Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus"

Transkrypt

1 Dwa Narody Jeden Dom Zwei Kulturen Ein Haus

2 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest związkiem stowarzyszeń i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji oraz organizacji, które połączyły swoje doświadczenia oraz umiejętności w jednym stowarzyszeniu zgodnie z zasadą siła we wspólnocie, razem jesteśmy w stanie zdziałać więcej. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN) jako bilateralna organizacja realizuje projekty edukacyjne i informacyjne z zakresu stosunków polsko-niemieckich, dialogu interkulturowego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, propagowania praw mniejszości narodowych, rozwoju lokalnego oraz regionalnego w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej. Adresatami i partnerami tych działań są środowiska nauki, polityki oraz kultury, mniejszość niemiecka, młodzież z Polski i Niemiec, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, jak i dziennikarze. DWPN współpracuje z instytucjami i organizacjami nie tylko z Polski i Niemiec, ale też z innych krajów europejskich. DWPN ma swoje biuro w Gliwicach, a od 2002 roku również w Opolu. Naszym celem od zawsze jest przyczynianie się do wzajemnego zrozumienia różnych grup ludności i wzbudzanie świadomości, że Śląsk ma tylko jedną przyszłość: wspólną. Wszystko, co dzieje się na Śląsku, w Polsce, Niemczech i Europie w równym stopniu dotyczy każdej grupy tu żyjącej. Śląsk, jako wielokulturowy obszar pogranicza, zawsze będzie odgrywać szczególną rolę w stosunkach polsko-niemieckich. Inicjatywy DWPN są szeroko rozpoznawalne i na stałe wpisały się już w mapę wydarzeń regionu i kraju. poniżej/unten: Biuro DWPN w Gliwicach / Büro des HDPZ in Gleiwitz z prawej/rechts: Biuro DWPN w Opolu / Büro des HDPZ in Oppeln Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit (HDPZ) ist eine einzigartige, parteiübergreifende Initiative polnischer und deutscher Stiftungen, Institutionen und Organisationen, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse in Form eines gemeinsamen Trägervereins zusammengeführt haben, der Devise folgend: gemeinsam sind wir stark und können mehr erreichen. Als bilaterale deutsch-polnische Einrichtung führt das HDPZ vor allem Bildungs- und Informationsprojekte durch. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen deutsch-polnische Beziehungen, interkultureller Dialog, Aufbau der Zivilgesellschaft, Förderung der Minderheitenrechte sowie regionale und lokale Entwicklung im Kontext der EU-Mitgliedschaft Polens. Adressaten und Partner dieser Tätigkeit sind Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung, Kultur und Medien, Angehörige der deutschen Minderheit, Jugendliche und junge Erwachsene in Polen und Deutschland, öffentliche Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen. Dabei arbeitet das HDPZ mit Organisationen und Institutionen aus Deutschland, Polen und anderen europäischen Ländern zusammen. Das Büro des HDPZ befindet sich in Gleiwitz und seit 2002 auch in Oppeln. Unser Ziel war von Anfang an, das gegenseitige Verständnis verschiedener Bevölkerungsgruppen füreinander zu fördern, in der Überzeugung, dass Schlesien nur eine Zukunft hat: die gemeinsame Zukunft. Was in Schlesien, in Polen, Deutschland und in Europa geschieht, wirkt sich gleichermaßen auf alle hier lebenden Gesellschaftsgruppen aus. Als multikulturelle Grenzregion wird Schlesien immer eine besondere Rolle in den deutsch-polnischen Beziehungen spielen. Die Initiativen des HDPZ sind an ein breites Publikum gerichtet, sie bilden einen festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region und darüber hinaus.

3 ... Dom dla Niemców, Polaków oraz innych przyjaciół i sąsiadów, który służy dialogowi o tym, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy... powiedział Prezydent Republiki Federalnej Założycielem i pierwszym dyrektorem Niemiec prof. dr Roman Herzog podczas Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej uroczystości otwarcia Domu Współpracy był Thaddäus Schäpe ( ), wielki Polsko-Niemieckiej 17 lutego 1998 roku, człowiek, który misję swojego życia zbliżenie i porozumienie Polaków i Niemców Nasza historia w której uczestniczyła w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra odnalazł w rodzinnej, górnośląskiej ziemi i jej Kwaśniewskiego, prof. dr hab. Danuta Hübner. ludziach. Otwarcie DWPN 1998: Thaddäus Schäpe i prof. dr Roman Herzog Pierwsza siedziba DWPN Otwarcie Centrum Europejskiego 1999 Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2012 Fot Janusz Pilszak 14 grudnia 1999 roku odbyła się oficjalna inauguracja działalności Centrum Europejskiego w siedzibie DWPN w Gliwicach, którą uświetnił swoją obecnością Minister Jan Kułakowski, Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej. W roku 2002 otwarto opolskie biuro DWPN, które stało się centrum aktywnego dialogu polsko-niemieckiego przy współudziale mniejszości niemieckiej. W roku 2009 gliwickie biuro DWPN zostało przeniesione ze swojej pierwszej siedziby przy ulicy Rybnickiej do Centrum Edukacji i Biznesu na terenie zrewitalizowanego kompleksu kopalnianego, usytuowanego przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach. W roku 2012 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej został nagrodzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji za wkład w rozwój stosunków polsko-niemieckich i pogłębianie integracji Polski z Unią Europejską poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój samorządności oraz prowadzenie dialogu interkulturowego.

4 ...ein Haus für Deutsche, Polen und andere Freunde und Nachbarn, das dem Gespräch darüber dienen soll, woher wir kommen, wo wir stehen und wohin wir gehen... sagte der Präsident der Bundesrepublik Deutschland Prof. Dr. Roman Herzog in seiner Ansprache HDPZ war Taddäus Schäpe ( ), Gründer und erster Geschäftsführer des anlässlich der Eröffnung des Hauses der Deutsch- ein herausragender Mensch, der in der Polnischen Zusammenarbeit in Gleiwitz am 17. Annäherung und Verständigung zwischen Februar 1998, an der im Namen des Präsidenten Deutschen und Polen in seiner Heimat Oberschlesien die Mission seines Lebens gefun- der Republik Polen Aleksander Kwaśniewski auch Prof. Dr. hab. Danuta Hübner teilnahm. den hat. Unsere Geschichte Am 14. Dezember 1999 fand die feierliche Eröffnung des Europa-Zentrums im Gleiwitzer Büro des HDPZ statt. Minister Jan Kułakowski, der Bevollmächtigte der polnischen Regierung für die Beitrittsverhandlungen mit der EU, war bei der Eröffnung persönlich zugegen. Im Jahr 2002 wurde das Oppelner Büro des HDPZ eröffnet. Es ist zum Mittelpunkt eines lebhaften deutsch-polnischen Dialogs geworden, an dem sich auch die deutsche Minderheit beteiligt. Im Jahr 2009 ist das Gleiwitzer Büro des HDPZ vom ursprünglichen Sitz an der Rybnickastraße in das Bildungs- und Wirtschaftszentrum auf dem Gelände des ehemaligen und revitalisierten Bergwerks Gleiwitz an der Bojkowskastraße umgezogen wurde das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit für seinen Beitrag zur Förderung der deutsch-polnischen Beziehungen und der Integration Polens in die Europäische Union durch den Aufbau der Zivilgesellschaft, die Entwicklung der Selbstverwaltung und durch die Förderung des interkulturellen Dialogs mit dem Goldenen Lorbeer für Fertigkeiten und Kompetenzen der regionalen Wirtschaftskammer in Kattowitz ausgezeichnet. Eröffnung des HDPZ 1998: Prof. Dr. hab. Danuta Hübner und Prof. Dr. Roman Herzog 10-jähriges Jubiläum des HDPZ 2008: Prof. Władysław Bartoszewski Eröffnung des Europa-Zentrums 1999: Wolfgang Clement Thaddäus Schäpe

5 BienkoBus: Rok Horsta Bienka Wielokulturowa przestrzeń Górnego Śląska stwarza szereg możliwości do odkrywania i kreatywnej prezentacji spuścizny oraz dziedzictwa kulturowego regionu, a tym samym do działania na rzecz tożsamości kulturowej jego mieszkańców. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekty skoncentrowane wokół historii i polsko-niemieckiego dziedzictwa regionu, których celem jest innowacyjna interpretacja i stymulacja działań kulturotwórczych. Bogactwo historyczno-kulturowe Górnego Śląska wpływa także na różnorodność przygotowywanych przez nas projektów. Historia i dziedzictwo Wystawa Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji Wystawa narodowej Na Granicy. w Rzecz piłce o czasach, nożnej ludziach w Landtagu i miejscach. w Düsseldorfie Konferencja Górny Śląsk 90 lat po wyznaczeniu granicy polsko-niemieckiej Wystawa Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach Wystawa Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu Takie projekty, jak Seminarium Śląskie jedna z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęcona tematyce polsko-niemieckiej, swoiste forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy czy Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, mają za zadanie nie tylko przywrócić pamięć o wielokulturowym dziedzictwie Górnego Śląska oraz bogatej, choć niejednokrotnie bolesnej i skomplikowanej historii regionu, ale również skłonić do refleksji nad jego przyszłością. Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na celu wspieranie i pogłębianie dobrych stosunków polsko-niemieckich. Ważne miejsce podczas realizacji tych celów zajmują projekty wydawnicze i wystawiennicze służące zachowaniu, wydobyciu i prezentacji dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej spuścizny regionu oraz wielowątkowych, często zapomnianych, bądź pomijanych dziejów Górnego Śląska i okolic. Niektóre z nich, jak choćby wystawa i publikacja poświęcona historycznej granicy na Górnym Śląsku, wpływają w sposób trwały na współczesne postrzeganie tych historycznych wydarzeń.

6 DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ HAUS DER DEUTSCH-POLNISCHEN ZUSAMMENARBEIT FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ STIFTUNG FÜR DEUTSCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT ISBN FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ STIFTUNG FÜR DEUTSCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ HAUS DER DEUTSCH-POLNISCHEN ZUSAMMENARBEIT Konferenz Oberschlesische Tragödie als Barometer des gegenwärtigen Diskurses über Polen und Deutsche? 2012 Die kulturelle Vielfalt Oberschlesiens bietet vielfältige Möglichkeiten, das kulturelle Erbe der Re gion innovativ zu erschließen und auf kreative Art und Weise zu vermitteln und bildet damit die Grundlage für die Entwicklung einer kulturellen Identität der hier lebenden Menschen. Geschichte und Tradition Górnośląscy potentaci dziedzictwo Ballestremów Die oberschlesischen Großindustriellen das Erbe der Ballestrems Górnośląscy potentaci dziedzictwo Ballestremów Die oberschlesischen Großindustriellen das Erbe der Ballestrems Publikationen des HDPZ Die Projekte des HDPZ nehmen auf das multikulturelle Erbe Oberschlesiens und die oftmals schmerzhafte und komplizierte Geschichte der Region Bezug, lenken den Blick aber auch in die Gegenwart und Zukunft. Dies gilt insbesondere für das Schlesienseminar und die Projektreihe Lokale Geschichte am Beispiel ausgewählter Kreise, Städte und Gemeinden. Das Schlesienseminar ist eine der wichtigsten Veranstaltungen zu deutsch-polnischen Themen in der Region und bildet ein Forum, auf dem sich die Vertreter der deutschen Minderheit, der polnischen Mehrheit und geladene Gäste aus dem Ausland treffen und diskutieren. Das HDPZ verwirklicht Projekte mit Blick auf die Aufarbeitung der wechselvollen regionalen Geschichte und des historischen deutsch-polnischen Kulturerbes. Die Projekte präsentieren und erschließen das Kulturerbe und leisten einen Beitrag zu seiner Aufarbeitung, darüber hinaus liefern sie neue, innovative Interpretationsmöglichkeiten und animieren zu eigenen kulturellen und identitätsstiftenden Aktivitäten. Der historische und kulturelle Reichtum Oberschlesiens schlägt sich in der Vielfalt der durch uns durchgeführten Projekte nieder. 16. Schlesienseminar 2011 Lokale Geschichte am Beispiel ausgewählter Kreise, Städte und Gemeinden Grenztour entlang der damaligen deutsch-polnischen Grenze Die Tätigkeiten des HDPZ haben das Ziel, die deutsch-polnischen Beziehungen zu unterstützen und zu vertieften. Besonders wichtig dabei sind Publikationen und Ausstellungsprojekte, mit denen das kulturelle Erbe entdeckt, bewahrt und präsentiert wird. Besondere Berücksichtigung findet dabei das regionale deutsche Kulturerbe und die ereignisreiche, oft vergessene oder verdrängte Geschichte Oberschlesiens und seiner Umgebung. Eine Reihe von Projekten, etwa eine Ausstellung und Publikation zur historischen Grenze Oberschlesiens, haben prägenden und dauerhaften Einfluss auf die gegenwärtige Darstellung und Wahrnehmung dieser historischen Ereignisse.

7 Mosty Dialogu 2010 Nasze projekty kulturalne, jak HAUSbesuche Spotkania DOMowe, cykl spotkań prezentujący dokonania w przestrzeni kultury i sztuki zarówno niemieckiej, jak i polskiej skierowane są przede wszystkim do miesz- Kultura w dialogu kańców regionu. Nadrzędnym celem tych projektów jest wzmacnianie tożsamości kulturowej Górnoślązaków, przybliżenie tematyki wspólnej, polsko-niemieckiej historii Górnego Śląska. Wregionie o takiej specyfice, jaką charakteryzuje się Górny Śląsk, z europejskim doświadczeniem kulturowej różnorodności i wielojęzyczności, promowanie wielokulturowości stanowi nieodłączny element budowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na poznanie doświadczeń historycznych i kulturowych, które kształtowały i wciąż kształtują ten szczególny region. Dzień Niemiecki na festiwalu Jazz w Ruinach 2012 Złoty Most Dialogu 2010: Tadeusz Mazowiecki 2012 Inicjatywa Mosty Dialogu, która ma na celu nagradzanie za wyjątkowe zasługi w zachowaniu kulturalnego dziedzictwa Śląska, ochronę i przywracanie wielokulturowości Śląska, jak i jej pierwsi Złoci Laureaci, Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki, utwierdzają nas w przekonaniu, iż dialog polsko-niemiecki umacnia się i buduje wciąż od nowa. Jednym z głównych priorytetów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej jest uświadamianie potrzeby prowadzenia oraz wspieranie dialogu międzykulturowego, który ma na celu propagowanie wzajemnego zrozumienia i tolerancji. HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2011: Marek Krajewski HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2010: Artur Becker Dzień Niemiecki na festiwalu Jazz w Ruinach 2012 Śląskie Lato Muzyczne 2011 HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2011: Thomas Urban Również dzięki fascynującym projektom filmowym i muzycznym, odkrywanie i przywracanie pamięci o niepowtarzalnym, wielokulturowym charakterze Górnego Śląska przybiera zupełnie nowe oblicze.

8 HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2010: Margaux Kier Unsere kulturellen Projekte, wie die Veranstaltungsreihe HAUSbesuche Spotkania DOMowe, die herausragende Vertreter der deutschen und der polnischen Kultur und Kunst präsentiert, sind vor allem an die Bewohner der Region gerichtet. Diese Veranstaltungen dienen Kultur im Dialog in erster Linie dazu, die kulturelle Identität der Oberschlesier zu stärken und ihnen die gemeinsame deutsch-polnische Geschichte der Region näher zu bringen. Die Förderung kultureller Diversität ist in Oberschlesien, einer europäischen Region der Vielfalt und Mehrsprachigkeit, ein wichtiger Beitrag zum Aufbau der europäischen Zivilgesellschaft als einer Gesellschaft, die offen für unterschiedliche historische und kulturelle Erfahrungen ist, die diese außergewöhnliche Region mitten in Europa in der Vergangenheit geprägt haben und sie bis heute noch prägen. Filmprojekt: Hervorragende deutsche Filmschaffende und Schauspieler aus Oberschlesien Goldene Brücke des Dialogs 2010: Helmut Kohl (2011) Die Initiative Brücken des Dialogs würdigt außergewöhnliche Verdienste bei der Bewahrung des kulturellen Erbes sowie beim Schutz und Wiederaufbau eines multikulturellen Schlesiens. Diese Initiative und ihre ersten Preisträger der Goldenen Brücke, Helmut Kohl und Tadeusz Mazowiecki, bekräftigen uns in der Überzeugung, dass der deutsch-polnische Dialog immer stärker wird und sich immer wieder erneuert. Die Anregung und Gestaltung des interkulturellen Dialogs als Mittel zu gegenseitigem Verständnis und Toleranz ist eine der Prioritäten in der Projektarbeit des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit. HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2010: Artur Becker HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2010: Basil Kerski HAUSbesuche Spotkania DOMowe 2012: Anda Rottenberg Deutscher Tag während des Festivals Jazz in Ruinen 2012 Auch innovative Film- und Musikprojekte lassen die Erinnerung sowie den einzigartigen und multikulturellen Charakter Oberschlesiens immer wieder in einem neuen Licht erscheinen.

9 Edukacja Przyszłosć Rozwój Język niemiecki na Górnym Śląsku, po- Warsztaty ABC Tolerancji 2012 dobnie jak elementy niemieckiego dziedzictwa kulturowego, nie powinien być domeną tylko mniejszości niemieckiej. Jego poznawanie, używanie w kontaktach międzyludzkich ma kluczowe znaczenie dla budowania więzi między mniejszością niemiecką oraz większością polską. Dwujęzyczność to szansa na szeroko Nieprzypadkowo przedsięwzięcia adresowane do młodzieży i realizowane we współpracy z młodym pokoleniem, a także na rzecz jego rozwoju oraz edukacji w duchu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, tolerancji VI Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska 2011 Archiwum Historii Mówionej 2012: rozmowa z dr. Christophem Bergnerem pojęty rozwój młodzieży i całego regionu w przyszłości. Właśnie ten wymiar dwujęzyczności jako fenomenu społeczno-kulturowego jest w centrum zainteresowania projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: Dwa to więcej niż i świadomości własnej historii oraz dziedzictwa zajmują priorytetowe miejsce w naszej działalności. Jeden. Nasze projekty to wkład w edukację historyczną młodzieży. Za pomocą takich przedsięwzięć, jak Archiwum Historii Mówionej wywiadów przeprowadzanych przez młodzież ze świadkami historii młodzi ludzie biorą udział w niepo- VII Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska 2012 Edukacyjne projekty DWPN nie tylko uświadamiają historycznie, promują postawy obywatelskie, ale także pozwalają rozwijać własne zainteresowania oraz inspirują młodzież do odnalezienia w przy- wtarzalnej lekcji historii, kształtując swoją tożsamość oraz szłości własnego miejsca w Europie. poszerzając wiedzę nie tylko o historii regionu, ale także o historii Polski i Niemiec w kontekście regionalnym i europejskim. Archiwum Historii Mówionej, podróż studyjna do Berlina 2012 VII Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska 2012 Warsztaty w ramach Regionalnej Akademii Obywatelskiej 2013

10 Bildung Zukunft Entwicklung werden. Zugleich erweitern sie dabei sowohl ihre Kenntnisse der Regionalgeschichte als auch der Kampagne zur Zweisprachigkeit Zwei sind mehr als Eine deutsch-polnischen Geschichte im regionalen und europäischen Kontext. Das deutsche kulturelle Erbe in Oberschlesien sollte nicht allein Angelegenheit der deutschen Minderheit sein, gleiches gilt für die deutsche Sprache. Der Spracherwerb und alltäglicher Sprachgebrauch in zwischenmenschlichen Kon- Es ist kein Zufall, dass Projekte und Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene im HDPZ besonderes Gewicht haben. Diese Projekte werden gemeinsam mit den Jugendlichen durchgeführt. Sie dienen der Entwicklung und der Weiterbildung im Geiste der europäischen Zivil gesellschaft und Toleranz und fördern das Bewusstsein für das eigene historische und kulturelle Erbe. Unsere Projekte leisten einen Beitrag zur historischen Bildung. In Projekten wie dem Archiv der erzählten Geschichte in dessen Rahmen junge Menschen Zeitzeugeninterviews durchführen können Jugendliche an einer einzigartigen Form der Geschichtsvermittlung teilnehmen und sich dabei ihrer eigenen Identität besser bewusst Fotowettbewerb Die Bedeutung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit in meinem Leben Studienreise nach Dänemark 2012 Fotowettbewerb Die Bedeutung der dt-pl Zweisprachigkeit in meinem Leben Workshop ABC der Toleranz deutsch-polnische Journalismus-Akademie deutsch-polnische Journalismus-Akademie 2012 Studienreise nach Berlin Archiv der erzählten Geschichte 2012 takten, unabhängig nationaler Zugehörigkeit, sind entscheidend für den Aufbau einer Bindung zwischen der deutschen Minderheit und der polnischen Mehrheit. Die Zweisprachigkeit bietet Chancen für die individuelle Entwicklung der jungen Generation und damit auch der Region insgesamt. Als sozio-kulturelles Phänomen steht deshalb die Zweisprachigkeit im Zentrum unseres Projekts Zwei sind mehr als Eine. Die Bildungsprojekte des HDPZ dienen nicht nur der Geschichtsvermittlung und fördern zivilgesellschaftliche Prozesse, sondern geben den Jugendlichen auch die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen weiterzuentwickeln und in Zukunft ihren eigenen Platz in Europa zu finden.

11 10 rozmów o Europie 2009: prof. dr hab. Jerzy Buzek dotykającymi najbardziej aktualnych zagadnień i wyzwań politycznych, społecznych oraz gospodarczych. Z zaproszonymi gość- Budowanie dobrych stosunków i intensyfikacja współpracy polsko-niemieckiej w ramach Unii Europejskiej, wspieranie dalszej integracji Polski z Unią Europejską, wzmocnienie reform gospodarczych i społecznych na poziomie regionalnym, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój samorządności oraz rozwijanie współpracy europejskich regionów to Region w Europie Europa w Regionie 10 rozmów o Europie 2009: dr Hans-Gert Pöttering mi rozmawiamy o Europie, Unii Europejskiej i jej mieszkańcach, europejskiej polityce, gospodarce, kulturze, a także o fascynacji ideą wspólnej Europy. Wspólnej budowie europejskiego regionu i Europy sprzyjają takie inicjatywy, jak Młodzieżowy Szczyt Regionalnego Trójkąta Weimarskiego wyjazdy studyjne młodzieży w ramach trójstronnego porozumienia między województwem śląskim, Północną Nadrenią- Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę. zadania Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej realizowane w szczególnym regionie Europy na Górnym Śląsku. Poprzez cykl spotkań Rozmowy o Europie, o Niemczech i o Polsce stworzyliśmy regionalną, a zarazem europejską płaszczyznę dialogu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tematami XII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 2012 Dzień Europy rozmów o Europie 2009: prof. dr Rita Süssmuth Od 2008 roku w siedzibie DWPN w Opolu mieści się Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, którego misją jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi regionu.

12 Europatag 2009 Der Aufbau guter Beziehungen und die Intensivierung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union, die Unter stützung einer weiteren europäischen Integration Polens, die Festigung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Reformen auf regionaler Ebene, die Entwicklung von Zivilgesellschaft und Selbstverwaltung sowie die Förderung der Zusammenarbeit der europäischen Regionen das sind die Aufgaben des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, die in dieser besonderen europäischen Region in Oberschlesien verwirklicht werden. Mit der Reihe Gespräche über Europa, über Deutschland und über Polen haben wir eine regionale und zugleich europäische Plattform für den Meinungs- Die Region in Europa Europa in der Region Gespräche über Deutschland 2010: Markus Meckel Gespräche über Europa 2010: Prof. Dr. Christoph Zöpel 10 Gespräche über Europa 2009: Dr. Hans-Gert Pöttering Bochum, Północna Nadrenia-Westfalia sierpnia 2010 roku Jubileuszowy X Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego ziedzictwo kulturowe i poprzemysłowe i poprzemysłowe 10. Regionaler Jugendgipfel des Weimarer Dreiecks 2010 Konferenz Metropolregionen in Europa. Herausforderungen für Polen 2012 Regionales Zentrum des Europäischen Sozialfonds und Erfahrungsaustausch geschaffen, in der wir uns aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen widmen. Mit den geladenen Gästen sprechen wir über Europa, die Europäische Union, ihre Bewohner, über Europapolitik, Wirtschaft und Kultur sowie über die Faszination eines gemeinsamen Europas. Die Gestaltung einer europäischen Region und eines gemeinsamen Europas wird auch durch Initiativen wie den Regionalen Jugendgipfel des Weimarer Dreiecks gefördert. Dieser bietet Studienaufenthalte im Rahmen des dreiseitigen Abkommens zwischen der Woiewodschaft Schlesien, dem nördlichen Nordrhein-Westfalen sowie der Region Nord-Pas de Calais in Frankreich. Ziel der Initiative ist die Stärkung der Zivilgesellschaft sowie die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der regionalen Zusammenarbeit der drei Regionen. Seit 2008 befindet sich im Oppelner Büro des HDPZ das Regionale Zentrum des Europäischen Sozialfonds. Zu den Aufgaben des Zentrums zählt die Unterstützung bei der Nutzung der finanziellen Mittel der Europäischen Union zu Gunsten der Regionalentwicklung.

13 Wszystkie inicjatywy i projekty są realizowane we współpracy i przy wsparciu naszych partnerów z Polski i Niemiec. Alle Projekte des HDPZ werden in Zusammenarbeit mit und mit Unterstützung von unseren zahlreichen Partnern aus Polen und Deutschland durchgeführt. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec Auswärtiges Amt Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec Bundesministerium des Innern ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice) Gliwice Tel.: (+48) Fax: (+48) ul. 1 Maja 13/ Opole Tel.: (+48) Fax: (+48) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerium für Verwaltung und Digitalisierung Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Verband der deutschen sozial-kulturellen Geselschaften in Polen Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Stiftung für die Entwicklung Schlesiens und Förderung Lokaler Initiativen Fundacja Konrada Adenauera Konrad-Adenauer-Stiftung Fundacja Friedricha Eberta Friedrich-Ebert-Stiftung Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą Institut für Auslandsbeziehungen Instytut Goethego Goethe-Institut Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Marschallamt der Woiwodschaft Schlesien Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln Miasto Gliwice Stadt Gleiwitz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w województwie śląskim Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen in der Woiwodschaft Schlesien Zdjęcia wykorzystane w broszurze pochodzą z archiwum DWPN i od p. Andrzeja Nowaka In der Broschüre verwendete Fotos: Archiv des HDPZ und Andrzej Nowak Gefördert durch das Institut für Auslandsbeziehungen aus Mitteln des Auswärtigen Amtes Sfinansowano przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN

Zakres zadań i kompetencji dwóch komisji nazewniczych działających w Polsce

Zakres zadań i kompetencji dwóch komisji nazewniczych działających w Polsce Ewa Wolnicz-Pawłowska Zakres zadań i kompetencji dwóch komisji nazewniczych działających w Polsce Wraz z rozwojem cywilizacji coraz to nowe obszary życia społecznego stają się przedmiotem obserwacji, opisu

Bardziej szczegółowo

Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach

Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach Hans-Günter Ottenberg Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach Hans Günter Ottenberg Król i jego przekorny klawesynista Fryderyk II i Karol Filip Emanuel

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Błażek Aleka Rapti Burkhard Schaeder. Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch Słownik uniwersytecki niemiecko-polski

Agnieszka Błażek Aleka Rapti Burkhard Schaeder. Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch Słownik uniwersytecki niemiecko-polski Agnieszka Błażek Aleka Rapti Burkhard Schaeder U N I L E X Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch Słownik uniwersytecki niemiecko-polski Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2010 Agnieszka Błażek

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych Raport z badań 2 Autorzy: Miłosława Fijałkowska Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU W KATEGORII WSPÓLNOTA OBYWATELSKA GMINA DZIERŻONIÓW PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę Dzierżoniów, 22.01.2014r. Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

2. Dzieje kościoła i parafii św. Trójcy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1981.

2. Dzieje kościoła i parafii św. Trójcy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1981. Prof. dr hab. Albert S. Kotowski Publikationsverzeichnis Stand: März 2015 Einzelveröffentlichungen 1. Rzemiosło bydgoskie i izby rzemieślnicze na Pomorzu i Kujawach w okresie międzywojennym, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje (stan na dzień: 03.09.2013r.) Środa, 25 września 2013 r. Materialne i niematerialne dziedzictwo -

Bardziej szczegółowo

Jest moc! Działam, bo lubię. I działam, bo czuję, że warto

Jest moc! Działam, bo lubię. I działam, bo czuję, że warto Karolina Sacha: mają czynną postawę wobec życia. Są to ludzie, którzy nie zgadzają się z niesprawiedliwością na tym świecie i wierzą w to, że ich zaangażowanie może coś zmienić. Niektórzy twierdzą, że

Bardziej szczegółowo

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ars inter Culturas 2013 nr 2 Anna Józefowicz Uniwersytet w Białymstoku Białystok REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo