Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 838 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Informatyki Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Podano ważniejsze definicje zarządzania wiedzą oraz opisano koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano podstawowe podejścia: zasobowe, procesowe, japońskie. Scharakteryzowano wybrane narzędzia informatyczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, takie jak: systemy zarządzania bazami danych, zarządzania dokumentami, archiwizacji dokumentów, zarządzania korespondencją seryjną, obiegu pracy (workflow), wspomagania pracy grupowej, wspomagania decyzji, wspomagania kierownictwa, systemy ekspertowe, systemy zdalnego nauczania, aplikacje typu ERP, aplikacje (pakiety) typu CRM, usługi sieci Internet, intranet, ekstranet. Słowa kluczowe: wiedza, zarządzanie wiedzą, gospodarka oparta na wiedzy. 1. Wprowadzenie Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na informatyczne narzędzia jego wspomagania. Punktem wyjścia tej koncepcji jest aspekt instrumentalny systemu zarządzania wiedzą wraz ze sposobem jego informatyzacji. W gospodarce XXI w. informacja oraz wiedza stanowią jeden z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Sprawne i skuteczne posługiwanie się nimi przyczynia się w dużej mierze do sukcesu przedsiębiorstwa na rynku. Bez wartościowej wiedzy i informacji przedsiębiorstwa nie mogłyby podejmować właściwych decyzji dotyczących wykorzystania swoich zasobów. Przyczyną wzrostu znaczenia wiedzy jest szybki rozwój nowych technologii teleinformatycznych, a zwłaszcza Internetu. To dzięki nim dostęp do informacji

2 36 i wiedzy stał się łatwiejszy i szybszy. Równocześnie ważną rolę w tej kwestii odegrał rozwój w dziedzinie zarządzania. Powstały nowe koncepcje i metody: np. zarządzanie informacjami, kapitałem intelektualnym, wiedzą. Zachodzące w świecie przemiany, jak np. globalizacja, wzrost wykształcenia społeczeństwa, docenienie niematerialnych składników przedsiębiorstwa, to kolejna przyczyna wzrostu znaczenia wiedzy i informacji. Jednakże najważniejsi dla przedsiębiorstwa pozostają ludzie, stanowiący jego kapitał intelektualny, będący najważniejszym źródłem wiedzy przedsiębiorstwa. To właśnie wykorzystywanie wiedzy i innowacji dla rozwoju społecznego i gospodarczego stanowi podstawę nowej, ogólnej koncepcji, jaką jest gospodarka oparta na wiedzy (GOW). W ten sposób pojmowana GOW dotyczy m.in.: gałęzi przemysłu wysokich technologii, wiedzy naukowej i technicznej, zaplecza badawczo-rozwojowego, edukacji, stadium rozwoju gospodarczego kraju. Jednym ze sposobów transpozycji tradycyjnego systemu zarządzania na nowoczesny, uwzględniający GOW jest przyjęcie odpowiedniej koncepcji budowy systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Chodzi tu o operacjonalizację GOW w praktyce przedsiębiorstwa w postaci systemu zarządzania wiedzą. Filarami GOW na poziomie organizacji są: system informacyjno-komunikacyjny, system innowacyjności, system kształtowania potencjału pracy, model struktury organizacyjnej, otoczenie instytucjonalno-biznesowe. Wiedzą jest utrwalony w umyśle ludzkim zbiór wiadomości wykorzystywanych w działaniu. Traktowana jako jeden z podstawowych zasobów przedsiębiorstwa, a więc pojmowana jako czynnik wytwórczy, wiedza jest zasobem kompetencji pracowników, pozyskiwanej w celu jej wykorzystywania w procesie pracy. Wiedza i zarządzanie nią są postrzegane w kontekście zasobów ludzkich. Za podstawowe procesy zarządzania wiedzą w tym ujęciu uważa się: tworzenie i nabywanie wiedzy, jej kodyfikację, ochronę, transfer i wykorzystanie. Drugi sposób ujęcia zarządzania wiedzą to rozpatrywanie jej jako dziedziny działalności, postrzeganie wiedzy w kapitale innowacyjnym czy technologii zarówno materialnej, jak i niematerialnej. Obejmuje on analizę i rozwój wiedzy zawartej w konkretnych produktach, instrukcjach obsługi, patentach, oprogramowaniu komputerowym, procedurach organizacyjnych, know-how i prawach autorskich w technologii. Warto dodać, że technologia rozumiana jest jako kombinacja wiedzy, umiejętności, doświadczenia i rozwiązań organizacyjnych wykorzystywanych do produkowania i użytkowania towarów i usług. Rozwój i zastosowanie technologii (wiedzy) rozstrzyga o przewadze konkurencyjnej i osiąganiu korzyści w nowej gospodarce. Wiedza ta może być chroniona np. prawami autorskimi,

3 Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą 37 nabywana przez akt kupna-sprzedaży czy pozbawiona ochrony, ogólnie dostępna, co silnie oddziaływa na koszty pozyskiwania wiedzy. Do celów dalszych analiz przyjęto drugi z przedstawionych punktów widzenia. Należycie spożytkowaną wiedzę w procesach biznesowych można uznać za zasadniczy desygnat technologii. Tabela 1. Wybrane definicje zarządzania wiedzą Podejście Zasobowe Procesowe Japońskie Źródło: opracowanie własne. Definicja Zarządzanie wiedzą rozumiane jest jako kompleksowe podejście do tworzenia, dzielenia i zastosowania wszystkich zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa dzięki wzmocnieniu związków między jednostkami i grupami pracowników a strukturami organizacyjnymi. Obejmuje rozwijanie, wprowadzanie i utrzymywanie odpowiedniej infrastruktury technicznej i organizacyjnej, która pozwala na dzielenie się wiedzą [Kubacka-Góral 2004, s ]. Zarządzanie wiedzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji [Strojny 2000, s ]. Zarządzanie wiedzą jest jasno określonym i systematycznym zarządzaniem istotną dla organizacji wiedzą i związanymi z nią procesami kreowania, zbierania, organizowania, dyfuzji zastosowań i eksploatacji realizowanymi w dążeniu do osiągania celów organizacji [Skryme 1999, s. 59]. Według W.R. Bukowitza i R.L. Williama zarządzanie wiedzą jest procesem, za pomocą którego organizacja tworzy bogactwo na podstawie swoich intelektualnych lub opartych na wiedzy aktywach organizacyjnych [Wawrzyniak 2000, s. 4]. W ujęciu Fraunhofer IPK (Instytut Systemów Produkcji i Projektowania Technologii w Berlinie) zarządzanie wiedzą opisuje metody, instrumenty i narzędzia, które zgodnie z holistycznym podejściem wpływają na przebieg głównych procesów z udziałem wiedzy generowania wiedzy, jej składowania i dystrybucji we wszystkich obszarach i na każdym poziomie organizacji [Mertins, Hesig i Vorbeck 2001, s. 3]. Zarządzanie wiedzą to planowanie, organizowanie, koordynacja i kontrola przedsięwzięć, działań i czynności związanych z efektywnym wykorzystaniem wiedzy [Tarczydło 2005, s. 658]. Według T.A. Stewarda zarządzanie wiedzą to uświadomienie sobie tego, co wiemy, zdobywanie i organizowanie wiedzy oraz wykorzystanie jej w sposób przynoszący korzyści [Mikuła, Pietruszka-Ortyl i Potocki 2002, s. 73]. Oczywiście w literaturze przedmiotu znaleźć można wiele innych definicji zarządzania wiedzą, których przykłady podano w tabeli 1, uwzględniając różne podejścia. W rozwoju zarządzania wiedzą są one następujące: 1. Zasobowe. Wiedza traktowana jest tu jako określony zasób przedsiębiorstwa, który w określonych warunkach jest towarem. Przetrwanie czy rozwój przedsiębiorstwa są utrudnione lub wręcz niemożliwe bez skutecznego i efektywnego

4 38 zarządzania wiedzą. Podejście to opiera się na koncepcjach opracowanych przez D. Leonarda-Bartona. Twierdzi on, że efektywne zarządzanie wiedzą zależy od istnienia i współdziałania ze sobą następujących elementów: kluczowych umiejętności, na które składają się systemy fizyczne i techniczne, systemy zarządzania wiedzą i umiejętności pracowników, normy i wartości, systemy wspólnego rozwiązywania problemów, implementacji i integracji nowych narzędzi i technologii, eksperymentowania, importowania wiedzy [Jarugowa i Fijałkowska 2002, s ]. 2. Procesowe. Podejście to powstało w dużych przedsiębiorstwach konsultingowych, na podstawie praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie. Wiedza i wynikająca z niej informacja są środkiem zwiększającym wartość przedsiębiorstwa, środkiem osiągania przewagi konkurencyjnej. Twórcami tego podejścia są naukowcy z Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii. Rozbudowali to podejście T. Davenport i L. Prusak z IBM Consulting Group. Utworzyli oni własny model zarządzania wiedzą składający się z następujących elementów (procesów) (za: [Zgud 2000, s ; Francik 1998, s. 47]): tworzenie wiedzy zespół działań i inicjatyw, które organizacje podejmują w celu zwiększenia ilości wiedzy organizacyjnej. Wiedza powstaje nie tylko w organizacji, ale może być także importowana z zewnątrz. Efektywność powstawania wiedzy wewnątrz organizacji można zwiększyć tylko wówczas, gdy warunki będą odpowiednie do jej tworzenia. Konieczne jest pobudzanie inicjatyw pracowników i ich kreatywności, ale wszystko to musi odbywać się w atmosferze zaufania. Organizacje powinny więc promować działania zespołowe, dbać o jak najlepszy obieg informacji, eliminować biurokrację i zmniejszać bariery organizacyjne; kodyfikacja wiedzy zespół działań, które mają na celu przedstawienie wiedzy w taki sposób, aby była ona przyswajalna dla wszystkich członków organizacji. Dzięki procesowi kodyfikacji wiedza posiadana przez organizację ma przybrać taką formę, by można było łatwo i szybko z niej skorzystać. Szczególny nacisk jest kładziony na umiejętność wykorzystywania przez personel istniejących wzorców i rozwiązań, a także na troskę o przyczynianie się do rozwoju funkcjonujących już baz danych; transfer wiedzy obejmuje dwa rodzaje działań: transmisję (bezpośrednie prezentowanie wiedzy lub jej przekazywanie osobom jej potrzebującym) oraz absorpcję czyli przejęcie wiedzy i jej zaakceptowanie przez osobę zainteresowaną. Aby nastąpił transfer wiedzy, konieczne jest zaistnienie zarówno transmisji, jak i absorpcji. 3. Japońskie (jakościowe kreowanie wiedzy). Zostało ono opracowane pod koniec lat 80. XX w. przez wybitnych japońskich naukowców I. Nonakę i H. Takeuchiego. Postrzegają oni wiedzę nie jako zbiór danych, gromadzonych w komputerowych bazach danych, ale jako emocje, wartości, przeczucia. Zarządzanie wiedzą w organizacji ma charakter zespołowy, każdy pracownik ma w nim

5 Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą 39 udział. W przedsiębiorstwach powinno się nie tylko pozyskiwać istniejącą już wiedzę, ale także nieustannie ją tworzyć. Szczególnie ważną rolę odgrywają w tym menedżerowie średniego szczebla zarządzania. Jak można zauważyć, wiedza i zarządzanie nią są ujmowane w podanych definicjach w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, co jest ujęciem ważnym, lecz ogólnym, słabo ustrukturalizowanym, niełatwo dającym się przełożyć na praktyczne działania. Wyjaśnienia wymaga kwestia relacji między wiedzą a informacjami; terminy te, choć ściśle z sobą powiązane, różnią się znaczeniem. W literaturze najczęściej podaje się następującą definicję danych i informacji: ( ) Dane są to surowe nie poddane analizie liczby i fakty dotyczące zjawisk lub wydarzeń. Informacja natomiast jest wynikiem uporządkowania danych lub ich przeanalizowania w jakiś znaczący sposób [Stoner, Freeman i Gilbert 1998, s. 589]. Można również przyjąć, że informacje są takim rodzajem zasobów, który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy o nas i otaczającym świecie [Kisielnicki i Sroka 1999, s. 13], a przyrost wiedzy na pewien temat można uzyskać na podstawie dodatkowych informacji z nim związanych. Ponadto, co warto podkreślić, dodatkową wiedzę często pozyskuje się z informacji, które są powiązane z wiedzą już istniejącą. Ta silna współzależność wiedzy i informacji stwarza konieczność łącznego rozpatrywania obu tych zagadnień i traktowania systemu zarządzania wiedzą jako systemu zarządzania wiedzą i informacjami. 2. System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i jego struktura Specyfikę systemu zarządzania wiedzą można rozpatrywać na tle ogólnego pojęcia zarządzania. Rozwiniętą interpretację terminu system zarządzania ujmuje się w następujący sposób [Stabryła 2007]: w sensie organizacyjnym system ten jest strukturą, która warunkuje jako układ statyczny funkcjonowanie przedsiębiorstwa; jest procesem polega on na postrzeganiu zarządzania w sposób dynamiczny, jako układu procesów; jest zbiorem reguł gospodarowania zasobami; jest instrumentem stymulującym procesy innowacyjne; w szerokim, wielowymiarowym ujęciu stanowi kompleks, który jest zdeterminowany przez wymienione sposoby pojmowania systemu zarządzania. Podany zestaw wyróżników, które opisują system zarządzania, można rozbudowywać i uszczegóławiać.

6 40 W dalszej części artykułu scharakteryzowano system zarządzania wiedzą w aspekcie instrumentalnym. Wskazuje on zbiór narzędzi badawczych i aplikacyjnych wykorzystywanych w pracach diagnostycznych, w projektowaniu systemów zarządzania wiedzą oraz ich implementacji. Podstawowymi determinantami i zarazem elementami systemu zarządzania wiedzą w tym aspekcie są [Kowalczyk i Nogalski 2007, s. 131]: analiza strategiczna (w szczególności strategiczna karta wyników), benchmarking, współpraca z innymi firmami i instytucjami, praktyki, staże, studiowanie literatury, wydzielanie zasobów, fuzje wewnętrzne, tworzenie sieci, dokumenty, bazy danych, najlepsze praktyki, mapy wiedzy, pamięć indywidualna i zbiorowa, komunikacja, szkolenia wewnętrzne, prace zespołowe, listy dyskusyjne, brokerzy wiedzy, targi wiedzy, programy mentorskie, uczenie się poprzez działanie, wdrażanie innowacji procesowych i produktowych, przedsiębiorczość wewnętrzna (intrapreneurship). Wspomaganie informatyczne wymienionych procesów biznesowych, a w szczególności procesów zarządzania, polega przede wszystkim na merytorycznej analizie materiału informacyjnego oraz przygotowaniu przekazów informacyjnych. Znaczącą rolę odgrywa to ostatnie zadanie, które sprowadza się do opracowania różnego rodzaju prezentacji stanu faktycznego jakiejś dziedziny działalności, raportów, analiz, projektów, decyzji. Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania wiedzą w organizacji, stanowiące system informatyczny zarządzania, zostały przedstawione i pokrótce scharakteryzowane w trzecim punkcie artykułu. 3. Zastosowanie informatycznych narzędzi w zarządzaniu wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie Jak wspomniano, obecnie obserwuje się wzrost znaczenia wiedzy w wielu przedsiębiorstwach. Często określa się je mianem organizacji uczących się, które zdobywają wiedzę niezbędną w ich działalności. Zjawisko to dotyczy wszystkich zatrudnionych, a więc pracowników i pracodawców. W tabeli 2 przedstawiono zastosowanie systemów informatycznych w poszczególnych elementach systemu zarządzania wiedzą w ujęciu instrumentalnym.

7 Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą 41 Tabela 2. Zastosowanie systemów informatycznych w systemie zarządzania wiedzą w aspekcie instrumentalnym Elementy systemu zarządzania wiedzą w aspekcie instrumentalnym Analiza strategiczna Benchmarking Współpraca z innymi firmami i instytucjami Praktyki, staże, studiowanie literatury, przejmowanie wiedzy, wydzielanie zasobów Fuzje wewnętrzne, tworzenie sieci Dokumenty, bazy danych, najlepsze praktyki, mapy wiedzy, pamięć indywidualna i zbiorowa, komunikacja Szkolenia wewnętrzne, prace zespołowe, listy dyskusyjne, brokerzy wiedzy, targi wiedzy, programy mentorskie Uczenie się poprzez działanie, wdrażanie innowacji procesowych i produktowych Przedsiębiorczość wewnętrzna (intrapreneurship) Źródło: opracowanie własne. Systemy informatyczne systemy wspomagania decyzji, systemy wspomagania pracy grupowej, systemy wspomagania kierownictwa, systemy ekspertowe, aplikacje typu ERP, aplikacje typu CRM systemy zarządzania bazami danych, systemy zarządzania dokumentami, systemy archiwizacji dokumentów, systemy zarządzania korespondencją seryjną, systemy obiegu pracy, systemy wspomagania decyzji, systemy wspomagania kierownictwa, aplikacje typu ERP, aplikacje typu CRM, usługi internetowe systemy zarządzania bazami danych, systemy zarządzania dokumentami, systemy archiwizacji dokumentów, usługi internetowe systemy zarządzania bazami danych, systemy zdalnego nauczania, usługi internetowe, intranet, ekstranet systemy wspomagania decyzji, systemy wspomagania kierownictwa, systemy wspomagania pracy grupowej, systemy ekspertowe, systemy zarządzania bazami danych, usługi internetowe systemy zarządzania bazami danych, systemy zarządzania dokumentami, systemy archiwizacji dokumentów, systemy zarządzania korespondencją seryjną, systemy obiegu pracy, systemy wspomagania pracy grupowej, usługi internetowe, intranet, ekstranet systemy zdalnego nauczania, usługi internetowe, intranet, ekstranet, systemy zarządzania bazami danych, systemy wspomagania pracy grupowej systemy wspomagania decyzji, systemy wspomagania kierownictwa, systemy ekspertowe, systemy wspomagania pracy grupowej, systemy zarządzania bazami danych, aplikacje typu ERP, aplikacje typu CRM, usługi internetowe, intranet, ekstranet systemy wspomagania decyzji, systemy wspomagania kierownictwa, systemy wspomagania pracy grupowej, systemy ekspertowe, systemy zarządzania bazami danych, usługi internetowe

8 42 O sukcesie rynkowym nowoczesnego przedsiębiorstwa decydują zarówno ludzie, jak i technologie teleinformatyczne. Powodują one, że niezbędna dla przedsiębiorstwa wiedza dociera na czas, jest w odpowiedni sposób wykorzystywana przez pracowników i przechowywana. Często opracowuje się strategię informatyczną przedsiębiorstwa jako element jego strategii rozwojowej. Wśród istotnych elementów tej strategii należy wymienić systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, w tym również zarządzanie wiedzą. Do najważniejszych należą: systemy zarządzania bazami danych, systemy zarządzania dokumentami, systemy archiwizacji dokumentów, systemy zarządzania korespondencją seryjną, systemy obiegu pracy (workflow), systemy wspomagania pracy grupowej, systemy wspomagania decyzji, systemy wspomagania kierownictwa, systemy ekspertowe, systemy zdalnego nauczania, aplikacje typu ERP, aplikacje (pakiety) typu CRM, usługi internetowe, intranet, ekstranet. System zarządzania bazami danych (SZBD) stanowi oprogramowanie umożliwiające korzystanie z bazy danych pracowników przedsiębiorstwa, firm i instytucji z nim współpracujących oraz klientów. Przez bazę danych (database) rozumie się zbiór powiązanych informacji przechowywanych w pamięci wewnętrznej komputera. Z kolei zbiór baz danych tworzy hurtownię danych (data warehouse), która jest specjalnie skonstruowanym systemem informatycznym integrującym wszystkie niezbędne zasoby wiadomości ważnych dla przedsiębiorstwa. Według H. Immona hurtownia danych to zintegrowany, niezmienny w czasie magazyn danych tematycznych umożliwiających pozyskiwanie wiadomości [Mierzejewski 2001, s. 18]. Gromadzone są w nim dane historyczne, stanowiące podstawę do tworzenia raportów potrzebnych do planowania przyszłych działań firmy. Dane gromadzone są przez 5, a nawet 10 lat. W większych przedsiębiorstwach w celu zwiększenia efektywności działań analitycznych tworzone są tzw. hurtownie tematyczne (data marts) ułatwiające uzyskiwanie potrzebnych informacji. W przedsiębiorstwach opartych na wiedzy istnieją bazy danych zawierające informacje (wiedzę) nie tylko o klientach, ale także o pracownikach, wytwarzanych produktach i otoczeniu. Należą one do grupy marketingowych baz danych (database marketing).

9 Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą 43 Budowa bazy danych jest czasochłonna, a dane w niej zawarte muszą być stale aktualizowane. W celu minimalizacji kosztów stosuje się jedną spójną bazę danych zbudowaną z jednej centrali lub kilku rozproszonych baz danych. Zawiera ona informacje dotyczące historii kontraktów z poszczególnymi klientami oraz dane o usługach i produktach, które są im oferowane. Do grupy SZBD zalicza się również systemy bezpośredniego przetwarzania analitycznego OLAP (on-line transaction processing). Narzędzie to wspomaga podejmowanie decyzji, przetwarzanie danych i tworzenie raportów. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania bazami danych jest administrator baz danych. Czuwa on nad prawidłowym gromadzeniem danych, ich przechowywaniem, porządkowaniem, a także ich przetwarzaniem i aktualizacją. Powszechnie stosowanymi SZBD są: Oracle, MS Access, Sybase, SQL Server, Informix, On Line i inne. Coraz większą popularność, głównie w biznesie, zyskuje elektroniczna wymiana danych EDI (electronic data interchange). Odbywa się ona pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami działającymi nawet w odległych zakątkach świata (tzw. organizacje rozproszone) według międzynarodowych standardów protokołów i poleceń EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport), SWIFT (stosowany głównie w instytucjach finansowych). Zaletą jest szybszy i dokładniejszy przekaz informacji niż tradycyjną metodą w postaci drukowanej. Ponadto dane są generowane i wprowadzane do systemu komputerowego odbiorcy automatycznie, bez ingerencji człowieka. Wraz z rozpowszechnieniem się Internetu rozpoczęto przenoszenie standardów EDI na jego grunt, wykorzystując w tym celu najczęściej język XML (www.e-marketing.pl/artyk/artyk23.php, data dostępu: r.). System zarządzania dokumentami służy do łatwiejszego i szybszego gromadzenia, klasyfikowania i wyszukiwania potrzebnych dokumentów. Ponadto dokonuje on rejestracji prac wykonywanych tych dokumentach. System archiwizacji dokumentów jest niejako uzupełnieniem systemu zarządzania dokumentami. Umożliwia przechowywanie dokumentów dołączonych do systemu w formie elektronicznej. System zarządzania korespondencją seryjną to oprogramowanie, za pomocą którego można zautomatyzować proces wysyłania informacji zarówno do poszczególnych pracowników przedsiebiorstwa, jak i do klientów. System obiegu pracy (workflow) stanowi wsparcie realizacji procedur postępowania z dokumentami. Składa się z bazy wiedzy i mechanizmów wydobywania wiedzy. System wspomagania decyzji (decision support system, DSS) to system informatyczny, który dostarcza informacji z danej dziedziny z wykorzystaniem ana-

10 44 litycznych modeli decyzyjnych z dostępem do baz danych w celu wspomagania decydentów w skutecznym działaniu w kompleksowym i źle strukturalizowanym środowisku [Klein i Methlie 1992]. Podstawą działania tego systemu są komputerowe algorytmy i modele decyzyjne. Model decyzyjny jest zestawem instrukcji i pewnych relacji matematycznych oraz logicznych, które mogą być wykorzystywane w przyszłych działaniach w danej sytuacji decyzyjnej [Bielecki 2001, s. 133]. Umożliwiają one kierownictwu uzyskanie przeanalizowanej informacji, jak również ułatwiają podejmowanie decyzji o charakterze nierutynowym. Cechą charakterystyczną DSS jest podejmowanie indywidualnych decyzji poprzez zmianę danych lub przebudowę systemu. Decydent korzystający z tego systemu otrzymuje natychmiastowe odpowiedzi, przez co uczy się wraz z nim. Do systemów wspomagania decyzji wykorzystywanych w praktyce należą: PMS (portfolio management system), IRIS (industrial relations information system), IFPS (interactive financial planning system), ISSPA (interactive support system for policy analysis), IMS (interactive marketing system) [Bielecki 2001, s. 135]. System wspomagania pracy grupowej (group decision support system, GDSS) to narzędzie umożliwiające lepszą współpracę pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa, ułatwiające przepływ informacji pomiędzy nimi. Składa się on z następujących podsystemów: poczty elektronicznej, elektronicznego kalendarza i terminarza, połączenia z Internetem i telefonem komórkowym, podsystemu przesyłania wiadomości wraz z ich dekretacją oraz podsystemu definiowania i zarządzania przepływem prac. System wspomagania kierownictwa (executive support system, ESS) to system, którego funkcjonowanie jest oparte na komputerze dostarczającym informacji potrzebnych decydentom najwyższego szczebla. Istnieje wiele rodzajów ESS. Wymienić można takie, których celem jest szybki i łatwy dostęp do informacji, koncentrujące się na komunikacji pomiędzy urządzeniami wspomagającymi pracę biurową, jak również podejmujące decyzje najtrudniejsze z punktu widzenia kierownika. Ostatni rodzaj to systemy ułatwiające monitorowanie obszarów decyzyjnych najistotniejszych dla zarządzania strategicznego [Bielecki 2001, s. 144]. Systemy ekspertowe stanowią specyficzną grupę systemów wspomagających zarządzanie. Starają się one naśladować eksperta w konkretnej wybranej dziedzinie [Bielecki 2001, s. 150]. Powszechnie dostępnymi systemami eksperckimi są systemy typu shell w postaci pustych skorup, które użytkownik musi wypełnić określoną wiedzą. W zależności od niej powstaje ekspert podejmujący decyzje i dostarczający informacji w określonej dziedzinie, np. ekspert ekonomista. Innymi dostępnymi na rynku systemami są systemy oparte na sieciach neuronowych, czyli na modelu komórek o budowie zbliżonej do mózgu człowieka. Użytkownik wprowadza do systemu znane mu przypadki z przeszłości i na ich podstawie system sam uczy się reguł wnioskowania [Bielecki 2001, s. 153].

11 Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą 45 Systemy zdalnego nauczania (e-learning) to informatyczne narzędzia służące przekazywaniu wiedzy. Podstawowym narzędziem e-learningowym jest platforma LMS (learning management system) służąca do zarządzania procesem szkolenia. Za jej pomocą można rejestrować aktywność osób biorących udział w szkoleniu, jak również wprowadzać materiał szkoleniowy. Innymi stosowanymi narzędziami są CSM (content management system) do zarządzania materiałami szkoleniowymi oraz LCMS (learning content management system), łączące funkcje wymienionych platform. Narzędzia te są dostępne dla użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aplikacje typu ERP (enterprise resource planning) zwane MRP III (money resource planning) 1 to aplikacje służące do obsługi takich gałęzi przedsiębiorstwa jak e-biznes i wchodzący w jego skład e-commerce, produkcja, zaopatrzenie, kontrola magazynowa itp. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zasoby przedsiębiorstwa łącznie ze strategią firmy. Ułatwia to kierownikom podjęcie określonych decyzji marketingowych. Aplikacje ERP należą do klasy zintegrowanych systemów zarządzania. Podstawową ich zaletą jest możliwość działania w warunkach niepewności, wynikającej m.in. z niepełnych danych. Można ponadto podejmować decyzje planistyczne nawet w organizacji o niesformalizowanej strukturze. Aplikacje (pakiety) typu CRM to programy umożliwiające zarządzanie relacjami z klientami. Niektóre z nich to [Sokołowski 2003, s ]: Vantive Enterprise integrujący procesy: sprzedaży, marketingu obsługi klienta, call center, help desk, zarządzania magazynem, kontroli jakości i zaopatrzenia. Najważniejszymi modułami w tym systemie są: support, sales and marketing, field service, quality oraz partner desktop; Marketing Manager umożliwiający m.in. sprawną obsługę działu handlowego oraz tworzenie prognozy sprzedaży. Istotnymi elementami tego systemu są: encyklopedia marketingowa ułatwiająca gromadzenie danych o produktach własnych i firm konkurencyjnych oraz baza najczęściej pojawiających się problemów i ich rozwiązań; IFS Front Office, którego główne moduły stanowią: przygotowanie oferty, konfigurowanie produktu, zarządzanie sprzedażą, kampanie marketingowe, encyklopedia marketingowa. Ważnym narzędziem, w które wyposażony został program, jest serwer zadań umożliwiający definiowanie procedur powiadamiania użytkownika o wystąpieniu danego zdarzenia; 1 Komputerowe systemy ERP wywodzą się bezpośrednio z metody zarządzania materiałami MRP (material requirements planning). Ich powstanie datuje się na początek lat 70. ubiegłego wieku. Metoda ta została później rozszerzona do standardu MRP II (manufacturing resources planning). Uwzględniał on wszystkie zasoby przedsiębiorstwa. Obecnie najczęściej stosowane są opisane w artykule systemy MRP III, które w Polsce zyskały popularność w latach 90. XX w.

12 46 Siebel system oferowany w dwóch wersjach: Workgroup dla firm średnich oraz Enterprise dla dużych przedsiębiorstw. Podstawowe moduły to: sprzedaż, marketing, obsługa klienta i call center; SAP, składający się z trzech modułów: SAP marketing, SAP sales, SAP service; CRM Profile, umożliwiający kompleksową obsługę klientów i partnerów handlowych. Najważniejsze funkcje systemu to: rejestracja i śledzenie kontaktów z klientami, organizacja i ocena pracy handlowców, organizowanie kampanii marketingowych oraz promocyjnych i nadzór nad nimi, automatyczny mailing, konfigurowanie zleceń, zamówień i ofert, obsługa posprzedażowa. Program integruje się z systemami ERP i MRP; CRM Klucz, który oprócz standardowych funkcji daje możliwość wspomagania najważniejszych decyzji biznesowych. Możliwe jest to dzięki rozbudowanym opcjom raportującym. Program umożliwia szybkie przesyłanie danych przez Internet lub standardowe łącza telefoniczne; Teta_CRM, którego najważniejszymi opcjami są kontrakty, produkty, kontrahenci, wzorce dokumentów, scenariusze sprzedaży i oferty; People Soft CRM 8, którego najczęściej wykorzystywanymi modułami są: sales marketing, call center, interaction management, field service, help desk. Moduły aplikacji CRM obsługiwane są za pomocą standardowych przeglądarek internetowych z wykorzystaniem architektury PIA. Dzięki kompresji przesyłanych danych w stosunku 1 : 8 dostęp do aplikacji CRM jest możliwy przy użyciu sieci o niskiej przepustowości, łącznie z liniami telefonicznymi. Może współpracować z bazami danych IBM, Oracle, Microsoft, Sybase, a także działa na platformach systemowych Windows, Unix, Solaris. Zastosowana w systemie platforma integracyjna OIF ułatwia integrację z innymi aplikacjami. Umożliwia także wykorzystanie mechanizmu workflow między wszystkimi aplikacjami People Soft; Oracle CRM ma rozbudowany system raportów i analiz, który może bezpośrednio korzystać z danych dostarczanych przez poszczególne departamenty lub za pomocą interfejsów z danych innych systemów. Podstawowymi modułami są Oracle sales online, Oracle marketing online. Usługi internetowe są powszechnie stosowanymi narzędziami teleinformatycznymi w przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstwach opartych na wiedzy. Najpopularniejszym narzędziem internetowym są serwisy WWW, stanowiące multimedialną sekcję Internetu. Firma tworzy specjalny portal, na którym prezentuje różne informacje w celu pozyskania i utrzymania klienta z wykorzystaniem wiedzy o jego preferencjach. Witryna internetowa zawiera m.in. informacje dotyczące bieżącej działalności firmy, prezentację produktów lub świadczonych usług. Przez Internet klienci mogą dokonywać zakupów, transakcji bankowych, pobierać lekcje języka obcego (e-learning) itp., głównie za pomocą przeglądarki interne-

13 Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą 47 towej. Niektóre przedsiębiorstwa zachęcają swoich klientów do współpracy przy tworzeniu witryn internetowych. W wielu systemach operacyjnych (MS Windows, Unix, Linux) wykorzystywany jest do tego celu hipertekstowy język formatowania HTML (HyperText Markup Language), jak również jego odmiana XML (Extensive Markup Language). Skutecznym narzędziem wykorzystującym Internet jest poczta elektroniczna, służąca do komunikacji firmy z jej klientami, pracownikami i dostawcami. Na wskazany przez klienta adres wysyłane są informacje dotyczące zarówno dotychczasowych produktów, jak i nowych propozycji wraz z ich prezentacją, zdjęciami, itp. (direct mail). Dodatkowe informacje dotyczą np. rabatów, zniżek dla stałych klientów, organizowanych konkursów. Ma to na celu poprawienie wizerunku firmy i zwiększenie zaufania klientów do niej. Równocześnie klienci mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące oferowanych produktów lub usług, przedstawiać swoje preferencje, a także otrzymywać niezbędne informacje od specjalistów (za pomocą narzędzia FAQ frequently asked questions). Mogą również zamówić biuletyn informacyjny firmy (newsletter). Ostatnio dość powszechnie stosowanym przez przedsiębiorstwa narzędziem internetowym są chatroomy, miejsca dyskusyjne w sieci. Rozmowy mogą być w nich prowadzone nawet z kilkoma osobami, które równocześnie znajdują się na tej samej stronie internetowej. Przedsiębiorstwa na swoich stronach często inspirują takie dyskusje, głównie na interesujące je tematy. Do narzędzi dyskusyjnych należą IRC (internet relay chat), czyli rozmowy w czasie rzeczywistym, oraz tzw. grupy zainteresowań UseNet. Przedsiębiorstwa w celu wymiany informacji (wiedzy) mogą organizować wideokonferencje za pomocą Internetu. Biorą w nich udział co najmniej dwa zespoły ludzi lub pojedyncze osoby, które dyskutują na określony temat. Zaletą tego narzędzia jest to, że uczestnicy mogą się nawzajem słyszeć i widzieć. Intranet to wewnętrzna, lokalna sieć danej organizacji, wykorzystująca niektóre standardy Internetu, dostępna tylko poprzez odpowiednią przeglądarkę dla określonej grupy osób, którymi są najczęściej pracownicy danej firmy. Zaletą stosowania intranetu jest zmiana sposobu przepływu informacji wewnątrz firmy z tradycyjnego, polegającego na drukowaniu dokumentów na papierze na nowoczesny w postaci elektronicznej. Intranet zwiększa bezpieczeństwo pozyskiwanych informacji przez zabezpieczenie sieci przed dostępem do jej zasobów osób niepożądanych. W tym celu stosuje się firewall. Nadzór nad funkcjonowaniem intranetu pełni administrator sieci. Ekstranet jest narzędziem podobnym do intranetu, z tym że ma on szerszy zasięg. Za jego pomocą łączą się użytkownicy stosujący różne systemy wewnątrz własnych organizacji (intranety), znający hasło dostępu.

14 48 W firmach stosujących środki informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą trzeba pamiętać o zabezpieczeniu sprzętu i oprogramowania przed uszkodzeniem, które może spowodować utratę zebranych informacji, a tym samym cennej dla przedsiębiorstwa wiedzy. Podstawowymi zabezpieczeniami są firewalle, programy antywirusowe, jak również hasło dostępu. Gromadząc informacje, warto pamiętać, że nie należy pozyskiwać ich w natarczywy sposób, ograniczając prywatność pracowników lub klientów. Kwestie te w sposób dość precyzyjny reguluje ustawa o ochronie danych osobowych. 4. Zakończenie W nowoczesnych przedsiębiorstwach ważnym zasobem jest wiedza. Umiejętnie wykorzystana może przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa na rynku. Jednakże rozwój nowych technologii teleinformatycznych wymusił liczne zmiany w podejściu do tego zagadnienia. To za ich pomocą przedsiębiorstwa mogą szybciej pozyskiwać wiedzę, przetwarzać ją dla swoich potrzeb, przechowywać, wykorzystywać oraz przekazywać innym (kierownictwu, pracownikom, klientom). Najpopularniejszym narzędziem stosowanym w procesie zarządzania wiedzą jest Internet. Niemniej jednak coraz częściej zwłaszcza w krajach zachodnich wykorzystuje się informatyczne systemy wspomagające zarządzanie, np. systemy wspomagania decyzji, systemy informowania kierownictwa, systemy ekspertowe. Dokonując wyboru narzędzi informatycznych, należy pamiętać o tym, że forma i zakres przekazu informacyjnego powinny być dopasowane do potrzeb informacyjnych użytkowników systemu referencyjnego zarządzania wiedzą. Literatura Bielecki W.T. [2001], Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa Francik A. [1982], Odświeżanie firmy. Jak zarządzać wiedzą w przedsiębiorstwie, Personel i Zarządzanie, nr 2. Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i polityka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk. Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa. Klein M., Methlie L.B. [1992], Expert Systems. A Decision Support Approach with Applications in Management and Finance, Addison-Wesley, London. Kowalczyk A., Nogalski B. [2007], Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa. Kubacka-Góral K. [2004], Bariery implementacji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach i możliwości ich przezwyciężania [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów

15 Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą 49 zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. Mertins K., Hesig P., Vorbeck J. [2001], Introduction [w:] Knowledge Management Best Practices in Europe, ed. K. Mertins, P. Hesig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. [2002], Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa. Skryme D.J. [1999], Knowledge Networking Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford. Sokołowski T.S. [2003], Oprogramowanie CRM dla działu handlu i marketingu, Manager, nr 5. Stabryła A. [2007], Model systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Kraków (maszynopis). Stoner J., Freeman R., Gilbert G. [1998], Kierowanie, PWE, Warszawa. Strojny M. [2000], Zarzadzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, Przegląd Organizacji, nr 2. Tarczydło B. [2005], System CRM a zarządzanie wiedzą w organizacji. Studium przypadku [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń. Wawrzyniak B. [2000], Zarządzanie wiedzą, Personel i Zarządzanie, nr 2. Zgud J. [2000], Komputery czy ludzie?, Personel i Zarządzanie, nr 2. Computerisation of Knowledge Management System in an Enterprise The paper presents key factors of knowledge management in contemporary enterprises. Selected important definitions of knowledge management have been submitted and, what is essential, ideas of knowledge management system in an enterprise have been described. The basic approaches resource-based, process and Japanese have been presented. The article also characterises selected significant information technology tools that are utilised by knowledge-based enterprises, such as: databases management systems, documents management systems, documents archiving systems, serial correspondence management systems, workflow systems, group work support systems, decision support systems, management support systems, expert systems, distance learning systems, ERP applications, CRM applications (packets), Internet services, intranet, extranet. Key words: projects management, goals management, risk in IT projects.

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych:

Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny Tworzymy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych: System Mobilny SFA (Sales Force Automation) System Mobiz Android dostępny na urządzeniach typu Smartfon

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 1 OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10 EMAIL: biuro@iqserwis.pl Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 WARSZAWA 2011 2 Spis treści o Informacje o IQSerwis o Oferta

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach IT W FIRMIE ADAM LASKOWSKI IT W FIRMIE SPIS TREŚCI: CEL ISTNIENIA IT UMIEJSCOWIENIE IT W ORGANIZACJI STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent

Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent Trochę się zmieniło, Model biznesowy Architektura Społeczna w EA Inteligentne aplikacje System EVERPROGRESS Główne funkcje systemu Osobisty asystent więcej niż prosta aplikacja Cechy niefunkcjonalne systemu

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE PODSTAWOWĄ DETERMINANTĄ KONKURENCYJNOŚCI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE PODSTAWOWĄ DETERMINANTĄ KONKURENCYJNOŚCI Iwona Chomiak-Orsa Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu chomiak@han.ae.wroc.pl TECHNOLOGIE INFORMACYJNE PODSTAWOWĄ DETERMINANTĄ KONKURENCYJNOŚCI Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo