Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu"

Transkrypt

1 Filozofia, F nauka, jakość za granicą Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu Zofia ZYMONIK W poszukiwaniu rozwiązań doskonalących zarządzanie organizacjami coraz częściej sięga się do natury ludzkiej. Ostatnio takim źródłem doskonalenia organizacji staje się psychologia pozytywna. Wprowadzenie Zachowania człowieka były przedmiotem rozważań od zarania dziejów. Przykładem może być chociażby zagadnienie szczęścia. Traktaty o szczęściu są m.in. dziełem filozofów starożytnych (np. Arystotelesa, Seneki) i chrześcijańskich (np. świętych Augustyna i Tomasza). Całokształt zagadnień z kilkudziesięciu wieków obejmuje dzieło prof. Władysława Tatarkiewicza O szczęściu 1, które dotyczy takich problemów, jak: czy można zabiegać o szczęście, czy należy zabiegać o szczęście nie tylko dla siebie, ale i dla bliźnich, a także, czy człowiek chce być szczęśliwym. Badacz wyjaśnia na czym polega szczęście i udowadnia, powołując się na Epikura, że ludziom tylko wydaje się, że nie mogą być szczęśliwi. Ten odwieczny temat współcześnie stał się przedmiotem badań psychologicznych, kierowanych przez Martina E. P. Seligmana, który w książce zatytułowanej Prawdziwe szczęście 2 stara się udowodnić, że poczucie szczęścia u człowieka wpływa na jakość jego myślenia i na wybór trafnych decyzji. Z tego względu trzeba mierzyć i analizować pozytywne zachowania człowieka, aby móc w jak największym stopniu nadać jego życiu, w tym pracy zawodowej, sens. To naukowe podejście do zachowań człowieka zostało nazwane psychologią pozytywną. W naukach o zarządzaniu coraz częściej uwaga badaczy jest skupiona na tzw. miękkich czynnikach osiągania sukcesu organizacji. Podejście to 1 por. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Martin E.P. Seligman, Prawdziwe szczęście psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina. Warszawa wywodzi się z japońskiego stylu zarządzania, który przyczynił się do przewagi konkurencyjnej Japonii w latach 70. ubiegłego wieku. Badania porównawcze zapoczątkowane przez R. Pascala i A. Athosa 3 przeprowadzone w amerykańskich i japońskich przedsiębiorstwach dowiodły, że styl zarządzania nimi znacząco różnił się. W japońskich przedsiębiorstwach uwaga zarządzających była skierowana na czynniki motywujące do wszechstronnego doskonalenia organizacji, gdy w amerykańskich prym wiodły czynniki twarde, ukierunkowane na wdrażanie nowych technologii produkcyjnych, umożliwiających wydajne, masowe wytwarzanie standardowych wyrobów. Naukowcy z University of Michigan Business School, zainspirowani dorobkiem psychologii pozytywnej, spróbowali zaadaptować jej nowe rozwiązania w obszarze zachowań człowieka do nauk o zarządzaniu. Wynikiem jest koncepcja Positive Organizational Scholarship (POS), skoncentrowana na badaniu pozytywnych stron organizacji, decydujących o jej sukcesie. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych tez psychologii pozytywnej odnoszącej się do zachowań człowieka, a także możliwości zaadaptowania jej dorobku w tym zakresie do teorii i praktyki organizacji i zarządzania poprzez koncepcję Positive Organizational Scholarship (POS). W opracowaniu posłużono się studiami literaturowymi z zakresu filozofii, psychologii i zarządzania dotyczącymi problematyki zachowań człowieka i doskonalenia organizacji. Autorka chciałaby tą drogą zainspirować pracowników nauki i praktyków do zain- 3 R.T. Pascale, A.G. Athos, The Art of Japanese management, Simon and Schuster, New York

2 Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu 8 teresowania kształtującą się nową dziedziną wiedzy menedżerskiej 4. Co jest przedmiotem psychologii pozytywnej zainspirowanej przez Martina Seligmana? Martin Seligman w książce Prawdziwe szczęście powołuje się na czasy Abrahama Lincolna i przytacza założenia przyjmowane przez ówczesne światłe umysły Ameryki 5 : istnieje pojęcie natury ludzkiej, działanie człowieka wynika z jego charakteru, charakter może mieć postać dobra lub zła. Badacz twierdzi, że z czasem o tych założeniach zapomniano. Przyczyniły się do tego przeżycia wielu wojen, szczególnie światowych. Dziedzina psychologii, którą reprezentuje, postrzegała więc człowieka jako istotę słabą, mało przedsiębiorczą, nieświadomą odpowiedzialności za swoje czyny i nieumiejącą pokierować swoim życiem. Taki obraz człowieka, wiecznie nękanego przez wątpliwości natury psychicznej, rozdartego między dobrem a złem, doprowadził do postępu psychologii w dziedzinie leczenia chorób psychicznych, jednakże upowszechnił przekonanie, że istota ludzka jest pełna mankamentów i problemów. Seligman zdecydował przywrócić pojęcie dobrego charakteru (człowieka Z. Z.) jako osiowego założenia psychologii pozytywnej 6. Uważał, że charakter jest pojęciem wartościującym. Poczucie i przeżycie radości, optymistyczne nastawienie do życia ma wpływ na jakość myślenia u człowieka, a co za tym idzie na działania nadające jego życiu sens. W tym odniesieniu każda praca, nawet najprostsza, wyzwala w człowieku poczucie bycia uczestnikiem procesu kreowania wartości. W celu udowodnienia tych tez, w swoich badaniach sięgnął, wraz z zespołem, do podstawowych tekstów wszystkich głównych religii i prądów filozoficznych. Chciał zgłębić istotę cech charakteru człowieka, uznawanych powszechnie za cnoty. Przestudiowano zatem m.in. dzieła Platona i Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna, Biblię, Talmud i Koran. W rezultacie stwierdzono, że na przestrzeni trzech tysięcy lat zarów- 4 Problematykę POS autorka zaprezentowała w listopadzie 2006 roku na Międzynarodowej Konferencji Naukowej EXELLANCE w Kazimierzu Dolnym [por. Z. Zymonik, Positive Organizational Scholarship w zarządzaniu jakością w: E. Skrzypek (red.naukowa) EXCELLENCE. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia wyzwania teorii i praktyki, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2006, s ] oraz w marcu 2007 roku na III Ogólnopolskiej Konferencji Systemy zarządzania jakością wiatrem w żagle, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Rekiny Jakości Politechniki Wrocławskiej [por. Z. Zymonik, Positive Organizational Scholarship nowa koncepcja zarządzania organizacją bazująca na psychologii pozytywnej, materiały pokonferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, (w druku)]. 5 Martin E.P. Seligman, opt. cit., s Tamże. Rys.1. Cnoty człowieka. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Seligmana. no w tradycji filozoficznej, jak i religijnej całego świata można rozróżnić sześć podstawowych, powszechnie uznanych wartości kryteriów dobrostanu człowieka (charakteru, cnót) 7, co przedstawiono na rysunku 1. Cnoty te jako kryteria oceny dobrostanu człowieka wraz z podkryteriami zdefiniowano w tabeli 1. Seligman stara się przekreślić obraz człowieka niezaradnego, pełnego wątpliwości, któremu trzeba organizować proces życia. Przeciwstawia obraz człowieka silnego, myślącego twórczo, przedsiębiorczego, dynamicznego, świadomego swojej wartości, a także wiedzącego o przysługujących mu prawach, odnajdującego siebie w chwili danej mu do przeżycia, o czym pisze Józef Tischner 8. Paradygmaty postrzegania zachowania człowieka przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Paradygmaty zachowania człowieka. Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych. Dlaczego psychologia pozytywna może być wzorcem w zarządzaniu organizacjami? Nowe spojrzenie na zachowanie człowieka pozwoliło poszukiwaczom innowacyjnych sposobów zarządzania organizacjami zainteresować się dziedziną psychologii pozytywnej jako wzorca doskonalenia. Zbyt wiele bowiem kosztuje poszukiwanie, analizowanie i eliminowanie słabych stron organizacji. Wiadomo, że doskonałość jest czymś, do 7 Tamże, s J. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław- Warszawa-Kraków 2006, s.50.

3 Zofia ZYMONIK Tabela 1. Kryteria i podkryteria oceny dobrostanu człowieka Lp. Kryterium Podkryterium Definiowanie pojęć 1 mądrość i wiedza 2 odwaga 3 miłość i człowieczeństwo 4 sprawiedliwość 5 wstrzemięźliwość 6 duchowość i transcendencja ciekawość i zainteresowanie światem chęć do nauki ocenianie pomysłowość inteligencja dystans poznawczy męstwo i dzielność wytrwałość (pracowitość, sumienność) prawość (szczerość, uczciwość) uprzejmość, dobroć i wielkoduszność miłość i pozwalanie innym by nas kochali postawa obywatelska/obowiązek/ praca zespołowa/lojalność uczciwe i równe traktowanie innych zdolności przywódcze samokontrola rozwaga/dyskrecja/ostrożność skromność i pokora poczucie piękna i doskonałości wdzięczność nadzieja/optymizm/patrzenie z ufnością w przyszłość duchowość/poczucie celu/wiara/religijność wybaczanie i litość wesołość i humor zapał/pasja/entuzjazm/namiętność aktywne poszukiwanie i przyswajanie nowości umiłowanie nauki, ciągłe uczenie się umiejętność krytycznej oceny zjawisk, przesiewanie informacji nowe sposoby robienia różnych rzeczy, twórcza inwencja wiedza o sobie samym i o innych, odpowiednia reakcja na różne sytuacje umiejętność spojrzenia na problem i możliwość jego rozwiązania z właściwej perspektywy zajęcie odpowiedniego stanowiska intelektualnego, moralnego i psychicznego w danej sytuacji wykonanie zobowiązań pogodnie i bez narzekań przedstawienie swoich zamiarów i zobowiązań (słowem i czynem) realistycznie uznanie wartości innej osoby serdeczne stosunki z innymi przykładanie się do wykonywania zadań, utożsamianie się z grupą, szacunek do zwierzchności niepozwalanie, aby osobiste uczucia miały wpływ na traktowanie innych umiejętność skutecznego organizowania działań podlegających osób umiejętność regulowania swoich emocji rozważenie wszystkich argumentów za i przeciw, zanim przystąpi się do działania nieszukanie rozgłosu, nieprzykładanie nadmiernej wagi do osiągnięć i porażek docenianie piękna i doskonałości w każdej dziedzinie, nawet w sprawach codziennych umiejętność wyrażenia podziękowania innym pozytywne nastawienie do przyszłości umiejętność znajdowania sensu życia w wybranej dziedzinie wyzbycie się chęci zemsty lub pragnienia unikania osoby, która nas skrzywdziła dostrzeganie jasnej strony życia, umiejętność łączenia pracy z zabawą całkowite oddawanie się wszystkiemu, co się robi (umiejętność cieszenia się każdym dniem życia) Źrodło: opracowanie własne na podstawie Martin E.C. Seligman, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa 2005, s czego się dąży, jednakże nigdy jej się nie osiąga. Można jednak tworząc nowe wartości, na zasadzie benchmarkingu, przybliżać się mniej lub bardziej do odpowiedniego wzorca doskonałości, o czym pisał już Platon w dziele Symposion. Wiele rozwiązań z dziedziny zarządzania przyjęto od zorganizowania przez człowieka jego dnia codziennego, i to od zarania dziejów. Już Joseph M. Juran zauważył, że człowiek pierwotny był dla siebie prawie doskonałym kierownikiem, gdyż był w stanie koordynować swoje zaplanowane i wykonane czynności. Urządzeniem, które mu na to pozwalało był jego własny mózg 9. Ważna zatem była już wtedy jakość myślenia. Wysoka jakość myślenia pozwalała człowiekowi na wybór rzeczy pozwalających mu przeżyć, czyli na trafne podejmowanie decyzji. Psychologia pozytywna kładzie nacisk nie na przetrwanie człowieka w dzisiejszej rzeczywistości, ale na jego rozwój poprzez zrozumienie i pielęgnowanie wartości powszechnie uznanych za naj- 9 J. M. Juran, F.M. Gryna, Jakość projektowanie, analiza, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1974, s. 38. wyższe. Jak twierdzi Seligman, w tym duchu będą rozwijały się w XXI wieku nauki społeczne 10. Każda organizacja (przedsiębiorstwo produkcyjne i usługowe, uczelnia, jednostki administracji publicznej itp.) jest kombinacją zasobów ludzkich i rzeczowych. Jak już wspomniano, jeszcze do niedawna zachodni styl zarządzania preferował rzeczy, a w historii gospodarczej można odnaleźć sytuacje, gdzie ludzie pracownicy byli mało znaczącym dodatkiem do rzeczy (np. do maszyny). Zainteresowanie menedżerów czynnikami miękkimi w procesach gospodarczych spowodowało zrozumienie, jak ważną rolę pełnią ludzie w doskonaleniu organizacji. Poznanie natury ludzkiej od strony dobra, czyli skupienie się na dobrostanie człowieka może pozwolić zmienić jakość myślenia pracowników na bardziej twórczą, nowatorską. Nie jest to łatwe. Organizacje muszą bowiem stworzyć ludziom warunki, aby mogły te pozytywne stany zaistnieć Martin E.P. Seligman, opt. cit., s. 338 i n. 11 por. wywiad z Barbarą Fredrickson w Gallup Management Journal z 11 września 2003 The Power of Positive Psychology 9

4 Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu 10 Positive Organizational Scholarship jako nowy trend w zarządzaniu organizacjami bazujący na psychologii pozytywnej Positive Organizational Scholarship (POS) tak nazwano nową koncepcję zarządzania organizacjami, którą uznano za przełomową ideę ostatnich lat 12. Positive pozytywny, oznacza, że w analizowaniu, ocenie i zmianach w organizacji są brane pod uwagę dobre stany zjawisk gospodarczych, a także ich pozytywne trendy. Organizational sugeruje, iż przedmiotem rozważań jest sposób zorganizowania działań mający na celu efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, szczególnie zasobów ludzkich. Scholarship podkreśla, że podejście ma charakter naukowy, czyli stany pozytywne zjawisk gospodarczych są badane za pomocą uznanych metod naukowych. Twórcami POS są trzej badacze z Uniwersytetu w Michigan: Kim S. Cameron, Jane E. Dutton, Robert E. Quinn. Swoją koncepcję zaprezentowali w książce zatytułowanej Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline 13. Obiektem ich zainteresowania jest każda organizacja. Patrzą jednak na jej funkcjonowanie od strony pozytywów, czyli sugerują poznanie i zrozumienie, co jest w niej dobrego. Uwaga jest kierowana na: przywództwo, procesy, strukturę organizacyjną, kulturę organizacyjną, stosowane metody, systemy motywacyjne, efektywność. Jednakże największe zainteresowanie jest ukierunkowane na ludzi, na kapitał intelektualny danej organizacji. W dobie gospodarki opartej na wiedzy ważna jest bowiem, jak już wielokrotnie podkreślono w tym opracowaniu, jakość myślenia. Wracając do tabeli 1, wyszczególnione w niej cechy charakteru człowieka można odpowiednio doskonalić, czyli poprawiać (dla przypomnienia, jeżeli coś można poprawić, to ma się do czynienia z jakością zgodnie z zasadami japońskiego stylu zarządzania). Badacze uważają, że trzeba znaleźć odpowiednie środki na wyzwolenie w pracownikach tego co najlepsze. Co prawda, nie odkryto jeszcze granic uaktywnienia ludzkich możliwości, jednakże jest to kwestią czasu. Stanowi to wyzwanie dla zainteresowanych teoretycznie i praktycznie dyscypliną POS. W POS stawia się inne niż dotychczas pytanie: what managers can learn from the science of human emotions, za: K.Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1 (13), s K. Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1(13), s. 9-13; Breakthrough Ideas for 2004: The HBR List, Harward Business Review 2004, nr K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline, Berrett Koehler Publischers, Inc., San Francisco NIE co nie działa prawidłowo? LECZ co jest nieprzeciętne, wyjątkowe, co się na to składa i co to kształtuje? (tabela 2). Tabela 2. Paradygmaty w zarządzaniu organizacjami Tradycyjny co nie działa prawidłowo? wyeliminowanie słabych stron może być pomocne w rozwoju organizacji zarządzanie to zbiór działań ex-poste słabe postrzeganie pozytywnego postępowania człowieka Źródło: opracowanie własne. Nowy co jest nieprzeciętne, wyjątkowe, co się na to składa i co to kształtuje? to mocne strony decydują o sukcesie organizacji zarządzanie to zbiór działań ex-ante źródło doskonalenia organizacji tkwi w potencjale ludzkim Tak postawione pytanie wymaga jednak interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienie. Takie spojrzenie zapewnia właśnie POS, w której to koncepcji próbuje się połączyć różne dyscypliny zainteresowane czynnikami sukcesu na płaszczyźnie zarządzania. Przykładem jest współpraca czterech ośrodków zajmujących się zagadnieniem rozwoju potencjału ludzkiego. Są to 14 : Uniwersytet Pensylwański (psychologia pozytywna), Appreciative Enquiry, Instytut Gallupa na Uniwersytecie w Nebrasce, University of Michigan Business School (POS). Niestety, niejednokrotnie dana sytuacja organizacyjna wymaga zmian, i to głębokich, a wiadomo, że ludzie nie tylko nie chcą zmieniać się sami, ale nie chcą także, aby zmieniali się inni. Stawiają więc silny opór wobec wszelkiego rodzaju zmian, co czyni organizację coraz słabszą, niezdolną do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność jej działalności. Z tego powodu istotne jest określenie 15 : natury głębokich zmian w organizacji, sposobów przezwyciężenia stawiania oporu wszelkim innowacjom, rodzaju strategii wprowadzania zmian, a także rozpoznanie: potencjału intelektualnego organizacji, nawyków w działaniach, kultury jednostek, grup i całej organizacji. Jakie szanse rozwoju ma koncepcja Positive Organizational Scholarship? Za datę powstania tego nowego trendu uznaje się 2003 rok, wtedy bowiem została wydana wspo- 14 K. Kalinowska-Adrian, Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr 1 (13), s na podstawie programu seminarium Budowanie Organizacji Liderów. Droga do inicjatywy, innowacyjności i zmiany (zorganizowanego przez Institute for International Research w Warszawie), prowadzonego przez prof. R.Quinna 1 grudniu 2005 roku [www. iir.pl/konf/wl0009.html ( )].

5 Zofia ZYMONIK R E K L A M A Wdrożenia ISO, doradztwo szkolenia, warsztaty meritum centrum doskonalenia Konferencja Wymagania nowej normy ISO 9001! 19 października w Warszawie Klub Doskonalenia Zarządzania mniana wyżej książka założycieli nurtu i ogłoszone powstanie nowej dyscypliny. Wydaje się, że w ciągu niespełna czterech lat zrobiono wiele, chociaż fragmentarycznie. Przede wszystkim nawiązano kontakty z naukowcami pochodnych dyscyplin. Na wspólnych sympozjach i konferencjach przedstawiciele POS przedstawiali swoją problematykę i w czasie dyskusji wyłaniały się te same obszary tematyczne. Wynika z tego, że dyscyplina POS ciągle poszukuje nowych wyzwań dotyczących pozytywnych czynników sukcesu organizacji. Jak na razie, wg R. Quinna, silne są dwie grupy naukowców różnych dyscyplin: zajmująca się porażkami i przeciwnościami losu (resilinece) oraz zajmująca się dziedziną przywództwa. Nową koncepcją zainteresowani są amerykańskie firmy, szczególnie stworzeniem pozytywnej kultury (positive culture). W Europie jest mniejsze zainteresowanie tą nową dziedziną, jednak możliwe, że zmieni się sytuacja na lepsze, gdyż odbyły się już konferencje w Portugalii i Oslo, gdzie koncepcji POS były poświęcone oddzielne moduły. Prof. Robert Quinn gościł także w Polsce, w grudniu 2005 roku. Jego zdaniem, największą trudność stanowi brak systemowego podejścia do problematyki; jego istnienie pozwoliłoby wykorzystać osiągnięcia POS w praktyce gospodarczej. Jak na razie są testowane dwa narzędzia POS: Reflected Best Self (RBS) 16 oraz Fundamental State of Leaderschip. Podsumowanie Kształtująca się nowa koncepcja w naukach o zarządzaniu Positive Organizational Scholarship stara się zaadaptować dorobek psychologii pozytywnej, która bazuje na najwyższych, powszechnie przyjętych, wartościach zachowania człowieka. Praźródłem rozwiązania są podstawowe prądy filozoficzne i religijne kilkuset wieków istnienia świata. Obiektem zainteresowania jest jakość procesu myślenia, mająca wpływ na trafność podejmowanych decyzji. W naukach o zarządzaniu skupienie się na twardych czynnikach nie dało pozytywnych rezultatów, są więc badane czynniki miękkie. Z tego powodu sięgnięto m.in. do rozwiązań psychologii pozytywnej. Zastosowanie koncepcji POS w praktyce gospodarczej wymaga jednak podejścia systemowego. Jak na razie, nie ma opracowanego zestawu odpowiednich instrumentów badawczych. 16 K. Kalinowska Adrian, RBS co to jest, Literatura 1. Breakthrough Ideas for 2004: The HBR List, Harward Business Review 2004, nr Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E., Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline, Berrett Koehler Publischers, Inc., San Francisco Fredrickson B. The Power of Positive Psychology what managers can learn from the science of human emotions, Gallup Management Journal 2003, 11 września za: K. Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1 (13). 4. Juran J. M., Gryna F.M., Jakość projektowanie, analiza, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Kalinowska-Adrian K., Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr 1 (13). 6. Kalinowska-Adrian K., Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarządzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1(13). 7. Kalinowska Adrian K., RBS co to jest, 8. Pascale R.T., Athos A.G., The Art of Japanese management, Simon and Schuster, New York Seligman Martin E.P., Prawdziwe szczęście psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa Tatarkiewicz W., O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Tischner J., O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków Zymonik Z., Positive Organizational Scholarship nowa koncepcja zarządzania organizacją bazująca na psychologii pozytywnej, w: Systemy zarządzania jakością wiatrem w żagle, III Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością Rekiny Jakości Politechniki Wrocławskiej, materiały pokonferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 (w druku). 13. Zymonik Z., Positive Organizational Schoplarschip w zarządzaniu jakością w: E.Skrzypek (red.naukowa) EXCEL- LENCE. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia wyzwania teorii i praktyki, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Innowacyjne ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Dr hab. Jan FAZLAGIĆ profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. badań i rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw Waldemar Walczak 13 Trudna sztuka bycia liderem recenzja Tomasz Dołęgowski

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI GDYNIA 2000 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Jerzy Apanowicz (zastępca przewodniczącego) Tomasz Białas, Alfred Czermiński (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelny: Bolesław R. Kuc I zastępca redaktora naczelnego: Joanna Moczydłowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelny: Bolesław R. Kuc I zastępca redaktora naczelnego: Joanna Moczydłowska

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Kultura i Gospodarka Culture and Economy Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo