ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie"

Transkrypt

1 ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie Zarzdzanie wiedz, a szerzej rozumiane jako zarzdzanie aktywami intelektualnymi, to koncepcja w zarzdzaniu przedsibiorstwem patrzc na liczne prace naukowe i badania dzi niezwykle intensywnie eksploatowana i rozwijana w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, mimo do duej iloci artykułów, czy ksiek, tematyka ta i problem, w powanym, naukowym i badawczo poznawczym charakterze, wystpuje jak dotychczas w nikłym stopniu. Stanowi to powany hamulec w szerokim wprowadzaniu zasad gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekcie warto zauway i podkreli fakt, e gospodarka zarówno kiedy, jak i obecnie zawsze opierała si na wiedzy i skutecznym oraz efektywnym zarzdzaniu ni. Bez niej nie byłby moliwy aden rozwój. Niniejsze opracowanie jest próba logicznego spojrzenia na proces zarzdzania wiedz oraz model biznesu, a take ewentualne skutki ich zwizków wpływajce poprzez model biznesu na zdolno przedsibiorstwa do efektywnego rozwoju. Słowa kluczowe: zarzdzanie wiedz, model biznesu 1. Wstp Zarzdzanie wiedz, a szerzej rozumiane jako zarzdzanie aktywami intelektualnymi, to koncepcja w zarzdzaniu przedsibiorstwem patrzc na liczne prace naukowe i badania dzi niezwykle intensywnie eksploatowana i rozwijana w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, mimo do duej iloci artykułów, czy ksiek, tematyka ta i problem, w powanym, naukowym i badawczo poznawczym charakterze, wystpuje jak dotychczas w nikłym stopniu 1. Stanowi to powany hamulec w szerokim wprowadzaniu zasad gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontek- cie warto zauway i podkreli fakt, e gospodarka zarówno kiedy, jak i obecnie zawsze opierała si na wiedzy i skutecznym oraz efektywnym zarzdzaniu ni. Bez niej nie byłby moliwy aden rozwój. Celem niniejszego opracowania jest prób logicznego przedstawienia połczonego spojrzenia na proces zarzdzania wiedz oraz model biznesu, a take ewentualne skutki ich zwizków wpływajce poprzez model biznesu na zdolno przedsibiorstwa do efektywnego rozwoju. Cel ten 1 B. Nogalski, A. Szpitter, Zarzdzanie wiedz wyzwania i realia badawcze, w Ewolucja nauk o zarzdzaniu osignicia i perspektywy pod redakcj S. Lachiewicza i B. Nogalskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, w druku.

2 118 Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Zbigniew Kreft Zarzdzanie wiedz w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych oraz główn ide opracowania, mona zilustrowa (por. rys. 1) w postaci zwizków zalenoci pomidzy tymi elementami. 2. Zarzdzanie wiedz jako determinanta kreowania modelu biznesu oraz jego zmian Warto zaznaczy, ze współczesny model gospodarowania w sposób wyraniejszy, ni to było przed laty, opiera si na wiedzy. W ten oto sposób kraje wysoko rozwinite staraj si odróni swój model gospodarki, od tego, który charakterystyczny jest dla pastw rozwijajcych si. Gospodarka oparta na wiedzy to nie jest stan, który naley osign, gospodarka oparta na wiedzy to proces, który naley systematycznie rozwija poczynajc od drobnych decyzji czy działa. By móc ten proces realizowa trzeba najpierw osign pewien krytyczny poziom rozwoju gospodarki tradycyjnej; gospodarki opartej na wiedzy nie mona rozwija na pustyni 2. Aby wprowadzi ten model gospodarki nie wystarcz tylko chci. Rozwój w oparciu o wiedz wymaga odpowiedniej infrastruktury, powiza biznesu i nauki, wykształconych kadr, nakładów na badania, a take odpowiedniego ich transferu w obie strony (nauka praktyka nauka). Model biznesu - problem decyzyjny Opis załoe, istotnych zwizków i uwarunkowa o tym jak powinna kształtowa si rzeczywisto i sposób naszego działania okrela wizj menedera lub stratega Zarzdzanie wiedz - problem realizacyjny Jak w zmiennym otoczeniu realizowa załoenia modelu i jak je skutecznie za pomoc wiedzy utrzymywa, korygowa lub radykalnie zmienia wyraony poprzez pytanie o to, co trzeba wiedzie, aby zrealizowa wizj, oraz w jaki sposób uzyska niezbdn do tego wiedz Rysunek 1. Zwizki pomidzy modelem a zarzdzaniem wiedz ródło: Opracowanie własne. Nie ulega wtpliwoci, e odpowiednia wiedza jest jednym z najwaniejszych zasobów niezbdnych do skutecznego konkurowania. Mimo istniejcej swoistej mizerii badawczej przedstawicieli polskiej nauki w tym zakresie, presja skutecznego zarzdzania wiedz ukryt w organizacjach jest coraz silniejsza i wpływa na coraz wiksze zainteresowanie kadry menederskiej. Przeprowadzone na pocztku stulecia, u progu wejcia Polski do Unii Europejskiej, badania polskich uczonych potwierdziły, e kluczowymi wyzwaniami, dostrzeganymi przez menederów, s: globalizacja, presja na innowacyjno, rosnca konkurencja, globalizacja rynków pracy, wirtualizacja działalnoci itp. Wikszo rynków podlega obecnie wspomnianemu procesowi 2 Patrz Internet:

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, globalizacji, co z jednej strony oznacza poszerzenie potencjalnego rynku zbytu, a z drugiej wzrost liczby moliwych konkurentów. Granice geograficzne nie stanowi ju kluczowej bariery w rozwijaniu biznesu. Skrócony cykl ycia produktów i nasilajca si konkurencja sprawiaj, e przedsibiorstwa, aby utrzyma si na rynku, musz by bardziej innowacyjne, konkurencyjne. Oznacza to dla nich nic innego, jak zmian warunków konkurowania, czsto zmian dotychczasowych modeli biznesu. Wymagajcy konsument da coraz to lepszych produktów, a tym samym cykl ycia danego wyrobu ulega skróceniu. Działanie w turbulentnym otoczeniu biznesowym, którego jedyn stał cech jest zmiana, a pewn niepewno, jest niezwykle trudne i wymaga przede wszystkim umiejtnoci szybkiego wprowadzania w przedsibiorstwie zmian i innowacji 3. Włanie te czynniki decyduj o coraz wikszym zainteresowaniu wiedz ukryt, jako czynnikiem przewagi konkurencyjnej i tylko wła- ciwe ni zarzdzanie, w opinii menederów, pozwoli sprosta coraz silniejszej presji konsumentów na innowacyjno oferowanych im produktów. Wydaje si, e w tak nakrelonym obrazie menedera zasadnicz rol w jego pracy bdzie odgrywa wiedza cicha (tacit). Według I. Nonaki i H. Takeuchi jest to wiedza, której głównym ródłem jest dowiadczenie, w bardzo wysokim stopniu powizane jest z jednostk j wykorzystujc czy tworzc, bardzo trudna do jednoznacznego przekazania. Jest to wiedza wysoko kontekstowa, intuicyjna, z reguły o charakterze praktycznym, trudna do sprecyzowania, zakorzeniona głboko w podwiadomoci, transfer tego typu wiedzy moliwy jest tylko w wyniku interakcji. Wiedza cicha stawiana jest w opozycji do wiedzy jawnej wiedzy formalnej, wypływajcej z racjonalnego rozumowania, wiedzy, dla której łatwo i klarownie mona okreli ramy, wiedzy uwaanej za obiektywn, opart na teorii, wiedzy, któr w prosty sposób mona wyrazi i przekaza, czsto uniwersalnej, moliwej do zastosowania niezalenie od sytuacji, łatwej do udokumentowania i przekonwertowania jej w okrelone procedury, wykorzystywanej wiadomie, i w kocu wiedzy, któr mona przekazywa bez udziału człowieka po jednej ze stron przekazu 4. Podsumowujc, za bezsprzeczne mona uzna przekonanie, e w dzisiejszych tak szybko zmieniajcych si warunkach rynkowych, niejako jestemy skazani do signicia w głb naszych organizacji w celu wydobycia tego, co przez lata było skutecznie ukryte, czy niedostrzegane. Menederowie powinni tak pokierowa zespołami swoich współpracowników, aby wydoby z nich pokłady najcenniejszej dla przedsibiorstwa wiedzy ukrytej, głboko zakorzenionej i niewidocznej, ale tak istotnej w przypadku konkurowania na mocno innowacyjnym rynku. Ten, kto w por nie zdobdzie si na odpowiednie kroki w celu właciwego zarzdzania wiedz, moe szybko sta si niekonkurencyjnym i wypa z globalnego rynku, który nie wybacza takich błdów. Ilustracj, a jednoczenie argumentem przemawiajcym za poprawnoci tego kierunku my- lenia (tj. wpływu zarzdzania wiedza na kocowy kształt lub zmian/y modelu biznesu) moe by metafora mówica o tym, e przedsibiorstwo w trakcie swego istnienia, przechodzi przez trzy stany skupienia od gazu, poprzez ciecz a do ciała stałego 5. W punkcie wyjcia kade 3 Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarzdzanie wiedz w ekonomicznym szkolnictwie wyszym, pod redakcj T. Gołbiowskiego, M. Dbrowskiego i B. Mierzejewskiej Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 102 Cyt. za M. Strojny, Zarzdzanie wiedz w organizacjach, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999, a take patrz, P. Płoszajski (red.), Zarzdzanie wiedz w polskich przedsibiorstwach. Problemy teoretyczne i studia przypadków. Raport z bada. Materiały niepublikowane. SGH, Warszawa Szerzej patrz, I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa Por. K. Obłój, Niezmienne cechy dobrej strategii kluczowe wybory i prostota, Przegld Organizacji, 2009 nr 6, s. 3 5.

4 120 Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Zbigniew Kreft Zarzdzanie wiedz w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych przedsibiorstwo jest tylko gazem skorup prawn w formie spółki z wymaganym kapitałem. Z czasem staje si ono ciecz, bowiem napełniana jest pienidzmi (przychody i zyski), zasobami materialnymi infrastruktur (aktywa), ludmi i zasobami niematerialnymi (marka, patenty, wiedza). Z kolei przechodzi ono w stan stały, gdy dołoymy do niego dodatkowy i jednoczenie bardzo abstrakcyjny i ulotny element (patrz rys. 1) podstawow ide 6. Ta ostania dyktuje decyzj ograniczajc zakres elastycznoci działania przedsibiorstwa do tego co ono chce robi, z robienia czego rezygnuje, a czego nie powinno lub ju nie jest w stanie bd nie moe robi. 3. Model biznesu; definicja i struktura W literaturze przedmiotu model biznesu nie doczekał si jednoznacznej definicji. Jest to jak si wydaje spowodowane m.in. faktem, e przedsibiorstwa w rónym miejscu łacucha warto- ci, tworz warto i poprzez to w róny sposób wypracowuj zysk. Kade z nich wypracowuje go inaczej, stosujc swój własny, indywidualny model. Mona zatem owe przedsibiorstwa, rozrónia po stosowanym modelu biznesu, a głównie po dokonywanych przez nie w jego ramach kluczowych; trwałych wyborów 7. Owe kluczowe wybory zagospodarowuj przestrze pomidzy klientem jego potrzeb i sposobem jej zaspokojenia (por. rys. 2), tworzc, jak wczeniej wspomniano czsto unikatowa tzw. warto dla klienta. Dochodowy klient Kluczowe zasoby* Warto dla klienta Formuła zysków** Kluczowe procesy *** Oferta rozwizujca problem lub zaspokajajca potrzeb (obejmuje nie tylko sprzedawany produkt lub usług, ale take i sposób sprzeday) Zadanie do wykonania (rozwizanie wanego problemu lub zaspokojenie istotnej potrzeby klienta docelowego Rysunek 2. Składniki modelu biznesu ródło: Opracowano na podstawie, M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagermann, Jak fundamentalnie zmieni model biznesowy firmy, Harvard Business Review Polska, 2009, lipiec sierpie, s Idea ta moe istnie ju w momencie powołania przedsibiorstwa, ale jest to w praktyce stosunkowo rzadki przypadek. Najczciej kształtuje i krystalizuje si ona powoli w czasie. Fakt ten nie zmniejsza jej znaczenia. 7 Oznaczaj one, e przedsibiorstwo podejmuje zobowizanie do pewnego sposobu działania, które jest długotrwałe i kosztowne, a take nie wiadomo czy w przyszłoci, pozostanie on w zgodzie z warunkami towarzyszcymi jego realizacji. Szerzej patrz, B. Nogalski, Paradoks strategii jako propozycja operacjonalizacji paradygmatu rozwoju przedsibiorstwa w warunkach niepewnoci i zmian, w Zarzdzanie w warunkach nieprzewidywalnoci zmian, praca zbiorowa pod redakcj J. Rokity, Górnolska Wysza Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2009, s

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Legenda: *Dostarczenie z zyskiem propozycji wartoci (wymaga to: ludzi, technologii i produktów, wyposaenia, informacji, kanałów dystrybucji, partnerstwa i sojuszy, marki); ** Formuł zysków tworz: model przychodów (ile mona zarobi: cena x wielko sprzeday, wielko t mona rozpatrywa w kategoriach rozmiarów rynku czstoci dokonywania zakupów, sprzeday dodatkowej, itd.); struktura kosztów (sposób alokacji obejmuje koszty podstawowych aktywów, bezporednie i porednie oraz korzyci skali); model mar (jaka powinna by warto netto kadej transakcji, by osign podany poziom zysków); tempo wykorzystania zasobów (jak intensywnie naley wykorzysta posiadane zasoby, by uzyska załoon wielko sprzeday; obejmuje: czas realizacji zamówienia, wydajno, rotacj zapasów, wykorzystanie aktywów, itd.); *** Zasady, mierniki i normy, dziki którym rentowne wiadczenie propozycji wartoci bdzie miało charakter powtarzalny i skalowalny; składaj si na nie: procesy (projektowanie, rozwój produktów, zaopatrzenie, produkcja, marketing, zatrudnienie i szkolenie oraz IT); zasady i mierniki (wymogi kracowe inwestycji, warunki kredytu, czas realizacji zamówienia, warunki dostaw); normy (wielko okazji rynkowej wymagana z punktu widzenia inwestycji, podejcie do klienta i do kanałów dystrybucji). Model biznesu przedsibiorstwa to koncept sposobu, w jaki ono w identyfikowanym i diagnozowanym przez siebie stanie otoczenia prowadzi zamierza swoj działalno. Jego kształt sposób, to swoista konfiguracja zasobów, działa i oferowanych produktów lub usług, która zapewnia wytworzenie wartoci dla klienta i wygenerowanie zysku dla włacicieli przedsibiorstwa. 8 Proces ten dla jego lepszego zrozumienia, zilustrujemy kilkoma przykładami zamieszczonymi w tabeli 1 i 2. Przykłady zamieszczone w tabelach 1 i 2 (zwłaszcza przykład przedsibiorstwa z sektora informatycznego, jak i odzieowego) wskazuj, e model biznesu staje si sprawnym i efektywnym, gdy przedsibiorstwo jest w stanie przy obecnej formule zysków, przy wykorzystaniu wikszo- ci, jeeli nie wszystkich, aktualnych kluczowych zasobów i procesów oraz przy wykorzystaniu tych samych podstawowych mierników, reguł i norm wiadczy w jego ramach now propozycj wartoci dla klienta: 8 Na temat modelu biznesu, definicji i jego struktury patrz w innych opracowaniach tych autorów; B. Nogalski, Rozwaania o modelach biznesowych przedsibiorstw jako ciekawego poznawczo kierunku bada problematyki zarzdzania strategicznego, w Zarzdzanie strategiczne. Problemy, kierunki bada, praca zbiorowa pod redakcj R. Krupskiego, Prace Naukowe Wałbrzyska Wysza Szkoła Zarzdzania i Przedsibiorczoci, Wałbrzych 2009, s ; B. Nogalski, Model a strategia biznesu, w Zarzdzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu, pod redakcj M. Nowickiej-Skowron, Wydawnictwo Wydziału Zarzdzania Politechniki lskiej, Czstochowa 2009, s ; B. Nogaski, A. Szpitter, Model biznesu w zmniejszaniu ryzyka w warunkach kryzysu, w Strategie zarzdzania ryzykiem w przedsibiorstwie zarzdzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego, redakcja naukowa J. Bizon-Górecka, TNOiK w Bydgoszcz, 2009, s ; B. Nogalski, Modele biznesu jako narzdzia reorientacji strategicznej przedsibiorstw, Master of Businesss Administration nr 2 (97) Marzec Kwiecie 2009, s. 3 14; B. Nogalski, A. Szpitter, Model biznesowy jako strategiczne narzdzie w zarzdzaniu finansami, w Zarzdzanie finansami. Wycena przedsibiorstw i zarzdzanie wartoci, D. Zarzecki redaktor naukowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego nr 534, Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia nr 17; Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2009, s. 586; B. Nogalski, A. Szpitter, Rada nadzorcza a model biznesu przedsibiorstwa, w Nadzór korporacyjny a przedsibiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego, Sopot, 2009 nr 1, s ; B. Nogalski, A. Szpitter, Model biznesu jako instrument zarzdzania współczesnym przedsibiorstwem, w Instrumenty zarzdzania we współczesnym przedsibiorstwie nowe kierunki, redaktor naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 129 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna 2009, s

6 122 Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Zbigniew Kreft Zarzdzanie wiedz w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych Tabela 1. Przykłady modelu biznesu rozpatrywane z perspektywy rysunku 2 Firma Kluczowe załoenia Tradycyjny model biznesu Hilti Dow Corning Przedsibiorstwo to postanowiło poprawi rentowno poprzez jej wzrost, zamieniajc produkt na usług. Zamiast sprzedawa narzdzia (po coraz niszych cenach), postanowiła ona sprzedawa usług wypo- yczenie narzdzia, którego potrzebujesz, wtedy, gdy jest ci potrzebne, bez konieczno- ci martwienia si o naprawy lub przechowywanie. Przedsibiorstwo to poprzez zrónicowanie oferty i całkowicie odmienny sposób działania (wyeliminowanie kanibalizacji działalnoci) postanowiło obok górnych segmentów rynku, take zagospodarowa nisze segmenty rynku. Sprzeda narzdzi przemysłowych i profesjonalnych oraz akcesoriów Niskie mare, wysoka rotacja zapasów Kanał dystrybucji, nisko-kosztowe zakłady produkcyjne w krajach rozwijajcych si, badania i rozwój Indywidualne rozwizania, negocjowane kontrakty Wysokie mare, ceny detaliczne oparte na wysokich kosztach ogólnych płacone za usługi o duej wartoci dodanej Badania i rozwój, sprzeda, orientacja na usługi Struktura modelu Propozycja wartoci dla klienta Formuła zysków Kluczowe zasoby i procesy Propozycja wartoci dla klienta Formuła zysków Kluczowe zasoby i procesy Zmieniony model biznesu Wynajem kompleksowego zestawu narzdzi pozwalajcego zwikszy wydajno wykonawców w miejscu pracy Wysokie mare, obfito aktywów, miesiczne opłaty za serwisowanie, napraw i wymian narzdzi Silne nastawienie na sprzeda bezpo- redni, systemy informatyczne do zarzdzania zapasami i naprawami, magazynowanie Oferta minimalistyczna (no frills), ceny hurtowe, sprzeda w internecie Ceny bieace dostosowane do popytu, niskie koszty ogólne dostosowane do niskich mar, wysoka wydajno Systemy IT, procesy o najniszych kosztach, maksymalna automatyzacja ródło: Opracowano na podstawie, M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagermann, Jak fundamentalnie zmieni model biznesowy firmy, Harvard Business Review Polska, 2009, lipiec sierpie, s

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Tabela 2. Przykłady modelu biznesu rozpatrywane z perspektywy łacucha wartoci Firma sektora O D Z I E O W A E G O Skutki modelu TRADYCYNY Niska konkurencyjno, nie najlepsze marki i brak sensownego zarzdzania mark, brak kontroli nad obszarami gdzie jest i zyski NOWY (LPP) Kontrola nad obszarami gdzie tworzona jest warto i zyski (projektowanie, zarzdzanie mark, dystrybucja) wysoka konkurencyjno, dobry wizerunek marki, elastyczno i niskie koszty produkcji; rosnce ceny na giełdzie Model biznesu struktura (kluczowe punkty) Model tradycyjny Model zmieniony przedsibiorstwo przedsibiorstwo odzieowe odzieowe; LPP? Zarzdzanie mark Projektowanie Produkcja (dominujca działalno ) Dystrybucja Projektowanie Produkcja Dystrybucja Opis modelu struktura (kluczowe punkty) Model tradycyjny niony Model zmie- przedsibiorstwo odzieowe stwo przedsibior- odzieowe; LPP Pełni kluczow rol; nowoczesne reklamy i szeroka gama noników przekazu;? projektowanie, reklama oraz wystrój i atmosfera sklepów składaj si razem na spójny wizerunek marki Własne, kiepskie, siermine wzornictwo, lub produkcja według wzoru, pod mark zagranicznego zleceniodawcy Własne zakłady produkcyjne, wysokie koszty w porównaniu do producentów Azji czy innych rejonów o niskich kosztach pracy Sprzeda w sieciach handlowych pod swoj lub obca mark (głównie eksport) cz produkcji we własnych sklepach firmowych Bardzo duy nacisk na projektowanie; własne projekty, inspirowane przez najnowsze trendy mody Produkcja zlecana tanim i solidnym wytwórcom; niskie koszty wytworzenia Dominuje sprzeda poprzez własn sie handlow; nowoczesny zgodny z wizerunkiem marki wystrój; poprzez kontrol nad dystrybucj przedsibiorstwo zatrzymuje mark

8 124 Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Zbigniew Kreft Zarzdzanie wiedz w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych I N F O R M A T Y C Z N E G O MODEL PIERWSZY Podstawowym ródłem przychodów jest sprzeda oprogramowania, które jest sprzedawane powyej kosztów wytworzenia; jednoczenie przedsibiorstwo proponuje swoim klientom szkolenia po cenie ustalonej na poziomie, który pozwala mu na pokrycie kosztów ich dostarczenia; przedsibiorstwo dostarcza te bezpłatnie serwis posprzedaowy w postaci pomocy przy rozwizywaniu problemów MODEL DRUGI Oprogramowanie sprzedawane jest po bardzo niskich cenach, które pokrywaj koszty, ale nie generuj zysków; dziki temu przedsibiorstwo pozyskuje wielu klientów; nastpnie sprzedaje im szkolenia i usługi serwisowe po wysokich cenach Model biznesu kluczowe punkty Sprzeda oprogramowania Szkolenia Serwis Opis modelu pierwszego Podstawowe ródło generowania przychodu i zysku Oferowanie klientom po kosztach dostarczenia; słuy budowaniu relacji z klientem; przedsibiorstwo nie zarabia na szkoleniu, ale te nie traci Oferowany bezpłatnie klientowi; słuy budowaniu relacji z klientem; przedsibiorstwo ponosi koszty i nie generuje bezpo- rednio adnych przychodów zwizanych z serwisem Opis modelu drugiego Sprzedawane po kosztach; atrakcyjna cena ma przyczyni si do wzrostu liczby klientów; dziki ich pozyskaniu przedsibiorstwo stwarza sobie moliwo- ci sprzeday dodatkowych produktów i u- sług Inne ródło przychodów i zysków; klienci kupujc oprogramowanie po atrakcyjnych cenach, czsto nie zdaj sobie sprawy ze swoich potrzeb w zakresie szkole; musza je zakupi w przedsibiorstwie sprzedajcym oprogramowanie W okresie gwarancji bezpłatny, póniej Płatny; mały udział w przychodach, ale duy udział w zyskach z u- wagi na wysokie mare ródło: Opracowano na podstawie J. Magretta, Tajniki modelu biznesowego, Harward Business Review Polska, 2003, marzec, s

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Budowa modelu biznesu analogia z procesem poznania naukowego Dowiadczenia praktyczne wskazuj, e tworzenie modelu biznesowego stanowi z jednej strony kwintesencj procesu planowania w przedsibiorstwie, z drugiej za przypomina sposób postpowania bliski metodzie naukowej, take z obszaru zarzdzania. Dowiadczenia te wskazuj ponadto, e nie mona z góry załoy, i dany model biznesu bdzie najbardziej efektywnym. I dlaczego takim bdzie? Z tego powodu warto analizowa jego plusy i minusy. W szczególnoci czy jest on logiczny i wewntrznie spójny oraz czy zapewnia zyskowno i realizuj celów? Innymi słowy mówic proces ten bardzo przypomina zabieg poznawczy o charakterze poszukiwa typu naukowego. Zaczyna si on od postawienia hipotezy, która jest nastpnie testowana (weryfikowana) w praktyce i w razie potrzeby poddawana zmianom. Proces ten zmusza menederów do zachowania dyscypliny w myleniu o prowadzonej działalnoci i jej koncepcie. Model biznesu systemowo opisuje sposób w jaki poszczególne elementy przedsiwzicia pasuj do siebie, w jaki sposób tworz one spójn cało pod wzgldem narracji (historia ma lub nie ma sensu) i matematyki (rachunek wyników wykazuje zysk lub strat). Sposób ten winien charakteryzowa si czterema niezbdnymi cechami, takimi jak kluczowe wybory (warto dla klienta), prostot, wewntrzn zgodno i zewntrzne dopasowanie 9. Te pierwsze (kluczowe wybory) przedstawiajc podejmowane przez przedsibiorstwo zobowizania co do sposobu jak bdzie ona działa swoiste DNA przedsibiorstwa 10, w jakich obszarach chce konkurowa, jak chce kurowa, jak to jest powizane zwizane z pozostałymi elementami, tj. z infrastruktur modelu, wizk wartoci oferowanej i dostarczanej klientowi oraz klientem/odbiorc do którego kierowany jest produktu patrz w kontekcie kluczowych zada oraz skutków modelu; tab. 1 i 2. Te drugie prostota nawizuje do podstawowych trudnych na etapie operacjonalizacji załoe (wyborów) i cile sprecyzowanego celu do osignicia w wyniku podejmowania przez przedsibiorstwo działania [celu strategicznego (misja, wizja) i operacyjnego). Cecha ta wyraa si w komunikatywnoci przekazu (cel, zakres i metody działania w ramach przyjmowanego modelu), precyzyjnej alokacji zasobów ze wzgldu na czas i zaangaowanie kadry kierowniczej i wykonawczej; potrzebie ograniczania złoonoci zarówno rzeczywistoci, jak i działania; oraz z uwagi na realizowany cel i kluczowe wybory precyzyjnym okreleniu posiadanych przez przedsibiorstwo niezbdnych zasobów i umiejtnoci. Z kolei te trzecie obrazuj w jaki sposób powizane s z sob i tworz zazbiajc si jedno (mechanizm) konceptualne tj. kluczowe) wybory oraz programy ich realizacji na przez przedsibiorstwo na poziomie operacyjnym. Dobrze jest gdy w przyjmowanym modelu biznesu owe wymiary s spójne, a nie konfliktowe, czy kanibalizujce si oraz gdy wzmacniaj si wzajemnie. Jest to wany warunek poprawnoci oraz racjonalnoci metodycznej tworzenia modelu biznesowego przedsibiorstwa. Niemniej jednak, jak pisze K. Obłój, ten pierwszy warunek (wymiar) 9 Por. K. Obłój, Niezmienne cechy dobrej strategii kluczowe wybory i prostota, Przegld Organizacji, 2009 nr 6 oraz K. Obłój, Znaczenie spójnoci strategii, Przegld Organizacji, 2009 nr 9; s to take niezmienniki dobrej strategii. 10 Szerzej patrz; B. Nogalski, A. Szpitter, Model biznesu przedsibiorstwa w warunkach kryzysu. odbudowa jego wartoci, w Przedsibiorstwo w warunkach kryzysu, redakcja naukowa J. Bieliski, R. Płoska, Prace i Materiały Wydziału Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego, Wydział Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego, Wydział Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdaskiego, Sopot 2009, nr 3/2, ss ;

10 126 Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Zbigniew Kreft Zarzdzanie wiedz w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych spójno vs. konfliktowo, moe jako swoista smuga cienia powodowa warunki pozwalajce tworzy ciekawe i czsto innowacyjne strategie oraz modele biznesu 11. I wreszcie zewntrzne dopasowanie jako czwarta cecha, zapewnia tworzonemu modelowi biznesowemu poprzez wkomponowanie w niego swoistego mechanizmu elastycznoci spójno do trendów i zachodzcych szeroko rozumianych zmian na rynku. Cechy te uzupełniaj si i wzmacniaj wzajemnie, tworzc twór, którego konstrukcja odrónia dane przedsibiorstwo od innego. Poniewa model biznesu opowiada przekonywujc histori sukcesu, moe by wykorzystany wewntrz przedsibiorstwa w celu wsparcia wartoci, jakie chce ono tworzy 12. Wykorzystywany w ten sposób model biznesu staje si wanym instrumentem podnoszenia efektywnoci działania oraz konkurowania przedsibiorstwa 13. Analiza literatury przedmiotu z zakresu zarzdzania wiedz, tworzenia/funkcjonowania modeli biznesowych, a take obserwacja praktyki i dowiadczenia wynikajce z tej obserwacji, pozwalaj na identyfikacj piciu umiejtnoci 14, za pomoc których kluczowi menederowie mog powodowa istotny, korzystny wpływ zarzdzania zasobami wiedzy na zmiany w modelach biznesu. Umiejtnoci te wynikaj z procesów uczenia si, ze zrozumienia poszczególnych umiejtnoci, a nastpnie ich praktykowania, eksperymentowania i wreszcie zdobycia zaufania do swoich zdolnoci kreacyjnych 15. Do umiejtnoci tych zaliczy mona: Kreowanie skojarze realizuje si poprzez kapitalizacj rónorodnych asocjacji włacicieli przedsibiorstw, menederów i pracowników; połczenie dowiadcze rónych specjalnoci, czy wykorzystywanie umiejtnoci odkrywczych innych ludzi; Zadawanie pyta realizuje si poprzez znajdowanie prawidłowych pyta (odpowiedzi posiadaj charakter wtórny), podwaajcych powszechne prawdy i status quo, kwestionowanie rzeczy niekwestionowanych 16 ; Obserwowanie realizuje si poprzez analizowanie zwyczajnych zjawisk, w szczególno- ci detali w aktywnociach i zachowaniu klientów, dostawców i konkurentów; m.in. w ten sposób powstał model biznesowy firmy Atlas SA; Eksperymentowanie i analizowanie realizuje si poprzez testowanie nowych pomysłów za pomoc prototypów i bada pilotaowych; interaktywne próby i prowokuj nietypowe reakcje w celu zdobycia nowych dowiadcze; mieszkanie i pracowanie w rónych krajach; m.in. w ten sposób powstał model biznesowy firmy Euro Bank; Praca w interdyscyplinarnych zespołach sieciowych realizuje si poprzez rozszerzanie horyzontów posiadanej przez menederów wiedzy, m.in. dyskusje z ludmi o rónych 11 Por. K. Obłój, Znaczenie spójnoci, s Przykład firmy Dell, która precyzyjnie i jasno okrelony model biznesu, wykorzystała jako podstaw komunikacji z pracownikami słuc przede wszystkim ich motywacji. 13 Por. J. Magretta, Tajniki modelu., s Istot owych umiejtnoci mona wyjani za pomoc metafory DNA, w ramach której umiejtno kreowania skojarze jest czym w rodzaju krgosłupa podwójnej spirali struktury DNA; pozostałe umiejtnoci rozwijaj si dookoła owego krgosłupa, wspomagajc rozwój nowych idei. Por. J. Polowczyk, DNA innowatora, Przegld Organizacji 2010 nr 1, s ; za J.H. Dyer, H.B. Gregersen, C.M. Christensen, The Innowator s DNA, Harvard Busines Review, December 2009, s Tame s Model biznesowy Dell Company powstał jako konsekwencja pytania: dlaczego komputer za USD kosztuje pi razy wicej ni suma jego czci?

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, pogldach i dowiadczeniach; wykorzystywanie osigni pochodzcych z innych obszarów badawczych. P OZIOM INTEG RACYJN Y Meneder wiedzy integrator Rozwizania strukturalne i organizacyjne wspomagajce procesywiedzy Pomiar i analiza procesu wiedzy P OZIOM S TRUK TU RALN Y P OZIOM ME GAPR OCE S U PROCES WIEDZY POZYSKIWANIE I ROZWIJANIE KODYFIKACJA TRANSFER WYKORZYST ANIE Z zewntrz i wewntrz organizacji W umysłach i instrumentach Formalny i nieformalny W organizacji W produkcie P OZIOM N ARZ DZIOWY Pozyskiwanie wiedzy od klientów, dostawców, partnerów i instytucji oraz innych ródeł Rozwijanie wiedzy zgromadzonej wród pracowników i w zasobach firmy. Benchmarking Współpraca z innymi firmami i instytucjami Praktyki i stae Okrelanie lektur dla pracowników (prenumerat) Szkolenia Przejmowanie wiedzy Wydzielanie zasobów Fuzje wewntrzne Tworzenie sieci Selekcja, Przechowywanie Aktualizacja Udostpnianie Wspólny jzyk Dokumenty Bazy danych Najlepsze praktyki Mapa wiedzy Pami indywidualna i zbiorowa Przesyłanie i absorpcja wiedzy jawnej Przesyłanie i absorpcja wiedzy ukrytej Kanały komunikacyjne Szkolenia wewntrzne Praca zespołowa Listy dyskusyjne Brokerzy wiedzy Targi wiedzy Programy mentorskie Powizanie poszczególny ch elementów Uczenie si poprzez działanie After Action Review (Przegld po działaniu) Wdraanie innowacji procesowych i produktowych Rys. 3. Koncepcja zarzdzania wiedza model A. Kowalczyka i B. Nogalskiego ródło: A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarzdzanie wiedz, Koncepcja, s. 80.

12 128 Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Zbigniew Kreft Zarzdzanie wiedz w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych W celu wzmocnienia owych umiejtnoci trzeba w przedsibiorstwie rozwija słuca tworzeniu i eksploatowaniu modelu biznesowego kultur testowania hipotez. To jest miejsce najbliszego zwizku wiedzy, zarzdzania wiedza oraz modelu biznesu. Dziki skutecznej koncepcji i narzdziom zarzdzania wiedz przedstawia j rysunek 3 17, naley rozwija nowe hipotezy oparte na zdobytej wiedzy, a potem testowa je szukajc nowych, efektywnych, a przede wszystkim innowacyjnych modeli biznesu. Tworzy to w przedsibiorstwie aktywn skłonno i stał gotowo do naruszania status quo oraz podejmowania ryzyka. Warto te pamita przy transponowaniu idei w skuteczne działanie i otwarte przyznanie si do tego, e uczenie si poprzez błdy jest wartociowe, prowadzi bowiem dziki zdobyciu nowej wiedzy take do tworzenia, nowych, innowacyjnych modeli biznesu. A zatem, gdy połczymy w jedn cało: koncepcj zarzdzania wiedz (wraz z jej instrumentarium) realizowan za pomoc modelu A. Kowalczyka i B. Nogalskiego, umiejtnoci za pomoc, których menederowie mog powodowa istotny, korzystny wpływ zarzdzania zasobami wiedzy na zmiany w modelach biznesu oraz cechy jakimi powinien si cechowa tworzony model biznesu, moemy pokusi si o skonstruowanie syntetycznego modelu odpowiadajcego przewodniej myli przywiecajcej niniejszemu opracowaniu. Obrazuje on poprzez rysunek 4 wzajemne zwizki pomidzy koncepcj i narzdziami zarzdzania wiedz, umiejtnociami menederów i jako skutkiem tego działania modelem biznesu (i ewentualnymi w czasie jego zmianami). Jak obrazuje to rysunek, jest to proces przypominajcy gdy przedsibiorstwo wzrasta i rozwija si spiral rozwoju i doskonalenia oraz poprawy jego potencjału i instrumentów konkurowania oraz pozycji konkurencyjnej. Zatem reasumujc tok naszego wywodu warunkiem sine qua non traktowania procesu zarzdzania wiedz w przedsibiorstwie jako czynnika zmian modeli biznesowych jest jednoczesne w czasie i przestrzeni połczenie umiejtnoci. jakie menederowie poprzez narzdzia proponowane przez A. Kowalczyka i B. Nogalskiego w ich koncepcji zarzdzania wiedz wykorzystuj w procesie zapewnienia tworzonemu modelowi biznesowemu tych cech, które prowadz do tego, e model biznesu przedsibiorstwa jest oryginalny, a czasami innowacyjny (ze wzgldu na kluczowe wybory), prosty (ze wzgldu na połczenie kluczowych wyborów i celu działania), wewntrznie spójny (łczc jego realizacje w perspektywie strategiczno-operacyjnej 18 ) oraz zewntrznie dopasowany, tj. komunikatywny dla pracowników, a przede wszystkim dla klientów. Równoczesne spełnienie owych elementów modelu przedstawianego na rys. 4, tj. umiejtnoci, narzdzia, cechy modelu, pozwala budowa twór umoliwiajcy rozwój przedsibiorstwa. 17 Szerzej patrz w pracy A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarzdzanie wiedz, Koncepcja i narzdzia, Difin, Warszawa Na przykładzie przedsibiorstw tzw. sukcesu, warto podkreli, i kluczem do sukcesu danego modelu biznesowego jest jego rygorystyczna realizacja na poziomie operacyjnym.

13 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Struktura koncepcji i narzdzia zarzdzania wiedz - model A. Kowalczyka i B. Nogalskiego 2 1 Model biznesu, elementy składowe - kluczowe wybory, - prostota, - wewntrzna spójno, - zewntrzne dopasowanie 3 Umiejtnoci menederów w zakresie: - kreowania skojarze, - zadawania pyta, - obserwowania, - eksperymentowania, - pracy zespołowej Legenda: 1 wiedza o elementach i narzdziach zarzdzania wiedz i ich wykorzystaniu; 2 tworzenie załoe modelu przy pomocy koncepcji i narzdzi zarzdzania wiedz; 3 rozwój przedsibiorstw i umiejtnoci zasobów ludzkich (menederów i pracowników wykonawczych). Linie ilustrujce spiral rozwoju Rysunek 4. Wzajemne zwizki pomidzy koncepcj i narzdziami zarzdzania wiedz, umiejtnociami menederów i modelem biznesu ródło: Opracowanie własne. 5. Zakoczenie W celu praktycznej realizacji przedstawionego nas rys. 4 modelu biznesowego, menederowie i liniowi pracownicy przedsibiorstwa racjonalnie zarzdzajc wiedz tworzy model biznesowy, przekształcaj jego załoenia w strategi i system organizacyjny, na który składaj si: struktura organizacyjna obejmujca pogrupowanie i podział ludzi oraz zada na mniejsze jednostki organizacyjne, procesy organizacyjne wice w spójn cało owe zadania oraz ukształtowana przez kad organizacj kultur, na któr składaj si wspólne wartoci członków organizacji i normy. Z uwagi na zmienno otoczenia co jaki czas zmianie powinna ulega strategia realizacji modelu. Jej zmiana stanowi adekwatn odpowied przedsibiorstwa wobec zachodzcych zmian w uwarunkowaniach jego funkcjonowania. Sam model redefinicji, jak pokazuj dowiadczenia praktyczne (cho znamy takie przypadki) podlega znacznie rzadziej i jest zwizana z procesem wielkich i zasadniczych zmian, wywołanych skutecznym sposobem zarzdzania wiedz.

14 130 Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Zbigniew Kreft Zarzdzanie wiedz w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych Bibliografia 1. Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H., Jak fundamentalnie zmieni model biznesowy firmy, Harvard Business Review Polska, 2009, lipiec sierpie Kowalczyk A., Nogalski B., Zarzdzanie wiedz, Koncepcja i narzdzia, Difin, Warszawa Magretta J., Tajniki modelu biznesowego, Harward Business Review Polska, 2003, marzec. 5. Nogalski B., Paradoks strategii jako propozycja operacjonalizacji paradygmatu rozwoju przedsibiorstwa w warunkach niepewnoci i zmian, w Zarzdzanie w warunkach nieprzewidywalnoci zmian, praca zbiorowa pod redakcj J. Rokity, Górnolska Wysza Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice Nogalski B., Rozwaania o modelach biznesowych przedsibiorstw jako ciekawego poznawczo kierunku bada problematyki zarzdzania strategicznego, w Zarzdzanie strategiczne. Problemy, kierunki bada, praca zbiorowa pod redakcj R. Krupskiego, Prace Naukowe Wałbrzyska Wysza Szkoła Zarzdzania i Przedsibiorczoci, Wałbrzych Nogalski B., Model a strategia biznesu, w Zarzdzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu, pod redakcj M. Nowickiej Skowron, Wydawnictwo Wydziału Zarzdzania Politechniki lskiej, Czstochowa Nogalski B., Szpitter A., Model biznesu w zmniejszaniu ryzyka w warunkach kryzysu, w Strategie zarzdzania ryzykiem w przedsibiorstwie zarzdzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego, redakcja naukowa J. Bizon-Górecka, TNOiK w Bydgoszcz, Nogalski B., Modele biznesu jako narzdzia reorientacji strategicznej przedsibiorstw, Master of Businesss Administration nr 2(97) Marzec Kwiecie 2009, s Nogalski B., Szpitter A., Model biznesowy jako strategiczne narzdzie w zarzdzaniu finansami, w Zarzdzanie finansami. Wycena przedsibiorstw i zarzdzanie wartoci, D. Zarzecki redaktor naukowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego nr 534, Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia nr 17; Uniwersytet Szczeciski, Szczecin Nogalski B., Szpitter A., Rada nadzorcza a model biznesu przedsibiorstwa, w Nadzór korporacyjny a przedsibiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego, Sopot, 2009 nr Nogalski B., Szpitter A., Model biznesu przedsibiorstwa w warunkach kryzysu. Odbudowa jego wartoci, w Przedsibiorstwo w warunkach kryzysu, redakcja naukowa J. Bieliski, R. Płoska, Prace i Materiały Wydziału Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego, Wydział Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego, Wydział Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdaskiego, Sopot 2009, nr 3/ Nogalski B., Szpitter A., Model biznesu jako instrument zarzdzania współczesnym przedsibiorstwem, w Instrumenty zarzdzania we współczesnym przedsibiorstwie nowe kierunki, redaktor naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 129 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna 2009.

15 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 26, Nogalski B., Szpitter A., Zarzdzanie wiedz wyzwania i realia badawcze, w Ewolucja nauk o zarzdzaniu osignicia i perspektywy pod redakcj S. Lachiewicza i B. Nogalskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, w druku. 15. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa Obłój K., Niezmienne cechy dobrej strategii kluczowe wybory i prostota, Przegld Organizacji, 2009 nr Obłój K., Znaczenie spójnoci strategii, Przegld Organizacji, 2009 nr Płoszajski P., (red.), Zarzdzanie wiedz w polskich przedsibiorstwach. Problemy teoretyczne i studia przypadków. Raport z bada. Materiały niepublikowane. SGH, Warszawa Polowczyk J., DNA innowatora, Przegld Organizacji 2010 nr Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarzdzanie wiedz w ekonomicznym szkolnictwie wyszym, pod redakcj T. Gołbiowskiego, M. Dbrowskiego i B. Mierzejewskiej Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa KNOWLEDGE MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION AS A BUSINESS MODEL CHANGE FACTOR Summary Knowledge management in broader term understood as intellectual assets management, is a business entity management concept as seen by the numerous studies and scientific elaborations and is very intensively explored and developed in the United States. In Poland, despite the number of scientific articles or books on the aforementioned subject it is not well represented, especially in the field of hard scientific research and study. This situation creates a great obstacle in the wide introduction of knowledge based economy. In this context it is worth noticing and mentioning that economy past and present has always been based on knowledge and the effective management of that knowledge. Without such approach no development would have been possible. The presented elaboration attempts to logically view the knowledge management process and the business model as well as the potential consequences of the relations influencing through the business model the business entity capability for effective development. Bogdan Nogalski Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Agnieszka Szpitter Zbigniew Kreft Uniwersytet Gdaski

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Imię i nazwisko studenta: Jan Woźnicki Nr albumu: 106748 Studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność/profil: Zarządzanie organizacją PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo