Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>>

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl"

Transkrypt

1 Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) , fax (22) e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass dla Netii 5 Combino już w Poznaniu 6 HIPath 4500 w Energetyce Kaliskiej 6 Gigasety zdobywają rynek 7 Modernizacja SE Joachimów 7 Nowy adres Siemens Building Technologies 8 Certyfikat ISO 8 Siemens rozbudowuje sieć Era Newsletter Rozwój e-government w Europie i na świecie od początku był sterowany i nadzorowany poprzez działania odgórne o charakterze politycznym. W 1994 roku Komisja Europejska przedstawiła dokument Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europy, zwany od nazwiska jednego z autorów Raportem Bangemanna. Dokument ten rozpoczął publiczną debatę nad powszechnym wykoe-government rozwiązanie przyszłości W większości krajów Unii Europejskiej obywatele kontaktują się z instytucjami państwowymi drogą internetową. Podobne będzie i w Polsce dlatego naszą administrację publiczną czekają zmiany. Głównym celem projektu e-government jest umożliwienie obywatelowi załatwienia za pośrednictwem Internetu swoich spraw przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu. Interaktywna administracja publiczna staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności gospodarczej w skali regionalnej i globalnej. Z jednej strony podnosi jakość życia mieszkańców terytorium zarządzanego przez administrację oraz zwiększa konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, z drugiej zaś ogranicza koszty administrowania, uwalniając środki finansowe na inwestycje. e-government polega nie tylko na zastępowaniu dotychczasowych papierowych procedur procesami opartymi na technologiach informatycznych. Konieczne jest przekształcenie centralnej i lokalnej administracji publicznej oraz otwarcie jej na interaktywną współpracę z innymi instytucjami, z których korzystają obywatele. Niezbędne staje się zdefiniowanie na nowo procesów i zależności między agendami administracji publicznej. Za narzędzie transformacji służą technologie teleinformatyczne. Dla obywatela zasadnicza różnica między modelem tradycyjnej administracji a e-government polega na zamianie roli administracji z organu sprawowania władzy nad obywatelem na instytucję świadczącą dlań usługi administracyjne. Informatyzacja umożliwia zlokalizowanie centrów usług administracyjnych bliżej klienta - obywatela, członka lokalnej społeczności. Do tego celu wykorzystuje się np. interaktywne kioski umieszczane w miejscach publicznych, na terenie osiedli mieszkaniowych, w placówkach pocztowych, kulturalnych i sportowych. Usługi administracyjne (tak na poziomie lokalnym, jak i centralnym), a także zasoby informacji publicznej dostępne są także z komputera domowego czy używanego w pracy. Realizacja programu e-government nie jest możliwa bez wykorzystania dodatkowych narzędzi technologicznych, takich jak podpis elektroniczny czy karty elektroniczne. Zaawansowane usługi e-government nie mogą odbywać się bez wiarygodnego sprawdzenia tożsamości obywatela. Zastosowanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej jest na całym świecie jednym z najczęstszych typów jego zastosowań. W Polsce, według ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, został on zrównany z podpisem własnoręcznym. Z kolei karty elektroniczne rozmaitych rodzajów umożliwiają m.in. identyfikację, dostęp do urządzeń zewnętrznych, dokonanie płatności etc. e-government w UNII EUROPEJSKIEJ >>>

2 news >>> e-government rozwiązanie przyszłości 2 e-government Zastosowanie technologii komunikacji i informacji (ICT) do planowania, realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej. Rozwiązania e-government umożliwiają dostarczanie obywatelom tanich i efektywnych usług administracyjnych. Usprawniają również wymianę informacji i transakcje między urzędami oraz innymi instytucjami. e-government jest wydajnym narzędziem administrowania i zarządzania. Termin ten określa także technologie służące wzrostowi udziału mieszkańców w procesach demokratycznych (e-democracy). W literaturze przedmiotu stosuje się rozróżnienie między e-government a e-governance: pierwszy termin oznacza usługi dla ludności świadczone drogą elektroniczną (z wykorzystaniem Internetu), drugi, używany w szerszym kontekście, obejmuje także e-democracy. rzystaniem w życiu codziennym narzędzi, systemów i technik teleinformatycznych, co miało przyczynić się do aktywizacji społeczeństwa i zapewnić nowe szanse rozwoju dla Europy. Istotna dla ówczesnych działań była obserwacja rozwoju gospodarki USA, gdzie zanotowano szybszy wzrost gospodarczy niż w Europie, spowodowany właśnie wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Zwieńczeniem powyższych inicjatyw i działań było ogłoszenie w 1999 r. programu eeurope: An Information Society for All. Na konferencjach w Lizbonie i Feira zaprezentowane zostały fundamenty inicjatywy eeurope pod hasłem Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich. Realizacja programu miała uczynić ze wspólnego systemu ekonomicznego Europy najbardziej rozwiniętą na świecie gospodarkę opartą na wiedzy. Działania, jakie miały zostać podjęte w ramach eeurope 2002, skupiały się m.in. na przyspieszeniu rozwoju handlu elektronicznego, wprowadzeniu systemu opieki medycznej on-line oraz właśnie na e-government. Inicjatywę konferencji lizbońskiej poparły też kraje kandydujące do UE. Na konferencji w Warszawie (maj 2000 r.) przedstawiciele tych krajów postanowili przygotować własny dokument, wynikający z planu eeurope Przedstawiono go na szczycie europejskim w Göteborgu (2001 r.), pod nazwą eeurope+ Wojciech Szewko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji: Wdrożenie e-government oznacza znaczne (naszym zdaniem wielomiliardowe) oszczędności w wydatkach budżetu państwa, ograniczenie patologii (w tym korupcji), urzędy otwarte dla obywatela i firmy czynne 24 godziny na dobę. e-government na szczeblu lokalnym do Polski trafił ok. 4 lat temu. Na szczeblu centralnym pojawił się przy okazji wdrażania nowego systemu ubezpieczeń społecznych i przesyłania za pomocą programu Płatnik deklaracji do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na szczeblu regionalnym powstają systemy pod nazwą Wrota. Jest to próba stworzenia wspólnych portali regionalnych skupiających usługi administracji samorządowej na jednym portalu. Na szczeblu centralnym zbudowano już de facto system podatkowo - celny ( Celina / Zefir ), przygotowywane są systemy e-podatków. MNiI prowadzi prace projektowe nad jedną wspólną platformą dla usług administracji rządowej Wrota Polski. Problemem jest natomiast chroniczny brak środków. W Narodowym Planie Rozwoju (środki strukturalne UE) znajduje się ok. 1 mld Euro pieniądze te mogą zostać wykorzystane do poprawy stanu informatyzacji RP w tym również do stworzenia w przynajmniej kilku dziedzinach systemów e-government. Podstawowym i kluczo-wym dla rozwoju tych usług jest system e-podatków. Informatyzacja wymaga, niestety, inwestycji na które z niewiadomych przyczyn w budżecie od lat brakuje pieniędzy. Systemy informatyczne wdrażają poszczególne resorty w ramach swoich budżetów. Po wejściu w życie ustawy o informatyzacji działania te zostaną formalnie skoordynowane Przed szczytem UE w Sewilli (2002 r.) został opublikowany kolejny plan operacyjny inicjatywy eeurope, pod nazwą eeurope 2005: An Information Society for All - Action Plan. Realizacja planu eeurope 2005 ma doprowadzić do osiągnięcia do końca 2005 r. takich celów, jak m.in. rozwinięcie usług elektronicznych (w tym e- Government, nauczania na odległość oraz usług związanych z ochroną zdrowia), stworzenie dynamicznego środowiska dla gospodarki elektronicznej, zbudowanie systemu bezpieczeństwa dla infrastruktury informacyjnej oraz powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu. KIEDY e-polska? Już w 1994 roku, na I Kongresie Informatyki Polskiej dokonano analizy raportu Bangemanna w odniesieniu do polskich realiów. Nie pociągnęło to jednak niestety za sobą żadnych istotnych działań praktycznych; przez kolejne lata eksperci jedynie debatowali. Dopiero sześć lat później, w 2000 roku, w odpowiedzi na inicjatywę eeurope, Sejm podjął uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Po szczycie UE w Goteborgu i przyjęciu planu eeurope+ powstał dokument epolska przygotowany przez Ministerstwo Łączności, zawierający plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach Skoncentrowano się przede wszystkim na takich obszarach, jak rozwój infrastruktury teleinformatycznej, wprowadzenie powszechnego, taniego, szybkiego i bezpiecznego Internetu, stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych, rozwijanie teleinformatyki na obszarach wiejskich oraz na rozwoju radiofonii i telewizji cyfrowej. We wrześniu 2001 r. Sejm uchwalił kluczowe dla rozwoju e-government ustawy o dostępie do informacji publicznej (wprowadziła ona do polskiego systemu prawnego Biuletyn Informacji Publicznej) oraz o podpisie elektronicznym. W roku 2002 przygotowano nową wersję strategii dla budowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, którą opublikowano pod nazwą epolska W grudniu 2002 r. Komitet Badań Naukowych (KBN) opublikował wstępną koncepcję projektu Wrota Polski. Opisywany w nim centralny system informatyczny miał realizować e-usługi administracyjne dla obywateli oraz podmiotów gospodarczych w Polsce. 10 marca 2003 r. KBN opublikował kolejny dokument strategiczny w zakresie społeczeństwa informacyjnego Strategię Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska. W dokumencie tym wskazano trzy podstawowe obszary, wokół których skupiać się będą realizowane w najbliższych latach projekty związane z informatyzacją kraju powszechność dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie, tworzenie wartościowej oferty treści i usług oraz zdolność ich wykorzystania. 1 kwietnia 2003 r. KBN został przekształcony w Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, odpowiedzialne za przygotowanie i realizacje zadań budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zmodyfikowaną wersję Strategii informatyzacji RP przyjęto w maju 2003 r.

3 >>> e-government rozwiązanie przyszłości Karta elektroniczna Karta elektroniczna (zwana także chipową) to plastikowa karta wyposażona w pamięć i w mikroprocesor, służące do składowania i przetwarzania danych w formie cyfrowej. Do kart chipowych zalicza się również karty bez mikroprocesora, wyposażone w samą pamięć. Karty takie mogą co prawda przechowywać informacje, lecz nie są w stanie ich przetwarzać. Obecnie trwają przygotowania do budowy megasystemu Wrota Polski. Jego funkcją będzie wystawienie do postaci on-line wszystkich dysponujących zapleczem informatycznym serwisów administracji państwowej. Podstawowymi założeniami projektu Wrota Polski są: usprawnienie przepływu informacji do obywatela, zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy obywatelem czy podmiotem gospodarczym a rządem drogą elektroniczną, możliwość składania za pośrednictwem Internetu wniosków o wydanie dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport czy dowód rejestracyjny, ułatwienie dostępu do danych medycznych i ubezpieczeniowych oraz wymiana informacji pomiędzy urzędami on-line. W założeniu obywatel bez wychodzenia z domu będzie mógł np. rozliczyć się z podatku dochodowego, złożyć wniosek o wydanie dokumentu, a nawet dokonać wszelkich formalności związanych z zało-żeniem firmy. Minister nauki, prof. Michał Kleiber, podpisał już porozumienia ramowe z władzami województw podlaskiego i małopolskiego, na których podstawie realizowane są pilotażowo regionalne systemy informacyjne - Wrota Podlasia, Wrota Małopolski. Regionalne Wrota zapewniają stały dostęp do Cyfrowego Urzędu. Dzięki Biuletynowi Informacji Publicznej, na stronach internetowych zostaną udostępnione informacje publiczne gmin, powiatów, urzędów miast i jednostek organizacyjnych administracji publicznej. W ten sposób, dzięki działającym już regionalnym Wrotom obywatele prócz Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy załatwienia wybranych procedur w urzędzie mogą również skorzystać z uporządkowanego zasobu informacji oraz uzyskać informacje na temat wydarzeń w ich regionie. Projekt Wrota Polski jest pierwszą próbą praktycznej realizacji zaleceń Unii Europejskiej ogłoszonych w programie eeurope W literaturze przedmiotu stosowane są dwa terminy: podpis elektroniczny (ang. electronic signature) oraz podpis cyfrowy (ang. digital signature). Mimo iż często stosuje się je zamiennie, podpis elektroniczny jest pojęciem szerszym i opisuje wszystkie technologie zastępujące w elektronicznym środowisku podpis odręczny. Jest to zatem zeskanowany podpis odręczny, umieszczony jako plik graficzny w dokumencie, albo podpis dokonany piórem świetlnym, jak również dołączony do dokumentu kod osobistego dostępu (PIN). Podpis cyfrowy natomiast wiąże się z zastosowaniem kryptografii (p. Newsletter 8) do potwierdzenia autentyczności wiadomości elektronicznych. Każdy podpis cyfrowy jest więc podpisem elektronicznym, lecz nie każdy podpis elektroniczny jest podpisem cyfrowym. e-government Solution for the Future The citizens of most European Union countries can contact state institutions via the Internet. This should soon be the case in Poland too. Poland's public administration is facing considerable changes. The main aim of the e-government project is to allow citizens to settle their business online, 24 hours a day, seven days a week. Thanks to computerization, administration service centers can be brought closer to the client. One way of achieving this is introducing interactive kiosks to public sites-housing estates, post offices and cultural and sport centers. Administration services, both at the central and local levels, as well as public information resources, can also be accessed from a computer in the individual's home or workplace. In 1994 the European Commission presented the document Europe and the Global Information Society; because of the author's name, it became known as the Bangemann Report. The document initiated a public debate on the common use of data communication tools, systems and technologies in everyday life. In 1999 the eeurope: An Information Society for All program was presented. The program was designed to transform Europe's common economic system into the world's best developed knownledge-based economy. At the May 2000 conference in Warsaw, representatives of EU member states decided to prepare their own document based on the 2002 eeurope plan. It was presented at the 2001 European summit in Goeteborg under the name eeurope Before the 2002 EU summit in Seville, another plan was published eeurope 2005: An Information Society for All: Action Plan. In 1994, at the First Polish IT Congress, the Bangemann report was analyzed with reference to specific Polish conditions. Six years later, in 2000, the Sejm responded to the eeurope initiative by adopting an act on constructing an information society in Poland. After the EU summit in Goeteborg and the adoption of the eeurope+ plan, an epoland document was prepared by the Ministry of Communications. It incorporated a plan to develop an information society in the period In September 2001, the Sejm passed two acts crucial to the development of e-government a law on access to public information (it has introduced the Public Information Bulletin to the Polish legal system) and a law on e-signatures. A new version of the strategy was prepared in 2002 and published as e-poland In December 2002 the Scientific Research Committee (KBN) published the preliminary Gates to Poland project. The central data communication system described was to provide e-administration services for citizens and businesses in Poland. March 10, 2003, KBN published another strategic document: e-poland Strategy for the Computerization of the Republic of Poland. The document specified three areas-common access to information and services available online, creating valuable information services, and promoting the ability to use them. April 1, 2003, KBN became the Ministry of Science and Information Technology, responsible for preparing and carrying out tasks geared toward constructing an information society. An amended version of the Strategy for the Computerization of Poland was adopted in May Preparations for a Gates to Poland mega-system are in progress. Its main function will be to prepare online versions of all state administration institutions possessing IT backup. The main aims of the Gates to Poland project: to increase the flow of information to citizens; to facilitate settling matters between citizens or companies and the authorities online; to allow online applications for documents such as personal ID, driver's license, passport or proof of car registration; to make access to medical and insurance data easier; and to create an online information exchange between public offices. Citizens should be able to file their income tax returns, apply for a document and settle all formal issues connected to establishing a company without leaving their home. Minister of Science Prof. Michal Kleiber has already signed a framework agreement with the authorities of Podlasie and Malopolska provinces on the basis of which pilot local information systems have been created Gates to Podlasie and Gates to Malopolska. The local Gates provide uninterrupted access to a Digital Office. Due to the Public Information Bulletin, public information of communes, county, city and town offices and organizational units of public administration will be available online. In this way, due to the local Gates already operating, beside settling particular matters, citizens visiting the office will be able to make use of ordered information resources and obtain information on events in their region. 3

4 news W Wilanowie o Unii W Pałacu w Wilanowie odbyło się w grudniu 2003 r. zorganizowane przez Siemensa spotkanie Business Talk, w którym wzięli udział przedstawiciele rządu, administracji państwowej szczebla centralnego i lokalnego, rektorzy wyższych uczelni i przedstawiciele świata biznesu. od lewej: Karol Romanowski, prezes Siemens Sp z o.o., Piotr Nowina-Konopka, rektor Kolegium Europejskiego, Henryk Szenera, prezes zarządu Elektrowni Opole, dr Harald Eggers, wiceprezes Siemens Sp z o.o., Wolfgang Roeche, SBS Business Talk about the EU In December 2003 a Business Talk meeting was organized by Siemens at the Palace in Wilanow. Participants included representatives of the government and central and local state administration, university rectors and businesspeople. The meeting was devoted to prospects for the implementation of an organizational transformations program in Poland in the context of the country's accession to the European Union. The main topic of Business Talk's reports and discussions was the modernization and unification of the standards in Polish infrastructure, particularly telecommunications and computer infrastructure. Jacques Santer, a deputy of the European Parliament, was an honorary guest of the Business Talk meeting. In his speech he focused upon the continent's transformation as an era of new management models and processes emerges. Spotkanie było poświęcone perspektywom realizacji procesu przekształceń organizacyjnych w Polsce w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Przedmiotem referatów i dyskusji było przede wszystkim unowocześnienie i ujednolicenie standardów infrastruktury kraju, a w szczególności infrastruktury teleinformatycznej, która umożliwia współpracę wszystkich krajów Unii i zapewnia spoistość organizacyjną zjednoczonej Europy. Najważniejszymi obszarami wymagającymi modernizacji jest połączenie w sieć urzędów państwowych i instytucji oraz stworzenie państwowych serwisów on-line dla obywateli i firm, mających na celu uproszczenie obsługi i ograniczenie biurokracji; upowszechnienie dostępu do Internetu oraz wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych w obszarze e-government, e-education, e-health. W tym procesie dostosowawczym znaczącą rolę może odegrać Siemens Business Services, partner i doradca wielu przedsiębiorstw i kluczowych jednostek rządowych, oferujący rozwiązania i usługi informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Gościem honorowym był Jacques Santer, członek Parlamentu Europejskiego. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na zjawisko transformacji całego kontynentu, wykraczające poza sferę technologii i oznaczające początek epoki nowych modeli zarządzania i nowych procesów. Zmiany te są podwalinami pomyślnej przyszłości dla wszystkich członków jednego, zamieszkującego cały kontynent, społeczeństwa. Przemysł dla nauki i szkolnictwa Proces dostosowywania infrastruktury kraju do ru zdolnego udźwignąć gmach naukowej teorii. standardów unijnych nie jest możliwy bez udziału To założenie jest też podstawą strategii Siemensa polskiego świata nauki. Polska dysponuje poważnym zapleczem naukowym, w postaci uczelni i in- i ośrodkach badawczych koncernu na całym świe- w zakresie współpracy z nauką. W laboratoriach stytutów badawczych, które jednak aby sprawnie cie pracuje dziś ogółem osób. Cały budżet i efektywnie działać nie mogą obyć się bez znaczącego wsparcia finansowego. Temu zagadnieniu procentom obrotów Siemensa. Prof. Bartosik, przeznaczony na badania i rozwój odpowiada 7-8 poświęcone było listopadowe seminarium na Politechnice Śląskiej, podczas którego rektorzy kilku nansowaniu badań naukowych. Ustawa ta jest nie- przedstawił założenia projektu nowej ustawy o fi- polskich uczelni politechnicznych, członkowie jury zbędna nie tylko w świetle naszej tegorocznej akcesji do Unii i wyrównywania standardów w odniesie- Nagrody Siemensa oraz laureaci nagrody, wśród nich minister Marek Bartosik, sekretarz stanu niu do wydatków na naukę i jej rozwój. Finansowanie badań naukowych potrzebne jest od zaraz, w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, laureat Nagrody Siemensa z 2001 r., dyskutowali o roli zwłaszcza w obecnej, dramatycznej sytuacji nauki i udziale przemysłu w finansowaniu badań naukowych. Jedną z głównych tez seminarium sformuło- Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignoran- polskiej. Konkluzja prof. Bartosika była dobitna: wał w swoim wystąpieniu prezes Siemens Sp. cję.nagroda Siemensa nie jest jedyną formą zaangażowania firmy w rozwój nauki. W ub.r. Siemens z o.o., Karol Romanowski, mówiąc: Podstawowym założeniem konkursu o Nagrodę Siemensa jest po raz kolejny przyczynił się - jako Złoty Sponsor przekonanie, że bez prężnie rozwijającej się nauki do realizacji programu Internet w Szkołach nie może dokonać się prawdziwy postęp w gospodarce. Natomiast bez odnoszącej sukcesy gospotucji wspierających przedsięwzięcie w 2003 r. zna- Projekt Prezydenta RP. Wśród licznych firm i instydarki prosperującej również w trudnych warunkach ekonomicznych - zabraknie finansowego fila- Fujitsu Siemens lazła się też inna firma z grupy Siemensa w Polsce Computers. Looking to Science and Education The process of aligning Poland's infrastructure with EU standards would not be possible without the participation of Polish science. Poland has major scientific capital, which, however, in order to function effectively and efficiently, cannot do without substantial financial support. The November seminar at Silesian University of Technology was devoted to this issue. Siemens Sp. z o.o. CEO Karol Romanowski formulated one of the main themes of the seminar in his speech: The basic assumption of the Siemens Award competition is the belief that no genuine progress can take place in the economy without rapidly developing science. On the other hand, without a successful economy, which also prospers under difficult economic conditions, the financial pillar will be lacking to support the edifice of scientific theory. Prof. Bartosik, secretary of state at the Ministry of Science and Information Technology, the Siemens Award laureate in 2001, presented a new draft of the bill on scientific research financing. 4

5 biznes SURPASS hit dla Netii Siemens Information and Communication Networks podpisał umowę ramową z operatorem Netia na budowę szkieletowej sieci DWDM. od prawej: Wojciech Mądalski, Prezes Netia S.A., dr Harald Eggers, wiceprezes Siemens Sp. z o.o., Paul Kearney, Gł Dyrektor ds. Technologii Netia, dr. Marec Bela Steffens, Dyrektor Finansowy ICN Siemens, Zbigniew Łapiński, Gł. Dyrektor ds. Finansowych Netia Sieć szkieletowa jest to sieć nadrzędna o największej przepustowości, do której można podłączyć pozostałe sieci. Pierwszy etap obejmuje budowę ogólnopolskiego pierścienia DWDM, który zostanie zbudowany w oparciu o system SURPASS hit7500. Umożliwi on operatorowi transmisję do 40 kanałów, z których każdy oferuje przepływność do 10Gbit/s. Łączna długość sieci wynosi ponad 1500 km i obejmuje Warszawę, Toruń, Poznań, Kępno, Jaworzno i Kraków. Platforma DWDM, którą Siemens będzie wdrażać w ramach umowy, daje również możliwość realizacji usługi dostępu szerokopasmowego i takich usług, jak transmisja danych, tworzenie sieci prywatnej dla klientów biznesowych Netii, tranzyt ruchu międzynarodowego oraz dzierżawa łączy o dużej przepływności. Wdrożony w ramach umowy system zarządzania umożliwia zarządzanie nie tylko warstwą DWDM long distance (siecią o dużym zasięgu), ale również tzw. systemami Metro DWDM, funkcjonującymi na obszarach miejskich, gdzie są mniejsze odległości transmisji, oraz systemami SDH. System pozwoli na centralizację zarządzania elementami oraz usługami oferowanymi przez poszczególne poziomy sieci transmisyjnej. Surpass hit 7500, to system działający w oparciu o technikę DWDM, umożliwiający transmisję sygnału na bardzo duże odległości. Jego budowa oparta jest na kartach pozwalających na ustalanie odpowiedniej długości fali dla sygnału nadawczego, a także agregujące sygnały o mniejszej przepływności w jeden sygnał o przepływności wyższej co daje operatorowi oszczędność kosztów i dostępnej przepływności. Rozwiązanie Surpass jest jednym z najnowocześniejszych, dostępnych obecnie na rynku rozwiązań DWDM. W przyszłości umożliwi ono konstrukcję sieci optycznych opartych o technologię DWDM. Jest to system zoptymalizowany do przesyłania sygnałów o dużych i bardzo dużych przepływnościach na długie i bardzo długie odległości za pomocą jednej wspólnej platformy sprzętowej. SURPASSing Expectations Siemens Information and Communication Networks has signed a preliminary contract with Netia for the construction of a skeleton DWDM network. The first stage includes the creation of a countrywide DWDM ring, which will be constructed on the basis of the SURPASS hit 7500 system. The total length of the network exceeds 1,500 kilometers. The DWDM platform Siemens will implement as part of the contract also encompasses broadband access and services such as data transmission, private networks for Netia's business clients, transit of international traffic and lease of high capacity links. SURPASS hit 7500 is a system operating on the basis of DWDM technology which permits the transmission of signals over very long distances. The SURPASS solution is one of the state-of-the art DWDM solutions available in the market. It is an optimized system for the transmission of high and very high capacity signals over long and very long distances with the use of a single common platform. Combino już w Poznaniu Na tramwajowe trasy Poznania wyruszają jeden po drugim tramwaje Siemensa Combino. Miasto zamówiło ogółem czternaście tych nowoczesnych, niskopodłogowych wozów. W sobotę, 24 stycznia br. pierwszy Combino został poświęcony, a następnie ruszył w podróż do centrum miasta z oficjalnymi gośćmi na pokładzie. Pojazd powitano blaskiem sztucznych ogni, kolorowych rac i hukiem petard. Do poznaniaków przemawiali prezydent miasta Poznania, Ryszard Grobelny, prezes MPK w Poznaniu, Wojciech Tulibacki, i prezes Siemens Sp. z o.o., Karol Romanowski. Poznaniacy nadali nowemu tramwajowi wyłonioną w drodze konkursu nazwę Bimbana będącą kompilacją poznańskich określeń bimba (tramwaj) i bana (kolej). W chwili zamykania tego numeru, po szynach w stolicy Wielkopolski jeździło już osiem wozów. Combino reprezentuje nową rodzinę pojazdów szynowych, opracowanych przez Siemensa w 1994 roku, z niską podłogą na całej długości, w których zastosowano rozwiązania przejęte z techniki kolejowej. Pojazdy te wyznaczają nowy standard masowego transportu osób w miastach i zarazem są symbolem technologii zgodnej z wymogami ochrony środowiska. Combino jest wygodny w użytkowaniu i przyjazny dla pasażerów. Jego wejście znajduje się na wysokości zaledwie 30 cm od ziemi, czyli praktycznie na jednym poziomie z większością wysepek na przystankach. Wewnątrz nie ma żadnych podestów ani stopni, które zwykle są przeszkodą dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Combino dało się już poznać z jak najlepszej strony, o czym świadczy zakup ponad 500 pojazdów tej serii przez wiele metropolii europejskich. Combino in Poznan On Saturday Jan. 24, the first Combino tram in Poznan was driven to the city center with official guests. The vehicle was bathed in the light of fireworks, colorful flares and firecrackers. City Mayor Ryszard Grobelny, Municipal Transport Company (MPK) President Wojciech Tulibacki and Siemens Sp. z o.o. CEO Karol Romanowski addressed their speeches to city residents. Combino represents a new family of rail vehicles developed by Siemens in 1994, with low floor along the entire length and incorporating railroad technology. Combino offers comfort to users and is passengerfriendly. Its strong points have already been noticed, as shown by the purchase of over 500 of the series by many European cities. 5

6 news Siemens Information and Communication Networks podpisał umowę z Energetyką Kaliską S.A. na rozbudowę infrastruktury o nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. HiPath 4500 w Energetyce Kaliskiej Energetyka Kaliska S.A. (EK) to operator branżowy, zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem i sprzedażą energii elektrycznej oraz cieplnej. W ramach kontraktu zostaną dostarczone najnowsze systemy telekomunikacyjne HiPath 4500, które będą obsługiwać 5 rejonów obsługiwanych przez EK. Centralny system HiPath Manager obejmie swoim zasięgiem wszystkie centrale, pozwalając na skuteczne zarządzanie ich pracą. Administrator systemu będzie informowany o ewentualnych usterkach, mając możliwość ich zdalnego usuwania. Dodatkowo jedna z aplikacji systemu (Performance Management) pozwoli na pomiar natężenia ruchu międzycentralowego. Siemens wdroży także nowoczesny system bilingowy klasy operatorskiej. Będzie to największy tego typu system w branży energetycznej pod względem liczby abonentów, węzłów oraz skali sieci. Umożliwi on EK S.A. monitoring ruchu w sieci, a w przyszłości redukcję kosztów. Użytkownicy będą mieli wgląd do swych bilingów w Intranecie. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania HiPath Cordless Enterprise pracownicy EK S.A. wyposażeni będą w terminale bezprzewodowe, co pozwoli im na swobodne poruszanie się na terenie obiektów zakładu, przy zachowaniu pełnego dostępu do korporacyjnej sieci głosowej (połączenia są bezpłatne, gdyż właścicielem systemu jest zakład); będą oni osiągalni pod tym samym numerem, co ich stacjonarny telefon. Serwer telekomunikacyjny HiPath 4000 odpowiada za sterowanie procesem komunikacji w sieci. Może współpracować z dowolną siecią teleinformatyczną. Umożliwia stosowanie aplikacji takich jak Call Center, łączność bezprzewodowa DECT i GSM, rozwiązania Voice over IP. Zarządzanie systemem może być dokonywane bezpośrednio z sieci LAN z poziomu przeglądarki internetowej dowolnego uprawnionego terminala lub też zdalnie przez sieć ISDN lub modem analogowy. HiPath 4500 in Energetyka Kaliska Siemens Information and Communication Networks has signed a contract with Energetyka Kaliska SA to enlarge the company's infrastructure with state-of-the-art telecommunication technologies. As part of the contract, Siemens will deliver the latest HiPath 4500 telecommunication systems which will serve five regions where EK operates. The central HiPath Manager system will cover all exchanges, enabling efficient management of work. The system administrator will be informed about any possible malfunctions and be able to repair them remotely. The telecommunications server HiPath 4000 controls the communication process in the network. It can work with any telecommunication and computer network and it permits applications such as Call Center, wireless communication DECT and GSM and Voice over IP solutions. The system can be managed directly through Internet browsers of any authorized terminal via LAN networks, or remotely, through ISDN networks or modems. Gigasety zdobywają rynek Telekomunikacja Polska (TP) stała się strategicznym partnerem Siemensa w zakresie sprzedaży telefonów stacjonarnych. W listopadzie 2002 roku Siemens podpisał umowę z Telekomunikacją Polską (TP) na sprzedaż narodowemu operatorowi abonenckich aparatów telefonicznych. Na początek TP wspólnie z Siemensem zaoferowała swoim abonentom w promocyjnej sprzedaży aparatów Gigaset G200 oraz aparatów Gigaset A180. Oba modele to nowoczesne cyfrowe telefony bezprzewodowe, z dolnej półki cenowej. A180 wytwarzany jest przez Siemensa wyłącznie dla operatorów narodowych. Siemens wygrał również bardzo ważny przetarg na dostarczenie TP sztuk aparatu Gigaset C100 w specjalnej wersji opracowanej na życzenie TP. Aparat ten ma zwiększoną liczbę funkcji, m.in. specjalnie zaprogramowany przycisk wybierający numer Błękitnej linii. Przy okazji wprowadzenia go na rynek TP promuje też swoją nową usługę funkcję CLIP, umożliwiającą rozpoznawanie dzwoniącego numeru. Jest to również pierwszy telefon na polskim rynku z funkcją SMS (znaną dotąd tylko z telefonów komórkowych), umożliwiający planowane przez TP wprowadzenie tej usługi w sieci stacjonarnej. Ten ostatni kontrakt dowodzi, iż rola operatorów w strukturze sprzedaży aparatów zakładając utrzymanie tempa wzrostu TP, na co wskazują analizy tendencji rynkowych ma szansę systematycznie rosnąć. Dla dostawców będzie to ważny dodatkowy kanał dystrybucji sprzętu końcowego. Gigasets Conquer the Market Telekomunikacja Polska (TP) has become Siemens's strategic partner in sales of cordless telephones. In November 2002, Siemens signed a contract with TP concerning sales of cordless telephone sets. Initially, TP and Siemens offered TP subscribers 20,000 Gigaset G200 and 30,000 Gigaset A180 telephones. Siemens has also won a very important tender to supply TP with 100,000 units of the Gigaset C100 telephone a special version prepared at TP's request. In taking the opportunity to introduce the model to the market, TP is promoting its new service-clip, or caller ID. The Gigaset C100 is also the first telephone on the Polish market to enable SMS messages (so far available only in mobile phones), thanks to which TP can start planning to introduce the service. 6

7 biznes Modernizacja SE Joachimów Dobiegła końca modernizacja Stacji Energetycznej Joachimów. Jest to największa modernizacja stacji energetycznej zrealizowana przez Siemensa w Polsce. Działająca od ponad 30 lat SE Joachimów jest jedną z kluczowych stacji w systemie Polskich Sieci Energetycznych. Nie wchodziło więc w grę nawet czasowe wyłączenie jej z ruchu. Wszystkie etapy modernizacji musiały być wykonane bez przerwy w działaniu stacji. Specyfika prac w tego typu obiekcie polega na wykonywaniu modernizacji stopniowo, w terminach uzależnionych od możliwości wyłączeń elementów sieci przesyłowej. Chodzi o to, żeby wyburzać stare i budować nowe pola stacji tak, by wyłączenia linii energetycznych ograniczyć do niezbędnego minimum. Modernizowana stacja cały czas dostarczała energię elektryczną swoim odbiorcom przemysłowym i indywidualnym, mówi inż. Leszek Staśto, project manager przedsięwzięcia. Koszt modernizacji wykonywanej przez Siemensa wyniósł ok. 63 mln zł. Projekt realizowany był przez branżę Industrial Solutions and Services, trwał cztery lata i został zakończony w listopadzie Pierwsze zmodernizowane pola zostały odebrane przez Komisję Odbioru Technicznego i przekazane do eksploatacji w lipcu 2001 r. W tym samym roku zmodernizowano autotransformator, wyposażając go m.in. w system gaszenia. W 2002 roku zakończono natomiast modernizację stacji 220/110 kv Aniołów. Od tej chwili SE Aniołów jest jako pierwsza stacja w Polsce sterowana i nadzorowana zdalnie z SE Joachimów. Dzięki temu można było zrezygnować z zatrudniania personelu obsługi stacji, co przyniosło zmniejszenie kosztów eksploatacji. W listopadzie 2003 roku zmodernizowano także stację 220/110 kv Wrzosowa drugą stację energetyczną sterowaną i nadzorowaną zdalnie z SE Joachimów. W realizacji zadania wzięli udział sprawdzeni we wcześniejszych wspólnych projektach polscy podwykonawcy zaangażowani przez Siemensa: Biuro Projektów Elektroprojekt Gliwice, ZWSE Rzeszów, ELBUD Lublin, Energopomiar Elektryka Gliwice oraz ZPrAE Siemianowice. Joachimow Gets a Revamp Modernization of the Joachimow Power Substation has been completed, the biggest such project carried out by Siemens in Poland. Joachimow Power Station, which has been operating for over 30 years, is one of the key stations in the system run by the Polish Power Grid Company. It was therefore not possible to shut it down even temporarily. All stages of the modernization process had to be completed without interruption to the station's operation. The cost of the process carried out by Siemens reached about PLN 63 million. The project was carried out by the Siemens Industrial Solutions and Services group. It lasted four years and was completed in November The task was completed with the participation of Polish subcontractors already cooperating on previous projects carried out by Siemens: Biuro Projektow Elektroprojekt Gliwice, ZWSE Rzeszow, ELBUD Lublin, Energopomiar-Elektryka Gliwice and ZPrAE Siemianowice. Siemens Building Technologies w nowej siedzibie New headquarters for Siemens Building Technologies Miło nam poinformować naszych Klientów, że z dniem 23 lutego br. wszystkie oddziały firmy Siemens Building Technologies Sp. z o.o. (SBT) zmieniły lokalizację i obecnie mieszczą się w nowej siedzibie w Warszawie pod wspólnym adresem: ul. Żupnicza Warszawa tel.: (022) lub 03 faks: (022) lub 02 Dotychczasowe oddziały: Landis & Staefa, Cerberus oraz Fire & Security Products (wcześniej Alarmcom Sp. z o.o.) prowadzą odtąd działalność rynkową pod nazwą Siemens Building Technologies. We are happy to inform our Customers that as of Feb. 23, all divisions of Siemens Building Technologies Sp. z o.o. (SBT) will move to our new headquarters in Warsaw. The following address applies to all of them: 17 Zupnicza St Warsaw tel. (+48-22) or 03 fax (+48-22) or 02 Divisions thus far known as Landis & Staefa, Cerberus and Fire & Security Products (previously Alarmcom Sp. z o.o.), now exist as Siemens Building Technologies. 7

8 info W dniu 23 grudnia 2003 r. Siemens Sp. z o.o. uzyskała certyfikat BS EN ISO 9001:2000 potwierdzający, że Spółka spełnia wymagania także nowej normy. Od tego dnia certyfikat jest ważny i może być wykorzystywany przez wszystkie branże i działy centralne firmy. Certyfikat ISO Nowa norma ISO 9001:2000, zastąpiła dotychczasową ISO 9001:1994, nadaną firmie Siemens w 2000 roku, i jest dostosowana nie tylko do potrzeb firm produkcyjnych, ale również do potrzeb firm handlowych, takich jak Siemens Sp. z o.o. Postępowanie zgodne z jej wymogami oznacza spełnienie ośmiu podstawowych zasad, które pozwalają osiągnąć założone przez organizację cele: koncentracja na kliencie; przywództwo; zaangażowanie; podejście procesowe; podejście systemowe do zarządzania; ciągłe doskonalenie; opieranie się na analizie danych i informacji w podejmowaniu decyzji; wzajemne korzystne powiązania dostawców. New ISO Certificate Dec. 23, 2003 Siemens Sp. z o.o. was granted the BS EN ISO 9001:2000 certificate, proving that the company complies with all requirements of the new standard. The new ISO 9001:2000 standard is adjusted to the needs not only of production companies, but also of trade companies. In order to meet the standard's requirements, a company must comply with the eight basic principles which make achievement of the aims specified by the organization possible: customer focus, leadership, commitment, process approach, a system approach to management, constant improvement, basing decision-making on data and information analysis, and mutually favorable connections with suppliers. Siemens rozbuduje sieć Era Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. zakończyła rozpatrywanie ofert na dostawy sprzętu, niezbędnego do rozwoju sieci w kierunku trzeciej generacji (3G). Siemens Information and Communication Mobile (Siemens mobile) będzie wykonawcą kompleksowego projektu sieci radiowej i rdzeniowej w technologii 3G/UMTS. W ramach umowy Siemens dostarczy również aparaty telefoniczne 3G. Realizacja projektu rozpocznie się od warszawskiego okręgu PTC. An Era of Expansion The Siemens Information and Communication Mobile (Siemens mobile) will be a turnkey supplier for the complete radio and core network technology to set up a 3G/UMTS network in Poland for Polish mobile operator Polska Telefonia Cyfrowa (PTC). The scope of delivery will also include 3G/UMTS mobile telephones. In the initial stage PTC wants to provide Warsaw with the new technology. PTC is the largest mobile phone operator in Poland, with over 6.1 million users. Since 1996, Siemens mobile has been PTC's provider of GSM technologies and network infrastructure. In 2001, Siemens mobile built a test network of UMTS technology for PTC. On a worldwide scale, Siemens mobile, together with NEC, has signed 29 contracts on providing 3G solutions and infrastructure. In Europe, they have installed around 25,000 UMTS base stations, serving over 2 million users. Jest to drugi, po umowie z T-Mobile w Czechach, kontrakt Siemensa na rozwiązania UMTS. Umacnia on naszą pozycję lidera jako dostawcy technologii 3G powiedział Christoph Caselitz, prezes działu sieci w Siemens mobile. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. jest największym operatorem komórkowym i obsługuje ponad 6,1 mln użytkowników. Od 1996 roku Siemens mobile dostarcza PTC rozwiązania i infrastrukturę sieci GSM. W 2001 roku Siemens mobile zbudował sieć testową w technologii UMTS dla tego operatora. W skali światowej Siemens mobile wraz z firmą NEC podpisały już 29 kontraktów na dostawę rozwiązań i infrastruktury 3G, co stawia te firmy wśród trzech największych światowych dostawców. W Europie zainstalowały około 25 tys. stacji bazowych UMTS, służących obecnie ponad 2 mln użytkowników. Siemens Information and Communication Mobile oferuje rozwiązania dla telefonii komórkowej: urządzenia końcowe (telefony komórkowe, moduły i telefony bezprzewodowe, organizery, a także produkty dla bezprzewodowych sieci domowych), rozwiązania do budowy sieci, w tym technologie GSM, GPS i 3G, od stacji bazowych i systemów centralowych aż po usługi sieci inteligentnej (np. systemy prepaid-owe), oraz aplikacje dotyczące rozwiązań end to end dla usług lokalizacyjnych, messagingu oraz płatności. 8

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

e-government services, platforms, projects the best in Poland Wiedza, której nie znajdziesz w internecie 34-61 www.itwadministracji.

e-government services, platforms, projects the best in Poland Wiedza, której nie znajdziesz w internecie 34-61 www.itwadministracji. Wiedza, której nie znajdziesz w internecie Technologia i praktyka WYDANIE SPECJALNE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1898-3227 special edition special edition www.itwadministracji.pl e-government the best in

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo