Waszych przedsiębiorstwach. To nie jest pusty slogan ani czczy komplement, bo wszystkie dane dostępne nam, ale także innym europejskim rządom mówią, że jesteście najprawdziwszym, najsolidniejszym fundamentem gospodarki zarówno naszej gospodarki narodowej, tej europejskiej, jak i tej w wymiarze globalnym. Jeśli z taką dumą mówimy w ostatnich latach, że Polska potrafiła oprzeć się kryzysowi, to wszyscy dostrzegają, jak wielkie znaczenie miało zaufanie we własne siły polskich i małych i dużych przedsiębiorców. Jest mi więc tym bardziej miło dedykować Wam tą publikację szczególnie tym, którzy mają swoje przedsiębiorstwa na Mojej Imielińskiej Ziemi. I skoro inspiracją do przygotowania niniejszego opracowania stał się dla mnie artykuł Krystyny Szydłowskiej pt. Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy więc niech ta publikacja i temu celowi służy. Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Józef Wyciślok VIII

12 Wykaz skrótów 1. ródła Źródła prawa dyrektywa Nr 2003/49/WE... dyrektywa Rady 2003/49/WE z r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 49 ze zm.) dyrektywa Nr 90/435/EEC... dyrektywa Rady Nr 90/435/EEC z r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. WE L Nr 225, s. 6 ze zm.) dyrektywa Parent-Subsidiary... dyrektywa Rady Nr 90/435/EEC z r. o wspólnym systemie opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich, Dz.Urz. WE L Nr 225, s. 6, obecnie dyrektywa Rady 2011/96/UE z r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 345, s. 8) EurZgrU... ustawa z r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) OchrKonsU... ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) IX

13 Wykaz skrótów OrdPod... ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PDOFizU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) PDOPrU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PrBankU... ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) RachU... ustawa z r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) rozp. 2157/ rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L Nr 294, s. 1 ze zm.) UKS... ustawa z r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) USSE... ustawa z r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) ustawa zmieniająca USSE... ustawa z r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz ze zm.) VATU... ustawa z r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.) XIII dyrektywa... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12) UFI... ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz ze zm.) 2. Organy orzekające NSA... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7)... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SN (7)... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK... Trybunał Konstytucyjny TSUE... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS) WSA... wojewódzki sąd administracyjny 3. zasopisma, Czasopisma, publikatory AP... Akademia Prawa CEO... CEO. Magazyn Top Menedżerów DorPod... Doradca Podatnika GP... Gazeta Prawna GPod... Gazeta Podatkowa X

14 HBRP... Harward Business Review Polska MNiSW... Serwis Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MonPod... Monitor Podatkowy MonRachFin... Monitor Rachunkowości i Finansów MoP... Monitor Prawniczy OTK-A... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A Poradnik GP... Poradnik Gazety Prawnej PiP... Prawo i Podatki POP... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP... Przegląd Podatkowy PPD... Przegląd Podatku Dochodowego PPH... Przegląd Prawa Handlowego Rzeczp.... Rzeczpospolita SEu... Studia Europejskie SP... Studia Prawnicze TW... Transfer Wiedzy Zb.Orz.... Zbiór Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości ZMR... Zeszyty Metodyczne Rachunkowości ZN PP... Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej ZN SGGW... Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ZN UMCS... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ZN US... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ZN WSE... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 4. nne Inne skróty Wykaz skrótów B+R... działania związane ze sferą badawczo-rozwojową BPO... business process outsourcing/offshoring, czyli outsourcing/offshoring procesów biznesowych. Business Process Of Shoring. CFC... ang. Controlled Foreign Company zasady funkcjonowania regulacji dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych CFO MF... CFO. Magazyn Finansistów CIT... podatek dochodowy od osób prawnych CUW... centra usług wspólnych ERM... Enterprise Risk Management (Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem) ETVE... hiszpańska spółka holdingowa (ang. Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros) FIO... fundusze inwestycyjne otwarte FIZ... fundusz inwestycyjny zamknięty FMEA... ang. Failure Mode and Effect Analysis- Analiza (Metoda) przyczyn i skutków wad XI

15 Wykaz skrótów GT... Grant Thorton HBRP... Harvard Business Review Polska międzynarodowe centrum biznesu IBC... International Business Centre międzynarodowe centrum biznesu JIT... just-in-time dostawa na czas KTN... korporacje transnarodowe M&A... fuzje i przejęcia (ang. mergers & acqusitions) MBI... wykup inicjowany z zewnątrz (ang. Management Buy In) MBO... wykup inicjowany z wewnątrz (ang. Management Buy Out) MF... Ministerstwo Finansów MSSF... Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej NPV... wartość zaktualizowana netto (ang. Net Present Value) n/z... należności i zobowiązania OECD... Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OEM... producent oryginalnego wyposażenia (ang. Original Equipment Manufacturer) OFC... ang. Offshore Financial Center centrum finansowe offshore PCC... podatek od czynności cywilnoprawnych PGK... podatkowa grupa kapitałowa PIT... podatek dochodowy od osób fizycznych Pr. Sp.... Prawo Spółek REED... ryzyko zatrudnienia w rozwoju przedsiębiorczości (ang. Risk Employment for Enterprise Development) RM... Rada Ministrów SCM... zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management) SCOR... model referencyjny zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Operation Reference) SE... Spółka Europejska (ang. Societas Europe) SFIO... Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte SIF... Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne SSE... specjalna strefa ekonomiczna SVA... wartość dodana dla akcjonariusza (ang. shareholder value addend) TFI... towarzystwa funduszy inwestycyjnych TQM... kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management) UE... Unia Europejska US... urząd skarbowy QFD... ang. Quality Function Deployment rozwinięcie funkcji jakości ZIB... zagraniczne inwestycje bezpośrednie XII

16 Wstęp 1. Planowanie podatkowe jako legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Inspiracją do przygotowania niniejszego opracowania stał się dla mnie artykuł Krystyny Szydłowskiej pt. Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy 1 oraz wypowiedzi czołowych ekspertów podatkowych naszego kraju w zakresie optymalizacji podatkowej (najlepszych doradców podatkowych w 2010 roku ogłoszonych przez Dziennik Gazeta Prawna), m.in.: Jarosława Kozińskiego, dra Janusza Fiszera i Pawła Tomczykowskego. Jednym z instrumentów legalnego międzynarodowego planowania podatkowego jest wykorzystywanie jurysdykcji o bardziej liberalnym systemie podatkowym niż system w kraju rodzimym. Doktor J. Fiszer, docent Uniwersytetu Warszawskiego, stwierdza, że planowanie podatkowe jest znane od dawna i nie powinno być określane jako plaga. Najczęstszym nieporozumieniem, które występuje w tym kontekście, jest utożsamianie legalnej optymalizacji podatkowej różnych aspektów działalności podatnika z naruszającym prawo podatkowe i ściganym przez prawo uchylaniem się od opodatkowania. Są to dwie różne sprawy. Oczywiście dobre planowanie podatkowe, w tym planowanie z wykorzystaniem przyjaznych podatkowo jurysdykcji zagranicznych, pozwala na legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Zdaniem J. Fiszera, rolą doradcy podatkowego jest pomoc w takim ukształtowaniu sytuacji podatnika, aby zapłacił on jeśli prawo na to pozwala mniejsze podatki. Ponadto J. Fiszer dodaje, że podatnik nie ma przecież obowiązku dążyć do zapłacenia maksymalnie wysokiego podatku. Wypowiadały się już w tym duchu różne sądy, w tym i polskie sądy administracyjne. Jest to element wolnego rynku i nie należy przypisywać mu żadnych diabolicznych cech komentuje J. Fiszer Planowanie podatkowe jako narzędzie budowy wartości spółki. Jak stwierdza J. Koziński: Wielu menedżerów traktuje optymalizację podatkową jako dość ryzykowną metodę ograniczania kosztów. Tymczasem nowoczesne planowanie podatkowe to kompleksowe narzędzie budowy wartości spółki i zaufania inwestorów. Znowelizowane przepisy oraz koniunktura gospodarcza pozwalają lepiej wykorzystać optymalizację podatkową 3. W ciężkim okresie spowolnienia gospodarczego i perturbacji na rynkach finan- 1 K. Szydłowska, Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy, r. 2 E. Matyszewska, Rośnie emigracja podatników do rajów, GP z r. 3 J. Koziński, Buduj wartość firmy tam, gdzie inni widzą tylko koszty, HBRP 2011, Nr 47. 1

17 Wstęp sowych przedsiębiorcy z oczywistych względów zwracają baczniejszą uwagę na własne wydatki. Nie zawsze ich ograniczanie musi oznaczać rezygnację z planowanej inwestycji czy konieczność dokonywania zwolnień pracowników. W wielu przypadkach wystarczy skoncentrować się na optymalizacji podatkowej obciążeń okołopodatkowych, aby wygenerować oszczędności finansowe. Nie bez znaczenia jest przy tym rosnąca wśród polskich przedsiębiorców świadomość, że optymalna podatkowo struktura działalności stanowi o przewadze konkurencyjnej. Przestaje ona przy tym być czymś wyjątkowym, a staje się powoli standardem, ponieważ konieczność jej stosowania wymuszają konkurenci z branży osiągający dzięki niej lepsze wyniki finansowe 4. Dążenie przedsiębiorców do ograniczania kosztów prowadzonej działalności jest jednym z podstawowych czynników zapewniających przewagę konkurencyjną, to także jeden z fundamentów, na których opiera się gospodarka rynkowa. Ponieważ istotną część tych kosztów stanowią obciążenia podatkowe, za naturalne należy uznać również działania zmierzające do ich ograniczenia. Jest to tym bardziej istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę komplikację polskiego systemu podatkowego oraz zwykle profiskalną, niejednolitą i nietrwałą wykładnię przepisów dokonywaną przez organy podatkowe. 3. Ograniczenie. W pewnych obszarach koszty podatkowe można skutecznie ograniczać bądź nawet całkowicie wyeliminować, stosując właściwe metody planowania podatkowego. Powinny one być nie tylko efektywne, lecz także przede wszystkim bezpieczne podatkowo. Powinny też wybiegać w przyszłość, a więc stanowić element zarządzania strategicznego, a nie operacyjnego. Połączenie tych trzech kryteriów stanowi o właściwie wybranej metodzie planowania podatkowego i umożliwia przedsiębiorcy skupienie się na podstawowej działalności stwierdza P. Tomczykowski Pojęcie optymalizacji. Na modne do niedawna hasło optymalizacja większość doradców gwałtownie protestuje. W tej branży pracują głównie księgowi i prawnicy, stąd precyzja w słowach jest wskazana, a optymalizacja nie należy do takich słów. Kojarzy się raczej negatywnie, z unikaniem podatków, a przecież nie o unikanie podatków tu chodzi. Dlatego teraz mówi się: inteligentne stosowanie przepisów w celu legalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych, czyli inteligencja podatkowa 6. Sędzia Sądu Najwyższego USA 7 Leamed Hand twierdzi, że: Nie ma nic niemoralnego w takim układaniu swoich spraw, które skutkuje płaceniem tak niskich podatków, jak to tylko możliwe. Każdy tak czyni, bogaty i biedny, obaj mają do tego prawo. Należy ponadto dodać, że niektórzy doradcy podatkowi, podejmując się zagadnień związanych z optymalizacja podatkową, 4 P. Tomczykowski, Optymalizacja podatkowa w czasie kryzysu, Parkiet z r. 5 P. Tomczykowski, P. Majewski, Firmy coraz częściej sięgają po planowanie podatkowe, GP z r. 6 P. Stasiak, Kraje raje (podatkowe), Rynek z r. 7 A. Wyrzykowska, Optymalizacja legalnym wyborem podatnika?, Fiskus 2006, Nr 8. 2

18 Wstęp mówią, że w tym zakresie obowiązuje stara zasada mistrza Lao-tsy 8 : Ci którzy wiedzą, nie mówią a Ci, którzy mówią, nie wiedzą 9, natomiast ja stosuję w tej publikacji inną zasadę mistrza Lao-tsy: Kto się uczy, codziennie powiększa 10. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów administracji podatkowo-skarbowej i może być podstawą do podejmowanych działań w zakresie optymalizacji podatkowej dla każdego w jego obszarze działania. 5. Systematyka. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział 1 stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia optymalizacji podatkowej. W rozdziale tym przedstawiona jest istota optymalizacji podatkowej oraz takie zagadnienia, jak: optymalizacja podatkowa a obejście prawa, uchylanie się od opodatkowania a unikanie opodatkowania, uzasadnienie biznesowe jako właściwe kryterium oraz międzynarodowe planowanie finansowe. Głównym rozdziałem opracowania jest rozdział drugi pt. Obniżenie obciążeń podatkowych (zmiany w strukturze spółki lub sposobie jej działania). Przedstawiono w nim takie obszary możliwe do zastosowania przez praktycznie każdego przedsiębiorcę, będące przedmiotem działań w zakresie optymalizacji podatkowej, jak: utworzenie z kilku przedsiębiorstw powiązanych Podatkowej Grupy Kapitałowej, specjalne strefy ekonomiczne, zagraniczne spółki holdingowe, prowadzenie działalności w ramach spółki osobowej 8 Laozi (chiński 老 子, dosł. Stary Mistrz, wym. lao-dzy/lao-cy); nazwisko: Li Er ( 李 耳 ); nazwisko pośmiertne: Li Dan ( 李 聃 ) półlegendarny chiński filozof, twórca taoizmu. Autor Daodejing, jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu, zarówno filozoficznego, jak i religijnego. Długo trwały spory, czy był postacią historyczną. Jego tradycyjna biografia znajduje się w Zapiskach Historyka (Shiji) z II wieku p.n.e. Urodzić się miał 14. dnia siódmego miesiąca trzeciego roku panowania króla Dingwanga z dynastii Zhou, 54. roku 34. cyklu, czyli w 604 r. p.n.e., we wsi Quren, w gminie Lai, w okręgu Ku Xian, w chińskim państwie Chu. Jego nazwisko rodowe brzmiało Li, imię Er, pośmiertny przydomek Dan, dlatego znany był jako Laodan, czyli stary Dan (Dan znaczy też długie ucho, symbol długowieczności), zaś potomni nazywali go po prostu Laozi, co znaczy Stary Mistrz, gdyż spośród wielkich mędrców wschodu pojawił się jako pierwszy (www.wikipedia.org, r.). 9 Słowa te pochodzą z Części pierwszej Ścieżka cnoty. TAO TE KING LAO TSY: pkt 56, który w całości brzmi: Ci co wiedzą nie mówią, ci co mówią nie wiedzą. Kto pozostawia pragnienia, rezygnuje z namiętności, wyzwala siebie z zamętu, maskuje swój blask, łączy się w jedną całość ten jednoczy się z najgłębszym. Nie można go przybliżyć, aby się z nim pojednać, nie można go przybliżyć, aby nim wzgardzić, nie można go przybliżyć, aby go wykorzystać, nie można go przybliżyć, aby mu zaszkodzić, nie można go przybliżyć, aby go wywyższyć, nie można go przybliżyć, aby go poniżyć. Oto dlaczego jest on w kraju szanowany (z Kroniki państwowej Sseki, zapis z 104 r. p.n.e. Tłumaczył na język polski Leon Zawadzki na podstawie wydania rosyjskiego: Yan-Chin-Shun-Drewnekitajskij fiłosof Lao-Tsy i jego uczenije, Izdatielstwo Akademii Nauk SSSR, Moskwa Leningrad Słowa te pochodzą z tej samej co wyżej cytowanej części pierwszej Ścieżka cnoty. TAO TE KING LAO TSY: pkt 48, który w całości brzmi; Kto się uczy, codziennie powiększa. Kto służy Tao, z dnia na dzień pomniejsza. W nieprzerwanym pomniejszaniu dochodzi do nieczynienia. Nie ma niczego, co by nie dokonywało nieczynienia. Dlatego podbicie kraju zawsze urzeczywistnia się poprzez nieczynienie. Kto działa, nie jest w stanie opanować kraju. 3

19 Wstęp ze szczególnym uwzględnieniem spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Ważnym zagadnieniem omawianym w tym rozdziale są zagadnienia procesów łączenia spółek, fuzji, przejęć, aliansów, transakcji mergers&acqusitions, transakcji typu asset deal i share deal, restrukturyzacji, połączeń, aportów i wymian akcji. 6. Optymalizacja podatkowa. Restrukturyzacja biznesowa to znakomity obszar do planowania i optymalizacji podatkowej. Podatkowe skutki przeprowadzanych transakcji niejednokrotnie stanowią o ich efektywności ekonomicznej, implikując działania biznesowe przedsiębiorców. Fuzje i przejęcia są transakcjami stosowanymi przez przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych w sposób zapewniający optymalizację podatkową zaplanowanych działań. Fuzje, przejęcia (w tym tzw. przyjazne i wrogie), alianse strategiczne, tworzenie struktur holdingowych, budowa konsorcjów są wszechobecne na rynku krajowym i zagranicznym, co jest następstwem globalizacji oraz próbą sprostania narastającej konkurencji. Charakterystycznym zjawiskiem w dziedzinie transakcji M&A, w tym międzynarodowych, są połączenia gigantów oraz wrogie przejęcia, często przez firmy mniejsze i słabsze (finansowo oraz co do umiejętności). W wyniku takich procesów wiele fuzji i przejęć nie jest uzasadnionych obiektywnymi uwarunkowaniami. W niniejszym rozdziale zostały omówione problemy przejęć i techniki obrony przed wrogim przejęciem, wykupu menadżerskiego i lewarowanego, formy finansowania mezzanine, problematyka konwersji biznesowego modelu działania grupy kapitałowej, prowadzenie działalności z wykorzystaniem zamkniętego funduszu inwestycyjnego, które może być jednym ze sposobów na optymalizację podatkową oraz specyfikę spółki europejskiej. 7. Spółka europejska. Spółka europejska zaś (Societas Europe, SE) jest formą prawną spółki akcyjnej mogącą działać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności rejestrowania się w każdym z nich. W rozdziale tym omówiono ponadto inne rozwiązania w zakresie optymalizacji podatkowej, w tym ulgę na złe długi w VAT, uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, zaliczenie kosztów prac rozwojowych, odpisy amortyzacyjne oraz wydłużenie okresu rozliczeniowego w przypadku świadczenia usług ciągłych, np. usług najmu. Poza prezentowanymi powyżej w rozdziale drugim instrumentami optymalizacji podatkowej, których zastosowanie wymaga zaplanowanego w dłuższym okresie działania oraz podjęcia szeregu czynności formalnych, istnieją również narzędzia, które podatnicy mogą wykorzystywać na bieżąco w swojej działalności, niemalże bez żadnych czynności przygotowawczych. Jednym z takich elementów optymalizacji obciążeń podatkowych jest przyspieszanie rozpoznawania kosztu podatkowego lub opóźnianie rozpoznawania przychodu podatkowego. Inne rozwiązania w zakresie optymalizacji podatkowej nie wymagają wielu skomplikowanych zmian, a ich wdrożenie nie jest tak czasochłonne. Rozdział trzeci opracowania nosi tytuł Optymalizacja podatkowa w zakresie cen transferowych. Zagadnienia optymalizacji w zakresie cen transferowych nabierają zatem coraz większego znaczenia w praktyce wielu międzynarodowych przedsiębiorstw. 4

20 Wstęp Nie jest zatem zaskakujące, że i w tym obszarze próbują one w ramach istniejących w tym zakresie regulacji prawnych podejmować działania o charakterze optymalizacyjnym oraz redukującym poziom obciążeń podatkowych z tego tytułu. W rozdziale tym omówiono m.in. takie problemy, jak: zakres i rodzaj przesłanek, jakie mogą występować przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji podatkowej w zakresie zarządzania transakcjami, wpływających na ceny transferowe i politykę cen transferowych podmiotów powiązanych, ceny transferowe jako element planowania podatkowego, zarządzania transakcjami pomiędzy podmiotami optymalizacja podatkowa (zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków) oraz mechanizmy redukcji obciążeń podatkowych z wykorzystaniem oaz podatkowych. Moim zdaniem (co wynika nie tylko z moich badań), bardzo ważnym zagadnieniem w procesie zarządzania transakcjami w zakresie cen transferowych jest opracowywanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu osiągnięcia optymalnych zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi, zgodnie z przepisami podatkowymi. 8. Ceny transferowe. Ceny transferowe należy postrzegać nie tylko z perspektywy zarządzania ryzykiem, lecz także jako potężne narzędzie planowania efektywnej stopy podatkowej w grupach kapitałowych. Jest to skuteczny sposób na poprawę efektywności działania, a tym samym na zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie bieżąca sytuacja ekonomiczna zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz postępująca globalizacja w sposób bezpośredni przyczyniają się do wzrostu zarówno częstotliwości, jak i zwiększającej się w praktyce kompleksowości procesów restrukturyzacji działalności biznesowej grup kapitałowych, racjonalizujących tzw. łańcuchy dostaw i maksymalizujących efekty synergii. To w konsekwencji wpływa na konieczność zmian metodologii rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz jeszcze bardziej podnosi wagę dostosowania wykorzystywanych do tej pory rozwiązań z zakresu cen transferowych do aktualnych potrzeb i trendów ekonomicznych. 9. Podwójne opodatkowanie. W rozdziale czwartym podjęta została problematyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście optymalizacji podatkowej. Z punktu widzenia działań mających na celu optymalizację wysokości zobowiązań podatkowych, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają istotne znaczenie. Postanowienia w nich zawarte znajdują zastosowanie przede wszystkim w zakresie optymalizacji podatku od dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz w przypadku sprzedaży praw majątkowych. 10. Polityka podatkowa firmy. Ważnym punktem niniejszej pracy jest zakończenie, w którym dokonano syntetycznego podsumowania omawianego zagadnienia z uwzględnieniem głównej tezy, że kryzys jest dobrym momentem na przegląd polityki podatkowej firm. W kontekście obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego krajowe budżety i systemy podatkowe są coraz bardziej zagrożone, a konieczność międzynarodowej współpracy 5

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Warszawa 2013 Stan prawny na 18 stycznia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Irena Olchowicz Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno Administracyjnych Katedra Prawa Finansowego Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

System. fi n a n s owo -k s ięgowy. Rozdział szósty

System. fi n a n s owo -k s ięgowy. Rozdział szósty Rozdział szósty System fi n a n s owo -k s ięgowy 1. Kluczowe decyzje dotyczące systemu finansowo-księgowego 2. Alternatywne rozwiązania dotyczące księgowości w firmie Księgowość pełna czy uproszczona?

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo Key Text Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 DLA BIZNESU? Zmiany wvat Zarządzanie ryzykiem PFRON BPO Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. W numerze 3 3 4 Rozwiązania BPO. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr inż. Wojciech Dyba Publikacja na podstawie ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo