Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu"

Transkrypt

1 Filozofia, F nauka, jakość za granicą Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu Zofia ZYMONIK W poszukiwaniu rozwiązań doskonalących zarządzanie organizacjami coraz częściej sięga się do natury ludzkiej. Ostatnio takim źródłem doskonalenia organizacji staje się psychologia pozytywna. Wprowadzenie Zachowania człowieka były przedmiotem rozważań od zarania dziejów. Przykładem może być chociażby zagadnienie szczęścia. Traktaty o szczęściu są m.in. dziełem filozofów starożytnych (np. Arystotelesa, Seneki) i chrześcijańskich (np. świętych Augustyna i Tomasza). Całokształt zagadnień z kilkudziesięciu wieków obejmuje dzieło prof. Władysława Tatarkiewicza O szczęściu 1, które dotyczy takich problemów, jak: czy można zabiegać o szczęście, czy należy zabiegać o szczęście nie tylko dla siebie, ale i dla bliźnich, a także, czy człowiek chce być szczęśliwym. Badacz wyjaśnia na czym polega szczęście i udowadnia, powołując się na Epikura, że ludziom tylko wydaje się, że nie mogą być szczęśliwi. Ten odwieczny temat współcześnie stał się przedmiotem badań psychologicznych, kierowanych przez Martina E. P. Seligmana, który w książce zatytułowanej Prawdziwe szczęście 2 stara się udowodnić, że poczucie szczęścia u człowieka wpływa na jakość jego myślenia i na wybór trafnych decyzji. Z tego względu trzeba mierzyć i analizować pozytywne zachowania człowieka, aby móc w jak największym stopniu nadać jego życiu, w tym pracy zawodowej, sens. To naukowe podejście do zachowań człowieka zostało nazwane psychologią pozytywną. W naukach o zarządzaniu coraz częściej uwaga badaczy jest skupiona na tzw. miękkich czynnikach osiągania sukcesu organizacji. Podejście to 1 por. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Martin E.P. Seligman, Prawdziwe szczęście psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina. Warszawa wywodzi się z japońskiego stylu zarządzania, który przyczynił się do przewagi konkurencyjnej Japonii w latach 70. ubiegłego wieku. Badania porównawcze zapoczątkowane przez R. Pascala i A. Athosa 3 przeprowadzone w amerykańskich i japońskich przedsiębiorstwach dowiodły, że styl zarządzania nimi znacząco różnił się. W japońskich przedsiębiorstwach uwaga zarządzających była skierowana na czynniki motywujące do wszechstronnego doskonalenia organizacji, gdy w amerykańskich prym wiodły czynniki twarde, ukierunkowane na wdrażanie nowych technologii produkcyjnych, umożliwiających wydajne, masowe wytwarzanie standardowych wyrobów. Naukowcy z University of Michigan Business School, zainspirowani dorobkiem psychologii pozytywnej, spróbowali zaadaptować jej nowe rozwiązania w obszarze zachowań człowieka do nauk o zarządzaniu. Wynikiem jest koncepcja Positive Organizational Scholarship (POS), skoncentrowana na badaniu pozytywnych stron organizacji, decydujących o jej sukcesie. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych tez psychologii pozytywnej odnoszącej się do zachowań człowieka, a także możliwości zaadaptowania jej dorobku w tym zakresie do teorii i praktyki organizacji i zarządzania poprzez koncepcję Positive Organizational Scholarship (POS). W opracowaniu posłużono się studiami literaturowymi z zakresu filozofii, psychologii i zarządzania dotyczącymi problematyki zachowań człowieka i doskonalenia organizacji. Autorka chciałaby tą drogą zainspirować pracowników nauki i praktyków do zain- 3 R.T. Pascale, A.G. Athos, The Art of Japanese management, Simon and Schuster, New York

2 Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu 8 teresowania kształtującą się nową dziedziną wiedzy menedżerskiej 4. Co jest przedmiotem psychologii pozytywnej zainspirowanej przez Martina Seligmana? Martin Seligman w książce Prawdziwe szczęście powołuje się na czasy Abrahama Lincolna i przytacza założenia przyjmowane przez ówczesne światłe umysły Ameryki 5 : istnieje pojęcie natury ludzkiej, działanie człowieka wynika z jego charakteru, charakter może mieć postać dobra lub zła. Badacz twierdzi, że z czasem o tych założeniach zapomniano. Przyczyniły się do tego przeżycia wielu wojen, szczególnie światowych. Dziedzina psychologii, którą reprezentuje, postrzegała więc człowieka jako istotę słabą, mało przedsiębiorczą, nieświadomą odpowiedzialności za swoje czyny i nieumiejącą pokierować swoim życiem. Taki obraz człowieka, wiecznie nękanego przez wątpliwości natury psychicznej, rozdartego między dobrem a złem, doprowadził do postępu psychologii w dziedzinie leczenia chorób psychicznych, jednakże upowszechnił przekonanie, że istota ludzka jest pełna mankamentów i problemów. Seligman zdecydował przywrócić pojęcie dobrego charakteru (człowieka Z. Z.) jako osiowego założenia psychologii pozytywnej 6. Uważał, że charakter jest pojęciem wartościującym. Poczucie i przeżycie radości, optymistyczne nastawienie do życia ma wpływ na jakość myślenia u człowieka, a co za tym idzie na działania nadające jego życiu sens. W tym odniesieniu każda praca, nawet najprostsza, wyzwala w człowieku poczucie bycia uczestnikiem procesu kreowania wartości. W celu udowodnienia tych tez, w swoich badaniach sięgnął, wraz z zespołem, do podstawowych tekstów wszystkich głównych religii i prądów filozoficznych. Chciał zgłębić istotę cech charakteru człowieka, uznawanych powszechnie za cnoty. Przestudiowano zatem m.in. dzieła Platona i Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna, Biblię, Talmud i Koran. W rezultacie stwierdzono, że na przestrzeni trzech tysięcy lat zarów- 4 Problematykę POS autorka zaprezentowała w listopadzie 2006 roku na Międzynarodowej Konferencji Naukowej EXELLANCE w Kazimierzu Dolnym [por. Z. Zymonik, Positive Organizational Scholarship w zarządzaniu jakością w: E. Skrzypek (red.naukowa) EXCELLENCE. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia wyzwania teorii i praktyki, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2006, s ] oraz w marcu 2007 roku na III Ogólnopolskiej Konferencji Systemy zarządzania jakością wiatrem w żagle, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Rekiny Jakości Politechniki Wrocławskiej [por. Z. Zymonik, Positive Organizational Scholarship nowa koncepcja zarządzania organizacją bazująca na psychologii pozytywnej, materiały pokonferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, (w druku)]. 5 Martin E.P. Seligman, opt. cit., s Tamże. Rys.1. Cnoty człowieka. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Seligmana. no w tradycji filozoficznej, jak i religijnej całego świata można rozróżnić sześć podstawowych, powszechnie uznanych wartości kryteriów dobrostanu człowieka (charakteru, cnót) 7, co przedstawiono na rysunku 1. Cnoty te jako kryteria oceny dobrostanu człowieka wraz z podkryteriami zdefiniowano w tabeli 1. Seligman stara się przekreślić obraz człowieka niezaradnego, pełnego wątpliwości, któremu trzeba organizować proces życia. Przeciwstawia obraz człowieka silnego, myślącego twórczo, przedsiębiorczego, dynamicznego, świadomego swojej wartości, a także wiedzącego o przysługujących mu prawach, odnajdującego siebie w chwili danej mu do przeżycia, o czym pisze Józef Tischner 8. Paradygmaty postrzegania zachowania człowieka przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Paradygmaty zachowania człowieka. Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych. Dlaczego psychologia pozytywna może być wzorcem w zarządzaniu organizacjami? Nowe spojrzenie na zachowanie człowieka pozwoliło poszukiwaczom innowacyjnych sposobów zarządzania organizacjami zainteresować się dziedziną psychologii pozytywnej jako wzorca doskonalenia. Zbyt wiele bowiem kosztuje poszukiwanie, analizowanie i eliminowanie słabych stron organizacji. Wiadomo, że doskonałość jest czymś, do 7 Tamże, s J. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław- Warszawa-Kraków 2006, s.50.

3 Zofia ZYMONIK Tabela 1. Kryteria i podkryteria oceny dobrostanu człowieka Lp. Kryterium Podkryterium Definiowanie pojęć 1 mądrość i wiedza 2 odwaga 3 miłość i człowieczeństwo 4 sprawiedliwość 5 wstrzemięźliwość 6 duchowość i transcendencja ciekawość i zainteresowanie światem chęć do nauki ocenianie pomysłowość inteligencja dystans poznawczy męstwo i dzielność wytrwałość (pracowitość, sumienność) prawość (szczerość, uczciwość) uprzejmość, dobroć i wielkoduszność miłość i pozwalanie innym by nas kochali postawa obywatelska/obowiązek/ praca zespołowa/lojalność uczciwe i równe traktowanie innych zdolności przywódcze samokontrola rozwaga/dyskrecja/ostrożność skromność i pokora poczucie piękna i doskonałości wdzięczność nadzieja/optymizm/patrzenie z ufnością w przyszłość duchowość/poczucie celu/wiara/religijność wybaczanie i litość wesołość i humor zapał/pasja/entuzjazm/namiętność aktywne poszukiwanie i przyswajanie nowości umiłowanie nauki, ciągłe uczenie się umiejętność krytycznej oceny zjawisk, przesiewanie informacji nowe sposoby robienia różnych rzeczy, twórcza inwencja wiedza o sobie samym i o innych, odpowiednia reakcja na różne sytuacje umiejętność spojrzenia na problem i możliwość jego rozwiązania z właściwej perspektywy zajęcie odpowiedniego stanowiska intelektualnego, moralnego i psychicznego w danej sytuacji wykonanie zobowiązań pogodnie i bez narzekań przedstawienie swoich zamiarów i zobowiązań (słowem i czynem) realistycznie uznanie wartości innej osoby serdeczne stosunki z innymi przykładanie się do wykonywania zadań, utożsamianie się z grupą, szacunek do zwierzchności niepozwalanie, aby osobiste uczucia miały wpływ na traktowanie innych umiejętność skutecznego organizowania działań podlegających osób umiejętność regulowania swoich emocji rozważenie wszystkich argumentów za i przeciw, zanim przystąpi się do działania nieszukanie rozgłosu, nieprzykładanie nadmiernej wagi do osiągnięć i porażek docenianie piękna i doskonałości w każdej dziedzinie, nawet w sprawach codziennych umiejętność wyrażenia podziękowania innym pozytywne nastawienie do przyszłości umiejętność znajdowania sensu życia w wybranej dziedzinie wyzbycie się chęci zemsty lub pragnienia unikania osoby, która nas skrzywdziła dostrzeganie jasnej strony życia, umiejętność łączenia pracy z zabawą całkowite oddawanie się wszystkiemu, co się robi (umiejętność cieszenia się każdym dniem życia) Źrodło: opracowanie własne na podstawie Martin E.C. Seligman, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa 2005, s czego się dąży, jednakże nigdy jej się nie osiąga. Można jednak tworząc nowe wartości, na zasadzie benchmarkingu, przybliżać się mniej lub bardziej do odpowiedniego wzorca doskonałości, o czym pisał już Platon w dziele Symposion. Wiele rozwiązań z dziedziny zarządzania przyjęto od zorganizowania przez człowieka jego dnia codziennego, i to od zarania dziejów. Już Joseph M. Juran zauważył, że człowiek pierwotny był dla siebie prawie doskonałym kierownikiem, gdyż był w stanie koordynować swoje zaplanowane i wykonane czynności. Urządzeniem, które mu na to pozwalało był jego własny mózg 9. Ważna zatem była już wtedy jakość myślenia. Wysoka jakość myślenia pozwalała człowiekowi na wybór rzeczy pozwalających mu przeżyć, czyli na trafne podejmowanie decyzji. Psychologia pozytywna kładzie nacisk nie na przetrwanie człowieka w dzisiejszej rzeczywistości, ale na jego rozwój poprzez zrozumienie i pielęgnowanie wartości powszechnie uznanych za naj- 9 J. M. Juran, F.M. Gryna, Jakość projektowanie, analiza, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1974, s. 38. wyższe. Jak twierdzi Seligman, w tym duchu będą rozwijały się w XXI wieku nauki społeczne 10. Każda organizacja (przedsiębiorstwo produkcyjne i usługowe, uczelnia, jednostki administracji publicznej itp.) jest kombinacją zasobów ludzkich i rzeczowych. Jak już wspomniano, jeszcze do niedawna zachodni styl zarządzania preferował rzeczy, a w historii gospodarczej można odnaleźć sytuacje, gdzie ludzie pracownicy byli mało znaczącym dodatkiem do rzeczy (np. do maszyny). Zainteresowanie menedżerów czynnikami miękkimi w procesach gospodarczych spowodowało zrozumienie, jak ważną rolę pełnią ludzie w doskonaleniu organizacji. Poznanie natury ludzkiej od strony dobra, czyli skupienie się na dobrostanie człowieka może pozwolić zmienić jakość myślenia pracowników na bardziej twórczą, nowatorską. Nie jest to łatwe. Organizacje muszą bowiem stworzyć ludziom warunki, aby mogły te pozytywne stany zaistnieć Martin E.P. Seligman, opt. cit., s. 338 i n. 11 por. wywiad z Barbarą Fredrickson w Gallup Management Journal z 11 września 2003 The Power of Positive Psychology 9

4 Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu 10 Positive Organizational Scholarship jako nowy trend w zarządzaniu organizacjami bazujący na psychologii pozytywnej Positive Organizational Scholarship (POS) tak nazwano nową koncepcję zarządzania organizacjami, którą uznano za przełomową ideę ostatnich lat 12. Positive pozytywny, oznacza, że w analizowaniu, ocenie i zmianach w organizacji są brane pod uwagę dobre stany zjawisk gospodarczych, a także ich pozytywne trendy. Organizational sugeruje, iż przedmiotem rozważań jest sposób zorganizowania działań mający na celu efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, szczególnie zasobów ludzkich. Scholarship podkreśla, że podejście ma charakter naukowy, czyli stany pozytywne zjawisk gospodarczych są badane za pomocą uznanych metod naukowych. Twórcami POS są trzej badacze z Uniwersytetu w Michigan: Kim S. Cameron, Jane E. Dutton, Robert E. Quinn. Swoją koncepcję zaprezentowali w książce zatytułowanej Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline 13. Obiektem ich zainteresowania jest każda organizacja. Patrzą jednak na jej funkcjonowanie od strony pozytywów, czyli sugerują poznanie i zrozumienie, co jest w niej dobrego. Uwaga jest kierowana na: przywództwo, procesy, strukturę organizacyjną, kulturę organizacyjną, stosowane metody, systemy motywacyjne, efektywność. Jednakże największe zainteresowanie jest ukierunkowane na ludzi, na kapitał intelektualny danej organizacji. W dobie gospodarki opartej na wiedzy ważna jest bowiem, jak już wielokrotnie podkreślono w tym opracowaniu, jakość myślenia. Wracając do tabeli 1, wyszczególnione w niej cechy charakteru człowieka można odpowiednio doskonalić, czyli poprawiać (dla przypomnienia, jeżeli coś można poprawić, to ma się do czynienia z jakością zgodnie z zasadami japońskiego stylu zarządzania). Badacze uważają, że trzeba znaleźć odpowiednie środki na wyzwolenie w pracownikach tego co najlepsze. Co prawda, nie odkryto jeszcze granic uaktywnienia ludzkich możliwości, jednakże jest to kwestią czasu. Stanowi to wyzwanie dla zainteresowanych teoretycznie i praktycznie dyscypliną POS. W POS stawia się inne niż dotychczas pytanie: what managers can learn from the science of human emotions, za: K.Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1 (13), s K. Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1(13), s. 9-13; Breakthrough Ideas for 2004: The HBR List, Harward Business Review 2004, nr K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline, Berrett Koehler Publischers, Inc., San Francisco NIE co nie działa prawidłowo? LECZ co jest nieprzeciętne, wyjątkowe, co się na to składa i co to kształtuje? (tabela 2). Tabela 2. Paradygmaty w zarządzaniu organizacjami Tradycyjny co nie działa prawidłowo? wyeliminowanie słabych stron może być pomocne w rozwoju organizacji zarządzanie to zbiór działań ex-poste słabe postrzeganie pozytywnego postępowania człowieka Źródło: opracowanie własne. Nowy co jest nieprzeciętne, wyjątkowe, co się na to składa i co to kształtuje? to mocne strony decydują o sukcesie organizacji zarządzanie to zbiór działań ex-ante źródło doskonalenia organizacji tkwi w potencjale ludzkim Tak postawione pytanie wymaga jednak interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienie. Takie spojrzenie zapewnia właśnie POS, w której to koncepcji próbuje się połączyć różne dyscypliny zainteresowane czynnikami sukcesu na płaszczyźnie zarządzania. Przykładem jest współpraca czterech ośrodków zajmujących się zagadnieniem rozwoju potencjału ludzkiego. Są to 14 : Uniwersytet Pensylwański (psychologia pozytywna), Appreciative Enquiry, Instytut Gallupa na Uniwersytecie w Nebrasce, University of Michigan Business School (POS). Niestety, niejednokrotnie dana sytuacja organizacyjna wymaga zmian, i to głębokich, a wiadomo, że ludzie nie tylko nie chcą zmieniać się sami, ale nie chcą także, aby zmieniali się inni. Stawiają więc silny opór wobec wszelkiego rodzaju zmian, co czyni organizację coraz słabszą, niezdolną do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność jej działalności. Z tego powodu istotne jest określenie 15 : natury głębokich zmian w organizacji, sposobów przezwyciężenia stawiania oporu wszelkim innowacjom, rodzaju strategii wprowadzania zmian, a także rozpoznanie: potencjału intelektualnego organizacji, nawyków w działaniach, kultury jednostek, grup i całej organizacji. Jakie szanse rozwoju ma koncepcja Positive Organizational Scholarship? Za datę powstania tego nowego trendu uznaje się 2003 rok, wtedy bowiem została wydana wspo- 14 K. Kalinowska-Adrian, Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr 1 (13), s na podstawie programu seminarium Budowanie Organizacji Liderów. Droga do inicjatywy, innowacyjności i zmiany (zorganizowanego przez Institute for International Research w Warszawie), prowadzonego przez prof. R.Quinna 1 grudniu 2005 roku [www. iir.pl/konf/wl0009.html ( )].

5 Zofia ZYMONIK R E K L A M A Wdrożenia ISO, doradztwo szkolenia, warsztaty meritum centrum doskonalenia Konferencja Wymagania nowej normy ISO 9001! 19 października w Warszawie Klub Doskonalenia Zarządzania mniana wyżej książka założycieli nurtu i ogłoszone powstanie nowej dyscypliny. Wydaje się, że w ciągu niespełna czterech lat zrobiono wiele, chociaż fragmentarycznie. Przede wszystkim nawiązano kontakty z naukowcami pochodnych dyscyplin. Na wspólnych sympozjach i konferencjach przedstawiciele POS przedstawiali swoją problematykę i w czasie dyskusji wyłaniały się te same obszary tematyczne. Wynika z tego, że dyscyplina POS ciągle poszukuje nowych wyzwań dotyczących pozytywnych czynników sukcesu organizacji. Jak na razie, wg R. Quinna, silne są dwie grupy naukowców różnych dyscyplin: zajmująca się porażkami i przeciwnościami losu (resilinece) oraz zajmująca się dziedziną przywództwa. Nową koncepcją zainteresowani są amerykańskie firmy, szczególnie stworzeniem pozytywnej kultury (positive culture). W Europie jest mniejsze zainteresowanie tą nową dziedziną, jednak możliwe, że zmieni się sytuacja na lepsze, gdyż odbyły się już konferencje w Portugalii i Oslo, gdzie koncepcji POS były poświęcone oddzielne moduły. Prof. Robert Quinn gościł także w Polsce, w grudniu 2005 roku. Jego zdaniem, największą trudność stanowi brak systemowego podejścia do problematyki; jego istnienie pozwoliłoby wykorzystać osiągnięcia POS w praktyce gospodarczej. Jak na razie są testowane dwa narzędzia POS: Reflected Best Self (RBS) 16 oraz Fundamental State of Leaderschip. Podsumowanie Kształtująca się nowa koncepcja w naukach o zarządzaniu Positive Organizational Scholarship stara się zaadaptować dorobek psychologii pozytywnej, która bazuje na najwyższych, powszechnie przyjętych, wartościach zachowania człowieka. Praźródłem rozwiązania są podstawowe prądy filozoficzne i religijne kilkuset wieków istnienia świata. Obiektem zainteresowania jest jakość procesu myślenia, mająca wpływ na trafność podejmowanych decyzji. W naukach o zarządzaniu skupienie się na twardych czynnikach nie dało pozytywnych rezultatów, są więc badane czynniki miękkie. Z tego powodu sięgnięto m.in. do rozwiązań psychologii pozytywnej. Zastosowanie koncepcji POS w praktyce gospodarczej wymaga jednak podejścia systemowego. Jak na razie, nie ma opracowanego zestawu odpowiednich instrumentów badawczych. 16 K. Kalinowska Adrian, RBS co to jest, Literatura 1. Breakthrough Ideas for 2004: The HBR List, Harward Business Review 2004, nr Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E., Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline, Berrett Koehler Publischers, Inc., San Francisco Fredrickson B. The Power of Positive Psychology what managers can learn from the science of human emotions, Gallup Management Journal 2003, 11 września za: K. Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1 (13). 4. Juran J. M., Gryna F.M., Jakość projektowanie, analiza, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Kalinowska-Adrian K., Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr 1 (13). 6. Kalinowska-Adrian K., Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarządzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1(13). 7. Kalinowska Adrian K., RBS co to jest, 8. Pascale R.T., Athos A.G., The Art of Japanese management, Simon and Schuster, New York Seligman Martin E.P., Prawdziwe szczęście psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa Tatarkiewicz W., O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Tischner J., O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków Zymonik Z., Positive Organizational Scholarship nowa koncepcja zarządzania organizacją bazująca na psychologii pozytywnej, w: Systemy zarządzania jakością wiatrem w żagle, III Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością Rekiny Jakości Politechniki Wrocławskiej, materiały pokonferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 (w druku). 13. Zymonik Z., Positive Organizational Schoplarschip w zarządzaniu jakością w: E.Skrzypek (red.naukowa) EXCEL- LENCE. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia wyzwania teorii i praktyki, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin

Wyjątkowość zjawiska twórczości - jednostki genialne nie mogą zostać zaliczone do grona ludzi zwykłych. Geniusz ociera się o szaleństwo

Wyjątkowość zjawiska twórczości - jednostki genialne nie mogą zostać zaliczone do grona ludzi zwykłych. Geniusz ociera się o szaleństwo Wyjątkowość zjawiska twórczości - jednostki genialne nie mogą zostać zaliczone do grona ludzi zwykłych Geniusz ociera się o szaleństwo Geniusz i obłąkanie - koncepcja Cesare Lombroso Teorie twórczości

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Istota specjalności ODPOWIEDŹ na pytanie: Jak tworzyć i skutecznie wdrażać

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, sygn. WypRz CzytR

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, sygn. WypRz CzytR Dla dyrektorów : Dyrektor szkoły - koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. syg. WypRz 244351 CzytR

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: VI Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jadwiga Daszykowska Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Jadwiga Daszykowska Copyright by Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

MBA Convention: Strategic Leadership. Przywództwo wyzwalanie energii. 20 kwietnia 2016 r.

MBA Convention: Strategic Leadership. Przywództwo wyzwalanie energii. 20 kwietnia 2016 r. MBA Convention: Strategic Leadership Przywództwo wyzwalanie energii 20 kwietnia 2016 r. Jacek Kaszyński Prezes Zarządu Dyrektor Operacyjny jacek.kaszynski@sklejkaeko.pl SKLEJKA-EKO S.A. ul. Reymonta 35

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA

DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan prezentacji: 1. Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/zjazd: 2W, 1S

Liczba godzin/zjazd: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Ogólny nietechniczny do wyboru Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. FILOZOFIA, PHILOSOPHY Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: forma studiów: Studia I stopnia studia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W ŁODZI KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Zagadnienie systemowe prawa ochrony środowiska, którym została poświęcona książka, ma wielkie

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie

Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie Konferencja WUP w Katowicach Przygotowano przez: Keystone Consulting Sp. z o.o. Keystone Talents Katowice 2016 Keystone Consulting

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna.

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. 2011-10-01 Plan wykładu 1 Filozofia średniowieczna a starożytna 2 3 Ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej Ogólna charakterystyka filozofii

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełnienia się w życiu.

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 I MODUŁ 23-24 MARCA 2013R. II MODUŁ 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl ZARZĄDZANIE PRACĄ WWW.placet.com.pl Autorzy: Barcewicz Mirosław rozdz. 4, rozdz. 6 Budka Jan pkt. 8.4.1, 8.4.2, pkt. 12.4, 12.5 Czyrek Eugeniusz pkt. 13.4 Hasińska Zofia pkt. 8.3 Janiak Iwona rozdz. 11

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA wykład 1 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1. Definicja pedagogiki opiekuoczej 2. Geneza pedagogiki opiekuoczej 3. 4. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością EFQM www.efqm.pl www.efqm.org Dr Mariusz Maciejczak Jakość a doskonałość LEPIEJ JEST DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI I JEJ NIE OSIĄGNĄĆ, NIŻ DĄŻYĆ DO NIEDOSKONAŁOŚCI I JĄ OSIĄGNĄĆ KANASUKE MATSUSHITA,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Recenzja: prof. dr hab. Maria Jarymowicz

Recenzja: prof. dr hab. Maria Jarymowicz Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2017 Recenzja: prof. dr hab. Maria Jarymowicz Projekt okładki: Mieczysław Wasilewski Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Lingventa Copyright

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZO

TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZO TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZOŚĆ to dialog mistrza z przeszłością Mistrz to pierwszy uczeń swego ucznia TWÓRCZOŚĆ to próba kształtowania przyszłości aktualne potencjalne witalne niezbędne działanie

Bardziej szczegółowo

Copyright: Instytut Miasta Test Talentów. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. ani nie pasuje pasuje pasuje

Copyright: Instytut Miasta  Test Talentów. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. ani nie pasuje pasuje pasuje Copyright: Instytut Miasta www.instytutmiasta.pl Test Talentów Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do ciebie. Są to określenia, które

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Abraham H. Maslow - Motywacja i osobowość

Księgarnia PWN: Abraham H. Maslow - Motywacja i osobowość Księgarnia PWN: Abraham H. Maslow - Motywacja i osobowość Spis treści Przedmowa do trzeciego wydania... 7 Podziękowania... 13 Przedmowa do drugiego wydania... 15 Słowo wstępne. Wpływ Abrahama Maslowa...

Bardziej szczegółowo

Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości. Agresywna kultura materialistyczna, konsupcjonizm

Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości. Agresywna kultura materialistyczna, konsupcjonizm Nauczanie wartości Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom Przyczyny kryzysu wartości Życie w zawrotnym tempie Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości Permisywizm lub

Bardziej szczegółowo

są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot

są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot S U P E Ł SIEĆ UCZĄCYCH SIĘ PRZEDSZKOLI Autorkami Programu Optymistyczne Przedszkole są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot NASZA WIZJA Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której

Bardziej szczegółowo

wdrażania Lean Manufacturing

wdrażania Lean Manufacturing Rola warsztatów w procesie wdrażania Lean Manufacturing Czym jest wdrożenie Lean Manufacturing Wdrożenie lean to długotrwały proces przeobrażania przedsiębiorstwa, który oparty jest przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje RECENZJE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje Autor: red. Marta Juchnowicz Wydawnictwo PWE Warszawa 2014 Przedstawiona mi do recenzji książka zatytułowana Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas VI

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień Hanna Micińska. E.Nęcki

Akademia Młodego Ekonomisty. Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień Hanna Micińska. E.Nęcki Akademia Młodego Ekonomisty Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Twórczość E.Nęcki Twórczy może być materialny lub niematerialny

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. D. Wade Hands. Economic methodology is dead long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology

Wprowadzenie. D. Wade Hands. Economic methodology is dead long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology Economic methodology is dead long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology D. Wade Hands Dominik Komar Wprowadzenie Sukces intensyfikacja badań na polu metodologicznym

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 ks. XI 1. Wyznania nie informują Boga, o czym i tak wie, lecz są wyrazem miłości Augustyna do Boga jako Ojca. 2. Augustyn pragnie poznać Prawo

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców i nauczycieli w procesie adaptacji dziecka w szkole

Rola rodziców i nauczycieli w procesie adaptacji dziecka w szkole Organizator: Kuratorium Oświaty w Gdańsku 8 i 9 grudnia 2015 roku Konferencje dla Nauczycieli pt.: Szkolne progi: jak pomóc uczniom przejść do klasy czwartej? PSYCHOLOGIA na UAM od 1919 roku Rola rodziców

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z filozofii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów A. Zenon z Kition

Bardziej szczegółowo

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych William Edwards Deming (14 października 1900 20 grudnia 1993) amerykański statystyk. Urodził się w Sioux City w stanie Iowa, w którym to stanie także się wychował. Studiował na uniwersytetach Wyoming,

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

6. Zagadnienia źródła poznania I Psychologiczne zagadnienie źródła poznania

6. Zagadnienia źródła poznania I Psychologiczne zagadnienie źródła poznania 6. Zagadnienia źródła poznania I Psychologiczne zagadnienie źródła poznania Andrzej Wiśniewski Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl Wstęp do filozofii Materiały do wykładu 2015/2016 Dwa zagadnienia źródła poznania

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Wydział Humanistyczny Kierunek: Studia Podyplomowe DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA Typ: studia podyplomowe Informacje o kierunku Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 1. mgr Kamila Szatkowska email:

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk 10 października 2009 Plan wykładu Czym jest filozofia 1 Czym jest filozofia 2 Filozoficzna geneza nauk szczegółowych - przykłady Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Ile Informacji zapamiętujemy. Ile informacji wchłaniamy za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Ile pamiętamy po określonym czasie

Ile Informacji zapamiętujemy. Ile informacji wchłaniamy za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Ile pamiętamy po określonym czasie 9.2 Myślenie myślenie twórcze Zasadniczą rolę w rozwiązywaniu problemów i w projektowaniu odgrywają trzy problemy; informacyjny, innowacyjny i decyzyjny [Patzak82]. 1. Problem informacji - co ja muszę

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Zachowania organizacyjne: Motywacja Schemat integrujący podejścia do zarządzania Podejście systemowe uznanie wewnętrznych zależności oraz wpływów otoczenia Spojrzenie sytuacyjne uznanie sytuacyjnego charakteru

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE AKADEMIA RODZICA Jak wychować szczęśliwe dziecko PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE Wyjątkowe warsztaty psychoedukacyjne w oparciu o: Szkołę dla Rodziców i Wychowawców oraz metodę KID S SKILLS-DAM

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA COACHINGU. dr Jacek Kozłowski jacek.kozlowski@coachview.pl. Coaching a psychologia

PSYCHOLOGIA COACHINGU. dr Jacek Kozłowski jacek.kozlowski@coachview.pl. Coaching a psychologia PSYCHOLOGIA COACHINGU dr Jacek Kozłowski jacek.kozlowski@coachview.pl Coaching a psychologia Coaching to specyficzny rodzaj relacji, której celem jest wspieranie rozwoju jednej osoby (klienta) przez drugą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

Etyka problem dobra i zła

Etyka problem dobra i zła Etyka problem dobra i zła Plan wykładu Definicje i podstawowe odróżnienia Problem dobrego życia w klasycznej etyce Arystotelesowskiej Chrześcijańska interpretacja etyki Arystotelesowskiej Etyka - problem

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań Systemy przekonań Dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje? Odpowiedzialne są nasze przekonania. Przekonania, które składają się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ W EDUKACJI DOROSŁYCH GDYNIA. 10.06.2014 uwarunkowania rynkowe uwarunkowania behawioralne uwarunkowania społeczne CZŁOWIEK jego historia życia i historia uczenia się uwarunkowania

Bardziej szczegółowo