Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl"

Transkrypt

1 Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) , fax (22) e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass dla Netii 5 Combino już w Poznaniu 6 HIPath 4500 w Energetyce Kaliskiej 6 Gigasety zdobywają rynek 7 Modernizacja SE Joachimów 7 Nowy adres Siemens Building Technologies 8 Certyfikat ISO 8 Siemens rozbudowuje sieć Era Newsletter Rozwój e-government w Europie i na świecie od początku był sterowany i nadzorowany poprzez działania odgórne o charakterze politycznym. W 1994 roku Komisja Europejska przedstawiła dokument Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europy, zwany od nazwiska jednego z autorów Raportem Bangemanna. Dokument ten rozpoczął publiczną debatę nad powszechnym wykoe-government rozwiązanie przyszłości W większości krajów Unii Europejskiej obywatele kontaktują się z instytucjami państwowymi drogą internetową. Podobne będzie i w Polsce dlatego naszą administrację publiczną czekają zmiany. Głównym celem projektu e-government jest umożliwienie obywatelowi załatwienia za pośrednictwem Internetu swoich spraw przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu. Interaktywna administracja publiczna staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności gospodarczej w skali regionalnej i globalnej. Z jednej strony podnosi jakość życia mieszkańców terytorium zarządzanego przez administrację oraz zwiększa konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, z drugiej zaś ogranicza koszty administrowania, uwalniając środki finansowe na inwestycje. e-government polega nie tylko na zastępowaniu dotychczasowych papierowych procedur procesami opartymi na technologiach informatycznych. Konieczne jest przekształcenie centralnej i lokalnej administracji publicznej oraz otwarcie jej na interaktywną współpracę z innymi instytucjami, z których korzystają obywatele. Niezbędne staje się zdefiniowanie na nowo procesów i zależności między agendami administracji publicznej. Za narzędzie transformacji służą technologie teleinformatyczne. Dla obywatela zasadnicza różnica między modelem tradycyjnej administracji a e-government polega na zamianie roli administracji z organu sprawowania władzy nad obywatelem na instytucję świadczącą dlań usługi administracyjne. Informatyzacja umożliwia zlokalizowanie centrów usług administracyjnych bliżej klienta - obywatela, członka lokalnej społeczności. Do tego celu wykorzystuje się np. interaktywne kioski umieszczane w miejscach publicznych, na terenie osiedli mieszkaniowych, w placówkach pocztowych, kulturalnych i sportowych. Usługi administracyjne (tak na poziomie lokalnym, jak i centralnym), a także zasoby informacji publicznej dostępne są także z komputera domowego czy używanego w pracy. Realizacja programu e-government nie jest możliwa bez wykorzystania dodatkowych narzędzi technologicznych, takich jak podpis elektroniczny czy karty elektroniczne. Zaawansowane usługi e-government nie mogą odbywać się bez wiarygodnego sprawdzenia tożsamości obywatela. Zastosowanie podpisu elektronicznego w administracji publicznej jest na całym świecie jednym z najczęstszych typów jego zastosowań. W Polsce, według ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, został on zrównany z podpisem własnoręcznym. Z kolei karty elektroniczne rozmaitych rodzajów umożliwiają m.in. identyfikację, dostęp do urządzeń zewnętrznych, dokonanie płatności etc. e-government w UNII EUROPEJSKIEJ >>>

2 news >>> e-government rozwiązanie przyszłości 2 e-government Zastosowanie technologii komunikacji i informacji (ICT) do planowania, realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej. Rozwiązania e-government umożliwiają dostarczanie obywatelom tanich i efektywnych usług administracyjnych. Usprawniają również wymianę informacji i transakcje między urzędami oraz innymi instytucjami. e-government jest wydajnym narzędziem administrowania i zarządzania. Termin ten określa także technologie służące wzrostowi udziału mieszkańców w procesach demokratycznych (e-democracy). W literaturze przedmiotu stosuje się rozróżnienie między e-government a e-governance: pierwszy termin oznacza usługi dla ludności świadczone drogą elektroniczną (z wykorzystaniem Internetu), drugi, używany w szerszym kontekście, obejmuje także e-democracy. rzystaniem w życiu codziennym narzędzi, systemów i technik teleinformatycznych, co miało przyczynić się do aktywizacji społeczeństwa i zapewnić nowe szanse rozwoju dla Europy. Istotna dla ówczesnych działań była obserwacja rozwoju gospodarki USA, gdzie zanotowano szybszy wzrost gospodarczy niż w Europie, spowodowany właśnie wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Zwieńczeniem powyższych inicjatyw i działań było ogłoszenie w 1999 r. programu eeurope: An Information Society for All. Na konferencjach w Lizbonie i Feira zaprezentowane zostały fundamenty inicjatywy eeurope pod hasłem Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich. Realizacja programu miała uczynić ze wspólnego systemu ekonomicznego Europy najbardziej rozwiniętą na świecie gospodarkę opartą na wiedzy. Działania, jakie miały zostać podjęte w ramach eeurope 2002, skupiały się m.in. na przyspieszeniu rozwoju handlu elektronicznego, wprowadzeniu systemu opieki medycznej on-line oraz właśnie na e-government. Inicjatywę konferencji lizbońskiej poparły też kraje kandydujące do UE. Na konferencji w Warszawie (maj 2000 r.) przedstawiciele tych krajów postanowili przygotować własny dokument, wynikający z planu eeurope Przedstawiono go na szczycie europejskim w Göteborgu (2001 r.), pod nazwą eeurope+ Wojciech Szewko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji: Wdrożenie e-government oznacza znaczne (naszym zdaniem wielomiliardowe) oszczędności w wydatkach budżetu państwa, ograniczenie patologii (w tym korupcji), urzędy otwarte dla obywatela i firmy czynne 24 godziny na dobę. e-government na szczeblu lokalnym do Polski trafił ok. 4 lat temu. Na szczeblu centralnym pojawił się przy okazji wdrażania nowego systemu ubezpieczeń społecznych i przesyłania za pomocą programu Płatnik deklaracji do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na szczeblu regionalnym powstają systemy pod nazwą Wrota. Jest to próba stworzenia wspólnych portali regionalnych skupiających usługi administracji samorządowej na jednym portalu. Na szczeblu centralnym zbudowano już de facto system podatkowo - celny ( Celina / Zefir ), przygotowywane są systemy e-podatków. MNiI prowadzi prace projektowe nad jedną wspólną platformą dla usług administracji rządowej Wrota Polski. Problemem jest natomiast chroniczny brak środków. W Narodowym Planie Rozwoju (środki strukturalne UE) znajduje się ok. 1 mld Euro pieniądze te mogą zostać wykorzystane do poprawy stanu informatyzacji RP w tym również do stworzenia w przynajmniej kilku dziedzinach systemów e-government. Podstawowym i kluczo-wym dla rozwoju tych usług jest system e-podatków. Informatyzacja wymaga, niestety, inwestycji na które z niewiadomych przyczyn w budżecie od lat brakuje pieniędzy. Systemy informatyczne wdrażają poszczególne resorty w ramach swoich budżetów. Po wejściu w życie ustawy o informatyzacji działania te zostaną formalnie skoordynowane Przed szczytem UE w Sewilli (2002 r.) został opublikowany kolejny plan operacyjny inicjatywy eeurope, pod nazwą eeurope 2005: An Information Society for All - Action Plan. Realizacja planu eeurope 2005 ma doprowadzić do osiągnięcia do końca 2005 r. takich celów, jak m.in. rozwinięcie usług elektronicznych (w tym e- Government, nauczania na odległość oraz usług związanych z ochroną zdrowia), stworzenie dynamicznego środowiska dla gospodarki elektronicznej, zbudowanie systemu bezpieczeństwa dla infrastruktury informacyjnej oraz powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu. KIEDY e-polska? Już w 1994 roku, na I Kongresie Informatyki Polskiej dokonano analizy raportu Bangemanna w odniesieniu do polskich realiów. Nie pociągnęło to jednak niestety za sobą żadnych istotnych działań praktycznych; przez kolejne lata eksperci jedynie debatowali. Dopiero sześć lat później, w 2000 roku, w odpowiedzi na inicjatywę eeurope, Sejm podjął uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Po szczycie UE w Goteborgu i przyjęciu planu eeurope+ powstał dokument epolska przygotowany przez Ministerstwo Łączności, zawierający plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach Skoncentrowano się przede wszystkim na takich obszarach, jak rozwój infrastruktury teleinformatycznej, wprowadzenie powszechnego, taniego, szybkiego i bezpiecznego Internetu, stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych, rozwijanie teleinformatyki na obszarach wiejskich oraz na rozwoju radiofonii i telewizji cyfrowej. We wrześniu 2001 r. Sejm uchwalił kluczowe dla rozwoju e-government ustawy o dostępie do informacji publicznej (wprowadziła ona do polskiego systemu prawnego Biuletyn Informacji Publicznej) oraz o podpisie elektronicznym. W roku 2002 przygotowano nową wersję strategii dla budowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, którą opublikowano pod nazwą epolska W grudniu 2002 r. Komitet Badań Naukowych (KBN) opublikował wstępną koncepcję projektu Wrota Polski. Opisywany w nim centralny system informatyczny miał realizować e-usługi administracyjne dla obywateli oraz podmiotów gospodarczych w Polsce. 10 marca 2003 r. KBN opublikował kolejny dokument strategiczny w zakresie społeczeństwa informacyjnego Strategię Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska. W dokumencie tym wskazano trzy podstawowe obszary, wokół których skupiać się będą realizowane w najbliższych latach projekty związane z informatyzacją kraju powszechność dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie, tworzenie wartościowej oferty treści i usług oraz zdolność ich wykorzystania. 1 kwietnia 2003 r. KBN został przekształcony w Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, odpowiedzialne za przygotowanie i realizacje zadań budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zmodyfikowaną wersję Strategii informatyzacji RP przyjęto w maju 2003 r.

3 >>> e-government rozwiązanie przyszłości Karta elektroniczna Karta elektroniczna (zwana także chipową) to plastikowa karta wyposażona w pamięć i w mikroprocesor, służące do składowania i przetwarzania danych w formie cyfrowej. Do kart chipowych zalicza się również karty bez mikroprocesora, wyposażone w samą pamięć. Karty takie mogą co prawda przechowywać informacje, lecz nie są w stanie ich przetwarzać. Obecnie trwają przygotowania do budowy megasystemu Wrota Polski. Jego funkcją będzie wystawienie do postaci on-line wszystkich dysponujących zapleczem informatycznym serwisów administracji państwowej. Podstawowymi założeniami projektu Wrota Polski są: usprawnienie przepływu informacji do obywatela, zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy obywatelem czy podmiotem gospodarczym a rządem drogą elektroniczną, możliwość składania za pośrednictwem Internetu wniosków o wydanie dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport czy dowód rejestracyjny, ułatwienie dostępu do danych medycznych i ubezpieczeniowych oraz wymiana informacji pomiędzy urzędami on-line. W założeniu obywatel bez wychodzenia z domu będzie mógł np. rozliczyć się z podatku dochodowego, złożyć wniosek o wydanie dokumentu, a nawet dokonać wszelkich formalności związanych z zało-żeniem firmy. Minister nauki, prof. Michał Kleiber, podpisał już porozumienia ramowe z władzami województw podlaskiego i małopolskiego, na których podstawie realizowane są pilotażowo regionalne systemy informacyjne - Wrota Podlasia, Wrota Małopolski. Regionalne Wrota zapewniają stały dostęp do Cyfrowego Urzędu. Dzięki Biuletynowi Informacji Publicznej, na stronach internetowych zostaną udostępnione informacje publiczne gmin, powiatów, urzędów miast i jednostek organizacyjnych administracji publicznej. W ten sposób, dzięki działającym już regionalnym Wrotom obywatele prócz Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy załatwienia wybranych procedur w urzędzie mogą również skorzystać z uporządkowanego zasobu informacji oraz uzyskać informacje na temat wydarzeń w ich regionie. Projekt Wrota Polski jest pierwszą próbą praktycznej realizacji zaleceń Unii Europejskiej ogłoszonych w programie eeurope W literaturze przedmiotu stosowane są dwa terminy: podpis elektroniczny (ang. electronic signature) oraz podpis cyfrowy (ang. digital signature). Mimo iż często stosuje się je zamiennie, podpis elektroniczny jest pojęciem szerszym i opisuje wszystkie technologie zastępujące w elektronicznym środowisku podpis odręczny. Jest to zatem zeskanowany podpis odręczny, umieszczony jako plik graficzny w dokumencie, albo podpis dokonany piórem świetlnym, jak również dołączony do dokumentu kod osobistego dostępu (PIN). Podpis cyfrowy natomiast wiąże się z zastosowaniem kryptografii (p. Newsletter 8) do potwierdzenia autentyczności wiadomości elektronicznych. Każdy podpis cyfrowy jest więc podpisem elektronicznym, lecz nie każdy podpis elektroniczny jest podpisem cyfrowym. e-government Solution for the Future The citizens of most European Union countries can contact state institutions via the Internet. This should soon be the case in Poland too. Poland's public administration is facing considerable changes. The main aim of the e-government project is to allow citizens to settle their business online, 24 hours a day, seven days a week. Thanks to computerization, administration service centers can be brought closer to the client. One way of achieving this is introducing interactive kiosks to public sites-housing estates, post offices and cultural and sport centers. Administration services, both at the central and local levels, as well as public information resources, can also be accessed from a computer in the individual's home or workplace. In 1994 the European Commission presented the document Europe and the Global Information Society; because of the author's name, it became known as the Bangemann Report. The document initiated a public debate on the common use of data communication tools, systems and technologies in everyday life. In 1999 the eeurope: An Information Society for All program was presented. The program was designed to transform Europe's common economic system into the world's best developed knownledge-based economy. At the May 2000 conference in Warsaw, representatives of EU member states decided to prepare their own document based on the 2002 eeurope plan. It was presented at the 2001 European summit in Goeteborg under the name eeurope Before the 2002 EU summit in Seville, another plan was published eeurope 2005: An Information Society for All: Action Plan. In 1994, at the First Polish IT Congress, the Bangemann report was analyzed with reference to specific Polish conditions. Six years later, in 2000, the Sejm responded to the eeurope initiative by adopting an act on constructing an information society in Poland. After the EU summit in Goeteborg and the adoption of the eeurope+ plan, an epoland document was prepared by the Ministry of Communications. It incorporated a plan to develop an information society in the period In September 2001, the Sejm passed two acts crucial to the development of e-government a law on access to public information (it has introduced the Public Information Bulletin to the Polish legal system) and a law on e-signatures. A new version of the strategy was prepared in 2002 and published as e-poland In December 2002 the Scientific Research Committee (KBN) published the preliminary Gates to Poland project. The central data communication system described was to provide e-administration services for citizens and businesses in Poland. March 10, 2003, KBN published another strategic document: e-poland Strategy for the Computerization of the Republic of Poland. The document specified three areas-common access to information and services available online, creating valuable information services, and promoting the ability to use them. April 1, 2003, KBN became the Ministry of Science and Information Technology, responsible for preparing and carrying out tasks geared toward constructing an information society. An amended version of the Strategy for the Computerization of Poland was adopted in May Preparations for a Gates to Poland mega-system are in progress. Its main function will be to prepare online versions of all state administration institutions possessing IT backup. The main aims of the Gates to Poland project: to increase the flow of information to citizens; to facilitate settling matters between citizens or companies and the authorities online; to allow online applications for documents such as personal ID, driver's license, passport or proof of car registration; to make access to medical and insurance data easier; and to create an online information exchange between public offices. Citizens should be able to file their income tax returns, apply for a document and settle all formal issues connected to establishing a company without leaving their home. Minister of Science Prof. Michal Kleiber has already signed a framework agreement with the authorities of Podlasie and Malopolska provinces on the basis of which pilot local information systems have been created Gates to Podlasie and Gates to Malopolska. The local Gates provide uninterrupted access to a Digital Office. Due to the Public Information Bulletin, public information of communes, county, city and town offices and organizational units of public administration will be available online. In this way, due to the local Gates already operating, beside settling particular matters, citizens visiting the office will be able to make use of ordered information resources and obtain information on events in their region. 3

4 news W Wilanowie o Unii W Pałacu w Wilanowie odbyło się w grudniu 2003 r. zorganizowane przez Siemensa spotkanie Business Talk, w którym wzięli udział przedstawiciele rządu, administracji państwowej szczebla centralnego i lokalnego, rektorzy wyższych uczelni i przedstawiciele świata biznesu. od lewej: Karol Romanowski, prezes Siemens Sp z o.o., Piotr Nowina-Konopka, rektor Kolegium Europejskiego, Henryk Szenera, prezes zarządu Elektrowni Opole, dr Harald Eggers, wiceprezes Siemens Sp z o.o., Wolfgang Roeche, SBS Business Talk about the EU In December 2003 a Business Talk meeting was organized by Siemens at the Palace in Wilanow. Participants included representatives of the government and central and local state administration, university rectors and businesspeople. The meeting was devoted to prospects for the implementation of an organizational transformations program in Poland in the context of the country's accession to the European Union. The main topic of Business Talk's reports and discussions was the modernization and unification of the standards in Polish infrastructure, particularly telecommunications and computer infrastructure. Jacques Santer, a deputy of the European Parliament, was an honorary guest of the Business Talk meeting. In his speech he focused upon the continent's transformation as an era of new management models and processes emerges. Spotkanie było poświęcone perspektywom realizacji procesu przekształceń organizacyjnych w Polsce w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Przedmiotem referatów i dyskusji było przede wszystkim unowocześnienie i ujednolicenie standardów infrastruktury kraju, a w szczególności infrastruktury teleinformatycznej, która umożliwia współpracę wszystkich krajów Unii i zapewnia spoistość organizacyjną zjednoczonej Europy. Najważniejszymi obszarami wymagającymi modernizacji jest połączenie w sieć urzędów państwowych i instytucji oraz stworzenie państwowych serwisów on-line dla obywateli i firm, mających na celu uproszczenie obsługi i ograniczenie biurokracji; upowszechnienie dostępu do Internetu oraz wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych w obszarze e-government, e-education, e-health. W tym procesie dostosowawczym znaczącą rolę może odegrać Siemens Business Services, partner i doradca wielu przedsiębiorstw i kluczowych jednostek rządowych, oferujący rozwiązania i usługi informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Gościem honorowym był Jacques Santer, członek Parlamentu Europejskiego. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na zjawisko transformacji całego kontynentu, wykraczające poza sferę technologii i oznaczające początek epoki nowych modeli zarządzania i nowych procesów. Zmiany te są podwalinami pomyślnej przyszłości dla wszystkich członków jednego, zamieszkującego cały kontynent, społeczeństwa. Przemysł dla nauki i szkolnictwa Proces dostosowywania infrastruktury kraju do ru zdolnego udźwignąć gmach naukowej teorii. standardów unijnych nie jest możliwy bez udziału To założenie jest też podstawą strategii Siemensa polskiego świata nauki. Polska dysponuje poważnym zapleczem naukowym, w postaci uczelni i in- i ośrodkach badawczych koncernu na całym świe- w zakresie współpracy z nauką. W laboratoriach stytutów badawczych, które jednak aby sprawnie cie pracuje dziś ogółem osób. Cały budżet i efektywnie działać nie mogą obyć się bez znaczącego wsparcia finansowego. Temu zagadnieniu procentom obrotów Siemensa. Prof. Bartosik, przeznaczony na badania i rozwój odpowiada 7-8 poświęcone było listopadowe seminarium na Politechnice Śląskiej, podczas którego rektorzy kilku nansowaniu badań naukowych. Ustawa ta jest nie- przedstawił założenia projektu nowej ustawy o fi- polskich uczelni politechnicznych, członkowie jury zbędna nie tylko w świetle naszej tegorocznej akcesji do Unii i wyrównywania standardów w odniesie- Nagrody Siemensa oraz laureaci nagrody, wśród nich minister Marek Bartosik, sekretarz stanu niu do wydatków na naukę i jej rozwój. Finansowanie badań naukowych potrzebne jest od zaraz, w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, laureat Nagrody Siemensa z 2001 r., dyskutowali o roli zwłaszcza w obecnej, dramatycznej sytuacji nauki i udziale przemysłu w finansowaniu badań naukowych. Jedną z głównych tez seminarium sformuło- Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignoran- polskiej. Konkluzja prof. Bartosika była dobitna: wał w swoim wystąpieniu prezes Siemens Sp. cję.nagroda Siemensa nie jest jedyną formą zaangażowania firmy w rozwój nauki. W ub.r. Siemens z o.o., Karol Romanowski, mówiąc: Podstawowym założeniem konkursu o Nagrodę Siemensa jest po raz kolejny przyczynił się - jako Złoty Sponsor przekonanie, że bez prężnie rozwijającej się nauki do realizacji programu Internet w Szkołach nie może dokonać się prawdziwy postęp w gospodarce. Natomiast bez odnoszącej sukcesy gospotucji wspierających przedsięwzięcie w 2003 r. zna- Projekt Prezydenta RP. Wśród licznych firm i instydarki prosperującej również w trudnych warunkach ekonomicznych - zabraknie finansowego fila- Fujitsu Siemens lazła się też inna firma z grupy Siemensa w Polsce Computers. Looking to Science and Education The process of aligning Poland's infrastructure with EU standards would not be possible without the participation of Polish science. Poland has major scientific capital, which, however, in order to function effectively and efficiently, cannot do without substantial financial support. The November seminar at Silesian University of Technology was devoted to this issue. Siemens Sp. z o.o. CEO Karol Romanowski formulated one of the main themes of the seminar in his speech: The basic assumption of the Siemens Award competition is the belief that no genuine progress can take place in the economy without rapidly developing science. On the other hand, without a successful economy, which also prospers under difficult economic conditions, the financial pillar will be lacking to support the edifice of scientific theory. Prof. Bartosik, secretary of state at the Ministry of Science and Information Technology, the Siemens Award laureate in 2001, presented a new draft of the bill on scientific research financing. 4

5 biznes SURPASS hit dla Netii Siemens Information and Communication Networks podpisał umowę ramową z operatorem Netia na budowę szkieletowej sieci DWDM. od prawej: Wojciech Mądalski, Prezes Netia S.A., dr Harald Eggers, wiceprezes Siemens Sp. z o.o., Paul Kearney, Gł Dyrektor ds. Technologii Netia, dr. Marec Bela Steffens, Dyrektor Finansowy ICN Siemens, Zbigniew Łapiński, Gł. Dyrektor ds. Finansowych Netia Sieć szkieletowa jest to sieć nadrzędna o największej przepustowości, do której można podłączyć pozostałe sieci. Pierwszy etap obejmuje budowę ogólnopolskiego pierścienia DWDM, który zostanie zbudowany w oparciu o system SURPASS hit7500. Umożliwi on operatorowi transmisję do 40 kanałów, z których każdy oferuje przepływność do 10Gbit/s. Łączna długość sieci wynosi ponad 1500 km i obejmuje Warszawę, Toruń, Poznań, Kępno, Jaworzno i Kraków. Platforma DWDM, którą Siemens będzie wdrażać w ramach umowy, daje również możliwość realizacji usługi dostępu szerokopasmowego i takich usług, jak transmisja danych, tworzenie sieci prywatnej dla klientów biznesowych Netii, tranzyt ruchu międzynarodowego oraz dzierżawa łączy o dużej przepływności. Wdrożony w ramach umowy system zarządzania umożliwia zarządzanie nie tylko warstwą DWDM long distance (siecią o dużym zasięgu), ale również tzw. systemami Metro DWDM, funkcjonującymi na obszarach miejskich, gdzie są mniejsze odległości transmisji, oraz systemami SDH. System pozwoli na centralizację zarządzania elementami oraz usługami oferowanymi przez poszczególne poziomy sieci transmisyjnej. Surpass hit 7500, to system działający w oparciu o technikę DWDM, umożliwiający transmisję sygnału na bardzo duże odległości. Jego budowa oparta jest na kartach pozwalających na ustalanie odpowiedniej długości fali dla sygnału nadawczego, a także agregujące sygnały o mniejszej przepływności w jeden sygnał o przepływności wyższej co daje operatorowi oszczędność kosztów i dostępnej przepływności. Rozwiązanie Surpass jest jednym z najnowocześniejszych, dostępnych obecnie na rynku rozwiązań DWDM. W przyszłości umożliwi ono konstrukcję sieci optycznych opartych o technologię DWDM. Jest to system zoptymalizowany do przesyłania sygnałów o dużych i bardzo dużych przepływnościach na długie i bardzo długie odległości za pomocą jednej wspólnej platformy sprzętowej. SURPASSing Expectations Siemens Information and Communication Networks has signed a preliminary contract with Netia for the construction of a skeleton DWDM network. The first stage includes the creation of a countrywide DWDM ring, which will be constructed on the basis of the SURPASS hit 7500 system. The total length of the network exceeds 1,500 kilometers. The DWDM platform Siemens will implement as part of the contract also encompasses broadband access and services such as data transmission, private networks for Netia's business clients, transit of international traffic and lease of high capacity links. SURPASS hit 7500 is a system operating on the basis of DWDM technology which permits the transmission of signals over very long distances. The SURPASS solution is one of the state-of-the art DWDM solutions available in the market. It is an optimized system for the transmission of high and very high capacity signals over long and very long distances with the use of a single common platform. Combino już w Poznaniu Na tramwajowe trasy Poznania wyruszają jeden po drugim tramwaje Siemensa Combino. Miasto zamówiło ogółem czternaście tych nowoczesnych, niskopodłogowych wozów. W sobotę, 24 stycznia br. pierwszy Combino został poświęcony, a następnie ruszył w podróż do centrum miasta z oficjalnymi gośćmi na pokładzie. Pojazd powitano blaskiem sztucznych ogni, kolorowych rac i hukiem petard. Do poznaniaków przemawiali prezydent miasta Poznania, Ryszard Grobelny, prezes MPK w Poznaniu, Wojciech Tulibacki, i prezes Siemens Sp. z o.o., Karol Romanowski. Poznaniacy nadali nowemu tramwajowi wyłonioną w drodze konkursu nazwę Bimbana będącą kompilacją poznańskich określeń bimba (tramwaj) i bana (kolej). W chwili zamykania tego numeru, po szynach w stolicy Wielkopolski jeździło już osiem wozów. Combino reprezentuje nową rodzinę pojazdów szynowych, opracowanych przez Siemensa w 1994 roku, z niską podłogą na całej długości, w których zastosowano rozwiązania przejęte z techniki kolejowej. Pojazdy te wyznaczają nowy standard masowego transportu osób w miastach i zarazem są symbolem technologii zgodnej z wymogami ochrony środowiska. Combino jest wygodny w użytkowaniu i przyjazny dla pasażerów. Jego wejście znajduje się na wysokości zaledwie 30 cm od ziemi, czyli praktycznie na jednym poziomie z większością wysepek na przystankach. Wewnątrz nie ma żadnych podestów ani stopni, które zwykle są przeszkodą dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Combino dało się już poznać z jak najlepszej strony, o czym świadczy zakup ponad 500 pojazdów tej serii przez wiele metropolii europejskich. Combino in Poznan On Saturday Jan. 24, the first Combino tram in Poznan was driven to the city center with official guests. The vehicle was bathed in the light of fireworks, colorful flares and firecrackers. City Mayor Ryszard Grobelny, Municipal Transport Company (MPK) President Wojciech Tulibacki and Siemens Sp. z o.o. CEO Karol Romanowski addressed their speeches to city residents. Combino represents a new family of rail vehicles developed by Siemens in 1994, with low floor along the entire length and incorporating railroad technology. Combino offers comfort to users and is passengerfriendly. Its strong points have already been noticed, as shown by the purchase of over 500 of the series by many European cities. 5

6 news Siemens Information and Communication Networks podpisał umowę z Energetyką Kaliską S.A. na rozbudowę infrastruktury o nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. HiPath 4500 w Energetyce Kaliskiej Energetyka Kaliska S.A. (EK) to operator branżowy, zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem i sprzedażą energii elektrycznej oraz cieplnej. W ramach kontraktu zostaną dostarczone najnowsze systemy telekomunikacyjne HiPath 4500, które będą obsługiwać 5 rejonów obsługiwanych przez EK. Centralny system HiPath Manager obejmie swoim zasięgiem wszystkie centrale, pozwalając na skuteczne zarządzanie ich pracą. Administrator systemu będzie informowany o ewentualnych usterkach, mając możliwość ich zdalnego usuwania. Dodatkowo jedna z aplikacji systemu (Performance Management) pozwoli na pomiar natężenia ruchu międzycentralowego. Siemens wdroży także nowoczesny system bilingowy klasy operatorskiej. Będzie to największy tego typu system w branży energetycznej pod względem liczby abonentów, węzłów oraz skali sieci. Umożliwi on EK S.A. monitoring ruchu w sieci, a w przyszłości redukcję kosztów. Użytkownicy będą mieli wgląd do swych bilingów w Intranecie. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania HiPath Cordless Enterprise pracownicy EK S.A. wyposażeni będą w terminale bezprzewodowe, co pozwoli im na swobodne poruszanie się na terenie obiektów zakładu, przy zachowaniu pełnego dostępu do korporacyjnej sieci głosowej (połączenia są bezpłatne, gdyż właścicielem systemu jest zakład); będą oni osiągalni pod tym samym numerem, co ich stacjonarny telefon. Serwer telekomunikacyjny HiPath 4000 odpowiada za sterowanie procesem komunikacji w sieci. Może współpracować z dowolną siecią teleinformatyczną. Umożliwia stosowanie aplikacji takich jak Call Center, łączność bezprzewodowa DECT i GSM, rozwiązania Voice over IP. Zarządzanie systemem może być dokonywane bezpośrednio z sieci LAN z poziomu przeglądarki internetowej dowolnego uprawnionego terminala lub też zdalnie przez sieć ISDN lub modem analogowy. HiPath 4500 in Energetyka Kaliska Siemens Information and Communication Networks has signed a contract with Energetyka Kaliska SA to enlarge the company's infrastructure with state-of-the-art telecommunication technologies. As part of the contract, Siemens will deliver the latest HiPath 4500 telecommunication systems which will serve five regions where EK operates. The central HiPath Manager system will cover all exchanges, enabling efficient management of work. The system administrator will be informed about any possible malfunctions and be able to repair them remotely. The telecommunications server HiPath 4000 controls the communication process in the network. It can work with any telecommunication and computer network and it permits applications such as Call Center, wireless communication DECT and GSM and Voice over IP solutions. The system can be managed directly through Internet browsers of any authorized terminal via LAN networks, or remotely, through ISDN networks or modems. Gigasety zdobywają rynek Telekomunikacja Polska (TP) stała się strategicznym partnerem Siemensa w zakresie sprzedaży telefonów stacjonarnych. W listopadzie 2002 roku Siemens podpisał umowę z Telekomunikacją Polską (TP) na sprzedaż narodowemu operatorowi abonenckich aparatów telefonicznych. Na początek TP wspólnie z Siemensem zaoferowała swoim abonentom w promocyjnej sprzedaży aparatów Gigaset G200 oraz aparatów Gigaset A180. Oba modele to nowoczesne cyfrowe telefony bezprzewodowe, z dolnej półki cenowej. A180 wytwarzany jest przez Siemensa wyłącznie dla operatorów narodowych. Siemens wygrał również bardzo ważny przetarg na dostarczenie TP sztuk aparatu Gigaset C100 w specjalnej wersji opracowanej na życzenie TP. Aparat ten ma zwiększoną liczbę funkcji, m.in. specjalnie zaprogramowany przycisk wybierający numer Błękitnej linii. Przy okazji wprowadzenia go na rynek TP promuje też swoją nową usługę funkcję CLIP, umożliwiającą rozpoznawanie dzwoniącego numeru. Jest to również pierwszy telefon na polskim rynku z funkcją SMS (znaną dotąd tylko z telefonów komórkowych), umożliwiający planowane przez TP wprowadzenie tej usługi w sieci stacjonarnej. Ten ostatni kontrakt dowodzi, iż rola operatorów w strukturze sprzedaży aparatów zakładając utrzymanie tempa wzrostu TP, na co wskazują analizy tendencji rynkowych ma szansę systematycznie rosnąć. Dla dostawców będzie to ważny dodatkowy kanał dystrybucji sprzętu końcowego. Gigasets Conquer the Market Telekomunikacja Polska (TP) has become Siemens's strategic partner in sales of cordless telephones. In November 2002, Siemens signed a contract with TP concerning sales of cordless telephone sets. Initially, TP and Siemens offered TP subscribers 20,000 Gigaset G200 and 30,000 Gigaset A180 telephones. Siemens has also won a very important tender to supply TP with 100,000 units of the Gigaset C100 telephone a special version prepared at TP's request. In taking the opportunity to introduce the model to the market, TP is promoting its new service-clip, or caller ID. The Gigaset C100 is also the first telephone on the Polish market to enable SMS messages (so far available only in mobile phones), thanks to which TP can start planning to introduce the service. 6

7 biznes Modernizacja SE Joachimów Dobiegła końca modernizacja Stacji Energetycznej Joachimów. Jest to największa modernizacja stacji energetycznej zrealizowana przez Siemensa w Polsce. Działająca od ponad 30 lat SE Joachimów jest jedną z kluczowych stacji w systemie Polskich Sieci Energetycznych. Nie wchodziło więc w grę nawet czasowe wyłączenie jej z ruchu. Wszystkie etapy modernizacji musiały być wykonane bez przerwy w działaniu stacji. Specyfika prac w tego typu obiekcie polega na wykonywaniu modernizacji stopniowo, w terminach uzależnionych od możliwości wyłączeń elementów sieci przesyłowej. Chodzi o to, żeby wyburzać stare i budować nowe pola stacji tak, by wyłączenia linii energetycznych ograniczyć do niezbędnego minimum. Modernizowana stacja cały czas dostarczała energię elektryczną swoim odbiorcom przemysłowym i indywidualnym, mówi inż. Leszek Staśto, project manager przedsięwzięcia. Koszt modernizacji wykonywanej przez Siemensa wyniósł ok. 63 mln zł. Projekt realizowany był przez branżę Industrial Solutions and Services, trwał cztery lata i został zakończony w listopadzie Pierwsze zmodernizowane pola zostały odebrane przez Komisję Odbioru Technicznego i przekazane do eksploatacji w lipcu 2001 r. W tym samym roku zmodernizowano autotransformator, wyposażając go m.in. w system gaszenia. W 2002 roku zakończono natomiast modernizację stacji 220/110 kv Aniołów. Od tej chwili SE Aniołów jest jako pierwsza stacja w Polsce sterowana i nadzorowana zdalnie z SE Joachimów. Dzięki temu można było zrezygnować z zatrudniania personelu obsługi stacji, co przyniosło zmniejszenie kosztów eksploatacji. W listopadzie 2003 roku zmodernizowano także stację 220/110 kv Wrzosowa drugą stację energetyczną sterowaną i nadzorowaną zdalnie z SE Joachimów. W realizacji zadania wzięli udział sprawdzeni we wcześniejszych wspólnych projektach polscy podwykonawcy zaangażowani przez Siemensa: Biuro Projektów Elektroprojekt Gliwice, ZWSE Rzeszów, ELBUD Lublin, Energopomiar Elektryka Gliwice oraz ZPrAE Siemianowice. Joachimow Gets a Revamp Modernization of the Joachimow Power Substation has been completed, the biggest such project carried out by Siemens in Poland. Joachimow Power Station, which has been operating for over 30 years, is one of the key stations in the system run by the Polish Power Grid Company. It was therefore not possible to shut it down even temporarily. All stages of the modernization process had to be completed without interruption to the station's operation. The cost of the process carried out by Siemens reached about PLN 63 million. The project was carried out by the Siemens Industrial Solutions and Services group. It lasted four years and was completed in November The task was completed with the participation of Polish subcontractors already cooperating on previous projects carried out by Siemens: Biuro Projektow Elektroprojekt Gliwice, ZWSE Rzeszow, ELBUD Lublin, Energopomiar-Elektryka Gliwice and ZPrAE Siemianowice. Siemens Building Technologies w nowej siedzibie New headquarters for Siemens Building Technologies Miło nam poinformować naszych Klientów, że z dniem 23 lutego br. wszystkie oddziały firmy Siemens Building Technologies Sp. z o.o. (SBT) zmieniły lokalizację i obecnie mieszczą się w nowej siedzibie w Warszawie pod wspólnym adresem: ul. Żupnicza Warszawa tel.: (022) lub 03 faks: (022) lub 02 Dotychczasowe oddziały: Landis & Staefa, Cerberus oraz Fire & Security Products (wcześniej Alarmcom Sp. z o.o.) prowadzą odtąd działalność rynkową pod nazwą Siemens Building Technologies. We are happy to inform our Customers that as of Feb. 23, all divisions of Siemens Building Technologies Sp. z o.o. (SBT) will move to our new headquarters in Warsaw. The following address applies to all of them: 17 Zupnicza St Warsaw tel. (+48-22) or 03 fax (+48-22) or 02 Divisions thus far known as Landis & Staefa, Cerberus and Fire & Security Products (previously Alarmcom Sp. z o.o.), now exist as Siemens Building Technologies. 7

8 info W dniu 23 grudnia 2003 r. Siemens Sp. z o.o. uzyskała certyfikat BS EN ISO 9001:2000 potwierdzający, że Spółka spełnia wymagania także nowej normy. Od tego dnia certyfikat jest ważny i może być wykorzystywany przez wszystkie branże i działy centralne firmy. Certyfikat ISO Nowa norma ISO 9001:2000, zastąpiła dotychczasową ISO 9001:1994, nadaną firmie Siemens w 2000 roku, i jest dostosowana nie tylko do potrzeb firm produkcyjnych, ale również do potrzeb firm handlowych, takich jak Siemens Sp. z o.o. Postępowanie zgodne z jej wymogami oznacza spełnienie ośmiu podstawowych zasad, które pozwalają osiągnąć założone przez organizację cele: koncentracja na kliencie; przywództwo; zaangażowanie; podejście procesowe; podejście systemowe do zarządzania; ciągłe doskonalenie; opieranie się na analizie danych i informacji w podejmowaniu decyzji; wzajemne korzystne powiązania dostawców. New ISO Certificate Dec. 23, 2003 Siemens Sp. z o.o. was granted the BS EN ISO 9001:2000 certificate, proving that the company complies with all requirements of the new standard. The new ISO 9001:2000 standard is adjusted to the needs not only of production companies, but also of trade companies. In order to meet the standard's requirements, a company must comply with the eight basic principles which make achievement of the aims specified by the organization possible: customer focus, leadership, commitment, process approach, a system approach to management, constant improvement, basing decision-making on data and information analysis, and mutually favorable connections with suppliers. Siemens rozbuduje sieć Era Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. zakończyła rozpatrywanie ofert na dostawy sprzętu, niezbędnego do rozwoju sieci w kierunku trzeciej generacji (3G). Siemens Information and Communication Mobile (Siemens mobile) będzie wykonawcą kompleksowego projektu sieci radiowej i rdzeniowej w technologii 3G/UMTS. W ramach umowy Siemens dostarczy również aparaty telefoniczne 3G. Realizacja projektu rozpocznie się od warszawskiego okręgu PTC. An Era of Expansion The Siemens Information and Communication Mobile (Siemens mobile) will be a turnkey supplier for the complete radio and core network technology to set up a 3G/UMTS network in Poland for Polish mobile operator Polska Telefonia Cyfrowa (PTC). The scope of delivery will also include 3G/UMTS mobile telephones. In the initial stage PTC wants to provide Warsaw with the new technology. PTC is the largest mobile phone operator in Poland, with over 6.1 million users. Since 1996, Siemens mobile has been PTC's provider of GSM technologies and network infrastructure. In 2001, Siemens mobile built a test network of UMTS technology for PTC. On a worldwide scale, Siemens mobile, together with NEC, has signed 29 contracts on providing 3G solutions and infrastructure. In Europe, they have installed around 25,000 UMTS base stations, serving over 2 million users. Jest to drugi, po umowie z T-Mobile w Czechach, kontrakt Siemensa na rozwiązania UMTS. Umacnia on naszą pozycję lidera jako dostawcy technologii 3G powiedział Christoph Caselitz, prezes działu sieci w Siemens mobile. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. jest największym operatorem komórkowym i obsługuje ponad 6,1 mln użytkowników. Od 1996 roku Siemens mobile dostarcza PTC rozwiązania i infrastrukturę sieci GSM. W 2001 roku Siemens mobile zbudował sieć testową w technologii UMTS dla tego operatora. W skali światowej Siemens mobile wraz z firmą NEC podpisały już 29 kontraktów na dostawę rozwiązań i infrastruktury 3G, co stawia te firmy wśród trzech największych światowych dostawców. W Europie zainstalowały około 25 tys. stacji bazowych UMTS, służących obecnie ponad 2 mln użytkowników. Siemens Information and Communication Mobile oferuje rozwiązania dla telefonii komórkowej: urządzenia końcowe (telefony komórkowe, moduły i telefony bezprzewodowe, organizery, a także produkty dla bezprzewodowych sieci domowych), rozwiązania do budowy sieci, w tym technologie GSM, GPS i 3G, od stacji bazowych i systemów centralowych aż po usługi sieci inteligentnej (np. systemy prepaid-owe), oraz aplikacje dotyczące rozwiązań end to end dla usług lokalizacyjnych, messagingu oraz płatności. 8

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Adam Szwajkajzer Zastępca Dyrektora Działu PS Rozpoczęcie projektu Generalny Dyrektoriat Policji

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. O firmie Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. 27 lat doświadczeń na polskim rynku. Szerokie portfolio klientów: branża bankowa,

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it profil działalności avista Media oferuje specjalistyczne usługi contact center oraz innowacyjne rozwiązania systemowe do zarządzania przestrzenią komunikacyjną przedsiębiorstw i instytucji. W oparciu o

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników

Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Inteligentna łączność PMR dla profesjonalnych użytkowników Konferencja RadioEXPO 2014 8 października 2014 Dariusz Wiśniewski Dyrektor Działu Secure Land Communications Airbus Defence & Space Airbus Group

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce

INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce INEA największy regionalny operator telekomunikacyjny w Wielkopolsce Poznań, 2010 1 Cyfrowy DOM INEA Twój Dom Cyfrowy Dom Spółka INEA S.A. jest największym regionalnym operatorem telekomunikacyjnym w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo