MODEL GOSPODARKI TOWARAMI HANDLOWYMI W SYSTEMIE EXACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL GOSPODARKI TOWARAMI HANDLOWYMI W SYSTEMIE EXACT"

Transkrypt

1 MODEL GOSPODARKI TOWARAMI HANDLOWYMI W SYSTEMIE EXACT Jacek BŁAŻEWICZ, Rafał KLAUS, Lech SŁOMKA Streszczenie: W artykule przedstawiono model zarządzania zapasami w gospodarce magazynowej dotyczący szczególnego przypadku sprzedaży towarów handlowych. Model ten przystosowuje proces realizacji zamówień do implementacji w oprogramowaniu EXACT. Słowa kluczowe: EXACT, modele, gospodarka magazynowa, sprzedaż towarów handlowych. 1. Wprowadzenie Ponieważ sprzedaż wyrobów łączy ze sobą praktycznie wszystkie działy przedsiębiorstwa, czyli: produkcję, magazyny, księgowość i marketing, wskazanym staje się wspomaganie tego procesu przez system komputerowo zintegrowanego zarządzania [1]. Dzięki temu popełnianych jest mniej błędów, skraca się czas realizacji poszczególnych operacji, a wszelkie dane aktualizowane są na bieżąco [3,4]. W referacie został opisana procedura realizacji zamówień sprzedaży zrealizowana z zastosowaniem programu EXACT, holenderskiej firmy Exact Holding International, dla przykładowej fabryki sprzedającej zarówno swoje jak i importowane wyroby [5]. Wyróżniamy zatem tutaj dwa przypadki: pierwszy przypadek gdy zamówienie sprzedaży składane jest na wyroby gotowe produkowane w fabryce. Proces ten nosi nazwę sprzedaży w oparciu o magazyn [2], drugi przypadek to sprzedaż towarów handlowych, importowanych od innych dostawców wyrobów gotowych, czyli tzw. sprzedaż w oparciu o zamówienie zakupu. W referacie zostanie szczegółowo rozpatrzony ten drugi przypadek. Pokazane zostaną różne opcje przebiegu procesu sprzedaży towarów handlowych w kontekście ich realizacji w systemie EXACT. 2. Gospodarka towarami handlowymi Cechą charakterystyczną gospodarki wyrobami gotowymi jest konieczność uruchomienia procesu produkcyjnego, w wyniku którego zostaną wyprodukowane i przekazane na Magazyn wyroby gotowe. Gospodarka towarami handlowymi przedstawia się trochę inaczej. Główna różnica polega na tym, że sprzedawane towary nie powstały w wyniku procesu produkcyjnego przeprowadzonego w firmie, tylko zostały zakupione od innych producentów. W wyniku tego zmienia się charakter procesu sprzedaży tych wyrobów, gdyż mówimy tutaj o sprzedaży w oparciu o zamówienie zakupu. Rysunek 1 przedstawia uproszczony model realizacji zamówienia sprzedaży towarów handlowych. Poszczególne etapy realizacji zamówienia sprzedaży począwszy od wpłynięcia do Działu Handlowego zamówienia, a skończywszy na wystawieniu faktury dla kontrahenta są generowane przez system EXACT przy wykorzystaniu wielu modułów, które współdziałając ze sobą sprawiają, że cały ten proces realizowany jest bardzo sprawnie. W procesie sprzedaży towarów handlo-

2 wych mogą pojawić się dwie opcje. Pierwsza z nich ma miejsce wówczas, gdy wszystkie zamówione towary są dostępne na magazynie. Druga opcja wiąże się z koniecznością złożenia zamówienia zakupu do dostawcy w wyniku braku wystarczającej liczby towarów na magazynie. Zamówienie Sprzedaży - ZS Potwierdzenie ZS Edycja ZS Realizacja ZS Dowód WZ Generowanie Zamówienia Zakupu Zamówienie Zakupu - ZZ Sprzedaż Faktura Sprzedaży Realizacja Zamówienia Zakupu Dostawa Towaru Odzaleglanie ZS Dowód PZ Faktura Zakupu Rys.1. Model realizacji zamówienia sprzedaży złożonego na towary handlowe Występujące na rysunku symbole mają następujące znaczenie: Etap procesu. Dokument będący wynikiem działań w poszczególnych etapach procesu.

3 3. Towary dostępne w magazynie - opcja I Pierwszy etap realizacji zamówienia sprzedaży towarów handlowych rozpoczyna się w momencie, gdy po zapoznaniu się z ofertą oraz przeprowadzeniu negocjacji dotyczących cen i warunków dostawy, klienci składają zamówienia do Działu Handlowego na konkretne wyroby. Z reguły zamówienie takie zgłaszane jest telefonicznie lub za przysyłane faksem. Dokument ten następnie wprowadza się ręcznie do systemu EXACT i od tego momentu cała reszta procesu jest już przez niego nadzorowana. Wpisując do systemu dane pochodzące z zamówienia, w których ujęte są takie elementy jak: zamawiane ilości, uzgodniona cena z uwzględnieniem rabatów, rodzaj magazynu, z którego towar zostanie wydany i datę dostawy korzysta się ze ścieżki Wprowadzanie zamówień sprzedaży w module E PAS Sprzedaż. Moduł E-PAS Sprzedaż posiada szeroki zakres funkcji wspomagających realizację składanych przez klientów zamówień. Funkcje te umożliwiają: wprowadzanie zamówień sprzedaży, grupowanie zamówień sprzedaży i utworzonych na ich podstawie faktur, definiowanie stałych zamówień, wprowadzanie i realizację zamówień pro forma i zaległych zamówień, wprowadzanie zleceń produkcyjnych, realizację zamówień logistycznych, przegląd zamówień i autoryzowanie ich przed wydrukowaniem, drukowanie dowodów WZ według grupy dłużników; odczytywanie informacji z plików historycznych, generowanie statystycznych zestawień obrotów, prezentację graficzną historycznych danych. Po wprowadzeniu zamówienia do systemu i nadaniu mu określonego numeru, zanim towary zostaną dostarczone klientowi Dział Handlowy drukuje potwierdzenie zamówienia. Wydrukowanie takiego potwierdzenia i przesłanie go do klienta jest bardzo ważnym momentem przy realizacji zamówień sprzedaży, ponieważ pozwala uniknąć wielu błędów na ostatecznych zamówieniach. Klienci mogą sprawdzić czy dane umieszczone na potwierdzeniu, takie jak ceny, towary i informacje o dostawie są prawidłowe. Wykryte i zgłoszone przez klientów błędy są poprawiane i ponownie wprowadzane do określonego zamówienia. Z reguły potwierdzenia zamówień wysyłane są w następujących przypadkach: jeżeli wysyłanie wszystkim klientom potwierdzeń zamówień należy do strategii handlowej firmy, jeżeli klient złożył zamówienie, którego nie można od razu zrealizować (zaległe zamówienie), jeżeli przesłanie potwierdzenia zostało uzgodnione z klientem, w celu potwierdzenia dostawy na uzgodnionych warunkach, w celu zawiadomienia klienta o częściowej dostawie, dla potwierdzenia zamówień o szczególnie wysokiej wartości przed dostawą. W przypadku, gdy na magazynie znajdują się wszystkie towary w ilościach określonych w danym zamówieniu i po upewnieniu się, że zamówienie jest poprawne system EXACT generuje dowód wydania na zewnątrz (WZ). Dowody WZ zawierają następujące informacje: dane NAM (nazwa, adres, miejscowość) dłużnika, numer zamówienia, numer dowodu WZ, daty zamówienia, dowodu WZ i dostawy,

4 dostarczone towary oraz towary, które zostaną dostarczone później, ilości towarów w zamówieniu i w zaległym zamówieniu. Dowody WZ są istotnymi dokumentami ze względu na to, że są przesyłane do klientów, razem z dostarczanymi towarami z zamówienia. Towary mogą być zwolnione i wydane z magazynu dopiero po wydrukowaniu ostatecznych dowodów WZ. Zostaną wówczas uaktualnione wielkości zapasów, a w pakiecie E Fakturowanie tworzone jest faktura sprzedaży, na podstawie której kontrahent dokona płatności za zakupione towary. Oprócz tych dokumentów przy sprzedaży wyrobów system EXACT generuje list przewozowy, który zawiera kod trasy, adres dłużnika i adres odbiorcy, numer zamówienia, ilość pakietów, wagę towarów, itp. Wydrukowanie listów przewozowych pozwala określić: sposób załadowania towarów (w jakim porządku w każdym samochodzie), dzień załadunku (np. trasa "P" w poniedziałek, trasa "S" w sobotę, itp.). Posiadając dowód WZ oraz fakturę sprzedaży pracownicy magazynu dokonują kompletacji zamówienia i załadunku na samochód spedytora. Następnie samochód opuszcza fabrykę. 4. Brak towarów w magazynie - opcja II Druga opcja w przedstawionym na Rysunku 1 procesie realizacji zamówienia sprzedaży rozpoczyna się w momencie, gdy wystąpi sytuacja, w której na magazynie towarów handlowych nie ma tylu sztuk towarów jakie występują w nadesłanym przez klienta zamówieniu. Jeżeli zapas na magazynie nie wystarcza na zrealizowanie otrzymanego zamówienia sprzedaży, brakująca ilość towarów jest umieszczana na zaległym zamówieniu. W celu zrealizowania zaległego zamówienia sprzedaży trzeba złożyć zamówienie zakupu. W takiej sytuacji Dział Handlowy zgłasza konieczność zakupu określonej ilości towarów u dostawcy. W systemie EXACT zamówienia zakupu mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie na podstawie zamówień sprzedaży wprowadzonych w funkcji Generowanie zamówień zakupu w module E PAS Sprzedaż. W celu wygenerowania zamówienia zakupu na towary z zaległego zamówienia sprzedaży należy wykonać opisane poniżej czynności: wprowadzić dane towaru w funkcji Wprowadzanie towarów, wprowadzić zamówienie sprzedaży w funkcji Wprowadzanie zamówień sprzedaży, utworzyć odpowiednie zamówienie zakupu przy pomocy funkcji Generowanie zamówień zakupu. Wydrukowanie próbnego zamówienia zakupu pozwala upewnić się, czy wprowadzone dane są prawidłowe, a tym samym czy zamówienie może być zatwierdzone do ostatecznego wydrukowania. Dane zamówienia zakupu dotyczące spodziewanego przychodu towarów, takie jak data dostawy, ilość i rodzaj towarów, stanowią istotne informacje dla Magazynu, Działu Zaopatrzenia oraz Działu Księgowości. Są one przekazywane do tych działów w postaci dowodów operacji magazynowych. Dowody operacji magazynowych zawierają wykaz towarów, których przychody są oczekiwane w związku z zamówieniami zakupu. Znajdują się na nich także miejsca na wpisanie numeru specyfikacji oraz daty przychodu. Informacje te są ważne z punktu widzenia księgowości, ponieważ potwierdzenie danych przychodu oznacza tym samym przyjęcie zobowiązania finansowego wobec dostawcy. Po otrzymaniu dowodu operacji magazynowej pracownicy Działu Księgowości porównują ilość towarów w przychodzie z zamówieniem oraz sprawdzają poprawność faktury. Inną przydatną opcją jest możliwość drukowania dowodów operacji magazynowych według położenia towarów w magazynie, co pozwala uzyskać informację w którym magazynie, na której półce, itp. należy umieścić otrzymane towary. Po wydrukowaniu gotowego zamówienia zakupu jest ono przesyłane faksem do dostawcy. Termin realizacji zamówienia wynosi

5 średnio około dwóch tygodni, chociaż zdarzają się sytuacje gdzie towary przychodzą nawet z miesięcznym opóźnieniem. Po złożeniu zamówienia zakupu u dostawcy następuje dostawa towarów. Przychód towarów jest bardzo ważnym etapem zakupu, gdyż wraz z otrzymaniem towarów wzrasta ilość oraz wartość zapasów magazynowych przedsiębiorstwa. Bezpośrednio po otrzymaniu towarów należy skontrolować ich ilość i jakość. Kontrola ta obejmuje poniższe kwestie: czy otrzymane towary zostały zamówione? czy dostarczone zostały odpowiednie towary? czy ilość towarów w przychodzie jest taka sama jak na dowodach zamówienia wystawionych przez kupującego i dostawcę? czy jest to dostawa wszystkich zamówionych towarów czy tylko dostawa częściowa? czy jakość towarów jest zadowalająca? Po zakończeniu kontroli otrzymanych towarów pracownik magazynu wprowadza dane przychodu do bazy danych systemu. W ten sposób rejestrowane są informację o dostępnych w firmie towarach, a także o sposobie wywiązywania się dostawcy z warunków umowy. Wprowadzając przychód zwiększa się zapas otrzymany, a tym samym także zapas w magazynie, wolny zapas, dostępny zapas oraz zapas ekonomiczny. Po wprowadzeniu przychodu do systemu drukuje się w celach kontrolnych próbny dowód przyjęcia z zewnątrz PZ. Posługując się próbnym wydrukiem dowodu PZ sprawdza się, czy wszystkie dane przychodu zostały poprawnie wprowadzone i ustala, czy przychód może być zatwierdzony do dalszego przetwarzania. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towarów lub braków ilościowych pracownik Magazynu sporządza raport reklamacyjny i wysyła go do dostawcy. Raport taki zawiera datę dostawy, numer faktury i otrzymane ilości. Bardzo ważną czynnością jaką należy wykonać po otrzymaniu towaru jest łączenie zamówienia zakupu z przychodem i fakturą. Każde zamówienie zakupu, każdy przychód i każda faktura ma swój własny jednoznaczny numer nadany jej przez system. Łączenie przychodów towarów z zamówieniami zakupu, a w późniejszej fazie z fakturami zakupu, jest ważnym elementem kontroli kompletności i dokładności systemu ewidencji zakupów. Połączenia takie umożliwiają kontrolę danych towarów zamówionych, dostarczonych i wykazanych na fakturach. Aby zapobiec pomyłkom lub zagubieniu informacji dotyczących faktur i towarów należy utworzyć następujące połączenia: zamówienia zakupu powinny być połączone z numerem przychodu i numerem faktury, przychody powinny być połączone z numerem zamówienia zakupu i numerem faktury, faktury powinny być połączone z numerem zamówienia zakupu i numerem przychodu. W przypadku zgodności danych występujących na zamówieniu zakupu, dowodzie PZ i fakturze automatycznie tworzone jest połączenie między fakturą i przychodem. Jeżeli w momencie otrzymania faktury nie są dostępne wszystkie dane potrzebne do jej sprawdzenia, można dokonać porównania i kontroli danych w późniejszym terminie. Ma to jednak tę wadę, że jeżeli faktura nie zostanie od razu połączona z zamówieniem zakupu i przychodem, proces gromadzenia danych potrzebnych do kontroli jest bardziej pracochłonny. Podobnie sprawa przedstawia się, gdy na dowodzie PZ nie występują wszystkie pozycje, które zostały zamówione. Mamy wówczas do czynienia z częściową realizacją zamówienia zakupu. Oznacza to, iż nie dostaliśmy wszystkich towarów, które zamówiliśmy i prawdopodobnie resztę otrzymamy w terminie późniejszym. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. Po pierwsze dostawca nie posiadał na określony dzień wszystkich pozycji naszego zamówienia i przesłał tylko część. Inną kwestią mogą być pomyłki w realizacji naszego zamówienia u dostaw-

6 cy. W takim przypadku niemożliwe staje się połączenie w systemie zamówienia zakupu z odpowiednim przychodem oraz fakturą. Jeżeli połączenia takie nie zostaną utworzone, może to spowodować opisane poniżej konsekwencje: nie połączone przychody zostaną wprowadzone w systemie księgowości finansowej na kontach Towary i Faktury w drodze. Natomiast nie połączone faktury będą wprowadzone na kontach Towary w drodze i Zobowiązania wobec dostawców. Sytuacja taka może być przyczyną błędnej interpretacji bilansu. może się zdarzyć, że wielkość zapasu ekonomicznego nie będzie odzwierciedlać faktycznej sytuacji. Jeżeli przychód zostanie wprowadzony, ale nie będzie połączony z odpowiadającym mu zamówieniem zakupu, te same towary będą wliczone do zapasu ekonomicznego podwójnie: raz po wydrukowaniu zamówienia zakupu jako zapas w zamówieniu zakupu i drugi raz po wprowadzeniu nie połączonego przychodu jako otrzymany zapas. Po połączeniu przychodu z zamówieniem zakupu zapas w zamówieniu zakupu zmniejsza się o ilość otrzymanych towarów, w związku z czym zapas ekonomiczny będzie prawidłowy. Po upewnieniu się, że wszystkie dane przychodu są prawidłowe pracownicy magazynu drukują ostateczny dowód PZ. Dokument ten następnie przekazuje się do Działu Księgowości. Połączenie przychodu z zamówieniem zakupu i fakturą zapobiega utracie informacji na temat towarów zamówionych, otrzymanych i zafakturowanych. Jeśli zamówienie zakupu zostało złożone ze względu na brak towarów dla zrealizowania zamówień otrzymanych od klientów, po otrzymaniu towarów można zrealizować zaległe zamówienia. Dlatego też dane przychodu przekazuje się również do Działu Handlowego. Operacja ta nosi nazwę odzaleglania zamówienia sprzedaży. Wykonuje ją się wówczas, gdy posiadamy zaległe zamówienia sprzedaży. Takie zaległe zamówienia są generowane przez system w przypadku niemożliwości ich zrealizowania z powodu braku towarów na magazynie. Odzaleglanie jest istotne w przypadku, gdy oprócz jednego zamówienia na dany towar pojawia się ich jeszcze kilka. W momencie przyjmowania dostawy towaru system nie łączy automatycznie przychodu z zaległymi zamówieniami czekając na naszą reakcję. Jest to spowodowane faktem, iż nasze zaległe zamówienie może okazać się mniej ważnym niż inne, które wpłynęło później. Wszystko to zależy od kryteriów jakimi posługuje się firma sprzedając wyroby swoim odbiorcom. Powszechnie stosuje się zasadę iż po otrzymaniu towaru należy dostarczyć je klientom, realizując tym samym zaległe zamówienia sprzedaży. Wskazane jest aby dążyć do jak najszybszej realizacji zaległych zamówień, zarówno ze względu na spodziewane przychody ze sprzedaży, jak i ze względu na to, że szybkie dostawy towarów sprzyjają utrzymywaniu dobrych stosunków z klientami. Uaktualnione zamówienie sprzedaży zostaje wówczas przekazywane do magazynu, gdzie następuje jego kompletacja i wysyłka. 5. Uwagi końcowe Oddzielnym problemem o zupełnie inaczej skonstruowanym modelu procesu jest realizacja zamówień sprzedaży na wyroby gotowe [2]. Główna różnica polega na tym, że sprzedawane wyroby powstały w wyniku procesu produkcyjnego przeprowadzonego w firmie [7]. Zaproponowany model realizacji zamówień sprzedaży towarów handlowych został praktycznie wdrożony w jednej z fabryk. Funkcjonuje on od kilku lat usprawniając i automatyzując pracę kilku działów przedsiębiorstwa [6].

7 W referacie przedstawiono implementacje dla systemu EXACT for DOS. Na rynku dostępne są już wersje EXACT for Windows. Jednak wielu klientów stosuje do procesów zarządzania starszej wersji systemu. Litearatura 1. Błażewicz J., Klaus R.: System zarządzania małym zakładem chemicznym, Zbiór Referatów III Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT W-wa 2000, tom 1, str Błażewicz J., Klaus, R., Słomka L.: Realizacja zamówień sprzedaży wyrobów gotowych w systemie Exact, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali, WNT W-wa 2001, tom 1, str Davenport T.H., Putting the enterprise into the enterprise system, Harward Business Review, July August Ballou R.H., Business Logistics Management, Prentice Hall, New Jersey Klaus R., Słomka L., Integracja wokół księgowości finansowej - EXACT GLOBE for DOS. Poznań Materiały promocyjne firmy ZPHU MicroMax Gorzów Wlkp. 7. Tonndorf H. G., Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalne Szkoły Biznesu, Kraków 1998, str. 35 Prof. dr hab. inż. Jacek BŁAŻEWICZ Dr inż. Rafał KLAUS Inż. Lech Słomka Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Poznań ul. Piotrowo 3a tel. (061) fax (061)

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Tytuł Reklamacje. Strona 1/5. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA PORFARM ul. Lubelska 89/ RADOM PQ-03. Data obowiązywania

Tytuł Reklamacje. Strona 1/5. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA PORFARM ul. Lubelska 89/ RADOM PQ-03. Data obowiązywania Numer / edycji Podpisy osób odpowiedzialnych (nazwisko, imię, stanowisko, podpis) Opracował Sprawdził Zatwierdził Rafał Majewski Kierownik Hurtowni Jacek Porczyński Prezes zarządu Strona 1/5 Numer / edycji

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr inż. Adam Kolioski wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe.

Ogólne warunki handlowe. Ogólne warunki handlowe. Corrugated Board Sp. z o.o. jest producentem tektury falistej z siedzibą w Chojnowie przy ulicy S. Małachowskiego 3. Poniższe warunki handlowe dotyczą wszystkich kontrahentów współpracujących

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Witold Zych GOSPODARKA MAGAZYNOWA Szkolenie dla społeczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

Kongres Logistyczny PTL 2001

Kongres Logistyczny PTL 2001 Kongres Logistyczny PTL 2001 Logistyczne zaplecze sprzedaży Sklep internetowy merlin.pl Od kontrahenta do konsumenta KrzysztofJerzyk@merlin.pl MalgorzataGunerka@merlin.pl Sklep internetowy merlin.pl Założenia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 3 4 5 6 7 W pracy egzaminacyjnej oceniane były

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Program INTES Wycena Moduł obsługi zamówień od odbiorców

Program INTES Wycena Moduł obsługi zamówień od odbiorców INTES Roman Paciorek 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Legionów 6 lok. 10 NIP 7271280392 REGON 591920369 Kontakt: telefon: (48) 609 686 182 e-mail: kontakt@intes.pl, www: http://www.intes.pl Program INTES

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl Regulamin I. Warunki ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl jest : Woźniak Radosław FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IGA" z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich.

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich. ADRES KORESPONDENCYJNY: Agonia Records P. O. Box 273 64-920 Piła 1 Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 4. dni roboczych od momentu otrzymania płatności. Nie odpowiadamy za zamówienia zaginione

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT

Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.com.pl www.albeco.poznan.pl tel. 8420-027, fax 8420-228 nr ewid. /14452/98 Urzędu Miasta Poznania REGON 631234695 NIP

Bardziej szczegółowo

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji Programu SERWIS XL przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line.

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Komunikator Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Geneza powstania programu Program Komunikator został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na funkcję internetowego połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW. mgr inż. PAWEŁ FAJFER. Katedra Informacji Logistycznej. i Informatyki

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW. mgr inż. PAWEŁ FAJFER. Katedra Informacji Logistycznej. i Informatyki 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Katedra Informacji Logistycznej i Informatyki Zaliczenie przedmiotu 2 1. e-learning 20 punktów 2. Analizy procesowe (badania ankietowe) 15 punktów 3. Rozwiązanie ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych

Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych Warunki prenumeraty Wydawnictw Komunalnych 1 Wprowadzenie 1. Warunki Realizacji Zamówień określają ogólne zasady, na podstawie których firma, ABRYS Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa sposób korzystania z usług poligraficznych oferowanych przez Grupę Reklamową ZAPOL. 2. Właścicielem Grupy Reklamowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym I. Sprzedający. 1. Sprzedaż produktów w dziale IKEA Business lub dziale IKEA w pracy na mocy niniejszego

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Intrastat w systemie Plan-de-CAMpagne

Intrastat w systemie Plan-de-CAMpagne Intrastat w systemie Plan-de-CAMpagne Od początku kiedy Polska przystąpiła do koalicji z Unią Europejską w 2004r Polscy przedsiębiorcy przyjeli na siebie obowiązek przekazywania informacji na temat przywozów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Ogó lne warunki sprzedaz y

Ogó lne warunki sprzedaz y Ogó lne warunki sprzedaz y Szczecin, 2 stycznia 2012 1 Przedmiot ogólnych warunków sprzedaży Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi Kraków, dnia 27.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi I. Wstęp zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bełchatów, dnia 04.11.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bełchatów, dnia 04.11.2013r. Bełchatów, dnia 04.11.2013r. Majami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. św. Alberta Chmielowskiego 8 97-400 Bełchatów ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie Ofertowe dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Obsługa centralnych zamówień i dostaw GiP CeZam. www.gip.com.pl

Obsługa centralnych zamówień i dostaw GiP CeZam. www.gip.com.pl Obsługa centralnych zamówień i dostaw GiP CeZam www.gip.com.pl Moduł GiP CeZam jest elementem scentralizowanego systemu gastronomicznego zbudowanego na bazie oprogramowania autorskiego firmy GiP. Funkcje

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo