Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu"

Transkrypt

1 Filozofia, F nauka, jakość za granicą Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu Zofia ZYMONIK W poszukiwaniu rozwiązań doskonalących zarządzanie organizacjami coraz częściej sięga się do natury ludzkiej. Ostatnio takim źródłem doskonalenia organizacji staje się psychologia pozytywna. Wprowadzenie Zachowania człowieka były przedmiotem rozważań od zarania dziejów. Przykładem może być chociażby zagadnienie szczęścia. Traktaty o szczęściu są m.in. dziełem filozofów starożytnych (np. Arystotelesa, Seneki) i chrześcijańskich (np. świętych Augustyna i Tomasza). Całokształt zagadnień z kilkudziesięciu wieków obejmuje dzieło prof. Władysława Tatarkiewicza O szczęściu 1, które dotyczy takich problemów, jak: czy można zabiegać o szczęście, czy należy zabiegać o szczęście nie tylko dla siebie, ale i dla bliźnich, a także, czy człowiek chce być szczęśliwym. Badacz wyjaśnia na czym polega szczęście i udowadnia, powołując się na Epikura, że ludziom tylko wydaje się, że nie mogą być szczęśliwi. Ten odwieczny temat współcześnie stał się przedmiotem badań psychologicznych, kierowanych przez Martina E. P. Seligmana, który w książce zatytułowanej Prawdziwe szczęście 2 stara się udowodnić, że poczucie szczęścia u człowieka wpływa na jakość jego myślenia i na wybór trafnych decyzji. Z tego względu trzeba mierzyć i analizować pozytywne zachowania człowieka, aby móc w jak największym stopniu nadać jego życiu, w tym pracy zawodowej, sens. To naukowe podejście do zachowań człowieka zostało nazwane psychologią pozytywną. W naukach o zarządzaniu coraz częściej uwaga badaczy jest skupiona na tzw. miękkich czynnikach osiągania sukcesu organizacji. Podejście to 1 por. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Martin E.P. Seligman, Prawdziwe szczęście psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina. Warszawa wywodzi się z japońskiego stylu zarządzania, który przyczynił się do przewagi konkurencyjnej Japonii w latach 70. ubiegłego wieku. Badania porównawcze zapoczątkowane przez R. Pascala i A. Athosa 3 przeprowadzone w amerykańskich i japońskich przedsiębiorstwach dowiodły, że styl zarządzania nimi znacząco różnił się. W japońskich przedsiębiorstwach uwaga zarządzających była skierowana na czynniki motywujące do wszechstronnego doskonalenia organizacji, gdy w amerykańskich prym wiodły czynniki twarde, ukierunkowane na wdrażanie nowych technologii produkcyjnych, umożliwiających wydajne, masowe wytwarzanie standardowych wyrobów. Naukowcy z University of Michigan Business School, zainspirowani dorobkiem psychologii pozytywnej, spróbowali zaadaptować jej nowe rozwiązania w obszarze zachowań człowieka do nauk o zarządzaniu. Wynikiem jest koncepcja Positive Organizational Scholarship (POS), skoncentrowana na badaniu pozytywnych stron organizacji, decydujących o jej sukcesie. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych tez psychologii pozytywnej odnoszącej się do zachowań człowieka, a także możliwości zaadaptowania jej dorobku w tym zakresie do teorii i praktyki organizacji i zarządzania poprzez koncepcję Positive Organizational Scholarship (POS). W opracowaniu posłużono się studiami literaturowymi z zakresu filozofii, psychologii i zarządzania dotyczącymi problematyki zachowań człowieka i doskonalenia organizacji. Autorka chciałaby tą drogą zainspirować pracowników nauki i praktyków do zain- 3 R.T. Pascale, A.G. Athos, The Art of Japanese management, Simon and Schuster, New York

2 Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu 8 teresowania kształtującą się nową dziedziną wiedzy menedżerskiej 4. Co jest przedmiotem psychologii pozytywnej zainspirowanej przez Martina Seligmana? Martin Seligman w książce Prawdziwe szczęście powołuje się na czasy Abrahama Lincolna i przytacza założenia przyjmowane przez ówczesne światłe umysły Ameryki 5 : istnieje pojęcie natury ludzkiej, działanie człowieka wynika z jego charakteru, charakter może mieć postać dobra lub zła. Badacz twierdzi, że z czasem o tych założeniach zapomniano. Przyczyniły się do tego przeżycia wielu wojen, szczególnie światowych. Dziedzina psychologii, którą reprezentuje, postrzegała więc człowieka jako istotę słabą, mało przedsiębiorczą, nieświadomą odpowiedzialności za swoje czyny i nieumiejącą pokierować swoim życiem. Taki obraz człowieka, wiecznie nękanego przez wątpliwości natury psychicznej, rozdartego między dobrem a złem, doprowadził do postępu psychologii w dziedzinie leczenia chorób psychicznych, jednakże upowszechnił przekonanie, że istota ludzka jest pełna mankamentów i problemów. Seligman zdecydował przywrócić pojęcie dobrego charakteru (człowieka Z. Z.) jako osiowego założenia psychologii pozytywnej 6. Uważał, że charakter jest pojęciem wartościującym. Poczucie i przeżycie radości, optymistyczne nastawienie do życia ma wpływ na jakość myślenia u człowieka, a co za tym idzie na działania nadające jego życiu sens. W tym odniesieniu każda praca, nawet najprostsza, wyzwala w człowieku poczucie bycia uczestnikiem procesu kreowania wartości. W celu udowodnienia tych tez, w swoich badaniach sięgnął, wraz z zespołem, do podstawowych tekstów wszystkich głównych religii i prądów filozoficznych. Chciał zgłębić istotę cech charakteru człowieka, uznawanych powszechnie za cnoty. Przestudiowano zatem m.in. dzieła Platona i Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna, Biblię, Talmud i Koran. W rezultacie stwierdzono, że na przestrzeni trzech tysięcy lat zarów- 4 Problematykę POS autorka zaprezentowała w listopadzie 2006 roku na Międzynarodowej Konferencji Naukowej EXELLANCE w Kazimierzu Dolnym [por. Z. Zymonik, Positive Organizational Scholarship w zarządzaniu jakością w: E. Skrzypek (red.naukowa) EXCELLENCE. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia wyzwania teorii i praktyki, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2006, s ] oraz w marcu 2007 roku na III Ogólnopolskiej Konferencji Systemy zarządzania jakością wiatrem w żagle, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Rekiny Jakości Politechniki Wrocławskiej [por. Z. Zymonik, Positive Organizational Scholarship nowa koncepcja zarządzania organizacją bazująca na psychologii pozytywnej, materiały pokonferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, (w druku)]. 5 Martin E.P. Seligman, opt. cit., s Tamże. Rys.1. Cnoty człowieka. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Seligmana. no w tradycji filozoficznej, jak i religijnej całego świata można rozróżnić sześć podstawowych, powszechnie uznanych wartości kryteriów dobrostanu człowieka (charakteru, cnót) 7, co przedstawiono na rysunku 1. Cnoty te jako kryteria oceny dobrostanu człowieka wraz z podkryteriami zdefiniowano w tabeli 1. Seligman stara się przekreślić obraz człowieka niezaradnego, pełnego wątpliwości, któremu trzeba organizować proces życia. Przeciwstawia obraz człowieka silnego, myślącego twórczo, przedsiębiorczego, dynamicznego, świadomego swojej wartości, a także wiedzącego o przysługujących mu prawach, odnajdującego siebie w chwili danej mu do przeżycia, o czym pisze Józef Tischner 8. Paradygmaty postrzegania zachowania człowieka przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Paradygmaty zachowania człowieka. Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych. Dlaczego psychologia pozytywna może być wzorcem w zarządzaniu organizacjami? Nowe spojrzenie na zachowanie człowieka pozwoliło poszukiwaczom innowacyjnych sposobów zarządzania organizacjami zainteresować się dziedziną psychologii pozytywnej jako wzorca doskonalenia. Zbyt wiele bowiem kosztuje poszukiwanie, analizowanie i eliminowanie słabych stron organizacji. Wiadomo, że doskonałość jest czymś, do 7 Tamże, s J. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław- Warszawa-Kraków 2006, s.50.

3 Zofia ZYMONIK Tabela 1. Kryteria i podkryteria oceny dobrostanu człowieka Lp. Kryterium Podkryterium Definiowanie pojęć 1 mądrość i wiedza 2 odwaga 3 miłość i człowieczeństwo 4 sprawiedliwość 5 wstrzemięźliwość 6 duchowość i transcendencja ciekawość i zainteresowanie światem chęć do nauki ocenianie pomysłowość inteligencja dystans poznawczy męstwo i dzielność wytrwałość (pracowitość, sumienność) prawość (szczerość, uczciwość) uprzejmość, dobroć i wielkoduszność miłość i pozwalanie innym by nas kochali postawa obywatelska/obowiązek/ praca zespołowa/lojalność uczciwe i równe traktowanie innych zdolności przywódcze samokontrola rozwaga/dyskrecja/ostrożność skromność i pokora poczucie piękna i doskonałości wdzięczność nadzieja/optymizm/patrzenie z ufnością w przyszłość duchowość/poczucie celu/wiara/religijność wybaczanie i litość wesołość i humor zapał/pasja/entuzjazm/namiętność aktywne poszukiwanie i przyswajanie nowości umiłowanie nauki, ciągłe uczenie się umiejętność krytycznej oceny zjawisk, przesiewanie informacji nowe sposoby robienia różnych rzeczy, twórcza inwencja wiedza o sobie samym i o innych, odpowiednia reakcja na różne sytuacje umiejętność spojrzenia na problem i możliwość jego rozwiązania z właściwej perspektywy zajęcie odpowiedniego stanowiska intelektualnego, moralnego i psychicznego w danej sytuacji wykonanie zobowiązań pogodnie i bez narzekań przedstawienie swoich zamiarów i zobowiązań (słowem i czynem) realistycznie uznanie wartości innej osoby serdeczne stosunki z innymi przykładanie się do wykonywania zadań, utożsamianie się z grupą, szacunek do zwierzchności niepozwalanie, aby osobiste uczucia miały wpływ na traktowanie innych umiejętność skutecznego organizowania działań podlegających osób umiejętność regulowania swoich emocji rozważenie wszystkich argumentów za i przeciw, zanim przystąpi się do działania nieszukanie rozgłosu, nieprzykładanie nadmiernej wagi do osiągnięć i porażek docenianie piękna i doskonałości w każdej dziedzinie, nawet w sprawach codziennych umiejętność wyrażenia podziękowania innym pozytywne nastawienie do przyszłości umiejętność znajdowania sensu życia w wybranej dziedzinie wyzbycie się chęci zemsty lub pragnienia unikania osoby, która nas skrzywdziła dostrzeganie jasnej strony życia, umiejętność łączenia pracy z zabawą całkowite oddawanie się wszystkiemu, co się robi (umiejętność cieszenia się każdym dniem życia) Źrodło: opracowanie własne na podstawie Martin E.C. Seligman, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa 2005, s czego się dąży, jednakże nigdy jej się nie osiąga. Można jednak tworząc nowe wartości, na zasadzie benchmarkingu, przybliżać się mniej lub bardziej do odpowiedniego wzorca doskonałości, o czym pisał już Platon w dziele Symposion. Wiele rozwiązań z dziedziny zarządzania przyjęto od zorganizowania przez człowieka jego dnia codziennego, i to od zarania dziejów. Już Joseph M. Juran zauważył, że człowiek pierwotny był dla siebie prawie doskonałym kierownikiem, gdyż był w stanie koordynować swoje zaplanowane i wykonane czynności. Urządzeniem, które mu na to pozwalało był jego własny mózg 9. Ważna zatem była już wtedy jakość myślenia. Wysoka jakość myślenia pozwalała człowiekowi na wybór rzeczy pozwalających mu przeżyć, czyli na trafne podejmowanie decyzji. Psychologia pozytywna kładzie nacisk nie na przetrwanie człowieka w dzisiejszej rzeczywistości, ale na jego rozwój poprzez zrozumienie i pielęgnowanie wartości powszechnie uznanych za naj- 9 J. M. Juran, F.M. Gryna, Jakość projektowanie, analiza, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1974, s. 38. wyższe. Jak twierdzi Seligman, w tym duchu będą rozwijały się w XXI wieku nauki społeczne 10. Każda organizacja (przedsiębiorstwo produkcyjne i usługowe, uczelnia, jednostki administracji publicznej itp.) jest kombinacją zasobów ludzkich i rzeczowych. Jak już wspomniano, jeszcze do niedawna zachodni styl zarządzania preferował rzeczy, a w historii gospodarczej można odnaleźć sytuacje, gdzie ludzie pracownicy byli mało znaczącym dodatkiem do rzeczy (np. do maszyny). Zainteresowanie menedżerów czynnikami miękkimi w procesach gospodarczych spowodowało zrozumienie, jak ważną rolę pełnią ludzie w doskonaleniu organizacji. Poznanie natury ludzkiej od strony dobra, czyli skupienie się na dobrostanie człowieka może pozwolić zmienić jakość myślenia pracowników na bardziej twórczą, nowatorską. Nie jest to łatwe. Organizacje muszą bowiem stworzyć ludziom warunki, aby mogły te pozytywne stany zaistnieć Martin E.P. Seligman, opt. cit., s. 338 i n. 11 por. wywiad z Barbarą Fredrickson w Gallup Management Journal z 11 września 2003 The Power of Positive Psychology 9

4 Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu 10 Positive Organizational Scholarship jako nowy trend w zarządzaniu organizacjami bazujący na psychologii pozytywnej Positive Organizational Scholarship (POS) tak nazwano nową koncepcję zarządzania organizacjami, którą uznano za przełomową ideę ostatnich lat 12. Positive pozytywny, oznacza, że w analizowaniu, ocenie i zmianach w organizacji są brane pod uwagę dobre stany zjawisk gospodarczych, a także ich pozytywne trendy. Organizational sugeruje, iż przedmiotem rozważań jest sposób zorganizowania działań mający na celu efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, szczególnie zasobów ludzkich. Scholarship podkreśla, że podejście ma charakter naukowy, czyli stany pozytywne zjawisk gospodarczych są badane za pomocą uznanych metod naukowych. Twórcami POS są trzej badacze z Uniwersytetu w Michigan: Kim S. Cameron, Jane E. Dutton, Robert E. Quinn. Swoją koncepcję zaprezentowali w książce zatytułowanej Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline 13. Obiektem ich zainteresowania jest każda organizacja. Patrzą jednak na jej funkcjonowanie od strony pozytywów, czyli sugerują poznanie i zrozumienie, co jest w niej dobrego. Uwaga jest kierowana na: przywództwo, procesy, strukturę organizacyjną, kulturę organizacyjną, stosowane metody, systemy motywacyjne, efektywność. Jednakże największe zainteresowanie jest ukierunkowane na ludzi, na kapitał intelektualny danej organizacji. W dobie gospodarki opartej na wiedzy ważna jest bowiem, jak już wielokrotnie podkreślono w tym opracowaniu, jakość myślenia. Wracając do tabeli 1, wyszczególnione w niej cechy charakteru człowieka można odpowiednio doskonalić, czyli poprawiać (dla przypomnienia, jeżeli coś można poprawić, to ma się do czynienia z jakością zgodnie z zasadami japońskiego stylu zarządzania). Badacze uważają, że trzeba znaleźć odpowiednie środki na wyzwolenie w pracownikach tego co najlepsze. Co prawda, nie odkryto jeszcze granic uaktywnienia ludzkich możliwości, jednakże jest to kwestią czasu. Stanowi to wyzwanie dla zainteresowanych teoretycznie i praktycznie dyscypliną POS. W POS stawia się inne niż dotychczas pytanie: what managers can learn from the science of human emotions, za: K.Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1 (13), s K. Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1(13), s. 9-13; Breakthrough Ideas for 2004: The HBR List, Harward Business Review 2004, nr K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline, Berrett Koehler Publischers, Inc., San Francisco NIE co nie działa prawidłowo? LECZ co jest nieprzeciętne, wyjątkowe, co się na to składa i co to kształtuje? (tabela 2). Tabela 2. Paradygmaty w zarządzaniu organizacjami Tradycyjny co nie działa prawidłowo? wyeliminowanie słabych stron może być pomocne w rozwoju organizacji zarządzanie to zbiór działań ex-poste słabe postrzeganie pozytywnego postępowania człowieka Źródło: opracowanie własne. Nowy co jest nieprzeciętne, wyjątkowe, co się na to składa i co to kształtuje? to mocne strony decydują o sukcesie organizacji zarządzanie to zbiór działań ex-ante źródło doskonalenia organizacji tkwi w potencjale ludzkim Tak postawione pytanie wymaga jednak interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienie. Takie spojrzenie zapewnia właśnie POS, w której to koncepcji próbuje się połączyć różne dyscypliny zainteresowane czynnikami sukcesu na płaszczyźnie zarządzania. Przykładem jest współpraca czterech ośrodków zajmujących się zagadnieniem rozwoju potencjału ludzkiego. Są to 14 : Uniwersytet Pensylwański (psychologia pozytywna), Appreciative Enquiry, Instytut Gallupa na Uniwersytecie w Nebrasce, University of Michigan Business School (POS). Niestety, niejednokrotnie dana sytuacja organizacyjna wymaga zmian, i to głębokich, a wiadomo, że ludzie nie tylko nie chcą zmieniać się sami, ale nie chcą także, aby zmieniali się inni. Stawiają więc silny opór wobec wszelkiego rodzaju zmian, co czyni organizację coraz słabszą, niezdolną do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność jej działalności. Z tego powodu istotne jest określenie 15 : natury głębokich zmian w organizacji, sposobów przezwyciężenia stawiania oporu wszelkim innowacjom, rodzaju strategii wprowadzania zmian, a także rozpoznanie: potencjału intelektualnego organizacji, nawyków w działaniach, kultury jednostek, grup i całej organizacji. Jakie szanse rozwoju ma koncepcja Positive Organizational Scholarship? Za datę powstania tego nowego trendu uznaje się 2003 rok, wtedy bowiem została wydana wspo- 14 K. Kalinowska-Adrian, Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr 1 (13), s na podstawie programu seminarium Budowanie Organizacji Liderów. Droga do inicjatywy, innowacyjności i zmiany (zorganizowanego przez Institute for International Research w Warszawie), prowadzonego przez prof. R.Quinna 1 grudniu 2005 roku [www. iir.pl/konf/wl0009.html ( )].

5 Zofia ZYMONIK R E K L A M A Wdrożenia ISO, doradztwo szkolenia, warsztaty meritum centrum doskonalenia Konferencja Wymagania nowej normy ISO 9001! 19 października w Warszawie Klub Doskonalenia Zarządzania mniana wyżej książka założycieli nurtu i ogłoszone powstanie nowej dyscypliny. Wydaje się, że w ciągu niespełna czterech lat zrobiono wiele, chociaż fragmentarycznie. Przede wszystkim nawiązano kontakty z naukowcami pochodnych dyscyplin. Na wspólnych sympozjach i konferencjach przedstawiciele POS przedstawiali swoją problematykę i w czasie dyskusji wyłaniały się te same obszary tematyczne. Wynika z tego, że dyscyplina POS ciągle poszukuje nowych wyzwań dotyczących pozytywnych czynników sukcesu organizacji. Jak na razie, wg R. Quinna, silne są dwie grupy naukowców różnych dyscyplin: zajmująca się porażkami i przeciwnościami losu (resilinece) oraz zajmująca się dziedziną przywództwa. Nową koncepcją zainteresowani są amerykańskie firmy, szczególnie stworzeniem pozytywnej kultury (positive culture). W Europie jest mniejsze zainteresowanie tą nową dziedziną, jednak możliwe, że zmieni się sytuacja na lepsze, gdyż odbyły się już konferencje w Portugalii i Oslo, gdzie koncepcji POS były poświęcone oddzielne moduły. Prof. Robert Quinn gościł także w Polsce, w grudniu 2005 roku. Jego zdaniem, największą trudność stanowi brak systemowego podejścia do problematyki; jego istnienie pozwoliłoby wykorzystać osiągnięcia POS w praktyce gospodarczej. Jak na razie są testowane dwa narzędzia POS: Reflected Best Self (RBS) 16 oraz Fundamental State of Leaderschip. Podsumowanie Kształtująca się nowa koncepcja w naukach o zarządzaniu Positive Organizational Scholarship stara się zaadaptować dorobek psychologii pozytywnej, która bazuje na najwyższych, powszechnie przyjętych, wartościach zachowania człowieka. Praźródłem rozwiązania są podstawowe prądy filozoficzne i religijne kilkuset wieków istnienia świata. Obiektem zainteresowania jest jakość procesu myślenia, mająca wpływ na trafność podejmowanych decyzji. W naukach o zarządzaniu skupienie się na twardych czynnikach nie dało pozytywnych rezultatów, są więc badane czynniki miękkie. Z tego powodu sięgnięto m.in. do rozwiązań psychologii pozytywnej. Zastosowanie koncepcji POS w praktyce gospodarczej wymaga jednak podejścia systemowego. Jak na razie, nie ma opracowanego zestawu odpowiednich instrumentów badawczych. 16 K. Kalinowska Adrian, RBS co to jest, Literatura 1. Breakthrough Ideas for 2004: The HBR List, Harward Business Review 2004, nr Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E., Positive Organizational Scholarship Foundations of New Discipline, Berrett Koehler Publischers, Inc., San Francisco Fredrickson B. The Power of Positive Psychology what managers can learn from the science of human emotions, Gallup Management Journal 2003, 11 września za: K. Kalinowska-Adrian, Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarzadzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1 (13). 4. Juran J. M., Gryna F.M., Jakość projektowanie, analiza, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Kalinowska-Adrian K., Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr 1 (13). 6. Kalinowska-Adrian K., Positive Organizational Scholarship nowy trend w nauce zarządzania. Zaproszenie do świata pozytywów, E-mentor 2006, nr 1(13). 7. Kalinowska Adrian K., RBS co to jest, 8. Pascale R.T., Athos A.G., The Art of Japanese management, Simon and Schuster, New York Seligman Martin E.P., Prawdziwe szczęście psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa Tatarkiewicz W., O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Tischner J., O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków Zymonik Z., Positive Organizational Scholarship nowa koncepcja zarządzania organizacją bazująca na psychologii pozytywnej, w: Systemy zarządzania jakością wiatrem w żagle, III Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością Rekiny Jakości Politechniki Wrocławskiej, materiały pokonferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 (w druku). 13. Zymonik Z., Positive Organizational Schoplarschip w zarządzaniu jakością w: E.Skrzypek (red.naukowa) EXCEL- LENCE. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia wyzwania teorii i praktyki, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin

Wyjątkowość zjawiska twórczości - jednostki genialne nie mogą zostać zaliczone do grona ludzi zwykłych. Geniusz ociera się o szaleństwo

Wyjątkowość zjawiska twórczości - jednostki genialne nie mogą zostać zaliczone do grona ludzi zwykłych. Geniusz ociera się o szaleństwo Wyjątkowość zjawiska twórczości - jednostki genialne nie mogą zostać zaliczone do grona ludzi zwykłych Geniusz ociera się o szaleństwo Geniusz i obłąkanie - koncepcja Cesare Lombroso Teorie twórczości

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, sygn. WypRz CzytR

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, sygn. WypRz CzytR Dla dyrektorów : Dyrektor szkoły - koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. syg. WypRz 244351 CzytR

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna.

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. 2011-10-01 Plan wykładu 1 Filozofia średniowieczna a starożytna 2 3 Ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej Ogólna charakterystyka filozofii

Bardziej szczegółowo

DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA

DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan prezentacji: 1. Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością EFQM www.efqm.pl www.efqm.org Dr Mariusz Maciejczak Jakość a doskonałość LEPIEJ JEST DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI I JEJ NIE OSIĄGNĄĆ, NIŻ DĄŻYĆ DO NIEDOSKONAŁOŚCI I JĄ OSIĄGNĄĆ KANASUKE MATSUSHITA,

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 I MODUŁ 23-24 MARCA 2013R. II MODUŁ 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO

Bardziej szczegółowo

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełnienia się w życiu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje RECENZJE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje Autor: red. Marta Juchnowicz Wydawnictwo PWE Warszawa 2014 Przedstawiona mi do recenzji książka zatytułowana Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA wykład 1 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1. Definicja pedagogiki opiekuoczej 2. Geneza pedagogiki opiekuoczej 3. 4. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl ZARZĄDZANIE PRACĄ WWW.placet.com.pl Autorzy: Barcewicz Mirosław rozdz. 4, rozdz. 6 Budka Jan pkt. 8.4.1, 8.4.2, pkt. 12.4, 12.5 Czyrek Eugeniusz pkt. 13.4 Hasińska Zofia pkt. 8.3 Janiak Iwona rozdz. 11

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości. Agresywna kultura materialistyczna, konsupcjonizm

Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości. Agresywna kultura materialistyczna, konsupcjonizm Nauczanie wartości Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom Przyczyny kryzysu wartości Życie w zawrotnym tempie Brak czasu dla dzieci nie sprzyja zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości Permisywizm lub

Bardziej szczegółowo

wdrażania Lean Manufacturing

wdrażania Lean Manufacturing Rola warsztatów w procesie wdrażania Lean Manufacturing Czym jest wdrożenie Lean Manufacturing Wdrożenie lean to długotrwały proces przeobrażania przedsiębiorstwa, który oparty jest przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas VI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z filozofii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów A. Zenon z Kition

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZO

TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZO TWÓRCZE to nowe i cenne zarazem TWÓRCZOŚĆ to dialog mistrza z przeszłością Mistrz to pierwszy uczeń swego ucznia TWÓRCZOŚĆ to próba kształtowania przyszłości aktualne potencjalne witalne niezbędne działanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Etyka problem dobra i zła

Etyka problem dobra i zła Etyka problem dobra i zła Plan wykładu Definicje i podstawowe odróżnienia Problem dobrego życia w klasycznej etyce Arystotelesowskiej Chrześcijańska interpretacja etyki Arystotelesowskiej Etyka - problem

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień Hanna Micińska. E.Nęcki

Akademia Młodego Ekonomisty. Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień Hanna Micińska. E.Nęcki Akademia Młodego Ekonomisty Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Twórczość E.Nęcki Twórczy może być materialny lub niematerialny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Zachowania organizacyjne: Motywacja Schemat integrujący podejścia do zarządzania Podejście systemowe uznanie wewnętrznych zależności oraz wpływów otoczenia Spojrzenie sytuacyjne uznanie sytuacyjnego charakteru

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot

są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot S U P E Ł SIEĆ UCZĄCYCH SIĘ PRZEDSZKOLI Autorkami Programu Optymistyczne Przedszkole są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot NASZA WIZJA Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której

Bardziej szczegółowo

Co to znaczy być liderem?

Co to znaczy być liderem? Co to znaczy być liderem? Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA 1 Co znaczy być liderem? Lider (od ang. leader) -osoba lub organizacja przewodząca, stojąca na czele danej grupy. Cechą charakterystyczną lidera

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Ile Informacji zapamiętujemy. Ile informacji wchłaniamy za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Ile pamiętamy po określonym czasie

Ile Informacji zapamiętujemy. Ile informacji wchłaniamy za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Ile pamiętamy po określonym czasie 9.2 Myślenie myślenie twórcze Zasadniczą rolę w rozwiązywaniu problemów i w projektowaniu odgrywają trzy problemy; informacyjny, innowacyjny i decyzyjny [Patzak82]. 1. Problem informacji - co ja muszę

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Tadeusz Wojciechowski Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów LLP Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA COACHINGU. dr Jacek Kozłowski jacek.kozlowski@coachview.pl. Coaching a psychologia

PSYCHOLOGIA COACHINGU. dr Jacek Kozłowski jacek.kozlowski@coachview.pl. Coaching a psychologia PSYCHOLOGIA COACHINGU dr Jacek Kozłowski jacek.kozlowski@coachview.pl Coaching a psychologia Coaching to specyficzny rodzaj relacji, której celem jest wspieranie rozwoju jednej osoby (klienta) przez drugą

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Model pracy zespołowej w oparciu o metodologię Design Thinking

Model pracy zespołowej w oparciu o metodologię Design Thinking Model pracy zespołowej w oparciu o metodologię Design Thinking dr inż. Mariusz Woźniak Stowarzyszenie Top 500 Innovators Konferencja Szkoła dziś i jutro wyzwania dydaktyczne Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej

Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Tomasz Cichocki, Grzegorz Gromada Seminarium Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocław, 15 maja 2012r. Agenda Potrzeba komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA ASPEKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY MGR EWA KOZIATEK. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego WZLP Olsztyn

DEPRESJA ASPEKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY MGR EWA KOZIATEK. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego WZLP Olsztyn DEPRESJA ASPEKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY MGR EWA KOZIATEK Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego WZLP Olsztyn PSYCHOTERAPIA Wywodzi się z greckich określeń: psyche (dusza)

Bardziej szczegółowo

Wejście w samoocenę CAF

Wejście w samoocenę CAF Wejście w samoocenę CAF Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć Maria Skłodowska Curie Satysfakcja z pracy Nie oznacza tylko zadowolenia z wynagrodzenia, między innymi składa się

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Strona1 Kwestionariusza Rozmowy Rekrutacyjnej KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego Numer Identyfikacyjny Deklaracji Data i godzina spotkania Planowana kwota

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ. Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski

ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ. Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski Warszawa 2009 Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Ambroziak prof. dr hab. Henryk Pałaszewski REDAKCJA I korekta

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu.

Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu. Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu. Rodzaj przeżycia Arystoteles określał, że być szczęśliwym to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem naukowym

Kierowanie zespołem naukowym Kierowanie zespołem naukowym Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań cellary@kti.ue.poznan.pl www.kti.ue.poznan.pl (c) W. Cellary

Bardziej szczegółowo

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas Zdzisława Piątek o śmierci seksie i metodzie in vitro universitas Na ironię zakrawa fakt, iż nauka, która nigdy nie dążyła do odkrycia prawd absolutnych, a wręcz odcinała się od takich poszukiwań,

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MFI 2016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY DATA: 11 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Tutoring Szkolny. TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie

Tutoring Szkolny. TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Tutoring Szkolny nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice Mariusz Budzyński starogreckie słowo

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Progi szkolne: wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów - kto zbuduje kładkę?

Progi szkolne: wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów - kto zbuduje kładkę? Wielkopolska Konferencja dla Nauczycieli Akcja KŁADKA Poznań, 11 grudnia 2014 roku Progi szkolne: wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów - kto zbuduje kładkę? Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne?

BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne? BYĆ I MIEĆ - dlaczego chrześcijanin powinien troszczyć się o dobra materialne? I. Pięć obszarów, w które warto w życiu "inwestować" 1. Związek z Bogiem - rozwój moralnoduchowy 2. Rozwój osobowościowy 3.

Bardziej szczegółowo

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Milena Ratajczak-Mrozek SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ 2010 SIECI

Bardziej szczegółowo

Ergonomia wprowadzenie. Tomasz Poskrobko

Ergonomia wprowadzenie. Tomasz Poskrobko Ergonomia wprowadzenie Tomasz Poskrobko Ergonomia jako nauka Ergonomia wchodzi w skład grupy nauk o pracy, do której zalicza się m.in. prakseologię, organizację i zarządzanie, socjologię pracy, fizjologię

Bardziej szczegółowo

Polska szkoła liderem w walce z bezrobociem kształtowanie innowacyjnych postaw dzieci i młodzieży

Polska szkoła liderem w walce z bezrobociem kształtowanie innowacyjnych postaw dzieci i młodzieży Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI Polska szkoła liderem w walce z bezrobociem kształtowanie innowacyjnych postaw dzieci i młodzieży mgr inż. Kazimierz Okraszewski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym IT

Zarządzanie zespołem projektowym IT Zarządzanie Zarządzanie zespołem projektowym IT zespołem projektowym IT OKREŚLANIE CELU Straciwszy ostatecznie cel z oczu, podwoiliśmy wysiłki Mark Twain Ludzie, którzy efektywnie wykorzystują swój czas,

Bardziej szczegółowo