Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus"

Transkrypt

1 Dwa Narody Jeden Dom Zwei Kulturen Ein Haus

2 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest związkiem stowarzyszeń i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji oraz organizacji, które połączyły swoje doświadczenia oraz umiejętności w jednym stowarzyszeniu zgodnie z zasadą siła we wspólnocie, razem jesteśmy w stanie zdziałać więcej. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN) jako bilateralna organizacja realizuje projekty edukacyjne i informacyjne z zakresu stosunków polsko-niemieckich, dialogu interkulturowego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, propagowania praw mniejszości narodowych, rozwoju lokalnego oraz regionalnego w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej. Adresatami i partnerami tych działań są środowiska nauki, polityki oraz kultury, mniejszość niemiecka, młodzież z Polski i Niemiec, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, jak i dziennikarze. DWPN współpracuje z instytucjami i organizacjami nie tylko z Polski i Niemiec, ale też z innych krajów europejskich. DWPN ma swoje biuro w Gliwicach, a od 2002 roku również w Opolu. Naszym celem od zawsze jest przyczynianie się do wzajemnego zrozumienia różnych grup ludności i wzbudzanie świadomości, że Śląsk ma tylko jedną przyszłość: wspólną. Wszystko, co dzieje się na Śląsku, w Polsce, Niemczech i Europie w równym stopniu dotyczy każdej grupy tu żyjącej. Śląsk, jako wielokulturowy obszar pogranicza, zawsze będzie odgrywać szczególną rolę w stosunkach polsko-niemieckich. Inicjatywy DWPN są szeroko rozpoznawalne i na stałe wpisały się już w mapę wydarzeń regionu i kraju. poniżej/unten: Biuro DWPN w Gliwicach / Büro des HDPZ in Gleiwitz z prawej/rechts: Biuro DWPN w Opolu / Büro des HDPZ in Oppeln Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit (HDPZ) ist eine einzigartige, parteiübergreifende Initiative polnischer und deutscher Stiftungen, Institutionen und Organisationen, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse in Form eines gemeinsamen Trägervereins zusammengeführt haben, der Devise folgend: gemeinsam sind wir stark und können mehr erreichen. Als bilaterale deutsch-polnische Einrichtung führt das HDPZ vor allem Bildungs- und Informationsprojekte durch. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen deutsch-polnische Beziehungen, interkultureller Dialog, Aufbau der Zivilgesellschaft, Förderung der Minderheitenrechte sowie regionale und lokale Entwicklung im Kontext der EU-Mitgliedschaft Polens. Adressaten und Partner dieser Tätigkeit sind Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung, Kultur und Medien, Angehörige der deutschen Minderheit, Jugendliche und junge Erwachsene in Polen und Deutschland, öffentliche Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen. Dabei arbeitet das HDPZ mit Organisationen und Institutionen aus Deutschland, Polen und anderen europäischen Ländern zusammen. Das Büro des HDPZ befindet sich in Gleiwitz und seit 2002 auch in Oppeln. Unser Ziel war von Anfang an, das gegenseitige Verständnis verschiedener Bevölkerungsgruppen füreinander zu fördern, in der Überzeugung, dass Schlesien nur eine Zukunft hat: die gemeinsame Zukunft. Was in Schlesien, in Polen, Deutschland und in Europa geschieht, wirkt sich gleichermaßen auf alle hier lebenden Gesellschaftsgruppen aus. Als multikulturelle Grenzregion wird Schlesien immer eine besondere Rolle in den deutsch-polnischen Beziehungen spielen. Die Initiativen des HDPZ sind an ein breites Publikum gerichtet, sie bilden einen festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region und darüber hinaus.

3 ... Dom dla Niemców, Polaków oraz innych przyjaciół i sąsiadów, który służy dialogowi o tym, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy... powiedział Prezydent Republiki Federalnej Założycielem i pierwszym dyrektorem Niemiec prof. dr Roman Herzog podczas Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej uroczystości otwarcia Domu Współpracy był Thaddäus Schäpe ( ), wielki Polsko-Niemieckiej 17 lutego 1998 roku, człowiek, który misję swojego życia zbliżenie i porozumienie Polaków i Niemców Nasza historia w której uczestniczyła w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra odnalazł w rodzinnej, górnośląskiej ziemi i jej Kwaśniewskiego, prof. dr hab. Danuta Hübner. ludziach. Otwarcie DWPN 1998: Thaddäus Schäpe i prof. dr Roman Herzog Pierwsza siedziba DWPN Otwarcie Centrum Europejskiego 1999 Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2012 Fot Janusz Pilszak 14 grudnia 1999 roku odbyła się oficjalna inauguracja działalności Centrum Europejskiego w siedzibie DWPN w Gliwicach, którą uświetnił swoją obecnością Minister Jan Kułakowski, Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej. W roku 2002 otwarto opolskie biuro DWPN, które stało się centrum aktywnego dialogu polsko-niemieckiego przy współudziale mniejszości niemieckiej. W roku 2009 gliwickie biuro DWPN zostało przeniesione ze swojej pierwszej siedziby przy ulicy Rybnickiej do Centrum Edukacji i Biznesu na terenie zrewitalizowanego kompleksu kopalnianego, usytuowanego przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach. W roku 2012 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej został nagrodzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji za wkład w rozwój stosunków polsko-niemieckich i pogłębianie integracji Polski z Unią Europejską poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój samorządności oraz prowadzenie dialogu interkulturowego.

4 ...ein Haus für Deutsche, Polen und andere Freunde und Nachbarn, das dem Gespräch darüber dienen soll, woher wir kommen, wo wir stehen und wohin wir gehen... sagte der Präsident der Bundesrepublik Deutschland Prof. Dr. Roman Herzog in seiner Ansprache HDPZ war Taddäus Schäpe ( ), Gründer und erster Geschäftsführer des anlässlich der Eröffnung des Hauses der Deutsch- ein herausragender Mensch, der in der Polnischen Zusammenarbeit in Gleiwitz am 17. Annäherung und Verständigung zwischen Februar 1998, an der im Namen des Präsidenten Deutschen und Polen in seiner Heimat Oberschlesien die Mission seines Lebens gefun- der Republik Polen Aleksander Kwaśniewski auch Prof. Dr. hab. Danuta Hübner teilnahm. den hat. Unsere Geschichte Am 14. Dezember 1999 fand die feierliche Eröffnung des Europa-Zentrums im Gleiwitzer Büro des HDPZ statt. Minister Jan Kułakowski, der Bevollmächtigte der polnischen Regierung für die Beitrittsverhandlungen mit der EU, war bei der Eröffnung persönlich zugegen. Im Jahr 2002 wurde das Oppelner Büro des HDPZ eröffnet. Es ist zum Mittelpunkt eines lebhaften deutsch-polnischen Dialogs geworden, an dem sich auch die deutsche Minderheit beteiligt. Im Jahr 2009 ist das Gleiwitzer Büro des HDPZ vom ursprünglichen Sitz an der Rybnickastraße in das Bildungs- und Wirtschaftszentrum auf dem Gelände des ehemaligen und revitalisierten Bergwerks Gleiwitz an der Bojkowskastraße umgezogen wurde das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit für seinen Beitrag zur Förderung der deutsch-polnischen Beziehungen und der Integration Polens in die Europäische Union durch den Aufbau der Zivilgesellschaft, die Entwicklung der Selbstverwaltung und durch die Förderung des interkulturellen Dialogs mit dem Goldenen Lorbeer für Fertigkeiten und Kompetenzen der regionalen Wirtschaftskammer in Kattowitz ausgezeichnet. Eröffnung des HDPZ 1998: Prof. Dr. hab. Danuta Hübner und Prof. Dr. Roman Herzog 10-jähriges Jubiläum des HDPZ 2008: Prof. Władysław Bartoszewski Eröffnung des Europa-Zentrums 1999: Wolfgang Clement Thaddäus Schäpe

5 BienkoBus: Rok Horsta Bienka Wielokulturowa przestrzeń Górnego Śląska stwarza szereg możliwości do odkrywania i kreatywnej prezentacji spuścizny oraz dziedzictwa kulturowego regionu, a tym samym do działania na rzecz tożsamości kulturowej jego mieszkańców. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekty skoncentrowane wokół historii i polsko-niemieckiego dziedzictwa regionu, których celem jest innowacyjna interpretacja i stymulacja działań kulturotwórczych. Bogactwo historyczno-kulturowe Górnego Śląska wpływa także na różnorodność przygotowywanych przez nas projektów. Historia i dziedzictwo Wystawa Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji Wystawa narodowej Na Granicy. w Rzecz piłce o czasach, nożnej ludziach w Landtagu i miejscach. w Düsseldorfie Konferencja Górny Śląsk 90 lat po wyznaczeniu granicy polsko-niemieckiej Wystawa Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach Wystawa Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu Takie projekty, jak Seminarium Śląskie jedna z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęcona tematyce polsko-niemieckiej, swoiste forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy czy Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, mają za zadanie nie tylko przywrócić pamięć o wielokulturowym dziedzictwie Górnego Śląska oraz bogatej, choć niejednokrotnie bolesnej i skomplikowanej historii regionu, ale również skłonić do refleksji nad jego przyszłością. Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na celu wspieranie i pogłębianie dobrych stosunków polsko-niemieckich. Ważne miejsce podczas realizacji tych celów zajmują projekty wydawnicze i wystawiennicze służące zachowaniu, wydobyciu i prezentacji dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej spuścizny regionu oraz wielowątkowych, często zapomnianych, bądź pomijanych dziejów Górnego Śląska i okolic. Niektóre z nich, jak choćby wystawa i publikacja poświęcona historycznej granicy na Górnym Śląsku, wpływają w sposób trwały na współczesne postrzeganie tych historycznych wydarzeń.

6 DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ HAUS DER DEUTSCH-POLNISCHEN ZUSAMMENARBEIT FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ STIFTUNG FÜR DEUTSCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT ISBN FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ STIFTUNG FÜR DEUTSCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ HAUS DER DEUTSCH-POLNISCHEN ZUSAMMENARBEIT Konferenz Oberschlesische Tragödie als Barometer des gegenwärtigen Diskurses über Polen und Deutsche? 2012 Die kulturelle Vielfalt Oberschlesiens bietet vielfältige Möglichkeiten, das kulturelle Erbe der Re gion innovativ zu erschließen und auf kreative Art und Weise zu vermitteln und bildet damit die Grundlage für die Entwicklung einer kulturellen Identität der hier lebenden Menschen. Geschichte und Tradition Górnośląscy potentaci dziedzictwo Ballestremów Die oberschlesischen Großindustriellen das Erbe der Ballestrems Górnośląscy potentaci dziedzictwo Ballestremów Die oberschlesischen Großindustriellen das Erbe der Ballestrems Publikationen des HDPZ Die Projekte des HDPZ nehmen auf das multikulturelle Erbe Oberschlesiens und die oftmals schmerzhafte und komplizierte Geschichte der Region Bezug, lenken den Blick aber auch in die Gegenwart und Zukunft. Dies gilt insbesondere für das Schlesienseminar und die Projektreihe Lokale Geschichte am Beispiel ausgewählter Kreise, Städte und Gemeinden. Das Schlesienseminar ist eine der wichtigsten Veranstaltungen zu deutsch-polnischen Themen in der Region und bildet ein Forum, auf dem sich die Vertreter der deutschen Minderheit, der polnischen Mehrheit und geladene Gäste aus dem Ausland treffen und diskutieren. Das HDPZ verwirklicht Projekte mit Blick auf die Aufarbeitung der wechselvollen regionalen Geschichte und des historischen deutsch-polnischen Kulturerbes. Die Projekte präsentieren und erschließen das Kulturerbe und leisten einen Beitrag zu seiner Aufarbeitung, darüber hinaus liefern sie neue, innovative Interpretationsmöglichkeiten und animieren zu eigenen kulturellen und identitätsstiftenden Aktivitäten. Der historische und kulturelle Reichtum Oberschlesiens schlägt sich in der Vielfalt der durch uns durchgeführten Projekte nieder. 16. Schlesienseminar 2011 Lokale Geschichte am Beispiel ausgewählter Kreise, Städte und Gemeinden Grenztour entlang der damaligen deutsch-polnischen Grenze Die Tätigkeiten des HDPZ haben das Ziel, die deutsch-polnischen Beziehungen zu unterstützen und zu vertieften. Besonders wichtig dabei sind Publikationen und Ausstellungsprojekte, mit denen das kulturelle Erbe entdeckt, bewahrt und präsentiert wird. Besondere Berücksichtigung findet dabei das regionale deutsche Kulturerbe und die ereignisreiche, oft vergessene oder verdrängte Geschichte Oberschlesiens und seiner Umgebung. Eine Reihe von Projekten, etwa eine Ausstellung und Publikation zur historischen Grenze Oberschlesiens, haben prägenden und dauerhaften Einfluss auf die gegenwärtige Darstellung und Wahrnehmung dieser historischen Ereignisse.

7 Mosty Dialogu 2010 Nasze projekty kulturalne, jak HAUSbesuche Spotkania DOMowe, cykl spotkań prezentujący dokonania w przestrzeni kultury i sztuki zarówno niemieckiej, jak i polskiej skierowane są przede wszystkim do miesz- Kultura w dialogu kańców regionu. Nadrzędnym celem tych projektów jest wzmacnianie tożsamości kulturowej Górnoślązaków, przybliżenie tematyki wspólnej, polsko-niemieckiej historii Górnego Śląska. Wregionie o takiej specyfice, jaką charakteryzuje się Górny Śląsk, z europejskim doświadczeniem kulturowej różnorodności i wielojęzyczności, promowanie wielokulturowości stanowi nieodłączny element budowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na poznanie doświadczeń historycznych i kulturowych, które kształtowały i wciąż kształtują ten szczególny region. Dzień Niemiecki na festiwalu Jazz w Ruinach 2012 Złoty Most Dialogu 2010: Tadeusz Mazowiecki 2012 Inicjatywa Mosty Dialogu, która ma na celu nagradzanie za wyjątkowe zasługi w zachowaniu kulturalnego dziedzictwa Śląska, ochronę i przywracanie wielokulturowości Śląska, jak i jej pierwsi Złoci Laureaci, Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki, utwierdzają nas w przekonaniu, iż dialog polsko-niemiecki umacnia się i buduje wciąż od nowa. Jednym z głównych priorytetów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej jest uświadamianie potrzeby prowadzenia oraz wspieranie dialogu międzykulturowego, który ma na celu propagowanie wzajemnego zrozumienia i tolerancji. HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2011: Marek Krajewski HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2010: Artur Becker Dzień Niemiecki na festiwalu Jazz w Ruinach 2012 Śląskie Lato Muzyczne 2011 HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2011: Thomas Urban Również dzięki fascynującym projektom filmowym i muzycznym, odkrywanie i przywracanie pamięci o niepowtarzalnym, wielokulturowym charakterze Górnego Śląska przybiera zupełnie nowe oblicze.

8 HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2010: Margaux Kier Unsere kulturellen Projekte, wie die Veranstaltungsreihe HAUSbesuche Spotkania DOMowe, die herausragende Vertreter der deutschen und der polnischen Kultur und Kunst präsentiert, sind vor allem an die Bewohner der Region gerichtet. Diese Veranstaltungen dienen Kultur im Dialog in erster Linie dazu, die kulturelle Identität der Oberschlesier zu stärken und ihnen die gemeinsame deutsch-polnische Geschichte der Region näher zu bringen. Die Förderung kultureller Diversität ist in Oberschlesien, einer europäischen Region der Vielfalt und Mehrsprachigkeit, ein wichtiger Beitrag zum Aufbau der europäischen Zivilgesellschaft als einer Gesellschaft, die offen für unterschiedliche historische und kulturelle Erfahrungen ist, die diese außergewöhnliche Region mitten in Europa in der Vergangenheit geprägt haben und sie bis heute noch prägen. Filmprojekt: Hervorragende deutsche Filmschaffende und Schauspieler aus Oberschlesien Goldene Brücke des Dialogs 2010: Helmut Kohl (2011) Die Initiative Brücken des Dialogs würdigt außergewöhnliche Verdienste bei der Bewahrung des kulturellen Erbes sowie beim Schutz und Wiederaufbau eines multikulturellen Schlesiens. Diese Initiative und ihre ersten Preisträger der Goldenen Brücke, Helmut Kohl und Tadeusz Mazowiecki, bekräftigen uns in der Überzeugung, dass der deutsch-polnische Dialog immer stärker wird und sich immer wieder erneuert. Die Anregung und Gestaltung des interkulturellen Dialogs als Mittel zu gegenseitigem Verständnis und Toleranz ist eine der Prioritäten in der Projektarbeit des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit. HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2010: Artur Becker HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2010: Basil Kerski HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2012: Anda Rottenberg Deutscher Tag während des Festivals Jazz in Ruinen 2012 Auch innovative Film- und Musikprojekte lassen die Erinnerung sowie den einzigartigen und multikulturellen Charakter Oberschlesiens immer wieder in einem neuen Licht erscheinen.

9 Edukacja Przyszłosć Rozwój Język niemiecki na Górnym Śląsku, po- Warsztaty ABC Tolerancji 2012 dobnie jak elementy niemieckiego dziedzictwa kulturowego, nie powinien być domeną tylko mniejszości niemieckiej. Jego poznawanie, używanie w kontaktach międzyludzkich ma kluczowe znaczenie dla budowania więzi między mniejszością niemiecką oraz większością polską. Dwujęzyczność to szansa na szeroko Nieprzypadkowo przedsięwzięcia adresowane do młodzieży i realizowane we współpracy z młodym pokoleniem, a także na rzecz jego rozwoju oraz edukacji w duchu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, tolerancji VI Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska 2011 Archiwum Historii Mówionej 2012: rozmowa z dr. Christophem Bergnerem pojęty rozwój młodzieży i całego regionu w przyszłości. Właśnie ten wymiar dwujęzyczności jako fenomenu społeczno-kulturowego jest w centrum zainteresowania projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: Dwa to więcej niż i świadomości własnej historii oraz dziedzictwa zajmują priorytetowe miejsce w naszej działalności. Jeden. Nasze projekty to wkład w edukację historyczną młodzieży. Za pomocą takich przedsięwzięć, jak Archiwum Historii Mówionej wywiadów przeprowadzanych przez młodzież ze świadkami historii młodzi ludzie biorą udział w niepo- VII Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska 2012 Edukacyjne projekty DWPN nie tylko uświadamiają historycznie, promują postawy obywatelskie, ale także pozwalają rozwijać własne zainteresowania oraz inspirują młodzież do odnalezienia w przy- wtarzalnej lekcji historii, kształtując swoją tożsamość oraz szłości własnego miejsca w Europie. poszerzając wiedzę nie tylko o historii regionu, ale także o historii Polski i Niemiec w kontekście regionalnym i europejskim. Archiwum Historii Mówionej, podróż studyjna do Berlina 2012 VII Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska 2012 Warsztaty w ramach Regionalnej Akademii Obywatelskiej 2013

10 Bildung Zukunft Entwicklung werden. Zugleich erweitern sie dabei sowohl ihre Kenntnisse der Regionalgeschichte als auch der Kampagne zur Zweisprachigkeit Zwei sind mehr als Eine deutsch-polnischen Geschichte im regionalen und europäischen Kontext. Das deutsche kulturelle Erbe in Oberschlesien sollte nicht allein Angelegenheit der deutschen Minderheit sein, gleiches gilt für die deutsche Sprache. Der Spracherwerb und alltäglicher Sprachgebrauch in zwischenmenschlichen Kon- Es ist kein Zufall, dass Projekte und Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene im HDPZ besonderes Gewicht haben. Diese Projekte werden gemeinsam mit den Jugendlichen durchgeführt. Sie dienen der Entwicklung und der Weiterbildung im Geiste der europäischen Zivil gesellschaft und Toleranz und fördern das Bewusstsein für das eigene historische und kulturelle Erbe. Unsere Projekte leisten einen Beitrag zur historischen Bildung. In Projekten wie dem Archiv der erzählten Geschichte in dessen Rahmen junge Menschen Zeitzeugeninterviews durchführen können Jugendliche an einer einzigartigen Form der Geschichtsvermittlung teilnehmen und sich dabei ihrer eigenen Identität besser bewusst Fotowettbewerb Die Bedeutung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit in meinem Leben Studienreise nach Dänemark 2012 Fotowettbewerb Die Bedeutung der dt-pl Zweisprachigkeit in meinem Leben Workshop ABC der Toleranz deutsch-polnische Journalismus-Akademie deutsch-polnische Journalismus-Akademie 2012 Studienreise nach Berlin Archiv der erzählten Geschichte 2012 takten, unabhängig nationaler Zugehörigkeit, sind entscheidend für den Aufbau einer Bindung zwischen der deutschen Minderheit und der polnischen Mehrheit. Die Zweisprachigkeit bietet Chancen für die individuelle Entwicklung der jungen Generation und damit auch der Region insgesamt. Als sozio-kulturelles Phänomen steht deshalb die Zweisprachigkeit im Zentrum unseres Projekts Zwei sind mehr als Eine. Die Bildungsprojekte des HDPZ dienen nicht nur der Geschichtsvermittlung und fördern zivilgesellschaftliche Prozesse, sondern geben den Jugendlichen auch die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen weiterzuentwickeln und in Zukunft ihren eigenen Platz in Europa zu finden.

11 10 rozmów o Europie 2009: prof. dr hab. Jerzy Buzek dotykającymi najbardziej aktualnych zagadnień i wyzwań politycznych, społecznych oraz gospodarczych. Z zaproszonymi gość- Budowanie dobrych stosunków i intensyfikacja współpracy polsko-niemieckiej w ramach Unii Europejskiej, wspieranie dalszej integracji Polski z Unią Europejską, wzmocnienie reform gospodarczych i społecznych na poziomie regionalnym, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój samorządności oraz rozwijanie współpracy europejskich regionów to Region w Europie Europa w Regionie 10 rozmów o Europie 2009: dr Hans-Gert Pöttering mi rozmawiamy o Europie, Unii Europejskiej i jej mieszkańcach, europejskiej polityce, gospodarce, kulturze, a także o fascynacji ideą wspólnej Europy. Wspólnej budowie europejskiego regionu i Europy sprzyjają takie inicjatywy, jak Młodzieżowy Szczyt Regionalnego Trójkąta Weimarskiego wyjazdy studyjne młodzieży w ramach trójstronnego porozumienia między województwem śląskim, Północną Nadrenią- Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę. zadania Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej realizowane w szczególnym regionie Europy na Górnym Śląsku. Poprzez cykl spotkań Rozmowy o Europie, o Niemczech i o Polsce stworzyliśmy regionalną, a zarazem europejską płaszczyznę dialogu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tematami XII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 2012 Dzień Europy rozmów o Europie 2009: prof. dr Rita Süssmuth Od 2008 roku w siedzibie DWPN w Opolu mieści się Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, którego misją jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi regionu.

12 Europatag 2009 Der Aufbau guter Beziehungen und die Intensivierung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union, die Unter stützung einer weiteren europäischen Integration Polens, die Festigung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Reformen auf regionaler Ebene, die Entwicklung von Zivilgesellschaft und Selbstverwaltung sowie die Förderung der Zusammenarbeit der europäischen Regionen das sind die Aufgaben des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, die in dieser besonderen europäischen Region in Oberschlesien verwirklicht werden. Mit der Reihe Gespräche über Europa, über Deutschland und über Polen haben wir eine regionale und zugleich europäische Plattform für den Meinungs- Die Region in Europa Europa in der Region Gespräche über Deutschland 2010: Markus Meckel Gespräche über Europa 2010: Prof. Dr. Christoph Zöpel 10 Gespräche über Europa 2009: Dr. Hans-Gert Pöttering Bochum, Północna Nadrenia-Westfalia sierpnia 2010 roku Jubileuszowy X Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego ziedzictwo kulturowe i poprzemysłowe i poprzemysłowe 10. Regionaler Jugendgipfel des Weimarer Dreiecks 2010 Konferenz Metropolregionen in Europa. Herausforderungen für Polen 2012 Regionales Zentrum des Europäischen Sozialfonds und Erfahrungsaustausch geschaffen, in der wir uns aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen widmen. Mit den geladenen Gästen sprechen wir über Europa, die Europäische Union, ihre Bewohner, über Europapolitik, Wirtschaft und Kultur sowie über die Faszination eines gemeinsamen Europas. Die Gestaltung einer europäischen Region und eines gemeinsamen Europas wird auch durch Initiativen wie den Regionalen Jugendgipfel des Weimarer Dreiecks gefördert. Dieser bietet Studienaufenthalte im Rahmen des dreiseitigen Abkommens zwischen der Woiewodschaft Schlesien, dem nördlichen Nordrhein-Westfalen sowie der Region Nord-Pas de Calais in Frankreich. Ziel der Initiative ist die Stärkung der Zivilgesellschaft sowie die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der regionalen Zusammenarbeit der drei Regionen. Seit 2008 befindet sich im Oppelner Büro des HDPZ das Regionale Zentrum des Europäischen Sozialfonds. Zu den Aufgaben des Zentrums zählt die Unterstützung bei der Nutzung der finanziellen Mittel der Europäischen Union zu Gunsten der Regionalentwicklung.

13 Wszystkie inicjatywy i projekty są realizowane we współpracy i przy wsparciu naszych partnerów z Polski i Niemiec. Alle Projekte des HDPZ werden in Zusammenarbeit mit und mit Unterstützung von unseren zahlreichen Partnern aus Polen und Deutschland durchgeführt. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec Auswärtiges Amt Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec Bundesministerium des Innern ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice) Gliwice Tel.: (+48) Fax: (+48) ul. 1 Maja 13/ Opole Tel.: (+48) Fax: (+48) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerium für Verwaltung und Digitalisierung Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Verband der deutschen sozial-kulturellen Geselschaften in Polen Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Stiftung für die Entwicklung Schlesiens und Förderung Lokaler Initiativen Fundacja Konrada Adenauera Konrad-Adenauer-Stiftung Fundacja Friedricha Eberta Friedrich-Ebert-Stiftung Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą Institut für Auslandsbeziehungen Instytut Goethego Goethe-Institut Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Marschallamt der Woiwodschaft Schlesien Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln Miasto Gliwice Stadt Gleiwitz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w województwie śląskim Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen in der Woiwodschaft Schlesien Zdjęcia wykorzystane w broszurze pochodzą z archiwum DWPN i od p. Andrzeja Nowaka In der Broschüre verwendete Fotos: Archiv des HDPZ und Andrzej Nowak Gefördert durch das Institut für Auslandsbeziehungen aus Mitteln des Auswärtigen Amtes Sfinansowano przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit www.haus.pl DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ... Dom dla Niemców, Polaków oraz innych przyjaciół Naszym celem od zawsze jest

Bardziej szczegółowo

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Zwischen Randow und Oder Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Między rzekami Randow a Odrą Wer und was ist perspektywa? Die Akteure von perspektywa sind die Bewohnerinnen und Bewohner

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

Lehrerfachnetzwerk Sieć fachowej współpracy nauczycieli

Lehrerfachnetzwerk Sieć fachowej współpracy nauczycieli 16 Lehrerfachnetzwerk Sieć fachowej współpracy nauczycieli Lehrerfachnetzwerk Zusammenfassung Netzwerk für Spracherwerb und Vermittlung von Kenntnissen über das Nachbarland für sächsische Lehrer Einreicher

Bardziej szczegółowo

Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka

Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka Der Grenzraum von oben Pogranicze z lotu ptaka Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden

Bardziej szczegółowo

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ost-west-forum Gut Gödelitz e.v. Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Pułtusk

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion. Współpraca w edukacji na pograniczu

Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion. Współpraca w edukacji na pograniczu Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion Współpraca w edukacji na pograniczu Bildungszusammenarbeit in der Grenzregion Współpraca w edukacji na pograniczu Berufliche Kompetenzen kompetencje zawodowe Kooperation

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY

Bardziej szczegółowo

Współpraca transgraniczna samorządów. Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia. Grenzübergreifende kommunale Zusammenarbeit

Współpraca transgraniczna samorządów. Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia. Grenzübergreifende kommunale Zusammenarbeit Współpraca transgraniczna samorządów terytorialnych Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

III Oś priorytetowa Programu Współpracy INTERREG. Polska Saksonia

III Oś priorytetowa Programu Współpracy INTERREG. Polska Saksonia III Oś priorytetowa Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Priotitätsachse III des Kooperationsprogramms INTERREG Polen Sachsen 2014-2020 Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Metall Cluster

Lubuskie Metall Cluster Lubuskie Metall Cluster (LUBUSKI KLASTER METALOWY) ul. Jagiellończyka 17/1 66-400 Gorzów Wlkp. Tel./fax: +48 95 722 75 30 E-mail: biuro@lubuskiklaster.pl www.lubuskiklaster.pl INITIATIVEANFÄNGE POCZĄTKI

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Konsument Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum Konsument Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej

Konsument Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum Konsument Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej 40 Konsument Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum Konsument Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej Konsument - Deutsch-Polnisches Verbraucherinformationszentrum Zusammenfassung

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Projektbezeichnung: Neue Zeiten Neue Gefahren gemeinsame Herausforderungen.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Operationalles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015

WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 WSPÓŁPRACA POLSKO NIEMIECKA W LATACH 2008 2015 POLNISCH - DEUTSCHEN ZUSAMMENARBEIT IN DEN JAHREN 2008-2015 Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie Ewa Mazurek - psycholog Poradni Wychowawczej w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Die Familien- und Behindertenverei 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 ata utworzenia SRiON - 26.03.1997r. - Gründung

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Radwegenetz im Landschaftskorridor Berlin-Szczecin-Świnoujście Krajobraz kulturowy sieci ścieżek rowerowych Berlin-Szczecin-Świnoujście

Radwegenetz im Landschaftskorridor Berlin-Szczecin-Świnoujście Krajobraz kulturowy sieci ścieżek rowerowych Berlin-Szczecin-Świnoujście 27 Radwegenetz im Landschaftskorridor Berlin-Szczecin-Świnoujście Krajobraz kulturowy sieci ścieżek rowerowych Berlin-Szczecin-Świnoujście Radwegenetz im Landschaftskorridor Berlin- Szczecin- Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego)

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna ¹ 2 minuty Guten Tag./Guten Morgen. Mein Name ist, und das ist meine Kollegin/mein Kollege.

Bardziej szczegółowo

Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze

Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze Deutschland und Polen in der multipolaren Welt. Strategische Vision und wahrscheinliche Allianzen Kierownik

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Polska mi^dzy Niemcami arosja Materiaty z mi^dzynarodowych kolokwiöw Gödelitz, 27-29 marca 2009 Pultusk, 24-26 wrzesnia 2010 pod redakcjq Karola Czejarka

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

2. Thematischer Workshop der Schülerreiseagenturen am März 2017 in Hoyerswerda Erarbeitung eines regionalen touristischen Angebots

2. Thematischer Workshop der Schülerreiseagenturen am März 2017 in Hoyerswerda Erarbeitung eines regionalen touristischen Angebots RegionalManagement. Berufskompetenzen und -perspektiven in der sächsisch-polnischen Grenzregion RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym 2. Thematischer

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJN-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Kowary, 19-20.05.2011 Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische

Bardziej szczegółowo

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8 Unsere Homepage www.juwoe.de Kein Medium ist so aktuell wie das Internet In dieser Preisliste finden Sie alle unsere neuen und bekannten Produkte. Aber was ist mit Ziegeln, die erst nach dem Druck entwickelt

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Guten Tag Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Oerlinghausen 5-11.08.2013 bei Bielefeld die Hauptidee Uns interessieren Unterschiede, die einen Unterschied machen. In unserem Workshop

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Geschichte Das Museum befindet sich in der ehemaligen Fabrik von Samuel Abbe an der Ecke der Straßen ul. Sowińska und ul. Zgierska. Ab Dezember

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT AUSWERTUNG DES STUDIENBESUCHS IN FRANKFURT (ODER) / SŁUBICE. und Zielsetzung des Seminars mit der Konferenzveranstaltung

PRACTPLANT AUSWERTUNG DES STUDIENBESUCHS IN FRANKFURT (ODER) / SŁUBICE. und Zielsetzung des Seminars mit der Konferenzveranstaltung AUSWERTUNG DES STUDIENBESUCHS IN FRANKFURT (ODER) / SŁUBICE und Zielsetzung des Seminars mit der Konferenzveranstaltung Projekt PRACTPLANT (Projektnr. 0855.01.J2.2.280813.1.10) wird aus Mitteln der Europäischen

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja w projekcie, realizacja zasady dostępności/ Kommunikationsmaßnahmen und Projektzugänglichkeit

Informacja i promocja w projekcie, realizacja zasady dostępności/ Kommunikationsmaßnahmen und Projektzugänglichkeit Informacja i promocja w projekcie, realizacja zasady dostępności/ Kommunikationsmaßnahmen und Projektzugänglichkeit Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020/ Gemeinsames

Bardziej szczegółowo

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Projekt Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Konferencja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014

WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Zamość Rotunde im Museum des Martyriums

Zamość Rotunde im Museum des Martyriums Zamość Rotunde im Museum des Martyriums Geschichte Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer deutscher Verbrechen im ehemaligen Artilleriegefechtsstand der Festung Zamość, an der ul. Męczenników [Straße

Bardziej szczegółowo

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Dr. Ing. Aleksander Niemczyk, Mag. Tomasz Janiak Institut für Logistik und Lagerwirtschaft 2 Pressestimmen Die neuesten Zahlen des Statistischen

Bardziej szczegółowo

Kultur und Kulturpolitik in Polen und Deutschland nach der Wende 1989

Kultur und Kulturpolitik in Polen und Deutschland nach der Wende 1989 Internationale Fachkonferenz Kultur und Kulturpolitik in Polen und Deutschland nach der Wende 1989 Bestandsaufnahme, Diskurse, Perspektiven 11.-12. Juni 2014 Instytut Zachodni / 61-854 Poznań, ul. Mostowa

Bardziej szczegółowo

Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland

Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (4 lata): Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Kelner Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Danuta Kubińska

Opracowanie: Danuta Kubińska Opracowanie: Danuta Kubińska Scenariusz lekcji. Przedmiot: język niemiecki Podręcznik: Alles klar 2b rozdział 9 Czas: 2 godziny lekcyjne Miejsce: pracownia języka niemieckiego Temat: Das Wichtigste in

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) zip zap Sprachanimationen Workshops Animacje językowe warsztaty 2015 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty z animacji językowej Zip-Zap W ubiegłych latach wzięło

Bardziej szczegółowo

Bürger für die Freiheit 1945-1989. Działalność obywateli na rzecz wolności 1945-1989

Bürger für die Freiheit 1945-1989. Działalność obywateli na rzecz wolności 1945-1989 Bürger für die Freiheit 1945-1989 Zusammenfassung Erarbeitung neuartiger zweisprachiger Lehrmittel und Lernformen am Beispiel der Geschichte der VRP und der DDR zwischen 1945 und 1989 Einreicher Sächsische

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie

Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie Schriften des Zentrums für Osteuropa-Studien (ZOS) der Universität Kiel 6 Polen und Deutsche in Europa- Polacy i Niemcy w Europie Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel-

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce podstawowe fakty. Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten. Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy

Wolontariat w Polsce podstawowe fakty. Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten. Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy Wolontariat w Polsce podstawowe fakty Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy Podstawa prawna Rechtsgrund Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z

Bardziej szczegółowo

Bücher zu deutsch-polnischen Beziehungen, herausgegeben von der FES Warschau 1

Bücher zu deutsch-polnischen Beziehungen, herausgegeben von der FES Warschau 1 Bücher zu deutsch-polnischen Beziehungen, herausgegeben von der FES Warschau 1 Misala Józef, Pac Roland, Kalinowska Lidia Możliwości kontynuowania powiązań handlowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Dochodź do zdrowia tam, gdzie żyją Twoi bliscy

Dochodź do zdrowia tam, gdzie żyją Twoi bliscy Informationen für polnische Staatsbürger Informacje dla obywateli polskich Gesund werden, wo die Familie lebt Rehabilitation in Polen Dochodź do zdrowia tam, gdzie żyją Twoi bliscy Rehabilitacja w Polsce

Bardziej szczegółowo

Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar

Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar Krematorium w Sachsenhausen. Foto: Archiv. Einladung Die Konzentrationslager des Dritten Reiches Erinnerung an die Opfer Ort: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Bardziej szczegółowo

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de 1 Logowanie do Portalu Strona Główna Tutaj znajdą Państwo Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A.

Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A. Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A. DB Netz AG/PKP PLK S.A. Arvid Kämmerer/Ireneusz Kluczyk

Bardziej szczegółowo

ON THE RUN DOKUMENTATION DOKUMENTACJA. DEUTSCH-POLNISCHE THEATERAKTIONEN OKTOBER 2016 POLSKO-NIEMIECKIE AKCJE TEATRALNE PAŹDZIERNIK 2016 r.

ON THE RUN DOKUMENTATION DOKUMENTACJA. DEUTSCH-POLNISCHE THEATERAKTIONEN OKTOBER 2016 POLSKO-NIEMIECKIE AKCJE TEATRALNE PAŹDZIERNIK 2016 r. ON THE RUN? DOKUMENTATION DOKUMENTACJA DEUTSCH-POLNISCHE THEATERAKTIONEN OKTOBER 2016 POLSKO-NIEMIECKIE AKCJE TEATRALNE PAŹDZIERNIK 2016 r. JUGENDBEGEGNUNGS- UND BILDUNGSSTÄTTE GOLM INSEL USEDOM VOLKSBUND

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Bund der Jugend der deutschen Minderheit - Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (ZMMN), został utworzony w roku 1992, a jego aktualna siedziba znajduje się w Opolu. ZMMN to zorganizowana grupa aktywnych,

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

iść, chodzić dokąd, gdzie

iść, chodzić dokąd, gdzie www.niemiecki.co Arbeit (die), die Arbeiten dir; mit dir; zu dir es gibt essen, er isst; zu Mittag essen geben, er gibt gehen mir; mit mir; zu mir Mittag (der); der Vormittag; der Nachmittag Park (der),

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Działania podejmowane przez CBŚ mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Inhaltsverzeichnis / Spis treści

Inhaltsverzeichnis / Spis treści Inhaltsverzeichnis / Spis treści Zu diesem Band / O publikacji 11 / 17 Zwangsarbeit in Pommern 1939-1950 Forschungsstand in Deutschland und in Polen Praca przymusowa na Pomorzu 1939-1950 Stan badań naukowych

Bardziej szczegółowo

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Das Entscheider-Magazin für den polnischen Arbeitsschutz MEDIADATEN Titelporträt Kurzcharakteristik Arbeitsschutz in Polen Verstärkte Initiativen

Bardziej szczegółowo

1. Napisz opowiadanie rozpoczynające się słowami An einem grauen Novembertag kam Detektiv Köppke wie immer in sein Büro in der Bachstraße 3...

1. Napisz opowiadanie rozpoczynające się słowami An einem grauen Novembertag kam Detektiv Köppke wie immer in sein Büro in der Bachstraße 3... 1. Napisz opowiadanie rozpoczynające się słowami An einem grauen Novembertag kam Detektiv Köppke wie immer in sein Büro in der Bachstraße 3... 2. In der Stadt oder auf dem Lande leben? Nenne die Vor- und

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi wstępne 11

Spis treści. Uwagi wstępne 11 Spis treści Uwagi wstępne 11 1. Polskie i niemieckie koncepcje rozwoju pogranicza 14 1.1. Programy aktywizacji gospodarczej pogranicza w latach 1990-1995 14 1.2. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

Program / Programm FotoMania II w Niemczech 04-07 grudnia 2014 w Dreźnie Czwartek, 4 grudnia 2014 Od godz.12.00 godz. 13.30 - 15.30 godz. 16.

Program / Programm FotoMania II w Niemczech 04-07 grudnia 2014 w Dreźnie Czwartek, 4 grudnia 2014 Od godz.12.00 godz. 13.30 - 15.30 godz. 16. Program / Programm FotoMania II w Niemczech 04-07 grudnia w Dreźnie Czwartek, 4 grudnia Od godz.12.00 godz. 13.30-15.30 Przyjazd i obiad Obrazy w głowie - Wzajemnie przedstawienie się ewentualnie relacja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość

Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość Teoria i praktyka Redakcja naukowa Urszula B. Kazubowska Toruń 2010 1 Recenzenci: dr hab. Tomasz Biernat profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr

Bardziej szczegółowo

Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne

Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne 03 Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego Abenteuer mit der Lausitzer

Bardziej szczegółowo

Strategie und neue Projekte der Doppelstadt für Strategia i nowe projekty Dwumiasta na lata

Strategie und neue Projekte der Doppelstadt für Strategia i nowe projekty Dwumiasta na lata Strategie und neue Projekte der Doppelstadt für 2014-2020 Strategia i nowe projekty Dwumiasta na lata 2014-2020 Jahrestagung der Stadtverordneten und Verwaltungsmitarbeiter, 21.02.13, Kleistforum Doroczne

Bardziej szczegółowo

POLNISCH. Kompetenzen bei mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen. Fragebogen für Eltern. n e r: K OM

POLNISCH. Kompetenzen bei mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen. Fragebogen für Eltern. n e r: K OM Institut fü ie ulpsycholog und Sch r Pädagogik POLNISCH hen lic ch ra sp n vo g un ss fa Er r zu en og eb ag Fr Kompetenzen bei mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen Fragebogen für Eltern K OM M - rt

Bardziej szczegółowo

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Lista dialogowa: Ała! Jeszcze trochę... Wiem że boli... Już jesteśmy. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Kollege hatte einen Unfall auf der Baustelle,

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny. /

Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny.  / Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny Informations- und Arbeitsmittel Środek przekazu i wyszukiwania informacji www.bildungsserver.de / www.eduserver.de Deutsche Bildungsserver - Niemiecki

Bardziej szczegółowo

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Lekcja 19 - Oszustwo zostaje zdemaskowane

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Lekcja 19 - Oszustwo zostaje zdemaskowane Lekcja 19 - Oszustwo zostaje zdemaskowane Aczkolwiek kręgi w zbożu zrobili rolnicy, sowa przekonana jest o istnieniu statków kosmicznych. Dochodzenie, prowadzone przez Paulę i Filipa wśród mieszkańców

Bardziej szczegółowo